Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б В.1.1-15:2007. ПЕРЕГОРОДКИ Метод випробування на вогнестійкість

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ПЕРЕГО РОДКИ

Метод випробування на вогнестійкість (EN1364-1:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-15:2007

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2007


ДСТУБВ.1.1-15:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Українськийнауково-досліднийінститутпожежноїбезпеки(УкрНДІПБ) МНСУкраїни РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; А. Довбиш, канд. техн. наук; Ю. Долішній; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук(керівникрозробки); І. Харченко, канд. техн. наук

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО  ЧИННОСТІ:

наказМіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїнивід22 червня2007 р. №62

3СтандартвідповідаєєвропейськомустандартуEN1364-1:1999 Fireresistancetestsfor
non-loadbearingelements- Part:1 Walls(Випробуваннянавогнестійкістьелементів,

щоненесутьнавантаження- Частина1: Стіни) вчастинірозділів6 (Умовивипробувань); підрозділів7.1 (Розмірзразків, кількістьзразків); 8.1 (Загальнівимогидовстановленнязразка упечі); 8.2.2 (Розташуваннятермопарзнеобігрівноїповерхнізразкадлявимірювання середньоїтемпературитамаксимальноїтемператури); 10 (Критеріїграничнихстанів) Ступіньвідповідності- нееквівалентний(NEQ) Перекладзанглійської(en).

4УВЕДЕНОВПЕРШЕ

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві. Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений, тиражований

ірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

©МінрегіонбудУкраїни, 2007

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів                        угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни                         Державнепідприємство"Укрархбудінформ"

 

II


ДСТУБВ. 1.1-15:2007 ЗМІСТ

с.

1       Сферазастосування.......................................................................................................... 1

2       Нормативніпосилання....................................................................................................... 1

3       Термінитавизначенняпонять    ........................................................................................ 1

4       Сутністьметодувипробування    ...................................................................................... 1

5       Засобивипробування    .................................................................................................... 2

 

5.1    Перелікзасобіввипробування...................................................................................... 2

5.2  Випробувальнапіч....................................................................................................... 2

5.3  Засобивимірювальноїтехніки...................................................................................... 2

5.4  Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі................................................................ 2

5.5  Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок..................................................... 2

 

6       Умовивипробування.......................................................................................................... 2

7       Зразкиперегородкидлявипробуваннянавогнестійкість................................................... 2

 

7.1    Виготовленнязразків    ................................................................................................ 2

7.2  Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації............................................. З

8     Підготовкатапроведеннявипробування............................................................................ З

8.1    Установленнязразкавпечі........................................................................................... З

8.2  Установленнятермопарупечітаназразку.................................................................. 4

8.3  Початоквипробування................................................................................................. 4

8.4  Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробування.............................................. 4

8.5  Припиненнявипробування............................................................................................ 4

9     Граничністанизвогнестійкостітакласивогнестійкості...................................................... 4

9.1    Граничнийстанзаознакоювтратицілісності    ............................................................ 4

9.2  Граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності................................. 4

9.3  Класивогнестійкостіперегородок    ............................................................................ 4

 

10        Оцінкарезультатіввипробування....................................................................................... 4

11                 Правилаоформленнярезультатіввипробування............................................................... 5

12        Вимогибезпекипідчаспроведеннявипробування............................................................. 5

ДодатокА.

Вимогищодорозташуваннятермопарназразку    ........................................................... 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 


ДСТУБВ.1.1-15:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захиствідпожежі

ПЕРЕГОРОДКИ

Методвипробуваннянавогнестійкість

Защитаотпожара

ПЕРЕГОРОДКИ

Методиспытаниянаогнестойкость

Fire protection

INTERNAL NON-LOADBEARING WALLS Fire resistance test method

Чиннийвід2008-01-01

СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартустановлюєвимогидометодувипробуванняперегородокнавогнестійкістьза стандартнимтемпературнимрежимомта/абододатковими(альтернативними) температурними режимамизгіднозДСТУБВ.1.1-4.

Стандартзастосовуютьдлявизначеннямежівогнестійкостіперегородок, суцільнихабозчаст­ковимчиповнимзаскленням, щовиконанізбетону, залізобетону, цегли, атакожбагатошарових конструкцій, щомістятьшариметалу, гіпсокартону, деревини, пінополістиролутощо.

Цейстандартнезастосовнийдлязовнішніхстін, яківиконуютьтількиогороджувальніфункції.

Стандартпридатнийдляпідтвердженнявідповідності.

НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативнідокументи:


ДСТУБВ. 1.1-4-98*


Захиствідпожежі. Будівельніконструкції. Методивипробуваньна вогнестійкість. Загальнівимоги


 


ДСТУ2837-94 (ГОСТ3044-94)


Перетворювачітермоелектричні. Номінальністатичніхарактеристики перетворення


ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Нижчеподанотерміни, щовжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять.

3.1    Перегородка. Внутрішняогороджувальна(самонесуча) конструкція, якарозділяєсуміжні
приміщеннявбудинку.

3.2  Межавогнестійкостіперегородки. Показниквогнестійкостіперегородки, якийвизначається
часомвідпочаткувипробуваннязастандартнимта/абододатковим(альтернативним) температур­
нимрежимомдонастанняодногозграничнихстанівперегородкизвогнестійкості, щонормованийу
цьомустандарті.

3.3  Технічнадокументаціянаперегородки. Нормативна(стандарти, технічніумовитощо) та/або
проектнадокументація, відповіднодоякоїперегородкивиготовляютьсята/абозастосовуютьсяу
будівлях.

ІншізастосованіустандартітермінитавизначеннявідповідаютьДСТУБВ.1.1-4.

СУТНІСТЬМЕТОДУВИПРОБУВАННЯ

Сутністьметодувипробуванняполягаєувизначенніпроміжкучасувідпочаткувипробуванняза температурнимрежимомзгіднозДСТУБВ.1.1-4 донастанняодногознормованихдляперегородок граничнихстанівзвогнестійкостівумовах, щорегламентуютьсяцимстандартом.

 

 

1


ДСТУБВ.1.1-15:2007

ЗАСОБИВИПРОБУВАННЯ

5.1  Перелікзасобіввипробування

ПерелікзасобіввипробуваннямаєвідповідатиДСТУБВ.1.1-4.

5.2Випробувальнапіч

5.2.1      Конструкціявипробувальноїпечі(далі- піч) повиннавідповідативимогамДСТУБВ.1.1-4.

5.2.2  Конструкцієюпечімаєбутизабезпечено: створеннятемпературногорежимутанадлиш­-
ковоготискувпечівідповіднодо6.1; умовикріпленнязразкавідповіднодо6.2; вогневийвпливна
зразокзодногобокуповсійплощиніекспонованоїповерхні.

5.2.3  Розмірипрорізувогневоїкамерипечімаютьбутитакими, щобзабезпечитивстановлення
вертикальнорозташованогозразказрозмірами, неменшимиза3000 ммх3000 мм.

5.3Засобивимірювальноїтехніки

5.3.1     Засобивимірювальноїтехніки- згіднозДСТУБВ.1.1-4. Уразівипробуванняперегородки
іззаскленнямвикористовуютьприладдлявимірюваннягустинитепловогопотоку.

5.3.2  Інструментальнапохибказасобіввимірювальноїтехнікидлявимірюваннятемпературив
печітанаповерхнізразказбоку, якийпротилежнийвогневомувпливу(далі- необігрівнаповерхня
зразка), татемпературинавколишньогосередовища, атакожнадлишковоготискуупечі- згідноз
ДСТУБВ.1.1-4. Приладдлявимірюваннягустинитепловогопотокувіднеобігрівноїповерхнізразка
маєзабезпечувативимірюваннязінструментальноюпохибкою, значенняякоїнеперевищує±5 %
відмаксимальногозначеннядіапазонувимірюванняприладу.

5.3.3  Вимогидосистемвимірюваннятемпературивпечітананеобігрівнійповерхнізразка,
температуринавколишньогосередовища, надлишковоготискувпечі, атакождоконструкціїприст-­
роївдляоцінкицілісності- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

5.4Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі

5.4.1      Обладнаннядлявстановленнязразкадопрорізувогневоїкамерипечімаєвідтворювати
реальніумовироботиперегородки.

5.4.2  Длявстановленнязразкавпечізастосовуютьконструкцію(далі- опорнаконструкція), що
складаєтьсязсталевоїрамитазаповнення. Якзаповненняможевикористовуватисякам'янаабо
цеглянакладка, залізобетонніблокитощо. Матеріалзаповненняітовщинаопорноїконструкціїмають
бутитакими, щобзабезпечитивстановленнязразкатак, якцепередбаченоутехнічнійдокументації
назразок. Опорнаконструкціяповиннабутитакою, щобпідчасприкладаннянавантаження25 кНв
середніхпротилежнихточкахопорноїконструкціїзбільшеннявнутрішніхрозміріввцихточкахне
перевищувало5 ммвобохнапрямках.

Межавогнестійкостіопорноїконструкціїповиннабутинеменшоюзаочікуванумежувогне­стійкостіперегородки.

5.5Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок

Дляпроведенняфото- тавідеозйомокможутьзастосовуватисьфотоапаратитавідеокамери.

УМОВИВИПРОБУВАННЯ

6.1    Створеннястандартноготемпературногорежимута/абододаткових(альтернативних) режи­-
мівінадлишковоготискуупечі- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

6.2  Встановлюютьопорнуконструкціюззразкомдопрорізувогневоїкамерипечітак, щоб
забезпечитинагрівзразказодногобокуповсійплощиніекспонованоїповерхні.

6.3  Умовинавколишньогосередовищавлабораторії- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

ЗРАЗКИПЕРЕГОРОДКИДЛЯВИПРОБУВАННЯНАВОГНЕСТІЙКІСТЬ
7.1 Виготовленнязразків

7.1.1 Конструкціюзразкаперегородки, спосібзакріпленняйоговопорнійконструкціїмаєвиз­начатизамовниквипробувань(заучастюпроектнихорганізацій, базовихорганізаційнауково-тех­нічноїдіяльностіцентральногоорганувиконавчоївладизпитаньбудівництватощо) наосновіаналізу роботиконструкціїускладібудівельногооб'єктавідповіднодовимогтехнічноїтапроектноїдоку­ментаціїнацюконструкціюзурахуваннямвимог5.4, 7.1.2 - 7.1.5 цьогостандарту.

 

 

2


ДСТУБВ.1.1-15:2007

Замовник(заучастюпроектноїорганізації) розробляєтехнічнудокументаціюназразок, вякій маєбутинадано:

-   опистакреслення(конструктивнірішення) перегородки, вогнестійкістьякоїмаєбутипід-­
твердженапідчасвипробувань; класвогнестійкостіконструкції;

-   опистатехнічнірисункизразкадлявипробувань, щомоделюєконструкціюперегородки,
вогнестійкістьякоїмаєбутипідтверджена. Вописітатехнічнихрисунках, зокрема, маютьбути
обов'язкововказаніперелікшарів, зякихскладаєтьсяконструкція, включаючифінішнеоблицювання
перегородкитафітінги, якіможутьсуттєвовпливатинавогнестійкістьконструкції, атакожвсі
конструктивніелементи, якізабезпечуютьжорсткістьтаміцністьконструкціїперегородки; схема
з'єднаннятаописконструкціїстиківскладовихперегородкиміжсобою(наприклад, окремихпанелей,
зякихвиконуєтьсяперегородка), атакожіншідані, яківпливаютьнавогнестійкістьконструкції;

-   переліквикористанихматеріалівтаїхосновніхарактеристики, зокрема, густинаматеріалів
утепленнятаіншихматеріалів, яківикористовуютьсяузразку;

-   спосібз'єднаннязразказопорноюконструкцією(граничніумови), якиймоделюєреальніумови
роботиконструкціїускладібудівельногооб'єкта.

Уразівиникненнярозбіжностейпідчасрозробленнятехнічноїдокументаціїназразокдляїх усуненнязамовникмаєзвернутисядобазовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентрального органувиконавчоївладизпитаньбудівництватощодляприйняттяостаточногорішення.

Зразкидлявипробуваньнавогнестійкістьвиготовляєзамовниквипробуваньвідповіднодовимог технічноїдокументаціїнацейзразокзатехнологією, якавідповідаєтакій, щовикористовуєтьсядля виготовленняреальноїконструкції.

Зразкинадаютьсяувипробувальнулабораторіюзтехнічноюдокументацієюназразоктаофор­млюютьсяза"Актомприйманнязразкадовогневихвипробувань".

Копіяподаноїдовипробувальноїлабораторіїтехнічноїдокументаціїназразокмаєбутиобо­в'язковоюскладовоюпротоколувипробувань.

7.1.2  Зразкиповинніматирозміри, яківідповідаютьпроектнимрозмірамперегородки. Уви­-
падку, якщозразкитакихрозміріввипробуватинеможливо, використовуютьзразки-фрагментикон­-
струкцій. Прицьомумінімальнірозміричастинизразка, якапіддаєтьсявогневомувпливувпечі,
маютьбутинеменшеза3000 ммх3000 мм. Товщиназразківмаєвідповідатитехнічнійдокументації
наконструкцію.

7.1.3  Якщоуконструкціїперегородкипередбаченівертикальніта/абогоризонтальніз'єднання,
тозразокповиненміститинеменшеодноготакогоз'єднання.

7.1.4  Вологістьзразків- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

7.1.5  Длявипробуванняконструкційперегородокнеобхідновиготовитидваоднаковихзразки. Для
одношаровихтабагатошаровихнесиметричнихконструкційнеобхіднопроводитипоодномувипро­-
буваннюзаумовивогневоговпливузкожногобоку.

7.2 Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації

7.2.1      Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументаціїназразокпроводитьсязгідноз
ДСТУБВ. 1.1-4.

7.2.2  Підчаспроведеннясертифікаційнихвипробуваньзразкивідбираютьсявідповіднодови-­
могсистемисертифікації.

8 ПІДГОТОВКАТАПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

8.1 Установленнязразкавпечі

8.1.1      Допочаткувипробуваннявстановлюютьзразокперегородкивопорнуконструкціювід-­
повіднодотехнічноїдокументаціїназразок. Спосібз'єднаннязразказопорноюконструкцієюі
матеріали, щовикористовуютьдляущільненняпроміжківміжнеютазразком, маютьвідповідати
технічнійдокументаціїназразок, асамез'єднаннятребарозглядатиякчастинузразка.

8.1.2   Підчасвстановленнязразкаупрорізопорноїконструкціїодинвертикальнийкрайзразка
маєбутивстановленийнезакріпленимззазоромвід25 ммдо50 ммдокраюопорноїконструкції.
Зазорзаповнюютьеластичнимнегорючимматеріалом, наприклад, шароммінеральноївати. Прик­-
ладирозташуваннязразкавопорнійконструкціїнаведенонарисункахА.1.1 - А.1.3.

 

3


ДСТУБВ.М-15:2007

8.1.3 Якщовисотата/абошириназразкаменшазависотута/абоширинупрорізуопорноїкон­струкції, топрорізуопорнійконструкціїзменшуютьнанеобхіднувеличину, заповнюючийогомате­ріаломзаповненняопорноїконструкції(кам'янаабоцеглянакладкатощо); зразокузменшенийпроріз встановлюютьзурахуваннямвимоги8.1.2 цьогостандартувідповіднодотехнічноїдокументаціїна зразок.

8.2Установленнятермопарвпечітаназразку

8.2.1     ТермопариупечівстановлюютьвідповіднодовимогДСТУБВ.1.1-4.

8.2.2  Термопаридлявимірюваннясередньоїтамаксимальноїтемпературнанеобігрівнійпо-­
верхнізразкавстановлюютьвідповіднодовимогдодаткаА.

8.2.3  Уразівикористанняприладудлявимірюваннягустинитепловогопотокуйоговстанов-­
люютьнавідстані1 м±0,05 мвідгеометричногоцентранеобігрівноїповерхні, тепловийпотікякої
необхідновиміряти, наприклад, ділянкиіззаскленням.

8.3Початоквипробування

8.3.1     Небільшеніжза5 хвдопочаткувипробуваннянеобхіднозареєструватипочатковізначення
температуривпечітаназразкузапоказаннямивсіхтермопар.

8.3.2  Температуразразкататемператураупечідопочаткувипробувань- згіднозДСТУБВ.1.1 -4.

8.3.3  Початкомвипробуваннявважаєтьсячасувімкненняпальниківупечі.

8.3.4  Передпочаткомвипробуваньзразокслідсфотографувати.

8.4Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробування

8.4.1      Вимірюваннятемператуританадлишковоготискувпечі, температуриназразку- згідноз
ДСТУБВ.1.1-4. Вимірюваннятареєстраціюгустинитепловогопотокуслідпроводитизінтервалом
небільше1 хв.

8.4.2  Контролюютьцілісністьзразкаіз'єднанняміжопорноюконструкцієюізразкомзгідноз
ДСТУБВ.1.1-4.

8.4.3  Спостереженнязаповедінкоюзразка- згіднозДСТУБВ. 1.1-4.

8.5Припиненнявипробування

Припиненнявипробування- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

ГРАНИЧНІСТАНИЗВОГНЕСТІЙКОСТІТАКЛАСИВОГНЕСТІЙКОСТІ

Розрізнюютьтакіосновнівидиграничнихстанівперегородокзвогнестійкості:

-   граничнийстанзаознакоювтратицілісності(умовнелітернепозначенняЕ);

-   граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності(умовнелітернепозначенняІ).

9.1  Граничнийстанзаознакоювтратицілісності

Граничнийстанзаознакоювтратицілісності- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

9.2Граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності

Граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

9.3Класивогнестійкостіперегородок

Перегородкизалежновіднормованихграничнихстанівзвогнестійкостіімежівогнестійкості поділяютьсянакласивогнестійкостівідповіднодоДСТУБВ.1.1-4.

10   ОЦІНКАРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

10.1  Оцінкарезультатіввипробування- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

10.2  Класвогнестійкостіперегородоквстановлюютьзарезультатамивипробування(видами
граничнихстанівтазазазначенняммежівогнестійкості) відповіднодоДСТУБВ.1.1-4.

10.3  Результативипробуванняєдійснимидляперегородоктакогосамоготипу, якщобулизмен-­
шенілінійнірозміриперегородки, крімтовщини, чипроміжкиміжелементамикріпленняскладових
перегородки, абобулозбільшенотовщинуперегородки.

 

 

4


ДСТУБВ. 1.1-15:2007

11   ПРАВИЛАОФОРМЛЕННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

Результативипробуванняоформлюютьпротоколомабозвітом. Протоколвипробування(звітпро випробування) маєміститивідомостіпрозразки, щобуливипробувані, умовитарезультативипро­бування, асаме:

-   назвутаадресулабораторії, щопроводилавипробування;

-   датувипробування;

-   найменуваннятатипперегородки, зразкиякоїбуливипробувані;

-   назвутаадресузамовника, атакожназвувиробниказразків;

-   перелікматеріалів, щобуливикористанідлявиготовленнязразків, зпосиланнямнанормативні
документитаназвамиїхвиробників; якщовиробникматеріалуабовиробуневідомий, тоцеслід
вказати;

-   фотографії, технічнірисункитатехнічнийописзразків;

-   характеристикуопорноїконструкціїтаущільнювальногоматеріалу;

-   позначеннястандарту, заякимпроводилосявипробуваннянавогнестійкість;

-   описрозташуваннятермопарупечітаназразках;

-   умовикріпленнязразківдопрорізувогневоїкамерипечі;

-   результативимірюваннятемпературитавологостінавколишньогосередовищавприміщенні,
дезнаходитьсяпіч;

-   результативимірюваннятемператуританадлишковоготискувпечі;

-   результативимірюваннятемпературиназразках;

-   результативимірюваннягустинитепловогопотоку;

-   описповедінкизразківупроцесівипробування;

-   оцінкурезультатіввипробування;

-   зазначеннявидуграничногостану, межівогнестійкостітакласвогнестійкостіконструкції;

-   фотографіїзразківдотапіслявипробування.

Якдодатокдопротоколувипробуваньмаєбутинаданакопіятехнічноїдокументаціїназразок, що булаподаназамовником.

12   ВИМОГИБЕЗПЕКИПІДЧАСПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ                               

12.1 Підчаспроведеннявипробуваннянеобхіднозабезпечувативимогибезпекизгідноз ДСТУБВ. 1.1-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


ДСТУ Б В. 1.1-15:2007

ДодатокА (обов'язковий)

ВИМОГИЩОДОРОЗТАШУВАННЯТЕРМОПАРНАЗРАЗКУ

А.1 Вимогидотермопаріспособівїхкріпленняназразку

Вимогидотермопаріспособівїхкріпленняназразку- згіднозДСТУБВ.1.1 -4.

А.2 Розташуваннятермопардлявимірюваннятемпературиназразку

А.2.1 Длявимірюваннясередньоїтемпературинанеобігрівнійповерхнізразкавикористовуютьне меншеніжп'ятьтермопар, однузякихнеобхідноприкріпитиугеометричномуцентрінеобігрівної поверхні, аінші- вгеометричнихцентрахокремихїїчвертей(рисункиА.1.1, А.1.2, А.1.3 - термопари Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5). Вимірювальніспаїцихтермопарслідзакріплюватинавідстані, неменшійза50 мм відмісцьстикуелементівконструкції, відтепловихмістків, щоутворюютьсякріпильнимиелемен­тами(болтами, гвинтами, шурупамитощо), атакожвідмісць, деможнаприпускативитіканнягазівз печі. Якщоузразкуможнавиділитиділянкизрізнимтепловимопором(утомучислізісклінням), які маютьплощу, більшуаборівну0,1 м2, тонеобхідновизначатисереднютемпературуповерхнідля кожноїзцихділянок. Дляцьоговкожнійзцихділянокнеобхідновстановититермопаризрозрахунку однатермопарана1,5 м2поверхні, аленеменшедвох(рисунокА.1.3 - термопариТ6, Т7, Т8, Т9). Середнятемпературананеобігрівнійповерхнізразкавцьомувипадкувизначаєтьсяяксереднє арифметичнезначеньсередніхтемпературокремихділянокнеобігрівноїповерхнізразка.

А.2.2 Длявимірюваннямаксимальноїтемпературинеобігрівноїповерхнізразкавикористовують термопари, якіпризначенодлявизначеннясередньоїтемператури, ідодатковітермопари, яківста­новлюютьсяутакихмісцяхнеобігрівноїповерхні, депідчасвипробуванняочікуєтьсянайвища температура: взонітепловихмістків, щоутворюютьсяребрамижорсткості, стиками, арматурою тощо, ділянокззаскленоюплощеюнеменшоюза0,1 м2абоіншихділянокзрізнимтепловимопором. Вимірювальніспаїцихтермопарслідзакріплювати:

-   поцентрууверхнійчастинізразканавідстані15 ммвідзакріпленогокраюзразка(рисунок
А.1.1 - термопариТ6, Т7; рисунокА.1.2 - термопариТ7, Т8; рисунокА.1.3 - термопараТ10);

-   посерединівисотизразканавідстані15 ммвідзакріпленогокраюзразка(рисунокА. 1.1 -
термопараТ10; рисунокА.1.2 - термопараТ11; рисунокА.1.3 - термопараТ11);

-   посерединівисотизразканавідстані100 ммвіднезакріпленогокраюзразка(рисунокА.1.1 -
термопараТ12; рисунокА.1.2 - термопараТ13; рисунокА.1.3 - термопараТ12);

-   поцентрууверхнійчастинізразканагоризонтальнихстикахнавідстані15 ммвідстику
(рисунокА.1.1 - термопариТ8, Т9; рисунокА.1.2 - термопариТ9, Т10);

-   посерединівисотизразканавертикальнихстикахнавідстані15 ммвідстику(рисунокА.1.1 -
термопараТ11; рисунокА.1.2 - термопараТ12; рисунокА.1.3 - термопараТ14).

Додатководлявимірюваннямаксимальноїтемпературивбудь-якійточцідопускаєтьсявико­ристовуватипереноснутермопарузгіднозДСТУБВ.1.1.4.


 

в


D


 

 

 

1 - закріпленийкрайзразка; 2 - ущільненняміжнезакріпленимкраємзразкатаопорноюконструкцією; 3 - опорнаконструкція; Т1-Т5 - термопаринанеобігрівній
поверхнізразкадлявимірюваннясередньоїтемператури; Т6-Т12-термопаринанеобігрівнійповерхнізразкадлявимірюваннямаксимальноїтемператури                                                                                                                                                                                                    


РисунокА.1.1 - Прикладрозташуваннязразкавопорнійконструкціїтатермопардлявимірюваннятемпературиназразку

 

 

7


 


 

 

 


1  -   закріпленийкрайзразка- 2 - ущільненняміжнезакріпленимкраємзразкатаопорноюконструкцією; 3 - опорнаконструкція; Т1-Т5 - термопаринанеобігрівній поверхнізразкадлявимірюваннясередньоїтемператури; Т6-Т13 - термопаринанеобігрівнійповерхнізразкадлявимірюваннямаксимально, температури

РисунокА.1.2 - Прикладрозташуваннязразкавопорнійконструкціїтатермопардлявимірюваннятемпературиназразкузгоризонтальними

тавертикальнимистиками

 

8


 

 


 


1 - закріпленийкрайзразка; 2 - ущільненняміжнезакріпленимкраємзразкаіопорноюконструкцією; 3 - опорнаконструкція; 4 - скління; Т1-Т5 - термопарина необігрівнійповерхнізразкадлявимірюваннясередньоїтемператури; Т6-Т9 - термопаринанеобігрівнійповерхнізразкадлявимірюваннясередньоїтемпературина ділянцізіскленням; Т10-Т14 - термопаринанеобігрівнійповерхнізразкадлявимірюваннямаксимальноїтемператури; Т15-Т16 -термопаринанеобігрівнійповерхні зразкадлявимірюваннямаксимальноїтемпературиназразкуіззаскленням


 


 


РисунокА.1.3 - Прикладрозташуваннязразкавопорнійконструкціїтатермопардлявимірюваннятемпературиназразкузісклінням


 

 

 

 

 

 

9


ДСТУБВ. 1.1-15:2007

КодУКНД13.220.50

Ключовіслова: вогнестійкість, межавогнестійкості, перегородка, цілісність, теплоізолюваль-наздатність.

Відповідальнийзавипуск- В.М.Чеснок

Редактор- А.О.Луковська Комп'ютернаверстка- В.Б.Чукашкіна

Формат60x84%. Папірофсетний. Гарнітура"SvobodaCyrilic". Друкофсетний.

Державнепідприємство"Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 030377, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтвопровнесеннясуб'єктавидавничоїсправидодержавногореєструвидавців

ДК №690 від27.11.2001 р.

10


 

 

Выбор редакции: