Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів

Оцените
(1 Голосовать)

Cистема стандартизації та нормування в будівництві                                               

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий

Складирование, хранение и транспортирование материалов и полуфабрикатов

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Common concrete and reinforset concrete roducts technique Storage, keeping and

transportation of materials and semiproducts

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів

                                          Чинний від 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     1.1 Цей стандарт установлює науково-технічні терміни та визна-
чення основних понять у галузі виробництва бетонних і залізобетон-
них виробів, зокрема при складуванні, зберіганні та транспортуван-
ні матеріалів і напівфабрикатів.
---------------------------------
                           - 2 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для
використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та
навчально-методичній літературі, що належить до галузі  будівельних
матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні
результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для  комп'ютерних
систем.
     1.3.  Вимоги  стандарту  чинні  для  використання   в   роботі
підприємств, установ, організацій, що діють на  території  України,
технічних  комітетів  із   стандартизації,   науково-технічних   та
інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     У цьому стандарті є посилання на такі документи:
ДСТУ Б А.1.1-63-95 | Система стандартизації та нормування
                   | в будівництві.
                   | Технологія важких бетонів та залізобе-
                   | тонних виробів. Розпалублення, доводка,
                   | складування та зберігання виробів.
                   | Терміни та визначення.
-----------------------------------------------------------------
ДСТУ Б А.1.1-61-95 | Система стандартизації та нормування
                   | в будівництві.
                   | Технологія важких бетонів та залізобе-
                   | тонних виробів. Формування виробів.
                   | Терміни та визначення.
-----------------------------------------------------------------

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

     3.1 Дня кожного поняття встановлено один стандартизо-
ваний термін. Застосування термінів-синонімів до стандартизова-
ного терміна забороняється.
     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати
шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значен-
ня термінів, що використовуються. Доповнення не можуть пору-
шувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.
     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (dе), англійські
(еп), французькі (fr) та російські (rи) відповідники стандартизо-
ваних термінів, а також визначення російською мовою.
     3.4 У стандарті наведно абетковий покажчнк термінів
українською мовою та абеткові покажики іншомовних відповід-
ників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.
                           - 3 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95

4 ЗАГАЛЬН1 ПОНЯТТЯ

4.1    матеріали                     de Materialien
                                     en materials
                                     fr materiaux
                                     ru материалы
       Промислова продукція,            Промышленная продукция,
       що використовується у ви-        применяемая в производ-
       робництві бетонних та залі-      стве бетонных и железобе-
       зобетонних виpoбiв               тонных изделий
4.2    напівфабрикат                 de Halbfabrikat
                                     en half-finished product
                                     fr demi-produit
                                     ru полуфабрикат
       Виріб або матеріал, що пiд-      Изделие или материал, под-
       лягає додатковій обробці         лежащее дополнительной
       для одержання готової про-       обработке для получения го-
       дукції. Див. ДСТУ Б A.1.1-       товой продукции. См.
       63-95 Технологія важких          ДСТУ Б A.1.1-63-95 Техно-
       бетонів та залізобетонних        логія важких бетонів та за-
       виробів. Розпалублення,          лізобетонних виробів. Роз-
       доводка, складування та          палублення, доводка, скла-
       зберігання виробів. Tepмi-       дування та зберігання ви-
       ни та визначення                 робів.Терміни та визначення
4.3    підігрівання матеріалів       de Vorw[a1]rmen der Materia-
                                        lien
                                     еn heating of materials
                                     fr pr[e2]chauffage des       *
                                        mat[e2]riaux              *
                                     ru подогрев материалов
       Нагрівання до певної тем-        Нагревание до определен-
       ператури матеріалів перед        ной температуры материа-
       використанням                    лов перед использованием
4.4    розпушення матеріалів         de Auflockerung der Materia-
                                        lien
                                     en loosening of materials
                                     fr [e2]mottage des mat[e2]ri-*
                                        aux
                                     ru рыхление материалов
       Надання матеріалам сип-          Придание материалам сыпу-
       ких властивостей                 чих свойств
4.5    бурофрезерний                 de Auflockerungsbohrfr[a1]se *
       розпушник                     en drilling-and-milling rip-
                                        per
                                     fr ripper de forage [а4] la  *
                                        fraise
                                     ru бурофрезерный рыхлитель
       Механізм для розпушуван-         Механизм для рыхления ма-
       ня матеріалів за допомо-         териалов с помощью фрез
                           - 4 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       гою фрез
4.6    контейнер                     de Container
                                     en container
                                     fr container
                                     ru контейнер
       Місткість для зберігання         Емкость для хранения и пе-
       та перевезення різними ви-       ревозки различными вида-
       дами транспорту матеріа-         ми транспорта материалов
       лів i напівфабрикатів,           и полуфабрикатов, изделий
       виробів
4.7    стелаж                        de Stellage
                                     en shelving
                                     fr [e2]tag[e2]re             *
                                     ru стеллаж
       Багатоярусний або багато-        Многоярусное или многоот-
       відсіковий пристрій типу ка-     сечное устройство типа кас-
       сети для складування та збе-     сеты для складирования и
       pігання матеріалів, напів-       хранения материалов, полу-
       фабрикатів i готових виро-       фабрикатов и готовых изде-
       бiв у вертикальному або го-      лий в вертикальном или го-
       ризонтальному положенні          ризонтальном положении
4.8    галерея                       de Galerie
                                     en gallery
                                     fr galerie
                                     гu галерея
       Закрита горизонтальна            Закрытое горизонтальное
       або похила протяжна спо-         или наклонное протяженное
       руда, що сполучає 6yдівлі        сооружение, соединяющее
       або споруди, i призначена        здания или сооружения, и
       для інженерних та техноло-       предназначенное для инже-
       гічних комунікацй, а та-         нерных и технологических
       кож для проходу людей            коммуникаций, а также для
                                        прохода людей
4.9    естакада                      de Estakade
                                     en trestle
                                     fr estacade
                                     ru эстакада
       Надземна відкрита протяж-        Надземное открытое протя-
       на споруда з ряду опор та        женное сооружение из ряда
       прогонових будов, яка при-       опор и пролетных строений,
       значена для інженерних,          предназначенное для инже-
       технологічних або транс-         нерных, технологических
       портних комунікацій              или транспортных коммуни-
                                        каций
5 СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВФАБ-
  РИКАТИ
5.1    складування                   de Einlagerung
                                     en storage
                           - 5 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
                                     fr entreposage
                                     ru складирование
       Розміщення матеріалів, на-       Размещение материалов, по-
       півфабрикатів, готової про-      луфабрикатов, готовой про-
       дукції у певному порядку         дукции в определенном по-
       на складі для зберігання         рядке на складе для хране-
                                        ния
5.2 склад                            de Lager
                                     en storehause
                                     fr d[e2]p[o3]t               *
                                     ru склад
       Відповідним чином облад-         Соответствующим образом
       нане місце, будівля, спору-      оборудованное место, зда-
       да, примiщення для збері-        ние, сооружение, помеще-
       гання матеріалів, напівфаб-      ние для хранения материа-
       рикатів, готової продукції       лов, полуфабрикатов, гото-
                                        вой продукции
5.2.1 бункерний склад                de Bunkerlager
                                     en bin storage
                                     fr d[e2]p[o3]t de silo       *
                                     ru бункерный склад
       Закрите сховище заповню-         Закрытое хранилище запол-
       вачів, що включає групу          нителей, включающее груп-
       бункерів                         пу бункеров
5.2.2  відкритий склад               de offenes Lager
                                     en outdoor storage
                                     fr d[e2]p[o3]t ouvert        *
                                     ru открытый склад
       Сховище на відкритих май-        Хранилище на открытых
       данчиках                         площадках
5.2.3  напівбункерний склад          de Halbbunkerlager des
       заповнювачів                     Zuschlagstoffes
                                     en semiclosed storehouse of
                                        aggregates
                                     fr d[e2]p[o3]t de demi-silo  *
                                        pour agr[e2]gats          *
                                     ru полубункерный склад
                                        заполнителей
       Напівзакрите або закрите         Полузакрытое или закры-
       сховище заповнювачів, яке        тое хранилище заполните-
       обмежене поздовжніми             лей, ограниченное продоль-
       стінками                         стенками
5.2.4 силосний склад                 de Silolager
                                     еn silo storage
                                     fr d[e2]p[o3]t des agr[e2]-  *
                                        gats en silo
                                     ru силосный склад
                           - 6 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       Закрите сховище сипких та        Закрытое хранилище сыпу-
       грудкових матерівлів, що         чих и кусковых материалов,
       включає групу силосних           включающее группу силос-
       башт                             ных башен
5.2.5  траншейний склад              de Grubenlager des
       заповнювачів                     Zuschlagstoffes
                                     en trench storehouse of
                                        aggregates
                                     fr d[e2]p[o3]t en            *
                                        tranch[e2]e pour          *
                                        agr[e2]gats               *
                                     ru траншейный склад
                                        заполнителей
       Сховище, обладнане стріч-        Хранилище, оборудованное
       ковими конвейєрами у під-        ленточными конвейерами в
       земній траншеї або у під-        подземной траншее или в
       штабельній галереї для за-       подштабельной галерее для
       бирання та подачi запов-         забора и подачи заполните-
       нювачів                          лей
5.2.6  штабельний склад              de Stapellager des
       заповнювачів                     Zuschlagstoffes
                                     en pile storage of aggregates
                                     fr d[e2]p[o3]t [а4] empilage *
                                        des agr[e2]gats
                                     ru штабельный склад
                                        заполнителей
       Сховище заповнювачiв, ви-        Хранилище заполнителей,
       конане у вигляді валопо-         выполненное в виде валопо-
       дібних буртів на відкрито-       добных буртов на открытой
       му майданчику                    площадке
5.3    бункер                        de Bunker
                                     еn bunker
                                     fr tr[e2]mie                 *
                                     ru бункер
       Miсткість для зберігання         Емкость для хранения и пе-
       та перевантажування сип-         регрузки сыпучих и куско-
       ких і грудкових матеріалів       вых материалов
5.4    відсік складу                 de Bauwerksabschnitt des
       заповнювачів                     Zuschlagstofflagers
                                     en aggregate storehouse
                                        compartment
                                     fr compartiment aux agr[e2]- *
                                        gats
                                     ru отсек склада заполнителей
       Частина складу, що ізо-          Часть склада, изолирован-
       льована непроникними пе-         ная непроницаемыми пере-
       регородками                      городками
5.5    силосна башта                 de Siloturm
                                     en silo tower
                           - 7 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
                                     fr silo-tour
                                     ru силосная башня
       Місткість баштового типу         Емкость башенного типа
       для зберігання сипких та         для хранения сыпучих и кус-
       грудкових матеріалів             ковых материалов
5.6    штабелювання                  de Zuschlagstoffstapelung
       заповнювачів                  en piling of aggregates
                                     fr empilage des agr[e2]gats  *
                                     ru штабелирование заполните-
                                        лей
       Укладання заповнювачів у         Складирование заполните-
       великі валоподібні бурти         лей в большие валообраз-
                                        ные бурты
5.7    нормований запас              de Normungsmaterialvorrat
       матеріалів                    en normative stock of
                                        materials
                                     fr r[e2]serves normalis-     *
                                        [e2]es en mat[e2]riaux    *
                                     ru нормируемый  запас  мате-
                                        риалов
       Матерiали, що надійшли           Материалы, поступившие
       на підприємство-споживач         на предприятие-потреби-
       i зберігаються на складі у       тель и сохраняющиеся на
       визначеній кількості. Поді-      складе в установленном ко-
       ляється на поточний, niдго-      личестве. Подразделяется
       товчий та страховий запас        на текущий, подготовитель-
                                        ный  и  страховой   запас
5.7.1  підготовчий запас             de Vorbreitungsmaterialvorrat
       матеріалів                    en preparation stock of
                                        materials
                                     fr r[e2]serve pr[e2]para-    *
                                        toire en mat[e2]riaux     *
                                     ru подготовительный запас
                                        материалов
       Запас, що забезпечує безпе-      Запас, обеспечивающий не-
       рервність виробництва в          прерывность производства
       період сезонної перерви в        в период сезонного переры-
       поставках матерiалiв             ва в поставках материалов
5.7.2  поточний запас                de laufender Materialvorrat
       матеріалів                    en running stock of materials
                                     fr r[e2]serve courante еn    *
                                        mat[e2]riaux              *
                                     ru текущий запас материалов
       Запас, що забезпечує безпе-      Запас, обеспечивающий не-
       рервність виробництва в          прерывность производства
       період між двома черго-          в период между двумя оче-
       вими поставками матеріа-         редными поставками мате-
       лiв на склад                     риалов на склад
                           - 8 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
5.7.3  страховий запас мате-         de Versicherungsmaterialvorrat
       ріалів                        en insurance reserve of mate-
                                        rials
                                     fr fond dit d'assurance
                                     ru страховой запас  материа-
                                        лов
       Запас, призначений для під-      Запас, предназначенный для
       тримання безперервного           поддержания бесперебойно-
       постачання виробництва у         го снабжения производства
       випадках зменшення поста-        в случаях уменьшения поста-
       вок порівняно з передба-         вок по сравнению с преду-
       ченими                           смотренными
5.8    фронт вивантаження            de Entladungsseite
                                     en unloading area
                                     fr front de d[e2]charge      *
                                     ru фронт выгрузки
       Ділянка складу, що приля-        Участок склада, примыкаю-
       гає до залізничної колії         щий к железнодорожному
       або автомобільної дороги і       пути или автомобильной до-
       використовується для ви-         роге и используемый для
       вантаження матеріалів із         выгрузки материалов из
       транспортних засобів             транспортных средств
     6. ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВФАБ-
        РИКАТІВ
6.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
6.1.1  транспортування               de Transportierung
                                     en transportation
                                     fr transport
                                     ru транспортирование
       Переміщення матеріалів,          Перемещение материалов,
       напівфабрикатів, готової         полуфабрикатов, готовой
       продукції                        продукции
6.1.2  автобетоновоз                 de Betontransportwagen
                                     en concrete-delivery truck
                                     fr autosilobus
                                     ru автобетоновоз
       Спеціалізований автомо-          Специализированный авто-
       бiль для транспортування         мобиль для транспортирова-
       бетонної суміші                  ния бетонной смеси
6.1.3  автобетонозмішувач            de Transportbetonmischer
                                     en truck mixer
                                     fr camion b[e2]tonni[e2]re   *
                                     ru автобетоносмеситель
       Бетонозмішувач, змонтова-        Бетоносмеситель, смонтиро-
       ний на автомобільному ша-        ванный на автомобильном
       ci, в якому перемішування        шасси, в котором перемеши-
       бетонної суміші може від-        вание бетонной смеси мо-
                           - 9 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       буватися в npoцeci її транс-     жет производиться в процес-
       портування                       се ее транспортирования
6.1.4  автосамоскид                  de Selbstkipper
                                     en tip-lorry
                                     fr camion-benne
                                     ru автосамосвал
       Вантажна машина, розван-         Грузовая автомашина, выг-
       таження матеріалів з якої        рузка материалов из кото-
       відбувається під дією гpaвi-     рой происходит под дей-
       тацiйних сил під час             ствием гравитационных сил
       піднімання кузова                во время поднятия кузова
6.1.5 автоцементовоз                 de Zementsilowagen
                                     en cement-delivery truck
                                     fr camion-citerne [a4]       *
                                        ciment
                                     ru автоцементовоз
       Вантажний автомобіль, об-        Грузовой автомобиль, обо-
       ладнаний місткістю для           рудованный емкостью для
       транспортування насипно-         транспортирования насып-
       го цементу                       ного цемента
6.1.6  aepaція                       de Bel[u1]jtung              *
                                     еn aeration
                                     fr a[e2]ration               *
                                     ru аэрация
       Насичення сипких матеріа-        Насыщение сыпучих мате-
       лiв повiтрям                     риалов воздухом
6.1.7  аеропульпа                    de Aeropulpe
                                     en aerated pulp
                                     fr a[e2]ropulpe              *
                                     ru аэропульпа
       Сипкий матеріал, який на-        Сыпучий материал, приоб-
       був властивості текучості        ретший свойство текучести
       внаслідок аерації                в результате аэрации
6.1.8  аерожолоб                     de Bel[u1]ftungsrinne
                                     en air chute
                                     fr a[e2]rogoulotte           *
                                     ru аэрожелоб
       Пристрій для транспорту-         Устройство для транспорти-
       вання аеропульпи сипких          рования аэропульпы сыпу-
       матеріалів                       чих материалов
6.1.9  баддя                         de K[u1]bel                  *
                                     еn concreting skip
                                     fr benne [a4] b[e2]ton       *
                                     ru бадья
       Мiсткість для транспорту-        Емкость для транспортиро-
       вання бетонноі cyміші або        вания бетонной смеси или
                           - 10 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       інших матеріалів                 других материалов
6.1.10 багатоковшевий елеватор       de Becherwerkaufzug
                                     en multibucket elevator
                                     fr [e2]l[e2]vateur [a4]      *
                                        godets multiples
                                     ru многоковшовый элеватор
       Механізм для безперервно-        Механизм для непрерывно-
       го транспортування сип-          го транспортирования сыпу-
       ких матеріалів за допомо-        чих материалов с помощью
       гою ковшів, що перемішy-         ковшей, перемещающихся
       ються по замкнутій траєк-        по замкнутой траектории
       торії
6.1.11 бетононасос                   de Betonpumpe
                                     en concrete pump
                                     fr pompe [a4] b[e2]ton       *
                                     ru бетононасос
       Машина для нагнiтання по         Машина для нагнетания по
       бетоноводу бетонної cyмi-        бетоноводу бетонной смеси
       ші до місця її укладання         к месту ее укладки
6.1.12 бетоновід                     de Betonleitung
                                     en concrete-delivery
                                        pipeline
                                     fr tuyauterie [а4] b[e2]ton  *
                                     ru бетоновод
       Трубопровід для транспор-        Трубопровод для транспор-
       тування бетонної cуміші          тирования бетонной смеси
6.1.13 вагон-платформа               de Plattformwagen
                                     en flat wagon
                                     fr wagon-plateau
                                     ru вагон-платформа
       Вантажний залізничний ва-        Грузовой железнодорож-
       гон відкритого типу з низь-      ный вагон открытого типа с
       кими бортами                     низкими бортами
6.1.14 напіввагон                    de Halbwagen
                                     en gondola wagon
                                     fr wagon [a4] bords          *
                                     ru полувагон
       Вантажний залізничний ва-        Грузовой железнодородный
       гон відкритого типу з висо-      вагон открытого типа с вы-
       кими бортами                     сокими бортами
6.1.15 думпкар                       de Dumper
                                     en dumping wagon
                                     fr dump-car
                                     ru думпкар
       Вантажний залізничний на-        Грузовой железнодорожый
       піввагон відкритого типу з       полувагон открытого типа с
                           - 11 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       низькими бортами та пнев-        низкими бортами и пневма-
       матичним пристроєм для           тическим устройством для
       розвантаження                    разгрузки
6.1.16 вагон-цементовоз              de Zementwagen
                                     en railway cement саг
                                     fr wagon-citerne [а4]        *
                                        ciment
                                     ru вагон-цементовоз
       Спеціальний залізничний          Специальное железнодорож-
       транспортний засіб для пе-       ное транспортное средство
       ревезення насипного це-          для перевозки насыпного це-
       менту                            мента
6.1.17 живильник                     de Zubringer
                                     еп feeder
                                     fr distributeur
                                     ru питатель
       Пристрій для подавання           Устройство для подачи сыпу-
       сипких матеріалів, бетон-       чих материалов, бетонных и
       них і розчинних сумішей з        растворных смесей из бунке-
       6yнкерів до різних прий-         ров в различные приемные
       мальних засобів або безпо-       устройства или непосредствен-
       середньо у форми при виго-       но в формы при изготовлении
       товленні залізобетонних          железобетонных изделий
       виробiв
       Примітка.                        Примечание.
       Стрічкові Ж. виконані у          Ленточные П. выполнены в
       вигляді стрічкових конве-        виде ленточных конвейеров
       йєрів                            Ложковые П. выполнены в
      Ложкові Ж. виконані у ви-        виде желоба конусообразно-
       гляді жолоба конусоподіб-        го сечения
       ного перерізу                    Шнековые П. выполнены в
       Шнековi Ж. виконанi у ви-        виде желоба с воронкой на
       глядi жолоба з воронкою          конце и шнеком внутри
       на кінці і шнеком всередині      Вибрационные П. выполне-
       Вібраційні Ж. виконані у         ны в виде желоба с вибро-
       вигляді жолоба з віброзбу-       возбудителем
       джувачем                         См. ДСТУ Б A.1.1-61-95
       Див. ДСТУ Б A.1.1-61-95          Технологія важких бетонів
       Технологія важких бетонів        та залiзобетонних виpoбiв.
       та залізобетонних виробів.       Формування Bиробів.
       Формування виробів. Тер-         Терміни та визначення
       міни та визначення.
6.1.18 відвід                        de Rohrkrummer
                                     en  pipelateral
                                     fr embranchement
                                     ru отвод
       Ділянка трубопроводу для         Участок трубопровода для
       плавної зміни його напрям-       плавного изменения его на-
       ку                               правления
6.1.19 гвинтовий конвейєр;           de Schneckenf[o1]rderer      *
                           - 12 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       шнек                          en screw conveyor
                                     fr convoyeur [a4] vis        *
                                     ru винтовой конвейер; шнек
       Механізм, що переміщує           Механизм, перемещающий
       сипкі та дрібногрудкові ма-      сыпучие и мелкокусковые
       теріали гвинтовою вiссю          материалы винтовой осью
6.1.20 лоток                         de Rinne
                                     en chute
                                     fr auge
                                     ru лоток
       Транспортний пристрій у          Транспортное приспособле-
       вигляді похилої площини з        ние в виде наклонной плос-
       бортами, по якій матеріал        кости с бортами, по кото-
       або напiвфабрикат nepeмi-        рой материал или полуфаб-
       щується під дією гравітації      рикат перемещается под дей-
                                        ствием гравитации
6.1.21 підвісний конвейєр            de Geh[a1]ngef[o1]rderer     *
                                     en overhead conveyor
                                     fr transporteur a[e2]rien    *
                                     ru подвесной конвейер
       Механизм з ланцюговим тя-        Механиизм с цепным тяго-
       говим та вантажотранспор-        вым и грузотранспортирую-
       туючим органом для пере-         щим органом для перемеще-
       міщення штучних вантажів         ния штучных грузов
6.1.22 пневматичний транспорт        de Pneutransport
                                     еn pneumatic transport
                                     fr transport pneumatique
                                     ru пневматический транспорт
       Сукупність обладнання            Совокупность оборудова-
       для переміщення по трубах        ния для перемещения по тру-
       сипких матеріалів за допо-       бам сыпучих материалов с
       могою всмоктування або           помощью всасывания или
       нагнітання повітря               нагнетания воздуха
6.1.22.1 всмоктувальний              de Saugpneutransport
         пневмотранспорт             en sucking pneumatic
                                        transport
                                     fr transport pneumatique en
                                        aspiration
                                     ru всасывающий пневмотранс-
                                        порт
       Переміщення сипкого мате-        Перемещение сыпучего ма-
       piалу трубопроводом за ра-       териала по трубопроводу за
       хунок створення в ньому          счет создания в нем давле-
       тиску повітря нижче атмос-       ния воздуха ниже атмосфер-
       ферного                          ного
6.1.22.2 нагнітальний пневмот-       de Druckpneutrasport
         ранспорт                    en pressure pneumatic
                                        transport
                           - 13 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
                                     fr transport pneumatique en
                                        pression
                                     ru нагнетательный  пневмот-
                                        ранспорт
       Переміщення трубопрово-          Перемещение по трубопро-
       дом сипкого матеріалу за         воду сыпучего материала с
       допомогою струменя стис-         помощью сжатого воздуха
       неного повітря
6.1.22.3 пневмогвинтовий насос       de pneumatische
                                        Schneckenpumpe
                                     еn pneumatic pump
                                     fr pompe-h[e2]lice           *
                                        pneumatique
                                     ru пневмовинтовой насос
       Механізм для переміщення         Механизм для перемещения
       сипких матеріалів по тру-        сыпучих материалов по тру-
       бах за рахунок надання їм        бам за счет сообщения им
       eнeргії обертання гвинта         энергии вращающегося вин-
       шнека i стисненого повітря       та шнека и сжатого
                                        воздуха
6.1.23 роликовий конвейєр            de Rollenforderer
                                     en roller conveyor
                                     fr transporteur [а4] galets  *
                                     ru роликовый конвейер
       Механізм із роликами, що         Механизм со свободно вра-
       вільно обертаються, або          щающимися или приводны-
       привідними, по яких пере-        ми роликами, по которым
       міщується штучний вантаж         перемещается штучный груз
6.1.24 стрічковий конвейєр           de Bandf[o1]rderer           *
                                    en belt conveyor
                                     fr bande transporteuse
                                     ru ленточный конвейер
       Механізм, вантажотранс-          Механизм, грузотранспор-
       портувальним органом             тирующим органом которо-
       якого є гнучка нескінченна       го является гибкая бесконеч-
       стрічка                          ная лента
6.1.25 хопер                         de Trichterwagen
                                     en hopper
                                     fr wagon [а4] tr[e2]mie      *
                                     ru хоппер
       Залізничний вагон-бункер         Саморазгружающийся же-
       для перевезення сипких ма-       лезнодорожный вагон-бун-
       терiалiв, що сам розванта-       кер для перевозки сыпучих
       жується                          материалов
6.1.26 цементопровід                 de Zementleitung
                                     en cement pipeline
                                     fr tuyauterie [а4] ciment    *
                                     ru цементопровод
                           - 14 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       Система труб для транс-          Система труб для транспор-
       портування цементу стис-         тирования цемента сжатым
       неним або розрідженим по-        или разреженным воздухом
       вітрям
6.1.27 цистерна                      de Zisterne
                                     en cistern
                                     fr citerne
                                     ru цистерна
       Металевий резервуар ци-          Металлический резервуар
       ліндричної форми для             цилиндрической формы для
       транспортування або збepi-       транспортирования или хра-
       гання сипких матеріалів          нения сыпучих материалов
       або рідин                        или жидкостей
6.2 ВАНТАЖНО-РОЗВАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
6.2.1  вакуум-насос                  de Vakuum-Pumpe
                                     en vacuum pump
                                     fr pompe [а4] vide
                                     ru вакуум-насос
       Пневматичний розванта-           Пневматический разгрузчик
       жувач сипких матеріалів          сыпучих материалов всасы-
       всмоктувальної дії               вающего действия
6.2.2  гравітаційне виванта-         de Gravitationsentladen
       ження                         en gravity discharge
                                     fr d[e2]chargement           *
                                        gravitationnel
                                     ru гравитационная выгрузка
       Звільнення транспортних          Освободжение транспорт-
       засобів від матеріалу під        ных средств от материала
       дією гравітації                  под действием сил гравита-
                                        ции
6.2.3 розвантаження                  de Entladung
                                     еn unloading
                                     fr d[e2]chargement           *
                                     ru разгрузка
       Процес звільнення транс-         Процесс освобождения
       портних засобів від мате-        транспортных средств от ма-
       piaлів або напівфабрикатів       териалов или полуфабрика-
       саморозвантаженням або           тов саморазгрузкой или раз-
       розвантажувальними ма-           грузочными машинами
       шинами
6.2.4  розвантажувальна              de Entlandemaschine
       машина                        en unloading machine
                                     fr d[e2]chargeur             *
                                     ru разгрузочная машина
6.2.5  саморозвантажування;          de Selbstentladung
       зсипання                      en self-discharging
                                     fr d[e2]chargement automa-   *
                           - 15 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
                                        tique
                                     ru саморазгрузка; ссыпание
       Звільнення транспортних          Освобождение транспорт-
       засобів вiд матеріалу під        ных средств от материала
       дією сили гравітації шля-        под действием силы гравита-
       хом їх перекидання, відкри-      ции путем их опрокиды-
       вання люків, засувів, бор-       вания, открывания люков,
       тiв або утворення нахилу         затворов, бортов или созда-
                                        ния наклона
7 OXOPOHA ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО
  СЕРЕДОВИЩА
7.1. охорона npaцi                   de Arbeitsschutz
                                     en labor protection
                                     fr protection du travail
                                     ru охрана труда
       Система технічних, caні-         Система технических, сани-
       тарно-гігієнічних, соціаль-      тарно-гигиенических, соци-
       них та правових заходів,         альных и правовых меро-
       спрямованих на забезпе-          приятий, направленных на
       чення безпечних для життя        обеспечение безопасных для
       i здоров'я людини умов           жизни и здоровья людей
       праці                            условий труда
7.2.   охорона навколишнього         de Umgebungsschutz
       середовища                    en environment protection
                                     fr protection de l'ambiance
                                     ru охрана окружающей среды
       Система державних, гро-          Система государственных,
       мадських та міжнародних          общественных и междуна-
       зaxoдiв, що забезпечують         родных мероприятий, обес-
       раціональне використання,        печивающих рациональное
       вiдновлення та охорону           использование, восстановле-
       природних pecypciв               ние и охрану природных ре-
                                        сурсов
7.3    вентиляція                    de Ventilation
                                     en ventilation
                                     fr ventilation
                                     ru вентиляция
       Природний або штучний            Естественный или искус-
       регульований повітрооб-          ственный регулируемый воз-
       мiн в приміщеннях, що за-        духообмен в помещени-
       безпечує утворення повіт-        ях,обеспечивающий созда-
       ряного середовища у відпо-       ние воздушной среды в соот-
       відності до санитарно-гігіє-     ветствии с санитарно-гигие-
       нічних та технологічних          ническими требова-
       вимог та норм                    ниями и нормами
7.4    кондиціонування               de Luftkonditionierung
       повітря                       en air conditioning
                                     fr conditionnement ge l'air
                                     ru кондиционирование воздуха
                           - 16 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       Створення i автоматичне          Создание и автоматическое
       підтримування в закритих         поддерживание в закрытых
       приміщеннях температури,         помещениях температуры,
       відносної вологості, чисто-      относительной влажности,
       ти, складу та швидкостi ру-      чистоты, содержания и ско-
       ху повітря, що відповіда-        рости движения воздуха, со-
       ють санитарно-гігiєнічним і      ответствующих санитарно-
       технологічним вимогам i          гигиеническим и технологи-
       нормам                           ческим требованиям и нор-
                                        мам
7.5    повітровід                    de Luftleitung
                                     en conduit
                                     fr conduit d'air
                                     ru воздуховод
       Трубопровід для перемi-          Трубопровод для перемеще-
       щення повiтря, який засто-       ния воздуха, применяемый в
       совується в системах венти-      системах вентиляции, кон-
       ляції, кондиціонування, по-      динционирования, воздуш-
       вітряного опалення, а та-        ного отопления, а также для
       кож для транспортування          трнаспортирования воздуха
       повітря в технологічних ці-      в технологических целях
       лях
7.6    повітрообмін                  de Luftwechsel
                                     en air exchange
                                     fr [e2]change d'air          *
                                     ru воздухообмен
       Часткова або цiлковита за-       Частичная или полная заме-
       міна забрудненного повіт-        на загрязненного воздуха
       ря примiщень чистим по-          помещений чистым возду-
       вітрям                           хом
7.7    повітропідготовка             de Luftbehandlung
                                     en air preconditioning
                                     fr pr[e2]paration d'air      *
                                     ru воздухоподготовка
       Очищення повітря від пи-         Очистка воздуха от пыли,
       лу, шкідливих газів, домі-       вредных газов, примесей,
       шок, його підігрівання або       его подогрев либо охлажде-
       охолодження, зволоження          ние, увлажнение либо осуше-
       або осушення для надання         ние для придания качеств,
       якостей, що відповідають         отвечающих санитарно-ги-
       санітарно-гігієнічним або        гиеническим или технологи-
       технологічним вимогам i          ческим требованиям и нор-
       нормам                           мам
7.8    повітряно-теплова завіса      de Warmluftschleier
                                     en heated air eurtain
                                     fr rideau d'air chaud
                                     ru воздушно-тепловая завеса
       Потік підігрітого повітря,       Поток подогретого воздуха,
       що нагнітається вентилято-       нагнетаемого вентилятором
       ром у площинi прорезів           в плоскости проемов
                           - 17 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       двері, ворота, перпендику-       двери, ворота, перпендику-
       лярно потоку холодного           лярно потоку холодного
       повітря, що надходить в          воздуха, поступающего в
       приміщення через прорези         помещение через проемы
7.9    запиленість                   de Staubgehalt
                                     en dust loading
                                     fr empoussi[e2]rage          *
                                     ru запыленность
       Bміст частинок пилу в оди-       Содержание частиц пыли в
       ниці об'єму повітря              единице объема воздуха
7.10   пилоуловлювач;                de Staubabschneider
       пиловіддільник                en dust catcher; dust sepa-
                                        rator
                                     fr capteur de poussi[e4]res  *
                                     ru пылеуловитель;
                                        пылеотделитель
       Пристрій для уловлення та        Устройство для улавлива-
       відокремлення пилу та ін-        ния и отделения пыли и дру-
       ших механічних домішок з         гих механических примесей
       повітряних потоків в систе-      из воздушных потоков в сис-
       мах витяжної вентиляції          темах вытяжной вентиляции
7.11   рукавний фільтр               de Schlauchfilter
                                     еn hose-typefilter
                                     fr filtre [а4] manches       *
                                     ru рукавный фильтр
       Апарат, у якому за допомо-       Аппарат, в котором с помо-
       гою фільтрувальних пере-         щью фильтровальных пере-
       городок, виконаних з тка-        городок, выполненных из
       нини у виглядi pyкавів,          ткани в виде рукавов, осуще-
       здiйснюється очищення по-        ствляется очистка воздуха
       вітря від завислих у ньому       от взвешенных в нем твер-
       твердих частинок                 дых частиц
7.12   силікоз                       de Silikose
                                     еn silicosis
                                     fr silicose
                                     ru силикоз
       Професійне хронічне захво-       Профессиональное хрони-
       рювання легень, викликане        ческое заболевание легких,
       тривалим вдиханням пилу,         вызванное длительным вды-
       що містить силiкати              ханием пыли, содержащей
                                        силикаты
7.13   циклон                        de Zyklon
                                     en cyclon
                                     fr cyclone
                                     ru циклон
       Апарат для очищення по-          Аппарат для очистки возду-
       вітря від завислих у ньому       ха от взвешенных в нем
       твердих частинок під впли-       твердых частиц под действи-
                           - 18 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
       вом відцентpoвої сили            ем центробежной силы
7.14   засоби захисту                de Schutzmittel
                                     еn protectiive means
                                     fr moyens de protection
                                     ru средства защиты
       Сукупність засобів та пред-      Совокупность средств и
       метів, що використовують-        предметов, используемых в
       ся у процесі виробництва         процессе производства для
       для захисту людей від шкід-      защиты людей от вредных
       ливого впливу виробничих         воздействий производствен-
       факторів                         ных факторов
7.15   спринклерна установка         de Sprinkleranlage
                                     en sprinkler set
                                     fr sprinkler
                                     ru спринклерная установка
       Установка автоматичного          Установка автоматического
       пожежогасіння, що склада-        пожаротушения, состоящая
       ється з мережі постійно на-      из сети постоянно наполнен-
       повнених водою труб із           ных водой труб со специаль-
       спеціальними водорозбриз-        ными водоразбрызгивающи-
       кувальними насадками-            ми насадками-спринклерами
       спринклерами
                           - 19 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
              Абетковий покажчик українських термінів
автобетоновоз............................................. 6.1.2
автобетонозмішувач ....................................... 6.1.3
автосамоскид ............................................. 6.1.4
автоцементовоз............................................ 6.1.5
аерація................................................... 6.1.6
аерожолоб................................................. 6.1.8
аеропульпа................................................ 6.1.7
баддя..................................................... 6.1.9
башта силосна............................................. 5.5
бетоновід................................................. 6.1.11
бетононасос............................................... 6.1.12
бункер ................................................... 5.3
вагон-платформа........................................... 6.1.13
вагон-цементовоз.......................................... 6.1.16
вакуум-насос.............................................. 6.2.1
вентиляція................................................ 7.3
вивантаження гравітаційне ................................ 6.2
відвід.................................................... 6.1.18
відсік складу заповнювачів................................ 5.4
галерея................................................... 4.8
думпкар .................................................. 6.1.15
елеватор багатоковшевий................................... 6.1.10
живильник................................................. 6.1.17
естакада ................................................. 4.9
завіса повітряно-теплова.................................. 7.8
запас матеріалів нормований .............................. 5.7
запас матеріалів підготовчий ............................. 5.7.1
запас матеріалів поточний................................. 5.7.2
запас матеріалів страховий ............................... 5.7.3
запиленість............................................... 7.9
засоби захисту............................................ 7.14
конвейєр гвинтовий; шнек.................................. 6.1.19
конвейєр підвісний ....................................... 6.1.21
конвейєр роликовий ....................................... 6.1.23
конвейер стрічковий ...................................... 6.1.24
кондиціонування повітря................................... 7.4
контейнер ................................................ 4.6
лоток..................................................... 6.1.20
матеріали................................................. 4.1
машина розвантажувальна................................... 6.2.4
напіввагон................................................ 6.1.14
напівфабрикат............................................. 4.2
насос пневмогвинтовий .................................... 6.1.22.3
охорона навколишнього середовища.......................... 7.2
охорона праці............................................. 7.1
пиловлювач; пиловіддільник ............................... 7.10
підігрівання матеріалів................................... 4.3
пневмотранспорт нагнітальний.............................. 6.1.22.2
пневмотранспорт всмоктувальний............................ 6.1.22.1
повітровід ............................................... 7.5
повітрообмінник .......................................... 7.6
повітропідготовка......................................... 7.7
розвантаження............................................. 6.2.3
розпушення матеріалів..................................... 4.4
розпушник бурофрезерний................................... 4.5
                           - 20 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
саморозвантаження; засипання.............................. 6.2.6
силікоз .................................................. 7.13
склад..................................................... 5.2
склад бункерний........................................... 5.2.1
склад відкритий........................................... 5.2.2
склад заповнювачів напівбункерний......................... 5.2.3
склад заповнювачів траншейний............................. 5.2.5
склад заповнювачів штабельний ............................ 5.2.6
склад силосний ........................................... 5.2.4
складування .............................................. 5.1
стелаж ................................................... 4.7
транспорт пневматичний.................................... 6.1.22
транспортування .......................................... 6.1.1
установка спринклерна..................................... 7.15
фільтр рукавний........................................... 7.11
фронт вивантаження........................................ 5.8
хопер..................................................... 6.1.25
цементопровід............................................. 6.1.26
циклон ................................................... 7.12
цистерна.................................................. 6.1.27
штабелювання заповнювачів ................................ 5.6
                           - 21 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
              Абетковий покажчик німецьких термінів
Aeropulpe................................................. 6.1.7
Arbeitsschutz............................................. 7.1
Auflockerung der Materialien.............................. 4.4
Auflockerungsbohrfr[a3]se................................. 4.5    *
Bandf[o1]rderer........................................... 6.1.24 *
Bauwerksabschnitt des Zuschlagstofflagers................. 5.4
Becherwerkaufzug.......................................... 6.1.10
Bel[u1]ftung ............................................. 6.1.6  *
Bel[u1]ftungsrinne ....................................... 6.1.8  *
Betonleitung ............................................. 6.1.12
Betonpumpe ............................................... 6.1.11
Betontransportwagen ...................................... 6.1.2
Bunker ................................................... 5.3
Bunkerlager............................................... 5.2.1
Container................................................. 4.6
Druckpneutransport........................................ 6.1.22.2
Dumper.................................................... 6.1.15
Einlagerung............................................... 5.1
Entlademaschine........................................... 6.2.4
Entladung................................................. 6.2.3
Entladungsseite........................................... 5.8
Estakade ................................................. 4.9
Galerie  ................................................. 4.8
Geh[a1]ngef[o1]rderer..................................... 6.1.21 *
Gravitationsentladen...................................... 6.2.2
Grubenlager des Zuschlagstoffes .......................... 5.2.5
Halbbunkerlager des Zuschlagstoffes....................... 5.2.3
Halbfabrikat.............................................. 4.2
Halbwagen................................................. 6.1.14
K[u1]bel.................................................. 6.1.9  *
Lager..................................................... 5.2
Laufender Materialvorrat.................................. 5.7.2
Luftbehandlung ........................................... 7.7
Luftkonditionierung....................................... 7.4
Luftleitung............................................... 7.5
Luftwechsel............................................... 7.6
Materialien............................................... 4.1
Versicherungsmaterialvorrat............................... 5.7.3
Normungsmaterialvorrat ................................... 5.7
Offenes Lager............................................. 5.2.2
Plattformwagen............................................ 6.1.13
Pneumatische schneckenpumpe............................... 6.1.23.3
Pneutransport ............................................ 6.1.22
Rinne..................................................... 6.1.20
Rohrkr[u1]mmer............................................ 6.1.18 *
Rollenf[o1]rderer ........................................ 6.1.23 *
Saugpneutransport......................................... 6.1.22.1
Schlauchfilter............................................ 7.11
Schneckenf[o1]rderer...................................... 6.1.19 *
Schutzmittel.............................................. 7.14
Selbstentladung........................................... 6.2.5
Selbstkipper.............................................. 6.1.4
Silikose ................................................. 7.12
Silolager................................................. 5.2.4
Siloturm.................................................. 5.5
                           - 22 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-57-95
Sprinkleranlage........................................... 7.15
Stapellager des Zuschlagstoffes .......................... 5.2.6
Staubabschneider.......................................... 7.10
Staubgehalt............................................... 7.9
Stellage.................................................. 4.7
Transportbetonmischer .................................... 6.1.3
Transportierung .......................................... 6.1.1
Trichterwagen ............................................ 6.1.25
Umgebungsschutz .......................................... 7.2
Vakuum-Pumpe ............................................. 6.2.1
Ventilation .............................................. 7.3
Vorbereitungsmaterialvorrat .............................. 5.7.1
Vorw[a1]rmen der Materialien.............................. 4.3    *
Warmluftschleier.......................................... 7.8
Zementleitung ............................................ 6.1.26
Zementsilowagen........................................... 6.1.5
Zementwagen............................................... 6.1.16
Zisterne.................................................. 6.1.27
Zubringer................................................. 6.1.17
Zuschlagstoffstapelung.................................... 5.6
Zyklon ................................................... 7.13
                           - 23 -                                            ДСТ
           Абетковий покажчик англійських термінів
aerated pulp.............................................. 6.1.7
aeration.................................................. 6.1.6
aggregate storehouse compartment.......................... 5.4
air chute................................................. 6.1.8
air conditioning.......................................... 7.4
air exchange.............................................. 7.6
air preconditioning....................................... 7.7
belt conveyor............................................. 6.1.24
bin storage .............................................. 5.2.1
bunker.................................................... 5.3
concretig skip............................................ 6.1.9
cement-delivery truck .................................... 6.1.5
cement pipeline........................................... 6.1.26
chute .................................................... 6.1.20
cistern................................................... 6.1.27
concrete delivery pipeline ............................... 6.1.12
concrete-delivery truck................................... 6.1.2
concrete pump ............................................ 6.1.18
container................................................. 4.6
cyclon.................................................... 7.13
drilling-and-milling ripper............................... 4.5
dumping wagon ............................................ 6.1.15
dust catcher; dust separator.............................. 7.10
dust loading.............................................. 7.9
environment protection ................................... 7.2
feeder.................................................... 6.1.17
gallery................................................... 4.8
gondola wagon............................................. 6.1.14
gravity discharge......................................... 6.2.2
half-finished product..................................... 4.2
heated air curtain........................................ 7.8
heating of materials ..................................... 4.3
hopper.................................................... 6.1.25
hose-type filter.......................................... 7.11
insurance reserve of materials............................ 5.7.3
labor safelty measures and regulations ................... 7.1
air conduit .............................................. 7.5
materials ................................................ 4.1
means of protection ...................................... 7.14
multibucket elevator...................................... 6.1.10
normative stock of materials.............................. 5.7
flat wagon................................................ 6.1.13
outdoor storage........................................... 5.2.2
overhead conveyor......................................... 6.1.21
pile storage of aggregates ............................... 5.2.6
piling of aggregates...................................... 5.6
pipelateral............................................... 6.1.18
pneumatic-screw pump...................................... 6.1.22.3
pneumatic transport....................................... 6.1.22
preparation stock of materials............................ 5.7.1
pressure pneumatic transport ............................. 6.1.22.2
protective means.......................................... 7.14
railway cement car........................................ 6.1.16
roller conveyor........................................... 6.1.23
running stock of materials................................ 5.7.2
screw conveyor............................................ 6.1.19
                           - 24 -
                                              ДСТУ Б А.1.1-57-95
self-discharging.......................................... 6.2.5
semiclosed storehouse of aggregates....................... 5.2.3
shelving.................................................. 4.7
silicosis ................................................ 7.12
silo storage ............................................. 5.2.4
silo tower................................................ 5.5
sprinkler set............................................. 7.15
storage .................................................. 5.1
storehouse................................................ 5.2
sucking pneumatic transport............................... 6.1.22.1
tip-lorry................................................. 6.1.4
transportation ........................................... 6.1.1
trench storehouse of aggregates........................... 5.2.5
trestle................................................... 4.9
truck mixer............................................... 6.1.3
unloading................................................. 6.2.3
unloading area............................................ 5.8
unloading machine......................................... 5.2.4
vacuum pump............................................... 6.2.1
ventilation............................................... 7.3
                           - 25 -
                                              ДСТУ Б А.1.1-57-95
              Абетковий покажчик французьких термінів
a[e2]ration............................................... 6.1.6  *
a[e2]rogoulotte .......................................... 6.1.8  *
a[e2]ropulpe.............................................. 6.1.7  *
auge...................................................... 6.1.20
autosilobus............................................... 6.1.2
bande transporteuse ...................................... 6.1.24
benne [a4] b[e2]ton....................................... 6.1.9  *
camion-benne.............................................. 6.1.4
camion-b[e2]tonni[e2]re................................... 6.1.3  *
camion-citerne [a4] ciment ............................... 6.1.5  *
capteur de poussi[e2]res.................................. 7.10   *
citerne................................................... 6.1.27
compartiment aux agr[e2]gats ............................. 5.4    *
conditionnement de l'air.................................. 7.4
conduit d'air ............................................ 7.5
container ................................................ 4.6
convoyeur [a4] vis........................................ 6.1.19 *
cyclone .................................................. 7.13
d[e2]chargement........................................... 6.2.3  *
d[e2]chargement automatique .............................. 6.2.5  *
d[e2]chargement gravitationnel............................ 6.2.2  *
d[e2]chargeur ............................................ 6.2.4  *
demi produit ............................................. 4.2
d[e2]p[o3]t .............................................. 5.2    *
d[e2]p[o3]t de demi-silo pour agr[e2]gats ................ 5.2.3  *
d[e2]p[o3]t des agr[e2]gats en silo ...................... 5.2.4  *
d[e2]p[o3]t [a4] empilage des agr[e2]gats ................ 5.2.6  *
d[e2]p[o3]t de silo ...................................... 5.2.1  *
d[e2]p[o3]t en tranch[e2]e pour agr[e2]gats............... 5.2.5  *
d[e2]p[o3]t ouvert ....................................... 5.2.2  *
distributeur.............................................. 6.1.17
dump-car.................................................. 6.1.15
[e2]change d'air.......................................... 7.6    *
[e2]l[e2]vateur [a4] godets multiples .................... 6.1.10 *
[e2]mbranchement.......................................... 6.1.18 *
[e2]mottage des mat[e2]riaux ............................. 4.4    *
empilage des agr[e2]gats ................................. 5.6    *
empoussi[e2]rage ......................................... 7.9    *
entreposage............................................... 5.1
estacade.................................................. 4.9
[e2]tag[e4]re............................................. 4.7    *
filtre [a4] manches....................................... 7.11   *
fond dit d'assurance ..................................... 5.7.3
front de d[e2]charge ..................................... 5.8    *
galerie................................................... 4.8
mat[e2]riaux.............................................. 4.1    *
moyens de protection...................................... 7.14
pompe [a4] b[e2]ton ...................................... 6.1.11 *
pompe [a4] vide........................................... 6.2.1  *
pompe-h[e2]lice pneumatique .............................. 6.1.22.3 *
pr[e2]chauffage des mat[e2]riaux.......................... 4.3    *
pr[e2]paration d'air...................................... 7.7    *
protection de l'ambiance.................................. 7.2
protection du travail..................................... 7.1
r[e2]serve courante en mat[e2]riaux....................... 5.7.2  *
                           - 26 -
                                              ДСТУ Б А.1.1-57-95
r[e2]serve pr[e2]paratoire en mat[e2]riaux................ 5.7.1  *
r[e2]serves normalis[e2]es en mat[e2]riaux................ 5.7    *
rideau d'air chaud ....................................... 7.8
ripper de forage [a4] la fraise........................... 4.5    *
silicose.................................................. 7.12
silo-tour................................................. 5.5
sprinkler................................................. 7.15
transport ................................................ 6.1.1
transport pneumatique..................................... 6.1.22
transport pneumatique en aspiration....................... 6.1.22.1
transport pneumatique en pression......................... 6.1.22.2
transporteur a[e2]rien.................................... 6.1.21 *
transporteur [a4] galets.................................. 6.1.23 *
tr[e2]mie................................................. 5.3    *
tuyauterie [a4] ciment.................................... 6.1.26 *
tuyauterie [a4] b[e2]ton.................................. 6.1.12 *
ventilation............................................... 7.3
wagon [a4] bords ......................................... 6.1.14 *
wagon [a4] tr[e2]mie ..................................... 6.1.25 *
wagon-citerne [a4] ciment................................. 6.1.16 *
wagon-plateau ............................................ 6.1.13
                           - 27 -
                                              ДСТУ Б А.1.1-57-95
              Абетковий покажчик російських термінів
автобетоновоз............................................. 6.1.2
автобетоносмеситель....................................... 6.1.3
автосамосвал ............................................. 6.1.4
автоцементовоз............................................ 6.1.5
аэрация................................................... 6.1.6
аэрожелоб................................................. 6.1.8
аэропульпа................................................ 6.1.7
бадья..................................................... 6.1.9
башня силосная............................................ 5.5
бетоновод ................................................ 6.1.11
бетононасос............................................... 6.1.12
бункер ................................................... 5.3
вагон-платформа........................................... 6.1.13
вагон-цементовоз.......................................... 6.1.16
вакуум-насос.............................................. 6.2.1
вентиляция................................................ 7.3
воздуховод ............................................... 7.5
воздухообмен ............................................. 7.6
воздухоподготовка ........................................ 7.7
выгрузка гравитационная .................................. 6.2
галерея................................................... 4.8
думпкар .................................................. 6.1.15
завеса воздушно-тепловая.................................. 7.8
запас материалов нормируемый.............................. 5.7
запас материалов подготовительный......................... 5.7.1
запас материалов страховой................................ 5.7.3
запас материалов текущий.................................. 5.7.2
запыленность ............................................. 7.9
конвейер винтовой; шнек .................................. 6.1.19
конвейер ленточный ....................................... 6.1.24
конвейер подвесной........................................ 6.1.21
конвейер роликовый........................................ 6.1.23
кондиционирование воздуха................................. 7.4
контейнер ................................................ 4.6
лоток..................................................... 6.1.20
материалы................................................. 4.1
машина разгрузочная....................................... 6.2.4
насос пневмовинтовой...................................... 6.1.22.3
отвод..................................................... 6.1.19
отсек склада заполнителей................................. 5.4
охрана окружающей среды .................................. 7.2
охрана труда.............................................. 7.1
питатель ................................................. 6.1.17
пневмотранспорт всасывающий............................... 6.1.22.1
пневмотранспорт нагнетательный ........................... 6.1.22.2
подогрев материалов....................................... 4.3
полувагон ................................................ 6.1.14
полуфабрикат.............................................. 4.2
пылеуловитель; пылеотделитель ............................ 7.10
разгрузка................................................. 6.2.3
рыхление материалов....................................... 4.4
рыхлитель бурофрезерный................................... 4.5
саморазгрузка; ссыпание................................... 6.2.5
силикоз................................................... 7.13
склад..................................................... 5.2.1
                           - 28 -
                                              ДСТУ Б А.1.1-57-95
склад бункерный .......................................... 5.2
склад заполнителей полубункерный ......................... 5.23
склад заполнителей траншейный............................. 5.2.5
склад заполнителей штабельный............................. 5.2.6
склад открытый............................................ 5.2.2
склад силосный............................................ 5.2.4
складирование............................................. 5.1
средства защиты........................................... 7.14
стеллаж................................................... 4.7
транспорт пневматический.................................. 6.1.22
транспортирование......................................... 6.1.1
установка спринклерная.................................... 7.15
фильтр рукавный........................................... 7.11
фронт выгрузки............................................ 5.8
хоппер ................................................... 6.1.25
цементопровод ............................................ 6.1.26
циклон ................................................... 7.12
цистерна.................................................. 6.1.27
штабелирование заполнителей .............................. 5.6
элеватор многоковшевой.................................... 6.1.10
эстакада  ................................................ 4.9
УДК 693:001.4                         Група ЖОО
Ключові слова:
              складування,зберігання, транспортуван-
              ня, матеріали, напівфабрикати, склади,
              транспортні засоби, охрона праці, охо-
              рона середовища
          Примітка.
                 */ цифри за літерами в квадратних дужках
                    відповідають значенням в таблиці
                    відповідності символів

 


 

 

Выбор редакции: