Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матеріалів

Оцените
(0 голосов)

Метод термического анализа материалов

 

Термины и определения

 

Thermoanalysis method of materials

 

Tегms аnd dеfіпіtіопs

 

1. Галузь використання
1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять методу термічного аналізу матеріалів.1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатні для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковійта навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючипрограмні засоби для комп'ютерних систем.1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України,технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2. Нормативні посилання
У цьому стандарті є посилання та такі документи:ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів
ДСТУ 1.5-93Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.КНД 50-О11-93Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення.

3. Основні положення
3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значеннятермінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (dе), англійські(еn), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.3.4 У стандарті наведено абеткові покажчики термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо

4. Загальні поняття
4.1 Апаратура4.14.1 реєструвальний пірометр      de Registrierpyrometer                                    en recording pyrometer                                    fr pyrometre-enregistreur                                    ru регистрирующий пирометр       Термічна установка для          Термическая установка для       peєстрації термічних            регистрации термических       ефектів при процесах            эффектов при процессах на-       нагpівання і охолодження        гревания и охлаждения4.1.2  термічна установка           de Thermoanlage                                    еn thermal plant                                    fr installation thermique                                    ru термическаяу становка       Пристрій для проведення         Устройство для проведения       автоматичної реєстрації         автоматической       процесів нагрівання або         регистрации процессов на-       охолодження i пов'язаних з      гревания или охлаждения и       ними змін маси                  сопряженных с ним изме-                                       нений массы4.1.3  програмний регулятор         de Programm temperaturregler       температур                   en program temperature                                       regulator                                    fr regulateur de temp[e2]ra-  *                                       ture [а4] programme        *                                    ru программный регулятор                                       температур       Установка для програмно-        Установка, предназначен-       го нагрівання і охолоджен-      ная для программного на-       ня досліджуваного об'єкта       грева и охлаждения исследу-                                       емого объекта4.1.4  дериватограф                 de Derivatograph                                    еп derivatograph                                    fr derivotograph                                    ru дериватограф       Термічна установка для          Термическая установка,       синхронної peєстрації тем-      предназначенная для       ператури, термічних             синхронной регистрации       ефектiв, маси і швидкостей      температуры, термических       зміни маси при нагріванні       эффектов, массы и скорос-       (охолодженні) водночас на       тей изменения массы при на-       одному зразку                   греве (охлаждении) одновре-                                       менно на одном образце4.1.5 термопара                     de Thermoelement                                    епthermocouple                                    fr thermocouple                                    ru термопара       Термоелектричний перет-         Термоэлектрический преоб-       ворювач для вимірювання         разователь для измерения       температури, який скла-         температуры, состоящий из       дається з двох послідовно       двух последовательно       сполучених між собою            соединенных разнородных       різнорідних провідників         проводников тока       струму4.1.6  диференційнатермопара       de Differenz thermoelement                                    en differential thermocouple                                    fr thermocouple differential                                    ru дифференциальная термопара       Система двох термое-            Система двух термоє-       лектричних перетво-             лектрических преобразова-       рювачів, увімкнених             телей, включенных навстре-       назустрiч один одному           чу друг другу4.1.7 піч термічної установки       de W[a1]rmebehandlugsofen     *                                    en furnase of аthermal plant                                    fr four d'une installation                                       thermique                                    ru печь термической установки       Пристрій для забезпечення       Устройство для обеспечения       певного режиму                  определенного режима на-       нагрівання зразка               гревания образца4.1.8  гальванометр термо-          de Thermome galyanometer       вимірювальний                епgalvanometer for thermal                                       measuring                                    fr galvanom[e2]tre pour       *                                       mesurage thermique                                    ru гальванометр                                       термоизмерительный       Високочутливий елект-           Высокочувствительный       ровимірювальний прилад          электроизмерительный       для вимірювання надто           прибор для измерения весь-       малих струмів або напруг        ма малых токов или напря-                                       жений4.1.9  терморегулятор               de Automatischer Temperaturreg-       автоматичний                    ler                                    en automatik temperature                                       controller                                    fr thermor[e2]gulateur        *                                       automatique                                    ru терморегуляторавто-                                       матический       Пристрій для регулювання        Устройство для       температури за заданим          регулирования температуры       режимом                         по заданному режиму4.1.10 потенціометр                 de Automatischer       електроннийавто-               Elektronen potentiometer       матичний                     en self-balancing elektronik                                       potentiometer                                    fr potentiom[e2]tre [e4]lect- *                                       ronique automatique                                    ru потенциометр электронный                                       автоматический       Прилад для вимірювання і        Прибор для измерения и       реєстрації електричних          регистрации электрических       величин-аналогів                величин-аналогов техно-       технологічних пірометрів        логических пирометров4.1.11 регулятор чутливостi         de Pyrometerempfindlichkeits-       пірометрів                      regler                                    епsensitivity control of the                                       pyrometers                                    fr r[e2]gulateur dеsensibi-  *                                       lit[e2] des pirometres     *                                    гu регулятор чувствительности                                       пирометра       Магазин onopiв для шунту-       Магазин сопротивления для       вання термоелектричних          шунтирования термоэ-       перетворювачів (термопар)       лектрических преобразова-                                       телей (термопар)4.1.12 термоелектрорушійна          de Thermoelektrische Kraft       сила                         еn thermoelectromotive force                                    fr force thermo-electromotrice                                    ru термоэлектродвижущая сила       Електрорушійна сила, що         Электродвижущая сила,       виникає при термое-             возникающая при термоэ-       лектричному ефекті              лектрическом эффекте4.1.13 тримач еталона               de Probenmuster                                    епstandard holder                                    fr porte-etalon                                    ru держатель эталона       Пристрій, який вміщує або       Устройство, вмещающее       підтримує еталон у              или поддерживающее эта-       pівномірному температур-        лон в равномерном темпера-       ному полі в печі термiчної      турном поле в печи       установки                       термической установки4.1.14 тримач зразка              de Probentr[a1]ger              *                                  en sample holder                                  fr porte-[e2]chantillon         *                                  ru держатель образца       Пристрій, який вміщує або     Устройство, вмещающее       підтримує зразок у            или поддерживающее обра-       pівномірному температур-      зец в равномерном темпера-       ному полі в печі термічної    турном поле в печи       установки                     термической установки4.1.15 вузол тримача зразка       de РгоЬеntr[a1]gerbaugruppe     *                                  en unit of аsample holder                                  fr blok du porte-[e4]chantillon *                                  ru узел держателя образца       Пристрій, який забезпечує     Устройство, обеспечиваю-       підведення однакової          щее подвод одинакового       кількостi теплової енергії    количества тепловой       до зразкiв досліджуваної      энергии к образцам исследу-       та еталонної речовини при     емого и эталонного вещест-       нерівномірному темпера-       ва при неравномерном тем-       турному noлi в neчi           пературном поле в печи       термічної установки           термической установки4.1.16 тигель                     de Tiegel                                  en crucible                                  fr creuset                                  ru тигель       Посудина певної форми         Сосуд определенной формы       для розміщення в ній зраз-    для помещения в него образ-       ка або еталона при прове-     ца или эталона при прове-       деннi термiчного аналізу      дении термического анализа4.1.17 барабан                    de Trommel                                  en drum                                  fr tambour                                  ru барабан       Частина фотореєструваль-      Часть фоторегистрирующе-       ного пристрою, яка забез-     го устройства, обеспечиваю-       печує рівномірне просуван-    щая равномерное продвижение       ня фоточутливого шару по      фоточувствительного слоя по       відношенню до реєстру-        отношению к регистрирующему       вального свiтлового проме-    световому лучу дериватографа       нядериватографа4.1.18 шаблон                     de Schablone                                  en gauge                                  fr patron                                  ru шаблон       Спеціальне пристосування,     Специальное приспособ-       яке забезпечує фіксацію       ление, обеспечивающее       на фоточутливому mapi         фиксацию на фото-       шкал реєстрованих величин     чувствительном слое шкал                                     регистрируемых величин4.1.19 термоваги дериватографа    de Abjustiermaage Derivatograph                                  епthermal balanse of                                     derivatograph                                  fr balance thermique de                                     derivatographe                                  ru термовесы дериватографа       Прилад, який забезпечує       Прибор, обеспечивающий       безперервне зважування        беспрерывное взвешивание       досліджуваного зразка при     исследуемого образца при       його нагрiваннi               его нагревании4.1.20 нагрівник                  de Erw[a1]rmer                  *                                  en heater                                  fr r[e2]chauffeuer                                  гu нагреватель       Засіб для нагрівання зраз-    Средство для нагревания       ка у певному температур-      образцов в определенном       ному режимі                   температурном режиме4.1.21 термостат                  de Thermostat                                  епthermostat                                  fr thermostat                                  ru термостат       Пристрій для cтабілізації     Устройство для стаби-       температури холодних          лизации темпрературы хо-       контактів термопар            лодных контактов термопар4.2 Методи, пов'язані зі зміною енергії4.2.1 термічнийаналіз            de Thermische Analyse                                  епthermoanalysis                                  Fr analyse thermique                                  ru термическийанализ       Метод дослідження фізико-     Метод исследования       хімічних процесів, які        физико-химических процес-       відбуваються в умовах         сов, происходящих в усло-       програмованої зміни тем-      виях программированного       ператури                      изменения температуpы4.2.2  методтемпературних        de Temperaturkurvenverfahren       кривих                     en method of temperature curves                                  fr m[e2]thode des courbes de    *                                     temp[e2]rature               *                                  ru метод температурных кривых       Безперервна peєcтрація        Непрерывная регистрация       температури зразка в часі     температуры образца во вре-       при підведенні до нього       мени при подводе к нему       теплової eнepгії за           тепловой энергии по лине-       лiнейним законом              йному закону4.2.3 крива нагрівання            de Erhitzungskurve                                  епheating curves                                  fr courbe d'[e2]chauffement     *                                  гu кривая нагревяния       Гpaфік, який вiдображає       График, отображающий       температуру зразка в          температуру образца в лине-       лінейному масштабі часу       йном масштабе времени4.2.4  крива швидкостi            de Erhitzungsgeschwindig-       нагрівання (охолодження)      keitskurve                                  en heating rate curves                                  fr coubre de taux d'[e2]chauf-  *                                     fement                                  ru кривая скорости нагревания                                     (охлаждения)       Графік, який відображає       График, отображающий       величину nepшої похідної      величину первой производ-       кривої нагрівання (охолод-    ной кривой нагревания       ження) в лінійному масш-      (охлаждения) в линейном       табі часу                     масштабе времени4.2.5 швидкість нагрівання        de Erhitzungsgeschwindigkeit       (охолодження)              епheating (cooling) rate                                  fr taux d'echauffement (dе                                     refroidissement)                                  ru скорость нагревания                                     (охлаждения)       Фізичний параметр, який       Физический параметр, выра-       показує величину зміни        жающий величину изме-       температури в заданий         нения температуры в задан-       интервал часу                 ный интервал времени4.2.6  стаціонарний режим         de Beharrungszustand       нагрівання                 en stationary operating                                      conditions                                  fr r[e2]gime stationnaire       *                                  ru стационарный режим                                     нагревания       Режим нагрівання, який ха-    Режим нагревания, харак-       рактеризується сталістю       теризующийся постоянст-       температури в часі у вcix     вом температуры во всех       точках нагрівання зразка      точках нагрева образца4.2.7  квазістаціонарнийрежим     de Quasistion[a1]res            *       нагрівання                    Erhitzungsverfahren                                  en quasi-stationary heating                                      regime                                  fr r[e2]gime de chauffe quasi-  *                                     stationnaire                                  ru квазистационарный режим                                     нагрева       Режим нагрівання зразка,      Нагрев образца, при кото-       при якому неоднорідністю      ром неоднородностью тем-       температурного поля в         пературного поля в объеме       об'ємі зразка можна знех-     образца можно пренебречь       тувати4.2.8 зразок                      de Muster                                  епsample                                  fr echantillon                                  ru образец       Частина матеріалу,який     Часть материала, который       використовується для       используется для исследо-       досліджень                 вания4.2.9  еталон                     de Vergleichsmuster                                  епstandart                                  fr etalor                                  ru эталон       Матеріал порівняння,          Материал сравнения,       термічно неактивний в         термически неактивный в       межах температур даного       пределах температур данно-       термічного анализу            го термического анализа4.2.10 peпepнi речовини           de H[o1]henmarkensstoffe        *                                  en mark materials                                  fr mati[e2]res de rep[e2]re     *                                  ru вещества реперные       Речовини, які мають           Вещества, обладающие       повний набір                  определенным набором вос-       відтворюваних                 производимых равновесных       рівноважних станів            состояний4.2.11 метод діагностування в     de L[o1]sungsverfahren durch    *       термічномуаналізі            thermische Analyse                                  en method ofdiagnostics in                                     the thermal analysis                                  fr m[e2]thode de solution dans  *                                     l'analyse thermique                                  ru метод диагностирования в                                     термическом анализе       Поділ термічних ефектів,      Разделение накладыва-       що накладаються один на       ющихся друг на друга       одного шляхом                 термических эффектов       розчинення одного з           путем растворения одного       компонентів, який             из компонентов, содер-       міститься у зразку, і на-     жащихся в образце, и после-       ступного повторного           дующего повторного      термічного анализу            термического анализа4.2.12 градуювальнахарак-        de Messmitteleichcharakteristik       теристиказасобів          en graduation caracteristic of       вимірювання                   the measuring means                                  fr caract[e2]ristique gradu[e2]e*                                     des moyens de mesure                                  ru градуировочная                                     характеристика средств                                     измерений       Залежність між значен-        Зависимость между зна-       нями величин на виході        чениями величин на выходе       і вхоgі засобу вимiрювання,   и входе средства измерения,       складена у виглядi таблицi    составленная в виде       або графіка                   таблицы или графика4.2.13 диференційний метод        de Differentialverfahren                                  епdifferential method                                  fr m[e2]thode differentielle                                  ru дифференциальный метод       Вимiрювання рiзницевого       Измерение разностного       параметра для стану           параметра для состояния       досліджуваного зразка i       исследуемого образца и эта-       еталона                       лона4.2.14 диференційний термічний    de Differentialthermoanalyse       метод                      en differential thermal                                     analysis                                  fr m[e2]thode differentiell     *                                     thermique                                  ru дифференциальный                                     термический анализ       Метод, який дозволяє          Метод, позволяющий выяв-       виявляти при нагріванні       лять при нагревании (охлаж-       (охолодженнi) фазовi          дении) фазовые превра-       перетворення та фізико-       щения и физико-химические       хімічні процеси за            процессы по термическим       термічними ефектами, що       эффектам, сопровожда-       супроводжують ці зміни        ющим эти изменения4.2.15 кривадиференційного       de Differential thermoanalysekurve       термічногоанализу         en differential thermal analysis                                     curve                                  fr coubre d'une analyse thermique                                     differentielle                                  ги кривая дифференциального                                     термического анализа       Графік різниці температур     График разности темпера-       диференційного                тур дифференциального       термічного анализу в          термического анализа в       системі координат: рiзниця    системе координат: раз-       температур  -  температура    ность температур  - темпе-       або різниця температур  -     ратура или разность темпе-       час                           ратур  -  время4.2.16 нульова лінія              de Neutrallinie                                  епzero line                                  fr de zero                                  ru нулевая линия       Крива диференцiйного          Кривая дифференциального       термічного аналізу при        термического анализа при       нульовій різницевій темпе-    нулевой разностной темпе-       ратурі в усьому діапазоні     ратуре во всем диапазоне       запису                        записи4.2.17 базисна лінія              de Basislinie                                  en base line                                  fr ligne de r[e2]ference        *                                  ru базисная линия       Лінія ходу кривої             Линия хода кривой диффе-       диференційного запису з       ренциальной записи, не-       незначним відхиленням від     значительно отклоняющая-       нульового положення у         ся от нулевого положения в       зв'язку з різними             связи с разными       теплофізичними властивос-     теплофизическими свойст-       тями досліджуваного зраз-     вами исследуемого образца       ка та еталона                 и эталона4.2.18 niк                        de Spitze                                  епpeak                                  fr pointe                                  ru пик       Частина кривої                Часть кривой диффе-       диференційного                ренциального термического       термічного анализу, яка       анализа, соответствующая       відповідає максимальному      максимальному откло-       відхиленню температури        нению температуры исследу-      дослiджуваного зразка при     емого образца при       реєстрації ендо- та           регистрации эндо- и экзо-       екзотермічного ефекту         термического эффекта4.2.19 площа піку                 de Spitzenflache                                  еn peak агеа                                  fr surfase de pointe                                  ru площадь пика       Полоща, обмежена піком i      Площадь, заключенная       нульовою лінією               между пиком и нулевой                                     линией4.2.20 висота піку                de Spitzenh[o1]he               *                                  еn peak height                                  fr hateur de pointe                                  rи высота пика       Відстань, перпендикулярна     Расстояние, перпендикуляр-       до oci часу або темпера-      ное к оси времени или темпе-       тури між нульовою лінією      ратуры, между интер-       і вершиною пiку               полированной нулевой                                     линией и вершиной пика4.2.21 ширинапіку                 de Spitzenbreite                                  en peak width                                  fr largeur de pointe                                  ru ширинапика       Інтервал часу або темпера-    Интервал времени или тем-       тури між точками відхи-       пературы между точками       лення кривої від нульової     отклонения кривой от нуле-       лінії і повернення до неї     вой линии и возвращения к                                     ней4.2.22 екстрапольованаточка      de Extrapolationspunkt des       початкупроцесу               Prozess beginnes                                  епextrapolated onset                                  fr point extrapol[e2]           *                                     d'origine de processus                                  ru экстраполированная точка                                     начала процесса       Точка перетину дотичних,      Точка пересечения касатель-       які проведенi до точки        ных к точке максимального       максимального нахилу          наклона начальной ветки       початкової гілки піку і до    пика и к нулевой линии       нульової лінії4.2.23 ендотермічний пік          de Endothermische Spitze                                 en endothermic peak                                  fr pointe endothermique                                  ru эндотермический пик       Температурний интервал        Температурный интервал       на кривій диференційного      кривой дифференциального       термічного аналізу, в         термического анализа, в ко-       якому зафіксовано             тором регистрируется       від'ємне відхилення темпе-    отрицательное отклонение       ратури зразка в порівнянні    температуры образца в срав-       з температурою еталона,       нении с температурой этало-       характерне для процесів iз    на, характерное для процес-       вбиранням тепла               сов с поглощением теплоты4.2.24 екзотермічнийпік          de Exothermische Spitze                                  en exothermic peak                                  fr pointe exothermique                                  ru экзотермическийпик       Температурний интервал        Температурный интервал на       на кривій диференційного      кривой дифференциального       термічного аналізу, в         термического анализа, в ко-       якому зафіксовано додатне     тором регистрируется       вiдхилення температури        положительное отклонение       зразка в порівнянні з тем-    температуры образца в срав-       пературою еталона, харак-     нении с температурой этало-       терне для процесів з          на, характерное для процес-       виділенням теплоти            сов с выделением теплоты4.3    Методи, пов'язані 3і зміною маси4.3.1  термогравіметричний        de Thermogravimetrische       метод                         Verfahren                                  en thermogravimetric method                                  fr m[e2]thode thermogravim[e2]- *                                     trique                                  ru термогравиметрический метод       Термічний аналіз, який до-    Термический анализ, позво-       зволяє реєструвати масу       ляющий регистрировать       зразка як функцію темпера-    массу образца как функцию       тури або, при лінійному       температуры или, при лине-       режимі нагрівання, як         йном режиме нагрева, как       функцію часу                  функцию времени4.3.2  термогравіметрична         de Thermogravimetrische Kurve       крива                      en thermogravimetric curve                                  fr courbe thermogravimetrique                                  ru термогравиметрическая                                     кривая       Графік, який відображає       График, отображающий       масу зразка як функцію        массу образца как функцию       часу або температури          времени или температуры4.3.3  вимірювання                de Messung                                  en  measurement                                  fr mesurage                                  ru измерение       Сукупність дій, які викону-   Совокупность действий, вы-       ються за допомогою            полняемых при помощи       засобів вимiрювання з         средств измерений с целью       метою встановлення число-     определения числового зна-       вого визначення               чения измеряемой величины       вимiрюваної величини в        в принятых единицах       прийнятих одиницях4.3.4  однозначність              de Messeinheitlichkeit       вимірювань                 en uniqueness ofmeasuring                                  fr univalence de mesurage                                  ru однозначностьизмерений       Стан вимірювань, при          Состояние измерений, при       якому їх результати           котором их результаты вы-       виражені в узаконених         ражены в узаконенных       одиницях і похибки            единицах и погрешности       вимірювання відомі з зада-    измерений известны с задан-       ною імовірнiстю               ной вероятностью4.3.5  площинка (плато)           de Platz (Plateau)                                  en plateau                                  fr plateau                                  ru площадка(плато)       Частина                       Часть термогравиметричес-       термогравiметричної           кой кривой в интервале пос-       кривої в интервалі            тоянной массы       постійної маси4.3.6  початковатемпература      de Anfangsreaktionstemperatur       реакції                    en initial reaction temperature                                  fr temp[e2]rature initiale de   *                                     r[e2]action                  *                                  ru начальная температура                                     реакции       Температура,зафіксована       Температура,       на термогравіметричній        регистрируемая на термог-       кривій, при якій сумарна      равиметрической кривой,       зміна маси досягає межі       при которой суммарное       чутливості термовагів         изменение массы достигает       дериватографа                 предела чувствительности                                     термовесов дериватографа4.3.7  чутливість                 de Empfindlichkeit                                  en sensitivitu                                  fr sensibilit[e2]               *                                  ru чувствительность       Властивість, що харак-        Свойство, характеризующее       теризує зв'язок мiж зміною    связь между изменениями       початкових умов і             начальных условий и конеч-       кінцевим процесом             ным процессом4.3.8 кінцева температура         de Endreaktionstemperatur       реакції                    en final reaction temperature                                  fr temp[e2]rature finale де     *                                     r[e2]action                  *                                  ru конечная температура                                     реакции       Температура, зафіксована      Температура,       на термогравіметричній        регистрируемая на термог-       кривій, при якій зміна маси   равиметрической кривой,       зразка досягає максимуму      при которой изменение                                     массы образца достигает                                     максимума4.3.9  температурний интервал     de Reaktionstemperaturintervall       реакції                    en temperature reaction range                                  fr intervalle de temperature de                                     reaction                                  ru температурный интервал                                     реакции       Різниця початкової і          Разность начальной и конеч-       кінцевої температур           ной температур реакции       реакції4.3.10 термогравіметріяза        de Thermogravinaetrie nach der       походною                      Ableitung                                  en thermogravimetry according                                     to аderivative                                  fr thermogravimetrie selon                                     d[e2]riv[e2]e                *                                  ru термогравиметрия по                                     производной       Метод, побудований на         Метод, основанный на       використаннi першої           использовании производ-       похідної від                  ной от термогравиметричес-       термогравіметричної           кой кривой либо по вре-       кривої за часом або за        мени, либо по температуре       температурою4.3.11 диференційна               de Thermogravimetrische       термогравіметрична            Differentialcurve       крива                      en differential thermogravi-                                     metric curve                                  fr courbe thermogrіvim[e2]t-    *                                     rique diff[e2]rentielle      *                                  ru дифференциальная                                     термогравиметрическая                                     кривая

Абeтковий покажчик українських термінів
аналіз термічний ......................................... 4.2.1барабан .................................................. 4.1.17визначення маси ізобарне ................................. 4.3.12визначення маси ізотермічне .............................. 4.3.14вимірювання .............................................. 4.3.3висота піку .............................................. 4.2.20вузол тримача зразка ..................................... 4.1.15гальванометр термовимірювальний .......................... 4.1.8дериватограф ............................................. 4.1.4зразок ................................................... 4.2.8еталон ....................................................4.2.9інтервал реакції температурний ........................... 4.3.9крива диференційна термогравіметрична .................... 4.3.11крива диференційного термічного аналізу .................. 4.2.15крива ізобарна ........................................... 4.3.13крива маси ізотермічна ................................... 4.3.15крива нагрівання ......................................... 4.2.3крива термогравіметрична ................................. 4.3.2крива швидкості нагрівання (охолодження) ................. 4.2.4лінія базисна ............................................ 4.2.17лінія нульова ............................................ 4.2.16метод діагностування в термічному аналізі ................ 4.2.11метод диференційний ...................................... 4.2.18метод диференційний термічний ............................ 4.2.14метод температурних кривих ............................... 4.2.2метод термогравіметричний ................................ 4.3.1нагрівник ................................................ 4.1.20однозначність вимірювань ................................. 4.3.4пік ...................................................... 4.2.18пік екзотермічний ........................................ 4.2.24пік ендотермічний ........................................ 4.2.23пірометр реєструвальний .................................. 4.1.1піч термічної установки .................................. 4.1.7площа піку ............................................... 4.2.19площадка (плато) ......................................... 4.3.5потенціометр електронний автоматичний .................... 4.1.10регулятор температур програмний .......................... 4.1.3регулятор чутливості пірометрів .......................... 4.1.11режим нагрівання квазістаціонарний ....................... 4.2.7режим нагрівання стаціонарний ............................ 4.2.6речовини реперні ......................................... 4.2.10сила термоелектрорушійна ................................. 4.1.12температура реакції кінцева .............................. 4.3.8температура реакції початкова ............................ 4.3.6термоваги дериватографа .................................. 4.1.19термогравіметрія за похідною ............................. 4.3.10термопара ................................................ 4.1.5термопара диференційна ................................... 4.1.6терморегулятор автоматичний .............................. 4.1.9термостат ................................................ 4.1.21тигель ................................................... 4.2.16точка початку процесу екстрапольвана ..................... 4.2.12тримач зразка ............................................ 4.1.14тримач еталона ........................................... 4.1.13установка термічна ....................................... 4.1.2характеристика засобів вимірювань градуювальна ........... 4.2.12чутливість ............................................... 4.3.7шаблон ................................................... 4.1.18швидкість нагрівання (охолодження) ....................... 4.2.5ширина піку .............................................. 4.2.21

Абeтковий покажчик німецьких термінів
Abjustiermaage Derivatograph ............................. 4.1.19Anfagsreaktionstemperatur ................................ 4.3.6Automatischer Temperaturregler ........................... 4.1.9Automatischez Elektronenpotentiometer .................... 4.1.10Basislinie ............................................... 4.2.17Beharrungszustand ........................................ 4.2.6Derivatograph ............................................ 4.1.4Differenzthermoelement ................................... 4.1.6Differentialthermoanalyse ................................ 4.2.14Differentialthermoanalysekurve ........................... 4.2.15Differentialverfahren .................................... 4.2.13Empfindlichkeit .......................................... 4.3.7Endothermische spitze .................................... 4.2.23Endreaktionstemperatur ................................... 4.3.8Erhitzungsgeschwindigkeit ................................ 4.2.5Erhitzungsgeschwindigkeitkurve ........................... 4.2.4Erhitzungskurve .......................................... 4.2.3Erw[a1]rmer .............................................. 4.1.20 *Exothermische Spitze ..................................... 4.2.24Extrapolationspunkt des Prozessbeginnes .................. 4.2.22H[o1]henmarkenstoffe ..................................... 4.2.10 *Isobare Kurve ............................................ 4.3.13Isobare Massenbestimmung ................................. 4.3.12Isotherme Massenbestimmung ............................... 4.3.14Isotherme Massenkurve .................................... 4.3.15L[o1]sungsverfahren durch thermisch Analyse .............. 4.2.11 *Messeinheitlichkeit ...................................... 4.3.4Messmitteleichcharakteristik ............................. 4.2.12Messung .................................................. 4.3.3Muster ................................................... 4.2.8Neutrallinie ............................................. 4.2.16Platz (Plateau) .......................................... 4.3.5Probenmuster ............................................. 4.1.13Probentr[a1]ger .......................................... 4.1.14 *Probentr[f1]gerbaugruppe ................................. 4.1.15 *Programmtemperaturregler ................................. 4.1.3Pyrometerempfindlichkeitsregler .......................... 4.1.11Quasistion[a1]res Erhitzungsverfahren .................... 4.2.7Reaktionstemperaturintervall ............................. 4.3.9Registrierpyrometer ...................................... 4.1.1Schablone ................................................ 4.1.17Spitze ................................................... 4.2.18Spitzenbreite ............................................ 4.2.21Spitzenfl[a1]che ......................................... 4.2.19Spitzenh[o1]he ........................................... 4.2.20Thermisch analyse ........................................ 4.2.1Thermoanlage ............................................. 4.1.2Thermoelektrische Kraft .................................. 4.1.12Thermoelement ............................................ 4.1.5Thennodravimetrie hach der Ableitung ..................... 4.3.10Thermogravimerrische Differentialkurve  .................. 4.3.11Thermogravimerrische Kurve ............................... 4.3.2Thermogravimerrische Verfahren ........................... 4.3.1Thermome galyanometer .................................... 4.1.8Thermostat ............................................... 4.1.21Temperaturkurveverfahren ................................. 4.2.2Tiegel ................................................... 4.1.16Trommel .................................................. 4.1.17Vergleichsmuster ......................................... 4.2.9W[a1]rmebehandlungsofen .................................. 4.1.7

Абeтковий покажчик aнглійських термінів
automatic temperature controller ......................... 4.1.9base line ................................................ 4.2.17crucible ................................................. 4.1.16derivatograph ............................................ 4.1.4differential thermal analysis ............................ 4.2.14differential thermal analysis curve ...................... 4.2.15differential thermocouple ................................ 4.1.6differential thermogravimrtric curve ..................... 4.3.11drum ..................................................... 4.1.17endothermic peak ......................................... 4.2.23exothermic peak .......................................... 4.2.24extrapolated onset ....................................... 4.2.22final reaction temperature ............................... 4.3.8furnase of a thermal plant ............................... 4.1.7galvanometer for thermal measuring ....................... 4.1.8gauge .................................................... 4.1.18graduation caracteristic of the measuring means .......... 4.2.12heater ................................................... 4.1.20heating curves ........................................... 4.2.3heating (coolding) rate .................................. 4.2.5heating rate curves ...................................... 4.2.4isobar curve ............................................. 4.3.13isobar mass test ......................................... 4.3.12isothermic mass curve .................................... 4.3.15isothermic mass test ..................................... 4.3.14initial reaction temperature ............................. 4.3.6mark materials ........................................... 4.2.10measurement .............................................. 4.3.3method of diagnostics in the thermal analysis ............ 4.2.11method of temperature curves ............................. 4.2.2peak ..................................................... 4.2.18peak area ................................................ 4.2.19peak height .............................................. 4.2.20peak width ............................................... 4.2.21plateau .................................................. 4.3.5program temperature regulater ............................ 4.1.3quasi-stationary heating regime .......................... 4.2.7recording pyrometer ...................................... 4.1.4sample ................................................... 4.2.8sample holder ............................................ 4.1.14self-balancing electronic potentiometer .................. 4.1.10sensitivity .............................................. 4.3.7sensitivity control of the pyrometers .................... 4.1.11standard ................................................. 4.2.9standart holder .......................................... 4.1.13stationary operating conditions .......................... 4.2.6thermal balance of derivatograph ......................... 4.1.19thermal plant ............................................ 4.1.2thermoanalysis ........................................... 4.2.1thermocouple ............................................. 4.1.6thermoelectromotive force ................................ 4.1.12thermogravimetric curve .................................. 4.3.2thermogravimetric method ................................. 4.3.1thermogravimetry according to a derivative ............... 4.3.10thermostat ............................................... 4.1.21temperature reaction range ............................... 4.3.9uniqueness of measuring .................................. 4.3.4unit of a sample holder .................................. 4.1.15zero line ................................................ 4.2.16

Абeтковий покажчик французьких термінів
analyse thermique......................................... 4.2.1balance thermique de derivotographe ...................... 4.1.19bloc du porte [e4]chantillon ............................. 4.1.15 *caract[e2]ristique gradu[e2]e des moyens de mesure ....... 4.2.12 *courbe d'[e2]chauffement ................................. 4.2.3  *courbe de taux d'[e2]chauffement ......................... 4.2.4  *courbe d'une analyse thermique differentielle............. 4.2.15courbe isobar ............................................ 4.3.13courbe thermogravim[e2]trique ............................ 4.3.2  *courbe thermogravim[e2]trique differentielle ............. 4.3.11 *courbure isom[e2]trique de masse ......................... 4.3.15 *creuset................................................... 4.1.16d[e2]rivotograph ......................................... 4.1.4  *de zero .................................................. 4.2.16[e2]chantillon ........................................... 4.2.8  *essai isobar de masse .................................... 4.3.12essais isothermique de masse.............................. 4.3.14[e2]talon ................................................ 4.2.9  *force thermo-[e2]lectromotrice ........................... 4.1.12 *four d'une installation thermique......................... 4.1.7galvanom[e2]tre pour mesurage thermique .................. 4.1.8  *hateur de pointe ......................................... 4.2.20installation thermique ................................... 4.1.2intervalle de temp[e2]rature de r[e2]action .............. 4.3.9  *largeur de pointe ........................................ 4.2.21ligne de r[e2]ference .................................... 4.2.17 *mati[e2]res de rep[e2]re ................................. 4.2.10 *mesurage ................................................. 4.3.3m[e2]thode de solution dans l'analyse thermique .......... 4.2.11 *m[e2]thode des courbes de temp[e2]rature ................. 4.2.2m[e2]thode diff[e2]rentielle ............................. 4.2.13 *m[e2]thode diff[e2]rentielle thermique ................... 4.2.14 *m[e2]thode thermogravim[e2]trique ........................ 4.3.1patron ................................................... 4.1.18plateau .................................................. 4.3.5point extrapol[e2] d'origine de processus ................ 4.2.22pointe ................................................... 4.2.18pointe endothermique ..................................... 4.2.23pointe exothermique ...................................... 4.2.24porte [e2]chantillon ..................................... 4.1.14 *porte etalon ............................................. 4.1.13potentiom[e2]tre [e2]lectronique automatique ............. 4.1.10 *pyrom[e2]tre enregistreur ................................ 4.1.1  *r[e2]chauffeuer .......................................... 4.1.20 *r[e2]gime de chauffe quasi-stationnaire .................. 4.2.7  *r[e2]gime stationnaire ................................... 4.2.6  *r[e2]gulateur de sensibilit[e2] des pyrom[e2]tres ........ 4.1.11 *r[e2]gulateur de temp[e2]rature [a4] programme ........... 4.1.3  *sensibilit[e2] ........................................... 4.3.7  *surface de pointe ........................................ 4.2.19tambour .................................................. 4.1.17taux d'[e2]chauffement (de refroidissement) .............. 4.2.5  *temp[e2]rature finale de r[e2]action ..................... 4.3.8  *temp[e2]rature initiale de r[e2]action ................... 4.3.6  *thermocouple ............................................. 4.1.5thermocouple diff[e2]rential ............................. 4.1.6  *thermogravimetrie selon d[e2]riv[e2]e .................... 4.3.10 *thermor[e2]gulateur automatique .......................... 4.1.9  *thermostat ............................................... 4.1.21univalence de mesurage ................................... 4.3.4

Абетковий покажчик російських термінів
анализ термический ........................................4.2.1барабан .................................................. 4.1.17вещества реперные ........................................ 4.2.10высота пика .............................................. 4.2.20гальванометр термоизмерительный .......................... 4.1.8держатель образца ........................................ 4.1.14держатель эталона ........................................ 4.1.13дериватограф ............................................. 4.1.4измерение ................................................ 4.3.3интервал реакции температурный ........................... 4.3.9кривая дифференциального термического анализа ............ 4.2.15кривая дифференциальная термогравиметрическая ............ 4.3.11кривая изобарная ......................................... 4.3.13кривая массы изотермическая .............................. 4.3.15кривая нагревания......................................... 4.2.3кривая скорости нагревания (охлаждения) .................. 4.2.4кривая термогравиметрическая ............................. 4.3.2линия базисная ........................................... 4.2.17линия нулевая ............................................ 4.2.16метод диагностирования в термическом анализе ............. 4.2.11метод дифференциальный ................................... 4.2.13метод дифференциальный термический ....................... 4.2.14метод температурных кривых ............................... 4.2.2метод термогравиметрический .............................. 4.3.1нагреватель .............................................. 4.1.20образец .................................................. 4.2.8однозначность измерений .................................. 4.3.4определение массы изобарное .............................. 4.3.12определение массы изотермическое ......................... 4.3.14печь термической установки ............................... 4.1.6пик ...................................................... 4.2.18пик экзотермический ...................................... 4.2.24пик эндотермический ...................................... 4.2.23пирометр регистрирующий .................................. 4.1.1площадка (плато) ......................................... 4.3.5площадь пика ............................................. 4.2.19потенциометр электронный электрический ................... 4.2.10регулятор температур программный ......................... 4.3.1регулятор чувствительности пирометров .................... 4.1.11режим нагревания квазистационарный ....................... 4.2.7режим нагревания стационарный ............................ 4.2.6сила термоэлектродвижущая ................................ 4.1.12скорость нагревания (охлаждения) ......................... 4.2.5температура реакции конечная ............................. 4.3.8температура реакции начальная ............................ 4.3.6термовесы дериватографа .................................. 4.1.19термогравиметрия по производной .......................... 4.3,10термопара ................................................ 4.1.6термопара дифференциальная ............................... 4.1.6терморегулятор автоматический ............................ 4.1.9термостат ................................................ 4.1.21тигель ................................................... 4.1.16точка начала процесса экстраполирования .................. 4.2.22узел держателя образца ................................... 4.1.15установка термическая .................................... 4.1.2характеристика средств измерений градуировочная .......... 4.2.12чувствительность ......................................... 4.3.7шаблон ................................................... 4.1.18ширина пика .............................................. 4.2.21эталон ................................................... 4.2.9УДК 006.354:543.226                              Т00Ключові слова: абетковий покажчик, базова лінія, виз-начення, екзотермічний пік, ендотермічний пік, інтер-вал реакції, крива диференційного термічного аналізу,метод, однозначність вимірювань, режим нагрівання,термогравіметрична криваПримітка.*/ - цифри за літерами в квадратних дужкахвідповідають значенням в таблицівідповідності символів
 


 

 

Выбор редакции: