Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-92:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДСТУ Б А.1.1-92:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

ПЕРЕДМОВА

Пункт 2 замінити «№ 569» на «№ 570».

Пункт 3 вилучити.

ЗМІСТ

Розділ 4 вилучити.

Розділ 7 Назвувикласти у наступній редакції: «Вимоги до побудови, викладу та змісту протоколу погодження позицій на проект будівельних норм».

Додаток В Слова «зводу відгуків» замінити словами «протоколу погодження позицій».

Додаток Г вилучити.

Додаток Е Слово «експертизи» замінити на слово «перевірки».

 

Розділ 3 Слова «територіальні будівельні норми» вилучити.

Розділ 4 вилучити.

Пункт 5.7 В абзацах  3 і 4 слова  «чинні нормативні документи» замінити на «чинні будівельні норми та нормативні документи».

Пункт 5.8 Замінити слова «чинні нормативно-правові акти» на «чинні нормативно-правові акти та будівельні норми».

Пункт 5.9 У другому реченні слова «розіслати проект на відгуки» замінити словами «оприлюднити для вивчення та надання пропозицій»;

слово «відгуки» замінити словом «пропозиції», слова «звід відгуків» замінити словами «протокол погодження позицій»;

слово «експертизу» замінити словом «перевірку».

Пункт 6.2 Слова «надання чинності, впровадження, дата першого перевіряння і періодичність перевірки документа» замінити словами «набрання чинності будівельними нормами».

Слова «відомості про розсилання на відгук» замінити словами «відомості про оприлюднення для вивчення і надання пропозицій».

Пункт 6.7 Слова «надання чинності, впровадження, дата першого перевіряння і періодичність перевірки документа» замінити словами «набрання чинності будівельними нормами».

У другому абзаці слово «документа» замінити словами «будівельними нормами» та доповнити словами «та 90 днів з дня опублікування».

Четвертий абзац вилучити.

Пункт 6.8 У четвертому абзаці слова «прийняттям і наданням чинності розроблюваному документу» замінити словами «затвердженням і набранням чинності розроблюваними будівельними нормами».

Пункт 6.9  Слова «Відомості про розсилання на  відгук» замінити словами «Відомості про оприлюднення для вивчення і надання пропозицій».

Слова «відгуки» та «відгуків» замінити словами «пропозиції» та «пропозицій» відповідно.

Пункт 6.12   Слова «яким надсилають проект на відгук» замінити словами «які надали пропозиції».

Розділ 7

У назві розділу слова «зводу відгуків» замінити на слова «протоколу погодження позицій».

По тексту замінити у відповідних відмінках слова «звід відгуків» на «протокол погодження позицій», слово «відгук» на «пропозиції».

Пункт 8.1

Перший абзац доповнити реченням «Перелік організацій, яким проект будівельних норм направляється на погодження визначено у Технічному завданні».

Друге речення першого абзацу вилучити.

Пункт 9.2 Викласти у новій редакції:

 «9.2 Висновок надається базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві за відповідним напрямом, якій доручено проведення перевірки з метою встановлення відповідності науково-технічному рівню та державним стандартам, будівельним нормам, технічному завданню та  врегулювання можливих розбіжностей. Форма висновку перевірки проекту будівельних норм наведена у додатку Е».

 

Додаток Б По тексту замінити слова «на  відгук» на слова «для вивчення і надання пропозицій».

Додаток В Замінити слова «звід відгуків» на слова «протокол погодження позицій».

Додаток Г вилучити.

Додаток Д  Третій абзац «найменування документа» замінити на  «індекс позначення, найменування документа».

Примітку 1 викласти в новій редакції:

«Примітка 1. Протокол розбіжностей підписують керівник (заступник керівника) організації-розробника  з розшифровкою підписів».

Примітку 2 викласти в новій редакції:

«Примітка 2 Підпис засвідчується печаткою організації.»

 

Додаток Е викласти у новій редакції:

«ДОДАТОК Е

(обов'язковий)

 

ФОРМА ВИСНОВКУ ПЕРЕВІРКИ ПРОЕКТУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ

 

ВИСНОВОК

перевірки проекту будівельних норм

 

______________________________________________________________________________________________

індекс позначення, назва будівельних норм

______________________________________________________________________________________________

 

Проведено: ____________________________________________________________________________________

                                                          назва організації, що проводила перевірку

Будівельні норми розроблено_____________________________________________________________

       уперше чи на заміну (позначення та назва документа)

______________________________________________________________________________________________

Припустима дата набрання чинності_____________________________________________________

 

 

1 Підстава для розроблення будівельних норм

 

Будівельні норми розроблено:_____________________________________________________________

    назва організації-розробника та співвиконавця

______________________________________________________________________________________________

 

Підстава для розроблення:_________________________________________________________________

                                                   зазначити шифр теми програми, ініціативна розробка

 

2 Обґрунтованість розроблення будівельних норм

 

______________________________________________________________________________________________

обґрунтувати доцільність розроблення будівельних норм

______________________________________________________________________________________________

 

 

3 Наявність прогресивних міждержавних, регіональних та національних документів інших країн

 

 

На___________________________________________________________________________________________

зазначити об'єкти нормування

діють_________________________________________________________________________________________

навести позначення та назви документів

 

4 Взаємозв'язок з нормативно-правовими та нормативними актами, нормативними документами

 

______________________________________________________________________________________________

зазначити клас, підклас, комплекс, до якого належить цей документ,

______________________________________________________________________________________________

дати перелік позначень нормативних актів і документів, з якими його пов'язано,

______________________________________________________________________________________________

зазначити необхідність визнання таким, що втратив чинність, перегляду,

______________________________________________________________________________________________

внесення змін у взаємопов'язані нормативні акти і документи,

______________________________________________________________________________________________

зазначити відповідність цього документа вимогам законодавства

 

 

5 Відомості про погодження проекту будівельних норм

 

Проект будівельних норм погоджено:

 

Назва центральних органів виконавчої влади (установ і організацій), яким надсилався документ на погодження

Реквізити документів,

які містять погодження

 

 

Зазначити назви заінтересованих органів, з якими виникли розбіжності щодо проекту будівельних норм і складався протокол розбіжностей.

 

6 Висновок та пропоноване рішення щодо проекту будівельних норм

 

Проект будівельних норм та документи, які складають їх справу, оформлено відповідно до вимог стандартів системи нормування та стандартизації у будівництві.

 

Проект будівельних норм___________________________________________________________________

                             зазначити пріоритетність об'єкта нормування,

______________________________________________________________________________________________

придатність для підтвердження відповідності, переваги, які надасть застосування цього документа

 

Пропонуємо затвердити проект будівельних норм____________________________________________________

              Навести індекс позначення та

______________________________________________________________________________________________

назву будівельних норм

 

з набуттям чинності від_____________________________________________________________________

                            рік, місяць, число

та віднести до угруповання ______________________________________________ згідно з чинною

               зазначити клас, підклас, комплекс

 

класифікацією нормативних документів України у сфері будівництва.

 

 

Керівник (заступник керівника)

організації, що провела перевірку                    _________________                       __________________________

 підпис, дата            МП                ініціали, прізвище

Перевірив

____________________________________________             __________________       _____________________

                                   посада                                                            підпис, дата                           ініціали, прізвище

Відреагував

____________________________________________             __________________       ____________________

                                      посада                                                           підпис, дата                       ініціали, прізвище»

 

Ключові слова -  Слова «відомчі, регіональні» вилучити, слово «експертиза» замінити на «перевірка», слово «приймання» замінити на «затвердження».


 

 

Выбор редакции: