ДБН IV-11-1Р. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДБН IV-11-1Р. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування

Затвердженi: Наказом Держкоммiстобудування України вiд 05.06.97 89 та введенi в дiю з 01.06.97

Вводиться в дiю уперше

Впроваджується уперше

Цi норми та правила встановлюють основнi правила та вказiвки з розробки та використання кошторисних норм на ремонт устаткування *)

(НРУ) та являються обов'язковими для всiх органiзацiй-розробни кiв незалежно вiд форм власностi i вiдомчої належностi.

1. Загальнi положення

1.1. НРУ призначенi для визначення трудомiсткостi проведення

ремонту устаткування, часу роботи ремонтно-будiвельних машин i механiзмiв, списання матерiалiв, виробiв та конструкцiй, складання

розцiнок, прейскурантних цiн, кошторисної документацiї на проведен ня ремонтних робiт, а також є основою для взаєморозрахункiв мiж за мовниками i пiдрядниками.

1.2. НРУ мiстять всю необхiдну iнформацiю для розрахунку роз цiнок (прейскурантних цiн i т.i.) у автоматизованому режимi при

будь-яких змiнах вартостi ресурсiв. Галузевi, технологiчнi та iншi

особливостi не повиннi змiнювати основних положень цих норм.

2. Види ремонтiв i склад ремонтних операцiй

2.1. Пiд ремонтом устаткування слiд розумiти ремонт агрегатів

(систем) та їх складових частин (машин, механiзмiв, технологiчних

трубопроводiв i металевих конструкцiй, електричних, гiдравлiчних,

пневматичних та iнших систем).

2.2. Види ремонтiв:

- поточнi ремонти (поточний перший, другий, третiй, четвер тий, малий, середнiй);

- капiтальнi ремонти (капiтальний, капiтальний першого, дру гого, третього розряду).

2.3. Склад ремонтних операцiй:

-демонтаж - знiмання виробiв у зборi (металевих конструкцiй, устаткування i т.i.), або його вузлiв з мiсця його установлення;

- ремонт - розбирання, замiна спрацьованих елементiв, збирання, регулювання, випробування вхолосту та пуск до експлуатацiї:

- ремонт промпроводок (трубопроводи, технологічнi газопроводи, трубопроводи пневмотранспорту, золошлакопроводи, кабельнi мережi i т.i.) - замiна вiдпрацьованих комунiкацiй, їх випробування, ре монт або замiна трубопроводної арматури та з'єднувальних частин;

- ревiзiя - часткове розбирання вироба, замiна елементiв, що швидко спрацьовуються, його регулювання, додання мастильних матерiалiв;

- монтаж - установлення вироба чи його вузлiв на мiсце, регулю вання та пуск до експлуатацiї:

- наладка пiсля ремонту - iндивiдуальне випробування устаткуван ня пiд навантаженням, регулювання синхронностi або послiдовності технологiчних операцiй, що виконуються окремими машинами;

- замiна вироба - демонтаж старого вироба, монтаж нового чи вiдремонтованого, його регулювання та пуск до експлуатацiї.

--------------------------

*) У склад поняття "устаткування" уведенi споруди (доменнi, сталеплавильнi печi та iнше), якi за класифiкацiєю основних фондiв належать до споруд, але виконують функцiї технологiчного устаткування.

3. Змiст i кодування норм на ремонт устаткування

3.1. У нормах на ремонт устаткування встановлюються нормативнi показники елементiв витрат:

а) витрат працi робiтникiв на виконання ремонтних робiт (iз зазначенням професiй та розрядiв), людино-година;

б) витрати працi робiтникiв, якi керують машинами та механiз мами при виконаннi ремонтних робiт, людино-година;

в) потреба в екслуатацiї машин i механiзмiв (iз зазначенням часу використання видiв машин i механiзмiв), машино-година:

г) потреба в основних матерiалах, виробах i конструкцiях, до помiжних та iнших матерiалах (iз зазначенням їх виробничих норм ви трат, а при необхiдностi - кошторисних норм витрат, що визначаються шляхом усереднення виробничих норм), натуральнi вимiрники.

3.2. У найменуваннi та технiчнiй характеристицi об'єктiв ремонту (виробiв, ремонтних робiт) приводяться основнi ознаки, якi зазначають область застосування (розповсюдження) норми. При цьому норми розробляються на сукупностi об'єктiв ремонту (виробiв), для яких витрати ресурсiв на даний вид ремонту i всi види ремонтних операцiй однаковi.

3.3. Маса устаткування зазначається, якщо допускається коригування норми залежно вiд маси. Пiд масою устаткування розумiється та частина маси (повна чи часткова), яка знаходиться пiд дiєю хоч будь-якої ремонтної операцiї при виконаннi найбiльшого обсягу ремо нтних робiт.

3.4. НРУ повинна мiстити стислий перелiк складу основних про цесiв виконання ремонтних робiт. У стислому переліку складу робiт другоряднi операцiї, як правило, не згадуються, але нормами врахо вуються.

3.5. Одиниця вимiру об'єкту ремонту (вимiрник) вибирається комплексна ("штука", "комплект"), елементна ("тона", "метр", "кв.метр" та iншi) або комбiнована ("тона, додавати на кожну штуку" та iншi). Одиниця вимiру об'єкту ремонту повинна вiдповiдати "Обще союзному классификатору системы обозначений единиц измерения" (СОЕИ). Додання нової одиницi вимiру проводиться по узгодженню з Держкоммiстобудування України.

3.6. Одиницi вимiру витрат усiх видiв ресурсiв в НРУ повиннi вiдповiдати класифiкатору СОЕИ. Додання нової одиницi вимiру про водиться по узгодженню з Держкоммiстобудування України.

3.7. Для НРУ має бути вказаний вид ремонту (капiтальний чи поточний), якщо маються вiдмiнностi хоч в одному елементi витрат.

3.8. У нормах враховуються витрати ресурсiв для зазначеного виду ремонту вироба та одиницi вимiру, що пов'язанi з виконанням основних, супутнiх i пiдсобнодопомiжних робiт, що мiстять: для демонтажу вироба - вiд'єднування (розрiзування, вирубування i т.i.) демонтованого вироба цiлком чи по частинах у межах об'єкту ремонту;

розчленування (розбирання та iн.) вироба на частини в обсязi, не обхiдному ддя виконання подальших операцiй: перемiщення з навантаженням та розвантаженням демонтованого вироба по горизонталi i вертикалi, а також усунення смiття та вiдходiв, що важко вiдстороняються, за межi ремонтного майданчика;

для ремонту виробiв - замiна елементів вироба (складальних одиниць чи деталей) на iнші, готовi, з виконанням супутнiх робiт по розбиранню, вiд'єднанню, установленню, регулюванню, збира нню; вiдновлення елементiв виробiв чи вироба на мiсцi установлення;

для ревiзiї - розбирання вироба в обсязi, що необхiдний для перевiрки його технiчного стану, та замiна елементiв, що швидко спрацьовуються; усунення бруду в мiсцях проведення контрольних опе рацiй та додання чи замiна мастильних матерiалiв: проведення кон трольних операцiй та оцiнка технiчного стану вироба; збирання та випробування роботи вироба пiсля ревiзiї;

для монтажу - приймання матерiалiв i виробiв до монтажу: перемiщення з навантаженням та розвантаженням по горизонталi та верти калi;

розпакування матерiалiв та виробiв з прибиранням та вiднесен ням упаковки;

предмонтажна пiдготовка матерiалiв i виробiв в обся зi, передбаченому технологiчним процесом; приймання пiдвалин; вико нання саме монтажних робiт; перевiрка якостi монтажних робiт iз ви пробуванням,що передбачене технологiчним процесом;

для наладки устаткування пiсля ремонту - ревiзiя устаткуванн

перед прокруткою;

прокрутка устаткування в усiх режимах роботи з виконанням контролю його стану в процесi роботи i регулювання; ре вiзiя устаткування пiсля прокрутки.

3.9. У нормах, як правило, не враховується:

виконання робiт, що не мають вiдношення до розглядаємого об'єкту ремонта (наприклад, в нормах на ремонт устаткування не враховуються ресурси, необхiднi для демонтажу та монтажу мастиль них та iнших систем); контроль зварювальних стикiв фiзичними мето дами; влаштування риштовань, серед них iз iнвентарних елементiв.

3.10. Для НРУ (групи НРУ) розроблюється технологiчна карта, в якiй наводиться докладний перелiк усiх технологiчних операцiй по виконанню даного вида робiт, характеристика машин i механiзмiв, що застосовуються, розрахунок обсягу робiт на вимiрник НРУ.

3.11. НРУ розроблюється з урахуванням багатоварiантностi мето дiв, що застосовуються при виконаннi робiт (агрегатний, вузловий та ремонт на мiсцi установлення вироба), а також використання взаємозамiнних машин i механiзмiв, матерiалiв, виробів і конструкцій.

3.12. Структура коду НРУ:

р

хх-хх

хх-х

(х)

(х./ хх/)

ознака НРУ

номер збiрника НРУ

номер роздiлу в межах збiрника

вид ремонтної операцiї

вид робiт, що має вiдношення до ремонтної операцiї

номер даного виду ресурсу

3.13. Види ремонтних операцiй мають такi значення кодiв:

1 - демонтаж;

2 - ревiзiя;

3 - ремонт;

4 - монтаж;

5 - замiна;

6 - наладка пiсля ремонту.

При необхiдносп видiлення окремих норм для видiв робiт iз складу робiт по операцiї "ремонт" припускається її роз'єднання  на складовi часiини. Наприклад, ЗI- розбирання, 32 - збирання i т.i.

Види ресурсiв мають такi значення кодiв:

1 - витрати працi робiтникiв, що виконують ремонтнi  роботи;

2 - середнiй розряд складностi робiт;

3 - витрати працi робiтникiв, керуючих машинами та механiзмами;

4 - машини та механiзми;

5 - матерiали, вироби та конструкцiї.

3.14. Структура коду технологiчної карти

Т

Р

XX-XX

XXX

технологiчна карта

ремонт устаткування

номер збiрника НРУ

номер роздiлу в межах збiрника

номер технологiчної карти в межах роздiлу

 

 

 

 

 

3.15. Коди всiх видiв ресурсiв (крiм трудових ) привласнюються вiдповiдно до класифiкатора ресурсiв, який затверджений Держкоммiстобудуванiня України. Додання ресурсу для його внесення в класифiкатор вiдбувається за узгодженням з Держкоммiстобудування України.

3.16. Коди ресурсiв вичначають найменування матерiалiв,  виробiв i конструкцiй, машин i механiзмiв, що застосовуються при ремонтi, та їх одиницi вимiру. Заповнення графи "Код ресурсу" є обов'яз ковим.

Обгрунтування цiни ресурсу заповнюється у тих випадках, коли в

НРУ по технології робiт можна точно зазначити найменування, типорозмiр, марку матерiалу i т.i., для яких можливо визначити його цiну.

Обгрунтування цiни повинно вiдповiдати дiючим в  Українi  збiрникам

кошторисних цiн на матерiали (привiзнi  та  мiсцевi),  вироби  та

конструкцiї, прейскурантам, розцiнкам на експлуатацiю машин i меха нiзмiв.

3.17. Коди й найменування професiй повиннi вiдповiдати дiючому

в Українi "Класифiкатору професiй", а також вимогам  Єдиного  тариф но-квалiфiкацiйного довiдника.

Середнiй розряд роботи Рср  визначається  як  середньозважена

величина по формулi:

alt

Де

Кр– кількість людино-годин робітників Р-ого розряду, людино-година;

Р– розряд роботи;

N– максимальний розряд до діючої тарифної сітки;

4. Правила розробки збiрникiв НРУ

4.1. Порядок розробки збiрникiв НРУ

4.1.1. Розробка збiрникiв НРУ подiляється на такi стани:

а) визначення початкових умов i розробка макетiв таблиць НРУ;

б) розробка технологічних карт:

в) розрахунок витрат працi та часу використання машин i механiзмiв;

г) розрахунок матерiальних витрат;

д) формування таблиць i збiрникiв НРУ;

є) складання технiчної частини та вступних вказiвок;

ж) узгодження, оформлення, апробацiя та запровадження в дiю збiрникiв НРУ.

4.2. Початковi умови та розробка макету таблиць НРУ

4.2.1. Початковi умови визначаються на пiдставi:

- характерних особливостей об'єктiв ремонту та видiв робiт;

- аналiзу дiючих норм;

- перелiку норм, виключених з числа дiючих;

- перелiку устаткування та видiв робiт, для яких повиннi бути розробленi новi норми.

4.2.2. У початкових умовах при розробцi НРУ також встановлюються:

- вiдстанi та способи горизонтального та вертикального перемiщення устаткування, що ремонтується;

- ремонтно-будiвельнi машини та механiзми, якi необхiднi для виконання операцiй по ремонту устаткування, а також машини та механiзми по механiзацiї трудомістких процесів.

Початковi умови приймаються на пiдставi дiючої нормативно-технiчної та розпорядчивої документацiї мiнiстерств, вiдомств, галузей.

4.2.3. НРУ передбачено виконання робiт у нормальних умовах.

4.2.4. При розробцi НРУ враховуються вимоги таких документiв:

- правил з органiзацiї, виробництва та приймання ремонтних ро бiт, а також вiдомчих положень та iнструкцiй по зазначеним питанням (Положення про технiчне обслуговування i ремонт (ТОіР), правила

технiчної експлуатацiї (ПТЕ) та iн.);

- єдиних норм i розцiнок на будiвельнi, монтажнi та ремон тно-будiвельнi роботи (ЕНiР);

- вiдомчих норм i розцiнок на будiвельнi, монтажнi та ремонт но-будiвельнi роботи (ВНiР);

- виробничих норм витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй на

ремонтнi роботи;

- правил розробки, узгодження та затвердження нормативних до кументiв, їх оформлення, реєстрацiї та видання;

- iнформацiйних технологій, що пред'являють певнi вимоги по структуризацiї параметрiв НРУ та дозволяють в автоматизованих системах управлiння виконувати агрегування, систематизацiю, контроль, аналiз i накопичення статистичних, планових i звiтних даних, а та кож здiйснювати багатоаспектнi пошуки, фiльтрацiї та вибiрки.

4.2.5. За видами робіт, неохоплених документами, якi перелiченi в п. 4.2.4, дозволяється застосування типових i мiсцевих норм, роз роблених методами технiчного нормування та затверджених передбаченим порядком.

4.2.6. Па пiдставi аналiзу початкових даних визначається номе нклатура устаткування та види робiт, що включенi до збiрника НРУ, i розробляються макети таблиць НРУ (Додаток 1).

4.2.7. Подальша робота з макетом НРУ передбачає його коригування в залежностi вiд технологiї робiт i матерiалiв, що застосовую ться.

4.3. Розробка технологiчних карт

4.3.1. Форма технологiчної карти на ремонт устаткування наведена в Додатку 2.

4.3.2. Для того ж самого об'єму ремонту технологiчна карта

розроблюється в рiзноманiтних варiантах тільки при змiнi факторiв, що впливають на технологiю виконання робiт. Класифiкацiя факторiв, що впливають на величину норм витрат ресурсiв (витрати працi, витрати матерiально-технiчних ресурсiв та iн.), що об'єднанi однотиповою технологією, повинна зводити до мiнiмуму кiлькiсiь технологiч них карт для кожного виду робiт i груп устаткування.

4.3.3. Технологiчна карта на ремонт устаткування повинна мiстити такi роздiли:

- область застосування;

- вказiвки з технологiї ремонту;

- машини та механiзми;

- вказiвки з технiки безпеки;

- перелiк операцiй та обсяги робiт.

4.3.3.1. Роздiл "Область застосування" - мiстить iнформацiю про групу устаткування та його характеристику, найменування

устаткування та вид ремонту.

4.3.3.2. Роздiл "Вказiвки з технологiї ремонту" – мiстить методи та послiдовнiсть виконання ремонтних робiт, рацiональну органiзацiю працi робiтникiв, способи розбирання-збирання, транспортування виробiв, матерiалiв i конструкцiй до робочих мiсць, типии засобiв пiдмощування, що застосовуються, пристроїв монтажної оснастки, тривалiсть зберiгання та розмiр запасу виробiв, конструкцiй i матерiалiв у ремонтнiй зонi, посилання на номери таблиць НРУ з ма кету збiрника, в яких наведенi витрати вiдповiдних ресурсiв, вказiвки з наладки, холодного випробування та приймання об'єкту пiсля ремонту.

4.3.3.3. Роздiл "Машини та механiзми" - мiстить перелiк i стислi технiчнi чи енергетичнi характеристики машин, механiзмiв, засобiв малої механiзацiї, за допомогою яких виконуються ремонтнi роботи на об'єктi.

4.3.3.4. Роздiл "Вказiвки з технiки безпеки" - мiстить

вимоги по беспечному веденню робiт, регламентованих правилами по ТБ.

4.3.3.5. Роздiл "Перелiк операцій та обсяг робiт" - мiстить докладний перелiк усiх технологiчних операцiй по веденню ремонтного процесу i розрахунок обсягiв ремонтних робiт по формi, що наведе на в Додатку 2.

4.3.4. Для складних технологiчних комплексiв технологічна карта на ремонтнi роботи додатково до роздiлiв, перелiчених у п.4.3.3., має мiстити:

4.3.4.1. Схеми органiзацiї ремонтних майданчикiв iз зазначен ням основних розмiрiв i мiсць розташування агрегатiв, машин, навантажно-розвантажувальних пристроїв, зон складування основних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, шляхiв перемiщення, мереж тимчасового енерго-, тепло- та водопостачання, пристроїв для локалiзацiї шкiд ливого впливу на навколишнє середовище, необхiдних для виконання робiт, та iншi вiдомостi, що передбачаються правилами виробництваробiт i вимогами з технiки безпеки. Для таких робiт розроблюються проекти орiанiзації робiт (ПОР) у термiни, передбаченi вiдомчими Положеннями про капiтальний ремонт чи iншими розпорядчими документами.

4.3.4.2. Роздiл "Основнi вимоги до якостi i технiчного приймання робiт" - мiстить вказiвки по здiйсненню контролю та оцінці якостi робiт відповідно до вимог з органiзацiї ремонтних робiт, включаючи допуски iз зазначенням основних вiдхилень у розмiрах i якостi, схеми операцiйного контролю якостi з перелiком контрольованих операцiй, складом, способами та термiнами контролю, перелiк актiв освiдчення прихованих робіт.

4.4. Розрахунок витрат працi та часувикористання машин i механiзмiв

4.4.1. Розрахунок витрат праці та часу використання машин i механiзмiв виконується на пiдставi вiдкоригованого макету таблиць НРУ, технологiчної карти до вiдповiдної НРУ, по вiдомчим нормативам з працi, iнструкцiям, положенням та iншим документам з ремон тiв, ЕНіР, ВНіР, ТНіР i МНiР, а також дiючим нормативним документам з охорони працi та технiки безпеки.

4.4.2. На види робiт, що не охопленi дiючою документацiєю з працi, розроблюються новi технiчно обгрунтованi норми витрат працi вiдповiдно до вiдомчих методик технiчного нормування працi.

4.4.3. Витрати працi на виконання ремонтних робіт згiдно з їх  робiт i вiдомчих матерiалiв з працi, а також по ЕНиР, ВНiР, ТПiР i МНiР.

4.4.4. Пiдрахунок обсягiв робiт виконується на пiдставi технологiчної карти та зведення витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй.

4.4.5. При розробцi норм витрат робочого часу робiтникiв, керуючих ремонтнобудiвельними машинами i механiзмами, що забезпечують виконання ремонтних робiт, а також час використання цих машин i механiзмiв видiляються окремо. Витрати працi на експлуатацiю ремонтно-будiвельних машин мiстять витрати працi: машинiстiв, на ремонт i технiчне обслуговування i перебазування, що враховуються в складi дiючих кошторисних розцiнок на експлуатацiю машин i механiзмiв.

4.4.6. Розрахунок витрат працi в НРУ виконується на пiдставi п. 4.4.3 - 4.4.4 методом калькулювання за формою, що наведена в Додатку 3.

4.4.7. Зведення витрат з експлуатацiї машин i механiзмiв складається згiдно з формою, що наведена в Додатку 4.

4.4.8. В калькуляцiях НРУ не повиннi враховуватися витрати на дрiбнi такелажнi та монтажнi пристрої, домкрати, динамометри та iн., вартiсть яких не перевищує: 15 неоподаткованих мiнiмальних прибуткiв громадян - цi витрати враховуються в нормах накладних витрат.

4.4.9. До пiдсумку нормованих витрат працi робiтникiв додатко во додаються витрати на неврахованi роботи, що пов'язанi з органiзацiєю ремонтного процесу (багатократна органiзацiя робочих мiсць, додатковi переходи в процесi роботи, неодноразова замiна iн струментiв i присiроїв i т.i. ). Види робiт i частки додаткових витрат на неврахованi роботи встановлюються по узгодженню з Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвни цтвi Держкоммiстобудування України.

4.4.10. До пiдсумку нормованих витрат працi машинiстiв застосовуються коефiцiєнти, що враховують внутризмiннi перерви в роботi машин, якi не пов'язанi з органiзацiєю ремонтних робіт, витрати часу на виконання робiт, що важко пiддаються нормуванню. Перехiднi коефiцiєнти вiд виробничих норм до кошторисних для визначення машинного часу встановлюються за узгодженням з Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвництві Держкоммiстобудування України.

4.4.11. Для окремих збiрникiв (роздiлiв, норм) за узгодженням з Головним управлiнням кошторисних норм. цiноутворення i експерти зи у будiвництвi Держкоммiстобудування України може встановлюватися частка iнших машин i механiзмiв.

4.5. Розрахунок матерiальних витрат

4.5.1. Потреба в матерiалах, конструкцiях i виробах на прийнятий вимiрник НРУ повинна визначатися за даними вiдомостi дефектiв (Додаток 5 ), вiдомчим i виробничим нормам витрат матерiальних ресурсiв.

4.5.2. За вiдсутнiстю для окремих видiв робiт виробничих чи вiдомчих норм витрат матерiальних ресурсiв потрiбну кiлькiсть ресу рсiв треба визначати розрахунково-аналiтичним чи виробничим способом вiдповiдно до вимог вiдомчих рекомендацiй i положень з технiчного нормування витрат матерiалiв, у випадку їх вiдсутностi – iншою нормативно-технiчною документацiєю по нормуванню матерiальних ре сурсiв, дiючою в Українi.

4.5.3. При розробцi виробничих норм витрат матерiалiв в них повиннi включатися важкоусувнi вiдходи та втрачення, що створюються в межах ремонтного майданчику та при транспортуваннi матерiалiв вiд приоб'єктного складу до робочого мiсця, при обробцi матерiалiв (обрiзання, розкрiй i т.i. ), а також в процесi монтажу чи ремонту.

4.5.4. НРУ передбачається, що всi матерiали, вироби та конструкцiї, як правило, подаються в робочу зону вантажопiдйомними кранами безпосередньо з зони дiї крану. Для деяких матерiалiв i виробiв, а також для матерiалiв i виробiв складського (закрито го) схову передбачається горизонтальний трапспорт вiд приоб'єктних складiв до зони дiї крану на вiдстань до 1 км. Норми на вивантаження матерiалiв i внутрiшньобудiвельного транспорту визначаються по дiючим ЕНiР чи ВНiР.

4.5.5. Показники одного виду матерiальних ресурсiв треба при водити в однiй одиницi вимiру, зазначенiй в Класифiкаторi ресурсiв, затвердженому Держкоммiстобудування України.

4.5.6. Результати розрахунку повиннi бути оформленi в "Зведен нi витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй" до вiдповiдної НРУ (Додаток 6 ).

4.5.7. У випадках, коли розрахунок потреби в матерiальних ресурсах залежить вiд проектних даних чи конкретної вiдомостi дефектiв i не може бути визначений з достатньою мiрою точності, в "Зведеннi витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй" приводиться повне найменування ресурсу, вiдповiдно до Класифiкатора ресурсiв, затвердженому Держкоммiстобудувания України, з позначенням "по проекту" або по "вiдомостi дефектiв".

4.5.8. Для окремих збiрникiв ( роздiлiв, норм ) по узгодженню з Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будивництвi Держкоммiстобудування України може встановлюватися частка iнших матерiалiв.

4.6. Формування таблиць та збiрникiв НРУ

4.6.1. Таблицi НРУ для даного виду ремонту устаткування складаються з видiв ремонтних операцiй групи НРУ для всiх видiв ремонтних операцiй, що виконуються з наведенням повного перелiку ви користовуваних професiй, матерiалiв, виробiв i конструкцiй, машин i механiзмiв i заповнюються пiсля розрахунку всiх норм, що мiстять ся в них. Форма таблицi наведена в Додатку 1, а приклад заповнення в Додатку 7.

4.6.2. З опису складу робiт в макетi до кожної НРУ виключаються позицiї (роботи), виконання яких оговорюється технiчною частиною. В цьому випадку в складi робіт записується "Див. технiчну частину збiрника".

4.6.3. Розрахунок поправочних коефiцієнтiв до елементiв витрат, що враховують змiни умов виконання робiт, виробляється пiсля розробки всiх НРУ збiрника. Значення коефiцiєнтiв та умови їх застосува ння наводяться в технiчнiй частинi збiрника (вступних вказiвках до роздiлу збiрника).

4.6.4. Таблицi НРУ брошуруються в збiрники.

4.6.5. Збiрники залежно вiд конструктивних особливостей ус таткування розподiляються на роздiли. Роздiли нумеруються в межах збiрника, а норми - в межах роздiлу.

4.6.6. Збiрники НРУ мiстять технiчну частину, а при необхiдно сті - вступнi вказiвки до роздiлiв.

4.7. Складання технiчної частини

4.7.1. Технiчна частина складається з роздiлiв: "Загальнi вказiвки", "Правила обчислення обсягу робiт" i "Коефiцiєнти на ремонт устаткування". В роздiл "Загальнi вказiвки" треба мiстити загальнi для збiрника вiдомостi про призначення та порядок застосування кошторисних норм. Забороняється мiстити в цьому роздiлi iнформацiю, що впливає на величину норм.

В роздiлi "Правила обчислення обсягу робiт", крiм правил, можуть наводитися, при необхiдностi, формули та приклади розрахункiв. Коефiцієнти до кошторисних норм, що містяться у відповідному розділі, розроблюються для скорочення кiлькостi аналогічних кошторисних норм при змiнi умов виконання робiт, технологiї, замiнi ма терiалiв, машин i механiзмiв i т.i.

Умови застосування коефiцiєнтiв повиннi бути чiтко визначенi.

Пункти технiчної частини повиннi мати подвiйну нумерацiю, що складається з номеру роздiлу та порядкового номеру усерединi роздiлу. При пiдготовцi змiн i доповнень початкова нумерацiя пунктiв не змiнюється.

4.7.2. Вступнi вказiвки повиннi мiстити iнформацiю про склад i порядок застосування НРУ роздiлу, що вiдрiзняються вiд положень, наведених у загальнiй технiчнiй частини збiрника.

4.8. Узгодження та впровадження в дiю збiрникiв НРУ

4.8.1. Роботу по розробцi кошторисних норм на ремонт устат кування очолює Головне управлiння кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвництвi Держкоммiстобудування України та мiнiстерство (вiдомство) по належностi, методичне керiвництво здiйснюється базовою органiзацiєю по розробцi нормативних документів в областi кошторисного нормування ремонтiв устаткування ( надалi – базова органiзацiя).

4.8.2. Структура збiрника НРУ пiдлягає обов'язковому узгодже нню з базовою органiзацiєю та затвердженню Головним управлiнням кошторисних норм, цiноутворення i експертизи у будiвництвi Держком мiстобудування України до початку його розробки.

4.8.3. Номери та найменування збiрникiв встановлюються Доржкоммiстобудування України по узгодженню з базовою органiзацiєю.

4.8.4. Проекти збiрникiв НРУ та матерiали, що їх обгрунтову ють, повиннi бути оформленi з дотриманням дiючих правил викладу та оформлення нормативних документiв (ДБН А.1.1-2-93 "Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформленню нормативних документiв").

4.8.5. Розробку галузевих (вiдомчих) збiрникiв здiйснює мi нiстерство (вiдомство) по належностi, а мiжгалузевого характеру (ремент трубопроводiв, пiднiмально-транспортного, дробильно-розме льного та iн.) - Держкоммiстобудування України.

4.8.6. Введення в дiю збiрникiв НРУ здiйснюється Держкоммiсто будування України вiдповiдно до ДБН А.1.1-3-93 "Порядок проведення експертизи, узгодження. затвердження, реєсiрацiї, видання та скасування нормативних документiв".

Збiрники НРУ загальногалузевого характеру затверджуються Держкоммiстобудування України та узгоджуються з мiнiстерствами (вiдомствами), перелiк яких визначається технiчним завданням на розробку НРУ.

Додаток 1

Обов'язковий

Макет ресурсної таблиці

Шифр таблицi: РХХ-ХХХХ (шифр)

Код технологiчної карти __________________

Найменування _________________________

Технiчна характеристика _________________

Маса устаткування, т ____________________

Склад робіт ___________________________

Вимiрник _____________________________

Вид ремонту __________________________

п/п

Найменування елементiв витрат

Код ресурсу

Обгрунтування цiни ресурсу

Одиниця виміру

Демонтаж

Ревiзія

Ремонт

Монтаж

Заміна

Наладка

 

 

 

 

 

хх-хххх-1

хх-хххх-2

хх-хххх-3

хх-хххх-4

хх-хххх-5

хх-хххх-6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Витрати праці робiтникiв, усього:

в тому числi по професiях і розрядах

 

 

люд-г

 

 

 

 

 

 

люд-г

2

Середнiй розряд робiт

 

 

люд-г

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Обов'язковий

Технологiчна карта на ремонт устаткування

Група устаткування та його характеристика _____________________________________________________________

Найменування устаткування _________________________________________________________________________

Вид ремонту ______________________________________________________________________________________

Вказiвки з технології ремонту (перелічити) _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Машини i механізми (перелiчити iз зазначенням технiчних характеристик) ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вказiвки з технiки безпеки ____________________________________________________________________________

Перелiк операцiй i обсягів робіт

п/п

Найменування технологічної операцiї

Одиниця вимiру

Розрахунок обсягiв робiт

Формула розрахунку: Обсяг робiт

 

 

Демонтаж

 

 

 

Ревiзiя

 

 

 

Ремонт

 

 

 

Монтаж

 

 

 

Замiна

 

 

 

Наладка пiсля ремонту

 

 

 

 

 

Додаток З

Обов'язковий

Калькуляцiя витрат працi з перелiком операцiй i обсягiв робіт

N НРУ __________________________

Вимiрник _______________________

N технологiчної карти _____________

Найменування НРУ ____________________________________________________________

Вид ремонту _________________________________________________________________

п/п

Обгрунтування норм

Найменування технологічних операцiй

Одиниця ви міру

Склад ланки

Норма витрат працi на один вимiрник,

люд-г

Витрати працi на обсяг, люд-г

Розрахунок обсягiв робіт

 

Професія

Розряд

Кiлькiсть люд

 

 

Формула розрахунку

Обсяг робiт, люд-г

 

Обсяг

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Демонтаж

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв.керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

2. Ревізія

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

  в тому числi по видах машин i механiзмiв:

3. Ремонт

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

  в тому числi по видах машин i механiзмiв:

4. Монтаж

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

5. Заміна

Середнiй розряд складностi робiт

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

6 . Наладка після ремонту

Разом витрати працi робiтникiв

Неврахованi витрати працi робiтникiв

Усього витрати працi робiтникiв,

в тому числi по професiях i розрядах:

Разом витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами

Неврахованi витрати машинного часу,

Усього витрати працi робiтникiв, керуючих машинами i механiзмами,

в тому числi по видах машин i механiзмiв:

Розрахунок виконав: ______________________

Перевiрив: _____________________________

Додаток 4

Обов'язковий

Зведення витрат з експлуатацiї машин i механiзмiв до НРУ

п/п

Код машини і механiзму

Найменування машин і механізмів

Кіль кість машин,

шт

.

Час роботи машин,

маш-г

Витрати працi, люд-г

На одну машину

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав: _________________________

Перевiрив: _____________________

Додаток 5

Рекомендований

Вiдомiсть Дефектiв

(найменування об'єктiв ремонту)

Найменування агрегату, вузла, основ-ного конструктивного елементу, що потребує ремонту, перелiк робiт, що мають бути виконанi, найменування деталей, що потребують замiни чи реставрацiї

Ремонтно-експлуатацiйнi вироби (РЕВ)

Примітка

креслення

позицiї

Марка матерiалу

Маса, кг

Вид обробки

Матерiали для виготовлення РЕВ

Заміна

Реставрацiя

Найменування

Одимниця виміру

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Обов'язковий

Зведення витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй до НРУ

п/п

Обгрунтування норми витрат

Код ресурсiв

Найменування матерiалiв, виробiв i конструкцiй

Одиниця виміру

Норма витрати

Кiлькiсть

Маса, кг

Одиниці

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав: ________________________

Перевiрив: ____________________

Додаток 7

Приклад заповнення

шифр таблицi: РО1-0116

код технологiчної карти - РТО1 - 01.005

найменування: пушка електрична для забивання чавунної льотки

технiчна характеристика - об'єм робочого цiлiндру 0.5 М3

зусилля на поршні 240 ТС.

маса устаткування - 29.1 Т

Склад робiт:

Демонтаж.

Транспортування лебiдок i такелажного устаткування з мiсця схову, дiї мiсця установки;

установка лебiдок i такелажного устаткування; спорудження тимчасового риштовання; вiд'єднання електроживлення (виконує електрослужба); роз'єднання з'єднань;

знiмання з мiсця установки i транспортування до мiсця ремонту.

Ремонт.

Очистка устаткування вiд технологiчних вiдходiв; повне розбирання, промивання; замiна (вiдновлення) спрацьо ваних елементiв, деталей та комплектуючих виробiв, включаючи базовi; збирання, регулювання вузлiв, залив масла.

Монтаж.

Транспортування устаткування до мiсця установки; пiдготовка мiсця та установка, вивiряння та закрiплення опорної плити; установлення колони повороту, поворотного пристрою, з'єднання пушки з притискним пристроєм;

приєднання електроживлення (виконує електрослужба);

обирання крiпильних з'єднань; регулювання, підготовка та випробування устаткування; розбирання тимчасового риштовання, такелажного устаткування, лебiдок i транспортування до мiсця схову.

Наладочні роботи пiсля ремонту.

Регулювання синхронностi технологiчних операцiй, що виконуються окремими вузлами устаткування з частковим розбиранням вузлiв; виявлення вiдхилень вiд норми в роботi устаткування та їх усунення; здача устаткування до експлуатацiї.

Одиниця вимiру: Шт.

Вид ремонту - Капітальний

Додаток 7 (продовження)

п/п

Найменування Елементiв витрат

Код ресурсу

Обгрунтування ціни ресурсу

Одиниця виміру

Демонтаж

Р01-0116-1

Ремонт

Р01-0116-3

Монтаж

Р01-0116-4

Наладка

Р01-0116-6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Витрати праці робiтників, усього

 

 

люд-г

176.54

679.0

407.4

16.3

1.1

Такелажник на монтажі

5 розряд

190835

 

люд-г

43

86,6

86.6

 

1.2

Монтажник устаткування металургiйних заводiв

6 розряд

145876

 

люд-г

 

 

36

5

1.3

Монтажник устаткування металургiйних заводiв

5 розряд

145875

 

люд-г

52,5

 

131.6

11,3

1.4

Монтажник устаткування металургiйних заводів

4 розряд

145874

 

люд-г

70.34

 

87.7

 

1.5

Газорiзальник

5 розряд

116185

 

люд-г

10.7

41,2

41.2

 

1.6

Злектрозварник ручного зварювання

5 розряд

199065

 

люд-г

 

24.3

24.3

 

1.7

Слюсар ремонтник

6 розряд

185596

 

люд-г

 

75

 

 

1.8

Слюсар ремонтник

6 розряд

185595

 

люд-г

 

225.8

 

 

1.9

Слюсар ремонтник

4розряд

185594

 

люд-г

 

226.1

 

 

 

2.

Середнiй розряд робiт

 

 

люд-г

4.6

4.8

4.9

5.3

3.

Витрати працi машинiстів, усього

 

 

 

люд-г

10.66

93.12

56.34

 

3.1

Машинiст крана (кранiвник)

5 розряд

137905

 

люд-г

10.2

93.12

55.88

 

3.2

Водiй

11451

 

люд-г

0.46

 

0.46

 

4.

Експлуатацiя машин i механiзмiв

 

 

люд-г

 

 

 

 

4.1

Крани мостовi загального призначення,

В/П 32 Т

731

С202-0814

маш-т

4.9

72,8

12.2

 

4.2

Крани на гусеничному ходу,

В/П 25 Т

778

С202-1217

маш-т

5.3

20.32

12.2

 

4.3

Лебiдки електричнi, тягловим зусиллям до 49,05

(5) КН (Т)

979

С203-0405

маш-т

23.08

88.8

53.28

 

4.4

Трансформатори зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом

1871

С204-0900

маш-т

 

24.3

24.3

 

4.5

Устаткуваннядля газового зварювання iрiзки

4020

С270-2002

маш-т

2.1

8.1

8.1

 

4.6

Автомобiль бортовий,

В/П 3Т

2508

С200-0001

маш-т

0.46

 

0.46

 

5.

Матерiали, вироби та конструкцiї

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Запаснi частини (РЕВ)

35

 

т

 

Вiдомість дефектів

Вiдомість дефектів

 

5.2

Злектроди АНВ-20

35342

С111-9519

т

 

0.0194

0.0194

 

5.3

Кисень технiчний

34241

С111-0324

м³

6.4

24.7

24.7

 

5.4

Пропан-бутан технiчний

34326

С1493-0276

м³

1.17

4.49

4.49

 

5.5

Лiсоматерiали круглi з хвойних порiд для будiвництва довжиною 3-6,5 м, диаметром 14-24см

36008

С112-0088

м³

0.873

 

0.873

 

5.6

Дошки необрiзнi з хвойних порід довжиною 4-6,5м, будь-якої ширини, товщиною 44мм i бiльше сорта: ІІІ

36081

С112-0081

м³

1.164

 

1.164

 

5.7

Фарба олiйната алкiдна, готова до вживання, для надвiрних робiт марки МА-15 темно-сiра

31037

С111-469

т

 

0.00073

 

 

5.8

Шмаття

44059

С1610-1057

кг

 

0.815

 

 

5.9

Картон будiвельний прокладний

марка А

30234

С111-0318

т

 

0.00081

 

 

5.10

Матерiали промивальнi

34280

 

т

 

0.0099

 

 

   •  

     

    Выбор редакции: