Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Грунты

Термины и определения

Boden

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення

 

Чинний від1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

1.1Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі грунтів.

1.2Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

2.2Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве­дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що вико­ристовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визна­чених у стандарті.

2.3У стандарті, як довідкові, подані німецькі(de),англійські(en),фран­цузькі(fr)та російські(ru)відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

2.4У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мо­вою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих тер­мінів кожною мовою окремо.

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

3  ГРУНТИ

 

 

3.1   грунт                                          de

en

fr

ru

 

Кожна гірська порода чи рос­линний грунт (а також тверді відходи виробничої та госпо­дарської діяльності людини), які становлять багатокомпо­нентну систему, що змінюється за часом, і використовується як основа, середовище або матеріал для зведення будинків та інженерних споруд

 

 

3.2   грунти штучні                         de

an

fr

ru

 

Грунти природного походжен­ня, зміцнені і ущільнені різними методами, а також тверді відходи виробничої та господарської діяльності людини

 

3.3   структура грунту                   

de

en

fr

ru

 

Особливості будови грунту, обумовлені розмірами і фор­мою частинок, характером їх поверхні, кількісним співвід­ношенням складових елементів грунту (мінеральних часточок або агрегатів часточок) і харак­тером їх взаємодії одне з одним

 

 

Boden groundterrainгрунт

 

Любаягорнаяпородаили почва (а также твердые отходы произ­водственной и хозяйственной дея­тельности человека), представля­ющие собой многокомпонентную систему, изменяющуюся во вре­мени, и используемые как осно­вание, среда или материал для воз­ведения зданий и инженерных соо­ружений

 

Kunstboden

artificial ground

terrainartificielle

грунтыискусственные

 

Грунты природного происхож­дения, закрепленные и уплотнен­ные различными методами, а также твердые отходы производст­венной и хозяйственной деятель­ности человека

 

Bodenstruktur

ground strukture terrain(sol) structure структурагрунта

 

Особенности строения грунта, обусловленные размером и фор­мой частиц, характером их поверх­ности, количественным соотно­шением слагающих елементов (минеральных частиц или агрега­тов частиц)и характером их взаимодействия друг с другом

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

3.4     текстура грунту                       de

en

fr

ru

 

Особливості будови грунту, обумовлені просторовим розта­шуванням складових елементів грунту

 

3.5     пухкі грунти                            de

en

fr

ru

 

Найбільш поширені будівельні матеріали. За своїм механічним складом ці грунти підрозді­ляються на незв'язні і зв'язні

 

 

3.6     зв'язний грунт                          de

en

fr

ru

 

Грунт, особливість будови якого обумовлена кількісним співвідношенням частинок, що забезпечують його цілісність. До зв'язних грунтів відносять­ся: супісок, суглинок, глина

 

 

3.7     незв'язний грунт                      de

en

fr

ru

 

Грунт, що складається з части­нок розмірами від0,05до200 мм (як з невеликих округлених чи кутастих камінців, так і з мілко-зернистих і пиловидних). До незв'язних грунтів відносяться: галька, щебінь. гравій, жорства, пісок, пил

 

Bodenmaserund

ground texture

textureduterrain

текстурагрунта

 

Особенности строения грунта, обусловленные пространственным расположением слагающих грунт элементов

 

lockerer Boden conerent ground meubleterrain рыхлыегрунты

 

Наиболее распространенные строительные материалы. По свое­му механическому составу эти грунты подразделяются на несвяз­ные и связные

 

loker Boden

friable ground

friable terrain cohérent связныйгрунт

 

Грунт, особенность строения кото­рого обусловлена количественным соотношением частиц, обеспечи­вающих его целостность. К связ­ным грунтам относятся: супесь, суглинок, глина

 

unzusammen hängen der Boden

incoherent ground

incohérent terrain

несвязный грунт

 

Грунт, состоящий из частиц разме­рами от 0,05 до 200 мм (как из не­больших скатанных или углова­тых камней, так и из мелко­зернистых и пылевидных). К несвязным грунтам относятся:

галька, щебень, гравий, дресва, песок, пыль

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

3.8   галька                                    de     Kieselsteine

en   cobble

fr    galet

ru    галька

 

 

Грунт, що складається з невеликих округлених каменів. Розміри каменів у поперечнику становлять від200до20 мм

 

 

3.9   щебінь                                     de

en

fr

ru

 

Грунт, що складається з невеликих кутастих каменів. Розміри каміння у поперечнику становлять від20до2 мм

 

3.10   гравій                                    de

en

fr

ru

 

Грунт, що складається з обка­таних дуже маленьких камін­ців. Розміри каменів у попе­речнику становлять від20до2 мм

 

3.11   жорства                                de

en

fr

ru

 

Грунт, що складається з кутас­тих дуже маленьких камінців. Розміри каменів у поперечнику становлять від20до2 мм

 

 

Грунт,состоящий из небольших скатанных камней. Размеры кам­ней в поперечнике составляют от 200 до 20 мм

 

 

 

Splitt, Schotter, Steinschutt crushed stone

blocage, blocaille

щебень

 

Грунт, состоящий из небольших угловатых камней. Размеры кам­ней в поперечнике составляют от 20 до 2 мм

 

 

Kies

gravelgravier гравий

 

Грунт, состоящий из скатанных очень малых камешков. Размеры камней в поперечнике составляют от 20 до 2 мм

 

 

Kiessand gravelgravier дресва

 

Грунт, состоящий из угловатых очень маленьких камней. Размеры камней в поперечнике составляют от 20 до 2 мм

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

3.12   пил

de   Staub

en   dust

fr    poussière

ru              пыль

 

 

Дуже мілкозернистий грунт, що складається з частинок, які мають розміри від0,25до 0,005 ммупоперечнику

 

3.13   грунт напівскельний            de

en

fr

ru

 

Грунт, що має границю міцнос­ті на одноосьове стиснення у водонасиченому стані менше ніж5МПа(50кгс/см2)

 

3.14   грунт мерзлий                        de

en

fr

ru

 

Грунт, що має мінусову темпе­ратуру і містить у своєму складі лід

 

3.15   грунт вічномерзлий              de

en

fr

­ru

 

Грунт, який в умовах природ­ного залягання знаходиться у замерзлому стані безперервно (тобто без розморожування) протягом багатьох (трьох і більше) років

 

3.16   грунт морозний                     de

en

fr

ru

 

Скельний грунт, що має мінусову температуру і не містить у своєму складі лід

 

Очень мелкозернистыйгрунт, состоящий из частиц размером от 0,25 до 0,005 мм в поперечнике

 

halbfelsiger Boden groundhalfroch

sol semirocheux

грунт полускальный

 

Грунт, имеющий предел проч­ности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии менее 5 МПа (50 кгс/см2)

 

gefrorener Boden frozen ground

solgelé

грунт мерзлый

 

Грунт, имеющий минусовую тем­пературу и содержащий в своем составе лед

 

Dauerfrostboden always frozen ground solglacé

грунт вечномерзлый

 

Грунт, который в условиях природного залегания находится в мерзлом состоянии непрерывно (без оттаивания) в течении многих (трех и более) лет

 

frostiger Boden frostu ground

soleffet froid грунтморозный

 

Скальный грунт, имеющий мину­совую температуру и не содер­жащий в своем составе лед

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

 

3.17   грунттвердомерзлий             de   hartgefrorener Boden

en   firmly frozen ground

fr    fermement congelé terrain

ru   грунт твердомерзлый

 

 

Грунт,міцно зцементований льодом, що характеризується відносно крихким руйнуван­ням та практичним не ущільненням під дією наванта­жень від будівель і споруд

 

Грунт, прочно сцементированный льдом и характеризуемый относительно хрупким разру­шением и практической не сжимае­мостью под действием нагрузок от зданий и сооружений

 

 

3.18    грунт пластичномерзлий     de  Plastischgefrorenerboden

en  plastik frozen ground

fr   plastigue gelé terrain

ru   грунтпластичномерзлый

 

 

Грунт, зцементований льодом, але який має в'язкі властивості і характеризується стисливістю під дією навантажень від будівель і споруд

 

Грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойст­вами и характеризуемый сжимае­мостью под действием нагрузок от зданий и сооружений

 

 

3.19    грунт сипкомерзлий              de  Schuttgeirorenerbodcn

en  quiksand frozen ground

 fr  mouvant geléterrain

 ru  грунтсыпучемерзлый

 

 

Грунт великоуламковий і пісчаний, що має мінусову температуру, але не зцементо­ваний льодом внаслідок його малої вологості

Крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий минусовую темпе­ратуру, но не сцементированный льдом вследствие их малой влаж­ности

 

 

 

3.20   грунт                                         de   Boden

en   soil

fr    terrain

ru   почва

 

 

Природне формування, що складає поверхневий шар зем­ної кори і має родючі власти­вості. Грунти складаються з декількох горизонтів, що ви­никли внаслідок складної вза­ємодії материнських гірських порід, клімату, рельєфу місцевості, рослинності, тваринних організмів

 

Природное образование, слагаю­щее поверхностный слой земной коры и обладающее плодородием. Почвы состоят из нескольких горизонтов, возникших в результа­те сложного взаимодействия материнских горных пород, климата, рельефа местности, растительности, животных организмов

 

 

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

 

3.21   мул                                           de

en

fr

ru

 

Водонасичений сучасний осад водойм, що утворився за наяв­ності мікробіологічних проце­сів, що має вологість, яка пе­ревищує вологість на границі текучості і коефіцієнт пористості0,9

 

 

3.22   сапропель                               de

en

fr

ru

 

Прісноводний мул, що виник при саморозкладанні органіч­них (переважно рослинних) залишків на дні застійних во­дойм (озер), який містить біль­ше10 %органічних речовин;

має коефіцієнт пористості, як правило, більше3,показник текучості більше1 ;вміст частинок розміром більше за 0,25 ммнеперевищує5 %

 

 

3.23   торф                                         de

en

fr

ru

 

Органо-мінеральний грунт, що виник внаслідок природного відмирання і не повного роз­кладу болотних рослин в умо­вах підвищеної вологості при відсутності кисню та містить 50 % і більше органічних речовин

 

 

Schlamm silt

limon

ил

 

Водонасыщенный современный осадок водоемов, образовавшийся при наличии микробиологических процессов, имеющий влажность, превышающую влажность на границе текучести и коеффициент пористости 0,9

 

Sapropel sapropel sapropel сапропель

 

Пресноводный ил, образо­вавшийся при саморазложении органических (преимущественно растительных) остатков на дне за­стойных водоемов (озер) и содер­жащий более 10 % органических веществ; имеет коэффициент пористости, как правило, более 3, показатель текучести более 1; со­держание частиц размером более 0,25 мм не превышает 5 %

 

Torf

pealtourbe торф

 

Органо-минеральный грунт, обра­зовавшийся в результате естествен­ного отмирания и неполного раз­ложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содер­жащий 50 % и более органических веществ

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

   

3.24   грунти заторфовані               de

en

fr

ru

 

Пісчані, пилуваті і глинисті грунти, що містять у своєму складі від10до50 %(за масою) органічних речовин

 

3.25   органічна речовина               de

en

fr

ru

 

Органічні об'єднання, які вхо­дять до складу грунту у вигляді залишків рослинних і тваринних організмів, що не розклались, а також продуктів їх розкладу і перетворювання

 

3.26   рослинні залишки                de

en fr ru

 

Нерозкладені механічні вклю­чення рослин

 

3.27   гумус                                        de

en

fr

ru

 

Складний агрегат темнопофар-бованих амфорних продуктів переважно біохімічного розкла­ду відмерлих залишків організмів

 

 

Durchtorfboden

marshy ground

sol tourbeux

грунтызаторфованные

 

Песчаные, пылеватые и глинистые грунты, содержащие в своем соста­ве от 10 до 50 % (по массе) органических веществ

 

organischer Stoff

organic substance

matières organigues органическоевещество

 

Органические соединения, вхо­дящие в состав грунта в виде не­разложившихся остатков растительных и животных организмов, а также продуктов их разложения и преобразования

 

Vegetationsrest

vegetable rest

restes végétation растительныеостатки

 

Неразложившиеся механические включения растений

 

Humus gumushumusгумус

 

Сложный агрегат темноокрашен-ных амфорных продуктов преиму­щественно биохимического разло­жения отмерлых организмов

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

4МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТІВ

 

 

4.1   вологість грунту                     de

en

fr

­ru

 

Відношення маси води у об'ємі грунту до маси цього грунту, який висушено до постійної маси

 

4.2   оптимальна вологість            de

en

fr

ru

 

Вологість, при якій досягається максимальна щільність скелету грунту

 

4.3   гігроскопічна вологість         de

en

fr

ru

 

Вологість грунту у повітряно-сухому стані, тобто у стані рівноваги з вологістю і темпе­ратурою навколишнього повітря

 

4.4   границя текучості                   de

en

fr

ru

 

Вологість грунту, при якій грунт знаходиться на границі пластичного і текучого станів

 

Bodenfeuchtigkeit

humidity ground

humidité terrain

влажностьгрунта

 

Отношение массы воды в объеме грунта к массе этого грунта, высу­шенного до постоянной массы

 

 

optimaleFeuchtigkeit

optimum humiditu

optimum humidité

оптимальная влажность

 

Влажность, при которой достигнута максимальная плот­ность скелета грунта

 

hygroskopische Feuchtigkeit waterabsorwing propetru humidité hydroscopiguehumidité гигроскопическаявлажность

 

Влажность грунта в воздушно-сухом состоянии, т.е. в состоянии равновесия с влажностью и темпе­ратурой окружающего воздуха

 

Flüssigkeitsgrenze boundary fluidity limité fluidité

границатекучести

 

Влажность грунта, при которой грунт находится на границе пластичного и текучего состояний

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

4.5   границя розкочування             de (пластичності)

en

fr

ru

 

 

Вологість грунту, при якій грунт знаходиться на границі твердого і пластичного станів

 

 

4.6   щільність грунту                       de

en

fr

ru

 

Маса одиниці об'єму грунту

 

4.7   щільність сухого грунту          de

en

fr

ru

 

Відношення маси грунту, з відрахуванням маси води і льоду в його порах, до його початкового об'єму

 

4.8  щільність часточок грунту      de

en

fr

ru

 

Маса одиниці об'єму твердих (скелетних) частинок грунту

 

4.9  границя міцності                        de(тимчасовий опір)                      en

при одноосьовому стисненні    fr

ru

 

 

 

Співвідношення максимальної величини навантаження, при якій відбувається зруйнування зразка грунту, до площі його початкового поперечного перерізу

 

 

Grenze der Plastizität

(des Aufrollens)

boundary roll

limité dérouler (plasticité)

граница раскатывания

(пластичности)

 

Влажность грунта, при которой грунт находится на границе твер­дого и пластичного состояний

 

Bodendichte

compacten ground compacité terrain плотностьгрунта

 

Массаединицыобъемагрунта

 

Dichte des trockenen Bodens compacten arid ground compacité aridé terrain плотностьсухогогрунта

 

Отношение массы грунта, за выче­том массы воды и льда в его порах, к его первоначальному объему

 

Dichte der Bodenteilchen compacten fraction ground compacitépartierterrain плотностьчастицгрунта

 

Масса единицы объема твердых (скелетных) частиц грунта

 

Bruchgrenze (Bruchfestigkeit)

failure limit

limité de rupture

предел прочности (временное

сопротивление) при одноосном

сжатии

 

Отношение максимальной на­грузки, при которой происходит разрушение образца грунта, к пло­щади его первоначального попе­речного сечения

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

4.10   недренованевипробування

 

 

 

 

Випробуваннягрунту для визначенняхарактеристик міцностіпривідсутності витиснення порової води із зразка в процесі всього випро­бування

 

4.11   консолідовано-недреноване випробування

 

 

 

 

Випробування для визначення характеристики міцності при віджиманні порової води із зразка в процесі ущільнення грунту та відсутності віджимання при вертикально­му навантаженні

 

4.12   дреноване випробування

 

 

 

 

Випробування грунту для визначення характеристик міцності і деформованості при віджиманні води із зразка в процесі всього випробування

 

4.13   модуль зрушення

 

de   Undränageprobe

en   notdrainage test

fr    non drainage épreuve

ru   недренированноеиспытание

 

Испытание грунта для опреде­ления характеристики прочности при отсутствии отжатия поровой воды из образца в процессе всего испытания

 

de  konsolidierte Undränageprobe

en  notdrainage test

fr   non drainage épreuve

ru  консолидированно-

недренированное испытание

 

Испытание грунта для опреде­ления характеристик прочности при отжатии поровой воды из образца в процессе уплотнения грунта и отсутствии отжатия при приложении вертикальной на­грузки

 

de  Dränageprobe

en  drainage test

fr   drainage épreuve

ru   дренированное испытание

 

Испытание грунта для опреде­ления характеристик прочности и деформируемости при отжатии воды из образца в процессе всего испытания

 

de  Modul der Verschiebung

der Erdschichten

en   modulus of elasticity

fr    modulede cisaillement

ru   модуль сдвига

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

Характеристика деформова-ності, яку визначають співвід­ношенням інтенсивності доти­чних напружень до інтенсив­ності деформацій зрушень

 

 

4.14  модуль об'ємної             deдеформації (К)                      en

fr

 

ru

 

Характеристика деформова-ності грунту, яку визначають співвідношенням середнього нормального напруження до об'ємної деформації

 

4.15   коефіцієнт стиснення           de

 

en

fr

ru

 

Показник деформованості, який характеризує осідання пластично-мерзлого або відталого грунту під наванта­женням

 

4.16  коефіцієнт відтавання          de

en

fr

ru

 

Показник деформування, який характеризує осідання мерзло­го грунту при його відтаванні без навантаження

 

4.17  модуль лінійної                      de

деформації (Е)                       en

fr

ru

 

 

Характеристикадеформируе-мости,определяемая отношением интенсивности касательных напря­жений к интенсивности дефор­маций сдвига

 

Modul der Volumendeformation

modulus volume deformation

modulede déformation

volumétrique

модуль объемной деформации (К)

 

Характеристика деформируемого грунта, определяемая отношением среднего нормального напря­жения к объемной деформации

 

 

Koeffizient der Kompressionsfähigkeit

coefficientcompressibility

coefficient de compressibilité

коэффициент сжимаемости

 

Показаталь деформируемости, ха­рактеризующий осадку пластично-мерзлого или оттаивающего грун­та под нагрузкой

 

Koeffizient des Abtauens coefficientthaw out

coefficientde dégeler

коэффициент оттаивания

 

Показатель деформируемости, характеризующий осадку мерзло­го грунта при его оттаивании без нагрузки

 

Modul der Liniendeformation modulus linear deformation

modulede linéaire déformation модульлинейнойдеформации(Е)

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

 

Показник лінійної деформова-ності мерзлого грунту, який відображає відношення напру­ження до відносних поздовжніх деформацій, що спричинилися

 

4.18   коефіцієнт нелінійної           de деформації                             

en

fr

 

ru

 

 

Показник, який характеризує залежність деформацій повзу­чості мерзлого грунту від на­пружень і часу

 

4.19   коефіцієнт поперечного       deрозширення                            en

fr

ru

 

 

Показник деформованості, який характеризує відношення поздовжніх і поперечних деформацій грунту

 

4.20   коефіцієнт в'язкості              de

en

fr

ru

 

Показник деформованості, який характеризує швидкість пластично-в'язкої плинності (у стадії незатухаючої повзучості) сильнольодистого мерзлого грунту, залежний від часу дії навантажень і значення мінусової температури грунту

 

 

4.21   еквівалентне зчеплення       de

en

fr

ru

 

Показатель линейной деформи-руемости мерзлого грунта, отража­ющий отношение напряжений к вызванным относительным про­дольным деформациям

 

Koeffizient der unlinearen

Deformation

coefficientin lineardeformation

coefficientde in linéare

déformation

коэффициентнелинейной

деформации

 

Показатель, характеризующий зависимость деформаций ползу­чести мерзлого грунта от напря­жений и времени

 

Koeffizient der Quererweiterung coefficient cross boadening coefficient de transversal dilatation коэффициентпоперечногорасширения

 

Показатель деформируемости, ха­рактеризующий отношение про­дольных и поперечных дефор­маций грунта

 

Koeffizient Zähigkeit coefficientviscidity coefficientde viscosité коэффициентвязкости

 

Показатель деформированости, характеризующий скорость пластично-вязкого течения (в стадии незатухающей ползучести) сильнольдистого мерзлого грунта, зависящий от времени действия нагрузки и значения минусовой температуры грунта

 

Äguivalent des Zusammenhaltes equivalent cohesion

équivalent adhérence

эквивалентное сцепление

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

Комплексна характеристика міцностімерзлого грунту,що враховує як власне зчеплення, так і наявність внутрішнього тертя

 

4.22   опір мерзлого грунту            deзрушенню по поверхні змерзання з матеріалом фундаменту(Raf)

en

 

 

fr

 

 

ru

 

 

 

Характеристика міцності мерз­лого грунту, яку визначають значенням дотичного напру­ження, при якому відбувається руйнування (зрушення)

 

4.23   повзучість                               de

en

fr

ru

 

Розвиток деформацій грунту в часі при незмінному напру­женні

 

4.24   стадія незатухаючої              de

 повзучості                             en

fr

ru

 

Процес деформування грунту з постійною або наростаючою швидкістю при незмінному на­пруженні

 

Комплексная характеристика прочностимерзлогогрунта, учитывающая как собственно сцепление, так и наличие внутрен­него трения

 

Verdrängurgswiderstand des

gefrorenen Bodens gegen Verschiebung

an der Oberfläche des Gefrierens

mit dem Baumaterial des Fundaments

driving resistance frozen ground

of elastikity frost surface material

foundation

résistance du sol gelé

de cisaillement effet surface

matériaux-fondation

сопротивление мерзлого грунта

сдвигу по поверхности смерзания

с материалом фундамента(Raf)

 

Характеристика прочности мерз­лого грунта, определяемая зна­чением касательного напряжения, при котором происходит разру­шение (сдвиг)

 

Kriechen creepind

fluage ползучесть

 

Развитие деформаций грунта во времени при неизменном напряжении

 

Stadium des kontinuierlichen Kriechens

stage nonattenuationcreepind

stade de inodesfluage

стадиянезатухающейползучести

 

Процесс деформирования грунта с постоянной или увеличивающейся скоростью при неизменном напря­жении

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

4.25   опір зрізу грунту                         de

en

fr

ru

 

Опір зміцненню однієї частини грунту за відношенням до його другої частини під дією посту­пово зростаючого навантажен­ня, що характеризується величиною дотичного напру­ження, при якому відбувається руйнування (зріз) грунту

 

4.26  прилад одноплощинного зрізу  de

en

fr

ru

 

Прилад, який використовуєть­ся при виявленні опору зрізу грунту по зафіксованій площи­ні шляхом переміщення однієї частини зрізної коробки відносно іншої

 

4.27   метод консолідованого зрізу    de

en

fr

ru

 

Випробування на зріз грунту, попередньо ущільненого верти­кальним навантаженням, що проводиться в умовах дрену­вання шляхом підвищення зрі­заючого навантаження з такою швидкістю (повільне випробу­вання), при якій забезпечується повна консолідація грунту

 

Widerstand des Bodenschnittes resistance cut off

résistance de cisaillementterrain сопротивлениесрезугрунта

 

Сопротивление смещению одной части грунта по отношению к его другой части под действием посте­пенно возрастающей нагрузки, ха­рактеризуемое величиной каса­тельного напряжения, при кото­ром происходит разрушение (срез) грунта

 

Gerät des Schnittes

apparatus cut off

appareil de uniplain cisaillement

прибородноплоскостногосреза

 

Прибор, применяемый для опреде­ления сопротивления срезу по фиксированной плоскости путем перемещения одной части срезной коробки относительно другой

 

Methode des konsolidierten Schnittes

method consolidation cut off

méthode de consolidé cisiallement методконсолидированногосреза

 

Испытание на срез грунта, пред­варительно уплотненного верти­кальной нагрузкой, проводимое в условиях дренирования путем повышения срезающей нагрузки с такой скоростью (медленное испы­тание), при которой обеспечивает­ся полная консолидация грунта

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

4.28   методнеконсолідованого           de зрізу                                                en

 fr

 ru

 

Випробування на зріз грунту (без попереднього ущільнення), яке проводиться в умовах (практично) відсутності дрену­вання шляхом прикладання вертикального і зрізаючого на­вантаження з такою швидкістю (швидке випробування), при якій забезпечується практична незмінність початкових зна­чень щільності і вологості грун­ту

 

4.29   ущільнення грунту попереднє  de

en

fr

ru

 

Ущільнення заданим верти­кальним навантаженням грун­ту до повної консолідації, яке випереджає випробування на зріз

 

4.30   стабілізований стан                    de

en

fr

ru

 

Стан грунту, що характеризу­ється закінченням деформації ущільнення під певним наван­таженням і відсутністю над­лишкового тиску у поровій воді

 

4.31   нестабілізований стан                de

en

fr

ru

 

 

Methode des unkonsolidierten Schnittes methodinnon consolidationcut off méthode de ne consolidé cisiallement методнеконсолидированногосреза

 

Испытание на срез грунта (без предварительного уплотнения), проводимое в условиях (практически) отсутствия дренирования путем приложения вертикальной и срезающей на­грузки с такой скоростью (быст­рое испытание), при которой обес­печивается практическая неизмен­ность начальных значений плот­ности и влажности грунта

 

vorläufige Bodendichtung

compaction ground preliminary

compactage du sol préliminaire

уплотнение грунта предварительное

 

Уплотнение заданной вертикаль­ной нагрузкой грунта до полной консолидации, предшествующее испытанию на срез

 

Stabilzustand

stabilization state

stabiliserétat

стабилизированноесостояние

 

Состояние грунта, характеризуе­мое окончанием деформации уп­лотнения под определенной наг­рузкой и отсутствием избыточно­го давления в поровой воде

 

unstabiler Zustand

in stabilization state

nestabiliserétat нестабилизированноесостояние

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

Стан грунту,що характеризу­ється незавершеністю дефор­мацій ущільнення під певним навантаженням і наявністю надлишкового тиску у поровій воді

 

4.32   кут внутрішнього тертя           de

грунту                                                    en

fr

 ru

 

Кут нахилу прямої залежності опору зрізу грунту від вертикального навантаження до осі абсцис

 

4.33  вологість набухання(wН),        de частки одиниці                         en

fr

ru

 

 

Вологість, яку одержують після завершення набухання зразка грунту, обтискуваного в умо­вах, які виключають можли­вість бокового розширення, заданим тиском

 

4.34  вологість на границі зсідання   de(W3),частки одиниці               

en    

fr­

ru

 

 

Вологість грунту у момент різкого зменшення зсідання, яка визначається за точкою перетину кривої графіка залеж­ності зміни об'єму зразка грун­ту (V) від зміни вологості(W) при висиханні

 

Состояние грунта, характеризуе­мое незавершенностью дефор­маций уплотнения под определен­ной нагрузкой и наличием избы­точного давления в поровой воде

 

Winkel der innerlichen Bodenreibung angleinside friction

angle defrottement intérieur

угол внутреннего трения грунта

 

Угол наклона прямой зависимости сопротивления срезу грунта от вертикальной нагрузки к оси абсцисс

 

Feuchtigkeit des Schwellens humidity swelling

humidité de gonflement влажностьнабухания(wн), долиединицы

 

Влажность, полученная после за­вершения набухания образца грун­та, обжимаемого в условиях, исключающих возможность боко­вого расширения, заданным дав­лением

 

Feuchtigkeit an der Grenze der

Schrumpfung

humidity on limit strinkage

humidité en limité retrait

влажность на пределе усадки(Wy),

доли единицы

 

Влажность грунта в момент резко­го уменьшения усадки, определяе­мая по точке перегиба кривой графика зависимости изменения объема образца грунта (V) от изме­нения влажности (W) при высы­хании

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

4.35   тискнабухания (Рн),                 de

МПа(кгс/см2)                              en

 fr

ru

 

 

Тиск на зразок грунту, який ви­никає при замочуванні у рідині і стисненні в умовам, що ви­ключають можливість боково­го розширення, при якому де­формації набухання або стис-неня грунту дорівнюють нулю

 

4.36   тиск на зразок грунту(P),         deМПа (кгс/см2 )                             en

fr

 ru

 

 

Відношення величини наванта­ження, яку прикладено через штамп приладу, до площі штампу

 

4.37   набухання грунту                       de

en

fr

ru

 

1.Властивість глинистого грун­ту збільшувати свій об'єм при взаємодії його з водою або іншою рідиною.

 

2.Процес зміни об'єму грунту в часі при його взаємодії з водою або іншою рідиною

 

4.38   набухання грунту абсолютне   de

en

fr

ru

 

Збільшення висоти зразка грун­ту в процесі випробування при взаємодії грунту з водою або іншою рідиною

 

Druck des Schwellen

pressureswelling

pression de gonflement

давление набухания (Рн), МПа (кгс/см2)

 

Давление на образец грунта, возникающее при замачивании жидкостью и обжатии в условиях, исключающих возможность боко­вого расширения, при котором де­формации набухания или сжатия равны нулю

 

Druck auf das Muster des Bodens pressure onstandartground

pression sur le éprouvette de terrain

давление на образец грунта (Р), МПа (кгс/см2 )

 

Отношение величины нагрузки, приложенной через штамп прибора, к площади штампа

 

Schwellen des Bodens

swell ground

gonflement de sol набуханиегрунта

 

1. Свойство грунта увеличивать свой объем при взаимодействии с водой или другой жидкостью.

 

 

2. Процесс изменения объема во времени при взаимодействии его с водой или другой жидкостью

 

absolutes Bodenschwellen

swell ground absolute

gonflement de sol absolu набуханиегрунтаабсолютное

 

Увеличение высоты образца грун­та в процессе испытаний при взаимодействии грунта с водой или другой жидкостью

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

4.39   набуханнягрунтувідносне    de

en

fr

ru

 

Відношення абсолютного набу­хання до початкової висоти зразка грунту

 

4.40   набухання грунту під наван-  de таженням, частки одиниці      en

fr

  ru

 

 

Відносне набухання грунту при даному тиску на зразок

 

4.41   набухання грунту вільне,       de частки одиниці                         en

fr

ru

 

 

Відносне набухання грунту, одержане у приладах типу ПНГ, коли тиском від маси штампа і вимірювального обладнання, якщо він не перевищує0,006МПа (0,06кгс/см2), нехтують

 

4.42   ступінь тиску на зразок          de грунту                                         en

fr

 

ru

 

 

Величина приросту тиску при

передачі навантаження через штамп на зразок грунту під час випробувань

 

4.43   зсідання грунту                        de

en

fr

ru

 

 

relativesBodenschwellen

swell ground relative

gonflement de sol relatif

набухание грунта относительное

 

Отношение абсолютного набу­хания к начальной высоте образца грунта

 

Bodenschwellen unter dem Beladen swell groundunter boading gonflement de sol sous chargé набуханиегрунтаподнагрузкой, долиединицы

 

Относительное набухание грунта при данном давлении на образец

 

freies Bodenschwellen swell ground free gonflement libre

набухание грунта свободное, доли единицы

 

Относительное набухание грунта, полученное в приборах типа ПНГ, когда давлением от массы штампа и измерительного оборудования, не превышающем 0,006 МПа (0,06кгс/см2) принебрегают

 

Druckstufe auf den Bodenmuster stage pressure anstandartground degré de pression sur le eprouvette de sol

ступень давления на образец грунта

 

Величина приращения давления при передаче нагрузки через штамп на образец грунта во время испытаний

 

Bodensenkung shrinkage qround retrait du terrain усадкагрунта

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

1.Властивість глинистого грун­ту зменшувати свій об'єм при випаровуванні з нього вологи

 

2.Процес зміни лінійних розмірів і об'єму зразка грунту в часі при випаровуванні з нього вологи

 

4.44   зсідання грунту абсолютне за:de висотою, діаметром, об'ємом  en

fr

ru

 

 

Зменшення висоти(h), діаметра(d),об'єму(V)зразка грунту під час випробувань

 

4.45  зсідання грунту відносне за:   de висотою(h),діаметром(d),    en об'ємом(V)                                 fr

ru

 

 

Відношення абсолютного зсідання зразка грунту за висотою, діаметром, об'ємом до їх початкових розмірів відповідно

 

4.46  тиск початковий просідаючийde

en

fr

ru

 

Мінімальний тиск, при якому проявляються просідаючі властивості грунту при його повному водонасиченні

 

4.47   просідання відносне                 de

en

fr

ru

 

 

1. Свойство глинистого грунта уменьшать свой объем при испа­рении из него влаги

 

2. Процесс изменения линейных размеров и объема образца грунта во времени при испарении из него влаги

 

absolute Bodensenkung

shrinkage ground absolute

retrait duterrainabsolu

усадка грунта абсолютная по:

высоте, диаметру, объему

 

Уменьшение высоты(h),диаметра (d), объема (V) образца грунта во время испытаний

 

relativeBodensenkung

shrinkage ground relative

retrait duterrainrelatif

усадка грунта относительная по:

высоте(h),диаметру (d), объему (V)

 

Отношение абсолютной усадки образца грунта по высоте, диамет­ру, объему к их первоначальным размерам соответственно

 

senkender Anfangsdruk

pressure elementary

pression de initiale affaissemente давлениеначальноепросадочное

 

Минимальное давление, при кото­ром проявляются просадочные свойства грунта при его полном водонасыщении

 

relativeSenkung

sagging relative

affaissement relatif просадочностьотносительная

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

Відношення додаткового змен­шення висоти зразка грунту внаслідок його замочування при певному вертикальному тиску до висоти зразка з природною вологістю при природному тиску на глибині відбору зразка

 

 

4.48  стиснення зразка грунту       deабсолютне

en fr

 

ru

 

Зменшення початкової висоти зразка внаслідок ущільнення при певному вертикальному тиску

 

4.49   стиснення зразка грунту      de відносне                                   

en

fr

 

ru

 

 

Відношення абсолютного стис­нення до висоти зразка з при­родною вологістю при природ-ньому тиску на глибині відбору зразка

 

4.50   стабілізація осідання зразка  de грунту умовна                        

en

 

fr

 

ru

 

Отношение дополнительного уменьшения высоты образца грун­та в результате его замачивания при определенном вертикальном давлении к высоте образца с природной влажностью при природном давлении на глубине отбора образца

 

absolutes Zusammenpressen des Bodenmusters

contensed standartgroundabsolute compressibilitéede eprouvette de terrainabsolu

сжатие образца грунта абсолютное

 

Уменьшение первоначальной вы­соты образца в результате уплот­нения при определенном вертикальном давлении

 

relatives Zuzammenpressen des

Bodenmusters

contensed standartgroundrelative

compressibilité de eprouvette de

terrainrelatif

сжатие образца грунта

относительное

 

Отношение абсолютного сжатия к высоте образца с природной влаж­ностью при природном давлении на глубине отбора образца

 

bedingte Stabilisierung des

Bodenmusters

stabilization shrinkagestandart

condition

stabilisationde retrait deeprouvette

convenu

стабилизация осадки образца

грунта условная

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

Прирощення величини осідання зразка грунту в часі, що характеризує практичне за­тухання додаткової деформації від замочування (просідання)

 

4.51   ступінь тиску                                    de

en

fr

ru

 

Величина збільшення тиску при передаванні навантаження через штамп на зразок грунту

 

4.52   гранулометричний склад               de грунту                                                en

fr

ru

 

Вміст за масою груп частинок (фракцій) грунту різної величини по відношенню до за­гальної маси абсолютно сухого грунту

 

4.53   повітряно-сухий стан грунту        de

en

fr

ru

 

Стан грунту, висушеного на повітрі

 

 

4.54  граничнопухкий стан грунту        de

en

fr

ru

 

Стан грунту при мінімальній щільності

 

4.55  граничнощільний стан грунту      de

en

fr

ru

 

Стан грунту при максимальній щільності

 

Приращение величиныосадкиоб­разца грунта во времени,харак­теризующее практическое зату­хание дополнительной дефор­мации от замачивания(просадки)

 

Druckstufe

stade pressure

degré de pression ступеньдавления

 

Величина приращения давления при передаче нагрузки через штамп на образец грунта

 

Kornzusammensetzunq des Bodens qradinq ground

granulométrigue composition de terrain гранулометрическийсоставгрунта

 

Содержание по массе групп частиц (фракций) грунта различной крупности по отно­шению к общей массе абсолютно сухого грунта

 

dürrer Luftbodenzustand

air-drustate ground

seca l'air état duterrain

воздушно-сухое состояние грунта

 

Состояние грунта, высушенного на воздухе

 

locker Grenzbodenzustand

maximum-friable state ground maximum-meuble état de terrain предельнорыхлоесостояниегрунта

 

Состояние грунта при минималь­ной плотности

 

dichterGrenzbodenzustand

maximum-compact state ground maximum-compactetatterrain предельноплотноесостояниегрунта

 

Состояние грунта при максималь­ной плотности

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

4.56   мікроагрегатний склад грунту   de

en

fr

ru

 

Вміст за масою водостійких мікроагрегатів різної крупності по відношенню до загальної маси абсолютно сухого грунту

 

4.57   маса грунту                                    de

en

fr

ru

 

Властивість тіла або речовини, що характеризує їх інерційність і здатність створювати гравіта­ційне поле

(скалярна величина)

 

4.58    коефіцієнт пористості                 de

en

fr

ru

 

Відношення об'ємупор до об'єму твердих часточок грунту

 

 

Mikroaggregatzustand des Bodens micro unit compositionground microagregat composition de terrain микроагрегатныйсоставгрунта

 

Содержание по массе водостойких микроагрегатов различной круп­ности по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта

 

Masse des Bodens

mass ground

massedeterrain

масса грунта

 

Свойство тела или вещества, ха­рактеризующее их инерционность и способность создавать гравита­ционное поле

(скалярнаявеличина)

 

Koeffizient der Porosität

coefficient porosity

coefficientde porosité

коеффициент пористости

 

Отношение объема пор к объему твердых частиц грунта

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

  5    МЕТОДИ ПОЛЬОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТІВ

 

 

5.1   цілик грунту                             de

en

fr

ru

 

Частина грунту непорушеного складання циліндричної форми, що вирізана (розкрита по боковій поверхні) в масиві та з'єднана з ним по площині основи

 

5.2   статичне зондування              de

en

fr

ru

 

Процесc занурення зонда в грунт статичним вдавлюючим навантаженням з вимірюван­ням показників опору грунту

 

5.3   точка випробувань                 de (зондування)                             en

fr

ru

 

Пункт (точка), в якому планується або проведено випробування грунтів

 

5.4   зонд                                            de

en

fr

ru

 

Обладнання, яке сприймає опір грунту в процесі вдавлювання

 

 

5.5   вимірювальне обладнання    de

en

fr

ru

 

Bodenpfeiler

dumplinq ground

massifdeterrain

целик грунта

 

Часть грунта ненарушенного сло­жения цилиндрической формы, вы­резанная (обнаженная по боковой поверхности) в массиве и соединя­ющаяся с ним по плоскости осно­вания

 

statisches Sondieren

staticexplore

statique sondage

статическое зондирование

 

Процесс погружения зонда в грунт статической вдавливающей нагрузкой с измерением показате­лей сопротивления грунта

 

Punkt der Probe (Sondieren)

point test (explore)

point de essai (sondage)

точка испытаний (зондирования)

 

Пункт (точка), в которой планируется или проведено испытание грунтов

 

Sonde 

probe 

sonde

зонд

 

Устройство, воспринимающее сопротивление грунта в процессе вдавливания

 

Meßgerät

measiring instrument

instrument de précision

измерительное устройство

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

Обладнання, яке перетворює опір грунту в механічний або електричний сигнал

 

5.6   питомий опір грунту під нако-  de нечником (конусом) зонда

en

 

fr

 

ru

 

 

Опір грунту наконечнику (кону­су) зонда, віднесеного до площі основи наконечника (конуса) зонда

 

 

5.7   масивгрунту                                 de

en

fr

ru

 

Визначений об'єм грунту природного стану, призна­чений для випробувань на зріз без буріння свердловин та про­ходки гірських виробок

 

5.8   нормальний тискна грунт(P)   de

en

fr

ru

 

Тиск на грунт, що приклада­ють перпендикулярно площині зрізу

 

5.9   зчеплення грунту питоме (С)     de

en

fr

ru

 

Показник зчеплення грунту, що чисельно дорівнює початко­вій позитивній ординаті прямо­лінійного графіка залежності опору грунту зрізу (ордината) від нормального тиску (абсциса)

 

Устройство, преобразующее со­противление грунта в механичес­кий или електрический сигнал

 

spezifischer Widerstand des Bodens unter der Spitze (Kegel) der Sonde spesifiresistance groundunterpoint (cone) probe

specifique résistance du terrain sous canule (cone) du sonde

удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда

 

Сопротивление грунта нако­нечнику (конусу) зонда, отнесен­ное к площади основания нако­нечника (конуса) зонда

 

Bodenmassiv

massifground

massifduterrain массивгрунта

 

Определенный объем грунта природного состояния, предназна­ченный для испытания на срез без бурения скважин и проходки гор­ных выработок

 

normaler Druck auf den Boden normalpressure on ground

normalpression sur le terrain нормальное давление на грунт (Р)

 

Давление на грунт, приложенное перпендикулярно плоскости среза

 

spezifischer Zusammenhalt des Bodens coupleground specific

adhérente duterrain srecifique сцеплениегрунтаудельное(С)

 

Показатель сцепления грунта, численно равный начальной положительной ординате пря­молинейного графика зависимости сопротивления грун­та срезу (ордината) от нормально­го давления(абсциса)

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

5.10   показник структурної міцності   de грунту при зрізістр.)

en

 

fr

 

ru

 

 

Показник характеру струк­турних зв'язків у грунті, що чисельно дорівнює відношен­ню величини максимального та усталеного опору грунту зрізу

 

5.11   метод обертального зрізу             de

en

fr

ru

 

Випробування на зріз грунту, що проводиться в умовах прак­тичної відсутності дренування шляхом прикладання горизон­тального зрізаючого (дотично­го) навантаження та зміщення грунту по циліндричній поверх­ні, яка утворються обертанням крильчатки (робочий наконеч­ник, складений з4-хтонких прямокутних поздовжніх лопа­тей) нижче забою свердловини або в масиві

 

5.12   метод кільцевого зрізу                  de

en

fr

ru

 

Kennziffer der Strukturhaltbarkeit des

Bodens unter dem Schnitt

index strukture durability ground in

cutoff

indice de structure résistace de

terrainala lisaillement

показатель структурной прочности

грунта при срезе (Пстр.)

 

Показатель характера структур­ных связей в грунте, численно рав­ный отношению величин максимального и установившего­ся сопротивления грунта срезу

 

Methode des Drehschnittes method rotatory cut off

méthode de rotatoirelisaillement методвращательногосреза

 

Испытание на срез грунта, про­водимое в условиях практическо­го отсутствия дренирования путем приложения горизонтальной сре­зающей (касательной) нагрузки и смещение грунта по цилиндричес­кой поверхности, образуемой вра­щением крыльчатки (рабочий на­конечник, состоящий из 4-х тон­ких прямоугольных продольных лопастей) ниже забоя скважины или в массиве

 

 

Methode des Ringschnittes method annular cut off

méthode de circulairelisaillement методкольцевогосреза

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

 

 

Випробування на зрізгрунту, попередньо ущільненого або неущільненого нормальним тиском, яке впроваджується шляхом прикладання горизон­тального зрізаючого (дотично­го) навантаження та зміщення грунту по циліндричній поверх­ні, яка утворюється у свердло­вині обертом робочого нако­нечника з поздовжнімилопас­тями

Испытание на срез грунта, пред­варительно уплотненного или не­уплотненного нормальным дав­лением, проводимое путем прило­жения горизонтальной срезающей (касательной) нагрузки и смеще­ния грунта по цилиндрической поверхности, образуемой в сква­жине вращением рабочего нако­нечника с продольными лопас­тями

 

 

5.13   метод поступового зрізу         de

en

fr

ru

 

Випробування на зріз грунту, попередньо ущільненого або неущільненого нормальним тиском, що впроваджується шляхом прикладання верти­кального зрізаючого (дотич­ного) навантаження та зміщен­ня грунту по боковій поверхні, яка утворюється у свердловині вертикальним переміщенням робочого наконечника із попе­речнимилопастями

 

5.14   проникність                              de

en

fr

ru

 

Властивість (здатність) грунту пропускати рідину або газ під дією тиску чи напору

 

5.15   водопроникність                      de

en

fr

ru

 

Проникність грунту для води

 

 

Methode des Vonwärtsschittes method progressive cut off méthode de progressif lisaillement методпоступательногосреза

 

Испытание на срез грунта, пред­варительно уплотненного или не­уплотненного нормальным дав­лением, проводимое путем приложения вертикальной срезаю­щей (касательной) нагрузки и сме­щения грунта по боковой поверх­ности, образуемой в скважине вертикальным перемещением рабочего наконечника с попереч­ными лопастями

 

 

Durchlässigkeit permeabilityperspicacité проницаемость

 

Свойство (способность) грунта пропускать жидкость или газ под действием давления или напора

 

Wasserdurchlässigkeit permeable to water perméabilité de eau водопроницаемость

 

Проницаемость грунта для воды

 

 

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

5.16   коефіцієнт відтавання            deта стискування

en

fr

 

ru

 

 

Характеристики деформацій розморожувального грунту

 

5.17   тиск природний у грунті        de

en

fr

ru

 

Вертикальний тиск у масиві грунтів на даній глибині, за­лежний від ваги вище лежачих шарів грунту

 

5.18   умовна стабілізація осідання de

en

fr

 

ru

 

Прирощування величини осі­дання штампа в часі, яке харак­теризує практичне затухання деформацій грунту в основі штампа

 

5.19   чаша відтавання                      de

en

fr

ru

 

Контур (об'єм) відталого під штампом грунту

 

5.20   шар сезонного відтавання     de

en

fr

ru

 

Поверхневий шар грунту, що розмерзається в період плюсових температур повітря і підстелений вічномерзлим грунтом

 

Koeffizient der Abtauens und der Kompressionsfähigkeit

coefficientthaw out and condensability coefficient de dégèlement et compressibilité

коэффициент оттаивания и сжимаемости

 

Характеристики деформаций оттаивающего грунта

 

natürlicher Druck im Boden pressurenatural in ground

pression naturel dansterrainдавление природное в грунте

 

Вертикальное давление в массиве грунтов на данной глубине, зависимое от веса выше лежащих слоев грунта

 

bedingte Stabilisierung der Senkung

conditional stabilisation shrinkage

conditionnelstabilisation

de affaissement

условнаястабилизацияосадки

 

Приращение величины осадки штампа во времени, характеризую­щее практическое затухание де­формаций грунта в основании штампа

 

Becher des Abtauens cup thaw aut

coupede dégèlement

чаша оттаивания

 

Контур (объем) оттаявшего под штампом грунта

 

Schicht des Saisonabtauens stratum seasonal thaw aut couche de saison dégèlement слойсезонногооттаивания

 

Поверхностный слой грунта, оттаивающий в период плюсовых температур воздуха и подстилае­мый вечномерзлым грунтом

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

 

5.21   глибина сезонного відтавання       de

en

fr

ru

 

Найбільша глибина сезонного відтавання за рік

 

5.22  глибина відтавання                          de

en

fr

ru

 

Глибина шару сезонного відта­вання під час вимірювань

 

5.23   теплопровідність грунту                 de

en

fr

ru

 

Теплофізична характеристика грунту, що визначає його влас­тивість проводити тепло та чисельно дорівнює щільності теплового потоку в ньому при градієнті температур, що дорів­нює одиниці

 

5.24  метод стаціонарного         deтеплового режиму

en

fr

 

ru

 

 

Метод визначення теплопровід­ності грунту за виміряним при випробовуванні усталеним (не­змінним в часі) тепловим пото­ком через досліджуваний зра­зок при

постійних температу­рах та його протилежних поверхнях

 

Tiefe des Saisonabtauens

depth seasonal thaw aut profondeur de saison dégèlement глубинасезонногооттаивания

 

Наибольшая глубина сезонного оттаивания за год

 

Tiefe des Abtauens

depth thow aut

profondeur de dégèlement

глубина оттаивания

 

Глубина слоя сезонного оттаивания в момент измерений

 

Wärmeleitung des Bodens

neat conductibility ground conductibilité deterrain теплопроводностьгрунта

 

Теплофизическая характеристика грунта, определяющая его способ­ность проводить тепло и численно равная плотности теплового пото­ка в нем при градиенте темпера­тур равном единице

 

Methode des stationären

Wärmeregimes

method stationary thermal regime

méthode de stationaire thermique

régime

методстационарноготеплового

режима

 

Метод определения теплопровод­ности грунта по измеренному при испытании установившемуся (неизменному во времени) тепло­вому потоку через исследуемый образец при постоянных темпера­турах и его противоположных поверхностях

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

Абетковий покажчик українських термінів

 

випробування дреноване...................................................................... 4.12

випробування консолідовано-недреноване........................................ 4.11

випробування недреноване.................................................................. 4.10

водопроникність.................................................................................... 5.15

вологість гігроскопічна........................................................................ 4.3

вологість грунту.................................................................................... 4.1

вологість набухання(Wh),частки одиниці........................................ 4.33

вологість на границі зсідання (Wз), частки одиниці......................... 4.34

вологість оптимальна............................................................................ 4.2

галька...................................................................................................... 3.8

глибина відтавання................................................................................ 5.22

глибина сезонного відтавання.............................................................. 5.21

гравій...................................................................................................... 3.10

границя міцності (тимчасовий опір) при одноосьовому стисненні... 4.9

границя текучості................................................................................... 4.4

границя розкочування (пластичності).................................................. 4.5

грунт........................................................................................................ 3.1; 3.20

грунт вічномерзлий................................................................................ 3.15

грунт зв'язний......................................................................................... 3.6

грунти заторфовані................................................................................ 3.24

грунт мерзлий......................................................................................... 3.14

грунт морозний. ..................................................................................... 3.16

грунт напівскельний............................................................................... 3.13

грунт незв'язний...................................................................................... 3.7

грунт пластичномерзлий........................................................................ 3.18

грунт сипкомерзлий................................................................................ 3.19

грунт твердомерзлий............................................................................... 3.17

грунти штучні........................................................................................... 3.2

гумус.......................................................................................................... 3.27

жорства...................................................................................................... 3.11

зонд............................................................................................................. 5.4

зондування статичне................................................................................. 5.2

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

зсідання грунту.......................................................................................... 4.43

зсідання грунту абсолютне за: висотою, діаметром, об'ємом............... 4.44

зсідання грунту відносне за:

висотою(h),діаметром(d),об'ємом(V).................................................. 4.45

зчеплення еквівалентне............................................................................ 4.21

зчеплення грунту питоме (С)................................................................... 5.9

коефіцієнт відтавання............................................................................... 4.16

коефіцієнт відтавання та стискування.................................................... 5.16

коефіцієнт в'язкості................................................................................... 4.20

коефіцієнт нелінійної деформації............................................................ 4.18

коефіцієнт поперечного розширення...................................................... 4.19

коефіцієнт пористості............................................................................... 4.58

коефіцієнт стиснення................................................................................ 4.15

кут внутрішнього тертя грунту. .............................................................. 4.32

маса грунту................................................................................................ 4.57

масив грунту.............................................................................................. 5.7

метод кільцевого зрізу.............................................................................. 5.12

метод консолідованого зрізу.................................................................... 4.27

метод неконсолідованого зрізу................................................................ 4.28

метод обертального зрізу......................................................................... 5.11

метод поступового зрізу........................................................................... 5.13

метод стаціонарного теплового режиму................................................. 5.24

модуль зрушення....................................................................................... 4.13

модуль лінійної деформації (Е)............................................................... 4.17

модуль об'ємної деформації(К) .............................................................. 4.14

мул ..............................................................................................................3.21

набухання грунту...................................................................................... 4.37

набухання грунту абсолютне................................................................... 4.38

набухання грунту відносне...................................................................... 4.39

набухання грунту вільне, частки одиниці.............................................. 4.41

набухання грунту під навантаженням, частки одиниці........................ 4.40

нестабілізований стан............................................................................... 4.31

обладнання вимірювальне........................................................................ 5.5

опір грунту питомий під наконечником (конусом) зонда..................... 5.6

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

опір зрізу грунту........................................................................................ 4.25

опір мерзлого грунту зрушенню по поверхні змерзання

з матеріалом фундаменту(Raf) ................................................................ 4.22

органічна речовина.................................................................................... 3.25

пил............................................................................................................... 3.12

повзучість................................................................................................... 4.23

показник структурної міцності грунту при зрізі(Пcтр.) ......................... 5.10

прилад одноплощинного зрізу................................................................. 4.26

проникність................................................................................................ 5.14

просідання відносне.................................................................................. 4.47

пухкі грунти............................................................................................... 3.5

рослинні залишки...................................................................................... 3.26

сапропель................................................................................................... 3.22

склад грунту гранулометричний............................................................. 4.52

склад грунту мікроагрегатний................................................................. 4.56

стабілізація осідання зразка грунту умовна........................................... 4.50

стабілізований стан................................................................................... 4.30

стадія незатухаючої повзучості............................................................... 4.24

стан грунтуграничнопухкий.................................................................. 4.54

стан грунтуграничнощільний................................................................ 4.55

стан грунту повітряно-сухий................................................................... 4.53

стиснення зразка грунту абсолютне........................................................ 4.48

стиснення зразка грунту відносне........................................................... 4.49

структура грунту....................................................................................... 3.3

ступінь тиску .............................................................................................. 4.51

ступінь тиску на зразок грунту................................................................. 4.42

 

теплопровідність грунту ............................................................................ 5.23

текстура грунту........................................................................................... 3.4

тиск набухання (Рн), МПа (кгс/см2).......................................................... 4.35

тиск на грунт нормальний (Р).................................................................... 5.8

тиск на зразок грунту (Р), МПа (кгc/см2).................................................. 4.36

тиск початковий просідаючий.................................................................... 4.46

тиск природний у грунті............................................................................. 5.17

торф............................................................................................................... 3.28

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

точкавипробувань (зондування)........................................................... 5.3

умовна стабілізація осідання................................................................. 5.18

ущільнення грунту попереднє............................................................... 4.29

цілик грунту............................................................................................ 5.1

чаша відтавання...................................................................................... 5.19

шар сезонного відтавання...................................................................... 5.20

щебінь...................................................................................................... 3.9

щільність грунту..................................................................................... 4.6

щільність сухого грунту........................................................................ 4.7

щільність часточок грунту..................................................................... 4.8

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

Абетковий покажчик німецьких термінів

absoluteBodensenkung..................................................................... 4.44

absolutes Bodenschwellen................................................................. 4.38

absolutes Zusammenpressen des Bodenmusters................................ 4.48

Äguivalent des Zusammenhaltes........................................................ 4.21

bedingte Stabilisierung des Bodenmusters......................................... 4.50

bedingte Stabilisierung der Senkung.................................................. 5.18

Becher des Abtauens........................................................................... 5.19

Boden.................................................................................................. 3.1; 3.20

Bodendichte......................................................................................... 4.6

Bodenmassiv....................................................................................... 5.7

Bodenmaserund................................................................................... 3.4

Bodenfeuchtigkeit............................................................................... 4.1

Bodensenkung..................................................................................... 4.43

Bodenstruktur...................................................................................... 3.3

Bodenschwellen unter dem Beladen................................................... 4.40

Bodenpfeiler........................................................................................ 5.1

Bruchgrenze (Bruchfestigkeit)............................................................ 4.9

Dauerfrostboden.................................................................................. 3.15

Durchtorfboden................................................................................... 3.24

Durchlässigkeit.................................................................................... 5.14

dürrer Zuftbodenzustand...................................................................... 4.53

Dichte der Bodenteilchen..................................................................... 4.8

Dichte des trockenen Bodens............................................................... 4.7

dichter Grenzbodenzustand.................................................................. 4.55

Dränageprobe....................................................................................... 4.12

Druckstufe............................................................................................ 4.51

Druck des Schwellen............................................................................ 4.35

Druck auf das Muster des Bodens........................................................ 4.36

Druckstufe auf den Bodenmuster......................................................... 4.42

Feuchtigkeit des Schwellens................................................................. 4.33

Feuchtigkeit an der Grenze der Schrumpfung...................................... 4.34

frostiger Boden..................................................................................... 3.16

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

freies Bodenschwellen....................................................................... 4.41

Flüssigkeitsgrenze.............................................................................. 4.4

Gerät des Schnittes............................................................................. 4.26

gefrorener Boden................................................................................ 3.14

Grenze der Plastizität (des Aufrollens)............................................... 4.5

halbfelsiger Boden.............................................................................. 3.13

hartgefrorener Boden.......................................................................... 3.17

hygroskopische Feuchtigkeit.............................................................. 4.3

Humus................................................................................................ 3.27

Kennziffer der Strukturhaltbarkeit des Bodens unter dem Schnitt..... 5.10

Kies..................................................................................................... 3.10

Kiessand.............................................................................................. 3.11

Kieselsteine......................................................................................... 3.8

Koeffizient des Abtauens.................................................................... 4.16

Koeffizient des Abtauens und der Kompressionsfähigkeit................. 5.16

Koeffizient der Kompressionsfähigkeit.............................................. 4.15

Koeffizient der unlinearen Deformation............................................. 4.18

Koeffizient der Quererweiterung........................................................ 4.19

Koeffizient der Porosität.................................................................... 4.58

Koeffizient Zähigkeit......................................................................... 4.20

konsolidierte Undränageprobe........................................................... 4.11

Kornzusammensetzng des Bodens..................................................... 4.52

Kreichen............................................................................................. 4.23

Kunstboden........................................................................................ 3.2

lockerer Boden................................................................................... 3.5

loker Boden........................................................................................ 3.6

locker Grenzbodenzustand................................................................. 4.54

Masse des Bodens.............................................................................. 4.57

Meßgerät............................................................................................ 5.5

Methode des Drehschnittes................................................................ 5.11

Methode des Ringschnittes................................................................ 5.12

Methode des Vonwärtsschittes.......................................................... 5.13

Methode des stationären Wärmeregimes........................................... 5.24

Methode des konsolidierten Schnittes............................................... 4.27

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

Methode des unkonsolidierten Schnittes............................................ 4.28

Mikroaggregatzustand des Bodens..................................................... 4.56

Modul der Verschiebung der Erdschihten.......................................... 4.13

Modul der Liniendeformation............................................................ 4.17

Modul der Volumendeformation........................................................ 4.14

natürlicher Druck im Boden............................................................... 5.17

normaler Druck auf den Boden.......................................................... 5.8

organischer Stoff................................................................................ 3.25

optimale Feuchtigkeit......................................................................... 4.2

Plastischgefrorenerboden................................................................... 3.18

Punkt der Probe (Sondieren).............................................................. 5.3

relatives Bodenschwellen...................................................................4.39

relative Bodensenkung.......................................................................4.45

relatives Zusammenpressen des Bodenmusters.................................4.49

relative Senkung.................................................................................4.47

Sapropel..............................................................................................3.22

senkender Anfargsdruck.....................................................................4.46

Schuttgefrorenerboden.......................................................................3.19

Schwellen des Bodens........................................................................4.37

Schicht des Saisonabtauens................................................................5.20

Schlamm.............................................................................................3.21

Sonde..................................................................................................5.4

spezifischer Widerstand des Boden unter

der Spitze (Kegel) der Sonde.............................................................. 5.6

spezifischer Zusammenhalt des Bodens.............................................5.9

Splitt, Schotter, Steinschutt................................................................3.9

Stabilzustand......................................................................................4.30

Staub...................................................................................................3.12

Stadium des kontinuierlichen Kriechens............................................4.24

statisches Sondieren............................................................................5.2

Tiefe des Saisonabtauens....................................................................5.21

Tiefe des Abtauens..............................................................................5.22

Torf......................................................................................................3.23

Undränageprobe...................................................................................4.10

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

unstabilenzustand................................................................................4.31

unzusammen hängen der Boden.......................................................... 3.7

Vegetationsrest.....................................................................................3.26

Verdrängurgswiderstand des gefrorenen Bodens gegen

Verschiebung an der Oberfläche des Gefrierens mit dem

Baumaterial des Fundaments............................................................... 4.22

Vorläufige Bodendichtung...................................................................4.29

Wasserdurchlässigkeit..........................................................................5.15

Wärmeleitung des Bodens.................................................................... 5.23

Widerstand des Bodenschnittes............................................................4.25

Winkel der innerlichen Bodenreibung..................................................4.32

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

Абетковий покажчик англійських термінів

 

air-dru state ground ............................................................................          4.53

always frozen ground.........................................................................          3.15

angle inside friction............................................................................          4.32

apparatus cut off .................................................................................         4.26

artificial ground ..................................................................................          3.2

boundary fluidity ................................................................................         4.4

boundary roll ......................................................................................         4.5

cobble .................................................................................................         3.8

coefficient compressibility .................................................................          4.15

coefficient cross boadening ................................................................         4.19

coefficient in linear deformation ........................................................          4.18

coefficient porosity ............................................................................          4.58

coefficient thaw out ............................................................................         4.16

coefficient thaw out and condensability .............................................          5.16

coefficient viscidity............................................................................         4.20

conerent ground..................................................................................         3.5

compacten arid ground .......................................................................          4.7

compacten fraction ground .................................................................         4.8

compacten ground..............................................................................          4.6

compaction ground preliminary.........................................................          4.29

contensed standart ground relative .....................................................          4.49

conditional stabilisation shrinkage .....................................................           5.18

contensed standart ground absolute...................................................           4.48

couple ground spesific.......................................................................          5.9

creepind..............................................................................................         4.23

crushed stone ......................................................................................         3.9

cup thaw aut .......................................................................................          5.19

depth seasonal thaw aut ......................................................................         5.21

depth thow aut.....................................................................................         5.22

drainage test.......................................................................................          4.12

driving resistance frozen ground ofelastikity frost surface

material foundation............................................................................          4.22

dumpling ground ................................................................................          5.1

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

dust.....................................................................................................         3.12

equivalent cohesion............................................................................         4.21

failure limit .........................................................................................         4.9

firmly frozen ground ..........................................................................          3.17

friabile ground....................................................................................         3.6

frostu ground......................................................................................         3.16

frozen ground.....................................................................................         3.14

gravel..................................................................................................         3.10; 3.11

ground................................................................................................          3.1

groundhalfroch..................................................................................         3.13

ground strukture.................................................................................          3.3

ground texture....................................................................................          3.4

gumus.................................................................................................         3.27

humidity ground.................................................................................          4.1

humidity on limit strinkage................................................................           4.34

humidity swelling...............................................................................          4.33

in coherent ground .............................................................................          3.7

in stabilization state ...........................................................................           4.31

index strukture durability ground in cut off .......................................          5.10

marshy ground....................................................................................         3.24

mass ground.......................................................................................          4.57

massif ground.....................................................................................         5.7

maximum-compact state ground ........................................................          4.55

maximum-friable state ground ...........................................................          4.54

measiring instrument ..........................................................................          5.5

method annular cut off .......................................................................         5.12

method consolidation cut off .............................................................          4.27

method innonconsolidation cut off ..................................................          4.28

method progressive cut oft ................................................................           5.13

method rotatory cut off ......................................................................          5.11

method stationary thermal regime......................................................          5.24

micro unit composition ground..........................................................          4.56

modulus linear deformation...............................................................          4.17

modulus of elasticity ..........................................................................          4.13

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

modulus volume deformation.............................................................         4.14

neat conductibility ground..................................................................          5.23

normal pressure on ground .................................................................          5.8

nondrainage test .................................................................................         4.10; 4.11

optimum humiditu..............................................................................          4.2

organic substance...............................................................................          3.25

peal.....................................................................................................         3.23

permeability.......................................................................................          5.14

permeable to water .............................................................................          5.15

plastik frozen ground ..........................................................................         3.18

point test (explore).............................................................................          5.3

pressure elementary...........................................................................          4.46

pressure natural in ground..................................................................          5.17

pressure onstandartground................................................................         4.36

pressure swelling................................................................................          4.35

probe...................................................................................................         5.4

qradinq ground ...................................................................................          4.52

quiksand frozen ground .....................................................................          3.19

resistance cut off ................................................................................          4.25

sagging relative ..................................................................................           4.47

sapropel..............................................................................................         3.22

silt.......................................................................................................         3.21

shrinkage ground ................................................................................          4.43

shrinkage ground absolute .................................................................           4.44

shrinkage ground relative...................................................................          4.45

soil......................................................................................................         3.20

spesifi resistance groundunterpoint (cone) probe .............................          5.6

stabilization shrinkagestandartcondition..........................................           4.50

stabilization state ................................................................................          4.30

stadepressure anstandartground ......................................................           4.42

stage pressure.....................................................................................          4.51

stage nonattenuation creepind............................................................          4.24

static explore ......................................................................................          5.2

stratum seasonal thaw aut ..................................................................           5.20

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

swell ground .......................................................................................          4.37

swell ground absolute........................................................................           4.38

swell ground relative.........................................................................           4.39

swell ground free...............................................................................          4.41

swell groundunter boading................................................................          4.40

vegetable rest ......................................................................................         3.26

waterabsorwing propertuhumidite .....................................................          4.3

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

Абетковий покажчик французьких термінів

 

adhérente du terrain srecifigue................................................................. 5.9

affaissement relatif................................................................................... 4.47

angle de frottement intérieur..................................................................... 4.32

appareil de uniplain cisaillement.............................................................. 4.26

blocade, biocaille...................................................................................... 3.9

coefficient de dégèlement et compressibilité........................................... 5.16

coefficient de dégeler............................................................................... 4.16

coefficient de compressibilité.................................................................. 4.15

coefficient de viscosité............................................................................. 4.20

coefficient de inlinearedéformation........................................................ 4.18

coefficient de transversal dilatation.......................................................... 4.19

coefficient de porosité............................................................................... 4.58

compacité aridé terrain............................................................................. 4.7

compacitépartierterrain........................................................................... 4.8

compacité terrain...................................................................................... 4.6

compactage du sol préliminaire............................................................... 4.29

compressibilité de eprouvette de terrain absolu....................................... 4.48

compressibilité de eprouvette de terrain relatif........................................ 4.49

conditionnel stabilisation de affaissement................................................ 5.18

conductibilité de terrain............................................................................ 5.23

couche de saison dégèlement................................................................... 5.20

coupe de dégèlement................................................................................ 5.19

degré de pression...................................................................................... 4.51

degré de pression sur le oprouvette de sol................................................ 4.42

drainage épreuve....................................................................................... 4.12

équivalent adhérence................................................................................ 4.21

fermemet congelé terrain......................................................................... 3.17

fluage....................................................................................................... 4.23

friable terrain cohérent............................................................................ 3.6

galet......................................................................................................... 3.8

gonflement de sol....................................................................................4.37

gonflement de sol absolu.........................................................................4.38

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

gonflement libre.................................................................................          4.41

gonflement de sol relatif....................................................................          4.39

gonflement de sol sous chargé...........................................................          4.40

gravier................................................................................................          3.10; 3.11

granulométrigue composition de terrain...........................................4.52

humidité en limité retrait...................................................................           4.34

humidité de gonflement.....................................................................          4.33

humidité terrain..................................................................................          4.1

humus.................................................................................................         3.27

hydroscopigue humidité..................................................................... 4.3

indice de structure résistace de terrain a la lisaillement.....................            5.10

instrument de précision......................................................................          5.5

in cohérent terrain..............................................................................          3.7

limité de rupture................................................................................           4.9

limité dérouler (plasticité).................................................................            4.5

limité fluidité.....................................................................................           4.4

limon..................................................................................................          3.21

masse de terrain.................................................................................          4.57

massif de terrain................................................................................           5.1

massif du terrain................................................................................          5.7

matières organigues...........................................................................           3.25

maximum-compact etat terrain. .........................................................          4.55

maximum-meuble état de terrain........................................................          4.54

meuble terrain.....................................................................................         3.5

méthode de ne consolidé cisiallement................................................          4.28

méthode de consolidé cisiallement.....................................................          4.27

méthode de circulaire lisaillement......................................................          5.12

méthode de progressif lisaillemem.....................................................          5.13

méthode de stationaire thermique régime...........................................          5.24

méthode de rotatoire lisaillement. ......................................................           5.11

microagregat composition de terrain..................................................           4.56

module de cisaillement.......................................................................          4.13

module de déformation volumétrique................................................          4.14

module de linéaire déformation..........................................................         4.17

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

mouvant geléterrain ..........................................................................           3.19

nestabiliser état..................................................................................           4.31

non drainage épreuve........................................................................           4.10; 4.11

normal pression sur le terrain............................................................           5.8

optimum humidité.............................................................................           4.2

perméabilité de eau...........................................................................           5.15

plastigue gele terrain.........................................................................            3.18

point de essai (sondage)....................................................................           5.3

perspicacité........................................................................................          5.14

pression de initiale affaissemente......................................................           4.46

pression de gonflement......................................................................          4.35

pression naturel dans terrain..............................................................           5.17

pression sur le éprouvette de terrain..................................................           4.36

profondeur de gélèment.....................................................................          5.22

profondeur de saison dégèlement......................................................           5.21

poussière............................................................................................          3.12

restes végétation................................................................................           3.26

résistance de cisaillement terrain......................................................            4.25

résistance du sol gelé de cisaillement effet surface

matériaux-fondation..........................................................................           4.22

retrait du terrain.................................................................................           4.43

retrait du terrain absolut....................................................................           4.44

retrait du terrain relatif......................................................................           4.45

sapropel.............................................................................................          3.22

sec a l'air état du terrain....................................................................            4.53

sol effet froid. ...................................................................................          3.16

sol gelé..............................................................................................           3.14

sol glacé............................................................................................           3.15

sol loessique.....................................................................................            3.24

sol semirocheux................................................................................           3.13

sol tourbeux......................................................................................           3.24

sonde..................................................................................................          5.4

specifîgue résistance du terrain sous canule (cône) du sonde...........            5.6

stabiliser état......................................................................................          4.30

 

ДСТУБА.1.1-25-94

 

stabilisationde retrait de eprouvette convenu....................................           4.50

stade de inodes fluage........................................................................          4.24

statiquesondare..................................................................................         5.2

texture du terrain................................................................................          3.4

terrain.................................................................................................          3.1; 3.20

terrain artificielle................................................................................          3.2

terrain (sol) structure..........................................................................          3.3

tourbe.................................................................................................          3.23

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

Абетковий покажчик російських термінів

 

вещество органическое ...................................................................           3.25

влажность гигроскопическая ..........................................................           4.3

влажносгь грунта .............................................................................           4.1

влажность набухания(Wh),доли единицы ...................................            4.33

влажность на пределе усадки(Wy),доли единицы .....................4.34

влажность оптимальная ..................................................................           4.2

водопроницаемость .........................................................................           5.15

галька ................................................................................................          3.8

глубина сезонного оттаивания .......................................................           5.21

глубина оттаивания .........................................................................           5.22

гравий ...............................................................................................           3.10

граница раскатывания (пластичности) ..........................................            4.5

граница текучести ............................................................................          4.4

гранулометрический состав грунта ...............................................           4.52

грунт ..................................................................................................         3.1

грунт вечномерзлый ........................................................................           3.15

грунт мерзлый ..................................................................................          3.14

грунт морозный ................................................................................          3.16

грунт пластичномерзлый ................................................................           3.18

грунт полускальный ........................................................................           3.13

грунт связный ..................................................................................           3.6

грунт сыпучемерзлый .....................................................................           3.19

грунт твердомерзлый ......................................................................           3.17

грунты искусственные ....................................................................           3.2

грунты заторфованные ...................................................................            3.24

гумус.................................................................................................           3.27

давление набухания (Рн), МПа (кгс/см2) .......................................            4.35

давление на грунт нормальное(P).................................................           5.8

давление на образец грунта (Р), МПа (кгс/см2) ............................4.36

давление начальное просадочное ..................................................           4.46

давление природное в грунте .........................................................           5.17

дресва ................................................................................................          3.11

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

зонд ....................................................................................................         5.4

зондирование статическое ...............................................................          5.2

измерительное устройство ..............................................................          5.5

ил ........................................................................................................         3.21

испытание дренированное ...............................................................          4.12

испытание консолидированно-недренированное .........................            4.11

испытание недренированное ...........................................................          4.10

коэффициент вязкости .....................................................................           4.20

коэффициент нелинейной деформации .........................................            4.18

коэффициент оттаивания ................................................................           4.16

коэффициент оттаивания и сжимаемости . ...................................            5.16

коэффициент поперечного расширения ........................................            4.19

коэффициент пористости ................................................................           4.58

коэффициент сжимаемости .............................................................           4.15

масса грунта ......................................................................................         4.57

массив грунта ....................................................................................         5.7

модуль линейной деформации(E)..................................................          4.17

модуль объемной деформации (К) .................................................           4.14

модуль сдвига ...................................................................................          4.13

метод вращательного среза .............................................................          5.11

метод кольцевого среза ...................................................................          5.12

метод консолидированного среза ...................................................          4.27

метод неконсолидированного среза ...............................................           4.28

метод поступательного среза ..........................................................          5.13

метод стационарного теплового режима .......................................           5.24

набухание грунта ..............................................................................         4.37

набухание грунта абсолютное ........................................................           4.38

набухание грунта относительное ....................................................          4.39

набухание грунта под нагрузкой, доли единицы ..........................            4.40

набухание грунта свободное, доли единицы .................................           4.41

несвязный грунт ...............................................................................          3.7

нестабилизированное состояние ....................................................           4.31

остатки растительные ......................................................................          3.26

почва ..................................................................................................         3.20

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

плотность грунта ..............................................................................          4.6

плотность сухого грунта .................................................................          4.7

плотносгь частиц грунта .................................................................           4.8

показатель структурной прочности грунта при срезе (Пcтр.) ....   5.10

ползучесть ........................................................................................          4.23

прибор одноплоскостного среза ....................................................           4.76

предел прочности (временное сопротивление)

при одноосном сжатии ....................................................................           4.9

проницаемость ..................................................................................         5.14

просадочность относительная ........................................................           4.47

пыль ..................................................................................................          3.12

рыхлые грунты ................................................................................           3.5

сапропель .........................................................................................           3.22

сжатие образца грунта абсолютное ...............................................           4.48

сжатие образца грунта относительное ..........................................            4.49

слой сезонного оттаивания .............................................................           5.20

сопротивление грунта удельное

под наконечником (конусом) зонда ..............................................5.6

сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности

смерзания с материалом фундамента(Raf)....................................           4.22

сопротивление срезу грунта ...........................................................           4.25

состояние грунта воздушно-сухое .................................................           4.53

состояние грунта предельно плотное ............................................           4.55

состояние грунта предельно рыхлое .............................................           4.54

состав грунта микроагрегатный ....................................................            4.56

стабилизация осадки образца грунта условная ............................            4.50

стабилизация осадки условная .......................................................           5.18

стабилизированное состояние ........................................................           4.30

стадия незатухающей ползучести ..................................................           4.24

структура грунта ..............................................................................          3.3

ступень давления .............................................................................           4.51

ступень давления на образец грунта .............................................            4.42

сцепление грунта удельное (С) .....................................................5.9

сцепление эквивалентное ..............................................................4.21

текстура грунта ...............................................................................           3.4

 

ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

теплопроводность грунта ...............................................................           5.23

торф ..................................................................................................          3.23

точка испытаний (зондирования) ..................................................5.3

угол внутреннего трения грунта ...................................................4.32

уплотнение грунта предварительное ............................................            4.29

усадка грунта ..................................................................................            4.43

усадка грунта абсолютная по: высоте, диаметру, объему ..........4.44

усадка грунта относительная по:

высоте(h),диаметру(d),объему (V) ............................................            4.43

целик грунта ....................................................................................           5.1

чаша оттаивания .............................................................................            5.19

щебень .............................................................................................           3.9


 

 

Выбор редакции: