Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни на визначення

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни на визначення

Терміни та визначення

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

МАТЕРИАЛОВ

Термины и определения

THERMAL AND PHYSICAL TESTS OF

MATERIALS

Terms and definitions------------------------------------------------------------------


                                       Чинний від 1994-10-01


     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять,


що стосуються теплофізичних випробувань матеріалів.


     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатні для


використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій


та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандарти-


зації або при використанні результатів цих робіт, включаючи прог-


рамні засоби для комп'ютерних систем.


     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під-


приємств, установ, організацій, що діють на території України,


технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-


нерних товариств, міністерств (відомств).


-------------------------------------------------


Видання офіційне


                             - 2 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


               2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


     У даному стандарті є посилання на такі документи:


     ДСТУ  1.2-93     | Державна система стандартизації


                      | України. Порядок розроблення


                      | державних стандартів.


     ----------------------------------------------------------


     ДСТУ  1.5-93     | Державна система стандартизації


                      | України. Загальні вимоги до побудови,


                      | викладу, оформлення та змісту стандартів.


     -----------------------------------------------------------


     КНД  50-011-93   | Основні положення та порядок розробки


                      | стандартів на терміни та визначення.


                      |


     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований


термін.


     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати


шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення


термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати


обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.


     3.3 У стандарті як довідкові, подані німецькі (de), англій-


ські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники


стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.


     3.4 У стандарті наведений абетковий покажчик термінів


українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідни-


ків стандартизованих термінів кожною мовою окремо.


                             - 3 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


4     ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


4.1   ОСНОВНІ ВИПРОБУВАННЯ,


      ЗАСОБИ ТА ПАРАМЕТРИ


4.1.1 теплофізичні випробу- de  W[a1]rmephysikalischen Pr[u1]fung *


      вання                 en  thermal and physical tests


                            fr  essais physico-thermiques


                            ru  теплофизические испыта-


                                ния


      Експериментальне виз-     Экспериментальное опреде-


      начення кількісних та     ление количественных и


      якісних теплофізичних     качественных теплофизи-


      властивостей продук-      ческих свойств продукции


      ції як результату за-     как результата заданного


      даного теплового впли-    теплового воздействия на


      ву на неї при функціо-    нее при функционировании


      нуванні виробу і при      изделий и при моделирова-


      моделюванні випробову-    нии испытуемого образца и


      ваного зразка та теп-     тепловых воздействий


      лових впливах


4.1.2 вимірювання           de  Messung


                            en  measurement


                            fr  mesurage


                            ru  измерение


      Знаходження фізичної      Нахождение значения фи-


      величини дослідним        зической величины опыт-


      шляхом за допомогою       ным путем с помощью спе-


      спеціальних технічних     циальных технических сред-


      засобів                   ств


4.1.3 зразок                de  Muster


                            en  sample


                            fr  [e2]chantillon                   *


                            ru  образец


      Виріб (речовина), за      Изделие (вещество), по ко-


      яким оцінюють інші        торому судят о других по-


      подібні вироби (речо-     добных изделиях (вещест-


      вини)                     вах)


4.1.4 зразок для випробу-   de  Probe


      вань                  en  sample for testing


                            fr  [e2]chantillon pour essais       *


                            ru  образец для испытаний


      Виріб, який є одини-      Изделие, представляющее


      цею продукції, що         собой единицу продукции,


      безпосередньо підля-      непосредственно подвергае-


      гає експерименту          мую эксперименту при ис-


      під час випробувань       пытаниях


                             - 4 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


4.1.5 засіб вимірювань      de  Messmittel


                            en  measuring means


                            fr  moyens de mesurage


                            ru  средство измерений


      Технічний засіб           Техническое средство (ме-


      (міра, вимірювальний      ра, измерительный прибор


      прилад або вимірю-        или измерительный преоб-


      вальний перетворювач,     разователь, измеритель-


      вимірювальна система),    ная система), используемое


      який використовуєть-      при измерениях и имеющее


      ся для вимірювання і      нормированные метрологиче-


      має нормовані метро-      ские характеристики


      логічні характеристи-


      ки


4.1.6 робочий засіб вимірю- de Betriebsmessmittel


      вань                  en shop instrument


                            fr moyen de mesurage de service


                            ru  рабочее средство измере-


                                ний


      Засіб, який застосо-      Средство, применяемое для


      вується для вимірю-       измерений, не связанных с


      вань, не зв'язаних з      передачей размера единиц


      передачею розміру


      одиниць


4.1.7 автоматичний засіб    de  Automatisches Pr[u1]fmittel      *


      випробувань           en  automatic measurement means


                            fr  moyen de mesurage automatique


                            ru  автоматическое средство


                                испытаний


      Технічний засіб, який     Техническое средство, фун-


      функціонує без безпо-     кционирующее без непосред-


      середньої участі          ственного участия человека


      людини


4.1.8 нагрівання            de  Erw[a1]rmen                      *


                            en  heating


                            fr  chauffage


                            ru  нагревание


      Процес надання термо-     Процесс сообщения термо-


      динамічній системі        динамической системе


      енергії у вигляді         энергии в виде теплоты


      теплоти


4.1.9 теплота               de  W[a1]rme                         *


                            en  heat


                            fr  chaleur


                            ru  теплота


                             - 5 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


      Енергія невпорядкова-     Энергия неупорядоченного


      ного руху молекул         движения молекул взаимо-


      взаємочинних систем,      действующих систем, пере-


      яка передається від       даваемая более нагретым


      більш нагрітого тіла      телом менее нагретому без


      до менш нагрітого         переноса вещества и совер-


      без перенесення речо-     шения работы


      вини і виконання ро-


      боти


4.1.10 поверхнева густина   de  W[a1]rmestromfl[a1]chendichte    *


       теплового потоку     en  face specific heat flow


                            fr  densit[e2] superficielle du


                                fiux de chaleur


                            ru  поверхностная плотность


                                теплового потока


       Кількість теплоти,       Количество теплоты, пе-


       яка передається          редаваемое через некоторый


       через певний еле-        элемент поверхности в


       мент поверхні за         единицу времени


       одиницю часу


4.1.11 режим                de  Betrieb


                            en  operating conditions


                            fr  r[e2]gime                        *


                            ru  режим


       Сукупність парамет-      Совокупность параметров,


       рів, які визначають      характеризующих функцио-


       функціонування           нирование обЪекта


4.1.12 сталий режим         de  Station[a1]rer Betrieb           *


                            en  steble operating conditions


                            fr  r[e2]gime permanent (stable)     *


                            ru  установившийся режим


       Стан системи, який       Состояние системы, харак-


       характеризується         теризуемое постоянством


       постійністю значень      значений всех параметров


       усіх параметрів          режима


       режиму


4.1.13 імпульсний режим     de  Impulsbetrieb


                            en  pulsed operation


                            fr  r[e2]gime impulsionnel           *


                                (pulsatoire)


                            ru  импульсный режим


       Стан системи, який       Состояние системы, харак-


       визначається тим, що     теризуемое тем, что дли-


       тривалість створюван-    тельность создаваемых


       ня чинних на неї         воздействующих на нее


       сигналів менша або       сигналов меньше или сравнима


       узгоджена з трива-       с продолжительностью


       лістю процесів           процессов


                             - 6 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


4.1.14 конвективне пере-    de  Konvektions[u1]bertragung        *


       несення              en  convection transfer


                            fr  transfert par convection


                            ru  конвективный перенос


       Рух теплоти в середо-    Движение теплоты в среде с


       вищі з неоднорідним      неоднородным распростране-


       розповсюдженням          нием скорости, температуры,


       швидкості, темпера-      концентрации, осуществляе-


       тури, концентрації,      мый микроскопическими эле-


       який здійснюється        ментами среды при их


       мікроскопічними          перемещении


       елементами середо-


       вища при їх перемі-


       щенні


4.1.15 стаціонарний режим   de  Beharrungzustand


                            en  stationary operating


                                conditions


                            fr  r[e2]gime stationaire            *


                            ru  стационарный режим


       Стан системи, який       Состояние системы, характе-


       визначається ста-        ризуемое постоянством


       лістю температури в      температуры во времени во


       часі у всіх точках       всех точках нагрева тела


       нагрівання тіла


4.1.16 квазістиаціонарний   de  Quasistation[a1]rer Betrieb      *


       режим                en  quasi-stationary operation


                            fr  r[e2]gime quasi-stationaire      *


                            ru  квазистационарный режим


       Стан системи, який       Состояние системы, харак-


       визначається повіль-     теризуемое медленным из-


       ною зміною парамет-      менением параметров и за


       рів і за певний          определенный промежуток


       проміжок часу прак-      времени практически


       тично вважається         считается неизменным


       незмінним


4.1.17 конвективний тепло-  de  W[a1]rmeaustausch durch Konvek-  *


       обмін                    tion


                            en  convective heat transfer         *


                            fr  [e2]change convectif de chaleur


                            ru  конвективный теплообмен


       Обмін, який обумов-      Обмен, обусловленный со-


       лений сумісною дією      вместным действием кон-


       конвективного і мо-      вективного и молекуляр-


       лекулярного перене-      ного переноса теплоты


       сення теплоти


4.1.18 ізотермічний процес  de  Isotherme Zustands[a1]nderung     *


                            en  isothermal (constand temperature)


                                process


                            fr  processus isotherme


                            ru  изотермический процесс


                             - 7 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


       Процес, що прохо-        Процесс, протекающий при


       дить при постійній       постоянной температуре


       температурі


4.1.19 перехідний процес    de  Ubergansvorgang


                            en  transient (process)


                            fr  ph[e2]nom[e2]ne transitoire      *


                            ru  переходный процесс


       Процес зміни пара-       Процесс, заключающийся в


       метра або стану сис-     изменении параметра или


       теми, що виникає         состояния системы, возни-


       при (стрибко-            кает при (скачкообразном)


       подібному) переході      переходе от одного устано-


       від одного сталого       вившегося режима в другой


       режиму до іншого чи      или из одного разновесного


       з одного рівноважно-     состояния в другое


       го стану до іншого


4.1.20 термодинамічна       de  Thermodynamisches Gleichge-


      рівновага                wicht


                            en  thermodynamic equilibrum


                            fr  [e2]quilibre thermodynamique     *


                            ru  термодинамическое


                                равновесие


       Стан термодинаміч-       Состояние термодинамической


       ної системи за не-       системы при неизменных


       змінних зовнішніх        внешних условиях


       умов


4.1.21 теплоємкість молярна de  Molekularw[a1]rme                *


                            en  molar (molecular) heat capacity


                            fr  capacit[e2] molaire              *


                            ru  теплоемкость молярная


       Теплоємкість систе-      Теплоемкость системы в


       ми в кількості           количестве 1 моля моле-


       1 моля молекул,          кул, атомов и т.д.


       атомів і т.д.


4.1.22 теплоємкість питома  de  Spezifische W[a1]rmekapasit[a1]t *


                            en  specific heat capacity


                            fr  chaleur sp[e2]cifique            *


                            ru  теплоемкость удельная


       Теплоємкість одиниці     Теплоемкость единицы мас-


       маси системи             сы системы


4.1.23 коефіцієнт тепло-    de  W[a1]rmeleitzahl                 *


       провідності          en  heat conductivity coefficient


                            fr  coefficient de conductibilit[e2] *


                                thermique


                            ru  коэффициент теплопро-


                                водности


                             - 8 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


       Фізична величина,        Физическая величина, ха-


       яка характеризує         рактеризующая теплопровод-


       теплопровідність;        ность; равна отношению


       дорівнює відношенню      плотности теплового потока


       густини теплового        к температурному градиенту


       потоку до темпера-


       турного градієнта


4.1.24 коефіцієнт темпера-  de  Temperaturleitzahl


       туропровідності      en  temperature conductivity coeffi-


                                cient


                            fr  coefficient de conductibilit[e2] *


                                temp[e2]rature                   *


                            ru  коэффициент температуро-


                                проводности


       Фізична величина,        Физическая величина, ха-


       яка характеризує         рактеризующая температуро-


       температуропровід-       проводность; численно


       ність; чисельно          равна отношению тепло-


       дорівнює відношенню      проводности к удельной


       теплопровідності         обЪемной теплоемкости


       до питомої об'ємної      вещества


       теплоємкості речо-


       вини


4.1.25 коефіцієнт тепло-    de  W[a1]rme[u1]bergangszahl         *


       віддачі              en  convective heat exchange


                                coefficient


                            fr  coefficient de chaleur


                            ru  коэффициент теплоотдачи


       Величина, яка харак-     Величина, характеризующая


       теризує інтенсив-        интенсивность теплоотдачи;


       ність тепловіддачі;      равна количеству теплоты,


       чисельно дорівнює        переданному в единицу вре-


       кількості теплоти,       мени через единицу площади


       переданій в одиницю      поверхности при разности


       часу через одиницю       температур между поверх-


       площі поверхні при       ностью и средой-тепло-


       різниці температур       носителем 1 К


       між поверхнею і


       середовищем-тепло-


       носієм 1 К


4.2    МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ


4.2.1  метод випробувань    de  Pr[u1]fverfahren                 *


                            en  testing method


                            fr  m[e2]thode d'essayage            *


                            ru  метод испытаний


       Сукупність правил        Совокупность правил при-


       використання певних      менения определенных


       принципів для здій-      принципов для осуществле-


       снення випробувань       ния испытаний


                             - 9 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


4.2.2  метод стаціонарного  de  Methode des station[a1]ren       *


       теплового режиму         W[a1]rmezustand                  *


                            en  method of heat operating condi-


                                tions


                            fr  methode du r[e2]gime thermique   *


                            ru  метод стационарного теп-


                                лового режима


       Сукупність заходів       Совокупность приемов и


       та операцій з вико-      операций с использованием


       ристанням стаціонар-     стационарного теплового


       ного теплового           режима


       режиму


4.2.3  абсолютний метод     de  Absolute Methode des sta-


       стаціонарного те-        tion[a1]ren W[a1]rmestromes      *


       плового потоку       en  absolute method of stationary


                                heat flow


                            fr  m[e2]thode absolue du flux de    *


                                chafeur stationnaire


                            ru  абсолютный метод стацио-


                                нарного теплового потока


       Метод, який характе-     Метод, характеризующийся


       ризується постійною      постоянной величиной теп-


       величиною теплового      лового потока и непосред-


       потоку і безпосеред-     ственным измерением кало-


       нім вимірюванням         риметрическим или электри-


       калориметричним або      ческим путем


      електричним шляхом


4.2.4  порівняльний метод   de  Vergleichsmethode des sta-


       стаціонарного тепло-     tion[a1]ren W[a1]rmestromes      *


       вого потоку          en  comparative method of station-


                                nary heat flow


                            fr  m[e2]thode comparative du flux   *


                                de chaleur stationnaire


                            ru  сравнительный метод ста-


                                ционарного теплового по-


                                тока


       Метод для вимірюван-     Метод для измерения пере-


       ня перепаду темпера-     пада температур и величин


       тур, величин тепло-      теплового потока на эталон-


       вого потоку на ета-      ном образце для сравнения


       лонному зразку для       с показателями, измеренными


       порівняння з показ-      на испытуемом образце


       никами, які вимірю-


       ють на зразку, взя-


       тому для випробу-


       вань


4.2.5  імпульсний метод     de  Impulsverfahren


                            en  impulse method


                            fr  m[e2]thode par impulsion         *


                            ru  импульсный метод


                             - 10 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


       Метод, побудований       Метод, основанный на ре-


       на розв'язанні зада-     шении задачи нестационар-


       чі нестаціонарного       ного температурного поля


       температурного поля      в исследуемом образце с


       в досліджуваному         неограниченными размерами


       зразку з необмежени-     в условиях отсутствия тепло-


       ми розмірами в умо-      обмена с наружной средой


       вах відсутності теп-


       лообміну з зовніш-


       нім середовищем


4.2.6  стаціонарний метод   de  Station[a1]res W[a1]rmfaden-     *


       нагрітої нитки                         verfahren


                            en  stationary method of heated


                                filament


                            fr  m[e2]thode sationnaire de fil    *


                                chauff[e2]                       *


                            ru  стационарный метод нагре-


                                той нити


       Метод, в основі          Метод, в основе которого


       якого лежить вико-       лежит использование тепла


       ристання тепла на-       нагретой нити как источника


       грітої нитки як          тепла


       джерела тепла


4.2.7  стаціонарний метод   de  Station[a1]res Plattenverfahren  *


       пластин              en  method of stationary plates


                            fr  m[e2]thode du plaques station-   *


                                naires


                            ru  стационарный метод плас-


                                тин


       Метод, в основі          Метод, в основе которого


       якого лежить вико-       лежит использование тепла


       ристання тепла           пластины как источника


       пластини як дже-         тепла


       рела тепла


4.2.8  стаціонарний метод   de  Zylindersonddeverfahren


       циліндра             en  cylinder probe method


                            fr  m[e2]thode de sonde cylindrique  *


                            ru  стационарный метод ци-


                                линдра


       Метод, в основі яко-     Метод, в основе которого


       го лежить викорис-       лежит использование тепла


       тання тепла циліндра     цилиндра как источника


       як джерела тепла         тепла


4.2.9  стаціонарний метод   de  Station[a1]res Kugelverfahren    *


       кулі                 en  stationaru method of sphere


                            fr  m[e2]thode stationnaire de       *


                                sph[e2]re                        *


                            ru  стационарный метод шара


                             - 11 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


       Метод, в основі яко-     Метод, в основе которого


       го лежить викорис-       лежит использование тепла


       тання тепла кулі як      шара как источника тепла


       джерела тепла


4.2.10 метод квазістаціо-   de  Quasistation[a1]res W[a1]rmezu-  *


       нарного теплового        standsverfahren


       режиму               en  method of quasi-stationary


                                operating conditions


                            fr  m[e2]thode du r[e2]gime          *


                                thermique quasi-stationnaire


                            ru  метод квазистационарного


                                теплового режима


       Процес вимірювання в     Процесс измерения в ква-


       квазістаціонарному       зистационарном или регу-


       або регулярному ре-      лярном режиме, характери-


       жимі, якому властива     зующимся медленным изме-


       повільна зміна пара-     рением параметров, и за


       метрів, і за невели-     небольшой интервал времени


       кий проміжок часу        состояние системы заметно


       стан системи помітно     не изменяется


       не змінюється


4.3    АПАРАТУРА, КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ


       ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ


4.3.1  прилад               de  Ger[a1]t                         *


                            en  apparatus


                            fr  appareil


                            ru  прибор


       Пристрій, який           Устройство, предназначен-


       призначений для          ное для измерения, конт-


       вимірювання,             роля, защиты оборудования,


       контролю, захисту        управления, регулирования,


       обладнання, уп-          вычислений, учета, счета


       равління, регулю-


       вання, обчислення,


       обліку, лічення


4.3.2  вимірювюальний       de  Messger[a1]t                     *


       прилад               en  measuring apparatus


                            fr  appareil de mesure


                            ru  измерительный прибор


       Засіб вимірювань,        Средство измерений, пред-


       який призначений         назначенное для получения


       для одержання зна-       измеряемой величины в


       чень вимірюваної         удобной форме в установлен-


       величини в зручній       ном диапазоне и с установ-


       формі у встановле-       ленной погрешностью


       ному діапазоні та


       зі встановленою


       похибкою


                             - 12 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


4.3.3  установка            de  Anlage


                            en  installation


                            fr  installation


                            ru  установка


       Функціонально            Функционально обЪединен-


       об'єднана сукуп-         ная совокупность техниче-


       ність технічних          ских средств


       засобів


4.3.4  вимірювальна         de  Messanlage


       установка            en  measuring installation


                            fr  dispositif de mesure


                            ru  измерительная установка


       Установка, яка           Установка, состоящая из


       складається із           средств измерений (мер,


       засобів вимірю-          измерительных приборов,


       вань (мір, вимірю-       измерительных преобразо-


       вальних приладів,        вателей и вспомогательных


       вимірювальних            устройств), предназначена


       перетворювачів і         для выработки сигналов из-


       допоміжних при-          мерительной информации в


       строїв), призначена      форме, удобной для непо-


       для вироблення           средственного восприятия


       сигналів вимірюваль-     наблюдателем


       ної інформації, в


       формі, зручній для


       безпосереднього


       сприйняття спосте-


       рігачем


4.3.5  вимірювальний при-   de  Direktumwandelndes Messger[a1]t  *


       лад прямого пере-    en  measuring instrument of direct


       творення                 transformation


                            fr  dispositif de mesure de transfor-


                                mation directe


                            ru  измерительный прибор


                                прямого преобразования


       Вимірювальний при-       Измерительный прибор,в


       лад, у якому перед-      котором предусмотрены


       бачені перетворення      преобразования сигнала


       сигналу вимірюваль-      измерительной информа-


       ної інформації в         ции в одном направлении


       одному напрямку


4.3.6  термочутливий вимі-  de  W[a1]rmeemfinlicher Messwandler  *


       рювальний перетво-   en  thermo-sensing transducer


       рювач                fr  convertisseur de mesure thermo-


                                sensibl


                            ru  термочувствительный из-


                                мерительный преобразова-


                                тель


       Вимірювюальний пе-       Измерительный преобразо-


       ретворювач, у якому      ватель, в котором выходной


                             - 13 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


       вихідний сигнал форму-   сигнал формируется под


       ється під впливом        воздействием изменения


       зміни електричного       электрического сопротивле-


       опору провідника         ния проводника или полу-


       або напівпровідника      проводника в зависимости


       в залежності від         от температуры


       температури


4.3.7  калориметричний      de  Kalorimetrischer Messwandler


       вимірювальний пере-  en  colorimeter (instrument) trans-


       творювач                 ducer


                            fr  convertiaseur de mesure cal-


                                orime[e2]trique                  *


                            ru  калориметрический изме-


                                рительный преобразователь


       Тепловий вимірюваль-     Тепловой измерительный


       ний перетворювач,        преобразователь, в котором


       у якому формування       формирование выходного


       вихідного сигналу        сигнала осуществляется под


       здійснюється під         возвдействием разности тем-


       впливом різниці тем-     ператур в зоне воздействия


       ператур у зоні дії


4.3.8  тепловий вимірюваль- de  W[a1]rmemesswandler              *


       ний перетворювач     en  thermal transducer


                            fr  convertisseur de mesure ther-


                                mique


                            ru  тепловой измерительный


                                преобразователь


       Вимірювальний претво-    Измерительный преобразова-


       рювач, у якому сиг-      тель, в котором сигнал


       нал вимірювальної        измерительной информации


       інформації формуєть-     формируется при тепловом


       ся при тепловій дії      воздействии


4.3.9  термометр термо-     de  Thermoelektrisches Thermome-


       електричний              ter


                            en  thermoelectrical thermometer


                            fr  thermometre thermo[e2]lectrique  *


                            ru  термометр термоэлектриче-


                                ский


       Вимірювальний пере-      Измерительный преобразо-


       творювач температу-      ватель температуры, в ко-


       ри, у якому вихідна      тором выходная величина


       величина формується      формируется под воздейст-


       під впливом термо-       вием термоэлектрического


       електричного ефекту      эффекта


4.3.10 термопара            de  Thermoelementpaar


                            en  thermocouple


                            fr  thermocouple


                            ru  термопара


                             - 14 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


       Елемент, що склада-      Элемент, выполненный в


       ється з двох різно-      виде двух разнородных


       рідних електричних       электрических проводников


       провідників або на-      или полупроводников, соеди-


       півпровідників,          ненных друг с другом пайкой,


       з'єднаних один з         сваркой или механическим


       одним паянням, зварю-    способом


       ванням, механічним


       способом


4.3.11 вимірювальна термо-  de  Messthermoelementpaar


       пара                 en  measuring thermocouple


                            fr  thermocouple de mesure


                            ru  измерительная термопара


       Термопара, яка є         Термопара, являющаяся


       чутливим елементом       чувствительным элементом


       термоелектричного        термоэлектрического


       перетворювача            преобразователя


4.3.12 терморегулятор       de  Temperaturregler


                            en  temperature control (ler)


                            fr  thermor[e2]gulateur              *


                            ru  терморегулятор


       Регулятор температу-     Регулятор температуры


       ры


4.3.13 кріостат             de  Kryostat


                            en  cryostat


                            fr  cryostat


                            ru  криостат


       Термостат для роботи     Термостат для работы при


       при температурах         температуре рабочего про-


       робочого простору        странства ниже О град. С


       нижче 0 град. С


4.3.14 термостат            de  Thermostat


                            en  thermostat


                            fr  thermostat


                            ru  термостат


       Пристрій для під-        Устройство для поддержа-


       тримування постійної     ния постоянной температуры


       температури та забез-    и обеспечения равномерного


       печення рівномірного     температурного поля в рабо-


       температурного поля      чем пространстве


       в робочому просторі


4.3.15 термометр            de  Thermometer


                            en  thermometer


                            fr  thermometer


                            ru  термометр


       Прилад для вимірю-       Прибор для измерения тем-


       вання температури        пературы


                             - 15 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


4.3.16 рідинний термометр   de  Fl[u1]ssigkeitsthermometer       *


                            en  liquid thermometer


                            fr  thermom[e2]tre [a4] liquid       *


                            ru  жидкостный термометр


       Термометр розширення,    Термометр расширения,


       дія якого побудована     действие которого основано


       на використанні теп-     на использовании теплового


       лового розширення        расширения жидкостей


       рідин


4.3.17 реєструвальний       de  Registrieger[a1]t                *


       прилад               en  recording apparatus


                            fr  appareil enregisteur


                            ru  регистрирующий прибор


       Вимірювальний            Измерительный прибор для


       прилад для               регистрации показаний


       реєстрації показань


4.3.18 самописний вимірю-   de  Selbstschreibendes Messger[a1]t  *


       вальний прилад       en  measuring recorder


                            fr  autoscripteur de mesure


                            ru  самопишущий измерительный


                                прибор


       Реєструвальний ви-       Регистрирующий измеритель-


       мірювальний прилад       ный прибор з записью


       з записом показань       показаний в форме диаграммы


       у формі діаграми


4.3.19 первинний вимірюва-  de  Prim[a1]rmessumformer            *


       льний перетворювач   en  primary (instrument) transducer


                            fr  convertisseur de mesure primaire


                            ru  первичный измерительный


                                преобразователь


       Вимірювальний пере-      Измерительный преобразователь,


       творювач, вихідний       выходной сигнал которого


       сигнал якого форму-      формируется в результате


       ється в результаті       взаимодействия преобразователя


       взаємодії перетворю-     непосредственно с испытуемым


       вача безпосередньо       обЪектом


       з досліджувальним


       об'єктом


4.3.20 поділка шкали        de  Skalenteilung


                            en  scale division


                            fr  division d'[e2]chelle            *


                            ru  деление шкалы


       Проміжок між двома       Промежуток между двумя


       суміжними позначка-      соседними отметками шкалы


       ми шкали


4.3.21 межа вимірювань      de  Messgrenze


                            en  limite of effective range


                             - 16 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


                            fr  etendue (gamme) de mesure


                            ru  предел измерений


       Верхня та нижня          Верхняя и нижняя граница


       границя вимірювань       измерений


4.3.22 похибка вимірюваль-  de  Messger[a1]tefehler              *


       ного приладу         en  instrumental error


                            fr  erreur due [a4] un appareil      *


                                de mesure


                            ru  погрешность измеритель-


                                ного прибора


       Величина, яка ви-        Величина, выражаемая раз-


       ражена різницею          ностью между показателями


       між показанням ви-       измерительного прибора и


       мірювального при-        истинным значением изме-


       ладу і дійсним           ряемой или физической


       значенням вимірю-        величины


       ваної або фізич-


       ної величини


4.3.23 закладена система-   de  Nichtterfasster systematischer


       тична похибка            Fehler


                            en  nonexpected systematic error


                            fr  erreur syst[e2]matique non       *


                                exclue


                            ru  неисключенная систематиче-


                                ская погрешность


       Похибка результату       Погрешность результата


       вимірювання, яка         измерения, обусловленная


       обумовлена похибкою      погрешностью вычисления


       обчислення вимірю-       измерения, поправка на


       вання, на яку не         которую не введена вследствие


       введена поправка         малости значения погрешности


       внаслідок малості


       значення похибки


4.3.24 випадкова похибка    de  Messmittelzufallsfehler


       засобу вимірювання   en  random error of measuring means


                            fr  erreur accidentelle d'un moyen de


                                mesurage


                            ru  случайная погрешность


                                средства измерения


       Складова похибка         Составляющая погрешность


       засобу вимірювань,       средства измерений, изме-


       яка змінюється           няющаяся случайным образом


       випадковим чином


4.3.25 довірчі межі похибки de  Fehlervertrauensgrenzen der


       результату вимірю-       Messergebnisse


       вань                 en  error confidence limits of


                                measuring


                            fr  limite de confiance d'erreur de


                                mesurage


                             - 17 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


                            ru  доверительные границы по-


                                грешности результата из-


                                мерения


       Верхня та нижня          Верхняя и нижняя границы,


       межі, у яких знахо-      в которых находится с


       диться з заданою         заданной доверительной


       довірчою ймовірністю     вероятностью значение слу-


       значення випадкової      чайной величины


       величини


4.3.26 чутливість засобу    de  Messger[a1]temptindlichkeit      *


       вимірювань           en  instrument sensitivity


                            fr  sensibilit[e2] de l'appareil     *


                                de mesure


                            ru  чувствительность средства


                                измерений


       Відношення зміни         Отношение изменения сиг-


       сигналу на виході        нала на выходе измеритель-


       вимірювюального          ного прибора (угла поворо-


       приладу (кута пово-      та показывающей стрелки,


       роту показуючої          цифрового отсчета) к изме-


       стрілки, цифрового       ряемой величине, вызываю-


       відліку) до вимірю-      щей его изменение


       ваної величини, що


       спричинює його


       зміну


4.3.27 стабільність засобу  de  Messmittelstabilit[a1]t          *


       вимірювань           en  stability of measuring means


                            fr  sttabilit[e2] des moyens de      *


                                mesurage


                            ru  стабильность средства из-


                                мерений


       Якість засобу вимі-      Качество средства измере-


       рювань, яка відобра-     ний, отражающее неизмен-


       жає незмінність у        ность во времени его мет-


       часі його метроло-       рологических свойств


       гічних властивостей


4.3.28 відлік               de  Ablesung


                            en  reading


                            fr  lecture


                            ru  отсчет


       Значення, відлічене      Значение, отсчитанное по


       на лічильному прила-     отсчетному устройству


       ді засобу вимірювань     средства измерений либо


       або одержане шляхом      полученное счетом


       розрахунку


4.3.29 шкала засобу вимірю- de  Messmittelskale


       вань                 en  scale of a measuring


                                instrument


                             - 18 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


                            fr  [e2]chelle d'un appareil         *


                                de mesure


                            ru  шкала средства измерения


       Частина лічильного       Часть отсчетного устрой-


       пристрою, яка є су-      ства, представляющая со-


       купністю позначок,       бой совокупность отметок,


       проставлених біля        проставленных у некоторых


       деяких з чисел           из чисел отсчета


       відліку


4.3.30 ціна поділки шкали   de  Skalenwert


                            en  value of division


                            fr  valeur d'une division


                                d'[e2]chelle                     *


                            ru  цена деления шкалы


       Різниця значень ве-      Разность значений величин,


       личини, яка відпо-       соответствующих двум со-


       відає двом суміжним      седним отметкам шкалы


       позначкам шкали


4.3.31 позначка шкали       de  Teilungsmarke


                            en  scale mark


                            fr  repere d'[e2]chelle              *


                            ru  отметка шкалы


       Знак на шкалі,           Знак на шкале, соотвтетствую-


       який відповідає          щий некоторому значению изме-


       певному значенню         ряемой величины


       вимірюваної вели-


       чини


4.3.32 показання засобу     de  Messmittelelanseige


       вимірювань           en  indication of the instrument


                            fr  indication du moyen de mesure


                            ru  показание средства измере-


                                ний


       Значення величини,       Значение величины, опре-


       яка визначається         деляемое по счетному


       на лічильному при-       устройству и выражаемое в


       строї і виражена в       принятых единицах этой


       одиницях цієї вели-      величины


       чини


4.3.33 градуювальна харкте- de  Messmitteleichcharakteristik


       ристика засобу вимі- en  gradual caracteristic of measuring


       рювань                   means


                            fr  caract[e2]ristigue gradue[e2]    *


                                du moyen de mesure


                            ru  градуировочная характеристика


                                средства измерений


       Залежність між значе-    Зависимость между значениями


       ннями величин на ви-     величин на выходе и входе


       ході та вході засобу     средства измерений, состав-


                             - 19 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


       вимірювань, яка скла-    ленная в виде таблицы, гра-


       дена у вигляді таб-      фика или формулы


       лиці, графіка або


       формули


4.3.34 коефіцієнт тепломіру de  W[a1]rmez[a1]hllerkoeffizient    *


                            en  heat flow meter coefficient


                            fr  coefficient de mesurage du


                                flux de chaleur


                            ru  коэффициент тепломера


       Величина, чисельно       Величина, численно равная


       рівна кількості          количеству тепла, создав-


       тепла, яке створює       шему термоэлектродвижущую


       термоелектрорушійну      силу


       силу


                             - 20 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


             АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ


відлік .................................................. 4.3.28


вимірювання ............................................. 4.1.2


випробування теплофізичні ............................... 4.1.1


виріб ................................................... 4.1.3


густина теплового потоку поверхнева ..................... 4.1.10


засіб вимірювань ........................................ 4.1.5


засіб вимірювань робочий ................................ 4.1.6


засіб випробувань автоматичний .......................... 4.1.7


зразок для випробувань .................................. 4.1.4


коефіцієнт температуропровідності ....................... 4.1.24


коефіцієнт тепловіддачі ................................. 4.1.25


коефіцієнт тепломіру .................................... 4.3.34


коефіцієнт теплопровідності ............................. 4.1.23


кріостат ................................................ 4.3.13


межа вимірювань ......................................... 4.3.21


межі похибки результату вимірювань довірчі .............. 4.3.25


метод випробувань ....................................... 4.2.1


метод імпульсний ........................................ 4.2.5


метод квазістаціонарного теплового режиму ............... 4.2.10


метод кулі стаціонарний ................................. 4.2.9


метод нагрітої нитки стаціонарний ....................... 4.2.6


метод пластин стаціонарний .............................. 4.2.7


метод стаціонарного теплового потоку абсолютний ......... 4.2.3


метод стаціонарного теплового потоку порівнювальний ..... 4.2.4


метод стаціонарного теплового режиму .................... 4.2.2


метод циліндра стаціонарний ............................. 4.2.8


нагрівання .............................................. 4.1.8


перенесення конвективне ................................. 4.1.14


перетворювач вимірювальний калориметричний .............. 4.3.7


перетворювач вимірювальний первинний .................... 4.3.19


перетворювач вимірювальний тепловий ..................... 4.3.8


перетворювач вимірювальний термочутливий ................ 4.3.6


поділка шкали ........................................... 4.3.20


позначка шкали .......................................... 4.3.31


показання засобу вимірювань ............................. 4.3.32


похибка вимірювального приладу .......................... 4.3.22


похибка засобу вимірювання випадкова . .................. 4.3.24


похибка систематична закладена .......................... 4.3.23


прилад .................................................. 4.3.1


прилад вимірювальний .................................... 4.3.2


прилад вимірювальний самописний ......................... 4.3.18


прилад прямого перетворення вимірювальний ............... 4.3.5


прилад реєструвальний ................................... 4.3.17


процес ізотермічний ..................................... 4.1.18


процес перехідний ....................................... 4.1.19


режим ................................................... 4.1.11


режим імпульсний ........................................ 4.1.13


режим квазістаціонарний ................................. 4.1.16


режим сталий ............................................ 4.1.12


режим стаціонарний ...................................... 4.1.15


рівновага термодинамічна ................................ 4.1.20


стабільність засобу вимірювань .......................... 4.3.27


теплоємкість молярна .................................... 4.1.21


                             - 21 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


теплоємкість питома ..................................... 4.1.22


теплообмін конвективний ................................. 4.1.17


теплота ................................................. 4.1.9


термометр ............................................... 4.3.15


термометр рідинний ...................................... 4.3.16


термометр термоелектричний .............................. 4.3.9


термопара ............................................... 4.3.10


термопара вимірювальна .................................. 4.3.11


терморегулятор .......................................... 4.3.12


термостат ............................................... 4.3.14


установка ............................................... 4.3.3


установка вимірювальна .................................. 4.3.4


характеристика засобу вимірювань градуювальна............ 4.3.33


ціна поділки шкали ...................................... 4.3.30


чутливість засобу вимірювань ............................ 4.3.26


шкала засобу вимірювань ................................. 4.3.29


                             - 22 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


           АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ


Ablesung ................................................ 4.3.28


Absolue Methode des stationaren W[a1]rmestromes.......... 4.2.3  *


Anlage .................................................. 4.3.3


Automatisches Pr[u1]fmittel ............................. 4.1.7  *


Behaaungszustand ........................................ 4.1.15


Betrieb ................................................. 4.1.11


Betriebsmessmittel....................................... 4.1.6


Direktumwandelndes Messger[a1]t ......................... 4.3.5  *


Erw[a1]rmen ............................................. 4.1.8  *


Fehlervertrauensgrenzen der Messergebnisse .............. 4.3.25


Flussigkeitsthermometer ................................. 4.3.16


Ger[a1]t ................................................ 4.3.1  *


Impulsbetrieb ........................................... 4.1.13


Impulsverfahren ......................................... 4.2.5


Isotherme Zustandsanderung .............................. 4.1.18


Kalorimetrischer Messwandler ............................ 4.3.7


Konvektios[u1]bertragung ................................ 4.1.14


Kryostat ................................................ 4.3.13


Messanlage .............................................. 4.3.4


Messger[a1]t ............................................ 4.3.2  *


Messger[a1]tefehler ..................................... 4.3.22 *


Messger[a1]temptindlichkeit ............................. 4.3.26 *


Messgrenze .............................................. 4.3.21


Messmittel .............................................. 4.1.5


Messmittelelanzeige ..................................... 4.3.32


Messmitteleichcharakteristik ............................ 4.3.33


Messmittelskale ......................................... 4.3.29


Messmittelstabilit[a1]t ................................. 4.3.27 *


Messmittelzufallsfehler ................................. 4.3.24


Messthermoelementpaar ................................... 4.3.11


Messung ................................................. 4.1.2


Methode des station[a1]ren W[a1]rmezustandes ............ 4.2.2  *


Molekularw[a1]rme ....................................... 4.1.21 *


Muster. ................................................. 4.1.3


Nichterfasster systematischer Fehler .................... 4.3.23


Prim[a1]rmessumformer ................................... 4.3.19 *


Probe ................................................... 4.1.4


Pr[u1]fverfahren ........................................ 4.2.1  *


Quasistation[a1]rer Betrieb ............................. 4.1.16 *


Quasistation[a1]res W[a1]rmezustandsverfahren ........... 4.2.10 *


Registrieger[a1]t ....................................... 4.3.17 *


Selbstschreibendes Messger[a1]t ......................... 4.3.18 *


Skalenteilung ........................................... 4.3.20


Skalenwert .............................................. 4.3.30


Spezifische W[a1]rmekapazit[a1]t ........................ 4.1.22 *


Station[a1]rer Betrieb .................................. 4.1.12 *


Station[a1]res Kugelverfahren ........................... 4.2.9  *


Station[a1]res Plattenverfahren ......................... 4.2.7  *


Station[a1]res W[a1]rmfadenverfahren .................... 4.2.6  *


Teilungmarke ............................................ 4.3.31


Thermodynamisches Gleichgewicht ......................... 4.1.20


Thermoelekrisches Thermometer ........................... 4.3.9


Thermoelementpaar ....................................... 4.3.10


Thermometer ............................................. 4.3.15


Thermostat .............................................. 4.3.14


                             - 23 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


Temperaturleitzahl ...................................... 4.1.24


Temperaturregler ........................................ 4.3.12


Ubergansvorgang ......................................... 4.1.19


Vergleichsmethode des station[a1]ren W[a1]rmestromes .... 4.2.4  *


W[a1]rme ................................................ 4.1.9  *


W[a1]rmeaqustausch durch Konvektion ..................... 4.1.17 *


W[a1]rmeempfindlicher Messwandler ....................... 4.3.6  *


W[a1]rmeleitzahl ........................................ 4.1.23 *


W[a1]rmemesswandler ..................................... 4.3.8  *


W[a1]rmephysikalischen Pr[u1]fung ....................... 4.1.1  *


W[a1]rmestromfl[a1]chendichte ........................... 4.1.10 *


W[a1]rme[u1]bergangszahl ................................ 4.1.25 *


Warmez[a1]hlerkoeffizient ............................... 4.3.34 *


                             - 24 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


           АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ


absolute method of stationary heat flow ................. 4.2.3


apparatus ............................................... 4.3.1


automatic measurement means ............................. 4.1.7


colorimeter (instrument) transducer ..................... 4.3.7


comparative method of stationary heat flow .............. 4.2.4


convection transfer ..................................... 4.1.14


convective heat exchange coefficient .................... 4.1.25


convective heat transfer ................................ 4.1.17


eryostat ................................................ 4.3.13


cylinder probe method ................................... 4.2.8


error confidence limits of measuring .................... 4.3.25


face specific heat flow ................................. 4.1.10


gradual caracteristic of measuring means ................ 4.3.33


heat .................................................... 4.1.9


heat conductivity coefficient ........................... 4.1.23


heat flow meter coefficient ............................. 4.3.34


heating ................................................. 4.1.8


impulse method .......................................... 4.2.5


indication of the instrument ............................ 4.3.32


installation ............................................ 4.3.3


instrumental error ...................................... 4.3.22


instrument sensitivity .................................. 4.3.26


isothermal (constand temperature) process ............... 4.1.18


limite of effective range ............................... 4.3.21


liquid thermometer ...................................... 4.3.16


measurement ............................................. 4.1.2


measuring apparatus ..................................... 4.3.2


measuring installation .................................. 4.3.4


measuring instrument of direct transformation ........... 4.3.5


measuring means ......................................... 4.1.5


measuring recorder ...................................... 4.3.18


measuring thermocouple .................................. 4.3.11


method of heat operating conditions ..................... 4.2.2


method of quasi-stationary operating conditions ......... 4.2.10


method of stationary plates ............................. 4.2.7


molar (molecular) heat capacity ......................... 4.1.21


non expected systematic error ........................... 4.3.23


operating conditions .................................... 4.1.11


primary (instrument) transducer ......................... 4.3.19


pulsed operation ........................................ 4.1.13


quasi-stationary operation .............................. 4.1.16


random error of measuring means ......................... 4.3.24


reading ................................................. 4.3.28


recording apparatus ..................................... 4.3.17


sample .................................................. 4.1.3


sample for testing ...................................... 4.1.4


scale division .......................................... 4.3.20


scale mark .............................................. 4.3.31


scale of a measuring instrument ......................... 4.3.29


shop instrument ......................................... 4.1.6


specific heat capacity .................................. 4.1.22


stability of measuring means ............................ 4.3.27


stable operating conditions ............................. 4.1.12


stationary method of heated filament .................... 4.2.6


stationary method of sphere ............................. 4.2.9


                             - 25 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


stationary operating conditions ......................... 4.1.15


temperature conductivity coefficient .................... 4.1.24


temperature control (ler) ............................... 4.3.12


testing method .......................................... 4.2.1


thermal and physical tests .............................. 4.1.1


thermal transducer ...................................... 4.3.8


thermocouple ............................................ 4.3.10


thermodynamic equilibrum ................................ 4.1.20


thermoelectrical thermometer ............................ 4.3.9


thermometer ............................................. 4.3.15


thermo-sensing transducer ............................... 4.3.6


thermostat .............................................. 4.3.14


transient (process) ..................................... 4.1.19


value of division ....................................... 4.3.30


                             - 26 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


              АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ


appareil ................................................ 4.3.1


appareil de mesure ...................................... 4.3.2


appareil enregisteur .................................... 4.3.17


autoscripteur de mesure ................................. 4.3.18


capacit[e2] molaire ..................................... 4.1.21 *


caract[e2]ristigue gradue[e2] du moyen de mesure ........ 4.3.33 *


chaleur ................................................. 4.1.9


chaleur sp[e2]cifique ................................... 4.1.22 *


chauffage ............................................... 4.1.8


coefficient de chaleur .................................. 4.1.25


coefficient de conductibilit[e2] temp[e2]rature ......... 4.1.24 *


coefficient de conductibilit[e2] thermique .............. 4.1.23 *


coefficient de mesurage du flux de chaleur .............. 4.3.34


convertisseur de mesure calorime[e2]trique .............. 4.3.7  *


convertisseur de mesure primaire ........................ 4.3.19


convertisseur de mesure thermique ....................... 4.3.8


convertisseur de mesure thermosensible .................. 4.3.6


cryostat ................................................ 4.3.13


densit[e2] superficielle du flux de chaleur ............. 4.1.10 *


dispositif de mesure .................................... 4.3.4


dispositif de mesure de transformation directe .......... 4.3.5


division d'[e2]chelle ................................... 4.3.20 *


[e2]change convectif de chaleur ......................... 4.1.17 *


[e2]chantillon .......................................... 4.1.3  *


[e2]chantillon pour essais .............................. 4.1.4  *


[e2]chelle d'un appareil de mesure ...................... 4.3.29 *


[e2]quible thermodynamique .............................. 4.1.20 *


erreur accidentelle d'un moyen de mesurage .............. 4.1.24


erreur due [a4] un appareil de mesure ................... 4.3.22 *


erreur syst[e2]matique non exclue ....................... 4.3.23 *


essais physico-thermiques ............................... 4.1.1


[e2]tendue (gamme) de mesure ............................ 4.3.21


indication du moyen de mesure ........................... 4.3.32


installation ............................................ 4.3.3


lecture ................................................. 4.3.28


limite de contiance d'erreur de mesurage ................ 4.3.25


mesurage ................................................ 4.1.2


m[e2]thode absolue du flux de chaleur stationnaire ...... 4.2.3  *


m[e2]thode comparation du flux de chaleur stationnaire .. 4.2.4  *


m[e2]thode de sonde cylindrique ......................... 4.2.8  *


m[e2]thode d'essayage ................................... 4.2.1  *


m[e2]thode du plaques stationnaires ..................... 4.2.7  *


m[e2]thode du r[e2]gime thermique ....................... 4.2.2  *


m[e2]thode du r[e2]gime thermique quasi-stationnaire .... 4.2.10 *


m[e2]thode par impulsion ................................ 4.2.5  *


m[e2]thode stationnaire de fil chauff[e2] ............... 4.2.6  *


m[e2]thode stationnaire de sph[e2]re .................... 4.2.9  *


moyen de mesurage automatique ........................... 4.1.7


moyen de mesurage de service ............................ 4.1.6


moyen de mesurage ....................................... 4.1.5


ph[e2]nom[e2]ne transitoire ............................. 4.1.19 *


processus isotherme ..................................... 4.1.18


r[e2]gime ............................................... 4.1.11 *


r[e2]gime impulsionnel (pulsatoire) ..................... 4.1.13 *


                             - 27 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


r[e2]gime permanent (stable) ............................ 4.1.12 *


r[e2]gime quasi-stationnaire ............................ 4.1.16 *


r[e2]gime stationnaire .................................. 4.1.15 *


r[e2]p[e2]re d'[e2]chelle ............................... 4.3.31 *


sensibilit[e2] de l'appareil de mesure .................. 4.3.26 *


stabilit[e2] de moyens de mesurage ...................... 4.3.27 *


thermocouple ............................................ 4.3.10


thermocouple de mesure .................................. 4.3.11


thermom[e2]tre .......................................... 4.3.15 *


thermom[e2]tre [a2] liquide ............................. 4.3.16 *


thermom[e2]tre thermo[e2]lectrique ...................... 4.3.9  *


thermor[e2]gulateur ..................................... 4.3.12 *


thermostat .............................................. 4.3.14


transfert par convection ................................ 4.1.14


valeur d'une division d'[e2]chelle ...................... 4.3.30 *


                             - 28 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


           АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ


границы погрешности результата измерения


доверительные ........................................... 4.3.25


деление шкалы ........................................... 4.3.20


измерение ............................................... 4.1.2


испытания теплофизические ............................... 4.1.1


коэффициент температуропроводности ...................... 4.1.24


коэффициент тепломера ................................... 4.3.34


коэффициент теплоотдачи ................................. 4.1.25


коэффициент теплопроводности ............................ 4.1.23


криостат ................................................ 4.3.13


метод импульсный ........................................ 4.2.5


метод испытаний ......................................... 4.2.1


метод квазистационарного теплового режима ............... 4.2.10


метод нагретой нити стационарный ........................ 4.2.6


метод пластин стационарный .............................. 4.2.7


метод стационарного теплового потока абсолютный ......... 4.2.3


метод стационарного теплового потока сравнительный ...... 4.2.4


метод стационарного теплового режима .................... 4.2.2


метод цилиндра стационарный ............................. 4.2.8


метод шара стационарный ................................. 4.2.9


нагревание .............................................. 4.1.8


образец ................................................. 4.1.3


образц для испытаний .................................... 4.1.4


отметка шкалы ........................................... 4.3.31


отсчет .................................................. 4.3.28


перенос конвективный .................................... 4.1.14


плотность теплового потока поверхностная ................ 4.1.10


погрешность измерительного прибора ...................... 4.3.22


погрешность систематическая неисключенная ............... 4.3.23


погрешность средства измерения случайная ................ 4.3.24


показание средства измерений ............................ 4.3.32


предел измерений ........................................ 4.3.21


преобразователь измерительный калориметрический ......... 4.3.7


преобразователь измерительный первичный ................. 4.3.19


преобразователь измерительный тепловой .................. 4.3.8


преобразователь измерительный термочувствительный ....... 4.3.6


прибор .................................................. 4.3.1


прибор измерительный .................................... 4.3.2


прибор измерительный самопишущий ........................ 4.3.18


прибор прямого преобразования измерительный ............. 4.3.5


прибор регистрирующий ................................... 4.3.17


процесс изотермический .................................. 4.1.18


процесс переходной ...................................... 4.1.19


равновесие термодинамическое ............................ 4.1.20


режим ................................................... 4.1.11


режим импульсный ........................................ 4.1.13


режим квазистационарный ................................. 4.1.16


режим стационарный ...................................... 4.1.15


режим установившийся .................................... 4.1.12


средство измерений ...................................... 4.1.5


средство измерений рабочее .............................. 4.1.6


средство испытаний автоматическое ....................... 4.1.7


стабильность средства измерений ......................... 4.3.27


                             - 29 -


                                              ДСТУ Б А.1.1-6-94


теплоемкость молярная ................................... 4.1.21


теплоемкость удельная ................................... 4.1.22


теплообмен конвективный ................................. 4.1.17


теплота ................................................. 4.1.9


термометр ............................................... 4.3.15


термометр жидкостный .................................... 4.3.16


термометр термоэлектрический ............................ 4.3.9


термопара ............................................... 4.3.10


термопара измерительная ................................. 4.3.11


терморегулятор .......................................... 4.3.12


термостат ............................................... 4.3.14


установка ............................................... 4.3.3


установка измерительная ................................. 4.3.4


характеристика средства измерений градуировочная ........ 4.3.33


цена деления шкалы ...................................... 4.3.30


чувствительность средства измерений ..................... 4.3.26


шкала средства измерений ................................ 4.3.29


   УДК 006.354:536.1/2


Ключові слова: вимірювання, засіб вимірювань, засіб випробувань


зразок, коефіцієнт, кріостат, межа вимірювань, метод, нагрівання,


похибка, прилад, процес, режим, тплообмін, термометр, термопара,


шкала.


          Примітка.


                 */ цифри за літерами в квадратних дужках


                    відповідають значенням в таблиці


                    відповідності символів 


 

 

Выбор редакции: