ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010. ССПБ. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосування розрахункового методу підтвердження відпові 76.

Оцените
(0 голосов)

Система лицензирования и сертификации в строительстве

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Указания по порядку проведения оценки соответствия с применением расчетного метода подтверждения соответствия

The licensing and certification system in building

BUILDING CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME IN ACCORDING TECHNICAL REGULATIONS

Setting is from the order of conducting of evaluation of conformity with application method of attestation of conformity

Скачать ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010. ССПБ. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосування розрахункового методу підтвердження відпові 76.

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів з оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.

Ця настанова поширюється на проведення оцінки відповідності будівельних виробів із застосуванням розрахункових методів при неможливості провести оцінку відповідності із застосуванням процедур, передбачених п.19 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і  споруд, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.2.6-31-2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/EC 17000:2004, IDT)

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповід­ності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.1.2-4:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповід­ності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L щодо застосування і використання єврокодів (Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) Application and use of eurocodes)

ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність стосовно будівельних виробів (Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) Durability and the construction products directive)

ДСТУ-Н Б A.1.1-81:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні та залізобетонні конст­рукції)

СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции (Алюмінієві конструкції) СНиП ІІ-12-77 Защита от шума (Захист від шуму) СНиП ІІ-23-81* Стальные конструкции (Сталеві конструкції) СНиП ІІ-25-80 Деревянные конструкции (Дерев'яні конструкції)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій настанові використані терміни, що означають поняття, визначені у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, ДСТУ 3021, ДСТУ Б А.1.2-1, ДСТУ ISO/IEC 17000:2007, ДСТУ-Н Б А.1.1-81, а також терміни:

3.1       прямі розрахункові методи оцінки відповідності

Розрахунок параметрів виготовлених виробів для їх безпосереднього порівняння з встановле­ними характеристиками

3.2       непрямі розрахункові методи оцінки відповідності

Розрахунки для обґрунтування вибору представників певної множини однотипних виробів із подальшим порівнянням отриманих результатів зі встановленими характеристиками та опосеред­кованим поширенням висновків на всю множину.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розрахункові методи можуть застосовуватись для оцінки відповідності будівельних виробів згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11 у разі неможливості виконання випробувань у лабораторних або натурних умовах з причин, визначених у 4.2.

Причинами застосування розрахункових методів можуть бути:

виконання робіт із виготовлення конструкцій виключно в умовах будівельного майданчика;

технологічний монтаж великогабаритних конструкцій;

готові великогабаритні конструкції, які виготовлені заводським способом, що не можуть бути випробувані в лабораторних умовах;

відсутність необхідних оснащених випробувальних лабораторій і центрів в Україні.

4.3       Необхідність та можливість застосування розрахункового методу оцінки відповідності будівельних виробів визначається призначеним органом оцінки відповідності.

Необхідність та можливість застосування розрахункових методів оцінки відповідності будівель­них конструкцій на вогнестійкість визначається органом оцінки відповідності за погодженням з уря­довим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-77 для будівельних виробів, які впливають на механічний опір і стійкість та вогнестійкість будівель і споруд, розрізняють типи характеристик, які визначаються розрахунками з використанням чинних методів розрахунків за методиками, розробленими та узгодженими і затвердженими у встановленому порядку.

Відповідно до ДСТУ-Н Б А.1.1-78 довговічність виробу залежить від його призначеного використання і стосується або виробу в цілому, або його окремих характеристик і може бути перевірена з використанням методів прямого чи опосередкованого випробування або розрахунку певної характеристики.

5 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗРАХУНКОВОГО МЕТОДУ

Оцінка відповідності будівельних виробів із застосуванням розрахункового методу здійснюється призначеним органом оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, відповідно до наказу Держспоживстандарту від 03.06.2009 № 209 [1] (далі орган з сертифікації) та ДСТУ Б А.1.2-1, який до документів щодо призначення надав додатково документи згідно з додатком А.

Для виконання робіт з оцінки відповідності будівельних виробів розрахунковими методами заявник повинен подати до призначеного органу оцінки відповідності заявку.

До заявки на оцінку відповідності будівельних виробів розрахунковими методами додаються визначені під час проектування дані згідно з додатком Б.

Розрахунки будівельних виробів здійснює призначений орган з сертифікації відповідно до його галузі акредитації на виконання таких робіт.

Прямі розрахункові методи оцінки відповідності застосовуються на підставі положень, запроваджених ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11, ДБН В.2.6-31, СНиП 2.03.01, СНиП 2.03.06, СНиП ІІ-12, СНиП ІІ-23, або СНиП ІІ-25 та належним чином унормованих методик.

Непрямі розрахункові методи оцінки відповідності щодо виробів, що виробляються за типовими сзеордічяимйи, призначені для визначення виробу, результати перевірки якого можуть бути розповсюджені на всю номенклатуру виробів за типовою серією.

Параметром, який визначається непрямими розрахунковими методами, може бути мінімальне значення коефіцієнта перевищення показників, що призводять до досягнення виробом одного із розрахункових значень над відповідним, запровадженим проектною документацією.

5.7       При позитивних результатах застосованих розрахункових методів оцінки відповідності, які характеризуються тим, що вони дорівнюють проектним даним щодо основних вимог до будівельного виробу, заявленого для оцінки відповідності або перевищують їх, орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності та реєструє його у Реєстрі системи відповідно до вимог ДСТУ Б А.1.2-4.

ДОДАТОК А (обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які додатково подає орган із сертифікації при призначенні його на виконання робіт з оцінки відповідності будівельних виробів із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Організація, яка бажає виконувати роботи з оцінки відповідності будівельних виробів із застосу­ванням розрахункового методу підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, повинна подати до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури заяву, до якої надати:

копію свідоцтва про призначення, наданого Держспоживстандартом;

довідку про наявність не менше трьох кваліфікованих спеціалістів у галузі відповідних методів розрахунків або копії угод про співпрацю зі сторонніми організаціями, які можуть бути залучені для виконання розрахунків;

копії документів, які засвідчують наявність ліцензійного програмного продукту з розрахунків будівельних виробів;

копії угод про оренду програмних засобів, відсутніх у фонді організації.

ДОДАТОК Б (обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що додаються до заявки на виконання робіт з оцінки відповідності будівельних виробів розрахунковим методом

Застосовані унормовані методи, методики, рекомендації тощо з розрахунку виробу.

Технічна документація на будівельний виріб.

Проектні дані щодо навантаг на виріб.

Характеристики матеріалів, які є складовими виробу.

Геометричні параметри виробу.

Копія розрахунку, що виконувався при проектуванні виробу.

Інші наявні матеріали щодо розрахунків на вимогу призначеного органу з сертифікації.

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Наказ Держспоживстандарту від 03.06.2009 № 209 "Про затвердження тимчасової форми заяви та тимчасового переліку документів, які орган з оцінки відповідності подає щодо його призначен­ня центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності".

Код УКНД 03.120.20

Ключові слова: будівельний виріб; економія енергії; захист від шуму; механічні опір та стій­кість; оцінювання відповідності; призначений орган; підтвердження відповідності; пожежна безпека; розрахунковий метод; типова серія.  •  

     

    Выбор редакции: