Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б В. 1.1-20:2007. ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПОКРИТТЯ Метод випробування на вогнестійкість

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Захист від пожежі

ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПОКРИТТЯ

Метод випробування на вогнестійкість

(EN1365-2:1999, NEQ)

ДСТУ Б В. 1.1-20:2007

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2007


ДСТУБВ. 1.1-20:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Українськийнауково-досліднийінститутпожежноїбезпеки(УкрНДІПБ) МНС
УкраїнитаДержавнийнауково-досліднийінститутбудівельнихконструкцій(НДІБК).

РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук(керівникрозробки); В. Поклонський, канд. техн. наук; В. Сокол; В. Тарасюк, канд. техн. наук; I. Харченко, канд. техн. наук; Г. Шарапов, канд. техн. наук

2  ПРИЙНЯТОТАНАДАНОЧИННОСТІ: наказМіністерстварегіональногорозвиткутабудівництва
Українивід26.10.2007 р. №284

3  СтандартвідповідаєєвропейськомустандартуEN1365-2:1999 Fireresistancetestsfor
loadbearingelements- Part2: Floorsandroofs(Випробуваннянавогнестійкістьбудівельних
конструкцій, щонесутьнавантаження- Частина2: Перекриттятапокриття) вчастиніпунктів
3.1.4; 3.1.5, розділу4, підрозділів5.1; 5.2, пункту6.3.1; розділу7, підрозділів9.2; 10.1; розділу11.
Ступіньвідповідності- нееквівалентний(NEQ).

Перекладзанглійськоїмови(en).

4УВЕДЕНОВПЕРШЕ

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві.

Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений,

тиражованийірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу

МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

©МінрегіонбудУкраїни, 2007

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни                                 Державнепідприємство"Укрархбудінформ"

 

II


ДСТУБВ.1.1-20:2007 ЗМІСТ

с.

1       Сферазастосування........................................................................................................... 1

2       Нормативніпосилання......................................................................................................... 1

3       Термінитавизначенняпонять.............................................................................................. 1

4       Познакитаскорочення......................................................................................................   2

5       Сутністьметодувипробування..........................................................................................   2

6       Засобивипробування........................................................................................................   2

 

6.1    Перелікзасобіввипробування.....................................................................................   2

6.2  Випробувальнапіч......................................................................................................   2

6.3  Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі............................................................... 2

6.4  Засобивимірювальноїтехніки..................................................................................... З

6.5  Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок.................................................... З

7     Умовивипробування.......................................................................................................... З

7.1    Створеннятемпературногорежимувпечі................................................................... З

7.2  Створеннянадлишковоготискувпечі  ........................................................................  З

7.3  Навантаження, спираннятакріпленнязразків.............................................................. З

7.4  Умовинавколишньогосередовища.............................................................................. 4

8     Зразкиперекриття(покриття) длявипробуваннянавогнестійкість..................................... 4

8.1    Виготовленнязразків...................................................................................................   4

8.2  Кількістьзразків............................................................................................................ 5

8.3  Перевірказразківнавідповідністьдотехнічноїдокументації....................................... 5

9     Підготовкатапроведеннявипробування........................................................................... 5

9.1    Установленнязразківперекриття(покриття) впечі...................................................... 5

9.2  Розташуваннятермопардлявимірюваннятемпературивпечі..................................... 5

9.3  Розташуваннятермопардлявимірюваннятемпературинанеобігрівній

поверхнізразка............................................................................................................ 6

9.4  Встановленняпристроївдлявимірюваннядеформацій............................................... 6

9.5  Встановленняприладівдлявимірюваннянадлишковоготискувпечі.......................... 6

9.6  Навантаженнязразка.................................................................................................... 6

9.7  Початоквипробувань................................................................................................ .7

9.8  Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробування............................................. 7

9.9  Припиненнявипробування............................................................................................ 7

10    Граничністанитакласивогнестійкості............................................................................... 7

10.1     Граничністанивогнестійкості..................................................................................... 7

10.2  Класивогнестійкості.................................................................................................. 7

 

11                 Оцінюваннярезультатіввипробування............................................................................... 7

12        Правилаоформленнярезультатіввипробування.............................................................. 7

13        Вимогибезпекитазахистунавколишньогосередовища.................................................... 8

ДодатокА

Рисункидотекстустандарту............................................................................................. 9

 

 

 

III


ДСТУБВ.1.1-20:2007

_______________ НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ__________________

Захиствідпожежі

ПЕРЕКРИТТЯТАПОКРИТТЯ

Методвипробуваннянавогнестійкість

Защитаотпожара

ПЕРЕКРЫТИЯИПОКРЫТИЯ

Методиспытаниянаогнестойкость

Fire protection

FLOORS AND ROOFS

Fire resistance test method

Чиннийвід2008-04-01

СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартустановлюєметодвипробуванняперекриттівтапокриттівбудинківнавогнестійкість застандартнимтемпературнимрежимомта/абозадодатковими(альтернативними) температурними режимамизгіднозДСТУБВ.1.1-4.

Стандартзастосовуютьдлявизначеннямежівогнестійкостіперекриттівтапокриттів.

Стандартзастосовуютьдлявипробуваньзалізобетонних, дерев'янихтакомпозитнихперекриттів тапокриттів, перекриттівтапокриттівіззаскленимиелементами(наприклад, покриттівізвікнами верхньогосвітла), атакожперекриттівтапокриттів, вконструкціїякихвикористовуютьпідвісністелі (рисунокА.1).

Стандартзастосовуютьдлявипробуваньперекриттівбезпорожнинабозпорожнинами, щоне вентилюються; покриттівбезпорожнинабозпорожнинами, щовентилюютьсяабоневентилюються.

Стандартпридатнийдляцілейсертифікації.

НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативнідокументи:

 ДБНА.2.2-3-2004          Проектування. Склад, порядокрозроблення, погодженнятазатвердження
____________________   проектноїдокументаціїдлябудівництва    


ДБНВ.2.6-14-1997


Конструкціїбудинківтаспоруд. Покриттябудинківіспоруд


 

 
 


ДСТУ 3321-2003


Системаконструкторськоїдокументації. Термінитавизначенняосновних

понять


 


ДСТУБВ. 1.1-4-98*


Захиствідпожежі. Будівельніконструкції. Методивипробуваньна вогнестійкість. Загальнівимоги
ДСТУБВ.1.1-9:2003


Підвісністелі. Методвипробуваннянавогнестійкість


 


ДСТУБВ.2.6-7-95 (ГОСТ8829-94)


Конструкціїбудинківіспоруд. Виробибудівельнібетоннітазалізобетонні збірні. Методивипробуваньнавантажуванням. Правилаоцінкиміцності, жорсткостітатріщиностійкості


ЗТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Уцьомустандартівикористанотерміни, визначенівДСТУБВ.1.1-4 (вогнестійкістьконструкції, стандартнийтемпературнийрежим, межавогнестійкостіконструкції, зразокдлявипробуванняна вогнестійкість); вДСТУБВ.1.1-9 (підвіснастеля); вДСТУ3321 (технічнадокументація); вДБНА.2.2-3 (проектнадокументація).

Нижчеподанотерміни, додаткововикористаніуцьомустандарті, тавизначенняпозначенихними понять.

 

1


ДСТУБВ. 1.1-20:2007

3.1  перекриття

Несучагоризонтальнавнутрішнябудівельнаконструкція, якавиконуєфункціїрозподілубудинку наповерхи

3.2  покриття(дах)

Верхняогороджувальнаконструкціябудинкуіспорудидлязахиступриміщеньвідзовнішніх кліматичнихфакторівівпливівзгіднозДБНВ.2.6-14

3.3  стельовасистема

Підвіснастелявиконанавідповіднодотехнічноїдокументаціїівключаєелементикріпленняі фіксації, вт.ч. освітлювальнітавентиляційніканалиймісцядоступу

3.4  порожнина

Простірміжверхньоюповерхнеюпідвісноїстелітанижньоюповерхнеюперекриття(покриття)

4 ПОЗНАКИТАСКОРОЧЕННЯ

 

Символ

Одиниця вимірю­вання

Визначення

Lexp

MM

Мінімальнадовжиназразкаперекриття(покриття), якапідлягаєвогневому впливу

Lsup

>>

Довжиназразкаперекриття(покриття) міжцентрамиопор

Lspes

»

Загальнадовжиназразка

Lspes(mon)

 

Загальнадовжиназразка- фрагментамонолітногоперекриття(покриття)

СУТНІСТЬМЕТОДУВИПРОБУВАННЯ

Сутністьметодувипробуванняполягаєувизначенніпроміжкучасувідпочаткувипробуванняза температурнимрежимомзгіднозДСТУБВ.1.1-4 заумовивогневоговпливуназразокзнизудо настанняодногознормованихдляперекриття(покриття) граничнихстанівізвогнестійкостізаумов, щорегламентуютьсяцимстандартом.

ЗАСОБИВИПРОБУВАННЯ

6.1  Перелікзасобіввипробування

ПерелікзасобіввипробуваннямаєвідповідатиДСТУБВ.1.1-4.

6.2Випробувальнапіч

6.2.1      Конструкціявипробувальноїпечі(далі- піч) повиннавідповідативимогамДСТУБВ.1.1-4.

6.2.2  Конструкцієюпечімаєбутизабезпеченоствореннятемпературногорежимутанадлиш­-
ковоготискувідповіднодо7.1 та7.2, умовиспирання, кріпленнятанавантажуваннязразкавідповідно
до7.3 тавогневийвпливзнизуповсійплощиніповерхнізразка, якапіддаєтьсявогневомувпливу.

6.2.3  Довжинавогневоїкамерипечімаєбутинеменшеніж4000 ммташирина- неменшеніж
3000 мм. Прицьомуконструкціяпечіповинназабезпечуватиможливістьвстановленнянастінкахпечі
зразківперекриттів(покриттів), якіспираютьсяпоконтуру, зіспіввідношеннямсторінзразка, яке
відповідаєпроектнійдокументації.

6.3Обладнаннядлявстановленнязразкавпечі

6.3.1 Обладнаннядляспираннязразка

6.3.1.1 Обладнаннядляспираннязразкавпечімаєвідтворюватиреальніумовироботипере­криття(покриття). Цеможутьбутиспеціальносконструйованіпристрої(наприклад, випробувальні рами), яківідтворюютьумовироботиконструкціївідповіднодотехнічноїдокументаціїнаперекриття (покриття). НарисункуА.2 наведеноприкладвстановленнязразканастінкахпечінанерухомізак­ріпленіопори. НарисункуА.Знаведеноприкладвстановленнязразканастінкахпечііззащемленням ізвикористанняманкерноїтяги.

 

2


ДСТУБВ. 1.1-20:2007

6.3.1.2 Длявідтвореннясхемспираннязразківвикористовуютьрухомутанерухомушарнірні опориувиглядісталевихкультакотків, щовільноукладаютьміжсталевимипластинами, якісимет­ричнорозташовуютьвідносноосіопори.

Нерухоміопористворюютьабошляхомзапобіганнявільномупереміщеннютакихсамихкульта котків, абовикористаннямнерухомозакріпленихсталевихпрофілів. Площусталевихпластинприй­маютьтакою, щодорівнюємінімальнійплощіспирання, якапередбаченаупроектнійдокументації згіднозДСТУБВ.2.6-7.

6.3.2 Обладнаннядлянавантажуваннязразкаперекриття(покриття)

6.3.2.1  Обладнаннядлянавантажуваннязразкамаєзабезпечуватиумовинавантажуваннявід­
повіднодо7.3 тапідтримуватинавантажуванняумежах±5 % віднеобхідноївеличинибеззміни
йогорозподілупозразкупротягомвипробуваннязгіднозДСТУБВ.1.1-4.

6.3.2.2  ОбладнаннядлянавантажуваннязразкамаєвідповідативимогамДСТУБВ.2.6-7 тапри
цьомунеповинноперешкоджативикористаннюізольованихпрокладоктермопар, вимірюванню
деформаційтатемпературинаповерхнізразка, протилежнійвогневомувпливу(далі– не обігрівна-
поверхнязразка).

6.3.2.3  Загальнаплощаконтактуобладнаннядлянавантажуваннязнеобігрівноюповерхнею
зразканеповиннаперевищувати16 % загальноїплощіповерхнізразка.

6.4Засобивимірювальноїтехніки

Перелікзасобіввимірювальноїтехніки, інструментальнапохибкатавимогидоїхконструкції-згіднозДСТУБВ.1.1-4. Перелікпристроївдлявимірюванняпрогину- згіднозДСТУБВ.2.6-7.

6.5Обладнаннядляпроведенняфото- тавідеозйомок

Дляпроведенняфото- тавідеозйомокможутьзастосовуватисьвідеокамеритафотоапарати.

7 УМОВИВИПРОБУВАННЯ

7.1  Створеннятемпературногорежимувпечі

7.1.1      Підчаспроведеннявипробуваннявпечістворюютьстандартнийтемпературнийрежим
відповіднодоДСТУБВ. 1.1-4.

7.1.2  Якщоцевказаноутехнічнійдокументаціїнавиріб, товипробуванняпроводятьудодатко­-
вому(альтернативному) температурномурежимівідповіднодоДСТУБВ.1.1-4.

7.2Створеннянадлишковоготискувпечі

7.2.1     Створеннянадлишковоготискувпечі- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

7.2.2  Підчасвипробуваннязразкапохилогопокриттябезгоризонтальноїпідвісноїстелінад­
лишковийтискупечінеповиненперевищувати20 Па.

7.2.3  Підчасвипробуваннязразкапохилогопокриттязгоризонтальноюпідвісноюстелеютиск
упечінавідстані100 ммвіднижньоїповерхніпідвісноїстелінеповиненперевищувати20 Па. При
цьомунадлишковийтискупечінарівнівстановленняперетворювачатиску(ps1) такожнеповинен
перевищувати20 Па(рисунокА.4).

7.3Навантаження, спираннятакріпленнязразків

7.3.1     Зразкиперекриттів(покриттів) випробовуютьпіднавантаженням.

7.3.2  Розподіленнянавантаження, умовикріпленнятасхемиспираннязразківмаютьвідповідати
розрахунковимсхемам, щоприйнятіутехнічнійтапроектнійдокументаціїзгіднозДСТУБВ.1.1-4. За
погодженнямзорганізацією-розробникомпроектноїдокументаціїдопускаєтьсяприйнятисхемуспи­-
рання, якавідрізняєтьсявідпроектної, якщоспіввідношеннязусильурозрахунковихперерізахбудуть
такимисамими, якприрозрахункуконструкції.

7.3.3  Рівномірнорозподілененавантаження, прийнятеутехнічній(проектній) документації, за-­
мінюютьеквівалентниминавантаженнями, створенимирівнимизосередженимисиламизгідноз
ДСТУБВ.2.6-7.

7.3.4  Еквівалентнінавантаженняназразоквстановлюють, виходячизумовистворенняурозра­-
хунковихперерізахзразківвеличинзусильабонапруг, щовідповідаютьнормативнимзначенням
постійнихтатимчасовихтривалихнавантажень, якінаведеніутехнічнійдокументації.

7.3.5 Закріпленнязразківвідзсувівіповоротівмаєвідповідатисхеміроботиконструкціїв загальнійструктурінесучихконструкційоб'єкта.

 

3


ДСТУБВ. 1.1-20:2007

7.4 Умовинавколишньогосередовища

УмовинавколишньогосередовищавлабораторіїмаютьвідповідатиДСТУБВ.1.1-4.

8 ЗРАЗКИ ПЕРЕКРИТТЯ (ПОКРИТТЯ) ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

8.1 Виготовленнязразків

8.1.1 Конструкціюзразка, спосібспираннятазакріпленнянаелементахпечі, величинутасхему навантаженнязразкапідчасвипробуваньмаєвизначатизамовниквипробувань(заучастюпроектних організацій, базовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентральногоорганувиконавчоївладиз питаньбудівництватощо) наосновіаналізуроботиконструкціїускладібудівельногооб'єктавід­повіднодовимогтехнічноїдокументаціїнацюконструкціюзурахуваннямвимогцьогостандартудо обладнаннядлянавантаження(підрозділ6.3), доумовнавантаження(підрозділ7.3) тадовимогдо зразка, визначениху8.1.2 - 8.1.5 цьогостандарту.

Замовник(заучастюпроектноїорганізації) розробляєтехнічнудокументаціюназразок, вякіймає бутинадано:

-   опистакреслення(конструктивнірішення), розрахунковісхеми, щоприйнятіутехнічнійта
проектнійдокументації, атакожвеличининавантаженьізусильуконструкції, вогнестійкістьякоїмає
бутипідтвердженапідчасвипробувань; класвогнестійкостіконструкції;

-   опистатехнічнірисункизразкадлявипробувань, якиймоделюєконструкцію, вогнестійкість
якоїмаєбутипідтверджена. Вописітатехнічнихрисунках, зокрема, маютьбутиобов'язкововказані
схемарозташуваннятахарактеристикиарматури, величиназахисногошарудоарматури; характе­-
ристикибетонутаіншідані, яківпливаютьнавогнестійкістьконструкції;

-   переліквикористанихматеріалівтаїхосновніхарактеристики;

-   схемаспираннятакріпленнязразкаупечі(граничніумови);

-   розрахуноквеличининавантаженнятазусильназразку, еквівалентнихприйнятимутехнічнійі
проектнійдокументації;

-   схемарозташуванняцьогонавантаженняназразку.

Уразівиникненнярозбіжностейпідчасрозробленнятехнічноїдокументаціїназразокдляїх усуненнязамовникмаєзвернутисядобазовихорганізаційнауково-технічноїдіяльностіцентрального органувиконавчоївладизпитаньбудівництвадляприйняттяостаточногорішення.

Зразкидлявипробуваньнавогнестійкістьвиготовляєзамовниквипробуваньвідповіднодовимог технічноїдокументаціїнацейзразокзатехнологією, якавідповідаєтакій, щовикористовуєтьсядля виготовленняреальноїконструкції.

Зразкинадаютьсяувипробувальнулабораторіюзтехнічноюдокументацієюназразоктаоформ­люютьсяза"Актомприйманнязразкадовогневихвипробувань".

Копіяподаноїдовипробувальноїлабораторіїтехнічноїдокументаціїназразокмаєбутиобов'яз­ковоюскладовоюпротоколувипробувань.

8.1.2Зразкиперекриття(покриття) повинніматирозміри, яківідповідаютьпроектнимрозмірам
перекриття(покриття). Увипадку, якщозразкитакихрозміріввипробуватинеможливо, викорис­-
товуютьзразки-фрагментиконструкцій. Прицьомумінімальнадовжиначастинизразка, якапідда-­
єтьсявогневомувпливувпечі, маєбутинеменшеніж4000 мм, ширина- неменшеніж3000 мм, а
товщина - відповідатизагальномузначеннютовщини, наданомуутехнічнійдокументації. Загальну
довжинуL.spes зразкавизначаютьвідповіднодорисункаА.5. Длязразків-фрагментівмонолітного
перекриття(покриття) загальнадовжинаL.spes(mon)тазагальнашириназразка(нарисункуА.5 не
показано) маєбутизбільшеназгіднозвимогамищодоанкетуванняарматуризаперерізом, вякому
вонивраховуютьсязповнимрозрахунковимопором.

8.1.3  Виготовленнязразків-фрагментівконструкцій(наприклад, монолітнихперекриттів) здій­-
снюютьіздотриманнямвимогпроектноїдокументаціїдохарактеристикбетонутаармуванняітех.-­
нології, визначеноїпроектомвиконанняробітнабудівельномумайданчику.

Підчасвиготовленнязразківперекриття(покриття), уконструкціїякоговикористовуютьстельові системи, упорожниніцихсистемвідповіднодопроектноїдокументаціїмаютьбутипрокладені освітлювальнітавентиляційніканалиінаведеноякнайменшеоднемісцедоступутаоднез'єднання міжповерхнямипідвісноїстелі.

8.1.4  Длязабезпеченнявантажно-розвантажувальнихробітпритранспортуваннізразківтаїх
монтажунапечізразкимаютьбутиобладнанімонтажнимипристроями.

 

4


ДСТУБВ.1.1-20:2007

8.1.5 Вологістьзразків- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

8.2Кількістьзразків

Длявипробуваньнеобхідновиготовитидваоднаковихзразки.

8.3Перевірказразківнавідповідністьдотехнічноїдокументації

8.3.1      Зразкидоставляютьдовипробувальноїлабораторіїзтехнічноюдокументацієюназразок,
розробленоювідповіднодовимог8.1.1 цьогостандарту, тадокументомпроякість.

8.3.2  Удокументіпроякістьмаютьбутинаведені: товарнийзнакабокоротканазвавиробника;
повнаназвавиробника, йогопоштоваітелеграфнаадреса, номертелефону; номерідатадокумента
проякість; позначенняробочихкреслень; відомостіщодохарактеристикзастосованихматеріалів.

8.3.3  Перевіркузразківнавідповідністьдотехнічноїдокументаціїпроводитьвипробувальна
лабораторіявідповіднодоДСТУБВ.1.1-4.

9 ПІДГОТОВКАТАПРОВЕДЕННЯВИПРОБУВАННЯ

9.1 Установленнязразківперекриття(покриття) впечі

9.1.1 Зразокперекриття(покриття) встановлюютьнапечізаумовивогневоговпливуназразок знизу. Прицьомузразкинастінкипечіслідопиративідповіднодорозрахунковоїсхеми, визначеноїу технічнійдокументаціїназразок, зурахуваннямвимог6.3 цьогостандартутаДСТУБВ.2.6.7, асаме:

9.1.1.1  Однопрогоннівільнообпертіплити, щопрацюютьводномунапрямку, слідопиратинадві
шарнірнілінійніопори, розташованінакінцяхзразка, одназякихповиннабутинерухомою, аінша-
рухомою, щодопускаєпереміщеннявиробувздовжпрогону.

9.1.1.2  Плити, щовільнообпертітапрацюютьудвохнапрямкахіопираютьсяпочотирьохкутах,
слідопиратиначотиришарнірніопори, розташованіукутахвиробу. Прицьомуудвохпротилежнихпо
діагоналікутахзразкавстановлюютьшарнірнікульовіопори, щодопускаютьповоротудвохвзаємно
перпендикулярнихнапрямках: однарухомаопора, друга- нерухома, аудвохостанніхкутахзразка
встановлюютьшарнірнілінійнірухоміопори, щодопускаютьповоротводномузвзаємнопер­-
пендикулярнихнапрямків.

 

9.1.1.3   Плити, щовільнообпертііпрацюютьудвохнапрямкахтаопираютьсяпочотирьох
сторонах(втомучисліплитимонолітнихперекриттів), опираютьначотиришарнірніопори, роз­
ташованіпоконтурузразка. Прицьомупоконтурузразкавстановлюютьшарнірнірухомішарові
опори, апосерединітрьохсторінзразка- шарнірнірухомілінійніопори, двізяких, розташованіна
протилежнихсторонах, допускаютьповоротводномунапрямку, атретя, щорозташовананастороні,
щопримикає, допускаєповоротупротилежномунапрямку.

9.1.1.4   Плити, щоспираютьсяпотрьохсторонах, опираютьнашарнірнішаровіталінійніопори,
розташованіпотрьохсторонахзразкатаксамо, якдляплит, щоопираютьсяпочотирьохсторонах.

9.1.1.5   Ребристіплити, якіопертіпочотирьохкутах, щопрацюютьуповздовжньомунапрямку,
слідопиратитак, щобзабезпечитиможливістьповоротуплитинаопорахтапереміщенняплитиу
повздовжньомунапрямку, атакожзапобіганняпереміщеннюреберплитиупоперечномунапрямку.

 

9.1.2  Длязапобіганнявиходугарячихгазівзпечіщілинитаотвориміжкраямизразкатастінками
печітребаізолюватишароммінеральноїватизавтовшкинеменшеніж100 ммтагустиноюнеменше
ніж120 кг/м3.

9.1.3  Привипробуванніплит(панелей) перекриття(покриття) допускаєтьсявстановлюватинапечі
одночаснодвазразки, якщодлякожногознихзабезпечуютьумовивипробуваньвідповіднодовимог
цьогостандарту.

9.2 Розташуваннятермопардлявимірюваннятемпературиупечі

9.2.1     Підчасвипробуваннязразківгоризонтальнихперекриттівтапокриттівтермопариупечі
розташовуютьвідповіднодовимогДСТУБВ. 1.1-4.

9.2.2  Підчасвипробуваннязразківпохилихпокриттівдодатководо9.2.1 термопарирозташовують
такожугоризонтальнійплощинівідноснонайнижчогорівнязразкапокриття(рисунокА.4).

9.2.3  Конструкціїтермопардлявимірюваннятемпературивпечітаспосібїхвстановлення-згідно
зДСТУБВ.1.1-4.

5


ДСТУБВ.1.1-20:2007

9.3 Розташуваннятермопардлявимірюваннятемпературинанеобігрівнійповерхнізразка

9.3.1  Термопаридлявизначеннясередньоїтемператури

Длявизначеннясередньоїтемпературинанеобігрівнійповерхнізразкатермопаривстановлюють відповіднодовимогДСТУБВ.1.1-4.

Якщомісцерозташуванняцихтермопарприпадаєнаповерхнюділянокзіскліннямабоінших ділянокзрізнимтепловимопором, площаповерхніякихменша0,1 м2, абонатепловімістки, що утворюютьсяребрамижорсткості, арматуроютощо, тотермопариутакімісцяневстановлюють. У такомуразівимірювальніспаїтермопар, щопризначенідлявизначеннясередньоїтемператури, закріплюютьнавідстані, більшій50 ммвідтепловихмістків, ділянокзіскліннямабоіншихділянок зрізнимтепловимопором, аленеближченіж100 ммвідграницьповерхнізразка, якапідлягає вогневомувпливу.

Длядерев'янихперекриттівтапокриттівтермопаримаютьбутивстановленінавідстанінеменше ніж50 ммвідмісцьстикуваннядощокабопанелей.

Якщоузразкуможнавиділитиділянкизрізнимтепловимопором(утомучисліділянкизі склінням), якімаютьплощуповерхнібільшуаборівну0,1 м2, товизначаютьсереднютемпературу поверхнідлякожноїзцихділянок. Дляцьоговкожнійзцихділянокнеобхідновстановититермопариз розрахункуоднатермопаранакожні1,5 м2поверхні, аленеменшеніждвітермопари. Середня температурананеобігрівнійповерхнізразкавцьомувипадкувизначаєтьсяяксереднєарифметичне значеннясередніхтемпературокремихділянок.

9.3.2Термопаридлявизначеннямаксимальноїтемператури

Длявизначеннямаксимальноїтемпературинанеобігрівнійповерхнізразкавикористовують термопаридлявизначеннясередньоїтемператури, якірозташованівідповіднодо9.4 цьогостан­дарту, тадодатковітермопари, яківстановлюютьзгіднозДСТУБВ.1.1-4.

Вимірювальніспаїдодатковихтермопарвстановлюютьутакихмісцяхнеобігрівноїповерхні зразка, вякихпідчасвипробуваньочікуєтьсянайвищатемпература: взонітепловихмістків, що утворюютьсяребрамижорсткості, заскленихділянок, площаповерхніякихнеменша0,1 м2, абоінших ділянокзрізнимтепловимопором, аленавідстанінеменшійніж100 ммвідграницьповерхнізразка, якапідлягаєвогневомувпливу.

Термопаридлявизначеннямаксимальноїтемпературиневстановлюютьнаповерхнюділянокзі склінням, якщозагальнаплощацихділянокменша0,1 м2.

Накожномустикууконструкціїзразканеобхіднорозміститинавідстані15 мм±2 ммвіднього неменшеніждвітермопари.

Недопускаєтьсявикористовуватипереноснутермопарудлявизначеннямаксимальноїтемпе­ратуринеобігрівноїповерхнізразка.

9.3.3  Конструкціятермопардлявизначеннятемпературинанеобігрівнійповерхнізразката
спосібїхвстановлення- згіднозДСТУБВ. 1.1-4.

9.4Встановленняпристроївдлявимірюваннядеформацій

Конструкціяпристроївдлявимірюваннядеформаційтамісцяїхрозташуванняназразку- згідно зДСТУБВ.1.1-4 таДСТУБВ.2.6-7.

9.5Встановленняприладівдлявимірюваннянадлишковоготискувпечі

Приладидлявимірюваннянадлишковоготискувпечідлягоризонтальноорієнтованихконст­рукційперекриттівтапокриттіввстановлюютьзгіднозвимогамиДСТУБВ.1.1-4, дляпохилихконст­рукційпокриттів- згіднозвимогамиДСТУБВ.1.1-4 зурахуванням7.2.2 та7.2.3 цьогостандарту.

9.6Навантаженнязразка

9.6.1     Зразкиперекриттів(покриттів) завантажуютьвідповіднодосхемирозташуваннянаванта-­
ження, наданійутехнічноїдокументаціїназразок.

9.6.2  ОбладнаннядлянавантажуванняпідготовлюютьвідповіднодовимогДСТУБВ.2.6-7 зура-­
хуваннямсхемиспираннязразка, наданоїутехнічноїдокументаціїназразок.

9.6.3  Підчасвикористанняштучнихвантажівїхвстановлюютьназразокчерезрозподільні
сталевібалки, якіспираютьнарухомутанерухомукотковіопоричерезметалевіпластиниташар
теплоізолювальногоматеріалуабопіску(рисунокА.6).

 

6


ДСТУБВ. 1.1-20:2007

9.6.4  Обладнаннядлянавантаження, виготовленезметалуабозматеріалузвисокоютепло-­
провідністю, требаізолювативідповерхнізразка.

9.6.5  ЗавантаженнязразказдійснюютьвідопордосерединизразказгіднозДСТУБВ.2.6-7. Кути
зразкамонолітногоперекриття(покриття) необхіднопривантажитизметоюобмеженняїхпідйому
підчасвипробування.

9.6.6  Зразкимаютьбутинеменшеніжза15 хвдопочаткувипробуванняповністюнавантаженітак,
щобунихнезалишилосьніякихдинамічнихефектів. Деформації, щовиникаютьурезультатіпри­-
кладаннянавантажень, необхіднопісляїхстабілізаціївимірятитазареєструвати.

9.7Початоквипробувань

9.7.1     Початоквипробувань- згіднозДСТУБВ. 1.1-4.

9.7.2  Передвипробуваннямзразкиперекриття(покриття) необхідносфотографувати.

9.8Вимірюваннятаспостереженнявпроцесівипробування

Вимірюваннятареєструваннятемператуританадлишковоготискувпечі, температуринанеобіг-рівнійповерхнізразкатадеформаційзразка, спостереженнязаповедінкоютацілісністюзразка-згіднозДСТУБВ.1.1-4.

9.9Припиненнявипробування

Припиненнявипробування- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

10   ГРАНИЧНІСТАНИТАКЛАСИВОГНЕСТІЙКОСТІ

10.1  Граничністанивогнестійкості

10.1.1   Дляперекриттів, атакождляпокриттів, щоексплуатуються, розрізнюютьтаківидигра-­
ничнихстаніввогнестійкості:

-   заознакоювтратинесучоїздатності(умовнелітернепозначенняR);

-   заознакоювтратицілісності(умовнелітернепозначенняЕ);

-   заознакоювтратитеплоізолювальноїздатності(умовнелітернепозначенняІ).

10.1.2Дляпокриттів, щонеексплуатуються, розрізнюютьтаківидиграничнихстаніввогнестій­-
кості:

-   заознакоювтратинесучоїздатності(умовнелітернепозначенняR);

-   заознакоювтратицілісності(умовнелітернепозначенняЕ).

10.1.3Часнастанняграничнихстанівзаознакамивтратинесучоїздатності, цілісності, тепло-
ізолювальноїздатностівизначаютьзгіднозДСТУБВ.1.1-4.

10.2Класивогнестійкості

Перекриттятапокриттязалежновіднормованихграничнихстанівзвогнестійкостіімежівог­нестійкостіподіляютьнакласивогнестійкостізгіднозДСТУБВ.1.1-4.

11   ОЦІНЮВАННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

11.1    Оцінюваннярезультатіввипробування- згіднозДСТУБВ.1.1-4.

11.2    Результативипробуваньєдійснимидляконструкцій, зразкиякихбуливипробувані.

11.3    Результативипробуваннянеможутьпереноситисьнаконструкціїперекриттів(покриттів), у
розрахунковихперерізахякихвеличинизусильабонапруг, щоутворюютьсяпідчасексплуатації
будинку, вищезатакі, щобулиутвореніузразкупідчасвипробування, атакожнаконструкції
перекриттів(покриттів), уякихякзамінабуливикористанііншіматеріали, заміненаарматурата/або
їїрозташування, зменшеновеличинузахисногошарубетону, зміненатехнологіявиготовленняконст­-
рукційабовнесеніконструктивнізміни.

12  ПРАВИЛАОФОРМЛЕННЯРЕЗУЛЬТАТІВВИПРОБУВАННЯ

Результативипробуванняоформлюютьпротоколом. Протоколвипробуваннямаєміститивідо­мостіпрозразки, щобуливипробувані, умовитарезультативипробування, асаме:

-   назвутаадресулабораторії, щопроводилавипробування;

-   датувипробування;

-   найменуваннятатипперекриття(покриття), зразкиякихбуливипробувані;

-   назвутаадресузамовника, атакожназвувиробниказразків;

 

7


 

ДСТУБВ. 1.1 -20:2007

-   переліктаосновніхарактеристикиматеріалів, щобуливикористанідлявиготовленнязразків, з
назвамиїхвиробників; якщовиробникматеріалуабовиробуневідомий, тоцеслідвказати;

-   позначеннястандарту, заякимпроводилосявипробуваннянавогнестійкість;

-   фотографії, технічнірисункизразків;

-   технічнийописконструкціїзразківзнаданняммароквикористанихматеріалів, характеристик
арматури, бетону, теплоізолювальнихматеріалів;

-   схемуспираннязразканастінкахпечі;

-   розрахуноктазначенняеквівалентнихнавантаженьісхемурозташуваннянавантаженняна
зразку;

-   описрозташуваннятермопарупечітаназразках;

-   результативимірюваннятемпературитавологостінавколишньогосередовищавприміщенні,
дезнаходитьсяпіч;

-   результативимірюваннятемператуританадлишковоготискувпечі;

-   результативимірюваннятемпературиназразках;

-   описповедінкизразківупроцесівипробування;

-   оцінюваннярезультатіввипробування;

-   зазначеннявиду(видів) граничногостану(граничнихстанів), межівогнестійкостітакласувог-­
нестійкостіконструкції;

-   фотографіїзразківдотапіслявипробувань.

Якдодатокдопротоколувипробуваньмаєбутинаданакопіятехнічноїдокументаціїназразок, яка буланаданазамовником.

13 ВИМОГИБЕЗПЕКИТАЗАХИСТУНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

Підчаспроведеннявипробуваннянеобхіднозабезпечувативиконаннявимогбезпекизгідноз ДСТУБВ. 1.1-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 ДСТУБВ. 1.1-20:2007

 

1 - анкернатяга; 2 - нижняопора; 3 - верхняанкернаопора; 4 - зразокперекриття(покриття); 5 - теплоізолю-вальнийматеріал; 6 - стінкапечі

РисунокА.З- Прикладопори, щозабезпечуєзащемленнязразка

11


ДСТУБВ. 1.1-20:2007

 

1 - зразокпокриття; 2 - підвіснастеля; 3 - ущільненнязмінеральноївати; 4 - стінкапечі; 5 - добудованапід зразокпохилогопокриттястінкапечі; 6 - площина, вякійрозташованідодатковітермопаридлявимірювання температуривпечі;- додатковітермопаридлявимірюваннятемпературивпечі;- перетворювачтиску(ps1,)

РисунокА.4 - Схемарозташуваннянастінкахпечізразкапохилогопокриття, термопарупечі

таперетворювачатиску

12


ДСТУБВ.1.1-20:2007

 

1 - зразокперекриття; 2 - розподільнабалка; 3 - нерухомашарнірнаопора; 4 - рухомашарнірнаопора; 5 - шар ізолювальногоматеріалу

РисунокА.6 - Схемаобпираннярозподільнихбалоксистеминавантаженнязразка

13


ДСТУБВ. 1.1-20:2007

КодУКНД13.220.50

Ключовіслова: вогнестійкість, межавогнестійкості, перекриття, покриття, несучаздатність, теплоізолювальназдатність, цілісність

Відповідальний завипуск- В.М.Чеснок

Редактор- А.О.Луковська Комп'ютернаверстка- В.Б.Чукашкіна

Формат60х841/8. Папірофсетний. Гарнітура"SvobodaCyrilic".  Друкофсетний.

Державнепідприємство"Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтвопровнесеннясуб'єктавидавничоїсправидодержавногореєструвидавців

ДК№690 від27.11.2001 р.

14


 

 

Выбор редакции: