Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Заполнители пористые

Термины и определений

Standardization and normalization systems in construction

Fillers porous

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення

1  Галузь використання

1.1  Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі нау-
кових розробок та виробництва пористих заповнювачів на етапах виготовлен-
ня продукції, в приймально-здавальних випробуваннях, а також упродовж
усього терміну зберігання та експлуатації.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис-
тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-
методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також
для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю-
чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста-
нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан-
дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

 

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.0-93

Державна система стандартизації України. Основні положення

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок
розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до
побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів

ДСТУ Б A.I. 1-19-94

Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення

КНД 50-011-93

Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення

 

3 Основні положення

3.1 Стандарт відповідає вимогам ДСТУ 1.0; ДСТУ 1.2; ДСТУ 1.5; КНД 50-011.

3.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве-
дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що викорис-
товуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначе-
них у стандарті.

3.4  У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (en), фран-
цузькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також
визначення російською мовою.

3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мо-
вою, абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих тер-
мінів кожною мовою окремо.

 

4 Загальні поняття

4.1 Технологічні загальні поняття

4.1.1    гідравлічна активність
пористого піску

de

 

en
fr
ru

hydraulische Aktivität des
Porensandes
hydraulicactivityofporoussand
activité hydraulique du sableporeux
гидравлическая активность
пористого песка

Здатність піску проявляти в'яжучі властивості при замішуванні водою

Способность песка проявлять
вяжущие свойства при затворенииводой

4.1.2    водопотреба пористого піску

de
en
fr

 

ru

Wasserbedarf des Porensandes
water requirements for a porous sand
quantité d'eau nécessaire pour
un sable poreux
водопотребностьпористогопеска

Відносна кількість вологи, що утримується піском після його водонасичення

Относительное количество влаги,которое удерживается пескомпосле его водонасыщения

4.1.3    гідрофобізатор

de
en
fr
ru

Hydrophobisator
water repellent
élément hydrophobe
гидрофобизатор

Речовина, модифікаційна домішка, введення яких надає водовідштовхуючі властивості
пористому заповнювачу

Вещество, модифицирующая добавка, ввод которых придает водоотталкивающие свойствапористому заполнителю

4.1.4    гранула

de
en
fr
ru

Granulum
granule
granule
гранула

Сукупність різноманітних зерен і частинок, зв'язаних (зцементованих) поміж собою
в єдине фізичне тіло округлої або циліндричної форми розміром 2,5-40 мм за допомогою
спеціальних технологічних засобів

Совокупность различных зерен и
частиц, связанных (сцементированных) между собой в единоефизическое тело округлой илицилиндрической формы размером2,5-40 мм с помощью специальныхтехнологических приемов

4.1.5    коефіцієнт форми

de
en
fr
ru

Formfaktor
form factor
facteur de forme
коэффициентформы

Підношення максимллміого лінійного розміру гранули до її мінімального лінійного розміру

Отношение максимального линейного размера гранулы к ее минимальному линейному размеру

4.1.6    однорідність пористих
заповнювачів

de
en
fr
ru

Gleichartigkeit poröser Zuschlagstoffe
homogeneityofporousaggregats
homogénéité des agrégats poreux
однородность пористых
заполнителей

Характеристика матеріалу, що вказує на відхилення за об'ємом заповнювача від середніх значень показників міцності та
насипної густини, регламентованих стандартом

 

Характеристика материала, указывающая на отклонения по объемузаполнителя от средних значенийпоказателей прочности и насыпной плотности, регламентированных стандартом

4.1.7    партія пористих щебеню,
гравію або піску

de
 

en
 

fr

 

ru

Los des Porenschotters, Kieses und
Sandes
lot of porous cruched rock, gravel or
sand
lot de pierres cassées, de gravier ou de
sable poreux
партияпористыхщебня, гравия
илипеска

Кількість щебеню, гравію або піску однієї фракції та однієї марки за насипною густиною
та міцністю, що одночасно відвантажується одному споживачеві одним залізничним соста-
вом або водним транспортом однією баржею, або атотранспортом протягом однієї доби,
але не більше 300 м3

 

Количество щебня, гравия илипеска одной фракции и одноймарки по насыпной плотности ипрочности, одновременно отгружаемое одному потребителюодним железнодорожным составом или водным транспортомодной баржей, или автотранспортом в течение суток, но не более300м3

4.1.8    міжпорова перегородка

de
en
fr
ru

Zwischenporentrennwand
interpore barrier
barrière d'interpore
межпороваяперегородка

Структурний елемент, що  розділяє пори

Структурный элемент, разделяющий поры

4.1.9    об'єднана проба

de
en
fr
ru

vereinigte Probe
united sample
échantillon uni
объединеннаяпроба

Проба, отримана та усереднена внаслідок відбору декількох точкових проб

Проба, полученная и усредненнаяв результате отбора нескольких точечных проб

4.1.10 номінальні розміри зерен
пористого заповнювача

de
 

en
 

fr
 

ru

Nennausmasse der
Zuschlägstoffkörner
nominal grainsizeofporous
aggregates
dimensionnominale des grains
d'agrégats
номинальные размеры зерен
пористого заполнителя

Верхній і нижній розміри зерен заповнювача, які відповідають розмірам отворів найближчих
контрольних сит стандартного набору, в межах яких знаходиться основна частина зерен з установленою допустимою кількістю продукту, що залишається на верхньому ситі і проходить через нижнє

Верхний и нижний размеры зерензаполнителя, соответствующиеразмерам отверстий ближайшихконтрольных сит стандартного набора, в пределах которых находится основная часть зерен с уста-
новленным допустимым количеством продукта, остающегосяна верхнем сите и проходящегочерез нижнее

4.1.11 залізистий розпад

de
en
fr
ru

Eisenzerfall
ferrie désintégration
désintégration ferrugineuse
железистыйраспад

Здатність деяких пористих заповнювачів до саморозсипання внаслідок переходу сульфіду заліза у водний оксид заліза зі збільшенням об'єму

Способность некоторых пористых
заполнителей к саморассыпаниювследствие перехода сульфидажелеза в водный оксид железас увеличением объема

4.1.12 силікатний розпад

de
en
fr
ru

Silikatzerfall
silicate désintégration
désintégration de silicate
силикатныйраспад

Здатність деяких пористих заповнювачів до саморозсипання внаслідок модифікацій
ного перетворення двокальцієвого силікату, яке відбувається зі збільшенням об'єму

Способность некоторых пористых
заполнителей к саморассыпанию
вследствие модификационногопревращения двухкальциевогосиликата, происходящего сувеличением объема

4.1.13 склувата фаза

de
en
fr
ru

glassige Phase
glass woll phase
phase de laine de verre
стекловатаяфаза

Твердий неорганічний, швидко охолоджений продукт розплаву, ізотропний, схильний до
кристалізації при нагріванні

Твердый неорганический, быстроохлажденный продукт расплава,изотропный, склонный к кристаллизации при нагревании

4.1.14 структура пористих
заповнювачів

de
en
fr
ru

Struktur der porösen Zuschlagstoffe
porous aggregates structure
structure des agrégats poreux
структура пористыхзаполнителей

Взаємне розташування в заповнювачі кристалічної, склуватої та газової фаз

Взаимное расположение в заполнителе кристаллической, стекловатой и газовой фаз

4.1.15 фракція заповнювачів

de
en
fr
ru

Zuschlagstoffraktion
aggregate fraction
fraction d'un agrégat
фракциязаполнителей

Суміш гранул (зерен), що характеризується найбільшим і найменшим розмірами, вста-
новленими стандартом

Смесь гранул (зерен), характеризующаяся наибольшим и наименьшим размерами, установленнымистандартом

4.1.16 циліндр для випробування
пористих заповнювачів на міцність

de

 

en
fr

 

ru

Festigkeitsprüfungszylinder für poröse
Zuschlagstoffe
cylinderforporousaggregatestest
cylindre pour essai dorésistance des
agrégats poreux
цилиндр для испытания пористых
заполнителей на прочность

Порожнисте кругле тіло, обмежене замкнутою циліндричнои поверхнею і двома січними
паралельними площинами - основами, перпендикулярними твірній. Розміри регламентуються стандартом

Полое круглое тело, ограниченное
замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя секущими параллельными плоскостями - основаниями, перпендикулярными образующей. Размеры регламентируются стандартом

4.2       Номенклатура заповнювачів

4.2.1    аглоперлітовий щебінь

de
en
fr
ru

aggloporliter Schotter
aggloperlite breakstone
pierres cassées d'aggloperlite
аглоперлитовыйщебень

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні за агломераційним способом спеціально підготовленої суміші гранул (зерен) із перліту та обсидіану з подальшим
подрібненням спеченої маси і розподілом на фракції, які регламентуються стандартом

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге агломерационным способом специально
подготовленной смеси гранул(зерен) из перлита и обсидианас последующим дроблением спека и разделением на фракции, регламентируемые стандартом

4.2.2    аглопоритовий гравій

de
en
fr
ru

Aggloporitkies
aggloporyte gravel
gravier d'aggloporite
аглопоритовыйгравий

Пористі матеріали, що отримуються при випалюванні за агломераційним способом спеціально підготовлених гранул із силікатної сировини природного і техногенного походження без утворення спеченої маси,
але з подальшим розподілом на фракції, які регламентуються стандартом

Пористые материалы, получаемыепри обжиге агломерационным способом специально подготовленных гранул из силикатного сырьяприродного и техногенногопроисхождения без образованияспека, но с последующим разделением на фракции, регламентируемые стандартом

4.2.3    аглопоритовий щебінь

de
en
fr
ru

aggloporyter Schotter
aggloporyte crushed aggregate
pierres concassées d'aggloporyte
аглопоритовыйщебень

Пористий матеріал, що отримується спіканням при випалюванні за агломераційним способом спеціально підготовлених гранул (зерен) із силікатної сировини природного і техноген-
ного походження з подальшим подрібненням спеченої маси та розподілом на фракції, які рег-
ламентуються стандартом

Пористый материал, получаемый
спеканием при обжиге агломерационным способом специальноподготовленных гранул (зерен) изсиликатного сырья природного итехногенного происхождения споследующим дроблением спека и
разделением на фракции, регламентируемые стандартом

4.2.4    азеритовий гравій

de
en
fr
ru

Azeritkies
azerite gravel
gravier d'azérite
азеритовыйгравий

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених
гранул із жорстких сумішей, основною сировиною для яких є швидко охолоджені розплави силікатної сировини природного і техногенного походження з використанням різних домішок на переділах отримання розпла-
ву і підготовки гранул

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжигеспециально подготовленных гранул из жестких смесей, основнымсырьем для которых служат быст-
ро охлажденные расплавысиликатного сырья природного итехногенного происхождения сприменением различных добавокна переделах получения расплава
и подготовки гранул

4.2.5    Глнольний керамзитовий гравій

de

en
fr
ru

Blimtonzuscnlagertonashcnnalligkics

ash-expandedclaygravel
gravier d'argile expansée à cendres
глинозольный керамзитовый гравий

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених
гранул із суміші легкоплавких глин і золи теплоелектростанцій пластичним способом

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжигеспециально подготовленных гранул из смеси легкоплавких глин изолы теплоэлектростанцийпластическим способом

4.2.6    пористі гранульовані
гравій і пісок

de
en
fr
ru

porige granulierte Kies und Sande
porous granulated gravel and sand
gravier et sable poreux granulés
пористыегранулированныегравий
ипесок

Пористі матеріали, що отримуються спученням при випалюванні спеціально підготовлених
гранул із жорстких сировинних композицій на основі силікатної сировини природною і тех-
ногенного походження

Пористые материалы, получаемые
вспучиванием при обжигеспециально подготовленных гранул из жестких сырьевых композиций на основе силикатныхсырьевых материалов природногои техногенного происхождения

4.2.7    гранульований пористий         
шлак                                          
 

de
en
fr
ru

granulierte porigere Schlacke
granulatedporousslag
scorie granulée poreuse
гранулированный пористый шлак

Пористий матеріал, що отримується поризуванням шлакових розплавів з одночасним швидким охолодженням

 

Пористый материал, получаемый
поризацией шлаковых расплавов с
одновременным быстрым охлаждением

4.2.8    пористий грубий заповнювач   

de
en
fr
ru

grobporiger Zuschlagstoff
coarseporousaggregate
agrégat gros poreux
пористый крупный заполнитель

Матеріал пористий природного або штучного походження у вигляді кусків зерен або гранул
з розмірами від 5 до 40 мм

Материал пористый природного или искусственного происхождения в виде кусков зерен или гранул с размерами от 5 до 40 мм

4.2.9    пористії природний
заповнювач

de
en
fr
ru

Naturporenzuschlagstoff
natural porous aggregate
agrégat poreux naturel
пористыйприродныйзаполнитель

Неорганічний зернистий матеріал, що отримується подрібненням пористих гірських
порід з розподілом на фракції, які регламентовані стандартом, без зміни хімічного і фазового складу

Неорганический зернистыйматериал, получаемый дроблением пористых горных породс разделением на фракции, регла-
ментированные стандартом, без
изменения химического и фазового состава

4.2.10 штучний пористий заповнювач

de
en
fr
ru

poröser Kunstzuschlagstoff
porousartificialaggregate
agrégat artificile poreux
искусственный пористый
заполнитель

Неорганічний, зернистий, сипкий матеріал пористої структури, що виготовляється
за спеціальними технологіями із сировини природного або техногенного походження

Неорганический зернистый,сыпучий материал пористой структуры, получаемый по специальным технологиям из сырья
природного или техногенного
происхождения

4.2.11  зольний гравій

de
en
fr
ru

Aschenkies
high-ash gravel
gravier à haut taux de cendre
зольныйгравий

Матеріал, що отримується спученням спеціально підготовлених гранул із жорстких сумішей на основі золи з домішками

Материал, получаемыйвспучиванием специально подготовленных гранул из жестких смесей на основе золы с добавками

4.2.12 керамзитовий гравій

de
en
fr
ru

Keramsitkies
claydite gravel
gravier de kéramzite
керамзитовыйгравий

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених
гранул із легкоплавких глинистих порід з різними домішками

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжигеспециально подготовленных гранул из легкоплавких глинистыхпород с различными добавками

4.2.13 мікросфсря

de
en
fr
ru

Mikrosphäre
microsphere
microcphcre
микросфера

Неорганічний сипкий матеріал, що складається з порожнистих зерен сферичної форми розміром менше 0,5 мм, отримується вилученням із золи ТЕС

Неорганический сыпучийматериал, состоящий из полыхзерен сферической формы размером менее 0,5 мм, получаемый
извлечением из зол ТЭС

4.2.14 пемза

de
en
fr
ru

Bims
pumise
ponce
пемза

Гірська, губчасто-ніздрювата вулканічна порода, яка являє собою спінене скло кислих та
середніх магм

Горная, губчато-ноздреватая вулканическая порода, представляющая собой вспенившееся стеклокислых и средних магм

4.2.15 випалений пісок

de
en
fr
ru

gebrannter Sand
fired sand
sable cuit
обожженныйпесок

Пісок, що отримується відсівом фракцій 0,1-5 мм із суміші спучених при випалюванні гранул
(зерен), необ'язково пористий

Песок, получаемый отсевомфракций 0,1-5 мм из смеси вспученных при обжиге гранул (зерен),необязательно пористый

4.2.16 пористий пісок

de
en
fr
ru

Porensand
porous sand
sable poreux
пористыйпесок

Неорганічний сипкий матеріал пористої структури з розміром зерен до 5 мм довільної форми, який отримується подрібненням пористих порід, штучних пористих мас і грубих пористих заповнювачів, відсівом при
виробництві заповнювачів або за спеціальними технологіями

Неорганический сыпучийматериал пористой структуры сразмером зерен до 5 мм разнойформы, получаемый дроблением
пористых пород, искусственныхпористых масс и крупныхпористых заполнителей, отсевомпри производстве заполнителей
или по специальным технологиям

4.2.17 пористий грубий пісок

de
en
fr
ru

grober Poresand
coarse porous sand
sable poreux gros
пористыйкрупныйпесок

Пісок, що складається із зерен
розміром 1,25-5 мм

Песок, состоящий из зерен разме-
ром 1,25-5 мм

4.2.18 пористий дрібний пісок

de
en
fr
ru

feiner Porensand
fine porous sand
sable poreux fin
пористыймелкийпесок

Пісок, що складається із зерен
менше 1,25 мм

Песок, состоящий из зерен менее
1,25 мм

4.2.19 пористий збагачений пісок

de
en
fr
ru

Anreicherungsstand
enriched sand
sable enrichi
пористыйобогащенныйпесок

Пісок із заданим зерновим складом, що отримується із застосуванням спеціального
обладнання і який постачається без поділу на фракції

Песок с заданным зерновым составом, получаемый с применениемспециального оборудования и поставляемый без разделения нафракции

4.2.20 пористий зпичпйішй пісок

de
en
fr
ru

einfacher Porensand
pit-run porous sand
sable poreux tout venant
пористыйрядовойпесок

Пісок, що складається із суміші зерен розміром менше 5 мм

Песок, состоящий из смеси зеренразмером менее 5 мм

4.2.21 пористий округлений пісок

de
en
fr
ru

poröser Rundsand
rounded porous sand
sable arrondi poreux
пористыйокатанныйпесок

Пісок, що отримується за допомогою спеціальних технологічних засобів і складається із гранул (зерен) округлої форми з розмірами до 5 мм

Песок, получаемый с помощьюспециальных технологическихприемов и состоящий из гранул(зерен) округлой формы размеромдо 5 мм

4.2.22 подрібнений пісок

de
en
fr
ru

sehrkleinerter Sand
crushed sand
sable concassé
дробленныйпесок

Продукт подрібнення спучених гравію і щебеню або поризованих суцільних мас, що характе-
ризується гострокутовою формою зерен розміром до 5 мм

Продукт дробления вспученныхгравия и щебня или поризованныхсплошных масс, который характеризуется остроугольной формойзерен размером до 5 мм

4.2.23 пористий фракціонований
пісок

de
en
fr
ru

poröser fraktionierter Sand
fractionned porous sand
sable fractionné poreux
пористыйфракционированный
песок

Пісок, розділений з застосуванням спеціального обладнання на дві або більше фракції, що
поставляються роздільно в установлених співвідношеннях

Песок, разделенный с применением специального оборудования на две или более фракции,поставляемые раздельно в установленных соотношениях

4.2.24 склопоритовий гравій

de
en
fr
ru

Glasporitkies
glassporite gravel
gravier d'verroporite
стеклопоритовыйгравий

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених
гранул із жорстких сумішей на основі скляного бою з різними домішками

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул изжестких смесей на основе стеклобоя с различными добавками

4.2.25 сланцепоритовий щебінь

de
en
fr
ru

Schieferporitkies
shaleporous crushed aggregate
pierres cassées schistoporytiques
сланцепоритовыйщебень

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні подрібнених аргилітів,
кристалічних і глинистих сланців осадового походження з подальшим розподілом
на фракції

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге дробленных аргиллитов, кристаллических и глинистых сланцев осадочного происхождения с последующим разделением на фракции

4.2.26 спученин вермикуліт

de
en
fr
ru

Blälwermiculit
expanded vermiculite
vermiculite expansée
вспученныйвермикулит

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні зерен подрібнених
водовмістких слюд

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге зерен
дробленных водосодержащихслюд

4.2.27 спучений перліт

de
en
fr
ru

Blähperlit
expanded perlite
perlite expansée
вспученныйперлит

Спученийперлітовий пісок і щебінь, що одержують в результаті термічної обробки
перлітової сировини (ДСТУБА.1.1-19)

Вспученный перлитовый песок и
щебень, получаемые в результате
термической обработки перлитового сырья

4.2.28  спучений перлітовий щебінь

de
en
fr
ru

Blähenperlitschotter
expanded perlite crushed aggregate
pierres cassées de perlite expansée
вспученныйперлитовыйщебень

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні щебеню з подрібненої
перлітової породи

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге щебняиз дробленной перлитовой пороы

4.2.29 термоліт

de
en
fr
ru

Thermolit
thermolite
thermolite
термолит

Гравій і щебінь, що отримуються поризуванням при випалюванні підготовлених гранул
(зерен) кремнистих порід осадового походження

Гравий и щебень, получаемыепоризацией при обжиге подготовленных гранул (зерен) кремнистыхпород осадочного происхождения

4.2.30 вапняний туф

de
en
fr
ru

Kalkstuff
limestone tuff
tuf calcaire
известковыйтуф

Гірська пористапорода, що створилася внаслідок осаджування карбонату кальцію із
гідротермальних розчинів, збагачених вуглекислотою

Горная пористая порода, образовавшаяся в результате осаждениякарбоната кальция из гидротермальных растворов, обогащенных
углекислотой

4.2.31 шлаковий гравій

de
en
fr
ru

Schlackenkies
slag gravel
gravier de laitier
шлаковыйгравий

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні гранул на основі сухих
тонкомелених порошків шлаків теплоелектростанцій з домішками

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге гранул
на основе сухих тонкомолотыхпорошков шлаков теплоэлектростанций с добавками

4.2.32 шлакопемзовий щебінь

de
en
fr
ru

schlackenbimstein Schotter
slag pumice crushed aggregate
pierres cassées de laitier-ponce
шлакопемзовыйщебень

Пористий матеріал, що отримується поризуванням розплавленого шлаку металургійного та хімічного виробництва з по-
дальшим подрібненням охолоджених мас і розділенням иа фракції, які регламентовані
стандартом

Пористый материал, получаемыйпоризацией шлаковых расплавов
металлургического и химического
производства с последующим добавлением охлажденных масс иразделением на фракции, регламентированные стандартом

4.2.33 вулканічний шлак

de
en
fr
ru

vulkanische Schlacke
voleanic slag
laitier volcanique
вулканическийшлак

Гірська грубопориста порода,що утворилась з рідких магмпри бурхливому газовиділенні

Горная крупнопористая порода,
образовавшаяся из жидких магмпри бурном газовыделении

4.2.34 ІІІлакоглинозолмшіі гравій

de
en
fr
ru

schlackentonausheuhaltiger Kies
slag clay-ash gravel
gravier de laitier à cendres argileux
шлакоглинозольныйгравий

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні спеціально підготовлених
гранул із суміші легкоплавких глин, меленого шлаку та золи теплоелектростанцій

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге специально подготовленных гранул изсмеси легкоплавких глин, молотого шлака и золы теплоэлектростанций

4.2.35 шунгізнтовий гравій

de
en
fr
ru

Schungisitkies
sclumgizite gravel
gravier de schungizite
шунгизитовыйгравий

Пористий матеріал, що отримується спученням при випалюванні гранул (зерен) із
шунгізитовмістких порід

Пористый материал, получаемый
вспучиванием при обжиге гранул(зерен) из шунгизитосодержащихпород

4.2.36 пористий щебінь

de
en
fr
ru

poröser Schotter
crushed porous stones
pierres concassées poreuses
пористыйщебень

Неорганічний сипкий неправильної кутастої форми з шорсткою поверхнею матеріал
пористої структури, що отримується подрібненням пористих порід або штучних
матеріалів на фракції, регламентовані стандартом

Неорганический сыпучий неправильной угловатой формы сшероховатой поверхностьюматериал пористой структуры,получаемый дроблением
пористых пород или искусственных материалов на фракции, регламентируемые стандартом

4.3       Технологія

4.3.1    випал

de
en
fr
ru

Brennen
firing
cuisson
обжиг

Термічна обробка, що полягає в нагріванні матеріалів, витримуванні їх при максимальній
температурі та охолодженні до температури зовнішнього серептіигтія

Термическая обработка, заключающаяся в нагреве материалов, выдержке их при максимальной температуре и охлаждении до температуры внешней среды

4.3.2    гранулювання

de
en
fr
ru

Granulieren
granulation
granulation
гранулирование

Технологічний захід
отримання сирцевих гранул

Технологический прием получения сырцовых гранул

4.3.3    сирцева гранула

de
en
fr
ru

Rohkorn
raw granule
granule cru
сырцоваягранула

Гранула різних розмірів, форми та вологості, що отримується подрібненням гірських порід або із спеціально підготовлених сировинних сумішей
за допомогою технологічних засобів для подальшого термічного оброблення

Гранула разных размеров, формыи влажности, получаемая дроблением горных пород или изспециально подготовленных сырьевых смесей с помощью технологических приемов для дальнейшей термической обработки

4.3.4    домішка

de
en
fr
ru

Zusatzstoff
addition
addition
добавка

Речовина, яка вводиться в сировинну суміш для регулювання структурно-механічних властивостей та керування фізико-хімічними процесами створення матеріалу

Вещество, вводимое в сырьевуюсмесь для регулирования структурно-механических свойств и управления физико-химическими процессами образования материала

4.3.5    зв'язуюча домішка

de
en
fr
ru

Bindezuschlagstoff
fix addition
addition de liaison
связующаядобавка

Речовина, що забезпечує гранулювання жорстких сировинних сумішей і має зв'язуючі
властивості

Вещество, обеспечивающее гранулируемость жестких сырьевых
смесей и обладающее связующими
свойствами

4.3.6    обпудрююча домішка

de
en
fr
ru

Puderzusatzstoff
pouwdering addition
addition de poudrage
опудривающаядобавка

Неорганічний порошкоподібний природний або штучний матеріал з високою температурою плавлення, що запобігає обплавленню сирцевих гранул при їх випалюванні

Неорганический порошкообразный природный или искусственный материал с высокой температурой плавления, предотвращающий оплавление сырцовых гранул при их обжиге

4.3.7    пластифікуюча домішка

de
en
fr
ru

plastifïzierte Zusatzstoff
plasticiring addition
addition plastifiante
пластифицирующаядобавка

Речовина, що підвищує пластичність та поліпшує формувальну здатність сировинних матеріалів та сумішей

Вещество, повышающеепластичность и улучшающее формуемость сырьевых материалов исмесей

4.3.8    вигоряюча домішка

de
en
 

fr
 

ru

Abbrandzusatzstoff
combustible (burning) addition
(organomineral, organique addition)
addition combustible (addition
organominerale, organique)
выгорающаядобавка

Речовина, що сприяє зниженню насипної густини та теплопровідності пористих
заповнювачів

Вещество, способствующееснижению насыпной плотности итеплопроводности пористых заполнителей

4.3.9    нороутворювач

de
en
fr
ru

Porenbildner
pores forming element
élément formant les pores
норообразователь

Речовина, яка вводиться в сировинну суміш і використовується для забезпечення процесу пороутворення за рахунок виділення газової фази при необхідній температурі випалювання

Вещество, вводимое в сырьевуюсмесь и используемое для обеспечения процесса порообразованияза счет выделения газовой фазыпри необходимой температуреобжига

4.3.10 слабовипалена частинка в пористому піску

de
 

en
fr
 

ru

Schwachbrandteilchen
des Porensandes
under-fired particle in porous sand
particule légèrement calcinée dans
le sable poreux
слабообожженнаячастица
впористомпеске

Частинка породи або техногенних продуктів, випалювання якої проведено при температурі нижче встановленої для конкретного виду заповнювача

Частица породы или техногенных
продуктов, обжиг которой проведен при температуре ниже установленной для конкретного вида заполнителя

4.3.11  спученість

de
en
fr
ru

Bläh vermögen
bloating
aptitude à l'expansion
вспучиваемость

Здатність мінералів або гірських порід збільшуватися в об'ємі при швидкому нагріванні або за рахунок хімічних реакцій

Способность минералов или горных пород увеличиваться в объемепри быстром нагреве или за счетхимических реакций

4.3.12 жорстка сировинна суміш

de
en
fr
ru

steife Rohstoffmischung
rawsolid mixture
melangecru ferme
жесткая сырьевая смесь

Суміш, яка практично не має пластичних властивостей

Смесь, практически не обладающая пластическими свойствами

                       

 

Абетковий покажчик українських термінів

активність пористого піску гідравлічна    
вермикуліт спучений   
випал   
водопотреба пористого піску   
гідрофобізатор
гравій аглопоритовий    
гравій азеритовий  
гравій зольний  
гравій і пісок пористі гранульовані   
гравій керамзитовий   
гравій керамзитовий глинозольний    
гравій склопоритовий    
гравій шлаковий
гравій шлакоглинозольний    
гравій шунгізитовий   
гранула  
гранула сирцева  
гранулювання   
домішка 
домішка вигоряюча  
домішка зв'язуюча    
доміюка обпудрююча    
домішка пластифікуюча   
заповнювач пористий грубий   
заповнювач пористий природний     
заповнювач пористий штучний  
коефіцієнт форми   
мікросфера  
однорідність пористих заповнювачів  
партія пористих щебеню, гравію або піску    
перегородка міжпорова    
перліт спучений   

пемза   
пісок випалений 
пісок подрібнений    
пісок пористий   
пісок пористий І рубин  
пісок пористий дрібний    
пісок пористий збагачений    
пісок пористий звичайний  
пісок пористий округлений   
пісок пористий фракціонований    
пороутворювач   
проба об'єднана  
розміри зерен пористого заповнювача номінальні  
розпад залізистий  
розпад силікатний   
спученість   
структура пористих заповнювачів   
суміш сировинна жорстка   
термоліт   
туф вапняний   
фаза склувата   
фракція заповнювачів    
циліндр для випробування пористих заповнювачів на міцність
частинка в пористому піску слабовипалена   
шлак вулканічний    
шлак пористий гранульований   
щебінь аглоперлітовий  
щебінь аглопоритовий  
щебінь перлітовий спучений 
щебінь пористий   
щебінь сланцепоритовий 
щебінь шлакопемзовий    

4.1.1
4.2.26
4.3.1
4.1.2
413
4.2.2
4.2.4
4.2.11
4.2.6
4.2.12
4.2.5
4.2.24
4.2.31
4.2.34
4.2.35
4.1.4
4.3.3
4.3.2
4.3.4
4.3.8
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.1.5
4.2.13
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2.27

4.2.14
4.2.15
4.2.22
4.2 16
4.2.17
4.2 18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.23
4.3.9
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.3.11
4.1.14
4.3.12
4.2.29
4.2.30
4.1.13
4.1 15
4.1.16
4.3.10
4.2.33
4.2.7
4.2.1
4.2.3
4.2.28
4.2.36
4.2.25
4.2.32

 

 

Абетковий покажчик німецьких термінів

Abbrandzusatzstoff
aggloporliter Schotter    
Agglopoiitkies   
aggloporyter Schotter    
Anreicherungsstand    
Aschenkies   
Azeritkies  
Bims     
Bindezuschlagstoff  
Blähenperlitschotter   
Blähperlit   
Blahtonzuschlagertonashenhaltigkies  
Blähvermiculit    
Blähvermögen    
Brennen  
einfacher Porensand   
Eisenzerfall   
feiner Porensand   
Festigkeitsprüfungszylinder für poröse Zuschlagstoffe  
Formfaktor  
gebrannter Sand    
Glasporitkies  
glassige Phase  
Gleichartigkeit poröser Zuschlagstoffe   
Granulieren  
granulierte porigere Schlacke    
Granulum     
grober Poresand    
grobporiger Zuschlagstoff  
Hydrophobisator  
hydraulische Aktivität des Porensandes  
Kalkstuff   

Keramsitkies   
Los des Porenschotters, Kieses und Sandes    
Mikrosphäre   
Naturporeimischlagstoff
Neu na usinasse der Zuschlägstoffkörner    
plastifizierte Zusatzstoff  
Porenbildner   
Porensand    
porige granulierte Kies und Sande    
poröser fraktionierter Sand    
poröser Kunstzuschlagstoff   
poröser Rundsand   
poröser Schotter   
Puderzusatzstoff  
Rohkorn    
Schieferporitkies   
schlackenbimstein Schotter   
Schlackenkies     
schlackentonausheuhaltiger Kies   
Schungisitkies
Schwachbrandteilchen des Porensandes    
Silikatzerfall   
steife Rohstoffmischung  
Struktur der porösen Zuschlagstoffe    
Thermolit  
vereinigte Probe    
vulkanische Schlacke    
Wasserbedarf des Porensandes     
sehrkleinerter Sand 
Zusatzstoff   
Zuschlagstoffraktion     
Zwischenporentrennwand  

4.38
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.19
4.2.11
4.2.4
4.2.14
4.3.5
4.2.28
4.2.27
4.2.5
4.2.26
4.3.11
4.3.1
4.2.20
4.1.11
4.2.18
4.1.16
4.1.5
4.2.15
4.2.24
4.1.13
4.1.6
4.3.2
4.2.7
4.1 4
4.2 .17
4.2.8
4.1.3
4.1.1
4.2.30

4.2.12
4.1.7
4.2.13
42.9
4.1.10
4.3.7
4.3.9
4.2.16
4.2.6
4.2.23
4.2.10
4.2.21
4.2.36
4.3.6
4.3.3
4.2.25
4.2.32
4.2.31
4.2.34
4.2.35
4.3.10
4.1.12
4.3.12
4.1.14
4.2.29
4.1.9
4.2.33
4.1.2
4.2.22
4.3.4
4.1.15
4.1.8

 

 

Абетковий покажчик англійських термінів

 

addition  
aggloperlite breakstone 
agglopoiytc crushed aggiegale    
aggloporyte gravel    
aggregate fraction
ash-expanded clay gravel    
azerite gravel   
bloating  
claydite gravel
coarse porous aggregate   
coarse porous sand  
combustible (burning) addition (organomineral, organique addition)
crushed porous stones   
crushed sand   
cylinder for porous aggregates test
enriched sand  
expanded perlite   
expanded perlite crushed aggregate   
expanded vetmiculile     
ferric désintégration    
fine porous sand    
fired sand   
firing
fix addition   
form factor   
fractionned porous sand   
glassporite gravel  
glass woll phase     
granulated porous slag  
granulation   
granule    
high-ash gravel   

homogeneity of porous aggregats  
hydraulic activity of porous sand   
interpore barrier   
limestone tuff 
lot of porous cruched rock, gravel or sand   
microsphere
natural porous aggregate    
nominal grain size of porous aggregates    
pit-run porous sand    
plasticiring addition   
pores forming element  
porous aggregates structure   
porous artificial aggregate  
porous granulated gravel and sand   
porous sand  
pouwdering addition  
pumise
raw granule  
raw solid mixture     
rounded porous sand 
schungizite gravel
shaleporous crushed aggregate    
silicate désintégration    
slag clay-ash gravel    
slag gravel
slag pumice crushed aggregate    
thermolite 
under-fired particle in porous sand   
united sample    
voleanic slag  
water repellent   
water requirements for a porous sand    

4.3.4
4.2.1
4.2.3
4.2.2
4.1.15
4.2.5
4.2.4
4.3.11
4.2.12
4.2.8
4.2.17
4.3.8
4.2.36
4.2.22
4.1.16
4.2.19
4.2.27
4.2.28
4.2.26
4.1.11
4.2.18
4.2 15
4.3.1
4.3.5
4.1.5
4.2.23
4.2.24
4.1.13
4.2.7
4.3.2
4.1.4
4.2.11

4 .1.6
4.1.1

4.1.8
4.2.30
4.1.7
4.2.13
4.2.9
4.1.10
4.2.20
4.3.7
4.3.9
4.1.14
4.2.10
4.2.6
4.2.16
4.3.6
4.2.14
4.3.3
4.3.12
4.2.21
4.2.35
4.2.25
4.1.12
4.2.34
4.2.31
4.2.32
4.2.29
4.3.10
4.1.9
4.2.33
4.1 3
4.1.2

 

 

Абетковий покажчик французьських термінів

 

activité hydraulique du sable poreux    
addition  
addition combustible (addition organominerale, organique)    
addition de liaison   
addition de poudrage     
addition plastifiante    
agrégat artificile poreux   
agrégat gros poreux
agrégat poreux naturel  
aptitude à l'expansion    
barrière d'interpore     
cuisson
cylindre pour essai do résistance des agrégats poreux    
désintégration de silicate  
désintégration ferrugineuse
dimension nominale des grains d'agrégats    
échantillon uni   
élément formant les pores   
clément hydrophobe   
facteur de forme    
fraction d'un agrégat  
granulation   
granule   
granule cru   
gravier à haut taux de cendre    
gravier d'aggloporite  
gravier d'argile expansée à cendres
gravier d'azérite    
gravier de kéramzite   
gravier de laitier
gravier de laitier à cendres argileux   
gravier de schungizite

gravier d'verroporite  
gravier et sable poreux granulés   
homogénéité des agrégats poreux   
laitier volcanique  
lot de pierres cassées, de gravier ou de sable poreux   
mélange cru Terme   
microcphére
particule légèrement calcinée dans le sable poreux  
perlite expansée    
phase de laine de verre  
pierres cassées d'aggloperlite
pierres cassées de laitier -ponce    
pierres cassées de perlite expansée 
pierres cassées schistoporytiques    
pierres concassées d'aggloporyte    
pierres concassées poreuses   
ponce   
quantité d'eau nécessaire pour un sable poreux
sable arrondi poreux  
sable concassé
sable cuit   
sable enrichi    
sable poreux fin    
sable fractionné poreux    
sable poreux    
sable poreux gros    
sable poreux tout venant    
scorie granulée poreuse
structure des agrégats poreux   

thermolite 
tuf calcaire   

vermiculite expansée  

4.1.1
4.3.4
4.3.8
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.2.10
4.2.8
4.2.9

4.3.11
4.1.8
4.3.1

4.1.16
4.1.12
4.1.11
4.1.10
4.1.9
4.3.9
4.1.3
4.1.5
4.1.15
4.3.2
4.1.4
4.3.3
4.2.11
4.2.2
4.2.5
4.2.4
4.2.12
4.2.31
4.2.34
4.2.35

4.2.24
4.2.6
4.1.6
4.2.33
4.1.7
4.3.12
4.2.13
4.3.10
4.2.27
4.1.13
4.2.1
4.2.32
4.2.28
4.2.25
4.2.3
4.2.36
4.2.14
4.1.2
4.2.21
4.2.22
4.2.15
4.2.19
4.2.18
4.2.23
4.2.16
4.2.17
4.2.20
4.2.7
4.1.14
4.2.29
4.2.30
4.2.26

 

 

Абетковий покажчик російських термінів

 

активность пористого песка гидравлическая   
вермикулит вспученный   
водопотребность пористого песка   
вспучиваемость   
гидрофобизатор  
гравий аглопоритовый  
гравий азеритовый   
гравий глинозольный керамзитовый  
гравий зольный   
гравий и песок пористые гранулированные  
гравий керамзитовый  
гравий стеклопоритовый 
гравий шлаковй  
гравий шлакоглинозольный  
гравий шунгизитовый    
гранула  
гранула сырцовая  
гранулирование  
добавка  
добавка выгорающая  
добавка опудривающая    
добавка пластифицирующая    
добавка связующая  
заполнитель пористый искусственный  
заполнитель пористый крупный
заполнитель пористый природный  
коэффициент формы   
микросфера   
обжиг  
однородность пористых заполнителей  
партия пористых щебня, гравия или песка 
пемза   

перегородка межпоровая
перлит вспученный  
песок дробленный    
песок обожженный   
песок пористый  
песок пористый крупный
песок пористый мелкий   
песок пористый обогащенный
песок пористый окатанный   
песок пористый рядовой  
песок пористый фракционированный   
порообразователь    
проба объединенная   
размеры зерен пористого заполнителя номинальные   
распад железистый   
распад силикатный  
смесь сырьевая жесткая
структура пористых заполнителей   
термолит  
туф известковый
фаза стекловатая   
фракция заполнителей  
цилиндр для испытания пористых заполнителей на прочность 
частица в пористом песке слабообожженная   
шлак вулканический   
шлак пористый гранулированный   
щебень аглоперлитовый  
щебень аглопоритовый    
щебень перлитовый вспученный   
Щебень пористый  
Щебень сланцепоритовый   
щебень шлакопемзовый   

4.1.1
4.2.26
4.1.2
4.3.11
4.1.3
4.2.2
4.2.4
4.2.5
4.2.11
4.2.6
4.2.12
4.2.24
4.2.31
4.2.34
4.2.35
4.1.4
4.3.3
4.3.2
4.3.4
4.3.8
4.3.6
4.3.7
4.3.5
4.2.10
4.2.8
4.2.9
4.1.5
4.2.13
4.3.1
4.1.6
4.1.7
4.2.14

4.1.8
4.2.27
4.2.22
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.21
4.2.20
4.2.23
4.3.9
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.3.12
4.1.14
4.2.29
4.2.30
4.1.13
4.1.15
4.1.16
4.3.10
4.2.33
4.2.7
4.2.1
4.2.3
4.2.28
4.2.36
4.2.25
4.2.32

 

Ключові слова: випал, вулканічний шлак, гранулювання, домішка,
зольний гравій, пемза, пористий пісок, пористий щебінь, пористий
штучний запошиопач, пороутворговач, спученість, шлаковий гравій

 


 

 

Выбор редакции: