ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черпиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ И БЕТОННАЯ

Терминыиопределения

Standardization and normalization systems in construction

CERAMIC AND СЕМЕNТTILE

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черпиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення

Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     1.1 Цей стандарт усгановлює терміни  та визначення понять
черепиці керамiчної та бетонної.
     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, oбoв'язкові
для використання в ycix видах нормативної документації, у довід-
ковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери
діяльності з питань стандартизації або при використанні резуль-
татів цих робіт, включаючи npoгpamнi засоби дня комп'ютерних
систем.
     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі
підприємств, установ, організацій, що діють на території Укрїни,
технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-
нерних товариств, міністерств (відомств).
----------------------------------------------
Видання офiційне
                          - 2 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94

                      2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     У цьому стандарті є посилання на такі документи:
   ДСТУ 1.2-93  |  Державна система стандартизації України.
                |  Порядок розроблення державних стандартів.
------------------------------------------------------------------
   ДСТУ 1.5-93  |  Державна система стандартизації України.
                |  Загальні вимоги до побудови, викладу,
                |  оформлення та змісту стандартів.
------------------------------------------------------------------
   КНД 50-011-93|  Основні положення та порядок розробки
                |  стандартів на терміни та визначення.
                      3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизова-
ний термін.
     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати
шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значен-
ня термінів, що використовуютьсм. Доповнення не можуть пору-
шувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.
     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de),
англійські (еn), французькі (fr) та російські (ru) відповідники
стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.
     3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів
українською мовою, абеткові покажчики іншомовних відповідни-
ків стандартизованих термінів кожною мовою окремо.
                          - 3 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94

          4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

          4.1 Номенклатура виробів
4.1.1 черепиця                  de  Dachziegel
                                 en  tile
                                 fr  tuile
                                 ru  черепица
       Покрівельний штучний          Кровельный штучный
       керамічний або бетон-         керамический или бетон-
       ний матеріал із випале-       ный материал из обожжен-
       ної глини або цементно-       ной глины или цементно-
       піщаного розчину              песчаного раствора
4.1.2 бічна черепиця            de  Seitendachziegel
                                 еn  lateral tile
                                 fr  tuile lat[e2]rale            *
                                 ru  боковая черепица
       Bиpiб, що укладається у       Изделие, укладываемое в
       крайньому правому або         крайнем правом или
       лівому ряді покрівлі та       левом ряду кровли и име-
       який має бічний напуск        ющее боковой напуск со-
       відповідно з правого чи       ответственно с правой или
       лівого боку                   левой стороны
4.1.3 гребенева черепиця        de  Firstziegel
                                 en  ridge tile
                                 fr  tuile de f[a3]itage          *
                                 ru  коньковая чeрепица
       Bиpiб, призначений для        Изделие, предназначенное
       покриття гребенів i           для покрытия коньков и
       pебеp дaxy                    ребер крыши
4.1.4  кільцева черепиця         de  Ringziegel
                                 en  circular tile
                                 fr  tuile cireulaire
                                 ru  кольцeвая черепица
       Виріб іэ закритим тор-        Изделие с эакрытым тор-
       цем, призначений для          цом, предназначенное для
       замикання рядів покрівлі      замыкания рядов кровли
4.1.5  кутовачерепиця           de  Winkeldachziegel
                                 en  corner tile
                                 fr  tuile corni[e2]re            *
                                 ru  угловая черепица
       Гребенева черепиця,           Коньковая черепица бо-
       бiчнi поверхні якої           ковые поверхности кото-
       розміщені одна відносно       рой расположены друг
       другої під тупим кутом        относительно друга под
                                     тупым углом
                          - 4 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
4.1.6  вінцева черепиця          de  Dreistrahlenkranzdachziegel
       трипроменева              еn  ctowning rays tile
                                 fr  tuile de couronnement [a4]   *
                                     trois rayons
                                 ru  венчающая черепица
                                     трехлучевая
       Гребеневий елемент для        Коньковый элемент для
       накривання гребеня            накрывания гребня схо-
       трьох, чотирьох ребер -       дящихся трех, четырех
       cхилів даху, що сходяться     ребер скатной крыши
4.1.7  напівкругла черепиця      de  Firsthalbrunddachziegel
       гребенева                 еn  ridge semi-circular tile
                                 fr  tuile fa[i3]ti[e2]re semi-   *
                                     circulaire
                                 ru  полукруглая черепица
                                     коньковая
       Гребенева черепиця з          Коньковая черепица с
       поперечним перерізом у        поперечным сечением в
       формі півкільця постій-       форме полукольца посто-
       ного радіуса з виїмками       янного радиуса с выем-
       на бічних поверхнях, які      ками по боковым поверх-
       відповідають профілю          ностям, соответствующи-
       черепиці, що перекри-         ми профялю перекрывае-
       вається                       мой черепицы
4.1.8  напівкругла черепиця      dе  Halbrunddachziegel,
       конічна                       kegelf[o1]rming             *
                                 en  semi-cicular conic tile
                                 fr  tuile semi-cireulaire conique
                                 ru  полукруглаячерепица
                                     коничeская
       Гребенева черепиця з          Коньковая черепица с
       поперечним перерізом у        поперечным сечением в
       формі півкільця змінного      форме полукольца пере-
       радіуса уздовж виробу         менного радиуса по длине
                                     изделия
4.1.9  плоска черепиця без       de  Flachdachziegel
       закроїв                  en  flat tilc without gutters
                                 fr  tuile plate sans embo[i3]te- *
                                     ments
                                 ru  плоская черепица без
                                     закроев
       Bиpiб прямокутного            Изделие прямоугольного
       поперечного перерізу з        поперечного сечения с
       шипами i отворами для         шипами и отверстиями
       закріплювання                 для крепления
4.1.10 плоска черепиця з         de  Fiachdachziegel mit Falzen
       закроями                  еn  flat tile with gutters
                                 fr  tuile plate [a4] embo[i3]-
                                     tement                       *
                                 ru  плоская черепица с
                          - 5 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
                                     закроями
       Bиpіб прямокутного            Изделие прямоугольного
       поперечного nеpepiзy з        поперечного сечения с
       двома бічними або попе-       двумя боковыми или попе-
       речними закроями,             речными закроями, шипа-
       шипами i отворами для         ми и отверстиями для
       закріплювання                 крепления
4.1.11 розжолобчаста             de  Hohlziegel
       черепиця                  еn  channel tile
                                 fr  tuile de noue
                                 ru  разжелобчатая черепица
       Виріб, призначений для        Изделие, предназначенное
       покриття розжолобків          для покрытия разжелоб-
       покрівлі                      ков крыши
4.1.12 рядова черепиця           dе  Normaler Dachziegel
                                 en  ordinary tile
                                 fr  tuile ordinaire
                                 ru  рядовая черепица
       Bиріб, призначений для        Изделие, предназначенное
       покриття схилів даху          для покрытия скатов кры-
       будівель і споруд             ши зданий и сооружений
4.1.13 черепиця спеціального     de  Sondеrziegel
       призначення               en  special tile
                                 fr  tuile sp[e2]ciale            *
                                 ru  черепица специального
                                     назначения
       Bиріб, призначений для        Изделие, предназначенное
       покрівель зі складною         для кровель со сложной
       конфігурацією                 конфигурацией
4.1.14 стрічкова пазова          de  Weichgeformter Strangfalz-
       черепиця пластичного          ziеgеl
       формування                en  soft-plastig forming belt
                                     groovеd roofing
                                 fr  tuile [a4] embo[i3]tement    *
                                     de formage plastique
                                 ru  ленточнаяпазовая
                                     черепица плаcтического
                                     формования
       Bиріб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное
       тодом екструзії з плас-       методом экструзии из
       тичної суміші, який має       пластической смеси, имею-
       на суміжних лицьовій i        щее на смежных лицевой
       тильній поверхнях поз-        и тыльной поверхностях
       довжні заглиблення i          продольные углубления и
       ребра                         ребра
4.1.15 стрічкова плоска          de  Weichgeformter Strangflach-
       черепиця пластичного          ziegel
       формування                еn  belt plain roofing of
                          - 6 -
                                        ДСТУБА.1.1-16-94
                                     plastic forming
                                 fr  tuile plate de pressage
                                     plastique
                                 ru  ленточная плоская
                                     черепица пластического
                                     формования
       Виріб, який виготов-          Изделие, изготовленное
       лений методом екструзії       методом экструзии из
       з пластичної маси і має       пластической массы, име-
       плоский nереріз               ющее плоское сечение
4.1.16 стрічкова S-подібна       de  S-artiger weichgeformter
       черепиця пластичного          Strangziеgеl
       формування                en  plastic forming pantile
                                 fr  tuile on S-de formage
                                     plastique
                                 ru  ленточная S-образная
                                     черепица пластического
                                     формования
       Bиріб, виготовлений           Изделие, изготовленное
       методом екструзії з           методом экструзии из
       пластичної маси, який         пластической массы, име-
       має S-подібний переріз        ющее S-образное сечение
4.1.17 французька черепиця       de  Franz[o1]sische Ziege        *
                                 еn  french tile
                                 fr  tuile fran[с5]aise           *
                                 ru  французская черепица
       Bиріб з поздовжніми           Изделие с продольными
       пазами, поперечними           пазами, поперечными
       гребенями, шипами і           гребнями, шипами и от-
       отворами для кріплення,       верстиями для крепления,
       поперечний nepepiз має        поперечное сечение имеет
       трапецієвидні виступи i       трапециевидные выступы
       западини                      и впадины
4.1.18 штампована голландська    de  Pressdachfanne
       черепиця                  еn  mechanicаl double-size
                                     pantile
                                 fr  tuile flammande m[e2]canique *
                                 ru  штампованная голландская
                                     черепица
       Bиріб, виготовлений           Изделие, изготовленное
       методом штампування,          методом штампования,
       який має плоский переріз      имеющее плоское сечение
       з однією бічною поздов-       с одной боковой продоль-
       жньою опуклою хвилею          ной выпуклой волной
4.1.19 гребенева черепиця штам-  de  Pressfirstziеgel
       пована                    еn  mechanical hip tile
                                 fr  tuile fa[i3]ti[e2]re m[e2]-  *
                                     canique
                                 ru  коньковая черепица
                          - 7 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
                                     штампованная
       Bиpiб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное
       тодом штампування э жо-       методом штампования с
       лобчастим перерізом для       желобчатым сечением для
       покриття гребенів і           покрытия коньков и ребер
       ребер noкрівлі                кровли
4.1.20 штампована марсельська    de  Marseiller Pressziegel
       черепиця                  еn  Marseilles mechanical tile
                                 fr  tuile Marseille m[e2]canique *
                                 ru  штампованная марсельская
                                     черепица
       Bиріб, виготовлений мe-       Изделие, изготовленное
       тодом штампування,            методом штампования,
       який має поздовжні            имеющее продольные уг-
       заглиблення i ребра на        лубления и ребра на
       лицьoвій і тильній повер-     лицевой и тыльной повер-
       хнях на переріз у вигляді     хностях и сечение в виде
       двох yвігнутих півхвиль       двух вогнутых полуволн
4.1.21 штампована черепиця       de  Pressziеgеl "Munk-nun"
       "мунк-нун"                en  mechanical tile "munk-nun"
                                 fr  tuile m[e2]canique           *
                                     "munk-nun"
                                 ru  штампованная черепица
                                     "мунк-нуни"
       Bиріб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное
       тодом штампування, з          методом штампования с
       жолобчастим перерізом.        желобчатым сечением.
       При улаштуванні покрів-       При устройстве кровли
       лі мунк укладається на        мунк укладывается на
       нун, утворюючи                нунн, образуя волновую
       хвильову поверхню             поверхность
4.1.22 штампована пазова         de  Pressfalzziegel
      черепиця                  еn  nibbed mechanical tile
                                 fr  tuile [a4] embo[i1]tement    *
                                     m[e2]canique                 *
                                 ru  штампованная пазовая
                                     черепица
       Виріб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное
       тодом штампування,            методом штампования,
       який має поздовжні            имеющее продольные уг-
       заглиблення і ребра на        лубления и ребра на лице-
       лицьовій і тильній повер-     вой и тыльной поверхнос-
       хнях для щільного укла-       тях для плотной укладки и
       дання та nepepiз у виг-       сечение в виде выпуклой
       ляді випуклoї хвилі           волны
4.1.23 штампована S-подібна      de  S-artiger Pressziegel
       черепиця                  en  mechanical pantile
                                 fr  tuilc en S-m[e2]canique      *
                                 ru  штампованная S-образная
                                     черепица
                          - 8 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
       Виріб, виготовлений ме-       Изделие,изготовленное
       тодом штампування з           методом штампования с
       S-подібним перерізом          S-образным сечением
4.1.24 хвильовачерепицяз       de  Wellendachziegel mit Falzen
       пазами                    еn  bentile with gutters
                                 fr  tuile ondul[e2]e             *
                                     embo[i3]tements              *
                                 ru  волновая черепица с
                                     пазами
       Виріб хвильового попе-        Изделие волнового попе-
       речного перерізу з двома      речного сечения с двумя
       бічними пазами, шипами        боковыми пазaми, шипа-
       i отворами для закріп-        ми и отверстиями для
       лення                         крепления
4.1.25 хвильова черепиця з       de  Wellendachziegel mit Falzen  *
       пазамиігребенем             und Grat
                                 еn  bent tile with gutters and
                                     comb
                                 fr tuile ondul[e2]e [a4]         *
                                     embo[i3]tement et fa[i3]ti-  *
                                     [e2]re                       *
                                 ru  волновая черeпица с
                                     пазами и гребнем
       Bиpiб хвильового попе-        Изделие волнового попе-
       речного перерізу з двома      речного сечения с двумя
       бiчними пазами, попереч-      боковыми пазами, попе-
       ним гребенем, шипами i        речным гребнем, шипами
       одним отвором для             и одним отверстием для
       закріплення                   крепления
4.1.26 венеціанська черепиця     de  Dachziegel "Wenediger
                                     Ziegеl"
                                 en  Vеnice tile
                                 fr  tuile de Venisе
                                 ru  венецианская черепица
       Bиpiб з поздовжніми па-       Изделие с продольными
       зами, поперечними гребе-      пазами, поперечными
       нями, шипами і отвора-        гребнями, шипами и
       ми для закріпення, попе-      отверстиями для креп-
       речний переріз має            ления, поперечное сечение
       півкруглі виступи, які        имеет полукруглые высту-
       поєднуються з вузькими        пы, сочетаемые с узкими
       плоскими ділянками            плоскими участками
4.1.27 черепиця                  dе  Dachziegel "Crosse Welle"
       "великахвиля"            еn  tile "large wave"
                                 fr  tuile "grande vague"
                                 ru  черепица "большая волна"
       Bиріб з поздовжніми           Изделие с продольными
       пазами, поперечними           пазами, поперечными
       гребенями, шипами i           гребнями, шипами и от-
                          - 9 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
       отворами для кріплення,       верстиями для крепления,
       поперечний nepepiз який       имеющее поперечное
       має у вигляді півциркуль-     сечение в виде полуцир-
       них виступів зі зменше-       кульных выступов с умень-
       ною висотою хвилі, що         шенной высотой волны,
       поєднуються з вузькими        сочетаемых с узкими
       плоскими ділянками            плоскими участками
4.1.28 черепиця "Massіon"        dе  Dachziegеl "Massion"
                                 еn  tile "massion"
                                 fr  tuile "massion"
                                 ru  черепиця "Massion"
       Виріб з поэдовжніми           Изделие с продольными
       пазами, поперечними гре-      пазами, поперечными
       бенями, шипами i отво-        гребнями, шипами и от-
       рами для кріплення,           верстиями для крепления,
       поперечний переріз            поперечное сечение имеет
       поєднує напівкруглі           полукруглые выступы, со-
       виступи з розширеними         четаемые с расширенны-
       плоскими ділянками            ми плоскими участками
4.1.29 черепиця "морська хвиля " de  Dachziegel "Meereswelle"
                                 en  tile "sea wave'
                                 fr  tuile "vague de mer"
                                 ru  черепица "морская волна"
       Bиріб з поздовжніми           Изделие с продольными
       пазами, поперечними гре-      пазами, поперечными
       бенями, шипами і отво-        гребнями, шипами и
       рами для закрiплення та       отверстиями для креп-
       поперечним перерізом у        ления, имеющее попереч-
       вигляді xвилі                 ное сечение в виде волны
4.1.30 плоска черепнця типу      dе  Biberschwanz-Flасhziegel
       "бобровийхвіст"          еn  plain roofing "beaver's tail"
                                 fr  tuile plate "queue de castor"
                                 ru  плоская черепица типа
                                     "бобровый хвост"
       Bиріб, який має               Изделие, имеющее
       радіальне заокруглення        радиальное закругление
       тильної поверхні              тыльной поверхности
4.1.31 черепиця "подвійна        de  Dachziegel "Doppelt-
       римська"                      r[o1]mische Ziegel           *
                                 еn  "double Italien tile"
                                 fr  tuile romaine double
                                 ru  черепица "двойная римская"
       Bиріб, з поздовжніми па-      Изделие, имеющее пазы
       зами, поперечними гребе-      и поперечные гребни,
       нями, шипами i отвора-        шипы и отверстия для
       ми для кріплення, попе-       крепления, поперечное
       речний переріз поєднує        сечение сочетает полукруг-
       півкруглі виступи з           лые выступы с плоскими
       плоскими ділянками            участками одинаковой
       однакової ширини              ширины
                          - 10 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
4.1.32 черепиця з декоративним   de  Dachziegel mit dekorativеr
       покриттям                     Sсhiсht
                                 en  tile with decorative coating
                                 fr  fuile [a4] rev[e3]tement     *
                                     d[e2]coratif                 *
                                 ru  черепица с декоративным
                                     покрытием
       Виріб э нанесеним на          Изделие с нанесенным на
       лицьову поверхню              лицевую поверхность
       гладким або рельєфним         гладким или рельефным
       малюнком одного або           рисунком одного или не-
       декількох кольорів            скольких цветов
4.1.33 офактурена черепиця       dе  Dachziegel mit behandelter
                                     ОЬеrfl[a1]сhе                *
                                 en  textured tile
                                 fr  tuile fa[c5]onn[e2]e         *
                                 ru  офактуренная черепица
       Виріб, який має               Изделие, имеющее пок-
       покриття на лицьoвій          рытие на лицевой поверх-
       поверхні на основі            ности на основе глазури,
       поливи, ангобу та ін.         ангоба и др.
4.1.34 половинкичерепці         de  Halbstеine
                                 en  heads
                                 fr  tuile de bordure
                                 ru  половинкичерепицы
       Добірні елементи, які за-     Доборные элементы, при-
       стосовуються при улаш-        меняeмые при устройстве
       туванні покрівлі і мають      кровли, имеющие размер
       poзмip половини виробу        половины изделия по
       по ширині                     ширине
4.2    Типи черепиці
4.2.1  штампована черепиця       de  Pressziegеl
                                 еn  mеchanical tile
                                 fr  tuilеm[e2]canique           *
                                 ru  штампованная черепица
       Bиріб, відформований          Изделие, отформованное
       штампуванням на полоз-        штампованием на салазоч-
       кових або револьверних        ных или револьверных
       пресах                        прессах
4.2.2  черепиця напівсухого      de  Halbnasspressziegеl
       пресування                en  mechanical tile
                                 fr  tuile m[e2]canique           *
                                 ru  черепица полусухого
                                     прeссования
       Bиpiб, відформований          Изделие, отформованное
       пресуванням при воло-         прессованием при влаж-
       гості прес-порошку            ности пресс-порошка
       6-12%                         6-12%
                          - 11 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
4.2.3  черепиця пластичного      de  Weichgeformtеr Dachziegel
       формування                en  soft-plastic forming tile
                                 fr  tuilc dеformage plastique
                                 ru  черепицапластического
                                     формования
       Bиріб, відформований          Изделие, отформованное
       з пластичної глиняної         из пластической глиняной
       маси з вологістю              массы влажностъю
       18 - 25%                      18 - 25%
     4.3 Елементи черепиці
4.3.1. гребінь черепиці          de  Grat
                                 еn  comb
                                 fr  cr[e3]t                      *
                                 ru  гребень черепицы
       Поперечний виступ на          Поперечный выступ на
       лицьовій поверхні             лицевой поверхности
       виробу для щільного           изделия для плотной ук-
       укладання черепиці i          ладки черепицы и предотв-
       запобігання проникнен-        ращения проникновения
       ню вітру та атмосферних       ветра и атмосфсрных осад-
       опадів через покрівлю         ков через кровлю
4.3.2  закрій                    de  Falz
                                 en  cutting out
                                 fr  taille
                                 ru  закрой
       Частина поверхні чере-        Часть поверхности чере-
       пиці, на якій відформо-       пицы, на которой отфор-
       вані пази i peбpa, що         мованы пазы и ребра,
       створює накладний стик        образующая накладной
       з сусідньою черепицею         стык с соседней черепицей
       при укладанні в покрівлю      при укладке в кровлю
4.3.3  гребінь даху              de  First; Dachkamm
                                 en  ridge; roof comb
                                 fr  fa[i3]te; cr[e3]te du toit   *
                                 ru  конек, гребень крыши
       Верхнє ребро похилого         Верхнее ребро скатной
       даху                          крыши
4.3.4  кромка                    de  Kante
                                 en  edge
                                 fr  ar[e3]t                      *
                                 ru  кромка
       Гpaничні обриси               Граничные очертания
       черепиці                      черепицы
4.3.5  лапка                     de  Lappen
                                 en  lug
                                 fr  patte
                                 ru  лапка
       Виступ прямокутного           Выступ прямоугольного
       перерізу нижнього краю        сечения нижнего края
       тильної поверхні чере-        тыльной поверхности
       пиці, розташований            черепицы, расположен-
       поперек виробу                ный поперек изделия
4.3.6  паз                       de  Nute
                                 en  stol
                                 fr  rainure
                          - 12 -
                                        ДСТУБА.1.1-16-94
                                 ru  паз
       Поздовжнє заглиблення         Продольное углубление
       у виробі для щільного         в изделии для плотной
       укладання черепицi і          укладки черепицы и пре-
       запобігання протіканню        дотвращения протекания
       покрівлі                      кровли
4.З.7  лицьова поверхня          de  Sichtfl[а1]che               *
                                 еn  face surface
                                 fr  surface
                                 ru  лицеваяповерхность
       Поверхня виробу, якою         Поверхность изделия, ко-
       черепиця укладається          торой черепица укладыва-
       догори під час улашту-        ется вверх при устройстве
       вання noкрівлі                кровли
4.3.8 покривна поверхня          de  Abdeckfl[a1]che              *
                                 en  tiling surface
                                 fr  surface de couverture en tuile
                                 ru  кроющая поверхность
       Поверхня виробу, яку          Поверхность изделия,
       видно при укладанні           видимая при укладке его
       його в покрівлю               в кровлю
4.3.9  поверхня черепиці, що     de  Ziegelabdeckoberfl[a1]che    *
       перекриває                en  overlaping surface of the
                                     tile
                                 fr  surface de recouvrablеde la
                                     tuile
                                 ru  перекрывающая поверх-
                                     ность черепицы
       Поверхня виробу, яка ук-      Поверхность изделия, ук-
       ладається на сусідній         ладываемая на соседнее
       виріб під час установлен-     изделие при установке его
       ня у покрівлю                 в кровлю
4.3.10 поверхня черепиці, що     de  Abgedeckte Ziegeloberf-
       перекривається                l[a1]che                     *
                                 en  overlaped surface of
                                     the tilе
                                 fr  surface rесоuvrable de la
                                     tuila
                                 ru  перeкрывасмая поверхность
                                     черепицы
                          - 13 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
       Поверхня виробу, на яку       Поверхность изделия, на
       укладається сусідній          которую укладывается со-
       виріб під час установлен-     седнее изделие при уста-
       ня у покрівлю                 новке в кровле
4.3.11 торець                    de  Stirnfl[a1]che               *
                                 en  end face
                                 fr  bout
                                 ru  торец
       Поперечна бічна поверх-       Поперечная боковая
       ня черепиці                   поверхность черепицы
4.3.12 тнльна поверхня           de  Hintеrfl[а1]che              *
                                 en  reverse surface
                                 fr  surface de sous face
                                 ru тыльная поверхность
       Поверхня виробу, якою         Поверхность изделия, ко-
       черепиця укладається          торой черепица укладыва-
       донизу під час улашту-        ется вниз при устройстве
       ванная покрівлі               кровли
4.3.13 поріг                     de  Schwelle
                                 en  treshold
                                 fr  seuil
                                 ru  порог
       Поперечний виступ на          Поперечный выступ на
       тильнiй поверхні              тыльной поверхности
       черепиці, який перешкод-      черепицы, препятству-
       жає проникненню води          ющий проникновению
       через шви покрівлі            воды через швы кровли
4.З.14 шип                       dе  Zapfen
                                 еп  tenon
                                 fr  tenon
                                 ru  шип
       Виступ на тильній             Выступ на тыльной повер-
       noверхні виробу, призна-      хности изделия, преднаэ-
       чений для закріплення         наченный для крепления
       черепиці у noкрівлі           черепицы в кровле
     4.4 Характеристика укладання
4.4.1  укладання врозбіг         de  Vеrschr[a1]nkte Lagerung     *
                                 en  sepatare laying
                                 fr  pose s[e2]par[e2]e           *
                                 ru  укладка вразбежку
       Різновид укладання чере-      Разновидность укладки
       пиці, коли поздовжні          черепицы, когда продоль-
       шви наступного ряду роз-      ные швы последующего
       ташовані проти середини       ряда находятся против
       черепиць попереднього,        середины черепиц преды-
       що лежить нижче               дущего, нижележащего
                          - 14 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
4.4.2  покривні розміри          dе  Abdeckmasse
                                 en  tiling dimensions
                                 fr  dimension de recouvrement
                                 ru  кроющие размеры
       Довжина i ширина ли-          Длина и ширина лицевой
       цьової поверхні черепиці      поверхности черепицы в
       в укладеній покрівлі          уложенной кровле
4.4.З  лати                      de  Latte
                                 en  roof battens
                                 fr  lattes de toiture
                                 ru  обрешетка
       Елемент будівельної           Элемент строительной
       конструкції даху, приз-       конструкции крыши,
       начений для закріплення       предназначенный для
       черепиці                      крепления черепицы
     4.5 Властивості та дефекти
4.5.1  маса черепиці у наси-     de  Wasserges[a1]ttigte Dachzi-  *
       ченомуводоюстані            egelмаsse
                                 en  tille mass in the state of
                                     water saturation
                                 fr  masse de tuile gorg[e2]e     *
                                     d'eau
                                 ru  масса черепицы в насыщен-
                                     ном водой состоянии
       Маса виробу після             Масса изделия после
       насичення його водою          насыщения его водой
4.5.2  викривленняповерхніі    de  Kr[u1]mmlung der Fl[a]5chen  *
       ребер                         und Kanten
                                 en  bending of surface and edges
                                 fr  courbures de surface et
                                     d'ar[e3]tes                  *
                                 ru  искривление поверхности и
                                     pебер
       Найбільший зазор між          Наибольший зазор между
       опорною поверхнею або         опорной поверхностью
       ребром та прилеглою           или ребром и прилегаю-
       площиною черепиці, що         щей плоскостью свободно
       вільно лежить                 лежащей черепицы
4.5.3  змивання шипів            de  Zapfenabnahme
                                 еn  tenon fettling
                                 fr  enl[e]vement de tenons      *
                                 ru  смятие шипов
       Відхилення геометрич-         Отклонения геометричес-
       них розмiрів шипів від ус-    ких размеров шипов от ус-
       тановлених стандартом         тановленных стандартом
                          - 15 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
            Абетковий покажчик українських термінів
викривлення поверхні і ребер................................ 4.5.2
гребінь даху................................................ 4.3.3
гребінь черепиці............................................ 4.3.1
закрій...................................................... 4.3.2
зминання шипів.............................................. 4.5.3
кромка...................................................... 4.3.4
лапка....................................................... 4.3.5
лати........................................................ 4.4.3
маса черепиці у насиченому водою стані...................... 4.5.1
паз  ....................................................... 4.3.6
поверхня лицьова............................................ 4.3.7
поверхня покривна........................................... 4.3.8
поверхня тильна............................................. 4.3.12
поверхня черепиці, що перекриває............................ 4.3.9
поверхня черепиці, що перекривається........................ 4.3.10
половинки черепиці.......................................... 4.1.34
поріг ...................................................... 4.3.13
розміри покривні............................................ 4.4.2
торець ..................................................... 4.3.11
укладання врозбіг........................................... 4.4.1
черепиця.................................................... 4.1.1
черепиця бічна ............................................. 4.1.2
черепиця "велика хвиля"..................................... 4.1.27
черепиця венеціанська ...................................... 4.1.26
черепиця вінцева трипроменева .............................. 4.1.6
черепиця з декоративним покриттям........................... 4.1.32
черепиця кільцева........................................... 4.1.4
черепиця гребенева.......................................... 4.1.3
черепиця кутова............................................. 4.1.5
черепиця "Мassіоn" ......................................... 4.1.28
черепиця "морська хвиля".................................... 4.1.29
черепиця напівкругла конічна ............................... 4.1.8
черепиця напівкругла гребенева.............................. 4.1.7
черепиця напівсухого пресування ............................ 4.2.2
черепиця офактурена ........................................ 4.1.33
черепиця пластичного формування ............................ 4.2.3
черепиця плоска без закроїв ................................ 4.1.9
черепиця плоска з закроями ................................. 4.1.10
черепиця плоска типу "бобровий хвіст"....................... 4.1.30
черепиця "подвійна римська" ................................ 4.1.31
черепиця розжолобчаста ..................................... 4.1.11
черепиця рядова............................................. 4.1.12
черепиця спеціального призначення........................... 4.1.13
черепиця стрічкова пазова пластичного формування ........... 4.1.14
черепиця стрічкова плоска пластичного формування ........... 4.1.15
черепиця стрічкова S-подібна пластичного формування ........ 4.1.16
черепиця французька ........................................ 4.1.17
черепиця хвильова з пазами ................................. 4.1.24
черепиця хвильова з пазами і гребенем....................... 4.1.25
черепиця штампована......................................... 4.2.1
черепиця штампована голландська ............................ 4.1.18
черепиця штампована гребенева............................... 4.1.19
черепиця штампована марсельська ............................ 4.1.20
черепиця штампована "мунк-нун".............................. 4.1.21
черепиця штампована пазова.................................. 4.1.22
черепiця штампована S-подібна............................... 4.1.23
шип ........................................................ 4.3.14
                          - 16 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
                 Абетковий покажчик німецьких термінів
Abdeckfl[a1]che............................................ 4.3.8   *
Abdeckmasse................................................ 4.4.2
Abgedeckte Ziegeloberfl[a1]che ............................ 4.3.10
Biberschwanz-Flachziеgеl................................... 4.1.30
Dachziegel ................................................ 4.1.1
Dachziegel "Doppelt-r[o1]mische Ziegel" ................... 4.1.31
Dachziegel "Crosse Welle".................................. 4.1.27
Dachziegel "Massion" ...................................... 4.1.28
Dachziegel "MeeresweHe".................................... 4.1.29
Dachziegel mit behandeltcr Oberfl[a1]che................... 4.1.33
Dachziegel mit dekorativcr Schicht......................... 4.1.32
Dachziegel "Wenеdigеr Ziegel" ............................. 4.1.26
Drеistrahlеnkranzdachziegel ............................... 4.1.6
Falz....................................................... 4.3.2
First; Dachkamm ........................................... 4.3.3
Firsthalbrunddachziegel.................................... 4.1.7
Firstziegel................................................ 4.3.1
Flachdachziegel ........................................... 4.1.9
Flachdachziegel mit Falzen ................................ 4.l.IO
Franz[o1]5sische Ziegel ................................... 4.1.17*
Grat....................................................... 4.3.1
Halbnasspressziegel ....................................... 4.2.2
Halbrunddachziegel, kegelf[o1]rming ....................... 4.1.8 *
Halbsteine ................................................ 4.1.34
Hinterfl[a1]che ........................................... 4.3.12*
Hohlziegel ................................................ 4.1.11
Kante ..................................................... 4.3.4
Krummlung der Fl[a1]chen und Kanten ....................... 4.5.3 *
Lappen .................................................... 4.3.5
Latte ..................................................... 4.4.3
Marseiller Pressziegel .................................... 4.1.20
Normaler Dachziegel ....................................... 4.1.12
Nuten ..................................................... 4.3.6
Pressdachfanne ............................................ 4.1.18
Pressfalzziegel ........................................... 4.1.22
Pressfirstziegel .......................................... 4.1.19
Pressziegel ............................................... 4.2.1
Pressziegel "Munk-nun" .................................... 4.1.21
Ringziegel ................................................ 4.1.4
S-artiger Pressziegel ..................................... 4.1.23
S-artiger weichgeformter Strangziegel ..................... 4.1.16
Schwelle .................................................. 4.3.13
Seitendachziegel .......................................... 4.1.2
Sichtfl[a1]che ............................................ 4.3.7 *
Sonderziegel .............................................. 4.1.13
Stirnfl[a1]che ............................................ 4.3.11*
Verschr[a1]nkte Lagerung .................................. 4.4.1
Zapfen .................................................... 4.3.14
Zapfenabnahme ............................................. 4.5.4
Ziegelabddeckoberfl[a1]che ................................ 4.3.9
Wasserges[a1]ttingte Dachziegelmasse ...................... 4.5.1 *
Weichgeformter Dachziegel ................................. 4.3.2
Weichgeformter Strangfalzziegel ........................... 4.1.14
Weichgeformter Stranfleichziegel .......................... 4.1.15
Wellendachziegel mit Falzen ............................... 4.1.24
Wellendachziegel mit Falzen und Grat ...................... 4.1.25
Winkeldachziegel .......................................... 4.1.5
                          - 17 -
                                        ДСТУБА.1.1-16-94
               Абетковийпокажчиканглійськихтермінів
belt plain roofing of plastic forming ..................... 4.1.15
bending of surface and edges .............................. 4.5.3
bentile with gutters ...................................... 4.1.24
bent tile with gutters and comb ........................... 4.1.25
channel tile .............................................. 4.1.11
circular tile ............................................. 4.1.4
comb ...................................................... 4.3.1
corner tile ............................................... 4.1.5
cromwning rays tile ....................................... 4.1.6
cutting out ............................................... 4.3.2
double Italien tile ....................................... 4.1.31
dry pressed tile .......................................... 4.2.2
edge ...................................................... 4.3.4
end face .................................................. 4.3.11
face surface .............................................. 4.3.7
flat tile with gutters .................................... 4.1.10
flat tile without gutters ................................. 4.1.9
french tile ............................................... 4.1.17
heads ..................................................... 4.1.34
lateral tile .............................................. 4.1.2
lug ....................................................... 4.3.5
Marseilles mechanical tile ................................ 4.1.20
mechanical double-size pantile ............................ 4.1.18
mechanical hip tile ....................................... 4.1.19
mechanical pantile ........................................ 4.1.23
mechanical tile ........................................... 4.2.1
mechanical tile "munk-nun" ................................ 4.1.21
nibbed mechanical tile .................................... 4.1.22
ordinary tile ............................................. 4.1.12
overlaped surface of the tile ........................ 4.3.10
overlaping surface of the tile ....................... 4.3.9
plain roofing "beaver's tail" ........................ 4.1.30
plastic forming pantile .............................. 4.1.16
reverse surface ...................................... 4.3.12
ridge; roof comb ..................................... 4.3.3
ridge semi-circular tile ............................. 4.1.7
ridge tile ........................................... 4.1.3
roof battens ......................................... 4.4.3
semi-circular conic tile ............................. 4.1.8
separate laying ...................................... 4.4.1
slots ................................................ 4.3.6
soft-plastic forming belt grooved roofing ............ 4.1.14
soft-plastic forming tile ............................ 4.2.3
special tile ......................................... 4.1.13
tenon ................................................ 4.3.14
tenon fettling ....................................... 4.5.4
textured tile ........................................ 4.1.33
tile ................................................. 4.1.1
tile "large wave" .................................... 4.1.27
tile mass in the state of water saturation ........... 4.5.1
tile "massion" ....................................... 4.1.28
tile "sea wave" ...................................... 4.1.29
tile with decorative coating ......................... 4.1.32
tiling dimensions .................................... 4.4.2
tiling surface ....................................... 4.3.8
treshold ............................................. 4.3.13
Venice tile .......................................... 4.1.26
                          - 18 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
              Aбетковий покажчик французьких термінів
ar[e3]te .................................................. 4.3.4 *
bout ...................................................... 4.3.11
courbures de surface et d'aretes .......................... 4.5.3
cr[e3]te .................................................. 4.3.1 *
dimension de recouvrement ................................. 4.4.2
enl[e2]venent de tenons ................................... 4.5.4 *
fa[i3]te; crete du toit ................................... 4.3.3 *
lattes de toiture ......................................... 4.4.4
masse de tuile gorg[e2]e d'eau ............................ 4.5.1 *
patte ..................................................... 4.3.5
pose s[e2]par[e2]e ........................................ 4.4.1 *
rainures .................................................. 4.3.6
seuil ..................................................... 4.3.13
surface  .................................................. 4.3.7 *
surface de couverture en tuile ............................ 4.3.8
surface de reconvrement de la tuile ....................... 4.3.9
surface de sons face ...................................... 4.3.12
surface recouvrable de la tuile ........................... 4.3.10
taille .................................................... 4.3.2
tenon ..................................................... 4.3.14
tuile ..................................................... 4.1.1
tuile [a4] embo[i3]tement de formage plastique ............ 4.1.14*
tuile ordinaure ........................................... 4.1.12
tuile plate [a4] emboitement .............................. 4.1.10*
tuile plate de pressage plastique ......................... 4.1.15*
tuile plate "queue de castor" ............................. 4.1.30
tuile plate sans embo[i3]tements .......................... 4.1.9 *
tuile romaine double ...................................... 4.1.31
tuile semi-circulaire conique ............................. 4.1.8
tuile sp[e2]ciale ......................................... 4.1.13*
tuile "vague de mer" ...................................... 4.1.29
tuile [a4] embo[i3]tement m[e2]canique .................... 4.1.22*
tuile [a4] rev[e3]tement d[e2]coratif ..................... 4.1.32*
tuile circulaire .......................................... 4.1.4
tuile corni[e2]re ......................................... 4.1.5 *
tuile de bordure .......................................... 4.1.34
tuile de couronnement [a4] trois rayons ................... 4.1.6 *
tuile de f[a3]itage ....................................... 4.1.3 *
tuile de formage plastique ................................ 4.2.3
tuile de noue ............................................. 4.1.11
tuile de pressage sec ..................................... 4.2.2
tuile de Venise ........................................... 4.1.26
tuile lat[e2]rale ......................................... 4.1.2
tuile on S-de formage plastique ........................... 4.1.16
tuile en S-m[e2]canique ................................... 4.1.23*
tuile fa[c5]onn[e2]e ...................................... 4.1.33*
tuile fa[i3]ti[e2]re m[e2]canique ......................... 4.1.19*
tuile fa[i3]ti[e2]re semi-circulaire ...................... 4.1.7 *
tuile flammande m[e2]canique .............................. 4.1.18
tuile fran[c5]aise ........................................ 4.1.17*
tuile "grande vague" ...................................... 4.1.27
tuile Marseilles m[e2]canique ............................. 4.1.20*
tuile "massion" ........................................... 4.1.28
tuile m[e2]canique ........................................ 4.2.1 *
tuile m[e2]canique "munk-nun" ............................. 4.1.21*
tuile ondul[e2]e anbo[i3]tements .......................... 4.1.24*
tuile ondul[e2]e [a4] embo[i3]tement et fa[i3]ti[e2]re .... 4.1.25*
                          - 19 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
               Абетковний покажчик російських термінів
гребень черепицы .......................................... 4.3.1
закрой .................................................... 4.3.2
искривление поверхности и ребер ........................... 4.5.2
конек, гребень крыши ...................................... 4.3.3
кромка .................................................... 4.3.4
лапка ..................................................... 4.3.5
масса черепицы в наcыщенном водой состоянии ............... 4.5.1
обрешетка ................................................. 4.4.3
паз ....................................................... 4.3.6
поверхность лицевая ....................................... 4.3.7
поверхность кроющая ....................................... 4.3.8
поверхность тыльная ....................................... 4.3.12
поверкность черепицы перекрываемая ........................ 4.3.10
поверкность черепицы перекрывающая ........................ 4.3.9
половинки черепицы ........................................ 4.1.34
порог ..................................................... 4.3.13
размеры кроющие ........................................... 4.4.2
смятие шипов .............................................. 4.5.4
торец ..................................................... 4.3.11
укладка вразбежку ......................................... 4.4.1
черепица .................................................. 4.1.1
черепица боковая .......................................... 4.1.2
черепица "большая волна" .................................. 4.1.27
черепица венецианская ..................................... 4.1.26
черепица венчающая трехлучевая ............................ 4.1.6
черепица волновая с пазами и гребнем ...................... 4.1.25
черепица волновая с пазами ................................ 4.1.24
черепица "двойная римская" ................................ 4.1.31
черепица кольцевая ........................................ 4.1.4
черепица коньковая ........................................ 4.1.3
черепица ленточная пазовая пластического формования ....... 4.1.14
черепица ленточная плоская пластического формования ....... 4.1.15
черепица ленточная 3-образная пластического формования .... 4.1.16
черепица "Massion" ........................................ 4.1.28
черепица "морская волна" .................................. 4.1.29
черепица офактуренная ..................................... 4.1.33
черепица пластического формования ......................... 4.2.3
черепица плоская без эакроев .............................. 4.1.9
черепица плоская с закроями ............................... 4.1.10
черепица плоская типа "бобровый хвост" .................... 4.1.30
черепица полукруглая коническая ........................... 4.1.8
черепица полукруглая коньковая ............................ 4.1.7
черепица полусухого прессования ........................... 4.2.2
черепица разжелобчатая .................................... 4.1.11
черепица рядовая .......................................... 4.1.12
черепица с декоративным покрытием ......................... 4.1.32
черепица специального назначения .......................... 4.1.13
черепица угловая .......................................... 4.1.5
черепица французская ...................................... 4.1.17
черепица штампованная ..................................... 4.2.1
черепица штампованная голландская ......................... 4.1.18
черепица штампованная коньковая ........................... 4.1.19
черепица штампованная марсельская ......................... 4.1.20
черепица штампованная "мунк-нун" .......................... 4.1.21
черепица штампованная пазовая ............................. 4.1.22
черепица штампованная S-образная .......................... 4.1.23
шип ....................................................... 4.3.14
                          - 20 -
                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94
УДК
Ключові слова:
          гребінь, закрій, зминання шипів, кромка лицьова
          поверхня, маса черепиці у насиченому водою стані,
          тильна поверхня, торець, черепиця штампована,
          шип.
          Примітка.
                 */ цифри за літерами в квадратних дужках
                    відповідають значенням в таблиці
                    відповідності символів

   •  

     

    Выбор редакции: