ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Метод микроскопического количественного анализа структуры материалов

Термины и определения

Method of microscopic quantitative analysis of the materials structure

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення

1. Галузь використання


1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, мік-

роскопічного кількісного аналізу структури матеріалів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові

для використання в усіх видах нормативної документації, у довідко-

вій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з питань

стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включа-

ючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-

ємств, установ, організацій, що діють на території України,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-

них товариств, міністерств (відомств).

2. Нормативні посилання


ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.


ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.


КНД 50-011-93

Основні положення та порядок розроблення стандартів на терміни та визначення.

3. Основні положення


3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати

обсяги і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецьки (de), англі-

йські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандар-

тизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн-

ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-

дартизованих термінів кожною мовою окремо.

4. Загальні поняття


4.1 Основні характеристики

     4.1.1 кількісний фізико-        de Quantitativephysikalisch-

           хімічний аналіз               chemishe Analyse

                                     en quantitative physical and

                                        chemical analysis

                                     fr analyse quantative

                                        physico-chimique

                                     ru количественный физико-

                                        химический анализ

           Спосіб, який побудований     Способ, основанный на из-

           на вимірюванні фізичних      мерении физических свойств

           властивостей речовин,        веществ, соединений, мате-

           сполук, матеріалів з ви-     риалов с использованием со-

           користанням відповідних      ответствующих измерительных

           вимірювальних приладів       приборов

     4.1.2 кількісна оцінка          de Quantitative

           структури                    Strukturabsch[a1]tzung    *

                                     en quantitative evaluation

                                        of a structure

                                     fr evalution quantative

                                        d'une structure

                                     ru количественнаяоценка

                                        структуры

           Визначення числових зна-     Определение числовых зна-

           чень параметрів структури    чений параметров структуры

     4.1.3 оптичнамікроскопія       de Optische Mikroskopie

                                     en optical microscopy

                                     fr microscopie optique

                                     ru оптическаямикроскопия

           Сукупність методів спо-      Совокупность методов на-

           стереження мікрооб'єк-       блюдения микоробЬектов с

           тів за допомогою різних      помощью различных оптиче-

           оптичних мікроскопів,        ских микроскопов, дающих

           які дають можливість         возможность рассматривать

           розглядати їх структуру      их структуру

     4.1.4 мікроскопічний кіль-      de Quantitative mikroskopische

           кісний аналіз                Strukturuntersuchung

           структури                 en microscopic guantitative

                                        analysis of structure

                                     fr analyse quantative micro-

                                        scopique d'une structure

                                     ru микроскопическийколичест-

                                        венный анализ структуры

           Метод, який побудований      Метод, основанный на из-

           на вимірюванні під мік-      мерении под микроскопом

           роскопом лінійних роз-       линейных размеров сечений

           мірів перерізів складо-      составных элементов струк-

           вих елементів структури      туры (частиц и пор) в пло-

           (частинок і пор) у пло-      скости среза материала

           щині зрізу матеріалу         (шлифа, аншлифа) и вычис-

           (шліфа, аншліфа) і обчи-     лении на основании получе-

           слення на підставі одер-     нных результатов измерения

           жаних результатів вимі-      параметров структуры

           рювання параметрів стру-

           ктури

    4.1.5 мікрознімання структури   de Strukturmikroaufnahme

                                    en structure photomicrography

                                    fr photomicrographie d'une

                                       structure

                                    ru микросъемка структуры

          Фото- або кінознімання       Фото- или киносъемка

          структури матеріалу,         структуры материала,

          що виконуються із збі-       выполненная с увеличением

          льшенням у 20-3500 ра-       в 20-3500 раз при помощи

          зів за допомогою опти-       оптических микроскопов

          чних мікроскопів

    4.1.6 шліф                      de Schliff

                                    en (micro) section metallo-

                                       graphic specimen

                                    fr section polie

                                    ru шлиф

          Препарат у вигляді тонкої    Препарат, представляющий

          прозорої пластинки дос-      собой тонкую прозрачную

          ліджуваного матеріалу        пластинку изучаемого мате-

          завтовшки 0,02-0,03 мм,      риала толщиной 0,02-0,03 мм,

          що вклеєна бальзамом між     вклеенную бальзамом между

          предметним і накривним       предметным и покровным сте-

          склом і призначений для      клом и предназначенный для

          вивчення під мікроскопом     изучения под микроскопом

          у прохідному світлі          в проходящем свете

    4.1.7 аншліф                    de Anschliff

          (непрозорийшліф)         en opaque (micro) section

                                       metallographic specimen

                                    fr lame mince opaque

                                    ru аншлиф (непрозрачный шлиф)

          Препарат у вигляді зра-      Препарат, представляющий

          зка матеріалу, одна          собой образец материала,

          сторона якого відшліфо-      одна сторона которого про-

          вана та відполірована        шліфована и отполирована до

          до дзеркального блиску,      зеркального блеска; пред-

          призначений для вивчення     назначен для изучения под

          під мікроскопом у відби-     микроскопом в отраженном

          тому світлі                  свете

    4.1.8 предметне скло            de Deckglas

                                    en (microskopic) slide

                                    fr porte-object (du microscope)

                                    ru предметное стекло

          Скляна пластинка, на         Стеклянная пластинка, на

          яку наклеюється зріз         которую наклеивается срез

          зразка матеріалу при         матриала при изготовлении

          виготовлені шліфа або        шлифа или помещается поро-

          розміщується порошок         шок материала для изучения

          матеріалу для вивчення       его в иммерсионных жидкос-

          його у імерсійних ріди-      тях

          нах

    4.1.9 накривнескло             de Objecktglas

                                    en cover glass

                                    fr couvre-objet

                                    ru покровноестекло

          Скляна пластинка, для        Стеклянная пластинка, пред-

          захисту препарату, що        назначенная для предохране-

          вивчається, від пилу         нения изучаемого препарата

          і пошкоджень                 пыли и повреждений

   4.1.10 бальзам                   de Balsam

                                    en balsam

                                    fr baume

                                    ru бальзам

          Складна суміш ефірних        Сложная смесь эфирных масел,

          мастил, смол, яка не-        смол, нерастворимая в воде

          розчинна у воді і            и твердеющая на воздухе, ис-

          твердне на повітрі,          пользуемая в качестве кле-

          що застосовується для        ющего компонента при изго-

          склеювання при виготов-      товлении шлифов

          ленні шліфів

4.2. Структура матеріалу, її елементи,складові

    4.2.1 структура матеріалу       de Stoffstruktur

                                    en material structure

                                    fr structure d'un

                                       mat[e2]riall               *

                                    ru структура материала

          Будова матеріалу, яка        Строение материала, опре-

          визначається абсолютним      деляемое абсолютным и от-

          та відносним розмірами,      носительным размерами,

          формою і характером          формой и характером повер-

          поверхні елементів стру-     хности элементов структуры

          ктури та їх просторовим      и их пространственным вза-

          взаємовідношенням            имоотношением

    4.2.2 макроструктура матеріалу  de Makrostoffstruktur

                                    en material macrostructure

                                    fr macrostructure d'un

                                       mat[e2]riall               *

                                    ru макроструктура материала

          Структура матеріалу,         Структура материала, эле-

          елементи якого роз-          менты которого различимы

          пізнаються неозброє-         невооруженным глазом

          ним оком

    4.2.3 мікроструктураматеріалу  de Mikrostoffstruktur

                                    en material microstructure

                                    fr microstructure d'un

                                       mat[e2]riall               *

                                    ru микроструктура материала

          Структура матеріалу,         Структура материала, эле-

          елементи якого роз-          менты которого различимы

          пізнаються тільки            только под микроскопом

          під мікроскопом

    4.2.4 структурна складова       de Gef[u1]gebestandteil       *

                                    en structure component

                                    fr constituant de structure

                                    ru структурная составляющая

          Частина структури мате-      Часть структуры материала,

          ріалу, яка має характе-      с характерными только для

          рні тільки для неї осо-      нее особенностями

          бливості

    4.2.5 зерниста структура        de K[o1]rnungstruktur         *

                                    en structure graininess

                                    fr granulosit[e2] de          *

                                       structure

                                    ru зернистая структура

          Структура матеріалу,         Структура материала, сос-

          яка складається вик-         тоящего исключительно из

          лючно з кристалічних         кристаллических зерен

          зерен

    4.2.6 базальнаструктура        de Balsamstruktur

                                    en balsam strukture

                                    fr structure de basall

                                    ru базальтоваяструктура

          Структура матеріалу,         Структура материала, в

          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-

          речовина повністю            ство полностью разобщает

          відокремлює зерна,           зерна, нигде непосредст-

          які ніде безпосере-          венно не соприкасающиеся

          дньо не стискаються          друг с другом

          одне з одним

    4.2.7 порова структура          de Porenstruktur

                                    en porous strukture

                                    fr structure poreuse

                                    ru поровая структура

          Структура матеріалу,         Структура материала, в

          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-

          речовина заповнює            ство полностью заполняет

          простір, який залиша-        пролстранство, остающееся

          ється між зернами, які       между более или менее

          більш або менш щільно        плотно соприкасающимися

          стикаються                   зернами

    4.2.8 контактна структура       de K[o1]ntaktstruktur         *

                                    fr structure de contact

                                    ru контактна  структура

          Структура матеріалу,         Структура материала, в

          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-

          речовина присутня            ство присутствует только

          тільки в місцях сти-         в местах соприкосновения

          кання зерен                  зерен

    4.2.9 плівкова структура        de Filmstruktur

                                    en pelliste strukture

                                    fr structure pelliculaire

                                    ru пленочная структура

          Структура матеріалу,         Структура материала, в

          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-

          речовина обволікає           ство обволакивает зерна

          зерна у вигляді тон-         в виде тонкой пленки

          коїплівки

   4.2.10 пори                      de Poren

                                    en pores

                                    fr pores

                                    ru поры

          Простір в об'ємі ма-         Пространство в обЬеме

          теріалу, не зайнятий         материала, не занятое

          речовиною матеріалу          веществом материала

   4.2.11 пористість загальна       de Gesamtporosit[a1]t         *

                                    en total porosity

                                    fr porosit[e2] ouverte totale *

                                    ru пористость общая

          Сумарний відносний           Суммарный относительный

          об'єм пор і порожнин,        обЬем пор и пустот, со-

          що містяться у мате-         держащихся в материале

          ріалі

   4.2.12 пористість відкрита       de Offene Porosit[a1]t        *

                                    en open  porosity

                                    fr porosit[e2] ouverte        *

                                    ru пористость открытая

          Сукупність з'єднаних         Совокупность соединенных

          між собою пор і порож-       между собой пор и пустот,

          нин, які сполучені з         сообщающихся с внешней

          зовнішнім середовищем        средой

   4.2.13 пористість закрита        de Geschlossene Porosit[a1]t  *

                                    en closed porosity

                                    fr porosit[e2] ferm[e2]e      *

                                    ru пористость закрытая

          Сукупність пор, які не       Совокупность пор, не сооб-

          мають сполучення між         щающихся между собой и вне-

          собою і зовнішнім сере-      шней средой

          довищем

   4.2.14 тріщини                   de Risse

                                    en cracks

                                    fr fissures

                                    ru трещины

          Розриви у матеріалі,         Разрывы в материале,

          видимі неозброєним           видимые невооруженным

          оком                         глазом

   4.2.15 мікротріщини              de Mikrorisse

                                    en microcracks

                                    fr microfissures

                                    ru микротрещины

          Розриви у матеріалі,         Разрывы в материале,

          видимі тільки під            видимые только с по-

          мікроскопом                  мощью микроскопа

   4.2.16 мінерал                   de Mineral

                                    en mineral

                                    fr min[e2]ral                 *

                                    ru минерал

          Кристалічне тіло,            Кристаллическое тело,

          приблизно однорідне          приблизительно одноро-

          за хімічним складом          дное по химическому со-

          і фізичними властивос-       ставу и физическим сво-

          тями, яке утворилось в       йствам, образовавшееся в

          результаті фізико-хі-        результате физико-хими-

          мічних процесів, що ві-      ческих процессов, проис-

          дбуваються у природі чи      ходящих в природе или

          штучних умовах               искусственных условиях

   4.2.17 кристал                   de Kristall

                                    en crystal

                                    fr cristal

                                    ru кристалл

          Тверде тіло, в якому         Твердое тело, в котором

          елементарні частинки         элементарные частицы

          (атоми, іони, молеку-        (атомы, ионы, молекулы)

          ли), розташовані за-         расположены закономерно

          кономірно за геометри-       по геометрическим зако-

          чними законами просто-       нам пространственных групп

          рових груп і відповід-       и соответствующих решеток

          них граток

   4.2.18 анізотропниймінерал      de Anisotroper Kristall

                                    en anisotrop mineral

                                    fr min[e2]ral anisotrope      *

                                    ru анизотропный минерал

          Мінерал, який має рі-        Минерал, который имеет

          зні фізичні властиво-        различные физические

          сті у різних напрямках,      свойства в различных на-

          і, зокрема, характери-       правлениях и, в частности,

          зується подвійним про-       характеризуется двойным

          менезаломленням при          лучепреломлением при про-

          проходженні світла           хождении света

   4.2.19 ізотропний мінерал        de Isotroper Kristall

                                    en isotrop mineral

                                    fr min[e2]ral isotrope      *

                                    ru изотропный минерал

          Мінерал, який має од-        Минерал, который имеет

          накові фізичні властиво-     одинаковые физические

          сті у різних напрямках       свойства в различных на-

          і при проходженні світла     правлениях и при прохож-

          не має подвійного проме-     дении света не имеет

          заломлення                   двойного лучепреломления

4.3 Методи вимірювання і визначенняпараметрів структури

    4.3.1 метод                     de Verfahren

                                    en method

                                    fr m[e2]thode                 *

                                    ru метод

          Сукупність заходів або       Совокупность приемов или

          операцій для розв'язан-      операций по решению кон-

          ня конкретного завдання      кретной задачи при рабо-

          при роботі на певному        те на конкретном обору-

          обладнанні                   довании

    4.3.2 параметри структури       de Strukturparameter

                                    en structure parameter

                                    fr param[e2]tres de structure *

                                    ru параметры структуры

          Величина, яка характе-       Величина, характеризующая

          ризує властивості            свойства структуры матери-

          структури матеріалу          ала

    4.3.3 вимірюваний об'єкт        de Messobjekt

                                    en measured object

                                    fr object [a4] mesurer        *

                                    ru измеряемый обЬект

          Об'єкт, одна або де-         ОбЬект, одна или несколь-

          кілько характеристик         ко характеристик (измеря-

          (вимірювання величин)        емых величин) которого оп-

          якого визначаються           ределяются посредством из-

          шляхом вимірювання           мерений

    4.3.4 фотометричні оптичні      de Photometrisch-optische

          вимірювання                  Messunge

                                    en optical photometric

                                       measurenments

                                    fr mesures optiques

                                       photom[e2]triques          *

                                    ru фотометрические оптичес-

                                       кие измерения

          Вимірювання, які про-        Измерения, проводимые с

          водяться з використан-       использованием фотоэлек-

          ням фотоелектронних          тронных приборов

          приладів

    4.3.5 візуальний підрахунок     de Visuelle Berechnung der

          параметрівструктури         Strukturparameter

                                    en visual calculation  of

                                       structural parameters

                                   fr calcul visuel des

                                       param[e2]tres structuraux  *

                                    ru визуальныйподсчетпара-

                                       метров структуры

          Метод, побудований на        Метод, основанный на срав-

          порівнянні кількості         нении количества составных

          складових частин струк-      частей структуры в поле

          тури в полі зору мікро-      зрения микроскопа с норма-

          скопа з нормативними         тивными таблицами

          таблицями

    4.3.6 планіметричний підра-     de Planimetrische Berechnung

          хунок параметрів стру-       der Strukturparameter

          ктури                     en planimetric calculation

                                       of structural parameters

                                    fr calcul planim[e2]trigue    *

                                       des param[e2]tres

                                       structuraux                *

                                    ru планиметрический подсчет

                                       параметров структуры

          Метод, побудований на        Метод, основанный на под-

          підрахунку суми площ         счете суммы площадей сос-

          складових частин струк-      тавных частей структуры

          тури (у шліфі або ан-        (в шлифе или аншлифе) с

          шліфі) за допомогою пла-     помощью планиметрической

          німетричної сітки у ква-     сетки в квадратно-сетчатом

          дратному сітчастому          окуляр-микрометре

          окуляр-мікрометрі

    4.3.7 лінійнийпідрахунок       de Lineare Berechnung der

          параметрівструктури         Strukturparameter

                                    en linear  calculation

                                       of structural parameters

                                    fr calcul lin[e2]aire des     *

                                       param[e2]tres structuraux  *

                                    ru линейныйподсчет

                                       параметров структуры

          Метод, побудований на        Метод, основанный на подс-

          підрахунку суми площ         счете суммы площадей сос-

          складових частин струк-      тавных частей структуры

          тури (у шліфі або ан-        (в шлифе или аншлифе) с

          шліфі) за допомогою          помощью линейного окуляр-

          лінійного окуляр-мікро-      микрометра или счетных

          метра або лічильних          приборов

          приладів

    4.3.8 фотоелектронний підра-    de Photoelektronische

          хунок параметрів стру-       Berechnung der

          ктури                        Strukturparameter

                                    en photoelectron calculation

                                       of structural parameters

                                    fr calcul photo[e2]lectro-    *

                                       nique des param[e2]tres

                                       structuraux                *

                                    ru фотоэлектронный подсчет

                                       параметров структуры

          Метод, побудований на        Метод, основанный на изме-

          вимірюваннях інтенсив-       рениях интенсивности сум-

          ності сумарного потоку       марного потока отраженного

          відбитого випромінюва-       излучения на фотоэлектрон-

          ння на фотоелектронних       ных установках

          установах

    4.3.9 коефіцієнт нерівномір-    de Ungleichf[o1]rmigkeitsgrad *

          ності                     en irregularity factor

                                    fr facteur d'irr[e2]gula-     *

                                       rit[e2]                    *

                                    ru коффициент неравномерности

          Відношення максималь-        Отношение максимального и

          ного і мінімального          минимального линейных раз-

          лінійних розмірів ча-        меров частиц во взаимно

          стинок у взаємноперпен-      перпендикулярных направле-

          дикулярних напрямках         ниях

   4.3.10 коефіцієнт функції        de Partikelverteilungsfun-

          розподілучастинок           ktionskoeffizient

                                    en function factor of

                                       particle distribution

                                    fr facteur de fonction de

                                       distribution den parti-

                                       cules

                                    ru коффициентфункциираспре-

                                       ления частиц

          Відношення квадратич-        Отношение квадратичного

          ного відхилення раді-        отклонения радиусов частиц

          усів частинок до різ-        к разнице максимального и

          ниці максимального і         минимального радиусов

          мінімального радіусів        частиц

          частинок

   4.3.11 ціна умовної одиниці      de Wert der konventionellen

          вимірювання                  Masseinkeit

                                    en value of an of measu-

                                       rement

                                    fr valeuer d'une unit[e2]     *

                                       de mesure

                                    ru цена условной единицы

                                       измерения

          Показник перерахунку         Показатель пересчета

          одиниць вимірювання          единиц измерения при-

          приладу у натуральні         бора в натуральные

          одиниці довжини              единицы длины

   4.3.12 об'ємний вміст компо-     de Volumenkomponentenge-

          нентавматеріалі            halt des Stoffes

                                    en volume proportion of a

                                       component in the

                                       material

                                    fr teneur volumigue on

                                       composant dans le

                                       mat[e2]rial                *

                                    ru обЬемное содержание компо-

                                       нента в материале

          Відношення об'єму ча-        Отношение обЬема частиц

          стинок даного компо-         данного компонента к об-

          нента до загального          щему обЬему материала

          об'єму матеріалу

   4.3.13 середня площа перері-     de Partikelschnittmittel-

          зів частинок (кругів)        fl[a1]che                  *

                                    en average area of particle

                                       section (circleas)

                                    fr surfase moyenne des section

                                       de particules (cercles)

                                    ru средняя площадь сечений

                                       частиц (кругов)

          Величина, яка характе-       Величина, характеризуемая

          ризується сумарною           суммарной площадью частиц

          площею частинок даного       данного компонента на

          компонента на зрізі,         срезе, отнесенной к коли-

          віднесеною до кількості      честву тих частиц

          цих частинок

   4.3.14 середньоарифметичний      de Mittelarithmetischer

          радіус частинок              Partikelradius             *

                                    en arithmetic mean radius

                                       of particles

                                    fr rayon de moyenne arith-

                                       m[e2]tigue des particules  *

                                    ru среднеарифметический ра-

                                       диус частиц

          Відношення сумарної          Отношение суммарной длины

          довжини радіусів ча-         радиусов частиц к количе-

          стинок до кількості          ству этих частиц

          цих частинок

   4.3.15 середньоарифметичний      de Mittelarithmetischer

          радіус частинок у            Schliffpartikelradius

          шліфі                     en arithmetic mean radius

                                       of particles in the

                                       metallographig spesimen

                                    fr rayon de moyenne arith-

                                       m[e2]tigue des particules *

                                       dans la section polie

                                    ru среднеарифметическийра-

                                       диус частиц в шлифе

          Відношення сумарної          Отношение суммарной длины

          довжини радіусів всіх        радиусов всех частиц дан-

          частинок даного компа-       ного компонента на срезе

          нента на зрізі до кіль-      к количеству этих частиц

          кості цих частинок

   4.3.16 середній об'єм            de Rartikelmittelvilumes

          частинок                  en average volume of

                                       particles

                                    fr volume moyen de particules

                                    ru среднийобЬемчастиц

          Відношення сумарної          Отношение суммарной длины

          довжини радіусів всіх        радиусов всех частиц дан-

          частинок даного компа-       ного компонента на срезе

          нента на зрізі до кіль-      к количеству этих частиц

          кості цих частинок

   4.3.17 середньоарифметична       de Mittelarithmetische

          хорда                        Sehne

                                    en arithmetic mean chord

                                    fr corde de moyenne arith-

                                       metigue

                                    ru среднеарифметическая

                                       хорда

          Відношення суми від-         Отношение суммы отрезков

          різків в контурі час-        в контуре частиц, обра-

          тинок, які утворюються       зуемых от пересечения пе-

          перетином періметрів         риметров сечения частиц

          перерізів частинок сі-       секущей, проведленной в

          чною, що проводиться в       плоскости шлифа к общему

          площині шліфа до зага-       количеству этих отрезков

          льної кількості цих

          відрізків

     4.4 Апаратура та її конструктивніелементи

    4.4.1 мікроскоп                 de Mikroskop

                                    en microscope

                                    fr microscope

                                    ru микроскоп

          Прилад, який дозволяє        Прибор, позволяющий полу-

          одержувати збільшене         чать увеличенное изобра-

          зображення малих об'є-       жение малых обЬектов и

          ктів та їх деталей,          их деталей, невидимых

          невидимих неозброєним        невооруженным глазом

          оком

    4.4.2 світловий мікроскоп       de Lichtmikroskop

                                    en light microscope

                                    fr microscope de lumi[e2]re   *

                                    ru световой микроскоп

          Мікроскоп, який формує       Микроскоп, формирующий

          зображення об'єкта з         изображение обЬекта с ис-

          використанням світло-        пользованием светового из-

          вого випромінювання,         лучения, имеющий не менее,

          має не менш ніж двусту-      чем двухступенчатое увели-

          пеневе збільшення і          чение и позволяющий делать

          дозволяє робити видими-      видимыми детали обЬекта,

          ми деталі об'єкта, що        не различимые невооружен-

          не розпізнаються неоз-       ным взглядом

          броєним оком

    4.4.3 поляризаційний            de Polarisationsmikroskop

          мікроскоп                 en polarizing microscope

                                    fr microscope polarisant

                                    ru поляризационныймикроскоп

          Мікроскоп, призначений       Микроскоп, предназначе-

          для (якісного і кіль-        ный для (качественного

          кісного вивчення) вста-      и количественного изуче-

          новлення оптичних ха-        ния) определения оптиче-

          рактеристик анізотроп-       ских характеристик ани-

          них мікрооб'єктів з ви-      зотропных микробЬектов

          користанням поляризації      с использованием поляри-

          світла                       зации света

    4.4.4 електронний               de Elektronenmikroskop

          мікроскоп                 en electron microscope

                                    fr microscope [e2]lectronique *

                                    ru электронный микроскоп

          Мікроскоп, який формує       Микроскоп, формирующий

          зображення об'єкта           изображение обЬекта

          електронним пучком і         электронним пучком и сред-

          засобами електронної         ствами электронной оптики

          оптики

    4.4.5 стереоскопічний           de Stereopolarisationsmikro-

          поляризаційний               skop

          мікроскоп                 en microscope ster[e2]osco-   *

                                       pique polarizant

                                    fr microscope polarisant

                                    ru стереоскопическийполяри-

                                       зационный микроскоп

          Мікроскоп, призначений       Микроскоп, предназначе-

          для дослідження об'єк-       ный для исследования обЬ-

          тів у прохідному, від-       ектов в проходящем, отра-

          битому, звичайному і         женном, обыкновенном и по-

          поляризованому світлі і      ляризованном свете и обес-

          забезпечує одержання         печивающий получение обЬе-

          об'ємного зображення         много изображения обЬекта

          об'єкта

    4.4.6 металографічний           de Metallmikroskop

          мікроскоп                 en m[e2]tallographic          *

                                       microscope

                                    fr microscope m[e2]tallo-     *

                                       graphique

                                    ru металлографический

                                       микроскоп

          Мікроскоп загального         Микроскоп общего назна-

          призначення для дос-         чения для исследований

          лідження непрозорих          непрозрачных обЬектов в

          об'єктів у відбитому         отраженном свете

          світлі

    4.4.7 вимірювальний             de Messmikroskop

          мікроскоп                 en measuring microscope

                                    fr microscope de mesurage

                                    ru измерительный микроскоп

          Прилад для вимірюван-        Прибор для измерения

          ня лінійних і кутових        линейных и угловых

          величин, візирним при-       величин, визирным уст-

          строєм якого є оптичний      ройством которого явля-

          мікроскоп                    ется оптический микроскоп

    4.4.8 мікротом                  de Mikrotom

                                    en microtome

                                    fr microtome

                                    ru микротом

          Інструмент для одер-         Инструмент для получения

          жання тонких зрізів          тонких срезов с образца

          із зразка матеріалу          материала для изучения

          для вивчення під мі-         под микроскопом

          кроскопом

    4.4.9 мікрометр                 de Mikrometer

                                    en micrometer

                                    fr microm[e2]tre              *

                                    ru микрометр

          Прилад для вимірюва-         Прибор для измерения

          ння лінійних розмірів        линейных размеров с

          з використанням мікро-       использованием микро-

          метричної гвинтової          метрической винтовой

          пари, мікрогвинти якої       пары, микровинты которой

          з'єднані з відліковим        соеденены с отсчетным

          пристроєм                    устройством

   4.4.10 мікроскопічний            de Intergriermikroskopanlage

          інтеграційний             en integral microscopic device

          пристрій                  fr dispositif microscopique

                                       int[e2]gral

                                    ru микроскопическое интеграци-

                                       онное устройство

          Прилад для кількісного       Прибор для количественного

          аналізу структури ма-        анализа структуры матери-

          теріалу оптико-геомет-       ала оптико-геометрическим

          ричним методом у про-        методом в проходящем и от-

          хідному і відбитому          раженном свете при визуа-

          світлі при візуальному       льном наблюдении

          спостереженні

   4.4.11 границя розділення        de Mikroskopgrenzaufl[o1]sung *

          мікроскопа                en resolution limit of a

                                       light microscope

                                    fr limite de r[e2]solition    *

                                       du microscope

                                    ru предел разрешения

                                       микроскопа

          Мінімальна відстань          Минимальное расстояние

          між двома елементами         между двумя элементами

          об'єкта, які ще роз-         обЬекта, еще различимыми

          різняються оком при          глазом при наблюдении в

          спостереженні у мікро-       микроскоп

          скоп

   4.4.12 розділення                de Mikroskopaufl[o1]gaver-    *

          мікроскопа                   m[o1]gen                   *

                                    en resolving power of a

                                       microscope

                                    fr pouvoir s[e2]parateur      *

                                       du microscope

                                    ru разрешающая способность

                                       микроскопа

          Величина, обернена           Величина, обратная пре-

          до границі розділення        делу разрешения микрос-

          мікроскопа                   копа

   4.4.13 глибина різкості          de Mikroskopsch[a1]fen-       *

          мікроскопа                   tiefe

                                    en depth of focus of the

                                       microscope

                                    fr profondeuer de foyer

                                       du microscope

                                    ru глубина резкости микро-

                                       скопа

          Відстань вздовж опти-        Расстояние вдоль опти-

          чної осі мікроскопа,         ческой оси микроскопа,

          у межах якої забезпе-        в пределах которого обе-

          чується можливість           спечивается возможность

          спостереження різкого        наблюдения резкого изоб-

          зображення об'ємного         ражения обЬемного обЬекта

          об'єкта

Абетковий покажчик українських термінів

аналіз структури мікроскопічний кількісний ............. 4.1.4

аналіз  фізико-хімічний кількісний ..................... 4.1.1

аншліф (непрозорий шліф) ............................... 4.1.7

бальзам ................................................ 4.1.10

вимірювання фотометричні оптичні ....................... 4.3.4

вміст компоннета в матеріалі об'ємний .................. 4.3.12

глибина різкості мікроскопа ............................ 4.4.13

границя розділення мікроскопа .......................... 4.4.11

здатність мікроскопа роздільна ......................... 4.4.12

коефіцієнт нерівномірності ............................. 4.3.9

коефіцієнт функції розподілу частинок .................. 4.3.10

кристал ................................................ 4.2.17

макроструктура матеріалу ............................... 4.2.2

метод .................................................. 4.3.1

мікрознімання структури ................................ 4.1.5

мікрометр .............................................. 4.4.9

мікроскоп .............................................. 4.4.1

мікроскоп вимірювальний ................................ 4.4.7

мікроскоп електронний .................................. 4.4.4

мікроскопія оптична .................................... 4.1.3

мікроскоп металографічний .............................. 4.4.6

мікроскоп поляризаційний ............................... 4.4.3

мікроскоп поляризаційний стереоскопічний                 4.4.5

мікроскоп світловий .................................... 4.4.2

мікроструктура матеріалу ............................... 4.2.3

мікротом ............................................... 4.4.8

мікротріщини ........................................... 4.2.15

мінерал ................................................ 4.2.16

мінерал анізотропний ................................... 4.2.18

мінерал ізотропний ..................................... 4.2.19

об'єкт вимірювання ..................................... 4.3.3

об'єм частинок середній ................................ 4.3.16

оцінка структури кількісна ............................. 4.1.2

параметри структури .................................... 4.3.2

підрахунок параметрів структури візуальний ............. 4.3.5

підрахунок параметрів структури лінійний ............... 4.3.7

підрахунок параметрів структури фотоелектронний ........ 4.3.8

підрахунок параметрів структури планіметричний ......... 4.3.6

площа перерізів частинок (кругів) середня .............. 4.3.13

пори ................................................... 4.2.10

пористість відкрита .................................... 4.2.12

пористість загальна .................................... 4.2.11

пористість закрита ..................................... 4.2.13

пристрій інтеграційний мікроскопічний .................. 4.4.10

радіус частинок середньоарифметичний ................... 4.3.14

радіус частинок у шліфі середньоарифметичний ........... 4.3.15

складова структурна .................................... 4.2.4

скло накривне .......................................... 4.1.9

скло предметне ......................................... 4.1.8

структура базальна ..................................... 4.2.6

структура зерниста ..................................... 4.2.5

структура контактна .................................... 4.2.8

структура матеріалу .................................... 4.2.1

структура плівкова ..................................... 4.2.9

структура порова ....................................... 4.2.7

тріщини ................................................ 4.2.14

хорда середньоарифметична .............................. 4.3.17

ціна умовної одиниці вимірювання .......................4.3.11

шліф ................................................... 4.1.6

Абетковий покажчик німецьких термінів

Anisotroper Kristall ................................... 4.2.18

Anschliff .............................................. 4.1.7

Balsam ................................................. 4.1.10

Balsamstruktur ......................................... 4.2.6

Deckglas ............................................... 4.1.8

Elektronenmikroskop .................................... 4.4.4

Filmstruktur ........................................... 4.2.9

Gef[u1]gebestandteil ................................... 4.2.4   *

Gesamtporosit[a1]t ..................................... 4.2.11  *

Geschlossene Porosit[a1]t .............................. 4.2.13  *

Intergriermikroskopanlage .............................. 4.4.10

Isotroper Kristall ..................................... 4.2.19

K[o1]ntaktstruktur ..................................... 4.2.8   *

K[o1]rnungstruktur ..................................... 4.2.5   *

Kristall ............................................... 4.2.17

Lichtmikroskop ......................................... 4.4.2

Lineare Berechnung der Strukturparameter ............... 4.3.7

Makrostoffstruktur ..................................... 4.2.2

Messmikroskop .......................................... 4.4.7

Messobjekt ............................................. 4.3.3

Metallmikroskop ........................................ 4.4.6

Mikrometer ............................................. 4.4.9

Mikrorisse ............................................. 4.2.15

Mikroskop .............................................. 4.4.1

Mikroskopgrenzaufl[o1]sung ............................. 4.4.11  *

Mikroskopaufl[o1]gaverm[o1]gen ......................... 4.4.12  *

Mikroskopsch[a1]fentiefe ............................... 4.4.13  *

Mikrostoffstruktur ..................................... 4.2.3

Mikrotom ............................................... 4.4.8

Mineral ................................................ 4.2.16

Mittelarithmetische Sehne .............................. 4.3.17

Mittelarithmetischer Partikelradius .................... 4.3.14

Mittelarithmetischer Schliffpartikelradius ............. 4.3.15

Objecktglas ............................................ 4.1.9

Offene Porosit[a1]t .................................... 4.2.12  *

Optische Mikroskopie ................................... 4.1.3

Rartikelmittelvilumes .................................. 4.3.16

Partikelschnittmittelfl[a1]che ......................... 4.3.13  *

Partikelverteilungsfunktionskoeffizient ................ 4.3.10

Photoelektronische Berechnung der Strukturparameter .... 4.3.8

Photometrisch-optische Messunge ........................ 4.3.4

Planimetrische Berechnung der Strukturparameter ........ 4.3.6

Polarisationsmikroskop ................................. 4.4.3

Poren .................................................. 4.2.10

Porenstruktur .......................................... 4.2.7

Quantitative mikroskopische Strukturuntersuchung ....... 4.1.4

Quantitative physikalisch-chemische Analyse ............ 4.1.1

Quantitative Strukturabsch[a1]tzung .................... 4.1.2   *

Risse .................................................. 4.2.14

Schliff ................................................ 4.1.6

Stereopolarisationsmikroskop ........................... 4.4.5

Stoffstruktur .......................................... 4.2.1

Strukturmikroaufnahme .................................. 4.1.5

Strukturparameter ...................................... 4.3.2

Ungleichf[o1]rmigkeitsgrad ............................. 4.3.9   *

Verfahren .............................................. 4.3.1

Visuelle Berechnung der Strukturparameter .............. 4.3.5

Volumenkomponentengehalt des Stoffes ................... 4.3.12

Wert der konventionellen Masseinkeit ................... 4.3.11

Абетковий покажчик англійських термінів

anisotrop mineral ...................................... 4.2.18

arithmetic mean chord .................................. 4.3.17

arithmetic mean radius of particles .................... 4.3.14

arithmetic mean radius of particles in the

       metallographic spesimen ......................... 4.3.15

average area of particle section (circleas) ............ 4.3.13

average volume of particles ............................ 4.3.16

balsam ................................................. 4.1.10

balsam strukture ....................................... 4.2.6

closed porosity ........................................ 4.2.13

contact strukture ...................................... 4.2.8

cover glass ............................................ 4.1.9

cracks ................................................. 4.2.14

crystal ................................................ 4.2.17

depth of focus of the microscope ....................... 4.4.13

electron microscope .................................... 4.4.4

function factor of particle distribution ............... 4.3.10

integral microscopic device ............................ 4.4.10

irregularity factor .................................... 4.3.9

isotrop mineral ........................................ 4.2.19

light microscope   ..................................... 4.4.2

linear  calculation of structural parameters ........... 4.3.7

material macrostructure ................................ 4.2.2

material microstructure ................................ 4.2.3

material structure ..................................... 4.2.1

measured object ........................................ 4.3.3

measuring microscope ................................... 4.4.7

m[e2]tallographic microscope ........................... 4.4.6

method ................................................. 4.3.1

microcracks ............................................ 4.2.15

micrometer ............................................. 4.4.9

microscope ............................................. 4.4.1

microscopic guantitative analysis of structure ......... 4.1.4

(microskopic) slide .................................... 4.1.8

(micro) section metallographic specimen ................ 4.1.6

microtome .............................................. 4.4.8

mineral ................................................ 4.2.16

opaque (micro) section metallographic specimen ......... 4.1.7

open  porosity ......................................... 4.2.12

optical microscopy ..................................... 4.1.3

optical photometric measurenments ...................... 4.3.4

pelliste strukture ..................................... 4.2.9

photoelectron calculation of structural parameters ..... 4.3.8

planimetric calculation of structural parameters ....... 4.3.6

polarizing microscope .................................. 4.4.3

pores .................................................. 4.2.10

porous strukture ....................................... 4.2.7

quantitative physical and chemical analysis ............ 4.1.1

quantitative evaluation of a structure ................. 4.1.2

resolution limit of a light microscope ................. 4.4.11

resolving power of a microscope ........................ 4.4.12

ster[e2]oscopique polarisant microscope ................ 4.4.5

structure component .................................... 4.2.4

structure graininess ................................... 4.2.5

structure parameter .................................... 4.3.2

strukture photomicrography ............................. 4.1.5

total porosity ......................................... 4.2.11

value of an of measurement ............................. 4.3.11

visual calculation  of structural parameters ........... 4.3.5

volume proportion of a component in the material ....... 4.3.12

Абетковий покажчик французьких термінів

analyse quantative microscopique d'une structure ....... 4.1.4

analyse quantative  physico-chimique ................... 4.1.1

baume .................................................. 4.1.10

calcul lin[e2]aire des param[e2]tres structuraux ....... 4.3.7   *

calcul photo[e2]lectronique des param[e2]tres

       structuraux ..................................... 4.3.8   *

calcul visuel des param[e2]tres structuraux ............ 4.3.5   *

calcul planim[e2]trigue des param[e2]tres

       structuraux ..................................... 4.3.6   *

corde de moyenne arithmetigue .......................... 4.3.17

constituant de structure ............................... 4.2.4

couvre-objet ........................................... 4.1.9

cristal ................................................ 4.2.17

dispositif microscopique int[e2]gral ................... 4.4.10  *

evalution quantative d'une structure ................... 4.1.2

facteur de fonction de distribution den particules ..... 4.3.10

facteur d'irr[e2]gularit[e2] ........................... 4.3.9   *

fissures ............................................... 4.2.14

granulosit[e2] de structure ............................ 4.2.5   *

lame mince opaque ...................................... 4.1.7

limite de r[e2]solition du microscope .................. 4.4.11  *

macrostructure d'un mat[e2]riall ....................... 4.2.2   *

m[e2]thode ............................................. 4.3.1   *

mesures optiques photom[e2]triques ..................... 4.3.4   *

microfissures .......................................... 4.2.15

microm[e2]tre .......................................... 4.4.9   *

microscope ............................................. 4.4.1

microscope de lumi[e2]re ............................... 4.4.2   *

microscope de mesurage ................................. 4.4.7

microscope [e2]lectronique ............................. 4.4.4   *

microscope m[e2]tallographique ......................... 4.4.6   *

microscope polarisant .................................. 4.4.3

microscope st[e2]r[e2]oscopique polarisant ............. 4.4.5   *

microscopie optique .................................... 4.1.3

microstructure d'un mat[e2]riall ....................... 4.2.3   *

microtome .............................................. 4.4.8

min[e2]ral ............................................. 4.2.16  *

min[e2]ral anisotrope .................................. 4.2.18  *

min[e2]ral isotrope .................................... 4.2.19  *

object [a4] mesurer .................................... 4.3.3   *

param[e2]tres de structure ............................. 4.3.2   *

photomicrographie d'une structure ...................... 4.1.5

pores .................................................. 4.2.10

porosit[e2] ferm[e2]e .................................. 4.2.13  *

porosit[e2] ouverte .................................... 4.2.12  *

porosit[e2] ouverte totale ............................. 4.2.11  *

porte-object (du microscope) ........................... 4.1.8

pouvoir s[e2]parateur du microscope .................... 4.4.12

profondeuer de foyer du microscope ..................... 4.4.13

rayon de moyenne arithm[e2]tigue des particules

      dans la section polie ............................ 4.3.15

rayon de moyenne arithm[e2]tigue des particules ........ 4.3.14  *

section polie .......................................... 4.1.6

structure de basall .................................... 4.2.6

structure de contact ................................... 4.2.8

structure d'un mat[e2]riall ............................ 4.2.1  *

structure pelliculaire ................................. 4.2.9

structure poreuse ...................................... 4.2.7

surfase moyenne des section de particules (cercles) .... 4.3.13

teneur volumigue on composant dans le mat[e2]rial ...... 4.3.12  *

valeuer d'une unit[e2] de mesure ....................... 4.3.11

volume moyen de particules ............................. 4.3.16

Абетковий покажчик російських термінів

анализ структуры микроскопический количественный ....... 4.1.4

анализ  физико-химический количественный ............... 4.1.1

аншлиф (непрозрачный шлиф) ............................. 4.1.7

бальзам ................................................ 4.1.10

глубина резкости микроскопа ............................ 4.4.13

измерения фотометрические оптические ................... 4.3.4

коффициент неравномерности ............................. 4.3.9

коффициент функции распреления частиц .................. 4.3.10

кристалл ............................................... 4.2.17

макроструктура материала ............................... 4.2.2

метод .................................................. 4.3.1

микрометр .............................................. 4.4.9

микроскоп .............................................. 4.4.1

микроскоп измерительный ................................ 4.4.7

микроскоп металлографический ........................... 4.4.6

микроскоп световой ..................................... 4.4.2

микроскоп поляризационный .............................. 4.4.3

микроскоп стереоскопический поляризационный ............ 4.4.5

микроскоп электронный .................................. 4.4.4

микроскопия оптическая ................................. 4.1.3

микроструктура материала ............................... 4.2.3

микросъемка структуры .................................. 4.1.5

микротом ............................................... 4.4.8

микротрещины ........................................... 4.2.15

минерал ................................................ 4.2.16

минерал анизотропный ................................... 4.2.18

минерал изотропный ..................................... 4.2.19

обЬект измеряемый ...................................... 4.3.3

обЬем частиц средний ................................... 4.3.16

оценка структуры количественная ........................ 4.1.2

параметры структуры .................................... 4.3.2

площадь сечений частиц (кругов) средняя ................ 4.3.13

подсчет параметров структуры визуальный ................ 4.3.5

подсчет параметров структуры линейный .................. 4.3.7

подсчет параметров структуры планиметрический .......... 4.3.6

подсчет параметров структуры фотоэлектронный ........... 4.3.8

пористость закрытая .................................... 4.2.13

пористость общая ....................................... 4.2.11

пористость открытая .................................... 4.2.12

поры ................................................... 4.2.10

предел разрешения микроскопа ........................... 4.4.11

радиус частиц в шлифе среднеарифметический ............. 4.3.15

радиус частиц среднеарифметический ..................... 4.3.14

содержание компонента в материале обЬемное ............. 4.3.12

составляющая структурная ............................... 4.2.4

способность микроскопа разрешающая ..................... 4.4.12

стекло покровное ....................................... 4.1.9

стекло предметное ...................................... 4.1.8

структура базальтовая .................................. 4.2.6

структура зернистая  ................................... 4.2.5

структура контактная ................................... 4.2.8

структура материала .................................... 4.2.1

структура пленочная .................................... 4.2.9

структура поровая ...................................... 4.2.7

трещины ................................................ 4.2.14

устройство микроскопическое интеграционное ............. 4.4.10

хорда среднеарифметическая ............................. 4.3.17

цена условной единицы измерения ........................ 4.3.11

шлиф ................................................... 4.1.6

         УДК 006.354:543.4

         Ключові слова:

                       абетковий покажчик, аналіз структури,

                       аншліф, визначення, кристал, мінерал,

                       оптична мікроскопія, пористість, термін,

                       фокусування, шліф.

          Примітка.

                 */ цифри за літерами в квадратних дужках

                    відповідають значенням в таблиці

                    відповідності символів

 

   •  

     

    Выбор редакции: