Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-91:2008. Зміна № 1. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм.

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДСТУ Б А.1.1-91:2008. Зміна № 1. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм.

ПЕРЕДМОВА У пункті 2 замінити «№ 570» на «№ 569».

ЗМІСТ Назву розділу 8 викласти у новій редакції: «Побудова, викладення і оформлення змін до будівельних норм».

Пункт 1.2 Слова «відомчих будівельних норм», «територіальних будівельних норм» вилучити.

Розділ  2

Замінити «ДБН А.1.1-1-93» на «ДБН А.1.1-1:2009».

Вилучити посилання «ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів».

Пункт 3.3 Термін «Територіальні будівельні норми» вилучити.

Пункт 5.1.1 Слово «позначення» замінити на «познаки».

Пункт 5.1.2 викласти у новій редакції:

«5.1.2 Будівельні норми обов’язково повинні мати структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Назва», «Сфера застосування», «Терміни та визначення», «Вимоги до об'єкта нормування». Наявність решти структурних елементів зумовлює специфіка об'єкта нормування».

Пункт 5.1.4 викласти у новій редакції:

«5.1.4 Назва структурного елемента «Вимоги до об'єкта нормування» - умовна. Цю частину будівельних норм поділяють на конкретні структурні елементи: розділи, підрозділи, пункти тощо».

Пункт 5.2.1 Замінити слова «установи, що видала будівельні норми» на «суб’єкта нормування, що затвердив будівельні норми».

Пункт 5.3.2 викласти у новій редакції:

«5.3.2 У цьому структурному елементі наводять довідкові відомості про будівельні норми. Ці відомості нумерують арабськими цифрами і подають у такій послідовності:

 

ПЕРЕДМОВА

1)            Відомості про організацію-розробника та організації-співрозробники:

1 РОЗРОБЛЕНО:

         ______________________________________________

назва організації-розробника у називному відмінку

РОЗРОБНИКИ: 

         __________________________________________

                             П.І.П. розробників

За участю:

 _________________________________________________

назва організації-співрозробника у називному відмінку, у дужках П.І.П. розробників

Примітка. Рекомендовано прізвища розробників (виконавців) подавати за абеткою, зазначаючи перед прізвищем першу літеру імені, а після прізвища, за наявності, науковий ступінь. Керівника розробки чи керівника науково-технічного редагування зазначають текстом «науковий керівник»у круглих дужках після прізвища та його наукового ступеня (за наявності). Якщо будівельні норми розробляли кілька організацій, текст «науковий керівник» можна зазначати для кожної організації.

2)            Відомості про внесення:

2 ВНЕСЕНО:

_____________________________________________

назва підрозділу суб’єкта нормування, який є замовником, у називному відмінку, із зазначенням назви суб’єкта нормування


3)            Відомості про погодження:

3 ПОГОДЖЕНО:

         _________________________________________________

назва заінтересованого органу у називному відмінку  (реквізити листів-погоджень)

4)            Відомості про затвердження

 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

         _____________________________________________

назва суб’єкта нормування у називному відмінку,

_____________________________________________

   дата та номер документа, яким затверджено

 

_____________________________________________

  дата набрання чинності будівельними нормами

 

5)            Відомості про введення будівельних норм:

 

-                      якщо будівельні норми вводять вперше, то зазначають:

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ;

 

-                     якщо будівельні норми уводять вперше й одночасно скасовують в Україні міждержавні будівельні норми, зазначають:

 

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

(втрачає чинність на території України _____________________)

позначення будівельних норм

-                     якщо будівельні норми уведено на заміну чинним, зазначають:

 

НА ЗАМІНУ

_____________________________________________

           позначення будівельних норм

 

-                     або (якщо будівельні норми скасовують не повністю):

 

НА ЗАМІНУ

_____________________________________________

             позначення будівельних норм

у частині _____________________________________

 

6)            Відомості про перевидання будівельних норм:

 

ПЕРЕВИДАНО:

_____________________________________________

рік, місяць

або

ПЕРЕВИДАНО ЗІ ЗМІНАМИ:

_____________________________________________

номери змін, реквізити наказів про їх затвердження

 

Унизу сторінки наводять фразу: «Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу _________________________________________»

Назва суб’єкта нормування, що затвердив будівельні норми

     

Пункт 5.5.5 вилучити.

Пункт 5.6.2 Слова «та позначення згідно з чинною класифікацією» замінити словами «з урахуванням класифікації».

Пункт 5.6.4 Викласти у новій редакції:

«5.6.4 Назву будівельних норм складають з окремих складників (основного та додаткового), починаючи із загального і закінчуючи конкретним. Кожен  складник повинен мати одне речення, зрідка – два речення.

Основний складник назви будівельних норм встановлює об’єкт нормування. В основному складнику треба наводити необхідні й достатні ознаки, що відрізняють цей об'єкт нормування від інших.

Додатковий складник вказує, яким аспектам теми, зазначеної в основному складнику, присвячено будівельні норми.

Приклади.

1.            МОСТИ ТА ТРУБИ.                   (основний складник)

Правила проектування                (додатковий складник)

2.            ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.               (основний складник)

Основні положення                     (додатковий складник)»

Пункт 5.6.6

У підпункті 2 після слів «на першій сторінці» слова «державних» вилучити.

Примітку вилучити.

Пункт 5.8.1 Слова «нормативно-правові акти» замінити словами «нормативно-правові, нормативні акти».

Пункт 5.8.2

У першому реченні слова «нормативних» та «нормативні» вилучити.

У другому абзаці замінити «державні будівельні норми» на «будівельні норми». Вилучити «міжнародні та регіональні стандарти».

Останнє речення вилучити.

Пункт 5.8.3 викласти у новій редакції :

«5.8.3 Якщо до спискувнесено всі частини багаточастинних будівельних норм або стандарту, дозволено після реєстраційного номера у круглих дужках записати «усі частини», а як назву навести спільні для всіх частин складники назви. Якщо до списку внесено ще не опубліковані будівельні норми (стандарт), їх відмічають знаком виноски, а наприкінці сторінки у тексті виноски зазначають: «На розгляді». Перед позначенням нормативного документа i після його назви ніяких розділових знаків не ставлять».

Пункт 5.9.2 Перше речення після слів «чинних будівельних норм» доповнити «та стандартів».

Пункт 5.12.10 Вилучити «територіальні будівельні норми», слова «національні будівельні норми» замінити на слова  «будівельні норми».

Замінити «- інші документи, які під час розроблення стандарту слугували довідковим матеріалом» на «- інші документи, які під час розроблення будівельних норм слугували довідковим матеріалом».

Підрозділ 6.1 вилучити.

Пункт 6.1.3 вилучити.

Пункт 7.1.2 доповнити прикладом:

«Приклад

Правильно:      Роботи треба виконувати …

Неправильно:  Роботи виконуються …».

Пункт 7.1.3 доповнити прикладом:

«Приклад

Правильно:      прилади для вимірювання

Неправильно:  прилади для вимірювань».

Пункт 7.1.3 доповнити прикладом:

«Приклад

розтягування – розтяг

згинання – згин

вимірювання – вимір».

Пункт 7.1.8 викласти у новій редакції:

«7.1.8 Для викладання обов’язкових вимог у тексті будівельних норм використовують слова «повинно», «потрібно», «слід», «має», «не можна», а також дієслова у третій особі множини, наприклад, «виконують», «визначають».

Слова «як правило» означають, що дана вимога є переважаючою, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим.

Слово «рекомендується» означає, що дане рішення є одним із кращих, але не обов’язковим для виконання.

Слово «допускається» означає, що дане рішення застосовують як виняток, наприклад, внаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень.

Викладаючи інші положення, вживають такі словосполуки: «можна», «за потреби», «у разі».

Пункт 7.1.11 Слово «позначення» замінити на слово «познаки».

Розділ 8 Назву розділу викласти у новій редакції: «Побудова, викладання і оформлення змін до будівельних норм».

Пункт 8.1 викласти у новій редакції:

«8.1 Викладання і оформлення тексту зміни до будівельних норм мають відповідати положенням розділу 7 цього стандарту. Форму першої та подальших сторінок Зміни наведено в додатку В. Останню сторінку проекту Зміни оформлюють згідно з 9.1.13».

Пункти 8.3 та 8.4 вилучити.

Розділ 8  доповнити пунктами 8.5 - 8.13:

«8.5 Зміну до будівельних норм розробляють, якщо є потреба змінити чи вилучити певні положення будівельних норм або внести нові положення, зокрема, відстежуючи зміни законодавства та технічних регламентів.

Одночасно з проектом зміни до будівельних норм готують пропозиції щодо змін взаємопов'язаних будівельних норм та/або нормативних документів.

Зміну до будівельних норм готує, як правило, розробник будівельних норм.

8.6 Обсяг змін або декількох змін повинен унеможливлювати неправильне чи неоднозначне розуміння положень будівельних норм та забезпечувати зручність користувачу будівельних норм. Обсяг зміни не повинен перевищувати 20% від обсягу документа. Якщо обсяг пропонованої зміни перевищить 20% від обсягу тексту документа, то його треба переглянути або перевидати, урахувавши цю зміну.

Наповнення «Змін», які було затверджено раніше, до наступної «Зміни» не долучають. Кожна «Зміна» чинна окремо одна від одної.

8.7 «Зміну» стосовно уточнення посилань і (або) редакційних змін наявного положення не розробляють як самостійний документ, а долучають до чергової зміни, зумовленої потребою доповнити, вилучити чи змінити технічні положення будівельних норм.

8.8 Розробляють, погоджують, перевіряють, затверджують і реєструють «Зміну» згідно з порядком, встановленим для будівельних норм.

Кожній «Зміні» до будівельних норм орган, що затвердив її, надає порядковий номер і визначає термін набуття чинності.

Інформацію про затверджені «Зміни» до будівельних норм подають у щомісячних офіційних виданнях.

У примірники будівельних норм, які належать користувачам і фондам будівельних норм чи стандартів, їх власники повинні внести зміни до текстів будівельних норм у найкоротший строк після опублікування офіційних повідомлень про затверджені «Зміни».

8.9 За потреби внесення до структурного елемента будівельних норм нової «Зміни» як першу редакцію подають текст елемента, що враховує попередні «Зміни». У цьому випадку діє остання «Зміна», що стосується цього елемента будівельної норми з урахуванням усіх попередніх «Змін».

8.10 У разі доповнення тексту будівельних норм новими розділами, підрозділами, пунктами, таблицями, рисунками, додатками або вилучення їх з тексту первинну нумерацію структурних елементів будівельних норм змінювати не можна.

Нові розділи подають після останнього розділу будівельних норм, а нові підрозділи, пункти, підпункти – у кінці відповідних розділів, підрозділів, пунктів відповідно до зростання їхніх номерів.

Новим пунктам (підпунктам, таблицям, рисункам, додаткам) можна надавати номери попередніх пунктів (підпунктів, таблиць, рисунків, додатків), додаючи після останньої  цифри номера малу літеру української абетки.

8.11 Викладаючи текст «Зміни», треба зазначати номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць, рисунків, додатків, яких ця «Зміна» стосується. У тексті «Зміни» треба вживати слова «замінити», «долучити» (або «доповнити»), «вилучити», а також словосполуку «викласти в новій редакції». Приклади викладу тексту «Зміни» наведено нижче.

Приклади

Пункт 4.1Посилання на СНиП ХХХХ замінити посиланням на  ДБН УУУУ.

Пункт 3.5.1 доповнити абзацом:

«Вимоги до параметрів кіноекрана та залу для глядачів, обладнаного кіноустановкою, слід приймати згідно з додатком К».

Рисунок 10 вилучити.

8.12 Якщо обсяг «Зміни» становить не більше десяти рядків друкованого тексту, то щоб полегшити розуміння і сприймання матеріалу, цю «Зміну» можна оформити як таблицю.

Приклад

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Таблиця 2.1, колонка 3, рядок 5

5,6

5,8

Таблиця А.3, назва колонки 2

Площа

Площа, м2

Пункт 4.2.1 перелік

Долучити позицію:

е) у перегінному тунелі через 500 м.

Розділ 5

Текст розділу на сторінках від 15 до 16.

Розділ 5   вилучити.

 

8.13 У разі перевидання будівельних норм в їх тексті треба вказати на ті розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці, додатки, до яких внесено зміни, а саме:

-               якщо певні елементи будівельних норм згідно зі зміною вилучено, їх не друкують, зазначають тільки їхні номери та ставлять помітку про вилучення;

-               якщо якийсь елемент будівельних норм згідно зі зміною долучено, його друкують, надають йому певний номер і ставлять помітку про долучення;

-               якщо якийсь елемент зазнав певної зміни, друкують його нову редакцію та ставлять помітку про зміну.

Текст помітки друкують напівгрубим похилим шрифтом (курсивом)».

Приклади

5.2 (Вилучено, Зміна № 1)

7.4.11 Текст пункту (Долучено, Зміна № 1)

9.5.3.6 Текст підпункту (Змінено, Зміна № 1, Зміна № 4)».

Пункт 9.1.2 викласти у новій редакції:

«9.1.2 Рисунки виконують відповідно до стандартів на конструкторську документацію».

Пункт 9.1.13 посилання «згідно з Додатком Б» замінити на посилання «згідно з Додатком Д».

Пункт 9.1.19 вилучити.

Додаток А, додаток Бслова «територіальні» вилучити.

Додаток А Слова «ДЕРЖАВНІ (ГАЛУЗЕВІ) БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ» замінити словами «ДЕРЖАВНІ (ГАЛУЗЕВІ) БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ».

Елемент  «Місце для елемента захисту від копіювання» вилучити.

Слово «Місто –» замінити на «Місто».

Розділ Б.1 замінити слово «назва» на слова «назва будівельних норм».

Розділ Б.2 Замінити слова «назва українською мовою» на слова «назва будівельних норм українською мовою, назва будівельних норм російською мовою, назва будівельних норм англійською мовою».

Примітку вилучити.

Розділ В.1 Пункти 1-3 вилучити. Після слів «назва будівельних норм» довідкові відомості про будівельні норми наводять відповідно до 5.3.2, 1) – 5.3.2, 4).

Ключові слова 

Слова «державні, відомчі, регіональні будівельні норми» замінити на  слова «державні, галузеві будівельні норми».  Слово «приймання» замінити на слово «затвердження»


 

 

Выбор редакции: