Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-71-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

Оцените
(1 Голосовать)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий.

Оборудование для производства бетонных и железобетонных изделий

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Common concrete and reinforeced concrete products technique

Terms and definitions

ДСТУ Б А.1.1-71-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та визначення основних понять стосовно обладнання для виробництва бетонних і залізобе­тонних виробів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-мето­дичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаю­чи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

1.4Даний стандарт повинен використовуватися разом зГОСТ 18322,ГОСТ 20911 та ГОСТ 27.002.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.1.1-57-95

 

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Складування, зберігання та транспортування матеріалів

і напівфабрикатів. Терміни та визначення

 

ДСТУ Б А.1.1-60-95

 

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та

визначення

 

ДСТУ Б А.1.1-61-95

 

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Формування виробів. Терміни та визначення

 

ДСТУ Б А.1.1-62-95

 

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Теплова обробка виробів. Терміни та визначення

 

ДСТУ БА.1.1-63-95

 

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів.

Розпалублення, доводка, складування та зберігання

виробів. Терміни та визначення

 

ГОСТ 18322-78

 

Систематехнического обслуживания и ремонта техники.

Термины и определения

 

ГОСТ 20911-89

 

Техническая диагностика. Термины и определения

 

ГОСТ 27.002-89

 

Надежность в технике. Основные понятия. Термины и

определения

 

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна, за необхідності, розвивати шляхом введен­ня до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використо­вуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані російські (ru) відповідники стандар­тизованих термінів та їх визначення російською мовою. Терміни німецькою, англійською та французькою мовами не наводяться у зв'язку з відсутністю відповідників стандартизованим термінам на цих мовах.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абетковий покажчик відповідників стандартизованих термінів російською мовою.

3.5У додатку А наведені визначення термінів із складним змістом.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

обладнання                                         ru

Сукупність технологічних і транспортних машин, устано­вок, механізмів, пристроїв і приладів, що необхідна для виконання заданих техноло­гічних операцій процесу ви­робництва бетонних і залізо­бетонних виробів

 

технологічне обладнання                 ru

Сукупність машин, установок, механізмів, пристроїв і прила­дів, яка призначена для зміни форми, розміру, властивості, стану і положення матеріалу, напівфабрикату та виробу, що обробляється, в процесі виробництва виробів

 

транспортне обладнання                  ru

Сукупність машин, устано­вок, механізмів і пристроїв, яка призначена тільки для зміни розташування матеріа­лу, напівфабрикату та виро­бу, що обробляється, в про­цесі виробництва виробів


 

оборудование

Совокупность технологических и транспортных машин, установок, механизмов, устройств и приборов, необходимая для выполнения за­данных технологических операций процесса производства бетонных и железобетонных изделий

 

технологическое оборудование

Совокупность машин, установок, механизмов, устройств и приборов, предназначенная для изменения формы, размера, свойства, состоя­ния и положения обрабатываемого материала, полуфабриката и изде­лия в процессе производства изде­лий

 

транспортное оборудование

Совокупность машин, установок, механизмов и устройств, предна­значенная только для изменения положения обрабатываемого мате­риала, полуфабриката и изделия в процессе производства изделий

5 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКЛАДУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Обладнання для цементу і золи-виносу

автоцементовоз                                  ru

ДСТУБA.1.1-57

вагон-цементовоз                               ru

ДСТУ БA.1.1-57

хопер                                                    ru

ДСТУ Б А.1.1-57

автоцементовоз

ДСТУ Б А.1.1-57

вагон-цементовоз

ДСТУ Б А.1.1-57

хоппер

ДСТУ Б А.1.1-57

ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.4

5.1.6.1

цистерна-цементовоз                           ru

ДСТУ Б А.1.1-57

пневматичнийтранспорт                    ru

ДСТУ Б  А.1.1-57

всмоктувальнийпневмотранспорт   ru

ДСТУБА.1.1-57

нагнітальнийпневмотранспорт         ru

ДСТУ Б А.1.1-57

всмоктувально-нагнітальний           ru

пневмотранспорт                                    

Переміщення сипкого матері­алу транспортним трубопро­водом (на окремих частинах його) з допомогою розрідже­ного і стисненого повітря

 

пневморозвантажувач                         ru

Установка всмоктувальної або всмоктувально-нагнітальної дії для вивантаження сипких матеріалів з критих залізнич­них вагонів, що складається із забірного пристрою, гнучко­го продуктопроводу, осаджу-вальної камери, вакуум-насо­са або компресора

 

забірний пристрій                                ru

Самохідний пристрій всмок­тувальної або нагнітальної дії, який призначається для забо­ру всмоктувальним соплом або пневмошнеком сипкого матеріалу під час його виван­таження з критого залізнич­ного вагону


цистерна-цементовоз

ДСТУ Б А.1.1-57

пневматический транспорт

ДСТУ Б А1.1-57

всасывающий пневмотранспорт

ДСТУ Б А.1.1-57

нагнетательный пневмотранспорт

ДСТУ Б А.1.1-57

всасывающе-нагнетательный пневмотранспорт

Перемещение сыпучего материала транспортным трубопроводом (на отдельных участках его) с помощью разреженного и сжатого воздуха

пневморазгрузчик

Установка всасывающего или вса-сывающе-нагнетательного дейст­вия для выгрузки сыпучих материа­лов из крытых железнодорожных вагонов, состоящая из заборного устройства, гибкого продуктопровода, осадительной камеры, ваку­ум-насоса или компрессора

 

заборное устройство

Самоходное устройство всасываю­щего или нагнетательного дейст­вия, которое предназначается для забора всасывающим соплом или пневмошнекомсыпучего материа­ла при его выгрузке из крытого же­лезнодорожного вагона


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.5

5.1.8

осаджувальна камера                       ru

Ємкість-бункер, що оснащена рукавними фільтрами і шне­ком, де засмоктаний вакуум-насосом сипкий матеріал осі­дає внаслідок втрати швидкос­ті його транспортування, до­сягнутій у продуктопроводі

 

рукавний фільтр                                 ru

ДСТУ Б А.1.1-57

шнек                                                     ru

ДСТУ Б А.1.1-57

Цементопровід                                    ru

ДСТУ Б А.1.1-57

вакуум-насос                                      ru

ДСТУБА.1.1-57

гвинтовий пневмопідіймач               ru

Установка безперервної дії для подавання стисненим по­вітрям сипкого матеріалу на відстань до 15 м та на висоту до35мв силоси складу і у витратні бункери бетонозмі­шувального цеху (БЗЦ); скла­дається з приймальної та змі­шувальної камер, консольно­го пневмошнека та продук-топроводу

пневматичний насос                         ru

Установка для безперервного подавання стисненим повіт­рям на відстань понад15мта на висоту до 30 м сипкого ма­теріалу в силоси складу та у витратні бункери БЗЦ


осадительная камера

Емкость-бункер, оснащенная ру­кавными фильтрами и шнеком, где засосанный вакуум-насосом сыпу­чий материал осаждается вследст­вие потери скорости его транспор­тирования, достигнутой в продук-топроводе

рукавный фильтр

ДСТУ Б А.1.1-57

шнек

ДСТУ Б А.1.1-57

цементопровод

ДСТУ Б А.1.1-57

вакуум-насос

ДСТУ Б А.1.1-57

винтовой пневмоподъемник

Установка непрерывного действия для подачи сжатым воздухом сыпу­чего материала на расстояние до 15 м и на высоту до 35мв силосы склада и в расходные бункеры бето-носмесительного цеха (БСЦ); со­стоит из приемной и смесительной камер, консольногопневмошнекаи продуктопровода

пневматический насос

Установка для непрерывной пода­чи сжатым воздухом на расстояние более 15 м и на высоту до30 мсыпу­чего материала в силосы склада и в расходные бункеры БСЦ

5.1.12
камерний насос                                 ru

 

Складається з одного або де­кількох резервуарів, які осна­щені форсунками для пода­вання стисненого повітря, під впливом якого аеропульпа транспор-тується продукто-проводом

 

струминний насос                             ru

 

Складається з камер інтенсифікації та змішування, сопла з регулятором подавання стисненого повітря, під впливом якого аеропульпа транспор-тується продуктопроводом

 

гвинтовий насос                                ru

 

ДСТУ Б А.1.1-57

 

Аерожолоб                                          ru

 

ДСТУБА.1.1-57

 

силосна башта                                    ru

 

ДСТУБА.1.1-57

 

cклепінньообвалювальний              ru

пристрій

 

Аераційний або механічний пристрій у силосній башті для обвалювання склепінь зі зле-жаного сипкого матеріалу

 

магнітний сепаратор                         ru

 

Апарат для вилучення з сип­кого матеріалу металевих предметів та шкідливих маг­нітних домішок з допомогою електромагніту


камерныйнасос

 

Состоит изодногоили нескольких резервуаров, которые оснащены форсунками для подачи сжатого воздуха, под воздействием которо­го аэропульпа транспортируется продуктопроводом

 

струйный насос

 

Состоит из камер интенсификации и смешивания, сопла с регулятором подачи сжатого воздуха, под воз­действием которого аэропульпа транспортируетсяпродуктопрово­дом

 

 

винтовой насос

 

ДСТУБА.1.1-57

 

аэрожелоб

 

ДСТУБА.1.1-57

 

силосная башня

 

ДСТУБА.1.1-57

 

сводообрушающее устройство

 

 

Аэрационное или механическое ус­тройство в силосной башне для об-рушивания сводов из слежавшегося сыпучего материала

 

магнитный сепаратор

 

Аппарат для удаления из сыпучего материала металлических предме­тов и вредных магнитных примесей с помощью электромагнита

повітряний сепаратор                       ru

Прохідний або циркуляцій­ний апарат, у якому частинки сипкого матеріалу розділя­ються за густиною чи розмі­рами під впливом відцентро­вих сил, сил ваги та сили тиску повітряного потоку

циклон                                                 ru

ДСТУ Б А.1.1-57

електрофільтр                                     ru

Апарат для очищення повітря від завислих у ньому твердих частинок під впливом іоніза­ції повітряного потоку в елек­тричному полі високої напру­ги

ступінь очищення повітря                ru

Відношення кількості уловле­них частинок пилу до загаль­ної її кількості, яка міститься в повітрі, що очищається


воздушныйсепаратор

Проходной или циркуляционный аппарат, в котором частицы сыпу­чего материала разделяются по плотности или размерам под дейст­вием центробежных сил, сил тяжес­ти и силы давления воздушного по­тока

циклон

ДСТУБА.1.1-57

электрофильтр

Аппарат для очистки воздуха от взвешенных в нем твердых частиц под действием ионизации воздуш­ного потока в электрическом поле высокого напряжения

степень очистки воздуха

Отношение количества уловленных частиц пыли к общему ее количест­ву, содержащемуся в очищаемом воздухе


 

5.2.5
Обладнання для заповнювачів бетону

 

автосамоскид                                         ru

ДСТУБА.1.1-57

вагон-платформа                                   ru

ДСТУБА.1.1-57

думпкар                                                 ru

ДСТУБА.1.1-57

напіввагон                                             ru

ДСТУБА.1.1-57

розвантажувальна машина                 ru

ДСТУБА.1.1-57


 

 

автосамосвал

ДСТУБА.1.1-57

вагон-платформа

ДСТУБА.1.1-57

думпкар

ДСТУБА.1.1-57

полувагон

ДСТУБА.1.1-57

разгрузочнаямашина

ДСТУБА.1.1-57

розпушувальна машина                   ru

Установка з бурофрезерним або вібраційним механізмом для відновлення сипкості за­повнювачів, що змерзлися

стрічковий конвеєр                           ru

ДСТУ Б А.1.1-57

багатоковшовий елеватор                ru

ДСТУБА.1.1-57

живильник                                          ru

ДСТУБА.1.1-57


рыхлительная машина

Установка с бурофрезерным или вибрационным механизмом для восстановления сыпучести смерз­шихся заполнителей

ленточный конвейер

ДСТУ Б А.1.1-57

многоковшовый элеватор

ДСТУ Б А.1.1-57

питатель

ДСТУ Б А.1.1-57

 


 

6   ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

                          ТАТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

 


6.3

поворотнаворонка                            ru

Приводний пристрій у над-бункерному відділенні БЗЦ, який призначається для роз­поділення певних заповню­вачів, що подаються зі складу, у відповідні відсіки витратних бункерів

бункер                                                 ru

ДСТУ Б.А.1.1-57

витратна ємкість                                ru

Бункер, бак, резервуар, при­значений для проміжного на­копичення і короткочасного зберігання компонентів бе­тонної суміші або готової бе­тонної суміші, завдяки чому забезпечується безперервність технологічного процесу


поворотнаяворонка

Приводное устройство в надбун-керномотделении БСЦ, которое предназначается для распределения определенных заполнителей, подаваемых со склада, по соответствующим отсекам расходных бункеров

бункер

ДСТУ Б.А. 1.1-57

расходная емкость

Бункер, бак, резервуар, предназна­ченный для промежуточного на­копления и кратковременного хра­нения компонентов бетонной смеси или готовой бетонной смеси, благо­даря чему обеспечивается непре­рывность технологического про­цесса


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с

дозатор                                                ru

Апарат циклічної або безпе­рервної дії з автоматичним або ручним керуванням для відмірювання заданої кіль­кості компонентів бетонної суміші чи готової бетонної суміші

ваговий дозатор                                 ru

Апарат, яким здійснюється до­зування матеріалу за масою

об'ємний дозатор                               ru

Апарат, яким здійснюється дозування матеріалу за об'є­мом

об'ємно-ваговий дозатор                  ru

Апарат, яким здійснюється комбіноване дозування мате­ріалу за об'ємом і масою

збірнаворонка                                   ru

дворукавна протічка                         ru

Пристрій на складі заповню­вачів, у надбункерному та змі­шувальному відділеннях БЗЦ, який призначається для роз­поділення сипких компонен­тів бетонної суміші між ємкос­тями складу, секціями БЗЦ та змішувачами

 

Змішувач                                             ru

Машина періодичної або без­перервної дії для приготуван­ня бетонної чи розчинної су­міші шляхом перемішування її компонентів протягом пев­ного часу


дозатор

Аппарат цикличного или непре­рывного действия с автоматичес­ким или ручным управлением для отмеривания заданного количества компонентов бетонной смеси или готовой бетонной смеси

весовой дозатор

Аппарат, которым осуществляется дозирование материала по массе

объемный дозатор

Аппарат, которым осуществляется дозирование материала по объему

объемно-весовой дозатор

Аппарат, которым осуществляется комбинированное дозирование ма­териала по объему и массе

сборная воронка

двухрукавная течка

Устройство на складе заполните­лей, в надбункерном и смеситель­ном отделениях БСЦ, которое пред­назначается для распределения сы­пучих компонентов бетонной смеси между емкостями склада, секциями БСЦ и смесителями

 

 

смеситель

Машина периодического или не­прерывного действия для приготов­ления бетонной или растворной смеси путем перемешивания ее ком­понентов в течение определенного времени

6.13
гравітаційний змішувач                    ru

Машина, в якій компоненти бетонної суміші перемішу­ються під час вільного падін­ня в обертовому барабані, всередині якого закріплені ло­паті

змішувач з примусовим                    ru     

перемішуванням

Машина, у якій компоненти бетонної чи розчинної суміші перемішуються під час безпо­середньої дії на них робочих органів у вигляді лопатей або лопаток, що обертаються

бетоновозний візок                            ru

 

Наземний або підвісний само­хідний бункер для транспор­тування бетонної суміші від БЗЦ до постів формування виробів

баддя                                                    ru

ДСТУ Б А.1.1-57

автобетоновоз                                     ru

ДСТУ Б А.1.1-57

автобетонозмішувач                          ru

ДСТУ Б А.1.1-57

бетононасос                                        ru

ДСТУ Б А.1.1-57

бетоновід                                            ru

ДСТУ Б А.1.1-57


гравитационный смеситель

Машина, в которой компоненты бетонной смеси перемешиваются при свободном падении во вращаю­щемся барабане, внутри которого укреплены лопасти

смеситель с принудительным перемешиванием

Машина, в которой компоненты бетонной или растворной смеси пе­ремешиваются при непосредствен­ном воздействии на них рабочих ор­ганов в виде вращающихся лопас­тей или лопаток

бетоновозная тележка

 

Напольный или подвесной само­ходный бункер для транспортиро­вания бетонной смеси от БСЦ к пос­там формования изделий

бадья

ДСТУБА.1.1-57

автобетоновоз

ДСТУ Б А.1.1-57

автобетоносмеситель

ДСТУ Б А.1.1-57

бетононасос

ДСТУ Б А.1.1-57

бетоновод

ДСТУ Б А.1.1-57

ДСТУ Б А. 1.1-71-2000 с.11

 

7  ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ

ВИРОБІВ І ЗАКЛАДНИХ   ЕЛЕМЕНТІВ


Обладнання для заготовлення

правильний верстат                          ru

Багатороликовий верстат для випрямлення і чищення прут­кового арматурного прокату діаметром понад10 мм

верстат для різання                            ru

Ножиці з механічним, пнев­матичним або гідравлічним приводом для мірного різання пруткового арматурного про­кату діаметром від6до80 мм

правильно-відрізний верстат           ru

Автоматичний верстат для розмотування, випрямлення, чищення і мірного різання з безперервним подаванням з бухти арматурного прокату діаметром від3до16 мм

бухтотримач                                       ru

ДСТУ Б А. 1.1-60

лінія безвідхідного                             ru

заготовлення стержнів

Комплекс верстатів і прист­роїв, які розміщуються у тех­нологічній послідовності та призначаються для стикуван­ня арматурних стержнів кон­тактним зварю-ванням (або обпресуванням з'єднувальних втулок) та мірного різання їх, для обрубування і зачищення "грата"


 

правúльныйстанок

Многороликовыйстанок для прав­киичистки пруткового арматурно­гопроката диаметром свыше 10 мм

 

станок для резки

Ножницы с механическим, пневма­тическим или гидравлическим при­водом для мерной резки пруткового арматурного проката диаметром от 6 до 80мм

правúльно-отрезной станок

Автоматический станок для разма­тывания, правки, чистки и мерной резки с непрерывной подачей с бухты арматурного проката диа­метром от 3 до 16 мм

 

бухтодержатель

ДСТУ Б А. 1.1-60

линия безотходной заготовки стержней

Комплекс станков и приспособле­ний, которые располагаются в тех­нологической последовательности и предназначаются для стыковки арматурных стержней контактной сваркой (или опрессовкой соедини­тельных втулок) и мерной резки их, для обрубки и зачистки "грата"

7.1.10


стикозварювальнамашина               ru

Установказ ручним, гідрав­лічним або пневматичним приводом для стикового кон­тактного зварювання арма­турних стержнів діаметром від10до40мм

обтискувальна установка                  ru

Машина чи прес з механіч­ним, пневматичним або гід­равлічним приводом для об­тискування (обпресування) з'єднувальних втулок на ар­матурі, що стикується, або тимчасових анкерів у вигляді шайб і спіралей на кінцях на­пружуваної арматури

верстат для заготовлення                   ru

спіральних анкерів

Установка з механічним при­водом для безперервного по­давання арматурного прокату з бухти і заготовлення кінцевих анкерів напружуваної арма­тури у вигляді спіралей

машина для висаджування   ru анкерних головок

Установка з пневматичним або механічним приводом для гарячого або холодного ви­саджування анкерних голо­вок на арматурних стержнях або дроті

установка для зміцнення     ruстержнів витягуванням

Механізована чи напівавто­матична установка з гідрав­лічним або пневматичним приводом для механічного зміцнення арматурного про­кату діаметром до40 мм впро­цесі витягування його до зада­ної величини подовшання


стыкосварочнаямашина

Установкас ручным, гидравличес­ким или пневматическим приводом для стыковой контактной сварки арматурных стержней диаметром от 10 до 40 мм

обжимная установка

Машина или пресс с механическим, пневматическим или гидравличес­ким приводом для обжатия (опрес-сования) соединительных втулок на стыкуемой арматуре или времен­ных анкеров в виде шайб и спира­лей на концах напрягаемой армату­ры

 

станок для заготовки спиральных анкеров

Установка с механическим приво­дом для беспрерывной подачи ар­матурного проката с бухты и заго­товки концевых анкеров напрягае­мой арматуры в виде спиралей

 

машина для высадки анкерных головок

Установка с пневматическим или механическим приводом для горя­чей или холодной высадки анкер­ных головок на арматурных стерж­нях или проволоке

установка для упрочнения стержней вытяжкой

Механизированная или полуавто­матическая установка с гидравли­ческим или пневматическим приво­дом для механического упрочнения арматурного проката диаметром до 40мм в процессе вытягивания его до заданной вели

7.1.12
верстат для згинання                       
ru

арматури

Універсальна або спеціалізована, механізована або автоматизована установка для відгинання арматурних стержнів на різні кути в холодному стані, а також для виготовлення однотипних зігнутих арматурних виробів, наприклад, стропувальних петель

комбіновані прес-ножиці                  ru

Машина з механічним або пневматичним приводом для різання сталі сортового, фасонного та листового прокату, а також для пробивання отворів у плоских деталях-заготовках закладних елементів


станок дляизгибания арматуры

 

Универсальная или специализиро­ванная, механизированная или ав­томатическая установка для отги-бания арматурных стержней на раз­личные углы в холодном состоя­нии, а также для изготовления од­нотипных изогнутых арматурных изделий, например, строповочных петель

 

комбинированные пресс-ножницы

Машина с механическим или пнев­матическим приводом для резки стали сортового, фасонного и лис­тового проката, а также для про­бивки отверстий в плоских деталях-заготовках закладных элементов

 

7.2               Обладнання для зварювання арматурних виробів і закладних елементів

точкова зварювальна машина         ru

Автоматизована чи механізо­вана, стаціонарна або підвіс­на, одно-, дво- або багатоелектродна установка з пневма­тичним приводом для контак­тного точкового зварювання плоских хрестоподібних з'єд­нань арматурних виробів

 

лінія виготовлення сіток                   ru

і каркасів

Комплекс машин, верстатів і пристроїв, які розміщуються у технологічній послідовності та призначаються для автома­тичного зварювання, різання, згинання і пакетування арма­турних сіток і каркасів


точечная сварочная машина

Автоматизированная или механи­зированная, стационарная или под­весная, одно-, двух- или многоэлек­тродная установка с пневматичес­ким приводом для контактной то­чечной сварки плоских крестооб­разных соединений арматурных из­делий

линия изготовления сеток и каркасов

линия изготовления сеток

и каркасов

Комплекс машин, станков и уст­ройств, которые располагаются в технологической последователь­ности и предназначаются для авто­матической сварки, резки, изгиба­ния и пакетирования арматурных сеток и каркасов

 

7.2.8


багатоелектродна                              ru

зварювальна машина

Автоматизована установка з пневматичним приводом для багатоелектродного контакт­ного точкового зварювання сіток при безперервному по­даванні поздовжньої армату­ри з бухт, а поперечної арма­тури-з бухти або бункера

ножиці для різання сіток                  ru

Автоматичний механізм з пнев-моприводом для поперечного чи поздовжнього різання ар­матурних сіток у процесі їх ви­готовлення

верстат для згинання сіток               ru

і каркасів

установка для зварювання               ru

закладних елементів

Механізована установка, яка складається з джерела живлен­ня, зварювального апарата або машини для зварювання дета­лей закладних елементів.

Додаток А

струминно-абразивна                        ru

установка

Пневматична установка для оброблення у струмені абра­зивного матеріалу поверхонь закладних елементів перед на­несенням на них захисного ан­тикорозійного покриття

апарат для нанесення                        ru

газотермічного покриття

Механізована установка для напилювання струменем стис­неного повітря антикорозій­ного покриття з розплавлено­го цинку або алюмінію на по­верхні арматурного виробу або закладного елемента


многоэлектродная сварочная

машина

Автоматизированнаяустановкас пневматическимприводом для многоэлектродной контактной то­чечной сварки сеток при непрерыв­ной подаче продольной арматуры с бухт, а поперечной арматуры - с бухты или бункера

 

ножницы для резки сеток

Автоматический механизм с пнев-моприводом для поперечной или продольной резки арматурных се­ток в процессе их изготовления

станок для изгибания сеток и каркасов

установка для сварки закладных элементов

Механизированная установка, со­стоящая из источника питания, сва­рочного аппарата или машины для сварки деталей закладных элемен­тов.

 

Приложение А

струйно-абразивная установка

 

Пневматическая установка для об­работки в струе абразивного мате­риала поверхностей закладных эле­ментов перед нанесением на них за­щитного антикоррозионного пок­рытия

аппарат для нанесения газотермического покрытия

Механизированная установка для напыления струёй сжатого воздуха антикоррозионного покрытия из расплавленного цинка или алюми­ния на поверхности арматурного изделия или закладного элемента

 

7.2.12
установка
длявиготовлення            ru     

просторових каркасів

Механізована горизонтальна або вертикальна установка для виготовлення просторо­вих каркасів з плоских кар­касів, сіток і окремих стержнів шляхом з'єднання їх в'язаль­ним дротом або контактним точковим зварюванням з допомогою підвісної одноелектродної машини

складальний кондуктор                   ru

ДСТУ Б А.1.1-60

намотувально-зварювальна             ru

машина

Механізована або автомати­зована установка для безперер­вного намотування з бухти і контактного точкового зва­рювання хрестоподібних з'єд­нань спіральних об'ємних ар­матурних каркасів циліндрич­ної або призматичної форми

підвісний конвеєр                             ru

ДСТУ Б А.1.1-57


установка дляизготовления пространственных каркасов

Механизированная горизонталь­ная или вертикальная установка для сборки пространственных кар­касов из плоских каркасов, сеток и отдельных стержней путем соедине­ния их вязальной проволокой или контактной точечной сваркой при помощи подвесной одноэлектрод­ной машины

 

сборочный кондуктор

ДСТУ Б А.1.1-60

навивно-сварочная машина

 

Механизированная или автомати­зированная установка для беспре­рывной навивки с бухты и контакт­ной точечной сварки крестообраз­ных соединений спиральных объем­ных арматурных каркасов цилинд­рической или призматической фор­мы

подвесной конвейер

ДСТУ Б А.1.1-57


 

 8    ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ, ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ І ДОВОДКИ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

    8.1                Обладнання для підготовлення форм і натягування

                         напружуваної арматури


 

8.1.2


розпалублювальна машина             ru

 

Механізована установка з гід­равлічним приводом для роз­палублювання та складання касет або форм

 

пристрій для відкривання                ru

(закривання) бортів форми


распалубочная машина

Механизированнаяустановкас гид­равлическимприводом дляраспа­лубки и сборки кассет или форм

 

устройство для открывания (закрывания) бортов формы

кантувач                                           ru

ДСТУ Б А.1.1-63

установка для приготування         ru

мастила

Механізована установка для централізованого приготу­вання в змішувачах з нагрів­никами емульсійного мастила і подавання його на форму­вальні лінії

установка для змащування           ru

форм

розпилювач мастила                       ru

Пневматичний пристрій у ви­гляді "вудочки" або "пістоле­та" для нанесення мастила на формувальні поверхні касет і форм

натягувальна установка                 ru

Стаціонарний або пересув­ний, гідравлічний або меха­нічний домкрат, тягова лебід­ка або вантажні пристрої, що призначаються для механіч­ного натягування на упори форми, стенда або на бетон виробу напружуваної армату­ри

установка для електро-                   ru

нагрівання арматури

Автоматизована установка для видовження напружува­ної арматури методом нагрі­вання в електроконтактах


кантователь

ДСТУ Б А.1.1-63

установка дляприготовления смазки

Механизированнаяустановка для централизованного приготовления всмесителях с нагревателями эмуль­сионной смазки и подачи ее на фор­мовочные линии

установка для смазки форм

 

распылитель смазки

Пневматическое приспособление в виде "удочки" или "пистолета" для нанесения смазки на формовочные поверхности кассет и форм

 

натяжная установка

Стационарный или передвижной, гидравлический или механический домкрат, тяговая лебедка или гру­зовые устройства, которые предна­значаются для механического натя­жения на упоры формы, стенда или на бетон изделия напрягаемой ар­матуры

установка для электронагрева арматуры

Автоматизированная установка для удлинения напрягаемой арма­туры методом нагрева в электро­контактах

установка длязаготовлення           ru

і натягування арматури

Автоматизована установка, на якій виконуються такі опе­рації: вимірювання відстані між упорами піддона, визна­чення довжини заготовки на­пружуваних стержнів, мірне різання стержнів, утворення анкерних головок на їхніх кінцях, видовження напружу­ваних стержнів електро-нагріванням та укладання їх в упори піддона

установка для електротермо-         ru

механічного натягування

арматури

Машина для безперервного армування намотуванням на упори форми або на бетон ви­робу, що затвердів, арматур­ного дроту або каната, які під­даються механічному натягу­ванню і нагріванню в електро-контактах

Формувальне обладнання

бетонороздавач                                 ru

ДСТУ Б А.1.1-61

Бетоноукладач                                  ru

ДСТУБА.1.1-61

розподільний пристрій                    ru

Робочий орган бетоноуклада­ча, що являє собою механізм для рівномірного розподілен­ня і розрівнювання у формі укладеної бетонної суміші, а у деяких випадках призначений і для її ущільнення


установка для заготовки

и натяжения арматуры

Автоматизированная установка, на которой выполняются следующие операции: измерение расстояния между упорами поддона, определе­ние длины заготовки напрягаемых стержней, мерная резка стержней, образование анкерных головок на их концах, удлинение напрягаемых стержней электронагревом и уклад­ка их в упоры поддона

установка для электротермо-механического натяжения

арматуры

Машина для непрерывного арми­рования навивкой на упоры формы либо на затвердевший бетон изде­лия, арматурной проволоки или ка­ната, которые подвергаются меха­ническому натяжению и нагрева­нию в электроконтактах

 

 

бетонораздатчик

ДСТУБА.1.1-61

бетоноукладчик

ДСТУБА.1.1-61

распределительное устройство

Рабочий орган бетоноукладчика, представляющий собой механизм для равномерного распределения и разравнивания в форме уложенной бетонной смеси, а в некоторых слу­чаях предназдаченный и для ее уп­лотнения

 

8.2.5 вібронасадка                                   ru

ДСТУ Б А. 1.1-61

лопатевий розподільник                 ru

Пристрій, який являє собою вал з лопатями по гвинтовій лінії для забезпечення пересу­вання суміші поперек форми

плужковий розподільник               ru

Пристрій у вигляді плужка, який розподіляє бетонну суміш від середини форми до її країв

шнековий розподільник                 ru

Пристрій, що являє собою го­ризонтальний шнековий вал, який розподіляє бетонну су­міш від середини форми до її країв

Віброплощадка                                ru

Вібромашина для об'ємного ущільнення бетонної суміші, робочим органом якої є опор­на рама або окремі вібробло-ки, що передають формі з су­мішшю механічні гармонійні кругові, вертикально спрямо­вані або багатокомпонентні ко­ливання від віброзбуджувача

ударна площадка                            ru

Машина для об'ємного ущіль­нення бетонної суміші удар­ними імпульсами, що утворю­ються внаслідок періодично­го підіймання столу з формою вгору і падіння вниз під дією сили ваги


вибронасадка

ДСТУБA.1.1-61

лопастный распределитель

Устройство, которое представляет собой вал с лопастями по винтовой линии для обеспечения перемеще­ния смеси поперек формы

плужковый распределитель

Устройство в виде плужка, распре­деляющее бетонную смесь от сере­дины формы к ее краям

шнековый распределитель

Устройство, представляющее собой горизонтальный шнековый вал, распределяющий бетонную смесь от середины формы к ее краям

виброплощадка

Вибромашина для объемного уп­лотнения бетонной смеси, рабочим органом которой является опорная рама или отдельные виброблоки, передающие форме со смесью меха­нические гармонические круговые, вертикально направленные или многокомпонентные колебания от вибровозбудителя

ударная площадка

Машина для объемного уплотне­ния бетонной смеси ударными им­пульсами, которые создаются в ре­зультате периодического поднятия стола с формой вверх и падения вниз под действием силы тяжести

8.2.8
ударно-вібраційна
площадка        ru

Вібромашина з двомасовою коливальною системою резо­нансного або блокового типу, робочим органом якої є опор­на рама, що спирається через пружні елементи на врівнова-жувальну раму на амортизаторах, або окремі віброблоки, розміщені на пружних опорах з гумовими прокладками-ударниками, що передають механічні негармонійні вер­тикально спрямовані коливання та ударні імпульси від віброзбуджувача всьому об'єму ущільнюваної в формі бетонної суміші

Віброустановка                                ru

Вібромашина для об'ємного віброущільнення бетонної суміші поздовжньо-горизонтальними ко-ливаннями, яка складається з резонансної плити, віброзбуджу-вача та корпус­ної частини з клиновим зам­ком для закріплення форми з бетонною сумішшю

Віброблок                                         ru

Уніфікована складова части­на віброплощадки блокового типу, яка складається з дво-вального віброзбуджувача, електромагніту та комплекту нижніх і верхніх пружин


ударно-вибрационнаяплощадка

Вибромашина с двухмассовой ко­лебательной системой резонансно­го или блочного типа, рабочим ор­ганом которой является опорная рама, опирающаяся через упругие элементы на уравновешивающую раму на амортизаторах, или отдель­ные виброблоки, расположенные на упругих опорах с резиновыми прокладками-ударниками, кото­рые передают механические негар­монические вертикально направ­ленные колебания и ударные им­пульсы от вибровозбудителя всему объему уплотняемой в форме бе­тонной смеси

 

виброустановка

Вибромашина для объемного виб­роуплотнения бетонной смеси про­дольно-горизонтальными колеба­ниями, которая состоит из резонан­сной плиты, вибровозбудителя и корпусной части с клиновым зам­ком для закрепления формы с бе­тонной смесью

 

виброблок

Унифицированная составная часть виброплощадки блочного типа, со­стоящая из двухвального вибровоз­будителя, электромагнита и комп­лекта

 

8.2.14


віброзбуджувач                                 ru

Пристрій з електричним або пневматичним приводом, який призначається для утворення механічних кругових або спря­мованих коливань робочого органу вібромашини

поверхнева вібромашина                ru

Вібромашина для поверхне­вого ущільнення бетонної суміші, робочим органом якої є плита плоскої або спеціаль­ної конфігурації, яка передає коливання віброзбуджувача з поверхні у товщу бетонної суміші

Віброрейка                                         ru

ДСТУ Б А.1.1-61

Віброосердя                                        ru

ДСТУБА.1.1-61

вібропротягувальний пристрій      ru

Пересувна віброформувальна установка для механізованого укладання і поверхневого ущільнення бетонної суміші в горизонтальному, вертикаль­ному або похилому положен­ні, яка складається з бункера, віброформувальної поверхні та стабілізуючої формоос-настки

Вібропрес                                           ru

Комбінований формувальний механізм, що поєднує поверх­неве ущільнення бетонної су­міші віброзбуджувачем та ут­ворення статичним наванта­женням конфігурації поверхні виробу


вибровозбудитель

Устройство с электрическим или пневматическим приводом, кото­рое предназначается для образова­ния механических круговых или на­правленных колебаний рабочего органа вибромашины

поверхностная вибромашина

Вибромашина для поверхностного уплотнения бетонной смеси, рабо­чим органом которой является пли­та плоской или специальной конфи­гурации, передающая колебания вибровозбудителя с поверхности в толщу бетонной смеси

Виброрейка

ДСТУБА.1.1-61

Вибросердечник

ДСТУБА.1.1-61

вибропротяжное устройство

Передвижная виброформовочная установка для механизированной укладки и поверхностного уплотне­ния бетонной смеси в горизонталь­ном, вертикальном или наклонном положении, состоящая из бункера, виброформующей поверхности и стабилизирующей формооснастки

 

вибропресс

Комбинированный формующий механизм, объединяющий поверх­ностное уплотнение бетонной сме­си вибровозбудителем и образова­ние статической нагрузкой конфи­гурации поверхности изделия

8.2.17


віброштамп                                             ru

 

ДСТУ Б А.1.1-61

 

Привантажувач                                      ru

 

Стаціонарний, пересувний або переносний пристрій у вигляді щита, що призначений для поверхневого привантаження-пресування бетонної суміші в процесі ущільнення її на віброплощадці

 

Вібропривантажувач                             ru

 

Стаціонарний або пересувний пристрій у вигляді щита з автономним віброзбуджувачем; призначений для поверхневого вібрування та приван-таження бетонної суміші в процесі ущільнення її на віброплощадці або вібропуансонами

 

інерційний привантажувач                  ru

 

Пристрій, що створює тис­нення на ущільнювану бетон­ну суміш за рахунок тільки власної маси, яка бере участь у коливаннях системи

 

Безінерційний привантажувач            ru

 

Пристрій, що створює тиск на ущільнювану бетонну суміш за рахунок як власної, так і додаткової маси, яка не бере участі у коливаннях системи

 

глибинний вібратор                              ru

 

Ручний або підвісний віброорган для внутрішнього ущільнення бетонної суміші в процесі занурювання його в масив суміші

 


виброштамп

 

ДСТУ Б А.1.1-61

 

пригруз

 

Стационарное, передвижное или переносное устройство в виде щита, предназначенное для поверхност­ной пригрузки - прессования бетон­ной смеси в процессе уплотнения ее на виброплощадке

 

 

вибропригруз

 

Стационарное или передвижное ус­тройство в виде щита с автономным вибровозбудителем; предна­значенное для поверхностного виб­рирования и пригрузки бетонной смеси в процессе уплотнения ее на виброплощадке или вибропуансо­нами

 

инерционный пригруз

 

Устройство, создающее давление на уплотняемую бетонную смесь за счет только собственной массы, которая участвует в колебаниях системы

 

Безынерционный пригруз

 

Устройство, создающее давление науплотняемуюбетоннуюсмесь за счет как собственной, так и допол­нительной массы, которая не участ­вует в колебаниях системы

 

глубинный вибратор

 

Ручной или подвесной виброорган для внутреннего уплотнения бетон­ной смеси в процессе погружения его в массив смеси

 

 

8.2.22.1
вібропуансон                                      ru

Активний пустотоутворювач для внутрішнього ущільнення бетонної суміші у виробах з порожнинами, який передає кругові коливання віброзбуд-жувача бетонній суміші, що його оточує

касетна установка                            ru

ДСТУ Б А.1.1-61

Віброформа                                         ru

Стаціонарна форма для виго­товлення залізобетонних виро­бів із зовнішніми віброзбуд-жувачами для ущільнення бе­тонної суміші

об'ємно-формувальна                        ru

установка

Віброустановка для виготов­лення об'ємних залізобетон­них елементів сантехкабін, ліфтових шахт, елеваторів, блок-кімнат та інших виробів

Центрифуга                                        ru

Машина для формування труб­частих залізобетонних виро­бів, на якій бетонна суміш ущільнюється за рахунок від­центрових сил, що виникають при обертанні відносно влас­ної осі горизонтально розмі­щеної форми з бетонною су­мішшю

осьова центрифуга                            ru

Машина, робочим органом якої є передній приводний і задній опорний пристрої, в яких форма закріплюється в торцях та обертається


вибропуансон

Активный пустотообразователь длявнутреннего уплотнения бетон­ной смеси в изделиях с пустотами, который передает круговые колеба­ния вибровозбудителя окружаю­щей его бетонной смеси

 

касетнаяустановка

ДСТУБА.1.1-61

виброформа

Стационарная форма для изготов­ления железобетонных изделий с наружными вибровозбудителями для уплотнения бетонной смеси

 

объемно-формовочная установка

 

Виброустановка для изготовления объемных железобетонных элемен­тов сантехкабин, лифтовых шахт, элеваторов, блок-комнат и других изделий

центрифуга

Машина для формования трубча­тых железобетонных изделий, на которой бетонная смесь уплотняет­ся за счет центробежных сил, возникающих при вращении относительно собственной оси горизонтально расположенной формы с бетонной смесью

 

осевая центрифуга

Машина, рабочим органом кото­рой являются переднее приводное и заднее опорное устройства, в кото­рых форма крепится в торцах и вращается

8.2.24
роликова центрифуга                       ru

Машина, робочим органом якої є опорні приводні та не-приводні ролики, на які віль­но спирається форма своїми бандажами і обертається

пасова центрифуга                            ru

Машина, робочим органом якої є нескінченні, що пере­хрещуються і огинають при­водні та неприводні шківи, паси, на яких форма підві­шується і обертається

 

установка роликового                      ru

формування

Машина для роликового пре­сування у горизонтальному положенні плоских виробів із жорстких бетонних сумішей, робочим органом якої є балка з укатувальними роликами, що виконує зворотно-посту­пальний рух у напрямку, пер­пендикулярному безперерв­ному переміщенню форми з ущільнюваною сумішшю

 

установка радіального                     ru

пресування

Машина для роликового пре­сування у вертикальному поло­женні циліндричних виробів із жорстких бетонних сумі­шей, робочим органом якої є вертикальний вал, що обер­тається в середині форми, з формувальною циліндрич­ною головкою та розміщени­ми на ній укатувальними роликами, що обертаються


роликовая центрифуга

Машина,рабочиморганомкото­рой являются опорные приводные и неприводные ролики, на которые свободно опирается форма своими бандажами и вращается

ременная центрифуга

Машина, рабочим органом кото­рой являются бесконечные, огиба­ющие приводные и неприводные шкивы, перекрещивающиеся рем­ни, на которых форма подвешива­ется и вращается

установка роликового формования

 

Машина для роликового прессова­ния в горизонтальном положении плоских изделий из жестких бетон­ных смесей, рабочим органом кото­рой является балка с укатывающи­ми роликами, выполняющая воз­вратно-поступательное движение в направлении, перпендикулярном непрерывному перемещению фор­мы с уплотняемой смесью

 

 

установка радиального прессования

Машина для роликового прессова­ния в вертикальном положении ци­линдрических изделий из жестких бетонных смесей, рабочим органом которой является вращающийся внутри формы вертикальный вал с формующей цилиндрической го­ловкой и расположенными на ней вращающимися укатывающими роликами

8.2.27
установка для торкретування         ru

Агрегат,що складається з компресора, "цемент-гарма­ти", повітроочищувача, бака для води, сопла-розпилювача та системи шлангів; застосо­вується для змішування сухих компонентів розчинної або бетонної суміші, транспорту­вання їх і води до сопла, зво­ложення в соплі та нанесення зволоженої суміші на форму­вальні поверхні

установка для механічного              ru

набризкування

Машина, що складається з приймального бункера і дво-роторної кидальної головки;

застосовується для нанесення жорстких дрібнозернистих бетонних сумішей на форму­вальні поверхні

 

установка                                           ru

для пневмобетонування

Агрегат, що складається із змішувача, поршневого без-діафрагмового розчинонасо­са, пневматичного розчино-нагнітача та форсунки-розпи­лювача; застосовується для приготування, транспорту­вання і нанесення розчинної або дрібнозернистої бетонної суміші на формувальні поверхні


установка дляторкретирования

Агрегатсостоящий из компрессора, "цемент-пушки", воздухоочистити-теля, бака дляводы, сопла-распы­лителя и системы шлангов; приме­няется для смешивания сухих ком­понентов растворной или бетонной смеси, транспортирования их и во­ды к соплу, увлажнения в сопле и нанесения увлажненной смеси на формовочные поверхности

 

установка для механического набрызга

Машина, состоящая из приемного бункера и двухроторной метатель­ной головки; применяется для нане­сения жестких мелкозернистых бе­тонных смесей на формовочные по­верхности

 

 

 

установка

для пневмобетонирования

Агрегат, состоящий из смесителя, поршневого бездиафрагмового растворонасоса, пневматического растворонагнетателя и форсунки-распылителя; применяется для при­готовления, транспортирования и нанесения растворной или мелко­зернистой бетонной смеси на фор­мовочные поверхности

8.2.30


вібропрокатний стан                         ru

Агрегат для безперервного виготовлення залізобетонних панелей методом вібропрока­ту, який складається з безпе­рервної сталевої формуваль­ної стрічки (що являє собою тягові ланцюги з прикріпле­ними до них пластинами), бе­тоноукладача з лопатевим чи шнековим розподільником бетонної суміші, а також віб­ропрокатного пристрою, до складу якого входять ущіль­нювальна і загладжувальна віброрейки та калібрувальні прокатні валки

стенд                                                    ru

ДСТУ Б А.1.1-61

загладжувальна машина                  ru

Установка для підвищення якості відкритих поверхонь залізобетонних втробів у процесі формування, робочим органом якої є загладжуваний вал, рейка, стрічка, диск або комбінація з цих пристроїв


вибропрокатныйстан

Агрегат длянепрерывного изготов­ления железобетонныхпанелей ме­тодомвибропроката, состоящий из непрерывной стальной формовоч­ной ленты (представляющей собой тяговые цепи с прикрепленными к ним пластинами), бетоноукладчика с лопастным или шнековым распре­делителем бетонной смеси, а также вибропрокатного устройства, в со­став которого входят уплотняющая и заглаживающая виброрейки и ка­либрующие прокатные валки

 

 

стенд

ДСТУБА.1.1-61

заглаживающая машина

Установка дляповышения качества открытых поверхностей железобе­тонных изделий в процессе формо­вания, рабочим органом которой является заглаживающий вал, рей­ка, лента, диск или комбинация из этих устройств

 


8.3                     Обладнання для теплової обробки виробів


 

8.3.2.2


тепловийагрегат                               ru

ДСТУ Б А.1.1-62

камератеплової обробки                  ru

ДСТУБА.1.1-62

ямна камера                                       ru

ДСТУБА.1.1-62

щілинна камера                                 ru

ДСТУБА.1.1-62


тепловойагрегат

ДСТУ Б А.1.1-62

камератепловой обработки

ДСТУ Б А.1.1-62

ямная камера

ДСТУБА.1.1-62

щелеваякамера

ДСТУБА.1.1-62

8.3.8

тунельна камера                                ru

ДСТУ Б А.1.1-62

вертикальна камера                          ru

ДСТУБА.1.1-62

індукційна камера                            ru

Тунельна чи щілинна камера, на внутрішніх стінках якої за­кріплена обмотка-індуктор, що створює електромагнітне поле, у якому за рахунок кон­тактної теплопередачі від на­грітих індуктованим елект­ричним струмом сталевих форм і арматури залізобетон­них виробів здійснюється теп­лова обробка бетону

 

автоклав                                             ru

ДСТУБА.1.1-62

термоформа                                        ru

ДСТУБ  А.1.1-62

тепловий відсік                                  ru

ДСТУБА.1.1-62

термопакет                                         ru

ДСТУБА.1.1-62

пакетувальник термоформ              ru

Стаціонарна механізованаус­тановка длябезкамерної теп­лової обробки залізобетонних виробів утермоформах,скла­дених у пакет

термопост                                           ru

Спеціально обладнана діль­ниця технологічної лінії з підведенням теплоносія, на якій встановлюється форма або форми з залізобетонними виробами і здійснюється безка­мерна теплова обробка бетону під ковпаком або чохломили чехлом


тоннельнаякамера

ДСТУБА.1.1-62

вертикальная камера

ДСТУБА.1.1-62

индукционнаякамера

Тоннельная или щелеваякамера, на внутренних стенках которой за­креплена обмотка-индуктор, созда­ющая электромагнитное поле, в ко­тором за счет контактной теплопе­редачи от нагретых индуктирован­ным электрическим током сталь­ных форм и арматуры железобетон­ных изделий происходит тепловая обработка бетона

 

 

автоклав

ДСТУБА.1.1-62

термоформа

ДСТУБА.1.1-62

тепловой отсек

ДСТУБА.1.1-62

термопакет

ДСТУБА.1.1-62

пакетировщик термоформ

Стационарная механизированная установка для бескамерной тепло­вой обработки железобетонных из­делий в термоформах, собранных в пакет

термопост

Специально оборудованный учас­ток технологической линии с под­водом теплоносителя, на котором устанавливается форма или формы с железобетонными изделиями и осуществляется бескамерная тепло­вая обработка бетона под колпаком

8.4.4

ковпак переносний                           ru

ДСТУ Б А.1.1-62

тепловий регістр                                ru

ДСТУ Б А.1.1-62

тепловий генератор                           ru

ДСТУ Б А.1Л-62

Геліоустановка                                  ru

ДСТУ Б А.1.1-62

Геліоформа                                         ru

ДСТУ Б А.1.1-62

плівкове покриття                             ru

Елемент геліоформи, що яв­ляє собою геліокришку або покриття із світлопрозорого теплоізолю-вального матері­алу або вологонепроникної сонцесприй-мальної плівкоут­ворювальної речовини

Обладнання для доводки виробів

конвеєр доводки                                ru

ДСТУ Б А.1.1-63

транспортна лінія                              ru

ДСТУ Б А.1.1-63

затиральна машина                          ru

ДСТУ Б А.1.1-63

шпаклювальна машина                   ru

Установка для підвищення якості лицьових поверхонь залізобетонних виробів після теплової обробки шляхом на­несення шпаклювального роз­чину у вертикальному чи го­ризонтальному положенні ви­робу або методом його зану­рювання в шпаклювальний розчин. Робочим органом ма­шини є шпательний, рейко­вий, валковий чи дисковий за­тиральний механізм


колпак переносной

ДСТУ Б А.1.1-62

тепловой регистр

ДСТУ Б А.1.1-62

тепловой генератор

ДСТУ Б А.1.1-62

гелиоустановка

ДСТУ Б А.1.1-62

гелиоформа

ДСТУ Б А.1.1-62

пленочное покрытие

Элемент гелиоформы, представля­ющий собой гелиокрышку или по­крытие из светопрозрачного тепло-изолирующего материала или вла­гонепроницаемого солнцевоспри-нимающего пленкообразующего вещества

 

конвейер доводки

ДСТУ Б А.1.1-63

транспортная линия

ДСТУ Б А.1.1-63

затирочная машина

ДСТУ Б А.1.1-63

шпаклевочная машина

Установка для повышения качества лицевых поверхностей железобе­тонных изделий после тепловой об­работки путем нанесения шпакле­вочного раствора в вертикальном или горизонтальном положении из­делия или методом его окунания в шпаклевочний раствор. Рабочим органом машины является шпа-тельный, реечный, валковый или дисковый затирочный механизм

шліфувальна установка                   ru

ДСТУ Б А.1.1-63

мийна машина                                   ru

ДСТУ Б А.1.1-63

піскоструминний аппарат                ru

ДСТУ Б А.1.1-63

Калорифер                                          ru

ДСТУ Б А.1.1-63

Траверса                                             ru

ДСТУ Б А.1.1-63

автоматичний захват                        ru

Вантажозахватний пристрій у

вигляді балки або рами з кліщовими захватами,що діють

автоматично

 

роликовий конвеєр                           ru

ДСТУ Б А.1.1-57

візок для виробів                               ru

ДСТУБА.1.1-63


шлифовальнаяустановка

ДСТУ Б А.1.1-63

моечнаямашина

ДСТУ Б А.1.1-63

пескоструйный аппарат

ДСТУ Б А.1.1-63

калорифер

ДСТУ Б А.1.1-63

траверса

ДСТУ Б А.1.1-63

автоматическийзахват

Грузозахватное устройство в виде балки или рамы с клещевыми захватами, действующими автоматически

 

роликовый конвейер

ДСТУ Б А.1.1-57

тележка для изделий

ДСТУБА.1.1-63

9 ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

9.2 технічна експлуатація                      ru

 

Комплекс заходів, що включає технічне обслуговування,ремонтта зберігання обладнання

 

 

технічне обслуговування                  ru

Комплекс операцій, що проводяться періодично, з підтримання працездатності та справності обладнання під час його використання і зберігання
техническая эксплуатация

 

Комплекс мероприятий, включающий техническое обслуживание, ремонт и хранение оборудования

 

техническое обслуживание

Комплекс периодически проводимых операций по поддержанию работоспособности и исправности оборудования при его использовании и хранении

9.3.3
періодичне технічне                        ru

обслуговування

Технічне обслуговування, яке виконується через певні зна­чення напрацювання або ін­тервали часу, що встановлені в технічній документації

планове технічне                             ru

обслуговування

Технічне обслуговування, що проводиться за заздалегідь розробленим планом з ураху­ванням вимог технічної доку­ментації.

Додаток А

Ремонт                                               ru

Комплекс операцій з віднов­лення працездатності і справ­ності обладнання та його складових частин

капітальний ремонт                        ru

Ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу обладнання шляхом заміни або відновлен­ня будь-яких його частин, включаючи базові

поточний ремонт                             ru

Ремонт, який виконується для забезпечення працездатності обладнання шляхом заміни або відновлення окремих йо­го складових частин

 

плановий ремонт                             ru

 

Ремонт, що виконується за за­здалегідь розробленим пла­ном з урахуванням вимог тех­нічної документації


периодическое техническое обслуживание

Техническое обслуживание, кото­рое выполняется через определен­ные значения наработки или интер­валы времени, установленные в тех­нической документации

плановое техническое обслуживание

Техническое обслуживание, прово­димое по заранее разработанному плану с учетом требований техни­ческой документации.

 

Приложение А

ремонт

Комплекс операций по восстанов­лению работоспособности и ис­правности оборудования и его со­ставных частей

капитальный ремонт

Ремонт, выполняемый для восста­новления исправности и полного или близкого к полному ресурсу оборудования путем замены или восстановления любых его частей, включая базовые

текущий ремонт

Ремонт, который выполняется для обеспечения работоспособности оборудования путем замены или восстановления отдельных его со­ставных частей

 

плановый ремонт

Ремонт, выполняемый по заранее разработанному плану с учетом требований технической докумен­тации

9.5

неплановий ремонт                          ru

Ремонт, що не передбачений заздалегідь розробленим пла­ном і виконується для усунен­ня відмов або несправностей обладнання

регламентований ремонт                ru

Ремонт, який виконується з періодичністю та в обсязі, що встановлені технічною доку­ментацією незалежно від тех­нічного стану обладнання

ремонт за технічним станом           ru

Ремонт, обсяг та початок яко­го визначаються технічним станом обладнання

технічний стан обладнання            ru

 

Сукупність властивостей, що змінюються в процесі експлу­атації обладнання, які харак­теризуються у певний момент часу значеннями параметрів, що встановлені технічною та експлуатаційною документа­цією на даний вид обладнання

технічне діагностування                 ru

Визначення технічного стану обладнання із заданою точ­ністю та вірогідністю, основ­ним завданням якого є пошук місця, характеру і встановлен­ня причини несправності, а також прогнозування його технічного стану


неплановыйремонт

Ремонт, непредусмотренный зара­нее разработаннымпланоми вы­полняемый для устранения отказов или неисправностей оборудования

регламентированный ремонт

Ремонт, который выполняется с пе­риодичностью и в объеме, установ­ленными технической документа­цией независимо от технического состояния оборудования

ремонт по техническому состоянию

Ремонт, объем и начало которого определяются техническим состоя­нием оборудования

техническое состояние оборудования

 

Совокупность свойств, изменяю­щихся в процессе эксплуатации оборудования, которые характери­зуются в определенный момент вре­мени значениями параметров, уста­новленных технической и эксплуа­тационной документацией на дан­ный вид оборудования

техническое диагностирование

Определение технического состоя­ния оборудования с заданной точ­ностью и достоверностью, основ­ной задачей которого является по­иск места, характера и установле­ние причины неисправности, а также прогнозирование его техни­ческого состояния

9.12

контроль технічного стану             ru

Перевірка відповідності зна­чень параметрів обладнання вимогам технічної докумен­тації та визначення на цій основі одного із заданих видів технічного стану його в даний момент часу: справне-несправне або працездатне-не­працездатне

 

зберігання обладнання                    ru

Сукупність заходів, що забезпечують збереження справності обладнання під час перерв у роботі

консервація обладнання                 ru

Сукупність технічних заходів захисту від корозії, які застосовуються для охорони обладнання під час тривалого зберігання

розконсервація обладнання            ru

Комплекс заходів для знімання обладнання з тривалого зберігання та підготування його до експлуатації

періодичність технічного                  ru обслуговування [ремонту]

Інтервал часу або напрацювання між двома послідовни­ми технічними обслуговуваннями [ремонтами]

 

тривалість технічного                      ru

обслуговування [ремонту]

 

Календарний час проведення одного технічного обслугову-вання [ремонту]

 

трудомісткість технічного                 ru обслуговування [ремонту]

 

Витрати праці на проведення одного технічного обслугову-вання [ремонту]

контрольтехнического состояния

Проверка соответствия значений параметров оборудования требова­ниям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического со­стояния его в данный момент вре­мени: исправное - неисправное или работоспособное - неработоспо­собное

хранение оборудования

Совокупность мероприятий, обес­печивающих сохранение исправ­ности оборудования во время пере­рывов в работе

консервация оборудования

Совокупность технических мер за­щиты от коррозии, применяемых для предохранения оборудования во время длительного хранения

 

расконсервация оборудования

Комплекс мероприятий для снятия оборудования с длительного хране­ния и подготовки его к эксплуата­ции

 

периодичность технического обслуживания [ремонта]

Интервал времени или наработка между двумя последовательными техническими обслуживаниями [ре­монтами]

 

продолжительность технического обслуживания [ремонта]

 

Календарное время проведения од­ного технического обслуживания [ремонта]

 

трудоемкость технического обслуживания [ремонта]

 

Затраты труда на проведение одно­го технического обслуживания [ре­монта]


 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.32

 


Абетковий покажчик українських термінів

 

автобетоновоз ................................................................................................................. .......6.10

автобетонозмішувач.............................................................................................................. 6.11

автоклав............................................................................................................................... ..8.3.3

автосамоскид.............................................................................................................. ..........5.2.1

автоцементовоз................................................................................................................... ..5.1.1

агрегат тепловий.............................................................................................................. .....8.3.1

аерожолоб............................................................................................................................. 5.1.9

апарат для нанесення газотермічного покриття......................................................... ........7.2.8

апарат піскоструминний................................................................................................... ....8.4.7

баддя................................................................................................................................... ......6.9

башта силосна................................................................................................................ .....5.1.10

бетоновід................................................................................................................................ 6.13

бетононасос ..................................................................................................................... ......6.12

бетонороздавач............................................................................................................... ......8.2.1

бетоноукладач................................................................................................................. .....8.2.2

бункер....................................................................................................................................... 6.2

бухтотримач................................................................................................................ .........7.1.4

вагон-платформа.............................................................................................................. .....5.2.2

вагон-цементовоз........................................................................................................... .......5.1.2

вакуум-насос............................................................................................................... .......5.1.6.6

верстат для заготовлення спіральних анкерів.................................................................. ...7.1.8

верстат для згинання арматури............................................................................ ..............7.1.11

верстат для згинання сіток і каркасів.................................................................... ...............7.2.5

верстат для різання................................................................................................. ..............7.1.2

верстат правильний................................................................................................. .............7.1.1

верстат правильно-відрізний........................................................................................ ........7.1.3

вібратор глибинний...................................................................................................... ......8.2.17

віброблок....................................................................................................................... ........8.2.8

вібропуансон............................................................................................................... ........8.2.18

віброзбуджувач................................................................................................................ .....8.2.9

вібромашина поверхнева..................................................................................... ...............8.2.10

вібронасадка.................................................................................................................... ...8.2.3.1

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.33

 

віброосердя................................................................................................................... ......8.2.12

віброплощадка...................................................................................................... ................8.2.4

вібропрес................................................................................................................... ..........8.2.14

вібропривантажувач............................................................................................ ............8.2.16.1

віброрейка........................................................................................................................... 8.2.11

віброустановка........................................................................................................ ..............8.2.7

віброформа.......................................................................................................................... 8.2.20

віброштамп......................................................................................................................... 8.2.15

відсік тепловий......................................................................................................... .............8.3.5

візок бетоновозний................................................................................................. .................6.8

візок для виробів................................................................................................... ..............8.4.12

воронказбірна............................................................................................................... ...........6.5

воронкаповоротна....................................................................................................... ............6.1

геліоустановка............................................................................................................... .....8.3.12

геліоформа..................................................................................................................... .....8.3.13

генератор тепловий................................................................................................... .........8.3.11

діагностування технічне................................................................................................ ...........9.5

дозатор........................................................................................................................ .............6.4

дозатор ваговий....................................................................................................... .............6.4.1

дозатор об'ємний................................................................................................ ..................6.4.2

дозатор об'ємно-ваговий................................................................................ ......................6.4.3

думпкар.................................................................................................................. ...............5.2.3

експлуатація технічна.............................................................................................................. 9.1

елеватор багатоковшовий..................................................................................................... 5.2.8

електрофільтр........................................................................................................ .............5.1.15

ємкість витратна........................................................................................................... ...........6.3

живильник............................................................................................................................. 5.2.9

захват автоматичний................................................................................................. .........8.4.10

зберігання обладнання................................................................................................... ..........9.7

змішувач........................................................................................................................ ...........6.7

змішувач гравітаційний............................................................................................ ............6.7.1

змішувач з примусовим перемішуванням...................................................................... .....6.7.2

калорифер.................................................................................................................. ...........8.4.8

камера осаджувальна............................................................................................. ............5.1.6.2

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.34

 

 


камера теплової обробки........................................................................................ ..............8.3.2

камера теплової обробки вертикальна............................................................. ................8.3.2.4

камера теплової обробки індукційна............................................................................ ....8.3.2.5

камера теплової обробки тунельна............................................................................. ......8.3.2.3

камера теплової обробки щілинна.............................................................................. ......8.3.2.2

камера теплової обробки ямна............................................................................ ..............8.3.2.1

кантувач......................................................................................................................... .......8.1.3

ковпак переносний.................................................................................................. ..............8.3.9

конвеєр доводки........................................................................................................... .........8.4.1

конвеєр підвісний.................................................................................................... ............7.2.12

конвеєр роликовий................................................................................................. .............8.4.11

конвеєр стрічковий.................................................................................................... ...........5.2.7

кондуктор складальний...................................................................................... ................7.2.10

консервація обладнання.......................................................................................... ................9.8

контроль технічного стану..................................................................................... .................9.6

лінія безвідходного заготовлення стержнів  .................................................................. ......7.1.5

лінія виготовлення сіток і каркасів....................................................................... ...............7.2.2

лінія транспортна........................................................................................................ ..........8.4.2

машина для висаджування анкерних головок................................................................ .....7.1.9

машина загладжувальна.............................................................................................. .......8.2.30

машина затиральна................................................................................................. ..............8.4.3

машина зварювальна багатоелектродна.................................................................... ..........7.2.3

машина зварювальна точкова......................................................................................... .....7.2.1

машина мийна..................................................................................................................... ..8.4.6

машина намотувально-зварювальна.......................................................................... ........7.2.11

машина розвантажувальна.............................................................................................. .....5.2.5

машина розпалублювальна..................................................................................... .............8.1.1

машина розпушувальна............................................................................................. ...........5.2.6

машина стикозварювальна.................................................................................... ...............7.1.6

машина шпаклювальна........................................................................................ .................8.4.4

напіввагон.......................................................................................................................... ....5.2.4

насос пневматичний................................................................................................... ..........5.1.8

насос пневматичний гвинтовий.................................................................................. .......5.1.8.3

насос пневматичний камерний......................................................................... .................5.1.8.1

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.35

 

насоспневматичний струминний.................................................................... .................5.1.8.2

ножиці для різання сіток....................................................................................... ................7.2.4

обладнання....................................................................................................................... ........4.1

обладнання технологічне........................................................................................ .............4.1.1

обладнання транспортне............................................................................................ ..........4.1.2

обслуговування технічне.............................................................................................. ...........9.2

обслуговування технічне періодичне....................................................................... ...........9.2.1

обслуговування технічне планове............................................................................... ........9.2.2

пакетувальниктермоформ ............................................................................................... ....8.3.7

періодичність технічного обслуговування [ремонту].................................................... .....9.10

площадка ударна......................................................................................................... .........8.2.5

площадка ударно-вібраційна................................................................................. ...............8.2.6

пневмопідіймач гвинтовий..................................................................................... ..............5.1.7

пневморозвантажувач................................................................................................... ........5.1.6

пневмотранспортвсмоктувальний.................................................................... ...............5.1.5.1

пневмотранспортвсмоктувально-нагнітальний....................................................... ........5.1.5.3

пневмотранспортнагнітальний............................................................................ .............5.1.5.2

покриття плівкове...................................................................................................... .........8.3.14

прес-ножиці комбіновані..................................................................................... ...............7.1.12

привантажувач................................................................................................... .................8.2.16

привантажувач безінерційний....................................................................... ..................8.2.16.3

привантажувач інерційний............................................................................... ...............8.2.16.2

пристрій вібропротягувальний............................................................................... ............8.2.13

пристрій для відкривання [закривання] бортів форми..................................................... ...8.1.2

пристрій забірний................................................................................................... ...........5.1.6.1

пристрій розподільний.............................................................................................. ...........8.2.3

пристрій склепінньообвалювальний..................................................................... .............5.1.11

протічка дворукавна......................................................................................................... .......6.6

регістр тепловий............................................................................................................ .....8.3.10

ремонт...................................................................................................................... ................9.3

ремонт за технічним станом............................................................................ ....................9.3.6

ремонт капітальний..................................................................................... .........................9.3.1

ремонт неплановий................................................................................................. ..............9.3.4

ремонт плановий....................................................................................................... ............9.3.3

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.36

 


ремонтпоточний.................................................................................................................. 9.3.2

ремонтрегламентований...................................................................................................... 9.3.5

розконсервація обладнання..................................................................................................... 9.9

розпилювач мастила............................................................................................................. 8.1.6

розподільник лопатевий.................................................................................................... 8.2.3.2

розподільник плужковий................................................................................................... 8.2.3.3

розподільник шнековий..................................................................................................... 8.2.3.4

сепаратор магнітний........................................................................................................... 5.1.12

сепаратор повітряний......................................................................................................... 5.1.13

стан вібропрокатний........................................................................................................... 8.2.28

стан обладнання технічний..................................................................................................... 9.4

стенд.................................................................................................................................... 8.2.29

ступінь очищення повітря.................................................................................................. 5.1.16

термопакет ............................................................................................................................ 8.3.6

термопост .............................................................................................................................. 8.3.8

термоформа .......................................................................................................................... 8.3.4

траверса ................................................................................................................................. 8.4.9

транспортпневматичний...................................................................................................... 5.1.5

тривалість технічного обслуговування [ремонту]............................................................... 9.11

трудомісткість технічного обслуговування [ремонту]........................................................ 9.12

установка для виготовлення просторових каркасів............................................................ 7.2.9

установка для електронагрівання арматури........................................................................ 8.1.8

установка для електротермомеханічного натягування арматури.................................... 8.1.10

установка для заготовлення і натягування арматури......................................................... 8.1.9

установка для зварювання закладних елементів................................................................. 7.2.6

установка для змащування форм......................................................................................... 8.1.5

установка для зміцнення стержнів витягуванням............................................................. 7.1.10

установка для механічного набризкування....................................................................... 8.2.26

установка для пневмобетонування. .................................................................................. 8.2.27

установка для приготування мастила.................................................................................. 8.1.4

установка для торкретування............................................................................................. 8.2.25

установка касетна............................................................................................................... 8.2.19

установка натягувальна........................................................................................................ 8.1.7

установка об'ємно-формувальна........................................................................................ 8.2.21

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.37

 


установка обтискувальна ......................................................................................... ............7.1.7

установкарадіального пресування............................................................................... .....8.2.24

установка роликовогоформування........................................................................... ........8.2.23

установкаструминно-абразивна........................................................................... ...............7.2.7

установка шліфувальна........................................................................................... .............8.4.5

фільтр рукавний............................................................................................................ .....5.1.6.3

хопер............................................................................................................................... ......5.1.3

цементопровід.................................................................................................... ................5.1.6.5

центрифуга............................................................................................................ ..............8.2.22

центрифуга осьова........................................................................................ ...................8.2.22.1

центрифуга пасова.................................................................................................. .........8.2.22.3

центрифуга роликова............................................................................................... ........8.2.22.2

циклон.................................................................................................................... .............5.1.14

цистерна-цементовоз............................................................................................. ...............5.1.4

шнек.................................................................................................................... ................5.1.6.4

 


ДСТУБА.1.1-71-2000 с.38

Абетковий покажчик російських термінів

автобетоновоз ................................................................................................................. .......6.10

автобетоносмеситель.............................................................................................. ..............6.11

автоклав......................................................................................................................... ........8.3.3

автосамосвал .............................................................................................................. ...........5.2.1

автоцементовоз ............................................................................................................. ........5.1.1

агрегат тепловой .......................................................................................................... .........8.3.1

аппарат для нанесения газотермического покрытия ....................................................... ...7.2.8

аппарат пескоструйный ........................................................................................ ................8.4.7

аэрожелоб .............................................................................................................. ................5.1.9

бадья ............................................................................................................................... ..........6.9

башня силосная ............................................................................................... ....................5.1.10

бетоновод .................................................................................................................. .............6.13

бетононасос ............................................................................................................ ...............6.12

бетонораздатчик .............................................................................................. .....................8.2.1

бетоноукладчик ................................................................................................ ....................8.2.2

бункер .............................................................................................................................. .........6.2

бухтодержатель ......................................................................................................... ...........7.1.4

вагон-платформа ........................................................................................................... ........5.2.2

вагон-цементовоз ....................................................................................................... ...........5.1.2

вакуум-насос ................................................................................................................ ......5.1.6.6

вибратор глубинный . ............................................................................................. ............8.2.17

виброблок ......................................................................................................................... .....8.2.8

вибровозбудитель ............................................................................................................. ....8.2.9

вибромашина поверхностная ............................................................................. ................8.2.10

вибронасадка .............................................................................................................. ........8.2.3.1

виброплощадка ............................................................................................................ .........8.2.4

вибропресс .................................................................................................................. ........8.2.14

вибропригруз ....................................................................................................... ............8.2.16.1

вибропуансон .......................................................................................................... ............8.2.18

виброрейка .................................................................................................................. ........8.2.11

вибросердечник .............................................................................................. ....................8.2.12

виброустановка .......................................................................................................... ...........8.2.7

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.39

 

виброформа ................................................................................................................... ......8.2.20

виброштамп ............................................................................................................... .........8.2.15

емкость расходная ........................................................................................................... ........6.3

воронка поворотная ...................................................................................................... ...........6.1

воронка сборная .............................................................................................................. .........6.5

гелиоустановка ............................................................................................................ .......8.3.12

гелиоформа ...................................................................................................................... ...8.3.13

генератор тепловой ................................................................................................... .........8.3.11

диагностирование техническое ........................................................................................ .......9.5

дозатор ................................................................................................................................ .....6.4

дозатор весовой .............................................................................................................. ......6.4.1

дозатор объемно-весовой ......................................................................................... ............6.4.3

дозатор объемный ..................................................................................................... ...........6.4.2

думпкар ......................................................................................................................... ........5.2.3

захват автоматический ....................................................................................................... 8.4.10

калорифер ............................................................................................................................. 8.4.8

камера осадительная ...................................................................................................... ...5.1.6.2

камера тепловой обработки ........................................................................................ .........8.3.2

камера тепловой обработки вертикальная ................................................................... ....8.3.2.4

камера тепловой обработки индукционная ................................................................. .....8.3.2.5

камера тепловой обработки тоннельная ................................................................... .......8.3.2.3

камера тепловой обработки щелевая .......................................................................... .....8.3.2.2

камера тепловой обработки ямная ................................................................................ ...8.3.2.1

кантователь ................................................................................................................. ..........8.1.3

колпак переносной .................................................................................................... ............8.3.9

конвейер доводки ......................................................................................................... .........8.4.1

конвейер ленточный.............................................................................................................. 5.2.7

конвейер подвесной ............................................................................................................ 7.2.12

конвейер роликовый ................................................................................................. ..........8.4.11

кондуктор сборочный ............................................................................................... ..........7.2.10

консервация оборудования .................................................................................................. ...9.8

контроль технического состояния ................................................................................... .......9.6

линия безотходной заготовки стержней ............................................................................ ..7.1.5

линия изготовления сеток и каркасов .............................................................................. ....7.2.2

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.40


 

линиятранспортная............................................................................................................ ..8.4.2

машина длявысадки анкерныхголовок......................................................................... .....7.1.9

машиназаглаживающая .................................................................................................. ...8.2.30

машина затирочная ............................................................................................................... 8.4.3

машина моечная ............................................................................................................... ....8.4.6

машина навивно-сварочная ............................................................................................ ....7.2.11

машина разгрузочная .................................................................................................... .......5.2.5

машина рыхлительная ..................................................................................................... .....5.2.6

машина распалубочная .................................................................................................... ....8.1.1

машина сварочная многоэлектродная .......................................................................... .......7.2.3

машина сварочная точечная ...................................................................................... ..........7.2.1

машина стыкосварочная ................................................................................................... ....7.1.6

машина шпаклевочная ...................................................................................................... ....8.4.4

насос пневматический ......................................................................................................... .5.1.8

насос пневматический винтовой ............................................................................ ...........5.1.8.3

насос пневматический камерный ............................................................................. .........5.1.8.1

насос пневматический струйный ................................................................................ ......5.1.8.2

ножницы для резки сеток .................................................................................................... .7.2.4

обслуживание техническое периодическое ...................................................................... ..9.2.1

обслуживание техническое плановое ............................................................................. .....9.2.2

обслуживание техническое ............................................................................................. ........9.2

оборудование ....................................................................................................................... ....4.1

оборудование технологическое ................................................................................... ........4.1.1

оборудование транспортное ........................................................................................... .....4.1.2

отсек тепловой .................................................................................................................. ....8.3.5

пакетировщик термоформ ............................................................................................ ........8.3.7

периодичность технического обслуживания [ремонта]....................................................... 9.10

питатель ............................................................................................................................ ....5.2.9

площадка ударная ......................................................................................................... ........8.2.5

площадка ударно-вибрационная ........................................................................................ ..8.2.6

пневмоподъемник винтовой ................................................................................... ..............5.1.7

пневморазгрузчик ............................................................................................................ .....5.1.6

пневмотранспорт всасывающий ............................................................................. ..........5.1.5.1

пневмотранспорт всасывающе-нагнетательный ......................................................... .....5.1.5.3

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.41

 

пневмотранспорт нагнетательный .................................................................................... 5.1.5.2

покрытие пленочное ........................................................................................................... 8.3.14

полувагон .............................................................................................................................. 5.2.4

пресс-ножницы комбинированные ..................................................................................... 7.1.12

пригруз ................................................................................................................................ 8.2.16

пригруз безынерционный ................................................................................................ 8.2.16.3

пригруз инерционный ...................................................................................................... 8.2.16.2

продолжительность технического обслуживания [ремонта] .............................................. 9.11

течка двухрукавная .................................................................................................................. 6.6

расконсервация оборудования ................................................................................................ 9.9

распределитель лопастный ............................................................................................... 8.2.3.2

распределитель плужковый .............................................................................................. 8.2.3.3

распределитель шнековый ................................................................................................ 8.2.3.4

распылитель смазки .............................................................................................................. 8.1.6

регистр тепловой ................................................................................................................ 8.3.10

ремонт....................................................................................................................................... 9.3

ремонт по техническому состоянию ................................................................................... 9.3.6

ремонт капитальный ............................................................................................................. 9.3.1

ремонт неплановый .............................................................................................................. 9.3.4

ремонт плановый .................................................................................................................. 9.3.3

ремонт регламентированный ............................................................................................... 9.3.5

ремонт текущий .................................................................................................................... 9.3.2

сепаратор воздушный ......................................................................................................... 5.1.13

сепаратор магнитный ......................................................................................................... 5.1.12

смеситель ................................................................................................................................. 6.7

смеситель гравитационный .................................................................................................. 6.7.1

смеситель с принудительным перемешиванием ................................................................. 6.7.2

стан вибропрокатный ......................................................................................................... 8.2.28

состояние оборудования техническое .................................................................................... 9.4

хранение оборудования ........................................................................................................... 9.7

станок для заготовки спиральных анкеров .......................................................................... 7.1.8

станок для изгибания арматуры ......................................................................................... 7.1.11

станок для изгибания сеток и каркасов ............................................................................... 7.2.5

станок для резки ................................................................................................................... 7.1.2

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.42

 

станокправильно-отрезной .................................................................................................. 7.1.3

станок правильный ............................................................................................................... 7.1.1

стенд .................................................................................................................................... 8.2.29

степень очистки воздуха .................................................................................................... 5.1.16

тележка бетоновозная .............................................................................................................. 6.8

тележка для изделий ........................................................................................................... 8.4.12

термопакет ............................................................................................................................ 8.3.6

термопост .............................................................................................................................. 8.3.8

термоформа .......................................................................................................................... 8.3.4

траверса ................................................................................................................................. 8.4.9

транспорт пневматический .................................................................................................. 5.1.5

трудоемкость технического обслуживания [ремонта] ........................................................ 9.12

установка для заготовки и натяжения арматуры ................................................................ 8.1.9

установка для изготовления пространственных каркасов .................................................. 7.2.9

установка для механического набрызга ............................................................................ 8.2.26

установка для пневмобетонирования ................................................................................ 8.2.27

установка для приготовления смазки .................................................................................. 8.1.4

установка для сварки закладных элементов ........................................................................ 7.2.6

установка для смазки форм .................................................................................................. 8.1.5

установка для торкретирования ......................................................................................... 8.2.25

установка для упрочнения стержней вытяжкой ................................................................ 7.1.10

установка для электронагрева арматуры ............................................................................ 8.1.8

установка для электротермомеханического натяжения арматуры................................... 8.1.10

установка кассетная ............................................................................................................ 8.2.19

установка натяжная .............................................................................................................. 8.1.7

установка объемно-формовочная ...................................................................................... 8.2.21

установка радиального прессования ................................................................................. 8.2.24

установка роликового формования ................................................................................... 8.2.23

установка обжимная ............................................................................................................. 7.1.7

установка струйно-абразивная ............................................................................................. 7.2.7

установка шлифовальная ..................................................................................................... 8.4.5

устройство вибропротяжное .............................................................................................. 8.2.13

устройство для открывания [закрывания] бортов формы .................................................. 8.1.2

устройство заборное ......................................................................................................... 5.1.6.1

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.43

 

устройство распределительное ......................................................................................... ..8.2.3

устройство сводообрушающее .......................................................................................... 5.1.11

фильтр рукавный ............................................................................................................... 5.1.6.3

хоппер ................................................................................................................................... 5.1.3

цементопровод ................................................................................................................... 5.1.6.5

центрифуга .......................................................................................................................... 8.2.22

центрифуга осевая ........................................................................................................... 8.2.22.1

центрифуга ременная ...................................................................................................... 8.2.22.3

центрифуга роликовая ..................................................................................................... 8.2.22.2

циклон ................................................................................................................................. 5.1.14

цистерна-цементовоз ............................................................................................................ 5.1.4

шнек .................................................................................................................................... 5.1.6.4

эксплуатация техническая ....................................................................................................... 9.1

элеватор многоковшовый ..................................................................................................... 5.2.8

электрофильтр .................................................................................................................... 5.1.15

 


ДСТУ Б А.1.1-71-2000 с.44

Додаток А

(довідковий)

Визначення українських термінів

із складним змістом

 

Установки для зварювання закладних елементів за своїм призначенням поділяються на:

-механізовану установку для дугового зварювання опором під шаром флюсу таврових з'єднань анкерних стержнів з плоскими деталями закладних елементів;

-механізовану установку для дугового зварювання зварювальним дро­том у середовищі вуглекислого газу таврових з'єднань закладних елементів;

-машину для контактного рельєфного зварювання напусткових і тавро­вих з'єднань анкерів з плоскими деталями закладних елементів.

Поняттям "планове технічне обслуговування" охоплюється також обов'язкове щозмінне технічне обслуговування, обсяг якого регламентується технічною та експлуатаційною документацією на конкретний вид обладнання, незалежно від технічного стану його в момент початку обслуговування.


 

 

Выбор редакции: