Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних та залізобетонних виробів. Терміни та визначення

Оцените
(1 Голосовать)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Технология тяжелых бетоно и железобетонных изделий

Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Common concrete and reinforced concrete products technique

Formworks for production of concrete and reinforced concrete products

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних та залізобетонних виробів. Терміни та визначення

Чинний від 2001-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та визначення основних понять стосовно форм для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів.

 

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ Б А.1.1-61-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Формування виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-62-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Теплова обробка виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-63-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Розпалублення, доводка, складування та зберігання виробів.

Терміни та визначення

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення-термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, що визначені у стандарті.

3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі(de),англійські(en),французькі (fr)та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 Види форм

 

форма                                           de

                                                     en

                                                      fr

                                                      ru

Технологічне обладнання для одержання з формувальних бе-

тонних сумішей бетонних або залізобетонних виробів з зада-

ними розмірами, конфігурацією

та видом поверхні; виготовля-

ється з металу, залізобетону, полімерів, фанери, деревини або

з комбінації цих матеріалів

 

 

ВИДИ ФОРМ

За способом виготовлення виробів

горизонтальна форма                 de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Форма, у якій формування і розпалублення виробу здій-

снюється у горизонтальному положенні

вертикальна форма                    de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Форма, у якій формування і роз-палублення виробу здійснюється у вертикальному положенні

переносна форма                        de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Форма, що переноситься ванта-жопідіймальними механізмами


 

Form

Formwork

moule

форма

Технологическое оборудование для получения из формовочных бетон-ных смесей бетонных или железо-бетонных изделий с заданными размерами, конфигурацией и видом поверхности; изготавливается из металла, железобетона, полимеров, фанеры, древесины либо из комбинации

die waagerechte Form

horizontal formwork

moule horizontal

горизонтальна форма

Форма, в которой формование и распалубка изделия осуществляется в горизонтальном положении

 

die senkrechte Form

vertical formwork

moule vertical

вертикальная форма

Форма, в которой формование и распалубка изделия осуществляется в вертикальном положении

die ubertragbare Form

portable formwork

moule transportable

переносная форма

Форма, которая переносится грузоподъемными механизм

5.1.4

5.1.4.1

5.1.5

5.1.5.1
в ході технологічного процесу виготовлення виробу; обладнана пристроями для підіймання і транспортування

пересувна форма                    de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Форма, що пересувається рей­ковою колією або рольгангом в ході технологічного процесу виготовлення виробу; обладнана колесами або напрямниками та пристроями, що взаємодіють з пристроями для переміщення її транспортною лінією конвеєра

форма-вагонетка                    de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Форма, що має колеса та пристрої, які взаємодіють з пристроями для переміщення її транспортною лінією конвеєра

стаціонарна форма                de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Форма, яка не переміщується під час виконання в ній операцій технологічного процесу виготовлення виробу

матриця                                   de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Нерозбірна стаціонарна форма


в ходетехнологического процесса изготовления изделия; оборудована устройствами для подъема и транспортирования

die stellbare Form

mobile formwork

moule mobile

передвижная форма

Форма, которая передвигается по рельсовому пути или рольгангу в ходе технологического процесса изготовления изделия; оборудована колесами или направляющими и приспособлениями, взаимодейству­ющими с устройствами для переме­щения ее транспортной линией конвейера

Form-wagen

Formwork-carriage

moule roulant

форма-вагонетка

 

Форма, снабженная колесами и приспособлениями, взаимодейст­вующими с устройствами для перемещения ее транспортной линией конвейера

stationare Form

Fixed formwork

moule stable стационарнаяформа

Форма, которая не перемещается при выполнении в ней операций технологического процесса изготовления изделия

Matrize

Matrix

matrice

матрица

Неразборная стационарная форма

5.1.5.2

5.1.5.3

5.1.5.4

5.1.6

5.1.7

віброформа                              de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Стаціонарна форма, яка оснаще­на електричними або пневматич­ними зовнішніми віброзбудниками, що створюють коливання, перпен-дикулярні до бортів фор­ми, на яких вони закріплені

 

об'ємно-формувальна            de

установка                                en

                                                  fr

                                                  ru

Віброформа для виготовлення залізобетонних об'ємних елементів сантехкабін, ліфтових шахт, елеваторів, блок-кімнат та інших виробів

 

касетна установка                 de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

 

Див. ДСТУ Б А.1.1-61

силова форма                          de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Форма, що приймає зусилля напруженої арматури

 

термоформа                             de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Див. ДСТУ Б А.1.1-62


Rüttelform (f)

Vibrating mould

moule (m) vibrant

виброформа

Стационарная форма, оснащенная электрическими или пневматичес­кими наружными вибровозбуди­телями, создающими колебания, перпендикулярные к бортам формы, на которых они закреплены

 

Raumzellen-formanlage (f)

Space-forming plant

Installation (f) de moulage en relief

объемно-формовочная установка

Виброформа для изготовления железобетонных объемных элементов сантехкабин, лифтовых шахт, элеваторов, блок-комнат и других изделий

 

Batterieform

Batteryinstallation

installation à batterie

кассетная установка

 

См. ДСТУ Б A.1.1-61

Kraftform

Load-bearing formrwork

moule contraint

силовая форма

Форма, воспринимающая усилия напряженной арматуры

 

Thermoform

Heating formwork

moule thermique

термоформа

См. ДСТУ Б А. 1.1-62

 

5.2                  За конструктивними особливостями форм

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5
розбірна форма                             
de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

Форма, борти якої шарнірне з'єднані з піддоном і відкрива­ються або відсуваються, а також піддон з бортовим оснащенням, що встановлюється і знімається на формувальному посту

 

нерозбірна форма                          de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

 

Форма, усі борти якої жорстко з'єднані з піддоном

одномісна форма                           de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

 

Форма, призначена для виготовлення одною виробу

 

багатомісна форма                        de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

 

Форма, призначена для одночасного виготовлення більше ніж одного виробу

індивідуальна форма                    de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

Непереналагоджувана форма, що призначається для виготовлення виробів одного типорозміру


die zerlegbare Form

split formwork

moule démontable

разборная форма

Форма, борта которой шарнирно соединены с поддоном и откры­ваются или отодвигаются, а также поддон с бортовой оснасткой, которая устанав-ливается и сни­мается на формо-вочном посту

 

unzerlegbare Form

Permanent formwork

moule fixe

неразборная форма

 

Форма, все борта которой жестко соединены с поддоном

die einsitzige Form

single cavity formwork

moulemonoplace

одноместная форма

 

Форма, предназначенная для изготовления одного изделия

 

mehrsitzige Form

Multiple formwork

moule à emplacements multiples

многоместная форма

 

Форма, предназначенная для одновременного изготовления более чем одного изделия

die individuelle Form individual formwork

moule individuel

индивидуальная форма

Непереналаживаемая форма, кото­рая предназначается для изготовления изделий одного типоразмера

5.2.6

5.2.6.1

5.2.6.2

5.2.7


переналагоджувана форма            de

                                                           en

                                                           fr

                                                           ru

Форма, у якій можливе виготовлення виробів з різними геометричними параметрами за рахунок зміни розташування або (і) заміни окремих елементів форми

 

групова форма                                 de

                                                           en

                                                           fr

                                                           ru

Переналагоджувана форма, в якій можливе виготовлення виробів однієї конструктивної групи з різними геометричними параметрами

 

 

універсальна форма                        de

                                                           en

                                                           fr

                                                           ru

 

Переналагоджувана форма, призначена для виготовлення виробів різних типорозмірів у межах її габаритів

 

 

 

форма з пружнопрацюючими        de

елементами                                       en

 

                                                           fr

                                                           ru

 

Форма з гнучким піддоном або пружними бортами


umstellbare Form

Readjustable formwork

moule réglé à nouveau

переналаживаемая форма

Форма, в которой возможно изготовление изделий с различными геометрическими параметрами за счет изменения расположения или (и) замены отдельных элементов формы

Gruppenform

Group formwork moule réglé permanent групповаяформа

Переналаживаемая форма, в которой возможно изготовление изделий одной конструктивной группы с различными геометрическими параметрами

 

Universalform

Multipurpose formwork

moule multifonctionnel универсальнаяформа

 

Переналаживаемая форма, пред­назначенная для изготовления изделий разных типоразмеров в границах ее габаритов

 

 

Form mit elastischen Elementen

Formwork with elastic behaviour

elements

moule à éléments élastiques

формасупругоработающими

элементами

Форма с гибким поддоном или упругими бортами


 

ДСТУ Б.А.1.1-70-2000

 

 

ЕЛЕМЕНТИ ФОРМ

 

6.1                  Піддони

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4


піддон                                             de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

 

Елемент форми, призначений для утворення в процесі виготовлен­ня нижньої формувальної по­верхні виробу і закріплення або встановлення бортової оснастки

 

 

силовий піддон                              de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

 

Піддон, що сприймає зусилля напруженої арматури

 

 

піддон з вигином                           de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

 

Силовий піддон, вигин якого утворюється за рахунок при-вантаження або попереднього напруження тяг і ліквідується в процесі напруження арматури

 

 

гнучкий піддон                              de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru

 

Пружнопрацюючий елемент форми

 

 

піддон-вагонетка                          de

                                                         en

                                                         fr

                                                         ru


Palette

Pallet

plateau

поддон

 

Элемент формы, предназначенный дляобразования в процессе изготовления нижней формовочной поверхности изделия и закрепления или установки бортовой оснастки

 

 

Kraftpalette

Load-bearing pallet

plateau à armature contrainte

силовой поддон

Поддон, воспринимающий усилия напряженной арматуры

die Palette mit der Krummung

winged pallet

plateaucourbé

поддон с выгибом

 

Силовой поддон, изгиб которого создается за счет пригрузки или предварительного напряжения тяг и ликвидируется в процессе напряжения арматуры

 

 

elastischer Palette

Flexible pallet

plateau flexible

гибкий поддон

 

Упругоработающий элемент формы

Palettenwagen

Pallet-carriage

plateau roulant

поддон-вагонетка

6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.1.1

Піддон, що має колеса та пристрої, які взаємодіють з пристроями для переміщення його транспортною лінією конвеєра

надмагнітна плита                 de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

 

Елемент піддона, призначений для електромагнітного кріплення форми на віброплощадці

 

Тяга                                         de

                                                  En

                                                  Fr

                                                  ru

 

Стержень із високоміцного арма­турного прокату, призначений для попереднього напруження силового піддона; розташову­ється нижче центра ваги перерізу піддона і закінчується нарізкою з гайками для фіксації його у натягненому стані на піддоні

 

Бортові елементи

 

Борт                                         de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

 

Стаціонарний або змінний жорсткий елемент форми, що призначений для утворення по­верхонь зовнішнього периметра виробу поза площиною піддона і забезпечує проектну точність та стабільність розмірів виробу

 

базовий борт                           de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

Поддон, снабженныйколесамии приспособлениями, взаимодейству­ющими с устройствами для пере­мещения его транспортной линией конвейера

 

die uber dem Magnet befindliche Platte over-magnetic plate

plaque à fixation électromagnétique надмагнитнаяплита

 

Элемент поддона, предназначенный для электромагнитного крепления формы на виброплощадке

 

die Zug-Stange

tie rod

tirant

тяга

 

Стержень из высокопрочного арматурного проката, предназ­наченный для предварительного напряжения силового поддона;

располагается ниже центра тяжести сечения поддона и заканчивается резьбой с гайками для фиксации его в натянутом состоянии на поддоне

 

Bord

Side

Bord

борт

 

Стационарный или сменный жесткий элемент формы, предназна­ченный для образования поверхнос­тей наружного периметра изделия вне плоскости поддона и обеспечи­вающий проектную точность и стабильность размеров изделия

 

Basisbord

Base side

 bord de base

 базовый борт

6.2.1.2

6.2.1.3

 

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.2
Борт групової форми, на якому закріплюються формоутворювальні елементи

 

повздовжній борт                        de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Борт, який розміщується вздовж довгого боку форми

 

поперечний борт                         de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Борт, який розміщується вздовж короткого боку форми

 

Роздільник                                   de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Розділювальний борт у багато­місній формі, який утворює бічні поверхні суміжних виробів

 

 

торцева гребінка                         de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Поперечний борт з прорізами, що призначені для пропускання випусків звичайної арматури або напруженої арматури виробу до упорів

 

бортове оснащення                    de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Сукупність змінних бортів форми, а також сукупність бортів, що є інвентарною належністю формувального поста


Бортгрупповой формы, на котором закрепляются формообразующие элементы

 

langsseitige Seitenwand

Longitudinal side

bord longitudinal

продольный борт

 

Борт, расположенный вдоль длинной стороны формы

 

Querbord

Transverse side

bord transversal

поперечныйборт

 

Борт, расположенный вдоль короткой стороны формы

 

Teller

Separator

bord de séparatior

разделитель

 

Разделительный борт в многомест­ной форме, образующий боковые поверхности смежных изделий

 

 

der stimseitige Kamm

end comb

bord entaillé

торцевая гребенка

 

Поперечный борт с прорезями, предназначенными для пропуска выпусков обычной арматуры или напряженной арматуры изделия к упорам

 

Schalungsrahmen

Edge side

équipement de bord

бортовая оснастка

 

Совокупность сменяемых бортов формы, а также совокупность бортов, являющихся инвентарной принадлежностью формовочного поста

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6


Бортова стяжка                      de

                                                  en

                                                  Fr

                                                  ru

 

Елемент форми, який установ­люється на поздовжніх бортах великих розмірів і завдяки фік­сації відстані між'ними зменшує вільну довжину бортів та забезпечує виготовлення виробу з проектними розмірами

 

 

бортовий замок                      de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

 

Елемент форми надійної та зручної конструкції, призначений для закріплення і збереження у проектному положенні бортів у процесі виготовлення виробу

 

 

бортовий шарнір                    de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

 

Міцне, зносотривке рухоме з'єднання борту з піддоном, що дозволяє легко розпалублювати виріб і швидко складати форму

 

 

пружний борт                         de

                                                  en

                                                  fr

                                                  ru

 

Борт, з'єднаний з піддоном пружним елементом


das Zusammenfugen

snap tie

tendeur de bord

бортовая стяжка

 

Элемент формы, который устанав­ливается на продольных бортах больших размеров и благодаря фиксации расстояния между ними уменьшает свободную длину бортов и обеспечивает

изготовление изделия с проектными размерами

 

derBordschloβ

edge lock

verrouillage de bord бортовойзамок

 

Элемент формы надежной и удоб­ной конструкции, предназначенный для закрепления и сохранения в проектном положении бортов в процессе изготовления изделия

 

 

das Bordschamier

edge hinge

articulation de bord

бортовой шарнир

 

Прочное, износоустойчивое подвижное соединение борта с поддоном, позволяющее легко распалубливать изделие и быстро собирать форму

 

elastischer Bord

Elastic side

bord élastique

упругий борт

 

Борт, соединенный с поддоном упругим элементом

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.

6.3.5
Інші елементи форм

 

формувальний відсік                  de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Частина об'єму форми, яка призначена для заповнення бетонною сумішшю

 

 

тепловий відсік                           de

(Нд. парова сорочка)                    en

                                                      fr

                                                      ru

 

 

Див. ДСТУ Б А.1.1-62

 

формувальна поверхня              de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

(Нд. робоча поверхня)

6.3.4

 

Поверхня елементів форми, яка контактує з бетоном при виготовленні виробу

вкладиш                                       de

                                                      En

                                                      Fr

                                                      ru

Елемент форми, призначений для утворення у виробі прорізів, отворів, виступів, виїмок

підпора для напруженої             de

арматури                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Елемент силової форми або силового піддона, призначений для закріплення у проектному положенні напруженої арматури

Formraum

Formwork compartment compartiment de moulage

формовочный отсек

Часть объема формы, предназна­ченная для заполнения бетонной смесью

die Warmezelle

heat section

compartment thermique

тепловой отсек

(Нд. пароваярубашка)

См. ДСТУ БА.1.1-62

Formflache

Formwork surface

Surfacedemoulage

формовочная поверхность

(Нд. рабочая поверхность)

Поверхность элементов формы, которая контактирует с бетоном при изготовлении изделия

Einlage

Insert

coussinet

вкладыш

Элемент формы, предназначенный для образования в изделии проемов, отверстий, уступов, выемок

Vorspannsbewehrungsstutze

Rest for prestressing steel

butée pour armature contrainte

упор для напряженной арматуры

Элемент силовой формы или сило­вого поддона, предназначенный для закрепления в проектном положении напряженной арматуры

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.8.1
Фіксатори арматури                   de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Елементи форми різної конст­рукції, які призначені для фік­сування у формі стропувальних петель, закладних елементів, арматурних каркасів і сіток, і забезпечують надійне закріп­лення їх у проектному положенні та утримування під час фор­мування виробу і не перешкод­жають його розпалубленню

 

 

фіксатори елементів форми       de

                                                      en

                                                      fr

                                                     

                                                      ru

 

Конусні штирі на піддоні, призначені для закріплення у проектному положенні знімних бортів та вкладишів

 

пристрої для переміщення         de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Елементи форми, призначені для її пересування, підіймання і транспортування

 

 

вушко                                           de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Пристрій, призначений для стропування, підіймання і транспортування форми або піддона вантажопідіймальними механізмами


der Bewehrungsbefestigungsbugel

reinforcement holdfast

éléments á fixer les armatures

фиксаторы арматуры

 

Элементы формы различной конструкции, предназначенные для фиксирования в форме строповочных петель, закладных элементов, арматурных каркасов и сеток, обеспечивающие надежное закрепление их в проектном положении и удержание при формовании изделия и не препятствующие его распалубке

 

der Formelementenbefestigungsbugel fixing rods for formwork elements dispositifs de position pour éléments

demoule

фиксаторы элементов формы

 

Конусные штыри на поддоне, предназначенные для закрепления в проектном положении съемных бортов и вкладышей

 

die Umstellungsanlagen

displacement devices

dispositifs de transfert

приспособления для перемещения

 

Элементы формы, предназначенные для ее передвижения, подъема и транспортировки

 

 

dieOse

ear

ceilletпроушина

 

Приспособление, предназначенное для строповки, подъема и транспортировки формы или поддона грузоподъемными механизмами

6.3.8.2

6.3.8.3

6.3.8.4

6.3.9
кронштейн для захвата            de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

 

Елемент піддона, призначений для взаємодії з автоматичним захватом вантажопідіймального механізму при підійманні та транспортуванні

 

 

підпора для штовхача               de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

 

Пристрій, призначений для взаємодії зі штовхачем транспортної лінії конвеєра під час пересування форми

 

буфер                                           de

                                                     en

                                                     Fr

                                                     ru

 

Пристрій, призначений для пом'якшення поштовхів та ударів при пересуванні форми рейковою колією або рольгангом під час технологічного процесу виготовлення виробу

 

 

рельєфоутворювач                    de

                                                     en

                                                     Fr

                                                     ru

 

Профільна формувальна поверх­ня піддона, призначена для утво­рення на поверхні виробу відбит­ка моделі будь-якого обрису;

являє собою штампований рельєф на піддоні або рельєфний вкладиш, що фіксується у формі


Greiferkonsole (f)

Catch bracket

Bras (m) pour griffe

кронштейн для захвата

 

Элемент поддона, предназначенный для взаимодействия с автоматичес­ким захватом грузоподъемного механизма при подъеме и транспор­тировке

 

 

die Stoßelstutze

pusher stop

butée du poussoir

упор для толкателя

 

Приспособление,предназначенное для взаимодействия с толкателем транспортной линии конвейера при передвижении формы

 

der Puffer

buffer

amortisseur de choc буфер

 

Приспособление, предназначенное для смягчения толчков и ударов при передвижении формы по рельсовому пути или рольгангу во время технологического процесса изготовления изделия

 

 

die Reliefdruckplatte

texture former

dispositif à die Reliefdruckplatte

рельефообразователь

 

Профильная формовочная поверх­ность поддона, предназначенная для образования на поверхности изделия отпечатка модели любого очертания; представляет собой штампованный рельеф на поддоне или рельефный вкладыш, фиксируемый в форме

7

7.1

7.2

7.3

7.4
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ

 

жорсткість форми                       de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

 

Здатність конструкції форми сприймати експлуатаційні навантаження з деформаціями її у межах, що допускаються нормативними документами

деформація форми                      de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Змінювання розмірів та конфігу­рації форми під впливом зусиль натягу арматури, гідростатичного тиску бетонної суміші, а також під час ущільнення бетонної суміші, теплової обробки і розпалублення виробу, складання і транспортування форми

 

 

питома матеріалоємність           de

форми

                                                      en

 

                                                      Fr

 

                                                      ru

Показник, що характеризує відношення маси форми до одиниці об'єму виробу чи виро­бів, які виготовляються в ній

 

 

оборотність форми                      de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Кількість технологічних циклів, що здійснюються формою в процесі виготовлення виробів

Steeifigkeit der Form Formwork rigidity  

rigidité du moule  жесткостьформы

 

Способность конструкции формы воспринимать эксплуатационные нагрузки с деформациями ее в пределах, которые допускаются нормативными документами

Formanderung

Formwork deformation

deformation du moule

деформация формы

Изменение размеров и конфигура­ции формы под действием усилий натяжения арматуры, гидростати­ческого давления бетонной смеси, а также при уплотнении бетонной смеси, тепловой обработке и распалубке изделия, сборке и транспортировании формы

 

Spezifischer Werkstoff Kapazitat derForm

Specific material consumption of

a formwork

capacité spécifique de matériau dumoule

удельная материалоемкость формы

Показатель, характеризующий отношение массы формы к единице объема изготавливаемого в ней изделия или изделий

Formumlaufzeeit

Formwork reusing

circuit du moule

оборачиваемость формы

 

Количество технологических циклов, совершаемых формой в процессе изготовления изделий

7.5

7.6

7.7

7.8
протягом фіксованого проміжку часу

 

тривалість обороту форми         de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Тривалість технологічного циклу виготовлення виробу, у якому бере участь форма

термін експлуатації форми        de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Усереднена кількість оборотів форми певного типу до поточ­ного чи капітального ремонтів або до цілковитого її зносу;

визначається умовами експлуа­тації та обслуговування форми, а також видом матеріалу, з якого вона виготовлена

 

зносостійкість форми                 de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

Опір елементів форми зміні розмірів, форми і стану поверхонь внаслідок зносу їх у ході експлуатації під впливом механічних процесів, фізичних та хімічних факторів; оцінюється тривалістю експлуатації елементів форми до утворення нормованого значення змін

 

корозійна стійкість форми        de

                                                      en

                                                      fr

                                                      ru

напротяжении фиксированного промежутка времени

Daueer des Umlaufs einer Form Duration of formwork reusing

duréeducycledumoule

продолжительность оборота формы

Длительность технологического цикла изготовления изделия, в котором участвует форма

dauer der formausnutzung lifetime of a formwork

durée de service du moule

срок эксплуатации формы

Усредненное количество оборотов формы определенного типа до текущего или капитального ремонтов или до полного ее износа;определяется условиями эксплуатации и обслуживания формы, а также видом материала, из которого она изготовлена

Formverschleißifestigkeit (f) Formwork wear resistance Résistance (f) du moule à 1’usure

износостойкость формы

Сопротивление элементов формы изменению размеров, формы и сос­тояния поверхностей вследствие изнашивания их в ходе эксплуата­ции при воздействии механических процессов, физических и химичес­ких факторов; оценивается длитель­ностью эксплуатации элементов формы до образования нормирован­ного значения изменений

De Formkorrosionsbeständigkeit (f)

Formwork corrosion resistance

Résistance (f) du moule à la corrosion

коррозионная стойкость формы

8

8.1

8.2

8.3

8.4
Здатність матеріалу, з якого виготовлена форма, чинити опір корозійному впливу навколиш­нього середовища в умовах експлуатації форми; оцінюється швидкістю корозії за даних умов експлуатації, яка характеризу­ється зміною зовнішнього вигляду поверхонь форми, часом до появи першого корозійного осередку на них, кількістю корозійних осередків або зменшенням товщини матеріалу форми за певний проміжок часу

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ФОРМ

Розпалублення                           de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

Див. ДСТУ Б А.1.1-63

підготовка форми                      de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

Комплекстехнологічних операцій, що включає чищення, складання і змащення форми

 

чищення форми                         de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

Технологічна операція видалення залишків бетону, мастила і цементної плівки з поверхонь форми

 

складання форми                      de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

Способность материала, из которого изготовлена форма, сопротивляться коррозионному воздействию окру­жающей среды в условиях эксплуа­тации формы; оценивается скорос­тью коррозии в данных условиях эксплуатации, характеризуемой изменением внешнего вида поверх­ностей формы, временем до появле­ния первого коррозионного очага на них, числом коррозионных очагов или уменьшением толщины мате­риала формы за определенный промежуток времени

die Ausschalung des Erzeugnis

product stripping

démoulage d’une pièce

распалубка

См. ДСТУБА.1.1-63

Vorbereitung der Form

Formwork preparation

preparation du moule

подготовка формы

Комплекс технологических операций, включающий чистку, сборку и смазку формы

Reinigung der Form

Formwork cleaning

nettoyage du moule

чистка форм

Технологическая операция удаления остатков бетона, смазки и цементной пленки с поверхностей формы

Montage der Form

Formwork assembling

montage du moule

сборка формы

8.5

8.6

8.7

9

9.1
Технологічна операція, що включає встановлення або зсування у проектне положення бортів та інших елементів форми, їх щільне з'єднання і надійне закріплення, в т.ч. замками різних конструкцій

 

змащення форми                       de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

Технологічна операція нанесення мастильної речовини на формувальні поверхні форми

мастило для форми                    de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

 

Мастильна речовина певного складу, що наноситься на фор­мувальні поверхні форми з ме­тою зменшення зчеплення бетону виробу з поверхнями форми.

 

Див.додаток А

 

 

переналагоджування                de

форми                                          en

                                                     Fr

                                                     ru

 

Технологічна операція змінювання геометричних розмірів форму­вального відсіку форми шляхом заміни елементів форми або зміни їхнього положення

ОБСЛУГОВУВАННЯФОРМ

 

обслуговуванняформ               de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

Технологическая операция, вклю­чающаяустановкуили сдвигание в проектное положение бортов и других элементов формы, их плотное соединение и надежное закрепление, в т.ч. замками различных конструкций

Olschmierung der Form Formwork lubrication graissage du moule

смазка формы

Технологическая операция нане­сения смазочного вещества на формовочные поверхности формы

Schmiere zum Einfetten der Formen

Lubricant for formworks graisse à moules

смазка для формы

Смазочное вещество определенного состава, наносимое на формовочные поверхности формы с целью уменьшения сцепления бетона изделия с поверхностями формы. См.приложение А

UmstellungderForm

Formworkreadjustment

réglagedumouleà nouveau переналадка формы

 

Технологическая операция изме­нения геометрических размеров формовочного отсека формы путем замены элементов формы или изменения их положения

die Formbedienung

servicing of formworks

entretien des moules

9.2

9.3

Системапланово-запобіжних заходів продовження терміну служби форм та забезпечення придатності їх для виготовлення виробів потрібної якості;

включає систематичний контроль за станом форм, періодичний технічний догляд за ними, планово-запобіжний, поточний і капітальний ремонти

контроль стану форм                de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

Систематична вибіркова перевір­ка відповідності вимогам норма­ти-вних документів стану форм, які експлуатуються, що включає:

вимірювання внутрішніх розмірів форм та розміру виробів, що в них виготовляються, а також відстаней між підпорами для напруженої арматури; контроль стану елементів форм, а також щільності та надійності з'єднань бортів між собою і з піддонами

 

технічний догляд за                  de

формами                                     en

                                                     fr

                                                     ru

 

Комплекс робіт, що виконується за графіком для кожної форми, яка експлуатується, і включає перевірку стану всіх елементів форми, шарнірних і замкових з'єднань, а також підтягування болтів та шпильок, змащування деталей, що обертаються, і підварювання зварних швів

Системапланово-предупредитель­ных мероприятий продления срока службы форм и обеспечения пригодности их для изготовления изделий требуемого качества;включает систематический контроль за состоянием форм, периодический технический уход за ними, планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонты

die Fonnzustandsaufsicht

formwork condition control

contrôle de 1’état des moules

контроль состояния форм

 

Систематическая выборочная проверка соответствия требованиям нормативных документов состояния эксплуатируемых форм, включаю­щая: измерение внутренних разме­ров форм и размеров изготавлива­емых в них изделий, а также расстояний между упорами для напряженной арматуры; контроль состояния элементов форм, а также плотности и надежности соединений бортов между собой и с поддонами

 

die technische Formwartung formwork maintenance

entretien technique des moules техническийуходзаформами

 

Комплекс работ, выполняемый по графику для каждой эксплуатиру­емой формы и включающий про­верку состояния всех элементов формы, шарнирных и замковых соединений, а также подтяжку болтов и шпилек, смазку вра­щающихся деталей и подварку сварных швов

 

9.4

9.5

9.6
поточний ремонт форм
             de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

 

Комплекс робіт, що виконується за графіком для кожної форми, яка експлуатується, і включає:

усунення зазорів між бортами та піддоном, а також у з'єднаннях бортів між собою; заміну деталей і вузлів шарнірних та замкових з'єднань; ремонт і заміну вушок та підпорів для напруженої арматури;

місцеве випрямлення бортів та вкладишів

 

капітальний ремонт форм        de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

 

Комплекс робіт, що виконується за графіком для кожної форми, яка експлуатується, і включає:

ремонт, випрямлення або заміну окремих частин піддона, бортів і вкладишів; цілковиту або часткову заміну вузлів форми

 

 

консервація форм                      de

                                                     en

                                                     fr

                                                     ru

 

Технічні заходи захисту від корозії форм перед тривалим зберіганням; формувальні поверхні та деталі, які труться, змащуються захисними проти­корозійними речовинами, на усі інші поверхні наносяться лакофарбові покриття, стійкі до дії навколишнього середовища в умовах зберігання форм


die laufende Reparatur

formwork routine repair

réparation d’entretien des moules

текущийремонтферм

 

Комплекс работ, выполняемый по графику длякаждой эксплуатиру­емой формы и включающий:

устранение зазоров между бортами и поддоном, а также в соединениях бортов между собой; замену деталей и узлов шарнирных и замковых соединений; ремонт и замену проушин и упоров для напряженной арматуры; местную правку бортов и вкладышей

 

die Hauptreparatur

formwork general overhaul

réparation capitale des moules капитальныйремонтформ

 

Комплексработ, выполняемый по графику для каждой эксплуатиру­емой формы и включающий:

ремонт, правку или замену отдель­ных частей поддона, бортов и вкладышей; полную или частичную замену узлов формы

 

 

Formerhaltung (f), Formpflege (f) Formwork preservation

Graissage (m) du moule pour stockage

консервация форм

 

Технические меры защиты от коррозии форм перед длительным хранением; формующие поверх­ности и трущиеся детали смазыва­ются защитными противокорро­зионными веществами, на все остальные поверхности наносятся лакокрасочные покрытия, стойкие к воздействию окружающей среды в условиях хранения форм


 


ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

 

Абетковий покажчик українських термінів

борт................................................................................................................................ 6.2.1

борт базовий.................................................................................................................. 6.2.1.1

борт поздовжній............................................................................................................. 6.2.1.2

борт поперечний............................................................................................................ 6.2.1.3

борт пружний................................................................................................................. 6.2.6

буфер.............................................................................................................................. 6.3.8.4

віброформа..................................................................................................................... 5.1.5.2

відсік тепловий (Нд. парова сорочка)........................................................................... 6.3.2

відсік формувальний...................................................................................................... 6.3.1

вкладиш.......................................................................................................................... 6.3.4

вушко.............................................................................................................................. 6.3.8.1

гребінка торцева............................................................................................................ 6.2.1.5

деформація форми......................................................................................................... 7.2

догляд за формами технічний....................................................................................... 9.3

жорсткість форм............................................................................................................ 7.1

замок бортовий.............................................................................................................. 6.2.4

змащення форми............................................................................................................ 8.5

зносостійкість форми.................................................................................................... 7.7

консервація форм........................................................................................................... 9.6

контроль стану форм............................ ....................................................................... 9.2

кронштейн для захвата................................................................................................. 6.3.8.2

мастило для форми....................................................................................................... 8.6

матриця......................................................................................................................... 5.1.5.1

матеріалоємність форми питома................................................................................. 7.3

оборотність форми....................................................................................................... 7.4

обслуговування форм................................................................................................... 9.1

оснащення бортове....................................................................................................... 6.2.2

переналагоджування форми......................................................................................... 8.7

підготовка форми.......................................................................................................... 8.2

піддон............................................................................................................................ 6.1.1

піддон-вагонетка........................................................................................................... 6.1.1.4

піддон гнучкий.............................................................................................................. 6.1.1.3

піддон з вигином........................................................................................................... 6.1.1.2

 


ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

 

піддон силовий.............................................................................................................. 6.1.1.1

підпора для напруженої арматури............................................................................... 6.3.5

підпора для штовхача................................................................................................... 6.3.8.3

плита надмагнітна......................................................................................................... 6.1.2

поверхня формувальна (Нд. робоча поверхня)........................................................... 6.3.3

пристрої для переміщення........................................................................................... 6.3.8

рельєфоутворювач........................................................................................................ 6.3.9

ремонт форм капітальний. ........................................................................................... 9.5

ремонт форм поточний................................................................................................ 9.4

роздільник..................................................................................................................... 6.2.1.4

розпалублення.............................................................................................................. 8.1

складання форми.......................................................................................................... 8.4

стяжка бортова.............................................................................................................. 6.2.3

термін експлуатації форми........................................................................................... 7.6

термоформа .................................................................................................................. 5.1.7

тривалість обороту форми........................................................................................... 7.5

стійкість форми корозійна............................................................................................ 7.8

тяга................................................................................................................................ 6.1.3

установка касетна......................................................................................................... 5.1.5.4

установка об'ємно-формувальна.................................................................................. 5.1.5.3

фіксатори арматури...................................................................................................... 6.3.6

фіксатори елементів форми ......................................................................................... 6.3.7

форма ............................................................................................................................ 4.1

форма багатомісна........................................................................................................ 5.2.4

форма-вагонетка........................................................................................................... 5.1.4.1

форма вертикальна....................................................................................................... 5.1.2

форма горизонтальна................................................................................................... 5.1.1

форма групова.............................................................................................................. 5.2.6.1

форма з пружнопрацюючими елементами.................................................................. 5.2.7

форма індивідуальна.................................................................................................... 5.2.5

форма нерозбірна......................................................................................................... 5.2.2

форма одномісна .......................................................................................................... 5.2.3

форма переналагоджувана........................................................................................... 5.2.6

форма переносна.......................................................................................................... 5.1.3

 


ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

 

форма пересувна........................................................................................................ 5.1.4

форма розбірна........................................................................................................... 5.2.1

форма силова.............................................................................................................. 5.1.6

форма стаціонарна..................................................................................................... 5.1.5

форма універсальна.................................................................................................... 5.2.6.2

чищення форми.......................................................................................................... 8.3

шарнір бортовий......................................................................................................... 6.2.5

ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

 

Абетковий покажчик німецьких термінів

 

Basisbord........................................................................................................................ 6.2.1.1

Batterieform ................................................................................................................... 5.1.5.4

Bord ............................................................................................................................... 6.2.1

Daueer des Umlaufs einer Form ..................................................................................... 7.5

dauer der formausnutzung .............................................................................................. 7.6

das Bordscharnier............................................................................................................ 6.2.5

das Zusammenfugen ....................................................................................................... 6.2.3

der Bewehrungsbefestigungsbugel .................................................................................. 6.3.6

der Bordschloß ............................................................................................................... 6.2.4

der Formelementenbefestigungsbugel ............................................................................. 6.3.7

der Puffer. ...................................................................................................................... 6.3.8.4

der stirnseitige Kamm ..................................................................................................... 6.2.1.5

die Ausschalung des Erzeugnis. ...................................................................................... 8.1

die einsitzige Form .......................................................................................................... 5.2.3

die Formbedienung ......................................................................................................... 9.1

die Formzustandsaufsicht. .............................................................................................. 9.2

die Hauptreparatur .......................................................................................................... 9.5

die individuelle Form ...................................................................................................... 5.2.5

die laufende Reparatur ................................................................................................... 9.4

die Palette mit der Krummung ........................................................................................ 6.1.1.2

die Ose ........................................................................................................................... 6.3.8.1

die Reliefdruckplatte ...................................................................................................... 6.3.9

die senkrechte Form ....................................................................................................... 5.1.2

die stellbare Form............................................................................................................ 5.1.4

die Stoßelstutze ............................................................................................................... 6.3.8.3

die technische Formwartung ........................................................................................... 9.3

die uber dem Magnet befindliche Platte .......................................................................... 6.1.2

die ubertragbare Form ..................................................................................................... 5.1.3

die Umstellungsanlagen .................................................................................................. 6.3.8

die Warmezelle ............................................................................................................... 6.3.2

die waagerechte Form ..................................................................................................... 5.1.1

die zeriegbare Form ........................................................................................................ 5.2.1

die Zug-Stange ................................................................................................................ 6.1.3

 


ДСТУБ.А. 1.1-70-2000

Einlage ............................................................................................................................ 6.3.4

elastischer Bord. ............................................................................................................. 6.2.6

elastischer Palette. ........................................................................................................... 6.1.1.3

Form ............................................................................................................................... 4.1

Form mit elastischen Elementen ..................................................................................... 5.2.7

Formerhaltung (f), Formpflege (f) .................................................................................. 9.6

Formflache ..................................................................................................................... 6.3.3

Formkorrosionsbeständigkeit (f) ..................................................................................... 7.8

Formraum. ...................................................................................................................... 6.3.1

Formumlaufzeeit ............................................................................................................ 7.4

Formverschleißfestigkeit (f) ............................................................................................ 7.7

Form-wagen .................................................................................................................... 5.1.4.1

Formanderung ................................................................................................................ 7.2

Greiferkonsole (f). .......................................................................................................... 6.3.8.2

Gruppenform .................................................................................................................. 5.2.6.1

Kraftform ....................................................................................................................... 5.1.6

Kraftpalette ..................................................................................................................... 6.1.1.1

langsseitige Seitenwand .................................................................................................. 6.2.1.2

Matrize ........................................................................................................................... 5.1.5.1

mehrsitzige Form ............................................................................................................ 5.2.4

Montage der Form .......................................................................................................... 8.4

Palette. ............................................................................................................................ 6.1.1

Palettenwagen. ................................................................................................................ 6.1.1.4

Olschmierung der Form .................................................................................................. 8.5

Querbord ........................................................................................................................ 6.2.1.3

Raumzellen-formanlage (f). ............................................................................................ 5.1.5.3

Reinigung der Form ........................................................................................................ 8.3

Rüttelform (f). ................................................................................................................ 5.1.5.2

Schalungsrahmen ............................................................................................................ 6.2.2

Schmiere zum Einfetten der Formen ............................................................................... 8.6

Spezifischer Werkstoff Kapazitat der Form .................................................................... 7.3

stationare Form ............................................................................................................... 5.1.5

Steeifigkeit der Form ...................................................................................................... 7.1

Teller .............................................................................................................................. 6.2.1.

 


ДСТУБ.А. 1.1-70-2000

Thermoform ................................................................................................................... 5.1.7

umstellbare Form ............................................................................................................ 5.2.6

Umstellung der Form ...................................................................................................... 8.7

Universalform. ............................................................................................................... 5.2.6.2

unzerlegbare Form .......................................................................................................... 5.2.2

Vorbereitung der Form ................................................................................................... 8.2

Vorspannsbewehrungsstutze ........................................................................................... 6.3.5

 


ДСТУБ.А. 1.1 -70-2000

Абетковий покажчик англійських термінів

Baze side......................................................................................................................... 6.2.1.1

Batteryinstallation .......................................................................................................... 5.1.5.4

Buffer.............................................................................................................................. 6.3.8.4

Catch bracket................................................................................................................... 6.3.8.2

displacement devices ...................................................................................................... 6.3.8

Duration of formwork reusing ........................................................................................ 7.5

ear. ................................................................................................................................. 6.3.8.1

edge hinge ...................................................................................................................... 6.2.5

edge lock ........................................................................................................................ 6.2.4

Edge side......................................................................................................................... 6.2.2

Elastic side ...................................................................................................................... 6.2.6

end comb......................................................................................................................... 6.2.1.5

Fixed formwork. ............................................................................................................. 5.1.5

fixing rods for formwork elements ................................................................................. 6.3.7

Flexible pallet. ................................................................................................................ 6.1.1.3

Formwork. ...................................................................................................................... 4.1

Formwork assembling ..................................................................................................... 8.4

Formwork-carriage ......................................................................................................... 5.1.4.1

Formwork cleaning ......................................................................................................... 8.3

Formwork compartment ................................................................................................. 6.3.1

formwork condition control ............................................................................................ 9.2

Formwork corrosion resistance. ...................................................................................... 7.8

Formwork deformation ................................................................................................... 7.2

formwork general overhaul............................................................................................. 9.5

Formwork lubrication. .................................................................................................... 8.5

formwork maintenance ................................................................................................... 9.3

Formwork preparation .................................................................................................... 8.2

Formwork preservation . ................................................................................................. 9.6

Formwork readjustment .................................................................................................. 8.7

Formwork reusing ........................................................................................................... 7.4

Formwork rigidity ........................................................................................................... 7.1

formwork routine repair ................................................................................................. 9.4

Formwork surface .......................................................................................................... 6.3.3

 


ДСТУБ.А. 1.1 -70-2000

Formwork wear resistance .............................................................................................. 7.7

Formwork with elastic behaviour elements...................................................................... 5.2.7

Group formwork ............................................................................................................ 5.2.6.1

heat section ..................................................................................................................... 6.3.2

Heating formwork .......................................................................................................... 5.1.7

horizontal formwork ....................................................................................................... 5.1.1

individual formwork ....................................................................................................... 5.2.5

Insert .............................................................................................................................. 6.3.4

lifetime of a formwork ................................................................................................... 7.6

Load-bearing formwork .................................................................................................. 5.1.6

Load-bearing pallet ......................................................................................................... 6.1.1.1

Longitudinal side ............................................................................................................ 6.2.1.2

Lubricant for formworks ................................................................................................ 8.6

Matrix. ............................................................................................................................ 5.1.5.1

mobile formwork ............................................................................................................ 5.1.4

Multiple formwork ......................................................................................................... 5.2.4

Multipurpose formwork .................................................................................................. 5.2.6.2

over-magnetic plate. ....................................................................................................... 6.1.2

Pallet ............................................................................................................................... 6.1.1

Pallet-carriage. ................................................................................................................ 6.1.1.4

Permanent formwork ...................................................................................................... 5.2.2

portable formwork .......................................................................................................... 5.1.3

product stripping ............................................................................................................. 8.1

pusher stop ..................................................................................................................... 6.3.8.3

Readjustable formwork................................................................................................... 5.2.6

reinforcement holdfast ................................................................................................... 6.3.6

Rest for prestressing steel. .............................................................................................. 6.3.5

Separator ........................................................................................................................ 6.2.1.4

servicing of formworks . ................................................................................................ 9.1

Side ................................................................................................................................ 6.2.1

single cavity formwork ................................................................................................... 5.2.3

snap tie ........................................................................................................................... 6.2.3

Space-forming plant ....................................................................................................... 5.1.5.3

Specific material consumption of a formwork ................................................................ 7.3

 


ДСТУБ.А. 1.1 -70-2000

split formwork ................................................................................................................ .5.2.1

texture former. ................................................................................................................. 6.3.9

tie rod ............................................................................................................................... 6.1.3

Transverse side ............................................................................................................. 6.2.1.3

vertical formwork. ........................................................................................................... 5.1.2

Vibrating mould ............................................................................................................ 5.1.5.2

winged pallet ................................................................................................................. 6.1.1.2

 


ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

Абетковий покажчик французьких термінів

amortisseur de choc. ....................................................................................................... 6.3.8.4

articulation de bord ......................................................................................................... 6.2.5

bord. ............................................................................................................................... 6.2.1

bord de base. .................................................................................................................. 6.2.1.1

bord élastique.................................................................................................................. 6.2.6

bord entaillé. ................................................................................................................... 6.2.1.5

bord longitudinal ............................................................................................................ 6.2.1.2

bord de séparatior. .......................................................................................................... 6.2.1.4

bord transversal. ............................................................................................................. 6.2.1.3

Brass (m) pour griffe ...................................................................................................... 6.3.8.2

butée pour armature contrainte ....................................................................................... 6.3.5

butée du poussoir ........................................................................................................... 6.3.8.3

capacité spécifique de matériau du moule ...................................................................... 7.3

ceillet............................................................................................................................... 7.3

circuit du moule. ............................................................................................................. 7.4

compartiment de moulage ............................................................................................... 6.3.1

compartiment thermique ................................................................................................. 6.3.2

contrôle de 1’état des moules ......................................................................................... 9.2

coussinet ......................................................................................................................... 6.3.4

déformation du moule .................................................................................................... 7.2

démoulage d’une pièce ................................................................................................... 8.1

dispositif à die Reliefdruckplatte . .................................................................................. 6.3.9

dispositifs de position pour éléments de moule .............................................................. 6.3.7

dispositifs de transfert .................................................................................................... 6.3.8

durée du cycle du moule ................................................................................................ 7.5

durée de service du moule .............................................................................................. 7.6

éléments á fixer les armatures ......................................................................................... 6.3.6

entretien des moules ....................................................................................................... 9.1

entretien technique des moules ....................................................................................... 9.3

équipement de bord......................................................................................................... 6.2.2

graissage du moule ......................................................................................................... 8.5

Graissage (m) du moule pour stockage............................................................................ 9.6

graisse à moules .............................................................................................................. 8.6

 ДСТУБ.А. 1.1-70-2000

installation à batterie ....................................................................................................... 5.1.5.4

Installation (f) de moulage en relief ................................................................................ 5.1.5.3

matrice ............................................................................................................................ 5.1.5.1

montage du moule........................................................................................................... 8.4

moule.............................................................................................................................. 4.1

moule contraint ............................................................................................................... 5.1.6

moule démontable .......................................................................................................... 5.2.1

moule à éléments élastiques ............................................................................................ 5.2.7

moule à emplacements multiples .................................................................................... 5.2.4

moule fixe. ..................................................................................................................... 5.2.2

moule horizontal ............................................................................................................. 5.1.1

moule individuel ............................................................................................................. 5.2.5

moule mobile .................................................................................................................. 5.1.4

moule monoplace . ......................................................................................................... 5.2.3

moule multifonctionnel................................................................................................... 5.2.6.2

moule réglé à nouveau .................................................................................................... 5.2.6

moule réglé permanent ................................................................................................... 5.2.6.1

moule roulant. ................................................................................................................ 5.1.4.1

moule stable. .................................................................................................................. 5.1.5

moule thermique ............................................................................................................. 5.1.7

moule transportable. ....................................................................................................... 5.1.3

moule vertical. ................................................................................................................ 5.1.2

moule (m) vibrant. .......................................................................................................... 5.1.5.2

nettoyage du moule ........................................................................................................ 8.3

plaque à fixation électromagnétique ............................................................................... 6.1.2

plateau ............................................................................................................................ 6.1.1

plateau à armature contrainte . ........................................................................................ 6.1.1.1

plateau courbé ................................................................................................................ 6.1.1.2

plateau flexible ............................................................................................................... 6.1.1.3

plateau roulant ................................................................................................................ 6.1.1.4

preparation du moule ...................................................................................................... 8.2

réglage du moule à nouveau ........................................................................................... 8.7

réparation capitale des moules ........................................................................................ 9.5

réparation d’entretien des moules. .................................................................................. 9.4


ДСТУБ.А. 1.1-70-2000

Resistance (f) du moule à la corrosion ............................................................................ 7.8

Resistance (f) du moule à l’usure. .................................................................................. 7.7

rigidité du moule ............................................................................................................. 7.1

Surface de moulage. ....................................................................................................... 6.3.3

tendeur de bord .............................................................................................................. 6.2.3

tirant................................................................................................................................ 6.1.3

verrouillage de bord ........................................................................................................ 6.2.4

 


ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000

Абетковий покажчик російських термінів

борт............................................................................................................................... 6.2.1

бортбазовый. ................................................................................................................ 6.2.1.1

бортпоперечный .......................................................................................................... 6.2.1.3

бортпродольный .......................................................................................................... 6.2.1.2

борт упругий. ................................................................................................................ 6.2.6

буфер. ............................................................................................................................ 6.3.8.4

виброформа ................................................................................................................... 5.1.5.2

вкладыш ........................................................................................................................ 6.3.4

гребенка торцевая ......................................................................................................... 6.2.1.5

деформация формы ...................................................................................................... 7.2

жесткость формы .......................................................................................................... 7.1

замок бортовой ............................................................................................................. 6.2.4

износостойкость формы. .............................................................................................. 7.7

консервация форм.......................................................................................................... 9.6

контроль состояния форм. ........................................................................................... 9.2

кронштейн для захвата ................................................................................................. 6.3.8.2

материалоемкость формы удельная ............................................................................ 7.3

матрица. ........................................................................................................................ 5.1.5.1

оборачиваемость формы .............................................................................................. 7.4

обслуживание форм ...................................................................................................... 9.1

оснастка бортовая ......................................................................................................... 6.2.2

отсек тепловой (Нд. паровая рубашка) ....................................................................... 6.3.2

отсек формовочный ...................................................................................................... 6.3.1

переналадка формы ...................................................................................................... 8.7

плита надмагнитная ...................................................................................................... 6.1.2

поверхность формовочная (Нд. рабочая поверхность)............................................... 6.3.3

подготовка формы......................................................................................................... 8.2

поддон ........................................................................................................................... 6.1.1

поддон-вагонетка .......................................................................................................... 6.1.1.4

поддон гибкий ............................................................................................................... 6.1.1.3

поддон с выгибом ......................................................................................................... 6.1.1.2

поддон силовой ............................................................................................................. 6.1.1.1

приспособления для перемещения............................................................................... 6.3.8

 


ДСТУБ.А. 1.1-70-2000

продолжительность оборота формы ........................................................................... 7.5

проушина. ..................................................................................................................... 6.3.8.1

разделитель ................................................................................................................... 6.2.1.4

распалубка .................................................................................................................... 8.1

рельефообразователь ................................................................................................... 6.3.9

ремонт форм капитальный ........................................................................................... 9.5

ремонт форм текущий. ................................................................................................. 9.4

сборка формы ............................................................................................................... 8.4

смазка формы ................................................................................................................ 8.5

смазка для формы ......................................................................................................... 8.6

срок эксплуатации формы ............................................................................................ 7.6

стойкость формы коррозионная .................................................................................. 7.8

стяжка бортовая ............................................................................................................ 6.2.3

термоформа .................................................................................................................. 5.1.7

тяга ................................................................................................................................ 6.1.3

упор для напряженной арматуры. ............................................................................... 6.3.5

упор для толкателя ....................................................................................................... 6.3.8.3

установка кассетная . .................................................................................................... 5.1.5.4

установка объемно-формовочная ................................................................................ 5.1.5.3

уход за формами технический ..................................................................................... 9.3

фиксаторы арматуры .................................................................................................... 6.3.6

фиксаторы элементов формы. ...................................................................................... 6.3.7

форма. ........................................................................................................................... 4.1

форма-вагонетка. .......................................................................................................... 5.1.4.1

форма вертикальная. .................................................................................................... 5.1.2

форма горизонтальная .................................................................................................. 5.1.1

форма групповая. .......................................................................................................... 5.2.6.1

форма индивидуальная ................................................................................................. 5.2.5

форма многоместная .................................................................................................... 5.2.4

форма неразборная ....................................................................................................... 5.2.2

форма одноместная ...................................................................................................... 5.2.3

форма передвижная ...................................................................................................... 5.1.4

форма переналаживаемая. ............................................................................................ 5.2.6

форма переносная ......................................................................................................... 5.1.3

 


ДСТУБ.А. 1.1-70-2000

форма разборная. .......................................................................................................... 5.2.1

форма силовая .............................................................................................................. 5.1.6

форма стационарная. .................................................................................................... 5.1.5

форма с упругоработающими элементами ................................................................. 5.2.7

форма универсальная ................................................................................................... 5.2.6.2

чистка формы ................................................................................................................ 8.3

шарнир бортовой .......................................................................................................... 6.2.5

 


ДСТУБ.А. 1.1 -70-2000

ДОДАТОК А

(довідковий)

Поширені визначення українських термінів

із складним розумінням змісту

Мастила для форм поділяються

а) за типом на:

-рідкі у вигляді прямої та зворотньої емульсій, що являють собою колоїдні системи відповідно типу "масло у воді" та "вода у маслі", суспензій, що складають водяні розчини тонкодисперсних мінеральних речовин, а також масляних мастил (відпрацьовані масла);

-консистентні на основі синтетичних або натуральних жирів;

б) за видом складових речовин на основі:

-нафтопродуктів (петролатуму, гасу, нігролу і автолу, солярового, вере­тенного і машинного масел);

-тонкодисперсних мінеральних речовин (вапна, крейди, глини, золи тощо);

-синтетичних жирів (емульсолу, парафіну, солідолу, вазеліну технічного, мила);

-натуральних жирів (воску, стеарину).


ДСТУ Б А.1.1-70-2000

Ключові слова:

види форм, елементи форм, характеристика форм, експлуатація

форм, обслуговування форм

 


 

 

Выбор редакции: