Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, мука вапнякова.Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

                       МЕЛ ПРИРОДНЫЙ,

                МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ И ДОЛОМИТОВАЯ

                    Термины и определения

          Stапdаrdіzаtiоп аnd поrmаlіzаtіоп sуstems in

                        construсtion

                        NATUREL CHALK,

                LIMESTONE AND DOLOMITE POWDERS

                   Тегms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, мука вапнякова.Терміни та визначення


                                          Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять

крейди, природної муки вапнякової і доломітової, призначених для

використання в різних галузях народного господарства.

     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові

для використання в усіх видах нормативної документації, у

довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт

з стандартизації або при використанні результатів цих робіт,

включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

     1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-

ємств, установ, організацій, що діють на території України, тех-

нічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-

них товариств, міністерств (відомств).

--------------------------------------------------------

Видання офіційне

                           - 2 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

     2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ


     У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.2-93    |  Державна система стандартизації України.

               |  Порядок розроблення державних стандартів

-------------------------------------------------------------

ДСТУ 1.5-93    |  Державна система стандартизації України.

               |  Загальні вимоги до побудови, викладу,

               |  оформлення та змісту стандартів

--------------------------------------------------------------

КНД 50-011-93  |  Основні положення та порядок розроблення

               |  стандартів на терміни та визначення

               |

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

     3.2 Подані визначення  можна  в  разі  необхідності  розвивати

шляхом введення до них  похідних  ознак,  які  доповнюють  значення

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати  об-

сяг і зміст понять, визначених у стандарті.

     3.3  У  стандарті,  як  довідкові,   подані   німецькі   (dе),

англійські (еn), французькі (fr) і російські (rи) відповідники ста-

ндартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

     3.4  У  стандарті   наведено   абетковий   покажчик   термінів

українською мовою та абеткові  покажчики  іншомовних  відповідників

стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

                             - 3 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


4.1 ВИДИ ТА ВЛАСТИ-

    ВОСТІ ПРИРОДНОЇ

    КРЕЙДИ

4.1.1 природна крейда                 de Naturkreide

                                      en natural chalk

                                      fr craienaturalle

                                      ru природный мел

      Продукт, одержаний iз              Продукт, полученный из

      осадової карбокатної               осадочной карбонатой по-

      породи (крейди) без                роды (мела) без изменения

      зміни чи з поліпшенням             или с улучшением ее хими-

      її хімічного складу                ческого состава

4.1.2 грудкова крейда                 de St[u1]ckkreide           *

                                      еn lumpchalk

                                      fr craie en mottes

                                      ru комовый мел

      Продукт, одержаний                 Продукт, полученный дроб-

      дробінням крейди на кус-           лением мела до кусков раз-

      ки розміром, не 6iльшим            мером не более 400 мм

      ніж 400 мм

4.1.3 дроблена крейда                 de Zerkleinerte Kreide

                                      en brtaked chalk

                                      fr craie соnсаss[e2]е       *

                                      ru дробленый мел

      Продукт, одержаний                 Продукт, полученный дроб-

      дробінням крейди на кус-           лением мела до кусков раз-

      ки розміром, не більшим            мером не более 50 мм

      ніж 50 мм

4.1.4 мелена крейда                   dе Gemahlene Kreide

                                      еn flourchalk

                                      fr farine de craie

                                      ru молотый мел

      Порошкоподібний про-               Порошкообразный про-

      дукт, одержаний поме-              дукт, полученный помолом

      лом висушеної дробле-              высушенного дробленного

      нoї крейди на частки               мела до частиц размером

      poзmipoм, переважно                преимущественно менее 1

      меншим, ніж 1 мм                   мм

4.1.5 крейда для електродних          de Kreide f[u1]r Elektro-   *

      покриттів                          denmantel

                                      еn chalk for electrode сoa-

                                         tings

                                      fr craie pour rev[e3]te-    *

                                         ments [a4] electrodes    *

                                      ru мел для электродных

                                         покрытий

                             - 4 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

      Грудкова мелена крейда             Комовый маиотый мел с

      з нормованим вмістом               нормированным содержа-

      cipки і фосфору, призна-           нием серы и фосфора, пред-

      чена ддя електродів, які           назначенный для эпектро-

      використовують у про-              дов, ислользуемых при

      цeci дугового зварюван-            дуговой сварке металлов

      ня металів

4.1.6 сепарована крейда               de Klassierte Kreide

                                      еn separated chalk

                                      fr craie sераr[e2]e         *

                                      ru сепарированый мел

      Тонкодисперсний про-               Тонкодисперсный продукт,

      дукт, одержаний класи-             полученный классифика-

      фікацією i сепарацією              цией и сепарацией моло-

      меленої крейди                     того мела

4.1.7 Дрібнофобізована крейда         de Hydrophobierte Kreide

                                      еn hydrophobic chalk

                                      fr craie hydrophobe

                                      ru гидрофобизированный мел

      Сепарована крейда моди-            Сепарированный мел, под-

      фікована гідрофобiза-              вергнутый модифицирова-

      тором                              нию гидрофобизатором

4.1.8 збагачеиа крейда                de Aufbereirete Kreide

                                      еn concentrated chalk

                                      fr craie concentr[e2]e      *

                                      ru обогащенный мел

      Природна крейда з по-              Природный мел с улучшен-

      ліпшеним хімічним скла-            ным химическим составом,

      дом, одержана збагачен-            полученный обогащением

      ням меленої крейди                 молотого мела

4.1.9 гідрофобність крейди            de Kreidehydrophobie

                                      еn chalk water-repellent

                                         property

                                      fr hydrophobie de la craie

                                      ru гидрофобность мела

      Здатністъ крейди не змо-           Способность мела не сма-

      чуватись водою                     чиваться водой

4.1.10 гідрофільність крейди          dе Kreidehydrophilie

                                      еn chalkwettingability

                                      fr aptitudehydrophile de

                                         la craie

                                      ru гидрофильность мела

       Здатність крейди змочу-           Способность мела смачи-

       ватись водою                      ваться водой

                             - 5 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

     4.2 СПОСОБИ ПЕРЕРОБ-

         КИ КРЕЙДИ

4.2.1 дробіння крейди                 de Kreidezerkleinerung

                                      еn chalk crushing

                                      fr concassage de la craie

                                      ru дробление мела

      Процес руйнування кус-             Процесс разрушения кус-

      ків крейди для зменшен-            ков мела дпя уменьшения

      ня їх розміру                      их размера

4.2.2 помел крейди                    de Kreidemahlung

                                      еn chalk grinding

                                      fr broyage de la craie

                                      ru помол мела

      Механічне подрібнення              Механическое измельчение

      дробленої крейди                   дробленого мела

4.2.3 сухий помел крейди              de Trockenmahlung der

                                         Kreide

                                      еn drychalk grinding

                                      fr broyage [a4] sec de la   *

                                         craie

                                      ru сухой помол мела

      Помел дробленої крей-              Помол дробленого мела в

      ди у повітряному середо-           воздушной среде

      вищі

4.2.4 мокрий помел крейди             dе Nabzermahlung der

                                         Kreide

                                      еn wetchalk grinding

                                      fr broyage humide de la

                                         craie

                                      ru мокрый помол мела

      Помел дробпеної крей-              Помол дробленого мела в

      ди у водному середовищі            водной среде

4.2.5 класифікація крейди             de IQeideklassierung

                                      еn chalk classifying

                                      fr classification de la

                                         craie

                                      ru классификация мела

      Роздiлення меленої                 Разделение молотого мела

      крейди на фракції                  на фракции

4.2.6 модифікування крейди            de Kreidemodifizierung

                                      еn chalkmodification

                                      fr modification de la craie

                                      ru модифицирование мела

      Введення у природну                Введение в природный мел

      крейду добавок, що її              модифицирующих добавок

      модифікують

                             - 6 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

4.2.7 модифікуюча добавка до          de Modifizierter Kreidezu-

      крейди                             satz

                                      еn chalkmodifying additive

                                      fr addition modifiant pour

                                         la craie

                                      ru модифицируюшдя добавка

                                         к мелу

      Речовина, яку додаютъ до           Вещество, добавляемое к

      приpoдної крейди для               природному мелу для улуч-

      покращання її физико-              шения его физико-механи-

      механічних властивостей            ческих свойств

4.2.8 сепарація крейди                de Kxeidescheidung

                                      en chalk separation

                                      fr s[e2]paration de la      *

                                         craie

                                      ru сепарация мела

      Відокремлення кpyпних              Отделение крупных фрак-

      фракцій крейди від дpi6-           ций мела от мелких после

      них після її помелу                его помола

4.2.9 збагачення крейди               de Kreideaufbereitung

                                      еn chalk concentration

                                      fr concentration de la

                                         craie

                                      ru обогащение мела

      Часткове вилучення до-             Частичное удаление приме-

      мішок з природної крей-            сей из природного мела для

      ди для підвищення вміс-            повышения содержания

      ту карбонатів                      карбонатов

4.2.10 відмулювання крейди            de Sсhl[a1]mmen             *

                                      еn chalkelutriating

                                      fr elutriation de la

                                         craie

                                      ru отмучивание мела

       Розділення меленої крей-          Разделение молотого мела

       ди на фракції шляхом її           на фракции путем его сус-

       суспензування у воді i            пензирования в воде и пос-

       подальшого осаду часток           ледующего осаждения час-

       під дією сили тяжіння             тиц под действием силы тя-

                                         жести

4.2.11 суспензування крейди           dе Kreidesuspendieren

                                      еn chalksuspension

                                      fr suspension de la

                                         craie

                                      ru суспензирование мела

       Процес одержання зависі           Процесс получения вэвеси

       дрібних часток меленої            мелких частиц молотого

       крейди у воді                     мела в воде

                             - 7 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

4.2.12 домішки у крейді               de Kreidefremdestoffe

                                      еn impurities in the chalk

                                      fr impuret[e2]s dans la     *

                                         craie

                                      ru примеси в меле

       Miнеpaли в природній              Минералы в природном

       крейді, які не розчиня-           меле, не растворимые в со-

       ютъся у соляній кислоті           ляной кислоте

     4.3 ВИДИ ВАПНЯКОВОЇ

         МУКИ

4.3.1 вапнякова мука                  de Kalkmehl

                                      еn limestonepowder

                                      fr poudrecalcaire

                                      ru известняковая мука

      Продукт, одержаний                 Продукт, полученый дроб-

      дробінням i помелом                лением и помолом извес-

      вaпняків, призначений              тняков, предназначенный

      для вапнякування кис-              для известкования кислых

      лих гpунтів                        почв

4.3.2 вапнякова сиромелена            dе Rohkalkmehl

      мука                            en wet crusched limestone

                                         powder

                                      fr poudre calcaire broy[e2]-*

                                         ehumide

                                      ru известняковая сыромолотая

                                         мука

      Вапнякова мука, одержа-            Известняковая мука, полу-

      на без підсушування                ченная без подсушивания

      вапняків                           вапняков

4.3.3 вапнякова суспензія             de Kalkaufschl[a2]mmung     *

                                      еn limestonesuspension

                                      fr suspension calcaire

                                      ru известняковая суспензия

      Продукт, одержаний мок-             Продукт полученный мок-

      рим помелом дроблено-               рым помолом дробленого

      го вапняку                         известняка

4.3.4 вапнякова мука для              de Kalkmehl f[u1]r die Pro- *

      виробництва комбікор-              duction von Fertigmisch-

      мів для тварин i птиці             futter f[u1]r Tiere und  *

                                         V[o1]gel                 *

                                      еn limestonepowder formixed

                                         feeds production for

                                         animals and poultry

                                      fr poudre cslcaire pour la

                                         produktion des aliments

                                         compos[e2]s [a4] desti-  *

                                         nation des animaux et de

                                         la volaille

                                      ru известняковая мука дня

                             - 8 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

                                         производства комбикормов

                                         для животных и птицы

      Вапнякова мука із нор-             Известняковая мука с нор-

      мованим вмістом не-                мируемым содержанием

      шкідливих отруйних i               невредных, ядовитых и ме-

      металомагнітних домі-              талломагнитных примесей,

      шок, призначена для ви-            предназначенная для про-

      робництва комбікормів              изводства комбикормов

4.3.5 вапнякова мука для              de Kalkmehl f[u1]r die      *

      підгодівлі птиці                   Deif[u1]tterung der      *

                                         V[o1]gel                 *

                                      en limestone flour for

                                         feeding of the poultry

                                      fr farine calcaire pour la

                                         volaille

                                      ru известняковая мука для

                                         подкормки птицы

      Вапнякова мука iз нор-             Известковая мука с нор-

      мованим вмістом не-                мируемым содержанием не-

      шкідливих, отруйних і              вредных, ядовитых и метал-

      металомагнітних до-                ломагнитных примесей,

      мішок, призначена для              предназначенная дпя под-

      підгодівлі птиці                   кормки птицы

4.3.6 магнезіальна мука               dе Magnesiamehl

                                      en magnesium flour

                                      fr farine magnesienne

                                      ru магнезиальная мука

      Вапнякова мука, одер-              Известняковая мука, полу-

      жана iз магнезіельних              ченная из магнезиальных

      вaпняків, призначена для           ивестняков, предназначен-

      вапнякування кислих                ная для известкования кис-

      грунтів                            лых почв

4.З.7 доломітова мука                 de Dolomitmehl

                                      en dolomitic flour

                                      fr farine de dolomie

                                      ru доиомитовая мука

      Продукт, одержаний                 Продукт, полученный дроб-

      дробiнням i помелом                лением и помолом доломи-

      доломітів, призначений             тов, предназначенный для

      для вапнякування кис-              известкования кислых почв

      лих грунтів

4.З.8 порошна мука                    de Staubmehl

                                      еn dusty flour

                                     fr farine poussi[e2]reuse   *

                                      ru пылящая мука

      Вапнякова або доломі-              Известняковая или доломи-

      това мука iз вмістом во-           товая мука с содержанием

      логи меншим, ніж нор-              влаги менее нормируемого

      мована нижня границя               нижнего предела влажнос-

      вологості                          ти

                             - 9 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

4.3.9 малопорошна мука                de Leichtstaubmehl

                                      еn low dusty flour

                                      fr farine peu pouss[e2]-    *

                                         rieuse

                                      ru слабопылящая мука

      Вапнякова або доломі-              Известняковая доломи-

      това мука iз нормованим            товая мука с нормирован-

      вмістом вологи                     ным содержанием влаги

     4.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

         TA ВЛАСТИВОСТІ

         ВАПНЯКОВОЇ МУКИ

4.4.1 клас вапнякової муки            de Kalkmehlklasse

                                      en limestone flour class

                                      fr classe de poudre calcaire

                                      ru класс известняковой муки

      Характеристика вапня-              Характеристика известня-

      кoвoї муки в залежності            ковой муки в зависимости

      від міцності вапняку, з            от прочности известняка,из

      якого вона одержана                которого она получена

4.4.2 вапнякування грунтів            de Bodenkalkung

                                      еn soil lime pretreatment

                                      fr chaulage du sol

                                      ru известкование почв

      Внесення в гpyнт міне-             Внесение в почву минераль-

      ральних вапняних до-               ных известковых удобрений

      брив для зменшення                 для уменьшения кислотнос-

      кислотності i підви-               ти и повышения ее плодо-

      щення його родючості               родия

4.4.3 баласт у вапнякові муці         de Kalkmehlballast

                                      еn ballast in limestone flour

                                      fr ballast dans la farine

                                         calcaire

                                      ru балласт в известняковой

                                         муке

      Фракція розміром 1 мм i            Фракция размером 1 мм и

      більше у вапняковій муці           более в известняковой муке

      з твердих вапняків                 из твердых известняков

4.4.4 активна частина у               de Aktiver Teil des Kalkmehls

      вапняковій муці                 еn active part in limestone

                                         flour

                                      fr part active dans la farine

                                         calcaire

                                      ru активная часть в известня-

                                         ковой муке

      Маса вапнякової муки               Масса известняковой муки,

      без вологи i баласту               исключая влагу и балласт

                             - 10 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

4.4.5 нормований вміст                de Normierter Gehalt der che-

      хімічних елементів                 mischen Elemente

                                      еn content fixing of Chemical

                                         elements

                                      fr teneur r[e2]glament[e2]е *

                                         en m[e2]taux chimiques   *

                                      ru нормированное содержа-

                                         ние химических злементов

      Bмiст xiмічних елемен-             Содержание химических

      тів у mатеріалі, встанов-          элементов в материале, ус-

      лений нормативним до-              тановленное нормативным

      кументом                           документом

4.4.6 гранулометричні фракції         de Kornfraktionen

                                      еn size fractions

                                      fr fractions granulometri-

                                         ques

                                      ru гранулометрические

                                         фракции

      Групи часток матеріалу,            Группы частиц материала,

      які мають розміри у вста-          размеры которых находят-

      новлених межах                     ся в установленных преде-

                                         лах

4.4.7 дисперсність                    dе Dispersit[a1]t           *

                                      en dispersivity

                                      fr dispersit[e2]            *

                                      ru дисперсность

      Ступінь подрiбнення                Степень измельчения мате-

      матеріалу                          риала

4.4.8 гранулометричний склад          de Kornzusammensetzung

                                      еn granulometric composition

                                      fr composition granulom[e2]-*

                                         trique

                                      ru гранулометрический состав

      Виражений у відсотках              Выраженное в процентах

      вміст часток у грануло-            содержание частиц в гра-

      метричних фракціях,                нулометрических фракциях

      віднесений до загальної            по огношению к общему

      кількості порошку, взя-            количеству порошка, вза-

      того для аналізу                   того для анализа

4.4.9 масова доля вологи              de Feuchtigkeitsmassennanteil

                                      еn fraction of total mass

                                         moisture

                                      fr fraction de masse totale

                                         d'humudit[e2]            *

                                      ru массовая доля влаги

      Відношення маси рідини             Отношение массы жидкос-

      в мaтеpiaлi до маси воло-          ти в материале к массе

      гого матеріалу                     влажного материала

                             - 11 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

               АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

баласт у вапняковій муці .................................. 4.4.3

вапнякування грунтів ...................................... 4.4.2

відмулювання крейди ....................................... 4.2.10

вміст хімічних елементів нормований ....................... 4.4.5

гідрофільність крейди ..................................... 4.1.10

гідрофобність крейди ...................................... 4.1.9

дисперсність .............................................. 4.4.7

добавка до крейди модифікуюча ............................. 4.2.7

доля вологи масова ........................................ 4.4.9

домішки у крейді .......................................... 4.2.12

дюбіння крейди ............................................ 4.2.1

збагачення крейди ......................................... 4.2.9

клас вапнякової муки ...................................... 4.4.1

класифікація крейди ....................................... 4.2.5

крейда гідрофобізована .................................... 4.1.7

крейда грудкова ........................................... 4.1.2

крейда для електродних покриттів .......................... 4.1.5

крейда дроблена ........................................... 4.1.3

крейда збагачена .......................................... 4.1.8

крейда мелена ............................................. 4.1.4

крейда природна ........................................... 4.1.1

крейда сепарована ......................................... 4.1.6

модифікування крейди ...................................... 4.2.6

мука вапнякова ............................................ 4.3.1

мука вапнякова для виробництва комбікормів

для тварин і птиці ........................................ 4.3.4

мука вапнякова для підгодівлі птиці ....................... 4.3.5

мука вапнякова сиромелена ................................. 4.3.2

мука доломітова ........................................... 4.3.7

мука магнезіальна.......................................... 4.3.6

мука порошна .............................................. 4.3.8

мука малопорошна .......................................... 4.3.9

помел крейди .............................................. 4.2.2

помел крейди мокрий ....................................... 4.2.4

помел крейди сухий ........................................ 4.2.3

сепарація крейди .......................................... 4.2.8

склад гранулометричний .................................... 4.4.8

суспензування крейди ...................................... 4.2.11

суспензія вапнякова ....................................... 4.3.3

фракції гранулометричні ................................... 4.4.6

частина активна у вапняковій муці ......................... 4.4.4

                             - 12 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

               AБETKOBИЙ ПOKAЖЧИК HIMEЦЬКИХ TEPMIHIB

Aktiver Teil des Kalkmehls ................................ 4.4.4

Autbereirete Kreide ....................................... 4.1.8

Bodenkalkung .............................................. 4.4.2

Dispersit[a1]t ............................................ 4.4.7 *

Dolomitmehl ............................................... 4.3.7

Feuchtigkeitsmassennanteil ................................ 4.4.9

Gemahlene Kreide .......................................... 4.1.4

Hydrophobierte kreide ..................................... 4.1.7

Kalkaufschl[a1]mmung ...................................... 4.3.3

Kalkmehl .................................................. 4.3.1

Kalkmehlballast ........................................... 4.4.3

Kalkmehl f[u1]r die Beif[u1]tterung der V[o1]gel .......... 4.3.5 *

Kalkmehl f[u1]r die Produktion von Fertigmischfutter              *

f[u1]r Tiere und V[o1]gel ................................. 4.3.4 *

Kalkmehlklasse ............................................ 4.4.1

Klassierte Kreide ......................................... 4.1.6

Kornfraktionen ............................................ 4.4.6

Kornzusammensetzung ....................................... 4.4.8

Kreideaufbereitung ........................................ 4.2.9

Kreide f[u1]r Elektrodenmantel ............................ 4.1.5 *

Kreidefremdestoffe ........................................ 4.2.12

Kreidehydrophilie ......................................... 4.1.10

Kreidehydrohobie .......................................... 4.1.9

Kreideklassierung ......................................... 4.2.5

Kreidemahlung ............................................. 4.2.2

Kreidemodifizierung ....................................... 4.2.6

Kreidescheidung ........................................... 4.2.8

Kreidesuspendieren ........................................ 4.2.11

Kreidezerkleinerung ....................................... 4.2.1

Leichtstaubmehl ........................................... 4.3.9

Magnesiamehl .............................................. 4.3.6

Modifizierter Kreidezusatz ................................ 4.2.7

Nabzermahlung der Kreide .................................. 4.2.4

Naturkreide ............................................... 4.1.1

Normierter Gehalk der chemischen Elemente ................. 4.4.5

Rohkalkmehl ............................................... 4.3.2

Schl[a1]mmen .............................................. 4.2.10*

Staubmehl ................................................. 4.3.8

St[u1]ckkreide ............................................ 4.1.2 *

Trockenmahlung der Kreide ................................. 4.2.3

Zerkleinerte Kreide ....................................... 4.1.3

                             - 13 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

             AБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ TEPMIHIB

active part in limestone flour ............................ 4.4.4

ballast in limestone flour ................................ 4.4.3

breaked chalk ............................................. 4.1.3

chalk classifying ......................................... 4.2.5

chalk concentration ....................................... 4.2.9

chalk crushing ............................................ 4.2.1

chalk elutriating ......................................... 4.2.10

chalk for electrode coatings .............................. 4.1.5

chalk grinding ............................................ 4.2.2

chalk modification ........................................ 4.2.6

chalk modifying additive .................................. 4.2.7

chalk separation .......................................... 4.2.8

chalk suspension .......................................... 4.2.11

chalk water-repellent property............................. 4.1.9

chalk wetting ability ..................................... 4.1.10

concentrated chalk ........................................ 4.1.8

content fixing of chemical elements ....................... 4.4.5

dispersivity............................................... 4.4.7

dolomitic flour ........................................... 4.3.7

dry chalk grinding ........................................ 4.2.3

dusty flour ............................................... 4.3.8

flour chalk ............................................... 4.1.4

fraction of total mass moisture ........................... 4.4.9

granulometric composition ................................. 4.4.8

hydrophobic chalk ......................................... 4.1.7

impurities in the chalk ................................... 4.2.12

limestone flour class ..................................... 4.4.1

limestone flour for feeding of the poultry ................ 4.3.5

limestone powder........................................... 4.3.1

limestone powder for mixed feeds production

for animals and poultry ................................... 4.3.4

limestone suspension ...................................... 4.3.3

low dusty flour ........................................... 4.3.9

lump chalk ................................................ 4.1.2

magnesium flour ........................................... 4.3.6

natural chalk ............................................. 4.1.1

separated chalk ........................................... 4.1.6

size fractions ............................................ 4.4.6

soil lime pretreatment .................................... 4.4.2

wet chalk grinding ........................................ 4.2.4

wet crusched limestone powder ............................. 4.3.2

                             - 14 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

              АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

addition modifiant pour la craie .......................... 4.2.7

aptitude hydrophile de la craie ........................... 4.1.10

ballast dans la farine calcaire ........................... 4.4.3

broyage [a4] sec de la craie .............................. 4.2.3 *

broyage de la craie ....................................... 4.2.2

broyage humide de la craie ................................ 4.2.4

chaulage du sol ........................................... 4.4.2

classe de poudre calcaire ................................. 4.4.1

classification de la craie ................................ 4.2.5

contposition granulometrique .............................. 4.4.8

concassage de la craie .................................... 4.2.1

concentration de la craie ................................. 4.2.9

craie concass[e2]e ........................................ 4.1.3 *

craie concentr[e2]e ....................................... 4.1.8 *

craie en mottes ........................................... 4.1.2

craie hydrophobe .......................................... 4.1.7

craie naturelle  .......................................... 4.1.1

craie pour rev[e3]tements [a4] electrodes ................. 4.1.5 *

craie separ[e2]e .......................................... 4.1.6 *

dispersit[e2] ............................................. 4.4.7 *

elutriation de Ia craie ................................... 4.2.10

farine calcaire pour la volaille .......................... 4.3.5

farine de craie ........................................... 4.1.4

farine de dolomie ......................................... 4.3.7

farine magnesienne ........................................ 4.3.6

farine peu poussi[e2]reuse ................................ 4.3.9 *

farine poussi[e2]reuse .................................... 4.3.8 *

fraction de masse totale d'humudit[e2] .................... 4.4.9

fractions granulometriques ................................ 4.4.6

hydrophobie de la craie ................................... 4.1.9

impurit[e2]s dans la craie ................................ 4.2.12

modification de la craie .................................. 4.2.6

part active dans la farine calcaire ....................... 4.4.4

poudre calcaire............................................ 4.3.1

poudre calcaire broy[e2]e humide .......................... 4.3.2 *

poudre calcaire pour la production des aliments composes

[a4] destination des animaux et de la volaille ............ 4.3.4 *

s[e2]paration de la craie ................................. 4.2.8 *

suspension calcaire ....................................... 4.3.3

suspension de la craie .................................... 4.2.11

teneur reglament[e2]e en m[e2]taux chimiques .............. 4.4.5 *

                             - 15 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-20-94

              АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

балласт в известняковой муке .............................. 4.4.3

гидрофильность мела ....................................... 4.1.10

гидрофобность мела ........................................ 4.1.9

дисперсность .............................................. 4.4.7

добавка модифицирующая к мелу ............................. 4.2.7

доля влаги массовая ....................................... 4.4.9

дробление мела ............................................ 4.2.1

известкование почв ........................................ 4.4.2

класс известняковой муки .................................. 4.4.1

классификация мела ........................................ 4.2.5

мел гидрофобизированный ................................... 4.1.7

мел для электродных покрытий .............................. 4.1.5

мел дробленый ............................................. 4.1.3

мел комовый ............................................... 4.1.2

мел обогащенный ........................................... 4.1.8

мел молотый ............................................... 4.1.4

мел природный ............................................. 4.1.1

мел сепарированный ........................................ 4.1.6

модифицирование мела ...................................... 4.2.6

мука даломитовая .......................................... 4.3.7

мука известняковая ........................................ 4.3.1

мука известняковая для подкормки птицы .................... 4.3.5

мука известняковая для производства комбикормов

для животных и птицы ...................................... 4.3.4

мука известняковая сыромолотая ............................ 4.3.2

мука магнезиальная ........................................ 4.3.6

мука пылящая .............................................. 4.3.8

мука слабопылящая ......................................... 4.3.9

обогащение мела ........................................... 4.2.9

отмучивание мела .......................................... 4.2.10

помол мела ................................................ 4.2.2

помол мела мокрый ......................................... 4.2.4

помол мела сухой .......................................... 4.2.3

примеси в меле ............................................ 4.2.12

сепарация мела ............................................ 4.2.8

содержание химических элементов нормированное ............. 4.4.5

состав гранулометрический ................................. 4.4.8

суспензирование мела ...................................... 4.2.11

суспензия известняковая ................................... 4.3.3

фракции гранулометрические ................................ 4.4.6

часть активная в известняковой муке ....................... 4.4.4

Ключові слова: абетковий покажчик, визначення, дисперсність,

вапнякова мука, доломітова мука, збагачена крейда, природна

крейда, продукти, термін, характеристика.

          Примітка.

                 */ цифри за літерами в квадратних дужках

                    відповідають значенням в таблиці

                    відповідності символів


 


 

 

Выбор редакции: