Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів

Общие физико-технические характеристики и эксплуатационные свойства строительных материалов

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

General physical and technical characteristics and exploitation properties of building materials

Terms and definitions

Чинний від 1994-10-011

1. Галузь використання

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, що стосуються їх загальних фізико-технічних характеристик та експлуатаційних властивостей.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2. Нормативні посилання

У даному стандарті використані положення таких документів:

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.

ДСТУ 1,5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформленнята змісту станартів.

КНД 50-011-93

Основні положення та порядок розробки стандартівна терміни та визначення

З. Основні положення

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються.

Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4. Фізико-технічні характеристики

4.1. Структура та розміри

4.1.1.

структура матеріалу

de

Strukturmateriala

en

structure of material

fr

structure d'un matériau

ru

структура материала

Організація взаємногорозташування компонентів матеріалу

ru

Организация взаимного расположения компонентов материала

4.1.2

лінійні розміри

de

Langenmasse

en

linear dimensions

fr

dimensions linèaires

ru

линейные размеры

Розміри довжини, ширини та товщини виробів, які виміряні стандартизованими контактними інструментами

ru

Размеры длины,шириныи толщины изделий, которые замерены стандартизированными контактными интрументами

4.1.3

граничні відхилення від номінальних розмірів

de

Grenzabmass

en

ultimate deviationsfrom nominaldimensions

fr

déviations limitesdedimensionsnominale

ru

предельные отклонения от номинальных размеров

Допустимарізниця між виміряними розмірами виробів та номінальними

ru

Допустимая разница между измеренными размерами изделий и номинальными

4.1.4

різниця довжин діагоналей

de

Diagonallängendifferenz

en

differencein logth of diagonal

fr

dilfférence enlongueur de diagonales

ru

разница длин и диагоналей

Допустима різниця довжин діагоналей для виробів, які мають форму паралелограма

ru

Допустимая разница длин диагоналей для изделий, имеющих форму параллелограма

4.1.5

різнотовщинність

de

Dickenunterschied

en

variationsin thickness

fr

écart d' epaisseur

ru

разнотолщинность

Різниця між найбільшимі найменшим значеннями, одержаними при вимірюванні товщини виробу

ru

Разность между наибольшими наименьшим значениями, полученными при измерении толщины изделия

4.1.6

допуск розміру

de

Maßtoleranz

en

dimensional tolerance

fr

tolérance dimensionnelle

ru

допуск размера

Різниця між найбільшими і найменшими проектними розмірами виробу

ru

Разность между наибольшими наименьшим проектными размерами изделия

4.1.7

набрякання

de

Quellen

en

swelling

fr

gonflement

ru

набухание

Властивість матеріалу збільшувати об'єм внаслідок вбирання води, що виражається у частках одиниці або відсотках від початкового об'єму

ru

Свойство материала увеличивать объем вследствие впитывания воды, выраженное в долях единицы или процентах от начального объема

4.1.8

усадка

de

Schwindung

en

shrinkage

fr

retrait

ru

усадка

Зменшення лінійних розмірів і об'єму виробу при формуванні структури матеріалу

ru

Уменьшение линейных размерови объема изделия при формировании структуры материала

4.1.9

питома поверхня

de

Spezifische Oberflache

en

specificsurface

fr

surface spécifique

ru

удельная поверхность

Відношення площі поверхні частки до її маси

ru

Отношение площади поверхности частицы к ее массе

4.1.10

зерновий склад

de

Kornzusainmensetzung

en

granular composition

fr

compositiongranulaire

ru

зерновой состав

Вміст у матеріалі зерен певних розмірів у межах встановлених стандартом

ru

Содержание в материале зерен определенных размеров в пределах, установленных стандартом

4.1.11

тонкість помелу

de

Feinheit

en

milling fineness

fr

finessede broyage

ru

тонина помола

Характеристика дисперсності матеріалу після помелу, що виражена масовою часткою у відсотках залишку порошку на одному або декількох контрольних ситах або величиною питомої поверхні порошку

ru

Характеристика дисперcности материала после помола, выражаемая массовой долей в процентах остатка порошка на одном или нескольких контрольных ситах или величиной удельной поверхности порошка

4.2

Характеристики по міцності

4.2.1

міцність

de

Festigkeit

en

strength

fr

résistance

ru

прочность

Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню від дії напруг, які виникають у ньому під впливом прикладеного навантаження

ru

Способность материала сопротивлятьсяразрушению от действия напряжений, возникающих в нем под влиянием приложенной нагрузки

4.2.2

марка матеріалу по міцності

de

Stoffestigkeitaklasse

en

resistance of material mark

fr

résistance de matgue dematiére

ru

марка материала по прочности

Граничне значення міцності матеріалу в інтервалі, встановленому стандартом

ru

Предельное значение прочности материала в интервале, установленном стандартом

4.2.3

границя міцності при згині

de

Biegefestigkeit

en

ultimate bending strength

fr

limite de flexion

ru

предел прочности при изгибе

Умовна напруга, яка відповідає найбільшом навантаженню, що витримує зразок матеріалу при випробуванні на згин до моменту руйнування

ru

Условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, выдерживаемой образцом материала при испытании на изгиб до момента разрушения

4.2.4

границя міцності при стиску

de

Druckfestigkeit

en

compressionstrength

fr

ésistance à la compression

ru

предел прочности при сжатии

Умовна напруга, яка відповідає найбільшому навантаженню, що витримує зразок при випробуванні на стиск до моменту руйнування

ru

Условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, выдерживаемой образцом при испытании на сжатие до момента разрушения

4.2.5

границя міцності при розтягуванні

de

Zugfestigkeit

en

tensile strength

fr

résistance à la traction

ru

предел прочности при растяжении

Умовна напруга, яка відповідає найбільшому навантаженню, що вит римує зразок при випробуванні на розтягування до моменту руйнування

ru

Условное напряжение, соответствующее наибольшейнагрузке, выдерживаемой образцом при испытании на растяжение до момента разрушения

4.2.6

міцністьна злом

de

Bruchfestigkeit

en

breaking strength

fr

résistance à la rupture

ru

прочность на излом

Значення руйнівного навантаження, яке прикладене на середину зразка, що лежить на двох опорах

ru

Значение разрушающей нагрузки, приложенной к середине образца, лежащего надвух опорах

4.2.7

міцність при стисканні в циліндрі

de

Zylinderruckfestigkeit

en

compression strengthin cylinder

fr

résistanceà laсоmpressiondans un cylindre

ru

прочность при сдавливании в цилиндре

Здатність сипкогоматеріалу протидіяти зусиллям, які виникають при стисканні матеріалу в циліндрі при стандартних випробуваннях

ru

Способность сыпучего материала противостоять усилиям, возникающим при сжатии материала в цилиндре при стандартных испытаниях

4.2.8

міцність на стиск при 10%ній деформації

de

Druckfestigkeitbei Deformation 10%

en

compression strength at 10% deformation

fr

résistance à la compression à 10% déformation

ru

прочность на сжатие при 10%ной деформации

Здатність матеріалу стискатися до значень, які складають10% від початкових розмірів зразка при стандартних випробуваннях

ru

Способность материала сжиматься до значений, составляющих 10% первоначального размера образца при стандартных испытаниях

4.2.9

пружність

de

Elastizitat

en

elasticity

fr

élasticitè

ru

упругость

Властивість матеріалів змінювати під дією навантаження свою форму та об’єм без ознаки руйнування та відновлювати їх після припинення дії деформуючих сил

ru

Свойство материалов изменять под действием нагрузки свою форму и объем без признаков разрушения и восстанавливать их после прекращения действия деформирующих сил

4.2.10

жароміцність

de

Hitzefestigkeit

en

high-temperature strength

fr

résistance méganique à chaud

ru

жаропрочность

Властивість матеріалів чинити опір деформуванню та руйнуванню під дією механічних навантажень при температурах 200-2000 °С, оцінюється опором повзучості, короткочасною та довгочасною міцністю, довгочастною пластичністю.

ru

Свойство материалов сопротивляться деформированию и разрушению под воздействием механических нагрузок при температуре 200-2000 °С, оценивается сопротивлением кратковременной и длительной прочностью, длительной пластичностью

4.2.11

пластичність

de

Plastizitat

en

plasticity

fr

рlastisitè

ru

пластичность

Властивість мaтеріалів змінювати без руйнування форму та розміри під впливом навантаження або внутрішніх напруг, стійко зберігаючи утворену форму і розміри після припинення цього впливу

ru

Свойство материалов изменять без разрушения форму и размеры под влиянием нагрузки или внутренних напряжений, устойчиво сохраняя образовавшиеся фoрмуи размеры после прекращения этого влияния

4.2.12

короткочасна міцність

de

Kurzzeitfestiakeit

en

short-term strength

fr

résistance de courte durée

ru

кратковременная прочность

Властивість матеріалу, що характеризується максимальною напругою, при якій він руйнується під дією зростаючого протягом декількох хвилин розтягуючого навантаження

ru

Свойство материала, характеризуемое максимальным напряжением, при которомон разрушается под действием нарастающей в течение нескольких минут растягивающей нагрузки

4.2.13

довгочасна міцність

de

Dauerstandfestigkeit

en

long-termstrength

fr

résistance de longue durée

ru

длительная прочность

Властивість матеріалу протидіяти руйнуванню при довгочасній дії статичного навантаженнята високої температури

ru

Свойство материала сопротивляться разрушению при длительном воздействии статической нагрузки и высокой температуры

4.2.14

динамічна міцність

de

dynamische Festigkeit

en

dynamic strength

fr

résistance dynamique

ru

динамическая прочность

Властивість матеріалу протидіяти деформуванню або руйнуванню при  динамічному навантаженні

ru

Свойство материала сопротивляться деформированию или разрушению при динамической нагрузке

4.2.15

електрична міцність

de

elektrische Festigkeit

en

dielectric strength

fr

rigiditédiélectrique

ru

электрическая прочность

Властивість електроізоляційного матеріалу-діелектрика зберігати електричний опір в елeкричних полях великої напруги у нормованих межах

ru

Свойство электроизоляционного материала-диэлектрика сохранять электрическое сопротивление вэлектрических полях большой напряженности в нормируемых пределах

4.2.16

ударна міцність

de

Scheagtestigkeit

en

impact strength

fr

résistance au choc

ru

ударная прочность

Властивість матеріалу протидіяти руйнуваннюпри короткочасному навантаженні ударного характеру

ru

Свойство материала сопротивляться разрушению при кратковременной нагрузке ударного характера

4.3

Пористість та пустотність

4.3.1

пористість

de

Роrositдt

en

porosity

fr

porositè

ru

пористость

Ступінь насиченості матеріалу повітряними включеннями у вигляді пор

ru

Степенъ насыщенности материала воздушными включениями в виде пор

4.3.2

уявна пористість

de

Scheinporositat

en

apparent porosity

fr

porositè apparente

ru

кажущаяся пористость

Відношення об'єму пор,які займає вода, що поглинуга матеріалом, до його об'єму

ru

Отношение объема пор, занимаемых водой, поглощенной материалом, к его объему

4.3.3

істинна пористість

de

Echtporosität

en

trueporosity

fr

vraie porositè

ru

истинная пористость

Сумарний об'єм всіх пор (відкритих і закритих) до загального об’єму матеріалу

ru

Cуммарный объем всех пор (открытых и закрытых) к общему объему материала

4.3.4

відкрита пористість

de

Geöffnete Porosität

en

opened porosity

fr

porositè ouverte

ru

открытая пористость

Відносний об’єм пор, які сполучаютъся із зовнішнім середовищем

ru

Относительный объем пор, сообщающихся с внешней средой

4.3.5

эакрита пористість

de

Deschlossene Porositдt

en

closed porosity

fr

porositè fermèe

ru

закрытая пористость

Відносний об’єм пор, які не сполучаютъся із зовнішнім середовищем

ru

Относительный объем пор, не сообщающихся с внешней средой

4.3.6

адсорбційна здатність

de

Adsoiptionsfächigkeit

en

adsorption power

fr

pouvoird’adsorption

ru

адсорбционная способность

Здатність матеріалу вбирати своєю поверхнею речовини з газоподібного чи рідкого середовища

ru

Cпособность материалапоглощать своей поверхностью вещества из газообразной или жидкой среды

4.3.7

міжзернова пустотність

de

Königlååre

en

intergrain hollowness

fr

vacuitй intergranulaire

ru

мeжзерновая пустотность

Відношення об'єму простору у матеріалі, не зайнятого зернами заповнювача, до загального сипному стані об'єму матеріалу в на сипному стані

ru

Отношение объема пространства в материале, не занятого зернами заполнителя, к общему объему материала в насыпном состоянии

4.3.8

спученість

de

Blälienliiliipkeit

en

expansion power

fr

pouvoir d'expansion

ru

вспучиваемость

Здатність мінерала або гірської породи різко збільшуватися в об’ємі при швидкому нагріванні або за рахунок хімічних реакцій

ru

Способность минерала или горной породы увеличиваться в обьеме при быстром нагреве или за счет химических реакций

4.4

Характеристики вологості

4.4.1

вологість

de

Feucntigkeit

en

moisture content

fr

teneur en eau

ru

влажность

Вміст у матеріалі вільноїводи

ru

Содержание в материале свободной воды

4.4.2

абсолютна вологість    

de

Absolute Feuchtigkeit

en

absolutehumidity

fr

humiditè absolue

ru

абсолютная влажность

Відношення маси вологи, яка знаходиться у матеріалі, до маси сухого матеріалу

ru

Отношение массы влаги, содержащейся в материалек массе сухого материала

4.4.3

відносна вологість

de

RelativeFeuchtigkeit

en

relativehumidity

fr

humiditerelative

ru

Относительная влажность

Відношення маси вологи, що знаходиться у матеріалі, до маси його у вологому стані

ru

Отношение массы влаги, содержащейся в материале, к массе его во влажном состоянии

4.4.4

сорбційна вологість

de

Sorptionsfcuchtigkeit

en

sorptionhumidity

fr

humiditede sorption

ru

сорбционная влажность

Відношення максимально можливої кількості вологи, поглинутої з повітря сухим матеріалом, до маси його в сухому стані

ru

Отношение предельного количества влаги, поглощенной из воздуха сухим материалом, к массе его в сухом состоянии

4.4.5

сорбційне зволоження

de

Sorptionsanfeuchten

en

Sorptiondamping

fr

aptitudeà lasorption de l‘humiditè

ru

сорбционное увлажнение

Вбирання матеріалом вологи у пароподібному стані з навколишнього повітря в умовах випробувань, визначених стандартом

ru

Поглощение материалом влаги в парообразном состоянии из окружающеговоздуха в условиях испытаний, определенных стандартом

4.4.6

вологовіддача

de

Feuchtigkeitsabgabe

en

wateryielding capacity

fr

rendement d'eau

ru

влагоотдача

Здатність матеріалу віддавати воду при зміні температури і вологості навколишнього середовищa

ru

Способность материалаотдавать воду при смене температуры и влажности окружающей среды

4.4.7

водопоглинання

de

Wasscraufnahme

en

water absorptіon

fr

absorption d'eau

ru

водопоглощение

Властивість матеріалу вбирати та затримувати в собі воду, що оцінюється відношенням кількості увібраної води до масиcvxoro матеріалу

ru

Свойство материала впитывать и удерживать в себе воду, оцениваемое отношением количества поглошенной воды к массе сухого материала

4.4.8

водопроникність

de

Wasserdurchlässigkeit

en

water permeability

fr

permèabilitè à l'eau

ru

водопроницаемость

Властивість матеріалу пропускати через себе воду під тиском, характеризується кількістю води, яка проходить через 1 см2 площі випробуваного матеріалу при постійному тиску і оцінюється найбільшим тиском води, при якому ще не спостерігається її просочуваня через матеріал

ru

Свойствоматериала пропускать через себя воду под давлением, характеризуется количеством воды, прошедшимв течение часа через 1 см2 площади испытуемого материала при постоянном давлени и оценивается наибольшим давлением воды, при котором еще не наблюдается ее просачивание через материал

4.4.9

водонепроникність

de

Wasserdichtigkeit

en

water impermeability

fr

imperméabilitèà l’eau

ru

водонепроницаемость

Здатність матеріалу не пропускати воду при заданому тиску за встановлений час

ru

Способность материала не пропускать воду при заданном давлении за установленное время

4.4.10

гігроскопічність

de

Hydroscopizitаt

en

hydroscopicity

fr

hydroscopicitè

ru

гидроскопичность

Властивість матеріалу вбирати воду з повітря, що оцінюється кількістю увібраної матеріалом води з повітря до загальної маси матеріалу

ru

Свойство материала поглощать воду из воздуха, оцениваемое количеством поглощенной материалом воды из воздуха к общей массе материала

4.4.11

гідрофільність

de

Hydrophilie

en

wetting abilily

fr

aptitude hydrophile

ru

гидрофильность

Здатність матеріалу змочуватися водою

ru

Способность материала смачиваться водой

4.4.12

гідрофобність

de

Hydrophobie

en

water-repellent property

fr

hydrophobie

ru

гидрофобность

Здатність матеріалу не змочуватися водою

ru

Способность материала не смачиваться водой

4.5

Теплотехнічні характеристики

4.5.1

теплопровідність

de

Wärmeleitfähigkeit

en

calorific conduction

fr

conductibilitè thermique

ru

теплопроводность

Молекулярне перенесення тепла в суцільному середовищі, обумовлене наявністю градієнта температури

ru

Молекулярный перенос теплоты в сплошной среде, обусловленной наличием градиента температуры

4.5.2

коефіцієнт температуропровідності

de

Temperaturleitzahl

en

temperature conductivity

fr

coeficient de conductibilitéthermique

ru

коэффициенттемпературопроводности

Величина, що характеризує швидкість розповсюдження температури у матеріалі

ru

Величина, характеризующая скорость распространения теплоты в материале

4.5.3

теплоємність

de

Wärmekapazität

en

heat capacity

fr

capacitécalorifique (thermique)

ru

теплоемкость

Фізична величина, яка дорівнює відношенню кількості теплоти, що поглинається системою при безмежно малій зміні її температури, до цієї зміни

ru

Физическая величина, равная отношению количества теплоты, поглощенной системой при бесконечно малом изменении ее температуры, к этому изменению

4.5.4

температуропровідність

de

Temperaturleitfähigkeit

en

temperatureconductivity

fr

conductivitè detemperature

ru

температуропроводность

Розповсюдження теплоти у матеріалі під дією теплового потоку за не стаціонарних температурних умов

ru

Распространение теплоты в материале под воздействием теплового потока вне стационарных температурных условиях

4.5.5

коефіцієнт тепловіддачі

de

Wärmeübergangszahl

en

convective heat exchange coefficient

fr

coefficientde chaleur

ru

коэффициент теплоотдачи

Кількість тепла, що віддається 1 м2 поверхні матеріалу за 1 годину при різниці температур поверхні та середовища в 1oC

ru

Количество тепла, отдаваемое 1м2 поверхности материала за 1 час при разности температур поверхности и срeды в 1°С

4.5.6

коефіцієнт сприймання тепла

de

Wärmeabbauskoeffizient

en

heat absorption coefficient

fr

coefficientd'absorption de lachlaleur

ru

коэффициент восприятия тепла

Кількість тепла, щосприймається 1 м2 поверхні матеріалу за 1 годину при різниці температур поверхні та середовища в 1°C

ru

Количествотепла, воспринимаемое 1 м2 поверхности материала за 1 час при разности температур поверхности и среды в 1°С

4.5.7

коефіцієнт теплопровідності

de

Wärmeleitzahl

en

heat conductivity coefficient

fr

coefficient de conductibilitécalorifique

ru

коэффициент теплопроводности

Кількість тепла, яка проходить через зразок матеріалу завтовшки 1 м, площею 1 м2 за 1 годину при різниці температур на протилежних (плоскопаралельних) сторонах зразка в 1оС

ru

Кількість тепла, проходяшее через образец материала толщиной в 1 м, площадью 1 м2 за 1 час при разности температур на противоположных ( плоскопараллельных) сторонах образца 1оС

4.5.8

питома теплоємність

de

Speziffische Wдrmekapazitat

en

specificheat

fr

chaleur cpécifique

ru

удельная теплоемкость

Кількість тепла, яке необхідне дія нагрівання 1 кг матеріала на 1оС

ru

Количество тепла, необходимое для нагревания 1 кг материала на 1ºC

4.5.9

температурна лінійна усадка

de

Lineare Temperatur schwindung

en

linear temperature ahrinkage

fr

retrait linéaire de température

ru

температурная линейная усадка

Зменшення лінійних розмірів зразка під впливом температури у стандapтниx умовах випробувань

ru

Уменьшение линейных размеров образца при температурном воздействии в стандартных условиях испытаний

4.5.10

теплове розширення

de

Wärmedehnung

en

thermal expansion

fr

dilatation (thermique)

ru

тепловое расширение

Збільшення геометричних розмірів зразка, викликана зміною його температури при постійному тиску

ru

Увеличение геометрических размеров образца, вызванное изменением его температуры при постоянном давлении

4.5.11

гранична температура застосування

de

Grenzbetriebstemperatur

en

application limite tempеrature

fr

température limite d'aplication

ru

предельная температура применения

Верхнє значення температури, при якому матеріал зберігає свої фізико-технічні властивості

ru

Верхнее значение температуры, при котором материал сохраняет свои физико-технические свойства

4.6

Маса і густина матеріалів

4.6.1

маса

de

Masse

en

mass

fr

masse

ru

масса

Фізична характеристика матеріалу, що визначає його інерційні та гравітаційні властивості

ru

Физическая характеристика материала, определяющаяего инерционные и гравитационые свойства

4.6.2

істинна густина

de

Wirkliche Dichte

en

realdensity

fr

densité

ru

истинная плотность

Маса одиниці об'єму матеріалу в абсолютно щільному стані

ru

Масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии

4.6.3

середня густина

de

Scheindicnte

en

apparentdensity

fr

densitéapparente

ru

средняя плотность

Маса одиниці об'єму матеріала, включаючи пори і пустоти

ru

Масса единицы объема материала, включая поры и пустоты

4.6.4

марка за густиною

de

Dichtmarke

en

grade according to the density

fr

marque selon ladensité

ru

марка по плотности

Середня щільність матеріалу в інтервалі, встановленому стандартом

ru

Срeдняя плотность материала в интервале, установленном стандартом

4.7

Стійкість матеріалів та виробів

4.7.1

атмосферостійкість

de

Wetterbeständigkeit

en

atmospheric durability

fr

résisctanceauxintemperies

ru

атмосферостойкость

Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню під дією атмосферних факторів за конкретних умов без появи дефектів на поверхні і руйнування матеріалу

ru

Способность материала сопротивлятьс яразрушению под действием атмосферных факторов при конкретных условиях без появления дефектов на поверхностии разрушения материала

4.7.2

біологічна стійкість

de

Biologische Beständigkeit

en

biological resistance

fr

résistance biologique

ru

биологическая стойкость

Здатність матеріалу чинити опір руйнівній дії рослинних і тваринних організмів

ru

Способность материала сопротивляться разрушающему воздействию растительных и животных организмов

4.7.3

водостійкість

de

Wasserbeständigkeit

en

water resistance

fr

résistanceаl'eau

ru

водостойкость

Здатність матеріалу збeрігати фізикомеханічні властивості в насиченому водою стані; оцінюється відношенлям міцності насиченого водою матеріалу до його міцності в сухому стані і характеризується значеннями, що перевищують 0,8

ru

Способностьматериала сохранять физико-механические свойства в насыщенномводой состоянии; оценивается отношением прочности насыщенного водой материала к его прочности в сухом состоянии и характеризуется значениями, превышающими 0,8

4.7.4

жаростійкість

de

Wärmebeständigkeit

en

heat resistance

fr

résistanceа chaleur

ru

жаростойкость

Здатність матеріалу за умов тривалої дії температур від 200 до 2000°С зберігати або незначно змінювати свої фізичні або механічні властивості; визначається температурою, при якій матеріали в умовах довгочасного нагріву та послідуючого охолодження починають руйнуватися або переходити в пластичний стан

ru

Способность материала в условиях длительного воздействия температур в пределах от 200 до 2000°С сохранять или незначительно изменять свои физические или механические свойства; определяется температурой, при которой материалы в условиях длительного нагрева и последующего охлаждения начинают разрушаться или переходить в пластичное состояние

4.7.5

кислотостійкість

de

Säurebständigkeit

en

acid resistance

fr

inattaguabilitéaux acides

ru

кислотостойкость

Здатність виробу чинити опір дії розчинів кислот або їх сумішей у межах, встановлених нормативними документами

ru

Способность изделия противостоять воздействию растворов кислот или их смесей в пределах, установленных нормативными документами

4.7.6

лугостійкість

de

Alkalibeständigkeit

en

alkali resistance

fr

 résistance aux alcalis

ru

 щелочестойкость

Здатність виробу чинити опір дії лугу у межах, встановлених нормативними документами

ru

Способность изделия противостоять воздействию щелочи в пределах, установленных нормативными документами

4.7.7

корозійна стійкість

de

Korrosion sbeständigkeit

en

corrosion resistance

fr

résistance à lacorrosion

ru

коррозионная стойкость

Здатність матеріалів не руйнуватися під впливом речовин, з якими вони стикаютьсяупроцесі експлуатації

ru

Способность материалов не разрушаться под воздействием веществ, с которыми они соприкасаются в процессе эксплуатации

4.7.8

морозостійкість

de

Frostbeständigkeit

en

frostresistance

fr

résistanceaugel

ru

морозостойкость

Здатність матеріалу витримувати за конкретних умов певну кількість циклів поперемінного заморожування і розмерзання у межах, встановлених нормативними документами

ru

Способность материала выдерживать при конкретных условиях определенное количество циклов попеременного замораживания и оттаивания в пределах, установленных нормативными документами

4.7.9

хімічна стійкість

de

chemische Beständigkeit

en

chemical stability

fr

stabilitéchimiaque

ru

химическая стойкость

Властивість матеріалів протистояти руйнівній дiї лугів, кислот, розчинених у воді солей та газів, органічних розчинннків; характеризується втратою маси матеріалу під впливом на нього агресивного середовища протягом визначеного часу, встановлсного нормативними документами

ru

Свойство материалов противостоять разрушающему действию щелочей, кислот, растворенных в воде солей и газов, органических растворителей; характеризуется потерей массы материала при действии на него агрессивной среды в течение времени, установленного нормативными документами

4.7.10

твердість

de

Härte

en

hardness

fr

dureté

ru

твердость

Властивість матеріалів чинити опір деформуванню або руйнуванню при місцевому силовому впливі, характеризується прониканням у нього іншого, більш твердого матеріалу

ru

Свойство материалов сопротивляться деформированию или разрушению при местном силовом воздействии характеризуется проникновением в него другого, более твердого материала

4.7.11

стійкість до спрацювання

de

Verschleissfestigkeit derSchmelzsichtflдche

en

wear resistance of a glazed fasing surface

fr

tenue d’une surface de parementémaillée

ru

износостойкость

Здатність матеріалу протидіяти абразивній дії

ru

Способность материала противостоять абразивному воздействию

4.7.12

стирання

de

Verschleiss

en

attrition

fr

attrition

ru

истираемость

Властивість матеріалу чинити опір впливу стиральних зусиль, характеризується зменшенням маси та об’єму на одиницю площі поверхні зразка, що стирається

ru

Свойство материала сопротивляться воздействию истирающих усилий, характеризуется уменьшением массы и объема на единицу площади истираемой поверхности образца

4.7.13

вогнетривкість

de

Feuerfestigkeit

en

efractoriness

fr

refractairité

ru

огнеупорность

Властивість матеріалу протистояти, не розплавляючись, впливу високих температур, що прийняті у випробуваннях, залежно від групи матеріалів; характсризується темпе ратурою, під впливом якої зразок випробуваного матеріалу у вигляді тригранної піраміди розм'якшується та деформується так, що його вершина дотикається основи

ru

Свойство материала противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур, принятых в испытаниях в зависимости от группы, материалов, характеризуется температурой, под влиянием которой образец испытуемого материала в виде трехгранной усеченной пирамиды размягчается и деформируется так, что его вершина касается основания

4.7.14

вогнестійкість

de

Feuerbestandigkeit

en

fireresistance

fr

résistanceau feu

ru

огнестойкость

Здатність матеріалу зберігати фізико-механічні властивості під дією вогню; характеризується довготривалістю опору дії вогню до втрати міцності

ru

Способность материала сохранять физико-механические свойства при воздействии огня; характеризуется продолжитгельностью сопротивления воздействию огня до потери прочности

4.7.15

кавітаційна стійкість

de

Kavitation sbeständigkeit

en

resistanceto cavitation

fr

résistance à la cavitation

ru

кавитационная стойкость

Властивість матеріалу, який контактує з потоком рідини, чинити опір руйнуванню під впливом гідравлічних ударів, які виникають у результаті порушення суцільності протікаючої рідини з утворенням порожнин, за повнених її парами та повітрям з наступним їх зачиненням внаслідок зміни гідродинамічних умов; оцінюється втратою маси чи об'єму матеріалу протягом визначеного часу випробувань або експлуатації

ru

Свойство материала, контактирующего с потоком жидкости, сопротивляться разрушению при воздействии гидравлических ударов, которые возникают в результате нарушения сплошности текущей жидкости с образованием полостей, заполненных ее парами и воздухом, с последующим их захлопыванием вследствие изменения гидродинамических условий; оценивается потерей массы или объема материала в течение определенного времени испытания или эксплуатации

4.7.16

радіаційна стійкість

de

Radiationsfestigkeit

en

resistance toradiation

fr

résistance à la radiation

ru

радиационная стойкость

Властивість матеріалу протистояти дії потоків радіоактивного випромінювання, що змінює його структуру та властивості

ru

Свойство материала противостоять воздействию потоков радиоактивного излучения, изменяющего его структуру и свойства

4.7.17

ерозійна стійкість

de

Erosionsbеstandigkeit

en

resistance to erosion

fr

résistance а e'érosion

ru

эрозионная стойкость

Властивість матеріалучинити опір ерозії-руйнуванню поверхні в потоці газу або рідини, атакож під дією механічного впливу або електричних розрядів

ru

Свойство материала сопротивляться эрозии-разрушению поверхности в потоке газа или жидкости, а также под влиянием механических воздействий или электрических разрядов

4.7.18

термостійкість

de

Temperaturwechselbeständigkeit

en

thermal stability

fr

thennostabilité

ru

термостойкость

Здатність матеріалів витримувати різкі коливання температур, не руйнуючись; визначається числом поперемінних нагрівань до 1300°С і охолоджень у проточній водіз температурою 5-25°С, які витримує матеріал до втрати ним 20% своєї початкової маси

ru

Способность материала выдерживать резкие колебания температур, не разрушаясь; определяется числом попеременных нагреваний до1300°С и охлаждений в проточной воде с температурой 5-25°С, которые выдерживает этот материал до потери им 20% своей первоначальной массы

4.7.19

повітростійкість

de

Luftbeständigkeit

en

resistance to air

fr

resistance à l’air

ru

воздухостойкость

Здатність матеріалу витримувати багаторазове гігроскопичне зволоження і висушування, при яких не спостерігається деформацій, втрати міцності, не знижується несуча здатність матеріалу

ru

Способность материала выдерживать многоразовое гигроскопическое увлажнениеи высушивание, при которых не наблюдается деформации, потери прочности, снижения несущей способности

4.7.20

вологостійкість

de

Fenchtigkeitsbeständigkeit

en

moistureresistance

fr

résistance l’humidite

ru

влагостойкость

Властивість матеріалу чинити опір руйнівній силі вологи при почерговому зволоженні та ви сиханні, яка оцінюється відношенням границі міцності зразка матеріалу, що піддається зволоженню та висиханню, до початкової його міцності, характеризується показниками 0,8-1,0 для вологостійких матеріалів

ru

Свойство материала сопротивляться разрушающему действию влаги при попеременном увлажнении и высыхании, которое оценивается отношением предела прочности образца материала, подвергнутого увлажнению и высыханию, к первоначальной его прочности, характеризуется значениями 0,8-1,0 для влагостойких материалов

4.8

Акустичні характеристики

4.8.1

звукопоглинання

de

Schallabsorption

en

sound absorption

fr

аbsorptionphonique

ru

звукопоглощение

Здатність матеріалу вбирати звукові хвилі, що падають на нього

ru

Способность материала поглощать звуковые волны, которые падают на него

4.8.2

коефіцієнт звукопоглинання

de

Shallabsorptionskoeffizient

en

soundabsorptioncoefficient

fr

coefficient d’absorptionacoustigque

ru

коэффициент звукопоглощения

Відношення звукової енергії, що вбирається матеріалом, до загальної кількості звукової енергії, що падає на нього, за одиницю часу

ru

Отношение поглощенной материалом звуковой энергии к общему количеству звуковой энергии, падающей на него за единицу времени

4.8.3

звукопроникність

de

Schalldurchlässigkeit

en

acousticpermeability

fr

perméabilitéacoustique

ru

звукопроницаемость

Властивість матеріалів пропускати звукову енергію; оцінюється відношенням інтенсивності звуку, який пройшов через матеріал, до інтенсивності звуку до проходження матеріалу

ru

Свойство материала пропускать звуковую энергию; оценивается отношением интенсивности звука, прошедшего через материал, к интенсивности звука до прохождения материала

4.8.4

коефіцієнт звукопроникності

d

Schallübertragunskoeffizient

en

soud transmission coeffisien

fr

coefficient de transmission duson

ru

коэффициент звукопроницаемости

Відношення інтенсивності звуку, який про йшов через матеріал, доінтенсивності звуку допроходження через матеріал

ru

Отношение интенсивности звука, прошедшего через материал, к интенсивности звука до прохождения через материал

4.8.5

звукоізоляція

de

Schalldämmung

en

acoustical insulation

fr

isolationacoustique

ru

 звукоизоляция

Здатність матеріалу чинити опір проходженню звукової хвилі; характеризується ступенем зниження рівня звукового тиску внаслідок проход ження звуку крізь матеріал

ru

Способность материала сопротивляться прохождениюзвуковой волны; характеризуется степенью сниженияуровня звукового давления вследствие прохождения звука сквозь материал

5.

Експлуатаційні властивості

5.1.

довговічність

de

Dauerhaftigkeit

en

durability

fr

durabilité

ru

долговечность

Комплексне поняття про здатність матеріалів зберігати потрібні якості до граничного стану, який задається умовами експлуатації, або випробувань; оцінюється часом або числом циклів від початку експлуатації, випробування до моменту досягнення граничного стану

ru

Комплексное понятие оспособности материалов сохранять требуемые качества до предельного состояния, заданного условиями эксплуатации или испытаний; оценивается временем или числом циклов от начала эксплуатации или испытания до момента достижения предельного состояния

5.2

граничний стан

de

Grenzzustand

en

limitstate

fr

étatlimite

ru

предельное состояние

Стан, при якому подальша експлуатація повинна бути припинена через порушення фізико-технічних властивостей, які неможливо усунути, визначених нормативними документами

ru

Состояние, при котором дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого нарушения физико-технических свойств, определенных нормативными документами

5.3

надійність

de

Zuverlassingkeit

en

reliability

fr

fiabilité

ru

надежность

Властивість матеріалів виконувати свої функці зберігаючи встановлені характеристики у визначених межах протягом заданого часу за даних умов експлуатації

ru

Свойство материаловвыполнять свои функции, сохранять установленные характеристики в определенных пределах в течение заданного времени при данных условиях эксплуатации

5.4

термін служби

de

Lebensdauer

en

servicelife

fr

duréà deservice

ru

срок службы

Період часу від початку експлуатації виробу до моменту виникнення граничного стану, зазначеного в технічній документації

ru

Период времени от начала эксплуатации изделия до момента возникновения предельного состояния, оговоренного в технической документации

5.5

старіння

de

Alterung

en

ageing

fr

vieillissement

ru

старение

Зміна фізико-хімічних і механічних властивостей та структури матеріалів при експлуатації або тривалому зберіганні, яке відбувається у матеріалах з підвищеним рівнем внутрішньої енергії

ru

Изменение физико-химических, механических свойств и структуры материалов при эксплуатации или длительном хранении, происходящее в материалах с повышенным уровнем внутренней энергии

5.6

технологічність

de

Fertigungsgerechtheit

en

adaptability to manufacture

fr

adaptation a latechnologie

ru

технологичность

Властивість матеріалу що дозволяє використовувати для виробництва, експлуатації та ремонту найбільш економічні технологічні процеси

ru

Свойство материала, позволяющее использовать для производства, эксплуатации и ремонта наиболее экономичные технологические процессы

5.7

демпфірувальназдатність

de

Dämpfungsfähigkeit

en

damping capacity

fr

pouvoir amortisseur

ru

демпфирующая способность

Властивість матеріалу гасити механічні коливання деформованого тіла, необоротно розсіюючи частину енергії деформування

ru

Свойство материала гасить механические колебания деформируемого тела, необратимо рассеивая часть энергии деформирования

5.8

деформівність

de

Deformierbarkeit

en

deformability

fr

deformabilité

ru

деформируемость

Властивість твердих матеріалів змінювати форму або об'єм під впливом механічного навантаження, власної маси, намагнічування, електричного заряду; визначається рівнем пружких та залишкових деформацій при заданих зовнішніх діях

ru

Свойство твердых материалов изменять форму или объем под действием механической нагрузки, собственной массы, температуры, намагничивания, электрического заряда; определяется уровнем упругих и остаточных деформаций при заданных внешних воздействиях

5.9

крихкість

de

Sprödigkeit

en

 friability

fr

fragilité

ru

хрупкость

Властивість твердих матеріалів руйнуватися під впливом механічних напруг, які в них виникають, без помітної пластичної деформації.

ru

Свойство твердых материалов разрушаться под действием возникающих в них механических напряжений без заметной пластической деформации

5.10

надпластичність

de

Superplastizität

en

superplasticity

fr

superplasticité

ru

сверхпластичность

Властивість твердих матеріалів сильно та piвномірно пластично деформуватися без руйнування

ru

Свойство твердых материалов сильно и равномерно пластически деформироваться без разрушения

5.11

післядія

de

Nachwirkung

en

aftereffect

fr

posteffect

ru

последействие

Властивість матеріалі збільшуватися в об'ємі під дією внутрішніх напруг після знятгя обробного тиску; визначається відношенням абсолютної зміни об'єму матеріалу до об'єму матеріалу, що знаходиться під дією обробного тиску

ru

Свойство материалoв увеличиваться в объеме под дейстствием внутренних напряжений после снятия обрабатывающего давления; определяется отношением абсолютного измененияобъема материала к объему материала, находящегосяпод, действиемнагрузки

5.12

плавкість

de

Schmelzbarkeit

en

fusibility

fr

fusibilité

ru

плавкость

Властивість матеріалу переходити зтвердого, у тому числі дисперсного стану. у рідкий; характеризується температурою плавления, при якій відбувається такий перехід

ru

Свойство материалов переходить из твердого, в том числе дисперсного состояния, в жидкое: характеризуется температурой плавления, при которой происходит такой переход

5.13

повзучість

de

Kriechen

en

creeping

fr

 fluage

ru

ползучесть

Властивість матеріалів повільно та безперервно пластично деформуватися під впливом постійного навантаження

ru

Свойство материаловмедленн и непрерывно пластически деформироваться под действием постоянной нагрузки

5.14

прозорість

de

Durchsichtigkeit

en

 transparence

fr

transparence

ru

прозрачность

Властивість матеріалів пропускати, вбирати, розсіювати, відбивати світло, не змінюючи напряму його поширення; оцінюється відношенням інтенсивності світла, що пройшло вихідну поверхню, до интенсивності світла, що падає на вхідну поверхню шару

ru

Свойство материалов пропускать, поглощать, рассеивать, отражать свет, не изменяя направление его распространения; оценивается отношением интенсивности света, прошедшего выходную поверхность, к интенсивности света, падающего на входную поверхность слоя

5.15

проникність

de

Durchlässigkeit

en

penetrability

fr

penetrabilité

ru

проницаемость

Властивість матеріалів пропускати крізь себе гази або рідини; виражається кількістю флюіда газу, рідини, який проходить в одиницю часу крізь одиницю поверхні зразка визначеної товщини за заданим рівномірним перепадом тиску

ru

Свойство материала пропускать сквозь себя газы или жидкости; выражается ко личеством флюида газа, жидкости, проходящего в единицу времени сквозь единицу поверхности образца определенной толщины при заданном равномерном перепаде давления

5.16

світлопроникність

de

Lichtdurchlässigkeit

en

translucence

fr

translucidité

ru

светопроницаемость

Властивість матеріалів пропускати як пряме, так і розсіяне світло; оцінюється відношенням світлового потоку, прямого і розсіянного, який виходить із шару матеріалу в усіх напрямках, до світлового потоку, що падає на матеріал

ru

Свойство материала пропускать как прямой, так и рассеянный свет; оценивается отношением полного световoго потока,прямого и рассеянного, выходящего из слоя материала во всех направлениях, к световому потоку, падающему на материал

5.17

електричний опір

de

elektrischer Widerstand

en

electric resistance

fr

ésistance électrique

ru

электрическое сопротивление

Властивість матеріалу перешкоджати проходженню електричного струму

ru

Свойство материала препятствовать прохождению электрического тока

5.18

електропровідність

de

elektrische Leitfähigkeit

en

electricconduction

fr

conductibilitéélectrique

ru

электропроводность

Властивість матеріалу проводити електричний струм під впливом незмінного в часі електричного поля

ru

Свойство материала проводить электрический ток под действием неизменяющегося во времени электрического поля

Абетковий покажчик українських термінів

атмосферостійкість ............................................................................................................4.7.1

відхилення від номінальних розмірів граничні.............................................................. 4.1.3

вогнестійкість....................................................................................................................... 4.7.14

вогнетривкість..................................................................................................................... 4.7.13

водонепроникність ..............................................................................................................4.4.9

водопоглинання ...................................................................................................................4.4.7

водопроникність ..................................................................................................................4.4.8

водостійкість ........................................................................................................................4.7.3

вологість ...............................................................................................................................4.4.1

вологість абсолютна...........................................................................................................4.4.2

вологість відносна...............................................................................................................4.4.3

вологість сорбційна.............................................................................................................4.4.4

вологовіддача.......................................................................................................................4.4.6

вологостійкість..................................................................................................................... 4.7.20

гігроскопічність.....................................................................................................................4.4.10

гідрофільність.......................................................................................................................4.4.11

гідрофобність........................................................................................................................4.4.12

граничний стан ..................................................................................................................... 4.5.2

границя міцності при згині...................................................................................................4.2.3

границя міцності при розтягуванні....................................................................................4.2.5

границя міцності при стиску................................................................................................4.2.4

густина істинна......................................................................................................................4.6.2

густина середня.....................................................................................................................4.6.3

демпфірувальна здатність.................................................................................................. 5.7

деформівність........................................................................................................................5.8

довговічність .........................................................................................................................5.1

допуск розміру .......................................................................................................................4.1.6

електричний опір....................................................................................................................5.17

електропровідність...............................................................................................................5.18

жароміцність .........................................................................................................................4.2.10

жаростійкість.........................................................................................................................4.7.4

зволоження сорбційне.........................................................................................................4.4.5

звукоізоляція ........................................................................................................................4.8.5

звукопоглинання...................................................................................................................4.8.1

звукопроникність..................................................................................................................4.8.3

здатність адсорбційна .......................................................................................................4.3.6

кислотостійкість...................................................................................................................4.7.5

коефіцієнт звукопоглинання..............................................................................................4.8.2

коефіцієнт звукопроникності.............................................................................................4.8.4

коефіцієнт сприймання тепла...........................................................................................4.5.6

коефіцієнт температуропровідності...............................................................................4.5.2

коефіцієнт тепловіддачі....................................................................................................4.5.5

коефіцієнт теплопровідності.............................................................................................4.5.7

крихкість................................................................................................................................5.9

лугостійкість..........................................................................................................................1.7.6

марка за густиною................................................................................................................4.6.4

марка матеріалу по міцності.............................................................................................1.2.2

маса........................................................................................................................................4.6.1

міцність..................................................................................................................................4.2.1

міцність динамічна..............................................................................................................4.2.14

міцність довгочасна............................................................................................................4.2.13

міцність електрична.............................................................................................................4.2.15

міцність короткочасна........................................................................................................4.2.12

міцність на злом...................................................................................................................4.2.6

міцність на стиск при 10%-ій деформації.......................................................................4.2.8

міцність при стисканні в циліндрі.....................................................................................4.2.7

міцність ударна....................................................................................................................4.2.16

морозостійкість....................................................................................................................4.7.8

набрякання.............................................................................................................................4.1.7

надійність................................................................................................................................5.З

надпластичність.....................................................................................................................5.10

післядія....................................................................................................................................5.11

плавкість.................................................................................................................................5.12

пластичність...........................................................................................................................4.2.11

поверхня питома...................................................................................................................4.1.9

повзучість............................................................................................................................... 5.1

повітростійкість.................................................................................................................... 4.7.19

пористість.............................................................................................................................. 4.3.1

пористість відкрита............................................................................................................. 4.3.4

пористість закрита............................................................................................................... 4.3.5

пористість істинна................................................................................................................ 4.3.3

пористість уявлена.............................................................................................................. 4.3.2

прозорість............................................................................................................................. 5.14

проникність.............................................................................................................................5.15

піружність................................................................................................................................4.2.9

пустотність міжзернова........................................................................................................4.3.7

різниця довжин діагоналей..................................................................................................4.1.4

різнотовщинність...................................................................................................................4.1.5

розміри лінійні......................................................................................................................... 4.1.2

розширення теплове.............................................................................................................. 4.5.10

світлопроникність................................................................................................................... 5.16

склад зерновий....................................................................................................................... 4.1.10

спученість .............................................................................................................................. 4.3.8

старіння .................................................................................................................................. 5.5

стирання ..................................................................................................................................4.7.12

стійкість біологічна ................................................................................................................4.7.2

стійкість до спрацювання .................................................. ..................................................4.7.11

стійкість ерозійна....................................................................................................................4.7.17

стійкість кавітаційна ..............................................................................................................4.7.15

стійкість корозійна ................................................................................................................ 4.7.7

стійкість радіаційна............................................................. ..................................................4.7.16

стійкість хімічна .................................................................................................................... .4.7.9

структура матеріалу ..............................................................................................................4.1.1

твердість .................................................................................................................................4.7.10

температура застосування гранична..................................................................................4.5.11

температуропровідність ........................................................................................................4.5.4

теплоємність..............................................................................................................................4.5.3

теплоємність питома................................................................................................................4.5.8

теплопровідність......................................................................................................................4.5.1

термін служби ................................................................... .......................................................5.4

термостійкість...........................................................................................................................4.7.18

технологічність..........................................................................................................................5.6

тонкість помелу млива......................................................................................................... ...4.1.1 1

усадка.................................................................................. .......................................................4.1.8

усадка температурна лінійна..................................................................................................4.5.9

Абетковий показцик німецьких термінів

Absolute Feuchtigkeit.............................................................................................................. 4.4.2

Adsorptionsfаchigkeit.............................................................................................................. 4.3.6

Alkalibestandigkeit................................................................................................................... 4.7.6

Alterung...................................................................................... ................................................5.5

Biegefestigkeit ..................................................................................................................... ....4.2.3

Biologische Bestдndigkeit..................................................................................................... ..4.7.2

Blahenfahigkeit ........................................................................................................................ 4.3.8

Bruchfestigkeit ......................................................................................................................... 4.2.6

Chemische Bestдndigkeit ..................................................................................................... ..4.7.9

Dаmpfungsfадhigkeit .................................................................... .......................................... 5.7

Dauerstandfestigkeit................................................................................................................. 4.2.13

Dauerhaftigkeit............................................................................................................................5.l

Deformierbarkeit ...................................................................................................................... 5.8

Deschlossene Porositаt ...........................................................................................................4.3.5

Diagonallаngendifferenz......................................................................................................... ..4.1.4

Dickenunterschied ....................................................................................................................4.1.5

Dichtmarke.................................................................................................................................4.6.4

Druckfestigkeit ..........................................................................................................................4.2.4

Druckfestigkeit bei Deformation10% ......................................................................................4.2.8

Durchlдssigkeit...........................................................................................................................5.15

Durchsichtigkeit ........................................................................................................................ 5.14

Dynamische Festigkeit .............................................................................................................4.2.14

Echtporositat...............................................................................................................................4.3.3

Elastizitдt.....................................................................................................................................4.2.9

elektrische Festigkeit.............................................................................................................. ..4.2.15

elektrische Leitfдhigkeit .............................................................................................................5.18

elektrischer Widerstand.............................................................. ...............................................5.17

Erosionsbestдndigkeit...............................................................................................................4.7.17

Feinheit .......................................................................................................................................4.1.11

Fenchtigkeitsbestдndigkeit ..................................................................................................... 4.7.20

Fertigungsgerechtheit ...............................................................................................................5.6

Festigkeit....................................................................................................................................4.2.l

Feuchtigkeit................................................................................................................................4.4.l

Feuctigkeitsabdabe ................................................................................................................ 4.4.6

Feuerbestдndigkeit ..................................................................................................................4.7 14

Feuerfestigkeit...........................................................................................................................4.7.13

Frostbestдndigkeit ...................................................................... ............................................4.7.8

Geцffnete Porositдt...................................................................................................................4.3.4

Grenzabmass............................................................................................................................4.1.3

Grenzzustand............................................................................. ...............................................5.2

Grensbetriebstemperatur.........................................................................................................4.5.11

Hдrte..........................................................................................................................................4.7.10

Hitzefestigkeit...........................................................................................................................4.2.10

Hydrophilie................................................................................................................................4.4.11

Hydrophobie.............................................................................................................................4.4.1

Hydroskopizitдt........................................................................................................................4.4.10

Kavitationsbestдndigkeit........................................................................................................4.7.15

Kornigleere ..............................................................................................................................4.3.7

Kornzusammensetzung ......................................................................................................... 4.1.10

Korrosionsbestдndigkeit.........................................................................................................4.7.7

Kriechen....................................................................................................................................5.13

Kurzzeittestigkeit......................................................................................................................4.2.12

Langenmasse..........................................................................................................................4.1.2

Lebensdauer............................................................................................................................5.4

Lichtdurchlдssigkeit................................................................................................................ 5.16

Lineare Temperaturschwindung.............................................................................................4.5.9

Luftbestдndigkeit.................................................................................................................... 4.7.19

Masse.......................................................................................................................................4.6.l

MaЯtoleranz.......................................................................................................................... 4.1.6

Nachwirkung...........................................................................................................................5.11

Plastizitдt................................................................................................................................. 4.2.11

Porositдt.................................................................................................................................. 4.3.1

Quellen..................................................................................................................................... 4.l.7

Radiationsfestigkeit................................................................................................................. 4.7.16

Relative Feuchtigkeit................................................................................................................ 4.4.3

Sдuberstдndigkeit................................................................................................................... 4.7.5

Schiilldabsorption.................................................................................................................... 4.8.l

Schallahsorptionskoeffizient ................................................................................................... 4.8.2

Schalldainmung...................................................................................................................... 4.8.5

Schalldьrchlдssigkeit............................................................................................................. 4.8.3

Schallubertragunskoeffizient..................................................... .............................................4.8.4

Scheagfestigkeit..................................................................................................................... 4.2.16

Scheindichte........................................................................................................................... 4.6.3

Scheinporositдt....................................................................................................................... 4.3.2

Schmelzbarkeit .......................................................................................................................5.13

Schwilldung............................................................................................................................ 4.1.8

Sorptionsanteuchten.............................................................................................................. 4.4.5

Sorptionsfeuchligkeit .............................................................................................................. 4.4.4

Spezifische Oberflдche......................................................................................................... 4.1.9

Spezifische Wдrmekapazitдt ...................................................... .......................................... 4.5.8

Sprцdigkeit ............................................................................................................................. 5.9

Stoffestigkeitsklasse.................................................................. ........................................... 4.2.2

Strukturmaterials..................................................................................................................... 4 1.1

Superplastizitдt................................................................................ .......................................5.10

Temperaturleitfдhigkeit.............................................................................................................4.5.4

Temperaturleitzahl.................................................................................................................. 4.5.2

Temperaturwechselbestдndigkeit.......................................................................................... 4.7.18

Verschleiss.............................................................................................................................. 4.7.12

Verschleissfestigkeit der Schmelzsichtflдche........................................................................ 4.7.11

Wдrmeabbauskoeffizient........................................................................................................ 4.5 6

Wдrmedehnung...................................................................................................................... 4.5.10

Wдrmefestigkeit....................................................................................................................... 4.7.4

Wдrmekapazitдt............................................................................. .........................................4.5.3

Wдrmeleitfдhigkeit................................................................................................................... 4.5.l

Wдrmeleitzahl........................................................................................................................... 4.5.7

Wдrmeubergangszahl.............................................................................................................. 4.5.5

Wasscraufnahme......................................................................................................................4.4.7

Wasserbestдndigkeit................................................................................................................ 4.7.3

Wasserdichtkeit......................................................................................................................... 4.4.9

Wasserdurchlдssigkeit.............................................................................................................. 4.4.8

Wetterbeslдndigkeit..................................................................................................................4 7.l

Wirkliche Dichte........................................................................................................................ 4.6.2

Zugfestigkeit..............................................................................................................................4.2.5

Zylinderdruckfestigkeit.............................................................................................................. 4.2.7

Zuverlassigkeit ...........................................................................................................................5 3

Абетковий показчик англійських термінів

absolutehumidity.......................................................................................................................... 4.4.2

acid resistance.............................................................................................................................. 4.7.5

acoustical insulation...................................................................................................................... 4.8.5

acoustic permeability..................................................................................................................... 4.8.3

adaptability to manufacture............................................................................................................ 5.6

adsorption power.............................................................................................................................4.3.6

aftereffect.........................................................................................................................................5.11

ageing..............................................................................................................................................5.5

alkali resistance...............................................................................................................................4.7.6

apparent density............................................................................................................................. 4.6.3

apparent porosity.............................................................................................................................4.3.2

application limite temperature......................................................................................................... 4.5.1

atmospheric durabilily..................................................................................................................... 4.7.1

attrition............................................................................................................................................ 4.7.12

biological resistance........................................................................................................................ 4.7.2

breaking strength............................................................................................................................. 4.2.6

calorific conduction...........................................................................................................................4.5.1

chemical stability..............................................................................................................................4.7.9

closed porosity................................................................................................................................ 4.3.5

compression strength......................................................................................................................4.2.4

compression strength at10%dcfbmation.......................................................................................4.2.8

compression strength in cylinder.....................................................................................................4.2.7

convective heat exchange coefficient............................................................................................. 4.5.5

corrosion resistance........................................................................................................................4.7.7

creeping.......................................................................................................................................... 5.13

damping capacity.............................................................................................................................5.7

deformability.................................................................................................................................... 5.8

dielectric strenght............................................................................................................................ 4.2.15

difference in length of diagonal........................................................................................................4.1.4

dimensiand tolerance.......................................................................................................................4.1.6

durabilily...........................................................................................................................................5.1

dynamic strength............................................................................................................................4.2.14

elasticity............................................................................................................................................4.2.9

electric conduction........................................................................................................................... 5.18

electric resistance.............................................................................................................................5.17

expansion power..............................................................................................................................4.3.8

fire resistance.................................................................................................................................. 4.7.14

friability............................................................................................................................................. 5.9

frost resistance................................................................................................................................ 4.7.8

fusibility............................................................................................................................................5.12

grade according to the density .....................................................................................................4.6.4

granular composition.....................................................................................................................4.1.10

hardness.......................................................................................................................................4.7.10

heat absorption coefficient............................................................................................................. 4.5.6

heat capacity.................................................................................................................................. 4.5.3

heat conductivity coefficient ............................................................................................................4.5.7

heat resistance............................................................................................................................... 4.7.4

high-temperature strength ............................................................................................................ 4.2.10

hydroscopicity............................................................................................................................... 4.4.10

impact strength .................................................................... .........................................................4.2.16

intergrain hollowness...................................................................................................................... 4.3.7

limit state......................................................................................................................................... 5.2

linear dimensions ............................................................................................................................ 4.1.2

linear temperature shrinkage.......................................................................................................... 4.5.9

long-term strength......................................................................................................................... 4.2.13

mass .............................................................................................................................................. 4.6.1

milling fineness.............................................................................................................................. 4.1.11

moisture content .............................................................................................................................4.4.1

moisture resistance....................................................................................................................... 4.7.20

opened porosity............................................................................................................................. 4.3.4

penetrability.................................................................................................................................... 5.15

plasticity ..........................................................................................................................................4.2.11

porosity...........................................................................................................................................4.3.1

real density.....................................................................................................................................4.6.2

refractoriness..................................................................................................................................4.7.13

relative humidity............................................................................................................................. 4.4.3

reliability..........................................................................................................................................5.3

resistanceof material mark............................................................................................................4.2.2

resistance to air ..............................................................................................................................4.7.19

resistance to cavitation...................................................................................................................4.7.15

resistance to erosion ......................................................................................................................4.7.17

resistanceto radiation....................................................................................................................4.7.16

service life ......................................................................................................................................5.4

shrinkage.......................................................................................................................................4.1.8

sorption damping ...........................................................................................................................4.4.5

sorption humidity...........................................................................................................................4.4.4

short-term strength........................................................................................................................4.2.12

sound absorption.......................................................................................................................... 4.8.1

sound absorption coefficient ..........................................................................................................4.8.2

sound transmission coefficient.......................................................................................................4.8.4

specific heat ...................................................................................................................................4.5.8

specific surface............................................................................................................................. 4.1.9

strength..........................................................................................................................................4.2.1

structure of a material....................................................................................................................4.1.1

superplasticity................................................................................................................................5.10

swelling ..........................................................................................................................................4.1.7

temperature conductivity................................................................................................................4.5.4

temperature conductivity coefficient ...............................................................................................4.5.2

tensile strength...............................................................................................................................4.2.5

thermal expansion..........................................................................................................................4.5.10

thermal stability..............................................................................................................................4.7.18

translucence...................................................................................................................................5.16

transparence..................................................................................................................................5.14

true porosity ...................................................................................................................................4.3.3

ultimate bending strength..............................................................................................................4.2.3

ultimate deviations from nominal dimensions................................................................................4.1.3

variation in trickness ......................................................................................................................4.1.5

water absorption ............................................................................................................................4.4 7

water impermeability .....................................................................................................................4.4.9

water permeability .........................................................................................................................4.48

water-repellent property ................................................................................................................4.4.12

water resistance ............................................................................................................................4.7.3

water yielding capacity..................................................................................................................4.4 6

wcar resistance of a glazed facing surface...................................................................................4.7.11

wetting ability................................................................................................................................4.4.11

Абетковий показчик французькихтермінів

absorption d'eau ...................................................................................................................... .4.4.7

absorption phonique................................................................................................................ .4.8.1

adaptation á la technologie.................................................... ...................................................5.6

aptitude à la sorption de l'humiditе....................................... ....................................................4.4.5

aptitude hydrophile................................................................................................................... 4.4.11

attrition...................................................................................................................................... 4.7.12

capacité calorifigue (thermique)................................................................................................ 4.5.3

chaleur spécifique..................................................................................................................... 4.5.8

coefficient d'absorption acoustique........................................................................................... 4.8.2

coefficient d'absorption de la chaleur........................................................................................ 4.5.6

coefficient de chaleur................................................................................................................ 4.5.5

coefficient de conductibilitè calorifique......................................................................................4.5.7

coefficient de conductibilitè thermigue...................................................................................... 4.5.2

coefficient de transmission du son.............................................................................................4.8.4

composition granulaire .............................................................................................................. 4.1.10

conductibilité électrique............................................................................................................. 5.18

conductivitè de temperature...................................................................................................... 4.5.4

conductibilitè thermique..............................................................................................................4.5.1

deformabilitè...............................................................................................................................5.8

densitè apparente...................................................................................................................... 4.6.3

densité ........................................................................................................................................4.6.2

dévitations limites de dimensions nominales..............................................................................4.1.3

différence en longueur de diagonales........................................................................................ 4.1.4

dilatation (thermique).................................................................................................................. 4.5.10

dimensions linéaires................................................................................................................... 4.1.2

durabilité..................................................................................................................................... 5.1

duree de servise......................................................................................................................... 5.4

dureté.......................................................................................................................................... 4.7.10

écart d'épaisseur........................................................................................................................ .4.1.5

élasticité ...................................................................................................................................... 4.2.9

état limite ......................................................................................................................................5.2

fiabilité..........................................................................................................................................5.3

finesse de broyage.......................................................................................................................4.1.11

fluage ............................................................................................................................................5.13

fragilité.......................................................................................................................................... 5.9

fusibilité .........................................................................................................................................5.12

gonflement.................................................................................................................................... 4.1.7

humidité absolue...........................................................................................................................4.4.2

humidité du sorption......................................................................................................................4.4.4

humidité relative............................................................................................................................ 4.4.3

hydrophobie...................................................................................................................................4.4.12

hydroscopicité.................................................................................................................................4.4.10

imperméabilité а l'eau.................................................................................................................... 4.4.9

inattaguabilité aux acides.............................................................................................................. 4.7.5

isolation acoustique....................................................................................................................... 4.8.5

limite de flexion...............................................................................................................................4.2.3

margue selon la densité.................................................................................................................4.6.4

masse............................................................................................................................................. 4.6.1

plasticité...........................................................................................................................................4.2.11

pénétrabilité............................................................................... .....................................................5.15

perméabilité а l'eau......................................................................................................................... 4.4.5

perméabilité acoustique................................................................................................................. 4.8.3

porosité............................................................................................................................................4.3. 1

porosité apparente......................................................................................................................... 4.3.2

porosité fermée............................................................................................................................... 4.3.5

porosité ouverte..............................................................................................................................4.3.4

posteаect........................................................................................................................................ 5.1 1

pouvoir amortisseur..........................................................................................................................5.7

pouvoir d'adsorption................................................................................................................. 4.3.6

pouvoir d'expomsion..................................................................................................................4.3.8

refractairité................................................................................................................................. 4.7.13

rendement d'eau........................................................................................................................4.4.6

résistance................................................................................................................................ .4.2.1

résistance à chaleur.................................................................................................................4.7.4

résistance à e'érosion...............................................................................................................4.7.17

résistance à la cavitation..........................................................................................................4.7.15

résistance à l'humidité............................................................................................................ 4.7.20

résistance à la compression................................................................................................... 4.2.4

résistance à la compression à 10%de déformation................... ...........................................4.2.8

résistance à la compression dans un cylindre..........................................................................4.2.7

résistance à la corrosion......................................................................................................... 4.7.7

réésistance à la radiation.........................................................................................................4.7.16

résistance à la rupture............................................................................................................ 4.2.6

résistance à la traction.............................................................................................................4.2.5

résistance à l'air...................................................................................................................... 4.7.19

résistance à l'eau.................................................................................................................... 4.7.3

résistance au choc................................................................................................................... 4.2.16

résistance au feu......................................................................................................................4.7.14

résistance au gel......................................................................................................................4.7.8

résistance aux alcalis...............................................................................................................4.7.6

résistance aux intemperies...................................................................................................... 4.7,1

résistance biologigue...............................................................................................................4.7.2

résistance de longue durée..................................................................................................... 4.2.13

résistance de courte durée..................................................................................................... 4.2.12

résistance de margue de matiére........................................................................................... 4.2.2

résistance dunamigue.............................................................................................................4.2.14

résistance électrigue................................................................................................................5.17

résistance mécanique à chaud..............................................................................................4.2.10

retrait.......................................................................................................................................4.1.8

retrait linéaire de température..................................................................................................4.5.9

rigidité diélectrigue...................................................................................................................4.2.15

stabilite chimiaque...................................................................................................................4.7.9

structure d'un matériau...........................................................................................................4.1.1

super-plasticité.......................................................................................................................5.10

surface spécifique...................................................................................................................4.1.9

température limite d'application.............................................................................................4.5.11

teneur en eau........................................................................................................................ 4.4.1

tenue d'une surface de parement emaillée............................................................................4.7.11

translucidité............................................................................................................................5.16

thermostabilité........................................................................................................................4.7.18

tolérance dimensionelle...........................................................................................................4.1.6

transparence...........................................................................................................................5.14

vacurité intergranulaire............................................................................................................4.3.7

vieillissement...........................................................................................................................5.5

vraie porosité..........................................................................................................................4.3.3

Абетковий покажчик російських термінів

атмосферостойкость............................................................................................................. 4.7.1

влагоотдача ........................................................................................................................... 4.4.6

влагостойкость.......................................................................................................................4.7.20

влажность.............................................................................................................................. 4.4.1

влажность абсолютная ..........................................................................................................4.4.2

влажность относительная.................................................................................................... 4.4.3

влажность сорбционная........................................................................................................4.4.4

водонепроницаемость ...........................................................................................................4.4.9

водопоглощение ....................................................................................................................4.4.7

водопроницаемость.............................................................................................................. 4.4.8

водостойкость........................................................................................................................4.7.3

воздухостойкость.................................................................................................................. 4.7.19

вспучиваемость.................................................................................................................... 4.3.8

гигроскопичность.................................................................................................................. 4.4.10

гидрофильность ....................................................................................................................4.4.11

гидрофобность..................................................................................................................... 4.4.12

деформируемость .................................................................................................................5.8

долговечность .......................................................................................................................5.1

допуск размера..................................................................................................................... 4.1.6

жаропрочность ...................................................................................................................... 4.2.10

жаростойкость ........................................................................................................................4.7.4

звукоизоляция ....................................................................................................................... 4.8.5

звукопоглощение...................................................................................................................4.8.1

звукопроницаемость............................................................................................................. 4.8.3

износостойкость.....................................................................................................................4.7.11

истираемость ..........................................................................................................................4.7.12

кислотостойкость ....................................................................................................................4.7.5

коэффициент восприятия тепла............................................................................................4.5.6

коэффициент звукопоглощения............................................................................................ 4.8.2

коэффициент звукопроницаемости.......................................................................................4.8.4

коэффициент температуропроводности...............................................................................4.5.2

коэффициент теплоотдачи .................................................................................................... 4.5.5

коэффициент теплопроводности ...........................................................................................4.5.7

марка материала по прочности..............................................................................................4.2.2

марка по плотности................................................................................................................ 4.6.4

масса ........................................................................................................................................4.6.1

морозостойкость..................................................................................................................... 4.7.8

набухание.................................................................................................................................4.1.7

надежность...............................................................................................................................5.3

огнестойкость ...........................................................................................................................4.7.14

огнеупорность......................................................................................................................... 4.7.13

отклонения от номинальных размеров предельные............................................................ 4.1.3

плавкость..................................................................................................................................5.12

пластичность........................................................................................................................... 4.2.11

плотность истинная................................................................................................................ 4.6.2

плотность средняя.................................................................................................................. 4.6.3

поверхность удельная.............................................................................................................4.1.9

ползучесть................................................................................................................................5.13

пористость ................................................................................................................................4.3.1

пористость закрытая................................................................................................................4.3.5

пористость истинная............................................................................................................... 4.3.3

пористость кажущаяся............................................................................................................ 4.3.2

пористость открытая ............................................................................................................... 4.3.4

последействие..........................................................................................................................5.11

предел прочности при изгибе..................................................................................................4.2.3

предел прочности при растяжении........................................................................................ 4.2.5

предел прочности при сжатии.................................................................................................4.2.4

прозрачность............................................................................................................................ 5.14

проницаемость ......................................................................................................................... 5.15

прочность............................................................................................................................... 4.2.1

прочность динамическая...................................................................................................... 4.2.14

прочность длительная .......................................................................................................... 4.2.13

прочность кратковременная ................................................................................................. 4.2.12

прочность на излом............................................................................................................... 4.2.6

прочность на сжатие при 10%-ной деформации................................................................. 4.2.8

прочность при сдавливании в цилиндре........................... ...................................................4.2.7

прочность ударная................................................................................................................. 4.2.16

прочность электрическая....................................................................................................... 4.2.15

пустотность межзерновая.......................................................................................................4.3.7

размеры линейные................................................................................................................. 4.1.2

разница длин диагоналей...................................................................................................... 4.1.4

разнотолщинность.................................................................................................................. 4.1.5

расширение тепловое............................................................................................................ 4.5.10

свсрхпластичность.................................................................................................................. 5.10

светопроницаемость............................................................................................................... 5.16

сопротивление электрическое ............................................................................................... 5.17

состав зерновой ...................................................................................................................... 4.1.10

состояние предельное............................................................................................................ 4.9.2

способность адсорбционная .................................................................................................. 4.3.6

способность демпфирующая ................................................................................................. 5.7

срок службы..............................................................................................................................5.4

старение ....................................................................................................................................5.5

стойкость биологическая ..........................................................................................................4.7.2

стойкость кавитационная.........................................................................................................4.7.15

стойкость коррозионная ...........................................................................................................4.7.7

стойкость радиационная..........................................................................................................4.7.16

стойкость химическая ...............................................................................................................4.7.9

стойкость эрозионная............................................................................................................... 4.7.17

структура материала .................................................................................................................4.1.1

твердость....................................................................................................................................4.7.10

температура применения предельная.....................................................................................4.5.11

температуропроводность......................................................................................................... 4.5.4

теплоемкость ..............................................................................................................................4.5.3

теплоемкость удельная............................................................................................................ 4.5.8

теплопроводность..................................................................................................................... 4.5.1

термостойкость.......................................................................................................................... 4.7.18

технологичность ........................................................................................................................ 5.6

тонкость помола........................................................................................................................ 4.1.11

увлажнение сорбционное..........................................................................................................4.4.5

упругость.................................................................................................................................... 4.2.9

усадка ......................................................................................................................................... 4.1.8

усадка температурная линейная .............................................................................................. 4.5.9

хрупкость ......................................................................................................................................5.9

щелочестойкость ....................................................................................................................... 4.7.6

элетропроводность .................................................................................................................... 5..18

Ключові слова:водопоглинання, вологість, гігроскопічність, гідрофобність, границя міцності, густина, коефіцієнт, маса, міцність, модуль пружності, пористість, стійкість, структура матеріалу, твердість, температура, теплоємність, теплопровідність, термін служби, усадка


 

 

Выбор редакции: