Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б В.1.1-13:2007. БАЛКИ Метод випробування на вогнестійкість

Оцените
(0 голосов)

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захиствідпожежі

БАЛКИ

Метод випробування на вогнестійкість (EN1365-3:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-13:2007

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2007


ДСТУБВ.1.1-13:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Українськийнауково-досліднийінститутпожежноїбезпеки(УкрНДІПБ) МНСУкраїни РОЗРОБНИКИ: В. Згуря; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук(керівникрозробки); І. Харченко, канд. техн. наук

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказМіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїнивід22 червня2007 р. №64

3СтандартвідповідаєєвропейськомустандартуEN1365-3:1999 Fireresistancetestsfor
loadbearingelements- Part3 Beams(Випробуваннянавогнестійкістьелементів,

щонесутьнавантаження- Частина3: Балки) вчастинірозділу5 (Умовивипробувань); пунктів6.3.2 (Вимогищодоз'єднаньузразку); 6.3.3 (Вимогищодовогневоговпливуназразок); підрозділів6.4 (Вимогидоконструкціїзразка); 6.5 (Перевірказразканавідповідністьтехнічній документації); 7.1 (Загальнівимогидовстановленнязразкавпечі); розділів10 (Процедура випробування); 11 (Критичнізначенняхарактеристики).

Ступіньвідповідності- нееквівалентний(NEQ)

Перекладзанглійської(en).

4УВЕДЕНОВПЕРШЕ

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві.                       Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений, тиражований

ірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

©МінрегіонбудУкраїни, 2007

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів                      угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни                               Державнепідприємство"Укрархбудінформ"

 

II


ДСТУБВ.1.1-13:2007 ЗМІСТ

с.

1       Сферазастосування...........................................................................................................   1

2       Нормативніпосилання........................................................................................................   1

3       Термінитавизначенняпонять    .........................................................................................   1

4       Сутністьметодувипробування    .......................................................................................   1

5       Засобивипробування    .....................................................................................................   1

 

5.1    Перелікзасобіввипробування......................................................................................   1

5.2  Випробувальнапіч.......................................................................................................   1

5.3  Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі................................................................ . 2

5.4  Засобивимірювальноїтехніки........................................................................................ 2

6     Умовивипробування........................................................................................................... 2

6.1    Створеннястандартноготемпературногорежимуінадлишковоготискуупечі   ...2

6.2  Навантаження, спираннятакріпленнязразків............................................................... ..2

6.3  Умовинавколишньогосередовища............................................................................... ..2

7     Зразкибалкидлявипробуваннянавогнестійкість.............................................................. ..2

7.1    Виготовленнязразків    ................................................................................................ ..2

7.2  Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації............................................. .З

8     Підготовкатапроведеннявипробування............................................................................ ..4

8.1    Установленнятермопарназразкуівпечі....................................................................... 4

8.2  Установленнязразкаупечі...........................................................................................   4

8.3  Початоквипробування.................................................................................................... 5

8.4  Вимірюваннятаспостереженняупроцесівипробування................................................ 5

8.5  Припиненнявипробування.............................................................................................. 5

9     Граничнийстанзвогнестійкостітакласивогнестійкостібалок............................................. 5

9.1    Граничнийстанзвогнестійкості.................................................................................... ..5

9.2  Класивогнестійкості..................................................................................................... ..5

 

10        Оцінкарезультатіввипробування........................................................................................ ..5

11                 Правилаоформленнярезультатіввипробування............................................................... ..6

12        Вимогибезпекипідчаспроведеннявипробування............................................................. ..6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    III


ДСТУ Б В.1.1-13:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захиствідпожежі

БАЛКИ

 Методвипробуваннянавогнестійкість

Защитаотпожара

БАЛКИ

Методиспытаниянаогнестойкость

Fireprotection

BEAMS

 Fire resistance test method

Чиннийвід2008-01-01

СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартустановлюєметодвипробуваннябалковихбудівельнихконструкцій(балок, ригелів, перемичок, елементівферм, рам, ароктощо) навогнестійкістьзатемпературнимрежимомзгідноз ДСТУБВ.1.1-4.

Стандартвикористовуєтьсядлявизначеннямежівогнестійкостібалковихбудівельнихконст­рукцій(далі- балок), якіпіддаютьсявпливувогнюзтрьохбоків.

Стандартпридатнийдляцілейсертифікації.

НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативнідокументи:


ДСТУ Б В. 1.1-4-98*


Захиствідпожежі. Будівельніконструкції. Методивипробуваньна вогнестійкість. Загальнівимоги


 


ДСТУБВ.2.6-7-95 (ГОСТ8829-94)


Виробибудівельнібетоннітазалізобетоннізбірні. Методивипробувань навантаженням. Правилаоцінкиміцності, жорсткостіта тріщиностійкості


 


ДСТУ Б В.2.6-10-96


Конструкціїбудинківіспоруд. Конструкціїсталевібудівельні. Методи випробуваннянавантаженням


ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Нижчеподанотерміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять.

3.1   Балки. Горизонтальноорієнтованінесучібудівельніконструкції, уякихширинаменшеабо
дорівнюєїхвисоті

3.2Початоквогневоговипробування. Часувімкненняпальниківупечі.
ІншізастосованіустандартітермінивідповідаютьДСТУБВ.1.1-4.

СУТНІСТЬМЕТОДУВИПРОБУВАННЯ

Сутністьметодувипробуванняполягаєувизначенніпроміжкучасувідпочаткувипробуваннядо настаннянормованогограничногостанузвогнестійкостідлябалоквумовах, щорегламентуються цимстандартом.

ЗАСОБИВИПРОБУВАННЯ

5.1  Перелікзасобіввипробування

ПерелікзасобіввипробуваннямаєвідповідатиДСТУБВ.1.1-4.

5.2Випробувальнапіч

5.2.1 Конструкцієювипробувальноїпечі(далі- піч) повиннобутизабезпеченоствореннятемпе­ратурногорежиму, надлишковоготиску, умовспирання, кріпленнятанавантажуваннязразказгідноз вимогамиДСТУБВ.1.1-4.

                                                                                                                                                      1


ДСТУБВ.1.1-13:2007

5.2.2  Конструкціяпечіповиннавідповідативимогам, яківизначенівдодаткуАДСТУБВ.1.1-4.
Довжинавогневоїкамерипечімаєбутинеменшеніж4000 мм.

5.2.3  Конструкціяпечімаєзабезпечуватиможливістьнагріваннязразказтрьохбоків.

5.3Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі

5.3.1     Обладнаннядляспираннятакріпленнязразкаупечімаєзабезпечуватиумовивільного
спираннязразказгіднозДСТУБВ.2.6.7 абоДСТУБВ.2.6.10, та/абоумовизакріпленнякінцівзразка
відповіднодопроектноїдокументаціїнабалку.

5.3.2  Обладнаннядлянавантажуваннязразкамаєзабезпечуватиумовинавантаженнявідповідно
до6.2 цьогостандартуіпідтримуватинавантаженняумежах±5 % віднеобхідноївеличинибеззміни
йогорозподілупоповерхнізразкадомоментувтратинесучоїздатності.

5.4Засобивимірювальноїтехніки

5.4.1    Підчасвипробуваньзастосовуютьзасобивимірювальноїтехніки, яківизначенівДСТУБВ. 1.1-4.

5.4.2Дляпроведенняфото- тавідеозйомокмаютьзастосовуватисякіно- тавідеокамериіфото-­
апарати.

УМОВИВИПРОБУВАННЯ

6.1  Створеннястандартноготемпературногорежимуінадлишковоготискуупечі

Температурнийрежимінадлишковийтискупечістворюютьвідповіднодо6.1 та6.2  ДСТУБВ.1.1 -4.

6.2Навантаження, спираннятакріпленнязразків

6.2.1     Зразкибалокмаютьвипробовуватисяпіднавантаженням. Допускаєтьсявипробовуватибез
навантаженнязразкиметалевихбалокзвогнезахиснимпокриттямтаоблицюванням, атакожзразки
залізобетонних(дерев'янихтощо) балок, дляякихнеможливовідтворитиумовинавантаження, що
прийнятіурозрахунковійсхемі, черезтехнічніпричиниувипробувальнійлабораторії.

6.2.2  Розподіленнянавантаження, умовикріпленнятаспираннязразківмаютьвідповідатироз-­
рахунковимсхемам, щоприйнятіутехнічнійдокументаціїнаціконструкції.

6.2.3  Навантаженняназразкивстановлюють, виходячизумовистворенняурозрахунковихпере-­
різахзразківнапружень, яківідповідаютьпроектнимзначеннямвідпостійнихітимчасовихтривалих
навантаженьвїхнормативнихзначеннях.

6.2.4  Уразіненаданнязамовникомданихщодоумовкріпленнятаспираннябалкизразокслід
встановлюватиякбалку, щовільнообперта. Прицьомуспосібспираннятаумовикріпленнякінців
зразкамаютьбутинаведеніупротоколівипробувань.

6.2.5  Підчасвипробуваньнеобхіднозабезпечуватиумови, щобпідчасдеформаціїзразка
вантажінезміщувались.

6.3Умовинавколишньогосередовища

Умовинавколишньогосередовищамаютьвідповідативимогам6.4 ДСТУБВ.1.1-4.

ЗРАЗКИБАЛКИДЛЯВИПРОБУВАННЯНАВОГНЕСТІЙКІСТЬ
7.1 Виготовленнязразків

7.1.1 Конструкціюзразка, спосібспираннятазакріпленнянаелементахпечі, величинутасхему навантаженнязразкапідчасвипробуваньмаєвизначатизамовниквипробувань(заучастюпроект­нихорганізацій, базовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентральногоорганувиконавчої владизпитаньбудівництватощо) наосновіаналізуроботибалкиускладібудівельногооб'єкта відповіднодовимогтехнічноїдокументаціїнацюконструкціюзурахуваннямвимогцьогостандарту дообладнаннядлянавантаження, умовнавантаженнятарозмірівзразка.

Замовник(заучастюпроектноїорганізації) розробляєтехнічнудокументаціюназразок, вякіймає бутинадано:

-   опистакреслення(конструктивнірішення), розрахунковісхеми, щоприйнятіутехнічнійта
проектнійдокументації, атакожвеличининавантаженьізусильубалці, вогнестійкістьякоїмаєбути
підтвердженапідчасвипробувань; класвогнестійкостіконструкції;

-   опистатехнічнірисункизразкадлявипробувань, щомоделюєконструкцію, вогнестійкістьякої
маєбутипідтверджена. Вописутатехнічнихрисунках, зокрема, маютьбутиобов'язкововказанісхема

 

     2


ДСТУБВ.1.1-13:2007

розташуваннятахарактеристикиарматури, величиназахисногошару; характеристикибетонутаінші дані, яківпливаютьнавогнестійкістьбалки;

-   переліквикористанихматеріалівтаїхосновніхарактеристики;

-   схемаспираннятакріпленнязразкаупечі(граничніумови);

-   розрахуноквеличининавантаженнятазусильузразку, еквівалентнихтаким, щоприйнятіу
технічнійіпроектнійдокументації;

-   схемарозташуванняцьогонавантаженняназразку.

Уразівиникненнярозбіжностейпідчасрозробленнятехнічноїдокументаціїназразокдляїх усуненнязамовникмаєзвернутисядобазовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентрального органувиконавчоївладизпитаньбудівництвадляприйняттяостаточногорішення.

Зразкидлявипробуваньнавогнестійкістьвиготовляєзамовниквипробуваньвідповіднодовимог технічноїдокументаціїназразокзатехнологією, якавідповідаєтакій, щовикористовуєтьсядля виготовленняреальноїконструкції.

Зразкинадаютьсяувипробувальнулабораторіюзтехнічноюдокументацієюназразоктаофор­млюютьсяза"Актомприйманнязразкадовогневихвипробувань". Копіяподаноїдовипробувальної лабораторіїтехнічноїдокументаціїназразокмаєбутиобов'язковоюскладовоюпротоколувипро­бувань.

7.1.2  Зразкиповинніматирозміри, яківідповідаютьпроектнимрозмірамцихбудівельнихконст­-
рукцій. Увипадку, якщозразкитакихрозміріввипробуватинеможливо, допускаєтьсявикористання
зразків- фрагментівконструкції. Прицьомудовжиначастинизразка, якапідлягаєвогневомувпливу
упечі, маєбутинеменшеніж4000 ммдлязразків, яківипробовуютьсяпіднавантаженням, тане
меншеніж1000 мм- длязразків, яківипробовуютьсябезнавантаження.

7.1.3  Якщоуконструкціїбалкипередбаченіз'єднання, наприклад, пальцевіз'єднанняуламі­-
нованихклеємдерев'янихбалках, тодіщонайменшеоднетакез'єднаннямаєбутивключенеузразок.

7.1.4  Якщонапрактицібалкаможепіддаватисявпливувогнюзтрьохбоків, азверхунеїзнахо-­
дитьсяконструкціядахуабоперекриттязвідповіднимиелементамипокрівліабопідлоги(далі-
супутняконструкція), тоускладізразкадлявипробуваньмаєбутивідповіднасупутняконструкція.

7.1.5  Ригелізполицями, наякіопираютьсяперекриттяабопокриття, випробовуютьзсупутніми
конструкціямиабозїхфрагментами.

 

7.1.6  Длязапобіганнябудь-якимсуміснимдіямміжсупутньоюконструкцієютабалкою, що
можутьпризвестидододатковогонавантаженнячизбільшенняжорсткостібалки, супутняконструкція
повиннавиготовлятисьокремимисекціями. Цісекціїрозміщуютьсиметричновідносноповздовжньої
осібалки. Якщоутехнічнійдокументаціїневизначено, якуконструкціюмаєпідтримуватибалкана
практиці, тосекціїсупутньоїконструкціївиготовляютьізлегкогобетонугустиною650 кг/м3±200 кг/м3,
завширшкинебільшеніж600 ммізавтовшки150 мм±25 мм. Ширинасупутньоїконструкції, яка
розміщуєтьсясиметричновідносноосібалки, маєбутинеменшеніжтрикратнаширинабалкиабоне
меншеніж600 мм, залежновідтого, якезначеннябільше.

7.1.7  ВологістьзразківповиннавідповідативимогамДСТУБВ.1.1-4.

7.1.8Длявипробуваннябалокнеобхідновиготовитидваоднаковихзразки.
7.2 Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації

7.2.1     Зразкиукількостінеменшедвохмаютьдоставлятисьдовипробувальноїлабораторіїз
технічноюдокументацієюнанихтадокументомпроякість.

7.2.2  Технічнадокументаціяназразокповиннаміститидані, щовизначеніу7.1.1.

7.2.3  Удокументіпроякістьповиннібутинаведені: товарнийзнакабокоротканазвавиготов­-
лювача; повнаназвавиготовлювача, йогопоштоваітелеграфнаадреса, номертелефону; номері
датавидачідокументапроякість; позначенняробочихкреслень; відомостіщодохарактеристик
застосованихматеріалів.

 

7.2.4  Наданідлявипробуваньзразкиперевіряютьсявипробувальноюлабораторієюнавідпо-­
відністьтехнічнійдокументаціїназразок.

7.2.5  Якщонеможливоперевіритивідповідністьусіхдеталейконструкціїзразківпередвипробу-­
ваннямтапісляїхзакінченняівиникаєнеобхідністьпокластисянаданізамовника, тоцемаєбути
відміченоузвітіпровипробування.

 

                                                                                                                                                                                     3


ДСТУБВ.1.1-13:2007

7.2.6 Підчаспроведеннясертифікаційнихвипробуваньзразкивідбираютьсявідповіднодовимог системисертифікації.

8 ПІДГОТОВКАТАПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

8.1  Установленнятермопарназразкуівпечі

8.1.1     Длявимірюваннясередньоїтемпературинаметалевійбалцізвогнезахиснимпокриттямта
облицюванням, якавипробовуєтьсябезнавантаження, необхідновстановитинеменшеніжтри
термопари. Термопарислідвстановлюватинавнутрішнійповерхнінижньоїлівоїабоправоїполиці
балки, прицьомуоднутермопаруслідвстановитипосерединіполиціуцентріпрогонубалки, адві
інші- умісцях, щознаходятьсянавідстані300 мм±25 ммвідцентрапрогону.

8.1.2  Длязразків, виконанихіззалізобетону, деревинитощо, яківипробовуютьбезнавантаження,
необхідновстановититермопари, якірівномірнорозташованіунапрямкахдвохосейперерізузразка
посерединійогодовжинидляотриманнярозподіленнязначеньтемпературипоперерізу. Длязразків
залізобетоннихбалокнеобхідновстановититакожнеменшеніжтритермопарирівномірноподовжині
зразканаарматурі, яканайбільшнаближенадонижньоїповерхнізразказбокувогневоговпливу.

Заузгодженнямізвипробувальноюлабораторієютермопаривстановлюютьувідповіднихмісцях підчасвиготовленнязразкауспеціальнихтрубках, яківстановлюютьзбоку, якийпротилежний вогневомувпливу(далі- необігрівнийбікзразка) абочерезспеціальніотвори, якіутворюютьу необхіднихмісцяхназразку. Вимірювальнийспайтермопарслідзакріплятивсерединізразкавід­повіднодоДСТУБВ.1.1-4.

8.1.3УпечіслідвстановититермопаризгіднозвимогамиДСТУБВ.1.1-4.

8.2Установленнязразкаупечі

8.2.1     Передвстановленнямупічзразоктребасфотографувати.

8.2.2  Зразоквстановлюютьупечізгіднозвимогамитехнічноїдокументаціїназразок. Для
запобіганнявиходугарячихгазівзпечікінцізразка, щовиходятьзамежівогневоїкамери, слід
ізолюватишаромзмінеральноїватизавтовшки100 мм±10 ммтагустиною120 кг/м3±30кг/м3.

Прикладрозташуванняупечізразканаведенонарисунку1.

L


1 - плитаперекриття

 

2 - зразок; 3 - ущільненнязмінеральноївата; 4 - рухомаопора; 5 - нерухомаопора; 6 - стіни

печі; 7 - опорніпластинизісталі.

L- довжиназразка, якапіддаєтьсявогневомувпливу

Навантаженняназразокнепоказано

Рисунок1 - Прикладрозташуваннязразкаупечі(видзбоку)

 

      4                                                                                              


ДСТУБВ. 1.1-13:2007

8.2.3  Приладдлявимірюваннядеформаційтребавстановитиумісцінайбільшогопрогину, що
очікується.

8.2.4  Зразкинеменшеніжза15 хвдопочаткувипробуваннямаютьбутинавантаженівідповідно
дотехнічноїдокументаціїназразок. Завантаженнязразківтребавиконуватизгіднозвимогами
ДСТУБВ.2.6-7 абоДСТУБВ.2.6-10. Дляімітаціїрівномірногонавантаженнязастосовуютьсистему
точковогонавантаженнязгіднозДСТУБ.В.2.6-7 абоДСТУБВ.2.6-10. Уцьомувипадкунавантаження
прикладаютьнеменшеніжудвохточкахдлявідтворюваннярівномірногозгинальногомоментуна
відрізкунеменшеніж500 ммпосерединідовжинибалки.

8.2.5  Підготовкупечітазасобіввимірювальноїтехнікидовипробуваньслідпроводитизгідноз
відповіднимиінструкціямизексплуатації. Деформації, щовиникаютьврезультатіприкладання
навантаження, післяїхстабілізаціїнеобхідновимірятитазареєструвати.

8.3  Початоквипробування

ПроцедуридопочаткувипробуваньмаютьвідповідативимогамДСТУБВ.1.1-4.

8.4  Вимірюваннятаспостереженняупроцесівипробування

Вимірюваннятемпературиупечітаназразку, надлишковоготиску, деформаційтаспостереження заповедінкоюзразкапідчасвипробуваньнеобхіднопроводитизгіднозвимогамиДСТУБВ.1.1-4.

8.5  Припиненнявипробування

ПрипиненнявипробуванняпроводитьсязгіднозДСТУБВ.1.1-4.

9 ГРАНИЧНИЙСТАНЗВОГНЕСТІЙКОСТІТАКЛАСИВОГНЕСТІЙКОСТІБАЛОК 9.1 Граничнийстанзвогнестійкості

Длябалокнормованимграничнимстаномзвогнестійкостієграничнийстанзаознакоювтрати несучоїздатності(умовнелітернепозначенняR).

Граничнимстаномзаознакоювтратинесучоїздатностієобваленняконструкціїабовиникнення граничнихдеформацій, щоскладають:

-  граничнезначенняпрогинувміліметрах

                                                                                      (1)

                                                                                                       

-  граничнезначенняшвидкостінаростаннядеформаціївміліметрахзахвилину

                                                                                                                                                                                (2)

 

 де    L- прогін, мm;

        b- розрахунковависотаперерізуконструкції, мм.

ЯкщозначенняпрогинунебільшеL/30, тограничноюдеформацієюєтількиграничнезначення прогину.

Дляметалевихбалокзвогнезахиснимпокриттямтаоблицюванням, яківипробовуютьбезнаван­таження, граничнимстаномзаознакоювтратинесучоїздатностієперевищеннясередньоїтемпе­ратуриметалевогоелементазразка(металевоїбалкиабоарматуризалізобетонноїбалки) надйого початковоютемпературоюна480 °С- длясталевихконструкційтана230 °С- дляконструкційз алюмінієвихсплавів. Середнятемператураметалевогоелементазразкавизначаєтьсяяксереднє арифметичнезначенняпоказниківтермопарназразку.

9.2 Класивогнестійкості

Балкизалежновіднормованоїмежівогнестійкостіподіляютьсянакласивогнестійкостізгідноз ДСТУБВ. 1.1-4.

10 ОЦІНКАРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

10.1 Зарезультатвипробуванняберутьзначеннямежівогнестійкостібалки, щовизначаєтьсяза формулою:

tfr=tmes-∆t                                            (3)

де    tfr     - значеннямежівогнестійкостібалки, хв;

 tmes-  найменшезначеннячасувідпочаткувипробуваннядонастанняграничногостану звогнестійкості, щовизначенезарезультатамивипробуваньоднаковихзразків, хв;

                                                                                                                                                  5


ДСТУБВ.1.1-13:2007

t    - похибкавипробування, якувизначаютьзгіднозДСТУБВ.1.1-4, хв.

Длязалізобетонних, дерев'янихабоіншихзразків, якібуливипробуванібезнавантаження, час настанняграничногостанузаознакоювтратинесучоїздатностізаформулами(1) та(2) визначають розрахунковимметодом, якиймаєвідповідативимогамДБНВ.1.1-7, заданимивимірюваньтемпе­ратуриза8.1.2 цьогостандарту.

10.2 Зарезультатамивипробуваньнавогнестійкістьбалкувідносятьдовідповідногокласувог­нестійкостівідповіднодопроцедури, визначеноїуДСТУБВ.1.1-4.

11   ПРАВИЛАОФОРМЛЕННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

Результативипробуванняоформлюютьпротоколомабозвітом.

Протоколвипробування(звітпровипробування) маєміститивідомостіпрозразки, щобули випробувані, умовитарезультативипробування, асаме:

-   назвутаадресулабораторії, щопроводилавипробування, номерідатуатестатуакредитації;
позначенняпротоколу, нумераціюкожноїсторінкипротоколу, атакожзагальнукількістьсторінок;

-   датунаданнязразкадолабораторії;

-   заявуіззазначеннямтого, щопротоколстосуєтьсятількизразків, щобуливипробувані;

-   датувипробування;

-   найменування, маркуаботипбалки, зразкиякоїбуливипробувані;

-   назвутаадресузамовника, атакожназвувиготовлювачазразків;

-   перелікматеріалів, виробівтавогнезахиснихпокриттів, щобуливикористанідлявиготовлення
зразків, зназвамиїхвиготовлювачів; якщовиготовлювачматеріалуабовиробуневідомий, тоцеслід
вказати;

-   ескізи, фотографіїтаописконструкційзразків, прицьомумаютьбутивказанігустинатамарка
бетону, товщиназахисногошарубетону, характеристикиарматури, товщинатагустиназахисного
покриття, якщовоноє;

-   позначеннястандарту, заякимпроводилосявипробуваннянавогнестійкість;

-   описрозташуваннятермопарназразках;

-   розрахуноктасхемунавантаженнязразка;

-   спосібспираннятаумовикріпленнязразківупечі;

-   результативимірюваннятемпературитавологостіуприміщенні, дезнаходитьсяпіч;

-   результативимірюваннятемпературиупечі;

-   результативимірюваннятемпературиназразках;

-   описповедінкизразківупроцесівипробування;

-   оцінкурезультатіввипробування;

-   зазначеннявидуграничногостану, межітакласувогнестійкостіконструкції.

Удодаткудопротоколувипробуваньмаєбутиобов'язковонаведенокопіютехнічноїдокументації назразок.

12   ВИМОГИБЕЗПЕКИПІДЧАСПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

Підчаспроведеннявипробуваннянеобхіднозабезпечувативимогибезпекизгіднозрозділом12 ДСТУБВ. 1.1-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6


ДСТУБВ. 1.1-13:2007

КОД УКНД13.220.50

Ключовіслова: балки, вогнестійкість, межавогнестійкості, методвипробування, несучаздат­ність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

Відповідальний за випуск – В.М. Чеснок

Редактор – А.О. Луковська

Комп’ютерна верстка – В.Б. Чукашкіна

 

Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Гарнітура «SvobodaCyrilic»

Друк офсетний.

 

Державне підприємство «Укрархбудінформ».

вул. М. Кривоноса, 2 А, корп. 3, м. Київ-37, 030377, Україна.

Тел. 249-36-62

 

Свідоцтво про внесення  суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК № 690 від 27.11.2001р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          7


 

 

Выбор редакции: