ДСТУ Б А.1.2-3:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.

Оцените
(0 голосов)

Система лицензирования и сертификации в строительстве

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Порядок рассмотрения и критерии анализа документов при назначении органов по оценке соответствия

Building licensing and certification system

BUILDING CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME IN ACCORDING TECHNICAL REGULATIONS

Documents consideration order and analysis criteria during conformity assessment bodies setting

Скачать ДСТУ Б А.1.2-3:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів оцінювання відповідності.

Вимоги цього стандарту поширюються на всіх членів та учасників процедури оцінювання відповідності у будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 59

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відпо­відності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення.

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені в Законах України "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" [3], ДСТУ Б А. 1.2-1, ДСТУ ISO/I EC 17000.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Роботи з оцінювання відповідності у будівництві проводяться органами оцінювання відпо­
відності відповідно до вимог ДСТУ Б А. 1.2-1.

Ці роботи здійснюють організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм
власності у разі, якщо вони призначені на цю діяльність згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 24.01.2007 № 59. Призначення є офіційним наданням Держспоживстандартом повно-­
важень органу сертифікації на проведення робіт з оцінювання відповідності продукції будівельної
галузі вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

Пропозиції щодо призначення органів оцінювання відповідності (далі - орган сертифікації)
для потреб будівництва готує Мінрегіонбуд України.

4.4       Орган  сертифікації  призначається  за умови  наявності  випробувальних лабораторій
(центрів), які входять до його складу або співпрацюють з ним на підставі укладених угод.

Нагляд за проведенням робіт з оцінювання відповідності у будівництві призначеним орга-­
ном організовує Держспоживстандарт України разом з Мінрегіонбудом України.

Нагляд за проведенням робіт з оцінювання відповідності у будівництві призначеними
випробувальними лабораторіями здійснює Мінрегіонбуд України.

5 КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Аналізування документів органу сертифікації під час його призначення проводиться на
відповідність його вимогам "Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відпо­-
відності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 59.

Критеріями такого аналізування є:

наявність у органу статусу юридичної особи - резидента України;

можливість підтвердити відповідний рівень компетентності органу;

наявність достатньої кількості кваліфікованого персоналу органу, в тому числі аудиторів, які
атестовані в установленому порядку та працюють на постійних умовах, для проведення робіт із
оцінювання відповідності;

наявність документального підтвердження того, що орган не використовує частково або
повністю фінансові та матеріальні ресурси розробників, виробників (постачальників) продукції;

наявність інформаційно-технічного забезпечення органу, що дає можливість проводити
роботи з оцінювання відповідності;

наявність власних акредитованих лабораторій (центрів) для проведення випробувань про­-
дукції, зазначеної в технічному регламенті, та/або укладених відповідних угод з іншими лабо­-
раторіями (центрами);

наявність власної системи управління якістю;

наявність досвіду проведення робіт з оцінювання відповідності продукції, що становить не
менше ніж три роки;

наявність фонду нормативних документів та нормативно-правових актів із питань діяльності
у сфері оцінювання відповідності, які постійно актуалізуються;

наявність страхового фонду (укладено страхову угоду) або коштів у розмірі, достатньому для
відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків,
завданих унаслідок провадження ним діяльності, як призначеного органу;

відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, яка оцінюється. Орган,
його керівник і персонал, уповноважені проводити роботи з оцінювання відповідності, не повинні
ідентифікуватися як розробник, виробник (постачальник), монтажник або користувач відповідної
продукції, або як уповноважений представник однієї з таких осіб;

наявність документального підтвердження того, що оплата праці персоналу органу, який
проводить роботи з оцінювання відповідності, не залежить від їх кількості та результатів.

6  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
У БУДІВНИЦТВІ

Нормативно-методичну базу процедури оцінювання відповідності у будівництві складають:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд;

тлумачні документи (6 ДБН);

керівні документи (13 документів);

регламентні технічні умови за переліком, що складає і періодично поновлює Мінрегіонбуд;

будівельні норми;
-  технічні свідоцтва;

інші технічні регламенти;

санітарні норми і правила;

НАПБ;

інші документи, що відповідно до чинного законодавства є обов'язковими до виконання.

7 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ІЗ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНУ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

7.1       Призначення органу з оцінювання відповідності у будівництві містить такі основні етапи:

подання та розгляд заяви органу сертифікації;

аналізування документів, що додаються до заяви органу сертифікації;

підготовка пропозицій щодо призначення органу сертифікації та надсилання їх до Держ-
споживстандарту;

перевірка достовірності відомостей, зазначених у документах органу сертифікації;

перевірка органу сертифікації щодо його відповідності встановленим вимогам (за необхід-­
ності);

прийняття рішення щодо можливості призначення органу сертифікації у будівництві та
видання наказу про призначення або відповідного висновку у разі відмови у призначенні;

здійснення нагляду за діяльністю призначеного органу сертифікації.

7.2       Організація, що має намір отримати призначення як орган оцінювання відповідності у будів-­
ництві, подає до Мінрегіонбуду заяву за формою, встановленою Держспоживстандартом.

До заяви додаються документи, перелік яких затверджено Держспоживстандартом за погод­женням з Мінрегіонбудом:

копія статуту організації, засвідчену в установленому порядку;

Положення про орган сертифікації;

-  документ, що підтверджує компетентність органу сертифікації;

проект номенклатури продукції, що підпадає під дію технічного регламенту та закріплена за
органом сертифікації;

довідка про кваліфікацію персоналу органу сертифікації;

відомості про сертифікованих аудиторів відповідно до проекту номенклатури продукції, що
підпадає під дію технічного регламенту та закріплена за органом сертифікації;

довідка з інформацією про роботи з оцінювання відповідності продукції, проведені за останніх
три роки;

загальний опис власної системи управління якістю (настанова щодо якості), перелік доку-­
ментів системи управління якістю та опис основних процедур, що використовуються під час
проведення робіт з оцінювання відповідності, копія сертифіката на систему управління якістю (за
наявності);

довідка про наявність власних випробувальних лабораторій (центрів) для проведення вип-­
робувань продукції та/або про укладені відповідні угоди з іншими випробувальними лабораторіями
(центрами);

затверджена процедура розгляду апеляцій та скарг, що надходять до ограну сертифкації;

копія договору про страхування або довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для
відшкодування у встановленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків,
заподіяних внаслідок провадження діяльності як призначеного органу сертифікації;
перелік нормативних документів та нормативно-правових актів за заявленим напрямом
діяльності органу сертифікації (див. 7);

затверджена процедура актуалізації фонду нормативних документів;

довідка про порядок оплати праці персоналу органу сертифікації;

-декларація про невикористання частково або повністю фінансових та матеріальних ресурсів розробників, виробників (постачальників) продукції; -декларація про конфіденційність;

-           заява про те, що орган сертифікації не має комерційної або іншої заінтересованості щодо
продукції, яку оцінює.

7.3       Термін розгляду заявки в Мінрегіонбуді для надання пропозицій Держспоживстандарту
щодо призначення органу сертифікації не повинен перевищувати одного місяця з дня реєстрації
заявки, а саме:

протягом п'яти робочих днів після реєстрації заявки фахівці Мінрегіонбуду перевіряють
наявність, обґрунтування, комплектність документів, що додаються до заявки, та направляють
документи органу на аналізування робочій групі;

робоча група протягом 15 робочих днів проводить аналізування поданих документів. При
цьому в разі потреби вимагає від органу подання додаткової інформації;

за умови позитивного висновку за результатами аналізування наданих документів робочою
групою, питання виноситься на розгляд секції з питань технічного регулювання у будівництві
Науково-технічної ради Мінрегіонбуду щодо можливості підготовки пропозицій Держспоживстан-­
дарту;

протягом п'яти днів після прийняття позитивного рішення секцією з питань технічного регу-­
лювання у будівництві Науково-технічної ради Мінрегіонбуд готує пропозиції щодо призначення
органу сертифікації і надсилає їх до Держспоживстандарту.

Якщо орган з оцінювання відповідності не відповідає вимогам, Мінрегіонбуд надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням відмови у поданні до Держспоживстандарту пропозицій щодо його призначення.

7.4       Держспоживстандарт протягом ЗО робочих днів після надходження документів від Мін­-
регіонбуду:

перевіряє достовірність відомостей, зазначених у документах органу сертифікації;

проводить у разі потреби разом з Мінрегіонбудом перевірку органу сертифікації на відпо-­
відність встановленим до нього вимогам;

приймає рішення та видає наказ про призначення органу з оцінювання відповідності, копії
якого надсилає зазначеному органу та до Мінрегіонбуду;

повертає Мінрегіонбуду подані документи разом з відповідним висновком у разі відмови у
призначенні органу сертифікації.

Мінрегіонбуд та Держспоживстандарт для забезпечення об'єктивності результатів перед-­
баченої 8.3 та 8.4 перевірки залучають до її проведення незаінтересовані підприємства, установи,
організації та окремих фахівців, робота яких оплачується органом на договірних засадах.

Мінрегіонбуд веде реєстр призначених органів сертифікації та випробувальних лабора­-
торій (центрів), що взаємодіють з ним.

Мінрегіонбуд протягом 10 років здійснює архівне зберігання документів реєстрації органів
сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів).

Орган сертифікації, щодо якого Мінрегіонбудом або Держспоживстандартом прийнято
рішення про відмову у призначенні, повторно подає заяву після усунення всіх виявлених невід-­
повідностей, але не раніше ніж через рік після прийняття попереднього рішення.

Оскарження рішення про відмову у призначенні здійснюється в судовому порядку.

8 ЗРАЗКИ БЛАНКІВ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ДОГОВОРІВ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

СВІДОЦТВО

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ (ЦЕНТРУ)

 

Мінрегіонбуд засвідчує, що   

(назва випробувальної лабораторії, відомча підпорядкованість,

поштова адреса)

(код ЄДРПОУ   ) наказом Мінрегіонбуду від     р. №  

призначена випробувальною лабораторією на проведення робіт з оцінювання відповідності у
будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд та затвердже-­
ною номенклатурою і зареєстрована в Реєстрі з присвоєнням реєстраційного номера №   .

Керівник                     

(назва центрального органу виконавчої влади)          (прізвище, ініціали)

дата     МП

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон України "Про стандартизацію"

Закон України "Про підтвердження відповідності"

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

"Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд", затверджений постановою Кабі­-
нету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 56 "Про делегування повноважень щодо
стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2007 № 59 "Про затвердження Порядку здій­-
снення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг
вимогам технічних регламентів"

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
09.07.2007 № 141 "Про затвердження форми заяви та переліку документів, які орган з оцінки
відповідності подає щодо його призначення центральному органу виконавчої йлади, на який
покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності"

Код УКНД 03.120.20

Ключові слова: структура оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регла­ментом будівельних виробів, будівель і споруд; орган з оцінювання відповідності у будів­ництві; випробувальна лабораторія (центр).  •  

     

    Выбор редакции: