ДСТУ Б А.3.2-5:2009 Роботи з приготування органічних в’яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки

Оцените
(0 голосов)

 

Система стандартов безопасности труда

РАБОТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОБАВКАМИ

Требования безопасности

Occupational safety standards system

ORGANIC BINDER MATERIALS WITH ADDIVITIVES PREPARATION WORKS

Safety requirements

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів та введення добавок, необхідних для ремонту міських шляхів, майданів і тротуарів, та встановлює вимоги безпеки при їх проведенні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи: НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2.3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) ССБП. Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного і вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язки. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12-2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041-2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальних. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичного електричного струму. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод (ССБП. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтувальний метод)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземління, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и метод их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи виміру шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности (ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устаткування виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требование безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации (ССБП. Пневмоприводи. Загальні вимоги безпеки до монтажу, випробувань та експлуатації)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажу на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вімірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация (ССБП. Засоби колективного захисту робітників від дії механічних факторів. Класифікація)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 22269-76 Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования (Система "людина-машина". Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні ергономічні вимоги)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення , вентиляція і кондиціювання)

СниП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

СниП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

СНиП И-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

Наказ від 21.05.07 №246 МОЗ України Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1     Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з введенням добавок повинні прово-дитись відповідно до вимог ДБН А.3.2-2, цього стандарту та ГОСТ 12.3.002.

3.2 При виконанні робіт з приготування органічних в'яжучих з введенням добавок можливийвплив таких небезпечних та шкідливих факторів:

-    рухомих частин виробничого обладнання (транспортні та вантажно-розвантажувальні машини, спеціальні дозатори, бітумні насоси, дробарки, млини, силове обладнання);

-    підвищеної температури обладнання та вихідних матеріалів (бітумоплавильних установок,бітумних комунікацій для внутрішньозаводського транспорту, трубопроводів, вихідних матеріалівтощо);

-    вибухонебезпечності сумішей парів та газів із повітрям (органічні розчини, природний газ, газиокислення);

-    підвищеної запиленості повітря при вантажно-розвантажувальних та транспортних роботах зпилоутворюючими компонентами вихідних матеріалів;

-    підвищеного рівня шуму та вібрації при роботі технологічного обладнання, машин та уста-новок;

-    підвищеної напруги в електричному ланцюгу ( електричні мережі, електроприводи, системауправління установками та агрегатами);

-    недостатнього освітлення робочих місць (залізничних шляхів, проїздів, складів, техноло-гічного обладнання);

-    токсичності органічних розчинників, поверхнево-активних речовин та активаторів.

3.3 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допус-тимої концентрації їх згідно з ГОСТ 12.1.005.

3.4 Рівні шуму на робочих місцях, у приміщеннях та на території підприємства не повинніперевищувати допустимих величин згідно з ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037, а рівні вібрації -ДСТУ ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039.

3.5 Електробезпека працюючих повинна забезпечуватись відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019,ГОСТ 12.1.030.НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

3.6 На території бази та на обладнанні повинні бути встановлені знаки безпеки та надписизгідно з ГОСТ 12.4.026.

Освітленість робочих місць має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.046 та ДБН В.2.5-28.

3.7 Проїзди та проходи на території виробничої бази повинні утримуватись у чистоті, а у зимо-вий час очищатись від снігу, льоду та посипатись піском або шлаком.

3.8 При переміщенні вантажів на підприємстві повинні виконуватись вимоги ГОСТ 12.3.020.

3.9 Організація робочих місць повинна відповідати вимогам безпеки праці з урахуванням ерго-номічних вимог, які встановлюються державними стандартами на конкретні процеси, виробничеобладнання та робочі місця.

4 ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

4.1     Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній доку-ментації (проекті виконання робіт, технологічній карті).

4.2 Технологічні процеси з приготування органічних в'яжучих матеріалів з введенням добавокповинні виконуватись із дотриманням вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002.

4.3 Котли для розрідження бітуму мають бути встановлені на відстані не менше 30мвідзагальної установки. Ємність, з якої перекачується розріджувач насосом, необхідно віддаляти відкотла на відстань не менше 10 м.

4.4 При розрідженні бітуму із застосуванням рідких та летучих добавок, підігрівати необхіднолише в'язкий бітум, розріджувач додається у холодному стані.

4.5 Поверхнево-активні добавки повинні вводитися до бітумного котла механізованим способом.

4.6 Проводити роботи з розрідження бітуму необхідно у світлий час доби. Працюючі повиннізнаходитися з навітряного боку від котла.

4.7 При роботах із рідкими в'яжучими (зливанні, наливанні тощо), температура їх нагріванняповинна відповідати ГОСТ 11955.

4.8 Розподіл, дозування та перемішування сипучих добавок повинні здійснюватися за допомо-гою спеціальних машин із закритими бункерами, живильниками, робочими органами.

4.9 Процеси з приготування органічних в'яжучих матеріалів з введенням добавок повинніорганізоватися так, щоб виключити можливість забруднення водойм, повітря та фунту виробни-чими відходами.

Відходи виробництва, які можуть шкідливо вплинути на навколишнє середовище, повинні бути знешкоджені згідно з санітарними правилами.

4.10 При роботах з аміноактивними добавками ф^ссіоодовахмодаіокислений петролеум, жи-ровий гудрон тощо) слід дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ 4044 та ГОСТ 11955.

4.11   При роботі з хлорним залізом слід дотримуватись вимог безпеки, які виключають попадан-ня його на незахищені частини тіла та органи дихання працюючих.

При попаданні на шкіру хлорного заліза та активованого мінерального* порошку, пошкоджені ділянки шкіри промивають водою та нейтральним милом, потім змащують жирним кремом.

4.12 У випадку попадання бітуму на відкриті ділянки тіла, сліди бітуму необхідно видалити зішкіри тампоном, який змочити вазеліновою олією. При опіку бітум слід змити соляровою олією абогасом, потім зробити примочку з 95 % етилового спирту.

4.13 Частки вапна, що потрапили на шкіру, слід видаляти мінеральною або рослинною олією знаступними примочками 5 % розчином лимонної, виннокам'яної, оцтової або соляної кислоти.

При потраплянні вапна в очі необхідно негайно промити їх водою, а потім нейтралізувати 10-20 % розчином нейтрального виннокам'яного амонію.

4.14 При потраплянні на шкіру катіоноактивних речовин (аміни тощо) спочатку знімають їх роз-чинником (гас), а потім змивають водою з нейтральним милом.

Катіонові ПАВ типу чотирьох заміщених амонієвих основ (катаміну А і К тощо) змивають струменем води та нейтральним (що не містить соди) милом.

5 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

5.1    Виробничі будівлі, споруди, майдани підприємств та їх розташування повинні відповідативимогам СНиП 2.09.02, СНиП ІІ-89.

5.2 Виробниче обладнання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та бути обладнане огород-жувальними пристроями та запобіжними приладами згідно з ГОСТ 12.2.062.

5.3 Усі пускові прилади повинні мати написи, які визначають їх призначення.

5.4 Приміщення, призначені для ведення робіт з вихідними матеріалами та приготуваннярозчинів і сумішей, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією згідно зДСТУ Б А.3.2-12 та СНиП 2.04.05.

Опалення виробничих приміщень повинно відповідати вимогам СНиП 2.04.05.

5.5 Ширина проходів у виробничих приміщеннях ( у метрах) має бути не менше:

-    основного -1,5;

-    між обладнанням - 1,2;

-    між будівельними конструкціями будинків та обладнанням - 1,0.

5.6 Природне та штучне освітлення виробничих приміщень повинно відповідати вимогамДБН В.2.5-28.

5.7 На виробничій базі повинно бути передбачено аварійне відключення (рубильники), якезабезпечує знеструмлення всього комплексу обладнання.

5.8  Пошкодження аварійного характеру, які створюють небезпеку для працюючих, повиннівидалятися негайно. До їх усунення виробничі процеси повинні бути припинені, а обслуговуючийперсонал видалений у безпечне місце.

5.9  Виробничі бази повинні мати санітарно-побутові приміщення відповідно до вимогСНиП 2.09.04.

5.10 Робочі місця повинні бути обладнанні аптечками з набором медикаментів та нейтралізуючих речовин (сода, борна кислота, слабка оцтова кислота, лейкопластир, вата, бинт тощо).

6 ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВФАБРИКАТІВ

6.1   Органічні в'яжучі матеріали (нафтові бітуми та бітумні емульсії), розріджувачі (лігроїн, гас,антрацитова олія тощо), хімічні добавки (група поверхнево-активних речовин) та активатори (вап-но, цемент, сланцева зола), які поступають на склад, повинні супроводжуватись паспортом, щопосвідчує їх якість та відповідність нормативній документації, а також мати інструкцію щодо вико-ристання матеріалу з обов'язковим наведенням вимог до охорони праці.

6.2 Температура бітуму, який потрапляє на змішування з розріджувачем, не повинна переви-щувати 120 °С.

6.3 Температура матеріалу, який потрапляє у млин, у залежності від в'язкості активуючоїсуміші, повинна бути (70-100) °С.

6.4 До змішування із бітумом в'язкий розріджувач, який містить воду, необхідно підігріти до тем-ператури (90-100) °С та випарити воду.

7 ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

7.1     Розміщення виробничого обладнання у виробничих приміщеннях та на робочих місцяхповинно забезпечувати зручність в експлуатації та безпеку виконання усіх видів робіт.

7.2 Розміщення обладнання повинна відповідати черговості операцій, поточності процесу тачинним нормам та правилам.

7.3 Розміщення конвеєрів - здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.2.022.

7.4 У зоні розміщення пультів управління виробничим обладнанням та технологічними лініямине допускається вміст шкідливих речовин у повітрі більше ГДК та рівень звуку більше 80 дБА.

7.5 Обладнання, яке оздоблено пневматичними приводами, повинно відповідати вимогамГОСТ 12.3.001.

7.6 Робочі місця повинні відповідати вимогам ГОСТ 22269, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033,ДСТУ ГОСТ 12.2.061.

7.7 Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога,стеля), технологічногоустаткування, огороджувальних конструкцій не повинна виходити більш ніж на 2 °С за межі отрима-них величин температури повітря для даної категорії робіт, що вказані в таблиці 1 ДСН 3.3.6.042.

Температура нагрітих поверхонь обладнання (або його огорож) та трубопроводів у місцях можливого зіткнення з ними людини повинна бути не більше 45 °С.

7.8 Сигнальні пристрої повинні бути розташовані на видних місцях та захищені від механічнихпошкоджень.

8 ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

8.1 В'яжучі матеріали та добавки слід зберігати під навісом або у накопичувальних бункерах.Поверхнево-активні речовини повинні зберігатися у чистій тарі, що запобігає забрудненню та

обводненню.

8.2 Місця зберігання активованих мінеральних порошкоподібних добавок слід розташовувати зпідвітряного боку для пануючих вітрів по відношенню до найближчого житлового району та відокремлювати від кордонів житлових районів санітарно-захисними зонами (розривами), протяжністю не менше 100 м.

8.3   Сильні неорганічні кислоти та інші хімічні продукти, які викликають корозію заліза, повиннізберігатися та транспортуватися у гумінованій, емальованій, пластмасовій або скляній тарі.

8.4 Операції на складах та майданах, які пов'язані з переміщенням вантажів, повинні бутимеханізованими.

9 ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ

9.1   До робіт із приготування органічних в'яжучих з добавками допускаються працівники, яківідповідно до чинного законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповіднупрофесійну підготовку, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та медичнийогляд згідно з наказом МОЗ від 21.05.07 р. № 246.

9.2 Для виконання робіт підвищеної небезпеки працівники повинні мати наряд-допуск.

9.3 Навчання методам безпечного ведення робіт, інструктажі, перевірка знань працюючихповинні здійснюватися відповідно до НПАОП 0.00-4.12.

9.4 Особи, зайняті на роботах зі шкідливими речовинами, повинні проходити медичні огляди таосвідчення згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівниками певних категорій.

9.5 Особи, які страждають захворюваннями шкіри, очей та алергічними захворюваннями, до ро-боти з в'яжучими та добавками не допускаються.

10 ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

10.1  Вибір засобів захисту працюючих повинен здійснюватися з урахуванням вимог безпекипраці для даного процесу чи виду робіт, відповідно до ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.125.

10.2 Працюючі з в'яжучими та добавками повинні бути забезпечені індивідуальними засобамизахисту: рукавицями згідно з ГОСТ 12.4.010, взуттям згідно з ГОСТ 12.4.137, фартухами згідно зГОСТ 12.4.029, костюмами згідно з ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, респіраторами згідно з ДСТУГОСТ 12.4.041, захисними окулярами згідно з ГОСТ 12.4.013.

10.3 Для захисту шкіри рук та обличчя рекомендуються дерматологічні засоби індивідуальногозахисту згідно з ГОСТ 12.4.068.

11 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

11.1  Контроль за виконанням вимог безпеки здійснюється адміністрацією підприємства таспеціалістами служби охорони праці.

11.2 Визначення рівня ГДК згідно з ГОСТ 12.1.007 для шкідливих речовин 3-го та 4-го класупровадять один раз на квартал, для 2-го класу - один раз на місяць.

11.3  Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється відповідно довимог ГОСТ 12.1.005 за методиками МОЗ України.

11.4  Контроль електробезпеки обладнання здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.29,НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32, ГОСТ 12.1.013.

11.5 Пожежовибухобезпека контролюється згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010,ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044, НАПБ А.01.001.

11.6   Визначення шумових характеристик на робочому місці здійснюється за допомогою шумо-мірів та акустичних дозиметрів відповідно до ГОСТ 12.1.028, ГОСТ 12.1.050, ДСН 3.3.6.037.

11.7   Рівень вібрації на робочих місцях перевіряють віброметром або за допомогою коректувальних фільтрів згідно з ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.4.012, ДСН 3.3.6.039.

11.8   Контроль та огляд засобів індивідуального захисту повинен здійснюватися у строки, увідповідності до вимог, які встановлені НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01.


 

 

Выбор редакции: