Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б В.1.1-18:2007. СПОРУДИ ТА ФРАГМЕНТИ БУДІВЕЛЬ. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист відпожежі

СПОРУДИ  ТА ФРАГМЕНТИ БУДІВЕЛЬ

Метод натурних вогневих випробувань

Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-18:2007

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2007


ДСТУБВ.1.1-18:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Українськийнауково-досліднийінститутпожежноїбезпеки(УкрНДІПБ) МНС
України; Державнийнауково-досліднийінститутбудівельнихконструкцій(НДІБК); Інститут
технічноїтеплофізикиНАНУкраїни; Українськийзональнийнауково-досліднийіпроектний
інститутзцивільногобудівництва(ВАТ"КиївЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: О.Абрамов; Ю.Долішній; В.Згуря; П.Круковський, докт. техн. наук; Л.Нефедченко; С.Новак, канд. техн. наук(керівникрозробки); В.Поклонський, канд. техн. наук; Г.Поляков, канд. техн. наук; Р.Расюк, В.Тарасюк, канд. техн. наук; О.Фесенко; І.Харченко,     канд. техн. наук; Г.Шарапов, канд. техн. наук

2  ПРИЙНЯТОТАНАДАНОЧИННОСТІ: наказМіністерстварегіональногорозвиткутабудівництва
Українивід26.10.2007 р. №286

3  УВЕДЕНОВПЕРШЕ

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві.

Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений,

тиражованийірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу

МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

МінрегіонбудУкраїни, 2007

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни                              Державнепідприємство"Укрархбудінформ"


ДСТУБВ.1.1-18:2007 ЗМІСТ

  с.

1       Сферазастосування.......................................................................................................... 1

2       Нормативніпосилання........................................................................................................ 1

3       Термінитавизначенняпонять............................................................................................ 2

4       Сутністьметодувипробувань............................................................................................ 2

5       Засобивипробувань.......................................................................................................... 2

 

5.1    Перелікзасобіввипробувань....................................................................................... 2

5.2  Модельневогнищепожежі........................................................................................... 2

5.3  Обладнаннядлястатичногонавантажування............................................................... 4

5.4  Засобивимірювальноїтехніки...................................................................................... 4

5.5  Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок..................................................... 4

6     Умовивипробувань............................................................................................................ 4

6.1    Створеннятемпературногорежиму.............................................................................. 4

6.2  Навантаженнябудівельнихконструкцій    .................................................................... 4

6.3  Умовинавколишньогосередовища.............................................................................. 5

7     Вимогидофрагмента......................................................................................................... 5

7.1    Виготовленняфрагмента.............................................................................................. 5

7.2  Перевіркафрагментанавідповідністьдотехнічноїдокументації.................................. 6

8     Підготовкатапроведеннявипробувань............................................................................. 6

8.1    Установленнятермопар................................................................................................ 6

8.2  Установленняпристроївдлявимірюваннядеформацій................................................ 7

8.3  Установленняпристроївдлявимірюваннянадлишковоготиску.................................... 7

8.4  Установленнямодельноговогнищапожежі.................................................................. 7

8.5  Завантажуванняфрагментастатичнимнавантаженням    ............................................. 7

8.6  Початоквогневихвипробувань..................................................................................... 7

8.7  Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробувань................................................ 7

8.8  Припиненнявипробувань.............................................................................................. 7

 

9       Граничністанивогнестійкості............................................................................................. 7

10        Оцінюваннярезультатіввипробувань................................................................................. 8

11                 Правилаоформленнярезультатіввипробування............................................................... 8

12        Вимогибезпекитазахистунавколишньогосередовища    ................................................. 9


ДСТУ Б В. 1.1-18:200:

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захиствідпожежі

СПОРУДИТАФРАГМЕНТИБУДІВЕЛЬ

Методнатурнихвогневихвипробувань

Загальнівимоги

Защитаотпожара

СООРУЖЕНИЯИФРАГМЕНТЫЗДАНИЙ

Методнатурныхогневыхиспытаний

Общиетребования

Fire protection

CONSTRUCTION WORKS AND FRAGMENTS OF BUILDINGS

Natural fire test method

General requirements

Чиннийвід2008-04-01

СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартустановлюєзагальнівимогидометодунатурнихвогневихвипробуваньбудівель­нихоб'єктівабоїхфрагментівзатемпературнимрежимом, наближенимдостандартногоза   ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандартзастосовуютьдляоцінюваннявогнестійкостібудівельнихоб'єктівтаїхфрагментів, які зарезультатамилабораторнихвипробуваньнавогнестійкістьнеможутьбутиоднозначнокласи­фікованізапевнимступенемвогнестійкості.

НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативнідокументи:

 

ДБНА.2.2-3:2004

Склад, порядокрозроблення, погодженнятазатвердженняпроектної документаціїдлябудівництва

ДБНВ. 1.1-7-2002

Захиствідпожежі. Пожежнабезпекаоб'єктівбудівництва

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

Захиствідпожежі. Будівельніконструкції. Методивипробуваньна вогнестійкість. Загальнівимоги

ДСТУБВ.2.6-7-95 (ГОСТ8829-94)

Виробибудівельнібетоннітазалізобетоннізбірні. Методивипробувань навантажуванням. Правилаоцінкиміцності, жорсткостіта тріщиностійкості

ДСТУБВ.2.6-10-96

Конструкціїсталевібудівельні. Методивипробуваннянавантажуванням

ДСТУ2272:2006

Пожежнабезпека. Термінитавизначенняосновнихпонять

ДСТУ3321:2003

Системаконструкторськоїдокументації. Термінитавизначенняосновнихпонять

ДСТУ3868-99

Паливодизельне. Технічніумови

ДСТУ4179-2003 (ГОСТ7502-98)

Рулеткивимірювальніметалеві. Технічніумови

ГОСТ166-89

Штангенциркули. Техническиеусловия(Штангенциркулі. Технічніумови)

ГОСТ9685-61

Заготовкииздревесиныхвойныхпород. Техническиеусловия (Заготовкиздеревинихвойнихпорід. Технічніумови)

ГОСТ24104-2001

Весылабораторные. Общиетехническиетребования(Вагилабораторні. Загальнітехнічнівимоги)

ГОСТ29027-91

Влагомерытвердыхисыпучихвеществ. Общиетехническиетребованияи методыиспытаний(Вологоміритвердихісипкихречовин. Загальнітехнічні вимогитаметодивипробувань)


ДСТУБВ. 1.1-18:2007

ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Уцьомустандартівикористанотерміни, визначенівДСТУБВ.1.1-4 (вогнестійкістьконструкції, стандартнийтемпературнийрежим, межавогнестійкостіконструкції); вДСТУ3321 (технічна документація); вДБНА.2.2-3 (проектнадокументація), вДСТУ2272 (модельневогнищепожежі, питомепожежненавантаження).

СУТНІСТЬМЕТОДУВИПРОБУВАНЬ

Сутністьметодунатурнихвогневихвипробуваньполягаєувизначенніпроміжкучасувідмоменту запалюваннямодельноговогнищапожежі, якерозташованеводномузприміщеньбудівельного об'єкта, донастаннянормованихдлябудівельнихконструкційграничнихстанівзвогнестійкостів умовах, щорегламентуютьсяцимстандартом.

Длявипробуваньвикористовуютьреальнийбудівельнийоб'єкт, якийвідповідаєпроектнійдоку­ментаціїнанього. Увипадку, якщореальнийбудівельнийоб'єктвипробуватинеможливочерез технічніабоекономічніпричини, допускаєтьсявикористанняфрагментабудівельногооб'єкта, який маєбутипобудованийзурахуваннямвимогрозділу7 цьогостандарту.

ЗАСОБИВИПРОБУВАНЬ

5.1  Перелікзасобіввипробувань:

-   модельневогнищепожежі;

-   обладнаннядлястатичногонавантаженняконструкційфрагмента;

-   засобивимірювальноїтехніки.

5.2Модельневогнищепожежі

Длястворенняпожежногонавантаженнявикористовуютьмодельневогнищепожежі, спалю­ванняякогозабезпечуєствореннятемпературногорежиму, наближеногодостандартногоза ДСТУБВ.1.1 -4. Длястворенняпротягом30хвтемпературногорежиму, наближеногодостандартного, питомевогневенавантаженняуперерахункунамасудеревинимаєстановитинеменшеза25 кг/м2. Відповідно, дляствореннятакоготемпературногорежимупротягом60 хвпитомевогневенаван­таженнямаєбутинеменше50 кг/м2іт.д.

Модельневогнищепожежіможебутистворено, наприклад, збрусківіздеревинихвойнихпорід заГОСТ9685. Вологістьбрусківмаєбутинебільше15 %. Брускискладаютьувиглядірешітчастої кладкизасхемою, наведеноюнарисунку1. Кожнийштабельвстановлюютьнабетоннихблокахна висоті200 мм±10 ммнадрівнемпідлогиуокремомуприміщеннібудівельногооб'єктаабойого фрагмента. Дляпідпалюванняпідкожнимштабелемрозташовуютьдвасталевихдекарозміром (1800 мм±20 мм) χ(160 мм±5 мм) χ(60 мм±5 мм) зтовщиноюстіноктаднанеменшеніж3 мм. Передвипробуваннямвкожнедеконаливаютьпо3,0 л±0,2 лдизельногопальногозаДСТУ3868. Підпалюваннякожногоштабеляздійснюютьелектронагрівальнимпристроємздистанційнимкеру­ванням, пультякогорозташованийпозанебезпечноюзоноювідповіднодорозділу12 цьогостан­дарту.

Приклад

Длястворенняпротягом60 хвтемпературногорежиму, наближеногодостандартного, упри­міщенніплощею12 м2використовуютьштабель, якийскладаєтьсяз18 повнихярусівтаодного неповногоярусу, якізакріплюютьзадопомогоюцвяхівувиглядірешітчастоїкладки. Розмірибрусківу перерізістановлять(38 мм±2 мм) χ(89 мм±2 мм). Масуштабелявизначаютьшляхомзважування окремихбрусків. Масатакогоштабелястановить600 кг±5 кг. Упоперечнихярусахукладаютьбруски завдовжки1,22 м±0,02 м; уповздовжніхярусах- завдовжки2,44 м±0,04 м. Укожномупоперечному ярусі- 14 брусків; укожномуповздовжньому- 7 брусків; верхнійнеповнийярусскладаєтьсязтрьох брусківзавдовжки2,44 м±0,04 м.

Дляствореннямодельногопожежноговогнищаможутьбутивикористанітакіштабелі, кількість якихвизначаютьзалежновіднеобхідноїтривалостівипробуваннятаплощіприміщення.

 

 

2


 

Рисунок1 - Схемарозташуваннябрусківуштабелі


 

 


ДСТУБВ.1.1-18:2007

5.3Обладнаннядлястатичногонавантажування

Обладнаннядлястатичногонавантажуваннязразкамаєзабезпечуватиумовинавантажування відповіднодо6.2 цьогостандартуйвідповідативимогам5.2 ДСТУБВ.1.1-4.

5.4Засобивимірювальноїтехніки

5.4.1   Підчасвипробуваньвикористовуютьтакізасобивимірювальноїтехніки:

-  пристроїдлявимірюванняпараметрівнавколишньогосередовища(температуриповітря, воло-­
гостіповітряташвидкостівітру);

-  системудлявимірюваннятемпературивоб'єміприміщеннязмодельнимпожежнимвогнищем,
атакожнабудівельнихконструкціях;

-  приладидлявимірюваннянадлишковоготискууприміщенні;

-  приладидлявимірюваннястатичногонавантаження;

-  приладидлявимірюваннядеформаційбудівельнихконструкцій;

-  приладидлявимірюваннявологостідерев'янихбрусків;

-   приладидлявимірюваннярозмірівтамасиматеріалівдляствореннямодельноговогнища
пожежі.

5.4.2Засобивимірювальноїтехнікимаютьзабезпечувативимірюванняпараметрівнавколиш-­
ньогосередовища, температуривоб'єміприміщеннязпожежнимнавантаженнямтанабудівельних
конструкціях, надлишковоготискууприміщенні, величинистатичногонавантаженнятадеформацій
зінструментальноюпохибкою, значенняякоїнеперевищуєвказанув5.3 ДСТУБВ.1.1-4. Вимогидо
конструкційтермопарнаведеніудодаткуБДСТУБВ.1.1-4; засобіввимірювальноїтехнікидля
вимірюваннявеличининавантаженьнаконструкції, деформацій, ширинирозкриттятріщин- у
ДСТУБВ.2.6-7.

Уразівикористаннямодельноговогнищапожежізіштабелівздеревинивідповіднодо5.2 цього стандартуінструментальнапохибказасобіввимірювальноїтехнікинеповиннаперевищуватидля вимірювання:

-   вологостібрусків...................... ±2 %;

-   розмірівбрусківуперерізі   . . ±1 мм;

-   довжинибрусків........................ ±5 мм;

-   маси      .................................... ±10 г;

-   швидкостіповітря...................... ±0,2 м/с.

Конструкціязасобіввимірювальноїтехнікидлявимірюваннявологостібрусківмаєвідповідати ГОСТ 29027, длявимірюваннялінійнихрозмірів- ДСТУ4179 таГОСТ166, длявимірюваннямаси-ГОСТ24104.

5.5 Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок

Дляпроведенняфото- тавідеозйомокможутьзастосовуватисьвідеокамеритафотоапарати.

6 УМОВИВИПРОБУВАНЬ

6.1  Створеннятемпературногорежиму

6.1.1     Підчаспроведеннявипробуваньуприміщенністворюютьтемпературнийрежим, набли­-
женийдостандартноготемпературногорежимувідповіднодоДСТУБВ. 1.1-4.

6.1.2  Температурнийрежимуприміщеннізабезпечуютьспалюванняммодельноговогнищапо­-
жежі, створеноговідповіднодо5.2 цьогостандарту.

6.2Навантаженнябудівельнихконструкцій

6.2.1     Статичнінавантаженнябудівельногооб'єктаабойогофрагментамаютьвідповідатинай­-
більшневигіднимможливимумовамексплуатаціїзгіднозпроектноюдокументацією.

6.2.2  Статичнінавантаженнянаконструкції(перекриття, колони, стіни, пілони) фрагментабуді­
вельногооб'єктавизначаєпроектувальникнапідставівеличиннапругабозусильувідповідній
будівельнійконструкціїзгіднозрозрахункамипроектноїдокументаціїтазурахуваннямвимог6.3.3 та
6.3.4 ДСТУБВ.1.1-4.

6.2.3  Моделюваннястатичнихнавантаженьнаконструкціїбудівельногооб'єктаабойогофраг­-
ментамаютьздійснюватисявідповіднодопорядку, визначеногоуДСТУБВ.2.6-7 таДСТУБВ.2.6-10.

4


ДСТУБВ. 1.1 -18:2007

6.3 Умовинавколишньогосередовища

6.3.1     Температуратавологістьповітря- згіднозДСТУБВ.1.1 -4; швидкістьвітру- небільше5 м/с.
Випробуваннямаєпроводитисьзавідсутностіатмосфернихопадів.

6.3.2  Температурутавологістьнавколишньогосередовища, швидкістьвітрунеобхідновимірю­-
ватизнавітряногобокуфрагментанавідстанінеменше5 мвіднього.

7 ВИМОГИДОФРАГМЕНТА

7.1 Виготовленняфрагмента

7.1.1 Конструкціятаоб'ємно-планувальневиконанняфрагментаповиннісприятивиявленню найменшоївогнестійкостіконструктивноїсистемибудівельногооб'єкта. Конструкціюфрагмента, спосібспираннятаконструкціюстиківбудівельнихконструкційфрагмента, величинутасхемуна­вантаженняконструкцій(перекриттів, стін, колон) підчасвипробуваньмаєвизначатизамовник випробувань(заучастюпроектнихорганізацій, базовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцент­ральногоорганувиконавчоївладизпитаньбудівництва) наосновіаналізуроботифрагментаускладі будівельногооб'єктавідповіднодовимогтехнічноїдокументаціїнацейоб'єктзурахуваннямвимог стандартудоконструкціїфрагментатаумоввипробуванняконструкційфрагмента.

Замовник(заучастюпроектноїорганізації) розробляєтехнічнудокументаціюнафрагмент, вякій маєбутинадано:

-   опистакреслення(конструктивнірішення) будівельногооб'єкта, вогнестійкістьякогомаєбути
підтвердженапідчасвипробувань, розрахунковісхеми, щоприйнятіутехнічнійтапроектнійдоку-­
ментації, атакожвеличининавантаженьізусильвелементахфрагмента; класвогнестійкостікон-­
струкцій;

-   опистатехнічнірисункифрагмента, якиймоделюєбудівельнийоб'єкт, вогнестійкістьякогомає
бутипідтверджена. Вописітатехнічнихрисунках, зокрема, маютьбутиобов'язкововказанісхема
розташуваннятахарактеристикиарматури, відстаньдоосіарматурикожногоелемента; харак­-
теристикибетонутаіншідані, яківпливаютьнавогнестійкістьконструкції; переліквикористаних
матеріалівтаїхосновніхарактеристики;

 

-   схемиспираннятаописконструкціївузловихз'єднаньбудівельнихконструкційфрагмента
(граничніумови);

-   розрахуноквеличининавантаженнянаконструкціїтазусиль, еквівалентнихтаким, щоприйняті
утехнічнійіпроектнійдокументаціїнаоб'єкт;

-   схемарозташуваннянавантаженнянаконструкціяхфрагмента.

Уразівиникненнярозбіжностейпідчасрозробленнятехнічноїдокументаціїназразокдляїх усуненнязамовникмаєзвернутисядобазовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентрального органувиконавчоївладизпитаньбудівництвадляприйняттяостаточногорішення.

Фрагментмаєбутипобудованийзамовникомвипробуваньвідповіднодовимогтехнічноїдоку­ментаціїнацейфрагментзатехнологією, якавідповідаєтакій, щовикористовуєтьсядлявиго­товленняреальногооб'єкта.

Фрагментприймаєтьсязтехнічноюдокументацієюназразоктаоформлюється"Актомприй­маннязразкадовогневихвипробувань" заучастюпредставникавипробувальноїлабораторії, замов­ника, атакожцентральнихорганівдержавногопожежногонаглядутабудівництва.

Випробуванняфрагментамаютьбутипроведенінеранішеніжза28 дібпісляйогопобудови.

Копіяподаноїдовипробувальнійлабораторіїтехнічноїдокументаціїнафрагментмаєбутиобо­в'язковоюскладовоюпротоколувипробувань.

7.1.2 Конструкціяфрагментамаєзадовольнятитаківимоги:

-  длябагатоповерховихбудівельнихоб'єктівматинеменшетрьохповерхів;

-   об'ємно-планувальнерішеннямаєбутирозробленонапідставіпроектноїдокументаціїна
будівельнийоб'єкт;

-   несучітаогороджувальніконструкціїповинніматинайменшумежувогнестійкостісередод-­
нойменнихконструкційзапроектноюдокументацією; статичнінавантаженнянанесучіконструкції
фрагментамаютьбутиеквівалентнимистатичнимнавантаженнямнаоб'єкт;

-   конструктивнірішеннявузлівз'єднаннямаютьвідповідатиприйнятимупроектнійдокументації
набудівельнийоб'єкт;

 

5


ДСТУ Б В.1.1-18:2007

- приміщення, вякомурозташовуютьмодельневогнищепожежі, маєбутивідокремленовід навколишньогосередовищавідповіднодопроектнихрішеньбудівельногооб'єкта.

7.2 Перевіркафрагментанавідповідністьдотехнічноїдокументації

Допочаткубудівництвафрагментазамовникповиненподатидовипробувальноїлабораторії повнийкомплекттехнічноїтапроектноїдокументаціїнафрагмент, вякомумаютьбутиопис, технічні рисункийсхемиконструктивноготаоб'ємно-планувальногорішенняфрагмента, будівельнихконст­рукцій, вузловихз'єднань, переліквикористанихматеріалівтавиробівіззазначеннямвиробниківта торговельнихнайменувань, розрахуноктасхемарозташуваннянавантаженьнаконструкціїфраг­мента, протоколивипробуваньматеріалівтаконструкцій, якіпідтверджуютьвідповідністьїххарак­теристиктим, щоприйнятіупроекті. Лабораторіяповиннаконтролюватипроцесвиготовлення фрагментавобсягахівтерміни, обумовленізамовником, відповіднодоподаноїдокументації. Після закінченнябудівництвалабораторіяповиннаперевіритивідповідністьфрагментаподанійдокумен­тації. Результатиперевіркимаютьбутинаданіупротоколівипробувань.

8 ПІДГОТОВКАТАПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАНЬ

8.1 Установленнятермопар

8.1.1  Допочаткупроведеннявипробуваньвстановлюютьтермопаридлявимірюваннятемпе­-
ратуринавколишньогосередовищавоб'єміприміщення, дерозташованепожежненавантаження, на
будівельнихконструкціях(перекритті, стінах, перегородках, колонах, пілонах).

8.1.2  Длявимірюваннятемпературинавколишньогосередовищататемпературивоб'єміпримі­-
щеннязпожежнимнавантаженнямвикористовуютьтермопари, конструкціюякихнаданоуБ.1.1
ДСТУБВ.1.1-4. Вимірювальнийспайтермопаридлявимірюваннятемпературинавколишньогосе-­
редовищавстановлюютьвідповіднодо6.3.2 цьогостандарту. Вимірювальніспаїтермопарупри­-
міщеннізпожежнимнавантаженнямвстановлюютьнеменшеніжудев'ятимісцях. Прицьомуне
меншеніжп'ятьтермопармаєбутирозташованоугоризонтальнійплощинінавідстані100 мм±10 мм
відповерхністельтастін; одназцихтермопармаєбутирозташованауцентрі, чотириінших- у
кутахприміщення. Неменшеніждвітермопаримаютьбутивстановленінавідстані100 мм±10 ммвід
двохпротилежнихстінприміщенняйнавідстанінеменше850 ммвідповерхністелі; такожнеменше
ніждвітермопаримаютьбутирозташованінавідстані100 мм±10 мм  віддвохіншихпротилежних
стіннавідстанівідстелінеменшеніж1500 мм. Якщоуприміщеннієвіконнийпроріз, тонадним
рівномірнопоширинівікнанеобхідновстановитинеменшетрьохтермопарнавідстані150 мм±10мм
відверхувіконногопрорізуінавідстані100 мм±10 ммвідстіни.

8.1.3  Длявимірюваннясередньоїтамаксимальноїтемпературинаповерхняхогороджувальних
будівельнихконструкційприміщення(стін, перекриттів, перегородок), збокупротилежноговогневому
впливу(далі- необігрівніповерхні), використовуютьтермопари, вимогидоконструкціїтамісць
розташуванняякихнаданіуБ.1.2 ДСТУБВ.1.1-4. Недопускаєтьсявикористовуватипереноснутер­-
мопарузаДСТУБВ.1.1-4 черезнебезпеку, якавиникаєдляоператорівпідчасїївикористання.

Якщодляотриманнядодатковихданихнеобхідновизначатитемпературиповерхоньіншихпри­міщеньабоумісцяхвузловихз'єднаньбудівельнихконструкцій, тотермопаривстановлюютьнацих поверхняхзавимогамиБ.1.2 ДСТУБВ.1.1 -4 умісцях, яківизначенізарезультатоманалізуконструкції таоб'ємно-планувальногорішенняфрагмента.

8.1.4  Уразіпроведеннявогневихвипробуваньбезнавантаженнянесучихстін, колонтабалок
додаткововстановлюютьтермопари, рівномірнорозташованіпотовщиніуцентрінесучихстін, у
напрямкахдвохосейперерізуколон(посерединіїхвисоти), балок(посерединіїхдовжини), атакожна
арматурі, яканайбільшнаближенадоповерхні, якапіддаєтьсявогневомувпливу:

несучихстін- неменшеніжпотритермопарирівномірноповисотітадовжиністінифрагмента;

колон(пілонів) - неменшеніжпотритермопаризкожногобокурівномірноповисотіколони (пілона);

балок- неменшеніжтритермопарирівномірноподовжинібалки.

Термопаривстановлюютьуспеціальнихотворах, якіутворюютьпідчасбудівництвафрагментау місцях, визначенихзарезультатамианалізупроектноїта/аботехнічноїдокументаціїнабудівлю. Допускаєтьсяробитиотворидлявстановленнятермопаршляхомвисвердлюваннявконструкціях побудованогофрагмента, атакожкріпитинаарматурідобетонування.

 

6


ДСТУБВ.1.1-18:2007

8.2Установленняпристроївдлявимірюваннядеформацій

Пристроїдлявимірюваннявертикальнихтагоризонтальнихдеформаційперекриттів, стініколон установлюютьвідповіднодовимогДСТУБВ.1.1-4 таДСТУБВ.2.6-7.

8.3Установленняпристроївдлявимірюваннянадлишковоготиску

Пристроїдлявимірюваннянадлишковоготискууприміщеннівстановлюютьнавідстані 100 мм±10 ммвідвертикальноїогороджувальноїповерхнінависоті, якадорівнюєтрьомчвертям висотиприміщення.

8.4Установленнямодельноговогнищапожежі

Схемурозташуванняштабелівуприміщеннівизначаютьзарезультатамианалізупроектної документаціїнабудівлю. Допускаєтьсярозташовуватиштабелі, встановлюючиїходиннаодину виглядікількохгруп, абовстановлюючиокремокожнийштабель.

8.5Завантажуванняфрагментастатичнимнавантаженням

8.5.1     Завантажуванняфрагментастатичнимнавантаженнямвиконуютьвідповіднодотехнічної
документаціїнафрагментступенями(частинами) відповіднодовимогДСТУБВ.2.6-7 яквчастині
прикладаннянавантажень, таківчастиніконтролюпрогинів, появитріщинтаїхрозкриттяпідчас
прикладаннянавантажень.

8.5.2  Завантажуванняперекриттівстатичнимнавантаженнямздійснюютьуприміщенняхфраг­-
мента, крімтогоприміщення, дестворюютьпожежненавантаження, відповіднодоумов, визначених
у6.2 цьогостандарту.

8.5.3  Повнезавантажуванняконструкційфрагментастатичнимнавантаженняммаєбутизавер-­
шенимнеменшеніжза15 хвдопочаткувогневихвипробувань.

8.6Початоквогневихвипробувань

8.6.1     Небільшеніжза5 хвдопочаткувипробуваньнеобхіднозареєструватипочатковізначення
температуриуприміщенні, набудівельнихконструкціяхзапоказаннямиусіхтермопар, атакож
початковізначеннявсіхконтрольованихтавимірюванихвеличин: навантаження, деформацій, тем­-
пературитавологостінавколишньогосередовища, швидкостіповітря.

8.6.2  Початковатемпературазапоказаннямивсіхтермопармаєбутивід5 °Сдо40 °С.

8.6.3  Початкомвипробуваннявважаютьчасзапалюваннямодельноговогнищапожежізадо­
помогоюелектронагрівальногопристроюздистанційнимкеруванням.

8.7Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробувань

8.7.1     Температурузапоказаннямивсіхтермопар, надлишковийтискуприміщеннінеобхідно
вимірюватитареєструватизінтерваломнебільше1 хв.

8.7.2  Деформаціїбудівельнихконструкційнеобхідновимірюватитареєструватипочинаючиз
моментуприкладаннянавантаженьзінтерваломнебільше5 хв.

8.7.3  Підчасвипробуваньнеобхідноспостерігатизабудівельнимоб'єктомабойогофрагментом
іскладатихронологічнийописзмінустанібудівельногооб'єктаабойогофрагментаі, зокрема, у
приміщеннізпожежнимнавантаженням, тобто: деформацій, порушеньцілісностістін, перекриттів,
появитріщин, диму, полум'ятощо.

Спостереженняпроводятьвізуальнота, якщоєможливість, задопомогоюфото- тавідеозйомки.

8.8Припиненнявипробувань

Випробуваннявважаютьзакінченими, колипіслявигоряннямодельноговогнищапожежітем­пературазапоказаннямивсіхтермопарнеперевищує50 °С.

9 ГРАНИЧНІСТАНИВОГНЕСТІЙКОСТІ

9.1 Дляконструкційбудівельногооб'єктаабойогофрагментарозрізнюютьтакіграничністани вогнестійкості(ДБНВ.1.1-7):

-  дляперекриттів, несучихстін, пілонівзавдовжкибільшеніж1400 мм- заознакамивтрати
несучоїздатностіR; теплоізолювальноїздатностіІ;цілісностіЕ;

-  дляперегородок- заознакамивтратитеплоізолювальноїздатностіІ; цілісностіЕ;

-  дляколон, пілонівзавдовжкинебільше1400 мм, балок- заознакоювтратинесучоїздатностіR;

-  длязовнішніхненесучихстін- заознакоювтратицілісностіЕ.

 

7


ДСТУБВ.1.1-18:2007

9.2  Граничністанизаознакамивтратинесучоїтатеплоізолювальноїздатностівизначаютьзгідно
з ДСТУ Б В.1.1-4.

9.3  Якщоприміщеннязмодельнимвогнищемпожежірозташованотак, щоможливоспосте-­
рігатизастаномстінтаперекриттів, тограничнийстанконструкціїзаознакоювтратицілісності
визначаютьзавиникненнямполум'янанеобігрівнійповерхніконструкції, якеспостерігаєтьсяпро-­
тягомпроміжкучасунеменшеза10 с

Підчасвипробуваньпроводятьспостереженнязацілісністюогороджувальнихконструкційза допомогоюоптичнихприладівабовідеокамеринабезпечнійвідстанівідбудівельногооб'єктаабо фрагмента, визначенійурозділі12 цьогостандарту. Недопускаєтьсявикористовувативатнийтампон іщупидлявизначенняцілісностізметоюзапобіганнявиникненнюнебезпечнихситуаційдляпер­соналулабораторії.

10 ОЦІНЮВАННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАНЬ

10.1  Зарезультатвипробуванняберутьпроміжокчасу, хв, якийвизначаютьзаформулою:

                                                                        (1)

де - значенняпроміжкучасу, щоотриманопідчасвипробуваннявідпочаткувипробування

додосягненняграничногостанузвогнестійкостідлякожноїбудівельноїконструкції, яка піддаваласьвогневомувпливууприміщенні, хв;

      - похибкавипробування, хв, якувизначаютьзаДСТУБВ.1.1-4.

Длянесучихконструкційфрагмента, якібуливипробуванібезнавантаження, часнастання граничногостанузаознакоювтратинесучоїздатності(граничнізначеннядеформаційдлявер­тикальнихабогоризонтальнихконструкційзаДСТУБВ.1.1-4) визначаютьзаданимивимірювань температурипоперерізукожноїнесучоїконструкції(балки, колонитощо) розрахунковимметодом, якийвідповідаєвимогамДБНВ.1.1-7.

10.2  Результативипробуваньможутьпереноситисятількинабудівельніоб'єктитакоїсамоїабо
нижчоїповерховостітааналогічногооб'ємно-планувальноговиконання, урозрахунковихперерізах
конструкційякихвеличинизусильабонапружень, щоутворюютьсянанихпідчасексплуатації
будинку, нижчезатакі, щобулиутворенінабудівельномуоб'єктіабойогофрагментіпідчасвипро­-
бувань.

10.3  Результативипробуваньнеможутьпереноситисьнабудівельніоб'єкти, вякихякзаміна
буливикористанііншіматеріали, заміненоарматурута/абоїїрозташування, зменшеновеличину
захисногошарубетонунабудь-якійзконструкційабобулозміненотехнологіюбудівництва, або
внесеноконструктивнізміни.

11  ПРАВИЛАОФОРМЛЕННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

Результативипробуванняоформлюютьпротоколом. Протоколвипробуваннямаєміститивідо­мостіпрофрагмент, щобуввипробуваний, умовитарезультативипробування, асаме:

-   назвутаадресулабораторії, щопроводилавипробування;

-   датувипробуваннятамісцепроведеннявипробувань;

-   відомостіпропроектнудокументаціюнабудівлю(назва, номер, датазатвердження, узгод-­
женнятощо);

-   проектнудокументаціюнафрагмент;

-   описмісцярозташуванняприміщеннязмодельнимвогнищемпожежі;

-   даніщодобудівельнихконструкцій, зякихскладаєтьсяфрагменттаприміщеннязмодельним
вогнищемпожежі(назваконструкції, їїтехнічнийопистасхема, характеристикабетонутаарматури,
схемаїїрозташування, конструктивнірішеннявузловихз'єднаньтаобпиранняконструкцій; величина
захисногошарубетону, даніщодозусильабонапруг, щоутворюютьсянанихпідчасексплуатації
будинкутощо);

 

-   назвутаадресузамовникавипробувань, атакожназвубудівельноїорганізації, якавиконує
будівельніроботи;

-   метувипробувань;

-   схемурозташуванняштабелівздеревини(схемумодельноговогнищапожежі);

-   перелікматеріалівтаконструкцій, щобуливикористанідлявиготовленняфрагмента, їхосновні
характеристики, нормативнідокументинаціматеріали, атакожпротоколивипробувань;

 

8


ДСТУБВ.1.1-18:2007

-   результатиперевіркивідповідностіфрагментаподанійдокументаціїнанього;

-   позначеннястандарту, заякимпроводилосянатурневогневевипробування;

-   фотографії, технічнірисунки;

-   розрахуноктазначенняеквівалентнихнавантаженьісхемурозташуваннянавантаженняна
будівельномуоб'єктіабонафрагменті;

-   описрозташуваннятермопаруприміщеннітанабудівельнихконструкціях, пристроївдляви-­
мірюваннядеформаційтанадлишковоготиску;

-   результативимірюваннятемпературитавологостіповітря; швидкостівітру;

-   результативимірюваннятемператури, надлишковоготискувприміщеннізпожежнимнаван-­
таженням;

-   результативимірюваннятемпературинабудівельнихконструкціях;

-   описповедінкибудівельногооб'єктаабойогофрагментавціломутаокремихбудівельних
конструкційупроцесівипробування;

-   оцінюваннярезультатіввипробування;

-   зазначеннявиду(видів) граничногостану(граничнихстанів) набудівельнихконструкціях, про­-
міжокчасудодосягненняграничнихстанівнакожнійконструкції;

-   фотографіїбудівельногооб'єктаабойогофрагментавціломутаокремихприміщеньдотапісля
випробування.

Якдодатокдопротоколувипробуваньмаєбутинаданакопіятехнічноїдокументаціїнафрагмент, якабуланаданазамовником.

12 ВИМОГИБЕЗПЕКИТАЗАХИСТУНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

12.1    Підчаспроведеннявипробуваннянеобхіднозабезпечувативиконаннявимогбезпекизгідноз
ДСТУБВ.1.1-4

12.2  Допроведеннявипробуваньмаютьдопускатисяособи, якіпройшлизагальнийінструктажз
охоронипраці, ознайомилисьзпорядкомпроведеннявипробувань, регламентованимустандарті,
отрималиінструктажзуточненнямфункційкожногоучасникавипробувань.

12.3  Допроведеннявипробуваннянеобхідновизначитинебезпечнузонузвідстаннюнеменше
10 мвідфрагмента, вякупідчасвипробуваннястороннімвходитизаборонено. Попериметру
небезпечноїзонивстановлюютьогорожітапопереджувальнізнаки. Постиспостереженнятамісця
установкиконтрольно-вимірювальнихприладівмаютьбутирозташованіпозамежаминебезпечної
зони.

 

12.4  Забороняєтьсяобливативодоювнутрішністінибудівельногооб'єктаабойогофрагмента
післязакінченнявипробуваннятазаходитидоньогопідчасгасінняфрагмента. Вхіддонебезпечної
зонидозволяєкерівниквипробуваньпісляостиганняфрагментатазняттястатичногонавантаження.

12.5     Місцепроведеннявипробуваньмаєбутизабезпеченомедичноюаптечкоюзагальногопри­
значення, переноснимвуглекислотнимвогнегасникомОУ-4 таводянимвогнегасникомВВ-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9


ДСТУБВ.1.1-18:2007

КодУКНД13.220.50

Ключовіслова: натурнівогневівипробування, фрагментбудівлі, несучаздатність, теплоізо-лювальназдатність, цілісність, вогнестійкість

Відповідальнийзавипуск- В.М.Чеснок

Редактор- А.О.Луковська Комп'ютернаверстка- В.Б.Чукашкіна

Формат60х841/8. Папірофсетний. Гарнітура"SvobodaCyrilic". Друкофсетний.

Державнепідприємство"Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 030377, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтвопровнесеннясуб'єктавидавничоїсправидодержавногореєструвидавців

ДК№690 від27.11.2001 р.

10


 

 

Выбор редакции: