Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи

Оцените
(0 голосов)

Система стандартизації та нормування в будівництві

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

В'яжучі системи

Терміни та визначення

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий.

Вяжущие системы

Термины и определения

Standardіzatіоп аnd normаlіzаtіоn systems іnсоnstruсtіоn

Соmmоn cоnсrеtе аnd rеіnfоrесеd соnсrеtе рrоduсtstесhnіguе.

Віnding systems

Теrms аnd definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи


                                          Чинний від 1995-07-01

      1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


      1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та виз-

начення основних понять, що використовуються для позначення

виробництва та застосування в'яжучих при виготовленні бетонних

та залізобетонних виробів.

     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для

використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій

-------------------------------------------------------------------

                            - 2 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

та навчально-методичній літературі, що належить до галузі буді-

вельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при

використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби

для комп'ютерних систем.

     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-

ємств, установ, організацій, що діють на території України, тех-

нічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних

товариств, міністерств (відомств).

     2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


     2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

     2.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушу-

вати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

     2.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (dе),

англійські (еn), французькі (fr) та російські (ru) відповідники

стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

     2.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів укра-

їнською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників

стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

                            - 3 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


3.1 агломерація                  de    Agglomeration

                                  еn    agglomeration

                                  fr    agglom[e2]ration          *

                                  ru    агломерация

     Процес утворення порош-            Процесс образования по-

     ковими матеріалами, в              рошковыми материалами,

     тому числі в'яжучими, зер-         в том числе вяжущими, зе-

     нин-гранул за участю води          рен-гранул с участием воды

     або водних розчинів                или водных растворов

3.2 адгезія                      de    Adh[a1]sion               *

                                  еn    adhesion

                                  fr    adh[e2]sion               *

                                  ru    адгезия

     Одна з головних власти-            Одно из основных свойств

     востей в'яжучих, що поля-          вяжущих, которое состоит

     гає в утворенні зв'язку між        в образовании связи между

     поверхнями двох різних за          находящимися в контакте

     складом тіл, що знаходять-         поверхностями двух раз-

     ся у контакті, виявляється         ных по составу тел; прояв-

     в клеючих властивостях             ляется в клеящих способ-

     в'яжучих речовин                   ностях вяжущих веществ

З.З адсорбція                    de    Adsorption

                                  en    adsorption

                                  fr    adsorption

                                  ru    адсорбция

     Процес, який супроводжує           Процесс, сопровождающий

     тверднення в'яжучих сис-           твердение вяжущих систем

     тем i полягає в поглинанні         и заключающийся в погло-

     розчинених речовин, газів          щении растворенных ве-

     поверхнею твердих тіл              ществ, газов поверхностью

                                        твердыхтел

3.4 аморфізація                  de    Amorphiesation

                                  en    amorphization

                                  fr    amorphisation

                                  гu    аморфизация

     Процес перетворення крис-          Процесс превращения крис-

     талічної речовини в аморф-         таллического вещества в

     ну, яка відрізняється хао-         аморфное, которое отлича-

     тичним розміщенням іонів           ется хаотичным размеще-

     та ізотропією властивос-           нием ионов и изотропией

     тей; має місце при випалю-         свойств; имеет место при

     ванні портландцементного           обжиге портландцементно-

     клінкеру та гiдpaтaції             го клинкера и гидратации

     в'яжучих речовин                   вяжущих веществ

3.5 в'яжуча система              de    Bindemittelsystem

                                  еп    binding system

                                  fr    syst[е2]me de liage       *

                            - 4 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

                                  ru    вяжущая система

     Дисперсна композиція, що           Дисперсная система, включа-

     складається з твердого та          ющая твердый и жидкий или

     рідкого або тільки твердо-         только твердый компонен-

     го компонентів, здатна в           ты, способная в результате

     результаті фізичних, хіміч-        физических, химических или

     них або физико-хімічних            физико-химических процес-

     npoцeciв утворювати міцне          сов образовывать прочное

     каменеподібне тіло                 камнеподобное тело

3.6 коагуляция                   de    Koagulation

                                  en    coagulation

                                  fr    coagulation

                                  ru    коагуляция

     Процес, що має розвиток            Процесс, который развива-

     у чaci в цементному тісті і        ется во времени в цемент-

     являє собою злипання час-          ном тесте и представляет

     тинок в дисперсній систе-          собой слипание частиц в

     мі, супроводжується її             дисперсной системе, сопро-

     структуруванням або втра-          вождается ее структуриро-

     тою седиментаційноі                ванием или потерей седи-

     стійкості                          ментационной стойкости

3.7 когезія                      de    Koh[а1]sion               *

                                  en    cohesion

                                  fr    coh[е2]sion               *

                                  ru    когезия

     Зчеплення при контакті по-         Сцепление поверхностей

     верхонь двох однакових за          двух одинаковых по соста-

     станом фаз, що супровод-           ву фаз, сопровождающее

     жує твердіння в'яжучих             твердение вяжущих веществ

     речовин

3.8 компонентив'яжучої          de    Komponente des Bindersys-

     системи                            tems

                                  en    binding system components

                                  fr    composant du syst[е2]me   *

                                        de liage

                                  ru    компоненты вяжущей

                                        системы

     Складова частина системи,          Составная часть системы,

     речовина, найменша кіль-           вещество, наименьшее ко-

     кість якої достатня для            личество которого доста-

     формування будь-якої               точно для формирования

     фази в системі                     любой фазы в системе

3.9 конденсація                  de    Kondensation

                                  en    condensation

                                  fr    condensation

                                  ru    конденсация

     Укрупнення частинок речо-          Укрупнение частиц вещест-

     вини; в технології в'яжу-          ва; в технологии вяжущих

     чих речовин супроводжує            веществ сопровождает пере-

                            - 5 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

     перехід дисперсної системи         ход дисперсной системы в

     в каменеподібне тіло               камнеподобное тело

3.10 контактно-конденса-          de    Kontakt-Kondensation-

     ційнийпроцес                      Proze[S]                  *

                                  en    contact-condensation

                                        process

                                  fr    processus de contact et

                                        de condensation

                                  ru    контактно-конденсационный

                                        процесс

     Утворення штучного водо-           Образование искусственно-

     стійного каменя в момент           го водостойкого камня в

     виникнення контактів між           момент возникновения кон-

     макрочастинками речовин            тактов между макрочасти-

     аморфної або нестабільної          нами веществ аморфной

     кристалічної структури без         или нестабильной кристал-

     дії теплової eнepгiї, яке не       лической структуры без

     супроводжується змінами            действия тепловой энергии,

    хімічного складу речовини          не сопровождающееся изме-

     макрочастинок                      нением химического соста-

                                        ва вещества макрочастиц

3.11 контракція                   de    Kontraktion

                                  en    contraction

                                  fr    contraction

                                  ru    контракция

     Зменшення початкового              Уменьшение первоначаль-

     обсягу в'яжучої системи            кого объема вяжущей сис-

     "цемент-вода" внаслідок            темы "цемент-вода" вслед-

     процесу гідратації з хіміч-        ствие процесса гидратации

     ним зв'язуванням води              с химическим связыванием

     новоутвореннями                    воды новообразования

3.12 механохімічні явища          de    mechanisch-chemische

                                        Erscheinungen

                                  en    mechanochemical phenomena

                                  fr    effets m[e2]caniques et   *

                                        chimiques

                                  ru    механохимические явления

     Зміна xімічного, фазового          Изменение химического,

     складу та стану структури          фазового состава и состо-

     твердих компонентів в'яжу-         яния структуры твердых

     чої системи під інтенсив-          компонентов вяжущей сис-

     ною механічною дією                темы под интенсивным ме-

                                        ханическимвоздействием

3.13 модифікування                de    Modifikation

                                  en    modification

                                  fr    modification

                                  ru    модифицирование

     Видозмінювання фізико-             Видоизменение физико-

     хімічної структури та              химической структуры и

     властивостей матеріалу             свойств материала путем

                            - 6 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

     шляхом введення до його            введения в его состав раз-

     складу різних елементів            личных элементов или до-

     або додання до нього               бавления к нему определен-

     визначених речовин                 ных веществ

3.14 оксидне розширення           de    Oxiddehnung des Zement-

     цементногокаменя                  steines

                                  en    oxide expansion of cement

                                        stone

                                  fr    dilatation охуd[e2]e de   *

                                        pierre de ciment

                                  ru    оксидное расширение

                                        цементного камня

     Збільшення poзмірів цемен-         Увеличение размеров це-

     тного каменя в процесі             ментного камня в процессе

     тверднення за рахунок ут-          твердения за счет образова-

     ворення гідроксиду магнію          ния гидроксида магния из

     з оксиду магнію і портлан-         оксида магния и портланди-

     диту з оксиду кальцію, що          та из оксида кальция, вызы-

     викликає його деструкцію           вающее его деструкцию

3.15 перекристалізація            de    Umkristallisation

                                  еn    overcrystallization

                                  fr    recristallisation

                                        renouvel[e2]e             *

                                  ru    перекристаллизация

     Розклад при нагріванні             Распад при нагревании или

     або охолодженні кристалу           охлажении кристалла с об-

     з утворенням на його ос-           разованием на его основе

     нові більш досконалої ста-         более совершенной стабиль-

     більної структури того са-         ной структуры того же сос-

     мого складу або розчинен-          тава или растворение ве-

     ня речовини з наступним            щества с последующим вы-

     виділенням з нього крис-           делением из него кристал-

     талів, має місце при випа-         лов; имеет место при обжи-

     люванні клінкеру, гідрації         ге клинкера, гидратации це-

     цементів                           ментов

3.16 рекристалізація              de    Rekristallization

                                  en    recrystallization

                                  fr    recristallisation

                                  ru    рекристаллизация

     Повторна дія у вигляді пр-         Повторное действие в виде

     оцесу росту одних криста-          процесса роста одних крис-

     лів матеріалу за рахунок           таллов материала за счет

     iнших без участі pідкої            других без участия жидкой

     фази, що має місце при ут-         фазы, которое имеет место

     воренні клінкеру та струк-         при образовании клинкера

     туроутворенні цементного           и структурообразовании це-

     каменя                             ментного камня

3.17 piвномірність зміни          de    Gleichm[a1][S]igkeit der  *

     об'єму                             Volumen[a1]nderung        *

                                  en    uniformity of volumetric

                                        change

                            - 7 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

                                  fr    facteur d'uniformit[e2]   *

                                        de variation de volume

                                  ru    равномерностьизменения

                                        объема

     Явище, супутне процесу             Явление, сопутствующее

     утворення цементного ка-           процессу образования це-

     меня без його деформації           ментного камня без его де-

     та руйнування                      формации и разрушения

3.18 сульфоалюмінатне             de    Sulfoaluminatdehnung des

     розширення цементного              Zementsteines

     каменя                       en    sulphoaluminate expansion

                                        of cement stone

                                  fr    dilatation de sulfalumi-

                                        nate de pierre de ciment

                                  ru    сульфоалюминатноерасши-

                                        рение цементного камня

     Збльшення pозмірів цемен-          Увеличение размеров це-

     тного каменя, що викликає          ментного камня, вызываю-

     його деформацію внаслi-            щее его деформацию за

     док утворення гіросульфо-          счет образования гидро-

     алюмінатів кальцію за              сульфоалюминатов каль-

     участю сульфат-іонів,які           ция с участием привноси-

     вносяться зовні                    мых извне сульфат-ионов

3.19 тиксотропія                  de    Thixotropie

                                  en    thixotropy

                                  fr    thixotropie

                                  ru    тиксотропия

     Властивість суспензії в'я-         Свойство суспензии вяжу-

     жучої системи,як коагуля-          щей системы, как коагуля-

     ційної структури, пicля її         ционной структуры, после

     механічного руйнування             ее механического разруше-

     самовільно відновлювати-           ния самопроизвольно вос-

     ся у часі                          станавливаться во времени

3.20 фаза                         de    Phase

                                  еn    phase

                                  fr    phase

                                  ru    фаза

     Сукупнiсть гомогенних              Совокупность гомогенных

     частин системи, однакових          частей системы, одинаковых

     за властивостями та фізич-         по свойствам и физическо-

     ною будовою, або вся сис-          му строению, или вся систе-

     тема, якщо вона однорідна          ма, если она однородна

4    ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ

4.1  активність повітряного       de    Luftkalkativit[a1]t       *

     вапна                        en    air-hardening lime

                                        activity

                                  fr    activitх[e] de chaux      *

                                        a[e2]rienne               *

                            - 8 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

                                  ru    активность воздушной

                                        извести

     Сумарний вміст у вапні             Суммарное содержание в

     вільних оксидів кальцію            извести свободных оксидов

     та магнію, в залежності від        кальция и магния, в зависи-

     чого його якість оцінюєть-         мости от чего ее качество

     ся сортами                         оценивается сортами

4.2 ангідритові цементи           de    Anhydritzemente

                                  en    anhydrite cements

                                  fr    ciments d'anhydrite

                                  ru    ангидритовые цементы

     Повітряні в'яжучі, основу          Воздушные вяжущие, осно-

     яких складає безводний             ву которых составляет без-

     сульфат кальцію природно-          водный сульфат кальция

     го або штучного походжен-          природного или искусствен-

     ня в сполуці з добавками,          ного происхождения в соче-

     що інтентифікують                  тании с добавками, интен-

     гідратоутворення                   сифицирующими гидрато-

                                        образование

4.3  вапно гідравлічне            de    hydraulischer Kalk

                                  еn    hydraulic lime

                                  fr    chaux hydraulique

                                  ru    известь гидравлическая

     Дисперсний продукт випа-           Дисперсный продукт обжи-

     лювання мергелистих вап-           га мергелистых известня-

     няків, який має в своєму           ков, содержащих кроме

     складі кpiм оксидів каль-          оксидов кальция и магния

     цію та магнію до 25%               до 25% глинистых приме-

     глинястих домішок                  сей

4.4  вапно гідратне               de    Kalkstaub

                                  en    hydrated lime

                                  fr    chaux hуdrаt[e2]е         *

                                  ru    известь гидратная

     Речовина, яку одержують            Вещество, получаемое при

     при взаємодії з водою вап-         взаимодействии с водой из-

     на і яка складається з гідро-      вести воздушной негаше-

     ксидів кальцію, магнію,            ной и состоящее из гидро-

     домішок алюмосилікатів             ксидов кальция, магния,

     та карбонату кальцію               примесей алюмосиликатов

                                        и карбоната кальция

4.5  вапнянетісто                de    Kalkbrei

                                  en    lime paste

                                  fr    p[a3]te de chaux         *

                                  ru    известковое тесто

     Продукт, що отримують              Продукт, получаемый при

     при взаємодії вапна з              взаимодействии воздушной

     такою кількістю води, яка          негашеной извести с таким

     забезпечує перехід оксидів         количеством воды, которое

     кальцію та магнію в їх гід-        обеспечивает переход окси-

                            - 9 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

     рати з утворенням пластич-         дов кальция и магния в их

     ної маси                           гидраты с образованием

                                        пластичной массы

4.6 гашення                       de    L[o1]schen                *

                                  en    slaking

                                  fr    extinction

                                  ru    гашение

     Процес взаємодії вапна             Процесс взаимодействия

     повітряного негашеного з           извести воздушной негаше-

     водою i утворення вапна            ной с водой и образования

     гідратного, вапняного тіс-         извести гидратной, извест-

     та, який супроводжується           кового теста, который соп-

     виділенням тепла та збіль-         ровождается выделением

     шенням об'єму речовини             тепла и увеличением объе-

                                        ма вещества

4.7  гіпсові в'яжучі              de    Gipsbindemittel

                                  en    gypsum binder agents

                                  fr    liants gypseux

                                  ru    гипсовые вяжущие

     В'яжучі на основі напіввод-        Вяжущие на основе полу-

     них модифікацій сiрчано-           водных модификаций сер-

     кислого кальцію                    нокислого кальция

4.8  екстрихгіпс                  de    Extrichgips

                                 en    flooring plaster

                                  fr    estryhgypse

                                  ru    экстрихгипс

     Повітряне в'яжуче у вигля-         Воздушное вяжущее в виде

     ді тонкомеленого продук-           тонкомолотого продукта

     ту випалювання сірчано-            обжига сернокислого каль-

     кислого кальцію всіх моди-         ция всех модификаций при

     фікацій при температурах           температурах 800-1000

     800-1000 град.С                    град.С

4.9  кислотнів'яжучі             de    S[а1]urebindemittel       *

                                  en    acidic binder agent

                                  fr    syst[е4]mes de liage      *

                                        acides

                                  ru    кислотные вяжущие

     Системи, в яких рідиною            Системы, в которых жид-

     зачинення є кислоти                костью затворения служат

                                        кислоты

4.10 кислототривкіцементи        de    S[a1]urezemente           *

                                  еn    acidproof cements

                                  fr    ciments antiacides

                                  ru    кислотоупорные цементы

     В'яжучі системи, які вико-         Вяжущие системы, которые

     ристовуються в умовах              используются в условиях

     кислотної aгpeciї, ix cтiй-        кислотной агрессии, а их

     кість визначається втрата-         стойкость определяется по-

                            - 10 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

     ми маси при розчиненні в           терями массы при растворе-

     киплячій сірчаній кислоті          нии в кипящей серной

                                        кислоте

4.11 магнезит каустичний          de    kaustisch gebrannter

                                        Magnesit

                                  en    caustic magnesite

                                  fr    magn[e2]site caustique    *

                                  ru    магнезит каустический

     Один з компонентів магне-          Один из компонентов маг-

     зіальних в'яжучих систем,          незиальных вяжущих сис-

     що являє собою продукт             тем, который представляет

     випалювання карбонату              собой продукт обжига кар-

     магнію                             боната магния

4.12 магнезіальні в'яжучі         de    Magnesiabindemittel

     системи                      en    magnesia binder systems

                                  fr    liants magn[e2]siens      *

                                  ru    магнезиальные вяжущие

                                        системы

     Швидкотверднучі високо-            Быстротвердеющие высо-

     міцнi повітряні в'яжучі, що        копрочные воздушные вя-

     складаються з магнезиту            жущие, состоящие из маг-

     каустичного та розчину             незита каустического и рас-

     хлорного або сірчанокис-           твора хлорного или серно-

     лого магнію                        кислого магния

4.13 повiтряне негашене           de    Kalk

     вапно                        en    nonhydraulic quicklime

                                  fr    chaux

                                  ru    воздушная нешагеная

                                        известь

     Речовина, яку отримують            Вещество, получаемое об-

     випалом та наступною пе-           жигом и последующей пере-

     реробкою кальцiєво-маг-            работкой кальциево-маг-

     нієвих карбонатних порід           ниевых карбонатных пород

     з одержанням у вигляді             с получением оксида каль-

     основного продукту                 ция в качестве основного

     оксиду кальщю                      продукта

4.14 noвiтpянi в'яжучі            de    Luftbinder

                                 en    air binder agents

                                  fr    liants a[e2]riens         *

                                  ru    воздушные вяжущие

     Порошкові речовини, які            Порошковые вещества, ко-

     після змішування з водою           торые после смешивания с

     або розчинами утворюють            водой или растворами

     штучний камінь тільки в            образуют искусственный

     повiтряно-сухому сере-             камень только в воздушно-

     довищі: у водi такий               сухой среде: в воде такой

     камінь руйнується                  камень разрушается

4.15 рідке скло                   de    Wasserglas

                                  en    water glass

                            - 11 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

                                  fr    verre soluble

                                  ru    жидкоестекло

     Водяний розчин моно-               Водный раствор моно-

     та полісилікатів натрію            и полисиликатов натрия

     або калію                          или калия

4.16 сірчаний цемент              de    schwefels[a1]urehaltiget  *

                                        Zement

                                  en    sulphuric cement

                                  fr    ciment sulfurique

                                  ru    серный цемент

     Композиція із розплавле-           Композиция из расплавлен-

     ної cipки та наповнювача у         ной серы и наполнителя в

     вигляді подрібненого крем-         виде измельченного кремне-

     незему, caжi та каоліну,           зема, каолина и сажи, от-

     яка твердне при охолод-            вердевающая при охлажде-

     женні                              нии

4.17 тужавленняв'яжучих          de    Abbinden der Bindemittel

     систем                       en    setting of binder systems

                                  fr    durcissement des liants

                                  ru    схватываниевяжущих

                                        систем

     Переход в'язко-пластичної          Переход вязко-пластичной

     системи в тверду; характе-         системы в твердую; харак-

     ризується початком та кiн-         теризуется началом и кон-

     цем процесу: початком ту-          цом процесса: началом

     жавлення вважається час            схватывания считается

     від моменту змішування             время от момента смешива-

     порошку з рідиною до мо-           ния порошка с жидкостью

     менту втрати сумішшю ру-           до момента потери смесью

     хомості при збереженнi             подвижности при сохране-

     пластичності та здатності          нии пластичности и способ-

     до деформування без роз-           ности к деформированию

     тріскування; закінченням           без растрескивания; кон-

     тужавлення вважається час          цом схватывания считается

     від моменту змішування до          время от момента затворе-

     моменту переходу системи           ния до момента перехода

     в тверде тіло                      системы в твердое тело

5    ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ

5.1  активність гідравлічна       de    Hydraulikaktivit[a1]t     *

                                  en    hydraulic activity

                                  fr    activit[e2] hydraulique   *

                                  ru    активность гидравлическая

     Характеристика гідравліч-          Характеристика гидравли-

     них в'яжучих по міцності           ческих вяжущих по проч-

     утвореного ними каменя             ности образуемого ими

    при тверденні у стандарт-          камня при твердении в

     них умовах                         стандартных условиях

                            - 12 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

5.2  алiт                         de    Alit

                                  en    alite

                                  fr    alumine

                                  ru    алит

     Сполука портландцемент-            Соединение портландце-

     ного клінкеру у вигляді            ментного клинкера в виде

     твердих розчинiв piзниx            твердых растворов различ-

     елементів у трикаль-               ных элементов в трехкаль-

     цієвому cилікаті                   циевом силикате

5.3  бapiєвi цементи              de    Bariumzemente

                                  en    barium cements

                                  fr    ciments de baryum

                                  ru    бариевые цементы

     Цементи на ocнoвi клінке-          Цементы на основе клинке-

     piв, у яких мінералоутво-          ров, в которых минералооб-

     рюючим компонентом є               разующим компонентом

     оксид бapiю                        является оксид бария

5.4  безгіпсові портланд          de    gipsfreie Portlandzemente

     цементи                      en    gypsum-free portland

                                        cements

                                  fr    portlands sans gypse

                                  ru    безгипсовыепортланд-

                                        цементы

     В'яжучі, що являють со-            Вяжущие, представляющие

     бою суміші тонкомеленого           собой смеси тонкомолото-

     портландцементного клін-           го портландцементного

     керу з карбонатами натрію          клинкера с карбонатами

     або калію та вміщують              натрия или калия и содер-

     хімічні добавки - уповіль-         жащие химические добавки

     нювачі тужавлення                  замедлители схватыва-

                                        ния

5.5  безусадочні цементи          de    schwindfreie Zemente

                                  en    nonshrinking cements

                                  fr    ciments sans retrait

                                  ru    безусадочные цементы

     Цементи, лінійне розши-            Цементы, линейное расши-

     рення яких при твердненнi          рение которых при тверде-

     не перевищує десятих час-          нии не превышает десятых

     ток відсотка                       долей процента

5.6 беліт                         de    Belit

                                  en    belitе

                                  fr    b[e2]lumine               *

                                  ru    белит

     Сполука портландцемент-            Соединение портландце-

     ного клінкеру у вигляді            ментного клинкера в виде

     твердих розчинів різних            твердых растворов различ-

     елементів у двохкаль-              ных элементов в двухкаль-

     цієвому cилікаті                   циевом силикате

                            - 13 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

5.7  в'яжуче низької              de    Bindemittel des

     водопотреби - ВНВ                  Niedrigwasserbedarfs

                                  en    low water requirement

                                        binder

                                  fr    liants [а4] basse         *

                                        quantit[е2] d'eau         *

                                        n[e2]cessaire             *

                                  ru    вяжущее низкой водопотреб-

                                        ности - ВНВ

     Продукт спільного тонко-           Продукт совместного тон-

     го помелу у регламентова-          кого помола в регламенти-

     них умовах портландце-             рованных условиях порт-

     ментного клінкеру, мiне-           ландцементного клинкера,

     ральних додатків, гіпсово-         минеральных добавок, гип-

     го каменя та хімічного мо-         сового камня и химическо-

    дифікатора, що включає             го модификатора, включа-

     органічний компонент-              ющего органический ком-

     пластифікатор                      понент - пластификатор

5.8  гідравлічні в'яжучі          de    hydraulisehe Bindemittel

                                  en    hydraulic binder agents

                                  fr    liants hydrauliques

                                  ru    гидравлические вяжущие

     Порошковi речовини,                Порошковые вещества, спо-

     здатні до конденсації в            собные к конденсации в

     штучний камінь, який на-           искусственный камень,

     буває i підвищує міцнiсть          приобретающий и повыша-

     на повітрі та у воді               ющий прочность в воздуш-

                                        ных условиях и в воде

5.9  гідратація в'яжучих          de    Hydration der Bindemittel

                                  en    hydratation of binder

                                        аgents

                                  fr    hydratation des liants

                                  ru    гидратация вяжущих

     Процес взаємодії в'яжучо-          Процесс взаимодействия вя-

     го з водою, результатом            жущего с водой, результа-

     якого є зміна складу               том которого является из-

     вихідної речовини                  менение состава исходного

                                        вещества

5.10 гідрофобніцементи           de    hydrophobe Zemente

                                  en    hydrophobic cements

                                  fr    ciments hydrofuges

                                  ru    гидрофобныецементы

     Портландцементи, що від-           Портландцементы, кото-

     рiзняються від звичайного          рые отличаются от обычно-

     портландцементу наявніс-           го цемента наличием гидро-

     тю гідрофобізуючих доба-           фобизирующих добавок,

     вок, які зменшують здат-           уменьшающих способность

     ність цементу до змочуван-         цемента смачиваться во-

     ня водою                           дой

                            - 14 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

5.11 грунтоцементи                de    Erdzemente

                                  en    soil-cements

                                  fr    sol-ciments

                                  ru    грунтоцементы

     Гідравлічнів'яжучі, щояв-        Гидравлическиевяжущие,

     ляють собою суміші спо-            представляющие собой сме-

     лук натрію та калію з тон-         си соединений натрия и

     комеленими алюмосилікат-           калия с тонкомолотыми

     ними гірськими породами            алюмосиликатными гор-

     або подібними до них за            ными породами или подоб-

     складом відходами                  ными им по составу отхо-

     виробництва                        дами производства

5.12 глиноземистий цемент         de    Tonerdezement

                                  en    alumina cement

                                  fr    ciment alumineux

                                  ru    глиноземистый цемент

     Щвидкотверднуче гідрав-            Быстротвердеющее гидрав-

     лічне в'яжуче, яке склада-         лическое вяжущее, состоя-

     ється переважно з низько-          щее преимущественно из

     основних алюмiнатів каль-          низкоосновных алюмина-

     цію і отримується тонким           тов кальция и получаемое

     помелом випаленої до               тонким помолом обожжен-

     плавлення або спікання             ной до плавления или спе-

     сировинної суміші бокситу          кания сырьевой смеси

     i вапняку                          боксита и известняка

5.13 дорожнiй портланд-           de    Portlandzement f[u1]r     *

     цемент                             Stra[S]endecken           *

                                  en    highway portland cement

                                  fr    ciment portland pour

                                        routes

                                  ru    дорожныйпортландцемент

     Різновид цементів - харак-         Разновидность цементов -

     теризується підвищеними            характеризуется повышен-

     морозостійкістю, міцністю          ными морозостойкостью,

     на вигин та удар, низькою          прочностью на изгиб и

     деформативнiстю при твер-          удар, низкой деформатив-

     дненні                             ностью при твердении

5.14 здатнiсть клінкеру           de    Klinkermahlbarkeit

     дорозмелювання              en    grindability of

                                        clinker

                                  fr    aptitude de clinker au

                                        raffinage

                                  ru    размалываемость клинкера

     Величина, яку харак-               Величина, которую харак-

     теризує витрата eнepгiї на         теризует расход энергии на

     отримання порошку стан-            получение порошка стан-

     дартної дисперсності               дартной дисперсности

5.15 клінкер портланд-            de    Portlandzementklinker

     цементний                    en    portland cement clinker

                                  fr    clinker de portland

                            - 15 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

                                  ru    клинкер портандцементный

     Продукт випалювання до             Продукт обжига до спека-

     спікання сировинної сумі-          ния сырьевой смеси опреде-

     ші визначеного складу, що          ленного состава, обеспечи-

     забезпечує переважне фор-          вающей преимущественное

     мування силікатів кальцію          формирование силикатов

     у вигляді аліту та беліту          кальция в виде алита и бе-

     поряд з присутністю алю-           лита наряду с присутствием

     мiнатнoї фази та алюмо-            алюминатной фазы и алю-

     феритів кальцію; є компо-          моферритов кальция; явля-

     нентом портландцементу і           ется компонентом портлан-

     ряду в'яжучих систем               дцемента и ряда вяжущих

                                        систем

5.16 коефіцієнтнасичення         de    Saturationsfaktor des

     клінкеру                           Klinkers

                                  en    clinker saturation factor

                                  fr    coefficient de saturation

                                        de clinker

                                  ru    коэффициент насыщения

                                        клинкера

     Показник, що характери-            Показатель, который харак-

     зує повноту насичення              теризует полноту насыще-

     кремнезему оксидом каль-           ния кремнезема оксидом

     цію в процесі клінкероутво-        кальция в процессе клинке-

     рення i розраховується за          рообразования и рассчиты-

     відповідною формулою               вается по соответствующей

                                        формуле

5.17 марка цементу                de    Zementg[u1]te             *

                                  en    grade of cement

                                  fr    tipe de ciment

                                  ru    марка цемента

     Характеристика цементу             Характеристика цемента

     за механічною міцністю,            по механической прочнос-

     яка встановлюється при             ти, которая устанавливает-

     випробуваннях зразків              ся при испытаниях образ-

     згідно з стандартом                цов по стандарту

5.18 напружуючийцемент           de    Quellzement

                                  en    expansive cement

                                  fr    ciment contraignant

                                  ru    напрягающийцемент

     Цемент, який, розширюю-            Цемент, который, расши-

     чись після затверднення,           ряясь после затвердевания,

     викликає напруження                вызывает напряжение арма-

     арматури залізобетонних            туры железобетонных кон-

     конструкцій; різновид це-          струкций; разновидность

     ментів, що розширюються            расширняющихся цементов

5.19 несправжнєтужавлення        de    Scheinabbinden

                                  en    false setting

                                  fr    fausse prise

                                  ru    ложное схватывание

                            - 16 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

     Занадто швидка втрата              Слишком быстрая потеря

     пластичності цементного            пластичности цементного

     тіста, що не адекватна за-         теста, не адекватная обще-

     гальному явищу тужавлен-           му явлению схватывания,

     ня, супроводжується підви-         сопровождающаяся повы-

     щенням температури та              шением температуры и

     пояснюється присутністю            объясняющаяся присут-

     напівводного сульфату              ствием полуводного суль-

     кальцію в системі; при до-         фата кальция в системе;

     датковому переміщуванні            при дополнительном пере-

     без додавання води можли-          мешивании без добавления

     ве розрідження системи             воды возможно разжиже-

                                        ние системы

5.20 нормальна густина            de    Normkonsistenz

                                  en    normal density

                                  fr    consistance normale

                                  ru    нормальная густота

     Величина, що визначає              Величина, определяющая

     кількість води замішуван-          количество воды затворе-

     ня у відсотках від маси це-        ния в процентах от массы

     менту або в частках одини-         цемента или в долях едини-

     ці, яка потрібна для отри-         цы, требуемое для получе-

     мання цементного тіста             ния цементного теста стан-

     стандартної консистенції           дартной консистенции

5.21 пластифіковані цементи       de    Zemente mit

                                        Plastifikatorzusatz

                                  en    plasticized cements

                                  fr    ciments plastifi[e2]s     *

                                  ru    пластифицированные

                                        цементы

     Цементи, якi відрізняються         Цементы, отличающиеся от

     від звичайних здатністю            обычных способностью

     надавати розчинним та бе-          придавать растворам и бе-

     тонним сумiшам підвище-            тонным смесям повышен-

     ну рухливість, а бетонам і         ную подвижность, а затвер-

     розчинам, що затверділи,           девшим бетонам и раство-

     підвищену морозостійкість          рам - повышенную моро-

     за рахунок введення при            зостойкость за счет введе-

     помелі добавок гідрофіль-          ния при помоле добавок

     них поверхнево-активних            гидрофильных поверхност-

     речовин                            но-активных веществ

5.22 портландит                   de    Portlandit

                                  en    portlandite

                                  fr    portlandite

                                  ru    портландит

     Фаза гідрату оксиду каль-          Фаза гидрата оксида каль-

     цiю, що утворюється в це-          ция, которая образуется в

     ментному камені під час            цементном камне во время

     гідролізу високоосновних           гидролиза высокоосновных

     силікатів кальцію портлан-         силикатов кальция порт-

     дцементного клінкеру               ландцементного клинкера

                            - 17 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

5.23 портландцемент               de    Portlandzement

                                  en    portland cement

                                  fr    ciment portland

                                  ru    портландцемент

     Гідравлічнев'яжуче, що            Гидравлическоевяжущее,

     складається, головним              которое состоит, главным

     чином, із силікатів каль-          образом, из силикатов

     цію, алюмінатів та алімо-          кальция, алюминатов и

     феритів кальцію, i яке одер-       алюмоферритов кальция, и

     жують шляхом сумісного             получается путем совмест-

     тонкого помелу портланд-           ного тонкого помола порт-

     цементного клінкеру та             ландцементного клинкера

     двоводного гiпcy                   и двуводного гипса

5.24 продукти гідратації          de    Hydratationsprodukte des

     цементу                            Zementes

                                  en    products of cement

                                        hydration

                                  fr    produits d'hydratation du

                                        ciment

                                  ru    продукты гидратации

                                        цемента

     Хімічні сполуки, які утво-         Химические соединения, ко-

     рюються за рахунок взає-           торые образуются за счет

     модії з водою клінкеру,            взаимодействия с водой

     гiпcy та мiнеральних доба-         клинкера, гипса и мине-

     вок: гідросилікати, гідро-         ральных добавок: гидроси-

     алюмінати, гідроферити,            ликаты, гидроалюминаты,

     гідросульфоалюмінати               гидроферриты, гидросуль-

     кальцiю, гідрогранати та           фоалюминаты кальция, гид-

     портландит                         рогранаты и портландит

5.25 пуцоланові портланд-         de    Puzzolanportlandzemente

     цементи                      en    pozzolanic Portland

                                        cements

                                  fr    ciments portland pouzzola-

                                        niques

                                  ru    пуццолановые портланд-

                                        цементы

     Різновид портландцемен-            Разновидность портландце-

     тів, що містить поряд із           ментов, содержащая наря-

     клінкером та гіпсом ак-            ду с клинкером и гипсом

     тивні мінеральнi добавки -         активные минеральные до-

     пуцолани                           бавки-пуццоланы

5.26 ступінь гідратації           de    Hydratationsgrad

                                  en    hydration ratio

                                  fr    degr[e2] d'hydratation    *

                                  ru    степень гидратации

     Характеристика piвня пе-           Характеристика уровня

     ретворення вихідних фаз            превращения исходных фаз

     в'яжучої системи в гідратні        вяжущей системы в гидрат-

     новоутворення                      ные новообразования

                            - 18 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

5.27 тампонажніцементи           de    Injektionszemente

                                  en    oil-well cements

                                  fr    ciments pour colmatage

                                  ru    тампонажныецементы

     В'яжучі, які використову-          Вяжущие, которые исполь-

     ються для кріплення                зуются для крепления

     обсадних колон під час             обсадных колонн при

     бурiння та експлуатації            бурении и эксплуатации

     свердловин, у зв'язку з чим        скважин, в связи с чем до-

     повинні задовольняти               лжны удовлетворять осо-

     особливі вимоги, передба-          бые требования, предусмот-

     чені стандартом                    ренные стандартом

5.28 цементи,                     de    Schwellzemente

     щорозширюються              en    expansive cements

                                  fr    ciments expansifs

                                  ru    расширяющиеся цементы

     Цементи, тверднення яких           Цементы, твердение кото-

     супроводжується збільшен-          рых сопровождается увели-

     ням лiнійних та об'ємних           чением линейных и объем-

     розмірів внаслідок утво-           ных размеров в результате

     рення кристалів гідро-             образования кристаллов

     сульфоалюмінату кальцію            гидросульфоалюмината

     на визначенiй стадії роз-          кальция на определенной

     витку структури цементно-          стадии развития структуры

     го каменя, що твердне              твердеющего цементного

                                        камня

5.29 швидкотверднучі              de    schnellh[a1]rtende Port-  *

     портландцементи                    landzemente

                                  en    rapid harderning Portland

                                        cements

                                  fr    cimentsportland [а4]      *

                                        prise rapide

                                  ru    быстротвердеющие порт-

                                        ландцементы

     В'яжучі, які характеризу-          Вяжущие, которые характе-

     ються інтенсивним зрос-            ризуются интенсивным рос-

     танням міцностi під час            том прочности в течение

     перших 3-х діб тверднення          первых 3-х суток твердения

5.30 шлаколужнів'яжучі           de    Schlackenalkalibindemittel

                                  en    slag-alkali bindir agents

                                  fr    liants alcalins de laitier

                                  ru    шлакощелочныевяжущие

     Гідравлічнi в'яжучі, в яких        Гидравлические вяжущие, в

     алюмосилікатний компо-             которых алюмосиликатный

     нент поданий гранульова-           компонент представлен гра-

     ними шлаками, а лужний -           нулированными шлаками,

     сполуками калію, що                а щелочной - соединения-

     дають у водяних розчинах           ми калия и натрия, дающи-

     лужну peaкцію                      ми в водных растворах ще-

                                        лочную реакцию

                            - 19 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

5.31 шлакопортландцемент          de    Schlackenportlandzement

                                  en    slag Portland cement

                                  fr    ciment portland de laitier

                                  ru    шлакопортландцемент

     Гіравлічне в'яжуче, що             Гидравлическое вяжущее,

     вміщує окрім портландце-           содержащее кроме портлан-

     ментного клінкеру та гіпсу         дцементного клинкера и

     до 80% гранульованого              гипса до 80% гранулирован-

     або доменного електротер-          ного или доменного элект-

     мофосфорного шлаку                 ротермофосфорного шлака

                            - 20 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

                  Абетковий покажчик українських термінів

агломерація ............................................... 3.1

адгезія ................................................... 3.2

адсорбція ................................................. 3.3

аліт ...................................................... 5.2

аморфізація ............................................... 3.4

активність гідравлічна .................................... 5,1

активність повітряного вапна .............................. 4.1

беліт ..................................................... 5.6

вапно ..................................................... 4.13

вапно гідравлічне ......................................... 4.3

вапно гідратне ............................................ 4.4

в'яжучі гідравлічні ....................................... 5.8

в'яжучі гіпсові ........................................... 4.7

в'яжучі кислотні .......................................... 4.9

в'яжучі низької водопотреби ............................... 5.7

в'яжучі повітряні ......................................... 4.14

в'яжучі шлаколужні ........................................ 5.30

гашення ................................................... 4.6

гідратація в'яжучих ....................................... 5.9

грунтоцементи ............................................. 5.11

густина нормальна ......................................... 5.20

естрихгіпс ................................................ 4.8

здатність клінкеру до розмелювання ........................ 5.14

клінкер портландцементний ................................. 5.15

коагуляція ................................................ 3.6

когезія ................................................... 3.7

компонент в'яжучої системи ................................ 3.8

конденсація ............................................... 3.9

контракція ................................................ 3.11

коефщієнт насичення клінкеру .............................. 5.16

магнезит каустичний ....................................... 4.11

марка цементу ............................................. 5.17

модифікування ............................................. 3.13

перекристалізація ......................................... 3.15

портландит ................................................ 5.22

портландцемент ............................................ 5.23

портландцемент дорожній ................................... 5.13

портландцементи безгіпсові ................................ 5.4

портландцементи пуццоланові ............................... 5.25

портландцементи швидкотверднучі ........................... 5.29

продукти гідратації цементу ............................... 5.24

процес контактно-конденсаційний ........................... 3.10

рівномірність зміни обсягу ................................ 3.17

розширення цементного каменя оксидне ...................... 3.14

розширення цементного каменя сульфоалюмінатне ............. 3.18

рекристалізація ........................................... 3.16

система в'яжуча ............................................3.5

системи магнезіальні в'яжучих ............................. 4.12

скло рідке ................................................ 4.15

ступінь гідратації ........................................ 5.2б

тісто вапняне ............................................. 4.5

тіксотропія ............................................... 3.19

фаза ...................................................... 3.20

тужавлення в'яжучих систем ................................ 4.17

тужавлення несправжнє ..................................... 5.19

цемент глиноземистий ...................................... 5.12

                            - 21 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

цемент напружуючий ........................................ 5.18

цемент сірчаний ........................................... 4.16

цементи ангідритові ....................................... 4.2

цементи барієві ........................................... 5.3

цементи безусадочні ....................................... 5.5

цементи гідрофобні ........................................ 5.10

цементи кислототривкі ..................................... 4.10

цементи пластифіковані .................................... 5.21

цементи тампонажні ........................................ 5.27

цементи, що розширюються .................................. 5.28

шлакопортландцемент ....................................... 5.31

явища механохімічні ....................................... 3.12

                            - 22 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

             Aбeтковий покажчик німецьких термінів

Abbinden der Bindemittel .................................. 4.17

Adh[а1]sion ............................................... 3.2   *

Adsorption ................................................ 3.3

Agglomeration ............................................. 3.1

Alit ...................................................... 5.2

Amorphisation ............................................. 3.4

Anhydritzemente ........................................... 4.2

Bariumzemente ............................................. 5.3

Belit ..................................................... 5.6

Bindemittel des Niedrigwasserbedarfs ...................... 5.7

Bindemittelsystem ......................................... 3.5

Erdzemente ................................................ 5.11

Extrichgips ............................................... 4.8

Gipsbindemittel ........................................... 4.7

Gipsfreie Portlandzemente ................................. 5.4

Gleichm[а1][S]igkeit der Volumenanderung .................. 3.17  *

Hydratationsgrad .......................................... 5.26

Hydratationsprodukte des Zementes ......................... 5.24

Hydration der Bindemittel ................................. 5.9

Hydraulische Bindemittel .................................. 5.8

Hydraulischer Kalk ........................................ 4.3

Hydraulikaktivit[a1]t ..................................... 5.1   *

Hydrophobezemente ......................................... 5.10

Injektionszemente ......................................... 5.27

Kalk ...................................................... 4.13

Kalkbrei .................................................. 4.5

Kalkstaub ................................................. 4.4

Kaustisch gebrannter Magnesit ............................. 4.11

Koagulation ............................................... 3.6

Klinkermahlbarkeit ........................................ 5.14

Koh[a1]sion ............................................... 3.7   *

Komponente des Bindersystems .............................. 3.8

Kondensation .............................................. 3.9

Kontakt - Kondensation - Prozeс........................... 3.10

Kontraktion ............................................... 3.11

L[o1]schen ................................................ 4.6   *

Luftbinder ................................................ 4.14

Luftkalkaktivit[a1]t ...................................... 4.1   *

Magnesiabindemittel ....................................... 4.12

Mechanisch-chemische Erscheinungen ........................ 3.12

Modifikation .............................................. 3.13

Normkonsistenz ............................................ 5.20

Oxiddehnung des Zementsteines ............................. 3.14

Phase ..................................................... 3.20

Portlandit ................................................ 5.22

Portlandzement ............................................ 5.23

Portlandzement f[u1]r Stra[S]endecken ..................... 5.13  *

Portlandzementklinker ..................................... 5.15

Puzzolanportlandzemente ................................... 5.25

Quellzement ............................................... 5.18

Rekristallisation ......................................... 3.16

Saturationsfaktor des Klinkers ............................ 5.16

S[a1]urebindemittel ....................................... 4.9   *

S[a1]urezemente ........................................... 4.10  *

Scheinabbinden ............................................ 5.19

                            - 23 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

Schlackenalkalibindemittel ................................ 5.30

Schlackenportlandzement ................................... 5.31

Schnellh[a1]rtende Portlandzemente ........................ 5.29  *

Schwefels[a1]urehaltiger Zement ........................... 4.16  *

Schwellzemente ............................................ 5.28

Schwindfreic Zemente ...................................... 5.5

Sulfoaluminatdehnung des Zementsteines .................... 3.18

Thixotropie ............................................... 3.19

Tonerdezement ............................................. 5.12

Umkristallisation ......................................... 3.15

Wasserglas ................................................ 4.15

Zemente mit Plastifikatorzusatz ........................... 5.21

Zementg[u1]te ............................................. 5.17  *

                            - 24 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

           Aбетковийпокажчиканглійськихтермінів

acidic binders ............................................ 4.9

acidproof cements ......................................... 4.10

adhesion .................................................. 3.2

adsorption ................................................ 3.3

agglomeration ............................................. 3.1

air binder agents ......................................... 4.14

air-hardening lime activity ............................... 4.1

alumina cement ............................................ 5.12

alite ..................................................... 5.2

amorphisation ............................................. 3.4

anhydrite cements ......................................... 4.2

barium cements ............................................ 5.3

belite .................................................... 5.6

binding system ............................................ 3.5

binding system components ................................. 3.8

caustic magnesite ......................................... 4.11

clinker saturation factor ................................. 5.16

coagulation ............................................... 3.6

cohesion .................................................. 3.7

condensation .............................................. 3.9

contact-condensation process .............................. 3.10

contraction ............................................... 3.11

expansive cement .......................................... 5.18

expansive cements ......................................... 5.28

false setting ............................................. 5.19

flooring plaster .......................................... 4.8

grade of cement ........................................... 5.17

grindability of clinker ................................... 5.14

gypsum binder ............................................. 4.7

gypsum-free portland cements .............................. 5.4

highway portland cement ................................... 5.13

hydratation of binder agents .............................. 5.9

hydrated lime ............................................. 4.4

hydration ratio ........................................... 5.26

hydraulic activity ........................................ 5.1

hydraulic binder agents ................................... 5.8

hydraulic lime ............................................ 4.3

hydrophobic cements ....................................... 5.10

nonhydraulic quicklime .................................... 4.13

lime paste ................................................ 4.5

low water reguirement binder .............................. 5.7

magnesia binder systems ................................... 4.12

mechanochemical phenomena ................................. 3.12

modification .............................................. 3.13

nonshrinking cements ...................................... 5.5

normal density ............................................ 5.20

oil-well cements .......................................... 5.27

overcrystallization ....................................... 3.15

oxide expansion of cement stone ........................... 3.14

phase ..................................................... 3.20

plasticized cements ....................................... 5.21

portland cement ........................................... 5.23

portland cement clinker ................................... 5.15

portlandite ............................................... 5.22

pozzolanic Portland cements ............................... 5.25

                            - 25 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

products of cement hydration .............................. 5.24

rapid hardening Portland cements .......................... 5.29

recrystallization ......................................... 3.16

setting of binder systems ................................. 4.17

slag-alkali binder systems ................................ 5.30

slag Portland cement ...................................... 5.31

slaking ................................................... 4.6

soil-cements .............................................. 5.11

sulphoaluminate expansion of cement stone ................. 3.18

sulphuric cement .......................................... 4.16

thixotropy ................................................ 3.19

uniformity of volumetric change ........................... 3.17

water glass ............................................... 4.15

                            - 26 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

          Абетковийпокажчикфранцузькихтермінів

activit[e2] de chaux a[e2]rienne .......................... 4.1   *

activit[e2]  hydraulique  ................................  5.1   *

adh[e2]sion ............................................... 3.2   *

adsorption ................................................ 3.3

agglom[e2]ration .......................................... 3.1   *

alumine ................................................... 5.2   *

amorphisation ............................................. 3.4

aptitude de clinker au raffinage .......................... 5.14

b[e2]lumine ............................................... 5.6   *

chaux ..................................................... 4.13

chaux hydrat[e2]e ......................................... 4.4   *

chaux hydraulique ......................................... 4.3

ciment alumineux .......................................... 5.12

ciment contraignant ....................................... 5.18

ciment portland ........................................... 5.23

ciment portland de laitier ................................ 5.31

ciment portland pour routes ............................... 5.13

ciment sulfurique ......................................... 4.16

ciments antiacides ........................................ 4.10

ciments d'anhydrite ....................................... 4.2

ciments de baryum ......................................... 5.3

ciments expansifs ......................................... 5.28

ciments hydrofuges ........................................ 5.10

ciments plastifi[e2]s ..................................... 5.21  *

ciments portland [a1] prise rapide ........................ 5.29  *

ciments portland pouzzolaniques ........................... 5.25

ciments pour colmatage .................................... 5.27

ciments sans retrait ...................................... 5.5

clinker de portland ....................................... 5.15

coaglation ................................................ 3.6

coefficient de saturation de clinker ...................... 5.16

coh[e2]sion ............................................... 3.7   *

composant deu syst[e2]me de liage ......................... 3.8   *

condensation .............................................. 3.9

consistance normale ....................................... 5.20

contraction ............................................... 3.11

degr[e2] d'hydratation .................................... 5.26  *

dilatation de sulfaluminate de pierre de ciment ........... 3.18

dilatation oxyde[e2] de pierre de ciment .................. 3.14  *

durcissement des liants ................................... 4.17

effets m[e2]canigues et chimigues ......................... 3.12  *

estryhgypse ............................................... 4.8

extinction ................................................ 4.6

facteur d'uniformite de variation de volume ............... 3.17

fausse prise .............................................. 5.19

hydratation des liants .................................... 5.9

liants [a4] basse quantit[e2] d'eau n[e2]cessaire ......... 5.7   *

liants a[e2]riens ......................................... 4.14  *

liants alcalins de laitier ....... ........................ 5.30

liants gypseux ............................................ 4.7

liants hydrauliques ....................................... 5.8

liants magn[e2]siens ...................................... 4.12  *

magn[e2]site caustique .................................... 4.11  *

modification  ............................................. 3.13

                            - 27 -

                                             ДСТУБА.1.1-58-95

p[a3]te de chaux .......................................... 4.5   *

phase ..................................................... 3.20

portlandite ............................................... 5.22

portlands sans gypse ...................................... 5.4

processus de contact et de condensation ................... 3.10

produits d'hydratation du ciment .......................... 5.24

recristallisation ......................................... 3.16

recristallisation renouvell[e2]e .......................... 3.15  *

sol-ciments ............................................... 5.11

syst[e2]me de liage ....................................... 3.5   *

syst[e2]mes de liage acides ............................... 4.9   *

thixotropie ............................................... 3.19

type de ciment ............................................ 5.17

verre soluble ............................................. 4.15

                            - 28 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

                Абетковий покажчик російських термінів

агломерация ............................................... 3.1

адгезия ................................................... 3.2

адсобрция ................................................. 3.3

алит ...................................................... 5.2

аморфизация ............................................... 3.4

активность воздушной извести .............................. 4.1

активность гидравлическая ................................. 5.1

белит ..................................................... 5.6

вяжущие воздушные ......................................... 4.14

вяжущие гидравлические .................................... 5.8

вяжущие гипсовые .......................................... 4.7

вяжущиие кислотные ........................................ 4.9

вяжущие низкой водопотребности ............................ 5.7

вяжущие шлакощелочные ..................................... 5.30

гашение ................................................... 4.6

гидратация вяжущих ........................................ 5.9

грунтоцементы ............................................. 5.11

густота нормальная ........................................ 5.20

известь воздушная негашеная ............................... 4.13

известь гидравлическая .................................... 4.3

известь гидратная ......................................... 4.4

клинкер портландцементный ................................. 5.15

коагуляция ................................................ 3.6

когезия ................................................... 3.7

компонент вяжущей системы ................................. 3.8

конденсация ............................................... 3.9

контракция ................................................ 3.11

коэффициент насыщения клинкера ............................ 5.16

магнезит каустический ..................................... 4.11

марка цемента ............................................. 5.17

модифицирование ........................................... 3.13

перекристаллизация ........................................ 3.15

портландит  ............................................... 5.22

портландцемент ............................................ 5.23

портландцемент дорожный ................................... 5.13

портландцементы безгипсовые ............................... 5.4

портландцементы быстротвердеющие .......................... 5.29

портландцементы пуццолановые .............................. 5.25

продукты гидратации цемента ............................... 5.24

процесс контактно-конденсационный ......................... 3.10

равномерность изменения объема ............................ 3.17

размалываемость клинкера .................................. 5.14

расширение цементного камня оксидное ...................... 3.14

расширение цементного камня сульфоалюминатное ............. 3.18

рекристаллизация .......................................... 3.16

система вяжущая ........................................... 3.5

системы магнезиальные вяжущие ............................. 4.12

стекло жидкое ............................................. 4.15

степень гидратации ........................................ 5.26

схватывание вяжущих систем ................................ 4.17

схватывание ложное ........................................ 5.19

тесто известковое ......................................... 4.5

тиксотропия ............................................... 3.19

фаза ...................................................... 3.20

                            - 29 -

                                             ДСТУ Б А.1.1-58-95

цемент глиноземистый ...................................... 5.12

цемент напрягающий ........................................ 5.18

цемент серный ............................................. 4.16

цементы ангидритовые ...................................... 4.2

цементы бариевые .......................................... 5.3

цементы безусадочные ...................................... 5.5

цементы гидрофобные ....................................... 5.10

цементы кислотоупорные .................................... 4.10

цементы пластифицированные ................................ 5.21

цементы расширяющиеся ..................................... 5.28

цементы тампонажные ....................................... 5.27

шлакопортландцемент ....................................... 5.31

эстрихгипс ................................................ 4.8

явления механохимические .................................. 3.12

Додаток А

Терміни, що наведені в позиціях 4.2, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14,

5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10, 5.21, 5.25, 5.28, 5.27, 5.29, застосо-

вані у множині у зв'язку з тим, що вказують на можливість багато-

варіантного складу в'яжучих.

УДК 693:001.4                                Група ЖОО

Ключові слова:

в'яжуче, цемент, помел, гідравлічне, змішане,

гідратація, тверднення, новоутворення

          Примітка.

                 */ цифри за літерами в квадратних дужках

                    відповідають значенням в таблиці

                    відповідності символів

 


 

 

Выбор редакции: