ДСТУ Б В.2.3-25:2009. ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ ТРОСОВОГО ТИПУ Загальні технічн іумови

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Споруди транспорту

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ ТРОСОВОГО ТИПУ Загальні технічн іумови

ДСТУ Б В.2.3-25:2009

 

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2010


ДСТУБВ.2.3-25:2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Українськедержавневиробничо-технологічнепідприємство"Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: А. Вознюк; Н. Дудник; Б. Опанасенко; В. Резник, канд. техн. наук(науковий керівник); Є. Столбов; О.Титенко

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказМінрегіонбудуУкраїнивід24.12.2009 р. №684

3НАЗАМІНУДСТУ2734-94

 

II


ДСТУБВ.2.3-25:2009 ЗМІСТ

с.

 • Сферазастосування........................................................................................................ 1
 • Нормативніпосилання..................................................................................................... 1
 • Термінитавизначенняпонять, познаки......................................................................... 3
 • Загальнітехнічнівимоги.................................................................................................. 4
 • Вимогибезпекитаохоронидовкілля............................................................................. 6
 • Маркуваннятапакування................................................................................................ 6
 • Транспортуваннятазберігання.....................................................................................   7
 • Методиконтролюваннятаправилаприймання..........................................................   8
 • Правилазастосуваннятаексплуатування. . .............................................................   8
 • Оцінюваннявідповідності..............................................................................................   9

ДодатокА

Прикладизагальноговиглядутросовихогороджень..............................................    11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III


ДСТУБВ.2.3-25:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Спорудитранспорту

ОГОРОДЖЕННЯДОРОЖНЄТРОСОВОГОТИПУ Загальнітехнічніумови

Сооружениятранспорта

ОГРАЖДЕНИЕДОРОЖНОЕТРОСОВОГОТИПА Общиетехническиеусловия

Transport constructions
CABLE GUARDRAIL
General specifications

Чиннийвід2010-10-01

1    СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

 • Цейстандартустановлюєзагальнітехнічніумовивиготовленнятазастосуваннястаціонар­-
  нихдорожніхогородженьтросовоготипу, якіпризначенідлявикористаннянаокремихділянках
  дорігзагальногокористування(далі- доріг) івулиць.
 • Огородженнятросовоготипунеповиннібутизастосованіуякостістримувальнихсистемна
  мостах, шляхопроводахтаестакадах, атакожзвнутрішньогобокукривоївплані.
 • Уразівідсутностінормативногодокументанавиробиконкретнихвидів, виробислідвиго­-
  товлятизгіднозтехнічною(конструкторськоютатехнологічною) документацією, якаміститьвста­-
  новленізначенняїхпоказниківзпосиланнямнацейстандарт.

2    НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативно-правовіакти, нормативніактитанормативні документи:

Технічнийрегламентмодулівоцінкивідповідностітавимогщодомаркуваннянаціональним знакомвідповідності, якізастосуютьсявтехнічнихрегламентахзпідтвердженнявідповідності, за­твердженийпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід7 жовтня2003 р. №1585

Технічнийрегламентбудівельнихвиробів, будівельіспоруд, затвердженийпостановоюКабі­нетуМіністрівУкраїнивід20 грудня2006 р. №1764

ДБНВ.2.3-4:2007 Спорудитранспорту. Автомобільнідороги. ЧастинаІ. Проектування. Части­наII. Будівництво

ДСТУ3587-97 Безпекадорожньогоруху. Автомобільнідороги, вулиці, залізничніпереїзди. Ви­могидоексплуатаційногостану

ДСТУБА. 1.2-1:2007 ОцінюваннявідповідностіубудівництвізгіднозТехнічнимрегламентом будівельнихвиробів, будівельіспоруд. Основніположення

ДСТУБВ.2.3-10-2003 Спорудитранспорту. Огородженнядорожнєпарапетноготипу. Загальні технічніумови

ДСТУБВ.2.3-12-2004 Спорудитранспорту. Огородженнядорожнєметалевебар'єрноготипу. Загальнітехнічніумови

ДСТУБВ.2.3-13:2006 Спорудитранспорту. Огородженнядорожніпершоїгрупи. Порядокпро­веденнянатурнихвипробувань

 

1


ДСТУБВ.2.3-25:2009

ДСТУБВ.2.6-2-95 Конструкціїбудинківіспоруд. Виробибетонніізалізобетонні. Загальні технічніумови

СОУ45.2-00018112-006:2006 Безпекадорожньогоруху. Порядокогородженнятаорганізаціїдо­рожньогорухувмісцяхпроведеннядорожніхробітзбудівництва, реконструкції, ремонтутаутри­манняавтомобільнихдоріг

НПОАП (Так в оригіналі)63.21-1-1.01-96 Правилаохоронипраціприбудівництві, ремонтітаутриманніавто­мобільнихдорігтаіншихоб'єктахдорожньогогосподарства

ДСН3.3.6.042-99 Державнісанітарнінормимікрокліматувиробничихприміщень

ВСН139-80 Инструкцияпоустройствуцементобетонныхпокрытийавтомобильныхдорог (Інструкціязулаштуванняцементобетоннихпокриттівавтомобільнихдоріг)

ГОСТ9.307-89 ЕСЗКС. Покрытияцинковыегорячие. Общиетребованияиметодыконтроля (ЕСЗКС. Покриттяцинковігарячі. Загальнівимогиіметодиконтролю)

ГОСТ9.402-80 ЕСЗКС. Покрытиялакокрасочные. Подготовкаметаллическихповерхностейпе­редокрашиванием(ЄСЗКС. Покриттялакофарбові. Підготовкаметалевихповерхоньпередфарбу­ванням)

ГОСТ12.1.004-91 ССБТ. Пожарнаябезопасность. Общиетребования(ССБТ. Пожежнабезпе­ка. Загальнівимоги)

ГОСТ12.3.002-75 ССБТ. Процессыпроизводственные. Общиетребованиябезопасности (ССБТ. Процесивиробничі. Загальнівимогибезпеки)

ГОСТ12.3.009-76 ССБТ. Работыпогрузочно-разгрузочные. Общиетребованиябезопасности (ССБТ. Роботивантажно-розвантажувальні. Загальнівимогибезпеки)

ГОСТ2224-93 Коушистальныедлястальныхканатов. Техническиеусловия(Коушісталевідля сталевихканатів. Технічніумови)

ГОСТ2688-80 КанатдвойнойсвивкитипаЛК-Рконструкции6 х19 (1 + 6 + 6/6) + 1 о.с. Сорта­мент(КанатподвійногозвиваннятипуЛК-Рконструкції6 х19 (1 + 6 + 6/6) + 1 о.с. Сортамент)

ГОСТ3067-88 Канатыстальные. КанатдвойнойсвивкитипаТКконструкции6x19(1+6+ 12) +
+ 1x19(1+6+ 12). Сортамент(Канатисталеві. КанатподвійногозвиваннятипуТКконструкції6x19(1+
+ 6+ 12) + 1 х19(1 +6 + 12). Сортамент)                                                                                  

ГОСТ3068-88 Канатыстальные. КанатдвойнойсвивкитипаТКконструкции6х37 (1+6+ 12+ 18) + + 1 х37 (1 + 6 + 12 + 18). Сортамент(Канатисталеві. КанатподвійногозвиваннятипуТКконструкції 6 х37 (1 + 6 + 12 + 18) + 1 х37 (1 + 6 + 12 + 18). Сортамент)

ГОСТ3070-88 Канатыстальные. КанатдвойнойсвивкитипаТКконструкции6x19(1+6 + 12)+ 1 о.с. Сортамент(Канатисталеві. КанатподвійногозвиваннятипуТКконструкції6 х19 (1 + 6 + 12) + 1 о.с. Сортамент)

ГОСТ3071-88 Канатыстальные. КанатдвойнойсвивкитипаТКконструкции6x37(1 +6 + 12 + 18) + 1 о.с. Сортамент(Канатисталеві. КанатподвійногозвиваннятипуТКконструкції6 х37 (1+6+ 12 + 18) + 1 о.с. Сортамент)

ГОСТ3242-79 Соединениясварные. Методыконтролякачества(З'єднаннязварні. Методикон­тролюякості)

ГОСТ5781-82 Стальгорячекатанаядляармированияжелезобетонныхконструкций. Техничес­киеусловия(Стальгарячекатанадляармуваннязалізобетоннихконструкцій. Технічніумови)

ГОСТ5915-70 ГайкишестигранныеклассаточностиВ(ГайкишестиграннікласуточностіВ) ГОСТ6958-78 Шайбыувеличенные. КлассточностиАиС. Техническиеусловия(Шайби

збільшені. КласточностіАіСТехнічніумови)

ГОСТ7798-70 БолтысшестиграннойголовкойклассаточностиВ. Конструкцияиразмеры (БолтизшестигранноюголівкоюкласуточностіВ. Конструкціятарозміри)

 

2


ДСТУБВ.2.3-25:2009

ГОСТ15150-69 Машины, приборыидругиетехническиеизделия. Исполнениядляразличных климатическихрайонов. Категории, условияэксплуатацииитранспортированиявчастивозде­йствияклиматическихфактороввнешнейсреды(Машини, приладиііншітехнічнівироби. Виконан­нядлярізнихкліматичнихрайонів. Категорії, умовиексплуатаціїітранспортуваннявчастинідії кліматичнихчинниківзовнішньогосередовища)

ГОСТ19903-74 Прокатлистовойгорячекатаный. Сортамент(Прокатлистовийгарячекатаний. Сортамент)

ГОСТ19904-90 Прокатлистовойхолоднокатаный. Сортамент(Прокатлистовийхолодноката­ний. Сортамент)

ГОСТ23118-78 Конструкциистальныестроительные. Общиетехническиеусловия(Конструкції сталевібудівельні. Загальнітехнічнімови)

ГОСТ25458-82 Опорыдеревянныедорожныхзнаков. Техническиеусловия(Опоридерев'яні дорожніхзнаків.) Технічніумови)

ГОСТ25459-82 Опорыжелезобетонныедорожныхзнаков. Техническиеусловия(Опоризалізо­бетоннідорожніхзнаків. Технічніумови)

ГОСТ30136-95 (ИСО8457-1-89) Катанкаизуглеродистойсталиобыкновенногокачества. Тех­ническиеусловия(Катанказвуглецевоїсталізвичайноїякості. Технічніумови)

СНиП2.03.11-85 Защитастроительныхконструкцийоткоррозии(Захистбудівельнихко­нструкційвідкорозії)

СНиПIII-18-75 Металлическиеконструкции(Металевіконструкції)

З    ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ

Уцьомустандартівикористанотерміни, установленівДСТУБВ.2.3-10 (здатністьcтримувальна, сис­темастримувальна, швидкістьдозволена), ДСТУБВ.2.3-12 (наїздрозрахунковий, стояк) таГОСТ2224 (коуш).

Нижчеподанотерміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять

3.1анкернаопора

Конструктивнийвузолпочатковоїтакінцевоїділянокстримувальноїсистеми- огородження тросовоготипу, призначенийвитриматинатягтросапідчаснаїздуДТ3тазабезпечитийогопопе­речнийпрогин

3.2висотаогородження

Відстаньвідповерхніґрунтуузбіччяабодорожньогопокриття, наякомувстановленеогород­женнядоосіверхньогоканатапосерединіміжпроміжнимистоякамипритемпературіповітрявід 15°Сдо25°С

3.3компенсатор

Конструктивнийелементогородження, якийпідтримуєканатнапроміжнихстоякахізапобігає просуваннюйогопідчаснаїздуДТЗнаогородження

3.4натяжнийпристрій

Пристрій, якийз'єднуєтросзанкернимиопорами, призначенийзабезпечуватийогонатяг, висо­туогородженняінормованівеличинипровисанняканатаміжпроміжнимиопорами

3.5поперечнийпрогин(W)

МаксимальнепереміщенняДТЗперпендикулярнойогонапрямкурухувумовахрозрахункового наїздунаогородження

3.6трос(уцьомустандарті)

Сталевийканатвідповідногодіаметратадовжини, призначенийдлястримуванняДТЗ. Кінціка­натамаютьзагинна180°звнутрішнімдіаметромкоуша, якийповиненбутинебільшийніж подвійнийдіаметрканата

 

3


ДСТУБВ.2.3-25:2009

4    ЗАГАЛЬНІТЕХНІЧНІВИМОГИ

4.1  Класифікація, основніпараметриірозміри

 • Додорожніхогородженьтросовоготипу(далі- огородження) належатьконструкції, уяких
  безпосередньодлястримуваннятаутримуванняДТЗвикористовуютьтрос.
 • Огородженнятросовоготипузавикористаннямуконструкціїтросівподіляютьна:

 

 • тросові(Т);
 • комбіновані(ТК).

4.1.3Доскладутросовогоогородженнявходятьтаківузлитадеталі: проміжністоякизкомпен­-
саторами, анкерніопори, троси, натяжніпристроїтаелементикріплення.

Тросовекомбінованеогородженнямає: металевусітку, трос(троси), проміжністоякидлясітки, анкерніопори, натяжніпристрої.

 • Матеріаланкернихопор, проміжнихопорпозначають: "З" - залізобетон, "Д" - дерево,
  "М" - метал, "А" - азбоцемент.
 • ПоперечнийпрогиногородженняWуметрахтастримувальназдатністьукДжпозначають
  черездріббеззазначеннярозмірності.
 • Прикладиумовногопозначенняогородження:

-тросовогоіззалізобетоннимианкернимиопорамиістояками, поперечнимпрогином2,1 мі стримувальноюздатністю43 кДж- огородженняТ-3.3-2,1/43;

-тросовогоіззалізобетоннимианкернимиопорамиіметалевимистояками, поперечнимпроги­ном2,5 містримувальноюздатністю82 кДж- огородженняТ-3.М-2,5/82;

-тросовогокомбінованогоогородженнязметалевимианкернимиопорами, металевимистоя­ками, поперечнимпрогином2,1 містримувальноюздатністю37 кДж- огородженняТК-М.М-2,1/37.

4.2Основніпоказникиіхарактеристики

4.2.1  ВимогипризначеностіогородженняповиннівідповідатианалогічнимвимогамДСТУБВ.2.3-12.

Доосновнихпоказниківпризначеностіогородженнявходить: стримувальназдатність, попереч­нийпрогин, вибігДТЗпіслянаїзду, щоповиннобутипідтверджененатурнимивипробуваннями.

4.2.2Вимогинадійності

Упроцесірозрахунковогонаїздунатросовеогородженнянеповиннобутирозривутроса, руй­нуваннянатяжногопристрою, відокремленнянатяжногопристроювіданкерноїопори, руйнування анкерноїопори, просуванняканатаукомпенсаторі.

Принаїздінатросовеогородженняпроміжністоякинеповиннібутинахиленідогоризонталіпід кутом, меншимніж60°.

Конструкціяогородженняповиннабутиремонтопридатна. Замінапошкодженихелементівого­родженняпіслянаїздуДТЗповиннаматипоказникипризначеностіненижчініжвстановленіцим стандартом.

4.2.3Вимогидорозрахункуконструкціїогородження

4.2.3.1Розробленняновоїконструкціїогородженняпроводятьзаметодомпроб(послідовних
натурнихвипробувань) абонаосновіїїрозрахунку. Длярозрахункуконструкціїогородженнятана­
турнихвипробуваньвстановленівидинавантажень, наведеніутаблиці2 ДСТУБВ.2.3-10.

Мінімальнастримувальназдатністьповиннастановитинеменшеніж21 кДж, щозабезпечує стримуваннялегковогоавтомобілямасоюдо2200 кг, якийрухаєтьсязішвидкістю60 км/год.

4.2.3.2Заметодомпробдляконструкції, якавідповідаєзагальнимтехнічнимвимогамзгідноз
цимстандартом, намічаютьпочатковустримувальнуздатність, розроблюютьТУнадосліднийзра-­
зок, заякимипроводятьнатурнівипробуваннязгіднозДСТУБВ.2.3-13. Якщопідчасвипробувань
будутьвиконанівимогипризначеностізгіднозцимстандартом, проводятьновівипробуваннязна-­
вантаженням, наоднуградаціювищевідпопередньоїіповторюютьвипробуванняпокиогороджен­-
няперестаневідповідативимогам4.2.2 цьогостандарту.

 

4


ДСТУБВ.2.3-25:2009

Якщоприпочатковихвипробуванняхогородженнянебудевідповідативимогампризначеності, вносятьзміниуконструкціюіповторюютьвипробування, абопроводятьвипробуваннястароїко­нструкціїзнавантаженнямнаоднуградаціюнижченіжпопереднє.

 • Розрахунокконструкціїогородженьпередбачаєвизначеннянавантаженнянатрос(тро-­
  си), натяжнийпристрій, початковуанкернуопору, яківиникаютьпідчаспервинногоконтактуДТЗз
  огородженням. Длятросовогоогородженнямісцяпервинногоконтактурозташовуютьпосередині
  крокустояків, зачвертьвідстанідопопередньогостоякатабезпосередньоумісцяхкріпленнятроса
  докомпенсатора.
 • Длякомбінованогоогородженнямісцепервинногоконтактупризначаютьбудь-де, але
  неближченіж5 мвідпочатковоїанкерноїопори.
 • Допустимавеличинапоперечногопрогину(W) прирозрахунковомунаїздіповиннабути
  небільшемінімальноївідстанівідмісцявстановленняогородженнядопочаткунебезпечноїзониі
  вибираєтьсязряду0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,7; 2,1; 2,5; 3,5 м.
 • Завизначениминавантаженняминавузлиідеталіконструкціїогородженнявизначають
  їхпараметриірозміризурахуваннямконструктивнихвимог.

4.2.4 Конструктивнівимоги

 • Огородженнямаєбутизбірним, монтажвідбуватисянамісцізастосування. Складові
  йогочастини, вузлитадеталіповиннівідповідативимогамцьогостандарту, технічнимумовамта
  комплектудокументації, розроблених, узгодженихтазатвердженихувстановленомупорядку.
 • Характеристикиміцностіанкернихопорзурахуваннямпоказниківґрунту, наякихопори
  встановлюють, міцністьнатяжнихпристроїв, троса(тросів) таїхз'єднанняповиннізабезпечитиви-­
  конаннявимогипризначеностіданоїконструкціїтросовогоогородження.
 • Увсіхвипадкахвисотаогородження(3.2) повиннабутиумежахвід0,8 мдо0,9 м. Нижні
  троситросовогоогородженнярозташовуютьнавідстанівід0,1 мдо0,2 модинвідодного(Дода-­
  токА).
 • Уверхнійчастиніанкернихопорповиннібутипередбаченіелементикріпленнятяжівна-­
  тяжнихпристроїв, унадземнійчастиніпроміжнихстояків- елементикріпленнякомпенсатораабо
  тросів.                            
 • Натяжнийпристрійповиненнадатиможливістьпересуваннякінцяканатанавідстаньне
  меншеніж0,2 мінаближенняйогодоанкерноїопори. Дляцьоговикористовуютьодинтяжзправою
  нарізкоюабодватяжазправоюілівоюнарізкою. Доскладунатяжногопристроюповиннобутидо-­
  даночохолзпластмасовоїплівкиабобрезенту.
 • Длятросовогоогородженнядовжинатроса(відстаньміжкоушами) неповиннапереви-­
  щувати50 м, длятросовогокомбінованого- 70 м.

КоушіповиннівідповідативимогамГОСТ2224.

Внутрішнійрозмірзатискачівдляфіксаціїзагинукінцівсталевогоканатаповинендорівнювати діаметраканатазвідхилом"плюс" 1 мм. Загинканатівзакріплюютьнеменшеніжтрьомазатискачами.

 • Компенсаториповинніпідтримуватитроснавідстанівід120 ммдо200 ммвідстояка.
 • Чарункисітки(рекомендуєтьсяувиглядіромба) повинніматирозміриумежахвід
  100 ммх100 ммдо200 ммх200 мм. Висотасітки- від1,0 мдо1,6 м. Кріпленнятросаповиннобути
  передбаченедовнутрішньогобокусіткичерез0,3 м- 0,4 мзатискачамиабодротомзавтовшкивід
  2 ммдо3 мм. Допускаєтьсяпослідовнийпропусксталевогоканатачерезчарункисіткинавідстані
  від0,3 мдо0,5 міззакріпленнямйогодоопор.
 • Стоякикомбінованогоогородженняпередбачаютьнавсювисотусітки. Стоякиповинні
  матипристрої(закладнідеталі, отворитощо) длязакріпленнясіткитатроса.

Простірміжпершим(останнім) стоякомтаанкерноюопороюсіткоюнезаповнюють.

 

5


ДСТУБВ.2.3-25:2009

З'єднаннясекційсіткиповинноздійснюватися, якправило, настояку. З'єднанняканатів, запо­треби, виконуютьубудь-якомумісцішляхомвлаштуванняподвійнихпетельічотирьохзатискачів.

4.2.4.10 ЗахиствідкорозіїкомпенсаторівздійснюютьувідповідностідоСНиПIII-18.

4.3Вимогидосировини, матеріалів, покупнихвиробів

 • Привиготовленнізалізобетоннихопортапроміжнихстояківзастосовуютьважкийаболег-­
  кийбетонмаркиненижченіж300 таморозостійкістюненижченіжМрз100 згіднозВСН139, атакож
  арматурукласівАІтаАIIвідповіднодоГОСТ5781. Товщинатаграничнийвідхилтовщинизахисно-­
  гошарубетонувиробузгіднозДСТУБВ.2.6-2.
 • ТросвиготовляютьіззастосуваннямсталевогоканатазгіднозГОСТ2688, ГОСТ3067,
  ГОСТ3068, ГОСТ3070, ГОСТ3071.

Длятросовоготатросовогокомбінованогоогородженнявикористовуютьсталевіканатидіамет­ромвід14 ммдо28 мм. Допускаєтьсявикористовуватиканати, якібулиувжитку.

 • Елементикріпленнякомпенсаторівдостояків, нарізканазатискачахповиннівідповідати:
  болти- ГОСТ7798, гайки- ГОСТ5915, шайби- ГОСТ6958.
 • Уякостістояківтросовогокомбінованогоогородженняможутьбутивикористаніопоридо­-
  рожніхзнаківдерев'янихзгіднозГОСТ25458 абозалізобетоннихзгіднозГОСТ25459.
 • КомпенсаторивиготовляютьізлистовогопрокатугарячекатаногозгіднозГОСТ19903 або
  холоднокатаногозгіднозГОСТ19904 товщиноювід2,0 мдо3,5 мм.

4.4Комплектність

 • Докомплектуогородженнявходятьдеталітавузливизначеніу4.1.3 цьогостандарту.
  Кількістьелементівкріпленняповиннабутина5 % більшаніжцепередбаченорозрахунком.
 • Докомплектупоставкиогородженняповиннавходититехнічнадокументаціязгідноз
  ГОСТ 23118, атакожІнструкціязмонтажуданоїконструкціїогородженняуконкретнихдорожніх
  умовах.

5    ВИМОГИБЕЗПЕКИТАОХОРОНИДОВКІЛЛЯ

 • Уприміщенняхдлявиготовленняелементівогородження: тросів, натяжнихпристроїв, ком-­
  пенсаторів, затискачівповиннібутизабезпеченісанітарнінорміизгіднозДСН3.3.6.042.
 • Переднагріваннямсталевогоканатаійогозагинаннямслідперевіритинаявністьістан
  технічнихзасобівпожежноїбезпекизгіднозГОСТ12.1.004.
 • Підчасзавантаження, транспортуванняірозвантажуваннявузлівідеталейогородження
  повиннібутивиконаннівимогибезпекизгіднозГОСТ12.3.002 таГОСТ12.3.009.
 • Монтажогородження, ремонттапоновленняйогопіслянаїздуслідвиконуватиувідповід-­
  ностідотехнологічноїкартитаІнструкціїзмонтажууконкретнихдорожніхумовах.
 • Місцяпроведенняробітзмонтажуогородженняабойоговідновленняоблаштовуютьсятим­-
  часовимитехнічнимизасобамиорганізаціїдорожньогорухузгіднозСОУ45.2-00018112-006.
  • Забезпеченняохоронипраці-згіднозНПОАП63.21-1-1.01.
 • Відходивиробництва, зокрема, монтажнийдрітпіслярозвантажування, залишкиполіетиле­-
  новоїплівки, ящикиповиннібутизібранітавивезенідомісцяїхорганізованогоскладування.

6    МАРКУВАННЯТАПАКУВАННЯ

 • Троспіслявиготовленняповиненбутизгорнутийубухту(тор) звнутрішнімдіаметромне
  меншеніж1,0 м, якуобмотуютьдротомзгіднозГОСТ30136 діаметромвід2,0 ммдо3,5 мм. Затис-­
  качітакоушіповиннібутизмащенів'язкиммастиломіобгорнутіполіетиленовоюплівкою.
 • Унатяжнихпристрояхпісляперевіркитяжімаксимальнозближують, пристрійзмащують
  в'язкиммастиломівкладаютьуполіетиленовийпакет.

 

6


ДСТУ Б В.2.3-25:2009

 • Стоякипримеханізованомузавантаженніірозвантаженнізбираютьупакетипо8 -12 шт.,
  обмотуютьдротомзгіднозГОСТ30136 діаметромвід4 ммдо6 мм.
 • Елементикріплення, окремоболти, гайки, шайби, затискачіповиннібутивміщенніуполіети­-
  леновіпакети.
 • Стоякитакомпенсаторизбираютьупакетипо4 або6 штук, закріплюютьдротомдіаметром
  2 мм- 3 мм.
 • Докожноготросадротомдіаметром0,1 ммприкріплюютьярликзмаркуваннямвиробу-
  згідноз6.8 цьогостандарту.
 • Упакетзнатяжнимипристроямивкладаютьетикеткузгідноз6.8 цьогостандарту, атакож
  ПаспортнавирібтаІнструкціюзмонтажуогородженнятайогоутримання(далі- Інструкціюзмон-­
  тажу).
 • Наярликуінаетикетцідрукованимилітераминаносятьінформацію: 

 

 • назвапродукціїтаназвадеталі, вузла;
 • назвапідприємства- виробникатайогоюридичнаадреса;
 • адресавстановленняогородження(дорога, км+);
 • масапакета;
 • кількістьодиницьдеталей, вузлів;
 • позначенняТУтацьогостандарту;

-тавро(штамп) відділутехнічногоконтролюпідприємства- виробника;

-  відміткапронатурнівипробування(дата).

6.9Ярлик, етикеткупокриваютьполіетиленовоюплівкою.

7    ТРАНСПОРТУВАННЯТАЗБЕРІГАННЯ

 • Вузлиідеталіогородженьтранспортуютьавтомобільним, залізничнимабоводнимтранс-­
  портомздотриманнямвимогчиннихправилперевезеннявантажів.
 • Троситранспортуютьзгорнутимиубухти(тори) угоризонтальномуположеннінебільшеніж
  подвібухти.
 • Натяжніпристроїразомзелементамикріпленняперевозятьудерев'янихящиках, виготов-­
  ленихзгіднозкресленнямипідприємства- виробника.                                 
 • Пакетистояківпередтранспортуваннямукладаютьнадерев'яніпідкладкиіпрокладки.
  Підкладкипіднижнійрядпакетівповинніматитовщинунеменше20 мм, ширину-100 мміукладені
  через800 мм- 1000 мм. Прокладкиміжпакетамиповинніматитовщинунеменше15 мміширину
  100 мм.
 • Пакетикомпенсаторівукладаютьутранспортномузасобіодиннаодногонапрокладкиі
  закріплюютьдротомкоженряд.
 • Умовизберіганняпакетівіящиків- групаЖзаГОСТ15150. Допускаєтьсязберіганняого­-
  родженняпростонеба.
 • Елементианкернихопортранспортуютьзв'язанимибезупакування. Зв'язуваннявиконують
  дротомдіаметромвід4 ммдо5 мм.
 • Навантаження, розвантаженняірозпакуванняповинноздійснюватисьспособом, якийне
  призводитьдопошкодженнядеталейтазахисногопокриття.

 

 

 

 

7


ДСТУБВ.2.3-25:2009

8    МЕТОДИКОНТРОЛЮВАННЯТАПРАВИЛАПРИЙМАННЯ

 • НатурнівипробуванняконструкціїогородженняпроводятьувідповідностідоДСТУБВ.2.3-13.
 • Сировина, матеріалиівироби, якізастосовуютьдлявиготовленняогороджень, повинні
  матисупроводжуючідокументитавідповіднісертифікати. Занеобхідності, відповідністьїхвимогам
  цьогостандартуповиннапідтвердитилабораторіяпідприємства- виробникаогородження.
 • Міцністьбетонузалізобетонноїанкерноїопори, проміжнихстояківперевіряєтьсялабора-­
  торієюпідприємства- виробникаогородження.
 • Контрольякостізварнихшвівкомпенсаторів, натяжнихпристроївповиненбутивиконанийу
  відповідностідоГОСТ3242.

8.5   Якість  антикорозійного  покриття  компенсаторів   перевіряють  згідно   з   ГОСТ  9.307,
ГОСТ9.402, СНиП2.03.11.

8.6Дляконтролюрозмірівдеталейівузлівогородженняслідвикористовуватиповіренівимірю-­
вальніінструментиздостатньоюточністю.

8.7  Приймально-здавальнівипробуваннякожногокомплектуогородженняпроводитьпід-­
приємство- виробникпередпередачеюйогозамовнику.

Якщовпроцесівипробуваньвузол, детальневитрималивипробуваньхочабзаоднимпоказ­ником, встановленимцимстандартом, конструкціяйогопідлягаєперепроектуванню. Фактприйнят­тякомплектуогородженняфіксуєтьсяупаспортівиробупідписамипредставниківсторініпечаткою підприємства- виробника.

8.8  Прийняттяогородженняпіслямонтажунаділянціавтомобільноїдороги, вулиціздійс-­
нюєтьсяувідповідностідочинногогалузевогонормативногодокументащодоприйманнядорожніх
робіт.

9    ПРАВИЛАЗАСТОСУВАННЯТАЕКСПЛУАТУВАННЯ
9.1 Застосуванняогородження

9.1.1  ОгородженнятросовоготипуможутьбутивстановленінадорогахIV-Vкатегоріїзгідноз
ДБНВ.2.3-4.       

Надорогахвищихкатегорійнеобхіднопередбачатизамінуіснуючихогородженьтросового типунаогородженнядорожніпарапетноготипузгіднозДСТУБВ.2.3-10 абонаогородженнядо­рожніметалевібар'єрноготипузгіднозДСТУБВ.2.3-12.

9.1.2Огородженнятросовоготипуєіндивідуальноюпродукцією, яказастосовуєтьсяпривико-­
нанніумов:

-  довжинатросівзабезпечуєперекриттяконкретноїнебезпечноїділянкидороги, вулиці;

 • стримувальназдатністьогородженнязгідно4.2.3.1 відповідаєвимогамзатриманнявідповід-­
  ногорозрахунковогоДТЗ, якийрухаєтьсяділянкоюдорогиздозволеноюшвидкістю. Длязабезпе-­
  ченнябезпекирухунаділянцідороги, дерозрахунковимтранспортнимзасобомєлегковий
  автомобіль, необхіднозастримувальноюздатністюогородженнявизначитиобмеженнямакси­-
  мальноїшвидкостірухудляавтобусівтавантажнихавтомобілів(дорожнійзнак3.29 іззастосуван­-
  нямтабличок7.5.1, 7.5.2, 7.5.4 згіднозДСТУ4100);
 • поперечнийпрогиногородженнязгідно4.2.3.5 неперевищуєвідстанівідкраюпроїзноїчасти-­
  нидонебезпечноїзони.

 

 • Огородженнятросовоготипуповиннібутирозташованінеближченіж1,0 мвідкраюпро­-
  їзноїчастини. Мінімальнавідстаньвідмісцявстановленняогородженнядопочаткунебезпечної
  зониповиннабутина0,5 мбільшаніжнормованийпоперечнийпрогинданоїконструкції.
 • Огородженнятросовоготипурекомендуєтьсязастосовуватинаділянкахдорігзвисотою
  насипувід1,5 мдо3,0 міпохиломвід1:2 до1:3, атакожуякостістримувальноїсистемипередво-

8


ДСТУБВ.2.3-25:2009

дотоками, водосховищами, залізничноюколією, розташованиминеближченіж6,0 мвідкраюпро­їзноїчастини.

9.1.5 Передзамовленнямогородженняпевноїконструкціїповиннібутипроведенідетальніоб­стеженнядорожніхумовділянкидороги, вулицітавизначеніумовирухувідповіднодоДБНВ.2.3-4. Насхеміорганізаціїдорожньогорухунаносятьмаркуогородженнязгідноз4.1.6.

9.2Монтажогородження

 • Вузлитадеталіогородженнятросовоготипуповиннінадходитидомісцявстановленняу
  повномукомплектіготовимидомонтажуіукількості, яказабезпечуєповнеперекриттянебезпечної
  ділянкидороги.
 • Комплексробітзмонтажутросовогоогородженнятакомбінованогопарапетноготипуре­-
  комендуєтьсявиконуватиутакійпослідовності:

 

 • проведеннярозбивочнихтапідготовчихробіт;
 • встановленняімонтажпередньоїанкерноїопоритапершогозанеюпроміжногостояка;
 • закріпленнярозсунутихтяжівнатяжногопристрою, з'єднаннятросазнатяжнимпристроєм,
  встановленнянаступнихстояків;
 • пропусканнятросачерезотвірукомпенсаторіпершогоінаступнихпроміжнихстояків, тросне
  защемляють;
  • з'єднаннятросазрозсунутимтяжемнатяжногопристрою;
 • встановленняімонтажкінцевоїанкерноїопори, приєднаннядоопоринатяжногопристроюз
  розсунутимтяжем, з'єднанимзтросом;
 • витримкаогородженняпротягомнеменшетрьохдібзполиваннямводоютаущільненняґрун-­
  туузонірозташуванняанкернихопор;
  • повільненатягуваннянезащемленихукомпенсаторахтросів, перевіркастануанкернихопор;
  • післядвохгодинноївитримки, доведенняпровисаннятросівдонорми;
 • защемленнятросівуанкерах, нанесеннямастилананатяжнийпристрій, влаштуванняна
  ньомучохла.

9.2.3Передздачеюогородженнявиконавецьмонтажунапереднійанкернійопоріповиненна­
вестизапис: датамонтажу, підприємство- виробник, йоготоварнийзнак.

9.3Вимогиексплуатування                                                                                 

 • Підчасексплуатуванняогородженняпроводятьзаходи, зазначеніуІнструкціїзмонтажу.
 • Оглядексплуатаційногостануогородженняслідпроводитищомісяця. Підчасоглядувиз-­
  начаютьпровисаннятроса(тросів), становищекріпленьтросазнатяжнимипристроямитауком-­
  пенсаторах, стананкернихопор. Результатиоглядуогородженнязаносятьужурнал, окремо
  виділившивиявленінедоліки.

Виправленнянедоліківповиннобутиздійсненеустроки, визначеніДСТУ3587.

9.3.3Разнарікслідпоновитимастилоунатяжнихпристроях, якправило, підчасосіннього
оглядуогородження.

10 ОЦІНЮВАННЯВІДПОВІДНОСТІ

10.1  ОцінюваннявідповідностіданоїконструкціїогородженнявимогамТехнічногорегламенту
будівельнихвиробів, будівельіспорудздійснюєтьсяшляхомсертифікаціїуповноважениморганом
оцінкивідповідності(далі-уповноважениморганом) занаступнимипоказникамибезпеки:

 • вимогнадійностізгідноз4.2.2;
 • вимогдорозрахункуконструкціїогородженнязгідноз4.2.3;

-  висотиогородженнязгідноз4.2.4.3;
-довжинитросазгідноз4.2.4.6.

10.2Сертифікаціяздійснюєтьсявідповіднодоположень, запровадженихТехнічнимрегламен­-
томбудівельнихвиробів, будівельіспоруд, ДСТУБА. 1.2-1 іцимстандартом.

 

9


ДСТУБВ.2.3-25:2009

Процедуриоцінкивідповідностівизначаєуповноваженийорганнапідставіпунктів14, 18-20 Технічногорегламентубудівельнихвиробів, будівельіспоруд.

10.3Оцінюваннявідповідностіогородженняпроводятьзаосновнимивимогамипризначеностіі
надійностізгіднозцимстандартомшляхом:

 • натурнихвипробуваньзгіднозДСТУБВ.2.3-13;
 • контролюзавиробництвомнапідприємстві;
 • випробуваньокремихдеталейізбірниходиницьзгіднозцимстандартом.

10.4Виробникогородженняповиненвживатизаходидлятого, щобвиробничийпроцеспостій­-
нозабезпечуваввідповідністьвиробіввимогамТехнічногорегламентубудівельнихвиробів, бу-­
дівельіспоруд, інформуватиорганоцінкипробудь-якізмінивсертифікованійконструкціїогород-­
женняабовтехнологічномупроцесіїївиготовлення."

10


ДСТУБВ.2.3-25:2009

ДОДАТОКА (довідковий)

ПРИКЛАДИЗАГАЛЬНОГОВИГЛЯДУТРОСОВИХОГОРОДЖЕНЬ

11


ДСТУБВ.2.3-25:2009

КодУКНД93.080.30

Ключовіслова: анкерні кріплення, безпека, натяжні пристрої, огородження, сталевий канат, стояк, трос, технічні умови.

12


 

 

Выбор редакции: