Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять

Оцените
(0 голосов)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

ИЗДЕЛИЯ ЗАМОЧНЫЕ И СКОБЯНЫЕ

Термины и определения понятий

System of standardization and normalization in building

HARDWARE AND LOCK ARTICLES

Terms and definitions of concepts

Скачать Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять

Чинний від 2004-10-01

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1   Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно замкових і скоб'яних виробів для вікон, дверей, вітрин і вітражів, а також щодо різних предметів побуту.

1.2  Терміни, установлені цим стандартом, обов'язкові для вживання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт зі стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3  Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, центральних органів виконавчої влади, науково-технічних та інженерних товариств.

2   ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

2.1  Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках - два застандартизовані їх терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни у межах одного документа, слід вживати лише один із термінів-синонімів.

Недозволенідля вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою (Нд).

2.2 Пояснення, подані в круглих дужках світлим шрифтом після термінів, що зазначають сферу вживання багатозначних термінів, не є частинами термінів.

2.3  Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і ненор­мативних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст понять, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, виозначених у стандарті.

2.4  У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (en) та російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, слов­ників та науково-технічної літератури.

2.5  У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських тер­мінів та абеткові покажчики їх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо.

2.6  Застандартизовані терміни та синоніми набрано напівжирним шрифтом, недозволені тер­міни - світлим курсивом.

3        ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

 

 

3.1     виріб замковий

 

 

Виріб, який призначений для запирання две­рей, воріт тощо, і замикає (відмикає) об'єкт певним кодом (секретом). Носієм коду (сек­рету) можуть бути механічні, електронні та інші елементи

de en ru

Sperrvorrichtung

lockingdevice

изделие замочное

 

Изделие, предназначенное для запирания две­рей, ворот и т.п., и замыкающее (отмыкаю­щее) объект определенным кодом (секретом). Носителем кода (секрета) могут быть механи­ческие, электронные и другие элементы

 

 

3.2     виріб скоб'яний

          виріб залізний (Нд)

 

Виріб, призначений для з'єднання, закриван­ня   (зачинення),   відкривання   (відчинення), запирання, фіксації, зміцнення, оздоблення вікон, дверей, вітрин, вітражів тощо.

de en ru

Eisenware

hardwarearticle

изделие скобяное

 

Изделие, предназначенное для соединения, закрывания, открывания, запирания, фикса­ции, упрочнения, украшения окон, дверей, витрин, витражей и т.п.

 

 

3.3    виріб правий

 

 

Виріб, що установлюється на об'єкт, напрям відкривання якого здійснюється проти годин­никової стрілки

de en ru

Rechtzeug

right side article

изделиеправое

 

Изделие, устанавливаемое на объект, направ­ление открывания которого осуществляется против часовой стрелки

 

 

3.4       виріб лівий

 

 

Виріб, що установлюється на об'єкт, напрям відкривання якого здійснюється за годинни­ковою стрілкою

de en ru

Linkszeug

left side article

изделие левое

Изделие, устанавливаемое на объект, направление открывания которого осуществляется по часовой стрелке

 

 

3.5    виріб універсальний

 

 

Виріб,   призначений   для   встановлення   на вікна, двері тощо незалежно від напряму їх відкривання

de en ru

Universalzeug

universal article

изделие универсальное

 

Изделие, предназначенное для установки на окна, двери и т.п. независимо от направления их открывания

 

 

3.6    виріб накладний

 

 

Виріб, призначений для встановлення на по­верхню об'єкта

de en ru

Auflagezeug

hasp(rim) article

изделие накладное

 

Изделие, предназначенное для установки на поверхность объекта

 

 

3.7    виріб врізний

 

 

Виріб, призначений для встановлення на од­ному рівні з поверхнею об'єкта або нижче її

de en ru

Einsteckartikel, Einsteckschloß

mortise article

изделиеврезное

 

Изделие, предназначенное для установки на одном уровне с поверхностью объекта или ниже ее

 

 

3.8     виріб комплектувальний

 

 

Складова частина замкового або скоб'яного виробу,    призначена   для    комплектування основного виробу при його виготовленні, а також для постачання як самостійний виріб

de

en

ru

Zulieferteil

completingarticle

изделие комплектующее

 

Составная часть замочного или скобяного из­делия, предназначенная для комплектации ос­новного изделия при его изготовлении, а также для поставки как самостоятельное изделие

 

 

3.9    код замка секрет замка

 

 

Комбінація кодованих елементі в (цифр, літер, символів, фізичних елементів тощо), яка слу­жить для ідентифікації коду носія і замкнення (відмикання) замка

de en

ru

Schloßkode

lockcode

код замка

 

Комбинация кодовых элементов (цифр, букв, символов, физических элементов и пр.), слу­жащая для идентификации кода носителя и замыкания (отмыкания) замка

 

 

3.10   секретність замка

 

 

Кількість можливих кодів (секретів) замка із числа кодованих елементів

de en

ru

Kombinationenanzahl des Schlosses

secrecy of the lock

секретностьзамка

 

Количество возможных кодов (секретов) зам­ка из числа кодируемых элементов

 

 

3.11   закривання зачинення

 

 

Введення полотна дверей, стулок вікон та ін. у коробку або дверний отвір

de en ru

Schließen

toclose

закрывание

 

Введение дверного полотна, створок окон и т.п. в коробку или дверной проем

 

 

3.12   фіксування

 

 

Закріплення в певному положенні рухомих об'єктів

de en

ru

fixieren, einbinden

tofix

фиксирование

 

Закрепление в определенном положении под­вижных объектов

 

 

3.13   запирання

 

 

Фіксування в закритому (зачиненому) поло­женні рухом их об'єкті в засувом, штифтом та ін.

de en ru

absperren mit dem Riegel

to lock with a locking bolt

запирание

 

Фиксирование в закрытом положении под­вижных объектов засовом, штифтом и т.п.

 

 

3.14   замкнення

 

 

Фіксування засува замка запірним механіз­мом за допомогою введеної кодово'І комбі­нації

de en

ru

absperren

tolock

замыкание

 

Фиксирование  засова  замка  запирающим механизмом с помощью введенной кодовой комбинации

 

 

3.15   відмикання замка несанкціоноване

 

 

Відмикання замка за допомогою сторонніх предметів без видимого пошкодження кон­струкції

de en

ru

entspennen, unsanktioniert

unsanctionedunlocking

отмыкание замка несанкционированное

 

Отмыкание замка с помощью посторонних предметов без видимого повреждения кон­струкции

 

 

3.16   міцність виробу

 

 

Здатність замкового або скоб'яного виробу чинити опір руйнуванню і зберігати праце­здатність після прикладення нормативних на­вантажень

de

en

ru

Festigkeit des Artikels

article strength

прочностьизделия

 

Способность замочного или скобяного изде­лия сопротивляться разрушению и сохранять работоспособность после приложения норма­тивных нагрузок

 

 

3.17   опірність замка несанкціонованому відмиканню

 

 

Можливість замка протистояти несанкціоно­ваному відмиканню протягом певного часу

de en ru

Festigkeit zu unsanktioniertem Entsperren resistancetounsanctionedunlockingсопротивляемость замка несанкционирован­ному отмыканию

 

Возможность замка противостоять несанкцио­нированному отмыканию в течение опреде­ленного времени

 

 

3.18   опірність замка злому

 

 

Можливість замка протистояти злому протя­гом певного часу

de en ru

Bruchfestigkeit

lock breaking strength

сопротивляемостьзамкавзлому

 

Возможность замка противостоять взлому в течение определенного времени

 

 

3.19   поверхня виробу лицьова

 

 

Видима поверхня виробу, встановленого на об'єкт

de en ru

Vorderfläche des Artikels

face of the article

поверхностьизделиялицевая

 

Видимая поверхность изделия, установлен­ного на объект

 

4        ПОНЯТТЯ ВИРОБІВ

 

 

 

4.1     замок

 

 

Виріб складений, як мінімум, із корпуса, за­пірного механізму, засува, планки запірної', ключа або іншого носія коду (секрету) і при­значений для ідентифікації введеного носія коду (секрету) з запрограмованим кодом (сек­ретом) замка, з метою розфіксування засува і введення (виведення) його в запірну планку або деталь, що її заміняє

de en

ru

Schloß

lock

замок

 

Изделие, состоящее, как минимум, из корпуса, запирающего механизма, засова, запорной планки, ключа или иного носителя кода (сек­рета) и предназначенное для идентификации введенного носителя кода (секрета) с запро-грамированным кодом (секретом) замка, с целью расфиксирования засова и введения (выведения) его в запорную планку или де­таль, заменяющую ее

 

 

4.2     ключ

 

 

Виріб, що несе в собі інформацію коду (сек­рету) і слугує для замкнення (відмикання) замка (рисунки 1 , 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

de en

ru

Schlüssel

key

ключ

 

Изделие, несущее в себе информацию кода (секрета) и служащее для замыкания (отмы­кания) замка (рисунки 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

 

 

4.3    замок висячий

 

 

Знімний замковий виріб, призначений для за-  пирання дверей, воріт та ін. шляхом введення дужки (засува) в отвір вушок, які закріплені на об'єкті

de en ru

 

Vorlegeschloß

padlock

замок висячий

 

Съемное замочное изделие, предназначен­ное для запирания дверей, ворот и т.п. путем введения дужки (засова) в отверстия ушек, закрепленных на объекте

 

 

4.4    замок механічний

 

 

Замок, що є механічною конструкцією

(рису­нок 1)

de

en ru

Mechanisches Schloß

mechanical lock

замокмеханический

 

Замок, представляющий собой механическую конструкцию (рисунок 1)

 

 

4.5    замок електромеханічний

 

 

Замок, що є механічною конструкцією з елек­тротехнічними елементами

de en ru

Elektro-mechanisches Schloß

electrical mechanical lock

замокэлектромеханический

 

Замок, представляющий собой механическую конструкцию с электротехническими элемен­тами

 

 

4.6    замок електронно-механічний

 

 

Замок, що є механічною конструкцією з елек­тротехнічними та електронними елементами

de en ru

Elektronen-mechanisches Schloß

electronic mechanical lock

замокэлектронно-механический

 

Замок, представляющий собой механическую конструкцию с электротехническими и элек­тронными элементами

 

 

4.7    замок кодовий

 

 

Замок, замкнення (відмикання) якого здійсню­ється шляхом уведення кодової інформації без застосування ключа

de en ru

Kombinationschloß

codelock

замок кодовый

 

Замок, замыкание (отмыкание) которого осу­ществляется путем введения кодовой инфор­мации без использования ключа

 

 

4.8    замок сувальдовий

 

 

Замок, оснащений сувальдовим запірним ме­ханізмом (рисунок 2)

de en ru

Zuhaltungsschloß

tumblerlock

замок сувальдный

 

Замок, оснащенный сувальдным запирающим механизмом (рисунок 2)

 

 

4.9    замок циліндровий

 

 

Замок, оснащений циліндровим запірним ме­ханізмом

de

en ru

Sicherheitsschloß/ Zylinderschloß              

cylinderlock

замок цилиндровый

 

Замок, оснащенный цилиндровым запираю­щим механизмом

 

 

4.10   замок примусового запирання

 

 

Замок, у якого повне виведення засува з корпусу при запиранні дверей здійснюється тільки ключем або іншим носієм коду (сек­рету) (рисунок 3)

de en ru

Schloß ohne Klinke

deadlock

замок принудительного запирания

 

Замок, у которого полное выведение засова из корпуса при запирании дверей осуществля­ется только ключом или другим носителем кода (секрета) (рисунок 3)

 

 

4.11   фіксатор замка

 

 

Додатковий пристрій замка, який фіксує за допомогою ролика або шарика двері в закри­тому (зачиненому) положенні (рисунок 3)

de en ru

Schloßraste

door lock striker

фиксаторзамка

 

Дополнительное устройство замка, которое фиксирует с помощью ролика или шарика

дверь в закрытом положении (рисунок 3)

 

 

4.12   замок автоматичного запирання

 

 

Замок, у якого повне виведення засува з кор­пусу при закриванні (зачиненні) дверей здій­снюється автоматично за допомогою блоку­вального пристрою (рисунок 4)

de en ru

Klinkengesperre

instantlock

замок автоматического запирания

 

Замок, у которого полное выведение засова из корпуса при закрывании дверей осуществля­ется автоматически с помощью блокирующего устройства (рисунок 4)

 

 

4.13   блокувальний пристрій

 

 

Додатковий пристрій замка, який при закри­ванні (зачиненні) дверей розфіксовує засув і запирає двері (рисунок 4)

de en ru

Blockierugsvorrichtung, Sperrvorrichtung

door lock blocking member

блокирующееустройство

 

Дополнительное устройство замка, которое при закрывании дверей расфиксирует засов и запирает дверь (рисунок 4)

 

 

4.14   замок комбінований

 

 

Замок з двома і більше різними запірними механізмами (рисунок 5)

de en ru

Kombiniertes Schloß

combination lock

замоккомбинированный

 

Замок с двумя и более различными запираю­щими механизмами (рисунок 5)

 

 

4.15   замок з ригельним механізмом

 

 

Замок, додатково оснащений ригельним ме­ханізмом (рисунок 5)

de en ru

Schloß mit dem Riegelwerk

lock with a latching mechanism

замоксригельныммеханизмом

 

Замок, дополнительно оснащенный ригель­ным механизмом (рисунок 5)

 

 

4.16   механізм ригельний

(система ригельна)

 

Механізм, який запирає двері та ін. декіль­кома засувами, які приводяться до руху, як правило, допоміжними пристроями (рисунок 5)

de en ru

Riegelsystem

latchingmechanism

механизм ригельный (система ригельная)

 

Механизм, запирающий дверь и т.п. несколь­кими засовами и приводимый в движение, как правило,   вспомогательными   устройствами (рисунок 5)

 

 

4.17   механізм запірний

 

 

Основний механізм  замкового виробу,  що забезпечує фіксування засува і секретність замка

de

en ru

Verschlußwerk des Schlosses

latching mechanism of the lock

механизмзапирающий

 

Основной механизм замочного изделия, обес­печивающий фиксирование засова и секрет­ность замка

 

 

4.18   механізм запірний сувальдовий

 

 

Механізм замкового виробу, в якому розта­шовані  кодові  (секретні)  запірні  елементи (пластини певної форми), які ідентифікують код (секрет) ключа, і при збігу кодів стає мож­ливим поворот ключа, при цьому розфіксо-вується і переміщується засув

de en ru

 

Zuhaltungsverschluß

tumblerlockingmechanism

механизмзапирающийсувальдный

 

Механизм замочного изделия, в котором рас­положены кодовые (секретные) запирающие элементы (пластины определенной формы), которые идентифицируют код (секрет) ключа, и при совпадении кодов становится возмож­ным поворот ключа, при этом расфиксиру-ется и перемещается засов

 

 

4.19   механізм запірний циліндровий

 

 

Механізм замкового виробу, що має циліндр, в якому розташовані кодові (секретні) запірні елементи, які ідентифікують код (секрет) клю­ча, і при збігу кодів стає можливим поворот циліндра в корпусі циліндрового механізму, внаслідок чого розфіксовується і переміщу­ється засув (див. рисунок 1)

de en ru

Zyiinderverschluß

cylinder locking mechanism

механизмзапирающийцилиндровый

 

Механизм замочного изделия, имеющий ци­линдр, в котором расположены кодовые (сек­ретные) запирающие элементы, которые иден­тифицируют код (секрет) ключа, и при совпа­дении кодов становится возможным поворот цилиндра в корпусе цилиндрового механиз­ма, в результате чего расфиксируется и пере­мещается засов (см. рисунок 1)

 

 

4.20   механізм запірний циліндровий штифтовий

 

Циліндровий механізм, запірними елемента­ми якого є комплект штифтів (деталей цилінд­ричної форми) різної довжини. Комбінація штифтів різної довжини є кодом (секретом) механізму (рисунок 6)

de en ru

Stiftzylinderverschluß

pincylinderlockingmechanism

механизм запирающий цилиндровый штифтовый

 

Цилиндровый механизм, запирающими эле­ментами которого является комплект штиф­тов (деталей цилиндрической формы) различ­ной длины. Комбинация штифтов с различной длиной является кодом (секретом) механизма (рисунок 6)

 

 

4.21   механізм запірний циліндровий пластинчастий

 

 

Циліндровий  механізм,  запірними  елемен­тами якого є комплект пластин з певною конфігурацією. Комбінація пластин з різною кофігурацією є кодом (секретом) механізму (рисунок 7)

de en ru

Plattenzylinderverschluß

platecylinderlockingmechanism

механизм запирающий цилиндровый пластинчатый

 

Цилиндровый механизм, запирающими эле­ментами которого является комплект пластин с определенной конфигурацией. Комбинация пластин с различной конфигурацией является кодом (секретом) механизма (рисунок 7)

 

 

4.22   механізм запірний циліндровий шайбовий (дисковий)

 

 

Циліндровий механізм, запірними елемента­ми якого є комплект шайб (дисків) з різним кутом нахилу робочої поверхні, який є еле­ментом коду (секрету) механізму (рисунок 8)

de

en ru

Scheibenzylinderverschluß

disccylinderlockingmechanism

механизм запирающий цилиндровый шайбовый (дисковый)

 

Цилиндровый механизм, запирающими эле­ментами которого является комплект шайб (дисков) с различным углом наклона рабочей поверхности, являющимся элементом кода (секрета) механизма (рисунок 8)

 

 

4.23   механізм запірний циліндровий односторонній

 

 

Механізм запірний з одним циліндром і при­значений для  запирання  ключем тільки  з однієї сторони дверей (рисунок 9)

de en ru

 

einseitige Zylinderverschluß

unilateral cylinderlockingmechanism

механизм запирающий цилиндровый односторонний

 

Механизм запирающий с одним цилиндром и предназначенный для запирания ключом только с одной стороны дверей (рисунок 9)

 

 

4.24   механізм запірний циліндровий двосторонній

 

 

Механізм з двома запірними циліндрами і призначений для запирання ключем з двох сторін дверей (рисунок 10)

de

en ru

doppelseitige Zylinderverschluß

bilateral cylinderlockingmechanism

механизм запирающий цилиндровый двусторонний

 

Механизм с двумя запирающими цилиндрами и предназначенный для запирания ключом с двух сторон двери (рисунок 10)

 

 

4.25   механізм запірний циліндровий з постійним ключем

 

 

 

Запірний циліндровий механізм, оснащений з однієї сторони постійним ключем і призначе­ний для запирання з зовнішньої сторони две­рей ключем, а зсередини - постійним ключем (рисунок 11 )

de

 

en ru

Zylinderverschluß mit dem Dauerschiüssel an der Schloßinnenseite

cylinder locking mechanism with a constant key механизмзапирающийцилиндровыйспостояннымключом

 

Запирающий цилиндровый механизм, осна­щенный с одной стороны постоянным ключом и предназначенный для запирания с наруж­ной стороны дверей ключом, а с внутренней -постоянным ключом (рисунок 11)

 

 

4.26   ключ постійний

 

 

Додатковий пристрій замка, який дозволяє запирати двері зсередини приміщення без застосування  носія  коду (ключа)  (рисунки 2,11)

de

en ru

Dauerschlüssel an der Schloßinnenseite

permanent key on the inner lock face

ключпостоянный

 

Дополнительное устройство замка, позволя­ющее запирать дверь изнутри помещения без применения носителя кода (ключа) (ри­сунки 2, 11)

 

 

4.27   механізм додаткового запирання заскочки

 

 

Механізм, який забезпечує фіксацію засува-заскочки, вузла ручок або ручок зсередини об'єкта, виключаючи можливість відкривання (відчинення) дверей ззовні

de

en ru

Klinkenhandabsperrvorrichtung

mechanism of additional latch stopping

механизмдополнительногозапираниязащелки

 

Механизм, обеспечивающий фиксацию засо­ва-защелки, узла ручек, или ручек изнутри объекта, исключающий возможность откры­вания дверей снаружи

 

 

4.28   заскочка

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для автоматич­ної фіксації дверей засувом-заскочкою при їх закриванні (зачиненні) і примусового виве­дення засува-заскочки з запірної планки за допомогою ручки при відкриванні (відчиненні) дверей (рисунок 12)

de en ru

Falle, Riegel

latch

защелка

 

Изделие скобяное, предназначенное для авто­матического фиксирования дверей засовом-защелкой при их закрывании и принудитель­ного вывода засова-защелки  из запорной планки с помощью ручки при открывании двери (рисунок 12)

 

 

4.29   клямка дверна

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для автоматич-   ної фіксації дверей при їх закриванні (зачи-  ,ненні) і подальшого ручного відкривання

de en ru

 

Türklinke

door latch

щеколдадверная

 

Изделие скобяное, предназначенное для авто­матического фиксирования дверей при их зак­рывании и последующего ручного открывания

 

 

4.30   гачок дверний защіпка

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для фіксації дверей у коробці з однієї сторони шляхом введення гачка, який виконує функцію засува,   у вушко дверне

de en ru

Türhaken

doorhook

крючок дверной

 

Изделие скобяное, предназначенное для фик­сирования дверей в коробке с одной стороны путем введения крючка, выполняющего функ­цию засова, в ушко дверное

 

 

4.31   шпінгалет

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для запирання дверей, вікон тощо з однієї сторони зворотно­поступальним рухом засува з подальшим його фіксуванням (рисунок 13)

de en ru

Treibriegelverschluß

catch

шпингалет

 

Изделие скобяное, предназначенное для запи­рания дверей, окон и пр. с одной стороны воз­вратно-поступательным движением засова с последующим его фиксированием (рисунок 13)

 

 

4.32   засувка

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для запирання дверей, вікон тощо з однієї сторони зворотно­поступальним рухом засува з подальшим його фіксуванням в пазу корпуса шляхом повороту (рисунок 14)

de en ru

Nachtriegel

doorbolt

задвижка

 

Изделие скобяное, предназначенное для за­пирания дверей, окон и пр. с одной стороны возвратно-поступательным движением засо­ва с последующим его фиксированием в пазу корпуса путем поворота (рисунок 14)

 

 

4.33   закрутка

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для запирання дверей, вікон тощо з однієї' сторони за до­помогою поворотного руху ручки (рисунок 15)

de

en

ru

Knebelgriff

twister, lockinghandle

завертка

 

Изделие скобяное, предназначенное для за­пирания дверей, окон и пр. с одной стороны при помощи поворотного движения ручки (ри­сунок 15)

 

 

4.34   закрутка-стяжка

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для запирання дверей, вікон тощо з однієї сторони за допо­могою поворотного руху ручки і забезпечення щільного з'єднання стулок спарених виробів (рисунок 16)

de en ru

Knebelgriff-Zusammenzieher

twister tie

завертка-стяжка

 

Изделие скобяное, предназначенное для за­пирания дверей, окон и пр. с одной стороны при помощи поворотного движения ручки и обеспечения  плотного  соединения  створок спаренных изделий (рисунок 16)

 

 

4.35   прилад фрамужний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для відкриван­ня (відчинення) та закривання (зачинення) високо розташованих або великогабаритних вікон, складений з системи важелів та (або) інших механізмів

de en ru

Transomwerk

transomarticle

прибор фрамужный

 

Изделие скобяное, предназначенное для от­крывания и закрывания высоко расположен­ных или крупногабаритных окон, состоящее из системы рычагов и (или) других механизмов

 

 

4.36  закривач дверний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для автоматич­ного закривання (зачинення) дверей, який уста­новлюється на дверному полотні та коробці

de en ru

Türschließmechanismus

door-locking mechanism

закрывательдверной

 

Изделие скобяное, предназначенное для ав­томатического закрывания дверей, устанав­ливаемое на дверном полотне и коробке

 

 

4.37   ручка

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для відкриван­ня (відчинення), закривання (зачинення) та (або) переміщення дверей, стулок вікон тощо 

de en ru

Türgriff

handle

ручка

 

Изделие скобяное, предназначенное для от­крывания, закрывания и (или) перемещения дверей, створок окон и пр.

 

 

4.38   ручка фальова

 

 

Ручка зігнутої форми, яка з'єднується одним кінцем з дверима, вікном тощо і приводить у рух засув або засув-заскочку (рисунок 17)

de en ru

Drehgriff

door crank handle

ручкафалевая

 

Ручка изогнутой формы, соединяемая одним концом с дверью, окном и т.п. и приводящая в движение засов или засов-защелку (рисунок 1 7)

 

 

4.39   ручка-скоба

 

 

Ручка зігнутої форми, яка з'єднується двома кінцями з дверима, вікном та ін.

de en ru

Türgriffstange

clamphandle

ручка-скоба

 

Ручка изогнутой формы, соединяемая двумя концами с дверью, окном и т.п.

 

 

4.40   ручка-кнопка

 

 

Ручка, яка має переважно форму тіла обер­тання і з'єднується одним кінцем з дверима, вікном та ін. (рисунок 18)

de en ru

Türknopf

twistknob

ручка-кнопка

 

Ручка,  имеющая  преимущественно форму тела вращения, соединяемая одним концом с дверью, окном и т. п. (рисунок 18)

 

 

4.41   завіса

петля(Нд)

 

Виріб скоб'яний, призначений для рухомого з'єднання дверного полотна, стулки вікна тощо з коробкою і служить для їх закривання (за­чинення) або відкривання (відчинення) шля­хом обертання (рисунок 19)

de en ru

Angel

hinge

петля

 

Изделие скобяное, предназначенное для под­вижного соединения дверного полотна, створ­ки окна и пр. с коробкой, служащее для их закрывания или открывания путем вращения (рисунок 19)

 

 

4.42   фіксатор віконний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для фіксації рухомих елементів вікна в певному положенні або для обмеження їх руху

de en ru

Fensterraste

window lock striker

фиксатороконный

 

Изделие скобяное, предназначенное для фик­сирования подвижных элементов окна в оп­ределенном положении или ограничения их движения

 

 

4.43   фіксатор дверний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для фіксації рухомих елементів дверей у певному поло­женні або для обмеження їх руху

de en ru

 

Türraste

door striker

фиксатордверной

 

Изделие скобяное, предназначенное для фик­сирования подвижных элементов дверей в оп­ределенном положении или ограничения их движения

 

 

4.44  упор дверний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для обмеження повороту дверей при відкриванні (відчиненні), з метою запобігання ушкодженню полотном дверей стіни або інших предметів (рисунок 20)

 

de en ru

Türbegrenzungsanschlag

doorrest

упор дверной

 

Изделие скобяное, предназначенное для ог­раничения поворота двери при открывании, с целью предохранения от повреждения по­лотном дверей стены или других предметов (рисунок 20)

 

 

4.45   упор віконний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для запобіган­ня ушкодженню скла ручкою при відкриванні (відчиненні) вікна (рисунок 21)

de en ru

Fensteranschlag

windowrest

упор оконный

 

Изделие скобяное, предназначенное для пре­дохранения стекла от повреждения ручкой при открывании окна (рисунок 21)

 

 

4.46   стяжка

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для забезпе­чення щільного з'єднання стулок спарених дверей, вікон тощо (рисунок 22)

de en

ru

Zusammenziehen

tie

стяжка

 

Изделие скобяное, предназначенное для обес­печения плотного соединения створок спарен­ных дверей, окон и пр. (рисунок 22)

 

 

4.47   вічко дверне

 

 

Виріб, призначений для огляду зовнішнього простору зсередини приміщення без відкри­вання (відчинення) дверей (рисунок 23)

de en ru

Guckloch

dooreye                                  

глазок дверной

 

Изделие, предназначенное для осмотра на­ружного  пространства  изнутри  помещения без открывания двери (рисунок 23)

 

 

4.48   ланцюжок дверний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для утримання прочинених дверей з метою перешкодження проникненню до приміщення

de en ru

Türkette

doorchain

цепочка дверная

 

Изделие скобяное, предназначенное для удер­жания приоткрытой двери с целью предот­вращения проникновения в помещение

 

 

4.49   накладка захисна декоративна

 

 

Виріб скоб'яний, що встановлюється на двер­не полотно або стулку вікна і служить для захисту запірного механізму замка від злому та  (або)  декоративного  оздоблення  ручки, отвору для ключа або запірного механізму (див. рисунок 17)

de en ru

Schutzauflage, Lasche

protective decorative cover plate

накладказащитнаядекоративная

 

Изделие скобяное, устанавливаемое на двер­ное полотно или створку окна и служащее для защиты запирающего механизма замка от взлома и (или) декоративного оформления ручки, отверстия под ключ или запирающего механизма (см. рисунок 17)

 

 

4.50   пристрій поворотно-відкидний

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для відкриван­ня (відчинення) або закривання (зачинання) вікон навколо вертикальної або горизонталь­ної осі обертання

de en ru

Fensterdreh-wendevorrichtung

turning-swinging device for windows

устройствоповоротно-откидное

 

Изделие скобяное, предназначенное для от­крывания или закрывания окон вокруг верти­кальной или горизонтальной оси вращения

 

 

4.51   кутник

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для зміцнення стиків  віконних,   кватиркових  стулок  тощо (рисунок 24)

de en ru

Winkel

anglepiece

угольник

 

Изделие скобяное, предназначенное для ук­репления стыков оконных, форточных створок и т.п. (рисунок 24)

 

 

4.52   нагель                                 

 

 

Виріб скоб'яний, призначений для нерухомого з'єднання елементів дерев'яних конструкцій (рисунок 25)

de en ru

Nagel

nog

нагель

 

Изделие скобяное, предназначенное для не­подвижного соединения элементов деревян­ных конструкций (рисунок 25)

 

5        ПОНЯТТЯ ДЕТАЛЕЙ

 

 

 

5.1     корпус

 

 

Основна деталь замкового або скоб'яного ви­робу, в яку монтуються його механізми і вузли (рисунки 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16)

de en ru

Schloßmantel

lock body, lock casing

корпус

 

Основная деталь замочного или скобяного изделия, в которую монтируются его механиз­мы и узлы (рисунки 1,2,3,4,12,13,14,15,16)

 

 

5.2    кришка

 

 

Деталь замкового або скоб'яного виробу, що закриває корпус виробу (див. рисунки 1, 2)

de en ru

Schloßdeckel

lockcover

крышка

 

Деталь замочного или скобяного изделия, зак­рывающая корпус изделия (см. рисунки 1 , 2)

 

 

5.3    корпус запірного циліндрового механізму

 

 

Основна частина механізму, в якому розта­шований циліндр запірного циліндрового ме­ханізму (див. рисунки 6, 7, 8, 9, 10, 11)

de

en ru

Zylinderwerkmantel

cylindermechanismbody

корпус запирающего цилиндрового механизма

 

Основная часть механизма, в котором раз­мещен цилиндр запирающего цилиндрового механизма (см. рисунки 6, 7, 8, 9, 10, 11)

 

 

5.4    циліндр запірного циліндрового механізму

 

 

Деталь циліндричної форми, в якій розташо­вані запірні елементи, які визначають код (секрет) замка (див. рисунки 6, 7, 8)

de en ru

Zylinder des Zylinderwerkes

cylinderofthecylindermechanism

цилиндр запирающего цилиндрового механизма

 

Деталь цилиндрической формы,  в которой размещены запирающие элементы, определя­ющие код (секрет) замка (см. рисунки 6, 7, 8)

 

 

5.5    штифт запірного циліндрового штифтового механізму

 

 

Деталь циліндричної форми, яка служить для фіксації циліндра в корпусі запірного цилінд­рового механізму та ідентифікації коду (сек­рету) ключа (див. рисунок 6)

de en ru

Stift des Stiftzylinderverschlußes

a pin of the pin cylinder locking mechanism

штифт запирающего цилиндрового штифтового механизма

 

Деталь цилиндрической формы, служащая для фиксации цилиндра в корпусе запирающего цилиндрового механизма и идентификации кода (секрета) ключа (см. рисунок 6)

 

 

5.6    шайба запірного циліндрового шайбового механізму

 

 

Деталь типу шайби, яка служить для фіксації циліндра в корпусі запірного циліндрового механізму та  ідентифікації  коду  (секрету) ключа (див. рисунок 8)

de en

ru

Scheibe des Scheibenzylinderverschlußes

a washer of the disk cylinder locking mechanism шайбазапирающегоцилиндровогошайбовогомеханизма

 

Деталь типа шайбы, служащая для фиксации цилиндра в корпусе запирающего цилиндро­вого механизма и идентификации кода (сек­рета) ключа (см. рисунок 8)

 

 

5.7    пластина запірного циліндрового пластинчастого механізму

 

 

Деталь у формі пластини, яка служить для фіксації циліндра в корпусі запірного цилінд­рового механізму та ідентифікації коду (сек­рету) ключа (див. рисунок 7)

de en ru

Platte des Plattenzylinderverschlußes

a plate of the plate cylinder locking mechanism пластиназапирающегоцилиндровогопластинчатогомеханизма

 

Деталь в форме пластины, служащая для фиксации цилиндра в корпусе запирающего цилиндрового механизма и идентификации кода (секрета) ключа (см. рисунок 7)

 

 

5.8    сувальда замка

 

 

Деталь сувальдового запірного механізму зам­ка, яка служить для фіксації засува та іден­тифікації коду (секрету) ключа (див. рисунок 2)

de en ru

Zuhaltung

tumbler

сувальда замка

 

Деталь сувальдного запирающего механизма замка, которая служит для фиксации засова и идентификации кода (см. секрета) ключа (ри­сунок 2)

 

 

5.9    кулачок запірного циліндрового механізму

 

 

Деталь запірного  циліндрового  механізму, призначена для переміщення засува замка (див. рисунки 1, 6, 9, 10, 11)

de en ru

Verschlußklaue des Zylinderwerkes

acamofthecylindermechanism

кулачок запирающего цилиндрового механизма

 

Деталь запирающего цилиндрового механиз­ма, предназначенная для перемещения засо­ва замка (см. рисунки 1, 6, 9, 10, 11)

 

 

5.10   засув

ригель (Нд)

 

Деталь замкового або скоб'яного  виробу, призначена для забезпечення запирання две­рей, воріт, вікон тощо, шляхом уведення в запірну планку або деталь, що її заміняє (див. рисунки 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16)

de en ru

Riegel

lockingbolt

засов

 

Деталь замочного или скобяного изделия, предназначенная для обеспечения запирания дверей, ворот, окон и пр. путем ввода в за­порную планку или деталь, ее заменяющую (см. рисунки 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16)

 

 

5.11   дужка замка

 

 

Деталь висячого замка, що виконує функцію засува

de en ru

Schloßbügel

lockhandle

дужка замка

 

Деталь висячего замка, выполняющая функ­цию засова

 

 

5.12   засув-заскочка

 

 

Деталь заскочки або замка, призначена для автоматично'! фіксації або запирання дверей (див. рисунки 1, 4, 5, 12)

de en ru

Sperriegel-Klinke

locking bar-latch

засов-защелка

 

Деталь защелки или замка, предназначенная для автоматического фиксирования или запи­рания дверей (см. рисунки 1, 4, 5, 12)

 

 

5.13   запобіжник замка

 

 

Деталь замка, що призначена для ручної фік­сації засува в крайніх положеннях зсередини приміщення, і виключає можливість відми­кання замка ззовні (див. рисунок 2)

de en ru

Schloßsicherheitsvorrichtung

locksafetydevice

предохранитель замка

 

Деталь замка, предназначенная для ручного фиксирования засова в крайних положениях изнутри помещения, исключающая возмож­ность отмыкания замка снаружи (см. рисунок 2)

 

 

5.14  головка засува

 

 

Деталь (частина деталі) засува, яка заходить у запірну планку або елемент, що її заміняє

de en ru

Riegelkopf

locking bar head

головказасова

 

Деталь (часть детали) засова входящая в за­порную планку или элемент ее заменяющий

 

 

5.15   хвостовик засува

 

 

Деталь засува (або його частина), яка має певну конфігурацію для переміщення засува (див. рисунок 1)

de

en ru

Riegelschaft

locking bar tail (shank)

хвостовикзасова

 

Деталь засова (или его часть), имеющая оп­ределенную конфигурацию для перемещения засова (см. рисунок 1)

 

 

5.16   стояк хвостовика

 

 

Деталь прямокутної форми, яка розташована на  хвостовику  засува   та   призначена  для фіксації засува (див. рисунок 2)

de en ru

Schaftstütze

shank fixed member

стойкахвостовика

 

Деталь прямоугольной формы, расположен­ная на хвостовике засова и предназначенная для фиксации засова (см. рисунок 2)

 

 

5.17   важіль замка

 

 

Деталь замка, яка служить для переміщення засува-заскочки при відмиканні замка клю­чем (див. рисунок 1)

de en ru

Schloßarm, Arretierhebel

lock lever

рычагзамка

 

Деталь замка, служащая для перемещения засова-защелки при отмыкании замка клю­чом (см. рисунок 1)

 

 

5.18   стрижень замка

 

 

Деталь, призначена для передавання крутного моменту від ручок до поводка замка (див. рисунки 17, 18)

de en ru

Schloßstange

lockrod

стержень замка

 

Деталь, предназначенная для передачи кру­тящего момента от ручек к поводку замка (см. рисунки 17, 18)

 

 

5.19   поводок замка

 

 

Деталь, призначена для перетворення пово­ротного руху ручки у зворотно-поступальний рух засува-заскочки (див. рисунок 1)

de en ru

Schloßlenker

lock dog (lathe)

поводок замка

 

Деталь, предназначенная для преобразова­ния поворотного движения ручки в возврат­но-поступательное движение засова-защелки (см. рисунок 1)

 

5.20   планка лицьова

 

 

Деталь врізного замкового або скоб'яного виробу, призначена для направлення засува та кріплення цього виробу до дверей, вікна тощо (див. рисунки 1, 3, 4, 5, 12, 15)

de en

ru

Vorderleiste

facestrip

планка лицевая

 

Деталь врезного замочного или скобяного изделия, предназначенная для направления засова и крепления этого изделия к двери, окну и т.п. (см. рисунки 1, 3, 4, 5, 12. 15)

 

5.21   планка лицьова декоративна

 

 

Деталь, призначена для декоративного оздоб­лення лицьової планки виробу (див. рисунок 1)

de

en ru

Dekorationsvorderleiste (Schutzblech)

decorative face strip (finger plate)

планкалицеваядекоративная

 

Деталь, предназначенная для декоративного оформления лицевой планки изделия (см. ри­сунок 1)

 

5.22   планка запірна

 

 

Деталь, в яку входить засув або засув-заскочка при запиранні, фіксації дверей, вікон тощо (див. рисунки 1, 5, 13, 16)

de en ru

Absperrleiste

lockingstrip

планка запорная

 

Деталь, в которую входит засов или засов-защелка при запирании, фиксации дверей, окон и пр. (см. рисунки 1, 5, 13, 16)

 

5.23   вушко дверне

 

 

Виріб скоб'яний, який виконує функцію за­пірної планки і призначений для запирання об'єкта переважно висячим замком

de en ru

Türöse

doortag

ушко дверное

 

Изделие скобяное, которое выполняет функ­цию запорной планки, предназначенное для запирания объекта преимущественно вися­чим замком

 

5.24   напрямна для ключа накладного сувальдового замка

 

 

Деталь замка, що спрямовує ключ при пере­міщенні його крізь отвір дверей (див. рису­нок 2)

de en ru

Führung des Kastenschloßes

hasp-tumblerlockkeyguide

направляющая для ключа накладного сувальдного замка

 

Деталь замка, которая направляет ключ при перемещении его через отверстие двери (см. рисунок 2)

 

5.25   накладка

 

 

Деталь замка, призначена для декоративного оздоблення отвору в дверях для запірного механізму або для ключа (див. рисунок 2)

de en ru

Lasche, Auflageplatte

strap (cover plate)

накладка

 

Деталь замка, предназначенная для декора­тивного оформления отверстия в двери под запирающий механизм или под ключ (см. рисунок 2)

 

5.26   шторка

 

 

Деталь замка, яка затуляє отвір для ключа зсередини приміщення (див. рисунок 17)

deenru

Gucklochjalousie  

lock keyhole blind

шторка

 

Деталь замка, закрывающая отверстие под ключ изнутри помещения (см. рисунок 17)

 

5.27   важіль закривана дверей

 

 

Деталь, яка передає крутний момент пружини дверному полотну

deen ru

Arm des Türschließenwerkes

a lever of the door closing device

рычагзакрывателядвери

 

Деталь, передающая крутящий момент пру­жины дверному полотну

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

блокувальний пристрій
важіль закривана дверей
важіль замка
виріб врізний
виріб залізний(Нд)
виріб замковий
виріб комплектувальний
виріб лівий  
виріб накладний
виріб правий  
виріб скоб'яний
виріб універсальний  
відмикання замка несанкціоноване
вічко дверне
вушко дверне
гачок дверний
головка засува 
дужка замка
завіса
закривання
закривач дверний
закрутка
закрутка-стяжка
замкнення
замок 
замок автоматичного запирання
замок висячий
замок електромеханічний 
замок електронно-механічний . . .
замок з ригельним механізмом .
замок кодовий
замок комбінований 
замок механічний
замок примусового запирання . . .
замок сувальдовий
замок циліндровий
запирання
запобіжник замка
заскочка
засув
засув-заскочка 
засувка  

4.13 5.27 5.17 3.7 3.2 3.1 3.8 3.4 3.6 3.3 3.2 3.5 3.15 4.47 5.23 4.30 5.14 5.11 4.41 3.11 4.36 4.33 4.34 3.14 4.1 4.12 4.3 4.5 4.6 4.15 4.7 4.14 4.4 4.10 4.8 4.9 3.13 5.13 4.28 5.10 5.12 4.32


зачинення
защіпка
ключ
ключ постійний
клямка дверна  
код замка
корпус
корпус запірного циліндрового механізму 
кришка
гачок дверний
кулачок запірного циліндрового механізму
кутник
ланцюжок дверний
механізм додаткового запирання заскочки
механізм запірний 
механізм запірний сувальдовий
механізм запірний циліндровий
механізм запірний циліндровий двосторонній
механізм запірний циліндровий односторонній
механізм запірний циліндровий з постійним ключем  
механізм запірний циліндровий пластинчастий 
механізм запірний циліндровий шайбовий
механізм запірний циліндровий штифтовий
механізм ригельний  
міцність виробу
нагель
накладка
накладка захисна декоративна
напрямна для ключа накладного сувальдового замка
опірність замка злому
опірність замка несанкціонованому відмиканню
петля(Нд)
планка запірна
планка лицьова
планка лицьова декоративна
пластина запірного циліндрового пластинчастого механізму
поверхня виробу лицьова
поводок замка
прилад фрамужний
пристрій поворотно-відкидний
ригель(Нд) 
ручка
ручка-кнопка  
ручка-скоба
ручка фальова 
секрет замка 

3.11 4.30 4.2 4.26 4.29 3.9 5.1 5.3 5.2 4.30 5.9 4.51 4.48 4.27 4.17 4.18 4.19 4.24 4.23 4.25 4.21 4.22 4.20 4.16 3.16 4.52 5.25 4.49 5.24 3.18 3.17 4.41 5.22 5.20 5.21 5.7 3.19 5.19 4.35 4.50 5.10 4.37 4.40 4.39 4.38 3.9

 

секретність замка
стояк хвостовика
стрижень замка
стяжка
сувальда замка
упор віконний
упор дверний
фіксатор віконний  
фіксатор дверний
фіксатор замка
фіксування 
хвостовик засува
циліндр запірного циліндрового механізму
шайба запірного циліндрового шайбового механізму
шпінгалет
штифт запірного циліндрового штифтового механізму
шторка

3.10 5.16 5.18 4.46 5.8 4.45 4.44 4.42 4.43 4.11 3.12 5.15 5.4 5.6 4.31 5.5 5.26

 

ДОДАТОК Б (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

absperren 
absperren mit dem Riegel
Absperrleiste  
Angel
Arm des Türschließenwerkes  
Auflagezeug
Blockierugsvorrichtung, Sperrvorrichtung
Bruchfestigkeit
Dauerschlüssel an der Schloßinnenseite
Dekorationsvorderleiste (Schutzblech) 
doppelseitige Zylinderverschluß
Drehgriff
einseitige Zylinderverschluß
Einsteckartikel, Einsteckschloß
Eisenware
Elektro-mechanisches Schloß
Elektronen-mechanisches Schloß
entsponnen, unsanktioniert
Falle, Riegel
Fensteranschlag
Fensterraste
Fensterdreh-wendevorrichtung
Festigkeit des Artikels
Festigkeit zu unsanktioniertem Entsperren
fixieren, einbinden
Führung des Kastenschloßes 
Guckloch
Gucklochjalousie
Klinkengesperre
Klinkenhandabsperrvorrichtung
Knebelgriff
Knebeigriff-Zusammenzieher
Kombinationenanzahl des Schlosses
Kombinationschloß
Kombiniertes Schloß
Lasche, Auflageplatte
Linkszeug
Mechanisches Schloß
Nagel
Nachtriegel
Platte des Plattenzylinderverschlußes
Plattenzylinderverschluß

3.14 3.13 5.22 4.41 5.27 3.6 4.13 3.18 4.26 5.21 4.24 4.38 4.23 3.7 3.2 4.5 4.6 3.15 4.28 4.45 4.42 4.50 3.16 3.17 3.12 5.24 4.47 5.26 4.12 4.27 4.33 4.34 3.10 4.7 4.14 5.25 3.4 4.4 4.52 4.32 5.7 4.21


Rechtzeug
Riegel 
Riegelkopf
Riegelschaft
Riegelsystem
Schaftstütze
Scheibe des Scheibenzylinderverschlußes
Scheibenzylinderverschluß  ........................................................
Schließen
Schloß
Schloß mit dem Riegelwerk .........................................................
Schloß ohne Klinke
Schloßarm, Arretierhebel  .
Schloßbügel 
Schloßdeckel
Schloßkode
Schloßlenker
Schloßmantel
Schloßraste 
Schloßsicherheitsvorrichtung
Schloßstange
Schlüssel
Schutzauflage, Lasche
Sicherheitsschloß/ Zylinderschloß
Sperriegel-Klinke 
Sperrvorrichtung
Stift des Stiftzylinderverschlußes
Stiftzylinderverschluß
Transomwerk
Treibriegelverschluß
Türbegrenzungsanschlag
Türgriff
Türgriffstange
Türhaken
Türkette  
Türklinke
Türknopf
Türraste
Türöse   
Türschließmechanismus
Universalzeug
Verschlußklaue des Zylinderwerke
Zylinderverschluß mit dem Dauerschlüssel an der Schloßinnenseite
Verschlußwerk des Schlosses
Vorderfläche des Artikels   .........................................................
Vorderleiste

3.3 5.10 5.14 5.15 4.16 5.16 5.6 4.22 3.11 4.1 4.15 4.10 5.17 5.11 5.2 3.9 5.19 5.1 4.11 5.13 5.18 4.2 4.49 4.9 5.12 3.1 5.5 4.20 4.35 4.31 4.44 4.37 4.39 4.30 4.48 4.29 4.40 4.43 5.23 4.36 3.5 5.9 4.25 4.17 3.19 5.20

 

ДОДАТОК В (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

angle piece
article strength
bilateral cylinder locking mechanism
a cam of the cylinder mechanism
catch
clamp handle
to close
code lock
combination lock
completing article
cylinder lock
cylinder locking mechanism
cylinder locking mechanism with a constant key
cylinder mechanism body
cylinder of the cylinder mechanism
dead lock
decorative face strip (finger plate)
disc cylinder locking mechanism
door bolt
door chain
door crank handle
door eye
door hook 
door latch 
door lock blocking member
door lock striker
door striker
door-locking mechanism
door rest
door tag 
electrical mechanical lock
electronic mechanical lock  
face of the article 
face strip
to fix
handle
hardware article
hasp (rim) article
hasp-tumbler lock key guide
hinge
instant lock
key

4.51 3.16 4.24 5.9 4.31 4.39 3.11 4.7 4.14 3.8 4.9 4.19 4.25 5.3 5.4 4.10 5.21 4.22 4.32 4.48 4.38 4.47 4.30 4.29 4.13 4.11 4.43 4.36 4.44 5.23 4.5 4.6 3.19 5.20 3.12 4.37 3.2 3.6 5.24 4.41 4.12 4.2


latch
latching mechanism
latching mechanism of the lock
left side article
a lever of the door closing device
lock
to lock
lock body, lock casing
lock breaking strength
lock code
lock cover
lock dog (lathe)
lock keyhole blind
lock lever
lock handle
lock rod
lock safety device
lock with a latching mechanism
to lock with a locking bolt 
looking bar head
locking bar-latch
locking bar tail (shank)
locking bolt
locking device
locking strip
mechanical lock
mechanism of additional latch stopping
mortise article
nog
padlock
permanent key on the inner lock face
pin cylinder locking mechanism
a pin of the pin cylinder locking mechanism
plate cylinder locking mechanism
a plate of the plate cylinder locking mechanism
protective decorative cover plate
resistance to unsanctioned unlocking
right side article
secrecy of the lock
shank fixed member
strap (cover plate)
tie 
transom article
tumbler
tumbler lock
tumbler locking mechanism

4.28 4.16 4.17 3.4 5.27 4.1 3.14 5.1 3.18 3.9 5.2 5.19 5.26 5.17 5.11 5.18 5.13 4.15 3.13 5.14 5.12 5.15 510 3.1 5.22 4.4 4.27 3.7 4.52 4.3 4.26 4.20 5.5 4.21 5.7 4.49 3.17 3.3 3.10 5.16 5.25 4.46 4.35 5.8 4.8 4.18

 

turning-swinging device for windows
twist knob 
twister, locking handle
twister tie  
universal article
unilateral cylinder locking mechanism  
unsanctioned unlocking
a washer of the disk cylinder locking mechanism
window lock striker
window rest

4.50 4.40 4.33 4.34 3.5 4.23 3.15 5.6 4.42 4.45

 

ДОДАТОК Г (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

блокирующее устройство
глазок дверной
головка засова
дужка замка
завертка
завертка-стяжка  
задвижка
закрыватель дверной
закрывание
замок 
замок автоматического запирания  
замок висячий
замок кодовый 
замок комбинированный
замок механический
замок принудительного запирания 
замок с ригельным механизмом
замок сувальдный  
замок цилиндровый
замок электромеханический
замок электронно-механический  
замыкание
запирание
засов
засов-защелка 
защелка
изделие врезное 
изделие замочное
изделие комплектующее
изделие левое
изделие накладное
изделие правое
изделие скобяное
изделие универсальное
ключ
ключ постоянный
код замка
корпус
корпус запирающего цилиндрового механизма
крышка 
крючок дверной
кулачок запирающего цилиндрового механизма

4.13 4.47 5.14 5.11 4.33 4.34 4.32 4.36 3.11 4.1 4.12 4.3 4.7 4.14 4.4 4.10 4.15 4.8 4.9 4.5 4.6 3.14 3.13 5.10 5.12 4.28 3.7 3.1 3.8 3.4 3.6 3.3 3.2 3.5 4.2 4.26 3.9 5.1 5.3 5.2 4.30 5.9


механизм дополнительного запирания защелки
механизм запирающий
механизм запирающий сувальдный
механизм запирающий цилиндровый
механизм запирающий цилиндровый двусторонний
механизм запирающий цилиндровый односторонний
механизм запирающий цилиндровый с постоянным ключом
механизм запирающий цилиндровый пластинчатый
механизм запирающий цилиндровый шайбовый
механизм запирающий цилиндровый штифтовый
механизм ригельный
нагель
накладка
накладка защитная декоративная
направляющая для ключа накладного сувальдного замка  
отмыкание замка несанкционированное
петля
планка запорная 
планка лицевая
планка лицевая декоративная
пластина запирающего цилиндрового пластинчатого механизма
поверхность изделия лицевая
поводок замка
предохранитель замка
прибор фрамужный
прочность изделия
ручка
ручка-кнопка 
ручка-скоба
ручка фалевая 
рычаг закрывателя двери 
рычаг замка
секретность замка
сопротивляемость замка взлому  
сопротивляемость замка несанкционированному отмыканию
стержень замка
стойка хвостовика
стяжка
сувальда замка
угольник
упор дверной
упор оконный
устройство поворотно-откидное
ушко дверное
фиксатор дверной 
фиксатор замка

4.27 4.17 4.18 4.19 4.24 4.23 4.25 4.21 4.22 4.20 4.16 4.52 5.25 4.49 5.24 3.15 4.41 5.22 5.20 5.21 5.7 3.19 5.19 5.13 4.35 3.16 4.37 4.40 4.39 4.38 5.27 5.17 3.10 3.18 3.17 5.18 5.19 4.46 5.8 4.51 4.44 4.45 4.50 5.23 4.43 4.11

 

фиксатор оконный
фиксирование
хвостовик засова
цепочка дверная
цилиндр запирающего цилиндрового механизма 
шайба запирающего цилиндрового шайбового механизма
шпингалет
штифт запирающего цилиндрового штифтового механизма
шторка
щеколда дверная

4.42 3.12 3.15 4.48 5.4 56 4.31 5.5 5.26 4.29

 

 

ДОДАТОКД

(довідковий)

 

ГРАФІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1 - планка лицьова декоративна (5.21); 2 - засув-заскочка (5.12); 3 - планка запірна (5.22); 4 - засув (5.10); 5 - планка лицьова (5.20); 6 - корпус (5.1); 7 - поводок замка (5.19); 8 - важіль замка (5.17); 9 - хвостовик засува (5.15); 10 - кулачок запірного циліндрового механізму (5.9); 11 - механізм запірний циліндровий (4.19); 12 - кришка (5.2); 13 - ключ (4.2)

 

Рисунок 1 - Замок механічний

 

 

1 - запобіжник замка (5.13), 2 - засув (5 10), 3 - накладка (5.25); 4 - кришка (5.2), 5 - сувальда замка (5.8); 6 - стояк хвостовика (5.16), 7 - ключ (4 2), 8 - напрямна для ключа (5.24), 9 - корпус (5.1); 10 - ключ постійний (4.26)

 

Рисунок 2 - Замок сувальдовий

 

1 - фіксатор замка (4.11), 2 - планка лицьова (5.20), 3 - засув (5.10), 4 - корпус (5.1)

 

Рисунок 3 - Замок примусового запирання

 

 

1 - засув-заскочка (5.12), 2 - блокувальний пристрій (4.13), 3 - засув (5.10), 4 - корпус (5.1), 5 - планка лицьова (5.20)

 

Рисунок 4 - Замок автоматичного запирання

 

 

 

1 - планка запірна (5.22); 2 - планка лицьова (5.20); 3 - засув циліндрового замка (5.10); 4 - засув-заскочка (5.12), 5 - засув замка сувальдового (5.10); 6 - механізм ригельний (4.16); 7 - замок комбінований (4.14)

 

Рисунок 5 - Замок комбінований з ригельним механізмом

 

 

 

1 - ключ(4.2), 2 - штифтзапірного циліндрового штифтовогомеханізму (5.5), 3 - циліндр запірного циліндрового механізму (5.4), 4 - кулачок запірного циліндрового механізму (5.9), 5 - корпус запірного циліндрового механізму (5.3)

 

Рисунок 6 - Механізм запірний циліндровий штифтовий

 

 

 

 

 

 

1 - ключ (4.2), 2 - циліндр запірного циліндрового механізму (5.4), 3 - пластина запірного циліндрового пластинчастого механізму (5.7), 4 - корпус запірного циліндрового механізму (5.3)

 

Рисунок 7 - Механізм запірний циліндровий пластинчастий

 

1 - шайба запірного циліндрового шайбового механізму (5.6), 2 - циліндр запірного циліндрового меха­нізму (5.4), 3 - корпус запірного циліндрового механізму (5 3), 4 - ключ (4.2)

 

Рисунок 8 - Механізм запірний циліндровий шайбовий

 

 

1 - кулачок запірного циліндрового механізму (5.9), 2 - корпус запірного циліндрового механізму (5 3), 3 - ключ (4.2)

 

Рисунок 9 - Механізм запірний циліндровий односторонній

 

 

1 - ключ (4.2); 2 - корпус запірного циліндрового механізму (5.3), 3 - кулачок запірного циліндрового механізму (5.9)

 

Рисунок 10 - Механізм запірний циліндровий двосторонній

 

 

 

1 - ключ (4.2); 2 - корпус циліндрового запірного механізму (5.3); 3 - кулачок запірного циліндрового механізму (5.9), 4 - ключ постійний (4.26)

 

 

Рисунок 11 - Механізм запірний циліндровий з постійним ключем

 

1 - планка лицьова (5.20), 2- засув-заскочка (5.12), 3 - корпус (5.1)

 

Рисунок 12 – Заскочка

 

1 - планка запірна (5.22), 2 - корпус (5.1); 3 - засув (5.10)

 

Рисунок 13 - Шпінгалет

 

1 - корпус (5.1); 2 - засув (5.10)

 

Рисунок 14 – Засувка

 

 

 

 

 

 

1 - планка лицьова (5.20), 2 - засув (5.10), 3 - корпус (5.1)

 

Рисунок 15 - Закрутка

 

1 - засув (5.10); 2 - планка запірна (5.22); 3 - корпус (5.1)

 

Рисунок 16 - Закрутка-стяжка

 

 

 

 

 

 

1 - ручка фальова (4.38); 2 - шторка (5.26); 3 - стрижень замка (5.18); 4 - накладка захисна декоративна (4.49)

 

Рисунок 17 - Ручка фальова

 

1 - ручка-кнопка (4.40); 2 - стрижень замка (5.18)

 

Рисунок 18 - Ручка-кнопка

 

 

 

 

 

1 - завіса накладна (4.41); 2 - завіса вкрутна (4.41)

 

Рисунок 19 – Завіса

 

 

 

Рисунок 20 - Упор дверний

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Упор віконний

 

 

          

 

1 - шайба, 2 - винт

 

Рисунок 22 – Стяжка

 

 

Рисунок 23 - Вічко дверне

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Кутник

 

 

Рисунок 25 – Нагель

 

 

 

 

Ключові слова: термін, визначення, стандартизація, виріб замковий, виріб скоб'яний, замок, код замка, закривання, запирання, замкнення, механізм запірний, заскочка, шпінгалет, засувка, закрутка, ручка, завіса, стяжка, кутник, нагель

   •  

     

    Выбор редакции: