ДСТУ Б А.1.2-4:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і спору. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

Оцените
(0 голосов)

Система лицензирования и сертификации в строительстве

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГЛАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Реестр сертификатов соответствия, деклараций и бланки документов

Building licensing and certification system

BUILDING CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME IN ACCORDING TECHNICAL

REGULATIONS

Registry of conformance certificates and declarations documents sheets

Скачать ДСТУ Б А.1.2-4:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і спору. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до реєстрації сертифікатів та декларацій відпо­відності, опис бланків сертифікатів та декларацій відповідності, додатків до них (далі - документи) та копій цих документів, що видаються органами сертифікації-учасниками процедури оцінювання відповідності у будівництві, порядок ведення бази даних сертифікатів та декларацій відповідності.

Вимоги цього стандарту поширюються на всіх членів та учасників процедури оцінювання відповідності у будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А. 1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання від­повідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А. 1.2-2:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання від­повідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЄСКД. Формати)

Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджені спіль­ним наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 р. № 98, Служби безпеки України від 15 листопада 1993 р. № 118, Міністерства внутрішніх справ від 24 листопада 1193 р. № 740, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 січня 1994 р. № 8/217.

Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001 р. № 171.

Перелік документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних замовників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 р. № 932.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені в Законах України "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", ДСТУ Б А.1.2-1 , ДСТУ ISO/IEC 17000.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1       Документи видаються відповідно до вимог ДСТУ Б А. 1.2-2 органом сертифікації, призна-­
ченим на проведення робіт з оцінювання відповідності у будівництві, юридичним та фізичним
особам, які заявили вироби на сертифікацію чи реєстрацію декларації про відповідність.

4.2       Документи повинні оформлюватись на бланках за встановленими формами (додаток А).
Примітка 1. Форма сертифіката відповідності затверджується центральним органом виконавчої влади з

питань оцінки відповідності (Держспоживстандартом України) [3].

Примітка 2. Форма сертифіката технічного контролю на виробництві та інформацію, яку заносять у сертифікат, розробляють в органі оцінки відповідності та подають на ухвалення при призначенні.

Копії документів оформляються на бланках за встановленими формами (додаток Б).

Бланки документів та їх копії є документами суворої звітності.

Органи сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів та реєстр декларацій відпо­-
відності.

Органи сертифікації надають дві копії виданих сертифікатів ( копії виготовляють тільки з
оригіналів документів): одну - до бази даних сертифікатів та декларацій організаційно-методичного
центру, другу передають згідно з установленою Держспоживстандартом України процедурою до
державного реєстру сертифікатів відповідності.

Сертифікати та декларації відповідності набирають законної сили з дати їх реєстрації у реєстрі призначеного органу оцінювання відповідності.

4.7       База даних сертифікатів організаційно - методичного центру містить відомості про зареєст­-
ровані декларації про відповідність. Видані сертифікати відповідності і є основою інформаційного
забезпечення з питань підтвердження відповідності у будівництві.

5  РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДЕКЛАРАЦІЙ ВІДПОВІДНОСТІ
В ПРИЗНАЧЕНИХ ОРГАНАХ СЕРТИФІКАЦІЇ

Орган сертифікації веде реєстр виданих сертифікатів у спеціальній програмі та журнал
видачі сертифікатів відповідності.

Орган сертифікації отримує бланки сертифікатів в організаційно-методичному центрі, веде
контроль за їх використанням та звітує про їх використання, пошкодження та анулювання.

Орган сертифікації присвоює сертифікату номер, який складається з початкових літер
латинського шрифту UA, BUD, номера органу сертифікації, який надано органу під час призна-­
чення, порядкового номера виданого сертифіката та року видачі (останні дві цифри).

Копію сертифіката відповідності та комплект документів щодо видачі сертифіката збе­-
рігають в органі протягом визначеного терміну.

Ведення реєстру сертифікатів в органах сертифікації здійснюється в умовах, які забез-­
печують запобігання несанкціонованому доступу до нього.

Для запобігання втрати відомостей про сертифікати відповідності, які містяться в базі даних сертифікатів, формують його резервну копію.

Орган сертифікації веде реєстр виданих декларацій про відповідність.

Реєстрацію (облік) декларацій проводять призначені органи сертифікації відповідно до
"Тимчасового порядку обліку декларацій про відповідність та надання інформації щодо облікованих
декларацій про відповідність", затвердженого наказом Держспоживстандарту № 99 від 06.03.2009 р.

6 БАЗА ДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТА ДЕКЛАРАЦІЙ ВІДПОВІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

6.1       База даних організаційно-методичного  центру  включає  отриману  інформацію  щодо
виданих органами сертифікації сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про від­-
повідність. Організаційно-методичний центр здійснює внесення до бази даних сертифікатів та
декларацій, забезпечення їх зберігання, систематизацію, актуалізацію та зміни.

6.2       Основою для внесення до бази даних відомостей про сертифікат відповідності є інформація
про видані сертифікати, для вилучення - рішення про призупинення або скасування його дії,
прийняте в установленому порядку.

6.3       Інформація про видані сертифікати передається органами оцінювання відповідності до
організаційно-методичного центру в електронному вигляді каналами зв'язку:

протягом трьох робочих днів з дати видачі сертифіката відповідності;

протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про призупинення або скасування
дії виданого сертифіката відповідності.

Один раз на квартал копії сертифікатів відповідності (на паперовому носії) передаються до організаційно-методичного центру та в Держспоживстандарт України.

Інформацію про зареєстровані декларації відповідності передають один раз на квартал.

6.4       Відомості про сертифікати відповідності вносяться до бази даних сертифікатів протягом
трьох робочих днів із дати їх надходження до організаційно-методичного центру. Вони повинні
містити таку інформацію:

номер сертифіката;

найменування органу, що видав сертифікат;

назву виробу;

назву виробника та його адресу, адресу виробництва;

код ДКПП;

код УКТЗЕД (для імпортованого виробу);

код ЄДРПОУ(для вітчизняного виробника);

назву організації (особи) уповноваженого представника, постачальника, його адресу та
телефон, код ЄДРПОУ;

серійне виробництво чи партію, одиничний виріб;

 

назву технічного регламенту та позначення нормативних документів, вимогам яких від-­
повідає продукція;

номери сертифікатів відповідності та протоколів випробувань (за наявності);

дату реєстрації;

термін дії;

інформацію щодо місця нанесення знака відповідності;

статус документа;

втрату чинності з         (у разі скасування сертифіката відповідності).

6.5       Відомості про зареєстровані декларації відповідності вносяться до бази даних організа-
ційного-методичного центру протягом трьох робочих днів із дати надходження інформації до орга­-
нізаційно-методичного центру. Вони повинні містити таку інформацію:

реєстраційний номер декларації;

назву виробу;

код ДКПП;

код УКТЗЕД;

кількість виробів та їх ідентифікаційні ознаки - для партії виробу;

назву виробника, його адресу, адресу виробництва;

назву уповноваженого представника, постачальника, його адресу та телефон, код ЄДРПОУ;

назву технічного регламенту та позначення нормативних документів, вимогам яких відпо-­
відає продукція;

номери сертифікатів відповідності та протоколів випробувань (за наявності);

дату реєстрації;

термін дії;

інформацію щодо місця нанесення знака відповідності;

втрату чинності з         (у разі виключення декларації з реєстру).

6.6 Фінансування витрат, пов'язаних із веденням бази даних сертифікатів та декларацій від­повідності, здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом методично-організаційного центру.

7 ФОРМИ БЛАНКІВ СЕРТИФІКАТІВ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЇХ КОПІЙ

Бланки сертифікатів відповідності та їх копій повинні виготовлятися на аркушах формату А4
згідно з ГОСТ 2.301 на спеціальному папері з регулярною фоновою сіткою.

Бланки сертифікатів відповідності та їх копії повинні мати елементи захисту від підробки,
зокрема:

гільйошну рамку позитивного відтворення;

мікротекст, розміщений по периметру гільйошної рамки;

позитивний мікротекст "Структура оцінювання відповідності у будівництві", який розміщений
у двох місцях, де наведено такий текст:

 

"термін дії з     20... р. до        20... p.",

"керівник органу з оцінювання відповідності   ".

 

для невидимої фарби малюнок - гільйошна розетка з гербом України та текст "Оцінювання
відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд";

напівпрозорий голографічний захисний елемент, розміщений у нижньому правому куті, який
прикриває номер бланка документа.

7.3       Бланк сертифіката та його копії повинні мати таку кольорову гаму:

бланки сертифікатів відповідності та їх копій - синьо-жовто-зелену;

бланки додатків - рожеву.

На бланках копій сертифіката відповідності спеціальним растром має бути виконано слово
"КОПІЯ".

Фарбою, невидимою за денного світла, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння
(далі - УФ-проміння) блакитного свічення, спеціальним растром у центрі всіх бланків повинно бути
виконано зображення національного знака відповідності та напис "ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
У БУДІВНИЦТВІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І
СПОРУД".

Фарбою чорного кольору, яка під дією інфрачервоного проміння стає видимою, на всіх
бланках повинно бути надруковано текст "затверджений Держспоживстандартом України". Цією
самою фарбою на бланках повинно бути виконано лінії мікротексту у позитивному зображенні
"ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД". Висота літер - 0,20 мм.

Бланки повинні мати наскрізну шестизначну нумерацію, виконану способом високого друку
захисними фарбами:

-           на сертифікаті відповідності - фарбою чорного кольору з зеленим свіченням в УФ-промінні;

-           на копії сертифіката відповідності - фарбою чорного кольору з зеленим свіченням в
УФ-промінні;

-           на додатку до сертифіката відповідності - фарбою червоного кольору з червоним свіченням
в УФ-промінні.
На бланках повинно бути припресовано непрозорий голографічний захисний елемент
"ОЦІНЮВАННЯ  ВІДПОВІДНОСТІ  У БУДІВНИЦТВІ  ЗГІДНО  З ТЕХНІЧНИМ  РЕГЛАМЕНТОМ
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД" діаметром 23 мм, зображення якого містить
"ОЦІНЮВАННЯ  ВІДПОВІДНОСТІ   У БУДІВНИЦТВІ   ЗГІДНО  З  ТЕХНІЧНИМ   РЕГЛАМЕНТОМ
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД", національний знак відповідності та мікротекст
"ОЦІНЮВАННЯ   ВІДПОВІДНОСТІ  У БУДІВНИЦТВІ   ЗГІДНО  З  ТЕХНІЧНИМ   РЕГЛАМЕНТОМ
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД" з висотою літер 100 мкм, що повторюється.

Для бланків та їх копій повинна бути забезпечена можливість занесення текстової інфор­-
мації із застосуванням комп'ютерної та копіювально-розмножувальної техніки.

7.10      Захист бланків від несанкціонованого тиражування, підроблення чи повторного вико-­
ристання розробляє Держзнак Міністерства фінансів України.

Достовірність бланків можна перевіряти візуально та за допомогою спеціальних приладів. Конкретні вимоги художньо-графічного та кольорового рішення бланків документів та їх копій визначають у договорі з фабрикою Держзнака України на їх виготовлення.

ДОДАТОК А (обов'язковий)

ФОРМИ БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРАВИЛА ЇХ ЗАПОВНЕННЯ

А.1 Бланк сертифіката відповідності


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

№                    Серія

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу оцінювання відповідності за №     

Термін дії з     

Виріб  

(повна назва виробу, тип, вид, марка, артикль, торгова марка (товарний знак))

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД ДКПП

Відповідає вимогам    

(назва та позначення регламентних технічних умов, будівельних норм,

технічного свідоцтва, що підтверджують відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних

виробів, будівель і споруд)

Виробник

Сертифікат видано

Додаткова інформація

Сертифікат видано органом оцінювання відповідності

На підставі

Керівник органу оцінювання відповідності     

підпис, ініціали, прізвище


м.п.

 

 

 

 

6


Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі

даних оцінювання відповідності у будівництві згідно з

Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

A.2 Форма бланка додатка


 


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУДСерія


ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Керівник органу оцінювання відповідності

підпис, ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі

даних оцінювання відповідності у будівництві згідно з

Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд

7


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

А.З Правила заповнення бланків сертифікатів відповідності

А.3.1 Загальні положення

А.3.1.1 Усі реквізити (графи), передбачені на бланках документів, повинні бути заповнені.

А.3.1.2 Термін дії встановлює орган оцінювання відповідності, враховуючи вимоги ДСТУ Б А.1.2-2.

А.З.2 Бланки сертифікатів відповідності

А.3.2.1 Сертифікати відповідності заповнюють українською мовою.

А.З.2.2 Реєстраційний номер документа формується згідно з 5.3 даного стандарту.

А.З.2.3 "Термін дії з     дату позначають так: число - двома арабськими цифрами, місяць -

літерами, рік-арабськими цифрами."

А.З.2.4 У графі "Виріб" зазначають: повну назву конкретного виробу з зазначенням типу, виду, марки, артикля, торгової марки (товарного знака). Назва виробу обов'язково повинна бути зазна­чена в сертифікаті, а не в додатку до нього. У разі, якщо виріб становить групу споріднених виробів, то назву виробу зазначають у сертифікаті із зазначенням виду, типу, торгової марки (торгового знака), а конкретні марки, артиклі, номери та інше - в додатку до нього. Власну назву імпортного виробу зазначають латинськими літерами.

А.З.2.5 У графі "Відповідає вимогам" зазначають назву та позначення регламентних технічних умов, будівельних норм, технічного свідоцтва, що підтверджують відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

У цьому разі для СОУ (ГСТУ) та ТУ необхідно наводити позначення та повну назву нормативних документів, а для ГОСТ та ДСТУ необхідно давати тільки позначення.

За браком місця для переліку нормативних документів дозволено посилатися на додаток до сертифіката, в якому подано зазначені відомості.

А.З.2.4 У графі "Виробник " зазначають: назву підприємства (організації) - виробника, його юридичну адресу, код ЄДРПОУ- для вітчизняного виробника; для іноземного виробника його адресу - латинськими літерами без перекладу українською мовою, назву країни українською мовою. Якщо виробник підпорядкований іншій організації (компанії, фірмі), це повинно бути зазна­чено в сертифікаті.

Для фізичної особи - прізвище, ініціали, ідентифікаційний номер, домашню адресу, серію та номер паспорта. Для приватного підприємця додатково необхідно наводити юридичну адресу, адресу виробництва (здійснення діяльності) та ідентифікаційний код юридичної особи.

Примітка. Сертифікат може бути оформлений тільки на конкретний виріб одного виробника.

А.3.2.5 У графі "Сертифікат видано" зазначають: назву організації (підприємства) - заявника, адресу, код ЄДРПОУ (для вітчизняного заявника). Для фізичної особи - прізвище, ініціали, іденти­фікаційний номер, домашню адресу, серію та номер паспорта. Для виробу, що випускається серійно, сертифікат може бути видано тільки виробнику цього виробу або, за його дорученням, іншій юридичній або фізичній особі. У цьому випадку повинна бути зазначена назва та реєстра­ційний номер документа, яким виробник передає свої права іншій особі.

Примітка. У разі видачі сертифіката відповідності на одиничний виріб фізичній особі адресу дозволено не наводити.

А.3.2.6 У графі "Додаткова інформація" зазначають: розмір партії, номер та дату провізного документа, на якому є позначка митниці щодо надходження товару на територію України, фасу-вання, заводські номери, дату випуску виробу, термін придатності або зберігання та іншу інфор­мацію, яку можна використати для подальшої ідентифікації виробу.

 

 

8


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

У цьому разі, якщо сертифікат видають на партію (одиничний виріб), необхідно давати кон­кретну назву виробу (не дозволено писати "на партію виробу"). Партія виробу становить сукупність виробів з однією назвою та однаковим позначенням, яка виготовлена за певний час та за однакових умов. Для імпортного виробу обов'язковою умовою формування партії є ввезення на територію України за одним провізним документом.

Якщо сертифікат видають на виріб, який випускають серійно, то необхідно навести період

випуску сертифікованого виробу, наприклад, "цегла силікатна, яка випускається серійно з           

до        ", а також інформацію щодо періодичності інспекційного нагляду за сертифікованим

виробом. У цьому випадку кінцева дата випуску виробу не повинна перевищувати терміну дії сертифіката відповідності.

А.3.2.7 У графі "Сертифікат видано органом оцінювання відповідності" зазначають (відповідно до свідоцтва про призначення): назву органу оцінювання відповідності, який видав сертифікат; його адресу, а також номер телефону, номер свідоцтва про призначення і дату реєстрації.

А.3.2.8 У графі "На підставі" зазначають: відомості про протоколи випробування виробу (номер протоколу, дата видачі, назва випробувальної лабораторії, номер та дата атестата її акредитації), відомості про іноземний сертифікат (у разі повного або часткового його визнання). Для виробу, який підлягає санітарно-епідеміологічному та радіологічному контролю, наводять реквізити документів, що підтверджують здійснення такого контролю і вказують організації, які його здійснили. Наприк­лад, висновок державної санітарно-епідеміологічний експертизи МОЗ України тощо.

А.3.2.9 У графі "Керівник органу оцінювання відповідності" зазначають: підпис, ініціали, пріз­вище керівника органу оцінювання відповідності, який видав документ, печатку органу з оцінювання відповідності або організації, на базі якої утворено орган.

Примітка 1. Додаткові записи, які не передбачені вимогами цього стандарту, робити не дозволено.

Примітка 2. Не дозволено вживати скорочення слів, крім загальноприйнятих, а також будь-яким спо­собом виправляти текст у документі.

Примітка 3. Термін дії документа не подовжується.

А.3.2.10 У графі "Код" для виробу, який виготовляють в Україні, зазначають коди ДКПП (УКТ ЗЕД за бажанням замовника), для іноземного - код ТН ЗЕД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9


ДСТУ Б А.1.2-4:2009

А.4 Бланк декларації про відповідність

ДЕКЛАРАЦІЯ                   ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ

(повне найменування виробника або його уповноваженої особи, які є резидентами України,

чи постачальника, їх адреса, ідентифікаційний номер, код ЄДРПОУ

в особі

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що будівельний виріб   

(повна назва, тип, марка, модель)

який виготовляється за

(назва та позначення документації)

 

 відповідає Технічному регламенту будівельних виробів, будівель і споруд згідно з

(назва та позначення нормативних документів (за наявності)      Технічна документація на будівельний виріб, що передбачена Технічним регламентом:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Протокол випробувань          


 

       
   

.від.


20        р.


назва організації та адреса, за якою зберігається технічна документація з підтвердження відповідності,

інформація щодо можливості нанесення знака відповідності

Ця декларація складена під цілковиту відповідальність виробника, уповноваженої особи, поста­чальника.

Керівник


(підпис)


(ініціали та прізвище)


 


МП

 

 

10


__________________________ 20_______р.

Місце позначки про реєстрацію декларації,

назва органу з підтвердження відповідності,

який зареєстрував декларацію, інформація

щодо можливості нанесення знака відповідності


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

A.5 Правила заповнення бланка декларацій про відповідність продукції

А.5.1 Декларація про відповідність виробу повинна оформлятися на аркушах формату А4.

А.5.2 Декларація заповнюється українською мовою.

А.5.3 Не дозволяється у декларації скорочення слів, за винятком загальноприйнятих, а також будь-які виправлення тексту.

А.5.4 Номером декларації є номер її реєстрації в органі з оцінювання відповідності.

А.5.5 Термін дії декларації позначається так: число - двома арабськими цифрами, місяць -літерами, рік чотирма арабськими цифрами.

А.5.6 У декларації зазначають повне найменування виробника або його уповноваженої особи, які є резидентами України, чи постачальника, їх адресу, ідентифікаційний номер, код ЄДРПОУ.

А.5.7 У позиції "В ОСОБІ" наводяться посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи.

А.5.8 У позиції "БУДІВЕЛЬНИЙ ВИРІБ" наводяться повна назва, тип, марка, модель виробу- тощо, на який поширюється декларація.

А.5.9 У позиції "ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ЗА" наводяться позначення -нормативних документів, згідно з якими виготовляється виріб.

А.5.10 У позиції "ВІДПОВІДАЄ" наводяться назва та позначення нормативних документів, відповідність яким підтверджується декларацією.

А.5.11 У позиції "ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ" зазначається номер протоколу, дата видачі, назва випробувальної лабораторії, номер та дата атестата її акредитації.

А.5.12 У позиції "КЕРІВНИК" наводяться ініціали та прізвище керівника виробника.

А.5.13 У позиції "МІСЦЕ ДЛЯ ПОЗНАЧКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДЕКЛАРАЦІЇ" зазначаються назва органу з оцінювання відповідності, що зареєстрував декларацію, його реєстраційний номер, місцезнаходження та дата реєстрації декларації, а також інформація щодо можливості нанесення знака відповідності.

11


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

ДОДАТОК Б (обов'язковий)

ФОРМА КОПІЇ БЛАНКА СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОДАТКА ДО НЬОГО

КОПІЯ

12


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

Зображення бланка документа оригіналу

КОПІЯ

13


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

БІБЛІОГРАФІЯ

"Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд", затверджений постановою Кабі­-
нету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

Закон України "Про стандартизацію"

Закон України "Про підтвердження відповідності"

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

14


ДСТУ Б А. 1.2-4:2009

Код УКНД 03.120.20

Ключові слова: оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, сертифікат відповідності, декларація про відпо­відність виробу, база даних сертифікатів відповідності та декларацій про відповідність.  •  

     

    Выбор редакции: