Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДБН В.2.3-18:2007. ТРАМВАЙНІ ТАТРОЛЕЙБУСН ІЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування

Оцените
(0 голосов)

 

ДЕРЖАВНІБУДІВЕЛЬНІНОРМИ

Споруди транспорту

ТРАМВАЙНІ  ТАТРОЛЕЙБУСН ІЛІНІЇ

Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.3-18:2007

 

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2008


ДБНВ.2.3-18:2007

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО:

Державнепідприємство"Науково-досліднийтаконструкторсько-технологічнийінститут міськогогосподарства" (НДКТІМГ) Міністерствазпитаньжитлово-комунального господарстваУкраїнитаАК"Київпроект",

РОЗРОБНИКИ: В. Бруєвич; В. Будниченко, канд. техн. наук; В. Вірченко, Н. Джола;    Л. Збарський, канд. техн. наук(керівникрозробки); Ю. Зільбербранд; В. Кривуля; Т. Лавриненко; В. Резніков; М. Фесун; В. Чернишов

2  ЗАТВЕРДЖЕНОТАНАДАНОЧИННОСТІ:

наказМінрегіонбудуУкраїнивід28 грудня2007 р. №401

3  УВЕДЕНОВПЕРШЕ(зіскасуваннямнатериторіїУкраїніСНиП2.05.09-90)

 

II


ДБНВ.2.3-18:2007

ЗМІСТ

с.

 • Сферазастосування.......................................................................................................... 1
 • Нормативніпосилання....................................................................................................... 1
 • Термінитавизначенняпонять............................................................................................ 5
 • Позначеннятаскорочення................................................................................................ 9
 • Загальніположення......................................................................................................... 10
 • Трамвайніколії................................................................................................................ 10

 

 • Загальнівимоги......................................................................................................... 10
 • Габаритнірозміри...................................................................................................... 11
 • Планіпоздовжнійпрофіль........................................................................................ 13
 • Перехрещення, примиканнятароз'їзди...................................................................... 16
 • Землянеполотнотаводовідведення......................................................................... 17
 • Верхнябудоваколії................................................................................................... 19
 • Спеціальнічастини..................................................................................................... 22

 

 • Загальнівимоги................................................................................................. 22
 • Автоматизованістрілки, керованізвідділенняводіятрамвая........................... 22
 • Автоматизованістрілки, керованізпостацентралізованогокерування...23
 • Автоматизованіпрограмно-керованістрілки..................................................... 23

 

 • Мости, шляхопроводи, естакадиітунелі.................................................................... 23
 • Колійнеоблаштування................................................................................................ 24

 

 • Окремівимогидотрамвайноїколіїзблочноюконструкцією.................................... 24
 • Окремівимогидошвидкіснихлінійтрамвая............................................................. 25

 

 • Тролейбуснілінії.............................................................................................................. 26
 • Контактнімережітрамваятатролейбуса......................................................................... 27

 

 • Контактніпідвіски....................................................................................................... 27
 • Підтримуючііфіксуючіпристрої................................................................................ 31
 • Опорніконструкції...................................................................................................... 32
 • Підвіснаарматуратаспеціальнічастиниконтактноїмережі....................................... 33
 • Ізоляціяконтактноїмережі.......................................................................................... 34
 • Живленнятасекціонування........................................................................................ 35
 • Анкеруваннятапристроїкомпенсаціїнатягупроводів................................................ 37
 • Перехрещеннятавзаємнезближеннятрамвайнихітролейбуснихліній

зповітрянимиелектричнимилініями.......................................................................... 38

8.9Зближенняпристроївзобслуговуваннярухузконтактнимилініями.......................... 39

9     Електропостачаннятатяговіпідстанції............................................................................ 40

 • Загальнівимогидосистемиелектропостачання........................................................ 40
 • Тяговіпідстанції.......................................................................................................... 40
 • Кабельнамережа....................................................................................................... 42
 • Заземлюючипристроїтазаходищодообмеженняблукаючихструмів...................... 43
 • Диспетчерськіпунктикеруванняелектропостачанням................................................ 43

10    Спорудитапристроїкінцевихстанційтазупинок............................................................. 43

 • Загальнівимоги........................................................................................................ 43
 • Кінцевістанці............................................................................................................ 43
 • Зупинки.................................................................................................................... 44

III


ДБНВ.2.3-18:2007

11    Спорудиіпристроїсигналізаціїтазв'язку................................................................... 45

 • Загальнівимогидоколійноїтадорожньоїсигналізації........................................ 45
 • Загальнівимогидозв'язку................................................................................... 46
 • Виробничийтателефоннийрадіозв'язок............................................................. 46
 • Автоматизованісистемиконтролюваннятакеруваннярухом............................. 47
 • Іншізасобиавтоматизації..................................................................................... 48

12    Депо, ремонтнімайстернійстоянки............................................................................ 48

 • Планувальні, об'ємно-планувальнітаконструктивнірішеннябудівельіспоруд. . 48
 • Приміщеннядлятехнічногообслуговуваннятаремонтурухомогоскладу......... 51
 • Допоміжніприміщення......................................................................................... 53
 • Водопостачанняіканалізація.............................................................................. 54
 • Теплопостачання, опалюванняівентилювання.................................................... 54

ДодатокА

Методрозрахункуеквівалентноївеличинизближенняконтактноїмережі

трамваятатролейбусазЛЕП..................................................................................... 56

Додаток

ББібліографія............................................................................................................ 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV


ДБН В.2.3-18:2007

ДЕРЖАВНІБУДІВЕЛЬНІНОРМИ

Спорудитранспорту

ТРАМВАЙНІТАТРОЛЕЙБУСНІЛІНІЇ Загальнівимогидопроектування

Сооружениятранспорта

ТРАМВАЙНЫЕИТРОЛЛЕЙБУСНЫЕЛИНИИ Общиетребованиякпроектированию

TRAM AND TROLLEYBUS LINES General requirements to designing

Чиннийвід2008-07-01

СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

ЦіНормиустановлюютьвимогидопроектуваннятрамвайнихтатролейбуснихліній, асаме: трамвайноїколії; контактноїтакабельноїмережі; тяговихпідстанцій; спорудіпристроївкінцевихта зупиннихпунктів; спорудіпристроївСІРРП, СЦБтазв'язку; трамвайнихітролейбуснихдепота ремонтнихмайстерень.

НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

ДСТУ2610-94 Пасажирськіавтомобільніперевезення. Термінитавизначення

ДСТУ2644-94 Рейкиіосновнівиробирейковихскріплень. Термінитавизначення

ДСТУ2734-94 Огородженнядорожнітросовоготипу. Загальнітехнічніумови ДСТУ2735-94 Огородженнядорожніінапрямніпристрої. Правилазастосування. Вимогибезпеки дорожньогоруху

ДСТУ2935-94 Безпекадорожньогоруху. Термінитавизначення

ДСТУ3321:2003 Системаконструкторськоїдокументації. Термінитавизначенняосновнихпонять

ДСТУ3429 -96 Електричначастинаелектростанціїтаелектричноїмережі. Термінитавизначення ДСТУ3587-97 Безпекадорожньогоруху. Автомобільнідороги, вулицітазалізничніпереїзди.

Вимогидоексплуатаційногостану

ДСТУ3612-97 НакладкидвоголовідорейоктипуР43. Загальнітехнічніумови

ДСТУ3725-98 Уставиелектричнихспорудексплуатаційні. Електротяга. Термінитавизначення ДСТУ4070-2002 Вагонитрамвайні. Вимогибезпекийохоронидовкілля

ДСТУ4092-2002 Безпекадорожньогоруху. Світлофоридорожні. Загальнітехнічнівимоги. Пра­вилазастосуваннятавимогибезпеки

ДСТУ4100-2002 Знакидорожні. Загальнітехнічніумови. Правилазастосування

ДСТУ4216-2003 Випробуванняелектричнихкабеліввумовахвпливувогню. Частина1. Випро­буваннянапоширенняполум'япоодинокопрокладеноговертикальнорозташованогоізольованого проводуабокабелю(ІЕС60332-1:1993, MOD)

ДСТУ4217-2003 Випробуванняелектричнихкабеліввумовахвпливувогню. Частина2. Випро­буваннянапоширенняполум'япоодинокопрокладеноговертикальнорозташованогоізольованого проводуабокабелюзмалимперерізом(ІЕС60332-2:1989, MOD)

ДСТУ4237-3-21:2004 Випробуванняелектричнихкабеліввумовахвпливувогню. Частина3-21. Випробуваннянапоширенняполум'явертикальнорозташованихпроводівабокабелів, прокладениху пучках. КатегоріяAF/R(ІЕС60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ4237-3-22:2004 Випробуванняелектричнихкабеліввумовахвпливувогню. Частина3-22. Випробуваннянапоширенняполум'явертикальнорозташованихпроводівабокабелів, прокладениху пучках. КатегоріяА(ІЕС60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ4237-3-23:2004 Випробуванняелектричнихкабеліввумовахвпливувогню. Частина3-23. Випробуваннянапоширенняполум'явертикальнорозташованихпроводівабокабелів, прокладениху пучках. КатегоріяВ(ІЕС60332-3-23:2000, MOD)

 

 

1


ДБНВ.2.3-18:2007

ДСТУ4237-3-24:2004 Випробуванняелектричнихкабеліввумовахвпливувогню. Частина3-24.

Випробуваннянапоширенняполум'явертикальнорозташованихпроводівабокабелів, прокладениху

пучках. КатегоріяС(ІЕС60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ4237-3-25:2004 Випробуванняелектричнихкабеліввумовахвпливувогню. Частина3-25.

Випробуваннянапоширенняполум'явертикальнорозташованихпроводівабокабелів, прокладениху

пучках. КатегоріяD(ІЕС60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ4344:2004 Рейкизвичайнідлязалізницьширокоїколії. Загальнітехнічніумови

ДСТУ4377:2005 Перехрещеннялінійпроводовогомовленнязконтактнимимережаминаземного

електротранспорту. Загальнітехнічнівимоги. Вимогибезпеки

ДСТУUN/ЕСЕR36-03:2005 Єдинітехнічніприписищодоофіційногозатвердженняпасажирських

коліснихтранспортнихзасобіввеликоїмісткостістосовнозагальноїконструкції(UN/ЕСЕR36-03:2002,

IDT)

ДСТУБ.2.3-12:2004 Спорудитраспорту. Огородженнядорожнєметалевебар'єрноготипу.

Загальнітехнічніумови

        ДБН360-92** Містобудування. Плануваннятазабудоваміськихісільськихпоселень

       ДБНА.2.2.-1-2003 Проектування. Складізмістматеріалівоцінкивпливунанавколишнєсере­довище(ОВНС) припроектуванніібудівництвіпідприємств, будинківіспоруд

ДБНА.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядокрозробки, погодженняізатвердженняпроектної

документаціїдлябудівництва

ДБНВ.1.1-7-2002 Пожежнабезпекаоб'єктівбудівництва. Загальнівимоги

ДБНВ.2.3-5-2001 Вулиціідорогинаселенихпунктів

ДБНВ.2.3-7-2003 Спорудитранспорту. Метрополітени

ДБНВ.2.3-14:2006 Спорудитранспорту. Моститатруби. Правилапроектування

ДЬНВ.2.5-28-2006 Природнеташтучнеосвітлення. Інженернеобладаниябудинківіспоруд

ДНАОП0.00-1.21-93 ПравилатехнічноїексплуатаціїелектроустановокспоживачівіПравила

технікибезпекиприексплуатаціїелектроустановокспоживачів

      ДНАОП0.00-1.03-93 Правилабудовиібезпечноїексплуатаціївантажопідіймальнихкранів

      ДНАОП0.00-1.07-94 Правилабудовиібезпечноїексплуатаціїпосудин, щопрацюютьпідтиском

      ДНАОП0.00-1.08-94 Правилабудовиібезпечноїексплуатаціїпаровихіводогрійнихкотлів

      ДНАОП0.00-1.20-90 Правилабезпекиугазовомугосподарстві

      ДНАОП0.00-1.21-98 Правилабезпечноїексплуатаціїелектроустановокспоживачів

      ДНАОП0.00-1.22-72 Правилатехнічноїексплуатаціїтепловикористовуючихустановокітеплових мережіПравилатехнікибезпекиприексплуатаціїтепловикористовуючихустановокітепловихмереж

       ДНАОП0.00-1.28-97 Охоронапрацінаавтомобільномутранспорті

       НАОП1.4.10-1.02-83 Правилазтехнікибезпекиівиробничоїсанітаріїприхолоднійобробціметалів

       НАОП1.4.10-1.04-86 Правилазтехнікибезпекиівиробничоїсанітаріїприелектрозварювальних роботах

НАОП1.4.10-1.07-85 Правилазохоронипрацівковальсько-пресовомувиробництві

НАОП1.4.10-1.13-85 Правилаінормизтехнікибезпеки, пожежноїбезпекиівиробничоїсанітарії дляфарбувальнихцехів

НАОП1.4.10-1.11-73 Правилатехнікибезпекиівиробничоїсанітаріїпригазоелектричномурізанні

НАБПБ07.005-86 Определениекатегорийпомещенийизданийповзрывопожарнойипожарной опасности(Визначеннякатегорійприміщеньібудівельзавибухопожежноютапожежноюнебезпекою)

НПАОП60.2-1.01 -06 Правилаохоронипрацінаміськомуелектричномутранспорті

НАПБА.01.001-2004 ПравилапожежноїбезпекивУкраїні

НАПББ.03.001 -2004 Типовінорминалежностівогнегасників

НАПББ.06.004-2005 Перелікоднотипнихзапризначеннямоб'єктів, якіпідлягаютьобладнанню автоматичнимиустановкамипожежогасіннятапожежноїсигналізації

ГОСТ9.602-89 ЕСКД. Сооруженияподземные. Общиетребованиякзащитеоткоррозии(ЄСКД. Спорудипідземні. Загальнівимогидозахистувідкорозії)

2


ДБНВ.2.3-18:2007

ГОСТ12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимыеуровнивжилыхиобщественныхзданиях(ССБП. Шум. Допустимірівнівжитловихтагромадськихбудівлях)

ГОСТ12.4.026-76 ССБТ. Цветасигнальныеизнакибезопасности(ССЬП. Кольорисигнальніта знаки безпеки)

ГОСТ799-73 Болтыпутевыедляскреплениярельсовширокойколеи. Общиетехническиетребо­вания(Болтиколійнідляскріпленнярейокширокоїколії. Загальнітехнічнівимоги)

ГОСТ809-71 Шурупыпутевые. Техническиеусловия(Шурупиколійні. Технічніумови)

ГОСТ839-80 Проводанеизолированныедлявоздушныхлинийэлектропередачи. Технические условия(Проводинеізольованідляповітрянихлінійелектропередачі. Технічніумови)

ГОСТ2584-86 Проводаконтактныеизмедииеесплавов. Техническиеусловия(Проводиконтактні змідітаїїсплавів. Технічніумови)

ГОСТ3062-80 КанатодинарнойсвивкитипаЛК-0 конструкции1 х7 (1 х6). Сортамент(Канат одинарної звивкитипуЛК-0 конструкції1 х7 (1 х6). Сортамент)

ГОСТ3064-80 КанатодинарнойсвивкитипаТКконструкции1 х37 (1+6+12+18). Сортамент(Канат одинарної звивкитипуТКконструкції1 х37 (1+6+12+18). Сортамент)

ГОСТ3280-84 Подкладкикостыльногоскрепленияжелезнодорожногопути. Техническиеусловия (Підкладкикостильногоскріпленнязалізничноїколії. Технічніумови)

ГОСТ4133-73 Накладкирельсовыедвухголовыедляжелезныхдорогширокойколеи. Технические требования(Накладкирейковідвоголовідлязалізницьширокоїколії. Технічнівимоги)

ГОСТ4775-91 Проводанеизолированныебиметалическиесталемедные. Техническиеусловия (Проводинеізольованібіметалевісталевомідні. Технічніумови)

ГОСТ5812-82 Костылидляжелезныхдорогширокойколеи. Техническиеусловия(Костилідля залізницьширокоїколії. Технічніумови)

ГОСТ7173-54 РельсыжелезнодорожныетипаР43 дляпутейпромышленноготранспорта. Конст­рукцияиразмеры(РейкизалізничнітипуР43 дляколійпромисловоготранспорту. Конструкціята розміри)

ГОСТ7392-2002 Щебеньизплотныхгорныхпороддлябалластногослояжелезнодорожногопути. Техническиеусловия(Щебіньізщільнихгірськихпоріддлябаластовогошарузалізничноїколії. Технічніумови)

ГОСТ7394-85 Балластгравийныйигравийно-песчаныйдляжелезнодорожногопути. Технические условия(Баластгравійнийтагравійно-піщанийдлязалізничноїколії. Технічніумови)

ГОСТ8193-73 НакладкирельсовыедвухголовыекрельсамтиповР65, Р75. Конструкцияираз­меры(НакладкирейковідвоголовідорейоктипівР65, Р75. Конструкціятарозміри)

ГОСТ8194-75 ПодкладкикостыльногоскреплениякжелезнодорожнымрельсамтиповР65 иР75. Конструкцияиразмеры(ПідкладкикостильногоскріпленнядозалізничнихрейоктипівР65 таР75. Конструкціятарозміри)

ГОСТ8267-93 Щебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработ. Техническиеусловия (Щебіньізщільнихгірськихпоріддлябудівельнихробіт. Технічніумови)

ГОСТ8736-93 Песокдлястроительныхработ. Техническиеусловия(Пісокдлябудівельнихробіт. Технічніумови)

ГОСТ8816-2003 Брусьядеревянныедлястрелочныхпереводовжелезныхдорогширокойколеи. Техническиеусловия(Брусидерев'янідлястрілочнихпереводівзалізницьширокоїколії. Технічніумови)

ГОСТ8992-75 Брусьядеревянныедлястрелочныхпереводовжелезныхдорогузкойколеи. Техни­ческиеусловия(Брусидерев'янідлястрілочнихпереводівзалізницьвузькоїколії. Технічніумови)

ГОСТ8993-75 Шпалыдеревянныедляжелезныхдорогузкойколеи. Техническиеусловии (Шпалидерев'янідлязалізницьвузькоїколії. Технічніумови)

ГОСТ10629-88 Шпалыжелезобетонныепредварительнонапряженныедляжелезныхдорогкопен 1520 мм. Техническиеусловия(Шпализалізобетонніпопередньонапруженідлязалізницьколії1520 мм. Технічніумови)

ГОСТ11530-93 Болтыдлярельсовыхстыковжелезнодорожногопути. Техническиеусловия (Болтидлярейковихстиківзалізничноїколії. Технічніумови)

3


ДБНВ.2.3-18:2007

ГОСТ11532-93 Гайкидляболтоврельсовыхстыковжелезнодорожногопути. Техническиеусловия (Гайкидляболтіврейковихстиківзалізничноїколії. Технічніумови)

ГОСТ12135-75 ПодкладкикостыльногоскреплениякжелезнодорожнымрельсамтипаР50. Конструкцияиразмеры(ПідкладкикостильногоскріпленнядозалізничнихрейоктипуР50. Конст­рукціятарозміри)

ГОСТ16016-79 Болтыклеммныедлярельсовыхскрепленийжелезнодорожногопути. Конструк­цияиразмеры. Техническиетребования(Болтиклемнідлярейковихскріпленьзалізничноїколії. Конструкціятарозміри. Технічнівимоги)

ГОСТ16017-79 Болтызакладныедлярельсовыхскрепленийжелезнодорожногопути. Конструк­цияиразмеры. Техническиетребования(Болтизакладнідлярейковихскріпленьзалізничноїколії. Конструкціятарозміри. Технічнівимоги)

ГОСТ16018-79 (ИСО6305-4-85) Гайкидляклеммныхизакладныхболтоврельсовыхскреплений железнодорожногопути. Конструкцияиразмеры. Техническиетребования(Гайкидляклемнихта закладних болтіврейковихскріпленьзалізничноїколії. Конструкціятарозміри. Технічнівимоги)

ГОСТ19115-91 Шайбыпружинныепутевые. Техническиеусловия(Шайбипружинніколійні. Технічніумови)

ГОСТ19128-73 НакладкидвухголовыекрельсамтипаР50. Конструкцияиразмеры(Накладки двоголові дорейоктипуР50. Конструкціятарозміри)

ГОСТ19231.0-83 Плитыжелезобетонныедляпокрытиятрамвайныхпутей. Техническиеусловия (Плитизалізобетоннідляпокриттятрамвайнихколій. Технічніумови)

ГОСТ19231.1-83 Плитыжелезобетонныедляпокрытиятрамвайныхпутей. Конструкцияираз­меры(Плитизалізобетоннідляпокриттятрамвайнихколій. Конструкціятарозміри)

ГОСТ21797-76 Шайбыпружинныедвухвитковыедляжелезнодорожногопути. Техническиеусло­вия(Шайбипружиннідвовитковідлязалізничноїколії. Технічніумови)

ГОСТ23476-79 Арматураконтактнойсетитрамваяитроллейбуса. Общиетехническиеусловия (Арматураконтактноїмережітрамваятатролейбуса. Загальнітехнічніумови)

ГОСТ29205-91 Совместимостьтехническихсредствэлектромагнитная. Радиопомехииндуст­риальныеотэлектротранспорта. Нормыиметодыиспытаний(Сумісністьтехнічнихзасобівелектро­магнітна. Радіоперешкодиіндустріальнівіделектротранспорту. Нормитаметодивипробувань)

СНиП11-12-77 Защитаотшума(Захиствідшуму)

СНиП11-23-81* Нормыпроектирования. Стальныеконструкции(Нормипроектування. Сталеві конструкції)

СНиПІІ-89-80 Генеральныепланыпромышленныхпредприятий(Генеральніпланипромислових підприємств)

СНиП2.03.01-84* Бетонныеижелезобетонныеконструкции(Бетоннітазалізобетонніконструкції) СНиП2.03.13-88 Полы(Підлоги)

СНиП2.04.01-85 Внутреннийводопроводиканализациязданий(Внутрішнійводопровідтакана­лізаціябудинків)

СНиП2.04.02-84* Водоснабжение. Наружныесетиисооружения(Водопостачання. Зовнішні мережітаспоруди)

СниП2.04.03-85 Канализация. Наружныесетиисооружения(Каналізація. Зовнішнімережіта споруди)

СНиП2.04.05-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование(Опалення, вентиляція, кондиціо-нування)

СНиП2.09.02-85* Производственныездания(Промисловібудівлі)

СНиП2.09.04-87 Административныеибытовыездания(Адміністративнітапобутовібудівлі)

 

 

 

4


ДБНВ.2.3-18:2007

ЗТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

УцихНормахвикористанотерміни, встановленіДСТУ3725: відтяжка, затискачживлення, зигзаг, ізоляторсекційний, компенсатор, трамвай, тролейбус, мережаконтактна, мережатягова, підси­люючий(підсилювальний) провід, перемичка, поперечкагнучка, тяговийрежим, провідконтактний; ДСТУ2610: зупинка, інтервалруху, диспетчерськастанція, диспетчерськийпункт, трафарет, паса-жиропотік, розкладруху, диспетчерськийзв'язок, інформаційнетабло, схемамаршрутів; ДСТУ3429: лініяелектропередачі, повітряналініяелектропередачі, контактнаелектричнамережа, власніпот­реби, тяговапідстанція, заземлювальнийпристрій, заземлення, живильналінія; ДСТУ2644: рейка, контррейка, жолобчастарейка(трамвайнарейка), рейкаповторноговикористання(старогіднарейка), рейкованакладка, рейковапідкладка, рейковаклема, пружиннарейковаклема, головкарейки; ДСТУ2935: перехрестя, залізничнийпереїзд, пішохіднийперехід, дорога, смугаруху.

Нижчеподанотерміни, додаткововжитіуцихНормах, атакожвизначенняпозначенихними понять.

3.1  лініятрамвайна

Комплексспоруд, щовключає: трамвайнуколію; контактнутакабельнімережі; тяговіпідстанції; спорудийпристроїкінцевихтазупиннихпунктів; спорудитапристроїсистемСЦБ, сигналізаціїта зв'язку; трамвайнедепо, ремонтнімайстернійстоянки; спорудимайстерень; службиколії, рухута службиенергогосподарства

3.2лініятролейбусна

Комплексспоруд, щовключає: контактнутакабельнумережі; тяговіпідстанції; спорудийприс­троїкінцевихтазупиннихпунктів; спорудитапристроїсистемсигналізаціїтазв'язку; тролейбусне депо, ремонтнімайстернійстоянки; спорудимайстереньслужбиенергогосподарстватаруху

3.3системасигналізаціїтазв'язку

Система, призначенадляоповіщенняперсоналутрамвайнихтатролейбуснихлінійіпередачі будь-якоїінформаціїміжнимитаміжіншимисуб'єктамитаоб'єктами

3.4частинапроїзна

Частинадороги, наякійздійснюєтьсярухтранспортнихзасобів

3.5каміньбортовий

Камінь, щовідокремлюєпроїзнучастинудорогивідіншоїчастини

3.6лінія(ділянка) швидкісноготрамвая

Трамвайналінія, коліяякої(ділянкаколії) немаєпересіченьзіншимитранспортнимитапішо­хіднимипотокамиводномурівніізахищенавідіншихучасниківдорожньогоруху

3.7лініятрамвайназвичайна

Трамвайналінія, коліяякоїмаєпересіченнязіншимитранспортнимипотокамиінезахищенавід іншихучасниківдорожньогоруху

3.8зазорбезпеки

Відстаньміжбічнимистінкамидвохтрамвайнихвагонів, якірухаютьсяводномуабовпроти­лежнихнапрямках, абобічноюстінкоютабудь-якимзовнішнімоб'єктом

3.9спорудистанційні

Споруди, якірозташованінапроміжнихтакінцевихстанціяхмаршруту

3.10  маршрут

Заздалегідьвизначенийшляхпроходженнятрамваячитролейбусаміжвизначенимиівідповідно обладнанимипунктами(13 ДСТУ2610)

3.11   диспетчер

Працівник, якийрегулюєрухтранспортучихідроботипідприємстваміськогоелектричного транспорту

3.12  станціякінцеварозпорядницька

Кінцевастанція, якамаєрозгалуженіколіїтаконтактнумережу, службовіісанітарно-побутові приміщенняіздійснюєоперативнекерівництвоіконтрользарухом

3.13  станціякінцеватехнічна

Кінцевастанція, якамаєрозгалуженіколіїтаконтактнумережу, щомаютьпосадочнімайданчики дляпасажирівіпристроїдляконтролюваннячасуприбуттятавідправкирухомогоскладу, контролюза рухом.

 

 

5


ДБНВ.2.3-18:2007

3.14  вузолпересадочний

Вузол, депасажирможепересістинаіншийвидтранспортуабоіншиймаршрут

3.15  огорожаколійна

Огорожа, щозапобігаєпроникненнюнатрамвайнуколіюіншихучасниківдорожньогоруху

3.16  коліяприймально-відправна

Колія, призначенадляприйманнятрамвайнихвагонівтаїхвідправленнязамаршрутом

3.17  коліяобгінна

Колія, щодозволяєзмінитипорядокрухутрамвайнихвагонівнамаршруті

3.18  режимелектропостачанняаварійний

Режимроботисистемиелектропостачаннябездотриманнятехнічнихнормативівурезультаті відмовиокремихелементівсистеми. Цейвипадокпотребуєскороченнячиповногоприпиненняруху.

3.19  режимелектропостачаннявимушений

Режимроботисистемиелектропостачаннязвимкненимрезервнимелементомживильноїлінії, перетворювачачиджерелавласнихпотреб.

Уцьомувипадкуелектричнінавантаженнятападіннянапругинеповинніперевищуватидопустимі значення

3.20  режимелектропостачаннянормальний

Режимроботисистемелектропостачаннябезвикористаннярезервнихджерелживлення, що забезпечуєживленняконтактноїмережіурозрахунковихобсягахрухувпіковийчасізаумови найбільшогоопорурухурухомогоскладу

3.21  тримачкривої

Пристрій, щофіксуєположенняконтактнихпроводівтролейбусноїконтактноїмережінакривій ізабезпечуєплавнийпрохідголівкиструмоприймачавмісцізломуконтактногопроводу

3.22довжиназближення

Довжинаконтактноїмережітрамвайноїчитролейбусноїлініїумежахзонивпливувисоковольтної лініїелектропостачання

3.23шириназближення

Відстаньміжпроекціяминагоризонтальнуплощинупроводів, якізнаходятьсявзонівзаємного впливу

3.24зближеннядопустиме

Шириназближення, дляякоїмаксимальнийіндукційнийструмуконтактнихпроводахконтактної мережінеперевищуєбезпечногорівняпідчасоднофазногокороткогозамиканнявисоковольтної лініїелектропередачі, щорозташованапоруч

3.25зближенняпаралельне

Розташуванняконтактнихпроводівконтактноїмережі, заякогоїхпроекціїнагоризонтальну площинупаралельніпроводамлініїелектропередачівзонівпливуелектромагнітногополя

3.26зонавпливу

Простір, деконтактнамережатрамвайнихчитролейбуснихлінійперебуваєвелектромагнітному полі, якийутворюєтьсяпроводамивисоковольтноїлініїелектропередачічиконтактноїмережізмін­ногострумузалізницітаотримуєвнаслідокцьогоіндукційнийпотенціал, щоможестановитине­безпекудлялюдейіобладнання

3.27зближеннянавскісне

Розташуванняпроводівконтактноїмережівідносноіншихпроводів, колиїхпроекціїнагори­зонтальнуплощинунепаралельні

3.28струміндукційний

Струм, обумовленийіндуктивнимвпливомлініїелектропостачання, щоможепроходитичерез тілолюдини, якастоїтьназемлійторкаєтьсяізольованоговідземлікорпусутрамвайноговагоначи тролейбуса

3.29підвіскакомпенсована

Підвіскаконтактноїмережі(простачиланцюгова), уякійнатягпроводівіпоздовжніхнесучих тросів(уланцюговихпідвісках) автоматичнорегулюється

 

 

6


ДБНВ.2.3-18:2007

3.30підвісканапівкомпенсована

Ланцюговапідвіскаконтактноїмережі, уякійавтоматичнорегулюєтьсянатягконтактногопроводу

3.31  підвіскаконтактна

Системапідвішуванняконтактногопроводу(проводів) допідтримуючихпристроїв

3.32підвісканекомпенсована

Підвіскаконтактноїмережі(простачиланцюгова), уякійавтоматичнонерегулюєтьсянатяг контактнихпроводівіпоздовжніхнесучихтросів(уланцюговихпідвісках)

3.33поперечканесуча

Гнучкийпідтримуючийпристрійізтросаабодроту, доякогозакріпленіконтактнапідвіскаспец-частинийпристроїконтактноїмережі, щосприймаєвосновномузусиллявідмасипідвіски, спец-частин, пристроївізусиллявідкривихтримачів

3.34фіксаторзворотний

Фіксуючийзасіб, якийскладаєтьсязістоякаізакріпленогодоньогофіксаторачивідтяжки, що сприймаєнавантаженнявідзломуконтактногопроводувгоризонтальнійплощині

3.35опора(стояк)

Спеціальнаконструкціядлязакріпленнянанеобхіднійвисотіпідтримуючихпристроївконтактної мережі

3.36пристрійопорний

Пристрій(конструкція), доякогозакріплюютьпідтримуючіпристроїконтактноїмережі

3.37пристрійпідтримуючий

Гнучкачижорсткаконструкція(тростадротовапоперечка, кронштейн), доякихпідвішують контактнупідвіску, спецчастинуйіншіелементиконтактноїмережі

3.38поперечинагнучкапроста

Гнучкийпідтримуючийпристрійзтросачидроту, доякогобезпосередньозакріпленийконтактний провід, щосприймаєнавантаженнявідмасипідвіскийзломуконтактногопроводувгоризонтальній площині

3.39підвіскаконтактнапроста

Підвіскаконтактноїмережі, уякійконтактнийпровідпідвішуютьбезпосередньодопідтримую­чогопристроюзадопомогоюпідвісноїарматурийструн

3.40частинаконтактноїмережіспеціальна

Повітрянастрілка, повітрянеперехрещення, секційнийізолятор, кривийтримач

3.41  фіксатор

Фіксуючийпристрій, призначенийдляфіксаціїположенняконтактногопроводувплані, що сприймаєзусиллявідзломуконтактногопроводувгоризонтальнійплощині

3.42поперечкафіксуюча

Елементланцюговоїгнучкоїпоперечки, якийзробленийзтросачидроту, щосприймаєгори­зонтальнінавантаженнявідфіксаціїположенняконтактногопроводу

3.43поперечкагнучкаланцюгова

Гнучкийпідтримуючийпристрій, щоскладаєтьсязнесучоїйфіксуючоїпоперечок

3.44підвіскаконтактналанцюгова

Підвіскаконтактноїмережі, уякійконтактнийпровідпідвішенийдопоздовжньогонесучоготроса, прикріпленогодопідтримуючогопристрою

3.45підвіскачастковокомпенсована

Підвіскаконтактноїмережі, уякійподовженняконтактногопроводупризмінітемпературиком­пенсуєтьсячастково

3.46умовирухуважкі

Доважкихумоврухувагоніввідносятьспускийпідйомизухиломбільшеніж50 %обудь-якої довжини; ухилинеменшеніж35 %0 здовжиноюбільшеніж200 м; кривіділянкиколіїрадіусомменше ніж75 м, якірозташованібезпосередньозаспускомзухиломбільшеніж35 %°

3.47умовиутруднені

Умови, вякихнеможливозастосуватинормипроектування(існуючізабудови, розташування інженернихмережтощо)

 

7


ДБНВ.2.3-18:2007

3.48колія трамвайна

Споруда, якаскеровуєрухколістрамвайнихвагонівісприймаєвіднихнавантаженнятамає нижнюйверхнюбудови, дорожнєпокриттяйколійніоблаштування

3.49будоватрамвайноїколіїнижня

Споруда, щоскладаєтьсязземляногополотнаабоспеціальнопідготовленихповерхоньштучних споруд(мостів, шляхопроводів, естакадтатунелів) длявлаштуванняверхньоїбудовиколіїтаводо­відвіднихпристроїв[1]

3.50полотно земляне

Підготовленийнаповерхніземлімайданчикдляверхньоїбудовиколії, якийдлясуміщенихі відокремленихтрамвайнихполотенвлаштовуєтьсяувиглядіпоздовжньогокотловану, адлявласного трамвайногополотна- увиглядінасипівівиїмоктавнульовихмісцях[1]

3.51  пристрійводовідвідний

Споруди, призначенідлявідведенняводизполотнатрамвайнихколій. Донихвідносяться: поздовжнітапоперечнідренажіздренажнимиколодязями; колійнітастрілочніводоприймальні коробкизводоприймальнимиколодязямийводовідводамивміськуводостічнумережуабоунизини намісцевості, водозбірніколодязі; поздовжнійпоперечнілотки(канави), кюветизводовідводамив міськуводостічнумережуабоунизининамісцевості[1]

3.52будоватрамвайноїколіїверхня

Споруда, доскладуякоївходять: шарбаласту, підрейковіопори(дерев'янітазалізобетонні шпали, бруси, залізобетоннірами, лежні, плити), рейки, контррейки, охороннірейкизістиковимита проміжнимискріпленнями, колійнітяги, протиугони, електроз'єднувачі, спецчастини(стрілочніпере­водизперевіднимимеханізмами, хрестовини, перехрещення, температурнікомпенсатори) [1]

3.53покриттятрамвайнихколійдорожнє

Покриттяколійізбруковоготаколотогокаменю, мозаїки, бруківки, клінкера, фігурнихелементів замощення, збірногоабомонолітногозалізобетону(бетону), асфальтобетонутайогооснова[1 ]

3.54         перевід стрілочний

Пристрій, призначенийдляпереводутрамвайнихвагонівзоднієїколіїнаіншу[1]

3.55         стрілка

Частинастрілочногопереводу, щоскладаєтьсязрамнихрейок, контррейок, вістряків, замикачів таурухомникапереводувістряківстрілки[1]

3.56стрілкаавтоматизована

Стрілка, керуванняякоюздійснюютьізтрамвайноговагонаабоздиспетчерськогопункту

3.57коліятрамвайнабезстикова

Трамвайнаколія, рейкиякоїзваренівплітізавдовжкибільшеніж100 м[2]

3.58полотнотрамвайне

Частинавулиці, дорогиабоповерхніземлі, наякійрозташованатрамвайнаколіяумежах, встановленихпроектноюдокументацією[2]

3.59полотнотрамвайнесуміщене

Полотнотрамвайноїколії, якерозташовановодномурівнізпроїзноючастиноювулиці(дороги) і допускаєрухпоньомудорожніхтранспортнихзасобів

3.60полотнотрамвайневідокремлене

Полотнотрамвайноїколії, відокремленевідпроїзноїчастинивулиці(дороги) ізнаходитьсяу різнихізнеюрівнях, щонедопускаєрухупоньомудорожніхтранспортнихзасобів

3.61  полотнотрамвайневласне

Полотнотрамвайноїколії, якерозташованезамежамипроїзноїчастинивулиці(дороги)

3.62рейкаохоронна

Рейка, якувстановлюютьзсерединиабоззовнірейокколіїдлязабезпеченнябезпекирухутрам­вайнихвагонів(поїздів) унебезпечнихмісцях(намостах, шляхопроводах, нанасипахзаввишки понад2 мтощо) [1]

3.63кутникохоронний

Кутник, якийвстановлюютьзсерединиабоззовнірейокколіїдлязабезпеченнябезпекируху трамвайнихвагонів(поїздів) унебезпечнихмісцях(намостах, шляхопроводах, нанасипахзаввишки понад2 мтощо) [3]

 

 

8


ДБНВ.2.3-18:2007

3.64спецчастинатрамвайноїколії

Стрілка, хрестовина, перехрещення, температурнийкомпенсатор

3.65баластуваннятрамвайноїколії

Комплексробіт, щовключаєзасипанняколіїбаластом, їїпідніманнятарихтування, суцільне підбиванняшпал, досипанняшпальнихящиківізтрамбуванням, плануваннябаластовоїпризми тощо[2]

3.66переїздтрамвайний

Місцеперетинанняводномурівнітрамвайнихколійзавтомобільнимишляхами[2]

3.67коліянормальна

Трамвайнаколія, щомаєширину1524 мм

3.68коліявузька

Трамвайнаколія, щомаєширину1000 мм

3.69простірміжколійний

Відстаньміжзовнішнімичастинамиголовоквнутрішніхрейокдвохколій

3.70зломконтактногопроводу

Вигинконтактногопроводу, щоутворюєкут

3.71системапідвішуванняконтактногопроводу

Системадротовихаботросовихелементів, яказабезпечуєпідвішуваннятафіксуваннякон­тактногопроводутаспецчастин

3.72струнка

Гнучкоз'єднувальнийелементконтактноїмережізізоляцієюабобезнеїміжокремимиеле­ментамипідвіскиабоміжконтакнимпроводомійогосистемоюпідвішування

3.73підвіснаарматура

Елементиконтактноїмережі, якізабезпечуютьутриманняконтктногопроводутаіншихелементів підвіски

3.74  рейказрівняльна

Рейкаабодекількарейок, якіукладаютьміждвомарейковимиплітямидлякомпенсування температурнихпереміщеньрейок, зваренихміжсобою

3.75  плітьрейкова

Ділянкарейок, щозвареніміжсобою

3.76  шовдеформаційний

Пристрій, призначенийдлякомпенсуваннятемпературнихпереміщеньпрольотівспоруд

 • урухомник- згіднозДСТУ3321 (А.62)
 • транспортнийзасіб
  Трамвайнийвагонаботролейбус[4]
 • транспортнийвузол

Трамвайнийвузол, щомаєвідгалуження, з'єднанняабоперетиндвохтрамвайнихколій

4 ПОЗНАЧЕННЯТАСКОРОЧЕННЯ

АВР- автоматичневмиканнярезервноговводутяговоїпідстанції;

АПВ- автоматичнеповторневмиканнятяговоїпідстанції;

ЛЕП- лініяелектропостачання;

ПУЕ- Правилаулаштуванняелектроустановок;

СІРРП- системаінтервальногорегулюваннярухувагонів, потягів;

СЦБ- системасигналізації, централізаціїйблокуваннярухутрамвая;

ТО- технічнеобслуговування;

ПЕТТ- правилаексплуатаціїтрамваятатролейбуса

 

 

9


ДБНВ.2.3-18:2007

ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

 • Трамвайнітатролейбуснілініїтребапроектувативідповіднодокомплексноїсхемирозвитку
  міськогопасажирськоготранспортутаув'язуватизпроектомплануванняйзабудовиміставчастині
  розміщеннятагабаритнихрозмірівзгіднозДБН360**.
 • Проектуванняібудівництвотрамвайнихлінійтребавиконуватизурахуваннямвимогщодо
  охоронинавколишньогоприродногосередовища.
 • Трамвайнітатролейбуснілініїповиннівключатиоб'єктицивільноготавиробничогопри­
  значення.

Дооб'єктівцивільногопризначеннятребавідносити:

 • трамвайнуколію;
 • контактнутакабельнумережі;
 • тяговіпідстанції;
 • спорудийпристроїкінцевихтазупиннихпунктів;
 • спорудийпристроїСІРРП, СЦБтазв'язку.

Дооб'єктіввиробничогопризначеннятребавідносити:

 • депо, ремонтнімайстернійстоянки;
 • станціїтехнічногообслуговування;
 • спорудимайстереньслужбиколії;
 • спорудимайстереньслужбиенергогосподарства;
 • спорудимайстереньслужбируху.

 

 • Об'єктитрамвайнихтатролейбуснихлінійучастинівпливунанавколишнєприроднесере-­
  довищетребапроектуватизгіднозДБНА.2.2-1 тавимогамиВодногокодексуУкраїни[5].
 • Проектуваннятабудівництвооб'єктівтрамвайнихтатролейбуснихлінійможутьздійснювати
  організаціїтаустанови, щомаютьвідповіднийдосвідроботитадержавнуліцензію.
  • ВідхиленнявідвимогцьогодокументапотребуєпогодженнязгіднозДБНА.2.2-3.
  • Впроектахтрамвайнихтатролебуснихлінійтребаврахуватирекомендації[1], [2], [5], [6].

ТРАМВАЙНІКОЛІЇ

6.1 Загальнівимоги

6.1.1   Трамвайніколіїтребапроектуватидвоколійними. Вутрудненихумовахможнапередбачати
окреміодноколійніділянкиколії.

Длявиконаннябудівельнихчиремонтнихробітнадвоколійнихлініяхтимчасовоможнапроек­туватисплетеннятрамвайнихколійтавлаштуванняодноколійнихділянокзавдовжкинебільшеніж 500 м.

6.1.2Трамвайніколіїтребапроектуватина:

 • суміщеномуполотнідорогизагальногокористування;
 • відокремленомуполотні, відділеномувідпроїзноїчастиничитротуарурозподільноюсмугою;
 • власномуполотні, переважноназаміськихділянкахтрамвайноїлінії.

6.1.3Трамвайніколіїдляшвидкіснихлініїтрамваячиокреміділянкишвидкісногорухутреба
проектуватинавласномучивідокремленомуполотні, апозамежаминаселенихпунктів- тількина
власномуполотні.

Полотнотрамвайноїколіїповинноматиогорожу, якаунеможливлюєдоступдоколіїіншихучас­никівдорожньогоруху, крімспецтранспортудляобслуговуваннятаремонтуколіїтаконтактної мережі. Шумозахисніекраниможнавважатиогорожею, якщовониунеможливлюютьдоступдоколії іншихучасниківдорожньогорухутамаютьвисотувідповіднодо6.9.2.

Дляокремихділянокколіїможнапроектуватитунелічиестакади.

 • Наперегонахшвидкіснихлінійтрамвая, якіпрокладаютьназабудованійтериторії, треба
  передбачатитранспортнірозв'язки, надземнічипідземніпішохідніпереходи.
 • Уразірозташуваннятрамвайноїколіїнавласномуполотнітребапередбачатитакіграниці
  смугивідведення, вмежахякихможнарозмістититрамвайнуколію, технологічніпроїздидляобслу­-
  говуваннятаремонтутрамвайноїколіїйконтактноїмережі, опориконтактноїмережі, снігозахисні
  лісосмугитаіншіспорудитрамвайноїлінії.

10


ДБНВ.2.3-18:2007

 

6.2 Габаритнірозміри

6.2.1 Трамвайнілініїтребапроектуватидлярухутрамвайнихвагонів, якімаютьгабаритнірозміри згіднозДСТУ4070. 6.2.2 Відстаньупланіміжосямисуміжнихтрамвайнихколійнапрямихділянкахповинназа­безпечуватитакізазорибезпеки: - міжтрамвайнимвагономіопороюконтактноїмережі, якарозташованауміжколійномупрос­торі, неменшеніж300 мм; - міжсходинкоютрамвайноговагонаікраємпосадочногомайданчика, якийперевищуєвисоту головкирейки, неменшеніж50 мм; - міжтрамвайнимивагонамизавідсутностіопорконтактноїмережіуміжколійнихпросторахчи трамвайнимвагономібудь-якимтранспортнимзасобомякнапрямих, такінакривихділянкахколії-неменшеніж600 мм. Напочаткуівкінцікривихділянокзазорбезпекиможназменшитидо300 мм навідстанінебільшеніж20 м. 6.2.3 Мінімальнавідстаньміжосямисуміжнихтрамвайнихколійнапрямійділянціколії-відповіднодотаблиці6.1. 6.2.4 Мінімальнавідстаньміжосямисуміжнихкривихділяноктрамвайноїколії- відповіднодо таблиці6.2.

 

 

 


ДБНВ.2.3-18:2007

6.2.5 Мінімальнавідстаньвідосіколіїнапрямихділянкахдобудинків, спорудіпристроїв-відповіднодотаблиці6.3. Цювідстаньнакривихділянкахтребазбільшувативідповіднодотаб­лиці6.4.

Таблиця6.3 - Відстанівідосіколії

 

 

Назваоб'єкта, дляякогорегламентуєтьсявідстаньвідосіколії

Відстаньвідосіколії, м, неменше

нормальної

вузької

Житловийабогромадськийбудинок, якщонепередбаченозастосуванняшумо­захиснихзаходів

20,0

19,8

Нежитловийбудинокабовуличнаогорожа

2,8

2,6

Стінатунелю, підпірноїстінки, опоримостаабошляхопроводу, порученьмоста, опораконтактноїмережі, якарозташованапозаколіями, шумозахиснийекран заввишкибільшеніж0,8 м, трамвайнаогорожа, стовп, парапетвиходуабо(та) сходипідземноготанадземногопішохідногопереходу, станційніспорудитрам­вая(довсіхзазначенихоб'єктівнеповиннобутидоступупішоходів)

2,3

2,1

Тротуар, проїзначастина(зовнішняграньбортовогокаменячибровка) завід­сутностірозділювальноїсмугичисмугипосадочногомайданчика, опориос­вітленняабоконтактноїмережінатериторіїдепо, майстерень(заводів), що розташованіпозаміжколійнимпростором; прорізв'їзнихворітнатериторіюабо увиробничеприміщеннядепо; навіспосадочнихмайданчиків; дорожнійзнак; світлофор, якийвстановленийнависотібільшеніж2,5 м

1,9

1,7

Чагарник, окреморозташованіспорудинашвидкіснихлініяхтрамвая, суцільні шумозахисніекрани(зазначеніоб'єктиповиннімативисотунебільшеніж0,8 м відголовирейкитанематидоступупішоходів)

1,5

1,3

Краймайданчикадляпосадкипасажирівзісторонитрамвайноговагона

1,35

1,15

Станційніспорудитрамваянакінцевійстанції

4,4

4,2

Примітка. Накривихділянкахколіїмінімальнівідстанівідосіколіїдобудинків, споруднеобхідно збільшуватинавеличинувиносуабозвисувагона. Дляліній, щореконструюютьабомодернізують, відстаньвідосіколіїдожитловихігромадськихбудівель можназменшуватизадомовленістюзмісцевимирадами.

Таблиця6.4 - Розміривметрахзвису тавиносукузовавагонапідчасрухунакривійділянціколії

 

Радіус кривої ділянки колії

Збільшеннязвису серединикузова вагоназвнутрішньої стороникривої ділянкиколії, не менше

Відстаньвідосі кривоїдосередини бічноїсторонивагона звнутрішньоїсторони кривоїділянкиколії

Збільшеннявиносу кута(елемента) вагона ззовнішньоїсторони кривоїділянкиколії, неменше

Відстаньвідосі кривоїдокута (елемента) кузова вагоназзовнішньої стороникривоїділян­киколії, неменше

20

0,355

1,655

0,54

1,84

25

0,283

1,583

0,38

1,68

ЗО

0,235

1,535

0,27

1,573

40

0,176

1,476

0,2

1,501

50

0,141

1,441

0,16

1,463

60

0,117

1,417

0,14

1,437

75

0,094

1,394

0,11

1,410

100

0,070

1,370

0,08

1,382

150

0,047

1,147

0,06

1,358

300

0,024

1,324

0,03

1,328

Примітка1. Значеннязвису тавиносунаданідлявагона, повністюрозташованогонакривійділянціколії. Примітка2. Якщорадіускривоївідрізняєтьсявіднаданоговтаблиці, значеннявиносучизвисутреба визначатиінтерполяцією.

12


ДБН В.2.3-18:2007

 • Горизонтальнівідстанівідосіколіїдопідземнихкомунікацій- згіднозДБН360.
 • Верхтрубичизахисногокожухапідземноготрубопроводу, якийперехрещуєтьсязтрам-­
  вайноюколією, розташовуютьнаглибинінеменшеніж1 мвідрівняголовкирейки.
 • Кутперехрещенняпідземнихінженернихмережізтрамвайнимиколіямипогоджуютьіз
  власникамицихмереж.
 • ІнженернімережіпідтрамвайнимиколіямитребапрокладатизгіднозДБН360.

 

 • Перехрещеннятрамвайнихколійізпідземнимиінженернимимережамитребавиконувати
  навідстанінеменшеніж3 мвідстрілок, хрестовин, перехрещеньімісцьприєднаннякабелів, що
  відсмоктуютьструм.
 • Відстаньвідрівняголовкирейкидонизуконструкціїпрольотумоста, шляхопроводута
  естакадиповиннабутинеменшеніж5,0 м. Дляіснуючихспорудцювідстаньможназменшитидо
  4,6 м.

6.3 Планіпоздовжнійпрофіль

6.3.1. Криваділянкаколіївпланіповиннаматирадіусивідповіднодотаблиці6.5. Таблиця6.5 - Радіусикривизни

 

 

Розташуванняколії

Радіусикривизнинеменше, м

занормальних умов

заутруднених умов

Наперегонахшвидкісноїлініїтрамвая

400

200

Наперегонахзвичайноїлініїтрамвая

50

25

Нарозворотнихкільцях, петлях, вузлах, службовихколіях, такожна коліях, розташованихнатериторіїдепойремонтнихмайстерень (заводів)

25

20

 • Увипадкурозміщеннятрамвайнихколійумежахземляногополотнаавтомобільноїдороги
  кривуділянкуколіїтребапроектуватизрадіусом, прийнятимдлякривоїділянкиавтомобільноїдороги,
  утомучислійувипадку, коливінперевищує2000 м.
 • Можназбільшуватирадіускривоїділянкитрамвайноїколії, радіусякоїбільшеніж2000 мза
  малихкутівповоротудлязабезпеченнямінімальноїдопустимоїдовжиникривої. Довжинакругової
  кривоїповиннабутинеменшеніж10 м.
  • Крокзмінивеличинрадіусакривоїупланітребаприймати:

 

 • до35 м....................................................................... через1 м;
 • від35 мдо100 м........................................................ через5 м;
 • від100 мдо200 м...................................................... через10 м;
 • від200 мдо1000 м.................................................... через50 м;

- понад1000 м........................................................... через100 м.

Длявузлівістрілочнихпереводівможнадопускативідступвіднаведенихзначенькратності радіусів.

6.3.5Перехідвідпрямихдокривихділянокколіїтребавиконуватиіззастосуваннямперехідних
кривих, радіуситадовжинуякихтребаприймативідповіднодотаблиць6.6, 6.7.

Можнанепередбачатиперехідноїкривоїнарозворотнихкільцях, вузлахіколіях, розташованихна територіїдепочиремонтноїмайстерні(заводу), атакожвутрудненихумовах.

13


ДБНВ.2.3-18:2007

 

 

 

Таблиця6.6  - Довжинаперехіднихкривихділянокколії дляшвидкісноїлініїтрамвая

Радіус кругової кривої, м

Швидкістьрухутрамвайнихпотягів(вагонів), км/год

80-76

75-71

70-66

65-61

60-56

55-51

50-46

45-41

Довжинаперехіднихкривих, м, неменше

1000

40

ЗО

ЗО

25

20

-

-

-

800

50

40

35

ЗО

25

20

-

-

600

-

50

45

40

ЗО

25

-

-

500

-

60

55

45

35

ЗО

-

-

400

-

-

-

50

45

35

ЗО

-

350

-

-

-

50

50

40

зо

-

300

-

-

-

-

50

45

35

-

250

-

-

-

-

-

-

40

35

200

-

-

-

-

-

-

50

40

Таблиця6.7 - Довжинаперехіднихкривихдлязвичайноїлініїтрамвая

 

 

 

 

Радіус кругової кривої, м

Швидкістьрухутрамвайнихвагонів(потягів), км/год

насуміщеномуполотні

навідокремленомутавласномуполотні

24-21

20-15

24-21

20-15

Довжинаперехіднихкривих, м, неменше

100

9

-

18

-

75

9

8

18

14

50

9

8

18

14

ЗО

-

8

-

14

20

-

7

-

-

6.3.6Требапередбачатипрямувставку:

а) міжпочатковимиточкамиперехідноїкривої, атакожукруговихкривих, спрямованихурізні боки, якамаєдовжинунеменше, м:

 • швидкісналінія........................................................ 15;
 • звичайналінія.......................................................... 10;
 • вутрудненихумовах............................................... 7;

в) підчасукладанняодновістряковихстрілокукривих, спрямованихводинбік, неменщеніж4 м.

6.3.7Величинапоздовжньогоухилулініїтрамваянапрямихділянкахнеповиннаперевищувати
для:

 • швидкісноїлініїнаперегоні, підходідомоста, шляхопроводу, естакади................ 60 %о;
 • звичайноїтрамвайноїлінії....................................................................................... 80 %о;
 • відстійноїколіїкінцевогопункту, депо, ремонтноїмайстерні, заводу...................... 2,5%о;
 • облаштуваннятупика, якийвловлюєвагон, під'їзноїтавиїзноїколійдепо,

ремонтноїмайстерні, заводу.................................................................................. 30 %о.

Протяжністьухилівнеповиннаперевищувати:

 • 700мдляухилу 30%о;
 • 500 мдляухилу  40 %о;
 • 350мдляухилу  50 %о;;
 • 250 мдляухилу60 %.

Наухилахбільшеніж30%отребапередбачатизаходищодозабезпеченнябезпекируху, якщоїх протяжністьперевищуєвищезазначену.

14


ДБН В.2.3-1В:2007

6.3.8  Длякривихділянокколіїграничнодопустимийпоздовжнійухил, прийнятийдляпрямих
ділянок, требазменшуватинавеличину, еквівалентнудодатковомуопорурухувідкривоїi%о, яку
розраховуютьзаформулою:

i= 500/R.                                                                         (6.1)

деR- радіускривої, м.

6.3.9  Поздовжнійпрофіль, якправило, требапроектуватиелементами, щомаютьдовжинуне
меншеніжгабаритнадовжинапотяга, аувузлах- неменшеніжбазавагона.

6.3.10  Суміжніпрямолінійніелементипоздовжньогопрофілютрамвайнихколій, розташованих
навласномуполотні, залгебраїчноюрізницеюзначеньухилів, щосполучаються, більшеніж7 %о
длязвичайнихлінійібільшеніж5 %о дляшвидкіснихліній, требасполучативертикальнимикривими
зрадіусомнеменше500 м.

Суміжніпрямолінійніелементипоздовжньогопрофілютрамвайнихколій, розташованихна одномурівнізпроїзноючастиноювулицьчинавідокремленомуполотні, требасполучатизгідноз ДВНВ.2.3-5.

Міжвертикальнимикривими, спрямованимиврізнібоки, требапередбачатипрямівставки завдовжкинеменшеніжбазатрамвайноговагона.

Міжвертикальнимикривими, спрямованимиводинбік, прямихвставокможнанепередба­чати.

6.3.11  Вертикальнікривітребапроектуватипозамежамиперехіднихкривих, атакожпозапро­
льотамимостів, шляхопроводівіестакадзбезбаластовоюпроїзноючастиною. Точкипереломів
поздовжньогопрофілютребапередбачативідкінцівпрольотівмостів, шляхопроводівіестакадз
безбаластовоюпроїзноючастиноюнавідстанінеменшеніжвеличинитангенсавертикальноїкривої.

 • Відстаньвідворітдлявиїздузвиробничогокорпусудопочаткукриволінійноїділянки
  повиннабутинеменшеніждовжиначотиривісноговагона.
 • Переломипоздовжньогопрофілювмежахстрілочнихпереводівіперехрещеньзаборо-­
  нені.
 • Стрілочніпереводитаперехрещеннятребарозташовуватизамежамивертикальнихкри-­
  вихнаділянкахзухиламинебільше, %о:

 

 • 40 - длястрілочнихпереводів;
 • 10 - дляокреморозташованихперехрещень.

6.3.15  Рейкинапрямихділянкахколіїтребарозташовувати:

 • наодномурівнідляколій, щонемаютьдорожньогопокриття, атакожумежахстрілочних
  переводівіперехрещень, намостах, шляхопроводах, естакадахівтунелях;
 • зпоперечнимухилом7 %оубікводовідвіднихпристроївдляколій, щомаютьдорожнєпокриття;
 • зпоперечнимухиломнебільшеніж7 %оуразіпересіченняколійтанапереїздах.

Увипадкурозміщеннякривихділянокколіїнаперехрестяхвулиць(доріг) головкизовнішньої рейкивнутрішньоїкривоїівнутрішньоїрейкизовнішньоїкривоїможнапроектувативодномурівнічиз узвишшям, щовідповідаєзагальномуухилупоперечногопрофілюдороги, якаперетинається.

6.3.16  Длякривихділянокколіївеличинаузвишшяголовкизовнішньоїрейкинадголовкою
внутрішньої- відповіднодотаблиць6.8, 6.9.

Таблиця6.8 - Узвишшяголовкизовнішньоїрейки

 

Коліязшириною1524 мм

Коліязшириною1000 мм

радіускривої, м

узвишшярейки, мм

радіускривої, м

узвишшярейки, мм

До100

70

До40

40

Від101 до200

50

Від41 до150

30

Від201 до500

40

Від151 до500

20

Від501 до1000

30

 

 

Від1001 до1250

20

 

 

15


ДБНВ.2.3-18:2007

Таблиця6.9 - Узвишшяголовкизовнішньоїрейкидляважкихумовруху

 

 

Радіускривої, м

Узвишшязовнішньоїрейкиуважкихумовахрухупотягів(вагонів) прирозташуванніколій, мм

водномурівніспроїзноючастиною

відокремленечивласнеполотно

До50

100

150

Від50 до100

80

120

Від100 до250

60

90

Від250 до500

40

40

Від500 до1000

30

30

Від1000 до1250

20

20

 • Узвишшяголовкизовнішньоїрейкинакривихділянкахколії, розташованихнапроїзній
  частинівулиць, напереїздахінамайданчикахздорожнімпокриттям, можназменшитина50 %
  дляколії1524 ммта25 % - дляколії1000 мм.
 • Відвідузвишшязовнішньоїрейкитребавиконуватинадовжиніперехідноїкривої, азаїї
  відсутності- напрямійділянці, щопримикаєдокруговоїкривої. Ухилвідводуузвишшязовнішньої
  рейкиповиненбутинебільше5 %одляшвидкіснихлінійтрамваятанебільше7 %о- длязвичай­
  нихлінійтрамвая.

6.4 Перехрещення, примиканнятароз'їзди

6.4.1  Перехрещеннятрамвайнихколійтребапроектувативрізнихрівняхдля:

 • швидкіснихлінійтрамваязміськимидорогамитавулицями, наземнимилініямиметрополітену,
  пішохіднимипотоками, атакожзіншимитрамвайнимилінями;
 • будь-якихтрамвайнихлінійіззалізницямитаїхзовнішнімийвнутрішнімипід'їзнимиелек-­
  трифікованимиколіями.

6.4.2  Перехрещеннятрамвайнихколійзвичайноготрамваяможнапроектувативодномурівні,
якщо:

 • дорогиневідносятьсядоІ, II, IIIкатегорій, вулиціневідносятьсядокатегоріймагістральних
  вулицьзагальноміськогозначеннятамагістральнихдоріг, прицьомукутперехрещеннятребапо­
  годитизорганізацією, якійпідпорядкованадорога;
 • внутрішняпід'їзнаколіяпромисловогопідприємстванеелектрифікована, тодівпроектітре­
  базазначитизаходидлязабезпеченнябезпекирухутапередбачативідповіднусигналізаціюй
  огороджувальніпристрої. Умісціперехрещеннятребазабезпечитивзаємнувидимість. Кутпере­
  хрещенняповиненбутинеменшеніж45°.

6.4.3  Окреморозташованіперехрещеннятрамвайнихколійтребапроектуватинапрямихділян-­
кахпідкутомнеменше45°, авутрудненихумовах- 20°.

6.4.4  Міжстикамирамнихрейокдвохстрілочнихпереводів, спрямованихурізнібоки, треба
передбачатипрямувставкузавдовжкинеменше, м:

 • наколіяхшвидкіснихліній......................................... 15;
 • наколіяхзвичайнихліній.......................................... 10;
 • вутрудненихумовах................................................. 7.

6.4.5  Відстаньміжроз'їздаминаодноколійнихлініяхтребавизначатирозрахунком. Роз'їзди, як
правило, требасуміщатиззупиннимипунктами.

Кориснудовжинуколійроз'їздівтребавизначатизалежновідчислатадовжинитрамвайних вагонів, якіповиннібутиодночасноприйнятінароз'їзнуколію, зурахуваннямвідстаніміжвагонами, якутребаприйнятинеменшеніж2 м.

6.4.6  Натрамвайнихлініяхтребапередбачатикільця(петлі) длярозворотувагонів.

Привикористаннівагонівіздвостороннімрозташуваннямдверейтребапередбачатистрілочні переводидляпереїздунаколіюпротилежногонапрямкуруху.

Відстаньміжкільцямитастрілочнимипереводамизазначаютьутехнічномузавданнінапро­ектування.

16


ДБНВ.2.3-18:2007

6.5 Землянеполотнотаводовідведення

6.5.1   Землянеполотнотрамвайнихколійтребапроектуватиувигляді:

 • котлованудлязаглибленогобаластовогошару, якщоколіябудерозташованаводномурівніз
  проїзноючастиноючинавідокремленомуполотні;
 • насипучивиїмки, якщоколіябудерозташовананавласномуполотнізвідкритимбаластовим
  шаром.

6.5.2Ширинукотловануземляногополотнатребавизначатизаформулою:

                                                                     (6.2)

де   Lt   - зазорміжторцямишпалиістінкоюкотловану(Lt= 0,15 м);

       Lsh- довжинашпали, м;

Lo- відстаньміжосямиколій(длядвоколійнихліній- згіднозтаблицями6.2, 6.3; дляодноколійнихліній- Lo= 0), м.

6.5.3  Ширинуземляногополотнадвоколійнихтрамвайнихлінійнапрямихділянкахперегонів
требаприймативідповіднодотаблиці6.10, авласного- відповіднодотаблиці6.11. Уразірозта­-
шуваннявміжколійномупросторіопориогорожівідстані, зазначенівтаблицях6.10, 6.11, треба
збільшувативідповіднодо6.5.2.

Таблиця6.10 - Ширинасуміщеноготавідокремленогоземляногополотнанапрямихділянках трамвайноїколії

 

 

Характеристикаполотна

Шириназемляногополотна дляшириниколії, м

1524 мм

1000 мм

Лініїтрамвая, якірозташованінасуміщеномуполонізавідсутності опорконтактноїмережівміжколійномупросторі

7,0

6,6

Лініїтрамвая, якірозташованінавідокремленомуполотні

     8,4

8,0

Звичайнілініїтрамваязурахуваннямулаштуванняпосадочнихмай­данчиківіогорож

10,5

10,1

Швидкіснілініїтрамваязурахуваннямулаштуванняпосадочних майданчиківіогорож

     14,0

13,6

Одноколійнілініїтрамвая

   3,8

3,4

Таблиця6.11 - Ширинавласногоземляногополотнанапрямихділянкахтрамвайноїколії

 

 

Видземляного полотна

Коліязавширшки1524 мм

Коліязавширшки1000 мм

грунтиглинистіі недренажні, дрібні іпилуватіпіски

грунтискельні великоуламкові ідренованіпіщані

грунтиглинисті інедренажні, дрібні іпилуватіпіски

грунтискельні великоуламкові ідренованіпіщані

Одноколійне

5,5

5,0

5,1

4,6

Двоколійне привідстані міжосями колій, мм:

 

 

 

 

3200

8,8

8,2

8,4

7,8

3700

9,3

8,7

8,9

8,3

4100

9,7

9,1

9,3

8,7

Примітка. Вмісцяхрозташуванняпосадочнихплощадокйогорожширинуземляногополотнатреба відповіднозбільшити.

6.5.4 Поперечнийпрофільтрамвайноїколіїповинензабезпечувативідведенняводизтрам­вайногополотнавобидвабокивідколій, длячоговнутрішнярейкаповиннана10 ммбутивищеніж зовнішня. Можнавиконуватиухилтрамвайногополотнавбікодносторонньогопоперечногоухилу проїзноїчастинивулиці, прицьомурізницяміжрівнямиголовокрейокповиннабутинебільшеніж 10 мм.

17


ДБНВ.2.3-18:2007

6.5.5  Поперечнийобрисверхуземляногополотнапривикористаннінедренажногогрунтутреба
проектувати увиглядітрикутниказосновою, якадорівнюєшириніземляногополотназухиломвід
30%одо40 %о, спрямованимубікводовідвіднихпристроїв.

Примітка. Уразівикористаннядренажногогрунтуверхземляногополотнатребапроектуватигори­зонтальним.

 • Поперечнийухилднакотлованувнедренажнихгрунтахповиненбутивід20 %одо30%ота
  бутиспрямованимубікдренажу. Удренажнихгрунтахднокотлованутребапроектуватигоризон-­
  тальним.
 • Відведенняводизосновиколії, розташованоїнавідокремленомуполотнічиводномурівні
  зпроїзноючастиною, принедренажнихгрунтахтребапроектуватизколійнимидренажамимілкого
  закладення, розташованиминакраюкотловануабопоосітрамвайногополотна, зпоздовжнімухилом
  неменшеніж5 %о.

Занаявностіпоздовжніхухилівпонад30%озамістьпоздовжніхдренажівтребапроектувати поперечнізвідстаннюміжниминебільшеніж50 м.

 • Оглядовідренажніколодязітребапроектуватинавідстані50 м, утомучисліумісцях
  переломупоздовжньогопрофілю, змінинапрямкучидіаметратруби.
 • Випусканняводиздренажнихколодязівуміськуводостічнумережутребапроектуватичерез
  кожні200 м, авнизькихмісцяхтамісцяхпереломупоздовжньогопрофілю- задопомогоютруб
  діаметромнеменшеніж200 мм.

 

 • Відведенняводиізколійнихістрілочнихводоприймальнихкоробоктребавиконувати
  трубамидіаметромнеменшеніж150 мм.
 • Завідсутностіводостічноїмережідопускаєтьсяпроектувативипускводивпониженімісця
  рельєфу, атакожуводозбірніколодязі.
 • Відведенняповерхневихводвідколій, розташованихнавласномуполотні, требавико-­
  нуватикюветами, водовідвіднимиканавамитапоперечнимилотками.

Уразіпроектуванняодноколійної(уперспективідвоколійної) трамвайноїлініїводовідвідніприс­троїнеобхіднорозташовуватизурахуваннямрозміщенняземляногополотнадругоїколії.

6.5.13Дорожнєпокриттятребазастосовуватидлятрамвайнихколій, якщовонирозташованіна:

 • суміщеномуполотні;
 • відокремленомутавласномуполотнізпіщанимбаластом, якщотрамвайнаколіябудероз­
  ташованаумежахжитловоїзабудови, атакожнапоздовжньомуухилі, щонеперевищує50 %о;
 • відокремленомутавласномуполотнізщебеневимбаластомумежахзупиннихпунктів, атакож
  увипадках, якщопокриттянеобхіднезасанітарно-гігієнічнимивимогами;
  • територіїдепо, ремонтнихмайстерень(заводів).

6.5.14Длядорожньогопокриттязалежновідмісцярозташуванняколіїтребазастосовувати:

 • плитизалізобетоннізхарактеристикамизгіднозГОСТ19231.0 таГОСТ19231.1;
 • бруківкуабомозаїчнепокриття;
 • асфальтобетон.

 

 • Неможназастосовуватидорожнєпокриттяіззалізобетоннихплитіасфальтобетонуна
  ділянкахзважкимиумовамирухувагонів[7].
 • Основудорожньогопокриттятрамвайноїколії, якевиконаноіззалізобетоннихплит, бру-­
  ківкиабомозаїкитребапроектуватиізтакихматеріалів:

 

 • щебенюмілкихфракційдляперегонів;
 • пісногочисухогобетонудляпереїздівіспецчастин.

 

 • Дорожнєпокриттятрамвайноїколіїнасуміщеномуполотніабонапереїздахвідокре-­
  мленогочивласноготрамвайногополотнаповиннобутирозрахованонамаксимальненавантаження,
  якеприпадаєнавісьдорожньоготранспортногозасобу, визначенуправиламидорожньогоруху[10].
 • Уразіпроектуваннядорожньогопокриттяізасфальтобетонунавколорейоктребазас-­
  тосовуватизалізобетонні, гумовіабоіншівкладиші.
 • Дорожнєпокриттязбетоннимифігурнимиелементамитребапередбачатинапішохідних
  переходахіпосадочнихмайданчикахуразі, колитрамвайнаколіярозташовананавідокремленомута
  власномуполотні. Такедорожнєпокриттяповиннобутиокантованебортовимкаменем.

6.5.20  Всішвивдорожньомупокриттітрамвайноїколіїмаютьбутизаповненілитимасфальто-­
бетономчибітумноюмастикою.

18


ДБНВ.2.3-18:2007

6.6 Верхнябудоваколії

 • ДлятрамвайнихколійтребазастосовуватирейкитипуТ62. Дляшвидкіснихлінійможна
  застосовуватизалізничнірейкитипуР65. РейкитипуР65 - згіднозДСТУ4344.
 • Ширинанормальноїколіїповиннабути:

 

 • 1524 - ммнапрямихділянкахтакривихрадіусомбільшеніж75 мтанаспецчастинах;
 • від1524 ммдо1526 мм- длярадіусівкривихменшеніж25 мпризастосуваннітрамвайних
  рейок;
 • 1532 ммдлярадіусівкривихвід20 мдо75 м- призастосуваннізалізничнихрейоктадля
  рідіусівкривихвід25 мдо75 м- призастосуваннітрамвайнихрейок.

6.6.3Ширинавузькоїколіїповиннабути:

 • 1000 мм- напрямихтакривихділянкахрадіусомбільшеніж75 мтанаспецчастинах;
 • 1006 мм- длярадіусівкривихменшеніж75 м.

 

 • Перехіддозбільшеноїшириниколіїтребавиконуватинадовжиніперехідноїкривої. За
  відсутностіперехідноїкривоїрозширенняколіїтребапроектуватинапрямійділянці, щопримикаєдо
  круговоїкривої. Розширенняколіїнеповинноперевищувати1 ммна1 мдовжиниколії.
 • Трамвайнаколіяповиннабутибезстиковою.

Довжиназвареноїділянкирейокможебутиобмеженанаявністювузловихпристроїв, дефор­маційнихшвівнаштучнихспорудах.

Звареніділянкирейоктребарозділятитемпературнимикомпенсаторамиабозрівняльними рейками, якірозташовуютьвмісцяхзпониженоюшвидкістюруху(зупинки, передкривимита спецчастинамитощо).

Границізваренихділянокрейок, щоукладаютьнамостах, шляхопроводахіестакадах, необхідно призначатизурахуваннямрозташуваннядеформаційнихшвів.

6.6.6  Рейкиколіїздорожнімпокриттямтребаскріпитипоперечнимиколійнимитягами, які
необхідновстановлюватинавідстані:

 • 2,5 м- напрямихікривихділянкахрадіусомбільшеніж200 м;
 • 2,2 м- накривихділянкахрадіусомвід75 мдо200 м;
 • 1,55 м- накривихділянкахрадіусомменшеніж75 м.

Колійнітягинавідкритихколіяхтребавстановлюватинакривихділянкахколіїзрадіусомдо200 м.

Можназмінювативідстаньміжтягами, якщоколіяпокритазбірнимизалізобетоннимиплитами. Цявідстаньповиннабутикратнарозміруплит.

Колійнітягиневстановлюютьнаколіяхіззалізобетоннимиабодерев'янимишпаламизпруж­нимиабоклемно-болтовимискріпленнями.

 • Колійнітягитребавстановлюватитак, щобвонинеперешкоджалироботіпідбивочно-
  виправнихмашинтамеханізмів, зашивцітарозшивціколіїйрозташовувалисьузазорахміжпли­
  тамипокриттяколії.
 • Протиугонитребапроектуватинаколіяхбездорожньогопокриттязкостильнимабошуруп­
  нимскріпленням, якщоколіїрозташованіна:

 

 • спускахзухиломбільшеніж2 0%отазавдовжкибільшеніж200 м;
 • підходахдомостівішляхопроводівнезалежновідпоздовжньогопрофілюіплануколії;
 • іншихділянках, деможливийугонрейок.
  Кількістьпротиугонівтребавизначатирозрахунком.

Примітка. Протиугониневстановлюютьнаколіях, щомаютьпружиннеабоклемно-болтовескріплення.

6.6.9  Длятрамвайноїколії, якарозташовананавласномуабовідокремленомуполотнізбоку
відпроїзноїчастинипривисотінасипубільшеніж2 м, требаустановлюватиохороннурейкуабо
охороннийкутникнакривихділянкахколії, якарозташовананаспускузухиломбільшеніж50 %оімає
радіускривизнименшеніж200 м.

Охороннурейкуабоохороннийкутниктребарозташовуватизізовнішньоїсторониколіїнавід­стані220 ммвідносноголовкирейкипаралельнознею. Вониповиннівиходитизамежінасипу заввишкибільшеніж2 мнавідстаньнеменшеніж15 м.

Дляохороннихрейоктребазастосовуватитакіжсамірейки, щоідляколіїаборейкитипуР43, абоохороннийкутникзрозмірами160ммх100ммх12мм.

Стикиохороннихрейокабоохороннихкутниківтребазакріпитинакладкамиабозварити.

19


ДБНВ.2.3-18:2007

6.6.10Наколіях, щонемаютьдорожньогопокриття, збірністикитребавстановлюватизгідноз
розрахункаминавідстаняхнебільше:

 • від75 мдо100 м, якщоколіянезасипанабаластом;
 • від200 мдо250 м, якщоколіязасипанабаластомтанаявнітемпературнікомпенсатори.

6.6.11   Збірнірейковістикиповиннібутиз'єднаннінакладкамитазакріпленіболтамизпружин­
нимишайбами. Залежновідтипузастосованихрейокелементиїхскріпленняповиннівідповідати
вимогамтакихнормативнихдокументів:

 • накладки- ГОСТ4133, ГОСТ8193, ДСТУ3612, ГОСТ19128;
 • болти- ГОСТ799, ГОСТ11530;
  - гайки - ГОСТ11532;
 • шайбипружні- ГОСТ19115.

 

 • Електричнийопіррейковогоетиканеповиненперевишуватиопорурейкизавдовжки2,5 м.
  Дляпідвищенняелектропровідностізбірнихрейковихстиківтребаприварюватиелектроз'єднувачі,
  яківідповідаютьвимогамГОСТ9.602.
 • Електроз'єднувачістиківтаті, щоз'єднуютькабеліживленнязрейками, виготовляютьіз
  будь-якогодроту(пластини), щомаєплощуперерізу, еквівалентнуплощі70 мм2з'єднанняізміді.
  Площаповерхніконтактувмісціприварюванняповинабутинеменшеніж500 мм2.
 • Електричніміжрейковітаміжколійніз'єднаннявиготовляютьізбудь-якогодроту(плас-­
  тини), щомаєплощуперерізу, еквівалентнуплощі35 мм2з'єднаннязміді. Площаповерхніконтакту
  вмісціприварюванняповиннабутинеменшеніж250 мм2. Ціз'єднаннятребавстановлювативтаких
  місцях:

 

 • міжобомарейкамиколіїнавідстані150 м;
 • міжколіямитарейкамикожноїколіїнавідстані300 м;

-  зобохбоківзбірнихстрілок, хрестовинтаперехрещень, атакожвмісцяхпідключеннямінусових
кабелів.

Умісцяхпід'єднаниймінусовихкабелівтребавстановитиздвоєніміжрейковітаміж колійні- з'єднання.

Приєднаннякабельногонаконечникадошийкирейкитребавиконуватиболтовимз'єднаннямабо зварюванням.

6.6.15Длявузькоїташирокоїколіїтребазастосовуватизалізобетонніабодерев'янішпали. Шпали
повиннівідповідативимогамтакихнормативнихдокументів:

 • технічнимумовамзаводу-виробниканатрамвайнізалізобетоннішпалитазалізобетоннішпали
  длявузькоїколії;
  • ГОСТ10629 Залізничнішпалидляколії1524 мм;
  • ГОСТ8993 Дерев'янішпалидлявузькоїколії.

6.6.16Кількістьшпалдляколійтребаприйматитакою:

-  1680 шт./кмдляшвидкісноготрамваянапрямихікривихділянкахрадіусомбільшеніж1200 м
тадлялінійзвичайноготрамвая;

 • 1840 шт./кмдляшвидкісноготрамваянакривихділянкахрадіусомменшеніж1200 м, атакож
  умісцяхулаштуванняпереїздучерезтрамвайнуколіюдорожніхтранспортнихзасобів;
  • 1520 шт./кмдляколій, щорозташованінатериторіїдепо;
  • 1440 шт./кмдляслужбовихколійтаремонтнихмайстерень(заводів).

Умежахстрілочнихпереводівіперехрещеньчислоперевіднихбрусів(шпал) слідприйматиза типовимиепюрами[3, 8].

 • Залізобетоннітадерев'янішпалитребаукладатинабаластовийшар. Підбаластовим
  шаромможназастосовуватизбірнізалізобетонніконструкціїчимонолітнібетонніплити.
 • Безбаластовіблочнітамонолітнізалізобетонніконструкціїможназастосовуватинамостах,
  естакадахішляхопроводах, дорогахзагальногокористування, атакожутунелях.

Забороненозастосовувативосновіколіїзбірнізалізобетонніібетоннімонолітніконструкціїна ухилах, якщовонибільшеніж:

 • 60 %опризастосуванніщебеневогобаласту;
 • 40 %опризастосуваннігравійноготапіщаногобаластів.

20


ДБНВ.2.3-18:2007

 • Требазастосовуватитрамвайнізалізобетоннішпалидляколійнащебеневійосновібез
  дорожньогопокриттязрейкамитипуТ62, Р65, Р50, Р43 напрямихікривихділянкахзрадіусомбільше
  ніж35 м.
 • Можназастосовуватизалізничнізалізобетоннішпалидлятрамвайнихколійнащебене-­
  війосновібездорожньогопокриттязрейкамитипуР65 іР50 напрямихікривихділянкахрадіусом
  більшеніж200 м.
 • Рейкитрамвайногоабозалізничноготипутребаукладатизпідкладкамийпришивати
  неменшеніжшістьмакостилями(шурупами) додерев'янихшпалабоспеціальнимирейковими
  скріпленнямидозалізобетоннихшпал. Елементикріпленнярейкидошпалитапідкладкиповинні
  відповідативимогамтакихнормативнихдокументів:

 

 • шурупиколійні- згіднозГОСТ809;
 • болти- згіднозГОСТ16016, ГОСТ16017;
 • шайби- згіднозГОСТ21797;
 • гайки- згіднозГОСТ16018;
 • костилі- згіднозГОСТ5812;
 • підкладки- згіднозДСТУ3800, ГОСТ3280, ГОСТ8142, ГОСТ8194, ГОСТ12135.

6.6.22  Длярейок, щоукладаютьсяназалізобетоннихшпалахчиіншихзалізобетоннихконструкт-­
ціях, требазастосовуватипружніпрокладки, яківідповідаютьтехнічнимумовамзаводу-виробника
(нормальноїчипідвищеноїеластичності) іпружніелементипроміжнихрейковихскріплень.

Уроздільнихконструкціяхскріпленьпружніпрокладкиповиннібутиукладеніміжпідошвоюрейки тапідкладкою, атакожміжпідкладкоюташпалою; унероздільнихконструкціях - міжпідошвоюрейки ташпалою. Пружнепроміжнескріпленнярейкидопідкладкичишпалиповинноздійснюватися пружинноючижорсткоюклемою.

Призастосуванніжорсткоїклемитребавикористовуватидвовитковушайбу, щовідповідаєви­могамГОСТ21797.

6.6.23Якбаласттребавикористовувати:

 -щебіньізприродногокаменю, звалунівігальки, якийвідповідаєвимогамГОСТ7392;

 • гравійкар'єрний, якийвідповідаєвимогамГОСТ7394;
 • пісок, якийвідповідаєвимогамГОСТ8736.

Допускаєтьсязастосовуватищебіньізприродногокаменюдлябудівельнихробіт, якийвідповідає вимогамГОСТ8267, щебіньзметалургійнихшлаків, відходівдробильно-сортувальнихустановок, а такожіншихмісцевихматеріалів, яківідповідаютьвимогамдержавнихстандартівнабаласт.

6.6.24Мінімальнутовщинушарубаластувущільненомустаніпідшпалоюнапрямихділянках
коліїтребаприймативідповіднодотаблиці6.12.

Таблиця6.12 - Товщинашарубаластувущільненомустані, см, неменше

 

 

 

 

Видитрамвайноїлінії

Грунтидлявлаштуванняземляногополотна

глинистіінедренажні, дрібні тапилуватіпіски

скельні, велико-уламковіідренуючі піщанідлявсіх видівбаласту

щебеневийчи азбестовийбаласт

іншівиди баласту

Швидкісна

25(10)

40

25

Звичайна

20(10)

30

20

Унапівжорсткихконструкціяхзпідбаластовою залізобетонною(бетонною) плитою

10

 

15

Службові, атакожті, щорозташованінатери­торіїдепотаремонтнихмайстерень(заводів)

-

І 15(10)

15(10)

Примітка1. Удужкахзазначенатовщинапідстильногошарузпіску, металевогошлаку, піщано-гравійної

сумішічимушлі.

Примітка2. Товщинашарупіску, щопідстеляютьпідзалізобетоннуплиту, - від5 до10 см.

 

21


ДБНВ.2.3-18:2007

 • Накривихділянкахбаластовупризмутребапроектуватизурахуваннямузвишшязовнішньої
  рейкизаумовзбереженняпідвнутрішньоюрейкоютовщинибаласту, якавстановленадляпрямих
  ділянок.
 • Укосибаластовоїпризмидляколій, розташованихнавласномуполотні, требапроектувати
  зухилом1:1,5 длявсіхвидівбаластовихматеріаліві1:2 - дляпідстильногошару.

Ширинаплечабаластовоїпризми(відторцяшпалидобровкипризми) повиннаскладати0,25 м, а накривихділянкахколійрадіусомменшеніж600 міззовнішньоїсторони- 0,35 м. Верхняплощина баластовоїпризмидляколійбездорожньогопокриттяповиннабутина0,03 мнижчевідверхньої постелідерев'янихшпалібутиводномурівнізверхомсередньоїчастинизалізобетоннихшпал.

6.7 Спеціальнічастини

6.7.1 Загальнівимоги

6.7.1.1   Спецчастинитрамвайноїколіїтребавстановлюватинаперевіднихбрусахчи, яквиняток,
надерев'янихшпалах, щоукладаютьнащебеневийбаласт. Перевіднібруси- згіднозГОСТ8816,
ГОСТ8992.

Увипадкурозташуванняспецчастиннапроїзнійчастинівулиціїхдоцільноукладатиназалізо­бетоннихплитахзнефіксованимположеннямпроміжнихкріпленьабонапідбаластовійзбірнійчи монолітнійзалізобетоннійплиті.

Длязниженнявібраціїтребаукладатигумовустрічкуміжпідошвоюрейкитаплитою; дошийки рейкизакріпитибоковігумовістрічковіпаси.

Стрілочніпереводиіперехрещеннявмісцяхпримиканнятребапереважнопроектуватипоза межамисмугрухубезрейковоготранспорту.

6.7.1.2Упроектахтрамвайнихколійтребазастосовуватилитістрілки, хрестовинитаперехре-­
щення.

Збірнічизбірно-зварністрілки, хрестовинитаперехрещенняможнапроектуватидляслужбових колійзмалоюінтенсивністюруху, атакождляколій, розташованихнатериторіїдепоіремонтних майстерень(заводів).

Температурнікомпенсаторитребапроектуватиізрейок, якізастосованівколії.

 • Стрілкитребазастосовуватизатиповимиепюрами[3], [8] зрадіусомкривизни50 м
  незалежновідрадіусаабомаркихрестовини. Длярозворотнихкілець, колійдепо, майстереньта
  заводівможназастосовуватистрілкизрадіусомкривизниЗОм. Перевагутребанадаватидво-
  вістряковимстрілкам.
 • Стрілочніпереводиповинніматиелектричнийурухомникпереводувістряківтадис-­
  танційнекерування, електропідігріваннятаводовідведення.
 • Стрілочнийперевідтребаобладнатиосвітленням, якезабезпечуєосвітленістьнеменше
  ніж20 лк.
 • Електрообладнаннятаелектрообігріванняелектрифікованихстрілокповинніматипод­-
  війнуізоляціювідноснозаземленихчастин.
 • Необхіднозабезпечувативідведенняводивідстрілочнихіколійнихводоприймальних
  коробок.
 • Металевішафи, корпуси, кожухитапультиелектрообладнаннястрілоктребавстанов-­
  люватизгіднозПравиламиулаштуванняелектроустановок[9].

6.7.2 Автоматизованістрілки, керованізвідділенняводіятрамвая

 • Переведеннястрілкиможевиконуватисьзадопомогоюпристроїв, якітребарозташувати
  наконтактномупроводі, абосистемоюрадіокерування. Поверненнястрілкивнормальнеположення
  требаздіснюватиавтоматично.
 • Пристроїдлякеруваннястрілками, щовстановленінаконтактномупроводі, неповинні
  порушуватимеханічноїйелектричноїміцностіелементівконтактноїмережі.
 • Неможнаперемикатисекційніізоляториконтактноїмережіпристроямиелектрифікованої
  стрілки. Розміщенняповітрянихконтактівіприєднанняколаживленнядоконтактноїмережітреба
  виконуватизодногобокувідсекційногоізолятора.

22


ДБНВ.2.3-18:2007

6.7.2.4Автоматичністрілки, якірозташованінаоборотнихкільцях, увузлахзвеликоючастотою
рухутрамвая, потрібнообладнатисистемоюавтоматичногоблокування, щоунеможливлюєпере-­
веденнястрілкипідвагоном, щорухаєтьсяпопереду.

 • Напідходахдоавтоматизованоїстрілки, щокеруєтьсяводієм, ізправоїсторониза
  напрямкомрухутрамваятребавстановитипокажчикзнаписом"АВТОМАТ-СТРІЛКА".
 • Складовічастиниавтоматизованихстрілок, розташованихнаопорахконтактноїмережі,
  стінахбудинківтаспеціальнихколонах, неповиннізаважатирухутранспортутапішоходівібути
  надійнозахищенівіднесанкціонованогодоступу.

6.7.3Автоматизованістрілки, керованізпостацентралізованогокерування

 • Розташуваннятаконструкціяцентралізованихпостівповиннізабезпечуватибезпеку
  особи, щокеруєстрілками, інезаважатирухутранспортутапішоходів.
 • Усіцентралізованокерованістрілкиповиннібутиобладнанісистемоюавтоматичного
  блокуванняісвітлофорноюсигналізацією, щоунеможливлюєпереведеннястрілокпідчасруху
  вагонів.
 • Постицентралізованогокеруваннястрілкамитребаобладнатипультамизісвітловою
  сигналізацією, щовідображаєположеннястрілокіроботусистемиблокування.

6.7.4Автоматизованіпрограмно-керованістрілки

 • Автоматизованіпрограмно-керованістрілкитребапереводитивнеобхіднеположення
  залежновідмаршрутутрамвайноговагона. Вониповиннібутиблокованимипідчасперебування
  вагонаабопотяганастрілці.
 • Навипадокможливихнесправностейпристроюпрограмногокеруваннятребапередба-­
  читисвітловусигналізаціюдляводіятрамвая.
 • Живленняскладовихчастинпрограмно-керованихстрілоктребазабезпечитивідкон-­
  тактногопроводуабовідвуличноїмережізмінногоструму.

6.8 Мости, шляхопроводи, естакадиітунелі

 • Мости, шляхопроводийестакадитребапроектуватизгіднозДБНВ.2.3-14. Тунельнуділянку
  швидкісноготрамваятребапроектуватизгіднозДБНВ.2.3-7.
 • Місцярозташуваннярейковихтемпературнихкомпенсаторівнамостах, шляхопроводахі
  естакадахтребапов'язуватизконструкцієюбудівліпрольотумоста.

Крайнірейковікомпенсаторирозташовуютьзаграницямистоянівмоста, шляхопроводунапе­рехіднійплитінавідстанінеменшеніж2,0 мвіддеформаційногошва.

Проміжнірейковітемпературнікомпенсаторитребазміщуватиздеформаційногошванасу­цільнуконструкціюбудівліпрольотувпередзанапрямкомруху.

 • Підземніділянкиувиглядідвоходноколійнихтунелівтребапроектувативразівиконання
  тунельнихробітзакритимспособом, адвоколійнітунелі- длявідкритогоспособу. Упроектітреба
  передбачатиможливістьподовженнятунелівірозвиткупідземнихстанцій, якщоцепередбачено
  генеральнимпланом.
 • Підземністанціїшвидкісноготрамваятребарозміщативтранспортнихвузлахіпоблизу
  основнихпасажироутворюючихпунктів. Входивстанціїтребасполучатизпідземнимипішохідними
  переходами.
 • Платформадляпосадкипасажирів, щорозташовананамосту, шляхопроводі, естакадіабо
  втунелі, повиннаматитакірозміри:

 

 • довжина- неменшеніждовжинавагоначипотяга;
 • ширина- неменшеніж3 м;
 • висотанадрівнемголовкирейки- (360±60) мм.

6.8.6  Требапередбачитивстановленняескалатораталіфта1наплатформуувипадках, якщо
загальнависотасходівмаєтакізначення:

 • від6 мдо7 мдляпідйомупасажирівнаплатформу;
 • більшеніж7 мдляпідйомутаспускупасажирів.

1 Ліфтпризначенийдляосібзобмеженоюздатністюдопересування.

23


ДБНВ.2.3-18:2007

6.8.7 Длялюдейзобмеженоюздатністюдопересуванняможнапроектуватиспеціальніпідйом­никиуразівідсутностіескалаторачиліфта.

6.9  Колійнеоблаштування

 • ОблаштуваннятрамвайнихколійтребавиконуватизурахуваннямвимогДБН360.
 • Обов'язковотребавстановлюватиогорожінаділянкахпідвищеноїнебезпекидляпішого-­
  дів: уміжколійномупросторі, назупиннихпунктах, урайонішкіл, дитячихустанов, великихмагази-­
  нів, ринків, підприємствгромадськогохарчуваннятауздовжшвидкіснихлінійтрамваяабоділянок
  швидкісногоруху.

Висотатакоїогорожіповиннабутивід0,8 мдо2,1 м, авідстаньвідосіколіїдоогорожі-відповіднодотабл.6.З.

 • Завідсутностіавтомобільноїдорогиуздовжтрамвайноїлініїможнапроектуватиодно-
  смуговийтехнологічнийпроїзддлятехнічногообслуговуваннятрамвайноїколіїтаконтактноїмережі,
  якщоцезазначеновтехнічномузавданнінапроектування.
 • Трамвайніколіївмежахзабудованоїтериторіїповиннібутиосвітлені. Нормиосвітлення-
  згіднозДБНВ.2.5-28.

6.9.5  Конструкціяогорожітрамвайноїколії- згіднозДСТУ2734, ДСТУ2735, ДСТУБ.2.3-12.
Можназастосовуватикомбінованіабозалізобетонніогорожі.

6.10  Окремівимогидотрамвайноїколіїзблочноюконструкцією

 • Трамвайнуколіюзблочноюконструкцією(далі- блочнаколія) требазастосовуватина
  суміщеномуполотнідорогизагальногокористування. Блочнуколіюнезастосовуютьнакривихді­-
  лянкахколії, якщоїхрадіускривизнименшеніж25 м, атакожвспецчастинах.
  • Підчаспроектуванняпоздовжньогопрофілюблочноїколіїтребавиконуватитаківимоги:

 

 • прямолінійніелементипрофілюколіїтапроїзноїчастинивулиць, щомаютьрізницювухилах
  до4 %о, необхідносполучатибезвертикальноїкривої, прицьомуточкупереломупоздовжнього
  профілюрозміщатинастикуплит;
 • прямолінійніелементипрофілюколіїтапроїзноїчастинивулиць, щомаютьрізницювухилах
  більшеніж4 %о, требасполучативертикальнимикривимизрадіусаминеменше500 м.
 • наділянкахколіїзухиламибільшеніж50 %онеобхіднопередбачатизаходидляутримування
  плитвідсповзання.

 

 • Уразіреконструкціїтількитрамвайнихколійземлянеполотноблочноїколії, якурозта­-
  шовуютьнасуміщеномуполотнідорогизагальногокористування, требавлаштовуватиувигляді
  одногоабодвохкотлованівзалежновідрозташуваннятрамвайнихколійнапроїзнійчастині. Увипадку
  розташуваннятрамвайнихколійбілябортовогокаменютребавлаштовуватидвасамостійнихкот­-
  ловани, априрозташуванніпоосіпроїзноїчастини- одинкотлован. Поперечніухилиднакотловану
  требаприймативідповіднодо6.5.6.
 • Уразіодночасногопроектуванняабореконструкціїпроїзноїчастинивулицітатрамвайних
  колійіззастосуваннямблочноїколіїтребавлаштовуватизагальнеземлянеполотно, прицьому
  ширинукотлованупідконструктивнішаривизначаютьвідповіднодокількостісмугрухупроїзної
  частинивулиці.

6.10.5. Дренажунедренажнихгрунтахтребапроектувативідповіднодо6.5.7-6.5.12.

6.10.6 Верхземляногополотнаблочноїколії, щомаєплитизавтовшки0,18 м, - відповіднодо таблиці6.13.

Уразіколиблочнуколіювлаштовуютьнамостучинабудь-якійділянці, якамаєосновуіз монолітногобетону, требапередбачатиочищенняповерхнібетонноїосновитаїїобробленнябітум­ноюемульсією, наякунеобхідноукластигеотекстильдлятранспортногобудівництватазрівняль­нийшарвідповіднодотаблиці6.13.

24


ДБНВ.2.3-18:2007

Таблиця6.13 - Конструктивнішариблочноїколії

 

Рядковийномер конструктивного шару

Назваматеріалуконструктивногошару

Товщина конструктивного шару, см

0

Геотекстильдлятранспортногобудівництва(типуТ120, Т160)

-

1

Пісок

Неменше20

2

Щебінь

Неменше15

3

ПіснийбетонкласуневищеВ7.5 запоказникомміцності настискання

15

4

Дрібнозернистийасфальтобетон(вирівнювальнийшар)

4

5

Дрібнозернистийасфальтобетон(монтажнийшар)

4

6.10.8  Залізобетонніплитидляблочноїколіїповиннівідповідатитехнічнимумовамвиготов-­
лювачатаматитакірозміри:

 • ширинатадовжинаплит- відповіднодотаблиці6.14;
 • товщинаплити- від0,18 мдо0,4 м.

Довжинуплитдлякривихділянкахколійприймаютьтакою, щобвеличинастрілисегментаді­лянкигоризонтальноїкривоївмежахплитинеперевищувала3 мм, ашириназовнішньогошва міжплитами(шоврозкриття) буланебільше45 мм;

Накривихділянкахколійвідстаньміжосямипазівуплитахприїхвиготовленнінеобхідно збільшувативідповіднодо6.6.2, 6.6.3.

6.10.9  Швиміжплитамитаплитамиідорожнімпокриттямтребазаповнюватимастикоюабо
іншимиматеріалами, якізабезпечуютьгерметичністьувсіперіодирокутавідповідаютьтехнічним
умовамзаводу-виготовлювача.

6.10.10  ДляблочноїколіїтребазастосовуватижолобчастірейкибезшийкитипуРЖБабоТ62,
якітребаукластивжолобиплитнагумовустрічкутазакріпитигумовимипасамипобокахжолоба
абоіншимспособом.

Таблиця6.14 - Рекомендованідовжинизалізобетоннихплитзавтовшки0,18 м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначенняплити

Позначеннянорматив­ногодокумента звластивостямиплити

Довжина, м

Ширина, м

дляколії 1524 мм

дляколії 1000 мм

Колійніплитидля прямихтакривих ділянокколії

Технічніумовизаводу-виготовлювача

6,0

2,2

2,2

3,0

1,5

0,75

Міжколійнатабокові плитидляпрямихта кривихділянокколій

Тесаме

6,0

1,0

0,8

3,0

1,5

0,75

6.11 Окремівимогидошвидкіснихлінійтрамвая

 • Конструкціяколіїналініяхшвидкісноготрамваяповинназабезпечуватиможливістьбез-­
  печногорухувагонівнапрямихгоризонтальнихділянкахізмаксимальноюшвидкістю80 км/год.
 • Напрямихтакривихділянкахповиннабутивлаштованатемпературно-напруженабез-­
  стиковаколія. Довжинарейковоїплітіповиннадорівнюватидовжиніблок-ділянки.
 • Кривіділянкиколіїтребапроектуватизузвишшязовнішньоїрейкинадвнутрішньою
  залежновідшвидкостірухуірадіусакруговоїчастиникривоївідповіднодотаблиці6.18.

25


ДБНВ.2.3-18:2007

 

 

 

Таблиця6.18 –    Узвишшя зовнішньоїрейкинадвнутрішньою

Радіус кривої, м

Швидкістьруху, якапередбачаєтьсявексплуатації, км/год

80

70

60

50

40

30

20

Узвишшязовнішньоїрейкинадвнутрішньою, мм

2000

40

ЗО

25

15

10

0

0

1500

55

40

ЗО

20

15

10

0

1200

70

55

40

25

15

10

0

1000

80

60

45

ЗО

20

10

0

800

100

70

55

40

25

15

0

600

 

100

75

50

35

20

10

500

 

 

90

65

40

25

10

400

 

 

100

80

50

ЗО

15

300

 

 

 

100

65

40

15

200

 

 

 

 

100

55

25

150

 

 

 

 

 

75

35

100

 

 

 

 

 

100

50

Примітка. Узвишшяможебутиздійсненеякпідвищеннямрівнязовнішньоїрейки, такізниженням, внутрішньоїрейкинаполовинунеобхідноївисотизодночаснимпідвищеннямрівнязовнішньоїрейкина тужвеличину.

 • Налініяхшвидкісноготрамваятребавстановитиперехіднікриві.
 • Відвідузвишшяпідвищеннязовнішньоїрейкитребавиконуватинадовжиніперехідної
  кривої. Ухилвідводуузвишшя- небільшеніж5 ммна1 мдовжини.
 • Збільшенняшириниколіїнакривихтребавиконуватизсувомвнутрішньоїрейкивбікцентра
  кривої.
  • Дляшвидкіснихлінійтрамваяможназастосовувати:

 

 • двовістряковітрамвайністрілкизрадіусомкривизнинеменшеніж50 мнезалежновідмарки
  аборадіусахрестовини, згнучкимивістрякамитаїхзамиканнямівідповідноюсигналізацієюта
  контролемїхположення;
 • стрілочніпереводи, призначенідляметрополітенівтазалізницьзхрестовинамимарок1/5, 1/6,
  1/7.5, 1/9 [3] ізрейокР65 зхрестовинамизбезперервноюповерхнеюкоченняабоспеціальними
  трамвайнимихрестовинамизшириноюжолоба35 ммінакатником.

Типрейокстрілочногопереводутаперехрещенняповиненвідповідатитипурейокділянкиколії, якапримикаєдопереводуабоперехрещення.

6.11.8Нашвидкіснихлініяхтрамваястрілочніпереводи, перехрещенняіз'єднувальніколіїміж
нимитребаукладатинапідбаластовузбірнуабомонолітнузалізобетоннуплитузавтовшкинеменше
ніж0,15 м.

Умонолітнихзалізобетоннихпідбаластовихплитахтребапередбачатитемпературнішви. Товщинашарубаластуміжпереводнимибрусамиізалізобетонноюпідбаластовоюплитоюмає бутизгіднозтабл. 6.15.

7 ТРОЛЕЙБУСНІЛІНІЇ

7.1  ТролейбуснілініїтребапроектуватизгіднозДБН360.

7.2   Лініїтролейбусатребапроектуватинавулицяхідорогахзагальногокористування, які
відповідаютьвимогамДСТУ3587 таДБНВ.2.3-5.

7.3  Проїзначастинивулицітадороги, депроектуютьтролейбуснулінію, повиннамати, неменше:

-  чотирисмугидляавтомобільногорухузанаявностінавулицітрамвайноїколії;

-  двісмугидляавтомобільногорухунавулицібезтрамвайноїколії, прицьомузагальнаши-­
ринадорожньогопокриттяповиннабутинеменшеніж7 м.

7.4  Перехрещенняновихтролейбуснихлінійіззалізницямизагальноїмережітапід'їзними
електрифікованимиколіямиводномурівнінедопускається.

26


ДБН В.2.3-18:2007

Перехрещеннятролейбуснихлінійзнеелектрифікованимивнутрішнімизалізничнимипід'їзни­миколіямипромисловихпідприємствдопускаєтьсяводномурівніпривідповідномутехніко-еко-номічномуобгрунтуванні. Прицьомувпроектітребапередбачатизаходидлязабезпеченнябезпеки руху, атакожвідповіднусигналізаціюйзахиснізасоби.

7.5 Ширинаділянкипроїзноїчастинивулиці, яканеобхіднадлярозворотутролейбусанакут180°, -згідноз5.10 ДСТУUN/ЕСЕR36.

8 КОНТАКТНІМЕРЕЖІТРАМВАЯТАТРОЛЕЙБУСА

8.1 Контактніпідвіски

 • Типконтактнихпідвісоктрамвайнихітролейбуснихлінійтребавибиратизурахуванням
  конкретнихумовзабезпеченняможливоїмаксимальноїшвидкостіруху.
 • Підінженернимиспорудамитребазастосовуватиеластичніконтактніпідвіски. Жорсткі
  підвіскидопускаєтьсяпроектуватиувинятковихвипадкахпідіснуючимиінженернимиспорудамина
  відстанівідрівняпроїзноїчастинидонизубалокнебільшеніж4,6 м.
 • Наділянкахдорогизувігнутоюувертикальнійплощинікривоюрадіусомменшеніж3000 м
  требазастосовуватипростіпідвіскиналанцюговихчипростихгнучкихпоперечкахаболанцюгові
  підвіскизобмежувачамипідйомуконтактногопроводузвстановленнямопоривсерединівер-­
  тикальноїкривої.
 • Уконтактнихмережахтрамвайнихітролейбуснихлінійтребазастосовуватиконтактніпро-­
  водизмідіабоїїсплавів. КонтактніпроводиповиннівідповідативимогамГОСТ2584.

Середнящільністьструмувконтактному, мідномуабобронзовомупроводахповиннабутине більше:

 • 5 А/мм2- длянормальногонавантаження;
 • 6,5 А/мм2- длявимушеногорежимунавантаження;
 • 7 А/мм2- дляаварійноговипадкузаумови, щотривалістьрежимунебільшеніж0,5 год, а
  температура навколишньогоповітрядо20°С, атакожнавсігодининайбільшогонавантаження
  протягомдобипримінусовихтемпературахнавколишньогоповітря.

Урозрахункахщільностіструмутребавраховуватидопустимийзносконтактногопроводупо перерізуна25 % длятрамваята16 % длятролейбуса.

Різницяпотенціалівміжшиноютяговоїпідстанціїіструмоприймачемрухомогоскладунепо­виннаперевищувативнормальномурежиміживлення90 В, увимушеному- 170 В.

 • Дляпоздовжніхнесучихтросівланцюговихпідвісоктребавикористовуватитрос, який
  відповідаєвимогамГОСТ3062, тамаєантикорозійнепокриття.
 • Уразінеобхідностізбільшенняелектричноїпровідностіконтактноїмережітрамваядляпоз­
  довжньогонесучоготросапотрібновикористовуватиміднийпровідмаркиМчибіметалевийсталемід-
  нийпровідмаркиПБСМ-1 чиПБСМ-2. ЦіпроводиповиннівідповідативимогамГОСТ839, ГОСТ4775.

8.1.7  Ланцюговапідвіскаконтактнихпроводівповиннабутиобладнанапристроямиавтома-­
тичногорегулюваннянатягупоздовжньогонесучоготроса, якщодляпоздовжніхнесучихтросів
використаніміднічибронзовіпроводи.

8.1.8Значеннянапругивідмеханічноговпливууконтактнихпроводахтрамваяітролейбусатреба
приймативідповіднодотаблиці8.1. Величинунатягунесучихтросівланцюговихпідвісоктреба
приймативідповіднодотехнічноїдокументаціїнаціпідвіски.

Таблиця8.1 - Механічнанапругатанатягупроводахконтактноїмережі

 

 

 

Типконтактних підвісок

Механічнанапругавпроводахпри розтягуванні, Н/мм2(кгс/мм2)

уміднихфасонних фасонних (МФ) іміднихфасонних овального у профілю(МФО)

у бронзовихфасонних(БрФ) іброн­зовиховальногопрофілю(БрФО)

мінімальна

максимальна

мінімальна

максимальна

Некомпенсовані

   45 (4,5)

  125(12,5)

55(5,5)

150(15)

Частковокомпенсовані

40 (4)

     150 (15)

55(5,5)

         150(15)

Напівкомпенсовані ікомпенсовані

 80(8)

    95 (9,5)

  105 (10,5)

 115(11,5)

27


ДБНВ.2.3-18:2007

Таблиця8.2 - Висотапідвішуванняконтактногопроводу

 

 

Контактнімережі

Висотапідвішування контактнихпроводівнад рівнемголовокрейокчи дорожньогопокриття, м

1. Лінії, щозановобудують, реконструюютьабомодернізують(пасажирські, службові,  на  відкритихтериторіяхдепо,  парків  і  ремонтнихмайстерень, заводів)

 

 

   5,8

2. Новіділянкиконтактноїмережіприспільномупідвішуванніназагальних підтримуючихпристрояхтакаж, якдляіснуючоїлінії

 

3. Ділянкиконтактноїмережі, неменше:

 

- усерединівиробничихприміщень, насамостійномуабовідокремленому полотнітрамвайноїлінії;

5,2

- упрорізахворітбудівель;

4,7

- підінженернимиспорудами, щозановобудуютьсяабореконструюються, івприміщенняхзакритихстоянок;

4,4

- підіснуючимиінженернимиспорудамизгабаритомповисотіменше5,0 м (дореконструкціїпроїзноїчастинидорогипідспорудами);

4,2

- утунеляхшвидкісноготрамвая

3,9

Примітка1. Дляпростихіланцюговихпідвісокіздвомастрункамивпрольотівисотупідвішування контактнихпроводівтребаприйматидлясередньорічноїтемпературиповітря, адляланцюговихпідвісокз числомструнокупрольотібільшедвох- длятемпературирозрахунковогобезпровісногостануконтактних проводів.

Примітка2. Припідвішуванніназагальнихланцюговихгнучкихпоперечкахдопускаєтьсявідхиленняу висотіпідвішуванняконтактнихпроводівнарізницюконструктивнихрозмірівпідвісноїарматури. Примітка3. Якщострумоприймачірухомогоскладупризмінівисотипідвішуванняконтактногопроводу погіршуютьякістьструмознімання, товисотуконтактногопроводуможназмінитидовимог, щовизначені підприємством-виробникомтранспортногозасобу.

 • Мінімальнувисотупідвішуваннятрамвайнихітролейбуснихконтактнихпроводівтреба
  приймативідповіднодотаблиці8.2.
 •  Висотарозташуванняконтактнихпроводівтрамваячитролейбусанадрівнемголовокрейок
  чидорожньогопокриттявбудь-якомумісціпрольотувнайгіршомурозрахунковомурежимінепо­
  виннабутименшеніж5,2 м, завиняткомвипадків, передбаченихупоз. Зтаблиці8.2, авмісцях
  перехрещеннятрамвайнихітролейбуснихлінійзнеелектрифікованимизалізничнимиколіями- не
  меншеніж5,8 мнадрівнемголовокзалізничнихрейок.

8.1.11  З'єднанняділянокконтактнихлінійізрізноювисотоюпідвішуванняконтактнихпроводів
требапроектуватизухиломпроводівнебільшеніж:

 • 20 %одляпоздовжньогопрофілютрамвайноїколіїчитролейбусноїлінії;
 • 10 %одляшвидкісноготрамвая;
 • 40 %онатериторіях, увиробничихбудівляхдепоіремонтнихмайстернях(заводах), атакожна
  ділянкахтрамвайнихітролейбуснихліній, наякихшвидкістьрухунеперевищує15 км/год.

 

 • Контактніпроводитрамвайнихлінійнапрямихділянкахупланітребапідвішуватизигза-­
  гоподібно. Повнийкрокзигзагадлявсіхтипівконтактнихпідвісокнеповиненперевищуватичотирьох
  прольотівпідвіски. Величинавідхилу(виносу) контактнихпроводіввідосіструмоприймачаповинна
  бутинебільшеніж250 ммнапрямихта300 ммнакривихділянках. Надвоколійнихлініяхзигзагтреба
  виконуватисиметрично.
 • Відстаньміжточкамифіксаціїконтактногопроводутрамваянакриволінійнихділянках
  колії(довжинахордивметрах) требаприйматизанайменшоювеличиною, якурозраховуютьза
  формулами:

                                                          a = 4                                                                       (8.1)

                                                                                                                                                             (8.2)

28


ДБНВ.2.3-18:2007

де   R   - радіускривоїпоосішляху, м;

b   - відхил(винос) точкифіксаціїконтактногопроводувпланівідосіструмоприймача, м;

Н   - величинанайбільшогонатягуконтактногопроводу, Н;

Z   - допустимезусиллявгоризонтальнійплощинінапідвіснучифіксуючуарматуру, Н.

 • Відстаньвідточоккріплення(гаків, розеток) дорогустінибудинків, атакожвіконнихі
  двернихпрорізівповиннабутинеменше0,5 м.
 • Точкуперехрещенняконтактнихпроводівтрамвайнихліній(повітрянухрестовину) треба
  розташовуватинадперетиномосейколій.
 • Надстрілочнимипереводамиколійточкасходження(розгалуження) контактнихпроводів
  повинназнаходитисявточці, щорозташовананабісектрисікута, утвореногоосямиколійтам, де
  відстаньміжвнутрішнімигранямиголовокрейок, щосходяться, доколійноїхрестовинидорівнює1 м.

8.1.17Відстаньміжконтактнимипроводамиодногонапрямкурухутролейбусівповиннабути0,5 м.
Можнавідступативідзазначеноївеличиниумежах:

 • від0,4 мдо0,7 мнаспеціальнихчастинахконтактноїмережі;
 • від0,5 до0,7 муланцюговихконтактнихпідвісках, упідвіскахнапохилихструнках, атакождля
  будь-якихконтактнихпідвісокприрозташуваннітролейбусноїлініїбіляморськогоузбережжявзоні
  розпиленняводивітромтазалежновідтипуізоляторів.

 

 • Проводиконтактноїтролейбусноїмережімінусовоїполярностітребарозташовуватипра-­
  воручзанапрямкомруху. Яквиняток, допускаєтьсярозташовуватипроводиконтактноїмережімі-­
  нусовоїполярностіліворучзанапрямкомрухунатериторіїдепо, ремонтнихмайстерень(заводів) і
  тощо, атакожпритрьохпровіднійсистеміживлення.
 • Трасуванняконтактнихлінійтролейбусаповиннозабезпечуватирухтролейбусівпопершійі
  другійсмугахруху, анапідходахдолівихповоротів- покрайнійлівійсмузі. Наближенняконтактних
  проводівдоосісмугирухудляповоротутребапочинатинавідстані:

 

 • від60 мдо80 м, колирухздійснюєтьсяподвохсмугахруху;
 • від100 мдо120 м, колирухздійснюєтьсяпотрьохібільшесмугахруху.

Відстаньвідкрайньогоконтактногопроводутролейбусавпланідограницітротуаруповиннабути неменшеніж1,5 м, анакриволінійнійділянцівсереднійчастиніхорди-1м.

8.1.20  Горизонтальнівідстаніміжконтактнимипроводамисуміжнихтролейбуснихліній, між
контактнимпроводомтролейбусатанайближчоюрейкоютрамваятребаприйматизгіднозтабли­цею8.3.

Таблиця8.3 - Відстанівідконтакногопроводутролейбусноїлінії, м

 

 

 

Тролейбуснілінії

Горизонтальнівідстанівідконтактногопроводу тролейбусноїлініїдо

рейкитрамвайноїлінії

контактногопроводусуміжної тролейбусноїлінії

паралельного руху

зустрічного руху

паралельного руху

зустрічного руху

Пасажирськінеменше

3,5

4,0

3,0

3,5

Службовіівантажні, атакожрозташовані натериторіїдепоіремонтнихмайстерень (заводів) неменше

2,5

3,0

2,0

3,0

Примітка. Упрольоті, щопримикаєдострілочноговузлатролейбуснихконтактнихліній, горизонтальна відстаньміжнайближчимиконтактнимипроводамисуміжнихлінійможебутизменшенадо1,0 м(ця вимоганепоширюєтьсяназонузавдовжки10 м; дострілочноговузла, девідстаньміжкрайніми проводамиліній, щозливаються(розбігаються), визначаєтьсяконструкцієюстрілочноговузла).

 • Радіускривизнитролейбуснихлінійнакриволінійнихділянкахповиненбутинеменшеніж
  радіусвигинудороги.
 • Умісцяхповоротунаперехрестях, площах, поворотнихкільцяхтощонайменшийрадіус
  контактногопроводувпланітребаприйматизгіднозтаблицею8.4.

29


 

Таблиця8.4- Найменшийрадіусконтакноїлінії

               Умовиповороту

 

Найменшийрадіускривоївпланіповнутрішньому

                         контактному проводу тролейбуснихліній, м

занормальнихумов

дозволено                                  за утруднених умов

На смугах руху з кутами повороту:

         до 90°

        більше

 

12

14

 

10

11

На службових і вантажних лініях, а також на лініях депо і ремонтних майстерень (заводів)

 

10

 

9

8.1.23  Кутзломуконтактногопроводунакриволійнійнихділянкахнаодинзатискачповинен
бутинебільше:

 • 4°- дляфіксаціїконтактногопроводузатискачамизавдовжкидо250 мм;
 • 8°- навузлахіперехрестях;
 • 15°- дляміднихтабронзовихпроводівнаділянках, дешвидкістьрухуобмеженадо5 км/год.
  Величинакутівзломуконтактнихпроводівтролейбуснихлінійупланінакриволінійнихділянках

трасивбудь-якомувипадкунеповиннаперевищуватидопустимогокутазлому, встановленоготех­нічнимиумовамидлявідповідноїарматуриіфіксуючихпристроїв(затискачів, фіксаторів, зворотних фіксаторів, держаківкривої).

8.1.24  Найбільшудовжинупрольотівконтактноїпідвіскинапрямихтребаприйматизгідноз
таблицею8.5.

Умежахвертикальнихкривих, щосполучаютьсуміжніелементипоздовжньогопрофілютрам­вайноїколіїчидороги, наділянкахтраситролейбусноїлініїзгоризонтальнимикривимирадіусом меншеніж500 міуразівикористаннявякостіопорнихпристроївстінбудинків, довжинупрольотів контактнихпідвісоктребазменшувативмежахвід20 % до25 %.

Величинуокремих(несуміжних) прольотівланцюговихпідвісокдопускаєтьсязбільшуватидо60 м.

Дляперекриттявеликиходиночнихпрольотівзавдовжкидо100 мтребазастосовуватиланцю­говупідвіскуз3-4 стрункамивпрольотітаанкеруваннямпоздовжніхтросівпообидвабокипрольоту, атакожпроступідвіскунатросовихгнучкихпоперечкахзвикористаннямпідтримуючихпристроїв типу"трапеція" чи"полігон".

Таблиця8.5 - Найбільшавеличинапрольотівконтактноїпідвіскинапрямихділянках

 

Контактніпідвіски

Найбільшівеличинипрольотівконтактнихпідвісок міжопораминапрямихділянкахнебільше, м

 

длятрамвайнихліній

длятролейбуснихліній

Ланцюгові

50

50

Простіпетлеві

                     45  

40

Простінапохилихструнках

40

40

Простінагнучкихтросовихпоперечках

35

30

Ланцюговімалогабаритнівтунелях

25

25

Простінаеластичнихпідтримуючихпристроях утунелях

15

                   15

Простіжорсткінастельовихпідвісах

8

4                        

 • Уразівикористанняопорконтактноїмережідлязовнішньогоосвітленнявідстаньміж
  опорамитребаприйматизурахуваннямоптимальногосполученнятипупідвіскитавимогдоосвіт­-
  леностівулиць.
 • Підчаспідвішуванняконтактнихпроводівнапрямихділянкахзвикористаннямгнучких
  поперечинтребазабезпечитиміжпоперечиноютапроводамикут90°±10°.
  • Фіксаціюконтактнихпроводівнакривихділянкахтребавиконуватипобісектрисі.
 • Підчасспорудженняполігонутребазабезпечуватифіксаціюцентратрьомапоперечками
  підкутомвід60°до120°віднапрямкуруху.

30


ДБНВ.2.3-18:2007

8.2 Підтримуючііфіксуючіпристрої

8.2.1   Уконтактнихмережахтрамваятатролейбусатребавикористовуватиякпідтримуючі
пристроїкронштейни, простіталанцюговігнучкіпоперечки, затискачі, зворотніфіксатори, балкиі
перекриттяшляхопроводів, склепіннятунелівтаіншихспоруд.

Конструктивневиконанняпідтримуючихіфіксуючихпристроївтрамвайноїконтактноїмережі повинноунеможливлюватиудариструмоприймачівтрамваяпоелементахконтактноїмережіпри тискуструмоприймачівнаконтактнийпровідсилою150 Ніпримінімальномунатягутросових елементів.

 • Длягнучкихпідтримуючихіфіксуючихпристроївзалежновіднавантаженнятребазасто-­
  совуватисталевийоцинкованийдрітдіаметром5 ммчисталевийоцинкованийсемижильнийтрос
  згіднозГОСТ3062. Дляпоперечнихнесучихіпоздовжньонесучихтросівтребазастосовуватитільки
  сталевийоцинкованийсемижильнийтросзгіднозГОСТ3062.
 • Усівидикронштейнівповиннібутиповоротнимивгоризонтальнійплощинііматиодин
  ступіньізоляціївмісцяхкріпленнядоопор.
 • Упроектахрозрахунокпідтримуючихпристроїв(опор, фундаментівіпоперечок) треба
  виконуватиокремодлякожногопристроюнапідставісумарнихнавантажень.

Урозрахункахфіксуючихтросівмінімальнодопустимийнатягтросаповинендорівнювати (400+100) Нунайбільшрозвантаженійланціпринайвищійрічнійтемпературівданомукліматичному районі.

8.2.5  Підчасрозрахункупоперечногоперерізутросівіпроводівгнучкихпідтримуючихіфіксуючих
пристроївтребаприйматитакікоефіцієнтизапасуміцності, неменше:

 • 3- длясталевихпоздовжніхнесучихтросівланцюговихпідвісок, сталевих, біметалевихімід-­
  нихпоперечнихнесучихтросів, відтяжнихгілокнакриволінійнихділянках;
 • 2,5 - дляміднихібіметалевихпоздовжніхнесучихтросівланцюговихпідвісок, сталевихі
  біметалевихфіксуючихпоперечок.

8.2.6Висотузакріпленнягнучкихтросовихпоперечокнаопорах, стінахбудинківтаіншихопорних
конструкціяхтребарозраховуватизалежновідухилупоперечкивідточкизмаксимальноюстрілою
прогинудомісцяїїзакріплення. Ухилтребаприймативідповіднодотаблиці8.6.

Таблиця8.6 - Ухилигнучкихтросовихпоперечок

 

 

Умовизастосування

Співвідношеннямаксимальноїстріли прогинудодовжинипоперечки

мінімальне

максимальне

Простіпоперечкинапрямихділянках

1:10

1:12

Зовнішнічастинипростихпоперечокповідношеннюдокривої

1:15

1:20

Внутрішнічастинипростихпоперечок, несучітросиланцюгових поперечок, поперечнихнесучихтросівланцюговихпідвісокі несучихтросівспецчастинповідношеннюдокривої

1:5

1:10

Відтягненнянакривих

1:20

1:40

Анкеровочнігілкиконтактногопроводу

1:30

1:40

8.2.7  Якщодовжинанесучихгнучкихпоперечокбільше30м, укожнійзнихтребапередбачати
натяжнумуфту.

Унесучихтросахланцюговихпідвісоквідстаньміжнатяжнимимуфтамиповиннабутинебільше 600 м; натяжнімуфтиповинніпередбачатисятакожумісцяханкеруваннятросів.

Напростихгнучкихпоперечкахдопускаєтьсяпередбачатипідвішуваннянебільшедвохкон­тактнихлінійтрамваячитролейбусапривідстаніміжїхпроводамидо10 м. Прибільшійвідстаніміж проводами, атакожпричислілінійбільшедвохтребазастосовуватиланцюговігнучкіпоперечки.

8.2.8  Усівидипоперечок, відтяжкийанкернігілки, щозакріплюютьсянастінахжитловихі
громадськихспоруд, повиннібутиоснащеніарматурою(шумоглушниками), щопоглинаєвібраціюі
шуми, яківиникаютьуконтактніймережі.

31


ДБНВ.2.3-18:2007

8.2.9Довжинаструнланцюговихгнучкихпоперечокповиннабутинеменшеніж:
- 0,5 м - дляконтактноїмережітрамвая;

-  0,7 м- дляконтактноїмережітролейбуса.

 • Умісцяхперехрещеннягнучкихпоперечокзпроводамисуміжноїконтактноїлініївідстань
  міжпоперечкамиіпроводамиповиннабутинеменшеніж0,7 м.
 • Умежаходнієївулицітребапередбачатисамостійніпідтримуючіпристроїконтактних
  мережтрамваяітролейбуса. Занеможливостівстановленняопорконтактноїмережібіляборта
  дорогидозволенопідвішуватиконтактніпідвіскитрамваяітролейбуса(завиняткомпідвісокнапохи­-
  лихструнках) назагальнихпідтримуючихпристроях(поперечках).
 • Розрахунковезначеннянавантаженнянаодинстіннийгакумісцяхзакріпленнягнучких
  підтримуючихпристроївнастінахбудинківнеповинноперевищувати7000 Н.

8.2.13   Недопускаєтьсявикористанняпідтримуючихпристроївконтактноїмережітрамваяі
тролейбуса(тросовіпоперечки, кронштейни) дляпідвішуваннянанихбудь-якихпредметів, щоне
відносятьсядоконтактноїмережі.

Дозволеновикористовуватипоперечкиконтактноїмережідляпрокладанняуздовжнихпрово­дівСЦБізв'язкузатакихумов:

 • використанняпроводівзізоляцієюна3 кВ;
 • наявністьдвохступенівізоляціїпроводівСЦБізв'язкувідпідтримуючихпристроївконтактної
  мережі.

8.3 Опорніконструкції

8.3.1Уконтактнихмережахтрамваяітролейбусадляопорнихконструкційтребавикористовувати
залізобетоннітаметалевіопори, стіницегельнихізалізобетоннихбудівель, конструкціїтунелів,
мостів, шляхопроводівтаіншихінженернихспоруд.

Забороненовикористовуватистінизнавіснихзалізобетоннихпанелейтапорожнистоїцеглидля кріпленняконтактноїмережідобудівель, завиняткомвипадківвикористанняспеціальнихзакладних деталей, закріпленихдонесучихелементівбудівель.

8.3.2Дляконтактнихмережтрамваяітролейбусатребазастосовуватисталевітазалізобетонні
опори, щомаютьнапруженуіненапруженуарматурузалежновідрозрахунковогонавантаження.
Опориконтактноїмережінепотребуютьзаземлення.

 • Металевітрубчастіопоритребазастосовуватиувузлахрозташуванняанкернихділянокз
  вантажнимикомпенсаторами, вмісцяхвиходукабелівживлення, наінженернихспорудах(мостах,
  шляхопроводахіестакадах), атакожпривстановленніопорконтактноїмережівзоніЛЕПнапругою
  більше35 кВ. Недозволяєтьсявикористовуватиметалевіопоридлязаземлення.
 • ЗалізобетонніопориповиннівідповідативимогамСНиП2.03.01, асталевіопори-
  СНиПІІ-23.

РозрахунковегоризонтальненавантаженнянасталевіопориРp, требавизначатизаформулою:

Рр=К·Рн,                                                                  (8.3)

де   К   - коефіцієнтперевантаження, якийдорівнює1,3;

Рн- нормативненавантаженнянаопору, прикладенедовершиниопори, Н.

Розрахунковийпрогинзалізобетоннихісталевихопорпіддієюнормативногонавантаженняне повиненперевищувати:

 • 1/70 висотинадземноїчастиниопори;
 • 1/150 висотидляанкернихопорзвантажнимикомпенсаторамизрозташуваннямвантажів
  усерединіопори.

8.3.5  Опориповиннібутирівноміцнимидлябудь-якихпоперечнихосейопориісприйматиповне
навантаженнябеззастосуваннярозвантажувальних(анкерних) відтяжок.

Уразісприйняттяопороюнавантажень, спрямованихурізнібоки, опорутребавибиратиза навантаженням, якевизначаєтьсяпридіївсіхнавантажень, зурахуваннямможливостіобривубудь-якогозтросів, закріпленихнаопорі.

8.3.6Уразіперевищеннякінцевогорозрахунковогозначеннянавантаженнянаднормативнимне
більшеніжна25 % длязалізобетоннихопортанебільшеніж50 % дляметалевихопордопускається
передбачатипосиленняопоранкернимивідтяжкамиутакихвипадках:

32


ДБНВ.2.3-18:2007

 • занеобхідностідодатковогонавантаженнянаіснуючіопори;
 • навантажнихіслужбовихлініях;
 • натериторіяхдепоіремонтнихмайстерень(заводів);
 • назаміськихлініях.

8.3.7Можнапередбачатизакріпленняанкернихвідтяжокопордостінбудинківабодозаглиб-­
леноговгрунтанкера.

Висотарозташуванняанкернихвідтяжокумісцях, деможливийрухтранспортуіпішоходів, повиннаприйматисянеменшеніж5 мнадрівнемпроїзноїчастини, априперехрещеннітротуару-неменшеніж3 мнадрівнемйогопокриття.

8.3.8Опоритребарозташовуватиуздовжмежідорогинатротуарахчигазонах. Відстаньвід
лицьовоїгранібортовогокаменядозовнішньоїповерхніопориповиннаскладатинеменшеніж0,6 м.

Окреміопориможнарозміщуватиудворах, білястінбудинків, узонахзеленихнасаджень.

Уразівстановленняопоруздовждороги, яканеобмеженабортовимкаменем, їхтребароз­міщуватинаузбіччінавідстанінеменшеніж1,75 мвідкраюпроїзноїчастини(асфальтового покриття) зулаштуваннямтиповоїбар'єрноїогорожі.

Іншівідстанівідопор- згідноз6.2.2 татаблицями6.1 і6.5.

Забороненовстановлюватиопориконтактноїмережітрамваявміжколійномупросторіпідчас проектуванняновихтрамвайнихліній.

8.3.9Опориконтактноїмережітрамваяітролейбусатребавстановлювативбетоннихчизбірних
залізобетоннихіндивідуальнихфундаментах.

Можнакріпитиопоридофундаметівнафланцях, кількістьболтівтаїхдіаметрвизичають розрахунком.

Длярозрахункуфундаментівопорзарозрахунковезначеннянавантаженнятребаприймати нормативнезначеннянавантаженнязкоефіцієнтомперевантаженняК= 1,3.

Глибиназакладенняпідошвифундаментунеповиннабутименшеніжглибинапромерзання грунту.

Залізобетоннізбірніфундаментиопорповиннібутизахищенівіделектричноїкорозіїтакорозіївід впливудовкілля.

8.3.10  Горизонтальнувідстаньвідфундаментівопордопідземнихінженернихмережтреба
прийматизгіднозДБН360.

Можнавстановлюватиопоринадпідземнимиспорудами, комунікаціяминавідстанівідверху підземноїспорудидопідошвифундаментуопоринеменшеніж0,5 м, аувипадкуспорудиметро­політену- неменшеніж1,0 м.

 • Уразінеобхідностівстановленняопоривмісцізвеликоюнасиченістюпідземнихкому­
  нікаційдопускаєтьсяпередбачатизакріпленняопориуспеціальнихконструкціяхзізміщеннямвер-­
  тикальноїосіфундаментувідносновертикальноїосіопори.
 • Наінженернихспорудах(мостах, шляхопроводах, естакадахтощо) опоритребавстанов-­
  лювативметалевихстаканахчинафланцях, щоприкріплюютьсядонесучихелементівінженерної
  споруди.

Опоривметалевихстаканахтребакріпитиіззаглибленнямна0,7 мірозклиненнямсталевими клинамипопериметрувнижнійіверхнійчастинахстакана. Уверхнійчастиністаканадопускається приварюватиопорудостакана. Фланцевекріпленняопоритребавиконуватиболтами. Відмісця кріпленняопориповиннобутизабезпеченеводовідведення. Конструкціюкріпленняопордоінже­нернихспорудтребавибиратизалежновідрозрахунковогонавантаження, щодіятименавстанов­люваніопори.

8.3.13  Використанняопордлязакріпленнянанихтросів, проводівіпристроїв, щоневідносяться
доконтактноїмережі, допускаєтьсялишезапогодженнямзорганізацією, щоексплуатуєконтактну
мережу, таумежахнормативногонавантаженняопори.

8.4 Підвісна арматура та спеціальні частини контактної мережі

8.4.1 Підвісна і фіксуюча арматура та пристрої, а також спеціальні частини контактної мережітрамваяітролейбусаповиннізабезпечуватиплавнийібезударнийпрохідконтактноївставкиструмо­приймачапоконтактномупроводу.

33


ДБНВ.2.3-18:2007

 • Уконструкціяхспеціальнихчастиніпристроївтребазабезпечитиізоляціюміжпроводами
  трамваяітролейбуса, атакожміжпроводамиплюсовоїтамінусовїполярностітролейбуса. Ця
  ізоляціяповиннабутирозраховананавипробувальнунапругу5 кВ.
 • Зниженнярівняходовоїповерхніелементівпристроївіспеціальнихчастинконтактної
  мережівідноснорівняконтактногопроводуповиннобутизухиломнебільшеніж0,02 %о. Арматура
  контактноїмережіповиннавідповідатиГОСТ23476, апристроїіспеціальнічастиниконтактної
  мережі- технічнимумовампідприємств-виробників.
 • Підчастрасуванняконтактнихлінійкутиперехрещеньізлиття(розбіжність) контактнихліній
  повиннівідповідатидіапазонудопустимихкутівконструкційспеціальнихчастинконтактноїмережі.

Конструкціякріпленняперехрещеньтрамвайнихітролейбуснихлінійповинназабезпечувати просторовеположенняперехрещеннявплощині, паралельнійплощинітрамвайноїколії.

Недопускаєтьсязломконтактногопроводунапрямихділянкахвгоризонтальнійплощиніна спеціальнихчастинахконструкцій.

8.4.5  Спецчастиниконтактноїмережітребавстановлюватинаділянкахзухиламинебільше
ніж20 %о.

Можнавстановлюватиспеціальнічастиниконтактноїмережізізольованимиходовимиеле­ментаминапоздовжніхухилахтраси, якінебільше:

 • 30%одляперехрещеннятролейбуснихліній, трамвайноїітролейбусноїлініїтакерованих
  стрілочнихвузлів;
  • 40 %одлясекційнихізоляторів, східнихстрілочнихвузлів.

 

 • Напідйомахтребапередбачатитакуконструкціюперехрещення, яказабезпечуєруху
  тяговомурежимі.
 • Конструкціїперехрещеньлінійтрамваяітролейбусаповиннізабезпечуватипроходження
  перехрещеннятролейбусомутяговомурежимі, атрамваєм- урежимівибігу.
 • Накриволінійнихділянкахтрамвайнихлінійзрадіусомменшеніж70 мчиприсполученні
  підйомузкривоюділянкоюколіїтребазастосовуватиконструкціїперехрещеньтрамвайнихітро-­
  лейбуснихконтактнихмереж, якізабезпечуютьпроходженнятрамваївутяговомурежимі, атро-­
  лейбусів- безтяговогорежиму.

8.4.9  Відстаньміжконструкціямиперехрещеньтролейбуснихлінійзізольованимиходовими
елементамиповиннабутибільшеніж5 м.

 • Ізольованіходовіелементиспеціальнихчастинконтактноїмережіповинніматипристрої
  длягасіннядуги.
 • Тролейбусніавтоматичністрілочнівузлитребавстановлюватипередперехрестямиіпішо-­
  хіднимидоріжками.

Східністрілочнівузлимаютьрозміщуватисяпісляперехрестьіпішохіднихдоріжокнавідстані неменшеніж8 м.

8.5 Ізоляціяконтактноїмережі

8.5.1   Усіпристроїконтактноїмережі, щоперебуваютьпіднапругою, повинніматинеменшедвох
ступенівізоляціїповідношеннюдо:

 • опорнихконструкцій(опори, будинки, інженерніспоруди);
 • струмопровіднихелементівконтактноїпідвіскинайближчихлінійтрамваяітролейбуса;

-  проводівтапристроївіншогопризначення.

Міжпроводамиплюсовоїтамінусовоїполярностіоднієїтролейбусноїконтактноїмережідопус­каєтьсявстановлюватиодинступіньізоляції, розрахованийнавипробувальнунапругу5 кВ.

Ізоляційніщититабруси, доякихкріплятьсяконтактніпроводинастельовихпідвісах, можна прийнятизадругийступіньізоляціїзаумови, щовонарозраховананавипробувальнунапругу5 кВ.

Неможнавважатиізоляцієюшумоглушникитадерев'яніопори.

8.5.2Упростихіфіксуючихгнучкихпоперечкахтребапередбачатинеменшеніжодинступінь
ізоляції:

 • якщовідсутняізоляціяміжпоперечкоюіконтактнимпроводом;
 • умісцяхкріпленняконтактнихпроводів;
 • умісцяхкріпленняпоперечкидоопорнихконструкцій;
 • навідстанівід1,5 мдо2,0 мвідкожногоконтактногопроводутрамвая.

34


ДБН В.2.3-18:2007

Привідстаніміжконтактнимипроводамитрамваяменшеніж6 мізоляціювпоперечкахміжцими проводамитребавстановлюватипосередині.

Уконтактніймережітрамваяпривикористаннінеізольованихпідвісівможнанепередбачати ізоляціювмісцікріпленняконтактногопроводудопоперечки.

Нафіксованихгнучкихпоперечкахізоляціютребапередбачативмісцяхкріпленняпроводівдо поперечоктапоперечокдоопорнихконструкційнавідстанінеменшеніж1,5 мінебільше2,0 мвід кожногоконтактногопроводу.

Уконтактніймережітрамваявразівикористаннянеізольованихпідвісівможнанепередбачати ізоляціївмісцікріпленняконтактногопроводудопоперечки.

8.5.3Несучігнучкіпоперечкиізсталевогоканатаповиннібутиізольованівід:

 • контактнихіпідсилюючихпроводів;
 • спеціальнихчастинконтактноїмережі;
 • поздовжніхнесучихтросівланцюговихпідвісок;
 • опорнихконструкцій.

8.5.4Гнучкіпоперечки, щовиконуютьрольживильногочиміжколійногоз'єднувача, повиннібути
відділенівідіншихелементівконтактноїмережі, щоперебуваютьпіднапругою, двомаступенями
ізоляції, крімміжколійнихз'єднувачівконтактноїмережітрамвая, деміж:

 • електроз'єднувачеміпоздовжнімнесучимтросомланцюговоїпідвіски, щоперебуваютьпід
  напругою, допускаєтьсявстановлюватиодинступіньізоляції;
 • електроз'єднувачеміконтактнимпроводомпростоїпідвіскидопускаєтьсябезпосереднєелек­-
  тричнез'єднання.

 

 • Упоперечкахскладноїформи(косинці, трапеціїтощо) додатковийступіньізоляціїнеоб-­
  хіднопередбачативмісцяхз'єднанняокремихелементівпоперечкизбокуконтактногопроводу.
 • Поздовжнінесучітросиланцюговихпідвісокповиннібутивідокрмленіоднимступенем
  ізоляціївідпідтримуючихпристроїв, авконтактнихмережахтролейбуса- відконтактногопроводу.
 • Упідтримуючихстрункахізоляціютребапередбачативмісціїхкріпленнядоконтактних
  проводівчиспеціальнихчастин.

Підчаскріпленняструнокдонесучоїпоперечки, щоєодночасноелектричнимз'єднувачем, у кожнійструнітребавстановлюватидваізолятори.

 • Ванкернихтросахізоляціяповиннабутивстановленавмісцікріпленняїхдоконтактного
  проводу, підтримуючогопристроютадоопорнихконструкцій. Ванкернихтросахконтактногопро-­
  водутрамваяізоляціютребавстановлюватизбокуконтактногопроводувмісці, щознаходитьсяна
  відстані1,5 мвідосіколії.
 • Елементиконтактноїмережі, щоперебуваютьпіднапругою, повиннібутивіддаленіне
  меншеніжна:

- 1,5мвідопорнихконструкцій, стовбурівдерев;

 • 2,0 мвідбалконівбудинківівіконнихпрорізів;
 • 0,25 мвідізольованихкронштейнів;
  - 1,0 мвідгілокдерева;
 • 0,2 мвідметалевихчастинінженернихспорудпривільномупідвішуванні(упрольоті);
 • 0,1 мвідметалевихчастинінженернихспорудприжорсткомузакріпленні.

Уразінеможливостідотриманнязазначенихвимогнеобхіднопередбачитиспеціальнізахисні пристрої(ізоляційнікожухи, щититощо).

8.5.10  Надконтактнимипроводами, щорозташованіпідсталевимиконструкціямиінженерних
споруд, требапередбачитиізоляційніщити, яківиступаютьна0,25 мзакрайнібалкиспоруди.
Допускаєтьсянепередбачатиізоляційніщитидляспорудизкам'янимчибетоннимоблицюваннямза
відсутностінаїїповерхнівиступнихметалевихдеталей. Умісцяхпроходженняконтактнихпроводіву
воротахвиробничихприміщеньдепотаремонтнихмайстерень(заводів) металевічастиниполотна
ворітповиннібутиобрамленіелектроізоляційнимматеріалом, захиснийшарякогомаєтовщинуне
меншеніж20 мм.

8.6 Живленнятасекціонування

8.6.1 Живильнілініївідтяговихпідстанційдоконтактнихмережумежахмістатребавиконувати кабельнимивиробами, якіпрокладаютьуземлі. Позамежамимістаможнапрокладатиповітрянілінії.

35


ДБНВ.2.3-18:2007

 • Дляживлячихповітрянихтапідсилюючихлінійтребазастосовуватинеізольованімідніабо
  біметалевіпроводи. Ізоляціяцихлінійповиннавитримувативипробувальнунапругунеменшеніж1 кВ
  відносноземлі.
 • Схемиживленнятасекціонуванняконтактноїмережіповиннізабезпечуватиможливість
  вимкненнябудь-якогокабелюдляоглядуіремонтубеззупинкиабозміниінтенсивностірухуналінії.
 • Живильнілініїтребапідключатидорейоктрамваячерезкабельнішафи, обладнаніроз-
  німнимиелектричнимиз'єднувачами.
 • Повітряніживильнійпідсилюючілініїтребапідвішуватинаопорахконтактноїмережізбоку,
  протилежногодоконтактнихпроводів, навідстанівідопор(уплані) неменшеніж0,5 мпринай­-
  більшомувідхиліпроводів. Уцьомувипадкунедопускаєтьсявикористанняопорконтактноїмережі
  длякріпленнянанихелектричнихмережіншогопризначення. Привикористанніопорконтактної
  мережідлявуличногоосвітленняживильнітарозподільнімережівуличногоосвітленняповинні
  бутикабельними, аживильнітапідсилюючілініїтребавиготовлятизміднихізольованихпроводів
  зізоляцієюнанапругу1кВ.

Повітряніживильнітапідсилюючілінії, розташованінадтротуарами, требавиконуватиізольо­ванимизізоляцієюнанапругу1 кВ.

Надпроїзноючастиноюдороги(вулиці) можнапрокладатиживильнітапідсилюючілініїна відстанінеменшеніж1,5 мвідопоризаумови, щоізольованімережівуличногоосвітлення

8.6.6Контактнамережатрамвайнихітролейбуснихлінійповиннабутирозділенанарядізольо-­
ванихділянок(секцій) задопомогоюсекційнихізоляторівзпристроємгасіннядуги.

 • Секційнийізолятортребарозміщуватитак, щобпристрійгасіннядугибувнавходідо
  секційноїділянки.
 • Секційніізоляторитакожтребавстановлюватиміжділянкамиконтактноїмережіпаса­-
  жирськихлінійілінійіншогопризначення(длятехнологічногозв'язкуздепо, ремонтнимимай­-
  стернями, вантажнимилініямитощо) ідлясекціонуванняконтактнихлінійудепоіремонтнихмай­-
  стернях(назаводі) відповіднодотехнологічнихвимогівимогбезпекинавиробництві.

Натролейбуснійконтактніймережісекційніізоляторизпристроямигасіннядугитребазасто­совуватинапроводахплюсовоїтамінусовоїполярності.

8.6.9  Натяжніізоляторитребавстановлюватиупоздовжніхнесучихтросахланцюговихконтакт­
нихпідвісок. Наконтактніймережітролейбусаобидванесучихтросиповиннібутидодатковосекціо-
нованінатяжнимиізолятораминаділянкизавдовжкинабільшеніж450 м.

Натяжніізоляторитребавстановлювативпідтримуючихпристроях.

8.6.10  З'єднаннявиводівживильнихкабелівчиповітрянихлінійзконтактноюмережеютреба
виконуватиживильнимиз'єднувачами.

Перерізживильнихз'єднувачівповиненбутинеменшеніжсумарнийпереріздвохконтактних проводів, доякихприєднаніз'єднувачі.

Живильніз'єднувачі, щопрокладаютьсяпоопорахікронштейнах(яку середині, такізовні), треба виготовлятизміднихгнучкихпроводівзізоляцієюнанапругуненижчезазначеноївПравилахулаш­туванняелектроустановок[9].

8.6.11   Приєднанняповітрянихживильнихіміжколійнихз'єднувачівдоконтактнихпроводівтреба
виконуватигнучкимиелектричнимиперемичкамизмідногоізольованогопроводузізоляцієюна
напругу1 кВіперерізом95 мм2.

Приєднаннякожногоконтактногопроводудоживильногоз'єднувачатребавиконуватидвома перемичками, адоміжколійногоз'єднувача- однією.

Приєднаннякабелівмінусовоїполярностідорейок- згіднозГОСТ9.602.

8.6.12  Наконтактніймережітребарозташовуватиміжколійніелектричніз'єднувачі, щопід'єд-
нуютьсядопроводіводногополюсарізнихнапрямківрухуідовідповіднихїмпроводівпідсилюючих
ліній.

Міжколійніз'єднувачідлядвопровідноїсистемиелектропостачаннятребарозміщуватинавід­стані:

- від150 мдо200 мізпрокладаннямуповітрідляконтактноїмережітрамваяідляконтактної мережітролейбусанаподовженихкронштейнахігнучкихпоперечках;

36


ДБНВ.2.3-18:2007

 • від300 мізпрокладаннямуземлі. Увинятковихвипадкахдопускаєтьсязбільшенняцієївідстані
  до400 м;
  • від120 мдо200 мнаділянкахконтактноїмережізпідсилюючимилініями;

 

 • зобохбоківкожногосекційногоізолятора(недалініжчерездвапрольотивіднього) на
  розрахунковихструмоподілахміжпідстанціями;
 • білясекційнихізоляторів, розташованихміжсуміжнимиділянкамиживлення, денеперед­-
  бачаєтьсяустановленняповітрянихчикабельнихживильнихз'єднувачів;
 • від200 мдо300 мізпрокладаннямуповітрідляконтактноїмережітролейбусанакронштейнахз
  відокремленоюпідвіскоюдлякожногонапрямкуруху.

Неізольованіповітряніелектричніз'єднаннятребарозміщативідтросовихпоперечокнавідстані повертикалінеменшеніж1,0 м; відізольованихкронштейнів- неменшеніж0,5 м. Уразірозміщення неізольованихповітрянихелектричнихз'єднувачівводномурівнізтросовимипоперечкамивідстань міжнимипогоризонталіповиннабутинеменшеніж0,5 м.

Можнавикористовуватиякміжколійніелектричніз'єднувачівузликонтактноїмережі, поворотні кільця, повітряністрілочнізлиття(розгалуження) ліній.

 • Поздовжнінесучітроситрамвайнихланцюговихпідвісоктребаз'єднуватизконтактними
  проводамиелектричнимиз'єднувачаминавідстанівід120 мдо200 м, априодночасномувико­-
  ристаннінесучихтросіввякостіпідсилюючихпроводів- від80 мдо150 м.
 • Підчаспроектуванняелектроживленнятрамвайнихітролейбуснихлінійнатяговихпід­-
  станціяхтребапередбачитимаксимальнийструмовийзахистконтактнихмережвідструмівкорот-­
  когозамикання. Прицьомуструмуставкиавтоматичноговимикачаживильноїлініїповиннийбути
  меншеструмукороткогозамиканнясекціїконтактноїмережі. Требапередбачитивстановлення
  додатковихпристроївзахистувідмалихструмівкороткогозамикання, щоунеможливлюютьпошкод­-
  женняконтактнихпроводів.

8.6.15  Захиствідатмосфернихперенапругтребапроектуватинаділянкахконтактнихмереж
трамваяітролейбуса, щопроходятьповідкритійінезабудованіймісцевостічипозабудованих

вулицях, якщо їхширинавідповідаєумовам:


 

(8,4)


де   b   - ширинаділянкиконтактноїмережі, м;

       h   - найбільшависотабудинку, м;

       hkc- висотарозташуванняелементівконтактноїмережі, щознаходятьсяпіднапругою, м.

8.6.16Грозовірозрядникитребапід'єднуватидоконтактнихпроводівчидокабельнихвиходіві
докола, щозаземлює. Уконтактніймережітролейбусарозрядникитребавстановлюватинапроводах
плюсовоїтамінусовоїполярності. Розрядникимаютьрозташовуватисявмісцяхприєднанняжи­-
вильнихлінійдоконтактноїмережі, атакожнакінцевихпунктахділянокконтактноїмережітрамваяі
тролейбусазанаявностінанихпристроївСЦБ. Увипадках, колиживильнілініїзапроектованіпо-­
вітряними, розрядникитребарозташовувативмісцяхпід'єднуванняцихлінійдокабельнихвиходів.

Розрядникитребарозташовуватинаопорахконтактноїмережічивкабельнихшафах. Всіелек­тричніз'єднаннявколахрозрядниківтребавиконуватиізольованимиміднимипроводамиперерізом неменшеніж25 мм2нанапругу1 кВ.

8.6.17Заземленнярозрядниківтребавиконуватинаметалевіоболонкиібронюживильнихка­-
белівчинаспеціальнізаземлювачі.

Вусіхвипадкахопіррозтіканнюструмузаземлюючогопристроюповиненбутименшеніж10 Ом.

8.7 Анкеруваннятапристроїкомпенсаціїнатягупроводів

8.7.1 Анкеруваннятребапередбачативмісцях:

 • початкуізакінченняконтактнихліній;
 • злиттяірозгалуженняконтактнихлінійнастрілочнихвузлах;
 • розподілупідвіскинанезалежніанкерніділянки;
 • змінинатягуіперерізуконтактнихпроводів.

37


ДБН В.2.3-18:2007

8.7.2Заумовизабезпеченнярівностінатягівможнавзаємноанкеруватитакіпристроїконтактної
мережі:

 • поздовжнінесучітросиланцюговоїпідвіскиіконтактнихпроводів;
 • східніікерованістрілочнівузлитролейбуснихліній;
 • стрілочнівузлиіконтактніпроводитролейбуснихліній;
 • стрілочнівузлиіпоздовжнінесучітросиланцюговоїпідвіскитролейбуснихліній.

 

 • Уразізастосуванняпідінженернимиспорудамижорсткоїпідвіскивмісцяхвходуконтактних
  проводівуспоруди, атакожнавиходахзнихтребапередбачатидублюючеанкеруваннянанесучу
  конструкціюспоруди.
 • Довжинуанкернихділяноктрамвайноїлінійприймаютьізрозрахунку700 мнаодинком­
  пенсатор.

Коливаннянатягуконтактногопроводувмежаханкерноїділянкинеповинноперевищувати ±15 % віднормативногозначеннянатягу.

8.7.5Унапівкомпенсованійікомпенсованійконтактнихпідвіскахусерединіанкерноїділянкиз
двосторонньоюкомпенсацієюнеобхіднопередбачативузолсередньогоанкеруванняконтактного
проводу.

Умісцірозміщеннясередньогоанкеруванняконтактногопроводутребавиконатидвостороннє анкеруванняпоздовжньогонесучоготроса.

Натягконтактнихпроводівпообидвабокисередньогоанкеруваннянеповиненвідрізнятисяодин відодногобільшеніжна5%.

8.7.6Унапівкомпенсованійікомпенсованійконтактнихпідвіскахтролейбуснихлінійвузолпере­-
хрещеннязтрамвайноюлінієютребарозміщуватинедалініжза50 мвідвузласередньогоанке­-
руванняконтактногопроводуабонапочаткуанкерноїділянки, демаємісцемінімальнепоздовжнє
переміщенняконтактногопроводутролейбуса.

8.7.7Блокивантажнихкомпенсаторівповиннімативальницікоченнятабутиармованігнучким
сталевимканатом, якийвідповідаєвимогамГОСТ3064.

Підчасрозміщеннявантажівкомпенсаторівзовніопортребазастосовуватиогорожівантажів, атакожобмежувачіїхпереміщеннявпоперечнихнапрямках.

 • Сезонно-регулюючіпристроївнекомпенсованихконтактнихпідвіскахтребарозташовувати
  навідстанівід300 мдо500 м. Сезонно-регулюючіпристроїнеобхіднорозміщуватинавідстаніне
  меншеніж200 мвідповоротнихкілець, вузлівперехрещеньтрамвайнихітролейбуснихлінійтамісць
  розташуванняжорсткихконтактнихпідвісок.
 • Підчасанкеруванняконтактнихпроводівнакривихділянкахтребазабезпечитикутне
  більшеніж30°міжанкеромтадотичноюдокривої.

8.8 Перехрещеннятавзаємнезближеннятрамвайнихітролейбуснихлінійзповітряними електричнимилініями

8.8.1 ВідстанідопроводівповітрянихЛЕПнапругоюдо1000 Вумісцяхперехрещенняізбли­женнязтрамвайнимиітролейбуснимилініямитребапроектувативідповіднодотаблиці8.7.

Таблиця8.7 - ВідстанідопроводівповітрянихЛЕП

 

 

 

 

Видтранспорту

Напрямоквідстані

Точкавідліку

Відстань, м

Трамвай

Вертикальний

Рівеньголовкирейки

8

Горизонтальний

Віськолії

5

Тролейбус

 

Вертикальний

Найвищаточкадорожньогопокриття

10,5

Горизонтальний

Крайдороги, обмеженийбортовимкаменемчи іншимиобмежувачамивідхилень

6 14

Відосіконтактноїлінії, якщообмеженнявідхилу тролейбусіввідосіпроводіввідсутні

8.8.2 Відстані(уплані) міжопорамиконтактнихмережтрамваяітролейбусайопорамиЛЕП напругоюдо1000 В(крімлінійвуличногоосвітлення, щорозташованінаопорахконтактноїмережі) повиннібутинеменшеніж1,5 м.

38


8.8.3Занаявностітехніко-економічногообґрунтуванняможнарозташовуватиповітряніЛЕПз
напругоюдо1000 Внадпоперечинамиконтактноїмережізаумов:

 • поперечининаділянціпересіченняповинніматиподвійнуізоляціювідконтактноїмережі;
 • відстаньповисотівідпоперечинконтактноїмережідопроводівповітрянихЛЕП, утомучислій
  проводіввуличногоосвітлення, занайбільшнесприятливихтемпературінавантаженьповиннабути
  неменшеніж1,5 м.

 

 • ПерехрещеннятрамвайнихітролейбуснихлінійзповітрянимиЛЕПнапругоюпонад1000 В
  требавиконуватипідкутомвід60°до90°.
 • Відстаньприперехрещеннітазближеннітрамвайнихітролейбуснихконтактнихлінійз
  повітрянимиЛЕПнапругоюпонад1000 ВнеобхідноприймативідповіднодоДНАОП0.00-1.21 та
  Правил[9].
 • Уразірозміщеннятрамвайнихітролейбуснихлінійузонінаведеноїнапругипоблизу
  електрифікованоїзалізниціназмінномуструміабопоблизуповітряноїЛЕПнапругою110 кВівищечи
  напругою35 кВізвеликимиструмамизамиканняназемлю, вразінеобхідності, требапередбачати
  захиснізаходищодоборотьбизнебезпечноюнаведеноюнапругоювконтактнихпроводахвнаслідок
  індуктивноговпливуелектрифікованоїзалізниціабоЛЕП.

8.9 Зближенняпристроївзобслуговуваннярухузконтактнимилініями

 • Дорожнітасигнальнізнаки, покажчики, світлофори, таблойіншіпристроїдлярегулювання
  рухудорожніхтарейковихтранспортнихзасобівтребарозміщуватинасамостійнихпоперечкахна
  відстанінеменшеніж2,5 мвідконтактнихпроводівупланійнеменшеніж1,5 мвідіншихелементів
  контактноїмережі, щоперебуваютьпіднапругою.
 • Прокладанняпроводівпристроївзобслуговуваннярухутрамваяітролейбуса(контрольніта
  сигнальнілінії, лініїзв'язкуйрадіотрансляційнілінії, лініїблокуванняйкеруваннястрілками) треба
  виконуватинаопорахконтактноїмережі.

Длякріпленнязазначенихпроводівдоопорпотрібновикористовуватиштиревіізоляторийтра­верси, якітребарозташовуватиззовнішньоїсторониопорвідносноконтактноїпідвіски. Прицьомуу верхнійчастиніопоритребарозміщуватипровідзбільшвисокоюнапругою.

Відстаніпогоризонталіміжпроводамипристроївзобслуговуваннярухуіповерхнеюкожноїопори повиннібутинеменшеніж:

 • 200 мм- дляпроводівзнапругою380/220 В;
 • 100 мм- дляпроводівзменшоюнапругою.

Занаявностінаопорахконтактноїмережіживильнихіпідсилюючихпроводівнедопускається розміщенняпроводівіншогопризначення.

8.9.3Конструкціяпристроївелектричнихсхемкеруваннясигналізацієютастрілочнимипере-­
водами, щовстановлюютьсянаконтактнихпроводахтрамваяітролейбуса, неповинназнижувати
якістьструмозніманняприпроходженніпонихструмоприймачів.

Розміщеннясерієсних, шунтових, блокувальнихтаіншихконтактівнаконтактнихпроводахтреба виконуватинавідстанінебільшеніж2,5 мвідточокпідвішуванняконтактнихпроводів.

Підчаспроектуванняогороджувальноїсигналізаціїтребазастосовуватиелектричнісхемиз лінійнимиконтактами(датчиками).

8.9.4Заборонено:

 • прокладатипроводидляпристроївзобслуговуваннярухучерезсекційніізолятори, температурні
  гвинти, перехрещеннядвохліній, стрілочнівузликонтактнихмережтролейбуснихліній, атакожу
  місцяхзлиттяконтактнихпроводівівідводуїхнавантажнікомпенсатори;
  • підвішуватиконтактно-сигнальнийпровідпаралельноконтактномупроводутрамвайноїлінії.

8.9.5Мінусовіколапристроївзобслуговуванняруху, якіприєднуютьсядорейоктаживлятьсявід-
контактноїмережітрамвая, упідземнійчастинітребавиконуватикабелемзперерізомнеменшеніж
25 мм2. Кола, щоживлятьсявідконтактноїмережітролейбуса, повиннібутиприєднанідопроводу
мінусовоїполярностіцієїмережі.

 • Проводипристроївзобслуговуванняруху, щопрокладаютьсявсерединітазовніопор-
  контактноїмережі, повинніматиізоляціюнанапругунеменшеніж2500 Візахиствідмеханічних
  ушкодженьдовисотинеменшеніж2,5 мнадповерхнеюземлітанеменшеніж0,4 мвїїглибину.
  • Перехрещеннялінійпроводовогомовленнязконтактноюмережею- згіднозДСТУ4377.

39


ДБНВ.2.3-18:2007

9 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯТАТЯГОВІПІДСТАНЦІЇ

9.1  Загальнівимогидосистемиелектропостачання

 • Типсистемиелектропостачанняміськогоелектричноготранспорту(децентралізованачи
  централізована), числоітипитяговихпідстанцій, їхпотужністьірозміщенняналініїтребавибиратина
  підставітехніко-економічногорозрахунку, щовизначаєефективністьтієїчиіншоїсистемизаданих
  конкретнихумов.
 • Дляобраноїсистемиелектропостачаннярозрахункомтребавизначатитакітехнічніпара­-
  метри: щільністьструмувконтактномупроводі; падіннянапругивтяговіймережі; допустиміна-­
  вантаженнявипрямнихагрегатівтяговоїпідстанціїтазахиствідперевищеннядопустимихзначень
  струмутанапруги.
  • Розрахунковінормативитребавизначати:

 

 • унормальномурежимітаперевірятизавимушенимрежимомдляцентралізованоїсистеми;
 • унормальномутавимушеномурежимахдлядецентралізованоїсистеми.

Уцентралізованійсистемікабелінапругою600 Втребавибиратизурахуваннямїхвзаємного резервування.

9.2Тяговіпідстанції

 • Тяговіпідстанційміськогоелектротранспортупотрібновідноситидоелектроспоживачів
  Ікатегорії.
 • Зовнішнєелектропостачаннятяговихпідстанційтребаздійснюватинеменшеніждвома
  вводамивіддвохнезалежнихджерел(розподільнихпристроївелектричнихстанцій, районнихабо
  міськихрозподільнихпідстанцій). Уразіживленнятяговоїпідстанціїпоодномувводувідрозпо-­
  дільногообладнанняоб'єктазовнішньогоелектропостачання, апоіншому- відсуміжноїтягової
  підстанціїтехнічніпараметризовнішньоїлініїживленняповиннібутирозрахованінаробочупотуж­-
  ністьобохтяговихпідстанцій.
  • Тяговупідстанціютребапроектуватизурахуваннямтакихвимог:

 

 • будівлятяговоїпідстанціїповиннабутирозташованавбезпосереднійблизькостівідконтакт­
  ноїмережі;
 • будівлютяговоїпідстанціїнеможнавбудовувати, прибудовуватидожитловихтагромадських
  будівель;
 • рівеньшуміввідтяговоїпідстанціїнеповиненперевищуватирівня, встановленого
  СНиПII-12-77;
  • рівеньрадіоперешкоднеповиненперевищуватирівня, встановленогоГОСТ29205;
  • будівляповиннабутиненижчеIIступенявогнестійкості.

9.2.4  Накожнійтяговійпідстанціїповиненбутирезервнийперетворювальнийагрегатприцент­-
ралізованійсистеміенергопостачання, щомаєпотужність, неменшупотужностінайбільшогоагре-­
гату.

 • Користувачіелектроенергіїдлявласнихпотребтяговоїпідстанціїповиннімати, крімос-­
  новного, щейрезервнеджереложивлення.
 • Якрезервнеджереложивленняможнавикористатинезалежнийввідвідстаціонарних
  розподільнихміськихмереж380/220 Втретьоїкатегоріїнадійності. Характеристикатретьоїкате­-
  горіїживлення- згіднозПравилами[10].
 • Длявизначеннявитрателектричноїенергіїтребазастосовуватиелектролічильникизмінного
  струмузкласомточностізгіднозПравилами[10].

 

 • Витратиелектроенергіїнавласніпотребитяговихпідстанційтребавизначатинавторин­-
  нихобмоткахтрансформаторіввласнихпотребтанавводівідміськихрозподільнихмереж.
  • Територіятяговихпідстанційповиннабутиогороджена.

9.2.10   Електропостачаннятролейбуснихліній, звичайнихташвидкіснихлінійтрамвая, депо,
вагоноремонтнихзаводівтамайстереньпостійнимструмомповинноздійснюватисячерезсамостійні
живильнілінії, обладнаніавтоматичнимивимикачамиабокерованимиперетворювачами, якізабез-­
печуютьзахистконтактноїмережівідструмівкороткогозамиканнятаперевантаження.

40


ДБН В.2.3-18:2007

 • Тролейбуснітяговіпідстанції, якізастосовуютьусистеміелектропостачаннязізольо­-
  ванимивідземліполюсами, повиннібутиобладнаніпристроямиконтролюізоляціїкожногозполюсів,
  атакожпристроямизахистувідпошкодженняізоляціїміжобмоткамивисокоїтанизькоїнапруги
  силовоготрансформатора.
 • Накожнійзплюсовихтамінусовихлініяхтребавстановитиамперметри. Лінії, якімають
  зв'язокзіншимипідстанціями, обладнуютьсяамперметрамиздвобічноюшкалою.

Контрольно-вимірювальніприладиповиннібутивстановленітак, щобпідчасвизначенняїх показаньнебуломожливостівипадковогодотикудочастин, якіперебуваютьпіднапругою.

 • Тяговіпідстанціїтребаобладнатипристроямизахисту, автоматикитателемеханіки.
 • Урозділіавтоматизаціїтяговоїпідстанціїтребапередбачати:

 

 • автоматичневмиканнярезервного(АВР) вводу"6кВ-10кВ" підчасзникненнянапругинаробо-­
  чомувводі;
 • АВРперетворювальнихагрегатівзаумовиперевантаженняробочихагрегатівабоавтом-­
  тичноговимиканнявідпристроївзахисту, завиняткомзахистувідзамиканьназемлюструмопро-
  віднихелементівобладнання, якіперебуваютьпіднапругою600 В;
 • АВРджерелживленнядлявласнихпотребзмінноготапостійногострумууразізникнення
  напругиробочихджерел;
 • автоматичнеповторневмикання(АПВ) вимикачівживильнихліній600 Вуразіавтоматичного
  вимиканняструмівперевантаженнятакороткихзамикань. Керуваннялінійнимавтоматомповинно
  передбачатиблокуваннявмиканняпіслядворазовогоневдалогоАПВтайогодеблокуванняопе-­
  ративнимперсоналомпідстанціїабоздиспетчерськогопунктупрителекеруванні;
 • сигналізаціюстануобладнаннятазвуковусигналізаціюуразінесправностейтаавтоматичного
  вимиканняобладнання.

9.2.15Длятелекеруваннятяговоюпідстанцієютребапередбачати:

 • повнуавтоматизаціютяговоїпідстанції;
 • телекеруваннявимикачамивводівтасекцій"6кВ-10 кВ" ;
 • керуванняперетворювальнимиагрегатами;

 

 • керуваннялінійнимитазапаснимиавтоматичнимивимикачами, атакожроз'єднувачамироз-­
  подільногообладнання"+600 В";
  • телесигналізаціюпростанобладнаннянарайоннітацентральнідиспетчерськіпункти.

9.2.16Допускаєтьсяпаралельнароботапідстанційзаумовизабезпеченнязахистутяговоїмережі
відструмівкороткогозамикання, атакожуразі:

 • відсутностізонмалихструмівкороткогозамиканнятазамиканняназемлюутролейбусних
  тяговихмережахбеззаземлення;
  • наявностінадійногозахиступідземнихспорудвідблукаючихструмів.

 

 • Тяговіпідстанціїповиннібутизахищенівідатмосфернихперенапругзбокуконтактної
  мережітабутирозташованиминавідстанівіджитловихігромадськихбудинків, лікувальнихіоздо-­
  ровчихустанов, щовстановленадлятрансформаторнихпідстанцій2х1000 кВАзгіднозДБН360**, і
  максимальнонаближенимидолініїконтактноїмережі.
 • Натяговихпідстанціяхповиненбутипередбаченийзахистконтактнихмережвідструмів
  короткогозамикання; прицьомуструмуставкиавтоматичноговимикача/устживильноїлініїтреба
  визначатизатакимиформулами:

                                                                      Iуст    Iсер  + С                                                                  (9.1)

                                                                       Iуст      Iкз  х  Кз                                                                   (9.2)

 

де  Iсер  - середнійрозрахунковийструмділянкимережі, А;

       Iкз    - струмкороткогозамикання, А;

     С       -константа, якамаєтакізначення: 800 Адлятролейбуса; 1000А, 2000А, 3000Адлятрамвая

                  тапотягаздвохтатрьохвагонів;

      К3      - коефіцієнтзапасу, якийприймаєтьсявмежахвід0,85 до0,9.

9.2.19  Живленнятяговихпідстанційтребаздійснюватипокабельнихлініяхзміннимструмом
напругою6 кВ, ЮкВ, 20кВ, 35кВ.

МожнаживитипідстанціїповітрянимиЛЕПнаприміськихіміжміськихлініях.

41


ДБНВ.2.3-18:2007

Утрансформаторнихкамерахтяговихпідстанційповиннібутипередбаченізаходищодозмен­шенняшуму, створюваноготрансформатором.

Требапередбачатипристосуваннядлявстановленняабозніманнятрансформаторазпідйомом йогонависотунеменшеніж200 мм.

 • Навсіхтяговихпідстанціяхтребаматиробочіприміщеннядляремонтно-обслуговуючого
  персоналуісанвузол.
 • Натяговихпідстанціяхпотрібнопередбачатизасобивимірюванняпотенціалупідземних
  мережзахисту.

9.3 Кабельнамережа

 • Живильнілініївідтяговихпідстанційдоконтактнихмережумежахмістатребавиконува-­
  тикабельнимивиробами, прокладенимивземлі. Длязаміськихлінійдопускаєтьсяпрокладання
  повітрянихліній.
 • Перерізкабелівіпроводівживильнихіпідсилюючихлінійтребаприймативідповіднодо
  електричногорозрахунку, аповітрянілінії, крімцього, требаперевірятинамеханічнуміцність.
 • Повітряніживильнітапідсилюючілініїтребавиконуватинеізольованимиміднимичибіме-­
  талевимипроводами.
  • Живильнітапідсилюючілініїповиннімати:

 

 • двоступеневуізоляціювідносноутримуючихконструкційіземлі;
 • ізоляцію, якаповиннавитримуватинапругунеменшеніж2 кВ.

 

 • Длякабелівзплюсовимтамінусовимпотенціаламитребазастосовуватиодножильнікабелі,
  щомаютьнеменшедвохконтрольнихжил.
 • Кабелі, прокладенівґрунті, повиннібутизахищенівідмеханічнихпошкодженьвідповідно
  доПравилулаштуванняелектроустановок[9].

Відстаньміжсиловимикабельнимитаінженернимиспорудами- згіднозДБН360. Якщоцівідстанінеможутьбутивитримані, кабелітребапрокладативтрубахаборозділяти перегородками.

9.3.7УмісцяхперехрещеннякабельноїтрасизміськимитаприміськимидорогамиІіIIкатегорій,
трамвайнимитазалізничнимиколіямикабелітребапрокладативтрубах. Трубиповиннівиходити
зкожногобокувідрейкинадовжинунеменшеніж2 мабозамежіводовідвідноїканавинадовжину
неменшеніж1 м.

Глибиназакладаннякабелів- відповіднодоПравилулаштуванняелектроустановок[9].

9.3.8Успорудахшвидкісноготрамваяслідзастосовуватикабелі, стійкідопоширенняполум'я:

-  дляпоодинокопрокладенихкабелів- згіднозДСТУ4216 абоДСТУ4217;

-  длякабелів, прокладенихпаралельно, залежновід"обсягунеметалевихматеріалівнаодному
погонномуметріпрокладки- згіднозДСТУ4237-3-21, ДСТУ4237-3-22, ДСТУ4237-3-23, ДСТУ4237-3-24,
ДСТУ4237-3-25.

9.3.9Умісцяхвведеннясиловихкабелівубудівлі, атакожулаштуванняпроходівчерезперекриття
ікапітальністіникабелітребапрокладативтрубах.

 • Броня, свинцевайалюмінієваоболонкикабелю, корпуссталевоїкінцевоїлійки, атакож
  їїкріпленняповиннібутиелектричноз'єднані, анапідстанціях, крімтого, з'єднанізконтуром
  заземлення.
 • Кабелітребамаркувативусіхкінцевихзаділках, атакожувсіхдоступнихдляоглядумісцях
  їхпрокладання.
 • Струмопровіднічастини, з'єднанікабелямипостійногоструму, повинніматирозпізна-­
  вальнезабарвлення: кабеліплюсовогопотенціалу- червоне, мінусового- синє.
 • Струмопровіднічастини, з'єднанізкабелямизмінногострумувкінцевихзаділках, повинні
  матирозпізнавальнезабарвлення: фазаА- жовте, фазаВ- зелене, фазаС- червоне.
 • Длявирівнюванняпотенціалівпунктівприєднаннякабелівдорейоктребазастосовувати
  регулюючіпристрої(статичнівольтододатковіустановкиабододатковірезистори).

9.3.15  Контрольніжиликабелівлінійживленняпостійногострумуможнавикористовуватияк
сигналізатористанукабелів.

42


ДБНВ.2.3-18:2007

9.4Заземлюючіпристроїтазаходищодообмеженняблукаючихструмів

 • Заземленнюпідлягають: корпусиелектричногообладнання, вторинніобмоткитрансфор­-
  маторівструмуінапруги, каркасирозподільнихпристроїв"6кВ-35кВ" та"+600 В", щититапульти
  керування, металевіоболонкийбронясиловихтаконтрольнихкабелів, металевікорпусипереносного
  електроустаткування.
 • Натрамвайнихітрамвайно-тролейбуснихтяговихпідстанціях, щопрацюютьіззазем­-
  леннямчерезрейкимінусовогополюсавипрямленогоструму"-600В" повиненбутиобладнаний
  спеціальнийзахиствідмалихструмівкороткогозамикання, якийзабезпечуєавтоматичневимкнення
  всіхперетворювальнихагрегатівілінійнихавтоматіврозподільногообладнання"+600 В" збло-­
  куванням, щоунеможливлюєповторневмиканняобладнаннядоусуненняпричинвимкнення.
 • ЗаземленнятребавиконувативідповіднодоПравилулаштуванняелектроустановок[9].
 • Обмеженняблукаючихструмів- згіднозГОСТ9.602

9.5  Диспетчерськіпунктикеруванняелектропостачанням

9.5.1  Диспетчерськіпунктикеруванняелектропостачаннямможнавлаштовувативоднійбудівлі-
зтяговимипідстанціями.

ПриміщеннядиспетчерськогопунктутребапроектуватизурахуваннямвимогДБНВ.1.1-7, СНиП2.09.04, ГОСТ12.1.036, ГОСТ12.4.026 таДНАОП0.00-1.21 таіншихвідповіднихдокументів.

9.5.2Диспетчерськийпунктповиненбутиобладнанийапаратамиміськоготелефонноготадис-­
петчерськогозв'язкупідприємстваміськогоелектричноготранспорту. Якканализв'язкуможуть
використовуватисьлініївласноїтелефонноїмережіпідприємстваабоабонованіуміськоїчивідомчої
телефонноїмережі. Дляоперативногозв'язкучерговогодиспетчеразавтотранспортомшвидкої
технічноїдопомогиіремонтно-налагоджувальнимибригадамитребавикористовуватимобільний
зв'язок.

9.5.3  Урайонних(центральних) диспетчерськихпунктах, утомучислійспільнимизтяговою
підстанцією, повиннібутипередбаченітакіприміщення: диспетчерська, апаратна, лабораторія, кім­-
натаначальника, майстерня, інструментальнакомора, загальнакомора, допоміжнеприміщення,
утепленастоянканаоднуавтомашину, кімнатамайстрів, приміщенняремонтнихбригад, кластех.-­
нічногонавчання(дляцентральногопункту), тепловийпункт, кімнатаприйманняїжі, побутові, сані­-
тарно-побутовіприміщенняіприміщеннядлячерговогоперсоналупогрупі1а, 1б. Групиперсоналу-
згіднозіСНиП2.09.04.

10 СПОРУДИТАПРИСТРОЇКІНЦЕВИХСТАНЦІЙТАЗУПИНОК

10.1  Загальнівимоги

 • Кількістьтамісцерозташуваннязупинокіпересадочнихвузлівтрамвайнихтатролейбусних
  лінійтребавизначатинапідставікомплексноїсхемирозвиткуміськогопасажирськоготранспорту.
  • Дальністьпішохіднихпідходівдонайближчоїзупинки- відповіднодоДБН360.

10.2  Кінцевістанції

 • Накожномумаршрутітребапередбачатихочабоднутехнічнукінцевустанцію. Наіншому
  кінцімаршрутуповиннобутиприміщення, обладнанесанвузлом, якщотривалістьоборотногорейсу
  перевищує1,5 год.
 • Натехнічнихтарозпорядницькихкінцевихстанціяхможнапередбачатимайданчикидля
  кінцевихпунктівавтобусів, стоянкилегковихавтомобілів, мотоциклівівелосипедів.

10.2.3. Посадкутависадкупасажирівнатехнічнихтарозпорядницькихкінцевихстанціяхтрам­ваяаботролейбусатребапередбачатинаокремихмайданчиках.

Накінцевихрозпорядницькихстанціяхтрамвая, крімприймально-відправнихіобгіннихколій, повиннібутиколіїдлядрібногоремонту, прибиранняівідстоювагонівурезервітаначасобідньої перервиводіїв.

10.2.4 Кінцевірозпорядницькістанціїповиннімати:

 • службовітасанітарно-побутовіприміщеннядлячерговихіводіїв, лінійнихпрацівників, на­
  чальникамаршрутів;
  • приміщеннядляорганізаціїгарячогохарчуванняводіївілінійногоперсоналу.

43


ДБНВ.2.3-18:2007

Длякінцевихрозпорядницькихстанційлінійшвидкісноготрамваятребадодатковопередбачати приміщеннядляпристроївсигналізації, централізаціїіблокування(СЦБ), автоматикиізв'язку.

10.2.5Натехнічнихкінцевихстанціяхповиннібути:

 • коліїабоділянкидляприймання, обгонутаремонтузазаявкамиводіївзулаштуванням
  оглядовоїканавитамісцявідстоютрамвайнихвагоніваботролейбусів;
 • службові, санітарно-побутозіприміщення, приміщеннядляприйманнягарячоїїжітакоротко-­
  часноговідпочинкупоїзнихбригадіобслуговуючогоперсоналу, павільйондляпасажирів;
  • кімнатиколійнихробітниківіприміщеннядлязберіганняінструментутаматеріалів;
  • гучномовнийзв'язок.

 

 • Будівлікінцевихстанційтребабудуватизаіндивідуальнимипроектамизнеобхідним
  наборомприміщень, якевизначаютьзавданнямнапроектування.
 • Тимчасово, дозакінченнябудівництвабудьякоїкінцевоїстанції, можнаїїрозташувати
  уприміщенніжитловогобудинкузобладнаннямокремоговходу.
  • Коліїтапосадочнімайданчикикінцевихстанційутемнийчасдобиповиннібутиосвітлені.
 • Накінцевійстанціїтребапередбачитимісцедлязберіганнязапасупіскудляпоповнення
  пісочницьтрамвайнихвагонів.

10.2.10Требапередбачитимісцедлярозміщеннявізуальноїінформаціїдляпасажирів.

10.3 Зупинки

10.3.1   Натрамвайнихтатролейбуснихліняхзалежновідпасажирообмінутаумоврухутреба
передбачативлаштуванняпостійнихітимчасовихзупинок.

Тимчасовізупинкипроектуютьувипадку, колитрамвайнийвагонаботролейбусповиннізупи­нятисялишевзаданіперіодидобиабоднітижня.

10.3.2Зупинкитребарозташовуватинапрямихділянкахлінійзпоздовжнімухиломнебільшеніж:

 • 40 %о- длятрамвайнихвагонів;
 • 60 %о- длятролейбусів.

Длятролейбуснихзупинок, щорозташованінаухилахбільшеніж30%°, впроекттребавключати заходибезпеки, середякихулаштування:

 • карманівзавширшкинеменшеніж2 м;
 • покриттякарманівпідвищеноїжорскості;
 • антикриговоїсистеми;
 • бар'єрноїогорожі.

10.3.3Відстаньміжзупинкамидлязвичайнихлінійтрамваятребаприймативід400 мдо600 м, а
дляшвидкіснихлінійтрамвая:

 • від800 мдо1200 м- умежахзабудованоїтериторії;
 • небільше1500 м- позамежамизабудованоїтериторії.

 10.3.4      Зупинкутрамвайноговагонатребарозташовуватипередперехрестям, атролейбуса- після
нього. Відстаньвідзупинкидоперехрестя- згіднозПравиламидорожньогоруху[10].

10.3.5  Посадочнімайданчикизупиноктрамваянасуміщеномуполотніповиннібутипозначені
маркувальнимилініями.

Увипадкурозташуванняколійнавідокремленомучивласномуполотніпосадочнімайданчики требарозташовуватинависотіпершоїсходинкитрамвайноговагонатавониповинніматитверде покриття. Рівеньпершоїсходинкитрамвайноговагона- згіднозДСТУ4070.

Довжинупосадочногомайданчикатребаприйматина5 мбільшевідрозрахунковоїдовжини одночаснозупиненихтролейбусівчитрамвайнихвагонів. Ширинапосадочногомайданчикавизна­чаютьзалежновідрозрахунковогообсягупасажирообміну, алеповиннабутинеменшеніж1,5 м.

Ширинапосадочногомайданчикавтунелі, атакожзанаявностісходовихвходівупішохідні переходиповиннабутинеменшеніж3 м.

Поперечнийухилпосадочнихмайданчиківтребаприймативід10 %одо15 %оіспрямовувати йогоупротилежнийбіквідколіїчибортовогокаменя.

44


ДБНВ.2.3-18:2007

10.3.6Зупинкидлятролейбусатребарозміщувативрозширенняхпроїзноїчастинивулиці, щомає
однуабодвісмугирухуводномунапрямку.

Зупинкудлятролейбусаможнарозміщуватипередперехрестямвулицьлишеуразінаявності спеціальновиділеноїсмугидляїхрухуабозанаявностівідповідногообгрунтування.

10.3.7Посадочниймайданчикдлятролейбусаповиненмати:

 • ширинунеменшеніж1,5 м;
 • довжинунеменшеніждовжинаодногоабодвохтролейбусів.

10.3.8Освітленнязупинок- згіднозДБНВ.2.5-28.

10.3.9  Назупинкахтребапередбачатипавільйоничинавісидляпасажирівтаінформаційно-
вказівнізнаки, інформаційніпокажчикизінформацієюдляпасажирів.

11  СПОРУДИІПРИСТРОЇСИГНАЛІЗАЦІЇТАЗВ'ЯЗКУ

11.1 Загальнівимогидоколійноїтадорожньоїсигналізації

 • Встановленнятранспортнихсвітлофорівдлярегулюванняруху, дорожніхзнаківтребапо-­
  годжуватизорганомдержавноївлади, наякийпокладенофункціїконтролюваннядорожньогоруху.
  ТранспортнісвітлофоритаїхвстановленняповинновідповідативимогамДСТУ4100, ДСТУ4092.
 • Дляколійноїташляховоїсигналізаціїможнавикористовуватисвітлофориавтоматичногоі
  ручногокеруваннятаколійнізнакийпокажчики.
  • Світлосигнальнимипристроями, знакамитапокажчикамиможутьбути:

 

 • односекційнісвітлофоризжовтиммиготливимсигналом;
 • двосекційнісвітлофоризчервонимізеленимсигналами;
 • трисекційнісвітлофоризчервоним, жовтимізеленимсигналамитасвітлофориздодатковими
  секціями;
 • світлофориособливоїформизсигналомбіло-місячногокольору;

-  колійнізнакиіпокажчикизбуквеним, цифровимчизмішанимтекстом.

11.1.4Сигнальніпристроїтребавстановлюватинаопорах, будниках, спеціальнихколонах, тро-­
совихпоперечкахконтактноїмережі, зупиннихпавільйонах. Кріпленнясигнальнихпристроївнепо-­
виннопорушуватимеханічноїміцностітаелектричноїізоляціїнесучихконструкційтаспоруд.

 • Встановленісигнальніпристрої, знакийпокажчикинеповиннізаважатирухутранспорту
  тапішоходівімаютьбутивстановленінависотінеменшеніж2,5 м.
 • Негативнийполюссвітлосигнальнихпристроїв, якіживлятьсяпостійнимструмомвідкон-­
  тактноїмережітрамвая, упідземнійсвоїйчастиніповиненбутивиконанийкабелемзмідноюжилоюі
  площеюперерізунеменшеніж25 мм2, якийнадійноприєднанийдорейки. Забороняєтьсявико­-
  ристовуватизцієюметоюзаземлюючіконструкції.
 • Електроустаткуванняколійноїсигналізаціїповинноматиподвійнуізоляціювідносноза­-
  земленихчастин. Заземлюваннюпідлягаютьметалевішафи, корпуси, кожухийпультисигналізації,
  якірозташованінависотіменшеніж2,5 мвідземлі.

 

 • Кожнублок-ділянкуікоженсвітлофорнеобхіднопронумерувати. Номеринеповинні
  повторюватися.
 • Увипадкуустановкинаодномувузлідекількохсвітлофорівсхемаїхвключенняповинна
  забезпечуватиавтоматичнеблокування, щонедопускаєрухутрамваївузустрічнихнапрямках.

 

 • Сигнальніпристрої, щозабезпечуютьбезпекуйрегулюванняруху(світлофори, знаки
  обмеженняшвидкостірухутощо), требарозміщуватинависотібільшеніж2,5 мнадголовкоюрейки,
  їхвстановлюютьнаопорахконтактноїмережі, будинках, спеціальнихщоглахчиколонахабона
  самостійнихтросовихпоперечках.
 • Утунельнихділянкахшвидкіснихлінійтребапередбачатиустановкусвітлофорів, які
  застосовуютьуметрополітені.
 • Сигнальніпристроїповиннібутиелектрифікованічиосвітлені. їхпоказанняповиннібути
  видимізтрамвайноговагоначитролейбуса, щонаближається, навідстанінеменшерозрахункового
  гальмівногошляхупідчасповногослужбовогогальмуваннязмаксимальноїшвидкостіруху, встанов-­
  леномудляданоїлінії. Сигнальніпристроїтребафарбуватилюмінесцентноюфарбою.

45


ДБНВ.2.3-18:2007

11.2  Загальнівимогидозв'язку

 • Упроектбудівництватрамвайноїаботролейбусноїлініїтребавключатитаківидивироб-­
  ничогойтехнологічногозв'язку: адміністративно-службовий, диспетчерськийтатехнологічний.
  • Адміністративно-службовийзв'язоктребапередбачатидлязабезпечення:

 

 • обмінуслужбовоюінформацієюпровиробничудіяльністьпідприємства(організації);
 • телефонногозв'язкуміжабонентамивсьогопідприємства(організації) чиміжабонентамийого
  підрозділів.

Дляадміністративно-службовогозв'язкутребазастосовуватиавтоматичнітелефонністанції.

 • Диспетчерськийзв'язоктребапроектуватидлязабезпеченнякороткоїслужбовоїінфор-­
  маціїзпитаньвиробництва, організаціїруху, викликуаварійно-відбудовнихзасобівідляоперативних
  вказівоктарозпоряджень. Диспетчерськийзв'язокповинензабезпечуватипрямийбезпосередній
  телефоннийзв'язокоперативногокерівника(диспетчера, операторайін.) зісвоїмипрямимиабо­-
  нентамивсьогопідприємствачийогопідрозділів.
  • Технологічнийзв'язоктребапроектуватидлязабезпечення:

 

 • дистанційногокеруваннятяговимипідстанціямисистемиелектропостачання;
 • документальногозв'язкузексплуатаційнимиівиробничимипідрозділами;
 • передачіінформаціївавтоматизованісистемикерування.

11.2.5Дляканаліввиробничогойтехнологічногозв'язкуможнавикористовуватипроводивласної
телефонноїмережіпідприємствачиабонованівміській(відомчій) телефонніймережі, атакож
засобибезпровідногозв'язку.

11.3Виробничийтателефоннийрадіозв'язок

 • Усікінцевістанціїповинніматителефоннийзв'язокзцентральнимдиспетчеромчи
  райономмістазалежновідприйнятоїсистемикеруваннярухомзадвомаканаламизв'язку– загаль-­
  номіськимабоадміністративно-службовимтаоперативно-диспетчерським. Одинканалможебути
  провіднимтелефоннимзв'язком, аінший- безпровідним.
 • Проміжніпунктирегулюваннярухомтрамваяітролейбусаповиннімативиробничийзв'я-­
  зокздиспетчеромтаміжсобою.
 • Постійніревізорськіпостиповинніматителефоннийзв'язокздиспетчеромнаканалі
  оперативно-диспетчерськогозв'язкузісвітловимчизвуковимпристроємвикликувідмісцярозта-­
  шуванняпоста.
 • Навсіхмаршрутахтрамваяітролейбусачерезкожні2,5 кмповиннабутизабезпечена
  можливістьзв'язкуводіївздиспетчером.
 • Підрозділишвидкоїтехнічноїдопомоги, електропостачання, рухомогоскладу, коліїтаруху
  повинніматителефоннийзв'язокздиспетчерамипоканалахоперативно-диспетчерського, загаль­-
  номіськогоабоадміністративно-службовогозв'язку.
 • Транспортнізасобишвидкоїтехнічноїдопомоги, технологічноготаексплуатаційногоприз­-
  начення, утомучисліслужбколії, рухутаенергогосподарстватребаоснащуватизасобамирадіо- або
  мобільногозв'язкудляоперативногозв'язкуздиспетчерами. Можнаоснащуватитранспортнізасоби
  мобільнимзв'язком.

 

 • Дляперегонногозв'язкушвидкісноготрамваятребапередбачатистаціонарнізасоби
  звязку, якіповиннібутивстановленіврелейнихшафахсистемиИРДПчиспеціальнихстоякахна
  перегонахзавдовжкибільшеніж1,0 км, атакожнастанціях(зупинках), переїздах, напідходахдо
  транспортнихрозв'язок.
 • Напідземнихстанціях(заглибленихзупинках) швидкіснихлінійівдепотребапередба-­
  чатимісцевіпристроїгучномовногооповіщенняйсвітловітаблодляінформаціїпасажирівіобслу-­
  говуючогоперсоналу.
 • Длялінійзвичайноготрамваяітролейбусанеобхіднопередбачативстановленнястаціо-­
  нарнихзасобівзв'язкунатяговихпідстанціях, накінцевихстанціях, уприміщенняхдиспетчеразрухуй
  електродиспетчера, атакожуприміщенняхаварійно-відновлювальних(ремонтних) бригад.

46


11.4 Автоматизованісистемиконтролюваннятакеруваннярухом

 • Автоматизованийконтрольікеруваннярухомтребапередбачатидляотриманняін фор-­
  маціїпропростороветачасоверозташуваннярухомиходиницьнамаршрутах, фактичнийчаспро­-
  ходженнярухомимиодиницямиконтрольнихпунктів, двосторонньогозв'язкузводіями.
 • Досистемиавтоматизованогодиспетчерськогокеруваннярухомповиннівходититакі
  складові:

 

 • приймально-передавальніпристрої, якірозміщенінарухомиходиницях;
 • приймально-передавальніпристрої, щорозміщуютьсянамаршрутах;

 

 • пристроїприймання, обробкийпередачіінформації, щорозташованівспеціальнихпри­-
  міщеннях, утомучислізасобиобчислювальноїтехнікитавідображення;
  • канализв'язку.

11.4.4Системаавтоматизованогодиспетчерськогокеруваннярухомповинназабезпечувати:

 • визначеннярегулярностірухунаконтрольнихпунктахзачасомпокожнійрухомійодиниці,
  маршруту, депоіпідприємствувцілому;
  • визначенняфактичногочасуроботирухомиходиниць, обліковихданихмаршрутів;
  • визначенняпасажирськихпотоківіобліковихданихпасажироперевезень;
 • поточнийіпідсумковийаналізкількіснихіякіснихпоказниківперевезенняпасажирівзприй-­
  няттямоптимальнихрішень;
  • передаваннярозпорядженьзкеруванняводіям, отриманнядодатковоїінформаціївідводіїв.

11.4.5Длязабезпеченнябезпекийрегулюваннярухутрамвайнихвагонівнашвидкіснихлініях
требапередбачатисистемуінтервальногорегулюваннярухупотягів(СІРРП).

 • Утунеляхдодатковомаєпередбачатисяпристрійавтоматичногоблокування(безавто­
  стопівізахиснихділянок) дляорганізаціїрухуслужбовихпотягівунічнийчас, атакождляможливості
  виведеннязлініївагоназнесправниминаньомупристроямиСІРРП.
 • СІРРПізрозмежуваннямпотягівміжстанційнимиперегонамитребапередбачатинана-­
  земнихділянкахутихвипадках, колирозрахунковийінтервалчасуміжвагонамиперевищуєчас
  фактичногоперебуваннявагонаналімітованомуперегоні.
 • СІРРПізрозмежуваннямпотягівфіксованимиблок-ділянкамитребапередбачативтуне-­
  лях. Наназемнихділянкахфіксованіблок-ділянкитребазастосовуватиувипадках, колирозра-­
  хунковийінтервалчасуміжпотягамименшечасуфактичногоперебуванняпотяганаперегоні.

Примітка. Часфактичногоперебуваннявагонанаперегоні- цесумачасудоланнявагономперегону тарозрахунковогочасустоянкинастанції(зупинці). Часдоланнявагономперегонутребавизначатиза тяговимирозрахунками. Часстоянкивагонанастанціїврозрахункахтребаприймативід20 сдо30с

11.4.9Упроектахшвидкіснихлінійтрамвая, якібудутьобладаніСІРРПізрозмежуваннямтрам-­
вайнихвагонівфіксованимиблок-ділянками, требапередбачативстановленнявпотягахпристроїв
ABCзавтостопами, щоєосновнимелементомСІРРП.

КолійніпристроїСІРРПповиннізабезпечуватинаперегонахшвидкіснихлінійпередачусиг­нальнихкомандізколіїнатрамвайнийвагонпродопустимушвидкістьруху.

 • РозміщеннясигнальнихточокСІРРПтребавиконуватидляоднобічногорухупокожній
  ізколійнаосновітяговихрозрахунківіззастосуваннямкривихчасу.
 • ЗнаковістьсигналізаціїСІРРПповиннавідображатиінтенсивністьрухутрамвайнихва-­
  гонівінеперевищуватичотирьохзнаків. УрозрахункахпристроївСІРРПтребапередбачитизапасчасу
  неменшеніж15 сдлярухупотягівнаперегоніінеменшеніж5 снаділянціпідходудостанції
  (зупинки).
 • РозрахунковийінтервалдлярозміщеннясигнальнихточокСІРРПізфіксованимиблок-
  ділянкамитребаприйматитаким, щобзабезпечуватирухвагонівназеленесвітлосвітлофора.
 • Довжинаблок-ділянкинаперегоніповиннабутинеменшеніждовжинагальмівного
  шляху, визначеногодляданогомісцяприповномуслужбовомугальмуваннітадопустимійшвидкості
  зурахуваннямчасу, потрібногодляспрацьовуванняпристроївABCіавтостопа.
 • Величинудопустимоїшвидкостівагонапідчасвходунаблок-ділянкувизначаютьвід­-
  повіднодознаковостісигналізаціїСІРРП.
 • МеталевіконструкціїйустаткуванняСІРРПнашвидкіснихлініяхвартозаземлювати, крім
  корпусівдроселів-трансформаторів, якінеобхідноізолювативідоснови.

47


ДБНВ.2.3-18:2007

11.5 Іншізасобиавтоматизації

11.5.1   Підчаспроектуваннятрамвайнихтатролейбуснихлінійтребапередбачатизастосування:

 • охоронноїсигналізаціїприміщеньспецвідділу, касибухгалтерії, квитковоїкаси, дляпідрахунку
  грошей, длясортуваннягрошей, інкасаторівДержбанку, складуквитковоїпродукції;
  • пожежноїсигналізації.

 

 • Длязабезпеченнябезпекирухувагонівнаокремихділянкахзвичайноготрамваятреба
  передбачатиавтоматичнуелектричнусигналізацію, щокеруєтьсятрамвайнимпотягомнезалежно
  віддійводія, чителемеханічну, якакеруєтьсяоператоромзіспеціальнообладнаногопоста.
 • Уразівстановленнянаоднійділянці(вузлі, перехрещенні) трамвайнихколійдекількох
  сигналівсхемаїхвмиканняповинназабезпечувативзаємнеузгодженнясигнальнихпоказаньз
  автоматичнимблокуванням, щоунеможливитьрухтрамвайнихпотягівузустрічнихнапрямках.
 • Напостахцентралізованогокеруваннястрілками, розташованимипозазоноювидимості
  колії(натериторіїтрамвайнихдепо, ремонтнихзаводівімайстерень), требапередбачатисвітлове
  сигнальнетабло, щозабезпечуєоператораконтрольноюсигналізацієюпроположенняперастрілкиі
  станстрілочнихділянок"ВІЛЬНО", "ЗАЙНЯТО", якіблокуються.
 • УвипадкуперехрещеннялінійшвидкісноготрамваяводномурівніздорогамиVкатегорії
  требапередбачатиспеціальнусвітлофорнусигналізацію, щозабезпечуєпріоритетнийрухтрам­-
  вайнихвагонів.

 

 • Запасжилукабеляхавтоматикийтелемеханікиповиненбутинеменшеніж10 % від
  загальногочислажил, аленеменшеніждві.
 • ЕлектроживленняпристроївавтоматикийтелемеханікитребапередбачатизаІкатегорією
  надійностівідджерелзмінногострумунапругою220 В(двопровіднасистемазізольованоюней-
  траллю) віднезалежнихджерелживленнязтяговоїпідстанції.
 • Вдепо, накінцевихстанціяхівтунеляхтребапередбачативстановленняелектрогодин-­
  ників.

12 ДЕПО, РЕМОНТНІМАЙСТЕРНІЙСТОЯНКИ

12.1 Планувальні, об'ємно-планувальнітаконструктивнірішеннябудівельіспоруд

 • Трамвайнітатролейбуснідепотребарозташовувативідповіднодокомплексноїсхеми
  розвиткуміськоготранспортузможливістюзабезпеченнямінімальнихнепродуктивних(безпаса-­
  жирів) пробігів.
 • Проектнапотужністьдепоповиннабутина50, 100, 150, 200, 250, 300 одиницьрухомого
  складу. Кількістьпостівувиробничомукорпусідепомаєзабезпечувативиконаннядобовоївиробничої
  програмитехнічногообслуговуваннятаремонтурухомогоскладу.
 • Депотавиробничіприміщенняслужбколії, руху, енергогосподарства, ремонтнімайстерні
  и стоянкидлязберіганнярухомогоскладутребарозташовуватинаоднійземельнійділянці, яка
  повиннаматисуцільнуогорожузаввишкивід1,8 мдо2,2 м.
 • Будівлі, приміщеннядепотаремонтнімайстернітребапроектуватизгіднозДБНА.1.1-7,
  СНиП2.09.02 таіншиминормативнимидокументами. Ступіньвогнестійкостібудівельдепоповинна
  бутиненижчеII.
 • Категоріяелектропостачаннядепо- II. Характеристикикатегорійелектропостачання-
  згіднозПравилами[10].
 • Натериторіїдепотребапередбачатироздільнів'їздиівиїздирухомогоскладу. В'їздмає
  передуватиосновномувиїздузанапрямкомрухунапроїзнійчастинідорогизбокудепо. Вдепо
  повиннобутидвавиїзди, одинізяких- резервний. Нав'їздіповиннабутирозташованапрохідна, на
  основномувиїзді- будівляконтрольно-пропускногопункту.
 • Майданчикдлязберіганнярухомогоскладунеобхіднорозраховуватинаодночаснерозмі­-
  щеннянаньомупроектноїкількостірухомогоскладузврахуваннямоглядовихіремонтнихмаши-
  номісць, атакожрухомогоскладу, призначеногодляобслуговуваннятаремонтуконтактноїмережіта
  трамвайноїколії.

Поздовжніухилимайданчиканеповинніперевищувати:

 • 5 %одлятролейбусівта2,5 %одлятрамвайнихвагонівнамайданчикудлязберіганнятаперед
  в'їзнимиворотами;
  • 20 %одляіншихмайданчиків, непризначенихдлязберіганнярухомогоскладу.

48


ДБНВ.2.3-18:2007

 • Майданчикдлязберіганнярухомогоскладуповиненбутиобладнанийсистемоюблис-
  кавкозахистузгіднозРД34.21.122 [11].
 • РозміщеннябудівельіспоруднатериторіїдепотребаприйматизгіднозіСНиПII.89,
  СНиП2.09.02 таДБН360.

 

 • Схемарухурухомогоскладунатериторіїдепоповиннабутикільцевою(однобічною) імати
  обгіннулінію.
 • Мінімальнівідстаніміжосямитрамвайнихколій, частинамикузоватролейбусатабудин-­
  камиіспорудаминатериторіїдепотребаприйматизгіднозтаблицею12.1.

Таблиця12.1 - Мінімальнівідстані

 

 

Описскладових, міжякимирегламентована мінімальнавідстань

Мінімальнавідстань, м

трамвайнедепо

тролейбуснедепо

Міжосямисуміжнихколійзавідсутностіопорконтактноїмережі абоосямисуміжнихрядівтролейбусів

3,8

від4,0 до6,0

Міжвіссюколіїкрайньогорядутрамвайнихвагоніваборядутро­лейбусівіогорожею

2,8

3,5

Міжвіссюколіїкрайньогорядутрамвайнихвагоніваборядутро­лейбусівістіноюбудинку

9,0

Міжвіссюколіїіповерхнеюопориконтактноїмережі, встановленої:

 - вміжколійномупросторі;

 - замежамиколії

 

1,8 1,9

Міжосямисуміжнихколійаборядівтролейбусів, розділенихпо­жежнимпроїздом

8,0

Міждвоматранспортнимизасобами, щостоятьодинзаодним

1,5

12.1.12Ширинапожежногопроїздунамайданчикузберіганнярухомогоскладуповиннабутине
меншеніж3,5 м, авідстаньміжпожежнимипроїздаминебільше:

 • 25 мупоперечномунапрямку;
 • 125 мдлятрамваївупоздовжньомунапрямку;
 • 100 мдлятролейбусівупоздовжньомунапрямку.

 

 • Дорожнєпокриттяпроїздівповиннобутидвошаровимасфальтобетоннимабоіззасто-­
  суваннямзалізобетоннихплит, якірозрахованінапроїзддорожніхтранспортнихзасобівзмакси-­
  мальнимнавантаженнямнавісь10 т.
 • Добудівельіспорудповсійїхдовжинітребазабезпечитипід'їздпожежнихавтомобілівз
  одногобоку, якщоширинаабодовжинабудівлінебільшеніж18 м, таздвохбоків, якщоширинаабо
  довжинабудівлібільшеніж18 м.

Добудівельзплощеюзабудовипонад1,0 гаабозавширшкипонад100 мпід'їздпожежних транспортнихзасобівмаєбутизабезпеченийзусіхбоків.

 • Оглядовіканавитролейбусногодепойестакадиповинніматиметалевінапрямніреборди
  навсюїхдовжинудляпопередженняпадіннятролейбусауканавуабозестакадипідчасйогоруху. На
  в'їзнійчастиніоглядовоїканавимаєбутипередбаченийрозсікач. Висотаребордитарозсікача-
  повиннабутивмежахвід0,15 мдо0,2 мзурахуваннямконструктивнихособливостейтролейбуса.
 • ДлязабезпеченнябезпекитехнологічногопроцесуТОтаремонтутранспортнихзасобів
  удепотребавраховувативимогиДБН360 татакихПравил:

 

 • охоронипрацінаміськомуелектричномутранспорті- згіднозНПАОП60.2-1.01;
 • будовиібезпечногоексплуатуваннявантажопідіймальнихкранів- згіднозДНАОП0.00-1.03;

 

 • будовиібезпечногоексплуатуваннямісткостей, щопрацюютьпідтиском, - згідноз
  ДНАОП0.00-1.07;
  • будовиібезпечноїексплуатуванняпаровихіводогрійнихкотлів- згіднозДНАОП0.00-1.08;
  • безпекиугазовомугосподарстві- згіднозДНАОП0.00-1.20;
 • технічногоексплуатуванняелектроустановокспоживачівіправилтехнікибезпекипідчасекс­-
  плуатуванняелектроустановокспоживачів- згіднозДНАОП0.00-1.21;
 • технічногоексплуатуваннятепловикористовуючихустановокітепловихмережтатехнікибезпеки
  підчасексплуатуваннятепловикористовуючихустановокітепловихмереж- згіднозДНАОП0.00-1.22;

49


ДБНВ.2.3-18:2007

 • зтехнікибезпекиівиробничоїсанітаріїпідчасхолодноїобробкиметалів- згідноз
  НАОП1.4.10-1.02;
 • зтехнікибезпекиівиробничоїсанітаріїпідчаселектрозварювальнихробіт- згідноз
  НАОП1.4.10-1.04;
  • охоронипрацінаковальсько-пресовомувиробництві- згіднозНАОП1.4.10-1.07;
 • нормзтехнікибезпеки, пожежноїбезпекиівиробничоїсанітаріїдляфарбувальнихцехів-
  згіднозНАОП1.4.10-1.13;
 • технікибезпекиівиробничоїсанітаріїпідчасгазоелектричногорізання- згідноз
  НАОП1.4.10-1.11;
  • пожежноїбезпеки- згіднозНАПБВ.01.001, НАБПБ.07.005.

 

 • Воротаубудівлях, якіпризначенідляв'їздуйвиїздутрамвайнихвагонів, тролейбусів,
  повинніматинеменше: висоту-5 м; ширину- 4 м, атакожмеханізованийурухомникдляїхвід-
  чиненнятазачинення.
 • Дверідляпроходуробітниківуворотабудівельдепотребапроектуватитак, щоббула
  можливістьїхвідчинятивнапрямкувиходузбудівлі. Ширинахвірткиповиннабутинеменшеніж0,8 м.
 • Висотаприміщення, деперебуваєрухомийсклад, повиннабутинеменшеніж5,5 м.
  Висотуприміщеннявизначаютьяквідстаньвідголовкитрамвайноїрейкичипроїзноїчастинидля
  тролейбусадонизунесучихконструкційпокриття.

12.1.20  Відстаньбезпекиміжтранспортнимизасобами, якіперебуваютьпозавиробничими
ділянками, атакожміжнимийконструкціямибудівельтребазабезпечувативідповіднодотаблиці12.2.

Таблиця12.2 - Відстанібезпеки

 

 

 

 

 

 

Описскладових, міжякимирегламентованавідстаньбезпеки

Відстаньбезпекинеменше, м

трамвай

тролейбус

дляколії 1524 мм

дляколії 1000 мм

Міжвіссюкрайньоїтрамвайноїколіїчикрайньогорядутролейбусів тастіноюбудівлі:

 - завідсутностівиходівустіні;

 - занаявностівиходівустіні

 

 

2,3 3,3

 

 

2,1

3,1

 

 

2,25 3,25

Міжзчіпнимиприладамидвохвагонівчинайбільшвиступними частинамитролейбусів, якістоятьодинзаодним

1,0

1,0

Міжосямисуміжнихтрамвайнихколійчиміжосямидвохтро­лейбусів, щостоятьпаралельно

3,4

3,2

3,3

Міжпоперечноюстіноюбудівлітанайбільшвиступноючастиною трамвайноговагоначитролейбуса

3,0

2,8

3,0

 • Електричнімережітаелектрообладнання, якебудевстановленовдепо, повиннівідпо-­
  відативимогамДНАОП0.00-1.21.
 • Штучнеосвітленняприміщеньдепойремонтнихмайстереньтребаулаштовувативід-­
  повіднодорозрядувиконуваноїзоровоїроботизгіднозДБНВ.2.5-28.
 • Середняосвітленістьтериторіїдепотребаприймати10 лк, азанаявностіпромислового
  телебачення- неменшеніж30лк.
 • Будинки, споруди, приміщеннядлязберіганнярухомогоскладу, ділянкиТОйремонту(крім
  мийних), постипідготовкирухомогоскладудофарбування, приготуванняфарби, фарбування, сушиль-­
  нихкамер, коморфарб, складськіприміщеннятощо) слідобладнуватиавтоматичнимиустановками
  пожежогасіннята(або) автоматичнимиустановкамипожежноїсигналізаціїзгіднозНАПББ.06.004.
 • Удепоповиннібути: міськийтамісцевийтелефоннийзв'язок, диспетчерськийіопе-­
  ративнийзв'язок, міськарадіотрансляція, електрогодинниковамережа, виробничеоповіщення.

Приміщеннядепо, ремонтнихмайстереньтамайданчиківдлязберіганнярухомогоскладутреба обладнуватисистемамиоповіщенняпропожежузгіднозДБНВ.1.1.-7.

Навимогузамовникаможебутипередбаченепромисловетелебачення.

12.1.26  Уремонтнихмайстерняхповиннібути: міськийтелефоннийзв'язок, міськарадіотран-­
сляціятаелектрогодинники.

50


ДБНВ.2.3-18:2007

12.2 Приміщеннядлятехнічногообслуговуваннятаремонтурухомогоскладу

 • УдепотребапередбачативиробничіприміщеннядлярозміщенняцехівТО, планових
  ремонтів, заготівельноготаприміщеньімайстереньвідділуголовногомеханіка.
 • Заготівельнийцехзалежновідпризначеннядепоповиненматиокреміскладськіпри­-
  міщеннядлязберігання:

 

 • коліснихпарабошинтролейбуса;
 • агрегатівідеталей;
 • мастильнихматеріалів;
 • лакофарбовихіпросочувальнихматеріалів;
 • металу;
 • горючихматеріалів(текстильні, паперові, картоннітощо);
 • сухогопіску;
 • кисневихтаіншихгазовихбалонів.

Переліквиробничихідопоміжнихприміщеньповиненбутиуточненийтехнологічноючастиною проекту.

 • Дляорганізаціїбезпечногоевакуюваннялюдейізвиробничихприміщеньуразіпожежі
  абоіншоїнебезпекиуприміщенняхповиннібутипередбаченіевакуювальнішляхитавиходи, що
  відповідаютьДБНВ.1.1-7.
 • Кожнеприміщенняплощеюпонад300 м2, розташованевпідвальномуабонапівпідваль-­
  ному(цокольному) поверсі, повинноматинеменшеніждваевакуювальнихвиходи.
 • Забороняєтьсявстановлюватиглухігратинавіконнихпрорізахбудівельіприміщень, уяких
  перебуваютьлюдизавиняткомкас, складівтаіншихспеціальнихприміщень, девстановлення
  глухихґратрегламентуєтьсянормамитаправилами, затвердженимиувстановленомупорядку. Уразі
  потребивстановленнянавікнахґратїхтребапередбачатирозсувнимиабознімними.
 • Усівиробничітадопоміжніприміщенняповиннібутизабезпеченіпервиннимизасобами
  пожежогасіннязгіднозНАПБА.01.001 таНАПББ.03.001. Пожежнеобладнаннятаінвентартреба
  розміщуватинавидимихталегкодоступнихмісцях.

 

 • Усівиробничо-складськітадопоміжніприміщеннячибудівліповинніматинавхідних
  дверяхнаписпрокатегоріюприміщення(чибудівлі) щодовибухопожежноїнебезпеки.
 • Відстаньбезпекиміжтранспортнимизасобами, якіперебуваютьуприміщенняхдляТОй
  ремонтурухомогоскладу, атакожміжнимитаконструкціямибудівельтребаприймативідповідно
  дотаблиці12.3.

Таблиця12.3 - Відстанібезпеки

 

Описскладових, міжякимирегламентованавідстаньбезпеки

Відстань неменше, м

Міжтранспортнимзасобом, щоперебуваєвзонахтехнічногообслуговуванняаборемонту татакимиконструкціямибудівлі:

   - поздовжня(бічна) сторонатранспортногозасобуістінабезпрорізу;

 

 

1,7

- поздовжня(бічна) сторонатранспортногозасобуістінизпрорізами;

1,9

- торцевасторонастінибудівлідозчіпногоприладутрамвайноговагонаабонайбільш виступноїчастинитролейбуса, щоперебуваєнаканаві;

4,5

- торцевасторонастінибудівлідозчіпногоприладутрамвайноговагоначинайбільш виступноїчастинитролейбуса, щоперебуваєпозаканавою;

2,5

- транспортнийзасібіколона;

1,2

- транспортнийзасібінижнійобрізсходівканави(уплані);

0,5

- дахтранспортногозасобуіщонайнижчаточкаконструкціїстеліцеху(дільниці), девінперебуває

2,3

Міжтранспортнимизасобами, щоперебуваютьназонахтехнічногообслуговуванняабо ремонту, асаме:

    - міжпоздовжніми(бічними) сторонамитранспортнихзасобів;

 

 

2,9

- міжтранспортнимизасобами, щоперебуваютьнаканавіодинзаодним;

           1,0

- міжтранспортнимизасобами, щостоятьодинзаодним, занаявностіпроїзду(проходу) міжзонами

3,0

51


ДБНВ.2.3-18:2007

12.2.9ПостиТОаборемонтурухомогоскладуможутьбутиякканавними, такібезканавними.
Дляобслуговуваннядаховогообладнаннятрамваячитролейбусатребавстановитистаціонарні

вишкиміжканавамитазасобипопередженняпадінняобслуговуючогоперсоналупідчасроботина даху.

Постидляремонтутрамвайнихвагонівтреба, якаправило, виконуватитупиковиминадваваго­номісця.

12.2.10  Висотавиробничихприміщеньдепоповиннабутинеменше:
- 4м-длястолярноготаковальсько-ресорноговідділення;

 • 4,5 м- дляприміщеньбезконтактноїмережі, деперебуваютьтранспортнізасоби;
 • 5,85 - дляприміщеньзконтактноюмережею;
 • Зм- дляіншихвиробничихприміщеннь.

12.2.11    Довжинуканавіприямківупланітребавизначативідповіднодогабаритнихрозмірів
рухомогоскладутасистемивиконанняТОіремонту, якаповиннабутипередбаченазавданнямна
проектування. Ширинутаглибинуканавприймаютьвідповіднодотаблиці12.4.

Таблиця12.4 - Ширинатаглибинаканав

 

 

 

Розмір

Утрамвайномудепонеменше, м

Утролейбусномудепо неменше, м

дляколії1524 мм

дляколії1000 мм

Ширинаканави

1,35

1,2

1,0(1,4)*)

Глибинаканави

1,6

1,6

1,4

Глибинаприямкадляобслугову­ванняпідкузовногообладнання

1,0

1,0

1,0

*) Внутрішнясторонаканави

12.2.12Канавидлятролейбусівповиннімати:

 • двавиходи, незакритітранспортнимзасобом, якийвстановленийнаканаві;
 • каналізаціюдлязабезпеченняводовідведення;
 • освітлення;
 • опалення.

Придовжиніканавинаодневагоно- (машино)- місцеодинізвиходів(запасний) можебути влаштованийувиглядіметалевихскобуторцевійстініканави.

 • Черезкожнуоглядовуканавуздовжиноюбільшеніж40 мдляпересуваннялюдейтреба
  передбачатиперехідниймістокзавширшкинеменшеніж0,8 м. Канавидлявиконаннязварювальних
  робітнарухомомускладіповиннібутирозташованіпозазоноюйогоТО.
 • Пульткеруванняпідйомникамиповиненбутивстановленийпозазоноюпадіння, депе-­
  ребуваєтрамвайнийвагонаботролейбус, щопідлягаєпідійманню.

12.2.15  Ускладіфарбувальноїдільницітребапередбачатиприміщенняпідготовлення, фар-­
бування, сушіннярухомогоскладу, атакожприміщеннядляприготуванняфарб. Фарбувальнівід-­
ділення, якправило, повинніматинаскрізнийпроїзд.

Примітка. Приміщенняфарбувальноговідділенняможнанеподілятиназониприкамерномусушінні рухомогоскладу.

12.2.16  Ускладіакумуляторноїдільницітребапередбачатиприміщенняремонтуакумуляторів,
приготуванняелектроліту, заряджанняакумуляторів.

Окремеприміщеннядлязаряджанняакумуляторівможнанепередбачати, якщоодночасно виконуютьзарядженнянебільшеніж10 акумуляторів, яківстановленівспеціальнішафизінди­відуальнимвентиляційнимвідсмоктуванням, зблокованимізвмиканнямзаряджувальногопристрою.

12.2.17  Приміщеннядлязберіганняшинплощеюбільшеніж25 м2повиннібутирозташованів
окремійбудівлі.

12.2.18Уприміщеннізмастиламитаоливоюоб'ємомзберіганнядо10 м3можнарозміщувати насосніагрегатидляперекачуваннямастильнихрідиннаробочімісця.

52


ДБНВ.2.3-18:2007

УцехудляТОаборемонтурухомогоскладуможнаматинебільшеніж5 м3мастильнихматеріа­лівзаумовизберіганняїхуназемнихрезервуарахмісткістюнебільшеніж1 м3кожен, атакожроз­міщуватинасосніагрегатидляперекачуваннямастильнихматеріалівнаробочімісця.

Примітка. Длязливаннямастильнихматеріалівізрезервуарів, встановленихуцеху, підземнірезер­вуаринепередбачаються.

12.2.19 Стінивиробничихприміщеньповиннібутипофарбованічиоблицьованівідповіднодо таблиці12.5. Стіниканавіприямківмаютьбутиоблицьованіплиткоюабопофарбовані. Фарбита плиткаповиннібутисвітлихвідтінківтамасло-вологостійкими.

Таблиця12.5 - Вимогидооблицюваннятафарбуваннястін

 

Функціональнепризначення виробничогоприміщення

Висотафарбуванняабо облицюваннястіни, м

Вимогидофарбуванняабо облицювання

Мийно-прибиральнітамалярніроботи

Неменшеніжвисотатран­спортногозасобу

Повиннобутистійкимдовпливу вологиймастильнихматеріалів

Фарбуваннядеталей, агрегатів, сушіння, просочування, виробництвостиснутогопо­вітря, зберіганнямастильнихматеріалів

1,8

Тесаме

Обслуговуваннятаремонтакумуляторів

1,8

Повиннобутистійкимдовпливу лугів

12.2.20 Підлогувприміщенняхдепой  ремонтнихмайстереньтребавиконуватизгіднозі СНиП2.03.13.

Типпідлоги: оливостійка, безпилова, повиннавитримуватинавантаженнятранспортудо12 т/вісь. Ухилпідлогиубіктрапівілотківповиненматинеменше:

 • 10 %о- упоперечномунапрямку;
 • від8 %одо10 %о- упоздовжньомунапрямку.

12.3 Допоміжніприміщення

 • Допоміжні  приміщеннядепойремонтнихмайстереньтребапередбачатизгіднозі
  СНиП2.09.04.
 • Категоріюприміщеннядлялікарятребавизначатизачисельністювсьогооблікового
  складупрацівниківдепо, атакожлінійногоперсоналу.

Дляпроведенняпередрейсовогомедичногооглядуводіївповиннобутипередбаченоспеціаль­неприміщення.

 • Кількістьобладнаннядлятуалетівтребавизначатизакількістюпрацівниківдепота25 %
  обліковогоскладуводіїв.
 • Числомісцьуїдальняхібуфетахдепотребаприйматизрозрахункуоднемісценачотирьох
  працюючихузміну, деїхнайбільше, тазврахуванням5 % явочноїчисельностіводіїв.
  • Площуіншихприміщеньтребаприймати, м2, неменше:

 

 • 25 - длякабінетівзбезпекирухунезалежновідпотужностідепо;
 • 18 - длядиспетчеразвипускубезпромисловоготелебачення;
 • 36 - длядиспетчеразвипускузпромисловимтелебаченням;
 • 18 - дляочікуванняводіїв;

 

 • 18 - длязберіганняінструментаводіївтанебільшеплощі, якарозрахованазанормативом
  0,18 м2наодиницюрухомогоскладу;
  • 9 - длякоморизабутихутранспортіречей;
  • 72 - длятехнічногонавчання.

Площуприміщеннядлянічноговідпочинкуводіївтребаприйматизрозрахунку5 м2наодного відпочиваючого, прицьомумаксимальначисельністьвідпочиваючихводнійкімнатінеповинна перевищуватитрьохводіїв.

Кількістьводіївможебутиуточненазавданнямнапроектування.

Площуприміщенняпсихологічногорозвантаженнятребаприйматизрозрахунку0,9 м2наодного працюючогонапідприємствівпершузміну.

53


ДБНВ.2.3-18:2007

Розрахунковучисельністьпрацівниківтребавизначатизгіднозтиповиминормамичисельності [12].

 • Длямісцевоїтелефонноїстанціїтребапередбачатиокремеприміщення.
 • Удепотребапередбачативідділзборувиторгувскладітакихприміщень:

 

 • дляпідрахункугрошей, інкасаторівДержбанкуіквитковоїкаси- площеюнеменшеніж18 м2
  кожне;
  • сортуваннягрошей- площеюнеменшеніж54 м2.

Прибезкасовомуметодіобслуговуванняпасажирівтребапередбачатитількиприміщенняквит­ковоїкасиплощеюнеменшеніж18 м2.

Примітка1. Приміщеннясортуванняіпідрахункугрошеймашинноюобробкоютребарозміщувати ізольовано.

Примітка2. Длядепо, щомаєбільшеніж150 одиницьрухомогоскладу, площуприміщеньдля сортуваннягрошейтребаприйматизкоефіцієнтом1,2.

Примітка3. Методобслуговуванняпасажирів(касовийчибезкасовий) повиненбутивстановлений завданнямнапроектування.

12.4 Водопостачанняіканалізація

 • Удепо, ремонтнихмайстерняхізакритихстоянкахпотрібнопередбачатигосподарсько-
  питне, протипожежнеігарячеводопостачання, атакожканалізаціюйводостоки, якітребапроек­-
  туватизгіднозіСНиП2.04.01, СНиП2.04.02, СНиП2.04.03.
 • Примеханізованіймийцірухомогоскладутребапередбачативлаштуваннясистемизво-­
  ротноговодопостачаннячиповторноговикористанняводи. Концентраціяречовин, щозабруднюють
  навколишнєприроднесередовище, неповиннаперевищувати:

 -40 мг/л- длязавислихречовин;

-  15 мг/л- длянафтопродуктів.

Кількістьводи, якапотрібнадлязабезпеченнявтратусистеміоборотноговодопостачання, повиннабутивід10 % до15 % відвитратводинамиттяодноготролейбусачивагона.

 • Виробничістічніводи, щомістятьнафтопродукти, зависліречовини, кислотиілуги, повин-­
  нібутиочищенінапідприємствінавласнихустановкахдоїхнадходженнявзовнішнюканалі за-­
  ційнумережу. Ступіньочищеннястічнихводвласнимиустановкамиповиненвизначатисязгіднозі
  СНиП2.04.03.
 • Дляочищеннядощовихвод, щонадходятьізмайданчиківвідкритогозберіганнярухомо­-
  госкладутапроїздівнатериторіїдепо, повиннібутипередбаченіочисніспорудинавідвідному
  трубопроводідощовоїканалізації. ЦіспорудитребарозраховуватизгіднозіСНиП2.04.03.

12.4.5Самопливнийтрубопровіддлявідводустічнихводіззонмиттярухомогоскладудоочисних
споруддепоповиненматидіаметрнеменшеніж200 мм, прокладенийзухиломнеменшеніж30%о.

12.5 Теплопостачання, опалюванняівентилювання

12.5.1   Теплопостачаннядепойремонтнихмайстереньтребапроектуватизурахуванням:

 • необхідностіопалюваннявиробничих, допоміжнихіскладськихприміщеньвопалювальний
  період;
 • забезпеченнятепломвиробничихспоживачівісистемгарячоговодопостачанняпротягом
  усьогороку.

 

 • Опалюванняівентилюваннядепо, ремонтнихмайстереньтребапроектувативідповіднодо
  СНиП2.04.05, арозрахунковутемпературуповітрявхолоднийперіодуприміщенняхдепотреба
  приймативідповіднодотаблиці12.6.
 • Уприміщенняхмийно-прибирального, технічнихоглядів, діагностичноговідділеньівцеху
  ремонтівтребапередбачатиповітрянеопалювання, об'єднанезвентилюванням. Унеробочийчасу
  цихприміщенняхдляпідтримкитемпературивище5°повиннобутипередбаченечерговеопалю-­
  вання.

12.5.4. Тривалістьобігріваннятранспортногозасобу, щов'їжджаєуприміщення, требаприймати Згод. Витратитепланаобігріваннятранспортногозасобутребаприймати: упродовжпершоїгодини-50 %, другої- 30% ітретьої- 20 % відзагальнихвитраттепланаобігрівання.

54


ДБНВ.2.3-18:2007

Таблиця12.6 - Температуравприміщеннях

 

Назвацеху, дільниці, щорозташованівприміщенні

Группа вироб­ничих процесів

Розрахун­коватем­пература повітря, °С

Майстерняремонтукас, радіотехнічна, конторацехутехнічногообслуговування, конторацехуремонтівтадиспетчеразремонту. Інструментальнатаінструмен­тально-роздавальнакомора. Приміщеннядляводіївспецавтомобілів. Кабінет начальниказборувиручки. Квитковакаса. Касетна. Приміщеннядляпідрахунку, сортуваннягрошейтаінкасаторів. Контрольнатапрохідна

1

19

Мийно-прибиральне, електротехнічне, електроапаратневідділення, майстерніцеху технічногообслуговування, оливо-роздавальнатакоморамастильнихматеріалів

IIа

17

Центральнийабоіндивідуальнийтепловийпункт

IIа

23

Дільницідіагностування, технічногообслуговування, ремонтіврухомогоскладу. Дільниціремонтусистемтаагрегатів, асаме: акумуляторна, кузовна, мийно-дефектовочна, розбиральна, столярна, оббивальна, слюсарно-кузовна, слюсар­но-складальна, пневматична, редукторна, електротехнічна, малярна(утомучислі постпідготовки, фарбуванняісушіннярухомогоскладу), дляприготуванняфарб, ремонтуструмоприймачів, просочування, сушінняйфарбуваннядеталей, коваль­сько-ресорна, електрозварювальна, механічна, токарна, шиномонтажна. Випро­бувальнастанція. Майстерніголовногомеханіка. Дільницятехнічногообслуго­вуванняспецавтомобілів

IIб

15

Компресорна

IIб

21

Вулканізаційнадільниця, складгазовихбалонів

III

13

Коморицехівтехнічногообслуговуваннятаремонтів. Комориінвентарюдляпри­бирання, приміщеннядляприбиральниць, зберіганнялаківтафарб. Проміжна комора. Головнакомора. Коморадляінструментуводіївспецавтомобілівтако­морадлядіагностичногообладнання. Туалети

-

16

Комораколістагуми

-

8

Приміщеннядлявідпочинкумалярів

-

20

Бункерна. Станціяочищенняпромисловихстоків. Станціяавтоматитчногопоже- жогасіння. Вентиляційнікамери(припливнітавитяжні). Насосна

-

5

Трансформаторнапідстанція. Електрощитова

-

Згідноз вимогами дооблад­нання, які регламен­тованійого виробником

 • Подаванняприпливногоповітряувиробничіприміщеннядепойремонтнихмайстерень
  требапередбачатибезпосередньовробочузону.
  • Видаленняповітрятребапередбачатизверхньоїзонивиробничогоприміщення.
 • Зовнішніворотавиробничогокорпусупідприємства, девиконуютьоглядтамиттярухомого
  складу, требаобладнуватиповітряно-тепловимизавісами.
 • Вакумуляторномувідділенні, кріммісцевогопримусовоговентилювання, требаперед-­
  бачатиприродневитяжневентилюваннязверхньоїзониприміщення.

Подаванняприпливногоповітрявакумуляторнутребапередбачатибезпосередньовнижнюзону, аувипадкуподаванняповітряізсуміжнихприміщень- черезгративнижнійчастинідверей.

Опалюванняакумуляторноговідділеннятребапередбачатипереважнокалориферами, якіпо­виннібутирозташованіпозаакумуляторнимприміщенням. Калорифериповинніподаватитепле повітряуприпливнийканал. Уприміщеннях, дерозташованікалорифери, можебутипередбачена паровечиводянеопалювання(безфланцівівентилів).

 

 

55


ДОДАТОКА (рекомендований)

 

МЕТОДРОЗРАХУНКУЕКВІВАЛЕНТНОЇВЕЛИЧИНИЗБЛИЖЕННЯ

КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ТРАМВАЯ ТА ТРОЛЕЙБУСА З ЛЕП

 А.1 Допустимуеквівалентнувеличинузближення(ае) контактноїмережітрамваятатролейбусаз ЛЕПтаконтактноюмережеюзалізницьзмінногострумутребарозраховуватизаформулою:

 

56


ДБНВ.2.3-18:2007

ДОДАТОКБ Бібліографія

 • ГСТУ204.04.05.005-2004 Коліїтрамвайні. Систематехнічногообслуговуваннятаремонту. Загальні
  положення
 • СОУ60.2-33886519-0001-2005 Коліїтрамвайні. Правилапроведеннятехнічногообслуговування
  таремонту
 • ІнструкціяпоустроютаутриманнюколіїзалізницьУкраїни. ЗатвердженонаказомУкрзалізницівід
  06.04.1998 р. ; 82-Ц, Київ, ТранспортУкраїни, 1999, 244 С.
 • ГСТУ204.04.05.002-2004 Системигальмівнітрамвайнихвагонівтатролейбусів. Експлуатаційні
  вимогидоефективностігальмуваннятаметодиконтролю
 • ВоднийкодексУкраїни. Затверджено06.06.95 №213/95тВР
  • СОУ60.2-33886519-0003:2006 Контактнамережатрамвайнихтатролейбуснихліній. Систематех.-­
   нічногообслуговуваннятаремонту. Загальніположення
  • Положенняпропорядокексплуатаціїтрамваятатролейбусанамаршрутахзважкимиумовами
   руху. ЗатверджененаказомДержавногокомітетубудівництва, архітектуритажитловоїполітики
   Українивід24.12.97 №58
  • Альбоммонтажныхсхемитиповыхэпюрстрелочныхпереводовузловиспецчастейтрамвайных
   путейнормальнойколеи(Альбоммонтажнихсхемтатиповихепюрстрілочнихпереводіввузлівта
   спецчастинтрамвайнихколійнормальноїколії). УкрГипрокоммунпроект, Харьков, 1957 г., с. 98
  • Правилаустройстваэлектроустановок(Правилаулаштуванняелектроустановок) / МинэнергоСССР.
   - 6-еизд., перераб. идоп. - М.: Энергоиздат

 

 • ПравиладорожньогорухуУкраїни. ЗатвердженіпостановоюKM України№1306 від10.10.01
  • РД34.21.122-97 Инструкцияпоустройствумолниезащитызданийисооружений(Інструкціяз
   улаштуванняблискавкозахистубудинківіспоруд). УтвержденаГлавтехуправлениемМинэнерго
   СССР12.10.1987 г.
  • КНД02.05.015-2003 Типовінормативичисельностіпрацівниківпідприємствміськогоелектро-­
   транспорту

57


ДБНВ.2.3-18:2007

УДК67.25

Ключовіслова:трамвайнілінії, тролейбуснілінії, контактнімережі, рейковаколія, система зв'язку, тролейбуснедепотрамвайнедепо, системаенергопостачання, проектування

58


 

 

Выбор редакции: