Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Изделия полимерные погонажные профильные и отделочные стеновые (рулонные и листовые)

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Longs structural polymeric wall-finishing articles (roll and sheet)

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення

Чинний від 1995-01-01

1 Галузь використання

 

1.1Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі виготовлення виробів полімерних погонажних профільних та оздоблювальних стінових (рулонних і листових).

 

        1.2  Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельнихматеріалів, а також для робіт з стандартизації або при вико­ристанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

 

1.3  Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під­приємств, установ, організацій, що діють на території України, тех­нічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

                                                                                                                        ДСТУ Б А.1.1-28-94

 

2  Нормативні посилання

 

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.0-93

Державна система стандартизації України.

Основні положення

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України.

Порядок розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації  України.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення і змісту стандартів

КНД.50.011-93

Керівний нормативний документ зі стандартизації.

Основні положення та порядок розроблення стандартів на терміни і визначення


З  Основні положення

 

3.1   Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3У стандарті, як довідкові, подані німецькі(de),англійські (en),французькі(fr)та російські(ru)відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4У стандарті наведені абетковий покажчик термінів україн­ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан­дартизованих термінів кожною мовою окремо.

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4    Загальні поняття

4.1    Загальні відомості

4.1.1 погонажний профільний         

          виріб

Довгомірний виріб різного поперечногоперерізу,який застосовується для опоряджувальних, кріпильних та інших видів робіт прибудівництві

і ремонті будівель і споруд

 


        de

 

        en

 

         fr

         ru

leistenförmig  

Profilerzeugnis        

long shaped product   

 

produit long façonné

 

погонажное профильное изделие

 

Длинномерное изделие различногопоперечного сечения, применяющеесядля отделочных, крепёжных и другихвидов работ при строительствеиремонте зданийи сооружений

4.1.2  вид погонажного виробу

Група виробів, яких характеризує   сукупність фізикомеханічних властивостей(наприклад, м'які, напівжорсткі та жорсткі полівініл-хлоридні вироби)

      de

 

      en

       fr

      ru

Art des leichtenförmige

Erzeugnis

type of long product

typed'un produit long

вид погонажногоизделия

Группа изделий,характери-

зующихся совокупностью физико-механических свойств (например, мягкие, полужёсткие и жёсткие поливинилхлоридные изделия

4.1.3  м'який погонажний   

          профільний виріб

  

Погонажний профільний    виріб, сировинні маси якоговміщують понад  25%пластифікатора

 de

  

     en

     fr

     ru

weich leistenförmig

Profilerzeugis

 

soft long shaped product

 

produit long façonné mou

 

мягкое погонажное профиль­ное изделие

 

Погонажное профильное       изделие, сырьевые массы которогосодержат свыше  25%пластификатора


ДСТУ Б А.1.1-28-9

4.1.4.      напівжорсткий погонажний  профільний вирі

Погонажний профільний виріб, сировинні маси якого вміщують

(15-25)%пластифікатора

          de

 

          en
           fr
          ru

halbstarr leistenförmig

Profilerzeugnis

semi rigid long shaped product

produit long façonné semi-rigide

полужёсткоепогонажноепрофильноеизделие

 

Погонажное профильное изделие, сырьевые массы которого содержат(15-25)%пластификатора

 

4.1.5  жорсткий погонажний

          профільний виріб

 

Погонажний профільний виріб, сировинні маси якого вміщують менше 15%пластифікатор

 

     de

 

      en

      fr

      ru

starr leistenförmig

Profilerzeugnis

rigid long shaped product

produit rigide long façonné
 жёсткоепогонажноепрофильноеизделие

Погонажное профильное изделие, сырьевые массы  которого содержат менее 15%пластификатора

4.1.6  деревинно-полімерний

 погонажний профільний       

 виріб

Погонажнийпрофільний виріб на основі полімерних матеріа-лів і відходів переробкидеревини

      de

 

      en

      fr

      ru

holzpolymer leistenförmig

Profilerzeugnis

wood polymer long shaped product

produit-polymere long façonné

древесно-полимерное погонажное профильное изделие

Погонажное профильное изделие наоснове полимерных материалов и отходов переработки древесины

 ДСТУБА.1.1-28-94

4.2 Сировинні матеріали

4.2.1формувальна суміш

 

Багатокомпонентний склад

із вихідних матеріалів для

виробництва виробів, виготов-

лений зазаданимитехнологіч-

нимипараметрами

     de

     en

      fr

Formmischung

moulding (sand)

sablede fonderie (de moulage)

формовочная смесь

 

 Многокомпонентный состав из

 исходных  материалов для

 производства изделий,

 приготовленный по заданным

 технологическим параметрам

4.2.2  полівінілхлорид                                                                                                                                                                                                                          

         Полімер переважно лінійної будови, який утворюється при полімеризації вінілхлорид

     de

     en

      fr

 

Polyvinylchlorid

Polyvinylchloride

polyvinylchlorure

поливинилхлорид

 

Полимер преимущественно линейного строения, образу-ющийся приполимеризации винилхлорида

4.2.3метилметакрилат                   

 

Метиловий ефір метакрилової кислоти–безколірна прозора рідина, яка застосовується як компонент в'язкотекучих

формувальних сумішей


     de

     en

      fr

     ru


Methylmethakrylat

methyl methacrylate

méthacrylatede méthyle

метилметакрилат

 

Метиловый эфир метакриловой кислоты-бесцветная прозрач-ная  жидкость,применяющаяся вкачествекомпонента вязко-текучихформовочных смесей

 

4.2.4 поліметилметакрилат

Лінійний термопластичний полімер, який одержують шляхом полімеризації метилметакрилату

 

      de

      en

       fr

      ru

 

Polymethylmethakrylat

polymethylmethacrylate

polyméthacrylate demethyl

полиметилметакрилат

Линейныйтермопластич-

ный полимер, получаемый

путём полимеризацииметилметакрилата


ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.2.5 полістирол                                

 

Термопластичний полімер переважнолінійної будови, який одержуютьпри полімеризаціїстиролу


      de

      en

       fr

       ru


Polystyrol

polystyrene 

polystyrene

полистирол

 

Термопластичный полимер преимущественно линейного строения, получаемый при полимеризации стирола

 

4.2.6  пластифікатор

                                                                                                                                    

Висококипляча органічна рідина аботверда речовина,щослужить для зменшениякрихкості та збільшенняпластичності матеріалу              (ДСТУБ А.1.1-18-94)


      de

      en

      fr

      ru


 Plastifïkator

plasticizer

plastifiant

пластификатор

Высококипящая органическая жидкость или твёрдое ве-щество, служащее для умень-шенияхрупкости и увеличе-ния пластичности материала
 

4.2.7  наповнювач                                                                                                                                                              

Дисперснаречовинапри-родногоабосинтетичного походження, яка використо-вується для одержання форму-вальних сумішей з метоюполіпшення технологічності їхпереробкиі наданнязаданих властивостейпродукції

(ДСТУ Б А.1.1-18-94)

     de

     en

      fr

      ru

Füllstoffe

filler

charge

наполнитель

 

Дисперсное вещество приро-дного или синтетического происхождения, используемое для получения формовочных смесей с целью улучшениятехнологичности их перера-ботки и придания заданных свойств продукции

 

4.2.8   мастило                                         de     Schmieren

                                                                   en     lubricant

                                                                    fr      lubrifiant

                                                                    ru     смазка

Речовина, що сприяє зни-                        Вещество, способствующее
женню адгезії матеріалу до                      снижению адгезииматериа-
металевих поверхонь об-                         лак металлическимповерх-
ладнання та форм                                      ностямоборудования и форм


         ДСТУБА.1.1-28-94

4.2.9  стабілізатор                                de     Stabilisator

                                                           en     stabilizer

                                                            fr      stabilisant

                                                           ru      стабилизатор

Речовина, яка зменшує                          Вещество, уменьшающее

швидкість термоокислю-                        скорость термоокислитель-

вального, світлового та                          ного,светового идругих

інших видів старіння                               видов старения полимерных

полімерних матеріалів                            материалов
(ДСТУБА.1.1-18-94)

 

4.2.10 каталізатор                                   de     Katalysator

                                                                    en     catalyst

                                                                     fr      catalyseur

                                                                    ru      катализатор

Речовина, яка викликає                         Вещество, вызывающее

полімеризацію за допомо-                     полимеризацию созданием

гою утворення активних                         активных центров роста

центрівростуланцюга                           цепи связей в молекуле
зв'язків у молекулі

 

4.2.11  пороутворювач                            de     Porebildner

         en     pores forming substance

          fr      substanceformant lespores

          ru     порообразователь

Газо- або піноутворююча                       Газо-или пенообразуюшее

речовина, яку вводять уси-                    вещество, вводимое в сырье-

ровинні суміші з метою ут-                     вые массы с целью образова-

ворення увиробахпор                            ния в изделиях пор путём вы-

шляхомвиділення газів                           деления газов или образова-

абоутворення піни під час                     нияпены при производстве

виробництва під дією                               под воздействием повышен-

підвищеної температури                        ной температуры или при хи-

або прихімічній реакції                           мическойреакции этих ве-

цих речовин                                                ществ

 

4.2.12  добавка                                          de     Zusatz

                                                                     en     additive

                                                                      fr      addition

                                                                      ru     добавка

Речовина мінерального                          Вещество минерального или
або органічного походжен-                    органического происхожде-
ня,яку застосовують у не-                     ния, применяемое в неболь-
великихкількостях і яка за-                   шихколичествах и обеспечи-
безпечує заданівласти-                         вающее заданные свойства
вості продукції                                           продукции

 


ДСТУБА.1.1-28-94

4.2.13 пігмент                                         de     Pigment

                                                                  en     pigment

                                                                   fr      pigment

                                                                   ru     пигмент

Порошкоподібна орга-                          Порошкообразноеоргани-

нічна або неорганічна                           ческое или неорганическое

кольорова речовина,                              цветное вещество, нераство-

нерозчинна або малороз-                    римое или малорастворимое

чинна у воді та розчин-                         вводе и растворителях,при-

никах, яку застосовують                        меняемое для крашения по-

для фарбування полімер-                    лимерных материалов
них матеріалів
(ДСТУ Б А.1.1-18-94)

4.3  Способи виробництва

 

4.3.1  екструзія                                        de    Extrusion

                                                                   en   extrusion

                                                                   fr     extrusion

                                                                   ru    экструзия

Безперервний технологіч-                 Непрерывный технологичес-
ний процес перероблення                кий процесcпереработкифор-
формувальної суміші, який                мовочнойсмеси, который за-
полягає у розм'якшенні ма-               ключается в размягчениима-
теріалу під дією підвищених             териалапод воздействиемпo-
температурі надання йому              вышенныхтемператури при-
потрібної форми продавлю-             дания ему необходимой
ванням через головку екст-               формы продавливаниемчерез
рудера                                                      головкуэкструдера
(ДСТУБА.1.1-18-94).

 

4.3.2  лиття під тиском                          de     Guss unter Druck

                                                                          en      pressurecasting          

                                                                   fr      coulée sous pression

       ru      литьёподдавлением

Технологічний процес                          Технологическийпроцесепo-
одержанняВиробів з розп-                 лучения полимерных изде-
лавлених мас шляхом за-                    лийиз расплавленных масс
повнення ними під тиском                   путём заполнения ими под
замкненихформ                                     давлением замкнутых форм

 

 

4.3.3  вільне лиття в замкнені             de     Freiguss inder geschlossenen

          форми                                                    Formen

      en     free closed (sand) casting

       fr     coulée libre en moules fermés

       ru    свободное литьё в замкнутые

              формы

Технологічний процес                         Технологический процесс по-
одержаннявиробів із                           лучения изделий из вязкоте-
в'язкотекучих мас, що за-                    кучихмасс, заполнивших
повнилигерметично закри-               герметически закрытую фор-
ту форму,полімеризацією                 му,полимеризацией их жид-
їх рідких складових спосо-                  кихсоставляющих способом
бомтермічної обробки                        термической обработки

 


ДСТУБА.1.1-28-94

4.3.4  пресування                                   de   Pressen

                                                                  en   pressing

                                                                   fr    pressage

                                                                   ru   прессование

Метод формування                              Методформования изделий

виробів із полімерів, який                   из полимеров, заключающий-

полягає в пластичній де-                    ся впластичной деформации

формації матеріалу при од-               материала приодновремен-

ночасній дії на нього тепла                ном действии на неготеплаи

і тиску з наступною                               давления и последующей фик-

фіксацією форми виробу                    сацией формы изделия

 

4.3.5  промазний спосіб                        de   Verschmierenvorgang

                                                                  en   spreading method

                                                                   fr    méthode d'enduisage

                                                                   ru   промазной способ

 

             Технологічний процес ви-                  Технологическийпроцессиз-
готовленияполімерних ви-              готовленияполимерныхиз-
робів з одно- або багато-                 делийс одно- или многослой-
шаровим нанесенням (на-               ным нанесением (намазкой) на
мазкою) на рухому основу                движущуюсяоснову формо-
формувальних сумішей з                 вочнойсмеси с последующим
наступним їх терможелю-                терможелированием её,
ванням, каландруванням                 каландрированием иохлаж-
та охолодженням                               дением

 

4.3.6  вальцювання                                de   Walzen

                                                                  en   rolling

                                                                   fr    cylindrage

                                                                  ru   вальцевание

Процес багаторазового про-          Процессмногократногопро-
давлювання формувальної             давливания формовочной
суміші крізь зазор між двома          смесичерез зазормежду
паралельно розміщеними              двумя параллельно располо-
валками, які обертаються на-        женными и вращающимися
зустріч один одному, що                  навстречу другдругу валка-
призводить до її розігрі-                   ми,что приводит к её разо-
вання,перемішування ігомо-        греву, перемешиванию и го-
генізації                                                могенизации

 

4.3.7 каландрування                            de   Kalandrieren

                                                                 en   calendering

                                                                  fr    calandrage

                                                                  ru   каландрирование

Безперервний технологіч-                Непрерывный технологичес-

ний процес формування ви-            кий процессформования из-

робів за допомогою систе-               делийс помощью системы

ми паралельно розміще-                  параллельнорасположен-

них валків, які обертаю-                     ных и вращающихся

ться назустріч один одно-                навстречу другдругувалков

му, шляхом продавлюван-                путём продавливанияисход-

ня вихідних матеріалів                      ных материаловчерез зазор

крізь зазор між валками                     междувалками

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.3.8  вакуумформування                     de   Wakuumformung

                                                                  en   vacuummoulding

                                                                   fr    formage sous vide

       ru   вакуумформование

Спосіб формування виро-                     Способ формования изделий
бів із нагрітих до високое-                     из нагретых до высокоэлас-
ластичного стану листових                   тичногосостояния листовых
термопластичних мате-                         термопластичныхматериа-
ріалів під дією сили, що ви-                   ловпод воздействием силы,
никає через різницю між                        возникающей из-за разности
атмосферним тиском по-                       между атмосферным давле-
вітря і розрідженням, утво-                   ниемвоздуха иразрежени-
реним всерединіпорожни-                   ем, создаваемым внутри по-
ниформи, над якою                                лости формы, над которой за-
закріпленолист                                        креплён лист

4.4   Номенклатурапродукції

4.4.1 Вироби погонажні профільні

 

4.4.1.1 трубка                                         de   Röhrche

                                                                  en   pipe

                                                                   fr   tube

                                                                  ru   трубка

Погонажний профільний                    Погонажноепрофильное из-
виріб кільцевого перерізу                   делие кольцевого сечения
для ізоляції проводів іка-                   для изоляции проводов ика-
белів електромереж, про-                  белей электросетей, проклад-
кладки мереж водопоста-                   кисетей водоснабжения ика-
чання і каналізації та                           нализации идругихцелей
інших цілей

 

4.4.1.2  поручень                                 de   Gelände

     en   railing-cladding shape

      fr   maincourante

     ru   поручень

Погонажний профільний                Погонажноепрофильное из-
виріб для влаштування                  делие для устройстваверх-
верхньої частини огород-               нейчастиограждения лест-
ження сходів, площадок і               ниц,площадоки выступов
виступів для опори рук                   дляопоры рук

 

 

4.4.1.3   плінтус                                       de   Plinthe

                                                                   en  plinth 

                                                                    fr   plinthe

                                                                   ru   плинтус

Погонажний профільний                    Погонажноепрофильное из-         

виріб, який пристосовують                 делие, приспосабливаемое           

по периметру підлоги в                      по периметру пола вместе

місці стику її зі стіною                         стыка его со стеной


ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.1.4 плінтус з каналами                    de   Plinthe mitKanäle für die

             для електричної проводки              elektrische Leitung

 

        en   plinth with ducts for electric

              wiring

        fr    plinthe avec caniveaux pour

               canalisationéléctrique           

                                                                    ru   плинтус с каналами для элек-

                                                                          трической проводки

Плінтус, який має у своїй                    Плинтус, имеющий в своей

конструкції порожнини                        конструкции полости для

для прокладкипроводів і                    прокладки проводов и кабе-

кабелів електоропередачі                   лейэлектропередачи

 

4.4.1.5  наличник                                     de   Verkleidungsleist

                                                                   en   casing

                                                                    fr    chambranle

                                                                    ru   наличник

Погонажний профільний                     Погонажноепрофильное из-

виріб, який застосовують                    делие, применяющеесядля

для опорядження дверних                  отделки дверных проёмов

прорізів

 

4.4.1.6  наличник з каналами                 de   Verkleidungsleist mit Kanäle

             для електропроводок                       für die elektrische Leitung

 

        en    casing with ducts for electric wiring

         fr    chambranle avec caniveaux

                 pour installationéléctrique

          ru    наличник с каналами для

                 электропроводок

            Наличник,який має у                            Наличник, имеющий в своей

своїй конструкціїпорожни-                  конструкции полости для

ни для прокладкипроводів                  прокладки проводов и кабе-

і кабелів                                                     лей

 

4.4.1.7  поріжки дверних прорізів        de   Türschwellen

        en   tresholds of door openings

         fr   seuils des baies de porte

        ru   порожки дверных проёмов

Погонажні профільні виро-                 Погонажные профильные

би, які застосовують для                     изделия, применяющиеся

влаштування порогу в                          дляустройствапорога в

дверному прорізі                                   дверном проёме

 


ДСТУБА.1.1-28-94

 

4.4.1.8  прокладка для вікон               de   Fensterdichtung

     en    gasket for windows

      fr     ruban degarniture pourles

           fenêtres
    ru    прокладка дляокон

Погонажний профільний                    Погонажноепрофильноеиз-

виріб із полівінілхлориду,                  делие из поливинилхлорида,

який застосовують для                       применяющееся дляуплотне-

ущільнення стиків скла з                    ниястыков стёкол с оконны-

віконнимирамамиі рам                      мирамами и рам между

міжсобою уприміщеннях                  собой в помещениях зданий

будівель і споруд                                  и сооружений

 

4.4.1.9 елемент віконних рам             de   Fensterrahmenelement

                                                                  en   windowcrosscasement

                                                                   fr    élément des châssis (de fenêtre)

                                                       ru   элемент оконных переплётов

Погонажний профільний                     Погонажноепрофильное

виріб, що застосовують при                изделие, применяемоепри

складанні віконних рам                        сборке оконных рам

 

4.4.1.10  напрямна для шибок              de   Führungsleist für die Gläser

                                                                   en   guide for windowpanel

                                                                    fr    glissière pour les vitres

                                                                   ru    направляющаядлястёкол

             Погонажнийпрофільний                    Погонажноепрофильное

виріб, який застосовується                 изделие, применяющееся для

длявлаштування пересув-                 устройства передвижных

них шибок                                                 стёкол

 

4.4.1.11штапик                                        de   Deckleiste

                                                                   en   bead

        fr    baguettede vitrerie

       ru    штапик

Погонажнийпрофільний                    Погонажноепрофильное
виріб, який застосовується                изделие, применяемоедля
для кріплення фільонок                     крепления филенок или
або шибок у фальцях двер-               стёкол в фальцах дверной
ної або віконної обв'язки,                   или оконной обвязки, закры-
закриваннястиків сухої                      ваниястыков сухой штука-
штукатурки                                             турки

 

4.4.1.12  накладка на проступ               de   Trittstufenbeläge der

               сходового маршу                            Treppenläufe

       en   strapontreadflights
        fr    giron des volées d'escalier
       ru    накладка на проступь
               лестничного марша

Погонажнийпрофільний                      Погонажноепрофильное

виріб, який застосовується                  изделие, применяемое для

для личкуванняпроступів                    облицовки проступей

 


 

ДСТУБА.1.1-28-94

 

4.4.1.13 нащільник для ванни             de   Fugendeckleiste für die Bäder

                                                                  en   flashing

                                                                   fr    bande de recouvrement des

             joints pour baignoires

      ru   нащельникдляванны

Погонажнийпрофільний                    Погонажноепрофильное

виріб, який застосовується                изделие, применяющеесядля

для ущільнення при уста-                  уплотнения при установке

новці ванн в місцях їх при-                  ванн вместах их примыка-

микання до стін                                     ниякстенам

 

4.4.1.14 нащільник для внутріш-         de   Fugendeckleiste für die inneren

              нього стику панелей                           Plattenstösse

                                                                   en   batten cleans for inner joints of 

                                                                          panels

       fr    battement pour lesjointsintérie-

             urs des panneaux

       ru   нащельникдлявнутреннего

             стыка панелей

Погонажнийпрофільний                     Погонажноепрофильное

виріб, який застосовується                 изделие, применяющееся для

дляущільненняпристику-                 уплотнения при стыковке

ванніпанелей,що знахо-                    панелей, расположенных

дятьсявсередині будівель і                внутри зданий и сооружений

споруд

 

4.4.1.15  смужка                                       de   Streife

                                                                   en   strip

                                                                    fr    bande

                                                                    ru   полоска

Погонажнийпрофільний                      Погонажноепрофильное

виріб у вигляді смуги, який                  изделие в виде полосы,при-

застосовується для окан-                    меняющееся дляокантовки

товки оздоблювальнихмате-              отделочных материалов стен

ріалів стін і підлоги зметою                и пола с целью украшения

прикрашенняінтер'єру                         интерьера

 

 

4.4.1.16 розкладка для кріплення        de   Verteilunge für die Befestigung облицювального листа                    der Verkleidungsplatten

         en   joining member for fixing of

               facing sheet

         fr    parclause pour fixationde la

               plaquede revêtement

         ru   раскладка для крепления 

               облицовочного листа

Погонажнийпрофільний ви-               Погонажноепрофильное

ріб, який застосовуєтьсяпри              изделие, применяющееся

опоряджувальнихроботах                  при отделочных работах для

длякріпленняоблицювальних           крепления облицовочных

плоских виробів                                   плоских изделий


ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.1.17  елементвнутрішнього            de   Innenverkleidungselement

                 облицювання                          en   element of inner lining

  fr   élément de revêtement intérieur

 ru   элементвнутреннейоблицовки

Погонажнийпрофільний                 Погонажноепрофильное

виріб, який застосовується             изделие, применяющееся для

длявиконання опоряджу-               выполнения отделочных,

вальних, декоративних                    декоративных работ в

робіт в приміщеннях                        помещениях

 

4.4.1.18  кріпильний елементдля         de   Befestigungselement für die

               плівки                                                 Polyäthylenfolien

                                                                    en   fixing element for polyethylene

        film

                                                                     fr    élément defixation pourpellicule

                                                                            enpolyèthylène

                                                                     ru   крепёжный элемент для плёнки

Погонажнийпрофільний               Погонажноепрофильное

виріб, який застосовується           изделие, применяющеесядля

для кріплення плівок утеп-           крепления плёнокв тепли-

лицях та інших видах сіль-            цахидругих видах сельско-

ськогосподарських будівель         хозяйственныхстроений

 

4.4.1.19  елемент каркасу теплиць        de   Gerippeelement der Treibhäuser

                                                              en   frame's element of green houses

                                                               fr    élément d'ossature des serres

                                                               ru   элементкаркасатеплиц

Погонажнийпрофільний                Погонажноепрофильное

виріб, який застосовують               изделие, применяющеесядля

для спорудження теплич-              возведения тепличныхстрое-

них будівель                                       ний
 

4.4.1.20 елемент для тваринниць-        de   Bauelement für die Viehställe

                ких приміщень (поїлка,            en   element for housing for live-stock

                годівниця)                                   fr    élément pour bâtiments pour

         bêtes
  ru   элемент для животноводческих

помещений (поилка, кормушка)

            Погонажнийпрофільний                          Погонажноепрофильное

виріб, який застосовується                    изделие, используемое для

дляобладнання тварин-                        обустройства животновод-

ницьких приміщень                                   ческихпомещений

 

4.4.1.21  поливальнийшлангіз               de   Sprengschläuch aus plastischen

               пластичних мас                                      Massen

           en   watering hose from plastic mass

            fr    tuyauflexibled'arrosage en

                 massesplastiques

          ru   поливочный шланг из пласти-

                ческих масс

Погонажнийпрофільний                        Погонажноепрофильное

виріб кільцевого перерізу,                      изделие кольцевого сечения,

призначений для подачі                         предназначенное для подачи

водиі виготовляєтьсяме-                       воды, изготавливаемое мето-

тодомекструзіїгладким,                         дом экструзии гладким, реб-

ребристимабо гофрованим                  ристым или гофрированным

 


     ДСТУБА.1.1-28-94

 

4.4.1.22 водостічний жолоб                 de   Entwässerungsrinne

                                                                   en   gutter

                                                                    fr   gouttière

                                                                   ru   водосточный желоб

Погонажнийпрофільний                     Погонажноепрофильное из-

вирібпереважнокільце-                      делиепреимущественно

вогоперерізу, призначе-                     кольцевого сечения, предна-

ний для стіканняводи                          значенное для стока воды

 

4.4.1.23 гнучка вита дренажна            de   biegsame verdrillte Dränagerohr

               труба                                         en   flexibletwisted drain pipe

       fr   tuyau de drainage flexible torsadé

       ru   гибкая витая дренажная труба

Погонажнийпрофільний                    Погонажноепрофильное из-

виріб, що одержують                            делие,полученное навивкой

навивкоюекструдованої                     экструдированной полосы-

смугинапівфабрикату і                       полуфабриката и применяе-

застосовують для влашту-                 мое для устройства дренажа,

вання дренажу,а також як                 а также в качестве водосто-

водостокиі повітроводи в                   ков и воздухоотводов в про-

промисловихбудівлях                         мышленных зданиях

4.4.2   Вироби оздоблювальні стінові рулонні

 

4.4.2.1  полівінілхлоридна деко-          de   Ausstattungsfolie selbstklebrig

             ративна оздоблювальна                aus Polyvinylchlorid (ПДСО)

    самоклейнаплівка (ПДСО)       en  decorative finishing autoglueig

                                                                 рolyvinylchloridefilm(ПДСО)

        fr    pellicule autocollante

      enpolychlorure de vinyle déco-

      rative de finition(ПДСО)

       ru  поливинилхлоридная декора-

            тивнаяотделочная самоклея-

            щаяся плёнка(ПДСО)

Самоклейний оздоблюва-                 Самоклеящийся отделочный

льнийплівковий матеріал,                 плёночный материал, изго-

щовиготовляється наос-                  товленный на основеполи-

нові полівінілхлоридних                     винилхлоридных компози-

композиційвалково-калан-                ций вальцово-каландровым

дровим способомз наступ-                способом с последующим на-

нимнанесеннямпечатного                несением печатного рисунка

малюнка зодного бокуі                     с одной стороны и клеевого

клейовогошару-здругого                слоя-с другой

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСТУ Б А.1.1-28-94

 

4.4.2.2  полівінілхлоридна                   de   Ausstattungsfolie aus

декоративна оздоблю-                    Polyvinylchlorid(ПДО)

вальна плівка (ПДО)                 en   decorative finishing

              Polyvinylchloride film(ПДО)

        fr    pellicule en polychlorure de vinyle

              décorative de finition(ПДО)

        ru   поливинилхлоридная декора-

              тивнаяотделочная плёнка (ПДО)

Оздоблювальний плівко-                   Отделочный пленочный ма-

вий матеріал, що виготов-                 териал, изготавливаемый

ляється валково-каландро-               вальцово-каландровымспо-

вим способом на основі                     собом наоснове поливинил-

полівінілхлоридних компо-                хлоридных композиций с

зицій з наступнимнанесен-               последующим нанесением

ям печатного малюнка                       печатного рисунка

 

4.4.2.3 полівінілхлоридний                 de   Polyvinylchloridmaterial auf

             матеріал на паперовій                    Papierunterlage “Isoplen”

             підоснові “Ізоплен”                 en   paper-basedpolyvinylchloride

             material “Isoplene”

       fr   matériau en polychlorure devinyl

             àsupport papier “Isoplen”

       ru   поливинилхлоридныймате-

             риал на бумажной подосно-

             ве “Изоплен”

Оздоблювальний матеріал               Отделочный материал од-

одноколірний або багато-                  ноцветный или многоцвет-

колірний, що виготовля-                    ный, изготовляемый промаз-

ється промазнимспособом               ным способом нанесением

нанесенням на паперову                   набумажную подоснову

підоснову композицій на                    композиций на основе поли-

основі полівінілхлориду,                    винилхлорида,пластифика-

пластифікаторів, стабі-                      торов, стабилизаторов,

лізаторів, наповнювачів,                    наполнителей, пигментов и

пігментів і різнихдобавок                   различных добавок


ДСТУБА.1.1-28-94

 

4.4.2.4  полівінілхлоридний                 de   aufgeschäumtes

спінений матеріал на                       Polyvinylchloridmaterial auf

паперовій підоснові                         Papierunterlage “Penoplen”

“Піноплен”                                  en   foamed paper-based polyvinyl-

             chloride material “Penoplene”

       fr    matériau en polychlorure de   

             vinylemoussé à  base de

             papier “Penoplene”

       ru   поливинилхлоридный

             вспенен­ный материал на

             бумажной подоснове

             “Пеноплен”

Оздоблювальний матеріал               Отделочный материал одно-

одно-або багатоколірний                  или многоцветный с гладкой

з рівною аботисненою                       или тиснёной лицевой повер-

лицьовою поверхнею, що                  хностью,изготовляемый на-

виготовляєтьсянанесен-                   несением на бумажную под-

ням напаперову підоснову               основу композиций из поли-

композицій із полівініл-                      винилхлорида, пластифика-

хлориду,пластифікаторів,                 торов, стабилизаторов,

стабілізаторів, спінюючо-                   вспенивающего агента

го агента (пороутворюва-                   (порообразователя), пигмен-

ча),пігментів                                           тов

 

4.4.2.5 полівінілхлоридний                 de   Putzmaterial aus Polyvinyl-

             оздоблювальний матеріал            chlorid auf Papierunterlage

             на паперовій підоснові                  “Poliplen”

             “Поліплен”                                 en   finishing paper-based polyvi-

              nylchloride material “Polyplene”

        fr    matériau en polychlorure de

              vinylede finition à base de

              papier “Polyplene”

        ru   поливинилхлоридныйотде-

              лочный материал на бумаж-

              ной подоснове “Полиплен”

 

Оздоблювальний мате-                      Отделочный материал, изго-

ріал, що виготовляється                    тавливаемый нанесением на

нанесенням на паперову                   бумажную подоснову после-

підоснову послідовно                         довательнонескольких

декількох печатних шарів                   печатных слоев композиций

композицій із полівініл-                       изполивинилхлорида, плас-

хлориду,пластифікаторів,                 тификаторов,стабилизато-

стабілізаторів, наповню-                    ров, наполнителей, пигмен-

вачів, пігментів і різних                       тови различныхдобавок

добавок


ДСТУ Б А.1.1-28-94

 

4.4.2.6  полівінілхлоридний                 de   aufgeschäumtes dekoratives

 декоративний стіновий                  Wandbaumaterial aus

 спінений матеріал                             Polyvinylchlorid

      en   foamed decorative wall

             polyvinylchloridematerial

       fr    matériau polychlorure devinyle

             décoratif moussé pour les murs

       ru   поливинилхлоридный

             декоративный стеновой

             вспененный материал

 

Оздоблювальний матеріал,               Отделочный материал,

що виготовляється промаз-                изготавливаемыйпромаз-

ним способом нанесенням                 нымспособомнанесением

композицій із полівініл-                       композиций из поливинил-

хлориду,пластифікаторів,                  хлорида, пластификаторов,

стабілізаторів, пігментів і                    стабилизаторов, пигментов

різних добавок на підосно-                 и различныхдобавок на

ву із склополотна                                 подоснову из стеклохолста

 

4.4.2.7полімерний декоративний       de   dekorativesPolymerisations-

            матеріал“Плетекс”                          material “Pletex”

       en   decorative polymer material

              “Pletex”

        fr    matériau polymère décoratif

     “Pletex”

       ru    полимерный декоративный

              материал“Плетекс”

Оздоблювальний матеріал,               Отделочный материал,

що одержують дублюван-                  полученный дублированием

ням декількох шарів із                        нескольких слоев изполиви-

полівінілхлоридних компо-                 нилхлоридных композиций

зицій з печатним малюн-                    с печатнымрисункомили

комабо без нього                               безнего

 

4.4.2.8  полівінілхлоридний                 de   Putzmaterial für den Wandbau

             оздоблювальний стіновий            aus Polyvinylchlorid “Winisten”

             матеріал “Віністен”                 en   vinylchloride wall finishing

              material “Vinisten”

       fr     matériau en polychlorure de

              vinyle definition pour           

              les murs“Vinisten”

       ru   поливинилхлоридный отде-

              лочный стеновой материал       

              “Винистен”

Оздоблювальний матері-                  Отделочный материал,

 ал,що виготовляється із                  изготавливаемый из поли-

полівінілхлориднихком-                    винилхлоридных компози-

поційметодомекструзії                     цийметодом экструзии


ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.3  Матеріали оздоблювальні стінові листові

 

4.4.3.1  полівінілхлоридна                   de   dekorative Polyvinylchloridplatte

             декоративна панель                       “Polydekor”

            “Полідекор”                               en   decorative polyvinylchloride

             panel “Polydecor”

       fr    panneau décoratif enpolychloru-

             rede vinyle“Polydecor”

       ru   поливинилхлоридная декора-

             тивная панель“Полидекор”

 

Оздоблювальний виріб,                    Отделочное изделие, изго-

щовиготовляється мето-                  тавливаемоеметодом ваку-

домвакуумформування із                 умформованияиз жёсткой

жорсткої полівінілхлорид-                  поливинилхлориднойплён-

ної плівки, попередньо                       ки,предварительно сдубли-

здубльованої з полівініл-                   рованнойсполивинилхло-

хлоридною оздоблюваль-                  риднойотделочной плёнкой

ноюплівкою 

 

4.4.3.2 декоративний паперове-         de   dekorative Papierschichtpres-

            шаруватий пластик                           stoff

       en   decorative paper laminate

        fr    stratifié à base de papier décoratif

       ru   декоративный бумажно-слоис-

              тый пластик

Оздоблювальний виріб,що                Отделочное изделие, изго-

виготовляється методом                    тавливаемое методом прессо-

пресування спеціальних                     вания специальных видов

видів паперу, просоченого                 бумаг, пропитанных синте-

синтетичними зв'язуючими                 тическимисвязующими

 

 

4.4.3.3  полістирольна                          de   dekorativ Polystyrolplatte

             декоративна панель                       “Poliform”

            “Поліформ”                                en   polystyrene decorative panel

                                                                         “Polyform”

       fr    panneau  en polystyréne décoratif

     “Polyform”

        ru   полистирольная декоративная

              панель“Полиформ”

           

            Оздоблювальний виріб, що               Отделочное изделие, изго-

виготовляєтьсяметодом                    тавливаемое методом литья

лиття під тиском із попе-                    под давлением из предвспе-

редньо спіненого ударо-                     ненного ударопрочного по-

міцного полістиролу, з                         листиролас последующей

наступним фарбуванням                    окраской различными эмаля-

різними емалями ілаками                  ми и лаками

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

 

4.4.3.4полівінілхлоридний                 de   Reliefverkleidungsplatte aus

оздоблювальний                                 Polyvinylchlorid

рельєфний лист                        en   shapedfacingpolyvinylch-

           loride sheet

     fr    plaque en polychlorurede vinyle

           de revetêment façonnée

     ru   поливинилхлоридныйоблицо-

            вочный рельефный лист

Оздоблювальний виріб,                     Отделочное изделие, изго-

щовиготовляється мето-                   тавливаемое методом

домвакуумформування із                 вакуумформированияиз

одно-або двохшарових                     одно- или двухслойных

жорстких полівінілхлорид-                жёстких поливинилхлорид-

нихлистів одно- або бага-                 ных листов одно- или мно-

токолірним                                             гоцветным

4.5 Показники технічного рівня і якості

 

4.5.1 розміри поперечного                 de   Masse des Querprofil

          профілю                                        en   dimensionsoftransversal profile

                      fr    dimensions du profil en travers

            (Transversal)
     ru   размеры поперечного профиля

Габаритні розміри, які пе-                  Габаритные размеры, прове-

ревіряються металевим                      ряемые металлическим шаб-

шаблоном при вільному                      лоном присвободномпро-

проходженні виробу по                       хождении изделия по всей

всій довжині через отвір                     его длинечерезотверстие

шаблону або стандартизо-                шаблонаили стандартизи-

ваними вимірювальними                     рованными измерительными

інструментами                                       инструментами

4.5.2  відхилення від прямо-                de   Geradlinigkeitsfehler

          лінійності                                       en   deviationfromlinearity

                                                                    fr    écart de rectitude

                                                                   ru   отклонение от прямолинейности

Величина зазору вмілі-                     Величина зазора в милли-
метрахміж вивіреною                         метрах между выверенной
рівноюгладкою площи-                      ровной гладкой плоскостью
ноюі лицьовою, а також                     и лицевой, а также одной из
однією із бокових сторін                    боковых сторон образца
зразка виробу                                       изделия

 

4.5.3  абсолютнадеформація              de   absolute Deformation

                                                                   en   absolutedeformation

                                                                    fr    déformation absolue

                                                                    ru   абсолютнаядеформация

Властивість матеріалу, що                  Свойство материала,

визначається глибиною                        определяемое глубиной вдав-

вдавлювання в нього стале-                ливания в негостального

вої кульки (у міліметрах) в                    шарика (вмиллиметрах) в

стандартних умовах випро-                 стандартных условиях испы-

бувань                                                        таний

 


ДСТУБА.1.1-28-94

 

4.5.4відновлювання                             de   Wiederherstellbarkeit

                                                                  en   restorability

                                                                   fr    pouvoir de restitution

                                                                   ru   восстанавливаемость

Здатність навантаженого                    Способность нагруженного

зразка виробу відновлю-                     образца изделия восстанав-

вати свої розміри та форму                ливатьсвои размеры и

після знімання наванта-                      форму послеснятия нагруз-

жень у стандартних умо-                      ки встандартных условиях

вах випробувань                                     испытаний

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик українських термінів

вакуумформування........................................................................................................ 4.3.8

вальцювання..................................................................................................................4.3.6

вид погонажного виробу................................................................................................4.1.2

виріб погонажний профільний....................................................................................... 4.1.1

виріб погонажний профільний деревинно-полімерний.................................................4.1.6

виріб погонажний профільний жорсткий.......................................................................4.1.5

виріб погонажний профільний м'який............................................................................4.1.3

виріб погонажний профільний напівжорсткий............................................................... 4.1.4

відновлювання................................................................................................................. 4.5.4

відхилення від прямолінійності....................................................................................... 4.5.2

деформація абсолютна................................................................................................... 4.5.3

добавка............................................................................................................................. 4.2.12

екструзія...........................................................................................................................4.3.1

елемент віконних рам...................................................................................................... 4.4.1.9

елемент внутрішнього облицювання. ............................................................................4.4.1.17

елемент для тваринницьких приміщень......................................................................... 4.4.1.20

елемент каркасу теплиць................................................................................................. 4.4.1.19

елемент кріпильний для плівки........................................................................................4.4.1.18

жолоб водостічний............................................................................................................ 4.4.1.22

каландрування.................................................................................................................. 4.3.7

каталізатор........................................................................................................................4.2.10

лист полівінілхлоридний оздоблювальний рельєфний..................................................4.4.3.4

лиття вільне в закриті форми...........................................................................................4.3.3

лиття під тиском................................................................................................................4.3.2

мастило..............................................................................................................................4.2.8

матеріал полівінілхлоридний декоративний стіновий спінений.....................................4.4.2.6

матеріал полівінілхлоридний на паперовій підоснові “Ізоплен”................................... 4.4.2.3

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний на паперовій підоснові “Поліплен”... 4.4.2.5

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний стіновий “Віністен”............................. 4.4.2.8

матеріал полівінілхлоридний спінений на паперовій підоснові “Піноплен”................. 4.4.2.4

матеріал полімерний декоративний “Плетекс”.............................................................. 4.4.2.7

метилметакрилат............................................................................................................... 4.2.3

накладка на проступ сходового маршу............................................................................4.4.1.12

наличник............................................................................................................................. 4.4.1.5

наличник з каналами для електропроводок. ..................................................................4.4.1.6

наповнювач........................................................................................................................ 4.2.7

напрямна для шибок......................................................................................................... 4.4.1.10

нащільник для ванни.........................................................................................................4.4.1.13

нащільник для внутрішнього стику панелей....................................................................4.4.1.14

панель полівінілхлоридна декоративна “Полідекор”...................................................... 4.4.3.1

панель полістирольна декоративна “Поліформ”...........................................................4.4.3.3

пігмент................................................................................................................................. 4.2.13

пластик паперово-шаруватий декоративний....................................................................4.4.3.2

пластифікатор..................................................................................................................... 4.2.6

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна (ПДО)....................................... 4.4.2.2

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна самоклейна (ПДСО)................ 4.4.2.1

плінтус.................................................................................................................................. 4.4.1.3

плінтус з каналами для електричної проводки................................................................. 4.4.1.4

ДСТУБА.1.1-28-94

 

полівінілхлорид................................................................................................................. 4.2.2

поліметилметакрилат....................................................................................................... 4.2.4

полістирол......................................................................................................................... 4.2.5

поріжки дверних прорізів.................................................................................................. 4.4.1.7

пороутворювач.................................................................................................................. 4.2.11

поручень............................................................................................................................ 4.4.1.2

пресування........................................................................................................................ 4.3.4

прокладка для вікон.......................................................................................................... 4.4.1.8

розкладка для кріплення облицювального листа..........................................................4.4.1.16

розміри поперечного профілю......................................................................................... 4.5.1

смужка................................................................................................................................ 4.4.1.15

спосіб промазний............................................................................................................... 4.3.5

стабілізатор........................................................................................................................ 4.2.9

суміш формувальна.......................................................................................................... 4.2.1

труба дренажна гнучка вита............................................................................................. 4.4.1.23

трубка................................................................................................................................. 4.4.1.1

шланг поливальний із пластичних мас............................................................................ 4.4.1.21

штапик................................................................................................................................ 4.4.1.11

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик німецьких термінів

absolute Deformation....................................................................................................... 4.5.3

Art des leichtenförmige Erzeugnis................................................................................... 4.1.2

aufgeschäumtes dekoratives Wandbaumaterial aus Polyvinylchlorid............................. 4.4.2.6

aufgeschäumtes Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Penoplen”................... 4.4.2.4

Ausstattungsfolie aus Polyvinylchlorid(ПДО).................................................................4.4.2.2

Ausstattungsfolie selbstklebrig aus Polyvinylchlorid(ПДСО).......................................... 4.4.2.l

Bauelement für die Viehställe.......................................................................................... 4.4.1.20

Befestigungselement für die Polyäthylenfolien.................................................................4.4.1.18

biegsame verdrillte Dränagerohr..................................................................................... 4.4.1.23

Deckleiste........................................................................................................................ 4.4.1.11

dekorative Polystyrolplatte “Poliform”............................................................................ 4.4.3.3

dekorative Polyvinylchloridplatte “Polidekor”.................................................................4.4.3.1

dekorativer Papierschichtpresstoff.................................................................................. 4.4.3.2

dekoratives Polymerisationsmaterial “Pletex”................................................................ 4.4.2.7

Entwässerungsrinne........................................................................................................ 4.4.1.22

Extrusion.......................................................................................................................... 4.3.1

Fensterdichtung............................................................................................................... 4.4.1.8

Fensterrahmenelement.................................................................................................... 4.4.1.9

Formmischung................................................................................................................. 4.2.l

Freiguss in der geschlossenen Formen........................................................................... 4.3.3

Fugendeckleiste für die Bäder......................................................................................... 4.4.1.13

Fugendeckleiste für die inneren Plattenstösse.................................................................4.4.1.14

Führungsleist für die Gläser............................................................................................. 4.4.1.10

Füllstoffe........................................................................................................................... 4.2.7

Gelände............................................................................................................................ 4.4.1.2

Geradlinigkeitsfehler......................................................................................................... 4.5.2

Gerippeelement der Treibhäuser...................................................................................... 4.4.1.19

Guss unter Druck............................................................................................................... 4.3.2

halbstarr leistenförmig Profilerzeugnis.............................................................................. 4.l .4

holzpolymer leistenförmig Profilerzeugnis......................................................................... 4.1.6

Innenverkleidungselement................................................................................................ 4.4.1.17

Kalandrieren....................................................................................................................... 4.3.7

Katalysator.......................................................................................................................... 4.2.10

leistenförmig Profilerzeugnis............................................................................................... 4.l.l

Masse des Querprofil.......................................................................................................... 4.5.1

Methylmethakrylat............................................................................................................... 4.2.3

Pigment............................................................................................................................... 4.2.13

Plastifikator.......................................................................................................................... 4.2.6

Plinthe.................................................................................................................................. 4.4.1.3

Plinthe mitKanäle für die elektrische Leitung..................................................................... .4.4.1.4

Polymethylmethakrylat......................................................................................................... 4.2.4

Polystyrol.............................................................................................................................. 4.2.5

Polyvinylchlorid..................................................................................................................... 4.2.2

Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Isoplen”.........................................................4.4.2.3

 

ДСТУБА.1.1-28-94

 

Porebildner........................................................................................................................... 4.2.11

Pressen................................................................................................................................ 4.3.4

Putzmaterial aus Polyvinylchlorid auf Papierunterlage “Poliplen”...................................... 4.4.2.5

Putzmaterial für den Wandbau aus Polyvinylchlorid “Winisten”.........................................4.4.2.8

Reliefverkleidungsplatte aus Polyvinylchlorid...................................................................... 4.4.3.4

Röhrche...............................................................................................................................4.4.1.1

Schmieren........................................................................................................................... 4.2.8

Stabilisator........................................................................................................................... 4.2.9

starr leistenförmig Profilerzeugnis....................................................................................... 4.1.5

Streife  ................................................................................................................................. 4.4.1.15

Sprengschläuch aus plastischen Massen...........................................................................4.4.1.21

Trittstufenbeläge der Treppenläufe..................................................................................... 4.4.1.12

Türschwellen....................................................................................................................... 4.4.1.7

Wakuumformung................................................................................................................. 4.3.8

Verkleidungsleist.................................................................................................................. 4.4.1.5

Verkleidungsleist mit Kanäle für die elektrische Leitung.......................................................4.4.1.6

Verschmierenvorgang......................................................................................................... 4.3.5

Verteilunge für die Befestigung der Verkleidungsplatten......................................................4.4.1.16

Walzen................................................................................................................................ 4.3.6

weich leistenförmig Profilerzeugnis..................................................................................... 4.1.3

Wiederherstellbarkeit........................................................................................................... 4.5.4

Zusatz.................................................................................................................................. 4.2.12

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик англійських термінів

absolute deformation........................................................................................................ 4.5.3

additive............................................................................................................................. 4.2.12

batten cleans for inner joints of panels.............................................................................4.4.1.14

bead.................................................................................................................................. 4.4.1.11

calendering........................................................................................................................ 4.3.7

casing................................................................................................................................ 4.4.1.5

casing with ducts for electric wiring................................................................................... 4.4.1.6

catalyst.............................................................................................................................. 4.2.10

decorative finishingpolyvinylchloridefilm(ПДО).............................................................. 4.4.2.2

decorative finishing autoglueing polyvinylchloride film (ПДСО)........................................ 4.4.2.1

decorative paper laminate.................................................................................................4.4.3.2

decorative polymer material “Pletex”............................................................................... 4.4.2.7

decorative polyvinylchloride panel “Polydecor”...............................................................4.4.3.1

deviation from linearity....................................................................................................... 4.5.2

dimensions of transversal profile....................................................................................... 4.5.1

element for housing for live-stock...................................................................................... 4.4.1.20

element of inner lining........................................................................................................ 4.4.1.17

extrusion............................................................................................................................. 4.3.1

filler..................................................................................................................................... 4.2.7

finishing paper-based polyvinylchloride material “Polyplene”............................................4.4.2.5

fixing element for polyethylene film..................................................................................... 4.4.1.18

flashing................................................................................................................................4.4.1.13

flexible twisted drain pipe.................................................................................................... 4.4.1.23

foamed decorative wall polyvinylchloride material............................................................... 4.4.2.6

foamed paper-based polyvinylchloride material “Penoplene”..............................................4.4.2.4

frame's element of green houses........................................................................................ 4.4.1.19

free closed (sand) casting.................................................................................................... 4.3.3

gasket for windows.............................................................................................................. 4.4.1.8

guide for window panel........................................................................................................ 4.4.1.10

gutter................................................................................................................................... 4.4.1.22

joining member for fixing of facing sheet. .......................................................................... .4.4.1.16

long shaped product............................................................................................................4.1.1

lubricant............................................................................................................................... 4.2.8

methy lmethacrylate............................................................................................................ 4.2.3

moulding (sand)................................................................................................................... 4.2.1

paper-basedpolyvinylchloridematerial “Isoplene”............................................................ 4.4.2.3

pigment................................................................................................................................. 4.2.13

pipe...................................................................................................................................... 4.4.1.1

plasticizer  ............................................................................................................................ 4.2.6

plinth.................................................................................................................................... 4.4.1.3

plinth with ducts for electric wiring....................................................................................... 4.4.1.4

polymethyl methacrylate...................................................................................................... 4.2.4

polystyrene.......................................................................................................................... 4.2.5

polystyrene decorative panel“Polyform”........................................................................... 4.4.3.3

polyvinylchloride.................................................................................................................. 4.2.2

pores forming substance..................................................................................................... 4.2.11

pressing.................................................................................................................................4.3.4

 


ДСТУБА.1.1-28-94

 

pressure casting................................................................................................................. 4.3.2

railing-cladding shape......................................................................................................... 4.4.1.2

restorability.......................................................................................................................... 4.5.4

rigid long shaped product.................................................................................................... 4.1.5

rolling................................................................................................................................... 4.3.6

semi rigid long shaped product........................................................................................... 4.1.4

shaped facingpolyvinylchloridesheet................................................................................ 4.4.3.4

soft long shaped product..................................................................................................... 4.1.3

spreading method................................................................................................................ 4.3.5

stabilizer.............................................................................................................................. 4.2.9

strap on tread flights. .......................................................................................................... 4.4.1.12

strip..................................................................................................................................... 4.4.1.15

tresholds of door openings.................................................................................................. 4.4.1.7

type of long product............................................................................................................. 4.1.2

vacuum moulding................................................................................................................ 4.3.8

vinylchloride wall finishing material “Vinisten”.................................................................... 4.4.2.8

watering hose from plastic mass......................................................................................... 4.4.1.21

window cross casement...................................................................................................... 4.4.1.9

wood polymer long shaped product..................................................................................... 4.1.6

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик французьких термінів

addition............................................................................................................................... 4.2.12

baguettede vitrerie............................................................................................................. 4.4.1.11

bande.................................................................................................................................. 4.4.1.15

bande de recouvrement des joints pour baignoires............................................................ 4.4.1.13

battement pour les joints interieurs des panneaux.............................................................. 4.4.1.14

calandrage........................................................................................................................... 4.3.7

catalyseur............................................................................................................................ 4.2.10

chambranle.......................................................................................................................... 4.4.1.5

chambranle avec caniveaux pour installation éléctrique...................................................... 4.4.1.6

charge................................................................................................................................. 4.2.7

coulée libre en moules fermés............................................................................................ 4.3.3

coulée sous pression.......................................................................................................... 4.3.2

cylindrage........................................................................................................................... 4.3.6

déformation absolue........................................................................................................... 4.5.3

dimensions du profil en travers (transversal)...................................................................... 4.5.1

écart de rectitude.................................................................................................................4.5.2

élément de fixation pour pellicule enpolyéthyléne............................................................. 4.4.1.18

élément des châssis (de fenêtre)........................................................................................ 4.4.1.9

élément de revêtement intérieur......................................................................................... 4.4.1.17

élément d'ossature des serres............................................................................................ 4.4.1.19

élément pour bâtiments pour bêtes.................................................................................... 4.4.1.20

extrusion.............................................................................................................................. 4.3.1

formage sous vide............................................................................................................... 4.3.8

giron des volées d'escalier.................................................................................................. 4.4.1.12

glissière pour les vitres....................................................................................................... 4.4.1.10

gouttière.............................................................................................................................. 4.4.1.22

lubrifiant............................................................................................................................... 4.2.8

main courante...................................................................................................................... 4.4.1.2

matériau en polychlorure devinylà support papier “Isoplene”.......................................... 4.4.2.3

matériau en polychlorure de vinyle de finition à base de papier “Polyplene”.................... 4.4.2.5

matériau en polychlorure de vinyle de finition pour les murs “Vinisten”............................ 4.4.2.8

matériau en polychlorure de vinyle moussé à base de papier “Penoplene”..................... 4.4.2.4

matériau polychlorure de vinyle décoratif moussé pour les murs....................................... 4.4.2.6

matériau polymère décoratif “Pletex”................................................................................ 4.4.2.7

méthacrylate de méthyle..................................................................................................... 4.2.3

méthode d'enduisage.......................................................................................................... 4.3.5

panneau décoratif en polychlorure de vinyle “Polydecor”...................................................4.4.3.1

panneau en polystyréne décoratif“Polyform”................................................................... .4.4.3.3

parclause pour fixation de la plaque de revêtement........................................................... .4.4.1.16

pellicule en polychlorure de vinyle décorative de finition(ПДО)......................................... 4.4.2.2

pellicule autocollante en polychlorure de vinyle décorative de finition(ПДСО).................. 4.4.2.1

pigment................................................................................................................................ 4.2.13

plaque en polychlorure de vinyle de revêtement façonnée.................................................4.4.3.4

plastifiant............................................................................................................................. 4.2.6

plinthe.................................................................................................................................. 4.4.1.3

plinthe avec caniveaux pour canalisation éléctrique...........................................................4.4.1.4

polyméthacrylate demethyl................................................................................................. 4.2.4

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

 

polystyrolene..................................................................................................................... 4.2.5

polyvinylchlorure................................................................................................................ 4.2.2

pouvoir de restitution.........................................................................................................4.5.4

pressage............................................................................................................................ 4.3.4

produit long façonné..........................................................................................................4.1.1

produit long façonné mou..................................................................................................4.1.3

produit long façonné semi-rigide........................................................................................ 4.1.4

produit-polymere long façonné........................................................................................... 4.1.6

produitrigidelong façonné................................................................................................. 4.1.5

ruban de garniture pour les fenêtres...................................................................................4.4.1.8

sable de fonderie (de moulage).......................................................................................... 4.2.1

seuils des baies de porte.................................................................................................... 4.4.1.7

stabilisant............................................................................................................................ 4.2.9

stratifié à base de papier décoratif...................................................................................... 4.4.3.2

substance formant les pores............................................................................................... 4.2.11

tube.....................................................................................................................................4.4.1.1

tuyau de drainage flexible torsadé...................................................................................... 4.4.1.23

tuyau flexible d'arrosage en masses plastiques...................................................................4.4.1.21

type d'un produit long.......................................................................................................... 4.1.2

 


ДСТУБА.1.1-28-94

Абетковий покажчик російських термінів

вакуумформование........................................................................................................... 4.3.8

вальцевание...................................................................................................................... 4.3.6

вид погонажногоизделия................................................................................................. 4.1.2

восстанавливаемость....................................................................................................... 4.5.4

деформация абсолютная.................................................................................................. 4.5.3

добавка................................................................................................................................4.2.12

желоб водосточный........................................................................................................... 4.4.1.22

изделие погонажное профильное.................................................................................... 4.1.1

изделие погонажное профильное древесно-полимерное............................................... 4.1.6

изделие погонажное профильное жёсткое......................................................................4.1.5

изделие погонажное профильное мягкое........................................................................ 4.1.3

изделие погонажное профильное полужёсткое.............................................................. 4.1.4

каландрирование............................................................................................................... 4.3.7

катализатор........................................................................................................................ 4.2.10

лист поливинилхлоридный облицовочный рельефный ..................................................4.4.3.4

литьё под давлением........................................................................................................4.3.2

литьё свободное в замкнутые формы............................................................................. 4.3.3

материал поливинилхлоридный вспененный на бумажной подоснове “Пеноплен”.. 4.4.2.4

материал поливинилхлоридный декоративный стеновой вспененный........................ 4.4.2.6

материал поливинилхлоридный на бумажной подоснове “Изоплен”.......................... 4.4.2.3

материал поливинилхлоридный отделочный на бумажной подоснове “Полиплен”.. 4.4.2.5

материал поливинилхлоридный отделочный стеновой “Винистен”............................ 4.4.2.8

материал полимерный декоративный “Плетекс”..........................................................4.4.2.7

метилметакрилат............................................................................................................... 4.2.3

накладка напроступьлестничного марша..................................................................... 4.4.1.12

наличник............................................................................................................................ 4.4.1.5

наличник с каналами для электропроводок................................................................... 4.4.1.6

наполнитель...................................................................................................................... 4.2.7

направляющая для стёкол............................................................................................... 4.4.1.10

нащельник для ванны....................................................................................................... 4.4.1.13

нащельник для внутреннего стыка панелей...................................................................4.4.1.14

отклонение от прямолинейности..................................................................................... 4.5.2

панель поливинилхлоридная декоративная “Полидекор”...........................................4.4.3.1

панель полистирольная декоративная “Полиформ”..................................................... 4.4.3.3

пигмент.............................................................................................................................. 4.2.13

пластик бумажно-слоистый декоративный..................................................................... 4.4.3.2

пластификатор.................................................................................................................. 4.2.6

плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная (ПДО)................................... 4.4.2.2

плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная самоклеющаяся (ПДСО)..... 4.4.2.1

плинтус.............................................................................................................................. 4.4.1.3

плинтус с каналами для электрической проводки......................................................... 4.4.1.4

поливинилхлорид.............................................................................................................. 4.2.2

полиметилметакрилат...................................................................................................... 4.2.4

полистирол........................................................................................................................ 4.2.5

полоска.............................................................................................................................. 4.4.1.15

порожки дверных проёмов............................................................................................... 4.4.1.7

порообразователь............................................................................................................ 4.2.11

поручень............................................................................................................................ 4.4.1.2

прессование...................................................................................................................... 4.3.4

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

 

прокладка для окон.......................................................................................................... 4.4.1.8

размеры поперечного сечения........................................................................................ 4.5.1

раскладка для крепления облицовочного листа............................................................4.4.1.16

смазка................................................................................................................................ 4.2.8

способ промазной............................................................................................................. 4.3.5

стабилизатор..................................................................................................................... 4.2.9

труба дренажная гибкая витая........................................................................................ 4.4.1.23

трубка................................................................................................................................ 4.4.1.1

формовочная смесь......................................................................................................... 4.2.1

шланг поливочный из пластических масс...................................................................... 4.4.1.21

штапик............................................................................................................................... 4.4.1.11

экструзия........................................................................................................................... 4.3.1

элемент внутренней облицовки...................................................................................... 4.4.1.17

элемент для животноводческих помещений (поилка, кормушка)................................ 4.4.1.20

элемент каркаса теплиц.................................................................................................. 4.4.1.19

элемент крепёжный для плёнки...................................................................................... 4.4.1.18

элемент оконных переплётов.......................................................................................... 4.4.1.9

 


ДСТУ Б А.1.1-28-94

Ключовіслова:

 

погонажні профільні вироби, облицювальні стінові вироби, екструзія, каландрування, вальцювання, лиття, формувальна суміш, номенклатура виробів, показники технічного рівня і якості


 

 

Выбор редакции: