Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-9-94. Метод електронної мікроскопії матеріалів

Оцените
(0 голосов)

Метод электронной микорскопии материалов.

Термины и определения.

Method of electronic microscopy materials.

Terms and definitions.

Скачать ДСТУ Б А.1.1-9-94. Метод електронної мікроскопії матеріалів

1. Галузь використання
1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, ме-тодівелектронноїмікроскопії.1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, придатнідля використання в усіх видах нормативної документації, у довідко-вій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з питаньстандартизації або при використанні результатів цих робіт, включа-ючи програмні засоби для комп'ютерних систем.1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-ємств, установ, організацій, що діють на території України,технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-них товариств, міністерств (відомств).

2. Нормативні посилання
У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93  

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.
ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України.Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.
КНД 50-011-93

Основні положення та порядок розроблення стандартів на терміни та визначення.

3. Основні положення
3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизованийтермін.3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвиватишляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значеннятермінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушуватиобсяги і зміст понять, визначених у стандарті.3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецьки (de), англі-йські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандар-тизованих термінів, а також визначення російською мовою.3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн-ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-дартизованих термінів кожною мовою окремо.

4. Загальні поняття
4.1 Оchoвнi види електронних мікроскопів4.1.1 електронний мікроскоп          de Elektronenmikroskop                                     en electron microscope                                     fr microscope electro-                                        nique                                     ru электронныймикроскоп     Микроскоп, який формує             Микроскоп, формирующий     зображення об'єкта елек-           изображение объекта элек-     тронними пучками i за-             тронными пучками и сред-     собами електронної оп-             ствами электронной  опти-     тики                               ки4.1.2 просвічувальний елек-          de Durchstrahlungselektronen      тронний мікроскоп                 mikroskop                                     en transmission electron                                        microscope                                     fr microscope [e2]lectro- *                                        nique par transmission                                     ru просвечивающий электронный                                        микроскоп     Електронний мікроскоп,             Электронный микроскоп,     який формує зображен-              формирующий изображение     ня об'єкта пучками, що             обЬекта электронными пуч-     проходять через цей об'-           ками, проходящими сквозь     єкт                                этот обьект4.1.3 відбивний електронний          de Retlexionselektronen     мікроскоп                          mikroskop                                     еn reflection electron micros-                                        cope                                     fr microscope [e2]lectro- *                                        nique рar rеflexion                                     ru отражательный электронный                                        микроскоп     Електронний мікроскоп,             Электронный микроскоп,     який формує зображен-              формирующий изображение     ня об'єкта електронни-             объекта электронными пуч-     ми пучками, відбитими              ками, отраженными  обьек-     об'єктом                           том4.1.4 eмісійний  електронний         de Emissionselektronen      мікроскоп                         mikroskop                                     en emission microscope                                     fr microscope [a4] [e2]mis- *                                        sion                                     ru эмиссионный электронный                                        микроскоп      Електронний мікроскоп,            Электронный микроскоп,      який формує зображення            формирующий изображение      за допомогою  вторинного          оъекта с помощью вторич-      випромінювання, що утвори-        ного излучения, образован-      лось при взаємодії пучка          ного при взаимодействии      електронів і об'єкта              пучка электронов и объекта4.1.5 дзеркальний електрон-          de Elektronenspiegelmikroskop      ний мікроскоп                  en mirror electron microscope                                     fr microscope [e2]ltetro-    *                                        nique [а4] mirroir        *                                     ru зеркальный электронный                                        микроскоп      Електронный міксроскоп,           Электpонный микроскоп,      який формує зображен-             формирующий изображение      ня  об'єкта за допомогою          обьекта электронным зер-      електронного дзеркала             калом4.1.6 автоелектронний                de Fel delektronenmikroskop      мікроскоп                      en field-emission microscope                                     fr auto-[e2]lectron projec-  *                                        teur                                     ru автоэлектронный микроскоп      Електронний мікроскоп,            Электронный микроскоп,      який формує зображен-             формирующий изображение      ня електронним пучком,            электронным пучком, из-      що випромінює об'єкт,             лучаемым объектом, под      під  впливом потенціалу           воздействием потенциала     електричного поля                 поля4.1.7 електронограф                  de Elektronenbeugungsapparat                                     еn electron diffractometer                                     fr diffractom[e2]tre [e2]le- *                                        ctronique                                     ru электронограф      Електронний  мікроскоп            Электронный микроскоп      або прилад y просвічу-            или устройство в просвечи-      вальному електронному             вающем электронном мик-      мікроскопі для вивчен-            роскопе для изучения струк-      ня структури криста-              туры кристаллических фаз      лічних фаз методом диф-           дифракции электронов      ракції електронів4.1.8 тіньовий електронний           de Schattenmikroskop      мікроскоп                      еn shadow electron micros-                                        cope                                     fr microscope [e2]lectroni-  *                                        que d'ombre                                     ru теневой электронный мик-                                        роскоп      Електронний мікроскоп,            Электронный микроскоп,      який формує зображен-             формирующий изображение      ня об'єкта, що обумов-            обьекта, обусловленное по-      лене вбиранням i роз-             глощением и расссеиванием      сiюванням електронів в            электронов в обЬекте при      об'єкті при зондуванні            зондировании его электрон-      його електронними пуч-            ными пучками      ками4.1.9 електронний мікроскоп          dе H[o1]сhstspannungelektro- *      надвисокої напруги                nenmikroskop                                     en ultrahigh voltage electron                                        microscope                                     fr miсrоscoре  [e2]lectro-  *                                        nique dеtr[e2]s haute   *                                        tension                                     ru электронный микроскоп                                        сверхвысокого напряжения      Пpocвiчувальний елек-             Просвечивающий электрон-      тронний мікроскоп з               ный микроскоп с ускоряю-      прискорювальною на-               щим напряжением свыше      пругою понад 25 кВ                25 кВ4.1.10 високотемпературний           de Hochtemperaturelectronen-       електронний мікроскоп            mikroskop                                     en high temperature eleсtrоn                                        microscope                                     fr microsсоре[e2]lectroni-  *                                        que de haute temp[e2]ra-  *                                        ture                                     ru высокотемпературный                                        электронный микроскоп      Просвічувальний елек-             Просвечивающий электронный      тронний мікроскоп з на-           микроскоп с нагреванием      гріванням об'єкта понад           обьекта свыше 300 оС      300 оС4.1.11 растровий електронний         dе Rasterelektronenmikroskop       мікроскоп                     en scanning electron micros-                                        cope                                     fr microscope [e2]lectro-    *                                        nique    [а4]    trame    *                                     ru растровый электронный                                        микроскоп      Електронний мікроскоп,            Электронный микроскоп,      який формує зображен-             формирующий изображение      ня о6'єкта при скануван-          объекта при сканировании      нi його поверхнi eлек-            его поверхности электрон-      тронним зондом                    ным зондом4.2 Методи одержання зображенняв електронних мікроскопах4.2.1 світлофонове зобра-            de Hellichtbild      ження                          еn bright-tield image                                     fr inage de camp claire                                     ru светлопольное изображе-                                        ние      Зображення, сформова-             Изображение, сформиро-      не у  просвiчувальному            ванное в просвечивающем      мікроскопі електронни-            микроскопе электронными      ми пучками, які містять           пучками, содержащими не-      нepoзcіяні в об'єкті елек-        рассеянные в обЬекте элек-      трони i електрони, роз-           троны и энектроны, рас-      сіяні в межах апертурно-          сеянные в пределах апер-      го кута об'єктивної               турного угла объективной      лінзи                             линзы4.2.2 темнофонове зобра-             de Dunkellichtbild      ження                          en dark-field image                                     fr image de champ sombre                                     ru темнопольное изображе-                                        ние      Зображення, сформова-             Изображение, сформиро-      не у  просвiчувальному            ванное в просвечивающем      електронному мiкроско-            электронном микроскопе      пі тільки розсіяними в            только рассеянными в обЬ-      об'єкті електронними              екте электронными пучка-      пучка                             ми4.2.3 мiкродифракцiя                 de Mikrobeugung                                     en microdefraction                                     fr microdiffraction                                     ru микродифракция      Дифракційне зображен-             Дифракционноеизобра-      ня малої ділянки об'є-            жение малого участка      кта, сформоване у задній          обьекта, сформированное      фокальній площині                 в задней фокальной плос-      об'єктивної лінзи збіль-          кости обьективной линзы      шене електронними лін-            и увеличенное электронными      зами                              линзами4.2.4 зображення у вторин-           de Sekund[a1]relelectronen-  *      них електронах при                bild beim lonenbeschuss      іонному бомбардуванні          en image in secondary elec-                                        trons atan ion bombarde-                                        ment                                     fr image еn [e2]Iectrons     *                                        secondaires au bombarde-                                        ment ionique                                     ru изображение во вторичных                                        электронах при вторичной                                        бомбардировке      3ображення, сформова-             Изображение, сформиро-      не в емісiйному елек-             ванное в эмиссионном элек-      тричному мікроскопі               тронном микpоскопе вто-      вторинними електрона-             ричными електронами, воз-      ми, які виникають при             никающими при бомбарди-      бомбардуванні об'єкта             ровке обЬекта ионами      іонами4.2.5 зображенняувторин-           de Secund[a1]relelectronen-  *      них електронах при                bild beim Elektronenbes-      електронномубомбар-              chuss      дуванні                        en image in secondary elec-                                        trons at an electron bom-                                        bardement                                     fr image en [e2]lectrons     *                                        secondaires au bombardement                                     ru изображение, во вторичных                                        электронах при электронной                                        бомбардировке      Зображення, сформова-             Изображение, сформиро-      не в емісійному елек-             ванное в эмиссионном элек-      тронному мікроскопi               тронном микроскопе вто-      вторинними електрона-             ричными электронами, воз-      ми, які виникають при             никающими при бомбарди-      бомбардуванні об'єкта             ровке обьекта электрона-      електронами                       ми4.2.6 зображення у термое-           de Gl[u1]helektronenbild    *      лектронах                      en image in thermoelectrons                                     fr image en thermo[e2]lect- *                                        rons                                     ru изображение в термоэлек-                                        тронах      Зображення, сформова-             Изображение, сформиро-      не в емісiйному елек-             ванное в змиссионном элек-      тронному мiкроскопі               тронном микроскопе тер-      термоелектронами, що              моэлектронами, испускае-      випромінюються об'єк-             мыми объектом при нагре-      том при нагріванні                ве4.2.7 зображення у фото-            de Fotoeleltronenbild      електронах                    en photoimage                                    fr image en photo-[e2]lectrons*                                    ru изображение в фотоэлек-                                       тронах      Зображення, сформова-            Изображение, сформиро-      не в емісійному елек-            ванное в эмиссионном элек-      тронному мікроскопi              тронном микроскопе фото-      фотоелектронами, що              электронами, испускаемы-      випромінюються об'єк-            ми обьектом под действием      том під дією оптичного           оптического излучения      випромінювання4.2.8 електронно-оптичнi            de Elektronenoptische Aberra-      аберації                         tionen                                    еn electron-optical abbera-                                       tions                                    fr ahbcrations [e2]lectrono-  *                                       optiques                                    ru электронно-оптические                                       аберрации      Викривлення електрон-            Искажения электронно-оп-      но-оптичних зображень            тических изображений4.3 Методи досліджень у просвічувальнійелектронній мікроскопії4.3.1 метод електронної              de Elektronenmikroskoppiever      мікроскопії                       fahren                                     еn method оf еleсtron micros-                                        copy                                     fr m[e2]thode dеmicroscopie                                        [e2]lectronique                                     ru метод электронной мик-                                        роскопии      Метод досліджень мате-            Метод исследований мате-      ріалів за допомогою елек-         риалов с помощью элек-      тронних мiкроскопів               тронных микроскопов4.3.2 прямі методи до-               de Direkte Forschungsme-      сліжень                           thoden                                     en direct methods оf ana-                                        lysis                                     fr m[e2]thodes d'[e2]tude    *                                        directes                                     ru прямые методы исследований      Методи вивчення об'є-             Методы изучения обЬекта в      кта у виглядi дрiбних час-        виде мелких частиц или уль-      тинок або ультратонких            тратонких срезов      зрізів4.3.3 невпрямі методидо-            de Indirekte Forschungsme      сліджень                          thoden                                     en indirect niethods of analy-                                        sis                                     fr methodes d'[e2]tude indi- *                                        rectes                                     ru косвенные методы исследо-                                        ваний      Методи вивчення відбит-           Методы изучения отпечат-      ків об'єкта у вигляді             ков обЬекта в виде реплик      реплік4.3.4 спеціальні методи              dn Sonderforschungsmethoden      досліджень                     en special methods оf analy-                                        sis                                     fr m[e2]thodes d'[e2]tude    *                                        sp[2]eciales              *                                     ru специальные методы иссле-                                        дований      Методи вивчення об'єк-            Методы изучения обЬекта,      та, що базуються на спе-          основанные на специальных      цiaльних способах впли-           способах воздействия на      ву на нього                       него4.3.4 Прямі методи досліджень4.3.4.1 свiтлофоновий метод          de Sonderforschungmethode        досліджень                   cn bright-field analysis                                        method                                     fr m[e2]thode d'[e2]tude de                                        champ,claire                                     ru светлопольный метод ис-                                        следований      Метод вивчення об'єкта            Метод изучения обЬекта в      у прохідному пучку елек-          проходящем пучке электро-      тронів, визначення роз-           нов, определения размеров      мірів і форми мікрочас-           и формы микрочастиц и суб-      тинок і субмікрокрис-             микрокристаллов      талів4.3.4.2 метод Муара                 dу Moiremethode                                    еn Moire's method                                    fr m[e2]thode de Moire                                    ru метод Муара      Метод  визначення між-           Метод определения меж-      площинних відстаней              поскостных  расстояний      крисалічних граток і             кристаллических решеток и      наявності в них дис-             наличия в них дислокаций.      локацій. Для криста-             Для кристаллических реше-      лічних граток з міжпло-          ток с межплоскостным рас-      щинною вiдстанню, мен-           стоянием менее 0,2 нм      шою від 0,2 нм4.3.4.3 дислокації                  de Versetzung                                    en dislocations                                    fr dislocation                                    ru дислокации        Дефекти кристалічних           Дефекты кристаллической        граток у вигляді ліній з       решетки, представляющие        порушенням правильно-          собой линии с нарушением        го чергування атомних          правильного чередования        площин                         атомних плоскостей4.3.4.4 темнофоновий метод          de Dunkellichtforschungsver-        досліджень                     fahren                                    en dark-field  analysis method                                    fr m[e2]thode d'[e2]tude de   *                                       champ sombre                                    ru темнопольный метод исследо-                                       ваний        Метод підвищення кон-          Метод повышения контрас-        трасту при одержанні           та изображения при получе-        зображення розсіяним           нии его рассеянным пуч-        пучком електронів              ком электронов4.3.4.5 метод мікродифракції        de Вeugungsyerfahren                                    en diffraction  method                                    fгm[e2]thode de diffraction                                    ru метод микродифракции        Метод одержання диф-           Метод получения дифракци-        ракційної картини діля-        онной картины участков        нок об'єкта (діаметром         обЬекта (диаметром 1-2        1-2 мкм) для ідентифі-         мкм) для идентификации        кації кристалічних фаз,        кристаллических фаз,       визначення їх тонких           определения их тонких        структурних особливос-         структурных особенностей        тей4.3.4.6 метод ультратонких          dе D[u1]nnschnittverfahren    *        зрізів                      еn method оf ultra fine cut-                                       offa                                    fr m[e2]thode dесouрes       *                                       ultraminces                                    ru метод ультратонких срезов        Метод безпосередніх до-        Метод непосредственных                 СЛ        сліджень ультратонких          исследований ультратонких        зрізів зразка (не біль-        срезов оразца (не более        ше 2000 нм  завтовшки),        2000 нм толщиной), получе-        одержаних на ультра-           нных на ультрамикротоме        мікротомі4.3.4.7 ультрамікротом              dе Ultramikrotom                                    еn ultramicrotome                                    fr ultramicrotome                                    ru ультрамикротом         Прилад для одержання          Прибор для получения тон-         тонких зрізів спеціа-         ких срезов специально под-         льно підготовлених            готовленых обЬектов (тол-         об'єктів (завтовшки до        щиной до 1000 нм) для эле-         1000 нm) для електрон-        ктронной микроскпии         ної мікроскопії4.3.5 Непрямі методи дослiджень4.3.5.1 репліка                     de Transmissionsgitter                                    en replica                                    fr r[e2]pligue                *                                    ru реплика        Копiя, злiпок з рельєфу        Копия, слепок с рельефа        досліджуваного об'єкта         исследуемого обЬекта4.3.5.2 метод реплік                de Transmissionsgitterver-                                       fahren                                    en method of replica                                    fr m[e2]thode de r[e2]pligues *                                    ru метод реплик        Метод дослiдження              Метод исследования обЬекта        об'єкта в електронному         в электронном микрос-        мiкроскопі за допомогою        копе при помощи отпечат-        відбитків, зліпків з його      ков, cлепков с его рельефа        рельєфу4.3.5.3 одноступінчаста реплі-      de Finstufentransmissionsgitter        ка                          en one stage replica                                    fr r[e2]plique mono[e2]ta-    *                                       g[e2]e                     *                                    ru одноступенчатая реплика        Репліка, яка знята без-        Реплика снятая непосред-        посередньо з поверхні          ственно с поверхности об-        зразка і одержана окис-        разца и получаемая окисле-        ленням поверхні, або           нием поверхности, или на-        нанесенням шару пласти-        несением слоя пластика или        ка чи напиленням мета-         напылением металла на эту        лу на цю поверхню              поверхность4.3.5.4 двоступінчата репліка       de Zweistufentransmissionsgi-                                       tter                                    en two-stage replica                                    fr r[e2]plique [a4] deux      *                                       [e2]tages                  *                                    ru двухступенчатая реплика        Pепліка, знята з контак-       Реплика, снятая с контакт-        ного боку промiжного           ной стороны промежуточного        вiдбитка                       отпечатка4.3.5.5 репліка з екстракцією       de Extraktionstransmissiosgit-                                       ter                                    еn replica with ехtraction                                    fr r[e2]plique avec extrac-   *                                       tion                                    ru реплика с экстракцией        Репліка, яка містить у         Реплика, содержащая в себе        coбi вкраплення дослід-        вкрапления исследуемого        жуваного матеріалу             материала4.3.5.6 псевдореплiка               dеPseudotransmissionsgitter                                    en pseudoreplica                                    fr pseudo-r[e2]plique         *                                    ru псевдореплика        Репліка, одержана відша-       Реплика, получаемая путем        руванням тонкої плів-          отслаивания тонкой плен-        ки досліджуваного мате-        ки исследуемого материала        рiалу за допомогою на-         с помощью нанесения рас-        несення розчину плас-          твора пластика или пленки        тика або плівки металу         металла4.3.5.6 псевдореплiка               dе Pseudotransmissionsgitter                                    en pseudoreplica                                    fr pseudo-r[e2]plique          *                                    ru псевдореплика        Репліка, одержана відша-       Реплика, получаемая путем        руванням тонкої плів-          отслаивания тонкой плен-        ки досліджуваного мате-        ки исследуемого материалла        рiалу за допомогою на-         с помощью нанесения рас-        несення розчину плас-          твора пластика или пленки        тика або плівки металу         металла4.3.5.7 метод збільшення            dе Kontrastanhebungsverfahren        контрастностіоб'єкта       en method of object contrast                                       range amplification                                    fr m[e2]thode d'accentuation *                                       des соntrastes d'un objet                                    ru методусиленияконтрас-                                       тности обЬекта        Метод відтінення по-           Метод оттенения повер-        верхні об'єкта шаром ме-       хности объекта слоем ме-        талу, напиленням його у        талла, напылением его в        вакуумі на досліджуваний       вакууме на поверхность обЬ-        об'єкт або репліку під         екта или реплику под неко-        деяким кутом до по-            рым углом к поверхности        верхнi4.3.5.8 розпилювальна вакуум-       de Vakuumbedampfungsanlage        на установка                en vacuum spraying device                                    fr dispositif de pulv[e2]ri-  *                                       sation, [a4] vide          *                                    ru распылительная вакуумная                                       установка        Спецiальна вакуумна ус-        Специальный вакуумный        тановка для розпилюван-        прибор для распыления при        ня при нагріванні у ва-        нагревании в вакууме угле-        куумі вуглецю, кварцу,         рода, кварца, различных        різних металів та інших        металлов и др. веществ        речовин4.3.6 Спеціальнi методи      дослiджень4.3.6.1 панорамне знімання          dе Рanoramaaufnahme                                    en раnoramic survеу                                    fr prise de vue panoramique                                    ru панорамная съемка        Метод виконання вели-          Метод выполнения большо-        кої кількості знімків          го числа снимков различ-        різних частин одного           ных участков одного обьек-        об'єкта за постійних           та при постоянных усло-        умов                           виях4.3.6.2 стереомікроскопічний        de Stereomikroskopverfahren        метод                       еn stereoscopie microscope                                       method                                    fr m[e2]thode st[e2]r[e2]o-   *                                       microscopique                                    ru стереомикроскопический                                       метод        Метод визначення струк-        Метод определения струк-        тури поверхні об'єкта,         туры поверхности объекта,        розмірів і орієнтації фаз,     размеров и ориентировки        характеру розміщення           фаз, характера расположе-        кристалів шляхом одер-         ния кристаллов путем полу-        жання стереоскопічних          чения стереоскопических        знімкiв                        снимков4.3.6.3 метод фазовоконтраст-       de Phasenkontrastmikroskopi-        ної мікроскопії                everfahren                                    en phase-contrast microscopy                                    fr m[e2]thode de microscopie  *                                       dесоntraste dеphase                                    ru методфазовоконтрастной                                       микроскопии        Метод підвищення конт-         Метод повышения контрас-        расту окремих фаз об'є-        та отдельных фаз обЬекта        кта шляхом напилення           путем напыления слоя ме-        шару металу з великим          талла с большим атомным        атомним номером або            номером или введения в        введення в об'єкт ме-          объект металлов, дающих        талів, які дають інше          иное рассеяние электронов,        розсіювання електронів,        чем сама фаза        ніж сама фаза4.3.6.4 метод іонного тривлен-      dе Ionen[a1]tzungverfahren    *        ня                          en ionic etching method                                    fr m[e2]thode d'attaque       *                                       ionique                                    ru метод ионного травления        Метод бомбардування у          Метод бомбардировки в ва-        вакуумі полірованої по-        кууме полированной повер-        верхні об'єкта позитив-        хности образца положитель-        ними іонами                    ными ионами4.3.6.5 метод декорування           de Objektdekorierungsverfahren        об'єкта                     en ohject decorating method                                    fr m[e2]thode de d[e2]cora-   *                                       tion d'un objet                                    ru метод декорирования объ-                                       екта        Метод дослідження              Метод исследования обьек-        об'єкта шляхом напи-           та путем напыления на его        лення на його поверхню         поверхность вещества, об-        речовини, яка утворює          разующего на активных        на активних делянках           участках поверхности заро-        поверхні зародки крис-         дыши кристаллов, что дела-        талів і робить ці діля-        ет эти участки видимыми        нки видимими4.3.6.6 метод охолодження           de Objektk[u1]hlungsverfahren *        об'єкта                     еn object cooling methode                                    fr mithode dеrefroidissement                                       d'un objet                                    ru метод охлаждения объекта        Метод дослідження охо-         Метод исследования охлаж-        лоджених у камері об'єк-       денных в камере обЬектов        тів препаратів, які руй-       препаратов, разрушающих-        нуютъся під дією елек-         ся под действием электрон-        тронного опромінення           ного облучения (биологи-        (бiологічні, органічні)        ческие, органические)4.3.6.7 метод нагрiвання            de Objektw[a1]rnungsverfahren *        об'єкта                     en object heating method                                    fr m[e2]thode de chauffement                                       d'un objet                                    ru метод нагревания обьекта        Метод дослідження пе-          Метод исследования превра-        ретворень об'єкта при          щений в обЬекте при его        його нагріванні до зада-       нагревании до заданной тем-        ної температури в камері       пературы в камере обьектов        об'єктів електронного          электронного микроскопа        мікроскопа4.3.6.8 метод газової камери        de Gaskammerverfahren                                    en method of gaz chamber                                    fr m[e2]thode de chambre [а1] *                                       gaz                                    ru метод газовой камеры        Метод дослідження пе-          Метод исследования превра-        ретворень в об'єкті в ат-      щений в обьекте в атмосфе-        мосфері газу, введеного в      ре газа, введенного в камеру        камеру об'єктів елек-          объектов электронного мик-        тронного мікроскопа            роскопа4.3.7 Методи растрової      електронної мiкро-      скопії4.3.7.1 методвторинних             de Sekund[a1]relektronver-    *        електронів                     fahren                                    en method оf  secondary                                      electrons                                    fr m[e2]thode des [e2]lect-   *                                       rons secondaires                                    ru метод вторичных электро-                                       нов        Метод дослідження              Метод исследования обьек-        об'єкта у вторинних            та во вторичных электронах        електронах4.3.7.2 метод відбитих елек-        de Refrexionselektronverfahren        тронів                      en method оf reflected                                       elecirons                                    fr m[e2]thode des [e2]lec-    *                                       trons r[e2]fl[e2]chis      *                                    ru метод отраженных элек-                                       тронов        Метод дослідження              Метод исследования обьєк-        об'єкта у відбитих             та в отраженных от него        від нього електронів           электронах4.3.7.3 метод yвiбpaниx елек-       de Absorbierelektronverfahren        тронів                      еn method ot absorbed                                       electrons                                    fr m[e2]thode des [e2]lec-    *                                       trons absorb[e2]s          *                                    ru методпоглощенныхэлек-                                       тронов        Метод дослiдження              Метод исследования обьек-        обЬекта за допомогою           та при помощи электронов,        електронів, увібраних          поглощенных при сканиро-        при проходженні елек-          вании электронного зонда        тронного зонда по по-          по поверхности объекта        верхні об'єкта4.3.7.4 метод катодолюмі-           de Katodenlumineszenz        несценції                   en method of cathod luminis-                                       cence                                    fr m[e2]thode dеluminiscence                                       cathodique                                    ru метод катодолюминесцен-                                       ции        Метод дослiдження              Метод исследования обьек-        об'єкта з використанням        та с использованием опти-        оптичного випроміню-           ческого излучения, возбуж-        вання, яке збуджується         вдаемого в обьекте электрон-        в об'єкті електронним          ным зондом        зондом4.3.7.5 методканалювання           de Elektronenkanalverfahren        електpoнів                  еn method of electron chan-                                       neling                                    fr methode de canalisation                                       des electrone                                    ru метод каналирования элек-                                       тронов        Метод дослідження об'є-        Метод исследования обьек-        кта за допомогою ефекту        та при помощи эффекта ка-        каналювання електрон-          налирования электронных        них пучків в об'єкті           пучков в объекте4.3.7.6 методнаведеного            de Influensttromverfahren        струму                      еn method оf induced current                                    fr methode de courant induit                                    ru методнаведенноготока        Метод дослiдження              Метод исследования обьек-        об'єкта з використанням        та с использованием тока,        струму, який виникає в         возникающего в цепи с по-        колі з напiвпровiднико-        лупроводниковым объектом        вим об'єктом під впли-         при воздействии нижнего        вом електронного зонда         электронного зонда4.3.7.7 метод прохідних             de Durchgangselektronverfahren        електронів                  еn method of passed electrons                                    fr m[e2]thode des electrons   *                                       pass[e2]s                  *                                    ru метод прошедших электро-                                       нов        Метод дослідження              Метод исследования обЬек-        об'єкта електронами, які       та электронами, прошедшими        пройшли через нього            через него4.3.7.8 метод рентгенівського       dе R[o1]ntgenstrahlmethode    *        випромінювання              еn Х-rауradiation method                                    fr m[e2]thode de radiation Х                                    ru метод рентгеновского из-                                       лучения        Метод дослiдження об'є-        Метод исследования обьек-        кта за допомогою харак-        та при помощи характерис-        теристичного рентге-           тического рентгеновского        нівського випроміню-           излучения, возбуждаемого в        вання, яке збуджується в       объекте электронным зон-        об'єктi електронним            дом        зондом4.3.7.9 метод  модуляції         de -Modulationsverfahren                                    еn -modulation method                                    fr m[e2]thode de modulation                                     ru метод  модуляции        Метод дослідження об'є-        Метод исследования обьек-        кта при складанні відео-       та при сложении видеосиг-        сигналу iз струмом (на-        нала с током (напряжени-        пругою) кадрової розгор-       ем) кадровой развертки        тки

Абетковий покажчик українських термінів
аберації електронно-оптичні ............................ 4.2.8дислокації ............................................. 4.3.4.3електронограф .......................................... 4.1.7знімання панорамне ..................................... 4.3.6.1зображення у вторинних електронахпри електронному бомбардуванні ......................... 4.2.5зображення у вторинних електронахпри іонному бомбардуванні .............................. 4.2.4зображення світлофонове ................................ 4.2.1зображення темнофонове ................................. 4.2.2зображення у термоелектронах ........................... 4.2.6зображення у фотоелектронах ............................ 4.2.7метод відбитих електронів .............................. 4.3.7.2метод вторинних електронів ............................. 4.3.7.1метод газової камери ................................... 4.3.6.8метод декорування об'єкта .............................. 4.3.6.5метод досліджень світлофоновий ......................... 4.3.4.1метод досліджень темнофоновий .......................... 4.3.4.4метод електронної мікроскопії .......................... 4.3.1метод збільшення контрастності об'єкта ................. 4.3.5.7метод іонного травлення ................................ 4.3.6.4метод каналювання електронів ........................... 4.3.7.5метод катодолюмінесценції .............................. 4.3.7.4метод мікродифракції ................................... 4.3.4.5метод Муара ............................................ 4.3.4.2метод наведеного струму................................. 4.3.7.6метод нагрівання об'єкта ............................... 4.3.6.7метод охолодження об'єкта .............................. 4.3.6.6метод увібраних електронів ............................. 4.3.7.3метод прохідних енектронів ............................. 4.3.7.7метод рентгенівського випромінювання ................... 4.3.7.8метод реплік............................................ 4.3.5.2метод стереомікроскопічний ............................. 4.3.6.2метод ультратонких зрізів .............................. 4.3.4.6метод  модуляції .................................... 4.3.7.9метод фазовоконтрастної мікроскопії..................... 4.3.6.3методи досліджень непрямі .............................. 4.3.3методи досліджень прямі ................................ 4.3.2методи досліджень спеціальні ........................... 4.3.4мікродифракція ......................................... 4.2.3мікроскоп автоелектронний .............................. 4.1.6мікроскоп електронний .................................. 4.1.1мікроскоп електронний високотемпературний .............. 4.1.10мікроскоп електронний відбивний ........................ 4.1.3мікроскоп електронний дзеркальний ...................... 4.1.5мікроскоп електронний емісійний ........................ 4.1.4мікроскоп електронний невисокої напруги................. 4.1.9мікроскоп електронний просвічувальний .................. 4.1.2мікроскоп електронний растровий ........................ 4.1.11мікроскоп електронний тіньовий ......................... 4.1.8псевдорепліка .......................................... 4.3.5.6репліка ................................................ 4.3.5.1репліка двоступінчаста ................................. 4.3.5.4репліка з екстракцією .................................. 4.3.5.5репліка одноступінчаста ................................ 4.3.5.3ультрамікротом ......................................... 4.3.4.7установка вакуумна розпилювальна ....................... 4.3.5.8

Абетковий покажчик німецьких термінів
Absorbierelektronverfahren ............................. 4.3.7.3Beugungsverfahren ...................................... 4.3.4.5Durchgangselektronverfahren ............................ 4.3.7.7Durchtrahlungselektronenmikroskop ...................... 4.1.2Dunkellichtbild......................................... 4.2.2Dunkellichtforschungsverfahren ......................... 4.3.4.4D[u1]nnschnichttverfahren .............................. 4.3.4.6  *Direkte Forschungsmethoden ............................. 4.3.2Einstufentransmissionsgitter ........................... 4.3.5.3Elektronenbeugundsapparat .............................. 4.1.7Elektronenkanalverfahren ............................... 4.3.7.5Flektronenmikroskop .................................... 4.1.1Elektronenmikroskoppieverfahren ........................ 4.3.1Fleklronenoptische Aberrationen......................... 4.2.8Elektronenspiegelmikroskop ............................. 4.1.5Emissionselektronenmikroskop,........................... 4.1.4Extraktionstransmissionsgitter ......................... 4.3.5.5Feldelektronenmikroskop ................................ 4.1.6Fotoelektronenbild ..................................... 4.2.7Gaskammerverfahren...................................... 4.3.6.8Gl[u1]helektronenbild .................................. 4.2.6    *Helllichtbild .......................................... 4.2.1Helllichtforschungsmethode ............................. 4.3.4.1H[o1]chstspannungelektronenmikroskop ................... 4.1.9    *Hochtemsperaturelektronenmikroskop ..................... 4.1.10Indirekte Forschungsmethoden ........................... 4.3.3Influenstromverfahren .................................. 4.3.7.6Ionen[a1]tzungverfahren ................................ 4.3.6.4  *Katodenlumineszenz ..................................... 4.3.7.4Kontrastanhebungsverfahren ............................. 4.3.5.7Mihrobeugung ........................................... 4.2.3Moiremethode ........................................... 4.3.4.2Objektdekorierungsverfahren ............................ 4.3.6.5Objektw[a1]rmungsverfahren ............................. 4.3.6.7  *Objektk[u1]hlungsverfahren ............................. 4.3.6.6  *Panoramaaufnahme ....................................... 4.3.6.1Phasenkontrastmikroskopieverfahren ..................... 4.3.6.3Pseudotransmissionsgitter .............................. 4.3.5.6Rasterelektronenmikroskop .............................. 4.1.11Reflexionselektronenmikroskop .......................... 4.1.3Reflexionselektronverfahren ............................ 4.3.7.2R[o1]ntgenstrahlmethode ................................ 4.3.7.8  *Schattenmikroskop ...................................... 4.1.8Sekund[a1]relektronenbild beim Elektronenbeschuss....... 4.2.5    *Sekund[a1]relektronenbild beim Lonenbeschuss ........... 4.2.4    *Sekund[a1]relektronverfahren ........................... 4.3.7.1Sonderforschungsmethoden ............................... 4.3.4Stereomikroskopverfahren ............................... 4.3.6 2Transmissionsgitter .................................... 4.3.5.1Transmissionsgitterverfahren ........................... 4.3.5.2Ultramikrotom .......................................... 4.3.4.7Vakuumbedampfungsanlage ................................ 4.3.5.8Versetzung ............................................. 4.3.4.3Zweistufentransmissionsgitter .......................... 4.3 5 4(Y)-Modulationsverfahren ............................... 4.3.7.9

Абетковий покажчик англійських термінів
bright-field analysis method ........................... 4.3.4.1hright-field image ..................................... 4.2.1dark-field analysis method ............................. 4.3.4.4dark-field image ....................................... 4.2.2diffraction method ..................................... 4.3.4.5direct methods of analysis ............................. 4.3.2dislocations ........................................... 4.3.4.3electron diffractometer ................................ 4.1.7electron microscope .................................... 4.1.1electron-optical abberations ........................... 4.2.8emission microscope .................................... 4.1.4field-emission microscope .............................. 4.1.6hight temperasture electron microscope ................. 4.1.10mage in secondary at an eletro bombardement ............ 4.2.5image in secondary electrons at an ion bombardement..... 4.2.4image in thermoelectrons................................ 4.2.6indirect methods of analysis ........................... 4.3.3ionic etching method ................................... 4.3.6.4method of absorbed electrons ........................... 4.3.7.3method of cathod luminiscence .......................... 4.3.7.4method of gaz chamber................................... 4.3.6.8method of electron channeling .......................... 4.3.7.5method of electron microscopy........................... 4.3.1method of imduced current .............................. 4.3.7.6method of object contrast range amplifcation ........... 4.3.5.7method of passed electrons.............................. 4.3.7.7method of reflected electrons........................... 4.3.7.2method of replica ...................................... 4.3.5.2method of secondary electrons .......................... 4.3.7.1method of ultra fine cut-offs .......................... 4.3.4.6microdefraction ........................................ 4.2.3mirror electron microscope ............................. 4.1.5Moire's methods ........................................ 4.3.4.2object cooling method .................................. 4.3.6.6object decorating method ............................... 4.3.6.5object heating method .................................. 4.3.6.7one stage replica ...................................... 4.3.5.3panoramic survey........................................ 4.3.6.1phase-contrast microscopy .............................. 4.3.6.3photoimage.............................................. 4.2.7pseudoreplica .......................................... 4.3.5.6reflection electron microscope ......................... 4.1.3replica ................................................ 4.3.5.1replica with extraction ................................ 4.3.5.5scanning electron microscope ........................... 4.1.11shadow electron microscope.............................. 4.1.8special methods of analysis ............................ 4.3.4stereoscopie microscope method ......................... 4.3.6.2transmission electron microscope........................ 4.1.2two-stage replica ...................................... 4.3.5.4ultrahigh voltage electron microscope .................. 4.1.9ultramicrotome ......................................... 4.3.4.7vacuum spraying ........................................ 4.3.5.8X-ray radiation method.................................. 4.3.7.8Y-modulation method .................................... 4.3.7.9

Абетковий покажчик французьких термінів
abberations [e2]lectrono-optiques ...................... 4.2.8    *auto-[e2]lectron projecteur............................. 4.1.5    *diffractom[e2]tre [e2]lectronique ...................... 4.1.7    *dislocations ........................................... 4.3.4.3dispositif de pulv[e2]rization [a4] vide ............... 4.3.5.8  *image de champ claire .................................. 4.2.1image de champ sombre .................................. 4.2.2image en [e2]lectrons secondaires au bomhardement ...... 4.2.5    *image en [e2]lectrons secondaires au bombardement                 *ionique ................................................ 4.2.4image en photo-[e2]lectrons ............................ 4.2.7    *image en thermo-[e2]lectrons ........................... 4.2.6    *m[e2]thode d'accentuation des contrastes d'un objet..... 4.3.5.7  *m[e2]thode d'attaque ionique............................ 4.3.6.4  *m[e2]thode de canalisation des [e2]lectrons ............ 4.3.7.5  *m[e2]thode de chambre [a4] gas ......................... 4.3.6.8  *m[e2]thode de chauffement d'un objet ................... 4.3.6.7  *m[e2]thode de coupes ultraminces........................ 4.3.4.6  *m[e2]thode de courant induit............................ 4.3.7.6  *m[e2]thode de d[e2]coration d'un objet ................. 4.3.6.5  *m[e2]thode de diffraction .............................. 4.3.4.5  *m[e2]thode de luminiscence cathodique .................. 4.3.7.4  *m[e2]thode de microscopie de contraste de phase ........ 4.3.6.3  *m[e2]thode de microscopie [e2]lectronique .............. 4.3.1    *m[e2]thode de modulation ............................ 4.3.7.9  *m[e2]thode de Moire .................................... 4.3.4.2  *m[e2]thode de radiation X............................... 4.3.7.8  *m[e2]thode de retroidissement d'un objet ............... 4.3.6.6  *m[e2]thode de repliques ................................ 4.3.5.2  *m[e2]thode des [e2]lectrons absorb[e2]s ................ 4.3.7.3  *m[e2]thode des [e2]lectrons pass[e2]s .................. 4.3.7.7  *m[e2]thode des [e2]lectrons r[e2]flechis ............... 4.3.7.2  *m[e2]thode des [e2]lectrons secondaires ................ 4.3.7.1  *m[e2]thode d'[e2]tude de champ claire .................. 4.3.4.1  *m[e2]thode d'[e2]tude de champ sombre................... 4.3.4.4  *m[e2]thodes d'[e2]tude directes ........................ 4.3.2    *m[e2]thodes d'[e2]tude indirectes ...................... 4.3.3    *m[e2]thodes d'[e2]tude speciales ....................... 4.3.4    *m[e2]thode stereomicroscopique ......................... 4.3.6.2  *microdiffraction ....................................... 4.2.3microscope [a4] [e2]mission ............................ 4.1.4    *microscope [e2]lectronique.............................. 4.1.1    *microscope [e2]lectronique [a4] mirroir................. 4.1.5    *microscope [e2]lectronique [a4] trame .................. 4.1.11   *microscope [e2]lectronique de haute temp[e2]rature ..... 4.1.1    *microscope [e2]lectronique de tres haute tension ....... 4.1.9    *microscope [e2]lectronique d'ombre ..................... 4.1.8    *microscope [e2]lectronique par reflexion................ 4.1.3    *microscope [e2]lectronique par transmission ............ 4.1.2    *prise de vue panoramique ............................... 4.3.6.1pseudo-r[e2]plique ..................................... 4.3.5.6  *r[e2]plique ............................................ 4.3.5.1  *r[e2]plique [a4] deux [e2]tages ........................ 4.3.5.4  *r[e2]plique avec extraction ............................ 4.3.5.5  *r[e2]plique mono[e2]tage[e2] ........................... 4.3.5.3  *ultramicrotome ......................................... 4.3.4.7

Абетковий покажчик російських термінів
аберрации электронно-оптические ....................... 4.2.8дислокации............................................. 4.3.4.3изображение во вторичных электронахпри ионной бомбардировке .............................. 4.2.4изображение во вторичных электронахпри электронной бомбардировке ......................... 4.2.5изображение в термоэлектронах ......................... 4.2.6изображение в фотоэлектронах .......................... 4.2.7изображение светлопольное ............................. 4.2.1изобрражение темнопольное ............................. 4.2.2метод вторичных электронов............................. 4.3.7.1метод газовой камеры................................... 4.3.6.8метод декорирования обЬекта ........................... 4.3.6.5метод ионного травления................................ 4.3.6.4метод исследования светлопольный ...................... 4.3.4.1метод исследования темнопольный ....................... 4.3.4.4метод каналирования электронов ........................ 4.3.7.5метод катодолюминесценции ............................. 4.3.7.4метод микродифракции .................................. 4.3.4.5метод Муара ........................................... 4.3.4.2метод наведенного тока ................................ 4.3.7.6метод нагревания обЬекта .............................. 4.3.6.7метод отраженных электронов ........................... 4.3.7.2метод охлаждения обЬекта .............................. 4.3.6.6метод поглощенных электронов .......................... 4.3.7.3метод прошедших электронов ............................ 4.3.7.7метод рентгеновского излучения ........................ 4.3.7.8метод реплик .......................................... 4.3.5.2метод стереомикроскопический .......................... 4.3.6.2метод ультратонких срезов ............................. 4.3.4.6метод модуляции .................................... 4.3.7.9метод усиления контрастности объекта .................. 4.3.5.7метод фазовоконтрастной микроскопии ................... 4.3.6.3метод электронной микроскопии ......................... 4.3.1методы исследований косвенные ......................... 4.3.3методы исследований прямые ............................ 4.3.2методы исследований специальные ....................... 4.3.4микродифракция ........................................ 4.2.3микроскоп автоэлектронный ............................. 4.1.6микроскоп электронный ................................. 4.1.1микроскоп электронный высокотемпературный ............. 4.1.10микроскоп электронный зеркальный ...................... 4.1.5микроскоп электронный отражательный ................... 4.1.3микроскоп электронный просвечивающий .................. 4.1.2микроскоп электронный растровый ....................... 4.1.11микроскоп электронный сверхвысокого напряжения ........ 4.1.9микроскоп электронный теневой ......................... 4.1.8микроскоп электронный эмиссионный...................... 4.1.4псевдореплика ......................................... 4.3.5.6реплика ............................................... 4.3.5.1реплика двухступенчатая................................ 4.3.5.4реплика одноступенчатая ............................... 4.3.5.3реплика с экстракцией.................................. 4.3.5.5съемка панорамная ..................................... 4.3.6.1ультрамикротом ........................................ 4.3.4.7установка вакуумная распылительная .................... 4.3.5.8электронограф ......................................... 4.1.7УДК 006.354:543.423                ТООКлючові слова:             абетковий покажчик, визначення, електронограф,             збільшення, зображення, камера, об'єктив, метод             дослідження, метод мікроскопії, установка,             репліка, система, ультрамікротом.Примітка.*/ цифри за літерами в квадратних дужкахвідповідають значенням в таблицівідповідності символів

 


 

 

Выбор редакции: