Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви ради 89/106/ЄЕС

Оцените
(0 голосов)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

Руководство по применению терминов основных требований к зданиям и сооружениям

согласно интерпретирующим документам Директивы Совета 89/106/ЕЕС

The system of standardisation and setting of norms is in building

BASIC REQUIREMENTS FOR BUILDINGS AND STRUCTURES

Guideline for application of the basic requirement terms for building and structures according

to guidance papers of the Council's Directives 89/106/CEC

Скачать ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви ради 89/106/ЄЕС

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цій настанові наведені переклади термінів та визначень понять стосовно Основних вимог до будівельних виробів, будівель і споруд, що застосовуються у Тлумачних документах Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 року щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Подані визначення термінів можна, за потреби, змінювати, вводити для них похідні ознаки, що розкривають значення вживаних термінів. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у настанові.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Загальні терміни, що стосуються Основних вимог до будівельних виробів та будівельних

об'єктів

3.1.1 будівельні вироби

1) Цей термін стосується виробів, які виготовляються для постійного використання в складі об'єкта, а саме як такі поставляються на ринок. Терміни "будівельні вироби" або "вироби", які використовуються в Тлумачних документах, охоплюють матеріали, елементи і компоненти (окремо чи в наборі) збірних систем або установок, які забезпечують відповідність об'єкта Основним вимогам

2) Постійне використання виробу в складі об'єкта означає:

- що його вилучення знижує експлуатаційні можливості об'єкта;

- що демонтаж чи заміна виробу включає виконання будівельних робіт

3.1.2 дії (впливи)

Дії, що можуть негативно вплинути на відповідність об'єкта основним вимогам, спричиняються чинниками, які діють на об'єкт або на його частини. До таких чинників належать механічні, хімічні, біологічні, термічні та електромагнітні чинники

en construction products

1) This term refers to products which are produced for incorporation in a permanent manner in the works and placed as such on the market. The terms "construction products" or "products", include materials, elements and components (single or in a kit) of prefabricated systems or installations which enable the works to meet the Essential requirements

2) Incorporation of a product in a permanent manner in the works means:

- that its removal reduces the performance capabilities of the works; and

- that the dismantling or the replacement of the product are operations which involve construction activities

 

 

en actions

Actions which may affect the compliance of the works with the essential requirements are brought about by agents acting on the works or parts of the works. Such agents include mechanical, chemical, biological, thermal and electro-magnetic agents

3.1.3 експлуатаційна характеристика

Експлуатаційна характеристика –це кількісний вираз (величина, ступінь, клас або рівень) поведінки об'єкта, його частини або виробу під дією зовнішніх факторів або факторів, які виникають в умовах експлуатації за призначенням (для об'єкта або його частин) або в умовах використання за призначенням (для виробів)

3.1.4 нормальне технічне обслуговування

1) Технічне обслуговування є комплексом запобіжних та інших заходів, які застосовуються дооб'єкта з метою забезпечення виконання нимвсіх його функцій протягом терміну експлуатації.Ці заходи включають чистку, обслуговування,перефарбування, ремонт, у разі необхідності,заміну частин об'єкта тощо.

2) Нормальне технічне обслуговування зазвичай включає обстеження і проводиться тоді,коли витрати на необхідні роботи не занадтовеликі порівняно з вартістю тієї частини об'єкта,якої вони стосуються. При цьому беруться доуваги майбутні витрати

3.1.5 призначене використання(призначення)

Призначення виробу стосується тієї (тих) функції (функцій), яку (які) виріб повинен виконувати згідно з основними вимогами

3.1.6 економічно обґрунтований термін

експлуатації

1) Термін експлуатації –це проміжок часу,протягом якого експлуатаційна характеристикаоб'єкта зберігається на рівні, що відповідає основним вимогам.

2) Економічно обґрунтований термін експлуатації встановлюється з урахуванням всіх суттєвих факторів, таких як:

- витрати на проектування, будівництво і використання;

- витрати через перешкоди, які виникають підчас експлуатації;

- ризики та наслідки виходу з ладу об'єктапротягом терміну його експлуатації і вартістьстрахування від цих ризиків;

- планове часткове оновлення;

- витрати на обстеження, технічне обслуговування, утримання та ремонт;

- витрати на експлуатацію та адміністрування;

- розміщення;

- екологічні аспекти


 

en performance

Performance is a quantitative expression (value, grade, class or level) of the behaviour of a works, part of the works or product, for an action to which it is subject or which it generates under the intended service conditions (for the works or parts of works) or intended use conditions (for products)

 

 

en normal preventive maintenance

1) Maintenance is a set of preventive and other measures which are applied to the works in order to enable the works to fulfil all its functions during its working life. These measures include cleaning, servicing, repainting, repairing, replacing parts of the works where needed, etc

 

2) Normal maintenance generally includes inspections and occurs at a time when the costs of the intervention which has to be made are not disproportionate to the value of the part of the works concerned, consequential costs being taken into account

 

en intending use

The intended use of a product refers to the role(s) that the product is intended to play in the fulfilment of the essential requirements

 

en Economically reasonable working life

 

1) The working life is the period of time during which the performance of the works will be maintained at a level compatible with the fulfilment of the Essential requirements

2) An economically reasonable working life preumes that all relevant aspects are taken into acount, such as:

- costs of design, constraction and use;

 

- costs araising from hidance of use;

 

- risks and consequences of failure of the works during its working life and costs of insurance covering these risks;

- planned partial renewal;

- costs of inspections, maintenance, care and repair;

 

- costs of operations and administration;

- disposal;

- environmental aspects


 

3.2 Терміни, що стосуються основної вимоги "механічна міцність та стійкість"


 

3.2.1 навантаження

Діяння зазначених раніше факторів та інші впливи, що можуть спричинити механічну напругу, деформації або деструкцію в будівлях та спорудах протягом їх будівництва та експлуатації


 

en loading

Actions and other influences which may cause stress, deformations or degradation in the works during their construction and use


 

3.2.2 недопустима деформація

Деформації або утворення тріщин у будівлях та спорудах або їх частинах, що зводять нанівець припущення, зроблені при визначенні стійкості, механічної міцності або експлуатаційної надійності будівель та споруд чи їх частин, або спричиняють істотне зменшення їх довговічності

 

3.2.3 непропорційне за обсягами порівняно з першопричиною пошкодження будівельного об'єкта в результаті будь-якого діяння

Пошкодження будівель та споруд в результаті таких подій, як вибухи, ударні навантаження, перевантаження чи внаслідок людських помилок, яких можна було б уникнути чи обмежити без недопустимих труднощів або витрат

 

3.2.4 несуча конструкція (основна конструкція)

Виготовлена згідно з проектними рішеннями збірна конструкція, яка складається із сполучених між собою елементів, розрахованих на забезпечення механічної міцності і стійкості будівель та споруд

 

3.2.5 руйнування

Різні форми пошкодження конструкцій

en inadmissible deformation

Deformation or cracking of the works or part of the works which invalidates the assumptions made for the determination of the stability, the mechanical resistance or the serviceability of the works or parts of it, or causes significant reduction in the durability of the works

 

 

en damage by an event to an extent disproortionate to the actions

 

This means large damage of the works relative to the original cause (by events like explosions, impact, overload or consequence of human errors) which could have been avoided or limited without unacceptable difficulties or costs

 

en load-bearing construction

Organized assembly of connected parts designed to provide mechanical resistance and stability to the works

 

 

 

en collapse

Various forms of failure of the structure


 

3.3 Терміни, що стосуються основної вимоги “пожежна безпека”


 

3.3.1 аварійне джерело живлення

Система, встановлена з метою забезпечення швидкого автоматичного включення та підтримання протягом необхідного проміжку часу електроживлення протипожежного обладнання в разі виходу з ладу штатного джерела живлення або аварії елементів системи, призначеної подавати, розподіляти або контролювати живлення цього обладнання (обладнання аварійного освітлення і сигналізації, виявлення пожежі, попередження про пожежу, ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, насосів, систем зв'язку тощо) (NFPA70, 700-1)

 

3.3.2 аварійне освітлення

Забезпечення освітлення під час евакуації в разі виходу з ладу штатного освітлення (ISO8421-6, 6.29)

 

3.3.3 аварійна ситуація

Нависла небезпека або суттєва загроза для людей чи майна (ISO8201, 1987)

 

3.3.4 аналіз небезпеки

Аналіз, який проводиться для оцінки потенційної можливості втрати життя або травмування людей та/або пошкодження майна

 

3.3.5 системи димо- і тепловидалення

Система димо- і тепловидалення, яка вмонтована в будівлю для покращання видалення газоподібних продуктів згоряння і тепла, що виділяються під час


 

en emergency power supply

System installed in order to provide promptly, automatically and for a suitable time, power supply to fire safety installations, when normal supply fails or in the event of an accident to elements of a system intended to supply, distribute or control power for this installation (emergency lighting and signalling, fire detection, fire warning, fire-fighting lifts, pumps, communication system, etc.) (NFPA 70, 700-1)

 

 

 

 

en emergency fighting

Provision of lighting for use during escape when normal lighting fails (ISO 8421-6, 6.29)

 

en emergency

Imminent risk or serious threat to persons or property (ISO 8201, 1987)

 

en hazard analysis

Analysis carried out in order to evaluate the potential for loss of life or injury and/or damage to property

 

 

en smoke and heat venting installation

System incorporated in a building in order to improve the evacuation of the combustion gases and the heat produced by a fire. A smoke and heat extraction system


 

пожежі. Система димо- і тепловидалення може базуватись на примусовому видаленні, а також на природній конвекції

 

3.3.6 виділення диму

Виділення диму та/або газу, що виділяють матеріали під час нагрівання матеріалу вогнем та/або джерелом запалювання

 

3.3.7 вимоги до експлуатаційної характеристики

Вимоги користувача, подані через експлуатаційні характеристики виробу

 

3.3.8 вміст будівлі

Повний вміст будівлі за винятком усіх будівельних виробів, таких як облицювання стін, перегородок, підлог і стель

 

3.3.9 вогнезахисна речовина

Речовина, призначена для додавання до матеріалу або його оброблення з метою придушити, значно зменшити або затримати горіння матеріалу

 

3.3.10 вогневе випробування

Процедура, призначена для вимірювання або оцінки реакції матеріалу, виробу, конструкції чи системи на один або більше видів вогневого впливу (BS6336:1982)

 

3.3.11 вогнестійкий кабель

Електричний кабель, призначений для передавання електричної енергії або сигналів під час пожежі, який здатний виконувати свою функцію за призначенням протягом заданого проміжку часу під час стандартного випробування на вогнестійкість

 

3.3.12 вплив вогню

Термічна дія, що впливає на виріб

 

3.3.13 дверні пристрої

Обладнання, що застосовується для полотен дверей та/або дверних рам для того, щоб надати їм можливості функціонувати як двері: наприклад, засувки, замки, пристрої зачинення, завіси тощо

 

3.3.14 джерело запалювання

Джерело тепла, що застосовується для запалювання горючих матеріалів або виробів. Іскра, полум'я або гарячий предмет, що спричиняють запалювання

 

3.3.15 димові вентиляційні отвори, дахові вентиляційні отвори

Отвори в огороджувальних стінах або на даху покрівлі будівлі, призначені для видалення тепла і диму в разі пожежі, які відкриваються автоматично та/або вручну (ISO8421-5/1988 (E/F))


 

can be based on powered extraction as well as natural convection

 

 

en smoke release

The release by a material of smoke and/or gas when heated by a fire and/or an ignition source (BS 6336/1982)

 

en performance requirement

User requirement, expressed in terms of the performance of the product

 

en building contens

The whole contents of a building excluding all construction products such as facings of the walls, partitions, floors and ceilings

 

en fire retardant

A substance added, or a treatment applied to a maerial in order to suppress, significantly reduce or delay the combustion of the material

 

en fire test

A procedure designed to measure or assess the reponse of a material, product, structure or system to one or more aspects of fire (BS 6336:1982)

 

 

en fire survival cable

An electric cable intended for the transmission of power or signals during a fire, and which is able to fulfil its design function for a stated period of time during a standard fire resistance test

 

 

en fire exposure

Thermal actions affecting the product

 

en hardware (doors)

Equipment applied to both door leafs and/or door frames to enable them to function as a door: e.g. latches, locks, closing devices, hinges, etc.

 

 

en ignition source

An applied source of heat which is used to ignite combustible materials or products. Initial spark or flame or hot object causing ignition

 

en smoke vents, roof vents

 

Openings in the enclosing walls or roof of a building, intended to release heat and smoke in the event of fire, automatically and/or manually opened (ISO 8421-5, 1988 (E/F))


 

3.3.16 евакуація

Упорядкований рух людей до безпечного місця (в разі пожежі або іншої аварійної ситуації)

(ISO8421-6, 6.6)

 

3.3.17 засоби активного протипожежного захисту

Системи і обладнання, призначені для зменшення небезпеки для людей і майна шляхом виявлення пожежі, гасіння пожежі, видалення диму і гарячих газів або будь-яким поєднанням цих дій

 

3.3.18 знаки виходу

Знаки, що чітко вказують на виходи

(ISO8421-6, 6.23)

 

3.3.19 інтенсивність пожежі

Рівень термічного впливу (теплового потоку), спричиненого пожежею на будівельні конструкції

 

3.3.20 класи вогнестійкості

Умовно визначені класи, що використовуються для класифікації будівельних конструкцій на основі їх межі вогнестійкості, підтвердженої випробуваннями

 

3.3.21 критичні умови для людей, які перебувають на об'єкті

Граничні значення підвищення температури, зменшення вмісту кисню і концентрації токсичних газоподібних продуктів згоряння, які суттєво загрожують безпеці життя протягом певного проміжку часу

 

3.3.22 менеджмент пожежної безпеки

Усі заходи, що вживаються протягом терміну експлуатації об'єкта з метою мінімізації ризику пожежі і пожежної небезпеки через належне технічне обслуговування і вдосконалення об'єкта

 

3.3.23 нагнітання

Встановлення позитивного або негативного перепаду тиску обабіч протипожежної перешкоди для захисту сходів, коридору, шляху евакуації або приміщення будівлі від проникнення диму

(ISO8421-5/1988 (EF))

 

3.3.24 обличкування фасаду / зовнішнє

обличкування

Матеріал –покриття зовнішньої поверхні, що використовується на фасадах. Облицювання фасадів може включати ізоляційний матеріал між зовнішнім і внутрішнім покриттям фасаду

 

3.3.25 обмеження поширення диму

Заходи обмеження поширення або переміщення диму і газів газоподібних продуктів згоряння в межах будівлі під час пожежі (ISO8421-5/1988 (E/F))


 

en evacuation, escape

Orderly movement of persons to a place of safety (in case of fire or other emergency) (ISO 8421-6, 6.6)

 

 

en active fire protection measures

Systems and equipment installed to reduce danger to persons and property by either detecting fire, exinguishing fire, removing smoke and hot gases, or any combination of these functions

 

en exit signs

Signs which clearly indicate exits (ISO 8421-6, 6.23)

 

 

en fire severity

Level of thermal attack (heat flux) to building eleents, caused by a fire

 

en fire resistance class

Conventionally defined classes, used for the classification of building elements on the basis of their proven fire resistance time

 

en critical conditions for occupants

 

Limit values for temperature increase, oxygen depletion and concentration of toxic combustion gases that seriously endanger life safety in a certain time

 

 

en fire safety management

All measures taken during the lifetime of a works to minimize fire risk and fire hazard by proper maintenance and improvement of a works

 

 

en pressurization

The establishment of a positive or negative pressure difference across a barrier to protect a stairway, lobby, escape route or room of a building from smoke penetration (ISO 8421-5/1988 (E/F))

 

 

en fabric cladding/external cladding

 

External surface lining material applied on facade. The fa ade cladding may include the insulating material applied in the space between external and internal facade linings

 

en smoke control

Measures to control the spread or movement of smoke and combustion gases during a fire within a building (ISO 8421-5/1988 (E/F).


 

3.3.26 огороджувальна функція

Здатність елемента конструкції запобігати поширенню вогню та/або диму, яке спричинене проходженням полум'я чи гарячих газів (порівняти з цілісністю) або загорянням по той бік експонованої поверхні (порівняти з теплоізолювальною здатністю) під час відповідного вогневого впливу

 

3.3.27 прилеглі об'єкти

Будівельні об'єкти, що мають спільні або з'єднані будівельні конструкції (протилежне поняття: відокремлені об'єкти)

 

3.3.28 поверхня, що зазнає впливу

Поверхня виробу, що зазнає впливу вогню

 

3.3.29 пожежна тривога, сигнал пожежної тривоги

Попередження про пожежу, що надходить від людини або від автоматичного пристрою

(ISO8421-3:1989)

 

3.3.30 пожежно-рятувальний підрозділ

Громадська чи приватна організація, що призначена для захисту життя і боротьби з пожежами

(ISO8421-8:1990)

 

3.3.31 пожежне обладнання

Обладнання, що стосується інженерних комунікацій, виявлення пожежі і оповіщення про пожежу, обладнання для евакуації, пожежогасіння тощо

 

3.3.32 протипожежна стіна

Стіна, що розділяє два суміжних протипожежних відсіки

 

3.3.33 пожежна небезпека

Потенційна можливість втрати життя (або травмування) та/або пошкодження майна вогнем

 

3.3.34 пожежна магістраль сухотрубна

(з подаванням знизу/зверху)

Закріплена жорстка труба, вмонтована стаціонарно в будівлі і призначена для підключення рукавів пожежними підрозділами для заповнення під час використання (ISO8421-4, 3.3.5)

 

3.3.35 пожежна магістраль водонаповнена

(з подаванням знизу/зверху)

Закріплена жорстка труба, вмонтована стаціонарно в будівлі і яка постійно заповнена через підключення до джерела водопостачання і оснащена у вказаних точках вентилями/випускними патрубками

 

3.3.36 повне охоплення приміщення полум'ям, загальний спалах

Швидкий перехід до стану охоплення вогнем всієї поверхні горючих матеріалів у межах замкнутого простору


 

en separating function

The ability of a member to prevent the spread of fire and/or smoke by passage of flames or hot gases (cf. integrity) or ignition beyond the exposed surface (cf. thermal insulation) during the relevant fire exposure

 

 

 

en adjoining works

Construction works with common or connecting building elements (Opposite: separated works)

 

 

en exposed surface

Surface of a product which is exposed to the action of the fire

en fire alarm, alarm of fire

Warning of fire originated by a person or by an automatic device (ISO/DIS 8421-3:1989)

 

 

en fire brigade

Public or private organization with the aim of safeguarding life and fighting fires(ISO 8421-8:1990)

 

 

en fire safety installation

Those installations concerned with services, alarm and detection, installations for means of escape, suppression and fire-fighting equipment, etc.

 

en fire separating wall

A wall which separates two adjoining fire compartments

 

 

en fire hazard

The potential for loss of life (or injury) and/or damage to property by fire

 

en fire mains dry (rising/falling)

 

Fixed and rigid pipe installed permanently in a building and intended for connection of fire brigade hoses, in order to be charged at the moment of use

(ISO/DIS 8421-4, 3.3.5)

 

en fire mains wet (rising/falling)

 

Fixed and rigid pipe installed permanently in a building and which is permanently charged by its connection to a water supply and fitted with valves/outlets at specific points

 

en flashover

 

The rapid transition to a state of total surface involvement in a fire of combustible materials within an enclosure

3.3.37 повністю розвинута пожежа

Стан, за якого горючі матеріали повністю охоплені вогнем

 

3.3.38 показники пожежної безпеки

Вимоги, виражені якісно або кількісно через показники пожежного ризику та/або пожежної небезпеки

 

3.3.39 полум'язахисна речовина (речовина для захисту від полум'я)

Речовина, призначена для додавання до матеріалу або його оброблення з метою придушити, значно зменшити або затримати поширення полум'я

 

3.3.40 покрівельні (дахові) матеріали

Матеріали, що використовуються для покриття даху з метою запобігання впливу погодних факторів і включають ізоляційні шари і пароізоляцію, але не включають дахового настилу

 

3.3.41 протидимна штора, даховий/стельовий екран

Вертикальна перегородка, прилаштована зсередини до даху (або стелі) для створення перешкоди горизонтальному переміщенню диму і газоподібних продуктів згоряння (ISO8421-5/1988 (E/F))

 

3.3.42 реакція на вогонь

Реакція матеріалу за встановлених умов випробування, що полягає в сприянні своїм власним розкладом процесу поширення вогню, впливу якого він зазнає

 

3.3.43 реальна пожежа

Пожежа, що не визначається стандартним температурним режимом

 

3.3.44 режим реальної пожежі

Залежність температури від часу протягом вогневого випробування (а) без контролю вентиляції;

(б) передбачена розрахункова модель з урахуванням пожежного навантаження, вентиляції тощо

 

3.3.45 ризик пожежі

імовірність виникнення пожежі, яка може призвести до втрати життя (або травмування) та/або пошкодження майна

 

3.3.46 розділені об'єкти

Будівельні об'єкти, що розділені вільним простором (протилежне поняття: прилеглі об'єкти)

 

3.3.47 поширення вогню

Поширення вогню, як у межах приміщення, де виникла пожежа, так і з одного приміщення до іншого


en fully developed fire

The state of full involvement of combustible materials in a fire

 

en fire safety objectives

Qualitatively or quantitatively expressed objectives in terms of fire risk and/or fire hazard

 

en flame retardant

 

A substance added, or a treatment applied to a material in order to suppress, significantly reduce or delay the propagation of flame

 

en roof coverings

Materials used for covering a roof to exclude weather, including insulation layers and vapour barriers but not the roof deck

 

 

en smoke curtains, roof (or ceiling) screens

 

Vertical subdivision fitted internally to the roof (or ceiling) to create an obstacle to lateral flow of smoke and combustion gases (ISO 8421-5,1988 (E/F)

 

 

en reaction-to-fire

The response of a material under specified test conditions in contributing by its own decomposition to a fire to which it is exposed

 

 

en natural fire

Fire not governed by standardized temperature/ time curves

 

en natural fire curve

The time related variation of temperature(а)of a test fire without control of ventilation;

(b) predicted by a calculation model, taking intoacount fire load, ventilation, etc.

 

en fire risk

Probability of a fire causing a loss of life (or injury) and/or damage to property

 

 

en separated works

Construction works separated by a clear space beween them (Opposite: adjoining works)

 

en fire spread

Extension of a fire, both within the room of origin and from room to room


 

3.3.48 поширення полум'я

Просування фронту полум'я

 

3.3.49 стельова мембрана

Стельова мембрана, що підвішена або підтримується іншим способом, але якій притаманна власна вогнестійкість, яка не залежить від будь-яких елементів, що розташовані зверху (на відміну від підвісних стель)

 

3.3.50 температурний режим

Залежність температури від часу протягом пожежі

 

3.3.51 тепловиділення

Кількість тепла, що виділяється з матеріалу, який горить

 

3.3.52 термічна дія

Тепловий вплив на виріб під час пожежі (реальної або експериментальної)

 

3.3.53 типи місць із перебуванням людей

Класифікація місць із перебуванням людей залежно від їх віку, поінформованості і здатності пересуватись, виду вогневого навантаження в місці перебування людей

 

3.3.54 тривалість евакуації

Проміжок часу, необхідний для того, щоб після подання сигналу про евакуацію люди, що перебувають у будівлі або її частині, дісталися кінцевого виходу (ISO8421-6, 6.18)

 

3.3.55 тривалість стандартної пожежі

Тривалість пожежі у протипожежному відсіку згідно зі стандартним температурним режимом за відсутності втручання пожежно-рятувального підрозділу. Ця тривалість визначається пожежним навантаженням

 

3.3.56 фасад / зовнішня стіна

Вертикальний будівельний елемент, що відділяє внутрішній простір будівлі від зовнішнього. Фасад включає прозорі і непрозорі частини та їх кріплення до будівельної конструкції


 

en flame spread

Propagation of a flame front

 

en ceiling membrane

Ceiling which is suspended or otherwise supported but which in itself possesses fire resistance independent of any element above (see also suspended ceiling)

 

 

 

en temperature time curve

The time related variation of temperature during a fire

 

en heat release

A measure of the heat released from a burning material

 

 

en thermal action

Heat exposure of a product during a fire (natural or experimental)

 

en type occupancy

Subdivision of occupancies as a function of the age, awareness and mobility of the occupants, the type of fire load, and kind of activity in occupancy

 

 

en evacuation time

Time taken for all occupants of a building or part of a building, on emission of an evacuation signal, to reach a final exit (ISO 8421-6, 6.18)

 

 

en standard fire duration

Duration of a fire in a compartment in accordance with the standard temperature/time curve, without fire brigade intervention. This duration is determined by the fire load

 

 

en facade / external wall

Vertical building element separating the inside of a building from the outside. The facade includes transparent and non-transparent parts and their fixings to the building structure


 

3.4 Терміни, що стосуються основної вимоги "експлуатаційна безпека"

 


 

3.4.1 безпека через податливість

Пасивна безпека дорожнього обладнання, яка гарантує, що обладнання легко відокремлюється (зміщується), руйнується чи згинається від удару транспортних засобів


en break-away safety

Passive safety of road equipment that ensures that the equipment readily disengages, fractures, or bends away from impacting vehicles


 

3.4.2 дорожній запобіжний пристрій

Загалом усі пристрої для регулювання та захисту транспортних засобів на дорозі; в цьому документі –переважний термін для запобіжних бар'єрів та подушок безпеки (подібно до англійського терміну: система стримування транспортного засобу)

 

3.4.3 доступність

Доступність споруди чи виробу, пов'язана із визначеним ризиком, стосується ступеня наближення користувача до споруди чи виробу, де ризик може реалізуватися. Залежно від окремого ризику ця концепція може стосуватися особи чи тільки частини його/її' тіла (наприклад, рука, палець) чи навіть речі, яку скеровано особою, та означає можливість контакту (удари, гарячі поверхні тощо) або критичні відстані (електричні удари, радіація тощо)

 

3.4.4 запобіжний бар'єр

Надійний бар'єр вздовж краю дороги, призначений для запобігання виїзду з дороги транспортних засобів, які рухаються, та для обмеження наступного поранення людей всередині транспортних засобів і користувачів дороги чи пошкоджень

 

3.4.5 зворотне відбиття

Відбиття, в якому віддзеркалені промені повертаються переважно у напрямку, близькому до протилежного щодо напрямку випромінювання, і яке (відбиття) характеризовано коефіцієнтом люмінесцентної інтенсивності та коефіцієнтом зворотного віддзеркалення гладкої поверхні (зворотного відбиття)

 

3.4.6 індекс значності прискорення

Індекс використовується як міра для посвідчення значності впливів транспортних засобів проти пристроїв дорожнього обладнання. Цим береться до уваги уповільнення транспортних засобів у поздовжньому, поперечному та вертикальному напрямках, порівняне з максимально прийнятними значеннями

 

3.4.7 індекс полірованого каменю (PSV)

Індекс тертя компонентів після прискореного випробування з полірування як міра їх опору до полірування

 

3.4.8 крихкі властивості

Загальний вираз для опису, у який спосіб матеріал (наприклад, скло) ламається чи розтрощується внаслідок удару

 

3.4.9 пасивна безпека

Безпека, яка буде забезпечуватись дорожнім обладнанням для захисту людей від поранень у випадку впливу (ударів) транспортних засобів

 

3.4.10 подушка безпеки

Фронтальний пасивно запобіжний пристрій, звичайно попереду країв (граней), призначений для пом'я-


en road safety device

Generically all devices for guiding and protecting vehicles on the road; in this document superior term for safety barriers and crash cushions (similar English term: vehicle restraint system)

 

 

en accessibility

The accessibility of a works or a product related to a specific risk concerns the degree of proximity of the user to a works or product, where the risk can occur. Depending on the particular risk, this concept may concern a person or only a part of his/her body (e.g. hand, finger) or even a thing handled by a person, and applies to the possibility of contact (shocks, hot surfaces etc.) or critical distances (electrical shocks, radiation, etc.)

 

 

en safety barrier

Substantial barrier alongside a road intended to prevent errant vehicles leaving the road and to limit consequential injury to occupants of vehicles and users of the road or damage

 

 

en retroreflection

Reflection in which the reflected rays are preferentially returned in direction close to the opposite of the direction of the incident rays, characterized by the coefficient of luminous intensity and the coefficient of retroreflection of plane retroreflection surface

 

 

en acceleration severity index

The index is used as a measure for ascertaining the seventy of impacts of vehicles against road equipment devices. It takes into account the decelerations of vehicles in the longitudinal, transverse, and vertical directions compared to maximum tolerable values

 

 

en polished stone value (PSV)

Frictional index of aggregates after a time accelerator polishing test as a measure of its polishing resistance

 

 

en shatter properties

A general expression describing the way in which a material (e.g. glass) breaks or fractures following an impact

 

 

en passive safety

Safety which will be provided by road equipment in case of impacts of vehicles to protect people from injuries

 

en crash cushion

Frontal passive safety device usually at the beginning of verges intended to attenuate an impact of a vehicle with

кшення удару транспортного засобу з поглинанням кінетичної енергії через деформацію чи перенос імпульсу

 

3.4.11 стійкі до відмови пристрої

Запобіжний пристрій має назву "стійкий до відмови", якщо умови, визначені його "безпечною позицією", реалізуються автоматично в разі пошкодження пристрою

kinetic energy absorption by deformation or impulse transfer

 

 

en failsafe devices

A safety device is called a "failsafe device" if the conditions defined by its "safety position" are automatically realized when the device fails


 

3.5 Терміни, що стосуються основної вимоги "економія енергії"


 

3.5.1 довідкове значення

Довідкове значення характеристики виробу –значення, визначене гармонізованим методом, представляє величину протягом її використання за відповідних умов

Зауваження.Довідкове значення є частиною зазначення відповідності для маркірування Ради відповідно до технічних умов

 

3.5.2 конструктивна система

Конструктивна система (конструктивна схема) –будівельна споруда, включаючи зовнішні конструктивні елементи і внутрішні секції з їх остаточною обробкою, але без технічного обладання

 

3.5.3 компоненти конструктивної системи

Компоненти конструктивної системи (компоненти конструктивної схеми, конструктивні компоненти) –вироби, що є різнорідними або мають складну форму, зроблені і застосовані на практиці як частина конструктивної системи. Компонентами конструктивної системи можна назвати ті компоненти, що формують частково або цілком дах, стелю, підлогу, стіни, двері та вікна, фасади та перегородки. Димоходи і службові канали (труби) можуть у деяких випадках також бути компонентами конструктивної системи

 

3.5.4 матеріали конструктивної системи

Матеріали конструктивної схеми –однорідні матеріали, що є або

- сипкими матеріалами

- або однорідними виробами простої форми (блоки, панелі, листи), що можуть бути охарактеризовані за допомогою властивостей складового матеріалу та їх розмірів

 

3.5.5 розрахункове значення

Розрахункове значення характеристики виробу – значення, визначене для умов використання та для цілей обчислень гармонізованими методами на підставі довідкового значення серед інших

Зауваження.За відсутності довідкових значень загальноприйняті розрахункові значення можуть використовуватись на підставі узгоджених табличних даних


 

en reference value

The reference value of a product characteristic is the value determined by a harmonized method, as representing the value during its lifetime, under reference conditions

Remark:The reference value will form part of the attestation of conformity for a CE marking in accordance with the appropriate technical specification

 

en constructively

Fabric is the construction work including external construction elements and internal partitions with their finishing but without the technical equipment

 

 

ensubsystem

Fabric components are products which are heterogeneous or have a complex shape, produced and put on the market to be used as part of the fabric. Fabric components are all those which form part or the whole of the roof, ceiling, floor, wall, door and window, fa?ade and partition. Also chimneys and service ducts can, in some cases, be fabric components

 

 

 

 

en material constructively

Fabric materials are homogeneous materials being either:

- bulk materials;

- homogeneous products with a simple shape (blocks, panels, sheets), which may be characterised through the properties of the constituent material and their dimensions

 

en calculated value

The design value of a product characteristic is the value determined for specific conditions of use and for the purpose of the calculations by harmonized methods, based among other things, on the refernce value

Remark:In the absence of reference values, generally accepted design values may be used based on harmonized tabulated data


 

3.5.6 системи технічного обладнання

Системи технічного обладнання включають компоненти систем енергопостачання, які необхідні для експлуатації будівельних об'єктів відповідно до видів використання енергії


 

en subsystem tonnage oxygen

Technical equipment systems include the components of the energy consuming systems which are needed for the construction works to be used, according to the different uses of energy 

Код УКНД 01.040.91; 91.040.01

 

Ключові слова:термін, визначення, поняття, основна вимога.


 

 

Выбор редакции: