Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б В.1.1-14:2007. КОЛОНИ Метод випробування на вогнестійкість

Оцените
(0 голосов)

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захиствідпожежі

КОЛОНИ

Метод випробування на вогнестійкість (EN1365-4:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-14:2007

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2007


ДСТУБВ. 1.1 -14:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Українськийнауково-досліднийінститутпожежноїбезпеки(УкрНДІПБ) МНСУкраїни РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; А. Довбиш, канд. техн. наук; В. Згуря; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук(керівникрозробки); І. Харченко, канд. техн. наук

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказМіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїнивід22 червня2007 р. №63

3СтандартвідповідаєєвропейськомустандартуEN1365-4:1999 Fireresistancetestsfor
loadbearingelements- Part4 Kolumns(Випробуваннянавогнестійкістьелементів, щонесуть
навантаження- Частина4: Колони) вчастинірозділів5 (Умовивипробувань); 6 (Зразкидля
випробувань); 7 (Встановленнязразкавпечі);8 (Кондиціювання); підрозділів9.2 (Приладидля
вимірюваннятискуупечі); 9.3 (Приладидлявимірюваннядеформації); розділів10 (Процедура
випробування); 11 (Критичнізначенняхарактеристик); 12 (Звітпровипробування); 13 (Сфера
поширеннярезультатіввипробування).

Ступіньвідповідності- нееквівалентний(NEQ) Перекладзанглійської(en).

4 УВЕДЕНОВПЕРШЕ

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві.                   Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений, тиражований

ірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

© МінрегіонбудУкраїни, 2007

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів                        угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни                           Державнепідприємство"Укрархбудінформ"


ДСТУБВ. 1.1 -14:2007 ЗМІСТ

с.

1       Сферазастосування........................................................................................................... 1

2       Нормативніпосилання........................................................................................................ 1

3       Термінитавизначенняпонять    .........................................................................................  1

4       Сутністьметодувипробування    .......................................................................................  1

5       Засобивипробування    .....................................................................................................  2

 

5.1    Перелікзасобіввипробування...................................................................................... 2

5.2  Випробувальнапіч........................................................................................................ 2

5.3  Обладнаннядлявипробуваннязразкавпечі................................................................ 2

5.4  Засобивимірювальноїтехніки....................................................................................... 2

5.5  Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок...................................................... 2

6     Умовивипробування........................................................................................................... 2

6.1    Створеннятемпературногорежимуінадлишковоготискуупечі.................................. 2

6.2  Навантаження, спираннятакріпленнязразків............................................................... 2

6.3  Умовинавколишньогосередовища............................................................................... З

7     Зразкиколонидлявипробуваннянавогнестійкість............................................................ З

7.1    Виготовленнязразків    ................................................................................................  З

7.2  Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації............................................. 4

8     Підготовкатапроведеннявипробування............................................................................ 4

8.1    Установленнятермопарвпечітаназразку    ...............................................................  4

8.2  Установленнязразкаупечі........................................................................................... 4

8.3  Початоквипробування.................................................................................................. 5

8.4  Вимірюваннятаспостереженняупроцесівипробування.............................................. 5

8.5  Припиненнявипробування............................................................................................. 5

9     Граничнийстанзвогнестійкостітакласивогнестійкостіколон........................................... 5

9.1    Граничнийстанзвогнестійкості.................................................................................... 5

9.2  Класивогнестійкості..................................................................................................... 6

 

10        Оцінкарезультатіввипробування........................................................................................ 6

11                 Правилаоформленнярезультатіввипробування   ............................................................  6

12        Вимогибезпекипідчаспроведеннявипробування............................................................. 6

ДодатокА

Рисункидотекстустандарту.............................................................................................. 7

ill


ДСТУБВ.1.1-14:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захиствідпожежі

КОЛОНИ

Методвипробуваннянавогнестійкість

Защитаотпожара

КОЛОННЬІ

Методиспытаниянаогнестойкость

Fire protection

COLUMNS

Fire resistance test method

Чиннийвід2008-01-01

СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартустановлюєвимогищодометодувипробуванняколоннавогнестійкістьзастан­дартнимта(або) додатковим(альтернативним) температурнимрежимомзгіднозДСТУБВ.1.1-4.

Цейстандартзастосовуютьдлявизначеннямежівогнестійкостіколон, щовиконанііззалізо­бетону, деревинитощо, атакожметалевихколонзвогнезахиснимпокриттямабооблицюванням.

Цейстандартзастосовуютьдлявизначеннямежівогнестійкостіколон, якіможутьпіддаватися вогневомувпливупідчаспожежізчотирьохбоків. Стандартнезастосовнийдляколон, яківбудованіу стіни. Такіколонимаютьвипробовуватисяускладівідповідноїстінизаметодомвипробування вертикальнихнесучихогороджувальнихконструкційнавогнестійкість.

Стандартпридатнийдляоцінюваннявідповідності.

НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативнідокументи:


ДСТУБВ. 1.1 -4-98*


Захиствідпожежі. Будівельніконструкції. Методивипробуваньна вогнестійкість. Загальнівимоги


 


ДСТУБВ.2.6-7-95 (ГОСТ8829-94)


Виробибудівельнібетоннітазалізобетоннізбірні. Методивипробувань навантаженням. Правилаоцінкиміцності, жорсткостітатріщиностійкості


 


ДСТУ3321:2003


Системаконструкторськоїдокументації. Термінитавизначенняпонять


 


ДБНА.2.2-3-2004


Проектування. Склад, порядок, розроблення, погодженнятазатвердження проектноїдокументаціїдлябудівництва


ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Уцьомустандартівикористанотерміни, визначенівДСТУБВ.1.1-4 (вогнестійкістьконструкції, стандартнийтемпературнийрежим, межавогнестійкостіконструкції, зразокдлявипробуванняна вогнестійкість; початоквогневоговипробування); вДСТУ3321 (технічнадокументація); вДБНА.2.2-3 (проектнадокументація).

Нижчеподанотерміни, додаткововикористаніуцьомустандарті, тавизначенняпозначенихними понять.

3.1 Колони. Вертикальноорієнтованінесучібудівельніконструкціїстрижневоїформи.

СУТНІСТЬМЕТОДУВИПРОБУВАННЯ

Сутністьметодувипробуванняполягаєувизначенніпроміжкучасувідпочаткувипробуваннядо настаннянормованогодляколониграничногостанузвогнестійкостівумовах, щорегламентуються цимстандартом.

 

1


ДСТУ Б В. 1.1 -14:2007

ЗАСОБИВИПРОБУВАННЯ

5.1  Перелікзасобіввипробування

ПерелікзасобіввипробуваннямаєвідповідатиДСТУБВ.1.1-4.

5.2Випробувальнапіч

5.2.1  Конструкцієювипробувальноїпечі(далі- піч) повиннобутизабезпеченоствореннятемпе-­
ратурногорежиму, надлишковоготискузгідноз6.1 цьогостандарту, умовспирання, кріпленнята
навантажуваннязразказгідноз6.2 цьогостандарту.

5.2.2  Уконструкціїпечітребазабезпечитиможливістьнагріваннязразказчотирьохбоків.

5.2.3  Конструкціяпечіповиннавідповідативимогам, яківизначенівДСТУБВ.1.1-4.

5.3Обладнаннядлявипробуваннязразкавпечі

5.3.1  Обладнаннядлявипробуваннязразкаупечімаєміститиобладнаннядляспираннята
кріпленнязразкатаобладнаннядлянавантажуваннязразка.

5.3.2  Обладнаннядляспираннятакріпленнязразкамаєвідтворюватиумовироботиколони, які
визначеніутехнічнійдокументаціїназразок, якаподаєтьсядовипробувальноїлабораторіїзамов­-
ником.

Вобладнаннідляспираннятакріпленнязразкамаютьбутипередбаченізасоби, щозабезпечують установкутавирівнюваннязразкавпечідлязабезпеченнярівномірногорозподілунавантаженняна кінцізразка, атакожприкладаннянавантаженняназразоквідповіднодотехнічноїдокументаціїна зразокчерезсталевіпластини. Ціпластинирозташовуютьзверхутазнизуколонипаралельноодна однійтаперпендикулярнодоосіколони. Такожнеобхіднопередбачатизасоби, щозабезпечують захистнавантажувальногообладнаннявіднагрівання, наприклад, спеціальнімуфтизущільненням, яківстановлюютьнакінцізразка. Цізасобиповиннізабезпечуватиізоляціюкінцівзразкавідстінпечі, неповиннівпливатинаповедінкузразкапідчасвсьогочасувипробування, забезпечуючиприцьому вільнепереміщеннязразкавздовжстінокпечібеззмінипередачінавантаженнявіднавантажуваль­ногообладнанняназразокібезвпливунафіксаціюкінцівзразка.

5.3.3Обладнаннядлянавантаженнязразкамаєвідтворюватиумовироботиколони, яківизначені
утехнічнійдокументаціїназразок, зурахуваннямвимогвідповіднодо6.2 цьогостандартута
підтримуватинавантаженняумежах±5 % віднеобхідноївеличинибеззмінийогорозподілупозразку
протягомусьогочасувипробуваннядомоментувтратизразкомнесучоїздатності.

5.4Засобивимірювальноїтехніки

Засобивимірювальноїтехніки- згіднозДСТУБВ. 1.1-4.

5.5Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок

Дляпроведенняфото- тавідеозйомокмаютьзастосовуватисякіно- тавідеокамериіфото­апарати.

УМОВИВИПРОБУВАННЯ

6.1  Створеннятемпературногорежимуінадлишковоготискуупечі

6.1.1   Підчаспроведеннявипробуваннясереднютемпературувпечізмінюютьвідповіднодо
стандартноготемпературногорежимузаДСТУБВ.1.1-4. Якщоцерегламентуєтьсявтехнічній
документаціїнаколони, топідчаспроведеннявипробуваньсереднютемпературувпечізмінюють
відповіднодоодногоздодаткових(альтернативних) режимівзаДСТУБВ.1.1-4.

6.1.2   Надлишковийтискупечінеобхідновимірюватитаконтролюватинавідстанінеменшеніж
100 ммвіднижньоїповерхністеліпечі.

6.2Навантаження, спираннятакріпленнязразків

6.2.1  Зразкиколонмаютьвипробовуватисяпіднавантаженням. Допускаєтьсяпроводитивипро-­
буваннянавогнестійкістьбезнавантаженнязразківметалевихколонзвогнезахиснимпокриттямта
облицюванням(ДСТУБВ.1.1-4), атакожбезнавантаженнязразкизалізобетонних(дерев'янихтощо)
колон, дляякихнеможливопідчасвипробуваньвідтворитивлабораторіїумовинавантаження,
прийнятіурозрахунковійсхемі, черезтехнічніпричини.

6.2.2  Навантаження, умовикріпленнятаспираннязразківмаютьвідповідатирозрахунковим
схемам, щонаданіутехнічнійдокументаціїназразок, якаподаєтьсязамовникомвипробувань. При

 

2


ДСТУБВ.1.1-14:2007

цьомузразокможебутивипробуванийзаодним(абобільше) ізнижчепереліченихспособівзакріп­леннякінцівзразка:

-   шарнірнеопиранняодногоіповнезащемленняіншогокінця;

-   защемленняобохкінцівзразка;

-   іншийспосіб, щонайбільшевідтворюєреальніумовироботиколони.
ПрикладрозташуваннязразкаупечінаведенонарисункуА.1.

6.2.3 Навантаженняназразоквстановлюють, виходячизумовистворенняурозрахунковихпере­різахзразківнапружень, яківідповідаютьїхпроектнимзначеннямвіднормативнихпостійнихі тимчасовихтривалихнавантажень. Алгоритмвизначенняеквівалентнихнавантаженьтаспосібспи­раннязразкаупечі, якіунайбільшіймірівідтворюютьумовироботиколонивідповіднодопроектної документації, маєнадаватисязамовникомвипробуваньутехнічнійдокументаціїназразок.

6.3 Умовинавколишньогосередовища

УмовинавколишньогосередовищамаютьвідповідативимогамДСТУБВ.1.1-4.

7 ЗРАЗКИКОЛОНИДЛЯВИПРОБУВАННЯНАВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовленнязразків

7.1.1  Конструкціюзразкаколони, спосібспираннятазакріпленняупечі, величинутасхему
навантаженнязразкапідчасвипробуваньмаєвизначатизамовниквипробувань(заучастюпроектних
організацій, базовихорганізаційзнауково-технічноїдіяльностіцентральногоорганувиконавчоївлади
зпитаньбудівництватощо) наосновіаналізуроботиконструкціїускладібудівельногооб'єкта
відповіднодовимогтехнічноїдокументаціїнацюконструкціюзурахуваннямвимогцьогостандарту
щодообладнаннядонавантаження(5.3), умовнавантаження(6.2) тавимогдорозмірівтаконструкції
зразка, визначениху7.1.2 - 7.1.4 цьогостандарту.

Замовник(заучастюпроектноїорганізації) розробляєтехнічнудокументаціюназразок, вякіймає бутинадано:

-   опистакреслення(конструктивнірішення), розрахунковісхеми, прийнятіутехнічнійтапро-­
ектнійдокументації, атакожвеличининавантаженьізусильуколоні, вогнестійкістьякоїмаєбути
підтвердженапідчасвипробувань; класвогнестійкостіколони;

-   опистатехнічнірисункизразкаколони, щомоделюєконструкцію, вогнестійкістьякоїмаєбути
підтверджена. Вописутатехнічнихрисункахмаютьбутиобов'язкововказанісхемарозташування
тахарактеристикиарматури, величиназахисногошару; характеристикибетонутаіншідані, які
впливаютьнавогнестійкістьконструкції;

-   переліквикористанихматеріалівтаїхосновніхарактеристики;

-   схемаспираннятакріпленнязразкаупечі(граничніумови);

-   розрахуноквеличининавантаженнятазусильузразку, еквівалентнихтаким, щоприйнятіу
технічнійіпроектнійдокументації;

-   схемарозташуванняцьогонавантаженняназразку.

Уразівиникненнярозбіжностейпідчасрозробленнятехнічноїдокументаціїназразокдляїх усуненнязамовникмаєзвернутисядобазовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентрального органувиконавчоївладизпитаньбудівництвадляприйняттяостаточногорішення.

Зразкиколонидлявипробуваньнавогнестійкістьвиготовляєзамовниквипробуваньвідповіднодо вимогтехнічноїдокументаціїнацейзразокзатехнологією, якавідповідаєтакій, щовикористовується длявиготовленняреальноїконструкції.

Зразкинадаютьсяувипробувальнулабораторіюзтехнічноюдокументацієюназразоктаофор­млюютьсяза"Актомприйманнязразкадовогневихвипробувань".

Копіяподаноїдовипробувальнійлабораторіїтехнічноїдокументаціїназразокмаєбутиобов'яз­ковоюскладовоюпротоколувипробувань.

7.1.2  Зразкиповинніматиперерізівисоту, яківідповідаютьпроектнимрозмірамколон. Уви-­
падку, якщозразкитакихрозміріввипробуватинеможливо, допускаєтьсявикористаннязразків-
фрагментівколон(ДСТУБВ.1.1-4). Прицьомувисотачастинизразка, якапідлягаєвогневомувпливу
упечі, маєбутинеменшеніж3000 мм. Длявизначеннязагальноївисотизразказкожногокінцяслід
додатинебільшеніжпо300 ммдлязакріпленняйоговпечі. Цезначеннямаєбутиобранощонаймен­-
шимдлязменшеннятепловідводувідзразка. Зменшенняперерізузразкаколонинедопускається.

3


ДСТУБВ. 1.1-14:2007

Висотазразка, якийвипробовуютьбезнавантаження, маєбутинеменшеніж1000 мм.

7.1.3  Якщоуконструкціїколониабоуконструкціївогнезахисногопокриттячиоблицюванняна
колоніпередбаченіз'єднання, тощонайменшеоднетакез'єднаннямаєбутивключенеузразокі
розташованепосерединізразка.

7.1.4  Длявипробуваньзамовникутребанадатидовипробувальноїлабораторіїдваоднакових
зразки.

7.1.5  ВологістьзразківповиннавідповідатиДСТУБВ.1.1-4.

7.2 Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації

7.2.1     Зразкимаютьдоставлятисьдовипробувальноїлабораторіїзтехнічноюдокументацієюна
нихтадокументомпроякість.

7.2.2  Технічнадокументаціяназразокповиннаміститидані, визначеніу7.1.1.

7.2.3  Удокументіпроякістьповиннібутинаведені: товарнийзнакабокоротканазвавиго­-
товлювача; повнаназвавиготовлювача, йогопоштоваітелеграфнаадреса, номертелефону; номері
датавидачідокументапроякість; позначенняробочихкреслень; відомостіщодохарактеристик
застосованихматеріалів.

 

7.2.4   Наданідлявипробуваньзразкиперевіряєвипробувальналабораторіянавідповідність
технічнійдокументаціїназразок.

7.2.5   Якщонеможливоперевіритивідповідністьусіхдеталейконструкціїзразківпередвипро­-
буваннямтапісляїхзакінченняівиникаєнеобхідністьпокластисянаданізамовника, тоцемаєбути
відміченоупротоколі(звіті) провипробування.

7.2.6   Підчаспроведеннясертифікаційнихвипробуваньзразкивідбираютьвідповіднодовимог
системисертифікації.

8 ПІДГОТОВКАТАПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

8.1  Установленнятермопарвпечітаназразку

8.1.1  Упечітребавстановитинеменшешеститермопаріздвохпротилежнихсторінзразкана
висоті, щодорівнює)¼, ½та¾висотизразка. Вимірювальніспаїтермопарупечімаютьбутивста­-
новленізгіднозвимогамиДСТУБВ.1.1-4.

8.1.2Термопаритребавстановлюватитількиназразках, яківипробовуютьбезнавантаження.
8.1.2.1 Наметалевійповерхнізразказвогнезахиснимпокриттямабооблицюванням, щомає

відкритийпрофіль(двотавр, швелертощо), потрібновстановитинеменшетрьохтермопарусеред­ньомуперерізізразкапоцентрустінкидвотавра(швелератощо) іпоцентрахвнутрішніхповерхонь полицьдвотавра(швелератощо). Дляконструкції, щомаєзакритийпрофіль(короб, трубатощо), на металевійповерхнізразканеобхідновстановитинеменшечотирьохтермопар, якітребарозташувати рівномірнопопериметрувсередньомуперерізізразка. Прикладрозташуваннятермопарназразках наведенонарисункуА.2.

8.1.2.2 Длязразків, виконанихіззалізобетону, деревинитощо, яківипробовуютьбезнаван­таження, необхідновстановититермопари, рівномірнорозташованіунапрямкахдвохосейперерізу зразкапосерединійоговисотидляотриманнярозподіленнязначеньтемпературипоперерізу. Для зразківзалізобетоннихколонтакожнеобхідновстановитизкожногобокунеменшетрьохтермопар рівномірнопойоговисотінаарматурі, яканайбільшнаближенадоповерхоньзразка.

Заузгодженнямзвипробувальноюлабораторієютермопаривстановлюютьувідповіднихмісцях підчасвиготовленнязразкауспеціальнихтрубкахабочерезспеціальніотвори, якіутворюютьв необхіднихмісцяхназразку. Вимірювальнийспайтермопарслідзакріплятивсерединізразкавід­повіднодоДСТУБВ.1.1-4.

8.2Установленнязразкавпечі

8.2.1     Передвстановленнямупічзразокслідсфотографувати.

8.2.2  Зразокслідвстановитиупечізгіднозвимогамитехнічноїдокументаціїназразок, яканадана
замовникомвипробувань. Прицьомутребавраховувативимоги, наведеніу8.2.3 та8.2.4 цього
стандарту.

 

4


ДСТУБВ.1.1-14:2007

8.2.3  Уразівільногоспираннязразкатребавикористовуватишарнірнуопоруміжверхнімкінцем
зразкаінавантажувальнимобладнанням. Шарнірнуопорурозташовуютьміждвомапластинами.
Товщинупластин, діаметршарнірноїопоритаїхрозташуваннявизначаютьвідповіднодовимог
ДСТУБВ.2.6-7. Шарнірнуопоруслідвстановлюватиточновздовжосіколонитак, щоббуламож­-
ливістьконтролюватиексцентриситетнавантаження. Длязапобіганнявиникненнютертяміжшар-­
нірноюопороютапластинамитребавживативідповіднихзаходів.

8.2.4  Длястворенняумовзащемленняобохкінцівзразкамаєбутизабезпеченоплатформне
спираннятааналогічнеприляганняпластиниумісцізавантаження.

8.2.5  Длязапобіганнявиходугарячихгазівзпечіторцізразкаслідізолюватишаромзмінеральної
ватизавтовшкинеменшеніж50 ммтагустиноюнеменшеніж100 кг/м3.

 

8.2.6  Допускаєтьсявстановлювативпічодночаснодвазразки, яківипробовуютьбезнаван-­
таження, прицьомувідстаньміжнимиідостінпечімаєбутинеменшеніж200 мм.

8.2.7  Длявимірюванняповздовжньогозміщеннянавантаженогокінцязразка, якийвипробо­-
вуютьпіднавантаженням, потрібновстановитиприладидлявимірюванняповздовжніхдеформацій
наверхньомукінцізразка.

8.2.8  Зразкинеменшеніжза15 хвдопочаткувипробуваннятребанавантажитивідповіднодо6.2
цьогостандарту. Деформації, щовиникаютьврезультатіприкладаннянавантаження, необхідно
післяїхстабілізаціївимірятитазареєструвати.

8.2.9  Підготовкупечітазасобіввимірювальноїтехнікидовипробуваньслідпроводитивідповідно
доінструкційзексплуатації.

8.3Початоквипробування

8.3.1Небільшеніжза5 хвдопочаткувипробуваннянеобхіднозареєструватипочатковізначення
температуривпечітаназразкузапоказаннямивсіхтермопар, атакожзначенняусіхвимірювальних
таконтрольованихвеличин: навантаження, деформаційтощо. Середнятемпературавпечідопочатку
випробуваннянеповиннаперевищувати50 °С.

Уразівипробуваннязразкабезнавантаженнятемпературазразкадопочаткувипробуваннямає бутивід5 °Сдо40 °Сінеповиннавідрізнятисявідтемпературинавколишньогосередовищабільше ніжна±5 °С.

8.3.2Початкомвипробуваннявважаєтьсячасувімкненняпальниківупечі.

8.4Вимірюваннятаспостереженняупроцесівипробування

8.4.1   Вимірюванняіреєструваннятемператуританадлишковоготискуупечі, температурина
зразкутавимірюванняповздовжньогозміщеннянавантаженогокінцязразканеобхіднопроводити
згіднозДСТУБВ. 1.1-4.

8.4.2   Підчаспроведеннявипробуванняслідспостерігати, якщоцеможливо, зазразкоміскла-­
датихронологічнийописзмінзразка, тобто: деформації, появитріщин, обсипанняоблицюванняабо
покриттятощо. Якщоцеможливо, топідчасвипробуванняслідпроводитифото- тавідеозйомку.

8.5Припиненнявипробування

ПрипиненнявипробуванняздійснюютьвідповіднодоДСТУБВ.1.1 -4.

9 ГРАНИЧНИЙСТАНЗВОГНЕСТІЙКОСТІТАКЛАСИВОГНЕСТІЙКОСТІКОЛОН 9.1 Граничнийстанзвогнестійкості

Дляколоннормованимграничнимстаномзвогнестійкостієграничнийстанзаознакоювтрати несучоїздатності(умовнелітернепозначенняR).

Граничнимстаномзаознакоювтратинесучоїздатностідляколонєобваленнязразкаабо виникненняграничнихдеформацій, щоскладають:

-  граничнезначенняповздовжньогозміщеннявміліметрахнавантаженогокінцязразка

                                                                                                                                                                       (1)

-  граничнезначенняшвидкостінаростаннявертикальнихдеформаційвміліметрахзахвилину:

                                                                                                                                                      (2)

 деh- початковависотазразка, мм(ДСТУБВ.1.1-4).

5


ДСТУБВ.1.1-14:2007

Дляметалевихколонзвогнезахиснимпокриттямтаоблицюваннямграничнийстанзвогне­стійкостізаознакоювтратинесучоїздатності- цеперевищеннясередньоїтемпературиметалевого елементазразканадйогопочатковоютемпературоюна480 °С- длясталевихконструкційтана 230 °С- дляконструкційзалюмінієвихсплавів(ДСТУБВ.1.1-4).

9.2 Класивогнестійкості

Колонизалежновіднормованоїмежівогнестійкостіподіляютьсянакласивогнестійкостівід­повіднодоДСТУБВ.1.1-4.

10  ОЦІНКАРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

10.1  Зарезультатвипробуванняберутьзначеннямежівогнестійкостіколониtfryхвилинах, що
визначаєтьсязаформулою:

tfr= tmes-                                                                   (3)

де    tmes- найменшезначеннячасувідпочаткувипробуваннядодосягненняграничногостану з

                 вогнестійкості, щовизначенезарезультатамивипробуваньоднаковихзразків, хв;

 * - похибкавипробування, якувизначаютьзгіднозДСТУБВ.1.1-4, хв.

Длязалізобетонних, дерев'янихтаіншихзразків, якібуливипробуванібезнавантаження, час досягненняграничнихдеформаційзаформулами(1) та(2) визначаютьзаданимивимірювань температуризразказа8.1.2.2 цьогостандартурозрахунковимметодом, якиймаєвідповідативи­могамДБНВ.1.1-7.

10.2  КласвогнестійкостіколонивстановлюютьзарезультатамивипробуваньзгіднозДСТУБВ.1.1 -4.

10.3  Результативипробування, якінадаютьсяупротоколі(звіті) випробувань, єдійснимидля
колон, щомаютьтакийсамийпереріз, меншувисотутаменшенормативненавантаження, таїх
конструктивневиконаннявідповідаєконструктивномувиконаннюзразків, щобуливипробувані.

11  ПРАВИЛАОФОРМЛЕННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

Результативипробуванняоформлюютьпротоколомабозвітом.

Протоколвипробування(звітпровипробування) маєміститивідомостіпрозразки, щобули випробувані, умовитарезультативипробування, асаме:

-   назвутаадресулабораторії, щопроводилавипробування;

-   датувипробування;

-   найменування, маркуаботипколони, зразкиякоїбуливипробувані;

-   назвутаадресузамовника, атакожназвувиготовлювачазразків;

-   перелікматеріалів, виробівтавогнезахиснихпокриттів, щобуливикористанідлявиготовлення
зразків, зназвамиїхвиготовлювачів; якщовиготовлювачматеріалуабовиробуневідомий, тоцеслід
вказати;

-   ескізи, фотографіїтаописконструкціїзразків, прицьомумаютьбутивказанігустинатамарка
бетону, товщиназахисногошарубетону, товщинатагустиназахисногопокриття, якщовоноє;

-   позначеннястандарту, заякимпроводилосявипробуваннянавогнестійкість;

-   описрозташуваннятермопарупечітаназразках;

-   розрахунокеквівалентногонавантаженняназразоктасхемурозташуваннянавантаженняна
зразку;

-   спосібспираннятаумовикріпленнязразківупечі;

-   результативимірюваннятемпературитавологостіуприміщенні, дезнаходитьсяпіч;

-   результативимірюваннятемпературиупечі;

-   результативимірюваннятемпературиназразкахтазначеньповздовжньогозміщеннянаван-­
таженогокінцязразка;

-   описповедінкизразківупроцесівипробування;

-   оцінкурезультатіввипробування;

-   зазначеннявидуграничногостану, межітакласувогнестійкостіконструкції.

Удодаткахдопротоколувипробуваньмаєбутинаданокопіютехнічноїдокументаціїназразок, яка поданарамовником.

12   ВИМОГИБЕЗПЕКИПІДЧАСПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

ПідчаспроведеннявипробуваннянеобхіднозабезпечувативимогибезпекизгіднозДСТУБВ. 1.1 -4.

 

6


ДСТУБВ.1.1-14:2007

 

ДОДАТОКА (обов'язковий)

РИСУНКИДОТЕКСТУСТАНДАРТУ

1 - гідравлічнийпрес; 2 - рамадлянавантаження; 3 - стінкавипробувальноїпечі; 4 - зразок; 5 - елементи спираннязразка; 6 - шарнірнаопора; h- початковависотаколони; Т- місцявстановленнятермопарупечі

РисунокА.1 - Прикладрозташуваннязразкаупечі, якийвипробовуютьпіднавантаженням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7


ДСТУБВ.1.1-14:2007


 

 

 


А-А

 

1 - зразок, якиймаєвідкритийпрофіль(двотавровийпереріз); 2 - зразок, якиймаєзакритийпрофіль(короб­частийпереріз); 3 - місцявстановленнятермопар

РисунокА.2 - Прикладсхемирозташуваннятермопарназразках, яківипробовуються

безнавантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8


ДСТУБВ.1.1-14:2007

КОДУКНД13.220.50

Ключовіслова: вогнестійкість, межавогнестійкості, колони, методвипробування, несуча здатність.

Відповідальнийзавипуск- В.М.Чеснок

Редактор- А.О.Луковська Комп'ютернаверстка- В.Б.Чукашкіна

Формат60х841/8. Папірофсетний. Гарнітура"SvobodaCyrilic".    Друкофсетний.

Державнепідприємство"Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 030377, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтвопровнесеннясуб'єктавидавничоїсправидодержавногореєструвидавців

ДК№690 від27.11.2001 р.


 

 

Выбор редакции: