Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Метод термического анализа материалов. Термины и определения
Thermoanalysis method of materials. Tеrms аnd dеfіnіtіоns

Скачать ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення    1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


    1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять


методу термічного аналізу матеріалів.


    1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатні для


використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій


та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандар-


тизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи


програмні засоби для комп'ютерних систем.


    1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під-


приємств, установ, організацій, що діють на території України,


технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-


нерних товариств, міністерств (відомств).


__________________________________________________________________


Видання офіційне


                          - 2 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


    2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


    У цьому стандарті є посилання та такі документи:


ДСТУ 1.2-93  | Державна система стандартизації України. Порядок


             | розроблення державних стандартів.


----------------------------------------------------------------


ДСТУ 1.5-93  | Державна система стандартизації України. Загальні


             | вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту


             | стандартів.


-----------------------------------------------------------------


КНД 50-О11-93| Основні положення та порядок розробки стандартів на


             | терміни та визначення.


    3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


    3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований


термін.


    3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати


шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення


термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушу-


вати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.


    3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (dе), англійські


(еп), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизо-


ваних термінів, а також визначення російською мовою.


    3.4 У стандарті наведено абеткові покажчики термінів укра-


їнською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників


стандартизованих термінів кожною мовою окремо.


                          - 3 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


4.1 АПАРАТУРА


4.14.1 реєструвальнийпірометр      de Registrierpyrometer


                                    en recording pyrometer


                                    fr pyrometre-enregistreur


                                    ru регистрирующийпирометр


       Термічна установка для          Термическая установка для


       peєстрації термічних            регистрации термических


       ефектів при процесах            эффектов при процессах на-


       нагpівання і охолодження        гревания и охлаждения


4.1.2  термічнаустановка           de Thermoanlage


                                    еn thermal plant


                                    fr installation thermique


                                    ru термическаяустановка


       Пристрій для проведення         Устройство для проведения


       автоматичної реєстрації         автоматической


       процесів нагрівання або         регистрации процессов на-


       охолодження i пов'язаних з      гревания или охлаждения и


       ними змін маси                  сопряженных с ним изме-


                                       нений массы


4.1.3  програмний регулятор         de Programmtemperaturregler


       температур                   en program temperature


                                       regulator


                                    fr regulateur de temp[e2]ra-  *


                                       ture [а4] programme        *


                                    ru программный регулятор


                                       температур


       Установка для програмно-        Установка, предназначен-


       го нагрівання і охолоджен-      ная для программного на-


       ня досліджуваного об'єкта       грева и охлаждения исследу-


                                       емого объекта


4.1.4  дериватограф                 de Derivatograph


                                    еп derivatograph


                                    fr derivotograph


                                    ru дериватограф


       Термічна установка для          Термическая установка,


       синхронної peєстрації тем-      предназначенная для


       ператури, термічних             синхронной регистрации


       ефектiв, маси і швидкостей      температуры, термических


       зміни маси при нагріванні       эффектов, массы и скорос-


       (охолодженні) водночас на       тей изменения массы при на-


       одному зразку                   греве (охлаждении) одновре-


                                       менно на одном образце


4.1.5 термопара                     de Thermoelement


                                    епthermocouple


                                    fr thermocouple


                                    ru термопара


                          - 4 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


       Термоелектричний перет-         Термоэлектрический преоб-


       ворювач для вимірювання         разователь для измерения


       температури, який скла-         температуры, состоящий из


       дається з двох послідовно       двух последовательно


       сполучених між собою            соединенных разнородных


       різнорідних провідників         проводников тока


       струму


4.1.6  диференційнатермопара       de Differenzthermoelement


                                    en differential thermocouple


                                    fr thermocouple differential


                                    ru дифференциальнаятермопара


       Система двох термое-            Система двух термоє-


       лектричних перетво-             лектрических преобразова-


       рювачів, увімкнених             телей, включенных навстре-


       назустрiч один одному           чу друг другу


4.1.7 піч термічної установки       de W[a1]rmebehandlugsofen     *


                                    en furnase of аthermal plant


                                    fr four d'une installation


                                       thermique


                                    ru печьтермическойустановки


       Пристрій для забезпечення       Устройство для обеспечения


       певного режиму                  определенного режима на-


       нагрівання зразка               гревания образца


4.1.8  гальванометр термо-          de Thermome galyanometer


       вимірювальний                епgalvanometer for thermal


                                       measuring


                                    fr galvanom[e2]tre pour       *


                                       mesurage thermique


                                    ru гальванометр


                                       термоизмерительный


       Високочутливий елект-           Высокочувствительный


       ровимірювальний прилад          электроизмерительный


       для вимірювання надто           прибор для измерения весь-


       малих струмів або напруг        ма малых токов или напря-


                                       жений


4.1.9  терморегулятор               de Automatischer Temperaturreg-


       автоматичний                    ler


                                    en automatik temperature


                                       controller


                                    fr thermor[e2]gulateur        *


                                       automatique


                                    ru терморегуляторавто-


                                       матический


       Пристрій для регулювання        Устройство для


       температури за заданим          регулирования температуры


       режимом                         по заданному режиму


4.1.10 потенціометр                 de Automatischer


       електроннийавто-               Elektronenpotentiometer


                          - 5 -


                                                 ДСТУБА.1.1-7-94


       матичний                     en self-balancing elektronik


                                       potentiometer


                                    fr potentiom[e2]tre [e4]lect- *


                                       ronique automatique


                                    ru потенциометр электронный


                                       автоматический


       Прилад для вимірювання і        Прибор для измерения и


       реєстрації електричних          регистрации электрических


       величин-аналогів                величин-аналогов техно-


       технологічних пірометрів        логических пирометров


4.1.11 регулятор чутливостi         de Pyrometerempfindlichkeits-


       пірометрів                      regler


                                    епsensitivity control of the


                                       pyrometers


                                    fr r[e2]gulateur dеsensibi-  *


                                       lit[e2] des pirometres     *


                                    гu регулятор чувствительности


                                       пирометра


       Магазин onopiв для шунту-       Магазин сопротивления для


       вання термоелектричних          шунтирования термоэ-


       перетворювачів (термопар)       лектрических преобразова-


                                       телей (термопар)


4.1.12 термоелектрорушійна          de Thermoelektrische Kraft


       сила                         еn thermoelectromotive force


                                    fr force thermo-electromotrice


                                    ru термоэлектродвижущая сила


       Електрорушійна сила, що         Электродвижущая сила,


       виникає при термое-             возникающая при термоэ-


       лектричному ефекті              лектрическом эффекте


4.1.13 тримач еталона               de Probenmuster


                                    епstandard holder


                                    fr porte-etalon


                                    ru держатель эталона


       Пристрій, який вміщує або       Устройство, вмещающее


       підтримує еталон у              или поддерживающее эта-


       pівномірному температур-        лон в равномерном темпера-


       ному полі в печі термiчної      турном поле в печи


       установки                       термической установки


4.1.14 тримач зразка              de Probentr[a1]ger              *


                                  en sample holder


                                  fr porte-[e2]chantillon         *


                                  ru держатель образца


       Пристрій, який вміщує або     Устройство, вмещающее


       підтримує зразок у            или поддерживающее обра-


       pівномірному температур-      зец в равномерном темпера-


       ному полі в печі термічної    турном поле в печи


       установки                     термической установки


                          - 6 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


4.1.15 вузол тримача зразка       de РгоЬеntr[a1]gerbaugruppe     *


                                  en unit of аsample holder


                                  fr blok du porte-[e4]chantillon *


                                  ru узел держателя образца


       Пристрій, який забезпечує     Устройство, обеспечиваю-


       підведення однакової          щее подвод одинакового


       кількостi теплової енергії    количества тепловой


       до зразкiв досліджуваної      энергии к образцам исследу-


       та еталонної речовини при     емого и эталонного вещест-


       нерівномірному темпера-       ва при неравномерном тем-


       турному noлi в neчi           пературном поле в печи


       термічної установки           термической установки


4.1.16 тигель                     de Tiegel


                                  en crucible


                                  fr creuset


                                  ru тигель


       Посудина певної форми         Сосуд определенной формы


       для розміщення в ній зраз-    для помещения в него образ-


       ка або еталона при прове-     ца или эталона при прове-


       деннi термiчного аналізу      дении термического анализа


4.1.17 барабан                    de Trommel


                                  en drum


                                  fr tambour


                                  ru барабан


       Частина фотореєструваль-      Часть фоторегистрирующе-


       ного пристрою, яка забез-     го устройства, обеспечиваю-


       печує рівномірне просуван-    щая равномерное продвижение


       ня фоточутливого шару по      фоточувствительного слоя по


       відношенню до реєстру-        отношению к регистрирующему


       вального свiтлового проме-    световому лучу дериватографа


       нядериватографа


4.1.18 шаблон                     de Schablone


                                  en gauge


                                  fr patron


                                  ru шаблон


       Спеціальне пристосування,     Специальное приспособ-


       яке забезпечує фіксацію       ление, обеспечивающее


       на фоточутливому mapi         фиксацию на фото-


       шкал реєстрованих величин     чувствительном слое шкал


                                     регистрируемых величин


4.1.19 термоваги дериватографа    de Abjustiermaage Derivatograph


                                  епthermal balanse of


                                     derivatograph


                                  fr balance thermique de


                                     derivatographe


                                  ru термовесы дериватографа


       Прилад, який забезпечує       Прибор, обеспечивающий


       безперервне зважування        беспрерывное взвешивание


       досліджуваного зразка при     исследуемого образца при


                          - 7 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


       його нагрiваннi               его нагревании


4.1.20 нагрівник                  de Erw[a1]rmer                  *


                                  en heater


                                  fr r[e2]chauffeuer


                                  гu нагреватель


       Засіб для нагрівання зраз-    Средство для нагревания


       ка у певному температур-      образцов в определенном


       ному режимі                   температурном режиме


4.1.21 термостат                  de Thermostat


                                  епthermostat


                                  fr thermostat


                                  ru термостат


       Пристрій для cтабілізації     Устройство для стаби-


       температури холодних          лизации темпрературы хо-


       контактів термопар            лодных контактов термопар


4.2 МЕТОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНОЮ ЕНЕРГІЇ


4.2.1 термічнийаналіз            de Thermische Analyse


                                  епthermoanalysis


                                  Fr analyse thermique


                                  ru термическийанализ


       Метод дослідження фізико-     Метод исследования


       хімічних процесів, які        физико-химических процес-


       відбуваються в умовах         сов, происходящих в усло-


       програмованої зміни тем-      виях программированного


       ператури                      изменения температуpы


4.2.2  методтемпературних        de Temperaturkurvenverfahren


       кривих                     en method of temperature curves


                                  fr m[e2]thode des courbes de    *


                                     temp[e2]rature               *


                                  ru метод температурных кривых


       Безперервна peєcтрація        Непрерывная регистрация


       температури зразка в часі     температуры образца во вре-


       при підведенні до нього       мени при подводе к нему


       теплової eнepгії за           тепловой энергии по лине-


       лiнейним законом              йному закону


4.2.3 крива нагрівання            de Erhitzungskurve


                                  епheating curves


                                  fr courbe d'[e2]chauffement     *


                                  гu кривая нагревяния


       Гpaфік, який вiдображає       График, отображающий


       температуру зразка в          температуру образца в лине-


       лінейному масштабі часу       йном масштабе времени


4.2.4  крива швидкостi            de Erhitzungsgeschwindig-


       нагрівання (охолодження)      keitskurve


                                  en heating rate curves


                                  fr coubre de taux d'[e2]chauf-  *


                          - 8 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


                                     fement


                                  ru кривая скорости нагревания


                                     (охлаждения)


       Графік, який відображає       График, отображающий


       величину nepшої похідної      величину первой производ-


       кривої нагрівання (охолод-    ной кривой нагревания


       ження) в лінійному масш-      (охлаждения) в линейном


       табі часу                     масштабе времени


4.2.5 швидкість нагрівання        de Erhitzungsgeschwindigkeit


       (охолодження)              епheating (cooling) rate


                                  fr taux d'echauffement (dе


                                     refroidissement)


                                  ru скорость нагревания


                                     (охлаждения)


       Фізичний параметр, який       Физический параметр, выра-


       показує величину зміни        жающий величину изме-


       температури в заданий         нения температуры в задан-


       интервал часу                 ный интервал времени


4.2.6  стаціонарний режим         de Beharrungszustand


       нагрівання                 en stationary operating


                                      conditions


                                  fr r[e2]gime stationnaire       *


                                  ru стационарный режим


                                     нагревания


       Режим нагрівання, який ха-    Режим нагревания, харак-


       рактеризується сталістю       теризующийся постоянст-


       температури в часі у вcix     вом температуры во всех


       точках нагрівання зразка      точках нагрева образца


4.2.7  квазістаціонарнийрежим    de Quasistion[a1]res            *


       нагрівання                    Erhitzungsverfahren


                                  en quasi-stationary heating


                                      regime


                                  fr r[e2]gime de chauffe quasi-  *


                                     stationnaire


                                  ru квазистационарный режим


                                     нагрева


       Режим нагрівання зразка,      Нагрев образца, при кото-


       при якому неоднорідністю      ром неоднородностью тем-


       температурного поля в         пературного поля в объеме


       об'ємі зразка можна знех-     образца можно пренебречь


       тувати


4.2.8 зразок                      de Muster


                                  епsample


                                  fr echantillon


                                  ru образец


       Частина матеріалу,який     Часть материала, который


       використовується для       используется для исследо-


       досліджень                 вания


                          - 9 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


4.2.9  еталон                     de Vergleichsmuster


                                  епstandart


                                  fr etalor


                                  ru эталон


       Матеріал порівняння,          Материал сравнения,


       термічно неактивний в         термически неактивный в


       межах температур даного       пределах температур данно-


       термічного анализу            го термического анализа


4.2.10 peпepнi речовини           de H[o1]henmarkensstoffe        *


                                  en mark materials


                                  fr mati[e2]res de rep[e2]re     *


                                  ru вещества реперные


       Речовини, які мають           Вещества, обладающие


       повний набір                  определенным набором вос-


       відтворюваних                 производимых равновесных


       рівноважних станів            состояний


4.2.11 метод діагностування в     de L[o1]sungsverfahren durch    *


       термічномуаналізі            thermische Analyse


                                  en method ofdiagnostics in


                                     the thermal analysis


                                  fr m[e2]thode de solution dans  *


                                     l'analyse thermique


                                  ru метод диагностирования в


                                     термическом анализе


       Поділ термічних ефектів,      Разделение накладыва-


       що накладаються один на       ющихся друг на друга


       одного шляхом                 термических эффектов


       розчинення одного з           путем растворения одного


       компонентів, який             из компонентов, содер-


       міститься у зразку, і на-     жащихся в образце, и после-


       ступного повторного           дующего повторного


       термічного анализу            термического анализа


4.2.12 градуювальнахарак-        de Messmitteleichcharakteristik


       теристиказасобів          en graduation caracteristic of


       вимірювання                   the measuring means


                                  fr caract[e2]ristique gradu[e2]e*


                                     des moyens de mesure


                                  ru градуировочная


                                     характеристика средств


                                     измерений


       Залежність між значен-        Зависимость между зна-


       нями величин на виході        чениями величин на выходе


       і вхоgі засобу вимiрювання,   и входе средства измерения,


       складена у виглядi таблицi    составленная в виде


       або графіка                   таблицы или графика


4.2.13 диференційний метод        de Differentialverfahren


                                  епdifferential method


                                  fr m[e2]thode differentielle


                                  ru дифференциальный метод


                          - 10 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


       Вимiрювання рiзницевого       Измерение разностного


       параметра для стану           параметра для состояния


       досліджуваного зразка i       исследуемого образца и эта-


       еталона                       лона


4.2.14 диференційний термічний    de Differentialthermoanalyse


       метод                      en differential thermal


                                     analysis


                                  fr m[e2]thode differentiell     *


                                     thermique


                                  ru дифференциальный


                                     термический анализ


       Метод, який дозволяє          Метод, позволяющий выяв-


       виявляти при нагріванні       лять при нагревании (охлаж-


       (охолодженнi) фазовi          дении) фазовые превра-


       перетворення та фізико-       щения и физико-химические


       хімічні процеси за            процессы по термическим


       термічними ефектами, що       эффектам, сопровожда-


       супроводжують ці зміни        ющим эти изменения


4.2.15 кривадиференційного       de Differentialthermoanalysekurve


       термічногоанализу         en differential thermal analysis


                                     curve


                                  fr coubre d'une analyse thermique


                                     differentielle


                                  ги кривая дифференциального


                                     термического анализа


       Графік різниці температур     График разности темпера-


       диференційного                тур дифференциального


       термічного анализу в          термического анализа в


       системі координат: рiзниця    системе координат: раз-


       температур  -  температура    ность температур  - темпе-


       або різниця температур  -     ратура или разность темпе-


       час                           ратур  -  время


4.2.16 нульова лінія              de Neutrallinie


                                  епzero line


                                  fr de zero


                                  ru нулевая линия


       Крива диференцiйного          Кривая дифференциального


       термічного аналізу при        термического анализа при


       нульовій різницевій темпе-    нулевой разностной темпе-


       ратурі в усьому діапазоні     ратуре во всем диапазоне


       запису                        записи


4.2.17 базисна лінія              de Basislinie


                                  en base line


                                  fr ligne de r[e2]ference        *


                                  ru базисная линия


       Лінія ходу кривої             Линия хода кривой диффе-


       диференційного запису з       ренциальной записи, не-


       незначним відхиленням від     значительно отклоняющая-


       нульового положення у         ся от нулевого положения в


       зв'язку з різними             связи с разными


                          - 11 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


       теплофізичними властивос-     теплофизическими свойст-


       тями досліджуваного зраз-     вами исследуемого образца


       ка та еталона                 и эталона


4.2.18 niк                        de Spitze


                                  епpeak


                                  fr pointe


                                  ru пик


       Частина кривої                Часть кривой диффе-


       диференційного                ренциального термического


       термічного анализу, яка       анализа, соответствующая


       відповідає максимальному      максимальному откло-


       відхиленню температури        нению температуры исследу-


       дослiджуваного зразка при     емого образца при


       реєстрації ендо- та           регистрации эндо- и экзо-


       екзотермічного ефекту         термического эффекта


4.2.19 площа піку                 de Spitzenflache


                                  еn peak агеа


                                  fr surfase de pointe


                                  ru площадь пика


       Полоща, обмежена піком i      Площадь, заключенная


       нульовою лінією               между пиком и нулевой


                                     линией


4.2.20 висотапіку                de Spitzenh[o1]he               *


                                  еn peak height


                                  fr hateur de pointe


                                  rи высота пика


       Відстань, перпендикулярна     Расстояние, перпендикуляр-


       до oci часу або темпера-      ное к оси времени или темпе-


       тури між нульовою лінією      ратуры, между интер-


       і вершиною пiку               полированной нулевой


                                     линией и вершиной пика


4.2.21 ширинапіку                de Spitzenbreite


                                  en peak width


                                  fr largeur de pointe


                                  гиширинапика


       Інтервал часу або темпера-    Интервал времени или тем-


       тури між точками відхи-       пературы между точками


       лення кривої від нульової     отклонения кривой от нуле-


       лінії і повернення до неї     вой линии и возвращения к


                                     ней


4.2.22 екстрапольованаточка      de Extrapolationspunkt des


       початкупроцесу               Prozess beginnes


                                  епextrapolated onset


                                  fr point extrapol[e2]           *


                                     d'origine de processus


                                  ru экстраполированная точка


                                     начала процесса


       Точка перетину дотичних,      Точка пересечения касатель-


                          - 12 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


       які проведенi до точки        ных к точке максимального


       максимального нахилу          наклона начальной ветки


       початкової гілки піку і до    пика и к нулевой линии


       нульової лінії


4.2.23 ендотермічний пік          de Endothermische Spitze


                                  en endothermic peak


                                  fr pointe endothermique


                                  ru эндотермический пик


       Температурний интервал        Температурный интервал


       на кривій диференційного      кривой дифференциального


       термічного аналізу, в         термического анализа, в ко-


       якому зафіксовано             тором регистрируется


       від'ємне відхилення темпе-    отрицательное отклонение


       ратури зразка в порівнянні    температуры образца в срав-


       з температурою еталона,       нении с температурой этало-


       характерне для процесів iз    на, характерное для процес-


       вбиранням тепла               сов с поглощением теплоты


4.2.24 екзотермічнийпік          de Exothermische Spitze


                                  en exothermic peak


                                  fr pointe exothermique


                                  ru экзотермическийпик


       Температурний интервал        Температурный интервал на


       на кривій диференційного      кривой дифференциального


       термічного аналізу, в         термического анализа, в ко-


       якому зафіксовано додатне     тором регистрируется


       вiдхилення температури        положительное отклонение


       зразка в порівнянні з тем-    температуры образца в срав-


       пературою еталона, харак-     нении с температурой этало-


       терне для процесів з          на, характерное для процес-


       виділенням теплоти            сов с выделением теплоты


4.3    МЕТОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ 3І ЗМІНОЮ МАСИ


4.3.1  термогравіметричний        de Thermogravimetrische


       метод                         Verfahren


                                  en thermogravimetric method


                                  fr m[e2]thode thermogravim[e2]- *


                                     trique


                                 ru термогравиметрический метод


       Термічний аналіз, який до-    Термический анализ, позво-


       зволяє реєструвати масу       ляющий регистрировать


       зразка як функцію темпера-    массу образца как функцию


       тури або, при лінійному       температуры или, при лине-


       режимі нагрівання, як         йном режиме нагрева, как


       функцію часу                  функцию времени


4.3.2  термогравіметрична         de Thermogravimetrische Kurve


       крива                      en thermogravimetric curve


                                  fr courbe thermogravimetrique


                                  ru термогравиметрическая


                                     кривая


       Графік, який відображає       График, отображающий


                          - 13 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


       масу зразка як функцію        массу образца как функцию


       часу або температури          времени или температуры


4.3.3  вимірювання                de Messung


                                  en  measurement


                                  fr mesurage


                                  ru измерение


       Сукупність дій, які викону-   Совокупность действий, вы-


       ються за допомогою            полняемых при помощи


       засобів вимiрювання з         средств измерений с целью


       метою встановлення число-     определения числового зна-


       вого визначення               чения измеряемой величины


       вимiрюваної величини в        в принятых единицах


       прийнятих одиницях


4.3.4  однозначність              de Messeinheitlichkeit


       вимірювань                 en uniqueness ofmeasuring


                                  fr univalence de mesurage


                                  ru однозначностьизмерений


       Стан вимірювань, при          Состояние измерений, при


       якому їх результати           котором их результаты вы-


       виражені в узаконених         ражены в узаконенных


       одиницях і похибки            единицах и погрешности


       вимірювання відомі з зада-    измерений известны с задан-


       ною імовірнiстю               ной вероятностью


4.3.5  площинка (плато)           de Platz (Plateau)


                                  en plateau


                                  fr plateau


                                  ru площадка(плато)


       Частина                       Часть термогравиметричес-


       термогравiметричної           кой кривой в интервале пос-


       кривої в интервалі            тоянной массы


       постійної маси


4.3.6  початковатемпература      de Anfangsreaktionstemperatur


       реакції                    en initial reaction temperature


                                  fr temp[e2]rature initiale de   *


                                     r[e2]action                  *


                                  ru начальная температура


                                     реакции


       Температура,зафіксована       Температура,


       на термогравіметричній        регистрируемая на термог-


       кривій, при якій сумарна      равиметрической кривой,


       зміна маси досягає межі       при которой суммарное


       чутливості термовагів         изменение массы достигает


       дериватографа                 предела чувствительности


                                     термовесов дериватографа


4.3.7  чутливість                 de Empfindlichkeit


                                  en sensitivitu


                                  fr sensibilit[e2]               *


                                  ru чувствительность


                          - 14 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


       Властивість, що харак-        Свойство, характеризующее


       теризує зв'язок мiж зміною    связь между изменениями


       початкових умов і             начальных условий и конеч-


       кінцевим процесом             ным процессом


4.3.8 кінцева температура         de Endreaktionstemperatur


       реакції                    en final reaction temperature


                                  fr temp[e2]rature finale де     *


                                     r[e2]action                  *


                                  ru конечная температура


                                     реакции


       Температура, зафіксована      Температура,


       на термогравіметричній        регистрируемая на термог-


       кривій, при якій зміна маси   равиметрической кривой,


       зразка досягає максимуму      при которой изменение


                                     массы образца достигает


                                     максимума


4.3.9  температурний интервал     de Reaktionstemperaturintervall


       реакції                    en temperature reaction range


                                  fr intervalle de temperature de


                                     reaction


                                  ru температурный интервал


                                     реакции


       Різниця початкової і          Разность начальной и конеч-


       кінцевої температур           ной температур реакции


       реакції


4.3.10 термогравіметріяза        de Thermogravinaetrie nach der


       походною                      Ableitung


                                  en thermogravimetry according


                                     to аderivative


                                  fr thermogravimetrie selon


                                     d[e2]riv[e2]e                *


                                  ru термогравиметрия по


                                     производной


       Метод, побудований на         Метод, основанный на


       використаннi першої           использовании производ-


       похідної від                  ной от термогравиметричес-


       термогравіметричної           кой кривой либо по вре-


       кривої за часом або за        мени, либо по температуре


       температурою


4.3.11 диференційна               de Thermogravimetrische


       термогравіметрична            Differentialcurve


       крива                      en differential thermogravi-


                                     metric curve


                                  fr courbe thermogrіvim[e2]t-    *


                                     rique diff[e2]rentielle      *


                                  ru дифференциальная


                                     термогравиметрическая


                                     кривая


                          - 15 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


                АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ


аналіз термічний ......................................... 4.2.1


барабан .................................................. 4.1.17


визначення маси ізобарне ................................. 4.3.12


визначення маси ізотермічне .............................. 4.3.14


вимірювання .............................................. 4.3.3


висота піку .............................................. 4.2.20


вузол тримача зразка ..................................... 4.1.15


гальванометр термовимірювальний .......................... 4.1.8


дериватограф ............................................. 4.1.4


зразок ................................................... 4.2.8


еталон ....................................................4.2.9


інтервал реакції температурний ........................... 4.3.9


крива диференційна термогравіметрична .................... 4.3.11


крива диференційного термічного аналізу .................. 4.2.15


крива ізобарна ........................................... 4.3.13


крива маси ізотермічна ................................... 4.3.15


крива нагрівання ......................................... 4.2.3


крива термогравіметрична ................................. 4.3.2


крива швидкості нагрівання (охолодження) ................. 4.2.4


лінія базисна ............................................ 4.2.17


лінія нульова ............................................ 4.2.16


метод діагностування в термічному аналізі ................ 4.2.11


метод диференційний ...................................... 4.2.18


метод диференційний термічний ............................ 4.2.14


метод температурних кривих ............................... 4.2.2


метод термогравіметричний ................................ 4.3.1


нагрівник ................................................ 4.1.20


однозначність вимірювань ................................. 4.3.4


пік ...................................................... 4.2.18


пік екзотермічний ........................................ 4.2.24


пік ендотермічний ........................................ 4.2.23


пірометр реєструвальний .................................. 4.1.1


піч термічної установки .................................. 4.1.7


площа піку ............................................... 4.2.19


площадка (плато) ......................................... 4.3.5


потенціометр електронний автоматичний .................... 4.1.10


регулятор температур програмний .......................... 4.1.3


регулятор чутливості пірометрів .......................... 4.1.11


режим нагрівання квазістаціонарний ....................... 4.2.7


режим нагрівання стаціонарний ............................ 4.2.6


речовини реперні ......................................... 4.2.10


сила термоелектрорушійна ................................. 4.1.12


температура реакції кінцева .............................. 4.3.8


температура реакції початкова ............................ 4.3.6


термоваги дериватографа .................................. 4.1.19


термогравіметрія за похідною ............................. 4.3.10


термопара ................................................ 4.1.5


термопара диференційна ................................... 4.1.6


терморегулятор автоматичний .............................. 4.1.9


термостат ................................................ 4.1.21


тигель ................................................... 4.2.16


                          - 16 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


точка початку процесу екстрапольвана ..................... 4.2.12


тримач зразка ............................................ 4.1.14


тримач еталона ........................................... 4.1.13


установка термічна ....................................... 4.1.2


характеристика засобів вимірювань градуювальна ........... 4.2.12


чутливість ............................................... 4.3.7


шаблон ................................................... 4.1.18


швидкість нагрівання (охолодження) ....................... 4.2.5


ширина піку .............................................. 4.2.21


                          - 17 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


                AБETKOBИЙ ПОКАЖЧИК HIMEЦbKИX TEPMIHIB


Abjustiermaage Derivatograph ............................. 4.1.19


Anfagsreaktionstemperatur ................................ 4.3.6


Automatischer Temperaturregler ........................... 4.1.9


Automatischez Elektronenpotentiometer .................... 4.1.10


Basislinie ............................................... 4.2.17


Beharrungszustand ........................................ 4.2.6


Derivatograph ............................................ 4.1.4


Differenzthermoelement ................................... 4.1.6


Differentialthermoanalyse ................................ 4.2.14


Differentialthermoanalysekurve ........................... 4.2.15


Differentialverfahren .................................... 4.2.13


Empfindlichkeit .......................................... 4.3.7


Endothermische spitze .................................... 4.2.23


Endreaktionstemperatur ................................... 4.3.8


Erhitzungsgeschwindigkeit ................................ 4.2.5


Erhitzungsgeschwindigkeitkurve ........................... 4.2.4


Erhitzungskurve .......................................... 4.2.3


Erw[a1]rmer .............................................. 4.1.20 *


Exothermische Spitze ..................................... 4.2.24


Extrapolationspunkt des Prozessbeginnes .................. 4.2.22


H[o1]henmarkenstoffe ..................................... 4.2.10 *


Isobare Kurve ............................................ 4.3.13


Isobare Massenbestimmung ................................. 4.3.12


Isotherme Massenbestimmung ............................... 4.3.14


Isotherme Massenkurve .................................... 4.3.15


L[o1]sungsverfahren durch thermisch Analyse .............. 4.2.11 *


Messeinheitlichkeit ...................................... 4.3.4


Messmitteleichcharakteristik ............................. 4.2.12


Messung .................................................. 4.3.3


Muster ................................................... 4.2.8


Neutrallinie ............................................. 4.2.16


Platz (Plateau) .......................................... 4.3.5


Probenmuster ............................................. 4.1.13


Probentr[a1]ger .......................................... 4.1.14 *


Probentr[f1]gerbaugruppe ................................. 4.1.15 *


Programmtemperaturregler ................................. 4.1.3


Pyrometerempfindlichkeitsregler .......................... 4.1.11


Quasistion[a1]res Erhitzungsverfahren .................... 4.2.7


Reaktionstemperaturintervall ............................. 4.3.9


Registrierpyrometer ...................................... 4.1.1


Schablone ................................................ 4.1.17


Spitze ................................................... 4.2.18


Spitzenbreite ............................................ 4.2.21


Spitzenfl[a1]che ......................................... 4.2.19


Spitzenh[o1]he ........................................... 4.2.20


Thermisch analyse ........................................ 4.2.1


Thermoanlage ............................................. 4.1.2


Thermoelektrische Kraft .................................. 4.1.12


Thermoelement ............................................ 4.1.5


Thennodravimetrie hach der Ableitung ..................... 4.3.10


Thermogravimerrische Differentialkurve  .................. 4.3.11


Thermogravimerrische Kurve ............................... 4.3.2


                          - 18 -


                                                 ДСТУБА.1.1-7-94


Thermogravimerrische Verfahren ........................... 4.3.1


Thermome galyanometer .................................... 4.1.8


Thermostat ............................................... 4.1.21


Temperaturkurveverfahren ................................. 4.2.2


Tiegel ................................................... 4.1.16


Trommel .................................................. 4.1.17


Vergleichsmuster ......................................... 4.2.9


W[a1]rmebehandlungsofen .................................. 4.1.7


                          - 19 -


                                                 ДСТУБА.1.1-7-94


                   АБETKOBИЙПОКАЖЧИКAHГЛІЙСЬКИХTEPMIHIB


automatic temperature controller ......................... 4.1.9


base line ................................................ 4.2.17


crucible ................................................. 4.1.16


derivatograph ............................................ 4.1.4


differential thermal analysis ............................ 4.2.14


differential thermal analysis curve ...................... 4.2.15


differential thermocouple ................................ 4.1.6


differential thermogravimrtric curve ..................... 4.3.11


drum ..................................................... 4.1.17


endothermic peak ......................................... 4.2.23


exothermic peak .......................................... 4.2.24


extrapolated onset ....................................... 4.2.22


final reaction temperature ............................... 4.3.8


furnase of a thermal plant ............................... 4.1.7


galvanometer for thermal measuring ....................... 4.1.8


gauge .................................................... 4.1.18


graduation caracteristic of the measuring means .......... 4.2.12


heater ................................................... 4.1.20


heating curves ........................................... 4.2.3


heating (coolding) rate .................................. 4.2.5


heating rate curves ...................................... 4.2.4


isobar curve ............................................. 4.3.13


isobar mass test ......................................... 4.3.12


isothermic mass curve .................................... 4.3.15


isothermic mass test ..................................... 4.3.14


initial reaction temperature ............................. 4.3.6


mark materials ........................................... 4.2.10


measurement .............................................. 4.3.3


method of diagnostics in the thermal analysis ............ 4.2.11


method of temperature curves ............................. 4.2.2


peak ..................................................... 4.2.18


peak area ................................................ 4.2.19


peak height .............................................. 4.2.20


peak width ............................................... 4.2.21


plateau .................................................. 4.3.5


program temperature regulater ............................ 4.1.3


quasi-stationary heating regime .......................... 4.2.7


recording pyrometer ...................................... 4.1.4


sample ................................................... 4.2.8


sample holder ............................................ 4.1.14


self-balancing electronic potentiometer .................. 4.1.10


sensitivity .............................................. 4.3.7


sensitivity control of the pyrometers .................... 4.1.11


standard ................................................. 4.2.9


standart holder .......................................... 4.1.13


stationary operating conditions .......................... 4.2.6


thermal balance of derivatograph ......................... 4.1.19


thermal plant ............................................ 4.1.2


thermoanalysis ........................................... 4.2.1


thermocouple ............................................. 4.1.6


thermoelectromotive force ................................ 4.1.12


                          - 20 -


                                                 ДСТУБА.1.1-7-94


thermogravimetric curve .................................. 4.3.2


thermogravimetric method ................................. 4.3.1


thermogravimetry according to a derivative ............... 4.3.10


thermostat ............................................... 4.1.21


temperature reaction range ............................... 4.3.9


uniqueness of measuring .................................. 4.3.4


unit of a sample holder .................................. 4.1.15


zero line ................................................ 4.2.16


                          - 21 -


                                                 ДСТУБА.1.1-7-94


                AБETKOBИЙПОКАЖЧИКФРАНЦУЗЬКИХTEPMIHIB


analyse thermique......................................... 4.2.1


balance thermique de derivotographe ...................... 4.1.19


bloc du porte [e4]chantillon ............................. 4.1.15 *


caract[e2]ristique gradu[e2]e des moyens de mesure ....... 4.2.12 *


courbe d'[e2]chauffement ................................. 4.2.3  *


courbe de taux d'[e2]chauffement ......................... 4.2.4  *


courbe d'une analyse thermique differentielle............. 4.2.15


courbe isobar ............................................ 4.3.13


courbe thermogravim[e2]trique ............................ 4.3.2  *


courbe thermogravim[e2]trique differentielle ............. 4.3.11 *


courbure isom[e2]trique de masse ......................... 4.3.15 *


creuset................................................... 4.1.16


d[e2]rivotograph ......................................... 4.1.4  *


de zero .................................................. 4.2.16


[e2]chantillon ........................................... 4.2.8  *


essai isobar de masse .................................... 4.3.12


essais isothermique de masse.............................. 4.3.14


[e2]talon ................................................ 4.2.9  *


force thermo-[e2]lectromotrice ........................... 4.1.12 *


four d'une installation thermique......................... 4.1.7


galvanom[e2]tre pour mesurage thermique .................. 4.1.8  *


hateur de pointe ......................................... 4.2.20


installation thermique ................................... 4.1.2


intervalle de temp[e2]rature de r[e2]action .............. 4.3.9  *


largeur de pointe ........................................ 4.2.21


ligne de r[e2]ference .................................... 4.2.17 *


mati[e2]res de rep[e2]re ................................. 4.2.10 *


mesurage ................................................. 4.3.3


m[e2]thode de solution dans l'analyse thermique .......... 4.2.11 *


m[e2]thode des courbes de temp[e2]rature ................. 4.2.2


m[e2]thode diff[e2]rentielle ............................. 4.2.13 *


m[e2]thode diff[e2]rentielle thermique ................... 4.2.14 *


m[e2]thode thermogravim[e2]trique ........................ 4.3.1


patron ................................................... 4.1.18


plateau .................................................. 4.3.5


point extrapol[e2] d'origine de processus ................ 4.2.22


pointe ................................................... 4.2.18


pointe endothermique ..................................... 4.2.23


pointe exothermique ...................................... 4.2.24


porte [e2]chantillon ..................................... 4.1.14 *


porte etalon ............................................. 4.1.13


potentiom[e2]tre [e2]lectronique automatique ............. 4.1.10 *


pyrom[e2]tre enregistreur ................................ 4.1.1  *


r[e2]chauffeuer .......................................... 4.1.20 *


r[e2]gime de chauffe quasi-stationnaire .................. 4.2.7  *


r[e2]gime stationnaire ................................... 4.2.6  *


r[e2]gulateur de sensibilit[e2] des pyrom[e2]tres ........ 4.1.11 *


r[e2]gulateur de temp[e2]rature [a4] programme ........... 4.1.3  *


sensibilit[e2] ........................................... 4.3.7  *


surface de pointe ........................................ 4.2.19


tambour .................................................. 4.1.17


                          - 22 -


                                                 ДСТУБА.1.1-7-94


taux d'[e2]chauffement (de refroidissement) .............. 4.2.5  *


temp[e2]rature finale de r[e2]action ..................... 4.3.8  *


temp[e2]rature initiale de r[e2]action ................... 4.3.6  *


thermocouple ............................................. 4.1.5


thermocouple diff[e2]rential ............................. 4.1.6  *


thermogravimetrie selon d[e2]riv[e2]e .................... 4.3.10 *


thermor[e2]gulateur automatique .......................... 4.1.9  *


thermostat ............................................... 4.1.21


univalence de mesurage ................................... 4.3.4


                          - 23 -


                                                 ДСТУБА.1.1-7-94


                      АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ


анализ термический ........................................4.2.1


барабан .................................................. 4.1.17


вещества реперные ........................................ 4.2.10


высота пика .............................................. 4.2.20


гальванометр термоизмерительный .......................... 4.1.8


держатель образца ........................................ 4.1.14


держатель эталона ........................................ 4.1.13


дериватограф ............................................. 4.1.4


измерение ................................................ 4.3.3


интервал реакции температурный ........................... 4.3.9


кривая дифференциального термического анализа ............ 4.2.15


кривая дифференциальная термогравиметрическая ............ 4.3.11


кривая изобарная ......................................... 4.3.13


кривая массы изотермическая .............................. 4.3.15


кривая нагревания......................................... 4.2.3


кривая скорости нагревания (охлаждения) .................. 4.2.4


кривая термогравиметрическая ............................. 4.3.2


линия базисная ........................................... 4.2.17


линия нулевая ............................................ 4.2.16


метод диагностирования в термическом анализе ............. 4.2.11


метод дифференциальный ................................... 4.2.13


метод дифференциальный термический ....................... 4.2.14


метод температурных кривых ............................... 4.2.2


метод термогравиметрический .............................. 4.3.1


нагреватель .............................................. 4.1.20


образец .................................................. 4.2.8


однозначность измерений .................................. 4.3.4


определение массы изобарное .............................. 4.3.12


определение массы изотермическое ......................... 4.3.14


печь термической установки ............................... 4.1.6


пик ...................................................... 4.2.18


пик экзотермический ...................................... 4.2.24


пик эндотермический ...................................... 4.2.23


пирометр регистрирующий .................................. 4.1.1


площадка (плато) ......................................... 4.3.5


площадь пика ............................................. 4.2.19


потенциометр электронный электрический ................... 4.2.10


регулятор температур программный ......................... 4.3.1


регулятор чувствительности пирометров .................... 4.1.11


режим нагревания квазистационарный ....................... 4.2.7


режим нагревания стационарный ............................ 4.2.6


сила термоэлектродвижущая ................................ 4.1.12


скорость нагревания (охлаждения) ......................... 4.2.5


температура реакции конечная ............................. 4.3.8


температура реакции начальная ............................ 4.3.6


термовесы дериватографа .................................. 4.1.19


термогравиметрия по производной .......................... 4.3,10


термопара ................................................ 4.1.6


термопара дифференциальная ............................... 4.1.6


терморегулятор автоматический ............................ 4.1.9


термостат ................................................ 4.1.21


тигель ................................................... 4.1.16


точка начала процесса экстраполирования .................. 4.2.22


                          - 24 -


                                                 ДСТУ Б А.1.1-7-94


узел держателя образца ................................... 4.1.15


установка термическая .................................... 4.1.2


характеристика средств измерений градуировочная .......... 4.2.12


чувствительность ......................................... 4.3.7


шаблон ................................................... 4.1.18


ширина пика .............................................. 4.2.21


эталон ................................................... 4.2.9


УДК 006.354:543.226                              Т00


Ключові слова: абетковий покажчик, базова лінія, виз-


начення, екзотермічний пік, ендотермічний пік, інтер-


вал реакції, крива диференційного термічного аналізу,


метод, однозначність вимірювань, режим нагрівання,


термогравіметрична крива


          Примітка.


                 */ цифри за літерами в квадратних дужках


                    відповідають значенням в таблиці


                    відповідності символів 


 

 

Выбор редакции: