ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування

Оцените
(2 голосов)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації (СМБД)

Система градостроительной документации

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования

Скачать ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування

На заміну ДБН Б.1.1 -4-2002

Чинні від 2009-10-01

 

1     СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування.

Ці Норми обов'язкові для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведений у додатку А.

2           ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.

2.1        зона впливу об'єкта містобудування

Встановлена навколо об'єкта містобудування зона прямого або опосередкованого його впливу на довкілля, умови життя та здоров'я людей, що проживають на прилеглій території (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489)

2.2        містобудівне обґрунтування

Вид містобудівної документації, в якому відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (об'єкта будівництва), обов'язкові для врахування при відведенні земельної ділянки та/або проектуванні цього об'єкта (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489)

2.3        містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки

Документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів містобудування, встановлені законодавством та містобудівною документацією (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489)

2.4        об'єкт містобудування

Окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкт благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументаль­ного і монументально-декоративного мистецтва (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489).

3           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Згідно з чинним законодавством (Закон України "Про планування і забудову територій") розроблення містобудівного обґрунтування є обов'язковим при намірі забудови земельної ділянки, яка розташована:

а)        у межах населеного пункту - за відсутності місцевих правил забудови;

б)       за межами населеного пункту.

У разі наявності затвердженого проекту забудови мікрорайону (кварталу) розроблення містобудівного обґрунтування забудови земельної ділянки, розташованої в межах цих планувальних утворень, не здійснюється.

3.2Містобудівне обґрунтування розробляється лише за наявності містобудівної документації(схеми планування території на місцевому рівні та /або генерального плану населеного пункту  та/або детального плану території). Розроблення містобудівного обґрунтування здійснюється на основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася на території населеного пункту, в межах планувального утворення (кварталу, групи кварталів, мікрорайону, промислового вузла) або на території поза межами населеного пункту з урахуванням містобудівного значення об'єкта та затвердженої містобудівної документації.

3.3Затверджене містобудівне обґрунтування не підлягає коригуванню. За необхідності внесення змін до містобудівних умов та обмежень розробляється нове містобудівне обґрунтування.

4    СКЛАД І ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

4.1       Містобудівне обґрунтування оформлюється згідно з додатком Б і містить:

а)       пояснювальну записку;

б)       містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (проект).

4.2       Пояснювальна записка складається з таких структурних елементів:

-   вступ;

-   аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, та характеристика земельної ділянки;

-   основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування, які характеризують намір забудови;

-   розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльний аналіз намірівзабудови;

-   додатки.

4.3 У "Вступі" наводяться підстави для розроблення містобудівного обґрунтування (рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, завдання на розроблення), головна мета, законодавчі та нормативно-методичні документи щодо розроблення містобудівного обґрунтування, наводиться перелік затвердженої містобудівної документації на дану територію та інші джерела вихідної інформації.

4.4       Розділ "Аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, та характеристика земельної ділянки"містить:

а)        площу та опис меж земельної ділянки, її цільове призначення, відомості про її власника(користувача) за даними Державного земельного кадастру,

б)        аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, а також наведену в містобудівній документаціїхарактеристику земельної ділянки та суміжних територій, а саме:

1)місце розташування в планувальній структурі території адміністративно-територіальноїодиниці;

2)сучасне функціональне використання;

3)характеристику існуючої забудови (призначення будівель та споруд, їх висоту (поверховість), технічний стан);

4)характеристику зелених насаджень та інших елементів благоустрою;

5)характеристику існуючої інженерно-транспортної інфраструктури;

6)функціональне призначення, режим використання (у тому числі забудови), інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень містобудівної документації;

7)характеристику інженерно-будівельних умов  (геологічних, гідрологічних,  кліматичнихтощо);

8)вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного захисту;

9)характеристику екологічних умов;

10)планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку, а саме:

-   санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів,підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів,іонізуючих випромінювань тощо,

-   зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерелводопостачання, водозабірних таводоочисних споруд, водоводів, об'єктів оздоровчого призначення тощо,

-   зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалунаселеного пункту,

-   прибережні захисні смути, водоохоронні зони,

-   інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, гідрометеорологічнихстанцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів транспорту тощо),

-   зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних СилУкраїни та інших військових формувань, в прикордонній смузі,

-   межі червоних ліній вулиць,

в) планувальні обмеження щодо використання земельної ділянки, які виникли в період після затвердження містобудівної документації.

4.5 У розділі "Основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування, які характе­ризують намір забудови", наводяться:

а)        для об'єктів цивільного призначення:

1)вид об'єкта (житловий, дитячий дошкільний, навчальний, охорони здоров'я, спортивнийтощо);

2)площа забудови;

3)висота;

4)технічні характеристики об'єкта (кількість, структура та загальна площа квартир, робоча/тор­говельна площа, місткість/пропускна здатність або іншатехнічна характеристика громадськихоб'єктів, розрахункова чисельність населення, персоналу тощо),

5)призначення вбудованих та прибудованих приміщень;

б)       для об'єктів виробничого призначення:

1)  основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до санітарної класи­фікації,

2)  види продукції та клас її небезпеки;

3)  потужність виробництва;

4)  обсяги вантажних перевезень;

5)  відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспортних засобів тагабарити);

6)  загальна чисельність працюючих, у тому числі адміністративного персоналу, виробничогоперсоналу;

7)  кількість змін;

8)  склад та характеристика основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць(площу, технологічні процеси та обладнання, шкідливі властивості речовин та матеріалів, щовикористовуються та виділяються, категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки тощо);

9)  технологічно обумовлені потреби в ресурсах:

-   земельних (необхідна площа для постійного та тимчасового використання, функціональневикористання);

-   сировинних (види, обсяги);

-   енергетичних (види, обсяги);

-   водних (обсяги, необхідна якість);

-   зовнішніх інженерних мереж;

10)необхідність улаштування системи виробничої каналізації та локальних очисних споруд;

11)відомості про відходи виробництва (вид, кількість, технологія утилізації);

12)перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє середовище, а такожможливих меж зон впливу від них.

4.6 В розділі "Розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльнийаналіз намірів забудови" містяться розрахунки щодо містобудівних умов і обмежень забудовиземельної ділянки (з врахуванням історико-містобудівного обґрунтування, розробленого у випадках та в порядку, передбачених наказом Державної служби охорони культурної спадщини від22 березня 2004 р. № 7), визначаються граничні параметри забудови земельної ділянки, проводиться порівняльний аналіз намірів забудови на відповідністьвизначеним умовам та обмеженням.Встановлюється зона впливу об'єкта містобудування на прилеглі території з метою визначенняпереліку відповідних заходів, які необхідно здійснити в разі реалізації наміру забудови для міні­мізації негативного впливу на довкілля, умови життя та здоров'я людей, що проживають націй території, а також визначення переліку робіт із реконструкції та технічного переоснащенняоб'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, благоустрою тощо.

4.7 До складу додатків входять завдання на розроблення містобудівного обґрунтування,вихідні дані.

4.8 Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (проект, який підлягає затвердженню) складаються з текстової та графічної частин (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р.
№ 489).

4.9   Зміст текстової частини містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки(додаток Б) відповідає додатку 1 Постанови КМУ від 20 травня 2009 р. № 489. У п. 9 форми  містобудівних умов і обмежень вносять планувальні обмеження відповідно до переліку, наве­деному в 4.4, б), 10) та 4.4, в).

4.10Графічна частина містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки відповідно до Постанови КМУ від 20 травня 2009 р. № 489 містить креслення:

а) ситуаційна схема місця розташування земельної ділянки, на яку наноситься зона впливуоб'єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови. Схема виконується на викопіюванні зчергового плану або на викопіюванні з містобудівної документації (опорного та проектного планівсхеми планування території на місцевому рівні - для земельної ділянки, розташованої за межами
населеного пункту або з генерального плану - для земельної ділянки, розташованої в межахнаселеного пункту, опорного та проектного планів детального плану території - за наявності), наяке нанесені всі об'єкти, побудовані після затвердження цієї документації;

б) схема використання земельної ділянки, яка виконується на оновленій топографо-геоде­зичній основі М 1:2000, 1:1000 або 1:500 (у залежності від площі території). На схему наносяться:

1)  планувальні обмеження відповідно до затвердженої містобудівної документації (згідно зпереліком, наведеним у 4.4, б), 10));

2)  обмеження щодо використання, які з'явились у період після затвердження містобудівноїдокументації;

3)  гранична площа забудови, благоустрою, інших видів використання (межі територій длярозміщення об'єктів забудови, благоустрою, транспортного обслуговування та інших видів використання), пропоноване розташування будівель і споруд, в'їзди-виїзди, наявні інженерні мережі;

в) схема (модель) об'ємно-просторового рішення наміру забудови (необов'язкове креслення).Розробник містобудівного обґрунтування може розробляти додаткові графічні матеріали, якіобґрунтовують, ілюструють або деталізують прийняті рішення, в довільному масштабі.

5     ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

5.1       Згідно з чинним законодавством (Закон України "Про планування і забудову територій")згоду на розроблення містобудівного обґрунтування в залежності від місцезнаходження земельноїділянки надає:

а)        виконавчий орган місцевого самоврядування, якщо об'єкт планується розмістити в межахнаселеного пункту;

б)       місцевий орган виконавчої влади, якщо об'єкт планується розмістити за межами населеногопункту.

5.2       Замовником містобудівного обґрунтування згідно з Законом України "Про планування ізабудову територій" може виступати:

а)        власник (користувач) земельної ділянки;

б)       особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земельдержавної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством;

в)       особа, яка одночасно отримала дозволи відповідного органу виконавчої влади або органумісцевого самоврядування на розроблення містобудівного обґрунтування та проекту відведенняземельної ділянки із земель державної чи комунальної власності;

г)        уповноважена ними особа;

д)       відповідний орган містобудування та архітектури у разі намірів будівництва з ініціативиорганів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

5.3       Після отримання згоди на розроблення містобудівного обґрунтування замовник згідно зчинним законодавством (Цивільний кодекс України, ст. 888, 889; Закон України "Про плануванняі забудову територій"; Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 522):

-   визначає розробника містобудівного обґрунтування - організацію, яка має ліцензію на виконання таких робіт;

-   укладає з розробником містобудівного обґрунтування договір на його розроблення з визначенням вартості та строків виконання;

-   складає разом із розробником містобудівного обґрунтування проект завдання на його розроблення, погоджує його з місцевим органом містобудування та архітектури (у випадку, коли цейорган не є замовником містобудівного обґрунтування) та затверджує його (рекомендована формазавдання наведена в додатку В);

-   надає розробнику містобудівного обґрунтування завдання та вихідні дані для проектування(рекомендований перелік вихідних даних міститься в додатку Г);

-   забезпечує організацію погодження містобудівного обґрунтування;

-   забезпечує подання містобудівного обґрунтування на державну експертизу;

-   бере участь у громадському обговоренні містобудівного обґрунтування.

5.4       Розробник містобудівного обґрунтування згідно з чинним законодавством (Цивільнийкодекс України, ст.888, 890; Закон України "Про планування і забудову територій"):

-   складає договір на розроблення містобудівного обґрунтування;

-   бере участь у складанні завдання на розроблення містобудівного обґрунтування;

-   розробляє містобудівне обґрунтування, погоджує з замовником, а в разі необхідності, такожіз відповідними підрозділами органів виконавчої влади (за участю замовника);

-   бере участь у громадському обговоренні.

5.5        Розробник містобудівного обґрунтування може виступати замовником на проведеннянеобхідних досліджень іншими науково-дослідними і проектними організаціями.

5.6 Юридичні відносини між замовником та розробником містобудівного обґрунтування регулюються договором та завданням на розроблення містобудівного обґрунтування (Цивільний кодекс України, ст. 837-864, 887-891).

5.7 Замовник та розробник містобудівного обґрунтування мають право зупинити виконанняробіт з обов'язковим оформленням двосторонніх актів та проведенням відповідних взаєморозрахунків, які здійснюються згідно з Цивільним кодексом України (ст. 889,890). Розміри неустойкита порядок її виплати при односторонньому припиненні робіт встановлюються договором.

5.8 При внесенні замовником змін до раніше виданого завдання або вихідних даних, внаслі­док чого виникає необхідність здійснення додаткового обсягу робіт, вже виконаних на час внесення змін, їх фінансування проводиться за окремим договором або за додатковими угодами додоговору (Цивільний кодекс України, ст. 889).

5.9 Після завершення розроблення містобудівного обґрунтування розробник передає йогозамовнику для організації погодження. Містобудівне обґрунтування погоджується з відповідними органами містобудування та архітектури, земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронним та санітарно-епідеміологічним органом. Свої висновки зазначені органи надаютьпротягом місяця з дня подання на їх розгляд містобудівного обґрунтування незалежно один відодного (Закон України "Про планування і забудову територій").

5.10Експертиза містобудівного обґрунтування здійснюється за поданням замовника відповідно до порядку, встановленому Постановою КМУ від 20 травня 2009 р. № 522.

5.11Громадське обговорення містобудівного обґрунтування проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про планування і забудову територій".

5.12Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівномуобґрунтуванні за формою, наведеною в додатку В, після його погодження, експертизи та врахування результатів громадського обговорення затверджуються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування одночасно із затвердженням містобудівного
обґрунтування (Закон України "Про планування і забудову територій").

5.13Строк розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівніумови і обмеження забудови земельної ділянки, визначається договором і не може перевищуватитрьох місяців (Закон України "Про планування і забудову територій").

5.14Розробник містобудівного обґрунтування та залучені організації несуть особисту відпо­відальність за відповідність документації законодавству та державним нормам (Цивільний кодексУкраїни, ст.890, 891; Закон України "Про архітектурну діяльність").

5.15Містобудівне обґрунтування виконується в трьох примірниках. Контрольний примірникмістобудівного обґрунтування зберігається в архіві розробника. Два інших примірники пере­даються замовнику. Договором може передбачатись більша кількість примірників містобудівногообґрунтування.

ДОДАТОК А (обов'язковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цивільний кодекс України

Закон України "Про планування і забудову територій"

Закон України "Про архітектурну діяльність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 522 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації"

Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 22 березня 2004 р. № 7 "Про затвердження Порядку розроблення історико-містобудівного обґрунтування"

 

ДОДАТОК Б (довідковий)

ФОРМА МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Б.1 Форма першої сторінки містобудівного обґрунтування

 

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Керівник органу містобудування та архітектури

Керівник органу земельних ресурсів

 

 

___________________________________

___________________________________

 

 

«_______»___________________ 20____ р.

«_______»___________________ 20____ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

 

 

Керівник органу охорони культурної спадщини

Керівник природоохоронного органу

 

 

___________________________________

___________________________________

 

 

«_______»___________________ 20____ р.

«_______»___________________ 20____ р.

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

 

Керівник санітарно-епідеміологічного органу

 

 

 

___________________________________

 

 

 

«_______»___________________ 20____ р.

 

 

МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Об'єкт

 

Адреса

 

Замовник

 

 

Керівник організації-розробника       

 

(підпис)

 

(ПІБ)

 

 

 

 

МП

 

 

Б.2 Форма викладення проекту текстової частини містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Проект

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки______________________________________________________________________

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

 

1.Вид об'єкта містобудування_____________________________________________________

2.Площа земельної ділянки________________________________________________ гектарів

3.Граничний відсоток забудови земельної ділянки____________________________________

4.Гранична щільність забудови земельної ділянки_____ кв. метрів корисної площі на 1 гектар,________________ осіб на 1 гектар (для житлових будинків)

5.Гранична висота будівлі /споруди ______________ метрів

6.Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів:

Фронтальної________________, тильної________________, бокових____________________

7.Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній_____ метрів

8.Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/спорудметрів

9.Інші планувальні обмеження____________________________________________

10.Вимоги до організації під'їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркуваннятранспортних засобів_________________________________________

11.Вимоги до орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для об'єктівмасового відвідування відносно елементів планувальної структури______________________________________________________________________

12.Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органіввиконавчої влади з посиланням на номер і дату документа) щодо:

благоустрою та озеленення земельної ділянки ______________________________

малих архітектурних форм  ______________________________________________

елементів зовнішньої реклами ______________________________________________

використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху

______________________________________________________________________

розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень ______________________________________________________________________

опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо)

 

можливості зміни функціонального призначення об'єкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта, умови зміни його окремих елементів чи об'ємно-планувального та/або об'ємно-просторового рішення в цілому - при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об'єкта містобудуванняв разі реалізації наміру забудови_______________________________________________________

14.Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідностірозроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпеченнянормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарноїохорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудовирадіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливухімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунтутощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства_____________________________________________________________________

15.Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" _____________________________________________________________________

    

16.Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки____________________________________________________________________

    

17.Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умовищодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенноїбезпеки, цивільного захисту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ДОДАТОК В (довідковий)

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ

МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

 

(посада замовника)

 

 

___________________________________

___________________________________

 

 

«_______»_________________ 20____ р.

«_______»_________________ 20____ р.

 

 

 

 

МП

 

МП

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

 

Керівник організації-розробника містобудівного обґрунтування

 

 

 

___________________________________

 

 

 

«_______»_________________ 20____ р.

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

 

Керівник санітарно-епідеміологічного органу

 

 

 

___________________________________

 

 

 

«_______»_________________ 20____ р.

 

 

 

 

 

МП

 

 

 

 

ЗАВДАННЯна розроблення

містобудівного обґрунтування

1  Назва об'єкта, його адреса (місце розташування)___________________________

2   Замовник містобудівного обґрунтування__________________________________

3  Розробник містобудівного обґрунтування __________________________________

4 Підстава для розроблення містобудівного обґрунтування______________________________________________________________________________

(№ і дата рішення, назва органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевого самоврядування)

5  Відомості про затверджену містобудівну документацію, яка має бути використана при розробленні містобудівного обґрунтування______________________________________________________________________________

(вид документації, автор розроблення,

________________________________________________________________________

(дата затвердження, орган, який затвердив)

6  Перелік проектних робіт (за наявності), які мають бути використані при розробленні містобудівного обґрунтування (історико-містобудівне обґрунтування, проекти встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смут, інженерного підготовлення території тощо)______________________________________________________________________________

  

7  Площа території земельної ділянки, на яку розробляється містобудівне обґрунтування_________________________________________________ гектарів.

8  Характеристика сучасного стану використання земельної ділянки______________________

9  Характеристика наміру забудови (основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування)

10        Вимоги замовника та органів державного нагляду (за наявності) щодо:

10.1благоустрою та озеленення земельної ділянки, малих архітектурних форм, елементів зовнішньої реклами _____________________________________________________________________

10.2використання підземного простору, підвалів, цокольних поверхів, перших поверхів_

10.3розміщення та використання вбудовано-прибудованих приміщень _____________________________________________________________________________

10.4опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо)_____________________________________________________________________________          

10.5організації під'їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортнихзасобів      

10.6орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо - для об'єктів масовоговідвідування      

10.7відомостей про історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта, можливості зміни функціонального призначення об'єкта, його окремих елементів чи об'ємно-планувального та/або об'ємно-просторового рішення в цілому (при намірі здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення,технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди)

10.8врахування потреб інвалідів_________________________________________________

10.9 необхідності розроблення у складі проектної документації інженерно-технічних заходівцивільного захисту (цивільної оборони), заходів у сфері техногенної безпеки, протипожежних,санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів_____________________________________________________________________        

11 Перелік науково-дослідних та проектних організацій, які мають бути залучені до розробленнямістобудівного обґрунтування___________________________________________________

12 Необхідність розроблення схеми (моделі) об'ємно-просторового рішення наміру забудови_____________________________________________________________

13Склад містобудівного обґрунтування ___________________________________________

 

 

Відповідальний виконавець (ГАП, ГІП) ________________ ___________________

                                                               (підпис)            (ім'я, прізвище)

 

ДОДАТОК Г (довідковий)

СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ

Г.1 Витяг із пояснювальних записок та графічних матеріалів містобудівної документації (схеми планування території на місцевому рівні, генерального плану населеного пункту, детального плану території) з інформацією щодо характеристики земельної ділянки, на яку розробляється місто­будівне обґрунтування, та суміжних територій, а саме:

-   перспективного функціонального призначення, режиму використання;

-   знаходження в санітарно-захисних, охоронних зонах, зонах регулювання забудови;

-   інженерно-будівельних умов (геологічних, гідрологічних, кліматичних тощо);

-   існуючої забудови (архітектурно-просторова характеристика, призначення будівель та споруд, їх висота (поверховість), технічний стан, характеристика зелених насаджень та інших елементів благоустрою тощо);

-   існуючої та проектної інженерно-транспортної інфраструктури;

-   заходів з інженерної підготовки території та її захисту;

-   екологічних умов.

Г.2 У разі відсутності необхідної інформації в затвердженій містобудівній документації або її застарілості - актуальна інформація згідно з переліком, наведеним у Г.1.

Г.3 Витяги з проектних робіт (за наявності), які мають бути використані при розробленні містобудівного обґрунтування (історико-містобудівне обґрунтування, проекти встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, інженерного підготовлення території тощо).

Г.4 Дані Державного земельного кадастру щодо площі, опису меж земельної ділянки, прав на неї, відомостей про її власника (якщо замовником є користувач земельної ділянки).

Г.5 Характеристика наміру забудови (основні техніко-економічні показники об'єкта місто­будування):

а)        для об'єктів цивільного призначення:

-   вид об'єкта (житловий, дитячий дошкільний, навчальний, охорони здоров'я, спортивний тощо),

-   бажані розміри (площа забудови, висота (кількість поверхів)),

-   технічні характеристики об'єкта (кількість, структура та загальна площа квартир, робоча/торговельна площа, місткість/пропускна здатність або інша технічна характеристика громадськихоб'єктів, розрахункова чисельність населення, персоналу),

-   призначення вбудованих та прибудованих приміщень;

б)       для об'єктів виробничого призначення:

-основний   вид  діяльності  та  клас   небезпеки   виробництва   відповідно  до   санітарноїкласифікації;

-   перелік продукції та клас її небезпеки;

-   потужність виробництва;

-   обсяги вантажних перевезень;

-   відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспортних засобів тагабарити);

-   загальна чисельність працюючих, у тому числі адміністративного персоналу, виробничогоперсоналу;

-   кількість змін;

-   склад та характеристика основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць(площа, технологічні процеси та обладнання, шкідливі властивості речовин та матеріалів, щовикористовуються та виділяються, категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки тощо);

-        технологічно обумовлені потреби в ресурсах:

•     земельних (необхідна площа для постійного та тимчасового використання, функціональне  використання),

•     сировинних (види, обсяги),

•     енергетичних (види, обсяги),

•     водних (обсяги, необхідна якість),

•     зовнішніх інженерних мереж;

-   необхідність улаштування системи виробничої каналізації та локальних очисних споруд;

-   відомості про відходи виробництва (вид, кількість, технологія утилізації);

-   перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє середовище, а такожможливих меж зон впливу від них.

Г.6 Відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта при намірі здійс­нити реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт будівлі/споруди.

Г.7 Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаний замовником відповідно до вимог земельного законодавства.

Г.8 Графічні матеріали (на паперовому та електронному (за наявності) носіях):

- оновлена топографо-геодезична основа М 1:2000,1:1000 або 1:500 (визначається в завданні),

-викопіювання із схеми планування території на місцевому рівні, генерального плану,детального плану території з відображенням земельної ділянки та суміжних територій, планувальних обмежень,

-   викопіювання з чергового плану з відображенням земельної ділянки та суміжних територій,

-   зони впливу об'єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови (відповідно до вимог,встановлених нормативними документами та передпроектними роботами).

 

ДОДАТОК Д (довідковий)

      БІБЛІОГРАФІЯ

1.       Земельний кодекс України

2.       Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328 "Про Порядок наданняархітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпеченняоб'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу"

3.       Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 "Про затвердженняПорядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць,обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"

4.       ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів

5.       ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

6.       ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення

7.       ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я

8.       ДБН В.2.2-11 -2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

9.       ДБН Б.1.1-4-2002 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження місто­будівного обґрунтування

10.   ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

11.   ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

12.   ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

13.   ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

14.   ДБН В.2.2-20:2008 Готелі

15.   ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'ятокархітектури та містобудування

16.   ДБН Б.2.2-3-2008 (в оригіналі - ДБН Б.2.2-2-2008) Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України

17.   СНиП II-89-80 Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 89. Генеральные планы промышленных предприятий(Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Глава 89. Генеральні плани промислових підприємств)

18.   СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

19.   СниП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

 

Ключові слова: зона впливу об'єкта містобудування, містобудівне обгрунтування, місто­будівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, намір забудови, об'єкт місто­будування.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: