ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

Термины и определения

Standardization and normalization systems

in construction

ACID RESISTANT, SEWAGE AND DRAINAGE CERAMICS

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення
                                          Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понятьвиробів керамічних кислотривких, каналізаційних та дренажних.     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'яковідля використання в усіх видах нормативної документації, удовідковій та навчально-методичній літературі, що належить досфери діяльності з питань стандартизації або при використаннірезультатів цих робіт, включаючи програмні засоби длякомп'ютерних систем.     1.3. Стандартизовані терміни повинні використовуватись навсіх стадіях життєвого циклу продукції від її проектування і роз-робки до реалізації і споживання на внутрішньому, а також міжна-родному рівні.--------------------------------------------------------

                           - 2 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94

             2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
     У цьому стандарті є посилання на такі документи:ДСТУ 1.2-93     |  Державна система стандартизації України.                |  Порядок розроблення державних стандартів.--------------------------------------------------------------ДСТУ 1.5-93     |  Державна система стандартизації України.                |  Загальні вимоги до побудови, викладу,                |  оформленням та змісту стандартів.--------------------------------------------------------------КНД 50-011-93   |  Основні положення та порядок розроблення                |  стандартів на терміни та визначення.

     З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
     3.1 Дня кожного поняття встановлено один стандартизо-ваний термін. Застосування термінів-синонімів до стандартизова-ного терміна забороняється.     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвиватишляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значен-ня термінів, що використовуються. Доповнення не можуть пору-шувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (dе), англійські(еп), французькі (fr) та російські (rи) відповідники стандартизо-ваних термінів, а також визначення російською мовою.     3.4 У стандарті наведно абетковий покажчнк термінівукраїнською мовою та абеткові покажики іншомовних відповід-ників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.                           - 3 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94

    4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
    4.1 Номенклатура виробів  4.1.1 кислототривкікерамічні       de S[a1]urefeste            *        вироби                           keramische Erzeugnisse                                      en acid resisting ceramic                                         products                                      fr produits c[e2]ramiques   *                                         r[e2]sistants aux        *                                         acides                                      ru кислотоупорныекерами-                                         ческие изделия        Композиційні будівельні          Композиционные строи-       матеріали на основі во-          тельные матераилы на        гнетривкої чи тугоплав-          основе огнеупорного или        кої глинистої сировини,          тугоплавкого глинистого        здатні посля випалу про-         сырья, способные после       тягом тривалого часу             обжига в течение длитель-        чинити опір дії кислих           ного времени противосто-        агресивних середовищ             ять действию кислых агрес-                                         сивных сред4.1.2   кислототривка керамічна       de S[a1]urеfеstе keramische *        квадратна плитка                 Quadratfliesen                                      еп ceramic quarry acid                                         resisting tile                                      fr carreau c[e2]ramique     *                                         сагг[e2] r[e2]sistant    *                                         aux acides                                      ru кислотоупорнаякерамичес-                                         кая квадратная плитка        Bupiб квадратної форми           Изделие квадратной фор-        э щільно спеченим череп-         мы с плотно спекшимся        ком, що має рифлену не-          черепком, имеющее риф-        робочу сторону                   леную нерабочую сторону4.1.3   кислототривка керамічна       de S[а1]urefeste keramische *        клиноваплитка                   Keilfliesen                                      еn ceramic acid resisting                                         wedgе-еdged tile                                      fr carreau ceramique                                         r[e2]sistant aux acides  *                                         en coin                                      ru кислотоупорная керамичес-                                         кая клиновая плитка        Bиріб iз щільно спеченим         Изделие, имеющее форму        черепком, що має форму           клина с плотно спекшим-        клина з рифленням на             ся черепком с рифлением        неробочій cтороні                на нерабочей стороне4.1.4   кислототривка керамічна       de S[а1]urefeste keramische *        прямокутнаплитка                rechtwinklige Fliesen                                      еn  ceramic  acid   resisting                           - 4 -                                            ДСТУБА.1.1-17-94                                         rectangular tile                                      fr carreau с[e2]rmique      *                                         r[e2]sistant aux acides  *                                         rectangulaire                                      гм кислотоупорная керами-                                         ческая прямоугольная                                         плитка        Bиpiб npямокутної                Изделие прямоугольной        форми із щiльно спе-             формы с плотно спек-        ченим черепком, що має           шимся черепком, имею-        рифлення на неробочій            щее рифление на нерабо-        cтopoнi                          чей стороне4.1.5   керамічна кислототривка       de S[a1]urefeste w[a1]rmeb- *        термостійкаплитка               st[a1]ndige Keramikfli-  *                                         esen                                      en ceramic acid rcsisting                                         thermal resisting tile                                      fr carreau c[e2]ramique     *                                         antiacide thermor[e2]si- *                                         stant                                      ru керамическаякислото-                                         упорная термостойкая                                         плитка        Bиpiб, що має квадрат-           Изделие, имеющее квад-        ну, прямокутну або кли-          ратную или клиновидную        ноподібну форму, з одно-         форму, с однородным        рідним щільно спеченим           плотно спекшимся череп-        черепком з рифленою не-          ком с рифленой нерабо-        робочою поверхнею,               чей поверхностью, спо-        здатний протистояти дiї          собное противостоять        кислот в умовах                  действию кислот в усло-        термічного удару                 виях термического удара4.1.6   керамічні каналізаційні       de Keramische Kanalisations-        труби                            rohre                                      en carthen sewer pipes                                      fr tuyaux en gr[e2]s d'[e2]-*                                         vacuation (d'[e2]gout)   *                                      ru керамические канализа-                                         ционные трубы        Труби, виготовлені з             Трубы, изготовленные из        пластичних вогнетрив-            пластичных огнеупорных        ких чи тугоплавких глин,         или тугоплавких глин,        випалені, покриті всере-         обожженные, покрытые        дині та зовні поливою,           внутри и снаружи глазу-        призначені для будівниц-         рью, предназначенные        тва безнапірних каналі-          для строительства безна-        заційних мереж                   порных канализацион-                                         ных сетей4,1.7   керамічніканалізаційні       de Keramische Kanalisations-        трубизциліндричною             rohre mit Zylinderaussen-        зовнішньоюповерхнею             fl[a1]chen               *                           - 5 -                                            ДСТУБА.1.1-17-94                                      еn сегаmic sewer pipes with                                         аcylindrical external                                         surface                                      fr tuyaux en gr[e2]s d'[e2]-*                                         vacuation [a4] une sur-  *                                         face ext[e2]rieure       *                                         cylindrique                                      ru керамические канализаци-                                         онные трубы цилиндри-                                         ческой внешней поверх-                                         ностью        Вироби з щільно спече-           Изделия с плотно        ним черепком, що мають           спекшимся черепком,        форму прямого циліндра           имеющие форму прямого        з розтрубом в одному             цилиндра с раструбом в        кінці, полив'яні, з наріз-       одном конце, глазурован-        кою не менше, ніж з              ные, с нарезкой не менее,        п'яти канавок глибиною           чем из пяти канавок        2 мм на зовнішній сто-           глубиной 2 мм на наруж-        роні кінця стволу i внут-        ной стороне конца ствола        piшній cтopoнi розтрубу          и внутренней стороне                                         раструба4.1.8   керамічнікислотостійкі       de S[a1]urefeste keramische *        розтрубнітруби                  Muffenrohre                                      en ceramic acid resisting                                         inserted-joint pipes                                      fr tuyaux en gr[e2]s r[e2]- *                                         sistant aux acides [a4]  *                                         emboitement                                      ru керамическиекислото-                                         стойкие раструбные трубы        Вироби у вигляді прямо-          Изделия в виде прямого        го циліндра, з щільно            цилиндра с плотно спек-        спеченим черепком,               шимся черепком, глазуро-        полив'янi, з розтрубом           ванные с раструбом в        на торці для з'єднання           торце для соединения        муфтами при укладанні            муфтами при укладке4.1.9   керамічнідренажні            de Keramische Dran[a1]ge-   *        труби                            rohre                                      en earthen-drain pipes                                      fr tuyaux en gr[e2]s de     *                                         drainage                                      ru трубы керамические                                         дренажные        Труби, виготовлені з             Трубы, изготовленные из        глин іэ добавками i без          глин с добавками и без        них, випалені, призна-           них, обожженные, пред-        чені для меліоративних           назначенные для мелио-        робіт                            ративных работ4.1.10  керамічні дренажні            de Keramische Dr[a1]nagero- *        труби з циліндричною             hre mit Zylinderaussen-        зовнішньою поверхнею             fl[a1]chen               *                           - 6 -                                            ДСТУБА.1.1-17-94                                      en ceramic drain pipes with                                         a cylindrical external                                         surface                                      fr tuyaux en gr[e2]s с[e2]  *                                         ramique de drainage [a4] *                                         une surface ext[e2]rie-  *                                         ure cylindrique                                      ru керамические дренажные                                         трубы с цилиндрической                                         наружной поверхностью        Вироби з пористим че-            Изделия с пористым че-        репком, що мають фор-            репком, имеющим форму        му прямого циліндра              прямого цилиндра4.1.11  керамічні дренажні труби      de Keramische Drdnagerohre        з шестигранною                   mit Sechskantaussen        зовнішньою поверхнею             fl[a1]chen               *                                      еn ceramic drain pipes                                         with a hexahedral                                         exterior surface                                      fr tuyaux en gr[e2]s de     *                                         drainage [a4] une surfa- *                                         ce ext[e2]rieure hex     *                                         agonale                                      ru трубы керамические                                         дренaжные с шестигранной                                         наружной поверхностью         Вироби з пористим че-           Изделия с пористым че-         репком, що мають всере-         репком, имеющие внутри         дині форму прямого              форму прямого цилиндра         циліндра з шестигранною         с шестигранной наружной         зовнішньою поверхнею            поверхностью4.1.12   керамічні дренажні           de Keramische Dr[a1]nagero- *         труби з десятигранною           hre mit Achtkantaussen-         зовнішньою поверхнею            fl[a1]chen               *                                      en ceramic drain pipes with                                         an octahedral exterior                                         surface                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *                                         drainage [a4] une        *                                         surface ext[e2]rieure    *                                         octogonale                                      гu керамические дренажные                                         трубы с восьмигринной                                         наружной поверхностью          Вироби з пористим череп-       Изделия с пористым че-          ком, що мають всередині        репком, имеющие внутри          форму прямого циліндра         форму прямого цилиндра          з шестигранною зовніш-         с шестигранной наруж-          ньою поверхнею                 ной поверхностью4.1.13  керамічні дренажні труби      de Keramische Dr[a1]nagero- *        здесятигранною                  hre mit Zehnkantaussen-        зовнішньоюповерхнею             fl[a4]chen               *                           - 7 -                                            ДСТУБА.1.1-17-94                                      en ceramic drain pipes wіth                                         a decahedral exterior                                         surface                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *                                         drainage [a4]  une       *                                         surface ext[e2]rieur     *                                         d[e2]cagonale            *                                      ru кекрамические дренажные                                         трубы с десятигранной                                         наружной поверхностью        Вироби з пористим череп-         Изделия с пористым че-        ком, що мають всередині          репком, имеющие внутри        форму прямого циліндра           форму прямого цилиндра        з десятигранною                  с десятигранной наруж-        зовнішньою поверхнею             ной поверхностью4.1.14  керамічі дренажні труби       de Keramische Dr[a1]nagero- *        з поздовжньою опорною            hre mit Langsstutz-        площиною                         fl[a1]che                *                                      en ceramic drain pipes with                                         a longitudinal suppor-                                         ting plane                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *                                         drainage [a4] une sur-   *                                         face d'appui longitudi-                                         nale                                      ru керамические дренажные                                         трубы с продольной опор-                                         ной плоскостъю        Вироби з пористим че-            Изделия с пористым че-        репком, що мають                 репком, имеющие форму        форму прямого циліндра           прямого цилиндра со сре-        зі зрiзаною поздовжньою          занной продольной плос-        площиною, яка призначе-          костью, предназначенной        на для створення упору           для создания упора при        при укладанні                    укладке4.1.15  керамічні дренажні труби      dе Keramische Dr[a1]nagero- *        з двома опорними                 hre mit zwei St[u1]tz-   *        площинами                        fl[a1]chen               *                                      en ceramic drain pipes with                                         two supporting planes                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *                                        drainage [a4] deux       *                                         surfaces d'appui                                      ru керамические  дренажные                                         трубы с двумя опорными                                         плоскостями        Вироби з пористим че-            Изделия с пористым череп-        репком у вигляді прямо-          ком в виде прямого цилин-        го циліндра, що мають            дра, имеющие две срезанные        дві зрізані паралельно           параллельно продолъные        поздовжні площини для            плоскости для создания        створення упору при              упора при обжиге и укладке        випалі i укладанні                           - 8 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-944.1.16  керамічна хрестовина          de Keramikkreuzst[u1]ck     *                                      en ceramic pipe cross                                      fr croisillon c[e2]ramique  *                                      гu керамическая крестовина        Виріб, призначений для           Изделие, предназначенное        з'єднання керамічних             для соединения кеpамичес-        дренажних труб різних            ких дренажных труб разных        діаметрів                        диаметров4.1.17 керамічний трійник             de T-St[u1]ck aus Keramik   *                                      еn ceramic T-joint                                      fr raccord c[e2]ramique     *                                         [a4] trois voies         *                                      ru керамический тройник        Виpiб, призначенний для          Изделие, предназначенное        з'єднання керамічних             для  соединения  керами-        дренажних труб одного            ческих дренажных труб        диаметра                         одного  диаметра4.1.18 керамічні кислотостійкі        de S[a1]urefeste keramische *       гладкітруби                      Glattrohre                                      en ceramic  acid  resisting                                         smooth pipes                                      fr tuyau en gr[e2]s r[e2]-  *                                         sistant aux acides                                      гu керамические  кислотос-                                         тойкие гладкие трубы        Вироби у вигляді прямо-       Изделия в виде прямого  ци-        го циліндра з щільно спе-     линдра с плотно спекшимся        ченим черепком, поли-         черепком, глазурованные,        в'яні, з кільцевими по-       с кольцевыми углублениями        глибленнями по торцях         по торцам  на  внешней  или        на зовнішній або внут-        внутренней стороне для сое-        рішній стороні для            динения при укладке        з'єднання при укладанні4.1.19  керамічні кислотостійкі       de S[a1]urefeste keramische *        труби з цнліндричними            Zylinderflanschrohre        фланцями                      en ceramic  acid  resisting                                         cylindrical flanged pipes                                      fr tuyaux en gr[e2]s r[e2]- *                                         sistant aux acides [a4]  *                                         brides cylindriques                                      ru керамические кислото-                                         стойкие трубы с цилин-                                         дрическими фланцами        Вироби, що мають фор-            Изделия, имеющие фор-        му прямого циліндра з            му прямого цилиндра с        щільно спеченим череп-           плотно спекшимся череп-        ком, полив'яні, з цилін-         ком, глазурованные, с        дричними фланцями на             цилиндрическими флан-        торцях, які призначені           цами по торцам, предназ-        для з'єднання при укла-          наченные для соединения        данні                            при укладке                           - 9 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-944.1.20  керамічнікислотостійкі       de S[a1]urefeste keramische *        трубизконічнимифлан-          Kegelflanschrohre        цями                          en ceramic acid resisting                                         conic flanged pipes                                      fr tuyaux en gr[e2]s  anti- *                                         cides [a4] brides coni-  *                                         ques                                      ru керамическиекислото-                                         стойкие трубы с коничес-                                         кими фланцами        Вироби, що мають фор-            Изделия, имеющие форму        му прямого циліндра із           прямого цилиндра с плот-        цільно спеченим череп-           но спекшимся черепком,        ком, полив'яні, з конічни-       глазурованные, с коничес-        ми фланцями на торцях,           кими фланцами по торцам,        які призначені дня з'єд-         предназначенными для        нання при укладанні              соединения при укладке4.1.21  кислототривкапряма           de S[a1]urefeste Qeradziege *        цегла                         en straight acid  resistant                                         brick                                      fr brique r[e2]sistant aux  *                                         acides droite            *                                      ru кислотоупорный прямой                                         кирпич        Виріб з щільно спеченим          Изделие с плотно спек-        черепком, товщина якого          шимся черепком, толщи-        не більше, ніж 55 мм             на которого не более 55 мм4.1.22  керамічна  кислото-           de S[a1]urefester  keramis-        тривкаклиноваторцева           cher Zweiseitiger Stirn-        двосторонняцегла                wolbstein                                      en ceramic acid resisting,                                         wedge edged,  double-si-                                         ded brick                                      fr brique r[e2]sistant aux                                         acides en coin, de bout                                         [a4] double face                                      ru керамический кислото-                                         упорный клиновой торце-                                         вой двусторонний кирпич                                         Изделие с плотно спек-        Bupiб з щільно спеченим          шимся черепком, имею-        черепком, що мае форму           щее форму клина        клина4.1.23  керамічнакислото-            de S[a1]urefester keramisc- *        тривкарадіальна                 her Radialquerstein        поперечнацегла               en ceramic radial transver-                                         sal acid resisting brick                                      fr brique c[e2]ramique      *                                         r[e2]sistant аuхacides, *                                         en coin radiale                                      гu керамическийкислото-                                         упорный радиальный попе-                           - 10 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94                                         речный кирпич        Bирiб іэ щільно спече-           Изделие с плотно спек-        ним черепком, який має           шимся черепком, имею-        розмiри по довжині               щее размеры по длине        постелі, не менше 230 i          постели не менее 230 и        160 мм                           160 мм4.1.24  керамічнакислото-            de S[a1]urefester keramisc- *        тривкафасоннацегла             her Formstein                                      en ceramic shcaped acid                                         resisting brick                                      fr brique c[e2]ramique de   *                                         forme r[e2]sistant aux   *                                         acides                                      ru кирпич керамический кис-                                         лотоупорный фасонный        Bиpiб з щільно спеченим          Изделие с плотно спек-        черепком, що має форму           шимся черепком, имею-        прямокутника з виступа-          щее форму прямоуголь-        ми i рифленнями, poзмi-          ника с выступами и риф-        ри яких залежать від             лениями, размеры кото-        сфери застосування               рых зависят от области                                         применения      4.2 Характеристики i властивості4.2.1  черепок                        de Scherbe                                      en body                                      fr corps                                      ru чepепок        Основний матеріал                Основной материал        керамічного виробу,              керамического изделия,        який утворився після             образовавшийся после        випалу                           обжига4.2.2   полива                        de  Glasur                                      en glaze                                      fr glacure                                      ru глазурь        Тонкий склоподібний чи           Тонкий сгекловидный или        частково закристалізова-         частично закристаллизо-        ний шар, який покриває           ванный слой, покры-        поверхню керамічної              вающий поверхность        каналізаційної труби та          керамической канализа-        закріплений випалом при          ционной трубы и закреп-        високих температурах             ленный путем обжига при                                         высоких температурах4.2.3   хімічна стійкість поливи      de Chemische Best[a1]ndig-  *                                         keit de Glasur                                      en glaze chemical resistance                                      fr r[e2]sistance chimique   *                                         de l'[e2]mail            *                                      ru    химическая    стойкость                           - 11 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94                                         глазури        Ступінь опіpностi                Степень сопротивляемос-        поливи до дії розчину            ти глазури растворам        кислот чи лугів                  кислот или щелочей4.2.4   додатковелінійне             de Lineare Nachschwindung        зсідання                      en supplementary linear                                         shrinkage                                      fr retrait lin[e2]aire      *                                         suppl[e2]mentaire        *                                      ru дополнительная линейная                                         усадка        Heзворотні зміни ліній-          Необратимые изменения        них розмiрів готових             линейных размеров гото-        виробів в результаті ix          вых изделий в результате        повторного нагрівання            их повторного длительно-        при високих температу-           го нагревния при высо-        рах                              ких температурах4.2.5   міцність труб проти дії       de Rohraussenbelastungsfes-        зовнішнього наванта-             tigkeit        ження                         en pipe strength against                                         action of an extcrnal                                         loading                                      fr r[e2]sistance des tuyaux                                         [a4] I'action d'une                                         charge ext[e2]rieure                                      ru прочность труб против                                         воздействия внешней                                         нагрузки        Здатність труб витриму-          Способность труб выдер-        вати без руйнування зов-         живать без разрушений        ніюшнє навантаження, яке         внешнюю нагрузку, при-        прикладене на дві діамет-        кладываемую на две        рально протилежні                диаметрально противо-        поверхні стволу труби            положные поверхности                                         ствола трубы4.2.6.  міцність труб проти дії       de Rоhrinnenwasserdruckfes-        внутрішнього                     tigkeit        гідравлічного тиску           en pipe strength against                                         action of an internal                                         hydraulic preasure                                      fr r[e2]sistance des tuyaux *                                         [a4] l'action d'une      *                                         preasion hydraulique                                         int[e2]rieure            *                                      ru прочность труб против                                         воздействия внутреннего                                         гидравлического давления        Здатність труб витриму-          Способность труб выдер-        вати без руйнувань, не           живать без разрушений,        даючи трещин і не про-           не давая трещин и не        пускаючи через стінки            пропуская через cтенки                           - 12 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94        воду, яку нагнiтають все-        воду, которую нагнетают        редину труби під тиском          внутрь трубы под давле-        певний час                       нием определенное время4.2.7   кислотостійкість              de S[a1]urefestigkeit       *                                      en acid resistance                                      fr r[e2]sistance aux acide  *                                      ru кислотостойкость        Здатнiсть виробів чини-          Способность изделий        ти onip дії кислот за            сопротивляться действию        певних умов без видимих          кислот при определенных        ознак руйнування                 условиях без видимых                                         признаков разрушения      4.3 Дефекти4.3.1   облуплення                    de  Absprengen                                      en detachments                                      fr d[e2]tachements          *                                      ru облопки        Відколювання зовнішніх           Отколы наружных слоев        шарів труби з нерівною           трубы с неровной шepo-        шорсткуватою поверх-             ховатой поверхностью        нею площі                        площади4.3.2   хвиляста поверхня             de Stammwеllеnfl[a1]che     *        ствола                        en corrugated surface of                                         the pipe                                      fr surface ondul[e2]e du    *                                         tuyau                                      ru волнистая поверхность                                         ствола        Нерівна поверхня з підви-        Неровная поверхность с        щеннями i впадинами,             чередующимися возвы-        що чергуються                    шениями и впадинами4.3.3   надщерблення країв труб       de Rohrkantenabriss                                      en chippings-offs of the                                         pipe edges                                      fr mise [a4] gravillon des  *                                         bouts de tuyaux                                      ru ощебенениекраевтруб        Відколизовнішніхкраїв         Отколынаружныхкраев        випаленихтруб                  обожженныхтруб4.3.4   налипні                       de Anhaftst[u1]cke          *                                      en stickings                                      fr collements                                      ru налипы        Шматки надлишкової глиня-        Куски излишней глиня-        ної маси, які утворюються        ной массы, образующи-        при обрізанні і оправленні       еся при обрезке и оправке        сирих труб до розтрубу           сырых труб к раcтрубу                           - 13 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94                Абетковий покажчик україських термініввироби кислототривкі керамічні ............................ 4.1.1зсідання лінійне додаткове ................................ 4.2.4кислотостійкість .......................................... 4.2.7міцність труб проти дії зовнішнього навантаження .......... 4.2.5міцність труб проти дії внутрішньогогідравлічного тиску ....................................... 4.2.6надщерблення країв труб ................................... 4.3.3налипні ................................................... 4.3.4облуплення ................................................ 4.3.1плитка кислототривка керамічна квадратна .................. 4.1.2плитка кислототривка керамічна клинова .................... 4.1.3плитка кислототривка керамічна прямокутна ................. 4.1.4плитка кислототривка керамічна термостійка ................ 4.1.5поверхня ствола хвиляста .................................. 4.3.2полива .................................................... 4.2.2стійкість поливи хімічна .................................. 4.2.3трійник керамічний ........................................ 4.1.17труби керамічні дренажні .................................. 4.1.9труби керамічні дренажні з восьмигранноюзовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.12труби керамічні дренажні з десятигранноюзовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.13труби керамічні дренажні з двома опорнимиплощинами ................................................. 4.1.15труби керамічні дренажні з поздовжньоюопорною площиною .......................................... 4.1.14труби керамічні дренажні з циліндричноюзовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.10труби керамічні дренажні з шестигранноюзовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.11труби керамічні каналізаційні ............................. 4.1.6труби керамічні каналізаційні з циліндричноюзовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.7труби керамічні кислотостійкі гладкі ...................... 4.1.18труби керамічні кислотостійкі з конічнимифланцями .................................................. 4.1.20труби керамічні кислотостійкі розтрубні ................... 4.1.8труби керамічні кислотостійкі з циліндричнимифланцями .................................................. 4.1.19хрестовина керамічна ...................................... 4.1.16цегла кислототривка пряма ................................. 4.1.21цегла керамічна кислототривка клинова торцевадвостороння ............................................... 4.1.22цегла керамічна кислототривка радіальна поперечна ......... 4.1.23цегла керамічна кислототривка фасонна ..................... 4.1.24черепок ................................................... 4.2.1                           - 14 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94                 Абетковий покажчик німецьких термінівAbsrengen ................................................. 4.3.1Anhafts[u1]cke ............................................ 4.3.4 *Chemische Best[a1]ndigkeit der Glasur ..................... 4.2.3 *Glasur .................................................... 4.2.2Keramikkreuzst[u1]ck ...................................... 4.1.16*Keramische Dran[a1]gerohre ................................ 4.1.9 *Keramische Dran[a1]gerohre mit Achtkantaussenfl[a1]chen ... 4.1.12*Kcramische Dran[a1]gerohre mit Langsstutzfl[a1]che ........ 4.1.14*Keramischc Dran[a1[gerohre mit Sechskantaussenfl[a1]chen .. 4.1.11*Keramische Oran[a1]gerohre mit Zehnkantaussenfl[a1]chen ... 4.1.13*Keramische Dran[a1]gerohre mit zwei St[u1]tzfl[a1]chen .... 4.1.15*Keramische Dran[a1]gerohre mit Zylinderaussenfl[a1]chen ... 4.1.10*Keramische Kanalisationsrohre mitZylinderaussenfl[a1]chen .................................. 4.1.7.*Keramische Kanalisationsrohre ............................. 4.1.6Lineare Nachschwindung .................................... 4.2.4Rohreussenbelastungestigkeit .............................. 4.2.5Rohrinnenwasserdruckfestigkeit ............................ 4.2.6Rohrkantenabriss .......................................... 4.3.3S[a1]urefeste Geradziegel ................................. 4.1.21*S[a1]urefeste keramische Erzeugnisse....................... 4.1.1 *S[a1]urefester keramischer Formstein ...................... 4.1.24*S[a1]urekeramische Glattrohre ............................. 4.1.18*S[a1]urefeste keramische Kegelflanschrohre ................ 4.1.20*S[a1]urefeste keramische Keilfliesen ...................... 4.1.3 *S[a1]urefeste keramische Muffenrohre ...................... 4.1.8 *S[a1]urefeste keramische Quadratfliesen ................... 4.1.2 *S[a1]urefeste keramische Radialquerstein .................. 4.1.23*S[a1]urefeste keramische rechtwinklige Fliesen ............ 4.1.4 *S[a1]urefeste w[a1]rmebst[a1]ndige Keramikfliesen ......... 4.1.5 *S[a1]urefester keramischer Zweiseitiger Stirnwolbstein .... 4.1.22*S[a1]urefeste keramische Zylinderflanschrohre ............. 4.1.19*S[a1]urefestigkeit ........................................ 4.2.7 *Scherbe ................................................... 4.2.1Stammwellenfl[a1]che ...................................... 4.3.2 *T-St[u1]ck aus Keramik .................................... 4.1.17*                           - 15 -                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94                Абетковий покажчик англійських термінівacid resistance .......................................... 4.2.7acid resisting ceramic products .......................... 4.1.1body ..................................................... 4.2.1ceramiсacid resisting conic flanged pipes ............... 4.1.20ceramiсacid resisting cylindrical flanged pipes ......... 4.1.19ceramic acid resisting inserted joint pipes .............. 4.1.8ceramic acid resisting rectangular tile .................. 4.1.4ceramic acid resisting smooth pipes ...................... 4.1.18ceramic acid resisting thermal resisting tile ............ 4.1.5ceramic aoid resisting, wedge-edged double-sided brick ... 4.1.22ceramic acid resisting wedge-edged tile .................. 4.1.3ceramic drain pipes with a cylindriсal external surface ...4.1,10ceramic drain pipes with a hexadral exterior surface ..... 4.1.11ceramic drain pipes with an octahedral exterior surface .. 4.1.12ceramic drain pipes with a decahedral exterior surface ... 4.1.13ceramic drain pipes with a longitudinal supporting plane . 4.1.14ceramic drain pipes with two supporting planes ........... 4.1.15ceramic pipe cross ....................................... 4.1.16ceramic quarry acid resisting tile ....................... 4.1.2cemamic radial transversal acid resisting brick .......... 4.1.23cermnic shaped acid resisting brick ...................... 4.1.24ceramic sewer pipes with a cylindrical external surface... 4.1.7ceramic T-joint .......................................... 4.1.17chippings-offs the pipe edges............................. 4.3.3corrugated surface of the pipe ........................... 4.3.2detachments .............................................. 4.3.1earthen-drain pipes ...................................... 4.1.9earthen sewer pipes ...................................... 4.1.6glaze chemical resistance ................................ 4.2.3glaze .................................................... 4.2.2pipe strength against action of an internal hydraulicpresure .................................................. 4.2.6pipe strength against action of an external loading ...... 4.2.5straight acid resistant brick ............................ 4.1.21stickings ................................................ 4.3.4supplementary linear shrinkage ........................... 4.2.4                           - 16 -                                            ДСТУБА.1.1-17-94               Абетковийпокажчикфранцузькихтермінівbrique c[e2]ramique de forme r[e2]sistant aux acides ..... 4.1.24 *brique c[e2]ramique r[e2]sistant aux acides en coinradiale .................................................. 4.1.23 *brique r[e2]sistant aux acides droite .................... 4.1.21 *brique r[e2]sistant aux acides en coin de bout [a4]               *double face .............................................. 4.1.22carreau c[e2]ramique antiacide thermor[e2]sistant ........ 4.1.5  *carreau c[e2]ramique carre r[e2]sistant aux acides ....... 4.1.2  *carreau c[e2]ramique r[e2]sistant aux acides en coin ..... 4.1.3  *carreau c[e2]ramique r[e2]sistant aux acides                      *rectangulaire .............................................4.1.4collements ............................................... 4.3.4corps .................................................... 4.2.1croisillon c[e2]ramique .................................. 4.1.16 *d[e2]tachments ........................................... 4.3.1  *glacure .................................................. 4.2.2mise a grayillon des bouts de tuyaux ..................... 4.3.3produits c[e2]ramiques r[e2]sistants aux acides .......... 4.1.1  *raccord c[e2]ramique [a4] trois voies .................... 4.1.17 *r[e2]sistance chimique de l'[e2]mail ..................... 4.2.3  *r[e2]sistance aux acides ................................. 4.2.7  *r[e2]sistance des tuyaux [a4] l'action d'une pression             *hydraulique interieure ................................... 4.2.6r[e2]sistance des tuyaux [a4] l'action d'une charge               *ext[e2]rieure cylindrique................................. 4.2.5  *retrait lin[e2]aire suppl[e2]mentaire .................... 4.2.4  *surface ondul[e2]e du tuyau .............................. 4.3.2  *tuyaux en gr[e2]s antiacides [a4] brides coniques ........ 4.1.20 *tuyaux en gr[e2]s d'evacuation [a4] une surfaceext[e2]rieure ............................................ 4.1.7  *tuyaux en gr[e2]s d'evacuation (d'[e2]gout) .............. 4.1.6  *tuyaux en gr[e2]s lisse r[e2]sistant aux acides .......... 4.1.18 *tuyaux en gr[e2]s r[e2]sistant aux acides [a4] brides             *cylindriques ............................................. 4.1.19tuyaux en gr[e2]s c[e2]ramiques de drainage [a4] unesurface exterieure cylindrique ........................... 4.1.10 *tuyaux en gr[e2]s de drainage ............................ 4.1.9  *tuyaux en gr[e2]s r[e2]sistant aux acides [a4]                    *emboitement .............................................. 4.1.8tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] deux surfaces                  *d'appui .................................................. 4.1.15tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surface d'appui            *longitudinale............................................. 4.1.14tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surfaceext[e2]rieure decagonale ................................. 4.1.13 *tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surfaceext[e2]rieure hexagonale ................................. 4.1.11 *tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surface                    *ext[e2]rieure octogonale ................................. 4.1.12 *                           - 17 -                                            ДСТУБА.1.1-17-94                Абетковий покажчик російських термінівглазурь .................................................. 4.2.2изделия кислотоупорные керамические ...................... 4.1.1кирпич керамический радиальный поперечный ................ 4.1.23кирпич керамический кислотоупорный фасонный .............. 4.1.24кирпич кислотоупорный клиновой торцевойдвусторонний ............................................. 4.1.22кирпич кислотоупорный прямой ............................. 4.1.21кислотостойкость ......................................... 4.2.7крестовина керамическая .................................. 4.1.16налипы ................................................... 4.3.4облопки .................................................. 4.3.1ощебенение краев труб .................................... 4.3.3поверхность ствола волнистая ............................. 4.3.2плитка керамическая кислотоупорная термостойкая .......... 4.1.5плитка кислотоупорная керамическая квадратная ............ 4.1.2плитка кислотоупорная керамическая клиновая .............. 4.1.3плитка кислотоупорная керамическая прямоугольная ......... 4.1.4прочность труб против воздействия внешней нагрузки ....... 4.2.5прочность труб против воздействия внутреннегогидравлического давления ................................. 4.2.6тройник керамический ..................................... 4.1.17трубы керамические дренажные ............................. 4.1.9трубы керамические дренажные с восьмиграннойнаружной поверхностью .................................... 4.1.12трубы керамические дренажные с десятиграннойнаружной поверхностью .................................... 4.1.13трубы керамические дренажные с двумя опорнымиплоскостями .............................................. 4.1.15трубы керамические дренажные с продольнойопорной плоскостью ....................................... 4.1.14трубы керамические дренажные с цилиндрическойнаружной поверхностью .................................... 4.1.10трубы керамические дренажные с шестиграннойнаружной поверхностью .................................... 4.1.11трубы керамические канализационные ....................... 4.1.6трубы керамические кислотостойкие гладкие ................ 4.1.18трубы керамические канализационныес цилиндрической внешней поверхностью .................... 4.1.7трубы керамические кислотостойкие раструбные ............. 4.1.8трубы керамические кислотостойкиес коническими фланцами ................................... 4.1.20трубы керамические кислотостойкиес цилиндрическими фланцами ............................... 4.1.19стойкость глазури химическая ............................. 4.2.3усадка дополнительная линейная ........................... 4.2.4черепок .................................................. 4.2.1   Ключові слова: абетковий покажчик, визначення, дренажні труби,                  каналізаційні труби, кислотостійкість, кислото-                  тривка плитка, міцність, полива, термін, хіміч-                  на стійкість, цегла.      Примітка.          */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають             значенням в таблиці відповідності символів
   •  

     

    Выбор редакции: