ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

FACING CERAMICS

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення                                          Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, які


відносяться до керамічних личкувальних виробів.


     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові


для використання в усіх видах нормативної документації, у довідко-


вій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери діяль-


ності з питань стандартизації або при використанні результатів цих


робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.


     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-


ємств, установ, організацій, що діють на території України,
                            - 2 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-


них товариств, міністерств (відомств).

     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ     У цьому стандарті є посилання на такі документи:


ДСТУ 1.2-93  | Державна система стандартизації України.


              | Порядок розроблення державних стандартів.


----------------------------------------------------------


ДСТУ 1.5-93  | Державна система стандартизації України.


              | Загальні вимоги до побудови, викладу,


              | оформлення та змісту стандартів.


----------------------------------------------------------


КНД 50-011-93| Основні положення та порядок розроблення


              | стандартів на терміни та визначення.


----------------------------------------------------------

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований


термін.


     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати


шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення


термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати


обсяги і зміст понять, визначених у стандарті.


     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецьки (de), англі-


йські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандар-


тизованих термінів, а також визначення російською мовою.


     3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн-


ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-


дартизованих термінів кожною мовою окремо.


     4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


     4.1  Види та склад виробів


    4.1.1  керамічні вироби             de  keramische Erzeugnisse


           личкувальні                  en  ceramik products


                                        fr  produits c[e2]ramі-   *


                                            gues


                                        ru  керамические изделия


                                            облицовочные


           Вироби, виготовлені з            Изделия, изготовленные


           керамічної маси, непо-           из керамической массы,


           лив'яні чи полив'яні,            неглазурованные или


           які використовують для           глазурованные, применя-


           зовнішнього чи внутрі-           емые для наружной или


           шнього облицювання стін,         внутренней облицовки


           стінових панелей, насти-         стен, стеновых панелей,


           лання підлоги                    настилки пола


                            - 3 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


    4.1.2  фасоннідеталі               de  Formst[u1]cke         *


                                        en  shaped parts


                                        fr  pi[e']ces profil[e']es*


                                        ru  фасонные изделия


           Деталі складної форми,           Детали сложной формы,


           призначені для оздоб-            предназначенные для от-


           лення зовнішніх, внут-           делки внешних, внутрен-


           рішніх кутів, карнизів,          них углов, карнизов,


           плінтусів                        плинтусов


    4.1.3  рельєфний виріб              de  Relieferzeugnis


                                        en  relief produit


                                        fr  product de relief


                                        ru  рельефное изделие


           Виріб з рельєфною                Изделие с рельефной


           лицьовою поверхнею               лицевой поверхностью


    4.1.4  гладкийдекоративний         de  glatten Dekorerzeugnis


           виріб                        en  smooth decorated


                                            product


                                        fr  produit lisse d[e2]-  *


                                            cor[e2]               *


                                        ru  гладкое декорированое


                                            изделие


           Виріб з гладкою лицьо-           Изделие с гладкой лице-


           вою поверхнею і нане-            вой поверхностью и на-


           сеним кольоровим малю-           несенным цветным рисун-


           нком                             ком


    4.1.5  рельєфний декорований        de  Reliefdekorerzeugnis


           виріб                        en  relief decorated pro-


                                            duct


                                        fr  produit d[e2]cor[e']  *


                                            de relief


                                        ru  рельефное декориро-


                                            ванное изделие


           Виріб з рельєфною ли-            Изделие с рельефной ли-


           цьовою поверхнею і на-           цевой поверхностью и на-


           несеним кольоровим ма-           несенным цветным рисун-


           люнком                           ком


    4.1.6  декорований виріб            de  Dekorerzeugnisse


                                        en  ornamental products


                                        fr  produits d[e2]co-     *


                                            r[e2]s                *


                                        ru  декорированое изделие


           Виріб з гладким або              Изделие с гладким или


           рельєфним художнім               рельефным художествен-


           малюнком одного або              ным рисунком одного или


           кількох кольорів                 нескольких цветов


                            - 4 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


    4.1.7  виріб, декорований           de  mittels Serigraphie


           серіографією (шовко-             dekorierte Erzeugnisse


           графією)                     en  silkscreen decorated


                                            products


                                        fr  produits d[e2]co-     *


                                            r[e']s de s[e2]rig-   *


                                            raphy


                                        ru  изделие, декорированое


                                            сериографией (шелкогра-


                                            фией)


          Виріб з художнім оздо-            Изделие с художествен-


          бленням лицьової полив'-          ной отделкой лицевой


          яної поверхні друкованим          глазурованной поверхно-


          малюнком, який повторю-           сти повторяющимся печа-


          ється                             тным рисунком


   4.1.8  виріб, декорований           de  mittels Aufspritz deko-


          набризком                        rierte Erzeugnisse


                                       en  products decorated by


                                           the spreading method


                                       fr  produits d[e2]cor[e']s *


                                           par la m[e2]thode de   *


                                           dispersion


                                       ru  изделие, декорированное


                                           набрызгом


          Виріб з малюнком на по-          Изделие с рисунком на


          лив'яній поверхні, який          глазурованной поверхно-


          утворений краплями коль-         сти, образованным кап-


          орової поливи з довіль-          лями цветной глазури с


          ним розташуванням                произвольным расположе-


                                           нием


   4.1.9  мармуроподібні вироби        de  marmorartige Erzeugnisse


                                       en  marmoreal products


                                       fr  produits marmorisйs


                                       ru  мраморовидные изделия


          Вироби з малюнком,               Изделия с неповторяю-


          який не повторюється, і          щимся рисунком, обра-


          утворюється змішуванням          зованным смешением раз-


          різнозабарвлених полив           лично окрашеных глазу-


                                           рей


   4.1.10 килимзкерамічних           de  Teppiche aus keramis-


          плиток                           chen Fliesen


                                       en  carpet from ceramic


                                           tiles


                                       fr  tapis de carreaux


                                           c[e2]ramiques          *


                                       ru  ковер из керамических


                                           плиток


          Набір плиток, що накле-          Набор плиток, наклеенных


          єні на матеріал чи               на материал или лист


          аркуш паперу                     бумаги


                            - 5 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


   4.1.11 багатокольоровікилими       de  Bunte Teppiche aus


          зкерамічнихплиток              keramischen Fliesen


                                       en  multicolour carpets from


                                           ceramic tiles


                                       fr  tapis multicouleurs de


                                           careaux


                                       ru  многоцветные ковры из


                                           керамических плиток


          Набір з плиток різного           Набор из плиток разного


          кольору                          цвета


   4.1.12 черепок виробу               de  Scherbeerzeugnis


                                       en  body ware


                                       fr  produits corps


                                       ru  черепок изделия


          Каменеподібний кераміч-          Камнеподобный керамичес-


          ний матеріал, який ут-           кий материал, образующи-


          ворюється при випалі             йся при обжиге глинистых


          глинистих сумішей                смесей


   4.1.13 полива                       de  Schmelz


                                       en  glaze


                                       fr  gla[c5]ure ([e2]mail)  *


                                       ru  глазурь


          Тонкий склоподібний              Тонкий стекловидный слой,


          шар, який покриває по-           покрывающий поверхность


          верхню виробу та зак-            изделия и закрепленный


          ріплений шляхом випалю-          путем обжига


          вання


  4.1.14 ангоб                        de  Engobe (beguss)


                                       en  engobe


                                       fr  engobe


                                       ru  ангоб


          Тонкийшаркерамічної            Тонкийслойкерамичес-


          маси чи глини, білий             кой массы или глины,


          або кольоровий, який по-         белый или цветной, по-


          криває поверхню кераміч-         крывающий поверхность


          ного виробу, закріплений         керамического изделия,


          випалюванням                     закрепленный обжигом


     4.2  Зовнішній вигляд та форма


   4.2.1  зовнішнійвигляд              de  Aussenansicht


                                        en  appearance


                                        fr  apparance


                                        ru  внешний вид


          Зорове сприйняття                 Зрительное восприятие


          виробу                            изделия


                            - 6 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


   4.2.2  показникизовнішнього         de  Aussensichtkennwerte


          вигляду                       en  appearance indecx


                                        fr  indices d'apparance


                                        ru  показатели внешнего


                                            вида


          Комплекс показників, які          Комплекс показателей,


          визначають зовнішній              определяющих внешний


          вигляд                            вид


   4.2.3  лицьоваповерхня              de  Sichtfl[a1]sche       *


                                        en  facing surface


                                        fr  surface de parement


                                        ru  лицевая поверхность


          Поверхня, яку видно               Поверхность изделия,


          після її укладання на             видимая после ее укла-


          стіну, підлогу                    дки на стену, пол


   4.2.4  рельєф                        de  Relief


                                        en  relief


                                        fr  relief


                                        ru  рельеф


          Випуклість чи заглиблен-          Выпуклость или углуб-


         ня на лицьовій поверхні           ленность на лицевой


          виробу                            поверхности изделия


   4.2.5  грані                         de  Fl[a1]chen            *


                                        en  faces


                                        fr  faces


                                        ru  грани


          Обмежені ребрами бічні            Ограниченные ребрами


          поверхні, якими вироби            боковые поверхности,


          прилягають одна до од-            которыми изделия при-


          ної при укладанні                 мыкают друг к другу


                                            приукладке


   4.2.6  завал                         de  Rundvorderfl[a1]che   *


                                        en  roundish arris


                                        fr  ar[e3]te arrondie     *


                                        ru  завал


          Грань, заокруглена з              Округленная грань со


          боку лицьової поверхні            стороны лицевой пове-


          виробу                            рхности изделия


   4.2.7  гладка поверхня виробу        de  glatte Fl[a1]che      *


                                        en  smooth surface


                                        fr  surface lisse


                                        ru  гладкая поверхность


                                            изделия


          Поверхня без западин і            Поверхность без впадин


          опуклостей                        и выпуклостей


                            - 7 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


   4.2.8  монтажнаповерхня             de  Aufstellungsfl[a1]che *


          виробу                            des Erzeugnisses


                                        en  mounting product


                                            surface


                                        fr  surface de montage


                                            d'un produit


                                        ru  монтажная поверхность


                                            изделия


          Тильний бік виробу, що            Тыльная сторона изделия,


          прилягає при укладанні            примыкающая при укладке


          до поверхні, яку личку-           к облицовочной поверхно-


          ють                               сти


   4.2.9  рифлення на монтажній         de  Riffelung der Aufs-


          поверхні                          tellungsober-


                                            fl[a1]che             *


                                        en  knurling on amoun-


                                            ting surface


                                        fr  cannelurage sur une


                                            surface de montage


                                        ru  рифления на монтажной


                                            поверхности


          Неглибокі западини або            Неглубокие впадины или


          опуклості на монтажній            выпуклости на монтажной


          поверхні, які призначе-           поверхности, предназна-


          ні для кращого зчеплен-           ченные для лучшего сце-


          ня з розчином                     пления с раствором


   4.2.10 форма                         de  Form


                                        en  form


                                        fr  form


                                        ru  форма


          Зовнішній обрис контура           Внешнее очертание нару-


          виробу                            жного вида контура


                                            изделия


   4.2.11 прямокутна форма              de  Rechtwinklig


                                        en  restangular form


                                        fr  forme rectangulaire


                                        ru  прямоугольная форма


          Форма виробу, у якого             Форма изделия, у кото-


          дві протилежні сторони            рого две противополож-


          паралельні, а суміжні             ные стороны параллель-


          сторони утворюють                 ные, а смежные стороны


          прямий кут                        образуют прямой угол


   4.2.12 Фігурна форма                 de  Figurenform


                                        en  figured form


                                        fr  forme fa[c5]onn[e2]e  *


                                        ru  фигурная форма


          Форма виробу, який має            Форма изделия, имеющая


          фігурні зовнішні                  фигурное внешнее очер-


          обриси                            тание


                            - 8 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


           Абетковий покажчик українських термінів


     ангоб ........................................... 4.1.14


     вигляд зовнішній ................................ 4.2.1


     виріб гладкий декорований ....................... 4.1.4


     виріб декорований ............................... 4.1.6


     виріб, декорований набризком .................... 4.1.8


     виріб, декорований серіографією ................. 4.1.7


     виріб  рельєфний ................................ 4.1.3


     виріб  рельєфний декорований .................... 4.1.5


     вироби керамічні ................................ 4.1.1


     вироби мармуроподібні ........................... 4.1.9


     грані ........................................... 4.2.5


     деталі фасонні .................................. 4.1.2


     завал ........................................... 4.2.6


     килим з керамічних плиток ....................... 4.1.10


     килими з керамічних плиток багатокольорові ...... 4.1.11


     поверхня виробу гладка .......................... 4.2.7


     поверхня виробу монтажна ........................ 4.2.8


     поверхня лицьова ................................ 4.2.3


    показники зовнішнього вигляду ................... 4.2.2


     килим з керамічних плиток ....................... 4.1.10


     килими з керамічних плиток багатокольорові ...... 4.1.11


     поверхня виробу гладка .......................... 4.2.7


     поверхня виробу монтажна ........................ 4.2.8


     поверхня лицьова ................................ 4.2.3


     показники зовнішнього вигляду ................... 4.2.2


     полива .......................................... 4.1.13


     рельєф .......................................... 4.2.4


     рифлення на монтажній поверхні .................. 4.2.9


     форма ........................................... 4.2.10


     форма прямокутна ................................ 4.2.11


     форма фігурна ................................... 4.2.12


     черепок виробу .................................. 4.1.12


                            - 9 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


          Абетковий покажчик німецьких термінів


     Aussenansicht ................................... 4.2.1


     Aussensichtkennwerte ............................ 4.2.2


     Aufstellungsflache des Erzeugnisses ............. 4.2.8      *


     Bunte Teppiche aus keramischen Fliesen .......... 4.1.11


     Decorerzeugnisse ................................ 4.1.6


     Engobe (beguss) ................................. 4.1.14


     Figurenform ..................................... 4.2.12


     Fl[a1]chen ...................................... 4.2.5      *


     Form ............................................ 4.2.10


     Formst[u1]cke ................................... 4.1.2      *


     Glatte Fl[a1]che ................................ 4.2.7      *


     Glattes Dekorerzeugnisse ........................ 4.1.4


     keramische Erzeugnisse .......................... 4.1.1


     Marmorartige Erzeugnisse ........................ 4.1.9      *


     mittels Aufspritz decorerte Erzeugnisse ......... 4.1.8


     Mittels Serigraphie dekorierte Erzeugnisse ...... 4.1.7


     Rechtwinklig .................................... 4.2.11


     Relief .......................................... 4.2.4


     Reliefdekorerzeugnisse .......................... 4.1.5


     Relieferzeugnis ................................. 4.1.3


     Riffelung der Aufstellungsoberfl[a1]che ......... 4.2.9      *


     Rundvorderfl[a1]che ............................. 4.2.6      *


     Scherbeerzeugnis ................................ 4.1.12


     Schmelz ......................................... 4.1.13


     Sichtfl[a1]che .................................. 4.2.3      *


     Teppiche aus keramischen Fliesen ................ 4.1.10


                            - 10 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


          Абетковий покажчик англійських термінів


     appearance ...................................... 4.2.1


     appearance index ................................ 4.2.2


     body ware ....................................... 4.1.12


     carpet from ceramic tiles ....................... 4.1.10


     ceramic products ................................ 4.1.1


     engobe .......................................... 4.1.14


     faces ........................................... 4.2.5


     facing surface .................................. 4.2.3


     figured form .................................... 4.2.12


     form ............................................ 4.2.10


     graze ........................................... 4.1.13


     knurling on amounting surface ................... 4.2.9


     marmoreal products .............................. 4.1.9


     mounting product surface ........................ 4.2.8


     multicolour carpets from ceramic tiles .......... 4.1.11


     ornamental products ............................. 4.1.6


     products decorated by the spreading method ...... 4.1.8


     rectangular form ................................ 4.2.11


     relief .......................................... 4.2.4


     relief decorated product ........................ 4.1.5


     relief product .................................. 4.1.3


     roundish arris .................................. 4.2.6


     shaped parts .................................... 4.1.2


     silkscreen decorated products ................... 4.1.7


     smooth decorated product ........................ 4.1.4


     smooth surface .................................. 4.2.7


                            - 11 -


                                                ДСТУБА.1.1-14-94


          Абетковийпокажчикфранцузькихтермінів


     ar[e2]te arrondie ............................... 4.2.6      *


     apparence ....................................... 4.2.1


     cannelurage sur une surface de montage .......... 4.2.9


     engobe .......................................... 4.1.14


     faces ........................................... 4.2.5


     forme ........................................... 4.2.10


     forme fa[c5]onn[e2]e ............................ 4.2.12     *


     forme rectangulaire ............................. 4.2.11


     gla[c5]ure ([e2]mail) ........................... 4.1.13     *


     indices d'apparence ............................. 4.2.2


     pi[e2]ces profil[e2]es .......................... 4.1.2      *


     produits corps .................................. 4.1.12


     produit d[e']cor[e2] de relief .................. 4.1.5      *


     produit de relief ............................... 4.1.3


     produit lisse d[e2]cor[e2] ...................... 4.1.4      *


     produits d[e2]cor[e2]s .......................... 4.1.6      *


     produits d[e']cor[e']s de s[e']rigraphy ......... 4.1.7      *


     produits d[e2]cor[e2]s par la m[e2]thode                     *


     de dispersion ................................... 4.1.8


     produits c[e2]ramigues .......................... 4.1.1      *


     produits marmoris[e2]s .......................... 4.1.9      *


     relief .......................................... 4.2.4


     surface de parement ............................. 4.2.3


     surface de montage d'un produit ................. 4.2.8


     surface lisse ................................... 4.2.7


     tapis de carreaux c[e2]ramigues ................. 4.1.10     *


     tapis multicouleurs de carreaux ................. 4.1.11


                            - 12 -


                                                ДСТУБА.1.1-14-94


          Абетковий покажчик російських термінів


     ангоб ........................................... 4.1.14


     вид внешний ..................................... 4.2.1


     глазурь ......................................... 4.1.13


     грани ........................................... 4.2.5


     детали фасонные ................................. 4.1.2


     завал ........................................... 4.1.6


     изделие гладкое декорированное .................. 4.1.4


     изделие декорированное .......................... 4.1.6


     изделие, декорированное набрызгом ............... 4.1.8


     изделие, декорированное сериографией ............ 4.1.7


     изделие рельефное ............................... 4.1.3


     изделие рельефное декорированное ................ 4.1.5


     изделия керамические ............................ 4.1.1


     изделия мраморовидные ........................... 4.1.9


     ковер из керамических плиток .................... 4.1.10


     ковры из керамических плиток многоцветные ....... 4.1.11


     поверхность изделия гладкая ..................... 4.2.7


     поверхность изделия монтажная ................... 4.2.8


     поверхность лицевая ............................. 4.2.3


     показатели внешнего вида......................... 4.2.2


     рельеф .......................................... 4.2.4


     рифления на монтажной поверхности ............... 4.2.9


     форма ........................................... 4.2.10


     форма прямоугольная ............................. 4.2.11


     форма фигурная .................................. 4.2.12


     черепок изделия ................................. 4.1.12


                            - 13 -


                                                ДСТУ Б А.1.1-14-94


          Ключові слова:


          абетковий покажчик, визначення, декорований


          виріб, деталі, лицьова поверхня, рельєф, термін,


          фігурна форма


          Примітка.


                 */ цифри за літерами в квадратних дужках


                    відповідають значенням в таблиці


                    відповідності символів   •  

     

    Выбор редакции: