ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

Оцените
(0 голосов)

Система лицензирования и сертификации в строительстве

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГЛАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Основные положения

Building licensing and certification system

BUILDING CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

IN ACCORDING TECHNICAL REGULATIONS

Basic principles

Скачать ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

Чинний від 2008-07-01

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення оцінювання відповідності в будівництві згідно з "Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд" [1 ] (далі - Технічний регламент).

Стандарт застосовується під час організації робіт з оцінювання відповідності будівельних виробів, будівель і споруд (далі - продукція) на відповідність встановленим вимогам.

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.1-2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять.

3   ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені в Законах України "Про стандартизацію" [2], "Про підтвердження відповідності" [3], "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" [4], ДСТУ 1.1, а також наведені нижче.

3.1 оцінювання відповідності

Сукупність організаційної структури, правил та ресурсів для здійснення процедури оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам.

3.2 встановлені вимоги

Вимоги до продукції, Ідо визначені технічними регламентами, регламентними технічними умовами та будівельними нормами.

3.3 ідентифікація продукції

Процедура, за допомогою якої встановлюється тотожність поданої на оцінювання відповідності продукції її найменуванню та іншим характерним ознакам, що дозволяють однозначно співвіднести цю продукцію з документом, виданим за результатами оцінювання відповідності.

3.4 заявник

Виробник, постачальник, які звернулися з заявкою на проведення робіт із підтвердження відповідності.

3.5 нагляд за проведенням робіт з оцінювання відповідності

Систематичне спостереження за діяльністю з оцінювання відповідності з метою встановлення що ця робота здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

3.6 національний знак відповідності

Визначений Кабінетом Міністрів України знак, що підтверджує відповідність маркованої ним продукції встановленим вимогам.


 

4   МЕТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

Діяльність учасників оцінювання відповідності спрямована на досягнення таких цілей:

-   забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, безпеки експлуатації, механічного опору та стійкості, пожежної безпеки продукції, енергозаощадження, захисту довкілля;

-   забезпечення захисту прав споживачів, запобігання недобросовісній конкуренції;

-   задоволення потреб виробників (постачальників) в оцінюванні відповідності продукції задля підвищення конкурентоздатності, розширення ринків збуту тощо.

5   ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

5.1Оцінювання відповідності повинно забезпечувати:

-   неупередженість, прозорість та доступність процедур оцінювання відповідності;

-   об'єктивність та достовірність результатів оцінювання відповідності продукції;

-   ідентичність процедур оцінювання відповідності продукції вітчизняного та іноземного походження;

-   конфіденційність інформації, отриманої в результаті здійснення процедур оцінювання від повідності;

-   інформування всіх зацікавлених сторін щодо встановлених вимог до продукції та процедур оцінювання відповідності.

5.2  Неупередженість, прозорість та доступність процедур оцінювання відповідності забезпечуються:

-   незалежністю призначених органів з оцінювання відповідності та їх персоналу від усіх зацікавлених у результатах оцінювання сторін;

-   докладним описом процедур оцінювання відповідності в регламентних технічних умовах;

-   наданням рівного доступу всім виробникам (постачальникам) продукції до процедур оцінювання відповідності;

-  оприлюдненням відомостей про період здійснення кожної процедури оцінювання відповідності.

5.3. Об'єктивність та достовірність результатів оцінювання відповідності продукції забезпечується призначенням компетентних органів з оцінювання відповідності, а також атестацією аудиторів із сертифікації згідно з законом України "Про підтвердження відповідності" [3].

5.4Ідентичність процедур оцінювання відповідності продукції вітчизняного та іноземного походження вимагається чинним законодавством.

5.5Конфіденційність інформації, отриманої в результаті здійснення процедур оцінювання відповідності, забезпечується:

- встановленням вимог дотримання конфіденційності в посадових інструкціях персоналу органу з оцінювання відповідності, трудових угодах між органом та фахівцями інших організацій, що залучаються до робіт з оцінювання відповідності;

- конфіденційністю документації та протоколів органу з оцінювання відповідності.

5.6Інформування всіх зацікавлених сторін щодо встановлених вимог до продукції та процедур оцінювання відповідності забезпечується:

- публікацією технічних регламентів в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України";

- виданням переліків регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту;

- публікацією в офіційному виданні інформації про призначені органи з оцінювання відповідності;

- здійсненням інформаційного забезпечення з питань підтвердження відповідності.

6 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ ТА ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ

6.1Організаційну структуру оцінювання відповідності у будівництві утворюють (додаток А):

- Мінрегіонбуд України;

- Держспоживстандарт України;

- організаційно-методичний центр оцінювання відповідності;

- органи з оцінювання відповідності:

•   органи сертифікації;

•   випробувальні лабораторії (центри);

- персонал (штат аудиторів).

6.2Мінрегіонбуд України виконує такі функції:

- здійснює технічне регулювання у визначеній сфері діяльності, зокрема, розробляє проекти технічних регламентів;

- формує мережу органів з сертифікації - учасників оцінювання відповідності, надаючи пропозиції щодо їх призначення Держспоживстандарту України;

- формує мережу випробувальних лабораторій (центрів) - учасників оцінювання відповідності, надаючи їм призначення на сферу діяльності (центри);

-   проводить разом із Держспоживстандартом України перевірки органів із сертифікації в процесі здійс

 

нення процедури їх призначення;

- здійснює перевірку випробувальних лабораторій (центрів) у процесі здійснення процедури їх призначення;

- організує і координує діяльність учасників оцінювання відповідності;

- затверджує організаційно-методичні документи оцінювання відповідності;

- разом із Держспоживстандартом України здійснює нагляд за проведенням робіт з оцінювання відповідності органами сертифікації - учасниками оцінювання відповідності;

- здійснює нагляд за проведенням робіт з оцінювання відповідності випробувальними лабораторіями (центрами) - учасниками оцінювання відповідності;

- установлює форми документів, необхідних для функціонування оцінювання відповідності;

- веде реєстр учасників оцінювання відповідності, а також здійснює архівне зберігання документів реєстрації;

- організує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з оцінювання відповідності у сфері будівництва;

- взаємодіє з центральним органом виконавчої влади з питань оцінювання відповідності та іншими центральними органами виконавчої влади, на які покладені функції технічного регулювання.

6.3Держспоживстандарт України як центральний орган виконавчої влади з питань оцінювання відповідності здійснює свою діяльність згідно зі статтею 6 Закону України "Про підтвердження відповідності".

6.4Організаційно-методичний центр оцінювання відповідності здійснює такі функції:

- розробляє пропозиції щодо розвитку й удосконалення оцінювання відповідності та діяльності учасників;

- розробляє проекти організаційно-методичних документів з оцінювання відповідності та зміни до них;

- формує та веде банк нормативних та організаційно-методичних документів з питань оцінювання відповідності в будівництві, а також інформує учасників оцінювання відповідності та інші заінтересовані сторони про ці документи;

- за дорученням Мінрегіонбуду України проводить аналіз поданих документів органів з оцінювання відповідності в процесі здійснення процедури їх призначення;

- веде базу даних сертифікатів, виданих учасниками оцінювання відповідності;

- здійснює збір та аналіз інформації про функціонування оцінювання відповідності та надає її Мінрегіонбуду України;

- надає методичну допомогу учасникам оцінювання відповідності;

- здійснює пропаганду та розповсюдження науково-технічної інформації з питань оцінювання відповідності у будівництві.

6.5Органи сертифікації:

- проводять ідентифікацію продукції, поданої для сертифікації;

- здійснюють сертифікацію продукції, видають сертифікати відповідності;

- призупиняють або скасовують дію виданих ними сертифікатів;

- формують та актуалізують фонд необхідних нормативних документів;

- ведуть реєстр виданих сертифікатів та надають їх копії до організаційно-методичного центру оцінювання відповідності та до державного реєстру сертифікації відповідності;

- здійснюють технічний нагляд за сертифікованою продукцією (якщо це передбачено процедурою оцінювання відповідності);

- надають заявнику на його вимогу необхідну інформацію в межах своєї компетенції;

- надають звіти про свою діяльність Мінрегіонбуду України та Держспоживстандарту України.

6.6Випробувальні лабораторії здійснюють випробування відповідно до призначення конкретної продукції або конкретні види випробувань і видають протоколи випробувань.

6.7Заявники, що одержали доступ до оцінювання відповідності:

- забезпечують виконання всіх встановлених вимог перед введенням продукції в обіг;

- направляють заявку, подають зразки продукції, нормативну, технічну та іншу документацію, необхідну для здійснення оцінювання відповідності:

- маркують продукцію, відповідність якої підтверджено сертифікатом, національним знаком відповідності в установленому порядку;

- зазначають у супровідній документації на продукцію відомості про сертифікат відповідності та/або декларацію про відповідність і забезпечують доведення цієї інформації до споживача (замовника);

- застосовують сертифікат і національний знак відповідності, керуючись нормативно-правовими актами України і правилами оцінювання відповідності;

- забезпечують умови для безперешкодного виконання своїх повноважень посадовими особами органів з оцінювання відповідності і посадовими особами, що здійснюють ринковий нагляд за продукцією;

- припиняють реалізацію та вилучають з обігу продукцію, якщо вона не відповідає встановленим вимогам;

- припиняють реалізацію продукції після закінчення терміну дії сертифіката, декларації про відповідність

 

або терміну придатності продукції, а також у разі призупинення або скасування дії сертифіката рішенням органу сертифікації;

- відшкодовують збитки споживачам продукції у разі, якщо доведена її невідповідність встановленим вимогам;

- сповіщають орган з оцінювання відповідності про зміни, внесені у технічну документацію й у технологічний процес виробництва сертифікованої продукції, якщо ці зміни впливають на характеристики, що підтверджуються під час сертифікації.

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

7.1Нормативну базу оцінювання відповідності в будівництві складають Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, інші технічні регламенти, регламентні технічні умови, будівельні норми, санітарні норми і правила, НАПБ та інші документи, що відповідно до чинного законодавства є обов'язковими до виконання.

7.2Переліки регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту, затверджує та видає Мінрегіонбуд України.

7.3Нормативну базу оцінювання відповідності складають стандарти різних категорій, будівельні норми і правила, технічні умови та інша технічна документація на продукцію, запропонована заявником.

8   ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

8.1Оцінювання відповідності призначено для здійснення підтвердження відповідності продукції в законодавчо регульованій сфері.

Примітка. Учасники оцінювання відповідності можуть проводити роботи з підтвердження відповідності продукції в законодавчо нерегульованій сфері.

8.2Процедура оцінювання відповідності є відкритою для доступу будь-яких підприємств та організацій-заявників. включаючи іноземних, що визнають і виконують її правила.

8.3Оцінювання відповідності продукції в межах даного стандарту здійснюється згідно з процедурам, встановленими технічними регламентами.

Примітка.Процедури для продукції вітчизняного та іноземного походження повинні бути ідентичними.

8.4Підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється учасниками оцінювання відповідності шляхом сертифікації, призначеним органом з оцінювання відповідності і видачею, у разі позитивних її результатів, сертифіката відповідності.

Ця продукція маркується національним знаком відповідності згідно з правилами, встановленими Постановою Кабінету Міністрів від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" [5].

Примітка 1.До процедур оцінювання відповідності допускається продукція, придатна для використання за призначенням, що має необхідне маркування та технічну документацію, що містить інформацію щодо продукції відповідно до чинного законодавства.

Примітка 2.Сертифікат відповідності на продукцію, на яку поширюється дія інших технічних регламентів, що передбачають застосування національного знака відповідності, повинен підтверджувати відповідність також вимогам таких технічних регламентів.

Примітка 3.На нову продукцію, виготовлення, застосування та експлуатація якої не регламентовані нормативними документами, сертифікат може бути виданий тільки за наявності технічного свідоцтва Мінрегіонбуду, що підтверджує придатність цієї продукції для застосування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 [6].

8.5Технічний нагляд за сертифікованою продукцією (якщо він передбачений процедурою оцінювання відповідності) здійснюють органи сертифікації, що видали сертифікат на цю продукцію.

Примітка.Нагляд за продукцією, відповідність якої підтверджено зареєстрованою декларацією про відповідність, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до закону.

8.6Оплата робіт з підтвердження відповідності продукції в законодавчо регульованій сфері провадиться заявником згідно з правилами визначення вартості цих робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 11 квітня 2002 р. № 485 [7]. При цьому рівень платежів, що стягуються за здійснення процедур оцінювання відповідності аналогічної продукції, повинен бути однаковим для вітчизняних та іноземних заявників.

Примітка.Оплата робіт з підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері здійснюється на умовах договору між заявником і органом з оцінювання відповідності.

8.7У разі виникнення спірних питань між заявником та учасником оцінювання відповідності або незгоди заявника з діями та рішеннями органу з оцінювання відповідності заявник може подати скаргу (апеляцію) до апеляційної комісії при органі з оцінювання відповідності або оскаржити ці дії у судовому порядку. Якщо од-

 

на зі сторін не згодна з рішенням апеляційної комісії при органі з оцінювання відповідності, воно може бути оскаржено в апеляційній комісії центрального органу виконавчої влади з питань оцінювання відповідності.

8.8Учасники процедур оцінювання відповідності взаємодіють з призначеними органами з оцінювання відповідності інших країн з питань підтвердження відповідності, включаючи визнання сертифікатів, знаків відповідності і протоколів випробувань, на підставі міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів робіт з оцінювання відповідності та на основі договорів про взаємне визнання (прийняття) результатів робіт з оцінювання відповідності, укладених між українськими та іноземними призначеними органами з оцінювання відповідності.

8.9Офіційною мовою оцінювання відповідності у будівництві є українська. Всі документи (заявки, протоколи, акти, атестати, сертифікати, а також листування) викладаються українською мовою. У разі потреби документи можуть супроводжуватись автентичним перекладом тексту будь-якою іншою мовою, при цьому юридичну силу має лише документ українською мовою.

9 ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

9.1За цим стандартом забезпечується проведення робіт з оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам на всій території України шляхом формування мережі призначених у встановленому порядку органів з оцінювання відповідності.

9.2Роботи з оцінювання відповідності проводять організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, якщо вони відповідають вимогам та призначені згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 24 січня 2007 р. № 59 [8].

9.3Пропозиції щодо призначення органів з сертифікації для потреб будівництва надає Мінрегіонбуд України.

9.4Призначення випробувальних лабораторій (центрів) для потреб будівництва здійснює Мінрегіонбуд України з урахуванням наявності в них акредитації.

9.5Нагляд за проведенням робіт з оцінювання відповідності призначеним органом з сертифікації організовує Держспоживстандарт України разом з Мінрегіонбудом України.

9.6Нагляд за проведенням робіт з оцінювання відповідності призначеними лабораторіями здійснює Мінрегіонбуд України.

9.7Якщо з оцінювання відповідності у будівництві призначено декілька органів з оцінки відповідності однієї й тієї ж продукції, то заявник може звернутися до будь-якого з них.

10 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

10.1Органи з оцінювання відповідності надають копії виданих сертифікатів у двох примірниках: один - до бази даних сертифікатів організаційно-методичного центру з оцінювання відповідності, другий передають згідно з установленою Держспоживстандартом України процедурою до державного реєстру сертифікатів відповідності. Сертифікати відповідності набирають законної сили з дати їхньої реєстрації у реєстрі призначеного органу з оцінювання відповідності.

10.2Державний реєстр містить відомості про призначені органи з оцінювання відповідності, видані ними сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності і є основою інформаційного забезпечення з питань підтвердження відповідності.

11ПЕРСОНАЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

11.1Орган з оцінювання відповідності повинен мати достатню кількість кваліфікованого персоналу для проведення робіт з оцінювання відповідності, в тому числі аудиторів з сертифікації та технічних експертів, які атестовані в установленому порядку та працюють на постійних умовах. У разі потреби може залучатися позаштатний персонал відповідної кваліфікації.

11.2Персонал органу з оцінювання відповідності повинен зберігати комерційну таємницю, якщо інше не визначено законом.

11.3Оплата праці персоналу органу, який проводить роботи з оцінювання відповідності, не повинна залежати від кількості та результатів цих робіт.

12КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

12.1Органи з оцінювання відповідності повинні забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої в результаті робіт з оцінювання відповідності.

12.2Для забезпечення конфіденційності зазначеної інформації не допускається її передача будь-яким особам чи організаціям, що не беруть безпосередньої участі в роботах з оцінювання відповідності.


 

Додаток А

(довідковий)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

 


 

Бібліографічні дані

 

[1 ] "Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

[2] Закон України "Про стандартизацію"

[3] Закон України "Про підтвердження відповідності"

[4] Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

[5] Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису

та правил застосування національного знака відповідності"

[6] Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 "Про затвердження Правил

підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування"

[7] Постанова Кабінету Міністрів від 11 квітня 2002 р. № 485 "Про затвердження Правил визначення

вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері"

[8] Постанова Кабінету Міністрів від 24 січня 2007 р. № 59 "Про затвердження Порядку здійснення

процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам

технічних регламентів"


 

КодУКНД01.120

 

Ключові слова: оцінювання відповідності, підтвердження відповідності, сертифікат відповідності, органи з оцінки відповідності  •  

     

    Выбор редакции: