Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б В.1.1-16:2007. ПОВІТРОВОДИ Метод випробування на вогнестійкість

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захиствідпожежі

ПОВІТРОВОДИ

Метод випробування на вогнестійкість (EN1366-1:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-16:2007

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2007


ДСТУБВ.1.1-16:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Українськийнауково-досліднийінститутпожежноїбезпеки(УкрНДіПБ) МНСУкраїни;

Державнийцентрсертифікації(ДЦС) МНСУкраїни; Львівськийдержавнийуніверситет

безпекижиттєдіяльності

РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; П. Іллюченко; Є. Козін, канд. техн. наук; Л. Нефедченко;

С. Новак, канд. техн. наук(керівникрозробки); І. Харченко, канд. техн. наук;

А. Половко, Т. Юзьків, канд. техн. наук.

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказМіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїнивід22 червня2007 р. №61

3СтандартвідповідаєєвропейськомустандартуEN1366-1:1999 Fireresistancetestsforservice
installations- Part1: Ducts(Випробуваннянавогнестійкістьінженернихобслуговуючихсистем-
Частина1: Повітроводи) вчастинірозділів5 (Умовивипробувань); підрозділів6.2 (Кількість
зразків); 6.3.5 (З'єднанняугоризонтальнихповітроводах); 6.3.6 (З'єднанняувертикальних
повітроводах); 7.1 (Загальнівимогидовстановленнязразкаупечі); 9.1.2 (Встановленнятер-­
мопарзбокузразка, щонеобігрівається); 10.2.1 (Надлишковийтискаборозрідженняузразку);
11 (Критеріїграничнихстанів)

Ступіньвідповідності- нееквівалентний(NEQ) Перекладзанглійської(en).

4УВЕДЕНОВПЕРШЕ

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві.                    Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений, тиражований

ірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

©МінрегіонбудУкраїни, 2007

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни                        Державнепідприємство"Укрархбудінформ"

 

II


ДСТУБВ.1.1-16:2007 ЗМІСТ

с.

1       Сферазастосування........................................................................................................... 1

2       Нормативніпосилання........................................................................................................ 1

3       Термінитавизначенняпонять    ......................................................................................... 1

4       Сутністьметодувипробування    ....................................................................................... 1

5       Засобивипробування    ..................................................................................................... 1

 

5.1    Перелікзасобіввипробування...................................................................................... 1

5.2  Випробувальнапіч....................................................................................................... 1

5.3  Засобивимірювальноїтехніки...................................................................................... 2

5.4  Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі................................................................ 2

5.5  Вентилятор   ................................................................................................................ 2

5.6  Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок..................................................... 2

 

6       Умовивипробування.......................................................................................................... З

7       Зразкиповітроводудлявипробуваннянавогнестійкість   ................................................. З

 

7.1    Виготовленнязразків    ................................................................................................ З

7.2  Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації............................................. 4

8     Підготовкатапроведеннявипробування............................................................................ 4

8.1    Установленнязразкавпечі........................................................................................... 4

8.2  Установленнятермопарупечітаназразку................................................................... 4

8.3  Початоквипробування.................................................................................................. 5

8.4  Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробування.............................................. 5

8.5  Припиненнявипробування............................................................................................ 5

9     Граничністанизвогнестійкостітакласивогнестійкості...................................................... 5

9.1    Граничнийстанзаознакоювтратицілісності    ............................................................ 5

9.2  Граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності.................................. 5

9.3  Класивогнестійкостіповітроводів                                                                                      5

 

10        Оцінкарезультатіввипробування....................................................................................... 5

11                 Правилаоформленнярезультатіввипробування   ............................................................ 6

12        Вимогибезпекипідчаспроведеннявипробування............................................................. 6

ДодатокА

Вимогищодорозташуваннятермопарназразку    ........................................................... 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III


ДСТУ Б В.1.1-16:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захиствідпожежі

ПОВІТРОВОДИ

Методвипробуваннянавогнестійкість

Защитаотпожара

ВОЗДУХОВОДЬІ

Методиспытаниянаогнестойкость

Fire protection

VENTILATION DUCTS

Fire resistance test method

Чиннийвід2008-01-01

СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартустановлюєметодвипробуванняповітроводівнавогнестійкістьзаумовивогнево­говпливуззовнізастандартнимтемпературнимрежимомта/абододатковими(альтернативними) температурнимирежимамизгіднозДСТУБВ. 1.1-4.

Цейстандартзастосовуютьдлявизначеннямежівогнестійкостіповітроводів, яківикористову­ютьсявприпливно-витяжнихсистемахзагальнообмінноївентиляції, всистемахаварійноїпротидим-ноївентиляції, всистемахкондиціюванняповітря, технологічноївентиляції, втомучислігазоходів різногопризначення.

Цейстандартнезастосовнийдлявентиляційнихканалів, щовиконанівпустотахконструкційстіні перекриттів, атакождлядимовихвитяжнихканалів, щовиконанівогороджувальнихбудівельних конструкціях.

Стандартпридатнийдляцілейвизначеннявідповідності.

НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативнідокументи:


ДСТУБВ. 1.1-4-98*


Захиствідпожежі. Будівельніконструкції. Методивипробуваньна вогнестійкість. Загальнівимоги


 


ДСТУ2837-94 (ГОСТ3044-94)


Перетворювачітермоелектричні. Номінальністатичніхарактеристики

перетворення


 


СНиП2.04.05-91*


Отопление,вентиляцияикондиционирование


ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Терміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонятьвідповідають ДСТУБВ.1.1-4 таСНиП2.04.05.

СУТНІСТЬМЕТОДУВИПРОБУВАННЯ

Сутністьметодувипробуванняполягаєувизначенніпроміжкучасувідпочаткувогневоговип­робуваннязатемпературнимрежимомзгіднозДСТУБВ.1.1-4 донастанняодногознормованихдля повітроводівграничнихстанівзвогнестійкостівумовах, щорегламентуютьсяцимстандартом.

ЗАСОБИВИПРОБУВАННЯ

5.1  Перелікзасобіввипробування

Дозасобіввипробуваннявходятьтакі, щорегламентованіДСТУБВ.1.1-4, атакожвентиляторзі з'єднувальнимитрубопроводамитарегулювальнимизаслінками.

5.2  Випробувальнапіч

5.2.1 КонструкціяпечіповиннавідповідативимогамДСТУБВ.1.1-4.

 

1


ДСТУ Б В. 1.1-16:2007

5.2.2  Конструкцієювипробувальноїпечі(далі- піч) маєбутизабезпеченоствореннятемпе-­
ратурногорежимутанадлишковоготискувпечівідповіднодо6.1 цьогостандарту, можливість
встановленнязразкаугоризонтальномута/абовертикальномунапрямкахзурахуванням7.1 та8.1
цьогостандарту, умовикріпленнязразкавідповіднодо6.2 цьогостандарту, атакожнагрівання
частинизразка, яказнаходитьсяувогневійкамеріпечі, зчотирьохбоків.

5.2.3  Розміривогневоїкамерипечімаютьбутитакими, щобвідстаньвідверхньогокраюгори­-
зонтальнорозташованогозразкадопокриттяпечітавідстаньвіднижньогокраюзразкадопідлоги
печібуланеменшеніж500 мм. Відстаньвідбоковоїповерхнівертикальнорозташованогозразкадо
стінпечімаєбутинеменшеніж500 мм.

5.3Засобивимірювальноїтехніки

5.3.1   Засобивимірювальноїтехніки, якінеобхідніпідчасвипробувань, маютьбутитакі, що
визначеніуДСТУБВ. 1.1-4, атакож:

-   пристрійдлявимірюваннявеличинивитратигазів;

-   пристрійдляконтролютискувсерединізразка.

5.3.2  Інструментальнапохибказасобіввимірювальноїтехнікидлявимірюваннятемпературив
печітанаповерхнізразказбоку, якийпротилежнийвогневомувпливу(далі- необігрівнаповерхня
зразка), татемпературинавколишньогосередовища, атакожнадлишковоготискуупечі- згідноз
ДСТУБВ.1.1-4.

Інструментальнапохибкаіншихзасобіввимірювальноїтехнікинеповиннаперевищувати, %:

-   привимірюваннівитратигазівузразку..................................................................... ±5;

-   привимірюваннінадлишковоготискуаборозрідженняусерединізразка................. ±2,5.

 

5.3.3  Вимогидоконструкціїсистемвимірюваннятемпературивпечітананеобігрівнійповерхні
зразка, температуринавколишньогосередовища, надлишковоготискувпечі, атакожпристроївдля
оцінкицілісності- згідноз   ДСТУБВ.1.1-4.

5.3.4  Длявимірюваннявитратигазівзатемпературигазів, яказмінюєтьсяпідчасвипробувань,
використовуютьпристрійдіафрагмовогоабоіншоготипу. Пристрійдлявимірюваннявитратигазів
повиненматидіапазонвимірюваннявитративід    0 м3хгод-1хм-2до100 м3хгод-1хм-2. Для
визначеннятемпературигазівцейпристріймаєбутиоснащенийтермопароютипуТХАзаДСТУ2837
(ГОСТ3044) здіаметромдротівнебільшеніж0,5 мм.

5.3.5  Длявимірюваннянадлишковоготиску(розрідження) всерединізразкавикористовують
диференційніманометриздіапазономвимірюваннявід0 Падо400 Па.

5.4Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі

5.4.1     Обладнаннядлявстановленнязразкавпечімаєвідтворюватиреальніумовироботиповіт-­
роводу.

5.4.2  Длявстановленнязразкавпечізастосовуютьконструкцію(далі- опорнаконструкція), що
складаєтьсязісталевоїрамитазаповнення. Якзаповненняможевикористовуватисякам'янаабо
цеглянакладка, залізобетонніблокитощо. Матеріалзаповненняітовщинаопорноїконструкції,
розмірипрорізувніймаютьбутитакими, щобзабезпечитивстановленнязразкатак, якцеперед-­
баченоутехнічнійдокументаціїнаповітропровід.

Межавогнестійкостіопорноїконструкціїповиннабутибільшаніжочікуванамежавогнестійкості повітроводу.

5.4.3Длязакріпленнячастинзразківвсерединііззовнівогневоїкамерипечізастосовуютьзасоби
підвішуванняіфіксаціївідповіднодотехнічноїдокументаціїназразокповітроводу.

5.5  Вентилятор

Вентиляторповиненматипродуктивність, віднесенудоплощівнутрішньоїповерхніповітроводув печі, неменшеніж100 м3хгод-1хм-2тазабезпечуватирозрідженняабонадлишковийтискузразку неменшеніж400 Па.

5.6  Обладнаннядляфото- тавідеозйомок

Дляпроведенняфото- тавідеозйомокможутьзастосовуватиськіно- івідеокамери, фото­апарати.

 

2


ДСТУ Б В. 1.1 -16:2007

УМОВИВИПРОБУВАННЯ

6.1    Створеннястандартноготемпературногорежимута/абододаткових(альтернативних) режи-­
мівінадлишковоготискуупечі- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

6.2  Встановлюютьзразоквпечіізакріплюютьйогодоопорноїконструкціїтак, якприперети-­
нанніповітроводомперешкоди(стіни, перегородки, перекриття, покриття) згіднозтехнічноюдоку-­
ментацією.

ПрикладрозташуваннязразкаупечінаведенонарисункуА1.

6.3  Умовинавколишньогосередовищавлабораторії- згіднозДСТУБВ.1.1 -4.

6.4  Значеннянадлишковоготискуаборозрідженняусерединізразкамаєбути300 Па±15 Папро-­
тягомвсьоговипробування. Іншезначеннянадлишковоготискуаборозрідженнявстановлюють,
якщоцевказановтехнічнійдокументаціїнаповітровід.

ЗРАЗКИПОВІТРОВОДУДЛЯВИПРОБУВАННЯНАВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовленнязразків

7.1.1      Конструкціюзразка, спосібзакріпленняйогонаелементахпечіпідчасвипробуваньмає
визначатизамовниквипробувань(заучастюпроектнихорганізацій, базовихорганізаційнауково-
технічноїдіяльностіцентральногоорганувиконавчоївладизпитаньбудівництватощо) відповіднодо
вимогтехнічноїдокументаціїнаповітровідзурахуваннямвимогцьогостандартудорозмірівзразка.
Зразокповиненмістититакожучастині, щознаходитьсяувогневійкамеріпечі, однеконструктивне
з'єднання(фланцеве, зварнетощо), таоднез'єднанняучастині, щознаходитьсяззовніпечі. Якщо
повітровідмаєвогнезахиснепокриттяабооблицювання, тонеменшеніжпоодномустикуувогне-
захисномупокриттіабооблицюваннінеобхідновиконатиначастинізразка, яказнаходитьсяувогневій
камеріпечііззовніпечі.

7.1.2  Замовник(заучастюпроектноїорганізації) розробляєтехнічнудокументаціюназразок, в
якіймаєбутинадано:

 

-  опистакреслення(конструктивнірішення) конструкціїповітроводу, вогнестійкістьякогомає
бутипідтвердженапідчасвипробувань; класвогнестійкостіконструкції;

-  опистатехнічнірисункизразкадлявипробувань, якиймоделюєконструкцію, вогнестійкістьякої
маєбутипідтверджена. Вописітатехнічнихрисунках, зокрема, маютьбутиобов'язкововказані
переліквикористанихматеріалівтаїхосновніхарактеристики; спосібз'єднаннязразказопорною
конструкцієюпечітасхемакріпленнязразказзовнітавсерединіпечі. Спосібз'єднаннязразказ
опорноюконструкцієюпечііматеріали, щовикористовуютьдляущільненняпроміжківміжнеюта
зразком, маютьвідповідатитехнічнійдокументаціїнаконструкцію, асамез'єднаннярозглядаютьяк
частинузразка.

Уразівиникненнярозбіжностейпідчасрозробленнятехнічноїдокументаціїназразокдляїх усуненнязамовникмаєзвернутисядобазовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентрального органувиконавчоївладизпитаньбудівництватощодляприйняттяостаточногорішення.

7.1.3  Зразкиповинніматипереріз, якийвідповідаєпроектнимрозмірамповітроводів. Увипадку,
якщозразкиповітроводівтакихрозміріввипробуватинеможливо, допускаєтьсязменшенняперерізів
дорозмірів, вказанихутаблиці1.

Таблиця1

 

Розміриперерізузразка

прямокутногоповітроводу

круглогоповітроводу

Ширина, мм

Висота, мм

Діаметр, мм

1000±10

500 ±10

800 ±10

7.1.4 Довжиначастинизразказперерізом, вказанимутаблиці1, яказнаходитьсявсередині вогневоїкамерипечі, маєбутидлягоризонтальнихповітроводівнеменшеніж4000 мм, длявер­тикальних- неменшеніж2000 мм. Довжиначастинизразка, яказнаходитьсяззовніпечі, маєбути длягоризонтальнихповітроводівнеменшеніж2500 мм, длявертикальнихповітроводів- неменше ніж2000 м.

3


ДСТУБВ.1.1-16:2007

Уразі, якщоповітровідмаєпереріз, розміриякогоменшеніжті, щонаведеніутаблиці7.1, допускаєтьсявикористаннязразкадовжиною, якаменшазавказанувище. Прицьомудлягори­зонтальнихповітроводівспіввідношеннядовжиничастинизразка, яказнаходитьсяувогневійкамері печі, табільшоїсторонипрямокутногоповітроводу(діаметракруглогоповітроводу) маєбути4:1 (5:1). Длявертикальнихповітроводівцеспіввідношеннямаєбутивідповідно2:1 (2,5:1). Длягоризонтальних повітроводівспіввідношеннядовжиничастинизразка, яказнаходитьсяззовніпечі, табільшоїсторони прямокутногоповітроводу(діаметракруглогоповітроводу) маєбути2,5:1 (3:1). Длявертикальних повітроводівцеспіввідношеннямаєбутивідповідно2:1 (2,5:1).

7.1.5  Вологістьзразків- згіднозДСТУБВ.1.1-4. Гігроскопічніматеріали, яківикористовують
дляущільненнязразкавопорнійконструкції, требакондиціюватипротягом7 днів, якщопроміжок
міжзразкоміопорноюконструкцієюменшеніж10 мм, іпротягом28 днів-якщоцейпроміжокбільше
ніж10 мм.

7.1.6  Длявипробуваннявиготовлюютьдваоднаковихзразкизаумовивипробуванняодногозних
устанінадлишковоготиску, аіншого- встанірозрідження.

Допускаєтьсяпроводитивипробуванняодногозразка, якщоповітровідпризначенийдляроботи тількивумовахнадлишковоготискуаборозрідження, абоколивідомийрежимтиску, заяким повітровідмаєменшувогнестійкість.

7.1.7  Зразкидлявипробуваньнавогнестійкістьвиготовляєзамовниквипробуваньвідповідно
довимогтехнічноїдокументаціїнацейзразокзатехнологією, якавідповідаєтакій, щовикористо­-
вуєтьсядлявиготовленняреальноїконструкції.

Зразкинадаютьсяувипробувальнулабораторіюзтехнічноюдокументацієюназразоктаофор­млюютьсяза"Актомприйманнязразкадовогневихвипробувань".

Копіяподаноїдовипробувальнійлабораторіїтехнічноїдокументаціїназразокмаєбутиобо­в'язковоюскладовоюпротоколувипробувань.

7.2 Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументації

7.2.1   Перевірказразківнавідповідністьтехнічнійдокументаціїпроводитьсявідповіднодо
ДСТУБВ.1.1-4.

7.2.2Підчаспроведеннясертифікаційнихвипробуваньзразкивідбираютьсявідповіднодовимог
системисертифікації.

ПІДГОТОВКАТАПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

8.1Установленнязразкавпечі

8.1.1  Допочаткувипробуваннявстановлюютьзразокповітроводувідповіднодотехнічноїдоку­-
ментаціїназразокувертикальнуабогоризонтальнуопорнуконструкцію.

8.1.2  Відкритийторецьзразказакриваютьзаглушкоюзтихжематеріалів, щоіповітровід;
приєднаннязаглушкиздійснюютьтакимжеспособом, якимвиконаніз'єднання. Кінецьзразкау
вогневійкамеріпечіжорсткозакріплюютьвідносностінабостеліпечівідповіднодовимогтехнічної
документації. Відстанівідстінокзразкадостінвогневоїкамерипечімаютьбутинеменшеніж500 мм.

Допускаєтьсявстановленняупечіодночаснодвохзразків, якщозабезпечуютьсяумовивип­робуванняівідстаньміжзразкамибуденеменшеніж500 мм. Прицьомуводномуіззразків створюютьнадлишковийтиск, авіншому- розрідження. Прикладрозташуваннязразкагоризон­тальногоповітроводуупечінаведенонарисункуА.1.

8.1.3Доторцязразка, якийзнаходитьсяззовніпечі, приєднуютьзадопомогоюущільнювальних
матеріалівпристрійдлявимірюваннявитратигазівзтермопарою, приладдлявимірюваннятискуу
зразкутавентилятор(рисунокА1).

8.2Установленнятермопарупечітаназразку

8.2.1 ТермопариупечівстановлюютьвідповіднодовимогДСТУБВ.1.1-4. ПрикладрозташуваннятермопарупечінаведенонарисункахА.1 таА.2.

8.2.3 Термопаридлявимірюваннясередньоїтамаксимальноїтемпературизразкавстановлюють відповіднодовимогдодаткаА.

 

4

 


ДСТУБВ.1.1-16:2007

8.3Початоквипробування

8.3.1  Небільшеніжза5 хвдопочаткувипробуваннянеобхіднозареєструватипочатковізначення
температуривпечітаназразкузапоказаннямивсіхтермопар.

8.3.2  Температуразразкататемператураупечідопочаткувипробуваньмаєбутизгідноз
ДСТУБВ. 1.1-4.

8.3.3  Визначеннявитокугазівзатемпературинавколишньогосередовища

 

8.3.3.1   Призакритомуповітроводірегулюютьвентилятортак, щоброзрідження(надлишковий
тиск) узразкустановило300 Па±15 Павідноснотискувлабораторії.

8.3.3.2   Протягом20 хвабопокинедосягнутосталогостанувимірюютьзначеннявитокугазів
череззразокзадопомогоюпристроюдлявимірюваннявитратигазів.

8.3.3.3   Якщозначеннявитокугазів, віднесенедоплощівнутрішньоїповерхніповітроводувпечі
іприведенедотемператури20 °Сперевищує15 м3хгод-1хм-2, топовітровідвважаєтьсятаким, що
невідповідаєвимогаміподальшівипробуванняприпиняються.

8.3.4  Початкомвипробуваннявважаєтьсячасувімкненняпальниківупечі.

8.4Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробування

8.4.1   Вимірюютьтемпературутанадлишковийтискупечі, температуруназразкузгідноз
ДСТУБВ. 1.1-4.

8.4.2  Контролюютьтареєструютьнадлишковийтиск(розрідження) узразку, якиймаєстановити
300 Па±15 Па, зінтерваломнебільшеніж2 хв.

8.4.3  Контролюютьтареєструютьвитратугазівчереззразокзінтерваломнебільшеніж2 хв.

8.4.4  Контролюютьцілісністьзразкаіз'єднанняміжопорноюконструкцієюізразкомзгідноз
ДСТУБВ.1.1-4.

8.4.5  Спостереженнязаповедінкоюзразка- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

8.5Припиненнявипробування

Припиненнявипробування- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

ГРАНИЧНІСТАНИЗВОГНЕСТІЙКОСТІТАКЛАСИВОГНЕСТІЙКОСТІ

Розрізнюютьтакіосновнівидиграничнихстанівповітроводівзвогнестійкості:

-   граничнийстанзаознакоювтратицілісності(умовнелітернепозначенняЕ);

-   граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності(умовне  літернепозначенняІ).

9.1  Граничнийстанзаознакоювтратицілісності

Граничнимстаномзаознакоювтратицілісностієстан, коливиконуєтьсяодназумовщодо порушенняцілісностізгіднозДСТУБВ.1.1-4, атакожзначеннявитокугазівкрізьповітровід, від­несенедоплощівнутрішньоїповерхніповітроводувпечііприведенедотемператури20 °С, становить більшеніж15 м3хгод-1хм-2.

9.2Граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності

Граничнийстанзаознакоювтратитеплоізолювальноїздатності- згіднозДСТУБВ. 1.1-4.

9.3Класивогнестійкостіповітроводів

Повітроводизалежновіднормованихграничнихстанівзвогнестійкостіімежівогнестійкості поділяютьсянакласивогнестійкостівідповіднодоДСТУБВ.1.1-4.

10   ОЦІНКАРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

10.1  Зарезультатвипробуванняберутьзначеннямежівогнестійкостіповітроводуtfrухвилинах,
щовизначаєтьсязаформулою:

 (1)

де    tmes  - найменшезначеннячасувідпочаткувипробуваннядодосягненняодногозграничних

станівзвогнестійкості, щовизначенезарезультатамивипробуваньзразків, хв;  - похибкавипробування, якувизначаютьзгіднозДСТУБВ.1.1 -4, хв.

10.2Класвогнестійкостіповітроводувстановлюютьзарезультатамивипробуваньвідповіднодо
ДСТУБВ.1.1-4.

5


ДСТУБВ.1.1-16:2007

10.3  Результативипробуванняєдійснимидляповітроводівтакогосамоготипу, якщодовжината
висота(діаметр) перерізувідрізняютьсянебільшеніжна25 %.

10.4  Результативипробуваньзразківзмаксимальнимтамінімальнимпрохіднимперерізоміз
типовогорядуповітроводівпоширюютьнавесьтиповийряд.

10.5  Результативипробуваннянеможутьпереноситисянаконструкції, вякихякзамінабули
використанііншіматеріали, атакожнаконструкції, вякібуловнесеноконструктивнізміниабобула
зміненатехнологіяїхвиготовлення.

11   ПРАВИЛАОФОРМЛЕННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

Результативипробуванняоформлюютьпротоколомабозвітом. Протоколвипробування(звітпро випробування) маєміститивідомостіпрозразки, щобуливипробувані, умовитарезультативип­робування, асаме:

-   назвутаадресулабораторії, щопроводилавипробування;

-   датувипробування;

-   найменуваннятатипповітроводу, зразкиякогобуливипробувані;

-   назвутаадресузамовника, атакожназвувиготовлювачазразків;

-   перелікматеріалів, щобуливикористанідлявиготовленнязразків, зпосиланнямнанормативні
документитаназвамиїхвиготовлювачів; якщовиготовлювачматеріалуабовиробуневідомий, тоце
слідвказати;

-   назву, типабомаркувогнезахисногопокриття, якщотакеєускладіконструкціїповітроводу, з
зазначеннямйоготовщинитагустини; посиланнянанормативнідокументи, відповіднодоякихвони
виготовлені, таназвувиготовлювача;

-   фотографії, технічнірисункитатехнічнийописзразків;

-   характеристикуопорноїконструкціїтаущільнювальногоматеріалу;

-   позначеннястандарту, заякимпроводилосявипробуваннянавогнестійкість;

-   описрозташуваннятермопарупечітаназразках;

-   умовикріпленнязразківупечі;

-   результативимірюваннятемпературитавологостінавколишньогосередовищавприміщенні,
дезнаходитьсяпіч;

-   результативимірюваннятемператуританадлишковоготискувпечі;

-   результативимірюваннятемпературиназразках;

-   результативимірюваннянадлишковоготиску(розрідження) всерединізразка;

-   результативимірюваннявитратигазів;

-   описповедінкизразківупроцесівипробування;

-   оцінкурезультатіввипробування;

-   зазначеннявидуграничногостану, межівогнестійкостітакласвогнестійкостіконструкції;

-   фотографіїзразківпіслявипробування.

Якобов'язковийдодатокдопротоколувипробуваньмаєбутинаданакопіятехнічноїдокументації назразок, щоподаназамовникомвипробувань.

12   ВИМОГИБЕЗПЕКИПІДЧАСПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

Підчаспроведеннявипробуваннянеобхіднозабезпечувативимогибезпекизгідноз

ДСТУБВ. 1.1-4.

 

 

 

 

 

 

6

 

 


ДСТУБВ.1.1-16:2007

ДОДАТОКА (обов'язковий)

ВИМОГИЩОДОРОЗТАШУВАННЯТЕРМОПАРНАЗРАЗКУ

А.1 Вимогидотермопаріспособівїхкріпленняназразку

Длявимірюваннятемпературинанеобігрівнійповерхнізразкавикористовуютьтермопариз діаметромдротувід0,5 ммдо0,75 ммтипуТХКаботермопариіншихтипівзаДСТУ2837 (ГОСТ3044), щопридатнідлявимірюваннятемпературивдіапазонівід0 °Сдо300 °С.

Вимірювальнийспайтермопаризаглиблюютьнаполовинуйоготовщинидоповерхневогошару матеріалу. Вимірювальнийспайтермопаринакриваютьметалевимдискомдіаметром12 мм±1 мм (абоквадратомрозмірами12 мм±1 ммх12 мм±1 мм) завтовшки0,2 мм±0,1 мміквадратною накладкоюзбазальтовогокартонурозмірами30мм±1 ммх30мм±1 ммзавтовшки2 мм±0,1 ммта притискаютьметалевоюскобоюабоіншимиможливимиспособами. Дротитермопаррозташовують вздовжповерхніущільнювальногоматеріалуабоповерхніповітроводунавідстані30мм+ 1 ммвід вимірювальногоспаютермопар.

Допускаєтьсявимірюватитемпературунанеобігрівнійповерхнізразкатермопарами, щовста­новлюютьсяіншимиспособами, якізаснованізапринципомзабезпеченнящільногопритиснення вимірювальногоспаюідротівтермопаридоповерхневогошаруматеріалу, іїхтеплоізоляціїнак­ладкоюрозміром   30мм±1 ммх30мм±1 мм.

Длявимірюваннятемпературизнеобігрівногобокузразкадодатководопускаєтьсявикорис­товуватипереноснутермопарузгіднозДСТУБВ.1.1-4.

А.2 Розташуваннятермопардлявимірюваннятемпературиназразку

А.2.1 Длявимірюваннятемпературинанеобігрівнійповерхнізразкавстановлюютьтермопари утакихмісцях:

-   наповерхніущільнювальногоматеріалуабонаповерхніопорноїконструкціїнавідстані
25 мм±5 ммвідмісцявиходузразказопорноїконструкціїукількостінеменшеніж4 термопари, які
розташовуютьрівномірновздовжпериметруповітроводу(рисунокА.1, термопариТ1);

-   наповерхніущільнювальногоматеріалувздовжповітроводунавідстані25 мм±5 ммвід
опорноїконструкції(рисунокА.1, термопариТ2);

-   назовнішнійповерхніповітроводунавідстані25 ммі5 ммвідмежіущільнювального
матеріалу(абовідопорноїконструкції) укількостінеменшеніж4 термопари, якірозташовують
рівномірновздовжпериметруповітроводу(рисунокА.1, термопариТЗ);

-   назовнішнійповерхніповітроводунавідстані300 мм±5 ммвідмісцьрозташуваннятермо­
парТЗукількостінеменшеніж4 термопари, якірозташовуютьрівномірновздовжпериметру
повітроводу(рисунокА.1, термопариТ4).

Уразі, якщоповітровідпризначенодлявидаленнягорючихсумішей, додатковотермопари встановлюютьбезпосередньонавнутрішнійповерхніповітроводупосерединічастинизразка, яка знаходитьсяувогневійкамеріпечі, вкількостінеменшеніж4 термопаринакожнійстороніповіт­роводу, якірозташовуютьрівномірновздовжпериметруповітроводу(рисунокА.1, термопариТ5).

А.2.2 Длявизначеннясередньоїтемпературизнеобігрівногобокузразкавикористовуютьпока­заннятермопар, якірозташованіназовнішнійповерхніповітроводунавідстані300 мм±5 відтер­мопарТЗ(рисунокА.1, термопариТ4).

Длявизначеннямаксимальноїтемпературивикористовуютьпоказаннявсіхтермопар(Т1; Т2; ТЗ; Т4; Т5), атакожпоказанняпереносноїтермопариуразіїїзастосування.

 

 

 

 

 

 

 

7


 


 

10    

 

 


1 - зразокповітроводузвогнезахиснимоблицюванням; 2 - вогневакамерапечі; 3 - опорнаконструкція; 4 - з'єднанняузразку; 5 - підтримуючаконструкція; 6 - ущільненняміжопорноюконструкцієюізразком; 7 - диференційнийманометр; 8 - пристрійвимірюваннявеличинивитратигазів; 9 - з'єднувальнийтрубопровід; 10- вентиляторзрегулюючимизаслінками; 11 -заглушка; 12-термопарадлявимірюваннятемпературигарячихгазів; 13-стінкапечі; Тп-термопаривпечі; Т1-Т4-термопаринанеобігрівнійповерхнізразка; Т5 - термопаринавнутрішнійповерхнічастинизразка, щознаходитьсяупечі; розрізиА-А, Б-Б, В-Вдив. нарисунку

РисунокА.1 - Прикладрозташуваннязразкагоризонтальногоповітроводувпечі

8


 

 

 

 

 

 

Тп- термопариупечі; 1 - повітровід

 

 

РисунокА.2 - Прикладрозташуваннятермопару печі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
ДСТУ Б В. 1.1 -16:2007


ДСТУ Б В. 1.1-16:2007

КодУКНД13.220.50

Ключовіслова: вогнестійкість, межавогнестійкості, повітровід, методвипробування, ціліс­ність, теплоізолювальназдатність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальнийзавипуск- В.М.Чеснок

Редактор- А.О.Луковська Комп'ютернаверстка- В.Б.Чукашкіна

Формат60x84V8. Папірофсетний. Гарнітура"SvobodaCyrilic". Друкофсетний.

Державнепідприємство"Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 030377, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтвопровнесеннясуб'єктавидавничоїсправидодержавногореєструвидавців

ДК№690 від27.11.2001 р.

10


 

 


 

 

Выбор редакции: