ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будiвельного призначення з мінерального волокна Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Изделия строительного назначения из минерального волокна

Термины и определения

Products of building purpose from mineral fibre

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будiвельного призначення з мінерального волокна Терміни та визначення

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять


виробів будівельного призначення з усіх видів мінерального во-


локна і мінеральної вати.


     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для


використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій  та


навчально-методичній літературі, що належить до сфери діяльності  з


питань стандартизації або при використанні  результатів  цих  робіт,


включаючи  програмні  засоби  для  комп'ютерних   систем.


----------------------------------------------


Видання офіційне


                         - 2 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


     1.3  Вимоги  стандарту  чинні  для   використання   в   роботі


підприємств, установ, організацій, що діють на території  України,


технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-


них товариств, міністерств (відомств).

     2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ     У цьому стандарті є посилання на такі документи:


    ДСТУ 1.2-93   | Державна система стандартизації України.


                  | Порядок розроблення державнж стандартів.


-------------------------------------------------------------


    ДСТУ 1.5-93   | Державна система стандартизації України.


                  | Загальні вимоги до побудови, викладу,


                  | оформлення та змісту стандартів.


-------------------------------------------------------------


    КНД 50-011-93 | Основні положення та порядок розробки


                  | стандартів на терміни та визначення.

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ     3.1 Для  кожного  поняття  встановлено  один  стандартизований


термін.


     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля-


хом  введення  до  них  похідних  ознак,  які  доповнюють  значення


термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати  об-


сяг і зміст понять, визначених у стандарті.


     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські


(еn), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизова-


них термінів, а також визначення російською мовою.


     3.4  У  стандарті   наведено   абетковий   покажчик   термінів


українською мовою, абеткові покажчики іншомовних відповідників ста-


ндартизованих термінів кожною мовою окремо.


                                 - 3 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ     4.1 Номенклатура виробів


4.1.1 мінеральнавата                de Mineralwatte


                                     en mineral (rock) wool


                                     fr laine min[e2]rale         *


                                     ru минеральная вата


      Волокнистий матеріал,             Волокнистый материал,


      який одержують із                 получаемый из расплава


      розплаву гipcьких порід,          горных пород, промыш-


      промислових силікатних            ленных силикатных отхо-


      відходів або їх cумішів           дов или их смесей


4.1.2 Мінеральнагранульoвана        de Granulierte Mineralwatte


      вата                           en granulated mineral wool


                                     fr laine min[e2]rale


                                        granul[e2]e               *


                                     ru минеральная гранули-


                                        рованная вата


      Сипкий матеріал у                 Сыпучий материал в виде


      вигляді гранул, який              гранул, который получа-


      одержують грануляцією             ют грануляцией минераль-


      мнеральної вати                   ной ваты


4.1.3 мінераловатні мати             de Mineralwattenmatten


                                     en mineral wool mats


                                     fr mats de fibre min[e2]rale *


                                     ru минераловатные маты


      Гнучкі рулонні або у              Гибкие рулонные или в


      вигляді плоских полот-            виде плоских полотнищ


      нищ вироби, що склада-            изделия, которые состоят


      ються з шару хаотично             из слоя хаотически распо-


      розмiщених волокон                ложенных волокон мине-


      мiнepaльної вати                  ральной ваты


4.1.4 мiнераловатні прошивні         de Gesteppte Mineralwatten-


      мати                              matten


                                     en stitched mineral wool mats


                                     fr mats de fibre min[e2]rale *


                                        brосh[e2]s                *


                                     ru минераловатные прошив-


                                        ные маты


      Гнучкі або у вигляді              Гибкие рулонные или в


      плоских полотнищ                  виде плоских полотнищ


      вироби, що складаються            иэделия, состоящие из


      з шару мінеральної вати,          слоя минеральной ваты,


      волокна якої скріплені            волокна которой скрепле-


      прошивкою нитками                 ны прошивкой нитями


4.1.5 мінераловатні пpoшивні         de Nichttoxiche (schwachto-


      нетоксичні(малотоксич-           xische) gesteppte Mineral-


      нi) мати                          wattenmatten


                                     en stitched non toxic (low


                                 - 4 -


                                            ДСТУБА.1.1-12-94


                                        toxic) mineral wool mats


                                     fr mats деfibre min[e2]rale *


                                        broch[e2]s non toxiques   *


                                        (peu toxiques)


                                     ru минераловатные прошив-


                                        ные нетоксичные (мало-


                                        токсичные) маты


      Мати, у яких мінеральна           Маты, минеральная вата


      вата оброблена (не                в которых обработана


      оброблена) знепилюваль-           (не обработана) обеспы-


      ною речовиною                     ливающим веществом


4.1.6 мінераловатні прошивні         de Gesteppte Mineralwattenmat-


      матизпокривним                  ten mit Deckschicht


      матеріалом                     еn stitched mineral wool mats


                                        with аcoating material


                                     fr mats de fibre min[e2]rale *


                                        broch[e2]s аvесun


                                        rev[e3]tement             *


                                     ru минераловатные прошив-


                                        ные маты с покровным


                                        материалом


      Гнучкі рулоннi або у              Гибкие рулонные или в


      вигляді плоских полот-            виде плоских полотнищ


      нищ теплодоляційні                теплоизоляционные


      вироби,що складаються             изделия, состоящие из


      з шару мінеральної вати,          слоя минеральной ваты,


      покритого з одного або            покрытого с одной или


      дбох боків спеціальним            двух сторон специальным


      матеріалом та прошитого           материалом и прошитого


      нитками, шпагатом або             нитками, шпагатом или


      дротом                            проволокой


4.1.7 мінераловатні                  de Vertical-geschichtete


      вертикально-шаруваті              Mineralwattenmatten


      мати                           en vertically-laminate mineral


                                        wool mats


                                     fr mats de fibre min[e2]rale *


                                        verticallement strati-


                                        fi[e2]s                   *


                                     ru минераловатные верти-


                                        кально-слоистые маты


      Теплоізоляційні вироби,           Теплоизоляционные изде-


      які складаються зi смуг,          лия, состоящие из полос,


      нарізаних з мщераловат-           нарезанных из минерало-


      них плит i наклеєних на           ватных плит и наклеенных


      захисно-покривний мате-           на защитно-покровный


      piал у положенні, за              материал в положении,


      якого шари мінеральної            при котором слои мине-


      вати розташовані перпен-          ральной ваты располага-


      дикулярно до захисно-             ются перпендикулярно к


      покривного матеріалу              защитно-покровному


                                        материалу


                                 - 5 -


                                            ДСТУБА.1.1-12-94


4.1.8 Мінераловатнімати             de Mineralwattenmatten der


      гофpованоїструктури              Wcllblech Struktur


                                     еn mineral wool mats of


                                        corrugated structure


                                     fr mats de fibre min[e2]rale *


                                        de structure ondul[e2]e   *


                                     ru минераловатные маты


                                        гофрированной структуры


      Вироби, якi складаються           Изделия, которые состоят


      з декількох склеєних між          из нескольких склеенных


      собою плоских i гофро-            между собой чередующих-


      ваних шарів, що чергу-            ся плоских и гофрирован-


      ються, покриті з одного           ных слоев, покрытые с


      або двох боків покрив-            одной или двух сторон


      ним матеріалом та                 покровным материалом и


      прошиті нитками                   прошитые нитями


4.1.9 Мнераловатні плити             de Mineralwattenplatten


                                     en mineral wool slabs


                                     fr panneaux de laine


                                        min[e2]rale               *


                                     ru минераловатные плиты


      Щільнi мінераловатні              Плотные минераловатные


      вироби у вигляді рівно-           изделия в виде равномер-


      мірного шару хаотично             ного слоя хаотически рас-


      розташованих мінераль-            положенных минеральных


      них волокон, просочених           волокон, пропитанных


      сполучником                       синтетическим связующим


4.1.10 мінераловатні плити           de Mineralwattenplatten mit


       насинчетичному                  synthetischem Bindemittel


       сполучнику                    en mineral wool slabs wiht


                                        synthetic binder


                                     fr panneaux de laine min[e2]-*


                                        rale avec un liant synt-


                                        h[e2]tique                *


                                     ru минераловатные плиты на


                                        синтетическом связующем


      Вироби, виготовлені з              Изделия, изготовленные


      мінеральної вати на                из минеральной ваты на


      синтетичному сполуч-               синтетическом свзующем


      нику з гідрофобізатором            с гидрофобизатором или


      або без нього                      без него


4.1.11 мінераловатні плати на        de Mineralwattenplatten mit


       бітумномусполучнику             Bitumenbindemittel


                                     en mineral wool slabs with


                                        bitumen binder


                                     fr panneaux de laine min[e2]-*


                                        rale avec un liant [a4]   *


                                        base de bitume


                                     ru минераловатные плиты на


                                        битумном связующем


                                 - 6 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


       Вироби, виготовлені з            Изделия, изготовленные


       мінеральної вати та              из минеральной ваты и


       бітуму або бітумної              битума ипи битумной


       емульсії з подальшим             эмульсии с последующим


       пресуванням i сушінням           прессованием и сушкой


4.1.12 армованімінераловатні        de Bewehrte Mineralwattenplat-


       плити                            ten


                                     en reinforced mineral wool


                                        slabs


                                     fr panneaux de laine min[e2]-*


                                        rale renfor[e2]s          *


                                     ru армированные минерало-


                                        ватные плиты


       Вироби, виготовлені з            Изделия, изготовленные


       мінераловатних плит на           из минераловатных плит


       синтетичному сполуч-             на синтетическом связую-


       нику, армовані алюмі-            щем путем армирования


       нієвими або склотексто-          их стержнями из алюми-


       літовими стержнями               ния или стеклотекстолита


4.1.13 мінераловатні плити           de Mincralwattenplatten der


       гофрованоїструктури             Wellblech-Struktur


                                     en mineral wool slabs of


                                        corrugated structure


                                     fr panneaux de laine min[e2]-*


                                        rale de structure


                                        ondul[e2]e                *


                                     ru минераловатные плиты


                                        гофрированной структуры


       Вироби, які складаються          Изделия, состоящие из не-


       з декількох склеєних між         скольких склеенных


       собою плоских i гофро-           между собой чередующих-


       ваних шарів мінеральної          ся плоских и гофрирован-


       вати, що чергуються              ных слоев минеральной


                                        ваты


4.1.14 декоративні                   de Mincralwattendekorplatten


       мінераловатніплити           en decorative mineral wool


                                        slabs


                                     fr panneaux de Laine


                                        min[e2]rale d[e2]coratifs *


                                     ru декоративные мииерало-


                                        ватные плиты


       Вироби, виготовлені з            Изделия, изготовленные


       мінераловатних плит на           из мкнераловатных плит


       синтетичному сполучни-           на синтетическом свяэую-


       ку з нанесенням на їх            щем с нанесением на их


       поверхню оздоблюваль-            поверхность отделочных


       них шарів, що запобi-            слоев, предотвращающие


       гають виділенню пилу в           выделение пыли в окружа-


       навколишнє середовище            ющее пространство


4.1.15 мінераловатні плити           de Mineralwattenplatten mit


       півищеної жорсткості              erh[o1]hrter Steifigkeit


                                 - 7 -


                                            ДСТУБА.1.1-12-94


                                     еn mineral wool slabs of high


                                        rigidity


                                     fr panneaux de laine min[e2]-*


                                        rale de haute rigidit[e2] *


                                     ru минераловатные плиты


                                        повышенной жесткости


       Вироби з мінеральної             Изделия из минеральной


       вати на синтетичному             ваты и синтетического свя-


       сполучнику з модифікую-          эующего с модифицирую-


       чими добавками, виго-            щими добавками, изготов-


       товлені методом прокату          ленные методом проката


4.1.16 мінераловатнітверді          de Harte Mineralwattenplatten


       плити                         en hard mineral wool slabs


                                     fr panneaux de laine min[e2]-*


                                        rale durs


                                     ru минераловатные твердые


                                        плиты


       Вироби з мінеральної             Изделия из минеральной


       вати на синтетичному             ваты на синтетическом


       сполучнику з модифі-             связующем с модифици-


       куючими добавками,               рующими добавками,


       виготовлені методом              изготовленные методом


       гарячого пресування              горячего прессования


4.1.17 aкмігран (акмініт);           de Akmigran (Akminit); Schall-


       звуковбирні                      d[a1]mmmineralwatten-     *


       мінераловатні плити              platten


                                     en akmigran (akminit); mineral


                                        wool sound-absorbing panels


                                     fr akmigran (akminit);


                                        panneaux de laine min[e2]-*


                                        rale d'absorption phonique


                                     ru акмигран(акминит); звуко-


                                        поглощающие минерало-


                                        ватные плиты


       Вироби, виготовлені із           Изделия, изготовленные


       гранулъованої мінераль-          из гранулированной мине-


       ної вати на композицій-          ральной ваты на компо-


       ному сполучнику, що за-          зиционном связующем,


       стосовуютьсм для оздоб-          применяющиеся для


       лення стель і стін у             отделки потолков и стен в


       приміщеннях з підвищеним         помещениях с повышен-


       рівнем шуму                      ным уровнем шума


4.1.18 звукоізоляційн                de Schalld[a1]mmmineralwatten-


       мінераловатнісмуги               streifen


                                     еn mineral wool sound-absor-


                                        bing bands


                                     fr rubans de laine min[e2]-  *


                                        rale d'isolement phonique


                                     ru звукоизоляционные


                                        минераловатныеполосы


                                 - 8 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


       Довгомірні м'які вироби          Длинномерные мягкие


       у вигляді смуг з рвномір-        изделия в виде полос из


       ного шару мінеральної            равномерного слоя мине-


       вати на синтетичному             ральной ваты на синтети-


       сполучнику                       ческом связующем


4.1.19 мінераловатні циліндри        de Mineralwattenzylinder


                                     en mineral wool cylinders


                                     fr cylindres de laine


                                        min[e2]rale               *


                                     ru минераловатные цилиндры


       Вироби у вигляді цилінд-         Изделия в виде цилинд-


       piв, просочені синтетич-         ров, пропитанные синтети-


       ним сполучником                  веским связующим


4.1.20 мінераловатні                 de Mineralwattenhalbzylinder


       напівциліндри                    (Schalen)


       (шкаралупи)                   en mineral wool semi-cylinder


                                        (shells)


                                     fr demi-cylindres (coquilles)


                                        de laine min[e2]rale      *


                                     ru минераловатные


                                        полуцилиндры (скорлупы)


       Вироби у вигляді напів-          Изделия в виде полуци-


       циліндрів, просочені син-        линдров, пропитанные


       тетичним сполучником             синтетическим связующим


4.1.21 шнурзмінеральноївати       de Mineralwattenschnur


                                     en nineral wool cord


                                     fr cordon de laine


                                        min[e2]rale               *


                                     ru шнур из минеральной ваты


       Bapiб, який являє собою          Изделие, представляющее


       сітчасту трубку, наповне-        собой сетчатую трубку,


       ну минеральною ватою             наполненную минераль-


       або манеральним волок-           ной ватой или минераль-


       ном, а також відходами           ным волокном, а также


       виробництва цих мате->           отходами производства


       piалів                           материалов


4.1.22 полотноізштапельного        de Linen aus Mineralstapel-


       мінеральноговолокна             faser


                                     en linen from mineral staple


                                        fibre


                                     fr toile de fibranne


                                        min[e2]rale               *


                                     ru холст из штапельного


                                        минерального волокна


       Bapiб з розпушеного во-          Изделие из распушенного


       локна, одержаний при             волокна, полученное при


       роздуві розплаву                 раздуве расплава мине-


       мінеральної сировини             рального сырья


                                 - 9 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


4.1.23 картонізштапельного         de Pappe aus Mineralstapel-


       мінеральноговолокна             faser


                                     еn board from mineral staple


                                        fibre


                                     fr carton de fibranne


                                        min[e2]rale               *


                                     ru картон из штапельного


                                        минерального волокна


       Щільний тонкий мате-             Плотный тонкий мате-


       piaл іэ штапельного              риал из штапельного


       мінерального волокна,            минерального волокна,


       з'єднаного різнома-              которое соединено различ-


       нітними сполучниками             ними связующими


4.1.24 тепно!золщ4йний картоы        de ЪЧйппедйптрарре aus


       Ь штанельногэ                    Mincralstapelfaser


       вйнеральною волокна           en hcat insulating board from


                                        mincral staple fibre


                                     fr carton calorifuge dc fibranne


                                        minbralc


                                     ru теплоизолящюнный картон


                                        из шталельного ьщнераль-


                                        ного волокна


       Bиpiб, який виготов-             Изделие, изготовленное


       ляється з cyпер- і ультра-       из супер- и ультратонкого


       тонкого штапельного              шталельного мінерально-


       мінерального волокна i           го волокна и применяемое


       застосовується для тепло-        для теплоизоляции


       ізоляції


4.1.25 теплозвукоізоляційний         de W[a1]rmeschalld[a1]m-     *


       картонізштапельного            mpappe aus Mineralstapel-


       мінеральноговолокна             fazer


                                     en heat insulating and sound-


                                        absorbing board from


                                        mineral staple fibre


                                     fr carton d'isolement phonique


                                        et thermique en fibranne


                                        min[e]rale                *


                                     ru теплозвукоизоляционный


                                        картон из штапельного


                                        минерального волокна


       Картон, виготовлений іэ          Картон, изготовленный из


       pізних сумішів штапель-          различных смесей шта-


       ного мінерального во-            пельного минерального


       локна, який застосо-             волокна и применяемый


       вується для тепло-               для тепло- и звукоизо-


       звукоiзоляції                    ляции


4.1.26 прошивні мати із шта-         de Gesteppte Matten aus


       пельного мінерального            d[u1]nner und [u1]ber-    *


       волокна                          d[u1]nner Mineralstapel-  *


                                        faser


                                     en stitched mats fnm fine and


                                        superfine mineral staple


                                 - 10 -


                                            ДСТУБА.1.1-12-94


                                        fibre


                                     fr mats broch[e2]s de        *


                                        fibranne min[e2]rale fine


                                        et superfine


                                     ru прошивные маты из шта-


                                        пельного минерального


                                        волокна


       M'якi вироби у вигляді           Мягкие изделия в виде


       рівномірного шару тон-           равномерного слоя тонко-


       кого та супертонкого             го и супертонкого мине-


       мінерального волокна             рального волокна обли-


       покритого з ycix боків           цованного со всех сторон


       тканиною i прошитого             тканью и прошитого


       нитками                          нитками


4.1.27 м'які теплоізоляційні         de Weiche W[a1]rmed[a1]m-    *


       плити                            mplatten


                                     en soft heat insulating slabs


                                     fr panneaux calorifuges souples


                                     ru мягкиетеплоизоляционные


                                        плиты


       Вироби, виготовлені із           Изделия, изготовленные


       супертонкого штапельно-          из супертонкого штапель-


       го мінерального волокна          ного минерального волок-


       i бентонітового сполуч-          на и бентонитового связу-


       ника з добавками або без         ющего с добавками или


       них                              безних


4.1.28 жорсткі                       de Steife W[a1]rmeschalld[a1]*


       теплозвукоізоляційні             mmplatten


       плити                         en rigid heat insulating and


                                        sound-proofing slabs


                                     Гграnnеаux d'isolement


                                        phonique et thcrmique durs


                                     гмжесткиетеплозвукоизо-


                                        ляционные плиты


       Щільні вироби, виготов-          Плотные изделия, изготов-


       лені із суміші супертонко-       ленные из смеси супертон-


       го штапельного                   кого штапельного мине-


       минерального волокна,            рального волокна мине-


       мінеральної вати і легких        ральной ваты и легких на-


       наповнювачів або без             полнителей или без них,


       них, на бентонітовому            на бентонитовом связую-


       сполучнику                       щем


4.1.29 композиційний негорючий       dе Kompositunbrennw[a1]rmе-  *


       теплозвукоізоляційний            schalld[a1]mmstoff        *


       матеріал                      еn composite non combustible


                                        heat insulating and sound-


                                        absorbing material


                                     fr mat[e2]riau composite


                                        d'isolement phonique et


                                        thermique incombustible


                                     ru композиционныйнегорю-


                                        чий теплозвукоизоляцион-


                                 - 11 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


                                        ный материал


       Жорсткі вироби, виго-            Жесткие изделия, изготов-


       товлені з різних видів           ленные из различных


       штапельного мінераль-            видов штапельного мине-


       ного волокна зернистих           рального волокна зернис-


       наповнювачів, глинис-            тых наполнителей, глинис-


       того сполучника з добав-         того связующего с добав-


       ками                             ками


4.1.30 довгомірні                    de L[a1]ngm[a1]ssige         *


       теплоізоляційніснуги            W[a1]rmed[a1]mmstreifen   *


                                     en long measured heat insu-


                                        lating bands


                                     fr rubans calorifuges de


                                        longue mesure


                                     ru длинномерные тепло-


                                        изоляционные полосы


       Рулонний прошивний               Рулонный прошивной


       матеріал із супер- i ульт-       материал из супер- и ульт-


       ратонкого штапельного            ратонкого штапельного


       мінерального волокна             минерального волокна


4.1.31 офактурений                   de Fakturfasiger Stoff


       волокнистий матеріал          еn textured fibrous material


                                     fr mat[e2]riau fibreux de    *


                                        texture


                                     ru офактуренный волокнис-


                                        тый натериал


       Рулонний прошивний               Рулонный прошивной


       матеріал з ультра-, супер-       материал из ультра-,


       тонкого i скломікро-             супертонкого и стекло-


       кристалічного мінераль-          микрокристаллического


       ного волокна обличко-            минерального волокна,


       ваний тканиною або               облицованный тканью


       фольгою                          или фольгой


4.1.32 стрічковий нетканий           de Bandungewcbtstoff


       матеріал                      еn band non woven material


                                     fr mat[e2]riau ruban[e2]     *


                                        non tiss[e2]              *


                                     ru ленточный нетканый


                                        материал


       Рулонний прошивний               Рулонный прошивной


       материал із супертонкого         материал из супертонкого


       штапельного мінераль-            штапельного минерально-


       ного волокна i відходів,         го волокна и текстильсо-


       що мiстять текстиль              держащих отходов


4.1.33 наливний волокнисто-          de Obersch[a1]chtigzementfa-


       цементнийутеплювач              seriger Stoff fur Erw[a1]-*


                                        rmung


                                     en wet fibrous-cement


                                        warmth-keeping material


                                 - 12 -


                                            ДСТУБА.1.1-12-94


                                     fr protccteur de remplissage


                                        contre le froid еn ciment


                                        fibreux


                                     ru наливной волокнисто-


                                        цементный утеплитель


       Теплоізоляційний виріб           Теплоизоляционное изде-


       наливного типу, який             лие наливного типа, в сос-


       включає мінеральне               тав которого входит мине-


       штапельне волокно або            ральное штапельное во-


       міеральну вату, цемент-          локно или минеральная


       не в'яжуче i піноутво-           вата, цементное вяжущее


       рюючі добавки                    и пенообразующие добавки


4.1.34 теплоізоляційний шнур         de W[a1]rmed[a1]mmschnur aus *


       ізштапельного                     Mineralstapelfaser


       мінеральноговолокна          en heat insulating cord from


                                        mineral staple fibrc


                                     fr cordon calorifuge de fibra-


                                        nne min[e2]rale           *


                                     ru теплоизоляционныйшнур


                                        из шталельного минераль-


                                        ного волокна


       Гнучкий виріб, який              Гибкое изделие, состоящее


       складається з серцевини          из сердцевины штапельно-


       штапельних мінеральних           го минерального волокна,


       волокон, обплетеної              снаружи оплетенной


       зовні ровінгом непе-             ровингом непрерывных


       рервних мінеральних во-          минеральных волокон,


       локон, скловолокон та            стекловолокон и хлопча-


       бавовняних волокон               тобумажных волокон


4.1.35 ровінг із мінеральних         de Roving aus Mineralfaden


       ниток                         еn roving from mineral fibres


                                     fr roving de fils min[e2]-   *


                                        raux


                                     ru ровинг из минеральных


                                        нитей


       Джгут ниток, якi склада-         Жгут нитей из непрсрыв-


       ються з нeперервних              ных минеральных воло-


       мінеральних волокон              кон


4.1.36 теплоiзоляційні чохли         de W[a1]rmed[a1]mm[u1]-      *


                                        berz[u1]ge                *


                                     en heat insulating соvers


                                     fr housses calorifuges


                                     ru теплоизоляционныечехлы


       М'який виріб у формі              Мягкое изделие в форме


       чохла з супертонкого              чехла из супертонкого или


       або мікрокристалічного            микрокристаллического


       штапельного                       штапельного минерально-


       мінерального волокна,             го волокна, облицованное


       обличкований з обох               с двух сторон кремнезем-


       боків кремнеземною або            ной или стеклянной


       скляною тканиною                  тканью


                                 - 13 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


     4.2 Характеристики виробів із мінеральної вати


         і мінерального волокна


4.2.1 модулькислотності-           de S[a1]uregehaltsmodul, mk,%


       Мк, %                         en modulus of acidity, mk,%  *


                                     fr module d'aсidit[e2], mk,%


                                     ru модуль кислотности - Мк,%


      Відношення вмісту у               Отношение содержания в


      мінеральній ваті кислих           минеральной вате кислых


      оксидів SiO2 і Al2O3 до           оксидов Sio2 і Al2O3 к


      вмісту лужно-земельних            содержанию щелочно-


      оксидів CaO i MgO, яке            земельных оксидов CaO и


      визначає хімічну                  MgO, определяющее


      стійкість волокна                 химическую стойкость


                                        волокна


4.2.2 середній діаметр волокна,      de Mittelfaserdurchmesser, mkm


      Дс, мкм                        еn аvеage fibre diameter, mkm


                                     fr diam[e2]tre moyen de la   *


                                        fibre,


                                     ru средний диаметр волокна,


                                        Дс, мкм


      Середнє арифметичне               Среднее арифметическое


      значення вимipiв 100 еле-         значение измерений 100


      ментарних волокон під             элементарных волокон


      мікроскопом                       под микроскопом


4.2.3 неволокнисті включення;        de Nichfasereinschl[u1]sse   *


      "корольки"                        "Regulus"


                                     en non fibrous inclusions


                                        "shots"


                                     fr inclusions non fibreuses


                                        "globules"


                                     ru неволокнистые включения;


                                        "корольки"


      Скловидні частинки у              Стеклообразные частички


      вигляді краплин piзної            в виде капель различной


      форми, що входять до              формы, которые входят в


      складу мінеральної вати           состав минеральной ваты


      та мінерального волокна           и минерального волокна


4.2.4 вмістсполучникаZo, %         de Gehalt des Stoffes, Zo, %


                                     en material content, Zo, %


                                     fr teneur en mati[e2]re,     *


                                        Zo, %


                                     ru coдepжание вещества, Zo %


      Кількість сполучника,             Количество связующего,


      що утворює мінерало-              идущее на образование


      ватний каркас виробу              минераловатного каркаса


                                        изделия


                                 - 14 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


               Абетковий покажчик українських термінів


акмігран (акмініт); плити мінераловатні


звуковбирні ............................................ 4.1.17


вата мінеральна ........................................ 4.1.1


вата мінеральна гранульована ........................... 4.1.2


включення неволокнисті;"корольки" ...................... 4.2.3


вміст сполучника ....................................... 4.2.4


діаметр волокна середній................................ 4.2.2


картон із штапельного мінерального волокна ............. 4.1.23


картон теплозвукоізоляційний


із штапельного мінерального волокна .................... 4.1.25


карток теплоізоляційний


із штапельного мінерального волокна .................... 4.1.24


матеріал композиційний негорючий


теплозвукоізоляційний .................................. 4.1.29


матеріал офактурений волокнистий ....................... 4.1.31


матеріал стрічковий нетканий ........................... 4.1.32


мати мінераловатні ..................................... 4.1.3


мати мінераловатні вертикально-шаруваті ................ 4.1.7


мати мінераловатні гофрованої структури ................ 4.1.10


мати мінераловатні прошивні ............................ 4.1.4


мати мінераловатні прошивні з покривним матеріалом ..... 4.1.6


мати мінераловвтні прошивні нетоксичні (малотоксичні) .. 4.1.5


мати прошивні із штапельного мінерального волокна ...... 4.1.26


модуль кислотності ..................................... 4.2.1


напівциліцпри мінераловатні (шкаралупи) ................ 4.1.20


плити жорсткі теплозвукоізоляційні ..................... 4.1.28


плити мінераловатні .................................... 4.1.9


плити мінераловатні армовані ........................... 4.1.12


плити мінераловатні гофрованої сгруктури ............... 4.1.13


плити мінераловатні декоративні ........................ 4.1.14


плити мінераловатні на бітумному сполучнику ............ 4.1.11


плити мінераловатні на синтетичному сполучнику ......... 4.1.10


плити мінераловатні підвищеної жорсткості .............. 4.1.15


плити мінераловатні тверді ............................. 4.1.16


плити м'які теплоізоляційні ............................ 4.1.27


полотно із штапельного мінерального волокна ............ 4.1.22


ровінг із мінеральних ниток ............................ 4.1.35


смуги довгомірні теплоізоляційні ....................... 4.1.30


смуги мінераловатні звукоізоляційні .................... 4.1.18


утеплювач наливний волокнисто-цементний ................ 4.1.33


циліндри мінераловатні ................................. 4.1.19


чохли теплоізоляційні .................................. 4.1.36


шнур із мінеральної вати ............................... 4.1.21


шнур теплоізоляційний із штапельного


мінерального волокна ................................... 4.1.34


                                 - 15 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


                Абетковий покажчик німецьких термінів


Akmigran (Akminit); Schalld[a1]mmmineralwattenplatten .. 4.1.17


Bandungewcbtstoff ...................................... 4.1.32


Bewehrte Mineralwattenplatten .......................... 4.1.12


Fakturfasiger Stoff .................................... 4.1.31


Granulierte Mineralwatte ............................... 4.1.2


Gehalt des Stoffes, Zo, % .............................. 4.2.4


Gesteppte Mineralwattenmatten........................... 4.1.4


Gesteppte Mineralwattenmatten mit Deckschicht .......... 4.1.6


Gesteppte Matten aus d[u1]nner                                    *


und [u1]berd[u1]nner Mineralstapelfaser ................ 4.1.26   *


Harte Mineralwattenplatten ............................. 4.1.16


Kompositunbrennw[a1]rmcschalld[a1]mmastoff ............. 4.1.29   *


Linen aus Mineralstapelfaser ........................... 4.1.22


L[a1]ngm[a1]ssige W[a1]rmed[a1]mmstreifen .............. 4.1.30   *


Mineralwatte ........................................... 4.1.1


Mineralwattenmatten .................................... 4.1.3


Mincralwattenmatten der Wellblech Struktur ............. 4.1.8


Mineralwattenplatten ................................... 4.1.9


Mineralwattenplatten der Wellblech-Struktur ............ 4.1.13


Mineralwattenplatten mit synthetischem Bindemittel ..... 4.1.10


Mineralwattenplatten mit Bitumenbindanittel ............ 4.1.11


Mineralwattendekorplatten .............................. 4.1.14


Mineralwattenplatten mit erh[o1]hrter Steifigkeit ...... 4.1.15


Mineralwattenschnur .................................... 4.1.21


Mineralwattcnzylinder .................................. 4.1.19


Mineralwattenhalbzylinder (Schalen) .................... 4.1.20


Mittelfaserdurchmesser, mkm ............................ 4.2.2


Nichttoxiche (schwachtoxische) gesteppte


Mineralwattenmatten .................................... 4.1.5


Nichtfasereinschl[u1]sse "Regulus" ..................... 4.2.3


Oberschl[a1]chtigzementfaseriger Stoff f[u1]r                     *


Erw[a1]rmung ........................................... 4.1.33   *


Pappe aus Mincralstapelfaser ........................... 4.1.23


Roving aus Mineralfaden ................................ 4.1.35


S[a1]uregehaltsmodul, mk, % ............................ 4.2.1


Schalld[a1]mmmineralwattenstreifen ..................... 4.1.18   *


Steife W[a1]rmeschalld[a1]mmplatten .................... 4.1.28   *


Vertikal-geschichtete: Mineralwattenmatten ............. 4.1.7


W[a1]rmed[a1]mmschnur aus Mineralstapelfaser ........... 4.1.34   *


W[a1]rmed[a1]mm[u1]berz[u1]ge .......................... 4.1.36   *


W[a1]rmed[a1]mmpappe aus Mineralstapelfaser ............ 4.1.24   *


W[a1]rmeschalld[a1]mmpappe aus Mineralstapelfaser ...... 4.1.25   *


Weiche W[a1]rmed[a1]mmplatten .......................... 4.1.27   *


                                 - 16 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


              Абетковий покажчик англійських термінів


akmigran (akminit);


mineral wool sound-absorbing panch ..................... 4.1.17


average fibre diameter, mkm ............................ 4.2.2


band non woven material ................................ 4.1.32


board from mineral staple fibre ........................ 4.1.23


composite non combustible heat insulating


and soundabsorbing material ............................ 4.1.29


decorative mineral wool slabs .......................... 4.1.14


granulated mineral wool ................................ 4.1.2


hard mineral wool slabs ................................ 4.1.16


heat insulating board from mineral staple fibre ........ 4.1.24


heat insulating cord from mineral staple fibre ......... 4.1.34


heat insulating covers ................................. 4.1.36


heat insulating and sound-absorbing board


from mineral staple fibre .............................. 4.1.25


linen from mineral staple fibre ........................ 4.1.22


long measured heat-insulating bands .................... 4.1.30


material content, Zo, % ................................ 4.2.4


mineral (rock) wool .................................... 4.1.1


mineral wool cylinders ................................. 4.1.19


mineral wool cord ...................................... 4.1.21


mineral wool mats ...................................... 4.1.3


mineral wool mats of corrugated structure .............. 4.1.8


mineral wool slabs ..................................... 4.1.9


mineral wool slabs with synthetic binder ............... 4.1.10


mineral wool slabs with bitumen binder ................. 4.1.11


mineral wool slabs of corrugated structure ............. 4.1.13


mineral wool slabs of high rigidity .................... 4.1.15


mineral wool sound-absorbing bands ..................... 4.1.18


mineral wool semi-cylinder (shells) .................... 4.1.20


modulus of acidity, mk, % .............................. 4.2.1


non fibrous inclusions "shots" ......................... 4.2.3


reinforced mineral wool slabs .......................... 4.1.12


rigid heat insulating and sound-proofing slabs ......... 4.1.28


roving from mineral fibres ............................. 4.1.35


stitched mats from fine


and superfine mineral staple fibre ..................... 4.1.26


stitched mineral wool mats ............................. 4.1.4


stitched non toxic (low toxic) mineral wool mats ....... 4.1.5


stitched mineral wool mats with a coating material ..... 4.1.6


soft heat insulating slabs ............................. 4.1.27


textured fibrous material .............................. 4.1.31


vertically-laminate mineral wool mats .................. 4.1.7


wet fibrous-cement warmth-keeping material ............. 4.1.33


                                 - 17 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


               Абетковий покажчик французьких термінів


akmigran (akminit);


panneaux de laine min[e2]rale d'absorption phonique .... 4.1.17


carton calorifuge de fibranne min[e2]rale .............. 4.1.24


carton d'isolement phonique et thermique


en fibranne min[e2]rale ................................ 4.1.25


carton de fibranne min[e2]rale ......................... 4.1.23


cordon calorifuge de fibranne min[e2]rale .............. 4.1.34   *


cordon de laine min[e2]rale ............................ 4.1.21   *


cylindres de laine min[e2]rale ......................... 4.1.19   *


demi-cylindres (coquilles) de laine min[e2]rale ........ 4.1.20   *


diam[e2]tre moyen de la fibre, mkm ..................... 4.2.2    *


housses calorifuges .................................... 4.1.36


inclusions non fibreuses "globules" .................... 4.2.3    *


laine min[e2]rale ...................................... 4.1.1    *


laine min[e2]rale granul[e2]e .......................... 4.1.2    *


mats broch[e2]s de fibranne min[e2]rale fine et                   *


superfine .............................................. 4.1.26


mats de fibre min[e2]rale .............................. 4.1.3    *


mats de fibre min[e2]rale broch[e2]s ................... 4.1.4    *


mats de fibre min[e2]rale broch[e2]s                              *


non toxiques (peu toxiques) ............................ 4.1.5


mats de fibre min[e2]rale broch[e2]s avec un


rev[e3]tement .......................................... 4.1.6    *


mats de fibre min[e2]rale verticallement


stratifi[e2]s .......................................... 4.1.7    *


mats dc fibre min[e2]rale de structure ondul[e2]e ...... 4.1.8


mat[e2]riau composite d'isolement phonique


et thermique incombustible ............................. 4.1.29   *


mat[e2]riau fibreux de texture ......................... 4.1.31   *


mat[e2]riau ruban[e2] non tiss[e2] ..................... 4.1.32   *


module d'acidit[e2], mk, % ............................. 4.2.1    *


panneaux calorifuges souples ........................... 4.1.27   *


panneaux d'isolement phonique ct thermique durs ........ 4.1.28   *


panneaux de laine mia[e2]rale .......................... 4.1.9    *


panneaux de laine min[e2]rale avec un liant                       *


synth[e2]tique ......................................... 4.1.10   *


panneaxu de laine min[e2]rale avec un liant [a4] base


de bitume .............................................. 4.1.11   *


panneaux de laine min[e2]rale renforc[e2]s ............. 4.1.12   *


panneaux de laine min[e2]rale de structure ondul[e2]e .. 4.1.13   *


panneaux de laine min[e2]rale d[e2]koratifs ............ 4.1.14   *


panncaux de laine min[e2]rale de haute rigidit[e2] ..... 4.1.15   *


panneaux de laine min[e2]rale durs ..................... 4.1.10   *


protecteur de remplissage contre


le froid en ciment fibreux ............................. 4.1.33


rubans de laine min[e2]rale d'isolement phonique ....... 4.1.18   *


rubans calorifuges de longue mesure .................... 4.1.30


roving de fils min[e2]raux ............................. 4.1.35   *


toile de fibranne min[e2]rale .......................... 4.1.22   *


teneur en mati[e2]re, Zo, % ............................ 4.2.4    *


                                 - 18 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-12-94


              Абетковий покажчик російських термінів


акмигран (акминит);


плиты минераловатные звукопоглощающие .................. 4.1.17


вата минеральная ....................................... 4.1.1


вата минеральная гранулированная ....................... 4.1.2


включения неволокнистые; "корольки" .................... 4.2.3


диаметр волокна средний ................................ 4.2.2


картон из штапельного минерального волокна  .............4.1.23


картон теплозвукоизоляционный


из штапельного минерального волокна .................... 4.1.25


картон теплоизоляционный


из штапельного минерального волокна .................... 4.1.24


материал композиционный негорючий


теплозвукоизоляционный ................................. 4.1.29


материал ленточный нетканый ............................ 4.1.32


материал офактуренный волокнистый ...................... 4.1.31


маты минераловатные .................................... 4.1.3


маты минераловатные вертикально-слоистые ............... 4.1.7


маты минераловатные гофрированной структуры ............ 4.1.10


маты минераловатные прошивные........................... 4.1.4


маты минераловатные прошивные


нетоксичные (малотоксичные) ............................ 4.1.5


маты минераловатные прошивные


с покровным материалом ................................. 4.1.6


маты прошивные


из штапельного минерального волокна .................... 4.1.26


модуль кислотности ..................................... 4.2.1


полуцилиндры минераловатные (скорлупы) ................. 4.1.20


плиты жесткие теплозвукоизоляционные ................... 4.1.28


плиты минераловатные ................................... 4.1.9


плиты минераловатные армированные ...................... 4.1.12


плиты минераловатные гофрированной структуры ........... 4.1.13


плиты минераловатные декоративные ...................... 4.1.14


плиты минераловатные на битумном связующем ............. 4.1.11


плиты минераловатные на синтетическом связующем ........ 4.1.10


плиты минераловатные повышенной жесткости .............. 4.1.15


плиты минераловатные твердые ........................... 4.1.16


плиты мягкие теплоизоляционные.......................... 4.1,27


ровинг из минеральных нитей ............................ 4.1.35


полосы длинномерные теплоизоляционные .................. 4.1.30


полосы минераловатные звукоизоляционные ................ 4.1.18


утеплитель наливной волокнисто-цементный ............... 4.1,33


холст из штапельного минерального волокна .............. 4.1.22


цилиндры минераловатные ................................ 4.1.19


чехлы теплоизоляционные ................................ 4.1.36


шнур из минеральной ваты ............................... 4.1.21


шнур теплоизоляционный


из штапельного минерального волокна .................... 4.1.34


УДК


Ключові слова:


            вміст сполучника, картон із штапепьного мінераль-


            ного волокна, мінеральна вата, мінераловатні мати,


            мінераловатні плити, офактурений волокнистий


            мітеріал, ровінг із мінеральних ниток, середній


            діаметр волокна, теплоізоляційні чохли.


          Примітка.


                 */ цифри за літерами в квадратних дужках


                    відповідають значенням в таблиці


                    відповідності символів   •  

     

    Выбор редакции: