Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин.Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Термины и определения

SYSTEM OF TECHNICAL MAINTENANCE AND REPAIR OF BUILDING MACHINE

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин.Терміни та визначення


Чинний від 1995-07-01

     1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


     1.1. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять

у галузі технічного обслуговування і ремонту будівельних машин

для використання в науці, техніці, виробництві.

     1.2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові

для використання в усіх видах нормативної документації, у довід-

ковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі

будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або

при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні

засоби для комп'ютерних систем.

     1.3. Даний стандарт використовують разом із ГОСТ 27.002-89.

     1.4. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під-

приємств, установ, організацій, що діють на території України,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та ін-

женерних товариств, міністерств (відомств).

=================================================================

                            - 2 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

     2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


     У даному стандарті є посилання на такі документи:

              |

ДСТУ 1.5-93   |Державна система стандартизації України. Загальні

              |вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту

              |стандартів

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 27.002-89|Надежность в технике. Основные понятия. Термины и

              |определения

------------------------------------------------------------------

КНД 50-011-93 |Основні положення та порядок розробки стандартів

              |на терміни та визначення

------------------------------------------------------------------

ГОСТ 18322-78 |Система технического обслуживания и ремонта техни-

              |ки

     3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизова-

ний термін.

     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значен-

ня термінів, що використовуються. Доповнення не можуть пору-

шувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), анг-

лійські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники

стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

     3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів укра-

їнською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників

стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

     4    ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


   4.1  технічна експлуатація         de technischer Betrieb

                                      en technical exploitation

                                      fr exploitation technique

                                      ru техническая эксплуата-

                                         ция

        Комплекс заходів, що             Комплекс мероприятий,

        включає технічне обслу-          включающий техническое

        говування, ремонт,               обслуживание, ремонт,

        транспортування та               транспортирование и хра-

        зберігання будівельних           нение строительных ма-

        машин                            шин

   4.2  систематехнічної             de System technisches

        експлуатації                     Betrieb

                                      en technical exploitation

                                         system

                            - 3 -

                                                ДСТУБА.1.1-65-95

                                      fr syst[e2]me de exploita-  *

                                         tion technique

                                      ru система технической

                                         эксплуатации

        Сукупність взаємозв'яза-         Совокупность взаимосвя-

        них засобів технічного           занных средств техничес-

        обслуговування, ремон-           кого обслуживания, ре-

        ту, зберігання та транс-         монта, хранения и транс-

        портування, а також до-          портирования, а также до-

        кументації і виконавців,         кументации и исполните-

        необхідних для підтриму-         лей, необходимых для под-

        вання та відновлення             держания и восстановле-

        працездатності та справ-         ния работоспособности и

        ності будівельних машин          исправности строитель-

                                         ных машин

   4.3  технічне обслуговування       de technische Wartung

        (Ндтехнічнийдогляд,         en technical maintenance

        профілактичне                 fr maintenance techique

        обслуговування)               ru техническоеобслуживание

                                         (Нд технический надзор,

                                         профилактическое обслужи-

                                         вание)

        Комплекс періодично              Комплекс периодически

        здійснюваних операцій            проводимых операций по

        по підтримуванню праце-          поддержанию работоспо-

        здатності та справності          собности и исправности

        будівельних машин при            строительных машин при

        їх використанні за при-          их использовании по на-

        значенням, зберіганні та         значению, хранению и

        транспортуванні                  транспортированию

    4.4  ремонт                       de Reparatur

                                      en repair

                                      fr r[e2]paration            *

                                      ru ремонт

        Комплекс операцій по             Комплекс операций по

        відновленню працездат-           восстановлнию работо-

        ності та справності буді-        способности и исправнос-

        вельних машин та їх              ти строительных машин и

        складових частин                 их составных частей

   4.5  засоби технічного обслу-      de Mittel technischer

        говування(ремонту)              Wartung (Reparatur)

                                      en technical maintenance

                                         (repair) means

                                      fr moyens de maintenance

                                         technique

                                         (r[e2]paration)          *

                                      ru средства технического

                                         обслуживания (ремонта)

        Будівлі та споруди, тех-         Здания и сооружения, тех-

        нологічне обладнання,            нологическое оборудова-

                            - 4 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

        інструмент і оснастка,           ние, инструмент и остнаст-

        які призначені для вико-         ка, предназначенные для

        нання технічного обслу-          выполнения технического

        говування (ремонту)              обслуживания (ремонта)

   4.6  технічнадокументація         de technische Dokumentation

                                      en technical documentation

                                      fr documentation technique

                                      ru техническая документация

        Сукупність конструктор-          Совокупность конструк-

        ських, технологічних,            торских, технологических,

        нормативних і ремонтно-          нормативных и ремонтно-

        експлуатаційних доку-            эксплуатационных доку-

        ментів, які необхідні при        ментов, необходимых при

        експлуатації будівельних         эксплуатации строитель-

        машин                            ных машин

     4.7  методтехнічногообслу-     de Methode technischer

          говування(ремонту)            Wartung (Reparatur)

                                      en technical maintenance

                                         (repair) method

                                      fr m[e2]thode de maintenance*

                                        technique (r[e2]paration)*

                                      ru методтехнического

                                         обслуживания (ремонта)

          Сукупність технологіч-         Совокупность конструк-

         них і організаційних пра-      торских, технологических,

          вил виконання операцій         нормативных и ремонтно-

          технічного обслуговуван-       эксплуатационных доку-

          ня (ремонту)                   ментов, необходимых при

                                         эксплуатации строитель-

                                         ных машин

     4.8  періодичність технічного    de Periodizit[a1]t technis- *

          обслуговування                 cher Wartung (Reparatur)

          (ремонту)                   en technical maintenance

                                         (repair) periodicity

                                      fr p[e2]riodicite de mainte-

                                         nance technique (r[e2]pa-*

                                         ration)

                                      ru периодичность техническо-

                                         го обслуживания (ремонта)

          Інтервал часу або нароб-       Интервал времени или на-

          ка між двома послідовни-       работка между двумя по-

          ми технічними обслуго-         следовательными техни-

          вуваннями [ремонтами]          ческими обслуживаниями

          одного виду                    (ремонтами) одного вида

   4.9  циклтехнічного               de Zyklus technischer Wartung

        обслуговування                en technical maintenance

                                         cycle

                                      fr cycle de maintenance

                            - 5 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

                                         technigue

                                      ru цикл технического

                                         обслуживания

          Інтервал часу або нароб-       Интервал времени или на-

          ка, протягом яких вико-        работка, на протяжении

          нуються усі встановлені        которых выполняются все

          види технічного обслуго-       установленныe виды тех-

          вування                        нического обслуживания

   4.10 ремонтний цикл                de Reparaturzyklus

                                      en repair cycle

                                      fr cycle de r[e2]paration   *

                                      ru ремонтный цикл

          Інтервал часу або нароб-       Интервал времени или на-

          ки з початку експлуатації      работка с начала эксплу-

          машини до першого              атации машины до перво-

          капітального ремонту           го капитального ремонта

          або між двома послідов-        или между двумя последо-

          ними капітальними ре-          вательными капитальны-

          монтами                        ми ремонтами

   4.11 міжремонтний період           de Interreparaturperiode

                                      en interrepair period

                                      fr p[e2]riode de interre-   *

                                         paration

                                      ru межремонтный период

          Інтервал часу або нароб-       Интервал времени или на-

          ка між двома послідовни-       работка  между двумя по-

          ми ремонтами                   следовательными ремонта-

                                         ми

     4.12 запасна частина             de Ersatztruppenteil

                                      en spare part

                                      fr pi[e2]ce de rechange     *

                                      ru запасная часть

          Нова або відновлена            Новая или восстановлен-

          складова частина маши-         ная составная часть маши-

          ни, яка призначена для         ны, предназначенная для

          заміни такої самої спра-       замeны такой же изношен-

          цьованої                       ной

     5    ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

     5.1  ВИДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

   5.1.1 технічнеобслуговування      de technische Wartung bei

         привикористанні                der Verwertung (Verwah-

         (зберіганні),                   rung), (Transportiere)

         (транспортуванні)            en technical maintenance

                            - 6 -

                                                ДСТУБА.1.1-65-95

                                         on use (storage)

                                      fr maintenance technique

                                         [a4] mise en oeuvre

                                         (d[e2]p[o3]t),           *

                                         (transportation)

                                      ru техническое обслуживание

                                         при использовании (хране-

                                         нии), (транспортировании)

          Технічне обслуговування        Техническое обслужива-

          при підготовці, в процесі      ние при подготовке, в про-

          та після використання за       цессе и после использова-

          призначенням [зберіган-        ния по назначению (хране-

          ня], [транспортування]         ния), (транспортирования)

    5.1.2 періодичне технічне         de periodische technische

          обслуговування                 Wartung

                                      en periodical technical

                                         maintenance

                                      fr maintenance technique

                                         p[e2]riodique            *

                                      ru периодическое техническое

                                         обслуживание

          Технічне обслуговуван-         Техническое обслужива-

          ня, яке виконується через      ние, которое выполняется

          певні значення наробки         через опрделенные значе-

          або інтервали часу             ния наработки или интер-

          (ГОСТ 18322-78)                валы времени (ГОСТ

                                         18322-78)

    5.1.3 сезонне технічне обслуго-   de technische Saisonwartung

          вування                     en season technical maintenance

                                      fr maintenance technique de

                                         saison

                                      ru сезонное техническое

                                         обсллуживание

          Технічне обслуговуван-         Техническое обслужива-

          ня, яке виконується при        ние, выполняемое при под-

          підготовці машини до ви-       готовке машин к исполь-

          користання в осінньо-          зованию в осенне-зимний

          зимовий або весняно-           или весенне-летний

          літній періоди                 периоды

    5.1.4 планове технічне            de planm[a1][s]ige tech-    *

          обслуговування                 nische Wartung

                                      en planned technical

                                         maintenance

                                      fr maintenance technique

                                         planifi[e2]              *

                                      ru плановое техническое

                                         обслуживание

          Технічне обслуговуван-         Техническое обслужива-

          ня, що виконується згід-       ние, проводимое по зара-

          но із заздалегідь розроб-      нее разработанному плану

                            - 7 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

          леним планом з ураху-          с учетом требований тех-

          ванням вимог технічної         нической документации

          документації

    5.1.5 номернетехнічне            de numerierte technische

          обслуговування                 Wartung

                                      en numeral technical

                                         maintenance

                                      fr maintenance technique de

                                         numero

                                      ru номерное техничееское

                                         обслуживание

          Технічне обслуговуван-         Техническое обслужива-

          ня, якому наданий пев-         ние, которому присвоен

          ний порядковий номер в         определенный порядко-

          залежності від обсягу ро-      вый номер в зависимости

          біт, які виконуються і         от обьема выполняемых

          передбачені технічною          работ, предусмотренных

          документацією                  технической документацией

    5.2   ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО

          ОБСЛУГОВУВАННЯ

    5.2.1 централізований метод       de zentralisierte Methode

          технічногообслугову-          technisher Wartung

          вання                       en technical maintenance

                                         centralized method

                                      fr m[e2]thode centralise de *

                                         maintenance technique

                                      ru централизованный метод

                                         технического обслуживания

          Метод виконання техніч-        Метод выполнения техни-

          ного обслуговування під-       ческого обслуживания

          розділом або організа-         подразделением или орга-

          цією, що спеціалізуються       низацией, специализирую-

          на операціях технічного        щимися на операциях тех-

          обслуговування                 нического обслуживания

    5.2.2 децентралізований метод     de dezentralisierte Methode

          технічногообслугову-          technisher Wartung

          вання                       en technical maintenance

                                         decentralized method

                                      fr m[e2]thode decentralise  *

                                         de maintenance technique

                                      ru децентрализованныйметод

                                         технического обслуживания

          Метод виконання техніч-        Метод выполнения техни-

          ного обслуговування пер-       ческого обслуживания

          соналом декількох під-         персоналом нескольких

          розділів, організацій або      подразделений, организа-

          екіпажем машини                ций или экипажем машины

    5.2.3 фірмовийметодтехнічно-    de Firmenmethode technisher

                            - 8 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

          го обслуговування              Wartung

                                      en technical maintenance

                                         firm method

                                      fr m[e2]thode commerciale   *

                                         de maintenance technique

                                      ru фирменныйметодтехниче-

                                         ского обслуживания

          Метод виконання техніч-        Метод выполнения техни-

          ного обслуговування під-       ческого обслуживания

          приємством-виготовлю-          предприятием-изготовите-

          вачем, його філіями, сер-      лем, его филиалами, сер-

          вісними пунктами               висными пунктами

    5.3   ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО

          ОБСЛУГОВУВАННЯ

    5.3.1 потоковий метод тех-        de Flie[s]verfahren tech-   *

          нічногообслуговування         nisher Wartung

                                      en technical maintenance

                                         straight-line flow method

                                      fr m[e2]thode du travail    *

                                         [a4] la chaince de main- *

                                         tenance technique

                                      ru поточный метод техничес-

                                         кого обслуживания

          Метод виконання техніч-        Метод выполнения техни-

          ного обслуговування на         ческого обслуживания на

          спеціалізованих постах з       специализированных по-

          певною технологічною           стах с определенной техно-

          послідовністю та ритмом        логической последователь-

                                         ностью и ритмом

    5.3.2 індивідуальний метод        de individuele Methode

          технічногообслугову-          technisher Wartung

          вання                       en individual technical

                                         method

                                      fr m[e2]thode individuel *

                                         de maintenance

                                         technique

                                      ru индивидуальныйметод

                                         технического обслуживания

          Метод виконання техніч-        Метод выполнeния техни-

          ного обслуговування на         ческого обслуживания на

          універсальних постах           универсальных постах или

          або універсальними лан-        универсальными звеньями

          ками за допомогою пере-        с помощью передвижных

          сувних майстерень              мастерских

                            - 9 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

    6     РЕМОНТ

    6.1   ВИДИ РЕМОНТУ

    6.1.1 капітальний ремонт          de General[u1]berholung     *

                                      en general repair

                                      fr r[e2]paration grosse     *

                                      ru капитальный ремонт

          Ремонт, який виконуєть-        Ремонт, выполняемый для

          ся для відновлення справ-      восстановления исправ-

          ності та повного чи            ности и полного или близ-

          близького до повного ре-       кого к полному ресурса

          сурсу машини шляхом за-        машины путем замены

          міни або відновлення           или восстановления лю-

          будь-яких її частин,           бых ее частей, включая ба-

          включаючи базові               зовые

   6.1.2 поточний ремонт             de Instandsetzung

                                      en routine repair

                                      fr r[e2]paration courante*

                                      ru текущий ремонт

          Ремонт, який виконуєть-        Ремонт, который выполня-

          ся для забезпечення            ется для обеспчения рабо-

          працездатності машини          тоспособности машины

          шляхом заміни або від-         путем замены или вос-

          новлення окремих її скла-      становления отдельных ее

          дових частин                   составных частей

    6.1.3 плановий ремонт             de planm[a1][s]ige          *

                                         Reparatur

                                      en planned repair

                                      fr reparation planifi[e2]   *

                                      ru плановый ремонт

          Ремонт, який виконуєть-        Ремонт выполняемый по

          ся за заздалегідь розроб-      заранее разработанному

          леним планом з ураху-          плану с учетом требова-

          ванням вимог технічної         ний технической докумен-

          документації                   тации

    6.1.4 позаплановий ремонт         de unplanm[a1][s]ige        *

                                         Reparatur

                                      en unplanned repair

                                      fr reparation inplanifi[e2] *

                                      ru неплановый ремонт

          Ремонт, який не передба-       Ремонт, не предусмотрен-

          чений заздалегідь роз-         ный заранее разработан-

          робленим планом і вико-        ным планом и выполняе-

          нується для усунення від-      мый для устранения отка-

          казів чи несправностей         зов или неисправностей

          машини                         машины

                            - 10 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

    6.1.5 регламентованийремонт      de reglementliche Reparatur

                                      en regular repair

                                      fr r[e2]paration de regle-  *

                                         ment

                                      ru регламентированный

                                         ремонт

          Ремонт, який виконуєть-        Ремонт, который выполня-

          ся з періодичністю та в        ется с периодичностью и в

          обсязі, що встановлені         обьеме, установленными

          технічною документа-           технической документаци-

          цією незалежно від тех-        ей независимо от техничес-

          нічного стану машини           кого состояния машины

    6.1.6 ремонтзатехнічним         de Reparatur durch technischer

          станом                         Zustand

                                      en repair according to tech-

                                         nical conditions

                                      fr r[e2]paration selon le   *

                                         situation technique

                                      ru ремонт по техническому

                                         состоянию

          Ремонт, обсяг і початок        Ремонт, обьем и начало

          якого визначаються тех-        которого определяются

          нічним станом машини           техническим состоянием

                                         машины

    6.2   ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕМОНТУ

    6.2.1 метод ремонту спеціалізо-   de Methode der Reparatur

          ваною організацією             spezialisierte Organisa-

          (підприємством)                tion (Unternehmen)

                                      en repair method by specia-

                                         lized organization

                                         (enterprise)

                                      fr m[e2]thode de r[e2]para- *

                                         tion [a4] organisation

                                         sp[e2]cialis[e2]         *

                                         [entreprise]

                                      ru метод ремонта специализи-

                                         рованной организацией

                                         (предприятием)

          Метод виконання ремон-         Метод выполнения ремон-

          ту організацією (підпри-       та организацией (предпри-

          ємством), яка спеціалізо-      ятием), специализирован-

          вана на операціях ремон-       ной на операциях ремонта

          ту

    6.2.2 методремонту               de Methode der Reparatur

          експлуатаційною                Betriebsorganisation

          організацією                en repair method by user

                                         organization

                                      fr m[e2]thode de r[e2]para- *

                                         tion [a4] organisation   *

                            - 11 -

                                                ДСТУБА.1.1-65-95

                                         exploit[e2]              *

                                      ru метод ремонта эксплуата-

                                         ционной организацией

          Метод виконання ремон-         Метод выполнения ремон-

          ту підрозділом експлуата-      та подразделением эксплу-

          ційної організації, який       атационной организации,

          спеціалізований на опера-      специализированным на

          ціях ремонту                   операциях ремонта

    6.2.3 фірмовийметодремонту      de Firmenmethode der

                                         Reparatur

                                      en repair firm method

                                      fr m[e2]thode commercial[e2]*

                                         de r[e2]paration         *

                                      ru фирменный метод ремонта

          Метод виконання ремон-         Метод выполнения ремон-

          ту підприємством-виго-         та предприятием-изгото-

          товлювачем, його філія-        вителем, его филиалами,

          ми, відділеннями               отделениями

    6.3   ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ РЕМОНТУ

    6.3.1 знеособленийметод          de entpers[o1]nlichte       *

                                         Methode der Reparatur

                                      en depersonal repair method

                                      fr m[e2]thode d[e2]po       *

                                         uill[e2] de personna-    *

                                         lit[e2]                  *

                                         de r[e2]paration         *

                                      ru обезличенный метод

          Метод ремонту, при яко-        Метод ремонта, при кото-

          му складові частини ма-        ром составные части ре-

          шини, що ремонтується,         монтируемой машины

          знеособлюються і мо-           обезличиваются и могут

          жуть бути встановлені          быть после восстановле-

          після відновлення на ін-       ния установлены на дру-

          шу машину                      гую машину

    6.3.2 незнеособлений метод        de unentpers[o1]nlichte     *

                                         Methode der Reparatur

                                      en indepersonal repair

                                         method

                                      fr m[e2]thode ind[e2]po-    *

                                         uille de personnalit[e2] *

                                         de r[e2]paration         *

                                      ru необезличенный метод

          Метод ремонту, при яко-        Метод ремонта, при кото-

          му складові частини піс-       ром составные части пос-

          ля відновлення встанов-        ле восстановления уста-

          люються на машину, з           навливаются на машину, с

          якої вони були зняті           которой они сняты

                            - 12 -

                                                ДСТУБА.1.1-65-95

    6.3.3 агрегатнийметод            de Aggregatmethode der

          ремонту                        Reparatur

                                      en unital repair method

                                      fr m[e2]thode d'agregat de  *

                                         r[e2]paration            *

                                      ru агрегатный метод ремонта

          Метод ремонту, при яко-        Метод ремонта, при кото-

          му несправні складові          ром неисправные состав-

          частини замінюються но-        ные части заменяются но-

          вими або заздалегідь від-      выми или заранее отре-

          ремонтованими (ГОСТ            монтированными (ГОСТ

          18322-78)                      18322-78)

    6.3.4 метод ремонту періодич-     de Methode der Reparatur

          ною заміною ремонтних          mittels periodische

          комплектів                     Auswechselns der Repara-

                                         tursatz

                                      en repair method by periodi-

                                         cal change of repair sets

                                      fr m[e2]thode de r[e2]para- *

                                         tion [a4] remplacement   *

                                         p[e2]riodique ensemble de*

                                         r[e2]paration            *

                                      ru метод ремонта периодичес-

                                         кой заменой ремонтных

                                         комплектов

          Метод ремонту, при яко-        Метод ремонта, при кото-

          му провадиться заміна          ром производится замена

          ремонтного комплекту,          ремонтного комплекта, со-

          що складається з декіль-       стоящего из нескольких

          кох складальних оди-           сборочных еединиц и дета-

          ниць і деталей з однако-       лей с одинаковыми или

          вими або близькими             близкими сроками служ-

          строками служби                бы

    6.3.5 потоковий метод ремонту     de Flie[s]verfahren der     *

                                         Reparatur

                                      en repair straight-line

                                         flow method

                                      fr m[e2]thode du travail    *

                                         [a4] la chaine de r[e2]- *

                                         par[a4]tion              *

                                      ru поточный метод ремонта

          Метод ремонту, який ви-        Метод ремонта, выполняе-

          конується на спеціалізо-       мый на специализирован-

          ваних постах з певною          ных постах с определен-

          технологічною послідов-        ной технологической по-

          ністю та ритмом                следовательностью и рит-

                                         мом

                            - 13 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

    7 ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУ-

      ВАННЯ І РЕМОНТУ

    7.1   тривалість технічного       de Dauer technischer Wartung

          обслуговування                 (Reparatur)

          (ремонту)                   en technical maintenance

                                         (repair) duration

                                      fr dur[e2]e de maintenance  *

                                         technique (r[e2]paration)*

                                      ru продолжительность техни-

                                         ческого обслуживания

                                         (ремонта)

          Календарний час прове-         Календарное время прове-

          дення одного технічного        дения одного техническо-

          обслуговування                 го обслуживания

          (ремонту) даного виду          (ремонта) данного вида

    7.2   трудомісткість              de Arbeitsaufwand technische

          технічного                     Wartung (Reparatur)

          обслуговування              en technical maintenance

          (ремонту)                      (repair) manhours

                                      fr homme-heures de

                                         maintenance technique

                                         (r[e2]paration)          *

                                      ru трудоемкость технического

                                         обслуживания (ремонта)

           Витрати праці на прове-       Затраты труда на проведе-

           дення одного технічного       ние одного технического

           обслуговування                обслуживания (ремонта)

           [ремонту] даного виду         данного вида

    7.3    вартістьтехнічного        de Wert technische Wartung

           обслуговування                (Reparatur)

           (ремонту)                  en technical maintenance

                                         (repair) cost

                                      fr valeur de maintenance

                                         technique (r[e2]para-    *

                                         tion)

                                      ru стоимость технического

                                         обслуживания (ремонта)

          Вартість одного техніч-        Стоимость одного техни-

          ного обслуговування            ческого обслуживания (ре-

          (ремонту) даного виду          монта) данного вида

    7.4   коефіцієнтготовності       de Koeffizient der Bereits-

                                         chaft

                                      en availability coefficient

                                      fr coefficient de empres-

                                         sement

                                      ru коэффициент готовности

          Імовірність того, що ма-       Вероятность того, что ма-

          шина виявиться у праце-        шина окажется в работо-

          здатному стані у довіль-       способном состоянии в

                            - 14 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

          ний момент часу (ГОСТ          произвольный момент вре-

          27.002-89)                     мени (ГОСТ 27.002-89)

    7.5   коефіцієнт оперативної      de Koeffizient operative

          готовності                     Bereitschaft

                                      en operative availability

                                         coefficient

                                      fr coefficient de empresse-

                                         ment d'operation

                                      ru коэффициент оперативной

                                         готовности

          Імовірність того, що ма-       Вероятность того, что ма-

          шина виявиться у праце-        шина окажется в работо-

          здатному стані у довіль-       способном состоянии в

          ний момент часу і, почи-       произвольный момент вре-

          наючи з цього моменту,         мени и, начиная с этого

          буде працювати безвід-         момента, будет работать

          мовно протягом даного          безотказно в течении за-

          інтервалу часу (ГОСТ           данного интервала вре-

          277.002-89)                    мени (ГОСТ 27.002-89)

    7.6   коефіцієнт технічного       de Koeffizient technishe

          використання                   Verwertung

                                      en technical use

                                         coefficient

                                      fr coefficient de mise en

                                         oeuvre technique

                                      ru коэффициент технического

                                         использования

          Відношення математич-          Отношение математичес-

          ного очікування сумарно-       кого ожидания суммарно-

          го часу перебування ма-        го времени пребывания

          шини у працездатному           машины в работоспособ-

          стані за деякий період         ном состоянии за некото-

          експлуатації до матема-        рый период эксплуатации

          тичного очікування сума-       к математическому ожида-

          рного часу перебування         нию суммарного времени

          машини у працездатно-          пребывания машины в ра-

          му стані і простоїв, що        ботоспособном состоянии

          обумовлені технічним об-       и простоев, обусловлен-

          слуговуванням та ремон-        ных техническим обслужи-

          том за той самий період        ванием и ремонтом за тот

          (ГОСТ 27.002-89)               же период (ГОСТ 27.002-

                                         89)

    7.7   готовність парку машин      de Bereitschaft maschineller

                                         park

                                      en machine fleet readiness

                                      fr empressement de parc

                                         machinisme

                                      ru готовность парка машин

          Відношення числа праце-        Отношение числа работо-

          здатних машин до загаль-       способных машин к обще-

          ного числа машин у пар-        му числу машин в парке на

          ку на даний момент часу        данный момент времени

                            - 15 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

          Абетковий покажчик українських термінів

  вартість технічного обслуговування (ремонту) ............ 7.3

  готовність парку машин .................................. 7.7

  документація технічна ................................... 4.6

  эксплуатація технічна ................................... 4.1

  засоби технічного обслуговування (ремонту)............... 4.5

  коефіцієнт готовності ................................... 7.4

  коефіцієнт оперативної готовності ....................... 7.5

  коефіцієнт технічного використання ...................... 7.6

  метод ремонту агрегатний ................................ 6.3.3

  метод ремонту знеособлений .............................. 6.3.1

  метод ремонту експлуатаційною організацією .............. 6.2.2

  метод ремонту незнеособлений ............................ 6.3.2

  метод ремонту періодичною заміною ремонтних

  комплектів .............................................. 6.3.4

  метод ремонту потоковий ................................. 6.3.4

  метод ремонту спеціалізованою організацією

  (підприємством) ......................................... 6.2.1

  метод ремонту фірмовий .................................. 6.2.3

  метод технічного обслуговування (ремонту) ............... 4.7

  метод технічного обслуговування децентралізований ....... 5.2.2

  метод технічного обслуговування індивідуальний .......... 5.3.2

  метод технічного обслуговування потоковий ............... 5.3.1

  метод технічного обслуговування фірмовий ................ 5.2.3

  метод технічного обслуговування централізований ......... 5.2.1

  міжремонтний період ..................................... 4.11

  обслуговування технічне ................................. 4.3

  обслуговування технічне номерне ......................... 5.1.5

  обслуговування технічне періодичне ...................... 5.1.2

  обслуговування технічне планове ......................... 5.1.4

  обслуговування технічне при використанні

  (зберіганні), (транспортуванні) ......................... 5.1.1

  обслуговування технічне сезонне ......................... 5.1.3

  періодичність технічного обслуговування ................. 4.8

  ремонт .................................................. 4.4

  ремонт капітальний ...................................... 6.1.1

  ремонт позаплановий ..................................... 6.1.4

  ремонт плановий ......................................... 6.1.3

  ремонт за технічним станом .............................. 6.1.6

  ремонт поточний ......................................... 6.1.2

  ремонт регламентований .................................. 6.1.5

  система технічної експлуатації .......................... 4.2

  тривалість технічного обслуговування (ремонту)........... 7.1

  трудомісткість технічного обслуговування (ремонту) ...... 7.2

  частина запасна ......................................... 4.12

  цикл ремонтний .......................................... 4.10

  цикл технічного обслуговування .......................... 4.9

                            - 16 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

            Абетковий покажчик німецьких термінів

  Aggregatmethode der Reparatur ........................... 6.3.3

  Arbeitsaufwand technische Wartung (Reparatur) ........... 7.2

  Bereitschaft maschineller park .......................... 7.7

  Dauer  technischer  Wartung (Reparatur) ................. 7.1

  dezentralisierte Methode technisher ..................... 5.2.2

  entpers[o1]nlichte Methode der Reparatur ................ 6.3.1 *

  Ersatztruppenteil ....................................... 4.12

  Firmenmethode der Reparatur ............................. 6.2.3

  Firmenmethode technisher Wartung ........................ 5.2.3

  Flie[s]verfahren der Reparatur .......................... 6.3.5 *

  Flie[s]verfahren technisher Wartung ..................... 5.3.1 *

  General[u1]berholung .................................... 6.1.1 *

  individuele Methode technisher Wartung .................. 5.3.2

  Instandsetzung .......................................... 6.1.2

  Interreparaturperiode ................................... 4.11

  Koeffizient der Bereitschaft ............................ 7.4

  Koeffizient operative Bereitschaft ...................... 7.5

  Koeffizient technishe Verwertung ........................ 7.6

  Methode der Reparatur Betriebsorganisation .............. 6.2.2

  Methode der Reparatur mittels periodische Auswechselns

  der Reparatursatz ....................................... 6.3.4

  Methode der Reparatur spezialisierte Organisation

  (Unternehmen) ........................................... 6.2.1

  Methode technischer Wartung (Reparatur) ................. 4.7

  Mittel technischer Wartung (Reparatur) .................. 4.5

  numerierte technische Wartunge .......................... 5.1.5

  рeriodische technische Wartung .......................... 5.1.2

  Periodizit[a1]t technischer Wartung ..................... 4.8 *

  planm[a1][s]ige Reparatur ............................... 6.1.3 *

  planm[a1][s]ige technische Wartung ...................... 5.1.4 *

  reglementliche Reparatur ................................ 6.1.5

  Reparatur ............................................... 4.4

  Reparatur durch technischer Zustand ..................... 6.1.6

  Reparaturzyklus ......................................... 4.10

  System technisches Betrieb .............................. 4.2

  technische Dokumentation ................................ 4.6

  technischer Betrieb ..................................... 4.1

  technische Saisonwartung ................................ 5.1.3

  technische Wartung ...................................... 4.3

  technische Wartung bei der Verwertung (Verwahrung),

  (Tansportiere) .......................................... 5.1.1

  Vnentpers[o1]nlichte Methode der Reparatur .............. 6.3.2 *

  Vnplanm[a1][s]ige Reparatur ............................. 6.1.4 *

  Wert technische Wartung (Reparatur) ..................... 7.3

  zentralisierte Methode technisher Wartung ............... 5.2.1

  Zyklus technischer Wartung .............................. 4.9

                            - 17 -

                                                ДСТУБА.1.1-65-95

         Абетковийпокажчиканглійськихтермінів

   availability coefficient ............................... 7.4

   depersonal repair method ............................... 6.3.1

   general repair ......................................... 6.1.1

   indepersonal repair method ............................. 6.3.2

   individual technical method ............................ 5.3.2

   interrepair period ..................................... 4.11

   machine fleet readiness ................................ 7.7

   numeral technical maintenance .......................... 5.1.5

   operative availability coefficient ..................... 7.5

   periodical technical maintenance ....................... 5.1.2

   planned repair ......................................... 6.1.3

   planned technical maintenance .......................... 5.1.4

   regular repair ......................................... 6.1.5

   repair.................................................. 4.4

   repair according to technical conditions................ 6.1.6

   repair cycle............................................ 4.10

   repair firm method...................................... 6.2.3

   repair method by periodical change of repair sets....... 6.3.4

   repair method by specialized organization

   (enterprise) ........................................... 6.2.1

   repair method by user organization ..................... 6.2.2

   repair straight-line flow method ....................... 6.3.5

   routine repair ......................................... 6.1.2

   season technical maintenance ........................... 5.1.5

   spare part ............................................. 4.12

   technical exploitation ................................. 4.1

   technical exploitation system .......................... 4.2

   technical documentation ................................ 4.6

   technical maintenance .................................. 4.3

   technical maintenance centralized method ............... 5.2.1

   technical maintenance cycle ............................ 4.9

   technical maintenance decentralized method ............. 5.2.2

   technical maintenance firm method ...................... 5.2.3

   technical maintenance on use (storage), transportation). 5.1.1

   technical maintenance (repair) cost .................... 7.3

   technical maintenance (repair) duration ................ 7.1

   technical maintenance (repair) means ................... 4.5

   technical maintenance (repair) method .................. 4.7

   technical maintenance (repair) periodicity ............. 4.8

   technical maintenance (repair) man-hours ............... 7.2

   technical maintenance straight-line flow method ........ 5.3.1

   technical use coefficient .............................. 7.6

   unital repair method ................................... 6.3.3

   unplanned repair ....................................... 6.1.4

                            - 18 -

                                                ДСТУБА.1.1-65-95

         Абетковийпокажчикфранцузькихтермінів

  coefficient de empressement ............................. 7.4

  coefficient de empressement d'operation ................. 7.5

  coefficient de mise en oeuvre technique ................. 7.6

  cycle de maintenance technigue .......................... 4.9

  cycle de r[e2]paration .................................. 4.10  *

  duree de maintenance technique (r[e2]paration) .......... 7.1   *

  documentation technique ................................. 4.6

  empressement de pare machinisme ......................... 7.7

  exploitation technique .................................. 4.1

  homme-heures de maintenance technique (r[e2]pation) ..... 7.2   *

  maintenance techique .................................... 4.3

  maintenance technique [a4] mise en oeuvre                       *

  (d[e2]p[o1]t), (transportation) ......................... 5.1.1 *

  maintenance technique de numero ......................... 5.1.5

  maintenance technique de saison ......................... 5.1.3

  maintenance technique p[e2]riodique ..................... 5.1.2 *

  maintenance technique planifie .......................... 5.1.4 *

  methode centralise de maintenance technique ............. 5.2.1 *

  methode commerciale de maintenance technique ............ 5.2.3 *

  m[e2]thode commercial[e2] de r[e2]paration .............. 6.2.3 *

  m[e2]thode d'agregat de r[e2]paration ................... 6.3.3 *

  m[e2]thode decentralise de maintenance technique ........ 5.2.2 *

  m[e2]thode d[e2]pouill[e2] de personnalit[e2] de                *

  r[e2]paration ........................................... 6.3.1 *

  m[e2]thode de maintenance technique (r[e2]paration) ..... 4.7   *

  m[e2]thode de r[e2]paration [a4] organisation                   *

  exploit[e2] ............................................. 6.2.2 *

  m[e2]thode de r[e2]paration [a4] organisation                   *

  sp[e2]cialis[e2] (entreprise) ........................... 6.2.1 *

  m[e2]thode de r[e2]paration [a4] remplacement                   *

  p[e2]riodique ensemble de r[e2]paration ................. 6.3.4 *

  m[e2]thode du travail [a4] la chaince de maintenance            *

  technique ............................................... 5.3.1

  m[e2]thode du travail a la chaine de r[e2]paration ...... 6.3.5 *

  m[e2]thode ind[e2]pouille de personnalit[e2] de                 *

  r[e2]paration ........................................... 6.3.2 *

  m[e2]thode individuel de maintenance technique .......... 5.3.2 *

  moyens de maintenance technique (r[e2]paration) ......... 4.5   *

  p[e2]riode de interreparation ........................... 4.11  *

  p[e2]riodicite de maintenance technique (r[e2]paration) . 4.8   *

  pi[e2]ce de rechange .................................... 4.12  *

  r[e2]paration ........................................... 4.4   *

  r[e2]paration courante .................................. 6.1.2 *

  r[e2]paration de reglement .............................. 6.1.5 *

  r[e2]paration grosse .................................... 6.1.1 *

  r[e2]paration inplanifi[e2] ............................. 6.1.4 *

  r[e2]paration planifi[e2] ............................... 6.1.3 *

  r[e2]paration selon le situation technique .............. 6.1.6 *

  syst[e2]me de exploitation technique .................... 4.2   *

  valeur de maintenance technique (r[e2]paration) ......... 7.3   *

                            - 19 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

         Абетковий покажчик російських термінів

  готовность парка машин .................................. 7.7

  документация техническая ................................ 4.6

  коэффициент готовности .................................. 7.4

  коэффициент оперативной готовности ...................... 7.5

  коэффициент технического использования .................. 7.6

  межремонтный период ..................................... 4.11

  метод ремонта агрегатный ................................ 6.3.3

  метод ремонта необезличенный ............................ 6.3.2

  метод ремонта обезличенный .............................. 6.3.1

  метод ремонта периодической заменой ремонтных

  комплектов .............................................. 6.3.4

  метод ремонта поточный .................................. 6.3.5

  метод ремонта специализированной организацией

  (предприятием) .......................................... 6.2.1

  метод ремонта фирменный ................................. 6.2.3

  метод ремонта эксплуатационной организацией ............. 6.2.2

  метод технического обслуживания (ремонта) ............... 4.7

  метод технического обслуживания децентрализованный ...... 5.2.2

  метод технического обслуживания индивидуальный .......... 5.3.2

  метод технического обслуживания поточный ................ 5.3.1

  метод технического обслуживания фирменный ............... 5.2.3

  метод технического обслуживания централизованный ........ 5.2.1

  обслуживание техническое ................................ 4.3

  обслуживание техническое номерное ....................... 5.1.5

  обслуживание техническое периодическое .................. 5.1.2

  обслуживание техническое плановое ....................... 5.1.4

  обслуживание техническое при использовании

  (хранении), (транспортировании) ......................... 5.1.1

  обсллуживание техническое сезонное ...................... 5.1.3

  периодичность технического обслуживания ................. 4.8

  продолжительность технического обслуживания (ремонта) ... 7.1

  ремонт .................................................. 4.4

  ремонт капитальный ...................................... 6.1.1

  ремонт неплановый ....................................... 6.1.4

  ремонт плановый ......................................... 6.1.3

  ремонт по техническому состоянию ........................ 6.1.6

  ремонт регламентированный ............................... 6.1.5

  ремонт текущий .......................................... 6.1.2

  система технической эксплуатации ........................ 4.2

  средства технического обслуживания (ремонта) ............ 4.5

  стоимость технического обслуживания (ремонта) ........... 7.3

  трудоемкость технического обслуживания (ремонта) ........ 7.2

  часть запасная .......................................... 4.12

  цикл ремонтный .......................................... 4.10

  цикл технического обслуживания .......................... 4.9

  эксплуатация техническая ................................ 4.1

                            - 20 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-65-95

     УДК 621.00.4                                 ГОО

Ключові слова:

технічна експлуатація, капітальний ремонт, технічне обслуговування, метод ремонту

Примітка.

* - дійсні зображення символів, взятих

у квадратні дужки, наведені в таблиці відповідності символів.


 

 


 

 

Выбор редакции: