ДСТУ Б А.1.2-5:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)

Оцените
(0 голосов)

Система лицензирования и сертификации в строительстве

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГЛАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Требования к персоналу и порядок его сертификации (аттестации)

Building licensing and certification system BUILDING COMFORMITY ASSESSMEHT SCHEME IN ACCORDING TEHNICAL

REGULATION Requirements for personnel and them certification(attestations) programme

Скачать ДСТУ Б А.1.2-5:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до персоналу, що здійснює оцінювання відповідності у будівництві.

Вимоги цього стандарту поширюються на всіх членів та учасників процедури оцінювання відповідності у будівництві.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

Закон України "Про стандартизацію"

Закон України "Про підтвердження відповідності"

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання від­повідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання від­повідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції

ДСТУ ISO 17021-1:2008 Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управ­ління

ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і(або) екологічного управління

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібру­вальних лабораторій

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені в Законах України "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", ДСТУ Б А. 1.2-1, ДСТУ ISO 19011, ДСТУ ISO/IEC 17000.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Роботи з оцінювання відповідності у будівництві проводяться персоналом органу оціню-­
вання відповідності відповідно до вимог ДСТУ Б А.1.2-2.

До персоналу, що безпосередньо бере участь у оцінюванні відповідності, належать ауди­-
тори, технічні експерти, фахівці органу сертифікації та персонал випробувальних лабораторій
(центрів).

5 ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

5.1       Вимоги до аудиторів

Аудитори, що проводять аудити та оцінювання систем управління, повинні відповідати вимо­гам ДСТУ ISO 19011 та ДСТУ ISO 17021-1.

5.2       Вимоги до персоналу органу сертифікації

5.2.1     Персонал  органу  сертифікації  будівельної продукції  повинен  відповідати  вимогам
ДСТУ EN 45011.

Персонал, що проводить оцінювання відповідності будівельної продукції, повинен мати
закінчену вищу освіту в галузі будівництва, пройти відповідну підготовку (теоретичну та стажу­-
вання), необхідні для забезпечення його компетентності у питаннях, пов'язаних із проведенням
робіт з оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів,
будівель і споруд, та вільно володіти державною мовою.

Персонал, що проводить оцінювання відповідності будівельної продукції, повинен воло-­
діти також знаннями щодо:

Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд;

тлумачних документів (6 ДБН +1 ДСТУ);

керівних документів (13 документів);

регламентних технічних умов за переліком, що складає і періодично поновлює Мінрегіонбуд;

будівельних норм;

інших технічних регламентів;

санітарних норм і правил;

НАПБ та інших документів, що відповідно до чинного законодавства є обов'язковими до
виконання;

основоположних документів "Оцінювання відповідності у будівництві", в тому числі щодо
правил сертифікації(атестації);

термінології будівельної галузі;

технічних характеристик процесів та продукції в будівельній галузі;

економічних та правових основ проведення робіт із сертифікації (атестації);

організації виробництва та контролю (аналізу, вимірювань, випробувань);

стандартів на системи управління ДСТУ ISO серії 9000, ДСТУ ISO серії 14000 та стандартів
ДСТУ ISO 19011, ДСТУ EN 45011, ДСТУ ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO/IEC 17000.

 

Технічні експерти повинні володіти спеціальними знаннями чи досвідом стосовно органі­-
зації, процесу або діяльності, що піддають аудиту, або стосовно мови чи культури. Компетентність
їх повинна відповідати цілям конкретної програми аудиту.

Персонал випробувальних лабораторій (центрів), залучений до оцінювання відповідності
будівельної продукції, повинен відповідати вимогам, що встановлені ДСТУ ISO/IEC 17025.

6 ФУНКЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Функції персоналу з оцінювання відповідності будівельної продукції, визначають у посадо­-
вих інструкціях.

Персонал з оцінювання відповідності будівельної продукції у загальному випадку виконує
такі функції:

 

розгляд заявок на сертифікацію та прийняття рішень за заявками (у т.ч. перевірка пра­-
вильності вибору нормативних документів, на відповідність яким буде проводитися сертифікація
продукції; встановлення модуля (системи) підтвердження відповідності;  встановлення правил
відбирання та ідентифікації зразків продукції для їх випробування; визначення видів випробувань
та нормативних документів щодо їх проведення; вибір випробувальної лабораторії, центру для
проведення сертифікаційних випробувань продукції);

аналізування одержаних результатів та підготовка рішень щодо можливості видачі сер-­
тифікатів відповідності;

технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

підготовка рішень щодо визнання сертифікатів відповідності, виданих в інших країнах.

6.3       Аудитори, що проводять аудити та оцінювання систем управління, виконують такі функції:

попереднє оцінювання системи управління;

розроблення плану аудиту;

проведення аудиту та остаточного оцінювання системи управління;

оформлення результатів аудиту;

нагляд за функціонуванням системи управління.

 

Технічні експерти залучаються до груп з аудиту систем управління у разі недостатності
знань та вмінь аудиторів, необхідних для досягнення цілей аудиту.

Персонал випробувальних лабораторій (центрів) проводить випробування продукції згідно
з рішенням органу сертифікації.

7 ОБОВ"ЯЗКИ ТА ПРАВА ПЕРСОНАЛУ

7.1       Персонал зобов'язаний:

дотримуватися вимог, встановлених у нормативних документах щодо проведення робіт з
оцінювання відповідності у будівництві;

підтримувати рівень компетентності щодо проведення робіт з оцінювання відповідності у
будівництві згідно з функціями, визначеними в посадових інструкціях;

у всіх ситуаціях дотримуватися норм етики;

забезпечувати конфіденційність інформації, що отримана під час виконання робіт з оціню­-
вання відповідності.

7.2       Персонал органу, що проводить оцінювання відповідності, має право звертатись до Мін-
регіонбуду та Держспоживстандарту у випадках тиску з боку зацікавлених сторін.

8          ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

Підготовку та атестацію (сертифікацію) аудиторів проводять органи, призначені цент­-
ральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності за затвердженими пра­-
вилами.

Підготовку та атестацію персоналу органів сертифікації будівельної продукції проводять
органи, призначені Мінгегіонбудом, відповідно до процедур навчання та атестації .затверджених
у встановленому порядку.

Атестацію персоналу випробувальних лабораторій (центрів) проводять випробувальні
лабораторії (центри) відповідно до процедур атестації та посадових інструкцій, затверджених у
встановленому порядку.

Підготовку персоналу органів оцінювання відповідності будівельної продукції можуть
проводити в органах, призначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у сфері підтвердження відповідності.

Примітка. Організаційно-методичний центр оцінювання відповідності здійснює інформаційне забез­печення діяльності персоналу органів оцінювання відповідності будівельної продукції.

8.5       Атестація персоналу проводиться не рідше ніж один раз на три роки. Порядок, умови та
терміни проведення атестації визначаються процедурою органу з оцінювання відповідності, яка
затверджується у встановленому порядку.

БІБЛІОГРАФІЯ

"Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд", затверджений    постановою
Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

Закон України "Про стандартизацію"

Закон України "Про підтвердження відповідності"

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 56 "Про делегування повноважень щодо
стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2007 № 59 "Про затвердження Порядку здій­-
снення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг
вимогам технічних регламентів"

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні
вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні
вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні
вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього
природного середовища

ДБН В. 1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні
вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В. 1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні
вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні
вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги
до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд
згідно з тлумачними документами Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС

ДСТУ Н Б А.1.1-77:2007 Настанова. Керівний документ L щодо застосування і використання
Єврокодів

ДСТУ Б А.1.1-78:2007 Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно
будівельних виробів

ДСТУ Б А. 1.1-79:2007 Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4 (4) директиви
стосовно будівельних виробів

ДСТУ Б А. 1.1-80:2007 Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до
директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008 Настанова. Керівний документ А щодо призначення нотифікованих
органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю вироб-­
ництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та
системами за Директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008 Настанова. Керівний документ Н щодо узгодження підходів відносно
небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008 Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з дирек­-
тивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008 Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації
будівельних виробів при вогневих впливах на них

ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008 Настанова. Керівний документ D. СЄ Маркування згідно з директивою
стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А. 1.1-89:2008 Настанова. Керівний документ К. Системи оцінки відповідності, роль та
завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А. 1.1-90:2008 Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за дирек­-
тивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль вироб­-
ництва на підприємстві

ДСТУ Б А. 1.2-5:2009

Код УКНД 03.120.20

Ключові слова: оцінювання відповідності у будівництві згідно Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд; обов'язки; права; атестація; аудитор з сертифікації систем управління.  •  

     

    Выбор редакции: