Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони.Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий

Бетонные, растворные смеси и бетоны

Термины и определения

Standartdization and normalization systems in construction

Соmoon concrete and reinforced concrete products technique

Соncrete, соncrete and mortar mixes

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони.Терміни та визначення
Чинний від 1995-07-01

       1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ     1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні заміни та  визна-


чення основних понять в галузі будівельної індустрії, що вживаються


при виготовленні бетонних та розчинних сумішей.


------------------------------------------


                            - 2 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


     1.2 Терміни, регламентовані  в  цьому  стандарті,  обов'язкові


для  використання  в  усіх  видах   нормативної   документації,   у


довідковій  та  навчально-методичній  літературі,  що  належить  до


галузі будівельних матеріалів, а також для робіт  з  стандартизації


або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні за-


соби для комп'ютерних систем.


     1.3  Вимоги  стандарту  чинні  для   використання   в   роботі


підприємств, установ, організацій, що діють на  території  України,


технічних  комітетів   з   стандартизації,   науково-технічних   та


інженерних товариств, міністерств (відомств).

     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ     У цьому стандарті є посилання на такі документи:


ДСТУ Б А.1.1-61-95 |Система стандартизації


                   |та нормуання в будівництві. Технологія


                   |важких бетонів та залізобетонних виробів.


                   |Формування виробів. Терміни та визначення.


-------------------------------------------------------------


ДСТУ Б А.1.1-5-94  |Система стандартизації


                   |та нормуання в будівництві. Технологія


                   |важких бетонів та залізобетонних виробів.


                   |Матеріали будівельні. Загальні фізико-тех-


                   |нічні характеристики та експлуатаційні


                   |властивості. Терміни та визначення.


-------------------------------------------------------------


ДСТУ Б А.1.1-47-94 |Система стандартизації


                   |та нормуання в будівництві. Технологія


                   |важких бетонів та залізобетонних виробів.


                   |Хімічні добавки в бетони. Терміни та виз-


                   |начення.


-------------------------------------------------------------


ДСТУ Б А.1.1-58-95 |Система стандартизації


                   |та нормуання в будівництві. Технологія


                   |важких бетонів та залізобетонних виробів.


                   |В'яжучі системи. Терміни та визначення.

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ     3.1 Для  кожного  поняття  встановлено  один  стандартизований


термін.


     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля-


хом  введення  до  них  похідних  ознак,  які  доповнюють  значення


термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати  об-


сяг і зміст понять, визначених у стандарті.


     3.3  У  стандарті,  як  довідкові,   подані   німецькі   (de),


англійські (en), французькі (fr)  та  російські  (ru)  відповідники


стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.


     3.4  У  стандарті   наведені   абетковий   покажчик   термінів


українською мовою та абеткові  покажчики  іншомовних  відповідників


стандартизованих термінів кожною мовою окремо.


                            - 3 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95

     4 БЕТОННі ТА РОЗЧИННі СУМІШІ4.1    активнімінеральні            de Aktive mineralzus[a1]tze  *


       добавки                       en active mineral additives


                                     fr additions min[e2]rales    *


                                        actives


                                     ru активные минеральные


                                        добавки


       Мінеральні гідравлічно ак-       Минеральные гидравлически-


       тивні порошки, які дода-         активные порошки, которые


       ють в бетонну або розчин-        вводят в бетонную или рас-


       ну суміш з метою підви-          творную смесь с целью повы-


       щення щільності, водостій-       шения плотности, водостой-


       кості і корозійної стійкості     кости и коррозионной стой-


       бетонів і будівельних роз-       кости бетонов и строитель-


       чинів, а також для змен-         ных растворов, а также для


       шення витрати цементу            уменьшения расхода цемента


4.2    бетоннасуміш                 de Веtongemisch


                                     en concrete mix


                                     fr m[e2]langes d[e2] beton   *


                                     ru бетонная смесь


       Багатокомпонентна систе-         Многокомпонентная систе-


       ма, яку одержують при змі-       ма, получаемая при переме-


       шуванні з водою або вод-         шивании с водой или водны-


       ними розчинами в'яжучого,        ми растворами вяжущего,


       заповнювачів та добавок          заполнителей и добавок


4.3    вібров'язкість бетонної       de VіЬrationsviskosit[a1]t   *


       суміші                           des Betongemisches


                                     en vibroviskosity of concrete


                                        mix


                                     fr viscosit[e2] de vibration *


                                        du m[e2]lange de b[e2]ton *


                                     ru вибровязкость бетонной


                                        смеси


       В'язкість суміші під час віб-    Вязкость смеси при вибраци-


       рування                          онном воздействии


4.4    віброзмішування бетонної      de Vibrationsmischen des


       суміші                           Betongemisches


                                     en vibratory mixing of


                                        concrete mіх


                                     fr vibromixade du m[e2]lange *


                                        de b[e2]ton               *


                                     ru виброперемешивание бетон-


                                        ной смеси


       Змішування з одночасною          Перемешивание с одновре-


       передачею на бетонну су-         менной передачей на бетон-


       міш вібрування з метою           ную смесь вибрационного


       зниження її в'язкості, коефі-    воздействия с целью сниже-


       ціента внутрішнього тертя        ния ее вязкости, козффици-


       та граничного напруження         ента внутреннего трения и


       зсуву                            предельного напряжения


                            - 4 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


                                        сдвигу


4.5    виробничий склад              de Аrbeitsmischung des Веtons


       бетонної та розчинної            und М[o1]rtels            *


       суміші                        en production composition of


                                        concrete and mortar mix


                                     fr composition technologique


                                        du m[e2]lange de b[e2]ton *


                                        et de mortier


                                     ru производственный состав


                                        бетонной и растворной смеси


       Номінальний склад, скори-        Номинальный состав, скор-


       гований з урахуванням            ректированный с учетом


       фактичних властивостей           фактических свойств компо-


       компонентів                      нентов


4.6    водовідділення бетонної       de Wasserabscheidung des


       суміші                           Веtongemisches


                                     en water liberation of


                                        concrete mіх


                                     fr s[e2]paration de l'eau    *


                                        de beton


                                     ru водоотделение бетонной


                                        смеси


       Переміщення частини води         Перемещение части воды за-


       замішування на поверхню          творения на поверхность


       ущільненого шару бетон-          уплотненного слоя бетон-


       ної суміші                       ной смеси


4.7    водопотреба піску             de Wasseranspruch des Sandes


                                     en water reguirement of sand


                                     fr quantit[e2] d'eau n[e2]-  *


                                        cessaire pour


                                     ru водопотребность песка


       Характеристика піску, що         Характеристика песка, пока-


       показує, скільки необхідно       зывающая, сколько необхо-


       додати води у цементне тіс-      димо добавить воды в це-


      то при введенні в нього піс-     ментное тесто при введении


       ку, щоб консистенція одер-       в него песка, чтобы консис-


       жаної суміші відповідала         тенция полученной смеси со-


       початковій консистенції          ответствовала начальной


       тіста, визначеної на стан-       консистенции теста, опреде-


       дартному тряскому столику        ленной на стандартном


                                        встряхивающем столике


4.8    водоутримувальна              de waserhaltende F[a1]higkeit*


       здатність розчинної              des M[o1]rtelgemisches    *


       суміші                        en water-retaining capasity


                                        of mortar mix


                                     fr сарасіt[e2] de r[e2]ten-


                                        tion d'eau du m[e2]lange  *


                                        de mortier


                                     ru водоудерживающая способ-


                                        ность растворной смеси


       Здатність суміші, укладе-        Способность смеси, уложен-


                            - 5 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       ної на пористу основу, ут-       ной на пористое основание,


       римувати в своєму складі         удерживать в своем составе


       воду при її відсмоктуванні       воду при ее отсасывании ос-


       основою                          нованием


4.9    водоцементне відношення       de Wasser-Zement-Factor


                                     en water-cement ratio


                                     fr rapport еau-ciment


                                     ru водоцементное отношение


       Відношення маси води до          Отношение массы воды к


       маси цементу                     массе цемента


4.10   гранична деформованість       de Grenzverformbarkeit des


       розчинної суміші                 М[o1]rtelgemisches        *


                                     en maximum deformability of


                                        mortar mix


                                    fr d[e2]formabilit[e2] li-   *


                                        mite du m[e2]lange de


                                        mortier


                                     ru предельная деформируемость


                                        растворной смеси


       Показник, який визначають        Показатель, определяемый


       за величиною усадки в мі-        величиной усадки в милли-


       ліметрах шару розчину за-        метрах слоя раствора задан-


       даної товщини на пористій        ной толщины на пористом


       основі протягом визначе-         основании за определенный


       ного проміжку часу при ін-       промежуток времени при ин-


       тенсивному відсмоктуванні        тенсивном отсосе влаги и


       вологи і під дією постій-        под воздействием постоян-


       ного навантаження                ной нагрузки


4.11   добавки для бетонів           de Betonzus[a1]tze           *


                                     en admixtures for concretes


                                     fr adjivants du b[e2]ton     *


                                     ru добавки для бетонов


       Природні або штучні хіміч-       Природные или искусствен-


       ні продукти, які використо-      ные продукты, используе-


       вують при виготовленні бе-       мые при изготовлении бето-


       тонів з метою покращання         нов с целью улучшения тех-


       технологічних властивос-         нологических свойств бетон-


       тей бетонних сумішей, фі-        ных смесей, физико-механи-


       зико-механічних властивос-       ческих свойств бетонов и по-


       тей бетонів і підвищення їх      вышения их зффективности.


       ефективності. Див. ДСТУ          См. ДСТУ Технологія важ-


       Технологія важких бетонів        ких бетонів та залізобетон-


       та залізобетонних виробів.       них виробів. Хімічні добав-


       Хімічні добавки у бетони.        ки в бетони. Терміни та ви-


       Терміни та визначення            значення


4.12   інгібітори корозії металу     de ІnhіЬitoren der


       вбетоні                         Mеtаllkorrosіоn im Веton


                                     en corrosion inhibitors of


                                        metalin concrete


                                     fr inhibiteurs de corrosion


                            - 6 -


                                           ДСТУБА.1.1-59-95


                                        du metal dans le b[e2]ton *


                                     ru ингибиторы коррозии


                                        металла в бетоне


       Речовини, які підвищують         Вещества, повышающие за-


       захисні властивості бетону       щитные свойства бетона по


       по відношенню до сталевої        отношению к стальной ар-


       арматури, а також забезпе-       матуре, а также обеспечи-


       чують високу корозiйну           вающие высокую коррози-


       стійкість арматури в агре-       онную стойкость арматуры


       сивних по відношенню до          в агрессивных по отноше-


       неї середовищах. Див.            нию к ней средах. См.


       ДСТУ Технологія важких           ДСТУ Технологія важких


       бетонів та залізобетонних        бетонів та залізобетонних


       виробів. Хімічні добавки у       виробів. Хімічні добавки в


       бетони. Терміни та визна-        бетони. Терміни та визна-


       чення                            чення


4.13   добавки пластифiкуючi         de Plastifikatore


                                     еn plasticizing agents


                                     fr adjuvants plastifiants


                                     ru добавки пластифицирующие


       Речовини, які збільшують         Вещества, увеличивающие


       рухомість та текучість бе-       подвижность и текучесть бе-


       тонних сумішей. Див.             тонных смесей. См. ДСТУ


       ДСТУ Технологія важких           Технологія важких бетонів


       бетонів та залiзобетонних        та залізобетонних виробів.


       виробів. Хімічні добавки у       Хімічнi добавки у бетони.


       бетони. Tepміни та визна-        Терміни та визначення


       чення


4.14   жорсткістьбетонної           de Frischbetonsteife


       суміші                        еn Stiffness of concrete mix


                                     fr rigidit[e2] du m[e2]lange *


                                        de b[e2]ton               *


                                     ru жесткость бетонной смеси


       Mipa легкоукладальності          Мера удобоукладываемости


       суміші, що вимірюється ча-       смеси, измеряемая временем


       сом її вібрування за стан-       ее вибрирования по стан-


       дартною методикою в се-          дартной методике в секундах


       кундах


4.15   завантажувальна               de Belastungskapazit[a1]t des*


       місткістьзмішувача               Mischers


                                     еn Mixer charge capacity


                                     fr contenance de remplissage


                                        de b[e2]tonni[e2]re       *


                                     ru загрузочная емкость


                                        смесителя


       Сума oб'ємів у насипному         Сумма объемов в насыпном


       стані сухих компонентів бе-      состоянии сухих компонен-


       тонної cyмiшi на один за-        тов бетонной смеси на один


       міс змішувача                    замес смесителя


4.16   інтенсивна роздільна          de Trennungstechnologie der


                            - 7 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       технологія приготування          Frischbetonzubereitung


       бетонноїcyміші               еn intensive Separate


                                        technology of


                                        concrete mix preparation


                                     fr technique espac[e2]e de   *


                                        m[e2]langeage


                                     ru интенсивная раздельная


                                        технология приготовления


                                        бетонной смеси


       Двостадійний процес при-         Двухстадийный процесс


       готування бетонної суміші;       приготовления бетонной


       на першiй стадії в швидкіс-      смеси; на первой стадии в


       ному змішувачi - актива-         быстроходном смесителе-ак-


       тopi готують цементно-пi-        тиваторе приготавливают


       щану суміш з водою з вико-       цементно-песчаную смесь с


       ристанням частини піску,         водой с использованием час-


       на другій стадії cуміш пере-     ти песка, на второй стадии


       мішують з щебенем та             смесь перемешивают со щеб-


       рештою піску в звичайно-         нем, оставшейся частью пес-


       му змішувачі                     ка в обычном смесителе


4.17   коефіцієнт виходу             de Ausgangskoeffizient des


       бетонної суміші                  Betongemisches


                                     en concrete mix yield coef-


                                        ficient


                                     fr coefficient de rendement


                                        du m[e2]lange de b[e2]ton    *


                                     ru коэффициент выхода бетон-


                                        ной смеси


       Відношення об'єму готово-        Отношение объема готово-


       го замісу бетонної cyміші        го замеса бетонной смеси к


       до суми об'ємів сухих ком-       сумме объемов сухих компо-


       понентiв у насипному стані       нентов в насыпном состо-


                                        янии


4.18   коефіцієнт розсування         de Ausziehkornkoeffizient des


       зерен заповнювача                Zuschlagstoffes in der


       в бетонній суміші                Betonmischung


                                     en Aggregate grains parting


                                        coefficient in concrete


                                        mix


                                     fr coefficient d'[e2]carte-  *


                                        ment des grains de


                                        l'agr[e2]gat еn m[e2]-    *


                                        lange de b[e2]ton         *


                                     ru коэффициент раздвижки


                                        зерен заполнителя в бетон-


                                        ной смеси


       Відношення об'єму розчин-        Отношение объема раствор-


       ної частини cyміші до об'-       ной части смеси к объему


       єму пустот крупного запов-       пустот крупного заполните-


       нювача                           ля


4.19 коефіцієнт ущільнення           de Verdichtungsziffer des


     бетонної суміші                    Betongemisches


                            - 8 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


                                     en compaction ratio of


                                        concrete mix


                                     fr coefficient de tassement


                                        du m[e2]lange de b[e2]ton *


                                     ru коэффициент уплотнения


                                        бетонной смеси


       Відношення суми абсолют-         Отношение суммы абсолют-


       них об'ємів твердих та рід-      ных объемов твердых и жид-


       ких компонентів бетонної         ких компонентов бетонной


       суміші до її фактичного          смеси к ее фактическому


       об'єму після ущільнення.         объему после уплотнения.


       Див. ДСТУ Б A.1.1-61-95.         См. ДСТУ Б A.1.1-61-95.


       Технологія важких бетонів        Технологія важких бетонів


       та залізобетонних виробів.       та залізобетонних виробів.


       Формування виробів. Тер-         Формування виробів. Tepмi-


       міни та визначення               ни та визначення


4.20 комплексні добавки              de Komplexzus[a1]tze         *


                                     en complex admixtures


                                     fr adjuvants complexes


                                     ru комплексные добавки


       Добавки, які складаються         Добавки, состоящие из не-


       з декількох компонентів          скольких компонентов или


       або хімічних сполук. Див.        химических соединений. См.


       ДСТУ Технологія важких           ДСТУ Технологія важких


       бетонів та залізобетонних        бетонів та залізобетонних


       виробів. Хімічні добавки у       виробів. Хімічні добавки в


       бетони. Терміни та визна-        бетони. Терміни та визна-


       чення                            чення


4.21 легкоукладальність              de Verwendungsf[a1]higkeit   *


     бетонноїcyміші                    des Betongemisches


                                     en placeability of concrete


                                        mix


                                     fr maniabilit[e2] du m[e2]-  *


                                        lange de b[e2]ton         *


                                     ru удобоукладываемость


                                        бетонной смеси


       Властивість бетонних cyмi-       Свойство бетонных смесей


       шей різної консистенції за-      различной консистенции за-


       повнювати форму i ущіль-         полнять форму и уплотнять-


       нюватись до заданої щіль-        ся до заданной плотности


       ності


4.22 марка бетонної суміші за        de Betonmischungsq[u1]te der *


     легкоукладальністю                 Verwendungsf[a1]higkeit   *


                                     en grade of concrete mix


                                        according to placeability


                                     fr type de m[e2]lange de     *


                                        b[e2]ton suivant sa       *


                                        maniabilit[e2]            *


                                     ru марка бетонной смеси по


                                        удобоукладываемости


       Позначення величини рух-         Обозначение величины под-


                                 - 9 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       ливост або жорсткості су-        вижности либо жесткости


       міші                             смеси


4.23 мінеральні добавки-             de mineralische F[u1]llstof-


     наповнювачі                        fzus[a1]tze               *


                                     en mineral additives-fillers


                                     fr additions de remplissage


                                        min[e2]rales              *


                                     ru минеральные добавки-


                                        наполнители


       Мінеральні порошки, які          Минеральные порошки, не


       не мають виразної гідрав-        обладающие выраженной


       лічної активності; застосо-      гидравлической активнос-


       вуються для розбавлення          тью; применяются для раз-


       в'яжучих та їх eкoномії          бавления вяжущих и их эко-


                                        номии


4.24 номінальний склад               de Nennzusammensetzung des


     бетонної cymiші та                 Betongemisches und


     розчину                            M[o1]rtels                *


                                     en nominal composition of


                                        concrete mix and mortar


                                        mix


                                     fr composition nominale du


                                        m[e2]lange de b[e2]ton et *


                                        du mortier


                                     ru номинальный состав бетоной


                                        смеси и раствора


       Склад, який визначають в         Состав, определяемый в ла-


       лабораторії при викорис-         боратории при использова-


       танні компонентів у сухо-        нии компонентов в сухом со-


       му cтані                         cтоянии


4.25 осідання конусу бетонної        de Setzungsversuch des


     суміші                             Betongemisches


                                     en slump ofconcrete mix


                                     fr affaissement du с[о3]nе   *


                                        de b[e2]ton               *


                                     ru осадка конуса бетонной сме-


                                        си


       Mipa рухливості cyміші,          Мера подвижности смеси,


       яку визначають за стан-          определяемая по стандарт-


       дартною методикою                ной методике


4.26 повітрявтягувальні              de luftanziehende Zus[a1]tze *


     добавки                         en air-entraining admixtures


                                     fr adjuvants entraineurs


                                        d'air


                                     ru воздухововлекающие добавки


       Поверхнево-активні орга-         Поверхостно-активные ор-


       ніні речовини, якi               ганические вещества, спо-


       сприяють втягуванню в бе-        собствующие вовлечению в


       тонну cyмiш при її перемі-       бетонную смесь при ее пере-


       шуванні повітря, яке pівно-      мешивании воздуха, равно-


                            - 10 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       мірно в ній розподіляється.      мерно распределенного в бе-


       Див. ДСТУ Технологія             тоне. См. ДСТУ Технологія


       важких бетонів та залізобе-      важких бетонів та залізобе-


       тонних виробів. Хімічні до-      тонних виробів. Xiмiчні до-


       бавки у бетони. Терміни та       бавки у бетони. Терміни та


       визначення                       визначення


4.27 протиморозні добавки            de Frostschutzzus[a1]tze     *


                                     еn frost-resisting admixtures


                                     fr additions antig[e2]les    *


                                     ru противоморозные добавки


       Речовини, які знижують           Вещества, понижающие тем-


       температуру замерзання           пературу замерзания воды и


       води i сприяють тверднен-        способствующие твердению


       ню бетону при від'ємних          бетона при отрицательных


       температурах. Див. ДСТУ          температурах. См. ДСТУ


       Технологія важких бетонів        Технологія важких бетонів


       та залізобетонних виробів.       та залізобетонних виробів.


       Хімічні добавки в бетони.        Xiмiчнi добавки у бетони.


       Терміни та визначення            Терміни та визначення


4.28 розчиновідділення               de M[o1]rtelabtrennung des   *


     бетонноїcyмiшi                    Betongemisches


                                     en mortar separation of


                                        concrete mix


                                     fr s[e2]paration du mortier


                                     ru раствороотделение бетонной


                                        смеси


       Технологічна характерис-         Технологическая характе-


       тика зв'язності cyміші при       ристика связности смеси


       динамічній дії на неї, яку       при динамическом воздей-


       визначають шляхом зістав-        ствии на нее, которая опре-


       лення вмісту розчинної           деляется путем сопоставле-


       складової cyміші у нижній        ния содержания растворной


       i верхній частинах свіжовід-     составляющей смеси в ниж-


       формованого зразка               ней и верхней частях свеже-


                                        отформованного образца


4.29 розшарувальність                de Entmischung des Betons


     бетонноїcyміші                 еn segregation of concrete mix


                                     fr s[e2]gr[e2]gation du


                                        m[e2]lange de b[e2]ton    *


                                     ru расслаиваемость бетонной


                                        смеси


       Технологічна характерис-         Технологическая характе-


       тика, що відображає водо-        ристика, отражающая водо-


       відділення та розчиновіддi-      отделение и раствороотделе-


       лення cyміші                     смеси


4.30 розшарувальнiсть                de Entmischbarkeit des


    розчинної суміші                   M[o1]rtelgemisches        *


                                     en mortar mix segregation


                                     fr s[e2]gr[e2]gation du      *


       Технологічна характерис-         Технологическая характе-


       тика, що відображає водо-        ристика, отражающая водо-


                            - 11 -


                                           ДСТУБА.1.1-59-95


                                        m[e2]lange de mortier     *


                                     ru расслаиваемость растворной


                                        смеси


       відділення та відділення це-     отделение и отделение це-


       ментного тіста суміші            ментного теста смеси


4.31 рухливістьбетонної             de Flie[S]f[a1]higkeit des   *


     суміші                             Betongemisches


                                     en workability of concrete


                                        mix


                                     fr plasticit[e2] du m[e2]-   *


                                        lange de b[e2]ton         *


                                     ru подвижность бетонной смеси


       Mipa легкоукладальності          Мера удобоукладываемости


       суміші, яку визначають ве-       смеси, определяемая величи-


       личиною осідання конусу          ной осадки конуса смеси


       суміші у стандартних ви-         при стандартных испытаниях


       пробуваннях


4.32 рухливість розчинної            de Ausbreitma[S] des         *


     суміші                             M[o1]rtelgemisches        *


                                     en workability of concrete


                                        mix


                                     fr maniabilit[e2] du         *


                                        m[e2]lange de mortier     *


                                     ru подвижность растворной


                                        смеси


       Mipa легкоукладальності          Мера удобоукладываемости


       розчинної суміші, яку ви-        растворной смеси, опреде-


       значають за глибиною за-         ляемая по глубине погру-


       нурювання в суміш стан-          ження в смесь стандартного


       дартного конусу                  конуса


4.33 суперпластифікатор              de Superweichmacher


                                     en superplasticizer


                                     fr superplastifiant


                                     ru суперпластификатор


       Синтетична полімерна ре-         Синтетическое полимерное


       човина, яка в більшій мipi,      вещество, которое в боль-


       ніж пластифікуючі добав-         шей степени, чем пластифи-


       ки збiльшує pyxoмість та         цирующие добавки увеличи-


       текучість бетонних сумi-         вает подвижность и теку-


       шей. Див. ДСТУ Техноло-          честь бетонной смеси. См.


       гія важких бетонів та залі-      ДСТУ Технологія важких


       зобетонних виробів. Xіміч-       бетонів та залізобетонних


       ні добавки у бетони. Tepмi-      виробів. Хімічні добавки у


       ни та визначення                 бетони. Терміни та визна-


                                        чення


4.34 суха бетонна розчинна           de Trockenbetongemisch


     суміш                           en dry-batched concrete mix


                                     fr m[e2]lange de b[e2]ton sec*


                                     ru сухая бетонная растворная


                                        смесь


                            - 12 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       Виготовлена однорідна су-        Приготовленная однород-


       міш віддозованих сухих           ная смесь отдозированных


       компонетів - в'яжучого,          сухих компонентов - вяжу-


       заповнювачів i добавок,          щего, заполнителей и доба-


       що запакована в спеціаль-        вок, упакованная в специ-


       ну тару; змішується з во-        альную тару; смешивается с


       дою або водними розчина-         водой или водными раство-


       ми перед використанням           рами перед использованием


4.35 тиксотропія                     de Thixotropie


                                     en thixotropy


                                     fr thixotropie


                                     ru тиксотропия


       Властивість cycпензії в'яжу-     Свойство суспензии вяжу-


       чої системи як коагуляцій-       щей системы как коагуляци-


       ної структури після її меха-     онной структуры после ее


       нічного руйнування само-         механического разрушения


       вільно відновлюватися у          самопроизвольно восстанав-


       чaci. Див. ДСТУ Б A.1.1-         ливаться во времени. См


       -58-95 Технологія важких         ДСТУ Б A.1.1-58-95 Тех-


       бетонів та залізобетонних        нологія важких бетонів та


       виробів. В'яжучі системи.        залізобетонних виробів.


       Терміни та визначення            В'яжучі системи. Терміни та


                                        визначення


4.36 щільність бетонної і            de Dichte des Beton-und-


     розчинної сумішей                  M[o1]rtelgemisches        *


                                     en density of concrete and


                                        mortar mixes


                                     fr densit[e2] du m[e2]lange  *


                                        de b[e2]ton et de mortier *


                                     ru плотность бетонной и


                                        растворной смесей


       Відношення маси ущільне-         Отношение массы уплотнен-


       ної cyміші до її об'єму          ной смеси к ее объему


     5 БЕТОН


5.1 бетон                            de Beton


                                     en concrete


                                     fr b[e2]ton                  *


                                     ru бетон


       Штучний камінь конгломе-         Искусственный камень кон-


       paтнoї будови, який одер-        гломератного строения, по-


       жують внаслідок тверднен-        лучаемый в результате твер-


       ня перемешаної і ущільне-        дения перемешанной и


       ної суміші мінерального          уплотненной смеси мине-


       або органічного в'яжучо-         рального или органическо-


       го, заповнювачів, води або       го вяжущего, заполнителей,


       водяного розчину                 воды или водного раствора


5.2 бетонополімер                    de Plastzusatzbeton


                                     en concrete-polymer


                                     fr polym[e2]re [а4] b[e2]ton *


                                     ru бетонополимер


                            - 13 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       Бетон на мінеральних             Бетон на минеральных вяжу-


       в'яжучих i заповнювачах,         щих и заполнителях, пропи-


       просочений після тверднен-       танный после твердения и


       ня i сушіння рідкими синте-      сушки жидкими синтетичес-


       тичними матеріалами, які         кими материалами, способ-


       здатні полімеризуватися і        ными полимеризоваться и


       тверднути в порах бетону,        затвердевать в порах бето-


       підвищувати його щіль-           на, повышать его плотность


       ність і міцність                 и прочность


5.3  важкий бетон                    de Schwerbeton


                                     еn common concrete


                                     fr b[e2]ton lourd


                                     ru тяжелый бетон


       Бетон з середньою щільніс-       Бетон со средней плотнос-


       тю 2200-2500 кг/мЗ, виго-        тью 2200-2500 кг/мЗ, изго-


       товлений із застосуванням        товленный с применением


       заповнювачів з щільних та        заполнителей из плотных и


       міцних гірських порід            прочных горных пород или


       або відходів вироб-              отходов производства


       ництва


5.4 високоміцнийбетон               de hochfester Beton


                                     еn high-srength concrete


                                     fr b[e2]ton [а4] grande      *


                                        r[e2]sistance             *


                                     ru высокопрочный бетон


       Бетон важкий, який має           Бетон тяжелый с прочно-


       міцність понад 50 МПа            стью выше 50 МПа


5.5 висоли                           de Salzablagerungen


                                     en salt stains


                                     fr jus d[e2]plac[e2]s par    *


                                        l'eau


                                     ru высолы


       Новоутворення на поверх-         Новообразования на по-


       нi бетону і розчину у вигля-     верхности бетона и раство-


       ді плям, плівок, крихких         ра в виде пятен, пленок,


       кристалічних або аморф-          рыхлых кристаллических


       них наростів світлосірого        или аморфных наростов


       кольору, що з'являються в        светлосерого цвета, возни-


       процесі експлуатації конст-      кающие в процессе эксплу-


       рукцій внаслідок вилужу-         атации конструкций вслед-


       вання i міграції продуктів       ствие выщелачивания и миг-


       гідратації в'яжучих              рации продуктов гидрата-


                                        ции вяжущих


5.6 вогнестiйкість                   de Feuerbest[a1]ndigkeit     *


                                     en fire resistance


                                     fr r[e2]sistance au feu


                                     ru огнестойкость


       Здатність матеріалу збepi-       Способность материала со-


       гати фізико-механічнi влас-      хранять физико-механичес-


                            - 14 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       тивості під дією вогню; ха-      кие свойства при воздей-


       рактеризується довготри-         ствии огня; характеризуется


       валiстю опору дії вогню до       продолжительностью сопро-


       втрати міцності. Див.            тивления воздействию огня


       ДСТУ Матеріали будівель-         до потери прочности. См.


       ні. Загальні фізико-техніч-      ДСТУ Матеріали будівель-


       ні характеристики та екс-        ні. Загальні фізико-технічні


       плуатаційні властивості.         характеристики та експлу-


       Терміни та визначення            атацйні властивості. Tepмi-


                                        ни та визначення


5.7 водонепроникність                de Wassereundurchl[a1]ssig-  *


    бетону                              keit des Betons


                                     en water impermeability of


                                        concrete


                                     fr imperm[e2]abilit[e2] du   *


                                        b[e2]ton аl'eau          *


                                     ru водонепроницаемость бетона


       Властивість бетону, що ха-       Свойство бетона, характери-


       рактеризується максималь-        зуемое максимальной вели-


       ною величиною гідроста-          чиной гидростатического


       тичного тиску, при якому         давления, при котором не


       не спостерігається просо-        наблюдается просачивание


       чення води крізь зразок          воды через образец при


       при стандартних випробу-         стандартных испытаниях


       ваннях


5.8 гідротехнічнийбетон             de Wasserbaubeton


                                     en hydrotechnical concrete


                                     fr b[e2]ton hydraulique      *


                                     ru гидротехнический бетон


       Бетон, що має здатність          Бетон, обладающий способ-


       піддаватись тривалiй екс-        ностью подвергаться дли-


       плуатації в умовах постій-       тельной эксплуатации в


       ного або періодичного            условиях постоянного или


       омивання водою iз збере-         периодического омывания


       женням довговічності в да-       водой с сохранением долго-


       них кліматичних умовах           вечности в данных климати-


                                        ческих условиях


5.9 декоративний бетон               de Sichtbeton


                                     en decorative concrete


                                     fr Ь[e2]ton d[e2]coratif


                                     ru декоративный бетон


       Бетон, виготовлений з ви-        Бетон, приготовленный с ис-


       користанням білого та ко-        пользованием белого и цвет-


       льорових цементів, що ви-        ных цементов, выполняю-


       конує функції оздоблюваль-       щий функции отделочного


       ного матеріалу                   материала


5.10 дорожній бетон                  de Stra[S]enbaubeton         *


                                     en pavement concrete


                                     fr b[e2]ton routier          *


                                     ru дорожный бетон


       Бетон, який крім вимог до        Бетон, который кроме тре-


                            - 15 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       міцності при стисканні, по-      бований к прочности при


       винен задовольняти підви-        сжатии, должен удовлетво-


       щені вимоги до міцності          рять повышенные требова-


       при розтяганні та вигині,        ния к прочности при растя-


       стиранні, заморожуванні          жении и изгибе, истирании,


       та відставанні                   замораживании и оттаивании


5.11 дрібнозернистий бетон           de feink[o1]rniger Beton     *


                                     en fine-grained concrete


                                     fr b[e2]ton fin


                                     ru мелкозернистый бетон


       Бетон щільної структури з        Бетон плотной структуры с


       обмеженням найбільшого           ограничением наибольшего


       розміру заповнювачів 10 мм       размера заполнителей 10 мм


5.12 жаростійкийбетон               de hitzebest[a1]ndiger Beton


                                     en heat resistant concrete


                                     fr b[e2]ton r[e2]fractaire   *


                                     ru жаростойкий бетон


       Бетон, який утримує дію          Бетон, удерживающий воз-


       температур понад 200 оС          действие температур выше


       протягом заданого часу та        200 оС в течение заданного


       зберігає при цьому свої фізи-    времени и сохраняющий


       ко-механічні властивості в       при этом свои физико-меха-


       межах, що передбачені нор-       нические свойства в преде-


       мативними документами            лах, предусмотренных нор-


                                        мативными документами


5.13 кислотостійкий бетон            de s[a1]urebest[a1]ndiger    *


                                        Beton


                                     еn acid-resisting concrete


                                     fr b[e2]ton antiacide


                                     ru кислотостойкий бетон


       Бетон, виготовлений з ви-        Бетон, приготовленный с


       користанням кислотостій-         применением кислотостой-


       ких в'яжучих та заповню-         ких вяжущих и заполните-


       вачів, призначений для ви-       лей, предназначенный для


       користання у кислих агре-        использования в кислых аг-


       сивних середовищах               рессивных средах


5.14 клас бетону                     de Betonklasse


                                     en class of concrete


                                     fr classe de b[e2]ton        *


                                     ru класс бетона


       Показник міцності бетону         Показатель прочности бето-


      на стискання  та на           на на сжатие  и на осе-


       осьове розтягання            вое растяжение  при


       при нормативному коефіці-        нормативном коэффициенте


       єнті вapiaції 13,5%              вариации 13,5%


5.15 коефіцієнт варіації             de Variationskoeffizient der


     міцностібетону                     Betonfestigkeit


                                     en coefficient of variation


                            - 16 -


                                           ДСТУБА.1.1-59-95


                                        of concrete sterength


                                     fr coefficient de variation


                                        de la r[e2]sistance du    *


                                        b[e2]ton                  *


                                     ru коэффициент вариации


                                        прочности бетона


       Величина, яка відображає         Величина, отражающая сте-


       ступінь однорідності бето-       пень однородности бетона


       ну за міцністю і дорівнює        по прочности, равная отно-


       відношенню середнього            шению среднего квадрати-


       квадратичного відхилення         ческого отклонения к сред-


       до середнього арифметич-         нему арифметическому зна-


       ного значення міцності           чению прочности


5.16 корозія бетону                  de Korrosion des Betons


                                     еn corrosion of concrete


                                     fr corrosion du b[e2]ton     *


                                     ru коррозия бетона


       Руйнування бетону під            Разрушение бетона под вли-


       впливом діючих на нього          янием агрессивных факто-


       агресивних факторів навко-       ров окружающей среды


       лишнього середовища


5.17 марка бетону                    de Betong[u1]te              *


                                     еn grade of concrete


                                     fr type de b[e2]ton          *


                                     ru марка бетона


       Межа міцності при стис-          Предел прочности при сжа-


       каннi в МПа стандартних          тии в МПа стандартных бе-


       бетонних зразків-кубов, ви-      тонных образцов-кубов, из-


       готовлених у стандартних         готовленных в стандартных


       умовах та випробуваних           условиях и испытанных


       через 28 діб тверднення в        через 28 дней твердения в


       нормальних умовах                нормальных условиях


5.18. міцність                       de Festigkeit


                                     en strength


                                     fr r[e2]sistance             *


                                     ru прочность


       Здатність матеріалу чини-        Способность материала со-


       ти onip руйнуванню від дії       противляться разрушению


       напруг, які виникають у          от действия напряжений,


       ньому під впливом прикла-        возникающих в нем под вли-


       деного навантаження. Див.        янием приложенной нагруз-


       ДСТУ Матеріали будівель-         ки. См. ДСТУ Maтepiaли бу-


       нi. Загальні фізико-техніч-      дівельні. Загальні фізико-


       нi характеристики та екс-        технiчні характеристики та


       плуатаційнi властивості.         експлуатаційнi властивостi.


       Терміни та визначення            Терміни та визначення


5.18.1 відпускнаміцність            de Lieferfestigkeit des Betons


       бетону                        en rated strenght of concrete


                                     fr solidit[e2] livrasion du


                                        b[e2]ton                  *


                            - 17 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


                                     ru отпускная прочность бетона


       Нормована міцнiсть бето-         Нормированная прочность


       ну при стисканні у відсот-       бетона при сжатии в процен-


       ках від проектного класу         тах от проектного класса


       (марки), при якій бетонний       (марки), при которой бетон-


       або залізобетонний вирів         ное или железобетонное из-


       може бути відпущений спо-        делие может быть отпущено


       живачу                           потребителю


5.18.2 передаточна мiцнiсть          de [U1]bertragungsfestigkeit *


       бетону                           des Betons


                                     en transmitting strenght of


                                        concrete


                                     fr solidit[e2] de transmis-  *


                                        sion du b[e2]ton          *


                                     ru передаточная прочность


                                        бетона


       Нормована міцність бето-         Нормированная прочность


       ну при стисканні у відсот-       бетона на сжатие в процен-


       ках від проектного класу         тах от проектного класса


       (марки) попередньо напру-        (марки) предварительно на-


       женого залiзобетонного ви-       пряженного железобетонно-


       робу в момент передаван-         го изделия в момент переда-


       ня зусилля натягу армату-        чи усилия натяжения арма-


       ри з ynopiв форми або стен-      туры с упоров формы или


       да на бетон виробу               стенда на бетон изделия


5.18.3 розпалубна мiцність           de Ausschalfestigkeit des


       бетону                           Betons


                                     en striking strenght of


                                        concrete


                                     fr solidit[e2] du b[e2]ton   *


                                        au d[e2]coffrage          *


                                     ru распалубочная прочность


                                        бетона


       Нормована міцність твер-         Нормированная прочность


       днучого бетону при стис-         твердеющего бетона при


       канні у відсотках від про-       сжатии в процентах от про-


       ектного класу (марки), при       ектного класса (марки), при


       якій допускається часткове       которой допускается частич-


       або повне зняття з виробу        ное или полное снятие с из-


       елементів опалубки               делия элементов опалубки


5.19 морозостійкість                 de Frostbest[a1]ndigkeit     *


                                     en frost resistance


                                     fr r[e2]sistance au gel      *


                                     ru морозостойкость


       Здатність матеріалу витри-       Способность материала вы-


       мувати за конкретних             держивать при конкретных


       умов певну кількість цик-        условиях определенное ко-


       лів поперемінного заморо-        личество циклов поперемен-


       жування і відтавання у ме-       ного замораживания и от-


       жах, встановлених норма-         таивания в пределах, уста-


       тивними документами.             новленных нормативными


                            - 18 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       Див. ДСТУ Maтеpiaли бу-          документами. См. ДСТУ


       дiвельнi. Загальні фізико-       Матеріали будівельнi. За-


       технiчні характеристики та       гальнi фізико-техніічні ха-


       експлуатацiйні властивос-        ратеристики та експлуатаційнi


       ті. Терміни та визначення        властивості. Терміни та ви-


                                        значення


5.20 нормальні умови                 de Normalverh[a1]ltnisse der *


     твердненнябетону                  Betonerh[a1]rtung         *


                                     en normal conditions for


                                        hardening of concrete


                                     fr conditions normales de


                                        durcissement du b[e2]ton  *


                                     ru нормальные условия


                                        твердения бетона


       Умови, за яких забезпечу-        Условия, при которых обес-


       ється температура навко-         печивается температура ок-


       лишнього середовища 15-          ружающей среды 15-20 С,


       20 С, відносна вологість 90-     относительная влажность


       100%                             90-100%


5.21 особливоважкийбетон           de Schwerstbeton


                                     en extra-heavy concrete


                                     fr b[e2]ton tr[e2]s lourd


                                     ru особо тяжелый бетон


       Бетон з середньою щільніс-       Бетон со средней плотнос-


       тю понад 2500 кг/мЗ, виго-       тью выше 2500 кг/мЗ, приго-


       товлений з використанням         товленный с использовани-


       особливо важких заповню-         ем особо тяжелых заполни-


       вачів з рудних матеріалів,       телей из рудных материа-


       чавунного скрапу; застосо-       лов, чугунного скрапа; при-


       вують для захисту від про-       меняют для защиты от про-


       никаючої paдiaції                никающей радиации


5.22 повзучість бетону               de Kriechen des Betons


                                     еn concrete сrеер


                                     fr fluage du b[e2]ton        *


                                     ru ползучесть бетона


       Здатність бетону деформу-        Способность бетона дефор-


       ватись у чaci при тривалій       мироваться во времени при


       дії навантаження                 длительном воздействии на-


                                        грузки


5.23 полімербетон                    de Polymerbeton


                                     en polymerconcrete


                                     fr b[e2]ton de polim[e2]ri-  *


                                        sation


                                     ru полимербетон


       Бетон, у якому замість мі-       Бетон, в котором вместо ми-


       неральних в'яжучих вико-         неральных вяжущих исполь-


       ристовують різні полімернi       зуют различные полимер-


       смоли, а заповнювачами є         ные смолы, в качестве запол-


       неорганічні матеріали при-       нителей - неорганические


       родного та штучного похо-        материалы естественного и


                            - 19 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


       дження                           искусственного происхожде-


                                        ния


5.24 силікатнийбетон                de Silikatbeton


                                     еn silicate concrete


                                     fr b[e2]ton silico-calcaire


                                     ru силикатный бетон


       Безцементний бетон авто-         Бесцементный бетон авто-


       клавного тверднення, що          клавного тверднения, содер-


       вміщує в'яжуче у вигляді         жащий вяжущее в виде сме-


       cyмiшi вапна з меленим           си извести с молотым крем-


       кремнеземним компонен-           неземистым компонентом и


       том і мінеральні заповню-        минеральные заполнители


       вачі


5.25 усадка                          de Schwindung


                                     еn shrinkage


                                     fr retrait


                                     ru  усадка


       Зменшення лінійних розмі-        Уменьшение линейных раз-


       piв і об'єму виробу при          меров и объема изделия при


       формуванні структури ма-         формировании структуры


       теріалу. Див. ДСТУ Мате-         материала. См. ДСТУ Мате-


       ріали будівельні. Загальні       piaли будiвельнi. Загальні


       фізико-технічнi характерис-      фізико-технічнi характерис-


       тики та експлуатаційні           тики та експлуатаційні влас-


       властивості. Терміни та ви-      тивості. Терміни та визна-


       значення                         чення


5.26 фібробетон                      de Fiberbeton


                                     en fibrous concrete


                                     fr fibrob[e2]ton             *


                                     ru фибробетон


       Бетон, армований волокна-        Бетон, армированный во-


       ми з різних матеріалів, що       локнами из различных мате-


       забезпечує його підвищену        риалов, что обеспечивает


       тpіщиностійкість, міцність       его повышенную трещинос-


       при розтяганнi, ударну           тойкость, прочность при


       в'язкість                        растяжении, ударную вяз-


                                        кость


5.27 швидкотверднучий бетон          de fr[u1]hhochfester Beton


                                     еn high-early-strength


                                        concrete


                                     fr b[e2]ton [а4] durcisse-   *


                                        ment rapide


                                     ru быстротвердеющий бетон


       Бетон, що твердне швидше         Бетон, твердеющий быстрее


       за звичайний бетон та на-        рядового бетона и набираю-


       бирає більш високу міц-          щий более высокую проч-


       ність у ранньому віці -          ность в раннем возрасте -


       1-3 діб                          1-3 суток


                            - 20 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


              Абетковий покажчик українських термінів


бетон .................................................... 5.1


бетон важкий ............................................. 5.3


бетон високоміцний ....................................... 5.4


бетон гідротехнічний ..................................... 5.8


бетон декоративний ....................................... 4.2.9


бетон дорожній ........................................... 4.2.10


бетон дрібнозернистий .................................... 4.2.11


бетон жаростійкий ........................................ 4.2.12


бетон кислотостійкий ..................................... 4.2.13


бетон особливо важкий .................................... 4.2.21


бетон силікатний ......................................... 4.2.24


бетон швидкотверднучий ................................... 4.2.27


бетонополімер ............................................ 5.2


вібров'язкість бетонної суміші ........................... 4.3


віброзмішування бетонної суміші .......................... 4.4


відношення водоцементне .................................. 4.9


висоли ................................................... 5.5


вогнестійкість ........................................... 4.2.6


водовідділення бетонної суміші ........................... 4.6


водонепроникність бетону ................................. 5.7


водопотреба піску ........................................ 4.7


деформованість розчинної суміші гранична ................. 4.10


добавки для бетонів ...................................... 4.11


добавки активні мінеральні ............................... 4.1


добавки-наповнювачі мінеральні ........................... 4.23


добавки пластифікуючі .................................... 4.13


добавки повітрявтягувальні ............................... 4.26


добавки протиморозні ..................................... 4.27


добавки комплексні ....................................... 4.20


жорсткість бетонної суміші ............................... 4.14


здатність розчинної суміші водоутримувальна .............. 4.8


інгібітори корозії металу в бетоні ....................... 4.12


клас бетону .............................................. 5.14


коефіцієнт варіації міцності бетону ...................... 5.15


коефщієнт виходу бетонної суміші ......................... 4.17


коефіцієнт розсування зерен заповнювачів в бетонній


суміші ................................................... 4.18


коефіцієнт ущільнення бетонної суміші .................... 4.19


корозія бетону ........................................... 5.16


легкоукладальність бетонної суміші ....................... 4.21


марка бетону ............................................. 5.17


марка бетонної суміші за легкоукладальністю .............. 4.22


місткість змішувача завантажувальна ...................... 4.15


міцність ................................................. 5.18


міцність бетону відпускна ................................ 5.18.1


міцність бетону передаточна .............................. 5.18.2


міцність бетону розпалубна ............................... 5.18.3


морозостійкість .......................................... 5.19


осідання конусу бетонної суміші .......................... 4.25


повзучість бетону ........................................ 5.22


полімербетон ............................................. 5.23


розчиновідділення бетонної суміші ........................ 4.28


розшарувальність бетонної суміші ......................... 4.29


розшарувальність розчинної суміші ........................ 4.30


                            - 21 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


рухливість бетонної суміші ............................... 4.31


рухливість розчинної суміші .............................. 4.32


склад бетонної і розчинної суміші виробничий ............. 4.5


склад бетонної і розчинної суміші номінальний ............ 4.24


суміш бетонна розчинна суха .............................. 4.34


суміші бетонні ........................................... 4.2


суперпластифікатор ....................................... 4.33


технологія приготування бетонної суміші інтенсивна


роздільна ................................................ 4.16


тиксотропія .............................................. 4.35


умови тверднення бетону нормальні ........................ 5.20


усадка ................................................... 5.25


фібробетон ............................................... 5.26


щільність бетонної і розчинної суміші .................... 4.36


                            - 22 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


              A6eтковий покажчик німецьких термінів


Aktive Mineralzus[a1]tze ................................. 4.1    *


Arbeitsmischung des Betons und M[o1]rtels ................ 4.5    *


Ausbreitmap des M[o1]rtelgemisches ....................... 4.32   *


Ausgangskoeffizient des Betongemisches.................... 4.17


Ausschalfestigkeit des Betons ............................ 5.18.3


Ausziehkornkoeffizient des Zuschlagstoffes in der


Betonmischung ............................................ 4.18


Belastungskapazit[a1]t des Mischers ...................... 4.15   *


Beton..................................................... 5.1


Betongemisch.............................................. 4.2


Betong[u1]te ............................................. 5.17   *


Betonklasse............................................... 5.14


Betonmischungsg[u1]te der Verwendungsf[a1]higkeit ........ 4.22


Betonzus[a1]tze .......................................... 4.11


Dichte des Beton und M[o1]rtelgemisches .................. 4.36   *


Entmischbarkeit des M[o1]rtelgemisches ................... 4.30   *


Entmischung des Betons ................................... 4.29


Feink[o1]rniger Beton .................................... 5.11   *


Festigkeit ............................................... 5.18


Feuerbest[a1]ndigkeit .................................... 5.6    *


Fiberbeton ............................................... 5.26


Flie[S]f[a1]higkeit des Betongemisches ................... 4.31   *


Frischbetonsteife ........................................ 4.14


Frostbest[a1]ndigkeit .................................... 5.19   *


Frostschutzzus[a1]tze .................................... 4.27   *


Fr[u1]hhochfester Beton .................................. 5.27   *


Grenzverformbarkeit des M[o1]rtelgemisches ............... 4.10   *


Hitzebest[a1]ndiger Beton ................................ 5.12   *


Hochfester Beton ......................................... 5.4


Inhibitor der Metallkorrosion im Beton ................... 4.12


Komplexzus[a1]tze ........................................ 4.20   *


Korrosion des Betons ..................................... 5.16   *


Kriechen des Betons ...................................... 5.22


Lieferfestigkeit des Betons .............................. 5.18.1


Luftanziehende Zus[a1]tze ................................ 4.26


Mineralische F[u1]llstoffzus[a1]tze ...................... 4.23   *


M[o1]rtelabtzennung des Betongemisches ................... 4.28   *


Nennzusammensetzung des Betongemisches und


M[o1]rtels ............................................... 4.24   *


Normalverh[a1]ltnisse der Betonerh[a1]rtung .............. 5.20   *


Plastifikatore ........................................... 4.13


Plastzusatzbeton ......................................... 5.2


Polymerbeton ............................................. 5.23


Salzablagerungen ......................................... 5.5


S[a1]urebest[a1]ndiger Beton ............................. 5.13   *


Schwerbeton .............................................. 5.3


Schwerstbeton ............................................ 5.21


Schwindung ............................................... 5.25


Setzungsversuch des Betongemisches ....................... 4.25


Sichtbeton ............................................... 5.9


Silikatbeton ............................................. 5.24


Stra[S]enbaubeton ........................................ 5.10   *


Superweichmaher .......................................... 4.33


Thixotropie .............................................. 4.35


                            - 23 -


                                           ДСТУБА.1.1-59-95


Trennungstechnologie der Frischbetonzubereitung .......... 4.16


Trockenbetongemisch ...................................... 4.34


Variationskoeffizient der Betonfestigkeit ................ 5.15


Ubertragungsfestgkeit des Betons ......................... 5.18.2


Verdichtungsziffer der Betongemisches .................... 4.19


Verwendungsf[a1]higkeit des Betongemisches ............... 4.21   *


Vibrationsmischen des Betongemisches ..................... 4.4


Vibrationsviskosit[a1]t des Betongemisches ............... 4.3    *


Wasserabscheidung des Betongemisches ..................... 4.6


Wasseranspruch des Sandes ................................ 4.7


Wasserbaubeton ........................................... 5.8


Wasserhaltende F[a1]higkeit des M[o1]rtelgemisches ....... 4.8


Wasserundurchl[a1]ssigkeit des Betons .................... 5.7    *


Wasser-Zement-Faktor ..................................... 4.9


                            - 24 -


                                           ДСТУБА.1.1-59-95


           Aбетковийпокажчиканглійськихтермінів


acid-resisting concrete .................................. 5.13


active mineral additives ................................. 4.1


admixtures for concretes ................................. 4.11


aggregate grains parting coefficient in concrete mix ..... 4.18


air-entraining admixture ................................. 4.26


class of concrete ........................................ 5.14


common concrete .......................................... 5.3


compaction ratio of concrete mix ......................... 4.19


complex admixtures ....................................... 4.20


concrete ................................................. 5.1


concrete creep ........................................... 5.22


concrete mix ............................................. 4.2


segregation of separation ................................ 4.29


concrete mix yield coefficient ........................... 4.17


concrete-polymer ......................................... 5.2


coefficient of variation of concrete strength ............ 5.15


corrosion inhibitors of metal in concrete ................ 4.12


corrosion of concrete .................................... 5.16


decorative concrete ...................................... 5.19


density of concrete and mortar mixes ..................... 4.36


dry-batched concrete mix ................................. 4.34


extra-heavy concrete ..................................... 5.21


fibrous concrete ......................................... 5.26


fine-grained concrete .................................... 5.11


fire resistance .......................................... 5.6


frost resistance ......................................... 5.19


frost-resisting admixtures ............................... 4.27


grade of concrete ........................................ 5.17


grade of concrete mix according to placeability .......... 4.2


heat-resistant concrete .................................. 5.12


high-early-strength concrete ............................. 5.27


high-strength concrete ................................... 5.4


hydrotechnical concrete .................................. 5.8


maximum deformability of mortar mix ...................... 4.10


mineral additives-fillers ................................ 4.23


mixer charge caracity .................................... 4.15


mortar mix segregation ................................... 4.30


mortar separation of concrete mix ........................ 4.28


nominal composition of concrete mix and mortar mix ....... 4.24


normal conditions for hardening of concrete .............. 5.20


pavement concrete ........................................ 5.10


placeability of concrete mix ............................. 4.21


plasticizing agents ...................................... 4.13


production composition of concrete and mortar mix ........ 4.5


polymer concrete ......................................... 5.23


rated strenght of concrete ............................... 5.18.1


salt stains .............................................. 5.5


intensive separate technology of concrete mix


preparation .............................................. 4.16


silicate concrete ........................................ 5.24


slump of concrete mix .................................... 4.25


stiffness of concrete mix ................................ 4.14


strength ................................................. 5.18


striking strenght of concrete ............................ 5.18.3


                            - 25 -


                                           ДСТУБА.1.1-59-95


strinkage ................................................ 5.25


superplasticiser ......................................... 4.33


thixotropy ............................................... 4.35


transmitting strenght of concrete ........................ 5.18.2


vibratory mixing of concrete mix ......................... 4.4


vibroviscosity of concrete mix ........................... 4.3


water-cement ratio ....................................... 4.9


water impermeability of concrete ......................... 5.7


water liberation of concrete mix ......................... 4.6


water requirement of sand ................................ 4.7


water-retaining capacity of mortar mix ................... 4.8


workability of concrete mix .............................. 4.31


workability of mortar mix ................................ 4.32


                            - 26 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


         Aбетковий покажчик французьких термінів


additions antig[e2]les ................................... 4.27   *


additions de remplissage min[e2]rales .................... 4.23   *


additions-inhibiteurs de corrosion ....................... 4.12


additions min[e2]rales actives ........................... 4.1    *


affaissement du c[o3]ne de b[e2]ton ...................... 4.25   *


adjuvants complexes ...................................... 4.20


adjuvants du b[e2]ton .................................... 4.11   *


adjuvants entraineurs d'air .............................. 4.26


adjuvants plastifiants ................................... 4.13


b[e2]ton ................................................. 5.1    *


b[e2]ton [a4] durcissement rapide ........................ 5.27   *


b[e2]ton [a4] grande r[e2]sistance ....................... 5.4    *


b[e2]ton antiacide ....................................... 5.13   *


b[e2]ton d[e2]coratif .................................... 5.9    *


b[e2]ton de polym[e2]risation ............................ 5.23   *


b[e2]ton fin ............................................. 5.11   *


b[e2]ton hydraulique ..................................... 5.8    *


b[e2]ton lourd ........................................... 5.3    *


b[e2]ton r[e2]fractaire .................................. 5.12   *


b[e2]ton routier ......................................... 5.10   *


b[e2]ton silico-calcaire ................................. 5.24   *


b[e2]ton tr[e2]s lourd ................................... 5.21   *


capacit[e2] de r[e2]tention d'eau du m[e2]lange                   *


de mortier ............................................... 4.8


coefficient d'[e2]cartement des grains de l'agr[e2]gat            *


en m[e2]lange de b[e2]ton ................................ 4.18   *


coefficient de tassement du m[e2]lange de b[e2]ton ....... 4.19   *


coefficient de rendement du m[e2]lange de b[e2]ton ....... 4.17   *


coefficient de variation de la r[e2]sistance du b[e2]ton . 5.15   *


classe de b[e2]ton ....................................... 5.14   *


composition nominale du m[e2]lange de b[e2]ton et du              *


mortier .................................................. 4.24


composition technologique du m[e2]lange de b[e2]ton et de         *


mortier .................................................. 4.5


                            - 27 -


                                           ДСТУБА.1.1-59-95


conditions normales de durcissement du b[e2]ton .......... 5.20   *


contenance de remplissage de b[e2]toni[e2]re ............. 4.15   *


corrosion du b[e2]ton .................................... 5.16   *


d[e2]formabilit[e2] limite du m[e2]lange de mortier ...... 4.10   *


densit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton et de mortier ....... 4.36   *


imperm[e2]abilit[e2] du b[e2]ton [a4] l'eau .............. 5.7    *


fibrob[e2]ton ............................................ 5.26   *


fluage du b[e2]ton ....................................... 4.22   *


jus d[e2]plac[e2]s par l'eau ............................. 5.5    *


inhibiteurs de corrosion du m[e2]tal dans le b[e2]ton .... 4.12   *


maniabilit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton ................. 4.21   *


maniabilit[e2] du m[e2]lange de mortier .................. 4.32   *


m[e2]lange de b[e2]ton sec ............................... 4.34   *


m[e2]langes de b[e2]ton .................................. 4.2    *


plasticit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton .................. 4.31   *


polym[e2]re [a4] b[e2]ton ................................ 5.2    *


quantit[e2] d'eau n[e2]cessaire pour sable ............... 4.7    *


rapport eau-ciment ....................................... 4.9


r[e2]sistance ............................................ 5.18   *


r[e2]sistance au feu ..................................... 5.6    *


r[e2]sistance au gel ..................................... 5.19   *


retrait .................................................. 5.25


rigidit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton .................... 4.14   *


s[e2]gr[e2]gation du m[e2]lange de b[e2]ton .............. 4.29   *


s[e2]gr[e2]gation du m[e2]lange de mortier ............... 4.30   *


s[e2]paration de l'eau du m[e2]lange de b[e2]ton ......... 4.6    *


s[e2]paration du mortier ................................. 4.28   *


superplastifiant ......................................... 4.33


solidit[e2] de transmission du b[e2]ton .................. 5.18.2 *


solidit[e2] du b[e2]ton au d[e2]coffrage ................. 5.18.3 *


solidit[e2] livraison du b[e2]ton ........................ 5.18.1 *


technique espac[e2]e de m[e2]langeage .................... 4.16   *


thixotropie .............................................. 4.35


type de b[e2]ton ......................................... 5.17   *


type de m[e2]lange de b[e2]ton suivant sa maniabilit[e2] . 4.22   *


viscocit[e2] de vibration du m[e2]lange de b[e2]ton ...... 4.3    *


vibromixage du m[e2]lange de b[e2]ton .................... 4.4    *


                            - 28 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


         Абетковий покажчик россійських термінів


бетон .................................................... 5.1


бетон быстротвердеющий ................................... 5.27


бетон высокопрочный ...................................... 5.4


бетон гидротехнический ................................... 5.8


бетон декоративный ....................................... 5.9


бетон дорожный ........................................... 5.10


бетон жаростойкий ........................................ 5.12


бетон кислотостойкий ..................................... 5.13


бетон мелкозернистый ..................................... 5.11


бетон особо тяжелый ...................................... 5.21


бетон силикатный ......................................... 5.24


бетон тяжелый ............................................ 5.3


бетонополимер ............................................ 5.2


вибровязкость бетонной смеси ............................. 4.3


виброперемешивание бетонной смеси ........................ 4.4


водонепроницаемость бетона ............................... 5.7


водоотделение бетонной смеси ............................. 4.6


водопотребность песка .................................... 4.7


высолы ................................................... 5.5


деформируемость растворной смеси предельная .............. 4.10


добавки для бетонов ...................................... 4.11


добавки активные минеральные ............................. 4.1


добавки воздухововлекающие ............................... 4.26


добавки-наполнители минеральные .......................... 4.23


добавки пластифицирующие ................................. 4.13


добавки противоморозные .................................. 4.27


добавки комплексные ...................................... 4.20


емкость смесителя загрузочная ............................ 4.15


жесткость бетонной смеси ................................. 4.14


ингибиторы коррозии металла в бетоне ..................... 4.12


класс бетона ............................................. 5.14


коррозия бетона .......................................... 5.16


коэффициент вариации прочности бетона .................... 5.15


коэффициент выхода бетонной смеси ........................ 4.17


коэффициент раздвижки зерен заполнителей бетонной


смеси .................................................... 4.18


коэффициент уплотнения бетонной смеси .................... 4.19


марка бетона ............................................. 5.17


марка бетонной смеси по удобоукладываемости .............. 4.22


морозостойкость .......................................... 5.19


огнестойкость ............................................ 5.6


осадка конуса бетонной смеси ............................. 4.25


отношение водоцементное .................................. 4.9


плотность бетонной и растворной смесей ................... 4.36


подвижность бетонной смеси ............................... 4.31


подвижность растворой смеси .............................. 4.32


ползучесть бетона ........................................ 5.22


полимербетон ............................................. 5.23


прочность бетона ......................................... 5.18


прочность бетона отпускная ............................... 5.18.1


прочность бетона передаточная ............................ 5.18.2


прочность бетона распалубочная ........................... 5.18.3


расслаиваемость бетонной смеси ........................... 4.29


расслаиваемость растворной смеси ......................... 4.30


                            - 29 -


                                           ДСТУ Б А.1.1-59-95


раствороотделение бетонной смеси ......................... 4.28


смесь бетонная ........................................... 4.2


смесь бетонная, растворная сухая ......................... 4.34


состав бетонной и растворной смеси номинальный ........... 4.24


состав бетонной и растворной смеси


производственный ......................................... 4.5


способность растворной смеси водоудерживающая ............ 4.8


суперпластификатор ....................................... 4.33


технология приготовления бетонной смеси интенсивная


раздельная ............................................... 4.16


тиксотропия .............................................. 4.35


удобоукладываемость бетонных смесей ...................... 4.21


усадка ................................................... 5.25


условия твердения бетона нормальные....................... 5.20


фибробетон ............................................... 5.26


УДК 693:001.4                       Група ЖОО


Ключові слова: бетонні суміші, родинні суміші, склад,


марки, рухливість, бетон, класи, міцність,


стійкість


Примітка.


*/ цифри за літерами в квадратних дужках


відповідають значенням в таблиці


відповідності символів


 


 

 

Выбор редакции: