Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-72-2000. ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Экологические характеристики строительних материалов

Термины и определения

Ecological characteristicsof building materials

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-72-2000. ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення

Чинний від 2001-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі буді­вельних матеріалів, що стосуються екологічних питань виробництва та вико­ристання будівельних матеріалів.

1.2Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, ві­домств.

 

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1Цей стандарт розроблений відповідно до вимогДСТУ 1.2  та  ДСТУ 1.5.

2.2 Для кожногопоняття встановлений один стандартизований термін

2.3Подані визначення можна, в разі необхідності, розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що вико­ристовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визна­чених у стандарті.

2.4У стандарті, як довідкові, подані німецькі(de),англійські(en),фран­цузькі(fr)та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

2.5У стандарті наведений абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі державні стандарти:

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

безвідхідна технологія                      de

                                                             en

                                                              fr

                                                             ru

Практичне використання знань, методів та засобів, що мають за мету забезпечити найбільш раціональне вико­ристання природних ресурсів, енергії та захистити навко­лишнє середовище

 

використання вторинної                 de

сировини

                                                             en

                                                              fr

                                                               

                                                             ru

Використання вторинної сировини для виробництва продукції, виконання робіт або одержання енергії

виробнича санітарія                         de

                                                             en

                                                              fr

                                                             ru

Система організаційних, гігі­єнічних та санітарно-техніч­них заходів і засобів, що запо­бігають впливу шкідливих ви­робничих чинників на працю­ючих

 

відходи виробництва                        de

                                                               

                                                             en

                                                               

                                                              fr

                                                             ru

abfallose Technologie

non-waste technology

sans-déchets texhnologie

безотходная технология

Практическое применение знаний, методов и средств, имеющих целью обеспечить наиболее рациональное использование природных ресур­сов, энергии и защитить окружаю­щую среду

Verwendung von sekundären

Rohmaterialien

use of secondary raw materials utilisation de secondaire

matières/premières

использование вторичного сырья

Применение вторичного сырья для производства продукции, выполне­ния работ или получения энергии

industrielles Gesundheitswesen/Sanität industrial sanitation

de production hygiène производственнаясанитария

 

Система организационных, гигие­нических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвра­щающих воздействие на работаю­щих вредных производственных факторов

 

industrielle Abfallprodukte/Indust-

rieabfälle

Industrial waste products/industrial

wastes

déchets production

отходы производства

Залишки сировини, матеріа­лів, напівфабрикатів, що ут­ворилися при виробництві продукції або виконанні ро­біт, і які втратили цілком чи частково вихідні споживчі властивості

відходи споживання                             de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

Вироби і матеріали, що втра­тили свої споживчі власти­вості в результаті фізичного або морального зносу

вторинна сировина                              de

                                                               

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

Матеріальні ресурси, які мо­жуть застосовуватися в народ­ному господарстві вдруге піс­ля використання в основному виробництві

 

екологічна проблема                            de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

Сукупність питань охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів

 

eкологія                                                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

Остатки сырья, материалов, полу­фабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или вы­полнении работ и утратившие пол­ностью или частично исходные пот­ребительские свойства

 

Verbrauchsabfälle

Consumption wastes

déchets consommation

отходыпотребления

Изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа

sekundäre Rohmaterialien/ Wertstoffe/

Sekundärrohstoffe

secondary raw materials

secondairematières/premièresвторичное сырье

 

Материальные ресурсы, которые могут применяться в народном хо­зяйстве вторично, после использо­вания в основном производстве

Umweltproblem

ecological problem

oecogenie problème

экологическаяпроблема

Совокупность вопросов охраны ок­ружающей среды и рационального использования природных ресур­сов

Ökologie

ecology/environmental biology

oecogénie

экология

4.11 Наука про взаємозв'язок жи­вих організмів між собою та навколишнім середовищем, тобто про взаємодію суспіль­ства й природи, людини і сере­довища

 

екологічний паспорт                            de

промислового підприємства               en

                                                               

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Комплекс даних, що виражені через систему показників, які відображають рівень вико­ристання підприємством при­родних ресурсів і ступінь його дії на навколишнє середовище

 

еколого-економічна діяльність           de

підприємства                                        

                                                                en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Діяльність підприємства, по­в'язана з відомостями щодо викидів у атмосферу, скидан­ня у водоймища та розміщен­ня відходів забруднюючих ре­човин у навколишнє середо­вище, з включенням даних щодо затрат на природоза­хисні заходи і їх ефективність

 

забруднення навколишнього             de

середовища                                            en

                                                                fr

                                                                ru

Наука овзаимосвязи живых орга­низмов между собой и окружающей средой, т.е. о взаимосвязи общества и природы, человека и среды

Ökologische Bescheinigung des Betriebs

ecological certificate of industrial enterprise

oecogéniepasseportindustriesentreprise

экологический паспорт промыш­ленного предприятия

 

Комплекс данных, выраженных че­рез систему показателей, отражаю­щих уровень использования пред­приятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружа­ющую среду

 

Ökologische und ökonomische Tätigkeit des Betriebs

ecological and economic activity

of enterprise

oecogénie-économiquelesactivitésentreprise

эколого-экономическая деятельность предприятия

 

Деятельность предприятия, связан­ная с сведениями о выбросах в ат­мосферу, сбросах в водоемы и раз­мещение отходов загрязняющих ве­ществ в окружающую среду, с вклю­чением данных о затратах на приро­доохранные мероприятия и их эф­фективность

Umweltverschmutzung

environmental pollution/contamination pollution de 1'environnement загрязнениеокружающейсреды

Несприятливі зміни в навколишньому середовищі, котрі цілком або частково є результатом діяльності людини, яка змінює фізико-хімічні властивості середовища і умови існування живих організмів

моніторинг навколишнього                de

 середовища                                           en

                                                                fr

                                                                ru

 

Система спостережень, оцінки та прогнозу стану навколишнього пориродного середовища, що дозволяє виділити зміни стану біосфери на природному фоні під впливом людської діяльності

 

охорона навколишнього                     de

природного середовища                      en

                                                                fr

                                                                ru

Система державних, вироб­ничих та громадських захо­дів, які забезпечують збере­ження природного середови­ща, придатного для життєді­яльності теперішнього та май­бутніх поколінь

природне середовище                          de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Сполучення природних і при­родно-антропогенних тіл та чинників, що діють на люди­ну, та природно-ресурсні еко­номічні показники його гос­подарської діяльності


Неблагоприятные изменения в ок­ружающей среде, которые целиком или частично являются результа­том деятельности человека, изменя­ющей физико-химические свойства среды и условия существования живых организмов

 

Umweltmonitoring

environmental monitoring

monitoring du milieu ambiant мониторингокружающейсреды

Система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды, позволяющая выделить изменения состояния би­осферы на естественном фоне под влиянием человеческой деятельнос­ти

Umweltschutz

environmental protection

protection du milieu ambiant

охрана окружающей природной среды

 

Система государственных, произ­водственных и общественных ме­роприятий, обеспечивающих со­хранение природной среды, при­годной для жизнедеятельности ны­нешнего и будущих поколений

Umwelt

Environment

un milieu naturelles природнаясреда

 

Сочетание природных и прородно-антропогенных тел и факторов, оказывающих воздействие на чело­века, и естественно-ресурсные эко­номические показатели его хозяй­ственной деятельности

4.17 природні ресурси                                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Природні об'єкти, що вико­ристовуються для прямого і побічного використання з ме­тою створення матеріальних благ, підтримання умов існу­вання живих організмів та під­вищення якості продукції

 

рекуперація відходів                            de

виробництва                                         

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Одержання заново раніше ви­користаної речовини, що міс­титься у відходах виробницт­ва, використання тепла хіміч­них реакцій

 

ресурси вторинної сировини               de

                                                               

                                                                en

                                                                fr

 

                                                                ru

 

Кількісне вираження конк­ретних видів вторинної сиро­вини


natürliche Ressourcen natural resources

naturelles ressources природныересурсы

 

Природные объекты, используе­мые для прямого и косвенного пот­ребления с целью создания матери­альных благ, поддержания условий существования живых организмов и повышения качества продукции

 

 

Rekuperation der industrielle

Abfallprodukte

recuperation of industrial wastes

recuperationdechetsproduction

рекуперация отходов производства

 

Получение вновь ранее использо­ванного вещества, содержащегося в отходах производства, использова­ние тепла химических реакций

 

 

Ressourcen der Wertstoffe/Sekun-

darrohstoffe

resources of secondary raw materials

ressources secondaire matieres/pre-

mieres

ресурсывторичногосырья

 

Количественное выражение конк­ретных видов вторичного сырья

 

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.8

 


5ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

5.1Безпека при виробництві будівельних матеріалів


 

5.1.4 безпечна відстань                                 de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Найменшадопустимавідс­тань між працюючим та дже­релом небезпеки, яка необ­хідна для забезпечення безпе­ки працюючого

 

безпечність виробничого                     de

процесу                                                  en

                                                                fr

                                                                ru

 

 

Властивість виробничого про­цесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умо­вах, що встановлені норма­тивною документацією

 

засіб захисту на виробництві             de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Засіб, використання якого по­переджує або зменшує дію шкідливих виробничих чин­ників на працюючих

 

засіб індивідуального захисту            de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Засіб, призначений для захис­ту одного працюючого


Sicherheitsabstand

safety distance

Distance de securite

безопасное расстояние

 

Наименьшее допустимое расстоя­ние между работающим и источни­ком опасности, необходимое для обеспечения безопасности работа­ющего

 

Sicherheit des Arbeitsvorgang

safety of manufacturing procese

Securitedelafabrication

безопасность производственного процесса

 

Свойство производственного про­цесса сохранять соответствие тре­бованиям безопасности труда в ус­ловиях, установленных норматив­ной документацией

 

Arbeitsschutzmittel

protective means

Moyen de protection (dans 1'industrie) средствозащитынапроизводстве

 

Средство, применение которого предотвращает или уменьшает воз­действие вредных производствен­ных факторов на работающих

 

Individuelles Schutzmittel

individual protective means

Moyen de protection individuelle средствоиндивидуальнойзащиты

 

Средство, предназначенное для за­щиты одного работающего

5.1.6
засіб колективного захисту                 de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Засіб, призначений для одно­часного захисту двох і більше працюючих

 

шкідливий виробничий чинник         de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Виробничий чинник, дія яко­го на працюючого в певних умовах приводить до захво­рювання або зниження пра­цездатності


kollektives Schutzmittel

collective protective means

Moyen de protection collective средствоколлективнойзащиты

 

Средство, предназначенное для од­новременной защиты двух и более работающих

 

pathogener Arbeisfaktor

harmful industrial factor

Facteur industriel nocif

вредный производственный фактор

 

Производственный фактор, воздей­ствие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению рабо­тоспособности

 

                 5.2Повітря робочої зони та навколишнього середовища


 

5.2.1

 

 

 

 

 

 

5.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3

аерогель                                                 de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Пил, що осів з повітря

 

aерозоль                                                 de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Дисперсна система, в якій дисперсна фаза може склада­тись із твердих і рідких части­нок, що знаходяться в завис­лому стані невизначено до­вгий час

 

аспіраційний пристрій                         de

                                                               

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru


 

Aerogel

aerogel

aérogel

аэрогель

 

Пыль, осевшая из воздуха

 

Aerosolaerosol

aerosolаэрозоль

 

Дисперсная система, в которой дис­персная фаза может состоять из твердых и жидких частиц, находя­щихся во взвешенном состоянии не­определенно долгое время

 

Aspirationsluftung (Luftsauger)

Saugapparat

Aspirator

Aspirateur

аспирационноеустройство


 

     


ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.10

 


 

 

 

 

 

5.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6
Пристрій для очищення по­вітря шляхом його примусо­вого протягування через поглинальні розчини, сорбенти, фільтри

 

граничнодопустима                            de

концентрація шкідливих

речовин у повітрі робочої зони

                                                                en

 

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

 

Концентрації, які протягом нормованого часу не можуть викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, що можна виявити сучасними ме­тодами досліджень у процесі роботи або у віддалені тер­міни життя теперішнього і на­ступного поколінь

 

запиленість повітря                              de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Характеристика чистоти по­вітря, під якою мається на ува­зі масова концентрація пилу

 

ізолюючі посадки                                 de

                                                                en

                                                               

                                                                fr

                                                                ru
Устройство дляочисткивоздуха путем его принудительного протя­гивания через поглотительные раст­воры, сорбенты, фильтры

 

Maximal zulässige Konzentrationen gesundheitsgefahrdender Stoffe in der Luft der Arbeitszone

maximum allowable concentrations

of harmful substances in the air of working zone

Concentration limite des substances nocives 1'air de la zone du travail предельнодопустимаяконцентра­циявредныхвеществввоздухерабочейзоны

 

Концентрации, которые в течение нормированного времени не могут вызвать заболеваний или отклоне­ний в состоянии здоровья, обнару­живаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настояще­го и последующего поколений

 

 

Luftstaubförmige

dust content in the air

se couvrir de poussière air запыленностьвоздуха

 

Характеристика чистоты воздуха, под которой подразумевается мас­совая концентрация пыли

 

Schutzpflanzungen/Waldschutzstreifen protective plantations/ protective belt

of trees

isolation ajustement изолирующиепосадки


 


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.11

 


 

 

 

 

 

 

 

5.2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.10
Посадки щільної структури (смуги або невеликі масиви), які створюють на шляху забрудненого повітряного потоку механічну перепону, що змушує потік обтікати масив

 

 

коефіцієнт очищення повітря             de

від пилу                                                  en

                                                                fr

                                                                ru

 

 

Відношення кількості пилу в одиниці об'єму газу після і до очищення

 

контроль за станом навко-                  de

лишнього середовища

                                                                en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Передбачає аналіз проб повітря, води і грунту з допомогою експрес-методів

 

концентрація пилу                               de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Кількісне співвідношення дисперсної фази та диспер­сійного середовища

 

 

метрологія пилового                            de

контролю                                               en

                                                                fr

                                                                ru
Посадкиплотной структуры (пол­осы или небольшие массивы), кото­рые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, заставляющую поток об­текать массив

 

Luftreinigungsgrad für Staub coefficient of cleaning air from dust coefficient élimination air des poussière коэффициенточисткивоздухаотпыли

 

Отношение количества пыли в еди­нице объема газа после и до очист­ки

 

 

Luftverschmutzungkontrolle/ Um-weltverschmutzungskontrolle atmospheric pollution control/environ­mental pollution control contrôle/véritication état de milieu air ambiant

контроль состояния окружающей среды

 

Предусматривает анализ проб воз­духа, воды и почвы с помощью экс­пресс-методов

 

Staubkonzentration

dust concentration concentration poussière концентрацияпыли

 

Количественное соотношение дис­персной фазы и дисперсионной среды

 

 

Metrologie der Staubkontrolle

dust control metrology

métrologie poussière de contrôle метрологияпылевогоконтроля


 

           


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.12

 


 

 

 

 

 

 

 

5.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.13
Комплекс заходів, які вклю­чають контроль запиленості атмосферного повітря та по­вітря виробничих приміщень, контроль пилових викидів вентиляційними (аспіраційними) системами

 

об'ємні витрати повітря                       de

 

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Об'єм повітря, що рівномірно проходить через систему від­бору проб за одиницю часу

 

Пил                                                         de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Дисперсна система, яка скла­дається із газоподібного дис­персійного середовища і твер­дої дисперсної фази, частинки якої за розмірами знаходяться в діапазоні від близьких до молекул, які можна побачити неозброєним оком (приблиз­но від0,001до100мкм) і во­лодіють властивістю знаходи­тись у завислому стані трива­лий час

 

пил виробничий                                    de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 


Комплекс мер,включающихконт­рользапыленностиатмосферного воздуха и воздуха производствен­ных помещений, контроль пылевых выбросов вентиляционными (аспи-рационными) системами

 

volumetrischer Luftausstromung/

Luftluss

volumetric air discharge/airflow

de volume consommation du air объемныйрасходвоздуха

 

Объем воздуха, равномерно прохо­дящий через систему отбора проб за единицу времени

 

Staub

Dust

poussière

пыль

 

Дисперсная система, состоящая из газообразной дисперсионной сре­ды и твердой дисперсной фазы, частицы которой по размерам нахо­дятся в диапазоне от близких к мо­лекулам до видимых невооружен­ным глазом (примерно от 0,001 до 100 мкм) и обладают свойством на­ходиться во взвешенном состоянии продолжи-тельное время

 

 

Industriestaub

industrial dust

poussière de la production

пыль производственная


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.13

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.16
Утворюється в результаті ме­ханічних, хімічних, біологічних і фізичних процесів, які вводяться в дію, здійснюються або контролюються людьми (при бурінні, подрібненні, помелі гірських порід, транспортуванні, упакуванні, сортуванні сипких матеріалів, механічній обробці деталей і т.ін.)

 

пил дезінтеграції                               de

                                                             en

                                                              fr

                                                             ru

 

Є наслідком виробничих опе­рацій, пов'язаних з руйнуван­ням та подрібненням твердих матеріалів і транспортуван­ням сипких матеріалів

 

пил конденсації                                 de

                                                             en

                                                              fr

                                                             ru

 

Виникає, коли в повітрі утво­рюються тверді частинки внас­лідок охолодження і конден­сації парів металів і неметалів, які виділяються при високо­температурних процесах:зва­рюванні, електроплавленні тощо

 

Пиломір                                              de

                                                             en

                                                              fr

                                                             ru

 

Прилад, який вірогідно, без­перервно, автоматично ви­мірює концентрацію запиле­ності повітря та пилових ви­кидів


Образуется врезультатемеханичес­ких, химических, биологических и физических процессов, которые вводятся в действие, осуществляют­ся или контролируются людьми (при бурении, дроблении, помоле горных пород, транспортировке, упаковке, сортировке сыпучих ма­териалов, механической обработке деталей и т.д.)

 

Disintegrationstaub

disintegration dust

poussière de la désintégration

пыль дезинтеграции

 

Является следствием производст­венных операций, связанных с раз­рушением и измельчением твердых материалов и транспортировкой сыпучих материалов

 

Kondensationstaub

condensation dust

poussière de la condensation

пыль конденсации

 

Возникает, когда в воздухе образу­ются твердые частицы вследствие охлаждения и конденсации паров металлов и неметаллов, выделяю­щихся при высокотемпературных процессах: сварке, электроплавке и т.п.

 

Staubmesser

dustcounterconimètreпыломер

 

Прибор, достоверно, непрерывно, автоматически измеряющий кон­центрацию запыленности воздуха и пылевых выбросов

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.14

 


5.2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.19

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.21


поглинальний розчин                          de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Розчин або розчинник, які призначені для поглинання шкідливої речовини із повіт­ря

 

показник забруднення                        de

навколишнього                                    en              e

повітряного  середовища                     fr

 

                                                                ru

 

 

Відношення кількості шкідли­вих речовин, що виділяються в повітря, до гранично допус­тимої концентрації цих речо­вин

 

проба повітря                                        de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Об'єм повітря, відібраний для вимірювання концентрації шкідливих речовин

 

санітарно-захисна зона                        de

промислового підприємства              

                                                                en

                                                               

                                                                fr

                                                                ru

 

 

Територія, яка сприяє розсію­ванню забруднюючих вики­дів з допомогою відводу на ве­лику (350 м і більше) висоту

 

стандартні розчини                              de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

                                                               


Absorber

absorbing solution

absorber la solution

поглотительный раствор

 

Раствор или растворитель, предна­значенные для поглощения вредно­го вещества из воздуха

 

Kennziffer der Luftverschmutzung atmospheric pollution indicator expozant de contamination milieu air ambiant

показатель загрязнения

окружающей воздушной среды

 

Отношение количества выделяю­щихся в воздух вредных веществ к предельно допустимой концентра­ции этих веществ

 

Luftprobe

air sample

échantillon d'une air

проба воздуха

 

Объем воздуха, отобранный для из­мерения концентрации вредных ве­ществ

 

sanitäre Schutzzone der Industrieun-ternehmung

sanitary protective zone of industrial enterprise

sanitaré protectionzonedeproduction

санитарно-защитная зона промышленного предприятия

 

Территория, способствующая рас­сеиванию загрязняющих выбросов посредством отвода на большую (350 м и более) высоту

 

Standardlösungen

standard solutions

solution normale

стандартныерастворы


 


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.15

 


 

 

 

 

 

 

5.2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.23


Розчини, що містять в оди­ниці об'єму визначену кіль­кість шкідливої речовини,яку вимірюють, або її хіміко-ана-літичний еквівалент

 

фільтруючі посадки                              de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Посадки, що продуваються, та ажурні за структурою, які виконують роль механічного і біологічного фільтру при про­ходженні забрудненого повіт­ря через зелений масив

 

якість атмосфери                                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Сукупність властивостей ат­мосфери, що визначає ступінь дії фізичних, хімічних і біоло­гічних чинників на людей, ро­слинний та тваринний світ, а також на матеріали, конст­рукції і навколишнє середови­ще в цілому і визначається по­казниками забруднення


Растворы, содержащие в единице объема определенное количество измеряемого вредного вещества или его химико-аналитического эк­вивалента

 

Filtrierpflanzungen

filtering plantations

filtre d'arrêt

фильтрующиепосадки

 

Посадки, продуваемые и ажурные по структуре, выполняющие роль механического и биологического фильтра при прохождении загряз­ненного воздуха сквозь зеленый массив

 

Luftgualität

atmosphere quality

qualité atmosphere

качествоатмосферы

 

Совокупность свойств атмосферы, определяющая степень воздействия физических, химических и биологи­ческих факторов на людей, расти­тельный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окру­жающую среду в целом и определя­ется показателями загрязнения


 

5.3Методиконтролюзапиленості повітря виробничих приміщень

та організованих викидів

 


5.3.1

 

 

 

 

 


Акустичний метод                                de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на вимірюванні параметрів акустичного поля при наявності частинок пилу в просторі між джерелом та приймичем пилу


akustische Methode

acoustic method

méthode de acoustique

акустический метод

 

Метод, основанный на измерении параметров акустического поля при наличии частиц пыли в пространстве между источником и приемником звука


ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.16

 


5.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5


ваговий метод                                       de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на фільт­рації запиленого повітря че­рез той чи інший фільтр з на­ступним ваговим визначен­ням кількості уловленого пи­лу

 

ємкісний метод                                     de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на вимі­рюванні ємкості конденсато­ра при введенні частинок пи­лу між його пластинами

 

зарядно-контактний метод                 de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на елект­ризації аерозольних частинок у полі перемінного від'ємного коронного розряду і наступ­ному вимірюванні їх сумарно­го заряду, який індуктивне наводиться на стінках цилінд­ра вимірювальної камери по-вітрязабірної частини

 

 

індукційний метод                                de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на вимі­рюванні індукованого заряду на електроді вимірювальної камери, що виник під час руху через камеру заряджених пи­лових частинок


Gewichtsmethode

gravimetric method

méthode de poids

весовой метод

 

Метод, основанный на фильтрации запыленного воздуха через тот или иной фильтр с последующим весо­вым определением количества уловленной пыли

 

Kapazitatsmethode capacitance method méthode de capacite емкостныйметод

 

Метод, основанный на измерении емкости конденсатора при введе­нии частиц пыли между его пласти­нами

 

 

ladungkontakt Methode

charge-contact method

méthode de charger-contact

зарядно-контактный метод

 

Метод, основанный на электриза­ции аэрозольных частиц в поле пе­ременного отрицательного корон­ного разряда и последующем изме­рении их суммарного заряда, ин­дуктивно наводимого на стенках цилиндра измерительной камеры воздухозаборной части

 

 

Induktionsmethode induction method

méthode de inducteur индукционныйметод

 

Метод, основанный на измерении индуцированного на электроде из­мерительной камеры заряда, воз­никшего при движении через каме­ру заряженных пылевых частиц

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.17

 


5.3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.9 
метод механічної вібрації
                    de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на вимі­рюванні зміни частоти еле­мента, що коливається, при осадженні на ньому пилу

 

оптичний метод                                    de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на вимі­рюванні інтенсивності світло­вого пучка, що проходить че­рез середовище пилу (завис­лий або осаджений пил) внас­лідок його поглинання, роз­сіювання та заломлення

 

п'єзоелектричний метод                      de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на реєст­рації зміни частоти коливання п'єзорезонансного контуру під дією маси пилу, який осі­дає на п'єзоелемент

 

радіоізотопний метод                           de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Метод, заснований на власти­востях радіоактивного вип­ромінювання поглинатися частинками пилу


Methode der mechanischen Vibration Mechanical vibration method

méthode de mecaniqie vibration

методмеханическойвибрации

 

Метод, основанный на измерении изменения частоты колеблющегося элемента при осаждении на нем пыли

 

optische Methode

Optical method

méthode de optique оптическийметод

 

Метод, основанный на измерении интенсивности проходящего через пылевую среду (взвешенную или осажденную пыль) светового пучка вследствие его поглощения, рассеи­вания и преломления

 

 

piezoelektrische Methode piezoelectric method

méthode de piezo-electrique пьезоэлектрическийметод

 

Метод, основанный на регистрации изменения частоты колебания пье-зорезонансного контура под дейст­вием массы пыли, которая осажда­ется на пьезоэлемент

 

radioisotopische Methode radioisotopic method

méthode de radioisotope радиоизотопныйметод

 

Метод, основанный на свойствах радиоактивного излучения погло­щаться частицами пыли


5.4 Методи очищення робочої зони від пилу

 


5.4.1


електричнеочищення                        de

                                                               en

                                                                fr

                                                                ru
elektrische Reinigung

electric cleaning

purification/epuration electrique

электрическаяочистка


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.18

 


 

 

 

 

 

 

5.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4


Очищення, під час якого осад­ження завислих у газовому потоці частинок відбувається під дією електромагнітного поля високої напруги

 

механічне очищення                            de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Очищення, під час якого осад­ження частинок проходить під дією сили тяжіння, інер­ційних або центробіжних сил

 

мокре очищення                                   de

 

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Очищення, під час якого запи-лений потік пропускають крізь шар рідини або зрошу­ють потоком рідини

 

фільтрування                                         de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Пропускання запилених пото­ків крізь пористі перегородки


Очистка, прикоторой осаждение взвешенных в газовом потоке час­тиц происходит под воздействием электромагнитного поля высокого напряжения

 

mechanische Reinigung mechanical cleaning

mécanique purification/épuration механическаяочистка

 

Очистка, при которой осаждение частиц происходит под действием силы тяжести, инерционных или центробежных сил

 

feuchte Reinigung/ Reinigung im

Nassverfahren

"wet process" cleaning

purification/epurationmouille

мокрая очистка

 

Очистка, при которой запыленный поток пропускают через слой жид­кости или орошают потоком жид­кости

 

Filtration

filtration

filtrationфильтрование

 

Пропускание запыленных потоков через пористые перегородки

 


 

 

 

5.5.1


 

5.5 Промислові стічні води

 

виробничі стічні води                           de

                                                                en

 

                                                                fr

                                                                ru

 

Води, які використані на ви­робничі потреби і забруднені різними домішками, що змі­нили їх первісний хімчний склад та фізичні властивості


 

 

 

Industrieabwasser

industrial wastewaters/ industrial

sewage

de production secondaire eau

производственные сточные воды

 

Воды, использованные на произ­водственные нужды и загрязненные различными примесями, изменив­шими их первоначальный химичес­кий состав и физические свойства

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.19

 


5.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4
дезінфекція                                            de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Знезаражування очищених стічних вод з метою знищення хвороботворних бактерій, вірусів та мікроорганізмів, які містяться в них

 

гігієнічнаграничнодопустима           de

концентрація хімічної

речовини в стічній воді

                                                                en

 

 

                                                                fr

 

 

                                                                ru

 

 

 

Максимальна концентрація, яка не впливає прямо чи опо­середковано на стан здоров'я теперішнього і наступного поколінь людини при дії на організм та не погіршує гігіє­нічні умови водокористуван­ня

 

границя екологічного                          de

зрушення

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Кількість води, в якій вміст за­бруднюючих домішок дорів­нює одній дозі

 


Desinfektion

disinfectiondésinfectionдезинфекция

 

Обеззараживание очищенных сточ­ных вод с целью уничтожения со­держащихся в них болезнетворных бактерий, вирусов и микроорганиз­мов

 

hygienisch maximal zulassige

Konzentration an chemische Substanz

im Abwasser

hygienic maximum allowable concent­ration of chemical substance

in wastewater

hygiénique limite admissible concent­-

ration des chimique matiere des eaux vannes

гигиеническая предельно допусти­мая концентрация химического вещества в сточной воде

 

Максимальная концентрация, ко­торая не влияет прямо или опосред­ствованно на состояние здоровья настоящего и последующего поко­лений человека при воздействии на организм и не ухудшает гигиени­ческие условия водопользования

 

Verschiebung von ökologischen

Grenzen

ecological shift boundary

limite d'un oecogenie déplacement границаэкологическогосдвига

 

Количество воды, в которой содер­жание загрязняющих примесей рав­но одной дозе

 


 


ДСТУ Б А.1.1 -72-2000 с.20

 


5.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.7
замкнуті системи                                  de

водозабезпечення

промислових підприємств                   en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Системи водного господарст­ва підприємств, промислових вузлів і територіально-вироб­ничих комплексів, за яких всі рідкі відходи після відповід­ного оброблення повертають­ся для повторного викорис­тання або переробляються на вторинну сировину

 

зона впливу                                           de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Та частина потоку або водо­ймища, в яку попадають стіч­ні води із зони забруднення або ж безпосередньо із вики­ду, але внаслідок невисокої концентрації забруднюючих речовин або ж короткочасно­го забруднення в ній збері­гається природний характер біологічних та біохімічних процессів

 

зона забруднення                                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru


geschlossene Wasserzufuhrsysteme

von Industrieunternehmungen

closed water supply systems of

industrial enterprises

clos système de distribution d'eau

production

замкнутые системы водообеспече-

ния промышленных предприятий

 

Системы водного хозяйства пред­приятий, промышленных узлов и территориально-производственых комплексов, при которых все жид­кие отходы после соответствующей обработки возвращаются для пов­торного использования или перера­батываются на вторичное сырье

 

 

Einflusszone

influence zone influence/effet zone

зона влияния

 

Та часть потока или водоема, в ко­торую попадают сточные воды из зоны загрязнения или же напосред-ственно из сброса, но вследствие не­высокой концентрации загрязняю­щих веществ или же кратковремен­ности загрязнения в ней сохраняет­ся естественный характер биологи­ческих и биохимических процес­сов

 

 

Verschmutzungszone contaminated zone

pollution zone

зоназагрязнения

 


 


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.21

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.11
Частина потоку або водойми­ща, в якій при надходженні за­бруднюючих речовин пору­шуються природні біологічні і біохімічні процеси, а концент­рація забруднюючих речовин перевищує встановлені норми за санітарними, рибогоспо­дарськими або іншими показ­никами

 

 

коефіцієнт змішування                        de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Показує, яка частина витрати річки змішується зі стічними водами

 

 

кратність розбавлення                         de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Характеристика, що показує, в скільки разів знизилась кон­центрація забруднюючої ре­човини в стічних водах на ділянці, яку розглядають

 

норма водовідвсдення                          de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Кількість стічних вод, які від­водяться від промислового підприємства в водоймище, при доцільній нормі водоспо­живання

 

норма водоспоживання                       de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru


Часть потока или водоема, в кото­рой при поступлении загрязняю­щих веществ нарушаются естест­венные биологические и биохими­ческие процессы, а концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормы по санитар­ным, рыбохозяйственным или дру­гим показателям

 

Mischverhältnis

mixing coefficient

coefficient de mélange коэффициентсмешения

 

Показывает, какая часть расхода реки смешивается со сточными во­дами

 

Verdunnungsverhaltnis dilution ratio

multiplicité ordre de dilution кратностьразбавления

 

Характеристика, показывающая во сколько раз снизилась концентра­ция загрязняющего вещества в сточных водах на рассматриваемом участке

 

Norm für Wasserableitungsmengen water disposal rate

normed'uned'écoulement

норма водоотведения

 

Количество сточных вод, отводи­мых от промышленного предпри­ятия в водоем, при целесообразной норме водопотребления

 

Norm für Wasserverbrauch water use rate

norme d'une water consumption

нормаводопотребления

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.22

 


 

 

 

 

 

5.5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.14


Доцільна кількість води, яка необхідна для виробничого процесу і встановлена за нор­мативними документами

 

приведене значення                              de

концентрації забруднюючих

речовин                                                  en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Величина, яка виражена в пе­ревищеннях над природним фоном, тобто над вмістом ре­човини, яку розглядають, у воді річки або водоймища

 

розбавлення                                           de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Процес зниження концент­рації забруднюючих речовин, які входять до складу стічних вод, за рахунок змішування з водою річки або водоймища

 

самоочищення води                             de

водоймищ

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Сукупність взаємозв'язаних гідродинамічних, фізико-хі-мічних, мікробіологічних та гідробіологічних процесів, що ведуть до відновлення пер­винного (фонового) стану во­дного об'єкта


Целесообразное количество воды, необходимое для производствен-но­го процесса, установленное по нор­мативным документам

 

Konzentrationswerte der Verschmut-zungsstoffe

values of contaminant/ pollutant con­centration over natural background one réduit valeur de concentration contaminei nocives

приведенное значение концентра-

­ции загрязняющих веществ

 

Величина, выраженная в превыше­ниях над естественным фоном, т.е. над содержанием рассматриваемо­го вещества в воде реки или водо­ема

 

 

VerdünnungDilution

dilutionразбавление

 

Процесс снижения концентрации загрязняющих веществ, входящих в состав сточных вод, за счет смеше­ния с водой реки или водоема

 

 

Selhstreinigung des Wasser der Wasserbehalters

self-purification of water basins autodéfense eaux réservoir d'aau самоочищениеводыводоемов

 

Совокупность взаимосвязанных гидродинамических, физико-хими­ческих, микробиологических и гид­робиологических процессов, веду­щих к восстановлению первона­чального (фонового) состояния во­дного объекта

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.23

 


5.5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.16


ступінь забруднення                            de

стічних вод                                            en

                                                                fr

 

                                                                ru

 

Показник, що оцінюється кон­центрацією, тобто масою до­мішок в одиниці об'єму

 

якість води                                            de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Характеристика, що отриму­ється порівнянням фактичної максимальної концентрації забруднюючої речовини з граничнодопустимою кон­центрацією цієї самої речови­ни, яка нормується норматив­ними документами


Grad der Abwasserverschmutzung

contaminant level of sewage waters

degré de poluution/impuretés eaux

vannes

степень загрязнения сточных вод

 

Показатель, оцениваемый концент­рацией, т.е. массой примесей в еди­нице объема

 

Wasserqualität

water quality

qualité eaux

качествоводы

 

Характеристика, получаемая сопо­ставлением фактической макси­мальной концентрации загрязняю­щего вещества с предельно допус­тимой концентрацией этого же ве­щества, нормируемой нормативны­ми документами

 


 

5.6Методиочищенияпромислових стічнихвод

 


5.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2


біологічні методи                                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Методи, засновані на проце­сах біологічного окислення органічних сполук, які міс­тяться в стічних водах

 

біохімічні методи                                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Методи, засновані на проце­сах поглинання деякими ви­дами мікроорганізмів орга­нічних речовин, що знахо­дяться в стічних водах, які є для них джерелом харчування


biologische Methoden

biological methods

méthode de biologique

биологические методы

 

Методы, основанные на процессах биологического окисления органи­ческих соединений, содержащихся в сточных водах

 

biochemische Methoden biochemical methods

méthode de biochimie биохимическиеметоды

 

Методы, основанные на процессах поглощения некоторыми видами микроорганизмов органических ве­ществ, находящихся в сточных во­дах, которые являются для них ис­точником питания

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.24

 


5.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5


глибоке очищення                                de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Доочищення стічних вод, що використовується для вида­лення частинок активного му­лу, біоплівки, залишкового забруднення органічного по­ходження, поверхнево-актив­них речовин, біогенних по­верхнево-активних речовин, біогенних елементів, бактері­альних забруднень, які міс­тяться в біологічно очищених стічних водах, та які шкідливо впливають на водоймища

 

механічне очищення                            de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Процес вилучення із стічних вод грубодисперсних неро­зчинних домішок органічних та неорганічних речовин шля­хом їх відстоювання, процід­жування, фільтрації, центри­фугування

 

самоочищення водних мас                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Сукупність гідродинамічних, біохімічних, хімічних та фізичних процесів, що призводять до зниження концентрацій забруд-нюючих речовин у воді


umfassende Reinigung

Deep cleaning

profound purification/epuration

глубокая очистка

 

Доочисткасточных вод, применяе­мая для удаления содержащихся в биологически очищенных сточных водах частиц активного ила, био­пленки, остаточных загрязнений органического происхождения, по­верхностно-активных веществ, био­генных поверхностно-активных ве­ществ, биогенных элементов, бак­териальных загрязнений, которые оказывают вредное влияние на во­доемы

 

 

mechanische Reinigung

mechanical cleaning

méchanique purification/épuration

механическая очистка

 

Процесс извлечения из сточных вод грубодисперсной нерастворимой примеси органических и неоргани­ческих веществ путем их отстаива­ния, процеживания, фильтрации, центрифугирования

 

Selbstreinigung der Wassermassen

self-purification of water masses autodefenss eaux masses самоочищениеводныхмасс

 

Совокупность гидродинамических, биохимических, химических и фи­зических процессов, приводящих к снижению концентраций загрязня­ющих веществ в воде

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.25

 


5.6.6


хімічні та фізико-хімічні                      de

методи

                                                                en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Процес вилучення із стічних вод тонкодисперсних і роз­чинних домішок неорганіч­них речовин та органічних ре­човин, що важко окислюють­ся біохімічними методами, шляхом їх видалення, осад­ження та руйнування з допо­могою хімічних сполук, шля­хом комбінації методів фізич­ної та хімічної дії


chemische und chemisch-physikalische

Methoden

chemical and physical-chemical

methods

méthode de chimique physique-

chimique

химические и физико-химические

методы

 

Процесс извлечения из сточных вод тонкодисперсной и растворимой примеси неорганических и трудно­окисляемых биохимическими мето­дами органических веществ путем их выделения, осаждения и разру­шения с помощью химических со­единений, путем комбинации мето­дов физического и химического воздействия

 


6ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИКОНТРОЛЮЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 


6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2
аналітичним сигнал
                             de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Середнє значення результатів вимірювання фізичної величини, функціонально зв'язане з вмістом компонентів, які вимірюються

 

Вибірковість                                          de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Можливість вимірювання концентрації шкідливої речо­вини на фоні супровідних ре­човин

 


analytisch Signal

analytical signal

signal analytique

аналитический сигнал

 

Среднее значение результатов из­мерения физической величины, функционально связанное с содер­жанием измеряемых компонентов

 

Selektivität

selectivity

sélectivité

избирательность

 

Возможность измерения концент­рации вредного вещества на фоне сопутствующих веществ


 

 

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.26

 


6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6
градуювальний графік
                        de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Графічне вираження залеж­ності аналітичного сигналу від концентрації (або) кіль­кості шкідливої речовини

 

градуювальні розчини                         de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Розчини, які приготовані із стандартних або допоміжних розчинів, що призначені для побудови градуювального графіка

 

діапазон концентрацій,                       de

що вимірюються                                   en

 

                                                                fr

                                                                ru

 

Зона значень концентрацій, що вимірюються, яка пере­дбачена конкретною методи­кою

 

залишкова кількість                            de

забруднюючої речовини                      en

 

                                                                fr

                                                                ru

 

 

Активна частка препарату або його похідні, а також не­минучі хімічні домішки у пре­параті, які мають хімічну або біологічну активність і мо­жуть шкідливо впливати на організм


Eichtafel

calibration chart

calibration graphique

градуировочныйграфик

 

Графическое выражение зависи­мости аналитического сигнала от концентрации (или) количества вредного вещества

 

Eichlösungen

calibration solutions

calibration solution

градуировочныерастворы

 

Растворы, приготовленные из стан­дартных или вспомогательных рас­творов, предназначенные для пост­роения градуировочного графика

 

Konzentrationsbereich

range of measured concentrations/

effective range

gamme de mesure des concentration диапазонизмеряемыхконцентраций

 

Область значений измеряемых кон­центраций, предусмотренная конк­ретной методикой

 

Restmenge an Verunreinigungen residual quantity of contaminants/

pollutants

restant de quantite pollution de nocive остаточноеколичествозагрязня­ющеговещества

 

Активная часть препарата или его производные, а также неизбежные химические примеси в препарате, которые имеют химическую или би­ологическую активность и могут вредно влиять на организм


 


ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.27

 


6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9
зона
гострої дії                                      de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Відношення смертельної кон­центрації шкідливої речовини до мінімальної (порогової) концентрації, що викликає зміни біологічних показників на рівні цілісного організму, які виходять за межі присто-совувальних фізіологічних ре­акцій

 

зона хронічної дії                                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Відношення мінімальної (порогової) концентрації, що викликає зміни біологічних показників на рівні цілісного організму, які виходять за ме­жі пристосовувальних фізіологічних реакцій, до мінімальної (порогової) концентрації, яка викликає шкідливу дію в хронічному експерименті по 4 год п'ять разів на тиждень протягом не менше чотирьох місяців

 

канцерогенні речовини                       de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Хімічні сполуки, які проявля­ють трансформуючу актив­ність і здатність викликати канцероген-ні, тератогенні (порушення процесів ембрі­онального розвитку) або му­тагенні зміни в організмах


Gefahrenzone hoher Aktivität

zone of sharp action

zonedeaiguaction

зона острогодействия

 

Отношение смертельной концент­рации вредного вещества к мини­мальной (пороговой) концентра­ции, вызывающей изменения био­логических показателей на уровне целостного организма, выходящие за пределы приспособительных фи­зиологических реакций

 

 

chronische Gefahrenzone

zone of chronic action

zonedechroniceaction

зона хронического действия

 

Отношение минимальной (порого­вой) концентрации, вызывающей изменения биологических показа­телей на уровне целостного орга­низма, выходящие за пределы при­способительных физиологических реакций, к минимальной (порого­вой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом эк­сперименте по 4 ч пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев

 

 

Krebserregende Substanzen carcinogenic substances krebserregenic nocive канцерогенныевещества

 

Химические соединения, проявля­ющие трансформирующую актив­ность и способность вызывать кан­церогенные, тератогенные (нару­шения процессов эмбрионального развития) или мутагенные измене­ния в организмах

 


 

 

 


ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.28

 


6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11

 

 

 

 

 

 

 

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14
коефіцієнт можливості
                         de

інстиляцінного отруєння

                                                                en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Відношення максимально до­сяжної концентрації шкідли­вої речовини у повітрі при 20°С до смертельної концент­рації речовини для мишей

 

комплесний показник                         de

забруднення                                          en

                                                                fr

                                                                ru

 

Забруднення від дії декількох забруднюючих речовин

 

методика виміру концентрацій          de

шкідливих речовин                              en

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Докладний опис засобів вимі­рювань, умов і операцій, які забезпечують регламентовані характеристики точності

 

нижня границя вимірювання             de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Найменше значення концент­рацій, яке вимірюється з до­пустимою похибкою

 

одиничний показник                           de

забруднення                                          en

 

                                                                fr

                                                                ru


Koeffizient der möglichen

Danervergiftung

coefficient of possible instilling

poisoning

coefficient de capacité instilling

empoisonnement

коэффициент возможности

инсталляционного отравления

 

Отношение максимально достижи­мой концентрации вредного вещес­тва в воздухе при 20°С к смертель­ной концентрации вещества для мышей

 

Komplexer verschmutzungsindex complex contamination index/value complexe indice/exposant de pollution комплексныйпоказательзагрязнения

 

Загрязнение от воздействия не­скольких загрязняющих веществ

 

Meßstechnik

Measuring technique

méthode de mesure concentration substance nocive

методика измерения концентраций вредных веществ

 

Подробное описание средств изме­рений, условий и операций, кото­рые обеспечивают регламентиро­ванные характеристики точности

 

untere Messbarkeitsgrenze

lower limit of the measuring range intérieure limite de mesure нижнийпределизмерения

 

Наименьшее значение концентра­ций, измеряемое с допустимой по­грешностью

 

Verunreinigungsgrad

unit index of contamination/unit

value of contamination

unitaire indice/exposant de pollution

единичный показатель загрязнения


ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.29

 


 

 

 

6.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17
Забруднення від дії однієї за­бруднюючої речовини

 

одна доза індивідуальної                     de

речовини

                                                                       en

 

                                                                       fr

                                                                       ru

 

Кількість речовини, яка від­повідає гранично допустимій концентрації даної речовини

 

орієнтовний безпечний                        de

рівень дії шкідливих речовин             en

 

 

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

 

Гігієнічний рівень шкідливих речовин, який тимчасово встановлюється на основі ро­зрахунку за фізико-хімічними властивостями або інтерпо­ляцією та екстраполяцією в рядах, близьких за будовою сполук, або за показниками гострої небезпеки

 

підпорогова доза                                   de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Максимальна кількість речо­вини, яка не діє шкідливо на організм при хронічному над­ходженні


Загрязнение от воздействияодного загрязняющего вещества

 

Maximal zulässige Dosis einer

Einzelsubstanz

maximum single dose of individual

substance

une doze individuale nocive

однадозаиндивидуальноговещества

 

Количество вещества, соответству­ющее предельно допустимой кон­центрации данного вещества

 

undefahre Sicherheitsniveaus approximate health safety level of harmful substances/approximate

safety levels of human exposure to harmful substances

niveau de securite approximatif des substances nocives

ориентировочный безопасный уровень воздействия вредных веществ

 

Гигиенический уровень вредных ве­ществ, временно устанавливаемый на основе расчета по физико-хими­ческим свойствам или интерполя­цией и экстраполяцией в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опас­ности

 

unter Schwellenwert

sub-threhold dose

sous-seuil dose подпороговаязона

 

Максимальное количество вещест­ва, которое не действует вредно на организм при хроническом поступ­лении


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.30

 

 


6.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.21
середня смертельна доза                     
de

при введенні в шлунок

                                                                en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Доза речовини, яка викликає загибель50 %тварин при од­норазовому введенні в шлу­нок

 

середня смертельна доза при             de

нанесенні на шкіру

                                                                en

 

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Доза речовини, яка викликає загибель50 %тварин при од­норазовому нанесенні її на шкіру

 

середня смертельна концент-             de

­рація у повітрі

                                                                en

                                                                fr

 

                                                                ru

 

 

Концентрація речовини, яка викликає загибель 50 % тва­рин при дво- чотирьохгодинній інгаляційній її дії

 

фактичне забруднення шкід­-              de

ливими речовинами об'єктів              en

навколишнього середовища               fr

 

                                                                ru
mittleretödlicheKonzentrationbeiEinnahme(d50)

average lethal dose while introducing into stomach

moyenne dose létale à là entrée à

1'estomac

средняя смертельная доза при

введении в желудок

 

Доза вещества, вызывающая ги­бель 50 % животных при однократ­ном введении в желудок

 

mittlere tödliche Dosis bei

Hautkontakt (d50)

average lethal dose while applying to skin

moyenne dose létale à là report sur la cuir

средняя смертельная доза при

нанесении на кожу

 

Доза вещества, вызывающая ги­бель 50 % животных при однократ­ном нанесении его на кожу

 

mittlere tödliche Kozentration in der Luft

average lethal concentration in the air

moyenne dose létale concentration à 1'air

средняя смертельная концентрация в воздухе

 

Концентрация вещества, вызываю­щая гибель 50 % животных при двух- четырехчасовом ингаляцион­ном его воздействии

 

tatsächliche Umweltverschmutzung

actual environmental contamination

réel pollution substances objets de 1'environnement

фактическое загрязнение вредными веществами объектов окружающей среды

 


 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.31

 


 

 

 

 

 

 

 

 

6.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.24
Вміст залишків шкідливих ре­човин (у момент їх визначен­ня) у грунті, воді, повітрі, ро­слинах, виробах, сировинних речовинах, які зумовлені без­посереднім використанням шкідливих речовин

 

 

 

фонова концентрація забруд-             de

нюючої речовини

                                                                en

                                                                fr

 

                                                                ru

 

Кількість забруднюючої ре­човини, що міститься в оди­ниці об'єму природного сере­довища, яке схильне до антро­погенного впливу

 

фонові допустимі залишки                  de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Залишкова кількість стійких токсичних речовин, які неми­нуче присутні у продуктах, матеріалах, виробах, внаслі­док їх використання в мину­лому і зумовлені процесами міграції у природних умовах

 

шкідлива речовина                              de

                                                                en

                                                                fr

                                                                ru

 

Речовина, яка при контакті з організмом людини у випадку порушення вимог безпеки мо­же викликати виробничі трав­ми, професійні захворювання або відхилення у стані здоро­в'я, які можна виявити сучас­ними методами як у процесі праці, так і у віддалені строки життя теперішнього та нас­тупних поколінь


Содержание остатков вредных ве­ществ (в момент их определения) в грунте, воде, воздухе, растениях, изделиях, сырьевых веществах, ко­торые обусловлены непосредс-твен­ным использованием вредных ве­ществ

 

Grundkonzentration an Verschmutzungsstoffen

background contaminant concentration concentration de fond substances nocive

фоновая концентрация загрязняю­щего вещества

 

Количество загрязняющего вещест­ва, содержащееся в единице объема природной среды, подверженной антропогенномувоздействию

 

 

zulässiges Grundniveau an Reststoffen background allowable residues admissible residus de fond

фоновые допустимые остатки

 

Остаточное количество стойких токсических веществ, которые не­избежно присутствуют в продуктах, материалах, изделиях, вследствие их использования в прошлом и обу­словлены процессами миграции в природных условиях

 

Schadstoff

harmful/hazardous substance toxique/susbstance nocive вредноевещество

 

Вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нару­шения требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболе­вания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые совре­менными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений


 


ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.32

 

Абетковий покажчик українських термінів

аерогель.............................................................................................................. ...................5.2.1

аерозоль.............................................................................................................. ..................5.2.2

акустичний метод................................................................................................. ................5.3.1

аналітичний сигнал............................................................................................... ...................6.1

аспіраційний пристрій.......................................................................................................... 5.2.3

безвідхідна технологія.......................................................................................... ...................4.1

безпечна відстань...................................................................................................... ............5.1.1

безпечність виробничого процесу.............................................................................. .........5.1.2

біологічні методи........................................................................................................ ..........5.6.1

біохімічні методи....................................................................................................... ...........5.6.2

ваговий метод............................................................................................................... ........5.3.2

відходи виробництва........................................................................................................ .......4.4

відходи споживання....................................................................................................... ..........4.5

вибірковість.......................................................................................................................... ....6.2

використання вторинної сировини.................................................................................... ......4.2

виробнича санітарія........................................................................................................ .........4.3

виробничі стічні води................................................................................................... ........5.5.1

вторинна сировина............................................................................................................ .......4.6

гігієнічнаграничнодопустима концентрація хімічної

речовини в стічній воді........................................................................................ .................5.5.3

глибоке очищення................................................................................................ .................5.6.3

градуювальний графік............................................................................................................. 6.3

градуювальні розчини............................................................................................................. 6.4

границя екологічного зрушення.................................................................................... .......5.5.4

граничнодопустима концентрація шкідливих речовин

у повітрі робочої зони.......................................................................................................... 5.2.4

дезінфекція...................................................................................................................... ......5.5.2

діапазон концентрацій, що вимірюються........................................................................ .......6.5

екологія......................................................................................................................... ...........4.8

екологічна проблема.................................................................................................... ...........4.7

екологічний паспорт промислового підприємства......................................................... .......4.9

еколого-економічна діяльність підприємства....................................................................... 4.10

електричне очищення............................................................................................... ............5.4.1

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.33

 

 

ємкісний метод.......................................................................................................... ............5.3.3

забруднення навколишнього середовища................................................................... .........4.11

залишкова кількість забруднюючої речовини................................................................ ........6.6

замкнуті ситеми водозабезпечення промислових підприємств......................................... 5.5.5

запиленість повітря...................................................................................................... .........5.2.5

засіб захисту на виробництві....................................................................................... ........5.1.3

засіб індивідуального захисту....................................................................................... .......5.1.4

засіб колективного захисту........................................................................................... .......5.1.5

зона впливу............................................................................................................. ..............5.5.6

зона гострої дії.......................................................................................................... ...............6.7

зона забруднення.................................................................................................... ..............5.5.7

зона хронічної дії.............................................................................................................. .......6.8

канцерогенні речовини................................................................................................. ...........6.9

коефіцієнт змішування.......................................................................................................... 5.5.8

коефіцієнт можливості інсталяційного отруєння............................................................. ....6.10

коефіцієнт очищення повітря від пилу........................................................................... .....5.2.7

комплексний показник забруднення.................................................................................. ...6.11

контроль за станом навколишнього повітряного середовища............................................ 5.2.8

концентрація пилу......................................................................................................... .......5.2.9

кратність розбавлення............................................................................................. .............5.5.9

метод зарядно-контактний....................................................................................... ............5.3.4

метод індукційний.......................................................................................................... ......5.3.5

метод механічної вібрації............................................................................................. ........5.3.6

метод оптичний........................................................................................................... .........5.3.7

метод п'єзоелектричний........................................................................................... ............5.3.8

метод радіоізотопний................................................................................................. ..........5.3.9

методи хімічні та фізико-хімічні........................................................................................ ..5.6.6

методика виміру концентрацій шкідливих речовин............................................................. 6.12

метрологія пилового контролю................................................................................ .........5.2.10

моніторинг навколишнього середовища...................................................................... ........4.12

нижня границя вимірювання...................................................................................... ............6.13

норма водовідведення..................................................................................................... ...5.5.10

норма водоспоживання............................................................................................... ........5.5.11

об'ємні витрати повітря............................................................................................. .........5.2.11

 


ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.34

 

одиничний показник забруднення......................................................................................... 6.14

одна доза індивідуальної речовини...................................................................................... 6.15

орієнтовний безпечний рівень дії шкідливих речовин......................................................... 6.16

охорона навколишнього природного середовища............................................................... 4.13

очищення механічне................................................................................................... 5.4.2; 5.6.4

очищення мокре.................................................................................................................... 5.4.3

підпорогова доза.................................................................................................................... 6.17

природне середовище............................................................................................................ 4.14

природні ресурси................................................................................................................... 4.15

посадки ізолюючі.................................................................................................................. 5.2.6

пил....................................................................................................................................... 5.2.12

пил виробничий.................................................................................................................. 5.2.13

пил дезінтеграції................................................................................................................. 5.2.14

пил конденсації.................................................................................................................... 5.2.15

пиломір................................................................................................................................ 5.2.16

поглинальний розчин.......................................................................................................... 5.2.17

показник забруднення навколишнього повітряного середовища..................................... 5.2.18

приведене значення концентрації забруднюючих речовин.............................................. 5.5.12

проба повітря...................................................................................................................... 5.2.19

рекуперація відходів виробництва........................................................................................ 4.16

ресурси вторинної сировини................................................................................................. 4.17

розбавлення......................................................................................................................... 5.5.13

розчини стандартні............................................................................................................. 5.2.21

самоочищення води водоймищ. ........................................................................................ 5.5.14

самоочищення водних мас................................................................................................... 5.6.5

санітарно-захисна зона промислового підприємства....................................................... 5.2.20

середня смертельна доза при введенні в шлунок................................................................ 6.18

середня смертельна доза при нанесенні на шкіру............................................................... 6.19

середня смертельна концентрація у повітрі......................................................................... 6.20

ступінь забруднення стічних вод....................................................................................... 5.5.15

фактичне забруднення шкідливими речовинами об'єктів

наколишнього сереловища.................................................................................................... 6.21

фільтрування......................................................................................................................... 5.4.4

фільтруючі посадки............................................................................................................ 5.2.22

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.35

 

фонова концентрація забруднюючої речовини................................................................. .. 6.22

фонові допустимі залишки........................................................................................ ........... 6.23

чинник шкідливий виробничий.................................................................................... ....... 5.1.6

шкідлива речовина..................................................................................................... ........... 6.24

якість атмосфери............................................................................................... ................ 5.2.23

якість води............................................................................................................... ........... 5.5.16


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.36

 

Абетковий покажчик німецьких термінів

 

abfallose Technologie ................................................................................................................ 4.1

Absorber ............................................................................................................................... 5.2.17

Aerogel. .................................................................................................................................. 5.2.1

Aerosol.................................................................................................................................... 5.2.2

akustische Methode ................................................................................................................ 5.3.1

analytisch Signal........................................................................................................................ 6.1

Arbeitsschutzmittel................................................................................................................. 5.1.3

Aspirationsluftung/Luitsauger/ Saugapparat ............................................................................ 5.2.3

biochemische Methoden ......................................................................................................... 5.6.2

biologische Methoden............................................................................................................. 5.6.1

chemische und chemisch-physikalische Methoden ................................................................. 5.6.6

chronische Gefahrenzone .......................................................................................................... 6.8

Desinfektion ........................................................................................................................... 5.5.2

Disintegrationstaub ............................................................................................................... 5.2.14

Eich lösungen ............................................................................................................................ 6.4

Eichtafel.................................................................................................................................... 6.3

EinfIusszone........................................................................................................................... 5.5.6

elektrische Reinigung.............................................................................................................. 5.4.1

feuchte Reinigung/Reinigung im Nassverfahren ..................................................................... 5.4.3

Filtration................................................................................................................................. 5.4.4

Filtrierpflanzungen............................................................................................................... 5.2.22

Gefahrenzone hoher Aktiviät .................................................................................................... 6.7

geschlossene Wasserzufuhrsysteme von Industrieunternehmungen . ...................................... 5.5.5

Gewichtsmethode................................................................................................................... 5.3.2

Grad der Abwasserverschmutzung....................................................................................... 5.5.15

Grundkonzentration an Verschmutzungsstoffen...................................................................... 6.22

hygienisch maximal zulässige Konzentration an chemische

Substanz im Abwasser ............................................................................................................ 5.5.3

Individuelles Schutzmittel........................................................................................................ 5.1.4

Induktionsmethode................................................................................................................ 5.3.5

Industrieabwasser ................................................................................................................... 5.5 1

industrielles Gesundheitswesen/ Sanität ..................................................................................... 4.3

industrielle AbfalIprodukte/Industrieabfälle .............................................................................. 4.4

 


ДСТУБА. 1.1 -72-2000 с.37

 

Industriestaub ....................................................................................................................... 5.2.13

Kapazitatsmethode................................................................................................................. 5.3.3

Kennziffer der Luftverschmutzung. .................................................................................... 5.2.18

kollektives Schutzmittel........................................................................................................... 5.1.5

Koeffizient der möglichen Danervergiftung ............................................................................ 6.10

Komplexer verschmutzungsindex ............................................................................................ 6.11

Kondensationstaub ............................................................................................................... 5.2.15

Konzentrationsbereich ............................................................................................................... 6.5

Konzentrationswerte der Verschmutzungsstoffe ................................................................... 5.5.12

Krebserregende Substanzen....................................................................................................... 6.9

ladungkohtakt Methode.......................................................................................................... 5.3.4

Luftstaubförmige.................................................................................................................... 5.2.5

LuftreinigungsgradfürStaub.................................................................................................. 5.2.7

Luftverschmutzungkontrolle/Umweltverschmutzungskontrolle.............................................. 5.2.8

Luftprobe............................................................................................................................. 5.2.19

Luftqualität ........................................................................................................................... 5.2.23

Maximal zulässige Dosis einer Einzelsubstanz . ....................................................................... 6.15

Maximal zulassige Konzentrationen gesundheitsgefahrdender

Stoffe in der Luft der Arbeitszone .......................................................................................... 5.2.4

mechanische Reinigung ................................................................................................ 5.6.4; 5.4.2

Methode der mechanischen Vibration .................................................................................... 5.3.6

Meßstechnik ............................................................................................................................ 6.12

Metrologie der Staubkontrolle ............................................................................................... 5.2.10

Mischverhältnis ...................................................................................................................... 5.5.8

mittlere tödliche Konzentration bei Einnahme (d50) ................................................................ 6.18

mittlere tödliche Dosis bei Hautkontakt (d50). ......................................................................... 6.19

mittlere tödliche Kozentration in der Luft ................................................................................ 6.20

mixing coefficient .................................................................................................................. 5.5.8

natürliche Ressourcen .............................................................................................................. 4.15

Norm für Wasserableitungsmengen ...................................................................................... 5.5.10

Norm für Wasserverbrauch. ................................................................................................ 5.5.11

Ökologie.................................................................................................................................... 4.8

Ökologische Bescheinigung des Betriebs ................................................................................... 4.9

Ökologische und ökonomische Tätigkeit des Betriebs . ........................................................... 4.10

 


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.38

 

optische Methode ................................................................................................................... 5.3.7

pathogener Arbeisfaktor ......................................................................................................... 5.1.6

piezoelektrische Methode ....................................................................................................... 5.3.8

radioisotopische Methode ....................................................................................................... 5.3.9

Rekuperation der industrielle Abfallprodukte .......................................................................... 4.16

Ressourcen der Wertstoffe/Sekundarrohstoffe ........................................................................ 4.17

Restmenge an Verunreinigungen ............................................................................................... 6.6

sanitäre Schutzzone der Industrieunternehmung ................................................................... 5.2.20

Schadstoff............................................................................................................................... 6.24

Schutzpflanzungen/Waldschytzstrei fen ................................................................................. 5.2.6

Selbstreinigung der Wassermassen .......................................................................................... 5.6.5

Selektivität................................................................................................................................. 6.2

Selhstreinigung des Wasser der Wasserbehalters ................................................................... 5.5.14

sekundäre Rohmaterialien/Wertstoffe/ Sekundärrohstoffe ........................................................ 4.6

Sicherheit des Arbeitsvorgang ................................................................................................. 5.1.2

Sicherheitsabstand .................................................................................................................. 5.1.1

Standardlösungen ................................................................................................................. 5.2.21

Staub .................................................................................................................................... 5.2.12

Staubkonzentration ................................................................................................................. 5.2.9

Staubmeseer ......................................................................................................................... 5.2.16

tatsächliche Umweltverschmutzung ......................................................................................... 6.21

umfassende Reinigung ............................................................................................................ 5.6.3

Umwelt .................................................................................................................................... 4.14

Umweltproblem ......................................................................................................................... 4.7

Umweltmonitoring ................................................................................................................... 4.12

Umweltschutz.......................................................................................................................... 4.13

Umweltverschmutzung ............................................................................................................ 4.11

ungefahre Sicherheitsniveaus .................................................................................................. 6.16

unter Schwellenwert ................................................................................................................ 6.17

untere Messbarkeitsgrenze....................................................................................................... 6.13

Verdunnungsverhaltnis ........................................................................................................... 5.5.9

Verbrauctsabfälle ...................................................................................................................... 4.5

Verdünnung .......................................................................................................................... 5.5.13

Verschiebung von ökologischen Grenzen ............................................................................... 5.5.4

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.39

 

Verschmutzungszone.............................................................................................................. 5.5.7

Verunreinigungsgrad................................................................................................................ 6.14

Verwendung von sekundären Rohmaterialien ........................................................................... 4.2

Wasserqualität....................................................................................................................... 5.5.16

volumetrischer Luftausstromung/ Luftluss............................................................................ 5.2.11

zulässiges Grundniveau an Reststoffen ................................................................................... 6.23


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.40

 

Абетковий покажчик англійських термінів

absorbing solution ................................................................................................................ 5.2.17

acoustic method ...................................................................................................................... 5.3.1

actual environmental contamination ........................................................................................ 6.21

aerogel .................................................................................................................................... 5.2.1

aerosol .................................................................................................................................... 5.2.2

air sample ............................................................................................................................. 5.2.19

analytical signal ......................................................................................................................... 6.1

aspirator.................................................................................................................................. 5.2.3

approximate health safety level of harmful substances/approximate

safety levels of human exposure to harmful substances . ........................................................ 6.16

atmospheric pollution control/environmental pollution control ............................................... 5.2.8

atmosphere quality ............................................................................................................... 5.2.23

atmospheric pollution indicator ............................................................................................ 5.2.18

average lethal dose while introducing into stomach ................................................................. 6.18

average lethal dose while applying to skin ............................................................................... 6.19

average lethal concentration in the air ...................................................................................... 6.20

background allowable residues................................................................................................ 6.23

background contaminant concentration ................................................................................... 6.22

biochemical methode .............................................................................................................. 5.6.2

biological methods .................................................................................................................. 5.6.1

calibration chart ......................................................................................................................... 6.3

calibration solutions ................................................................................................................... 6.4

capacitance method................................................................................................................ 5.3.3

carcinogenic substances ............................................................................................................. 6.9

chemical and physical-chemical methods . ............................................................................. 5.6.6

charge-contact method ............................................................................................................ 5.3.4

closed water supply systems of industrial enterprises ............................................................. 5.5.5

coefficient of cleaning air from dust ...................................................................................... 5.2.7

coefficient of possible instilling poisoning .............................................................................. 6.10

collective protective means ..................................................................................................... 5.1.5

complex contamination index/value ........................................................................................ 6.11

condensation dust................................................................................................................. 5.2.15

Consumption wastes.................................................................................................................. 4.5

 


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.41

 

contaminant level of sewage waters ...................................................................................... 5.5.15

contaminated zone .................................................................................................................. 5.5.7

Deep cleaning ......................................................................................................................... 5.6.3

Dilution ................................................................................................................................ 5.5.13

dilution ratio ........................................................................................................................... 5.5.9

disinfection ............................................................................................................................. 5.5.2

disintegration dust ................................................................................................................. 5.2.14

dust....................................................................................................................................... 5.2.12

dust concentration.................................................................................................................. 5.2.9

dust content in the air ............................................................................................................. 5.2.5

dust control metrology .......................................................................................................... 5.2.10

dust counter .......................................................................................................................... 5.2.16

ecological and economic activity of enterprise . ...................................................................... 4.10

ecological certificate of industrial enterprise . ............................................................................ 4.9

ecological problem .................................................................................................................... 4.7

ecological shift boundary ....................................................................................................... 5.5.4

ecology/environmental biology .................................................................................................. 4.8

electric cleaning ...................................................................................................................... 5.4.1

environment ............................................................................................................................ 4.14

environmental monitoring ........................................................................................................ 4.12

environmental pollution/contamination . ................................................................................. 4.11

environmental protection ......................................................................................................... 4.13

filtering plantations ............................................................................................................... 5.2.22

filtration .................................................................................................................................. 5.4.4

gravimetric method ................................................................................................................. 5.3.2

harmful industrial factor ......................................................................................................... 5.1.6

harmful/hazardous substance .................................................................................................. 6.24

hygienic maximum allowable concentration of chemical

substance in wastewater.......................................................................................................... 5.5.3

individual protective means .................................................................................................... 5.1.4

induction method .................................................................................................................... 5.3.5

industrial dust....................................................................................................................... 5.2.13

industrial sanitation.................................................................................................................... 4.3

Industrial waste products/industrial wastes ................................................................................ 4.4

 


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.42

 

industrial wastewaters/industrial sewage ................................................................................. 5.5.1

influence zone........................................................................................................................ 5.5.6

lower limit of the measuring range ........................................................................................... 6.13

maximum allowable concentrations of harmful substances

in the air of working zone ....................................................................................................... 5.2.4

maximum single dose of individual substance ......................................................................... 6.15

Measuring technique ................................................................................................................ 6.12

mechanical cleaning ..................................................................................................... 5.6.4; 5.4.2

Mechanical vibration method ................................................................................................. 5.3.6

mixing coefficient .................................................................................................................. 5.5.8

natural resources ...................................................................................................................... 4.15

non-waste technology ................................................................................................................ 4.1

Optical method ....................................................................................................................... 5.3.7

piezoelectric method ............................................................................................................... 5.3.8

protective means ..................................................................................................................... 5.1.3

protective plantations/protective belt of trees .......................................................................... 5.2.6

radioisotopic method.............................................................................................................. 5.3.9

range of measured concentrations/effective range ..................................................................... 6.5

recuperation of industrial wastes............................................................................................. 4.16

residual quantity of contaminants/pollutants .............................................................................. 6.6

resources of secondary raw materials ...................................................................................... 4.17

sanitary protective zone of industrial enterprise .................................................................... 5.2.20

safety distance ........................................................................................................................ 5.1.1

safety of manufacturing procese ............................................................................................ 5.1.2

secondary raw materials............................................................................................................ 4.6

selectivity.................................................................................................................................. 6.2

self-purification of water masses ............................................................................................ 5.6.5

self-purification of water basine ........................................................................................... 5.5.14

standard solutions ................................................................................................................. 5.2.21

sub-threhold dose .................................................................................................................... 6.17

unit index of contamination/unit value of contamination ........................................................ 6.14

use of secondary raw materials.................................................................................................. 4.2

values of contaminant/pollutant concentration over natural

background one .................................................................................................................... 5.5.12

volumetric air discharge/airflow ........................................................................................... 5.2.11

 


ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.43

 

water disposal rate ................................................................................................................ 5.5.10

water use rate ........................................................................................................................ 5.5.11

water quality ......................................................................................................................... 5.5.16

"wet process" cleaning ............................................................................................................ 5.4.3

zone of chronic action ............................................................................................................... 6.8

zone of sharp action.................................................................................................................. 6.7


ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.44

 

Абетковий покажчик французьких термінів

 

absorber la solution .............................................................................................................. 5.2.17

admissible residus de fond ...................................................................................................... 6.23

aérogel .................................................................................................................................... 5.2.1

aérosol .................................................................................................................................... 5.2.2

aspirateur ................................................................................................................................ 5.2.3

autodéfenss eaux masses ........................................................................................................ 5.6.5

autodéfenss eaux réservoir d'aau .......................................................................................... 5.5.14

calibration graphique ................................................................................................................. 6.3

calibration solution.................................................................................................................... 6.4

clos système de distribution d'eau production ......................................................................... 5.5.5

coefficient de mélange........................................................................................................... 5.5.8

coefficient de capacité instilling empoisonnement ................................................................... 6.10

coefficient élimination air des poussière ................................................................................. 5.2.7

complexe indice/exposant de pollution .................................................................................... 6.11

concentration de fond substances nocive ................................................................................ 6.22

Concentration limite des substances nocives 1'air de la zone du travail................................... 5.2.4

concentration poussière.......................................................................................................... 5.2.9

conimètre.............................................................................................................................. 5.2.16

contrôle/véritication état de milieu air ambiant ....................................................................... 5.2.8

de production hygiène............................................................................................................... 4.3

de production secondaire eau ................................................................................................. 5.5.1

de volume consommatoin du air ........................................................................................... 5.2.11

degré de poluution/impuretés eaux vannes ........................................................................... 5.5.15

déchets consommation.............................................................................................................. 4.5

déchets production.................................................................................................................... 4.4

desinfection ............................................................................................................................ 5.5.2

dilution ................................................................................................................................. 5.5.13

Distance de securite ................................................................................................................ 5.1.1

échantillon d'une air . ........................................................................................................... 5.2.19

expozant de contamination milieu air ambiant ...................................................................... 5.2.18

Facteur industriel nocif........................................................................................................... 5.1.6

filtration.................................................................................................................................. 5.4.4

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.45

 

filtred'arrêt........................................................................................................................... 5.2.22

gamme de mesure des concentration ......................................................................................... 6.5

hygiénique limite admissible concentration des chimique

matiere des eaux vannes ......................................................................................................... 5.5.3

influence/effet zone ............................................................................................................... 5.5.6

intérieure limite de mesure ....................................................................................................... 6.13

isolation ajustement ................................................................................................................ 5.2.6

krebserregenic nocive................................................................................................................ 6.9

limite d'un oecogenie déplacement ......................................................................................... 5.5.4

méchanique purification/epuration ............................................................................... 5.4.2; 5.6.4

méthode de acoustique ........................................................................................................... 5.3.1

méthode de biochimie ............................................................................................................ 5.6.2

méthode de capacite............................................................................................................... 5.3.3

méthode de charger-contact .................................................................................................... 5.3.4

méthode de chimique physique-chimique .............................................................................. 5.6.6

méthode de inducteur ............................................................................................................. 5.3.5

méthode de mecaniqie vibration ............................................................................................. 5.3.6

méthode de mesure concentration substance nocive ................................................................ 6.12

méthode de optique................................................................................................................ 5.3.7

méthode de piezo-electrique ................................................................................................... 5.3.8

méthode de poids ................................................................................................................... 5.3.2

méthode de radioisotope......................................................................................................... 5.3.9

méthode de biologique ........................................................................................................... 5.6.1

métrologie poussière de contrôle .......................................................................................... 5.2.10

monitoring du milieu ambiant.................................................................................................. 4.12

Moyen de protection (dans 1'industrie) ................................................................................... 5.1.3

Moyen de protection individuelle ........................................................................................... 5.1.4

Moyen de protection collective ............................................................................................... 5.1.5

moyenne dose létale à là entrée à 1'estomac ............................................................................ 6.18

moyenne dose létale à là report sur la cuir ............................................................................... 6.19

moyenne dose létale concentration à 1'air ............................................................................... 6.20

multiplicité ordre de dilution ................................................................................................... 5.5.9

naturelles ressources ................................................................................................................ 4.15

niveau de securite approximatif des substances nocives . ........................................................ 6.16

 


ДСТУБА. 1.1 -72-2000 с.46

 

norme d'une d'écoulement .................................................................................................... 5.5.10

norme d'une water consumption ........................................................................................... 5.5.11

oecogénie.................................................................................................................................. 4.8

oecogénie-économique les activités entreprise ......................................................................... 4.10

oecogénie passeport industries entreprise .................................................................................. 4.9

oecogénie problème ................................................................................................................... 4.7

pollution de 1'environnement .................................................................................................. 4.11

pollution zone ......................................................................................................................... 5.5.7

poussière.............................................................................................................................. 5.2.12

poussière de la désintégration ............................................................................................... 5.2.14

poussière de la condensation ................................................................................................ 5.2.15

poussière de la production .................................................................................................... 5.2.13

profound purification/epuration ............................................................................................. 5.6.3

protection du milieu ambiant ................................................................................................... 4.13

purification/epuration electrique ............................................................................................. 5.4.1

purification/epuration mouille ................................................................................................ 5.4.3

qualité atmosphere ................................................................................................................ 5.2.23

qualité eaux .......................................................................................................................... 5.5.16

réduit valeur de concentration contaminei nocives ............................................................... 5.5.12

réel pollution substances objets de 1'environnement ............................................................... 6.21

recuperation dechets production.............................................................................................. 4.16

restant de quantité pollution de nocive ...................................................................................... 6.6

ressources secondaire matieres/premieres................................................................................ 4.17

sanitaré protection zone de production ................................................................................. 5.2.20

sans-déchets texhnologie........................................................................................................... 4.1

se couvrir de poussière air ...................................................................................................... 5.2.5

secondaire matières/premières ................................................................................................... 4.6

Securite de la fabrication ........................................................................................................ 5.1.2

sélectivité................................................................................................................................... 6.2

signal analytique........................................................................................................................ 6.1

solution normale ................................................................................................................... 5.2.21

sous-seuil dose ........................................................................................................................ 6.17

toxique/ susbstance nocive ...................................................................................................... 6.24

un milieu naturelles ................................................................................................................. 4.14

 


ДСТУБА. 1.1-72-2000 с.47

 

une doze individuale nocive ............................................................................. ...................... 6.15

utilisationdesecondaire matières/premières................................................................... ............ 4.2

unitaire indice/exposant de pollution . ......................................................................... ........... 6.14

zone de aigu action ......................................................................................................... .......... 6.7

zone de chronice action ................................................................................................... ......... 6.8


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.48

 

Абетковий покажчик російських термінів

акустическийметод.............................................................................................................. 5.3.1

аналитическийсигнал.............................................................................................................. 6.1

аспирационное устройство .................................................................................................. 5.2.3

аэрогель ................................................................................................................................. 5.2.1

аэрозоль ................................................................................................................................. 5.2.2

безопасное расстояние ......................................................................................................... 5.1.1

безопасность производственного процесса ........................................................................ 5.1.2

безотходная технология .......................................................................................................... 4.1

биологические методы ......................................................................................................... 5.6.1

биохимические методы ........................................................................................................ 5.6.2

весовой метод ....................................................................................................................... 5.3.2

вредное вещество .................................................................................................................. 6.24

вредный производственный фактор ..................................................................................... 5.1.6

вторичное сырье ...................................................................................................................... 4.6

гигиеническая предельно допустимая концентрация

химического вещества в сточной воде ................................................................................ 5.5.3

глубокая очистка .................................................................................................................. 5.6.3

градуировочный график .......................................................................................................... 6.3

градуировочные растворы ...................................................................................................... 6.4

граница экологического сдвига ............................................................................................ 5.5.4

дезинфекция .......................................................................................................................... 5.5.2

диапазон измеряемых концентраций ...................................................................................... 6.5

единичный показатель загрязнения ...................................................................................... 6.14

емкостный метод .................................................................................................................. 5.3.3

загрязнение окружающей среды ........................................................................................... 4.11

замкнутые системы водообеспечения промышленных

предприятий .......................................................................................................................... 5.5.5

запыленность воздуха .......................................................................................................... 5.2.5

зарядно-контактный метод ................................................................................................... 5.3.4

зона влияния .......................................................................................................................... 5.5.6

зона загрязнения ................................................................................................................... 5.5.7

зона острого действия ............................................................................................................. 6.7

зона хронического действия ................................................................................................... 6.8

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.49

 

избирательность ............................................................................................................ ......... 6.2

изолирующие посадки .............................................................................................. ........... 5.2.6

индукционный метод ................................................................................................. .......... 5.3.5

использование вторичного сырья .................................................................................. ........ 4.2

канцерогенные вещества .............................................................................................. .......... 6.9

качество атмосферы .................................................................................................... ...... 5.2.23

качество воды ............................................................................................................ ........ 5.5.16

комплексный показатель загрязнения ....................................................................... ........... 6.11

контроль состояния окружающей среды ..................................................................... ....... 5.2.8

концентрация пыли ...................................................................................................... ........ 5.2.9

коэффициент возможности инсталляционного отравления ............................................ ... 6.10

коэффициент очистки воздуха от пыли ....................................................................... ....... 5.2.7

коэффициент смешения .......................................................................................... ............. 5.5.8

кратность разбавления ................................................................................................. ....... 5.5.9

метод механической вибрации ................................................................................ ........... 5.3.6

методика измерения концентраций вредных веществ .................................................... .... 6.12

метрология пылевого контроля ............................................................................ ............ 5.2.10

механическая очистка ................................................................................ ............... 5.4.2; 5.6.4

мокрая очистка ........................................................................................................... ......... 5.4.3

мониторинг окружающей среды ................................................................................. ......... 4.12

нижний предел измерения ............................................................................................. ....... 6.13

норма водоотведения ................................................................................................. ....... 5.5.10

норма водопотребления .......................................................................................... .......... 5.5.11

объемный расход воздуха ..................................................................................... ............ 5.2.11

оптический метод .......................................................................................................... ...... 5.3.7

одна доза индивидуального вещества ...................................................................... ........... 6.15

остаточное количество загрязняющего вещества ............................................................... .. 6.6

ориентировочный безопасный уровень воздействия вредных веществ.............................. 6.16

отходы производства ..................................................................................................... ..........4.4

отходы потребления ................................................................................................ ............... 4.5

охрана окружающей природной среды .......................................................................... ..... 4.13

предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны............. 5.2.4

подпороговая доза ................................................................................................................. 6.17

 


ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.50

 

поглотительный раствор ...................................................................................... ............. 5.2.17

показатель загрязнения окружающей воздушной среды ............................................... .. 5.2.18

приведенное значение концентрации загрязняющих веществ.......................................... 5.5.12

природная среда ....................................................................................... ............................ 4.14

природные ресурсы ..................................................................................... ......................... 4.15

проба воздуха ....................................................................................................... ............. 5.2.19

производственные сточные воды ............................................................................ ............ 5.5.1

производственная санитария ......................................................................................... ......... 4.3

пыль .................................................................................................................... ................ 5.2.12

пыль производственная ....................................................................................... .............. 5.2.13

пыль дезинтеграции ................................................................................................ ........... 5.2.14

пыль конденсации ................................................................................................. ............. 5.2.15

пыломер ............................................................................................................... .............. 5.2.16

пьезоэлектрический метод .................................................................................. ................ 5.3.8

радиоизотопный метод ............................................................................................ ............ 5.3.9

разбавление ...................................................................................................... .................. 5.5.13

рекуперация отходов производства ....................................................................... .............. 4.16

ресурсы вторичного сырья .......................................................................................... ......... 4.17

санитарно-защитная зона промышленного предприятия ........................................... ..... 5.2.20

стандартные растворы ................................................................................................... .... 5.2.21

самоочищение воды водоемов .............................................................................. ............ 5.5.14

степень загрязнения сточных вод ....................................................................... .............. 5.5.15

самоочищение водных масс ....................................................................................... ......... 5.6.5

средняя смертельная доза при введении в желудок ..................................................... ...... 6.18

средняя смертельная доза при нанесении на кожу ........................................................ ..... 6.19

средняя смертельная концентрация в воздухе .............................................................. ...... 6.20

средство защиты на производстве ............................................................................... ....... 5.1.3

средство индивидуальной защиты ............................................................................ .......... 5.1.4

средство коллективной защиты .................................................................................. ........ 5.1.5

фактическое загрязнение вредными веществами объектов окружающей среды................ 6.21

фильтрование ........................................................................................................ ............... 5.4.4

фильтрующие посадки ............................................................................................. ......... 5.2.22

фоновая концентрация загрязняющего вещества ............................................................ .... 6.22

 


ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.51

 

фоновые допустимые остатки ............................................................................................... 6.23

химические и физико-химические методы .......................................................................... 5.6.6

экология .................................................................................................................................... 4.8

экологический паспорт промышленного предприятия .......................................................... 4.9

экологическая проблема .......................................................................................................... 4.7

эколого-экономическая деятельность предприятия ............................................................. 4.10

электрическая очистка .......................................................................................................... 5.4.1


 

 

Выбор редакции: