ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

Оцените
(2 голосов)

Скачать ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Данi норми   поширюються   на  технологiчнi  процеси  виробництва

збiрних бетонних  та залiзобетонних виробiв (далi - виробiв) з важкого

та легкого бетонiв для усiх видiв будiвництва.

     При виробництвi  виробiв, до яких ставляться вимоги стосовно тех-

нологiї виготовлення  i умов експлуатацiї, окрiм вимог даних норм, не-

обхiдно дотримуватися  додаткових  вимог,  що встановленi вiдповiдними

державними, вiдомчими або регiональними нормативними документами.

     Норми призначенi  для  використання  у  вiдомствах, организацiях,

установах, пiдприємствах,  виробничих  об'єднаннях та фiрмах усiх форм

власностi,  якi  здiйснюють  виробництво  бетонних  та  залiзобетонних

виробiв.

     Вимоги данних норм, що надрукованi жирним шрифтом, є обов'язкови-

ми.  Їх  необхiдно дотримуватись при проектуваннi i технiчному переоз-

броєннi пiдприємств, у процесi виробництва виробiв на дiючих пiдприєм-

ствах, а також ураховувати при проектуваннi виробiв.

     Окрiм вимог  даних  норм,  рекомендується  враховувати матерiали,

технологiчнi процеси  i  їх  параметри,  що  поданi  в  розробленому в

розвиток цього нормативного документа Посiбнику.

     Данi норми  не пошируються на виготовлення виробiв з нiздрюватого

та силiкатного бетонiв.

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Виробництво  виробiв  повинно  здiйснюватися  вiдповiдно  до

вимог даних  норм  i технологiчних документiв (стандартiв пiдприемств,

технологiчних карт   чи   регламентiв),   розроблених   з  урахуванням

конкретних умов виробництва та затверджених в установленому порядку.

     В процесi  виготовлення  виробiв  необхiдно  дотримуватися  вимог

державних, вiдомчих   або   регiональних   нормативних  документiв  на

матерiали, обладнання,  технологiчне  оснащення,  iнструменти, систему

якостi виробництва,   а   також  iз  охорони  працi  та  навколишнього

середовища.

     1.2. Технологiя  виробництва  повинна забезпечувати вiдповiднiсть

виготовлених виробiв  вимогам  чинних  державних стандартiв, технiчних

умов  та проектної документацiї, що затвердженi в установленому поряд-

ку.

     1.3. Матерiали,  напiвфабрикати  i  комплектувальнi  елементи, що

використовуються для виготовлення виробiв, повиннi вiдповiдати вимогам

вiдповiдних стандартiв, технiчних умов та проектної документацiї.

     1.4. Виробництво виробiв, що регламентоване даними нормами, вклю-

чає такi технологiчнi процеси:

     - приймання,  складування, зберiгання i транспортування  матерiа-

лiв, напiвфабрикатiв та комплектувальних елементiв;

     - приготування та транспортування бетонних та розчинних сумiшей;

     - виготовлення,  складування i транспортування арматурних виробiв

та закладних елементiв;

     - приготування мастила i пiдготування форм;

     - армування,

     - формування i опорядження;

     - теплову обробку (тверднення в природних умовах);

     - розпалублення, доведення, приймання, складування, зберiгання та

транспортування готових виробiв

     1.5. Допускається  застосовувати  не  передбаченi  даними нормами

технологiчнi  процеси i операцiї, що забезпечують набуття якостi виро-

бами, регламентованої  вiдповiдними стандартами, технiчними умовами та

проектною документацiєю.  Застосування таких технологiчних процесiв та

операцiй  повинно  бути установлено вiдомчими або регiональними норма-

тивними  документами i технологiчними документами (стандартами пiдпри-

ємства,  технологiчними картами або регламентами), затвердженими в ус-

тановленому порядку.

     1.6. Вибiр  та  застосування  технологiчних  процесiв,  операцiй,

обладнання та  лiнiй  для  виробництва  виробiв здiйснюють, виходячи з

вимог забезпечення  установленого рiвня якостi i  надiйностi  виробiв,

економiї матерiальних  та  паливноенергетичних  ресурсiв,  комплексної

механiзацiї, автоматизацiї,   скорочення   ручної   працi,   створення

комфортабельних та  безпечних  умов  працi, виключення вiдходiв або їх

утилiзацiї.

     1.7. Прилади,  вимiрювальне  обладнання, пристрої та iнструменти,

що застосовуються пiд час контролю i випробувань матерiалiв, напiвфаб-

рикатiв та  готових  виробiв,  а  також  пiд час виконання та контролю

технологiчних процесiв  i операцiй, повиннi задовольняти вимоги вiдпо-

вiдних стандартiв або технiчних умов та вивiрятися в установленому по-

рядку державними та вiдомчими метрологiчними службами.

       2. ПРИЙМАННЯ, СКЛАДУВАННЯ, ЗБЕРIГАННЯ I ТРАНСПОРТУВАННЯ

      МАТЕРIАЛIВ, НАПIВФАБРИКАТIВ ТА КОМПЛЕКТУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТIВ

     2.1. Для   виробництва   виробiв,  залежно  вiд  їх  призначення,

використовують  рiзнi види в'яжучих, заповнювачiв i хiмдобавок для бе-

тонiв, арматурних сталей та металопрокату, личкувальних, опоряджуваль-

них, теплоiзоляцiйних, гiдроiзоляцiйних метерiалiв та комплектувальних

елементiв.

     Складування,  зберiгання та транспортування матерiалiв, напiвфаб-

рикатiв  та  комплектувальних  елементiв провадять вiдповiдно до вимог

стандартiв  i ТУ на цi матерiали та елементи (у штабелях, контейнерах,

ємкостях, стелажах) окремо за видами, марками, типорозмiрами iз забез-

печенням  умов  механiзацiї  вантажно-розвантажувальних  робiт та норм

протипожежної безпеки.

     У процесi зберiгання матерiалiв та елементiв (у закритих, вiдкри-

тих складах  або  пiд  навiсом)  повиннi  бути  виключенi  їх корозiя,

зволоження, забруднення, змiна властивостей.

     Матерiали, якi  вмiщують  шкiдливi або вибухонебезпечнi речовини,

повиннi зберiгатися у герметично закритiй тарi, а пилоподiбнi матерiа-

ли - у закритих ємкостях.

     2.2. Складування i зберiгання в'яжучих та золи-винесення необхiд-

но провадити у спецiалiзованих силосних складах. Вивантаження i транс-

портування цементу  та  золи-винесення  необхiдно  здiйснювати пневмо-

транспортом.

     Не допускається  зберiгання  в'яжучих  у  тимчасових  складах пiд

навiсами та  брезентовими покриттями, а також бiля агресивних хiмiчних

та органiчних   речовин   i   матерiалiв.  Не  допускається  одночасне

зберiгання в одному силосi в'яжучих рiзних марок i видiв. При тривало-

му зберiганнi для запобiгання  злежуванню  в'яжучого  слiд  перiодично

раз у 2-3 мiсяцi перекачувати його з одного силосу до iншого.

     2.3. Пiд  час  завантаження  та  вивантаження в'яжучого з силосiв

повиннi працювати пилоосаджувачi i фiльтри, а також автоматичнi покаж-

чики рiвнiв та склепiнньообвалюючi пристрої.

     2.4. Складувати та зберiгати крупнi та дрiбнi заповнювачi необхi-

дно  окремо за фракцiями в умовах, що виключають змiшування заповнюва-

чiв рiзних видiв i фракцiй та їх забруднення i змерзання.

     2.5. Рiдкi   хiмiчнi   добавки  постачають  в  герметичнiй  тарi.

Зберiгають їх  в  умовах, що виключають змерзання або втрату потрiбних

властивостей, у  спецiальних складах i ємкостях, обладнаних пристроями

для пiдiгрiвання,  барботування, промивання трубопроводiв та видалення

нерозчинних осадiв. Температура зберiгання хiмiчних добавок - 278-308К

(5-35 гр.С).

    2.6 Твердi  хiмiчнi добавки зберiгають у закритих складах,  що за-

безпечують збереження їх властивостей та вiльне подавання у вiддiлення

приготування хiмдобавок бетонозмiшувального цеху.

    2.7 Арматурну  сталь  необхiдно  зберiгати у складах за профiлями,

класами,  дiаметрами та партiями на стелажах,  у касетах i штабелях  з

вiльними  проходами в умовах,  що виключають її зволоження,  корозiю i

забруднення. Дрiт i канати необхiдно зберiгати тiльки в закритих скла-

дах.

    Не допускається зберiгання арматурної сталi на землянiй пiдлозi, а

також поблизу агресивних хiмiчних речовин. Не рекомендується багатора-

зове перемiщення арматурної сталi з холодного в тепле  примiщення,  що

може призвести до її корозiї.

    2.8 Тепло- i гiдроiзоляцiйнi,  личкувальнi, опоряджувальнi, герме-

тизуючi матерiали,  сантехнiчнi,  електротехнiчнi, гумотехшчнi та iншi

комплектувальнi  елементи зберiгають з урахуванням вимог протипожежної

безпеки у контейнерах або на стелажах у закритих складах,  призначених

для зберiгання матерiалiв,  що руйнуються пiд впливом атмосферних опа-

дiв.

    2.9 Столярнi вироби i комплектувальнi елементи з  деревини,  скла,

металу, покрiвельнi матерiали зберiгають на стелажах, в контейнерах чи

штабелях у напiвзакритих складах,  призначених для зберiгання матерiа-

лiв, що руйнуються в результатi безпосередньої дiї атмосферних опадiв,

але якi не змiнюють своїх властивостей пiд впливом температури i воло-

гостi повiтря.

    2.10 Забороняється  зберiгати  в  одному примiщеннi не сумiснi для

зберiгання матерiали.

       З. ПРИГОТУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННИХ ТА РОЗЧИННИХ СУМIШЕЙ

     3.1 Загальнi положення

     3.1.1. Склади  бетонних  та розчинних сумiшей повиннi пiдбиратися

пiдприємством-виготовлювачем таким  чином,  щоб  забезпечити одержання

сумiшей i бетонiв iз заданими властивостями. Пiдбирання, призначення i

коригування складiв сумiшей слiд робити перед початком виробництва ви-

робiв, при  змiнi  проектних характеристик бетону або розчину, виду чи

постачальника вихiдних  матерiалiв та параметрiв технологiчного проце-

су, а також за даними операцiйного контролю виробництва.

     Легкоукладальнiсть бетонної сумiшi та максимальна величина запов-

нювача призначається  залежно  вiд розмiрiв виробу, густоти його арму-

вання, способу укладання i ущiльнення сумiшi.

     3.1.2. Працiвники  лабораторiї пiдприємства-виготовлювача повиннi

здiйснювати перевiрку  перших замiсiв кожної партiї бетонних i розчин-

них сумiшей рiзних складiв пiд час першого їх приготування, коригувати

склад (за  необхiдностi) i давати дозвiл на використання кожної партiї

сумiшi. За  партiю  приймають  кiлькiсть бетонної або розчинної сумiшi

одного складу,  що  приготована  протягом  однiєї  змiни  з  вихiдних

матерiалiв однакової якостi, тим самим обладнанням.

     3.1.3. Бетоннi  i  розчиннi  сумiшi  готують  в  автоматизованих

бетонозмiшувальних установках (секцiях, цехах, вiддiленнях) .

     Фактурнi (опоряджувальнi, декоративнi) бетоннi та розчиннi сумiшi

готують у  спецiалiзованих  iзольованих  вiддiленнях  або змiшувачах i

доставляють до формувальних лiнiй у спецiалiзованих транспортних засо-

бах, не допускаючи їх змiшування iз звичайними сумiшами.

     3.1.4. 3 метою  полiпшення технологiчних властивостей бетонних та

розчинних сумiшей,   прискорення   тверднення   бетону   чи   розчину,

оптимiзацiї щiльностi,  пiдвищення  морозостiйкостi, водонепроникностi

та iнших  технiчних  властивостей до їх складу вводять хiмiчнi добавки

(пластифiкуючi, повiтровтягуючi, прискорюючi та уповiльнюючi тужавлен-

ня i тверднення,  протиморознi та iн.) i комплекси на їх основi.

     3.1.5. Основними  операцiями технологiї приготування та транспор-

тування бетонних i розчинних сумiшей є:

     - пiдготування матерiалiв ( в'яжучих, заповнювачiв, води та доба-

вок);

     - дозування матерiалiв;

     - перемiшування матерiалiв (приготування сумiшей);

     - видавання i транспортування готових сумiшей.

     3.2. Пiдготування матерiалiв

     3.2.1. Зi  складiв  в'яжуче i заповнювачi слiд подавати до видат-

кових бункерiв  бетонозмiшувального  цеху  транспортним  технологiчним

обладнанням, що забезпечує збереження їх якостi.

     3.2.2. У  вiддiленнi  приготування  хiмдобавок  рiдкi  та  твердi

хiмдобавки розчиняють i доводять до потрiбної  концентрацiї та подають

у баки бетонозмiшувального цеху.

     З.2.3 Залежно    вiд    температури   навколишнього   середовища,

особливостей технологiї  приготування  i  укладання  сумiшей  можливе

пiдiгрiвання вихiдних матерiалiв. Допустима температура вихiдних мате-

рiалiв пiд час завантаження у змiшувачi повинна бути:

     - заповнювачiв щiльних - у межах 278-313 К (5-40 гр. С);

     - заповнювачiв  пористих,  води i розчинiв добавок - у межах 278-

343 К (5-70 гр. С);

     - цементу - у межах 278-333 К (5-60 гр. С).

     3.3. Дозування матерiалiв

     3.3.1.  Пiдготовленi  вихiднi  матерiали  бетонної  чи  розчинної

сумiшi дозуються з коригуванням при змiненнi їх властивостей (вологос-

тi, температури, щiльностi i т.iн.).

     Для забезпечення  точностi  дозування  необхiдно  перед  початком

роботи кожної   змiни   перевiряти   справнiсть   дозаторiв,   повноту

випорожнення дозаторiв та наявнiсть на них пломб Держвивiру.

     Похибка пiд  час  дозування вихiдних матерiалiв сумiшi не повинна

перевищувати припустимих меж, наведених в додатку А.

     3.3.2. Дозатори, що застосовуються  для  дозування  в'яжучих, за-

повнювачiв (пофракцiйно), добавок та води, повиннi вiдповiдати вимогам

ГОСТ 10223 та проходити Держвивiр не рiдше, нiж 1 раз на квартал.

     3.3.3. Для  одержання  сумiшей  потрiбної  якостi  рекомендується

дотримуватись такої послiдовностi завантаження змiшувачiв вiддозовани-

ми вихiдними матерiалами.

     Складовi важких сумiшей (за винятком спецiальних методiв приготу-

вання  сумiшей) завантажують у працюючий змiшувач у такiй послiдовнос-

тi:  крупний  заповнювач; дрiбний заповнювач; в'яжуче; тонкомеленi до-

бавки; розчини хiмiчних добавок i вода. Хiмiчнi добавки використовують

у виглядi розведених водних розчинiв.

     Складовi бетонних  сумiшей  на легких заповнювачах завантажують у

працюючий змiшувач  у  такiй  послiдовностi: крупний заповнювач; дрiб-

ний заповнювач;  в'яжуче; тонкомеленi добавки та 50-70 % води. Усе  це

перемiшати протягом  ЗО с, потiм улити залишок води та розчин хiмiчних

добавок.

     У холодний  перiод  року при застосуваннi гарячої води та гарячих

розчинiв добавок в'яжуче завантажують у змiшувач в останню чергу.

     3.3.4. У  випадку  застосування iнтенсивної роздiльної технологiї

приготування бетонної сумiшi здiйснюють у двi стадiї: на першiй стадiї

у швидкохiдному змiшувачi-активаторi готується цементно-пiщана сумiш з

водою ( 25-75 %  дози  пiску), а на другiй -  приготована  таким чином

цементно-пiщана сумiш  змiшується в основному (звичайному) тихохiдному

змiшувачi iз щебенем та частиною дози пiску, що залишилася.

     3.4. Перемiшування матерiалiв

     3.4.1. Тривалiсть  змiшування  вихiдних  матерiалiв для одержання

сумiшей потрiбних  рухливостi, жорсткостi (додаток Б) i якостi повинна

установлюватися дослiдним шляхом лабораторiєю пiдприємства.

     3.4.2. Для  приготування  важких  та  легких бетонних i розчинних

сумiшей  будь-якої  рухливостi  i  жорсткостi  застосовують  змiшувачi

примусової дiї. Гравiтацiйнi  змiшувачi застосовують тiльки для важких

бетонних та розчинних сумiшей рухливiстю 5 см i бiльше.

     3.4.3. Одержана  пiсля правильного перемiшування бетонна або роз-

чинна  сумiш має заданi легкоукладальнiсть (рухливiсть чи жорсткiсть),

середню густину, температуру та водоутримуючу здатнiсть (для розчинної

сумiшi). Розшаровуванiсть бетонних сумiшей не перевищує 5 % на щiльних

заповнювачах  та  10 % - на пористих заповнювачах; розчинних сумiшей -

10 %.

     3.4.4. З урахуванням температури навколишнього середовища та осо-

бливостей  подальшого  використання температура на виходi iз змiшувача

повинна бути:

     - звичайних сумiшей - найбiльша 308 К (35 гр. С);

     - розiгрiтих сумiшей - найбiльша 333 К (60 гр. С);

     - для укладання сумiшей у холодний перiод року у закритих цехах -

найменша 278 К (5 гр. С);

     - для  укладання  сумiшей  у  холодний  перiод  року на вiдкритих

полiгонах - найменша 303 К (30 гр. С).

     3.5. Видавання i транспортування готових сумiшей

     3.5.1. Для запобiгання розшаруванню сумiшей максимально допустима

висота їх  вiльного падiння пiд час видавання на транспортнi засоби не

повинна перевищувати для важких сумiшей 2 м, для легких - 1,5 м.

     3.5.2. Транспортування бетонної або розчинної сумiшi вiд змiшува-

ча  до мiсця їх використання здiйснюють пiдвiсними та самохiдними роз-

давальними бункерами, стрiчковими конвеєрами, бетононасосами та iншими

транспортними засобами, якi забезпечують збереження їх властивостей та

захист  вiд  атмосферних  впливiв,  а  також виключають розшарування i

втрати. У випадку використання швидкотужавiючих або розiгрiтих сумiшей

застосовують локальнi змiшувальнi установки.

     3.5.3. Подана  до  мiсця  укладання  бетонна  чи  розчинна  сумiш

повинна мати:

     - потрiбну легкоукладальнiсть з вiдхиленнями рухливостi не бiльше

ЗО % та жорсткостi не бiльше 20 %;

     - температуру  в межах 278-308 К (5-35 гр. С), якщо прийнятою тех-

нологiєю не передбачена бiльш висока температура;

     - потрiбний  обсяг втягнутого повiтря (пористiсть) з вiдхиленнями

не  бiльше +-10 % вiд заданого (для сумiшей з повiтровтягуючими добав-

ками);

     - середню щiльнiсть в ущiльненому станi, яка не перевищує потрiб-

ну бiльше, нiж на 5 % (для легких бетонiв);

     - водоутримуючу  здатнiсть  розчинної сумiшi не менше 75 % водоу-

тримуючої здатностi, яка установлена в лабораторiї.

           4. ВИГОТОВЛЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ I ТРАНСПОРТУВАННЯ

              АРМАТУРНИХ ВИРОБIВ ТА ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТIВ

     4.1. Загальнi положення

     4.1.1. Арматурнi  вироби  та  закладнi  елементи  виготовляють  з

максимальною заводською  готовнiстю в спецiалiзованих арматурних цехах

та дiльницях.

     4.1.2. Арматурна  сталь  i  металопрокат, що використовуються для

виготовлення арматурних виробiв i закладних елементiв, не повиннi мати

на  поверхнi забруднення, окалини, iржi, яка не усувається протиранням

сухим ганчiр'ям. Сталь, що має на поверхнi окалину та iржу, яка вiдпа-

дає вiд удару молотком, а також мастило, фарбу, бiтум i т.iн., повинна

бути очищена  перед  використанням.  Не  допускається  використовувати

арматурну сталь  i  металопрокат  з  дефектом структури (розшарування,

трiщини, раковини  i т. iн.),  рваними  та  зазубленими  крайками  або

торцями, а також зiм'ятими  крайками або торцями на глибину бiльше 0,1

товщини прокату  або  дiаметра  стержня.  Використання  поскручуваного

металопрокату не допускається.

     4.1.3. Типи  i конструктивнi елементи зварних з'єднань арматури i

закладних елементiв,  а також способи i технологiчнi режими зварювання

необхiдно виконувати  вiдповiдно до дiючих  нормативних  документiв та

проектної документацiї  на  вироби конкретних видiв. Зварнi  з'єднання

повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 10922 та ГОСТ 14098.

     4.1.4. Вiрнiсть вибору параметрiв технологiчних процесiв виготов-

лення арматурних виробiв та закладних елементiв повинна контролюватися

шляхом  огляду, обмiрювання i випробування пробних зразкiв, виготовле-

них при вибраних режимах. Пробнi зразки належить виготовляти в кiлько-

стi  трьох штук до початку випуску дiлових арматурних стержнiв або ви-

робiв, деталей чи закладних елементiв. Зразки за матерiалом, дiаметром

або товщиною повиннi точно повторювати дiловi вироби. Умови заготiвлi,

згинання, штампування, зварювання, висадження, обпресування i нанесен-

ня захисних  покриттiв  на  пробнi  зразки  повиннi вiдповiдати умовам

виготовлення  дiлових  виробiв. Конструкцiю пробних зразкiв, їх розмi-

ри та кiлькiсть належить приймати згiдно з вказiвками ГОСТ 10922.

     4.1.5. Основними  операцiями процесiв виготовлення, складування i

транспортування арматурних виробiв та закладних елементiв є:

     - заготiвля  арматури (виправлення,  рiзання,  згинання  i т. iн.

арматурної сталi та металопрокату);

     - зварювання  сiток  i  плоских  каркасiв,  об'ємних  каркасiв та

закладних елементiв;

     - антикорозiйний захист;

     - складання просторових каркасiв;

     - складування та транспортування.

     4.2. Заготiвля арматури

     4.2.1. Заготiвля ненапружуваної арматури

     4.2.1.1. Заготiвлю   стержнiв   дiаметром   вiд  3  до  14  мм  з

арматурного дроту класiв Вр-I та Врп-I, гарячекатаної арматурної сталi

гладкої  класу А-I, гарячекатаної, термiчне i термомеханiчне змiцненої

перiодичного  профiлю  класiв  А-II, А-III, Ат-IIIс, що постачається в

бухтах, провадять на правильно-вiдрiзних верстатах-автоматах.

     4.2.1.2. Заготiвлю  арматурних  стержнiв дiаметром вiд 6 до 80 мм

iз  сталi  класiв  А-I,  А-II,  А-III,  Ат-IIIс,  Ат-IVс,  Ат-Vск,  що

постачається  в прутках (пачках), провадять, як правило, на безвiдхiд-

них механiзованих лiнiях.

     4.2.1.3. Стиковi з'єднання  стержнiв, розрахованi на експлуатацiю

при вiбрацiйному   та   динамiчному  навантаженнях,  пiсля  зварювання

повиннi бути  пiдданi  механiчнiй обробцi  шляхом  обрубування грата з

наступним зачищенням стику на глибину не бiльше 1 мм.

     4.2.2. Заготiвля напружуваної арматури

     4.2.2.1. Заготiвля напружуваної арматури включає одержання мiрної

довжини стержнiв,  високомiцного дроту, канатiв (пасом) i утворення на

їх кiнцях  анкерiв  або  установку iнвентарних  затискуних  пристроїв.

Пiд час  заготiвлi  напружуваної  арматури  повинно  бути виключено її

пошкодження, надрiзи та пiдпали.

     4.2.2.2. Мiрної  довжини  стержнi,  високомiцний  дрiт або канати

(пасма) можуть бути отриманi централiзовано або заготовленi на заводi-

виготовлювачi бетонних i залiзобетонних виробiв.

     4.2.2.3. Заготiвлю  арматурних  стержнiв  мiрної довжини iз сталi

класiв А-III 1/4 А-VI, Ат-IV 1/4 Ат-VIII та високомiцного дроту класiв

В-II i Вр-II провадять на механiзованих лiнiях.

     4.2.2.4. Рiжуть  стержневу  арматурну  сталь в холодному станi за

допомогою механiчних ножиць, пилок тертя або плазмовим рiзанням.

     Рiзання розмотаної  i вiдмiряної дротяної або канатної (пасмової)

арматури пiд час заготiвлi здiйснюють дисковими пилами тертя або меха-

нiчними ножицями,  що  не  порушують  конструкцiю  пасма  або  каната.

Виправлення високомiцного дроту, канатiв (пасом) не допускається.

     4.2.2.5. Для закрiплення напружуваної арматури (перед формуванням

виробiв) застосовують,  вiдповiдно до виду i класу арматури, висадженi

у холодному, напiвгарячому  або гарячому станi анкернi головки, обпре-

сованi у холодному станi шайби або спiральнi анкери, приваренi короту-

ни, iнвентарнi  затискачi, клиновi захвати та пристрої, анкернi плити,

обпресованi гiльзи.

     Для забезпечення  рiвномiрностi натягування напружуваної арматури

на упори  форм  i стендiв необхiдно здiйснювати систематичний контроль

вiдстанi мiж опорними поверхнями анкерних пристроїв арматури та упорiв

форм.

     4.3. Зварювання сiток i каркасiв

     4.3.1. Арматурнi  сiтки  i  плоскi каркаси iз гарячекатаної сталi

класiв  А-I,  А-II,  А-III,  термiчно i термомеханiчно змiцненої сталi

класiв Ат-IIIс,  Ат-IVс  та  дроту класiв Вр-I i Врп-I виготовляють на

одно-, двох- та багатоелектродних   автоматичних  машинах  контактного

зварювання, що  застосовуються  для отримання хрестоподiбних  з'єднань

двох або трьох арматурних стержнiв, якi перетинаються.

     4.3.2. Об'ємнi  арматурнi  каркаси для  труб, колон, балок, паль,

опор та  iнших  виробiв  виготовляють  контактним точковим зварюванням

(або в'язанням дротом) точок  перетину поздовжньої та навитої спiраль-

ної арматури або установлених замкнутих хомутiв.

     4.4. Згинання стержнiв, сiток, плоских каркасiв

     4.4.1. Згинання  арматурних  стержнiв (анкерних стержнiв, хомутiв

та iн.)  провадять  у  холодному  станi  на  спецiалiзованих приводних

механiзованих згинальних  верстатах.  Згинання  стропувальних  петель

провадять на   спецiалiзованих   напiвавтоматичних   або  автоматичних

верстатах.

     4.4.2. Згинання  арматурних  сiток i плоских каркасiв провадять у

спецiалiзованих механiзованих установках.

     4.5. Виготовлення закладних елементiв

     4.5.1. Роботи по виготовленню закладних елеменiв включають:

     - заготiвлю плоских деталей iз металопрокату;

     - заготiвлю анкерiв з арматурної сталi;

     - зварювання  плоских  деталей  i анкерiв або холодне штампування

елементiв;

     - пiдготування  поверхнi  та нанесення на неї захисного антикоро-

зiйного покриття.

     4.5.2. Зварнi  та  штампованi  закладнi  елементи  виготовляють з

використанням найбiльш ефективних способiв з максимальною механiзацiєю

i автоматизацiєю  технологiчних  процесiв  заготiвлi плоских деталей з

металопрокату i  анкерiв  з  арматурної  сталi, їх зварювання, а також

холодного штампування.

     4.5.3. Заготiвлю  складових  частин  закладних  елементiв, в тому

числi  штампованих (розрiзання стержнiв, висаджування анкерних головок

на анкерах, розрiзання штабової сталi, пробивання отворiв, розкроюван-

ня  профiльного  прокату, штампування i т.iн.) виконують комбiнованими

прес-ножицями, гiльйотинними ножицями або механiчними пресами, а також

в  установках  для висаджування головок на автоматизованих лiнiях. Для

закрiплення  закладних елементiв у формi передбачають в них отвори пiд

технологiчнi фiксатори.

     4.5.4. З'єднання  плоских  деталей та анкерiв закладних елементiв

здiйснюють:

     - механiзованим або автоматизованим дуговим зварюванням утавр пiд

шаром флюсу;

     - контактно-рельєфним  зварюванням (по виштампуваному на пластинi

рельєфу) внапусток i утавр;

     - механiзованим  зварюванням  утавр (у отвори в пластинах) зварю-

вальним дротом в середовищi СО2;

     - ручним  дуговим зварюванням внапусток i утавр (у отвори в плас-

тинах або в iнвентарних формах).

     4.6. Антикорозiйний захист

     4.6.1. Захист  арматурних  виробiв  i  закладних  елементiв  вiд

корозiї належить провадити вiдповiдно до вимог проектної документацiї.

     4.6.2. Перед  нанесенням  антикорозiйних  покриттiв  поверхнi, що

захищається, повинна бути надана шорсткiсть; вона повинна бути висуше-

на, очищена вiд окислiв, окалини, бризок наплавленого металу, залишкiв

флюсу, забруднень та жирiв. Пiдготування поверхнi виконується струмин-

ноабразивним  способом iз застосуванням дробоструминних установок, ме-

ханiчними щiтками або перетворювачами (модифiкаторами) iржi.

     4.6.3. Антикорозiйне покриття повинно бути суцiльним, мiцно зчеп-

леним з поверхнею металу, однорiдного кольору, без частинок нерозплав-

леного  захисного  металу,  без  трiщин, вiдшарувань (здуттiв), слiдiв

мiсцевої корозiї.

     4.7. Складання просторових каркасiв

     4.7.1. Процес   складання   полягає  в  укрупненому  складаннi  в

кондукторi  контактним  точковим  зварюванням  або  в'язанням   дротом

плоских  каркасiв, сiток,  стропувальних  петель, закладних елементiв,

окремих стержнiв,  а  також закрiпленнi  засобiв  фiксацiї,  елементiв

захованої електропроводки та iнших комплектувальних елементiв.

     4.7.2. Допускається  застосовувати  пiд час складання просторових

каркасiв  ручне  дугове  зварювання  короткими  швами (прихватками)  у

хрестоподiбних з'єднаннях.

     Застосовуючи ручне  дугове  зварювання  пiд час виконання зварних

з'єднань,  розрахованих  на  мiцнiсть, у просторових каркасах належить

установлювати  додатковi  конструктивнi  елементи  в  мiсцях  з'єднань

стержнiв поздовжньої та поперечної арматури (пiдкладки, косинки, гачки

i т.iн.).

     4.7.3. При  контактному зварюваннi арматурних виробiв i закладних

елементiв з  антикорозiйним  покриттям  режим  зварювання повинен бути

пiдiбраний  за  умови  найменшого  пошкодження  покриття. Ручне дугове

зварювання названої арматури не допускається.

     4.7.4. Просторовi  каркаси  повиннi мати жорсткiсть, достатню для

складування, транспортування  та  збереження  проектного  положення  в

формi.

     4.8. Складування та транспортування

     4.8.1. Транспортування  арматурної  сталi  та  напiвфабрикатiв  в

арматурному цеху,  а  також  подавання  готових  арматурних  виробiв i

закладних елементiв у формувальнi цехи провадять у спецiальних контей-

нерах, на самохiдних передаточних вiзках, пiдвiсними конвеєрами та iн.

     4.8.2. Стропувальнi  петлi,  випуски арматури i закладнi елементи

транспортують  на спецiальних пристроях ("вiшалках") або в ящиках-кон-

тейнерах вантажопiдйомнiстю 200-300 кг. Арматурнi сiтки та плоскi кар-

каси транспортують пакетами на спецiальних пiддонах чи в контейнерах.

     4.8.3. Склад  готових  арматурних  виробiв  розташовують  поблизу

постiв пiдготування  форм формувальних лiнiй. Зварнi арматурнi сiтки i

плоскi каркаси повиннi зберiгатися в закритих сухих примiщеннях окремо

за марками  в контейнерах, в пакетах або пачках у штабелях заввишки не

бiльше 2,0 м з вiльними проходами мiж ними завширшки не менше 1,0 м.

      5. ПIДГОТУВАННЯ ФОРМ ТА АРМУВАННЯ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ

     5.1. Загальнi положення

     5.1.1. Технологiчний   процес   пiдготування  форм  та  армування

виробiв включає в себе такi операцiї:

     - очищення, складання i змащення форм;

     - установлення  в  форму  i  фiксацiю  ненапружуваних  арматурних

виробiв, закладних та комплектувальних елементiв;

     - натягання напружуваної арматури.

     5.1.2. Форми,  стенди  i  матрицi,  що  застосовуються,   повиннi

вiдповiдати вимогам  ГОСТ  25781,  ГОСТ 25878, ГОСТ 27204, ГОСТ 18103,

стандартам  на форми для виготовлення виробiв конкретних видiв, забез-

печувати  одержання  виробiв з розмiрами в межах допустимих вiдхилень,

якi установленi стандартами, ТУ та проектною документацiєю на вироби.

     5.1.3. Для велико- та середньосерiйного виробництва застосовують,

як правило, металеву  формооснастку рацiональних типiв, яка характери-

зується потрiбною жорсткiстю та необхiдною технологiчнiстю.

     Для малосерiйного  та  одиничного виробництва можуть застосовува-

тися  неметалевi  форми:  дерев'янi, фанернi, деревнопластиковi, скло-

пластиковi, залiзобетоннi.

     5.1.4. Експлуатацiю  форм  провадять  вiдповiдно  до вимог дiючої

нормативно-технiчної документацiї.

     5.2. Очищення, складання та змащення форм

     5.2.1. Перед формуванням елементи форми (пiддони, борти, прорiзо-

утворювачi, вкладишi та iн) зовнi та усерединi очищають та мастять.

     Для очищення  металевих форм застосовують, як правило, спецiальнi

машини або ручний iнструмент (пневматичний чи електричний). Формуваль-

нi поверхнi вiдсiкiв касетних установок рекомендується не рiдше 1 разу

на мiсяць  очищати  спецiальною машиною, що оснащена абразивним кругом

або абразивним iнструментом.

     Для очищення формувальних поверхонь форм з неметалевих матерiалiв

та полiмерних  покриттiв по сталевих поверхнях застосовують спецiальнi

машини, якi  оснащенi  щiтками  тiльки  з  неметалевим ворсом, а також

скребки  та  iнший  ручний пневматичний iнструмент iз порiвняно м'яких

матерiалiв.

     5.2.2. Складання  форм  виконується,  як  правило, на спецiальних

механiзованих постах  i  включає  в себе установлення та закрiплення у

робочому положеннi бортiв, прорiзоутворювачiв, вкладишiв та вставок. У

зiбранiй  формi повинно бути забезпечено щiльне прилягання бортiв один

до одного та до пiддону.

     5.2.3. Очищенi  формувальнi  поверхнi  форми  необхiдно змащувати

такими мастилами,  якi  мають  достатню  адгезiю  до металу або iншого

матерiалу форми,  не  спричиняють  при  цьому корозiю форм, руйнування

бетону  та появу плям на поверхнi виробiв, а також безпечнi для здоро-

в'я людей  та  у  пожежному  вiдношеннi. Забороняється використовувати

розшароване мастило.

     Мастило  наносять тонким рiвномiрним шаром, як правило, механiзо-

ваними пристроями.

     5.3. Установлення i фiксацiя ненапружуваних арматурних виробiв,

          закладних та комплектувальних елементiв

     5.3.1. Армування  залiзобетонних  виробiв  провадять, як правило,

просторовими або об'ємними каркасами. Ручне дугове зварювання арматур-

них виробiв у формi не допускається.

     5.3.2. Проектнi положення у виробах арматурних каркасiв, заклад-

них елементiв, стропувальних петель, окремих стержнiв та

випускiв, а  також  товщини  захисних  шарiв  бетону  повиннi забезпе-

чуватися надiйною ( що  не  допускає  змiщення їх пiд час укладання та

ущiльнення бетонної  сумiшi)  фiксацiєю  їхнього  положення  у  формi

(вiдсiку)  за  допомогою  рiзних  фiксаторiв, тимчасових або постiйних

крiпильних пристроїв.

     5.3.3. Рiзнi вкладишi, теплоiзоляцiйнi матерiали та iншi комплек-

тувальнi елементи  необхiдно установлювати в форму вiдповiдно до вимог

стандартiв та  проектної  документацiї  на  вироби у послiдовностi, що

зазначена у технологiчних документах.

     5.4. Натягання напружуваної арматури

     5.4.1. Вибiр  способу  натягання  арматури  провадять залежно вiд

вимог проектної  документацiї,  типу  виробу,  виду  армування,  класу

арматури та  конкретних умов виробництва. Стержневу арматуру дiаметром

8-22 мм  натягують,  як  правило, електротермiчним способом; дiаметром

25-40 мм  - механiчним способом. Арматурний дрiт та стержневу термiчно

чи термомеханiчне   змiцнену   арматуру   натягують   механiчним   або

електротермiчним способами. Контроль натягу - за ГОСТ 22362.

     5.4.2. Величина  контрольованої  напруги  арматури  та  допустиме

вiдхилення її  повиннi  прийматися  за  проектною  документацiєю  або

нормативним документом на конкретний тип виробу.

     5.4.3. При  електротермiчному способi натягання арматури на упори

форми (стенда)  температура  її  нагрiвання  не  повинна  перевищувати

значень, установлених нормативними документами на арматурну сталь.

     Час нагрiвання стержнiв слiд приймати в межах 1-3 хв, дроту - 10-

30 с.  Не допускається одночасне нагрiвання декiлькох стержнiв рiзного

дiаметра.

     5.4.4. При  натяганнi  на  бетон виробу установлення напружуваної

арматури у  виглядi  пучкiв  високомiцного  дроту, канатiв (пасом) або

стержнiв слiд провадити до формування у випадку застосування каналоут-

ворювачiв, якi не виймаються, а у випадку застосування каналоутворюва-

чiв, що  виймаються,  або  укладання напружуваної арматури у вiдкритих

лотках, утворених  пiд  час  формування  виробу,  -  пiсля  тверднення

бетону.

     5.4.5. Натягання  напружуваної  арматури  на бетон виробу повинно

провадитися пiсля  набуття  бетоном  мiцностi  на  стиск, установленої

проектною документацiєю, але не менше 50 % вiд проектного класу.

     6. ФОРМУВАННЯ ТА ОПОРЯДЖЕННЯ ВИРОБIВ

     6.1. Загальнi положення

     6.1.1. На  етапi формування забезпечують: задану структуру виробу

(одношаровий,  багатошаровий,  пустотний),  установлену  мiцнiсть  та

щiльнiсть бетону,  проектнi  розмiри  i конфiгурацiю виробу, потрiбний

клас чистоти лицьових поверхонь.

     6.1.2. Технологiчний   процес   формування  складається  з  таких

операцiй:

     - укладання  бетонної ( розчинної)  сумiшi  та її розподiлення по

формi;

     - ущiльнення сумiшi;

     - укладання  утеплювача,  арматури  та  бетонної сумiшi верхнього

шару, а також її ущiльнення (для тришарових виробiв);

     - опорядження поверхонь виробiв пiд час формування;

     - виймання  формоутворюючих елементiв (повне або часткове негайне

розпалублення до теплової обробки).

     6.1.3. Формування  виробiв може здiйснюватись пресуванням, вiбра-

цiйним способом, вiбропресуванням, вiброштампуванням та ковзним вiбро-

штампуванням,  вiбропрокатом, вiброекструзiєю, вакуумуванням, вiдцент-

ровим способом, торкретуванням та iншими способами.

     Новi методи  формування  допускається  застосовувати тiльки пiсля

завершення  дослiдної перевiрки та затвердження за установленим поряд-

ком технологiчного регламенту для конкретних виробiв.

     6.1.4. Спосiб  формування  вибирають  виходячи  з  виду  виробiв,

характеристики бетонної  сумiшi та прийнятої технологiї виготовлення з

урахуванням вимог до їхньої якостi, технiки безпеки, охорони навколиш-

нього  середовища, беручи до уваги необхiднiсть економiї матерiальних,

трудових та паливно-енергетичних ресурсiв.

     6.1.5. Технологiчнi  режими формування повиннi вiдповiдати форму-

вальним властивостям оброблюваних бетонних сумiшей (рухливiсть, жорст-

кiсть) та  технологiчним  параметрам  обладнання, що використовується.

Для виготовлення  у  конкретних  виробничих  умовах  конкретних  видiв

виробiв  (габаритнi  розмiри, конфiгурацiя, складнiсть i густота арму-

вання)  необхiдно  визначати робочi параметри формувального обладнання

та вiдповiднi їм формувальнi властивостi бетонних сумiшей.

     Перевагу слiд  вiддавати тим методам формування, якi забезпечують

використання сумiшей з мiнiмальним вмiстом води.

     6.2. Укладання сумiшi

     6.2.1. Сумiш  укладають  у  форми  або у формувальну оснастку, як

правило, бетоноукладчиками iз спецiальними пристроями для видавання та

розподiлення сумiшi (живильниками, насадками, вiбропротяжними пристро-

ями, поворотними  воронками, вiбролотками, плужковими розрiвнювачами i

т.iн) та без застосування ручної працi.

     6.2.2. Укладання  сумiшi  при  формуваннi  на вiдкритих полiгонах

слiд провадити з охороною її та свiжовiдформованих виробiв вiд шкiдли-

вих  атмосферних впливiв шляхом використання спецiальних укриттiв, на-

вiсiв або покриттiв.

     6.2.3. Укладання бетонної сумiшi повинно провадитись безперервно.

Час вимушеної  перерви  при  укладаннi  не  повинен  перевищувати часу

початку тужавлення цементу.

     6.3. Ущiльнення сумiшi

     6.3.1. Режими формування виробiв повиннi забезпечувати коефiцiєнт

ущiльнення бетонних  сумiшей Ку=0,98 з використанням  сумiшей марок за

легкоукладальнiстю Пб2-Пб5  i  не  менше  Ку=0,96 для  менш  рухливих,

жорстких, дрiбнозернистих  бетонних сумiшей. Пiд час ущiльнення легко-

бетонних сумiшей  обсяг  мiжзернових пустот слiд призначати вiдповiдно

до ДСТУ Б В.2.7-18-95.

     6.3.2. Пiд  час  формування  на вiброплощадках виробiв з бетонної

сумiшi жорсткiстю  Ж2  i  вище,  а  також  лоткiв та оболонок з сумiшi

жорсткiстю  Ж1 i вище застосовують привантаження  для пiдвищення одно-

рiдностi ущiльнення сумiшi та якостi верхнiх поверхонь виробiв.

     Значення статичного  тиску на сумiш, що створюють привантажувачi,

вiброштампи, вiбропреси  та  iншi  формувальнi  пристрої,  звичайно не

перевищує 0,025 МПа (0,25 кгс/см2).

     6.3.3. Пiд  час  використання глибинних вiбраторiв для ущiльнення

бетонних  сумiшей  у виробах ураховують ефективний радiус дiї вiбрато-

рiв. Зони вiбрування сумiшей вiд кожного занурення вiбраторiв звичайно

перекривають одна одну на 1/5.

     Вiбратори занурюють у вертикальному положеннi на всю глибину шару

сумiшi, що укладається, проходячи у нижчерозмiщений шар (за його наяв-

ностi).

     Ущiльнення сумiшi поверхневими вiбраторами провадять безперервни-

ми смугами, не допускаючи необроблених дiлянок.

     6.3.4. Ущiльнення  бетонних  сумiшей  вважають   достатнiм,  якщо

спостерiгається  припинення  їх  осiдання  у  формi  та  видiлення  на

поверхнi бульбашок  повiтря, а також занурення крупного  заповнювача у

розчин та поява розчину на поверхнi виробу та бiля бортiв форми.

     Пiсля  закiнчення  ущiльнення  сумiшi  центрифугуванням  зливають

розрiджений цементний шлам.

     6.3.5. Одразу пiсля закiнчення процесу формування виробiв ретель-

но  очищають  закладнi  елементи, неформувальнi поверхнi форми, деталi

шарнiрних i замкових з'єднань вiд залишкiв бетонної та розчинної сумi-

шi.

     6.4. Опорядження поверхонь виробiв пiд час формування

     6.4.1. Вибiр  способiв  декоративного опорядження фасадних повер-

хонь (кольоровими бетонами, керамiчною або скляною плиткою, декоратив-

ним рельєфом i т.iн.) провадять згiдно з архiтектурно-технiчними вимо-

гами  до виробiв, якi регламентованi стандартами, проектною документа-

цiєю  та  прийнятим технологiчним способом формування (лицем догори чи

вниз)  iз забезпеченням iндустрiальностi та довговiчностi опорядження.

Параметри i технологiчний регламент виконання опорядження фасадних по-

верхонь  рiзними способами звичайно вiдповiдають нормативнiй та техно-

логiчнiй документацiї.

     6.4.2. Вiдкритi  горизонтальнi  поверхнi  вiдформованих виробiв з

метою пiдвищення ступеня заводської готовностi загладжують спецiалiзо-

ваними машинами,  якi  оснащенi  загладжувальними  брусами,  валками i

дисками.

     Загладжування поверхонь виробiв, виготовлених з рухливих бетонних

сумiшей, провадять не ранiше нiж через ЗО хв пiсля формування.

     6.5. Прискорене розпалублення та безопалубне формування

     6.5.1. При  масовому  виготовленнi  вiдносно  простих  однотипних

виробiв, якi формуються з жорстких бетонних сумiшей, для зменшення ме-

талоємкостi форм  застосовують  негайне  розпалублення шляхом знiмання

бортової оснастки  пiсля формування виробiв (у циклiчних процесах) або

безопалубне формування ( у  безперервних  процесах) з дотриманням всiх

установлених вимог  до  геометричної  точностi та iнших  характеристик

готових виробiв.

     6.5.2. При  масовому  виготовленнi  виробiв широкої та змiнюваної

номенклатури i  використаннi  помiрно  жорстких та малорухливих бетон-

них сумiшей  застосовують прискорене розпалублення (часткове, негайне,

поетапне чи комбiноване), за якого негайно пiсля формування виймаються

окремi  вкладишi або базовi елементи бортоснастки, iншi елементи борт-

оснастки  знiмаються пiсля короткочасного витримування або попередньої

теплової обробки свiжовiдформованих виробiв протягом 0,5-2 год.

     6.5.3. Безопалубне  формування виробiв на довгих стендах застосо-

вують  для  виготовлення  суцiльних та пустотних попередньо напружених

виробiв,  переважно довгомiрних та з пiдвищеними вимогами до якостi, з

використанням бетонних сумiшей жорсткiстю не менше 15 с та з швидкiстю

формування не менше нiж 1 м/хв.

     6.5.4. При  негайному  та  прискореному  розпалубленнi структурна

мiцнiсть ущiльнених сумiшей повинна бути не менше 0,1 МПа (1 кгс/см2)

     7. ТЕПЛОВА ОБРОБКА

     7.1. Загальнi положення

     7.1.1. У  процесi теплової обробки (ТО) повиннi бути отриманi ви-

роби потрiбної якостi з установленими нормативними документами та про-

ектною документацiєю  значеннями  мiцностi  бетону, а також вiдпускної

вологостi  конструкцiйно-теплоiзоляцiйного  легкого  бетону  в  заданi

строки з рацiональними енергетичними витратами.

     7.1.2. Рацiональне  витрачання  теплової  енергiї  забезпечується

застосуванням сучасних  малоенергоємних  способiв  ТО,  удосконаленням

конструкцiй теплових агрегатiв, вибором режимiв ТО на основi системно-

го  пiдходу до процесу виробництва виробiв, використанням хiмiчних до-

бавок-прискорювачiв тверднення, швидкотверднучих в'яжучих, а також за-

стосування засобiв автоматичного керування ТО.

     7.2. Тепловi агрегати

     7.2.1. Вид  теплового агрегату (камери перiодичної або безперерв-

ної  дiї: ямнi, тунельнi, щiлиннi; термоформи, касети, гелiоформи i т.

iн.)  та теплоносiя (водяна пара, пароповiтряна сумiш, гаряче повiтря,

продукти  згоряння  природного  газу (ПЗПГ), високотемпературнi масла,

гаряча  вода,  сонячна енергiя i т.iн.) належить визначати залежно вiд

типу  технологiчної  лiнiї  (конвеєрна,  агрегатно-потокова,  касетна,

стендова),  до  складу  якої входить агрегат, конструкцiї та матерiалу

виробiв, що  прогрiваються,  клiматичних  умов  i  ряду iнших вимог за

критерiями технiко-економiчної  ефективностi  та  екологiчної  безпеки

вiдповiдно до дiючої нормативної документацiї.

     7.2.2. Пiдвищення ефективностi теплового агрегату забезпечують за

рахунок  iнтенсифiкацiї  теплообмiну мiж виробами та грiючим середови-

щем, максимального зниження невиробничих витрат i нагрiвання конструк-

цiй  самого агрегату, за рахунок збiльшення коефiцiєнта заповнення аг-

регату, утилiзацiї усiх видiв "теплових вiдходiв" (конденсату, гарячо-

го повiтря, газiв) процесу ТО.

     7.2.3. ТО виробiв з важкого бетону допускається провадити у будь-

яких теплових  агрегатах, прогрiвання конструкцiйно- теплоiзоляцiйного

легкого бетону  звичайно  провадять  в  камерах сухого прогрiвання або

термоформах.

     7.2.4. Тепловi  агрегати повиннi бути обладнанi надiйною запiрно-

регулюючою арматурою,  а  також  приладами автоматичного облiку витрат

теплової енергiї i автоматизованими системами керування ТО.

     7.3. Режими теплової обробки

     7.3.1. Режим  ТО  може  бути  реалiзований  шляхом  автоматичного

керування процесом  за  жорсткими або адаптивними програмами чи шляхом

ручного регулювання.

     7.3.2. Вибiр  режиму  ТО  провадять  з  урахуванням  властивостей

цементу пiд  час ТО; характеристик теплоносiя та процесу теплообмiну в

агрегатi (коефiцiєнта теплообмiну); виду бетону; конструкцiї агрегату;

теплофiзичних i   геометричних   характеристик  виробiв ( шаруватостi,

теплоємностi, коефiцiєнтiв  теплопровiдностi та температуропровiдностi

бетонної  сумiшi, модуля поверхнi); теплових втрат агрегату за перiоди

нагрiвання,  iзотермiчного  прогрiвання, остигання, завантаження i ви-

вантаження  виробiв; швидкостi остигання виробiв в агрегатах; темпера-

тури  навколишнього  середовища; часу наступної о витримування виробiв

на складi та низки iнших факторiв.

     7.3.3. Попереднє витримування виробiв у взаємозв'язку з швидкiстю

пiдiймання температури для рiзних видiв бетону та способiв ТО належить

призначати, керуючись даними додатка В.

     7.3.4. При призначеннi тривалостi iзотермiчного прогрiвання виро-

бiв  необхiдно враховувати зростання мiцностi бетону пiд час їх витри-

мування  в  теплових агрегатах без додаткового пiдведення тепла (або з

теплопiдведенням для компенсацiї тепловтрат), за перiод мiжзмiнних пе-

рерв,  пiд  час  виконання  доводочних робiт i зберiгання на утеплених

складах.

     Максимальна температура  iзотермiчного  прогрiвання  не  повинна

перевищувати:

     - 353-358 К (80-85 гр. С) для виробiв з важкого, дрiбнозернистого

та легкого  конструкцiйного бетонiв на портландцементi та швидкотверд-

нучому цементi;

     - 363-368 К (90-95 гр. С) для виробiв з важкого, дрiбнозернистого

i легкого конструкцiйного бетонiв на шлакопортландцементi, для виробiв

з легкого  конструкцiйно-теплоiзоляцiйного  бетону при паропрогрiваннi

та прогрiваннi в середовищi ПЗПГ, а також при ТО в касетах i пакетах;

     - 393-413 К (120-140 гр. С)  для виробiв з легкого конструкцiйно-

теплоiзоляцiйного бегону пiд час сухого прогрiвання;

     - 358 К ( 85 гр. С) для виробiв з напружуваного бетону на цементi

НЦ-10;

     - 343-353 К ( 70-80 гр. С) для  виробiв з напружуваного бетону на

цементах НЦ-20 i НЦ-40;

     - 353 К ( 80 гр. С) для  тришарових  виробiв з пiнополiстирольним

утеплювачем.

     Iзотермiчне або  термосне витримування в агрегатах ТО виробiв, до

яких ставляться пiдвищенi вимоги з морозостiйкостi та (або) водонепро-

никностi, повинно провадитись при температурi 333 К (60 гр. С).

     7.3.5. Вiдносну  вологiсть  середовища  в  теплових  установках в

перiод iзотермiчного  прогрiвання виробiв з важкого, дрiбнозернистого,

конструкцiйного легкого та напружуваного бетонiв необхiдно забезпечити

не нижче 90 %. При вiдноснiй вологостi середовища менше 80 % належить

передбачати заходи для захисту бетону виробiв вiд випаровування вологи

(зволоження  середовища,  застосування плiвкоутворюючих абодепресорiв,

що вводяться  в бетонну сумiш). Вироби  з конструкцiйно-теплоiзоляцiй-

ного бетону  належить  прогрiвати при вiдноснiй вологостi середовища в

тепловiй установцi на рiвнi 20-60 %.

     7.3.6. Швидкiсть   зниження  температури  середовища  в  теплових

установках (ямнi,  щiлиннi,  тунельнi камери) пiсля iзотермiчною прог-

рiвання в   перiод   остигання   виробiв  з  важкого  i  легкого  кон-

струкцiйного бетонiв  повинна  бути  не  бiльше  ЗО К (гр. С)/год. При

остиганнi виробiв з легкою конструкцiйно-теплоiзоляцiйного, дрiбнозер-

нистого, напружуваного  бетонiв,  багатошарових  виробiв,  виробiв  з

опоряджувальним шаром  i до яких ставляться пiдвищенi вимоги з морозо-

стiйкостi  та (або)  водонепроникностi, швидкiсть зниження температури

середовища  не  повинна перевищувати  20 К (гр. С)/год. Пiд час виван-

таження виробiв iз теплових установок температурний перепад мiж повер-

хнею  виробiв  i  навколишнiм середовищем не повинен перевищувати 40 К

(гр. С).

     7.3.7. Пiд  час ТО попердньо напружених виробiв з важких бетонiв,

що виготовляються  на  стендах,  перепад мiж температурою середовища в

агрегатi  та упорiв не повинен перевищувати 65 К (гр. С). Для поперед-

ньо  напружених  виробiв  вiдпускання зусилля натягу арматури з упорiв

належить  провадити на бетон, що не остиг (тривалiсть остигання не по-

винна перевищувати 0,5 год).

     7.3.8. Двостадiйну  ТО  виробiв ( з  набуттям  на  першiй  стадiї

попередньої  розпалубної  мiцностi 40-50 % проектної, на другiй стадiї

- вiдпускної  або  передаточної  мiцностi)  в залежносiї вiд прийнятої

технологiї провадять в агрегатах будь-яких типiв за режимами, що вста-

новленi дослiдним шляхом.

     7.3.9. За  наявностi резерву часу i виробничих площ у районах, що

розташованi пiвденнiше  50 гр. пiвн. ш. з великою  кiлькiстю  сонячних

днiв на рiк, застосовують гелioтермообробку виробiв суцiльного перерi-

зу завтовшки  до 400 мм  з важкого бетону в спецiальних гелioформах iз

сонцесприймаючими i теплоакумулюючими покриттями (ССIТАП) або в гелiо-

установках.  Гелioтермообробку  виробiв  провадять при теплiй сонячнiй

погодi та температурi повiтря о 13 год не менше 293 К (20гр. С).

     7.3.10. У  теплий перiод року за наявностi вiдповiдних виробничих

умов та  економiчної доцiльностi рекомендується застосовувати природне

тверднення бетону виробiв.

   8. РОЗПАЛУБЛЕННЯ, ДОВЕДЕННЯ, ПРИЙМАННЯ, СКЛАДУВАННЯ, ЗБЕРIГАННЯ

                  ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГОТОВИХ ВИРОБIВ

     8.1. Розпалублення виробiв

     8.1.1. Розпалублення  виробiв  слiд  провадити  пiсля  досягнення

бетоном розпалубної мiцностi яка становить не менше 50% вiд проектного

класу (марки) з мiцностi на стиск.

     8.1.2. Передавання   зусилля   натягу   арматури :  упорiв  форми

(стенда) на гарячий бетон попередньо  напруженого частково розпалубле-

ного  виробу слiд  здiйснювати пiсля  досягнення  бетоном передаточної

мiцностi, що  установлюється  проектною  документацiєю та становить не

менше 70 % вiд проектного класу (марки) бетону з мiцностi на стиск. Не

допускається провадити  миттєве передавання зусилля натягу з упорiв на

бетон виробу при дiаметрi напружених стержнiв бiльше 18 мм.

     Передавання зусилля  натягу  арматури  з упорiв форми (стенда) на

бетон попередньо  напружених  виробiв  слiд  проводити  тiльки  пiсля

отримання дозволу ВТК (лабораторiї) пiдприємства-виготовлювача.

     8.2. Доведення виробiв

     8.2.1. Розпалубленi   вироби   при   необхiдностi   доводять   на

спецiалiзованих конвеєрних лiнiях чи постах.

     8.2.2. Остаточне  доведення  повинно  провадитися  вiдповiдно  до

С.18 ДБН А.3.1-7-96

-------------------

вимог, установлених  технологiчною  документацiєю,  та  забезпечувати

вiдповiднiсть виробiв стандартам, ТУ, проектнiй документацiї.

     8.3. Приймання

     8.3.1. Приймання готових виробiв повинно здiйснюватись вiдповiдно

до вимог  системи  якостi  на  основi  даних  вхiдного та операцiйного

контролю, а також перiодичних та приймально-здавальних (вибiркових та

суцiльних)  випробувань,  що  визначають вiдповiднiсть виробiв вимогам

стандартiв, технiчних умов та проектної документацiї.

     8.3.2. При  незадовiльних  результатах  приймальних   випробувань

виготовлення виробiв  повинно  бути  припинено  та  повиннi бути вжитi

заходи, що  забезпечують дотримання вимог,  установлених  вiдповiдними

нормативними документами.

     8.3.3. На  готовi  вироби, замаркованi, прийнятi вiддiлом технiч-

ного контролю (ВТК) пiдприємства-виготовлювача, що постачаються спожи-

вачевi,  повинен  бути виданий документ (сертифiкат чи паспорт) про їх

якiсть вiдповiдно до вимог ДСТУ Б В.2.6-2-95.

     8.4. Складування, зберiгання та транспортування виробiв

     8.4.1. Прийнятi  ВТК  готовi  вироби,  що розсортованi за видами,

марками та  партiями, повиннi зберiгатися горизонтально у штабелях або

вертикально  на  стелажах у спецiально обладнаних складах готової про-

дукцiї.

     8.4.2. При  температурi зовнiшнього повiтря менше 273 К (0 гр. С)

розпалубленi та  прийнятi  ВТК  вироби  до  вивезення на склад готової

продукцiї необхiдно  зберiгати  у  примiщеннi  цеху не менше 6 год при

температурi не менше 283 К (10 гр. С).

     8.4.3. Готовi вироби слiд складувати, зберiгати та транспортувати

за розробленими i затвердженими схемами вiдповiдно до вимог стандартiв

або ТУ  на  вироби конкретних видiв. Запас виробiв, ширина проходiв та

проїздiв на  складi готової продукцiї повиннi вiдповiдати ДБН А.3.1-8-

96. Висота  штабелювання  виробiв  для  зберiгання  у  горизонтальному

положеннi не повинна перевищувати 2,5 м.

     8.4.4. Стропування виробiв за затвердженими схемами слiд робити в

мiсцях, зазначених  у  робочих  кресленнях.  Забороняється стропування

виробiв у довiльних мiсцях, а також за випуски арматури.

     9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТI

     9.1. Контроль якостi виробництва бетонних та залiзобетонних виро-

бiв  повинен здiйснюватися лабораторiєю та ВТК пiдприємства-виготовлю-

вача вiдповiдно  до системи якостi шляхом проведення вхiдного контролю

матерiалiв та комплектувальних елементiв, що постачаються, операцiйно-

го контролю виконання всiх технологiчних процесiв i приймального конт-

ролю  якостi  виготовленої  товарної продукцiї. До товарної продукцiї,

окрiм бетонних та залiзобетонних виробiв, вiдносяться також бетоннi та

розчиннi сумiшi, арматурнi вироби i закладнi елементи.

     9.2. Вхiдний контроль матерiалiв i комплектувальних елементiв, що

надходять  на пiдприємство, проводиться шляхом порiвняння даних, наве-

дених  в паспортах або сертифiкатах на цi матерiали i елементи, та ре-

зультатiв їх  зовнiшнього  огляду,  а  також  контрольних  випробувань

пробних вибiрок,  вид,  перiодичнiсть  i  обсяг  яких  установлюються

стандартами i  технiчними  умовами на цi матерiали. Здiйснюється також

перiодичний контроль  за  дотриманням  правил  i  термiнiв  зберiгання

матерiалiв та комплектувальних елементiв.

     9.3. Пiд  час  виконання  кожного  технологiчного процесу повиннi

проводитися такi контрольнi операцiї:

     - вхiдний  контроль  матерiалiв  i комплектувальних елементiв, що

використовуються;

     - контроль  стану  обладнання,  форм,  пристроїв,  iнструментiв,

приладiв;

     - операцiйний контроль якостi виконання технологiчних операцiй.

     Крiм того,  готовi бетоннi та розчиннi сумiшi, арматурнi вироби i

закладнi елементи повиннi пройти приймальний контроль якостi вiдповiд-

но до вимог, викладених у додатках Г i Д.

     9.4. Органiзацiю,  перiодичнiсть  та методи проведення вхiдного i

операцiйного контролю  установлюють  в  технологiчнiй документацiї ви-

робництва  залежно вiд виду виготовлюваних виробiв та прийнятої техно-

логї вiдповiдно до рекомендацiй Посiбника до даних норм.

     9.5. Приймальний контроль якостi готових бетонних та залiзобетон-

них виробiв  належить  проводитти  вiдповiдно  до  вимог, викладених у

додатку Е.

     10. ОХОРОНА ПРАЦI ТА НАВКОЛИШНОГО СЕРЕДОВИЩА

     10.1. Усi роботи, технологiчнi процеси i операцiї повиннi викону-

ватися вiдповiдно  до  вимог  щодо  охорони  працi  та  навколишнього

середовища, пожежо- та вибухобезпеки,   регламентованих   вiдповiдними

чинними нормативними документами, перелiк яких наведений у додатку Ж.

     11. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

   В данних ДБН використанi посилання на такi нормативнi документи:

ДСТУ Б В.2.6-2-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Вироби бетоннi i

                  | залiзобетоннi.Загальнi технiчнi умови

----------------------------------------------------------------------
ДСТУ Б В.2.6-4-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Конструкцiї залi-(ГОСТ 22904-93)   | зобетоннi. Магнiтний метод визначення товщини                  | захисного шару бетону i розташування арматури----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.6-7-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Конструкцiї та ви-(ГОСТ 8829-94)    | роби бетоннi i залiзобетоннi. Методи випробувань                  | навантаженням i оцiнки мiцностi,та трiщiностiй-                  | костi----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-18-95| Будiвельнi матерiали. Бетони легкi. Загальнi                  | технiчнi умови----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-23-95| Будiвельнi матерiали. Розчини будiвельнi.                  | Загальнi технiчнi умови----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-42-97| Будiвельнi матерiали. Методи визначення водопог-                  | линання, густини i морозостiйкостi будiвельних                  | матерiалiв i виробiвС.20 ДБН А.3.1-7-96----------------------------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-47-96| Будiвельнi матерiали. Бетони. Методи визначення(ГОСТ  10060.0-95)| морозостiйкостi. Загальнi вимоги----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-48-96| Будiвельнi матерiали. Бетони. Базовий метод(ГОСТ  10060.1-95)| визначення морозостiйкостi.----------------------------------------------------------------------ДБН  А.3.1-8-96   | Управлiння, органiзацiя i технологiя. Проектування                  | пiдприємств звиробництва залiзобетонних виробiв----------------------------------------------------------------------РБН  356-91       | Положення про радiацiйний контроль на об'єктах                  | будiвництва i пiдприємствах будiндустрiї i                  | будматерiалiв України----------------------------------------------------------------------ГОСТ  9.909-86    | ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические и                  | неметаллические неорганические Методы испытаний                  | на климатических испытательных станциях----------------------------------------------------------------------ГОСТ  103-76*     | Полоса стальная горячекатаная. Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  5781-82*    | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных                  | конструкций. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  5802-86     | Растворы строительные. Методы испытаний----------------------------------------------------------------------ГОСТ  6727-80*    | Проволока из низкоуглеродистой стали холодно-                  | тянутая для армирования железобетонных конструк-                  | ций. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  7076-87     | Материалы и изделия строительные. Метод опреде-                  | ления теплопроводности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  7348-81 *   | Проволока из углеродистой стали для армирования                  | предварительно напряженных железобетонных конст-                  | рукций. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  7473-85*    | Смеси бетонные. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  8240-89     | Швеллеры  стальные горячекатаные. Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  8509-86*    | Уголки стальные горячекатаные равнополочные.                  | Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  8510-86*    | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные.                  | Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10180-90    | Бетоны. Методы определения прочности по                  | контрольным образцам----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.0-81  | Смеси бетонные. Общие требования к методам                  | испытаний----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.1-81  | Смеси бетонные. Методы определения                  | удобоукладываемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.2-81  | Смеси бетонные. Методы определения плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.3-81  | Смеси бетонные. Методы определения пористости                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.21                                                   -----------------------------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.4-81  | Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10223-82*   | Весовые дозаторы дискретного действия, весы и                  | весовые дозаторы непрерывного действия. Общие                  | технические требования----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10884-94    | Сталь арматурная термомеханически и термически                  | упрочненная периодического профиля. Технические                  | условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10922-90    | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения                  | сварные арматуры и закладных изделий железо-                  | бетонных конструкций. Общие технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12004-81 *  | Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.0-78  | Бетоны. Общие требования к методам определения                  | плотности, влажности, водопоглощения, пористости                  | и водонепроницаемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.1-78  | Бетоны. Метод определения плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.2-78  | Бетоны. Метод определения влажности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.3-78  | Бетоны. Метод определения водопоглощения----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.4-78  | Бетоны. Метод определения показателей пористости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.5-84  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  13087-81    | Бетоны. Методы определения истираемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  14098-91    | Соединения сварные арматуры и закладных изделий                  | железобетонных конструкций. Типы, конструкция и                  | размеры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  17623-87    | Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней                  | плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  17624-87    | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  17625-83    | Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный                  | метод определения толщины  защитного слоя бетона,                  | размеров и расположения арматуры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  18103-84Е   | Установки для изготовления железобетонных объемных                  | блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов.                  | Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  18105-86*   | Бетоны. Правила контроля прочности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  19903-74*   | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  21718-84    | Материалы строительные. Диэлькометрический метод                  | измерения влажности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  22362-77    | Конструкции железобетонные. Методы измерения силыС.22 ДБН А.3.1-7-96--------------------                  | натяжения арматуры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  22690-88    | Бетоны. Определение прочности механическими                  | методами неразрушающего контроля----------------------------------------------------------------------ГОСТ  23858-79    | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры                  | железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы                  | контроля качества. Правила приемки----------------------------------------------------------------------ГОСТ  25781-83Е   | Формы  стальные для изготовления железобетонных                  | изделий. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  25878-85Е   | Формы стальные для изготовления железобетонных                  | изделий. Поддоны. Конструкции и размеры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  26134-84    | Бетоны. Ультразвуковой метод определения                  | морозостойкости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  26433.1-89  | Система обеспечения точности геометрических                  | параметров в строительстве. Правила выполнения                  | измерений. Элементы заводского изготовления----------------------------------------------------------------------ГОСТ  27005-86    | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней                  | плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  27204-87*   | Формы  стальные для изготовления железобетонных                  | изделий. Борта. Конструкции и размеры----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.23                                                   -------------------                                                        Додаток А                                                   (обов'язковий)                     Допустима похибка дозування                    вихiдних  матерiалiв бетонних                         та розчинних сумiшей                                                          У вiдсотках----------------------------------------------------------------------|                             |       Допустима похибка при дозуваннi||  Найменування матерiалу     |Допустимая погрешность при дозировании||  Наименование материала     |--------------------------------------||                             |     за масою      |   за  об'ємом    ||                             |     по массе      |    по объему     ||--------------------------------------------------------------------||В'яжучi                      |        +-2        |        -         ||Вяжущие                      |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Сухi добавки                 |        +-2        |        -         ||Сухие добавки                |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Вода                         |        +-2        |       +-2        ||--------------------------------------------------------------------||Розчини хiмдобавок           |                   |                  ||(окрiм суперпластифiкаторiв) |        +-2        |       +-2        ||Растворы химдобавок          |                   |                  ||(кроме суперпластификаторов) |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Розчини суперпластифiкаторiв |                   |                  ||Растворы суперпластификаторов|        +-1        |       +-1        ||--------------------------------------------------------------------||Заповнювачi щiльнi           |       +-2,5       |        -         ||Заполнители плотные          |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Заповнювачi пористi          |       +-2,5       |      +-2,5       ||Заполнители пористые         |                   |                  ||                             |                   |                  |----------------------------------------------------------------------Примiтка.Пористi заповнювачi можуть дозуватись за об'ємом зкорекцiєю за масою.С.24 ДБН А.3.1-7-96-------------------                                                     Додаток Б                                                  (довiдковий)                 Марки бетонних та розчинних сумiшей                  за легкоукладальнiстю i рухливiстю                    Б.1 Марки бетонних сумiшей за                          легкоукладальнiстю----------------------------------------------------------------------|                               |       Норма легкоукладальностi за  ||                               |       показниками                  ||                               |       Норма удобоукладываемости по || Марка за легкоукладальнiстю   |       показателям                  || Марка по удобоукладываемости  |------------------------------------||                               |       жорсткостi  |     рухливостi ||                               |       жесткости,  |    подвижности,||                               |            с      |        см ОК   ||--------------------------------------------------------------------||                               |        i бiльше   |                ||                Ж4             |     31            |        -       ||                               |        и более    |                ||--------------------------------------------------------------------||                               |                   |                ||                ЖЗ             |         21-30     |        -       ||--------------------------------------------------------------------||                Ж2             |         11-20     |        -       ||--------------------------------------------------------------------||                Ж1             |         5-10      |        -       ||--------------------------------------------------------------------||                Рб1            |         1-4       |   4 та менше   ||                Пб1            |                   |      и менее   ||--------------------------------------------------------------------||                Рб2            |          -        |      5-9       ||                Пб2            |                   |                ||--------------------------------------------------------------------||                РбЗ            |          _        |      10-15     ||                ПбЗ            |                   |                ||--------------------------------------------------------------------||                Рб4            |                   |      16-20     ||                Пб4            |                   |                ||--------------------------------------------------------------------||                Рб5            |          _        |   21 i бiльше  ||                Пб5            |                   |      и более   |----------------------------------------------------------------------Примiтка.Ж - жорсткiсть бетонної сумiшi;Рб - рухливiсть бетонної сумiшi.                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.25                                                   -------------------                     Б.2 Марки розчинних сумiшей                            за рухливiстю----------------------------------------------------------------------|            |    Рухливiсть,     |                                  ||  Марка за  | глибина занурення  |                                  || рухливiстю |стандартного конуса |     Призначення розчинної сумiшi ||  Марка по  |    Подвижность     |     Назначение растворной смеси  ||подвижности |глубина погружения  |                                  ||            |стандартного конуса.|                                  ||            |        см          |                                  ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Облицювальний  (декоративний) шар||            |                    | лицьових поверхонь великих       ||     Рр4    |      1-4           | бетонних блокiв та панелей       ||     Пр4    |                    | Облицовочный  (декоративный) слой||            |                    | лицевых поверхностей крупных     ||            |                    | бетонных блоков и панелей        ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Те саме. Монтаж великоблочних i  ||            |                    | великопанельних бетонних стiн,   ||            |                    | розшивка (зачеканення) швiв у    ||            |                    | стiнах iз панелей i блокiв,      ||            |                    | замурування стикiв збiрних       ||     Рр8    |     4,1-8          | виробiв                          ||     Пр8    |                    | То же. Монтаж крупноблочных и    ||            |                    | крупнопанельных бетонных стен,   ||            |                    | расшивка (зачеканка) швов в      ||            |                    | стенах из панелей и блоков,      ||            |                    | заделка стыков сборных изделий   ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Опорядження  внутрiшнiх лицьових ||            |                    | поверхонь великих бетонних блокiв||            |                    | i панелей. Штукатурний шар та шар||     Рр12   |        8,1-12      | торкрет-розчину                  ||     Пр12   |                    | Отделка внутренних лицевых       ||            |                    | поверхностей крупных бетонных    ||            |                    | блоков и панелей. Штукатурный    ||            |                    | слой и слой торкрет-раствора     ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Опорядження  внутрiшнiх лицьових ||            |                    | поверхонь великих бетонних блокiв||     Рр14   |        12,1-14     | i панелей                        ||     Пр14   |                    | Отделка внутренних лицевых       ||            |                    | поверхностей крупных бетонных    ||            |                    | блоков и панелей                 |----------------------------------------------------------------------Примiтка.Рр - рухливiсть розчинної сумiшiС.26 ДБН А.3.1-7-96-------------------                                                    Додаток В                                               (обов'язковий)                     Тривалiсть попереднього                       витримування виробiв                     та швидкiсть пiдiймання                  температури в теплових агрегатах----------------------------------------------------------------------|            |               |            |             |Швидкiсть   ||            |               |            |             |пiдiймання  ||            |               | Попереднє  | Початкова   |температури,||            |Спосiб теплової|витриму-    | мiцнiсть    |К (гр. Ц)   ||Вид бетону  |   обробки     |вання,      | бетону      |на годину,  ||Вид бетона  |Способ тепловой|год,        | Начальная   |не бiльше   ||            |  обработки    |не менше    | прочность   |Скорость    ||            |               |Предвари-   | бетона      |подъема     ||            |               |тельное     | МПа         |температуры,||            |               |выдержива-  | (кгс/см2)   |К (гр. Ц)   ||            |               |ние,        |             |в час,      ||            |               |ч, не менее |             |не более    ||--------------------------------------------------------------------||Важкий  та  |Пропарювання в |     1      |0,1-0,2(1-2) |   10-15    ||легкий кон- |камерах        |            |--------------------------||струкцiйний |Пропаривание в |            |0,21-0,4(2-4)|   16-25    ||Тяжелый  и  |камерах        |            |--------------------------||легкий кон- |               |            |             |            ||струкцион-  |               |            |0,41-0,5(4-5)|   26-35    ||ный         |               |            |--------------------------||            |               |            |0,51-0,6(5-6)|   36-45    ||            |               |            |--------------------------||            |               |            |Понад 0,6    |   46-60    ||            |               |            |свыше   0,6  |            ||            |-------------------------------------------------------||            |               |            |             |            ||            |Пропарювання  в|     -      |      -      |   60-70    ||            |касетах та     |            |             |            ||            |пакетах        |            |             |            ||            |Пропаривание в |            |             |            ||            |кассетах и     |            |             |            ||            |пакетах        |            |             |            ||--------------------------------------------------------------------||Важкий для  |               |            |             |            ||попередньо  |               |            |             |            ||напружених  |               |            |             |            ||виробiв, якi|               |            |             |            ||виготовля-  |               |            |             |            ||ються:      |               |            |             |            ||Тяжелый для |               |            |             |            ||предвари-   |               |            |             |            ||тельно на-  |               |            |             |            ||пряженных   |               |            |             |            ||изделий, из-|               |            |             |            ||готовляемых:|               |            |             |            ||            |               |            |             |            |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.27Закiнчення таблицi                                 -----------------------------------------------------------------------------------------|на стендах  |               |            |             |            ||без застосу-|               |            |             |            ||вання засо- |               |            |             |            ||бiв для ре- |               |            |             |            ||гулювання   |               |            |             |            ||натягу арма-|               |            |             |            ||тури пiд час| Пропарювання в|      1     |0,2 (2)      |     35     ||ТО          |  камерах      |            |та бiльше    |            ||на стендах  | Пропаривание в|            |0,2 (2)      |            ||без приме-  |  камерах      |            |и более      |            ||ния средств |               |            |             |            ||для регули- |               |            |             |            ||рования на- |               |            |             |            ||тяжения ар- |               |            |             |            ||матуры при  |               |            |             |            ||ТО          |               |            |             |            ||в силових   |               |            |             |            ||формах      | Те саме       |Не бiльше 1 |  До 0,2(2)  |     60     ||в силовых   | То же         |Не более 1  |             |            ||формах      |               |            |             |            ||--------------------------------------------------------------------||Важкий: з   |    -"-        |    3       |     -       |     15     ||пiдвищеними |               |            |             |            ||вимогами з  |               |            |             |            ||морозостiй- |               |            |             |            ||костi, водо-|               |            |             |            ||непроник-   |               |            |             |            ||ностi; дрiб-|               |            |             |            ||нозернистий |               |            |             |            ||Тяжелый: с  |               |            |             |            ||повышенными |               |            |             |            ||требованиями|               |            |             |            ||по морозо-  |               |            |             |            ||стойкости,  |               |            |             |            ||водонепрони-|               |            |             |            ||цаемости;   |               |            |             |            ||мелкозернис-|               |            |             |            ||тый         |               |            |             |            ||--------------------------------------------------------------------||Легкий кон- | Сухе          |     1      |      -      |     50     ||струкцiйне- | прогрiвання   |            |             |            ||теплоiзоля- | в камерах     |            |             |            ||цiйний      | Сухой         |            |             |            ||Легкий кон- | прогрев в     |            |             |            ||струкционно-| камерах       |            |             |            ||теплоизоля- |-------------------------------------------------------||ционный     |Пропарювання в |     2      |      -      |     40     ||            |термоформах    |            |             |            ||            |Пропаривание в |            |             |            ||            |термоформах    |            |             |            ||            |-------------------------------------------------------||            |Пропарювання в |     3      |      -      |     30     ||            |камерах        |            |             |            ||            |Пропаривание в |            |             |            ||            |камерах        |            |             |            |----------------------------------------------------------------------С.28 ДБН А.3.1-7-96-------------------     Примiтка 1.  Без  попереднього  витримування  слiд  пiддавати  ТОвироби  з  привантаженням,  в  малонапiрних  та  iндукцiйних  камерах,касетних установках або з пiдiйманням температури у середовищi зi зни-женою вологiстю,  а  також вироби, виготовленi з попередньо розiгрiтихсумiшей та жорстких бетонних сумiшей з дисперсним армуванням.     Примiтка 2. Швидкiсть пiдiймання температури допускається переви-щувати  у випадку застосування термопривантажувача та в камерах з над-лишковим тиском.     Примiтка 3. Для  виготовлення попередньо напружених виробiв необ-хiдно використовувати пластифiкуючi добавки, якi уповiльнюють зростан-ня мiцностi бетону за перiод пiдiймання температури.     Примiтка 4.  Пiд  час  ТО  виробiв, виготовлених з високорухливихбетонних  сумiшей (марок за легкоукладальнiстю Рб3-Рб5), швидкiсть пi-дiймання температури може бути знижена на 20-30 %.     Примiтка 5. При  використаннi  жорстких сумiшей (марки Ж4) нагрi-вання може здiйснюватися з швидкiстю бiльшою на 15-20 %.     Примiтка 6.  Для  виробiв  завтовшки  400  мм та бiльше швидкiстьнагрiвання бетону  на поверхнi повинна бути знижена до 10-15 К (гр. С)на годину.                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.29                                                   -------------------                                                         Додаток Г                                                    (обов'язковий)                     Приймальний контроль якостi                    бетонних та розчинних сумiшей----------------------------------------------------------------------|                  |       Нормативний документ,    |                || Найменування кон-|           що встановлює        |Контролююча слу-|| трольованого     |       Нормативный документ,    |жба i перiодич- || показника        |         устанавливающий        |нiсть контролю  || Наименование кон-|--------------------------------|Контролирующая  || тролируемого     |технiчнi вимоги| методи контролю|служба и        || показателя       |до показника   | та випробувань |периодичность   ||                  |якостi         | методы контроля|контроля        ||                  |технические    | и испытаний    |                ||                  |требования     |                |                ||                  |к показателю   |                |                ||                  |качества       |                |                ||--------------------------------------------------------------------||1.  Вид сумiшi    |ГОСТ  7473,    |ГОСТ  10181.0,  |1-5. Лабораторiя||    Вид смеси     |ДСТУ Б В.2.7-23|ГОСТ  5802      |(в ходi пiдбиран||---------------------------------------------------|ня кожного скла-||2. Легкоукладаль- |               |                |ду сумiшi та на-||   нiсть (рухли-  |               |                |далi 1 раз за   ||   вiсть чи жорс- |               |                |змiну кожний    ||   ткiсть)        |ДБН А.3.1-7    |ГОСТ  10181.1,  |склад)          ||   Удобоукладыва- |               |ГОСТ 5802       |Лаборатория (при||   емость (подвиж-|               |                |подборе каждого ||   ность или жест-|               |                |состава смеси и ||   кость)         |               |                |в дальнейшем 1  ||---------------------------------------------------|раз в смену     ||3. Середня темпе- |               |                |каждый состав)  ||   ратура сумiшi  |               |                |                ||   (за необхiднос-|               |                |                ||   тi)            |Те саме        |ГОСТ 7473       |                ||   Средняя темпе- |То же          |                |                ||   ратура смеси   |               |                |                ||   (при необходи- |               |                |                ||   мости)         |               |                |                ||---------------------------------------------------|                ||4. Середня гус-   |               |                |                ||   тина легкої    |               |                |                ||   бетонної або   |               |                |                ||   розчинної су-  |               |                |                ||   мiшi           |ГОСТ 7473,     |ГОСТ 10181.2,   |                ||   Средняя плот-  |ДСТУ Б В.2.7-23|ГОСТ 5802       |                ||   ность легкой   |               |                |                ||   бетонной или   |               |                |                ||   растворной     |               |                |                ||   смеси          |               |                |                ||---------------------------------------------------|                ||5. Пористiсть     |               |                |                ||   легкої бетон-  |               |                |                ||   ної сумiшi     |ГОСТ 7473      |ГОСТ  10181.3   |                ||   Пористость     |               |                |                ||   легкой бетон-  |               |                |                ||   ной смеси      |               |                |                |----------------------------------------------------------------------С.30 ДБН А.3.1-7-96--------------------Закiнчення таблицi----------------------------------------------------------------------|6. Показник розша-|               |                |6-7. Лабораторiя||   ровуваностi    |               |                |(в ходi пiдби-  ||   легкої бетонної|               |                |рання кожного   ||   або розчинної  |ДБН А.3.1-7    |ГОСТ 10181.4,   |складу сумiшi   ||   сумiшi         |               |ГОСТ 5802       |та надалi не    ||   Показатель рас-|               |                |рiдше 1 разу    ||   слаиваемости   |               |                |на пiвроку)     ||   легкой бетонной|               |                |Лаборатория (при||   или растворной |               |                |подборе каждого ||   смеси          |               |                |состава смеси и ||---------------------------------------------------|в дальнейшем не ||7. Водоутримуюча  |               |                |реже 1 раза в   ||   здатнiсть роз- |               |                |6 мес)          ||   чинної сумiшi  |Те саме        |ГОСТ 5802       |                ||   Водоудержива-  |То же          |                |                ||   ющая  способ-  |               |                |                ||   ность раствор- |               |                |                ||   ной смеси      |               |                |                |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.31                                                   -------------------                                                    Додаток Д                                               (обов'язковий)                   Приймальний  контроль якостi                       арматурних виробiв                     та закладних елементiв----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||Заготов-|1. Клас, марка,|ГОСТ 5781,     |ГОСТ 5781,  |1-8. ВТК (2   ||ленi    |  дiаметр ар-  |ГОСТ 10884,    |ГОСТ 10884, |рази за змiну,||стержнi |  матурної     |ГОСТ 6727,     |ГОСТ 6727,  |вибiрково,    ||Заготов-|  сталi        |ГОСТ 7348      |ГОСТ 7348   |не менше 5    ||ленные  |  Класс, марка,|               |            |стержнiв вiд  ||стержни |  диаметр арма-|               |            |кожної партiї)||        |  турной стали |               |            |ОТК ( 2 раза  ||        |--------------------------------------------|в смену,      ||        |2. Довжина     |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |выборочно,    ||        |   стержня     |               |            |не менее      ||        |   Длина       |               |            |5 cтержней от ||        |   стержня     |               |            |каждой партии)||        |--------------------------------------------|              ||        |3. Прямолiнiй- |               |            |              ||        |   нiсть       |               |            |              ||        |   стержня     |Те саме        |Те саме     |              ||        |   Прямолиней- |То же          |То же       |              ||        |   ность       |               |            |              ||        |   стержня     |               |            |              ||        |--------------------------------------------|              ||        |4.  Якiсть по- |      "        |     "      |              ||        |    верхнi     |               |            |              ||        |    (чистота) i|               |            |              ||        |    торцiв     |               |            |              ||        |    (перпенди- |               |            |              ||        |    кулярнiсть,|               |            |              ||        |    загини i   |               |            |              ||        |    т.iн.)     |               |            |              ||        |    Качество   |               |            |              ||        |    поверхности|               |            |              ||        |    (чистота) и|               |            |              ||        |    торцов     |               |            |              ||        |    (перпенди- |               |            |              ||        |    кулярность,|               |            |              ||        |    загибы и   |               |            |              ||        |    т.п.)      |               |            |              |----------------------------------------------------------------------С.32 ДБН А.3.1-7-96---------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||        |5. Кут, радiус |               |            |              ||        |   i довжина   |               |            |              ||        |   загину      |ДБН А.3.1-7    |ДБН А.3.1-7 |              ||        |   Угол, радиус|               |            |              ||        |   и длина     |               |            |              ||        |   загиба      |               |            |              ||        |--------------------------------------------|              ||        |6. Кiлькiсть та|               |            |              ||        |   форма загину|               |            |              ||        |   i якiсть    |Те саме        |Те саме     |              ||        |   згинання    |То же          |То же       |              ||        |   Количество и|               |            |              ||        |   форма заги- |               |            |              ||        |   бов и каче- |               |            |              ||        |   ство гибки  |               |            |              ||        |--------------------------------------------|              ||        |7. Спiввiснiсть|               |            |              ||        |   зiстикованих|               |            |              ||        |   стержнiв    |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |              ||        |   Соосность   |               |            |              ||        |   состыкован- |               |            |              ||        |   ных стержней|               |            |              ||        |--------------------------------------------|              ||        |8. Якiсть сти- |Те саме        |ГОСТ  10922,|              ||        |   кового з'єд-|То же          |ГОСТ  23858 |              ||        |   нання       |               |            |              ||        |   Качество    |               |            |              ||        |   стыкового   |               |            |              ||        |   соединения  |               |            |              ||        |-----------------------------------------------------------||        |9. Мiцнiсть    |      "        |ГОСТ 12004  |9. Лабораторiя||        |   стикового   |               |            |(1 раз за змi-||        |   з'єднання   |               |            |ну, вибiрково,||        |   Прочность   |               |            |не менше З    ||        |   стыкового   |               |            |зразкiв вiд   ||        |   соединения  |               |            |кожної партiї)||        |               |               |            |Лаборатория (1||        |               |               |            |раз в смену,  ||        |               |               |            |выборочно,не  ||        |               |               |            |менее 3 образ-||        |               |               |            |цов от каждой ||        |               |               |            |партии)       |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.33                                                   -------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||Заготов-|1 Клас, марка, |ГОСТ 5781,     |ГОСТ 5781,  |1 -3. ВТК (2  ||ленi на-|дiаметр армату-|ГОСТ 7348,     |ГОСТ 7348,  |рази за змiну,||пружу-  |рної сталi     |ГОСТ 10884     |ГОСТ 10884  |вибiрково, не ||ванi    |Класс, марка,  |               |            |менше 5 виро- ||арматур-|диаметр армату-|               |            |бiв вiд       ||нi еле- |рной стали     |               |            |партiї)       ||менти   |--------------------------------------------|ОТК (2 раза в ||Заготов-|2  Довжина     |ДБН А.3.1-7    |ДБН А.3.1-7 |смену, выбо-  ||ленные  |(вiдстань мiж  |               |            |рочно не менее||напря-  |опорними       |               |            |5 изделий от  ||гаемые  |поверхнями ан- |               |            |партии)       ||арматур-|керних прист-  |               |            |              ||ные     |роїв) та якiсть|               |            |              ||элементы|(чистота)      |               |            |              ||        |поверхнi       |               |            |              ||        |арматури       |               |            |              ||        |Длина (расстоя-|               |            |              ||        |ние между опор-|               |            |              ||        |ными поверхнос-|               |            |              ||        |тями анкерных  |               |            |              ||        |устройств) и   |               |            |              ||        |качество (чис- |               |            |              ||        |тота) поверх-  |               |            |              ||        |ности арматуры |               |            |              |----------------------------------------------------------------------С.34 ДБН А.3.1-7-96---------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||        |3. Якiсть ан-  |Те саме        |Те саме     |              ||        |  керних прис- |То же          |То же       |              ||        |  троїв:       |               |            |              ||        |  висаджених   |               |            |              ||        |  головок, об- |               |            |              ||        |  пресованих   |               |            |              ||        |  обойм, прива-|               |            |              ||        |  рених короту-|               |            |              ||        |  нiв або стер-|               |            |              ||        |  жнiв, затис- |               |            |              ||        |  качiв, захва-|               |            |              ||        |  тiв, муфт    |               |            |              ||        |  Качество ан- |               |            |              ||        |  керных       |               |            |              ||        |  устройств:   |               |            |              ||        |  высаженных   |               |            |              ||        |  головок,     |               |            |              ||        |  спрессованных|               |            |              ||        |  обойм, прива-|               |            |              ||        |  ренных коро- |               |            |              ||        |  тышей или    |               |            |              ||        |  стержней,    |               |            |              ||        |  зажимов, зах-|               |            |              ||        |  ватов, муфт  |               |            |              ||        |-----------------------------------------------------------||        |4. Мiцнiсть ан-| "             |ГОСТ  12004 |4. Лабораторiя||        |   керних      |               |            |(1 раз за змi-||        |   пристроїв   |               |            |ну, вибiрково,||        |   Прочность   |               |            |не менше З    ||        |   анкерных    |               |            |зразкiв       ||        |   устройств   |               |            |вiд партiї)   ||        |               |               |            |Лаборатория   ||        |               |               |            |(1 раз в смену||        |               |               |            |выборочно, не ||        |               |               |            |менее 3 образ-||        |               |               |            |цов от партии)|----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.35                                                   -------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||Зварнi  |1. Клас, марка,|ГОСТ 5781,     |ГОСТ 5781,  |1-5. ВТК (2   ||сiтки та|   дiаметр,    |ГОСТ 6727      |ГОСТ 6727   |рази за змiну,||каркаси |   довжину ар- |ГОСТ 10884     |ГОСТ 10884  |вибiрково, не ||Сварные |   матурної    |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |менше 3 виро- ||сетки и |   сталi       |               |            |бiв вiд       ||каркасы |   Класс, мар- |               |            |партiї)       ||        |   ка, диа-    |               |            |ОТК (2 раза в ||        |   метр, длина,|               |            |смену, выбо-  ||        |   арматурной  |               |            |рочно, не ме- ||        |   стали       |               |            |нее 3 изделий ||        |--------------------------------------------|от партии)    ||        |2. Якiсть зва- |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |              ||        |   рювання у   |               |            |              ||        |   вузлах      |               |            |              ||        |   (осiдання   |               |            |              ||        |   стержнiв, їх|               |            |              ||        |   зминання,   |               |            |              ||        |   пiдплавлення|               |            |              ||        |   та пiдпали) |               |            |              ||        |   Качество    |               |            |              ||        |   сварки и    |               |            |              ||        |   узлов       |               |            |              ||        |   (осадка     |               |            |              ||        |   стержней,   |               |            |              ||        |   их смятие,  |               |            |              ||        |   подплавление|               |            |              ||        |   и поджоги   |               |            |              |----------------------------------------------------------------------С.36 ДБН А.3.1-7-96---------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||        |3. Розмiри ви- |Те саме        |Те саме     |              ||        |   робiв та    |То же          |То же       |              ||        |   чистота     |               |            |              ||        |   (якiсть)    |               |            |              ||        |   поверхнi    |               |            |              ||        |   арматури    |               |            |              ||        |   Размеры     |               |            |              ||        |   изделий и   |               |            |              ||        |   чистота     |               |            |              ||        |   (качество)  |               |            |              ||        |   поверхности |               |            |              ||        |   арматуры    |               |            |              ||        |               |               |            |              ||        |4. Кут, радiус |ДБН А.3.1-7    |ДБН А.3.1-7 |              ||        |   та довжина  |               |            |              ||        |   загину      |               |            |              ||        |   Угол, радиус|               |            |              ||        |   и длина     |               |            |              ||        |   загиба      |               |            |              ||        |               |               |            |              ||        |5. Кiлькiсть i |Те саме        |Те саме     |              ||        |   форма заги- |То же          |То же       |              ||        |   нiв та      |               |            |              ||        |   якiсть зги- |               |            |              ||        |   нання       |               |            |              ||        |   Количество  |               |            |              ||        |   и форма за- |               |            |              ||        |   гибов и ка- |               |            |              ||        |   чество гибки|               |            |              ||        |               |               |            |              |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.37                                                   -------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||        |6. Мiцнiсть    |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922, |6.Лабораторiя ||        |   зварних     |               |ГОСТ 12004  |(1 раз за     ||        |   хрестопо-   |               |            |змiну, 1 раз  ||        |   дiбних з'єд-|               |            |на добу для   ||        |   нань з нор- |               |            |автоматизова- ||        |   мованою мiц-|               |            |них лiнiй,    ||        |   нiстю       |               |            |вибiрково, не ||        |   Прочность   |               |            |менше 3 зраз- ||        |   сварных     |               |            |кiв вiд партiї||        |   крастообраз-|               |            |виробiв)      ||        |   ных соедине-|               |            |Лаборатория (1||        |   ний с норми-|               |            |раз в смену, 1||        |   руемой проч-|               |            |раз в сутки   ||        |   ностью      |               |            |для автомати- ||        |               |               |            |зированных ли-||        |               |               |            |ний, выбороч- ||        |               |               |            |но, не менее 3||        |               |               |            |образцов от   ||        |               |               |            |партии изде-  ||        |               |               |            |лий)          ||--------------------------------------------------------------------||Штампо- |1. Вiд метоло- |ГОСТ 103,      |ГОСТ 103,   |1-5. ВТК (2   ||ванi    |   прокату     |ГОСТ 19903,    |ГОСТ 19903, |рази за змiну,||закладнi|   (листова,   |ГОСТ 8509,     |ГОСТ 8509,  |вибiрково,    ||елементи|   штабова, або|ГОСТ 8510,     |ГОСТ 8510,  |не менше 5 ви-||Штампо- |   швелер),    |ГОСТ 8240      |ГОСТ 8240   |робiв вiд     ||ванные  |   марка сталi |               |            |партiї)       ||заклад- |   Вид металло-|               |            |ОТК (2 раза в ||ные     |   проката     |               |            |смену, выбо-  ||элементы|   (листовая,  |               |            |рочно, не ме- ||        |   полосовая,  |               |            |нее 5 изделий ||        |   угловая     |               |            |от партии)    ||        |   сталь или   |               |            |              ||        |   швеллер),   |               |            |              ||        |   марка стали |               |            |              ||        |               |               |            |              |----------------------------------------------------------------------С.38 ДБН А.3.1-7-96---------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||        |2. Товщина     |Те саме        |ГОСТ 10922  |              ||        |   прокату     |То же          |            |              ||        |   Толщина     |               |            |              ||        |   проката     |               |            |              ||        |               |               |            |              ||        |3. Розмiри     |ГОСТ 10922     |Те саме     |              ||        |   плоских де- |               |То же       |              ||        |   талей, виш- |               |            |              ||        |   тампуваного |               |            |              ||        |   рельєфу та  |               |            |              ||        |   отворiв     |               |            |              ||        |   Размеры     |               |            |              ||        |   плоских де- |               |            |              ||        |   талей, выш- |               |            |              ||        |   тампованного|               |            |              ||        |   рельефа и   |               |            |              ||        |   отверстий   |               |            |              ||        |               |               |            |              ||        |4. Якiсть кра- |Те саме        |     "      |              ||        |   йок i повер-|То же          |            |              ||        |   хонь        |               |            |              ||        |   Качество    |               |            |              ||        |   кромок и    |               |            |              ||        |   поверхностей|               |            |              ||        |               |               |            |              ||        |5. Площиннiсть |      "        |     "      |              ||        |   деталей     |               |            |              ||        |   Плоскост-   |               |            |              ||        |   ность       |               |            |              ||        |   деталей     |               |            |              ||        |               |               |            |              |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.39                                                   -------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||Зварнi  |1. Клас, марка,|ГОСТ 5781,     |ГОСТ 5780,  |1-4,6,7. ВТК  ||закладнi|   дiаметр,    |ГОСТ 10884,    |ГОСТ 10884, |(2 рази за змi||елементи|   довжина, кут|ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |ну вибiрково, ||Сварные |   загину та   |               |            |не менше 3 ви-||заклад- |   якiсть тор- |               |            |робiв вiд     ||ные     |   цiв анкерних|               |            |партiї)       ||элементы|   стержнiв    |               |            |ОТК (2 раза в ||        |   Класс, марка|               |            |смену, выбо-  ||        |   диаметр,    |               |            |рочно, не ме- ||        |   длина,угол  |               |            |нее 3 изделий ||        |   загиба и ка-|               |            |от партии)    ||        |   чество тор- |               |            |              ||        |   цов анкерных|               |            |              ||        |   стержней    |               |            |              ||        |               |               |            |              ||        |2. Вид метало- |ГОСТ 103,      |ГОСТ 103,   |              ||        |   прокату,    |ГОСТ 19903,    |ГОСТ 19903, |              ||        |   розмiр (но- |ГОСТ 8509,     |ГОСТ 8509,  |              ||        |   мер) профiлю|ГОСТ 8510,     |ГОСТ 8510,  |              ||        |   товщина,    |ГОСТ 8240,     |ГОСТ 8240,  |              ||        |   довжина, ши-|ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |              ||        |   рина, якiсть|               |            |              ||        |   крайок та   |               |            |              ||        |   поверхонь   |               |            |              ||        |   деталей     |               |            |              ||        |   Вид металло-|               |            |              ||        |   проката,    |               |            |              ||        |   размер (но- |               |            |              ||        |   мер) профиля|               |            |              ||        |   толщина,    |               |            |              ||        |   длина, шири-|               |            |              ||        |   на, качество|               |            |              ||        |   кромок и    |               |            |              ||        |   поверхностей|               |            |              ||        |   деталей     |               |            |              ||        |               |               |            |              |----------------------------------------------------------------------С.40 ДБН А.3.1-7-96---------------------                              Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||        |3. Розмiри     |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |              ||        |   закладного  |               |            |              ||        |   елемента    |               |            |              ||        |   Размеры     |               |            |              ||        |   закладного  |               |            |              ||        |   элемента    |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||        |4. Якiсть зва- |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922, |              ||        |   рювання з'є-|               |ГОСТ 23858  |              ||        |   днань зак-  |               |            |              ||        |   ладних еле- |               |            |              ||        |   ментiв      |               |            |              ||        |   Качество    |               |            |              ||        |   сварки сое- |               |            |              ||        |   динений зак-|               |            |              ||        |   ладных эле- |               |            |              ||        |   ментов      |               |            |              ||        |-----------------------------------------------------------||        |5. Мiцнiсть    |Те саме        |ГОСТ 10922  |5. Лабораторiя||        |   зварних з'є-|То же          |ГОСТ 12004  |(1 раз за змi-||        |   днань (окрiм|               |            |ну, вибiрково,||        |   напусткових,|               |            |не менше З    ||        |   виконаних   |               |            |елементiв     ||        |   ручним дуго-|               |            |вiд партiї)   ||        |   вим зварю-  |               |            |Лаборатория   ||        |   ванням)     |               |            |(1 раз в смену||        |   Прочность   |               |            |выборочно, не ||        |   сварных сое-|               |            |менее 3 эле-  ||        |   динений     |               |            |ментов от     ||        |   (кроме нах- |               |            |партии)       ||        |   лесточных,  |               |            |              ||        |   выполненных |               |            |              ||        |   ручной дуго-|               |            |              ||        |   вой сваркой)|               |            |              ||        |-----------------------------------------------------------||        |6. Якiсть, тов-|ДБН А.3.1-7    |ГОСТ9.909   |              ||        |   щина антико-|               |            |              ||        |   розiйного   |               |            |              ||        |   покриття    |               |            |              ||        |  Качество,тол-|               |            |              ||        |   щина антикор|               |            |              ||        |   розионного  |               |            |              ||        |   покрытия    |               |            |              |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.41                                                   -------------------Закiнчення таблицi----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||        |7. Мiцнiсть    |Те саме        |Те саме     |              ||        |   зчеплення   |То же          |То же       |              ||        |   захисного   |               |            |              ||        |   покриття    |               |            |              ||        |   Прочность   |               |            |              ||        |   сцепления   |               |            |              ||        |   защитного   |               |            |              ||        |   покрытия    |               |            |              ||        |-----------------------------------------------------------||        |8. Корозiйна   |       "       |     "      |8.Лабораторiя ||        |   стiйкiсть   |               |            |(перед почат- ||        |   покриття    |               |            |ком масового  ||        |   Коррозион-  |               |            |виготовлення  ||        |   ная стой-   |               |            |або при змiнi ||        |   кость       |               |            |технологiї    ||        |   покрытия    |               |            |нанесення пок-||        |               |               |            |риття та нада-||        |               |               |            |лi не рiдше 1 ||        |               |               |            |разу на пiв-  ||        |               |               |            |року)         ||        |               |               |            |Лаборатория   ||        |               |               |            |(перед началом||        |               |               |            |массового из- ||        |               |               |            |готовления или||        |               |               |            |при изменении ||        |               |               |            |технологии    ||        |               |               |            |нанесения     ||        |               |               |            |покрытия и    ||        |               |               |            |далее не реже ||        |               |               |            |1 раза в 6    ||        |               |               |            |мес.)         |----------------------------------------------------------------------С.42 ДБН А.3.1-7-96---------------------                                                    Додаток Е                                               (обов'язковий)                 Приймальний контроль якостi                 бетонних та залiзобетонних                          виробiв----------------------------------------------------------------------|                        |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||                        |       що встановлює        |служба,       ||                        |   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||     Найменування       |      устанавливающий       |та обсяг      ||     контрольованого    |----------------------------|контролю      ||     показника          |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||     Наименование       |до показника   |колю та     |служба,       ||     контролируемого    |   якостi      |випробувань |периодичность ||     показателя         |технические    |методы      |и объем       ||                        |требования     |контроля и  |контроля      ||                        |к показателю   |испытаний   |              ||                        |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||1  Клас (марка) бетону  |ДСТУ Б В.2.6-2 |ГОСТ 10180, |1,2. Лаборато-||   та розчину за мiцнiс-|               |ГОСТ 18105, |рiя (1 раз на ||   тю.Вiдпускна мiцнiсть|               |ГОСТ 17624, |змiну, зразки-||   бетону та розчину    |               |ГОСТ 22690  |куби для кож- ||   Класc (марка) бетона |               |            |ного складу   ||   и раствора по проч-  |               |            |(партiї) та не||   ности. Отпускная     |               |            |руйнiвними ме-||   прочность бетона и   |               |            |тодами - не   ||   раствора             |               |            |менше 2 виро- ||-----------------------------------------------------|бiв вiд       ||2  Середня щiльнiсть    |ДСТУ Б В.2.7-18|ГОСТ 27005, |партiї)       ||   легкого бетону       |ГОСТ 27005     |ГОСТ 12730.0|Лаборатория (1||   Средняя плотность    |               |ГОСТ 12730.1|раз в смену об||   легкого бетона       |               |ГОСТ  17623 |разцы-кубы,для||                        |               |            |каждого соста-||                        |               |            |( партии)  и  ||                        |               |            |неразрушаю-   ||                        |               |            |щими методами-||                        |               |            |не менее 2 из-||                        |               |            |делий от пар- ||                        |               |            |тии)          ||--------------------------------------------------------------------||3.  Товщина захисного   |ДСТУ Б В.2.6-2 |ГОСТ  22904,|3.ВТК (не мен-||    шару бетону, розта- |               |ГОСТ  17625 |ше 2 виробiв  ||    шування та дiаметр  |               |            |вiд партiї)   ||    арматури у виробi   |               |            |ОТК (не менее ||    Толщина защитного   |               |            |2 изделий от  ||    слоя бетона, распо- |               |            |партии)       ||    жение и диаметр     |               |            |              ||    арматуры в изделии  |               |            |              ||                        |               |            |              |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.43                                                   -------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|                        |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||                        |       що встановлює        |служба,       ||                        |   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||     Найменування       |      устанавливающий       |та обсяг      ||     контрольованого    |----------------------------|контролю      ||     показника          |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||     Наименование       |до показника   |колю та     |служба,       ||     контролируемого    |   якостi      |випробувань |периодичность ||     показателя         |технические    |методы      |и объем       ||                        |требования     |контроля и  |контроля      ||                        |к показателю   |испытаний   |              ||                        |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||4.  Лiнiйнi розмiри     |Те саме        |ДСТУ        |4-9. ВТК (не  ||    (геометрична точ-   |То же          |Б В.2.6-2,  |менше 2 виро- ||    нiсть) виробу       |               |ГОСТ 26433.1|бiв вiд партiї||    Линейные размеры    |               |            |для вибiрково-||    (геометрическая     |               |            |го контролю   ||    точность) изделия   |               |            |або кожний    ||-----------------------------------------------------|вирiб для     ||5.  Розташування стропу-|    "          |Те саме     |суцiльного    ||    вальних петель, зак-|               |То же       |контролю *)   ||    ладних елементiв та |               |            |ОТК(не менее 2||    випускiв            |               |            |изделий от    ||    Расположение стропо-|               |            |партии при вы-||    вочных петель, зак- |               |            |борочном конт-||    ладных элементов и  |               |            |роле или каж- ||    выпусков            |               |            |дое изделие   ||-----------------------------------------------------|при сплошном  ||6  Вiдхилення вiд прямо-|               |            |контроле *)   ||   лiнiйностi (непрямо- |               |            |              ||   лiнiйнiсть)          |    "          |    "       |              ||   виробу               |               |            |              ||   Отклонение от прямо- |               |            |              ||   линейности (непрямо- |               |            |              ||   линейность) изделия  |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||7. Вiдхилення вiд пло-  |               |            |              ||   щинностi (неплощин-  |               |            |              ||   нiсть) виробу        |     "         |   ДСТУ     |              ||   Отклонение от плос-  |               | Б В.2.6-2  |              ||   костности (неплоскос-|               |            |              ||   тность) изделия      |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||8  Рiзниця довжин       |               |            |              ||   дiагоналей виробу    |    "          |Те саме     |              ||   Разность длин        |               |То же       |              ||   диагоналей изделия   |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||9  Вiдхилення вiд       |               |            |              ||   перпендикулярностi   |    "          |   "        |              ||   Отклонение от        |               |            |              ||   перпендикулярности   |               |            |              ||                        |               |            |              |----------------------------------------------------------------------С.44 ДБН А.3.1-7-96---------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|                        |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||                        |       що встановлює        |служба,       ||                        |   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||     Найменування       |      устанавливающий       |та обсяг      ||     контрольованого    |----------------------------|контролю      ||     показника          |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||     Наименование       |до показника   |колю та     |служба,       ||     контролируемого    |   якостi      |випробувань |периодичность ||     показателя         |технические    |методы      |и объем       ||                        |требования     |контроля и  |контроля      ||                        |к показателю   |испытаний   |              ||                        |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||10. Наявнiсть та ширина |ДСТУ Б В.2.6-2 |  ДСТУ      |              ||    розкриття трiщин    |               |Б В.2.6-2   |10-16. ВТК    ||    Наличие и ширина    |               |            |(кожний вирiб ||    раскрытия трещин    |               |            |партiї протя- ||-----------------------------------------------------|гом змiни)    ||11. Рiвень потужностi   |РБН 356-91     |РБН 356-91  |ОТК (каждое   ||    експозицiйної дози  |               |            |изделие партии||    зовнiшнього         |               |            |в течение     ||    гамма-випромiнювання|               |            |смены)        ||    (для виробiв житло- |               |            |              ||    во-цивiльного та    |               |            |              ||    соцiально-культурно-|               |            |              ||    побутового будiв-   |               |            |              ||    ництва)             |               |            |              ||    Уровень мощности    |               |            |              ||    экспозиционной дозы |               |            |              ||    внешнего гамма-из-  |               |            |              ||    лучения (для изделий|               |            |              ||    жилищно-гражданского|               |            |              ||    и социально-культур-|               |            |              ||    но-бытового строите-|               |            |              ||    льства)             |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||12. Якiсть структури    |               |   ДСТУ Б   |              ||    бетону виробу       |               |  В.2.6-2   |              ||    Качество структуры  |               |            |              ||    бетона изделия      |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||13. Наявнiсть закладних |ДСТУ Б В.2.6-2 |Те саме     |              ||    елементiв, стропува-|               |То же       |              ||    льних петель, прорi-|               |            |              ||    зiв, каналiв та от- |               |            |              ||    ворiв, ступiнь їх   |               |            |              ||    очищення вiд напли- |ДСТУ Б В.2.6-2,|  "         |              ||    вiв бетону i розчину|проектна       |            |              ||    Наличие закладных   |документацiя   |            |              ||    элементов, стропо-  |проектная      |            |              ||    вочных петель, прое-|документация   |            |              ||    мов, каналов и от-  |               |            |              ||    верстий, степень их |               |            |              ||    очистки от наплывов |               |            |              ||    бетона и раствора   |               |            |              |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.45Продовження таблицi                                -----------------------------------------------------------------------------------------|                        |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||                        |       що встановлює        |служба,       ||                        |   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||     Найменування       |      устанавливающий       |та обсяг      ||     контрольованого    |----------------------------|контролю      ||     показника          |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||     Наименование       |до показника   |колю та     |служба,       ||     контролируемого    |   якостi      |випробувань |периодичность ||     показателя         |технические    |методы      |и объем       ||                        |требования     |контроля и  |контроля      ||                        |к показателю   |испытаний   |              ||                        |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||14. Цiлiснiсть i чистота|               |            |              ||    поверхонь виробiв   |ДСТУ Б В.2.6-2 |  "         |              ||    Целостность и чисто-|               |            |              ||    та поверхностей     |               |            |              ||    изделий             |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||15. Категорiя бетонної  |Те саме        |  "         |              ||    поверхнi виробу     |То же          |            |              ||    Категория бетонной  |               |            |              ||    поверхности изделия |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||16. Вiдповiднiсть ета-  |ДСТУ Б В.2.6-2,|  "         |              ||    лону: якостi захис- |проектна       |            |              ||    но-декоративних пок-|документацiя   |            |              ||    риттiв, опорядження,|проектная      |            |              ||    комплектування, чис-|документация   |            |              ||    тоти лицьових повер-|               |            |              ||    хонь i нанесення    |               |            |              ||    маркування на вирiб |               |            |              ||    Соответствие этало- |               |            |              ||    ну: качества защит- |               |            |              ||    но-декоративных     |               |            |              ||    покрытий, отделки,  |               |            |              ||    комплектования, чис-|               |            |              ||    тоты лицевых поверх-|               |            |              ||    ностей и нанесения  |               |            |              ||    маркировки на       |               |            |              ||    изделие             |               |            |              ||--------------------------------------------------------------------||17 Морозостiйкiсть бето-|ДСТУ Б В.2.6-2 |   ДСТУ     |17-24. Лабора-||   ну та розчину виробу |               |Б В.2.7-47, |торiя (для    ||   Морозостойкость бето-|               |   ДСТУ     |кожного складу||   на и раствора изделия|               |Б В.2.7-48, |бетону перед  ||                        |               |   ДСТУ     |початком масо-||                        |               |Б В.2.7-42, |вого виробниц-||                        |               |ГОСТ 26134  |тва виробiв, в||                        |               |            |ходi  внесення||18. Водонепроникнiсть   |Те саме        |ГОСТ 12730.5|до них конст- ||    бетону виробу       |То же          |            |руктивних змiн||    Водонепроницаемость |               |            |або змiни тех-||    бетона изделия      |               |            |логiї виготов-|----------------------------------------------------------------------С.46 ДБН А.3.1-7-96---------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|                        |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||                        |       що встановлює        |служба,       ||                        |   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||     Найменування       |      устанавливающий       |та обсяг      ||     контрольованого    |----------------------------|контролю      ||     показника          |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||     Наименование       |до показника   |колю та     |служба,       ||     контролируемого    |   якостi      |випробувань |периодичность ||     показателя         |технические    |методы      |и объем       ||                        |требования     |контроля и  |контроля      ||                        |к показателю   |испытаний   |              ||                        |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||19. Щiльнiсть важкого   | "             |ГОСТ 127301,|лення, надалi ||    бетону              |               |ГОСТ 17623  |не рiдше 1 ра ||    Плотность тяжелого  |               |            |зу на 6 мiс)  ||    бетона              |               |            |Лаборатория   ||-----------------------------------------------------|состава бетона||20. Теплопровiднiсть    |"              |ГОСТ 7076   |перед началом ||    (коефiцiєнт тепло-  |               |            |массового про-||    провiдностi)        |               |            |изводства из- ||    бетону              |               |            |делий, при    ||    Теплопроводность    |               |            |внесении в них||    (коэффициент        |               |            |конструктивных||    теплопроводности)   |               |            |изменений или ||    бетона              |               |            |изменения тех-||-----------------------------------------------------|нологии изго- ||21  Вiдпускна вологiсть |"              |ГОСТ 12730.2|товления, в   ||    легкого бетону      |               |ГОСТ 21718  |дальнейшем не ||    Отпускная влажность |               |            |реже 1 раза в ||    легкого бетона      |               |            |6 мес)        ||-----------------------------------------------------|              ||22. Стиранiсть бетону   |"              |ГОСТ  13087 |              ||    Истираемость бетона |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||23  Водопоглинання бето-|"              |ГОСТ 12730.3|              ||    ну виробу           |               |   ДСТУ     |              ||    Водопоглощение бето-|               |Б В.2.7-42  |              ||    на изделия          |               |            |              ||-----------------------------------------------------|              ||24. Показники пористостi|               |            |              ||    бетону виробу       |"              |ГОСТ 12730.4|              ||    Показатели пористос-|               |            |              ||    ти бетона изделия   |               |            |              ||--------------------------------------------------------------------||25  Мiцнiсть, жорсткiсть|ДСТУ Б В.2.6-2,|   ДСТУ     |25. ВТК (ви-  ||    та трiщиностiйкiсть |проектна       |Б В.2.6-7   |пробування на-||    виробiв             |документацiя   |            |вантаженням   ||    Прочность, жесткость|проектная      |            |та (або) не-  ||    и трещиностойкость  |документация   |            |руйнiвними ме-||    изделий             |               |            |тодами**)     |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.47                                                   -------------------Продовження таблицi----------------------------------------------------------------------|                        |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||                        |       що встановлює        |служба,       ||                        |   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||     Найменування       |      устанавливающий       |та обсяг      ||     контрольованого    |----------------------------|контролю      ||     показника          |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||     Наименование       |до показника   |колю та     |служба,       ||     контролируемого    |   якостi      |випробувань |периодичность ||     показателя         |технические    |методы      |и объем       ||                        |требования     |контроля и  |контроля      ||                        |к показателю   |испытаний   |              ||                        |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||                        |               |            |ОТК (испытания||                        |               |            |нагружением и ||                        |               |            |(или) неразру-||                        |               |            |шающими мето- ||                        |               |            |дами **)      ||--------------------------------------------------------------------||*   Приймально-здавальнi випробування  великорозмiрних  виробiв  та ||    iнших виробiв, для яких це установлено нормативними документами ||    (НД)  за  показниками,  наведеними у 4-9 цього додатка, повиннi ||    проводитися у  виглядi  суцiльного контролю усiх виробiв кожної ||    партiї.                                                         ||    Приемосдаточные  испытания  крупноразмерных  изделий  и  других ||    изделий, для которых это установлено  нормативными  документами ||    (НД) по  показателям, приведенным  в  4-9  данного  приложения, ||    должны проводиться  в  виде  сплошного  контроля  всех  изделий ||    каждой партии.                                                  ||**  Випробування навантаженням   повиннi   проводитись  до  початку ||    виготовлення попередньо  напружених,  вiдповiдальних  та  iнших ||    виробiв (кроквяних   та   пiдкроквяних   ферм  та  балок,  плит ||    покриттiв та  перекриттiв  прогоном  12  м  та бiльше, ригелiв, ||    балок прогоном  9  м та бiльше, пiдкранових балок, стоякiв опор ||    ЛЕП, контактної  мережi i освiтлення та iн.) в ходi внесення до ||    них конструктивних  змiн  або  змiн  технологiї виготовлення, а ||    також у  процесi  серiйного виробництва, якщо це передбачено НД ||    на вироби  конкретних  видiв  i  в  термiни, що зазначенi у цiй ||    документацiї. У   процесi   масового  виробництва  випробування ||    виробiв навантаженням  можуть не проводитись, якщо здiйснюється ||    неруйнiвний контроль  вiдповiдно  до  1,  3, 4 цього додатка, а ||    також вхiдний  та  пооперацiйний  контроль  вiдповiдно до вимог ||    даних норм.                                                     ||    Испытания нагружением   должны   проводиться   перед   началом  ||    изготовления предварительно напряженных, ответственных и других ||    изделий (стропильных  и  подстропильных  ферм  и  балок,  плит  ||    покрытий и  перекрытий  пролетом  12 м и более, ригелей и балок ||    пролетом 9  м  и  более,  подкрановых  балок,  стоек  опор ЛЭП, ||    контактной сети   и   освещения  и  др.)  при  внесении  в  них ||    конструктивных изменений или изменений технологии изготовления, ||    а также   в   процессе   серийного   производства,   если   это ||    предусмотрено НД  на  изделия  конкретных  видов  и  в  сроки,  ||    установленные этой   документацией.   В   процессе   массового  ||    производства испытания    изделий    нагружением    могут    не |----------------------------------------------------------------------С.48 ДБН А.3.1-7-96---------------------Закiнчення таблицi----------------------------------------------------------------------|                        |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||                        |       що встановлює        |служба,       ||                        |   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||     Найменування       |      устанавливающий       |та обсяг      ||     контрольованого    |----------------------------|контролю      ||     показника          |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||     Наименование       |до показника   |колю та     |служба,       ||     контролируемого    |   якостi      |випробувань |периодичность ||     показателя         |технические    |методы      |и объем       ||                        |требования     |контроля и  |контроля      ||                        |к показателю   |испытаний   |              ||                        |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||     производиться, если  осуществляется  неразрушающий  контроль  в||     соответствии с  1,  3,  4 данного приложения, а также входной и||     пооперационный контроль в соответствии с требованиями настоящих||     норм.                                                          |----------------------------------------------------------------------      Примiтка 1.  Для конкретних видiв виробiв допускається проведення вибiркового та суцiльного контролю за окремими показниками, для яких удодатку установлений. перiодичний контроль,     Примiтка 2.  При потребi для окремих контрольованих показникiв навироби конкретних  видiв  можуть  бути  установленi  iншi  перiоди мiжвипробуваннями.                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.49                                                   -------------------                                                         Додаток Ж                                                    (обов'язковий)                  Перелiк нормативних документiв                      щодо охорони працi та                  навколишнього середовища, вимог                    яких необхiдно дотримуватися                     при виробництвi бетонних                     i залiзобетонних виробiв1. ГОСТ 12.3.002   |ССБТ. Процессы производственные. Общие требования                   |безопасности----------------------------------------------------------------------2. ГОСТ 12.2.003   |ССБТ. Оборудование производственное. Общие                   |требования безопасности----------------------------------------------------------------------3. ГОСТ 12.3.009   |ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие                   |требования безопасности----------------------------------------------------------------------4. ГОСТ 12.1.004   |ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования----------------------------------------------------------------------5. ГОСТ  12.1.003  |ССБТ. Шум  Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1930-79)  |----------------------------------------------------------------------6. ГОСТ 12.1.005   |ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к                   |воздуху рабочей зоны----------------------------------------------------------------------7 ГОСТ  12.1.012   |ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования----------------------------------------------------------------------8. СНиП П-4-79     |Естественное и искусственное освещение----------------------------------------------------------------------9.СНиПП-12-77      |Защита от шума----------------------------------------------------------------------10. СНиП 2.01.02-85|Противопожарные нормы----------------------------------------------------------------------11. ГОСТ 23628     |Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов  (СТ СЭВ  4469-84)|----------------------------------------------------------------------12. ГОСТ 23426     |Шум. Методы  измерения звукоизоляции кабины                   |наблюдения и дистанционного управления в                   |производственных условиях----------------------------------------------------------------------13. ГОСТ 20444     |Шум. Транспортные потоки. Методы определения                   |шумовой характеристики----------------------------------------------------------------------14. ГОСТ 12.4.089  |ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные.                   |Общие технические условия----------------------------------------------------------------------15. ГОСТ 12.4.087  |ССБТ. Строительство. Каски строительные.                   |Технические условия----------------------------------------------------------------------16. ГОСТ 12.4.059  |ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные                   |инвентарные. Общие технические условия----------------------------------------------------------------------17. ГОСТ 12.3.016  |ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные.                   |Требования безопасностиС.50 ДБН А.3.1-7-96---------------------18. ГОСТ 12.1.013  |ССБТ. Строительство. Электробезопасность.                   |Общие требования----------------------------------------------------------------------19. РСН 356-91     |Положение о радиационном контроле на объектах                   |строительства и предприятиях стройиндустрии                   |и стройматериалов УССР----------------------------------------------------------------------20. ГОСТ 12.3.035  |ССБТ. Строительство. Работы окрасочные.                   |Требования безопасности----------------------------------------------------------------------21. ГОСТ 24940     |Здания и сооружения. Методы измерения                   |освещенности----------------------------------------------------------------------22. ГОСТ 12.0.001  |ССБТ. Основные положения   (СТ СЭВ 829-88) |----------------------------------------------------------------------23. ГОСТ 12.0.003  |ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.   (СТ СЭВ 790-74) |Классификация----------------------------------------------------------------------24. ГОСТ 12.0.004  |ССБТ. Организация обучения безопасности труда.                   |Общие положения----------------------------------------------------------------------25. ГОСТ 12.0.005  |ССБТ. Метрологическое обеспечение в области                   |безопасности труда. Основные положения----------------------------------------------------------------------26 ГОСТ 12.1.002   |ССБТ. Электрические поля промышленной частоты.                   |Допустимые уровни напряженности и требования к                   |проведению контроля на рабочих местах----------------------------------------------------------------------27. ГОСТ 12.1.007  |ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие                   |требования безопасности----------------------------------------------------------------------28. ГОСТ 12.1.008  |ССБТ. Биологическая безопасность.                   |Общие требования----------------------------------------------------------------------29. ГОСТ 12.1.010  |ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования   (СТ СЭВ 3517-81)|----------------------------------------------------------------------30. ГОСТ 12.1.011  |ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и                   |методы испытаний----------------------------------------------------------------------31. ГОСТ 12.1.019  |ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и                   |номенклатура видов защиты----------------------------------------------------------------------32 ГОСТ 12.1.028   |ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик   (СТ СЭВ 1413-78)|источников шума. Ориентировочный метод----------------------------------------------------------------------33 ГОСТ 12.1.029   |ССБТ. Средства и методы защиты от шума.   (СТ СЭВ 1928-79)|Классификация----------------------------------------------------------------------34 ГОСТ 12.1.030   |ССБТ. Электробезопасность Защитное заземление,                   |зануление----------------------------------------------------------------------35 ГОСТ 12.1.035   |ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной   (СТ СЭВ 2415-80)|электросварки. Допустимые уровни шума и методы                   |измерений                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.51                                                   -------------------36. ГОСТ 12.1.038  |ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые                   |значения напряжений прикосновения и токов----------------------------------------------------------------------37 ГОСТ 12.1.044   |ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.  (СТ СЭВ 48312-84)|Номенклатура показателей и методы их определения----------------------------------------------------------------------38. ГОСТ 12.1.050  |ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах----------------------------------------------------------------------39. ГОСТ 12.2.007.3|ССБТ. Устройства электросварочные и для                   |плазменной обработки. Требования безопасности----------------------------------------------------------------------40. ГОСТ 12.2.007.9|ССБТ. Оборудование электротермическое.                   |Требования безопасности----------------------------------------------------------------------41. ГОСТ 12.2.029  |ССБТ. Приспособления станочные. Требования                   |безопасности----------------------------------------------------------------------42. ГОСТ 12.2.033  |ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.                   |Общие эргономические требования----------------------------------------------------------------------43. ГОСТ 12.2.049  |ССБТ. Оборудование производственное. Общие                   |эргономические требования----------------------------------------------------------------------44. ГОСТ 12.2.061  |ССБТ. Оборудование производственное. Общие   (СТ СЭВ 2695-80)|требования безопасности к рабочим местам----------------------------------------------------------------------45. ГОСТ  12.2.062 |ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения   (СТ СЭВ 2696-80)|защитные----------------------------------------------------------------------46. ГОСТ 12.2.064  |ССТБ. Органы управления производственным   (СТ СЭВ 2694-80)|оборудованием. Общие требования безопасности----------------------------------------------------------------------47. ГОСТ 12.3.003  |ССБТ. Работы электросварочные. Требования                   |безопасности----------------------------------------------------------------------48. ГОСТ 12.3.020  |ССБТ. Процессы перемещения грузов на                   |предприятиях. Общие требования безопасности----------------------------------------------------------------------49. ГОСТ 12.3.033  |ССБТ. Строительные машины. Общие требования                   |безопасности при эксплуатации----------------------------------------------------------------------50. ГОСТ 12.4.002  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от                   |вибрации. Общие технические требования----------------------------------------------------------------------51. ГОСТ 12.4.011  |ССБТ. Средства защиты работающих Общие   (СТ СЭВ 1086-88)|требования. Классификация----------------------------------------------------------------------52. ГОСТ 12.4.023  |ССБТ. Щитки защитные лицевые Общие технические   (СТ СЭВ 4363-83)|требования и методы контроля----------------------------------------------------------------------53. ГОСТ 12.4.035  |ССБТ. Щитки защитные лицевые для                   |электросварщиков. Технические условия----------------------------------------------------------------------54. ГОСТ 17.0.0.01 |Система стандартов в области охраны природы и   (СТ СЭВ 1364-78)|улучшения использования природных ресурсов.                   |Основные положенияС.52 ДБН А.3.1-7-96---------------------55. ГОСТ 17.0.0 02 |Охрана природы. Метрологическое обеспечение                   |контроля загрязнения атмосферы, поверхностных                   |вод и почвы. Основные положения----------------------------------------------------------------------56. ГОСТ 17.0.0.04 |Охрана природы. Экологический паспорт                   |промышленного предприятия. Основные положения----------------------------------------------------------------------57. ГОСТ 17.2.1.01 |Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов   (СТ СЭВ 1366-78)|по составу----------------------------------------------------------------------58. ГОСТ 17.2.3.01 |Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля   (СТ СЭВ 1925-79)|качества воздуха населенных пунктов----------------------------------------------------------------------59. ГОСТ 17.2.3.02 |Охрана природы. Атмосфера. Правила установления                   |допустимых выбросов вредных веществ промышленными                   |предприятиями----------------------------------------------------------------------60. ГОСТ 17.2.4.02 |Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к   (СТ СЭВ 2598-80)|методам определения загрязняющих веществ----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.53                                                   -------------------                                Змiст1 Загальнi положення .............................................   12 Приймання, складування, зберiгання i транспортування матерiалiв,  напiвфабрикатiв комплектувальних елементiв.......................  2З Приготування та транспортування бетонних та розчинних сумiшей ...  44 Виготовлення, складування i транспортування арматурних  виробiв та закладних елементiв ..................................  65 Пiдготування форм та армування залiзобетонних виробiв............ 106 Формування та опорядження виробiв................................ 127 Теплова обробка.................................................. 158 Розпалублення, доведення, приймання, складування, зберiгання  та транспортування готових виробiв............................... 179 Контроль якостi.................................................. 1810 Охорона працi та навколишнього середовища....................... 1911 Нормативнi посилання............................................ 19Додаток А  Допустима похибка дозування вихiдних матерiалiв бетонних  та розчинних сумiшей............................................. 23Додаток Б  Марки  бетонних та розчинних сумiшей за легкоукладальнiстю  i рухливiстю..................................................... 24Додаток В  Тривалiсть попереднього витримування виробiв та швидкiсть  пiдiймання температури в теплових агрегатах...................... 26Додаток Г  Приймальний  контроль якостi бетонних та розчинних сумiшей....... 29Додаток Д  Приймальний  контроль якостi арматурних виробiв та закладних  елементiв........................................................ 31Додаток Е  Приймальний  контроль якостi бетонних та залiзобетонних виробiв.. 42Додаток Ж  Перелiк нормативних документiв щодо охорони правд та  навколишнього середовища, вимог яких необхiдно дотримуватися  при виробництвi бетонних i залiзобетонних виробiв................ 49                    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                           НОРМЫ  УКРАИНЫ----------------------------------------------------------------------                       Управление, организация                            и технология                       ПРОИЗВОДСТВО  БЕТОННЫХ                          И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                               ИЗДЕЛИЙ                           ДБН А.3.1-7-96                         Издание официальное                  Госкомградостроительства Украины                              Киев 1997 РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом строительного производства Госкомградостроительства Украины (Шаврин В.И., Полонская С.А., Завойский А.К. - кандидаты техн. наук; Клименко В.Г., Цесис Р.А. - инженеры) Киевским  государственным техническим университетом строительства и архитекту- ры (Антоненко Г.Я., Волянский А.А., Русанова Н.Г.,Голубничий А.В., Кокшарев В.Н. - кандидаты техн. наук) ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом государственных нормативов и стандартов Госкомградостроительства Украины УТВЕРЖДЕНЫ Приказом  Госкомградостроительства Украины от 24 декабря 1996 г.   222 и введены в действие с 01.07.97 г. С введением в действие ДБН А.3.1-7-96 на территории  Украины  утрачивает силу СНиП  3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"                           Укрархбудiнформ           ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Управление, организация  и технология              ДБН А.3.1-7-96 Производство бетонных и железобетонных изделий   Вводятся впервые     Настоящие нормы  распространяются  на  технологические  процессыпроизводства сборных  бетонных и железобетонных изделий (далее - изде-лия) из тяжелого и легкого бетонов для всех видов строительства.     При производстве  изделий,  к  которым  предъявляются специальныетребования по  технологии  изготовления и условиям эксплуатации, крометребований настоящих  норм, необходимо соблюдать дополнительные требо-вания, установленные соответствующими государственными, ведомственнымиили региональными нормативными документами.     Нормы предназначены  для  использования  в  ведомствах, организа-циях, учреждениях,   предприятиях,   производственных  объединениях  ифирмах всех  форм  собственности,  которые  осуществляют  производствобетонных и железобетонных изделий.     Требования настоящих  норм,  напечатанные  жирным  шрифтом, явля-ются обязательными.  Их  необходимо  соблюдать  при  проектировании  итехническом перевооружении   предприятий,   в   процессе  производстваизделий на  действующих  предприятиях,  а  также  учитывать при проек-тировании изделий.     Кроме требований  данных  норм,  рекомендуется учитывать материа-лы, технологические   процессы   и   их  параметры,  представленные  вразработанном в развитие этого нормативного документа Пособии.     Настоящие нормы  не  распространяются  на производство изделий изячеистого и силикатного бетонов.     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ     1.1. Производство  изделий должно осуществляться в соответствии стребованиями настоящих  норм  и технологических документов (стандартовпредприятий, технологических  карт  или  регламентов), разработанных сучетом конкретных  условий производства и утвержденных в установленномпорядке.     При изготовлении  изделий  необходимо  соблюдать  требования  го-сударственных, ведомственных  или  региональных нормативных документовна материалы,  оборудование,  технологическую  оснастку,  инструменты,систему качества  производства,  а  также по охране труда и окружающейсреды.     1.2. Технология  производства  должна  обеспечивать  соответствиеизготовленных изделии требованиям действующих государственных стандар-тов,  технических условий и проектной документации, утвержденных в ус-тановленном порядке.     1.3. Материалы,  полуфабрикаты  и  комплектовочные элементы, при-меняемые при  изготовлении  изделий,  должны  соответствовать  требо-ваниям соответствующих  стандартов,  технических  условий  и проектнойдокументации.     1.4. Производство  изделий,  регламентированное  настоящими  нор-мами, включает следующие технологические процессы:     - прием,  складирование,  хранение  и  транспортирование материа-лов, полуфабрикатов и комплектовочных элементов;     - приготовление и транспортирование бетонных и растворных смесей;     - изготовление,  складирование  и  транспортирование  арматурныхС.2 ДБН А.3.1-7-96------------------изделий и закладных элементов;     - приготовление смазки и подготовку форм;     - армирование;     - формование и отделку;     - тепловую обработку (твердение в естественных условиях);     - распалубку,   доводку,   приемку,   складирование,  хранение  итранспортирование готовых изделий     1.5. Допускается   использовать   не  предусмотренные  настоящиминормами технологические  процессы  и  операции,  обеспечивающие  полу-чение качества   изделий,   регламентируемого  соответствующими  стан-дартами, техническими  условиями  и проектной документацией Применениетаких технологических  процессов  и  операций  должно быть установленоведомственными или региональными нормативными документами и технологи-ческими документами (стандартами предприятия, технологическими картамиили регламентами), утвержденными в установленном порядке.     1.6. Выбор  и  применение  технологических  процессов,  операций,оборудования и  линий для производства изделий осуществляют, исходя изтребований обеспечения  установленного  уровня  качества  и надежностиизделий, экономии  материальных  и  топливно-энергетических  ресурсов,комплексной механизации, автоматизации, сокращения ручного труда, соз-дания  комфортабельных  и безопасных условий труда, исключения отходовили их утилизации.     1.7. Приборы,  измерительное  оборудование, приспособления и инс-трументы, применяемые  при  контроле  и  испытаниях  материалов, полу-фабрикатов и  готовых  изделий,  а  также  при выполненении и контролетехнологических процессов  и операций, должны удовлетворять требованиясоответствующих стандартов  или технических условий и поверяться в ус-тановленном порядке государственными и ведомственными метрологическимислужбами.     2. ПРИЕМ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ        МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И КОМПЛЕКТОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ     2.1. Для  производства  изделий,  в зависимости от их назначения,используют различные виды вяжущих, заполнителей и химдобавок для бето-нов, арматурных  сталей  и  металлопроката,  облицовочных, отделочных,теплоизоляционных, гидроизоляционных материалов и комплектовочных эле-ментов.     Складирование,  хранение и транспортирование материалов, полуфаб-рикатов и комплектовочных элементов производят в соответствии с требо-ваниями стандартов  и ТУ на эти материалы и элементы (в штабелях, кон-тейнерах, емкостях, стеллажах) раздельно по видам, маркам, типоразме-рам с обеспечением условий механизации погрузочноразгрузочных работ инорм противопожарной безопасности.     В процессе  хранения материалов и элементов (в закрытых, открытыхскладах или  под  навесом) должны исключаться их коррозия, увлажнение,загрязнение, изменение свойств.     Материалы, содержащие  вредные или взрывоопасные вещества, должныхраниться в герметически закрытой таре, а пылевидные материалы - в за-крытых емкостях.     2.2. Складирование  и  хранение  вяжущих  и золы-уноса необходимопроводить в  специализированных  силосных  складах.  Выгрузку и транс-портирование цемента и золы-уноса необходимо осуществлять пневмотранс-портом.                                                    ДБН А.3.1-7-96 С.3                                                    ------------------     Не допускается хранение вяжущих во временных складах под навесамии брезентовыми  покрытиями,  а  также  возле  агрессивных химических иорганических веществ и материалов. Не допускается одновременное хране-ние в  одном  силосе  вяжущих  различных марок и видов. При длительномхранении для  предотвращения  слеживания вяжущего следует периодическираз в 2-3 месяца перекачивать его из одного силоса в другой.     2.3. Во  время  загрузки  и  выгрузки  вяжущего из силосов должныработать пылеосадители  и  фильтры,  а  также автоматические указателиуровней и сводообрушивающие устройства.     2.4. Складировать   и   хранить   крупные  и  мелкие  заполнителинеобходимо отдельно  по  фракциям  в  условиях, исключающих смешиваниезаполнителей разных видов и фракций и их загрязнение и смерзание.     2.5. Жидкие  химические  добавки поставляют в герметической таре.Хранят их  в  условиях,  исключающих   замерзание  или  потерю  нужныхсвойств, в  специальных складах и емкостях, оборудованных устройствамидля подогрева, барботирования, промывки трубопроводов и удаления нера-створимых  осадков. Температура  хранения  жидких химических добавок -278-308 К (5-35 гр. С).     2.6. Твердые  химические  добавки  хранят  в  закрытых  складах,обеспечивающих сохранение  их  свойств  и свободную подачу в отделениеприготовления химдобавок бетоносмесительного цеха.     2.7. Арматурную  сталь  необходимо хранить в складах по профилям,классам, диаметрам  и  партиям  на стеллажах, в кассетах и штабелях сосвободными проходами в условиях, исключающих ее увлажнение, коррозию изагрязнение. Проволоку  и  канаты необходимо хранить только в закрытыхскладах.     Не допускается  хранение  арматурной  стали  на  земляном полу, атакже вблизи  агрессивных  химических веществ. Не рекомендуется много-кратное перемещение  арматурной стали из холодного в теплое помещение,что может привести к ее коррозии.     2.8. Тепло- и гидроизоляционные, облицовочные, отделочные, герме-тизирующие  материалы, сантехнические, электротехнические, резино-тех-нические  и другие комплектовочные элементы хранят с учетом требованийпротивопожарной безопасности в контейнерах или на стеллажах в закрытыхскладах,  предназначенных  для  хранения материалов, разрушающихся подвоздействием атмосферных осадков.     2.9. Столярные  изделия  и  комплектовочные  элементы  из дерева,стекла, металла, кровельные материалы хранят на стеллажах, в контейне-рах или  штабелях в полузакрытых складах, предназначенных для храненияматериалов, повреждающихся в результате непосредственного действия ат-мосферных осадков,  но не меняющих своих свойств под воздействием тем-пературы и влажности воздуха.     2.10. Запрещается  хранить  в  одном помещении не совместимые дляхранения материалы.С.4 ДБН А.3.1-7-96------------------     3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ        И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ     3.1. Общие положения     3.1.1. Составы  бетонных  и  растворных смесей должны подбиратьсяпредприятием-изготовителем таким  образом,  чтобы обеспечить получениесмесей  и бетонов с заданными свойствами. Подбор, назначение и коррек-тировку составов смесей следует производить перед началом производстваизделий, при  изменении  проектных  характеристик бетона или раствора,вида или   поставщика   исходных   материалов   и   параметров  техно-логического процесса,  а также по данным операционного контроля произ-водства.     Удобоукладываемость бетонной   смеси   и  максимальная  крупностьзаполнителя назначается в зависимости от размеров изделия, густоты егоармирования, способа укладки и уплотнения смеси.     3.1.2. Работники лаборатории предприятия-изготовителя должны осу-ществлять  проверку первых замесов каждой партии бетонных и растворныхсмесей  различных составов при первом их приготовлении, корректироватьсостав (в случае необходимости) и давать разрешение на применение каж-дой партии смеси. За партию принимают количество бетонной или раствор-ной смеси одного состава, приготовленное в течение  одной смены из ис-ходных материалов одного качества, одним и тем же оборудованием.     3.1.3. Бетонные и растворные смеси приготавливают в автоматизиро-ванных бетоносмесительных установках (секциях, цехах, отделениях).     Фактурные (отделочные,  декоративные) бетонные и растворные смесиприготавливают в  специализированных изолированных отделениях или сме-сителях и  доставляют к формовочным линиям в специализированных транс-портных средствах, не допуская их смешивания с обычными смесями.     3.1.4. С  целью  улучшения  технологических  свойств  бетонных  ирастворных  смесей, ускорения твердения бетона или раствора, оптимиза-ции плотности, повышения морозостойкости, водонепроницаемости и другихтехнических свойств в их состав вводят химические добавки (пластифици-рующие, воздухововлекающие,  ускоряющие  и  замедляющие  схватывание итвердение, противоморозные и др.) и комплексы на их основе.     3.1.5. Основными  операциями технологии приготовления и транспор-тирования бетонных и растворных смесей являются:     - подготовка материалов (вяжущих, заполнителей, воды и добавок);     - дозирование материалов;     - перемешивание материалов (приготовление смесей);     - выдача и транспортирование готовых смесей.     3.2. Подготовка материалов     3.2.1. Со  складов  вяжущие и заполнители следует подавать в рас-ходные бункеры  бетоносмесительного  цеха транспортным технологическимоборудованием, обеспечивающим сохранность их качества.     3.2.2. В  отделении  приготовления  химдобавок  жидкие  и твердыехимдобавки растворяют и доводят до необходимой концентрации и подают вбаки бетоносмесительного цеха.     3.2.З В зависимости от температуры окружающей среды, особенностей                                                    ДБН А.3.1-7-96 С.5                                                    ------------------технологии  приготовления  и укладки смесей возможен подогрев исходныхматериалов  Допускаемая температура исходных материалов при загрузке всмесители должна быть:     - заполнителей плотных - в пределах 278-313 К (5-40 гр. С);     - заполнителей  пористых,  воды  и растворов добавок - в пределах278-343 К (5-70 гр. С);     - цемента - в пределах 278-333 К (5-60 гр. С).     3.3. Дозирование материалов     3.3.1. Подготовленные  исходные материалы бетонной или растворнойсмеси дозируются  с  корректировкой при изменении их свойств (влажнос-ти, температуры, плотности и т.д.).     Для обеспечения  точности  дозирования  необходимо  перед началомработы каждой смены проверять исправность дозаторов, полноту опорожне-ния дозаторов и наличие на них пломб Госповерки.     Погрешность при  дозировании  исходных материалов смеси не должнапревышать допустимых пределов, приведенных в приложении А.     3.3.2. Дозаторы,  применяемые для дозирования вяжущих, заполните-лей (пофракционно), добавок и воды, должны соответствовать требованиямГОСТ 10223 и проходить Госповерку не реже 1 раза в квартал.     3.3.3. Для  получения  смесей  требуемого  качества рекомендуетсясоблюдать такую  последовательность  загрузки  смесителей отдозирован-ными исходными материалами.     Составляющие  тяжелых  смесей (за исключением специальных методовприготовления смесей)  загружают в работающий смеситель в такой после-довательности: крупный  заполнитель; мелкий заполнитель; вяжущее; тон-комолотые добавки;  растворы химических добавок и вода. Химические до-бавки используют в виде разбавленных водных растворов.     Составляющие бетонных  смесей  на легких заполнителях загружают вработающий смеситель  в такой последовательности, крупный заполнитель;мелкий заполнитель;  вяжущее; тонкомолотые добавки и 50-70 % воды. Всеэто перемешать  в течение 30 с, затем влить остаток воды и раствор хи-мических добавок.     В холодный  период  года  при  применении  горячей воды и горячихрастворов добавок вяжущее загружают в смеситель в последнюю очередь.     3.3.4. В  случае  применения  интенсивной  раздельной  технологииприготовление бетонной смеси осуществляют в две стадии: на первой ста-дии в  быстроходном  смесителе-активаторе  готовится цементно-песчанаясмесь с водой (25-75 % дозы песка), а на второй - приготовленная такимобразом цементно-песчаная  смесь  смешивается  со  щебнем и оставшейсячастью дозы песка в основном (обычном) тихоходном смесителе.     3.4. Перемешивание материалов     3.4.1. Продолжительность  перемешивания  исходных  материалов дляполучения смесей требуемых подвижности, жесткости (приложение Б) и ка-чества должна устанавливаться опытным путем лабораторией предприятия.     3.4.2. Для  приготовления  тяжелых и легких бетонных и растворныхсмесей  любой  подвижности  и  жесткости  применяют  смесители  прину-дительного действия.  Гравитационные  смесители  применяют  только длятяжелых бетонных и растворных смесей подвижностью 5 см и более.     3.4.3. Полученная  после  правильного  перемешивания бетонная илиС.6 ДБН А.3.1-7-96------------------растворная смесь  имеет  заданные удобоукладываемость (подвижность илижесткость), среднюю  плотность, температуру и водоудерживающую способ-ность (для  растворной смеси). Расслаиваемость бетонных смесей не пре-вышает 5 %  на плотных заполнителях и 10 % - на пористых заполнителях;растворных смесей10 %.     3.4.4. С  учетом  температуры  окружающей  среды  и  особенностейдальнейшего применения  температура  при  выходе  из  смесителя должнабыть:     - обычных смесей - наибольшая 308 К (35 гр. С);     - разогретых смесей - наибольшая 333 К (60 гр. С);     - при  укладке  смесей  в  холодное время года в закрытых цехах -наименьшая 278 К (5 гр. С);     - при  укладке смесей в холодное время года на открытых полигонах- наименьшая 303 К (30 гр. С).     3.5. Выдача и транспортирование готовых смесей     3.5.1. Для  предотвращения расслоения смесей максимально допусти-мая высота  их  свободного падения при выдаче на транспортные средстване должна превышать для тяжелых смесей 2 м, для легких - 1,5 м.     3.5.2. Транспортирование   бетонной   или   растворной  смеси  отсмесителя к  месту их применения осуществляют подвесными и самоходнымираздаточными бункерами,  ленточными конвейерами, бетононасосами и дру-гими транспортными  средствами, обеспечивающими сохранность их свойстви защиту от атмосферных воздействий, а также исключающими расслоение ипотери. В случае применения быстросхватывающихся или разогретых смесейиспользуют локальные смесительные установки.     3.5.3. Поданная  к  месту  укладки  бетонная или растворная смесьдолжна иметь:     - требуемую  удобоукладываемость  с  отклонениями  подвижности неболее 30 % и жесткости не более 20 %;     - температуру  в  пределах  278-308 К (5-35 гр. С), если принятойтехнологией не предусмотрена более высокая температура;     - требуемый объем вовлеченного воздуха (пористость) с отклонения-ми  не  более +10 % от заданного (для смесей с воздухововлекающими до-бавками);     - среднюю  плотность  в  уплотненном  состоянии,  не  превышающуютребуемую более, чем на 5 % (для легких бетонов);     - водоудерживающую  способность  растворной  смеси  не менее 75 %водоудерживающей способности, установленной в лаборатории.     4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АРМАТУРНЫХ        ИЗДЕЛИЙ И ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ     4.1. Общие положения     4.1.1. Арматурные  изделия  и  закладные элементы изготавливают смаксимальной заводской готовностью в специализированных арматурных це-хах и участках.     4.1.2. Арматурная   сталь   и   металлопрокат,   применяемые  дляизготовления арматурных изделий и закладных элементов, не должны иметьна поверхности  загрязнения,  окалину,  ржавчину, которая не удаляетсяпротиркой сухой  ветошью. Сталь, имеющая на поверхности отпадающую при                                                    ДБН А.3.1-7-96 С.7                                                    ------------------ударе молотком окалину и ржавчину, масло, краску, битум и т.п., должнабыть очищена перед использованием. Не допускается применять арматурнуюсталь и  металлопрокат  с  дефектом  структуры ( расслоение,  трещины,раковины и т.п.), рваными и зазубренными кромками или торцами, а такжесмятыми кромками  или торцами на глубину более 0,1 толщины проката илидиаметра  стержня. Применение скрученного металлопроката не допускает-ся.     4.1.3. Типы и конструктивные элементы сварных соединений арматурыи закладных элементов, а также способы и технологические режимы сваркинеобходимо выполнять в соответствии с действующими нормативными доку-ментами и проектной документацией на изделия конкретных видов. Сварныесоединения  должны  отвечать  требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 14098.     4.1.4. Правильность  выбора  параметров технологических процессовизготовления арматурных  изделий  и  закладных  элементов  должна кон-тролироваться путем  осмотра,  обмера  и  испытания  пробных образцов,изготовленных при  выбранных  режимах.  Пробные  образцы следует изго-тавливать в  количестве трех штук до начала выпуска деловых арматурныхстержней или  изделий,  деталей  или  закладных  элементов. Образцы поматериалу,  диаметру  или толщине должны точно повторять деловые изде-лия.  Условия заготовки, гибки, штамповки, сварки, высадки, опрессовкии  нанесения  защитных покрытий на пробные образцы должны соответство-вать условиям   изготовления   деловых  изделий.  Конструкцию  пробныхобразцов, их размеры и количество следует принимать согласно указаниямГОСТ 10922.     4.1.5. Основными операциями процессов изготовления, складированияи  транспортирования  арматурных  изделий и закладных элементов явля-ются:     - заготовка  арматуры ( правка,  резка,  гибка  и т.д. арматурнойстали и металлопроката);     - сварка  сеток и плоских каркасов, объемных каркасов и закладныхэлементов;     - антикоррозионная защита;     - сборка пространственных каркасов;     - складирование и транспортирование.     4.2. Заготовка арматуры     4.2.1. Заготовка ненапрягаемой арматуры     4.2.1.1. Заготовку стержней диаметром от 3 до 14 мм из арматурнойпроволоки классов Вр-I и Врп-I, горячекатаной арматурной стали гладкойкласса А-I,  горячекатаной,  термически и термомеханически упрочненнойпериодического профиля  классов  А-II,  А-III, Ат-IIIс, поставляемой вбухтах, производят на правильно-отрезных станках-автоматах.     4.2.1.2. Заготовку арматурных стержней диаметром от 6 до 80 мм изстали классов  А-I, А-II, А-III, Ат-IIIс, Ат-IVс, Ат-Vск, поставляемойв  прутках (пачках), производят, как правило, на безотходных механизи-рованных линиях.     4.2.1.3. Стыковые    соединения    стержней,    рассчитанные   наэксплуатацию при  вибрационной  и динамической нагрузках, после сваркидолжны быть  подвергнуты  механической обработке путем обрубки грата споследующей зачисткой стыка на глубину не более 1 мм.С.8 ДБН А.3.1-7-96------------------     4.2.2. Заготовка напрягаемой арматуры     4.2.2.1. Заготовка напрягаемой арматуры включает получение мернойдлины стержней,  высокопрочной  проволоки,  канатов ( прядей)  и обра-зование на  их  концах  анкеров  или  установку  инвентарных  зажимныхустройств. При заготовке напрягаемой арматуры должны быть исключены ееповреждения, надрезы и поджоги.     4.2.2.2. Мерной длины стержни, высокопрочная проволока или канаты(пряди) могут быть получены централизованно или заготовлены на заводе-изготовителе бетонных и железобетонных изделий.     4.2.2.3. Заготовку  арматурных  стержней  мерной  длины  из сталиклассов  А-III  1/4 А-VI, Ат-IV  1/4 Ат-VIII и высокопрочной проволокиклассов В-II и Вр-II производят на механизированных линиях.     4.2.2.4. Режут стержневую арматурную сталь в холодном состоянии спомощью механических ножниц, пил трения или плазменной резкой.     Резку  размотанной  и отмеренной проволочной или канатной (пряде-вой) арматуры  при  заготовке осуществляют дисковыми пилами трения илимеханическими ножницами,  не нарушающими конструкции пряди или каната.Правка высокопрочной проволоки, канатов (прядей) не допускается.     4.2.2.5. Для  закрепления напрягаемой арматуры (перед формованиемизделий) применяют,  в  соответствии с видом и классом арматуры, выса-женные в холодном, полугорячем или горячем состоянии анкерные головки,спрессованные в холодном состоянии шайбы или спиральные анкеры, прива-ренные коротыши,  инвентарные  зажимы,  клиновые захваты и устройства,анкерные плиты, спрессованные гильзы.     Для обеспечения  равномерности  натяжения напрягаемой арматуры наупоры форм  и  стендов  необходимо  осуществлять систематический конт-роль расстояния  между опорными поверхностями анкерных устройств арма-туры и упоров форм.     4.3. Сварка сеток и каркасов     4.3.1. Арматурные  сетки и плоские каркасы из горячекатаной сталиклассов А-I,  А-II,  А-III,  термически и термомеханически упрочненнойстали классов  Ат-IIIс,  Ат-IVс  и  проволоки  классов  Вр-I  и  Врп-Iизготавливают на одно-, двух и многоэлектродных автоматических машинахконтактной сварки, применяющихся для получения крестообразных соедине-ний двух или трех пересекающихся арматурных стержней.     4.3.2. Объемные арматурные каркасы для труб, колонн, балок, свай,опор и  других  изделий изготавливают контактной точечной сваркой (иливязкой проволокой)  точек  пересечения продольной и навитой спиральнойарматуры или установленных замкнутых хомутов.     4.4. Гибка стержней, сеток, плоских каркасов     4.4.1. Гибку  арматурных  стержней ( анкерных стержней, хомутов идр.) производят  в  холодном состоянии на специализированных приводныхмеханизированных гибочных  станках. Гибку строповочных петель произво-дят  на специализированных полуавтоматических или автоматических стан-ках.     4.4.2. Гибку  арматурных  сеток  и  плоских каркасов производят в                                                    ДБН А.3.1-7-96 С.9                                                    ------------------специализированных механизированных установках.     4.5. Изготовление закладных элементов     4.5.1. Работы по изготовлению закладных элементов включают:     - заготовку плоских деталей из металлопроката;     - заготовку анкеров из арматурной стали;     - сварку плоских деталей и анкеров или холодную штамповку элемен-тов;     - подготовку поверхности и нанесение на нее защитного антикорро-зионного покрытия.     4.5.2. Сварные  и штампованные закладные элементы изготавливают сприменением наиболее  эффективных способов с максимальной механизациейи автоматизацией  технологических  процессов заготовки плоских деталейиз металлопроката  и  анкеров  из арматурной стали, их сварки, а такжехолодной штамповки.     4.5.3. Заготовку  составных  частей  закладных  элементов,  в томчисле штампованных ( резку стержней, высадку анкерных головок на анке-рах, резку  полосовой  стали,  пробивку отверстий, раскрой профильногопроката, штамповку  и т.д.), выполняют комбинированными пресс-ножница-ми, гильотинными ножницами или механическими прессами, а также в уста-новках для высадки головок на автоматизированных линиях. Для закрепле-ния закладных  элементов  в  форме предусматривают в них отверстия подтехнологические фиксаторы.     4.5.4. Соединения  плоских  деталей и анкеров закладных элементовосуществляют:     - механизированной  или  автоматизированной дуговой сваркой втаврпод слоем флюса;     - контактно-рельефной  сваркой ( по  выштампованному  на пластинерельефу) внахлестку и втавр;     - механизированной  сваркой  втавр (в отверстия в пластинах) сва-рочной проволокой в среде С02;     - ручной  дуговой сваркой внахлестку и втавр (в отверстия в плас-тинах или в инвентарных формах).     4.6. Антикоррозионная защита     4.6.1. Защиту  арматурных изделий и закладных элементов от корро-зии  следует производить в соответствии с требованиями проектной доку-ментации.     4.6.2. Перед  нанесением  антикоррозионных  покрытий  защищаемойповерхности должна  быть  придана шероховатость; она должна быть высу-шена, очищена от окислов, окалины, брызг наплавленного металла, остат-ков флюса,  загрязнений  и  жиров. Подготовку поверхности осуществляютструйно-абразивным способом с применением дробеструйных установок, ме-ханическими щетками или преобразователями (модификаторами) ржавчины.     4.6.3. Антикоррозионное  покрытие  должно  быть  сплошным, прочносцепленным с  поверхностью  металла,  однородного  цвета,  без  частицнерасплавленного защитного  металла,  без трещин, отслоений (вздутий),следов местной коррозии.     4.7. Сборка пространственных каркасовС.10 ДБН А.3.1-7-96-------------------     4.7.1. Процесс  сборки состоит из укрупненной сборки в кондуктореконтактной точечной  сваркой  или  вязальной проволокой плоских карка-сов, сеток,   строповочных   петель,  закладных  элементов,  отдельныхстержней, а  также  крепления  средств  фиксации,  элементов  скрытойэлектропроводки и других комплектовочных элементов.     4.7.2. Допускается применять при сборке пространственных каркасовручную дуговую  сварку  короткими швами (прихватками) в крестообразныхсоединениях.     Применяя ручную   дуговую   сварку   при   выполнении   сварочныхсоединений, рассчитанных  по  прочности,  в  пространственных каркасахследует устанавливать  дополнительные конструктивные элементы в местахсоединений  стержней  продольной  и  поперечной  арматуры ( подкладки,косынки, крючки и т.п.).     4.7.3. При  контактной  сварке  арматурных  изделий  и  закладныхэлементов  с  антикоррозионным  покрытием  режим  сварки  должен  бытьподобран из  условия  наименьшего повреждения покрытия. Ручная дуговаясварка указанной арматуры не допускается.     4.7.4. Пространственные каркасы должны иметь жесткость, достаточ-ную для складирования, транспортирования и сохранения проектного поло-жения в форме.     4.8. Складирование и транспортирование     4.8.1. Транспортирование  арматурной  стали  и  полуфабрикатов  варматурном цехе,  а  также подачу готовых арматурных изделий и заклад-ных элементов в формовочные цеха производят в специальных контейнерах,на самоходных передаточных тележках, подвесными конвейерами и др.     4.8.2. Строповочные  петли, выпуски арматуры и закладные элементытранспортируют  на  специальных  приспособлениях  ("вешалках")  или  вящиках-контейнерах грузоподъемностью  200 - 300 кг. Арматурные сетки иплоские каркасы  транспортируют пакетами на специальных поддонах или вконтейнерах.     4.8.3. Склад  готовых  арматурных изделий размещают вблизи постовподготовки форм  формовочных линий. Сварные арматурные сетки и плоскиекаркасы должны  храниться  в  закрытых  сухих  помещениях  отдельно помаркам в контейнерах, в пакетах или пачках в штабелях высотой не более2,0 м со свободными проходами между ними шириной не менее 1,0 м.     5. ПОДГОТОВКА ФОРМ И АРМИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ     5.1. Общие положения     5.1.1. Технологический  процесс  подготовки  форм  и  армированияизделий включает в себя следующие операции:     - чистку, сборку и смазку форм;     - установку  в форму и фиксацию ненапрягаемых арматурных изделий,закладных и комплектовочных элементов;     - натяжение напрягаемой арматуры.     5.1.2. Применяемые формы, стенды и матрицы должны соответствоватьтребованиям ГОСТ 25781, ГОСТ 25878, ГОСТ 27204, ГОСТ 18103, стандартамна формы для изготовления изделий конкретных видов, обеспечивать полу-                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.11                                                   -------------------чение изделий с размерами в пределах допустимых отклонений, устанавли-ваемых стандартами, ТУ и проектной документацией на изделия.     5.1.3. Для  крупнои  среднесерийного  производства применяют, какправило, металлическую формооснастку рациональных типов, характеризую-щуюся требуемой жесткостью и необходимой технологичностью.     Для малосерийного  и  единичного  производства  могут применятьсянеметаллические  формы:  деревянные,  фанерные,  древесно-пластиковые,стеклопластиковые, железобетонные.     5.1.4. Эксплуатацию форм производят в соответствии с требованиямидействующей нормативно-технической документации.     5.2. Чистка, сборка и смазка форм     5.2.1. Перед  формованием элементы формы (поддоны, борта, проемо-образователи, вкладыши и пр.) внутри и снаружи очищают и смазывают.     Для очистки  металлических форм применяют, как правило, специаль-ные машины  или  ручной инструмент (пневматический или электрический).Формовочные поверхности  отсеков  кассетных установок рекомендуется нереже 1 раза в месяц очищать специальной машиной, оснащенной абразивнымкругом или абразивным инструментом.     Для чистки  формовочных  поверхностей  форм  из  неметаллическихматериалов и  полимерных  покрытий  стальных  поверхностей  применяютспециальные машины,  оснащенные  щетками только с неметаллическим вор-сом, а также скребки и другой ручной инструмент из сравнительно мягкихматериалов.     5.2.2. Сборка  форм  производится,  как  правило,  на специальныхмеханизированных постах  и  включает  в себя установку и закрепление врабочем положении  бортов, проемообразователей, вкладышей и вставок. Всобранной форме  должно быть обеспечено плотное прилегание бортов другк другу и к поддону.     5.2.3. Очищенные  формовочные  поверхности форм необходимо смазы-вать составами,  обладающими достаточной адгезией к металлу или друго-му материалу  формы, не вызывающими коррозию форм, разрушение бетона ипоявление пятен на поверхности изделий, а также безопасными для здоро-вья людей  и в пожарном отношении. Запрещается применять расслоившуюсясмазку.     Смазочные составы  наносят тонким равномерным слоем, как правило,механизированными устройствами.     5.3. Установка  и  фиксация  ненапрягаемых  арматурных  изделий,          закладных и комплектовочных элементов     5.3.1. Армирование   железобетонных   изделий   производят,   какправило, пространственными  или  объемными  каркасами.  Ручная дуговаясварка арматурных изделий в форме не допускается.     5.3.2. Проектные   положения   в  изделиях  арматурных  каркасов,закладных элементов,   строповочных   петель,   отдельных  стержней  ивыпусков, а  также толщины защитных слоев бетона должны обеспечиватьсянадежной (не допускающей смещения их при укладке и уплотнении бетоннойсмеси) фиксацией  их  положения  в  форме (отсеке) с помощью различныхфиксаторов, временных или постоянных крепежных устройств.С.12 ДБН А.3.1-7-96-------------------     5.3.3. Различные  вкладыши,  теплоизоляционные материалы и другиекомплектовочные элементы  необходимо  устанавливать  в  форму  в соот-ветствии с требованиями стандартов и проектной документации на изделияв последовательности, указанной в технологических документах.     5.4. Натяжение напрягаемой арматуры     5.4.1. Выбор  способа натяжения арматуры производят в зависимостиот требований  проектной  документации,  типа  изделия,  вида  армиро-вания, класса  арматуры  и конкретных условий производства. Стержневуюарматуру  диаметром  8-22  мм  натягивают,  как  правило,  электротер-мическим способом;   диаметром   25-40  мм  -  механическим  способом.Арматурную проволоку  и  стержневую  термически  или  термомеханическиупрочненную арматуру  натягивают  механическим  или электротермическимспособами. Контроль натяжения - по ГОСТ 22362.     5.4.2. Величина  контролируемого напряжения арматуры и допустимоеотклонение  ее должны приниматься по проектной документации или норма-тивному документу на конкретный тип изделия.     5.4.3. При электротермическом способе натяжения арматуры на упорыформы (стенда)  температура  ее  нагрева не должна превышать значений,установленных нормативными документами на арматурную сталь.     Время нагрева  стержней  следует  принимать  в  пределах 1-3 мин,проволоки - 10-30 с.  Не  допускается  одновременный нагрев несколькихстержней разного диаметра.     5.4.4. При  натяжении  на  бетон  изделия  установку  напрягаемойарматуры в  виде  пучков высокопрочной проволоки, канатов (прядей) илистержней  следует  производить до формования в случае применения неиз-влекаемых каналообразователей, а в случае применения извлекаемых кана-лообразователей  или  укладки  напрягаемой арматуры в открытых лотках,образуемых при формовании изделия, - после твердения бетона.     5.4.5. Натяжение  напрягаемой  арматуры  на  бетон изделия должнопроизводиться после  набора бетоном прочности на сжатие, установленнойпроектной документацией, но не менее 50% от проектного класса.     6. ФОРМОВАНИЕ И ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ     6.1. Общие положения     6.1.1. На этапе формования обеспечивают: заданную структуру изде-лия (однослойное,  многослойное, пустотное), установленную прочность иплотность бетона,  проектные размеры и конфигурацию изделия, требуемыйкласс чистоты лицевых поверхностей.     6.1.2. Технологический  процесс  формования  состоит из следующихопераций:     - укладки бетонной (растворной) смеси и ее распределения по  фор-ме;     - уплотнения смеси;     - укладки  утеплителя, арматуры и бетонной смеси верхнего слоя, атакже ее уплотнения (для трехслойных изделий);     - отделки поверхностей изделий при формовании;     - извлечения  формообразующих  элементов ( полная  или  частичнаянемедленная распалубка до тепловой обработки).                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.13                                                   -------------------     6.1.3. Формование  изделий  может  осуществляться  прессованием,вибрационным способом,  вибропрессованием,  виброштампованием и сколь-зящим виброштампованием,  вибропрокатом, виброэкструзией, вакуумирова-нием, центробежным способом, торкретированием и другими способами.     Новые методы   формования   допускается  применять  только  послезавершения опытной  проверки  и  утверждения  в  установленном порядкетехнологического регламента для конкретных изделий.     6.1.4. Способ   формования   выбирают  исходя  из  вида  изделий,характеристики бетонной  смеси  и  принятой  технологии изготовления сучетом требований к их качеству, технике безопасности, охране окружаю-щей среды,  принимая  во внимание необходимость экономии материальных,трудовых и топливно-энергетических ресурсов.     6.1.5. Технологические  режимы  формования должны соответствоватьформовочным свойствам  обрабатываемых  бетонных  смесей ( подвижность,жесткость) и  технологическим  параметрам  используемого оборудования.Для изготовления в конкретных производственных условиях конкретных ви-дов изделий (габаритные размеры, конфигурация, сложность и густота ар-мирования) необходимо  устанавливать  рабочие  параметры  формовочногооборудования и  соответствующие  им формовочные свойства бетонных сме-сей.     Преимущество следует  отдавать  тем  методам  формования, которыеобеспечивают применение смесей с минимальным водосодержанием.     6.2. Укладка смеси     6.2.1. Смесь  укладывают  в  формы  или формовочную оснастку, какправило, бетоноукладчиками  со  специальными устройствами для выдачи ираспределения  смеси (питателями, насадками, вибропротяжными устройст-вами, поворотными воронками, вибролотками, плужковыми разравнивателямии т.п.) и без применения ручного труда.     6.2.2. Укладку смеси при формовании на открытых полигонах следуетпроизводить с  предохранением ее и свежеотформованных изделий от вред-ных атмосферных  воздействий с использованием специальных укрытий, на-весов или покрытий.     6.2.3. Укладку  бетонной  смеси необходимо проводить беспрерывно.Время вынужденного  перерыва при укладке не должно  превышать  времениначала схватывания цемента.     6.3. Уплотнение смеси     6.3.1. Режимы  формования изделий должны обеспечивать коэффициентуплотнения бетонных смесей Ку = 0,98 при использовании смесей марок поудобоукладываемости Пб2-Пб5  и не менее Ку= 0,96  для менее подвижных,жестких и мелкозернистых бетонных смесей. При уплотнении легкобетонныхсмесей объем межзерновых пустот следует устанавливать в соответствии сДСТУ Б В.2.7-18-95.     6.3.2. При формовании на виброплощадках изделий из бетонной смесижесткостью Ж2 и выше, а также лотков и оболочек из смеси жесткостью Ж1и выше применяют пригрузы для повышения однородности уплотнения смесии качества верхних поверхностей изделий.     Значение статического давления на смесь, создаваемого пригрузами,виброштампами, вибропрессами и другими формующими устройствами, обычноС.14 ДБН А.3.1-7-96-------------------не превышает 0,025 МПа (0,25 кгс/см2).     6.3.3. При  использовании  глубинных  вибраторов  для  уплотнениябетонных смесей  в  изделиях  учитывают  эффективный  радиус  действиявибраторов. Зоны  вибрирования  смеси от каждого погружения вибраторовобычно перекрывают друг друга на 1/5.     Вибраторы погружают в вертикальном положении на всю глубину укла-дываемого слоя смеси, проникая в нижележащий слой (при его наличии).     Уплотнение смеси поверхностными вибраторами производят непрерыв-ными полосами, не допуская необработанных участков.     6.3.4. Уплотнение  бетонных  смесей  считают  достаточным,  еслинаблюдается прекращение их оседания в форме и выделение на поверхностипузырьков воздуха, а также погружение крупного заполнителя в раствор ипоявление раствора на поверхности изделия и у бортов формы.     После завершения  уплотнения  смеси  центрифугированием  сливаютразжиженный цементный шлам.     6.3.5. Сразу  после  завершения формования изделий тщательно очи-щают закладные  элементы, неформовочные поверхности форм и детали шар-нирных и замковых соединений от остатков бетонной и растворной смеси.     6.4. Отделка поверхностей изделий при формовании     6.4.1. Выбор  способов декоративной отделки фасадных поверхностей(цветными  бетонами, керамической или стеклянной плиткой, декоративнымрельефом и т.п.) производят в соответствии с архитектурно-техническимитребованиями к  изделиям,  установленными стандартами, проектной доку-ментацией и  принятым  технологическим приемом формования (лицом вверхили вниз)  с  обеспечением  индустриальности  и долговечности отделки.Параметры и  технологический  регламент  выполнения  отделки  фасадныхповерхностей различными  способами  обычно соответствуют нормативной итехнологической документации.     6.4.2. Открытые горизонтальные поверхности отформованных изделийс целью повышения степени заводской готовности заглаживают специализи-рованными машинами, оснащенными заглаживающими брусами, валками и дис-ками.     Заглаживание поверхностей изделий, изготовленных из подвижных бе-тонных смесей, производят не ранее чем через 30 мин после формования.     6.5. Ускоренная распалубка и безопалубное формование     6.5.1. При  массовом изготовлении относительно простых однотипныхизделий, формуемых из жестких бетонных смесей, для снижения металлоем-кости форм  применяют немедленную распалубку путем снятия бортовой ос-настки после  формования изделий (в цикличных процессах) или безопалу-бочное формование (в непрерывных процессах) с соблюдением всех устано-вленных требований  к геометрической точности и другим характеристикамготовых изделий     6.5.2. При  массовом  изготовлении  изделий  широкой и изменяемойноменклатуры  и  применении  умеренно жестких и малоподвижных бетонныхсмесей  используют ускоренную распалубку (частичную, немедленную, поэ-тапную  или  комбинированную), при которой немедленно после формованиявынимаются  отдельные вкладыши или базовые элементы бортоснастки, дру-гие  элементы бортоснастки снимаются после кратковременного выдержива-                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.15                                                   -------------------ния  или предварительной тепловой обработки свежеотформованных изделийв течение 0,5-2 ч.     6.5.3.  Безопалубочное  формование  изделий  на  длинных  стендахприменяют  для изготовления сплошных и пустотных предварительно напря-женных  изделий, преимущественно длинномерных и с повышенными требова-ниями к качеству, с использованием бетонных смесей жесткостью не менее15 с и со скоростью формования не менее 1 м/мин.     6.5.4. При  немедленной и ускоренной распалубке структурная проч-ность уплотненных смесей должна быть не менее 0, 1 МПа (1 кгс/см2)     7. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА     7.1. Общие положения     7.1.1. В  процессе  тепловой  обработки (ТО) должны быть полученыизделия требуемого  качества  с установленными нормативными документа-ми и  проектной  документацией  значениями  прочности  бетона, а такжеотпускной влажности конструкционно-теплоизоляционного легкого бетона взаданные сроки при рациональных энергетических затратах.     7.1.2. Рациональное  расходование тепловой энергии обеспечиваетсяиспользованием современных  малоэнергоемких способов ТО, совершенство-ванием конструкций  тепловых  агрегатов,  выбором режимов ТО на основесистемного подхода к процессу производства изделий, использованием хи-мических добавок-ускорителей  твердения,  быстротвердеющих  вяжущих, атакже применением средств автоматического управления ТО.     7.2. Тепловые агрегаты     7.2.1. Вид  теплового  агрегата (камеры периодического или непре-рывного действия:  ямные,  туннельные,  щелевые;  термоформы, кассеты,стенды, гелиоформы  и  т.п.)  и  теплоносителя ( водяной пар, паровоз-душная смесь,  горячий  воздух, электроэнергия, продукты сгорания при-родного газа ( ПСПГ), высокотемпературные масла, горячая вода, солнеч-ная энергия  и т.п.) следует определять в зависимости от типа техноло-гической линии ( конвейерная,  агрегатнопоточная,  кассетная,  стендо-вая), в состав которой входит агрегат, конструкции и материала прогре-ваемых изделий, климатических условий и ряда других требований по кри-териям технико-экономической эффективности и экологической безопаснос-ти в соответствии с действующей нормативной документацией.     7.2.2. Повышение эффективности теплового агрегата обеспечивают засчет интенсификации теплообмена между изделиями и греющей средой, мак-симального снижения  непроизводительных  потерь  и нагрева конструкцийсамого агрегата,  за счет увеличения коэффициента заполнения агрегата,утилизации  всех видов "тепловых отходов" (конденсата, горячего возду-ха, газов) процесса ТО.     7.2.3. ТО  изделий  из  тяжелого бетона допускается производить влюбых тепловых  агрегатах,  прогрев изделий из конструкционнотеплоизо-ляционного легкого  бетона обычно производят в камерах сухого прогреваили термоформах.     7.2.4. Тепловые агрегаты должны быть оборудованы надежной запор-но-регулирующей арматурой, а также приборами автоматического учета ра-С.16 ДБН А.3.1-7-96-------------------схода тепловой энергии и автоматизированными системами управления ТО.     7.3. Режимы тепловой обработки     7.3.1. Режим  ТО  может  быть  реализован  путем  автоматическогоуправления процессом  по  жестким или адаптивным программам либо путемручного регулирования.     7.3.2. Выбор  режима  ТО  производят с учетом свойств цемента приТО; характеристик  теплоносителя  и  процесса теплообмена  в  агрегате(коэффициента теплообмена); вида  бетона; конструкции агрегата; тепло-физических и геометрических характеристик изделий (слойности, теплоем-кости, коэффициентов  теплопроводности и температуропроводности бетон-ной смеси, модуля поверхности); тепловых потерь агрегата в периоды на-грева, изотермического  прогрева,  остывания, загрузки и выгрузки изделий; скорости  остывания  изделий  в агрегатах; температуры окружающейсреды; времени последующего выдерживания изделий на складе и ряда дру-гих факторов.     7.3.3. Предварительное  выдерживание  изделий  во  взаимосвязи соскоростью подъема температуры для различных видов бетона и способов ТОследует назначать, руководствуясь данными приложения В.     7.3.4. При   назначении   длительности  изотермического  прогреваизделий необходимо учитывать рост прочности бетона при их выдерживаниив  тепловых  агрегатах без дополнительного подвода тепла (или с тепло-подводом для компенсации теплопотерь), в период межсменных  перерывов,во время выполнения доводочных работ и хранении на утепленных складах.     Максимальная температура   изотермического   прогрева  не  должнапревышать:     - 353-358 К(80-85 гр. С) для изделий из тяжелого, мелкозернистогои  легкого конструкционного бетонов на портландцементе и быстротверде-ющем цементе;     - 363-368 К(90-95 гр. С) для изделий из тяжелого, мелкозернистогои  легкого конструкционного бетонов на шлакопортландцементе, для изде-лий  из легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона при паропрог-реве и прогреве в среде ПСПГ, а также при ТО в кассетах и пакетах;     - 393-413 К(120-140 гр. С) для изделий из легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона при сухом прогреве;     - 358  К (85 гр. С) для изделий из напрягающего бетона на цементеНЦ-10;     - 343-353 К (70-80 гр. С) для  изделий  из напрягающего бетона нацементах НЦ-20 и НЦ-40;     - 353 К (80 гр. С) для  трехслойных  изделий с пенополистирольиымутеплителем.     Изотермическое или термосное выдерживание в агрегатах ТО изделий,к которым  предъявляются  повышенные  требования  по морозостойкости и(или)  водонепроницаемости, должно проводиться при  температуре  333 К(60 гр. С).     7.3.5. Относительную  влажность  среды  в  тепловых  установках впериод изотермического  прогрева изделий из тяжелого, мелкозернистого,конструкционного  легкого и напрягающего бетонов необходимо обеспечитьне ниже  90 %.  При  относительной  влажности среды менее 80 % следуетпредусматривать мероприятия  для  защиты  бетона  изделий от испарениявлаги (увлажнение  среды,  применение пленкообразующих либо вводимых вбетонную смесь  депрессоров).  Изделия из конструкционно-теплоизоляци-                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.17                                                   -------------------онного бетона следует  прогревать  при относительной влажности среды втепловой установке на уровне 20-60 %.     7.3.6. Скорость  снижения температуры среды в тепловых установках(ямные,  щелевые,  туннельные камеры) после изотермического прогрева впериод остывания  изделий  из  тяжелого  и  легкого  конструкционногобетонов должна  быть не более 30 К (гр. С)/ч. При остывании изделий излегкого конструкционно-теплоизоляционного,  мелкозернистого, напрягаю-щего бетонов, многослойных изделий, изделий с отделочным слоем и к ко-торым предъявляются  повышенные  требования по морозостойкости и (или)водонепроницаемости, скорость  снижения  температуры  среды  не должнапревышать 20 К (гр. С)/ч.  При  выгрузке изделий из тепловых установоктемпературный перепад  между  поверхностью изделий и окружающей средойне должен превышать 40 К(гр. С).     7.3.7. При  ТО  предварительно  напряженных  изделий  из  тяжелыхбетонов,  изготовляемых на стендах, перепад между температурой среды вагрегате и упоров не должен превышать 65 К (гр. С).  Для предваритель-но  напряженных изделий отпуск усилия натяжения арматуры с упоров сле-дует производить на неостывший бетон (время остывания не должно превы-шать 0,5 ч).     7.3.8. Двухстадийную  ТО  изделий ( с получением на первой стадиипредварительной  распалубочной  прочности 40-50 % проектной, на второйстадии отпускной или передаточной прочности) в зависимости от принятойтехнологии производят в агрегатах любых типов по режимам, устанавлива-емым опытным путем.     7.3.9. При  наличии резерва времени и производственных площадей врайонах, расположенных  южнее 50 гр.с.ш. с большим количеством солнеч-ных дней в году, применяют гелиотермообработку изделий сплошного сече-ния толщинок  до 400 мм из тяжелого бетона в специальных гелиоформах ссолнцевоспринимающими и  теплоаккумулирующими покрытиями (СВИТАП) либов гелиоустановках.  Гелиотермообработку  изделий  проводят  при теплойсолнечной погоде и температуре воздуха в 13 ч не менее 293 К (20 гр.С)     7.3.10. В   теплый   период   года  при  наличие  соответствующихпроизводственных условий и экономической целесообразности рекомендует-ся применять естественное твердение бетона изделий.     8. РАСПАЛУБКА, ДОВОДКА, ПРИЕМКА, СКЛАДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ        И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ     8.1. Распалубка изделий     8.1.1. Распалубку  изделий  следует произво дить после достижениябетоном распалубочной  прочности,  равной  не  менее 50 % от проектнойкласса (марки) по прочности на сжатие.     8.1.2. Передачу усилия натяжения арматуры с упоров формы (стенда)на горячий  бетон  предварительно  напряженного частично распалубленного  изделия следует осуществлять после достижения бетоном передаточнойпрочности, устанавливаемой  проектной  документацией и равной не менее70 % от  проектного  класса ( марки) бетона по прочности на сжатие. Недопускается производить  мгновенную передачу усилия натяжения с упоровна бетон изделия при диаметре напряженных стержней свыше 18 мм.     Передачу усилия  натяжения  арматуры  с  упоров формы (стенда) наС.18 ДБН А.3.1-7-96-------------------бетон предварительно  напряженных  изделий  следует  проводить  толькопосле получения разрешения ОТК (лаборатории) предприятия-изготовителя.     8.2. Доводка изделий     8.2.1. Распалубленные изделия при необходимости доводят на специ-ализированных конвейерных линиях или постах.     8.2.2. Окончательная  доводка должна производиться в соответствиис требованиями,  установленными технологической документацией, и обес-печивать соответствие изделий стандартам, ТУ, проектной документации.     8.3. Приемка     8.3.1. Приемка готовых изделий должна осуществляться в соответст-вии с  требованиями  системы  качества  на основании данных входного иоперационного контроля, а также периодических и приемосдаточных (выбо-рочных и  сплошных)  испытаний,  устанавливающих  соответствие изделийтребованиям стандартов, технических условий и проектной документации.     8.3.2. При  неудовлетворительных результатах приемочных испытанийизготовление изделий  должно быть прекращено и должны быть приняты ме-ры, обеспечивающие  соблюдение требований, установленных соответствую-щими нормативными документами.     8.3.3. На  готовые  изделия,  замаркированные,  принятые  отделомтехнического  контроля (ОТК)  предприятия-изготовителя  и поставляемыепотребителю, должен быть выдан документ (сертификат или паспорт) об ихкачестве в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-2-95.     8.4. Складирование, хранение и транспортирование изделий     8.4.1. Принятые  ОТК  готовые изделия, рассортированные по видам,маркам и партиям, должны храниться горизонтально в штабелях или верти-кально на стеллажах в специально оборудованных складах готовой продук-ции.     8.4.2. При  температуре  наружного  воздуха  менее 273 К(0 гр. С)распалубленные  и принятые ОТК изделия до вывоза на склад готовой про-дукции необходимо хранить в помещении цеха не менее 6 ч при температу-ре не менее 283 К (10 гр. С).     8.4.3. Готовые  изделия следует складировать, хранить и транспор-тировать по  разработанным  и  утвержденным  схемам  в  соответствии стребованиями стандартов  или  ТУ  на  изделия  конкретных видов. Запасизделий, ширина проходов и проездов на складе готовой продукции должнысоответствовать ДБН А.3.1-8-96. Высота штабелирования изделий при хра-нении в горизонтальном положении не должна превышать 2,5 м.     8.4.4. Строповку  изделий по утвержденным схемам следует произво-дить в  местах,  указанных  в  рабочих чертежах. Запрещается строповкаизделий в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.     9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА     9.1. Контроль  качества  производства  бетонных  и железобетонныхизделий должен  осуществляться  лабораторией и ОТК предприятия-изгото-                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.19                                                   -------------------вителя в  соответствии  с  системой качества путем проведения входногоконтроля поступающих  материалов и комплектовочных элементов, операци-онного контроля выполнения всех технологических процессов и приемочно-го контроля  качества  изготовленной  товарной  продукции.  К товарнойпродукции, кроме  бетонных  и  железобетонных изделий, относятся такжебетонные и растворные смеси, арматурные изделия и закладные элементы.     9.2. Входной  контроль  поступающих  на  предприятие материалов икомплектовочных элементов  производится  путем  сопоставления  данных,приведенных в  паспортах или сертификатах на эти материалы и элементы,и результатов их внешнего осмотра, а также контрольных испытаний проб-ных выборок,  вид,  периодичность  и  объем  которых устанавливается встандартах и  технических  условиях  на  эти материалы. Осуществляетсятакже периодический  контроль  за соблюдением правил и сроков храненияматериалов и комплектовочных элементов.     9.3. При  выполнении  каждого  технологического  процесса  должныпроизводиться следующие контрольные операции:     - входной контроль  применяемых   материалов   и  комплектовочныхэлементов;     - контроль  состояния оборудования, форм, приспособлений, инстру-ментов, приборов;     - операционный   контроль   качества  выполнения  технологическихопераций.     Кроме того,  готовые  бетонные  и  растворные  смеси,  арматурныеизделия и закладные элементы должны пройти приемочный контроль качест-ва в соответствии с требованиями, изложенными в приложениях Г и Д.     9.4. Организацию,  периодичность  и  методы проведения входного иоперационного контроля  устанавливают  в  технологической документациипроизводства в  зависимости  от  вида изготовляемых изделий и принятойтехнологии в состветствии с рекомендациями Пособия к настоящим нормам.     9.5. Приемочный контроль качества готовых бетонных и железобетон-ных изделий  следует  производить в соответствии с требованиями, изло-женными в приложении Е.     10. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ     10.1. Все  работы, технологические процессы и операции должны вы-полняться в  соответствии  с требованиями по охране труда и окружающейсреды, пожаро- и взрывобезопасности, регламентированными  соответству-ющими нормативными  документами,  перечень которых приведен в приложе-нии Ж.     11. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ     В настоящих ДБН использованы ссылки на следующие нормативные до-кументы:ДСТУ Б В.2.6-2-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Вироби бетоннi i                  | залiзобетоннi.Загальнi технiчнi умови----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.6-4-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Конструкцiї залi-(ГОСТ 22904-93)   | зобетоннi. Магнiтний метод визначення товщини                  | захисного шару бетону i розташування арматури----------------------------------------------------------------------С.20 ДБН А.3.1-7-96-------------------ДСТУ Б В.2.6-7-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Конструкцiї та ви-(ГОСТ 8829-94)    | роби бетоннi i залiзобетоннi. Методи випробувань                  | навантаженням i оцiнки мiцностi,та трiщiностiй-                  | костi----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-18-95| Будiвельнi матерiали. Бетони легкi. Загальнi                  | технiчнi умови----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-23-95| Будiвельнi матерiали. Розчини будiвельнi.                  | Загальнi технiчнi умови----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-42-97| Будiвельнi матерiали. Методи визначення водопог-                  | линання, густини i морозостiйкостi будiвельних                  | матерiалiв i виробiв----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-47-96| Будiвельнi матерiали. Бетони. Методи визначення(ГОСТ  10060.0-95)| морозостiйкостi. Загальнi вимоги----------------------------------------------------------------------ДСТУ Б В.2.7-48-96| Будiвельнi матерiали. Бетони. Базовий метод(ГОСТ  10060.1-95)| визначення морозостiйкостi.----------------------------------------------------------------------ДБН  А.3.1-8-96   | Управлiння, органiзацiя i технологiя. Проектування                  | пiдприємств звиробництва залiзобетонних виробiв----------------------------------------------------------------------РБН  356-91       | Положення про радiацiйний контроль на об'єктах                  | будiвництва i пiдприємствах будiндустрiї i                  | будматерiалiв України----------------------------------------------------------------------ГОСТ  9.909-86    | ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические и                  | неметаллические неорганические Методы испытаний                  | на климатических испытательных станциях----------------------------------------------------------------------ГОСТ  103-76*     | Полоса стальная горячекатаная. Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  5781-82*    | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных                  | конструкций. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  5802-86     | Растворы строительные. Методы испытаний----------------------------------------------------------------------ГОСТ  6727-80*    | Проволока из низкоуглеродистой стали холодно-                  | тянутая для армирования железобетонных конструк-                  | ций. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  7076-87     | Материалы и изделия строительные. Метод опреде-                  | ления теплопроводности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  7348-81*    | Проволока из углеродистой стали для армирования                  | предварительно напряженных железобетонных конст-                  | рукций. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  7473-85*    | Смеси бетонные. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  8240-89     | Швеллеры  стальные горячекатаные. Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  8509-86*    | Уголки стальные горячекатаные равнополочные.                  | Сортамент----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.21                                                   -------------------ГОСТ  8510-86*    | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные.                  | Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10180-90    | Бетоны. Методы определения прочности по                  | контрольным образцам----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.0-81  | Смеси бетонные. Общие требования к методам                  | испытаний----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.1-81  | Смеси бетонные. Методы определения                  | удобоукладываемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.2-81  | Смеси бетонные. Методы определения плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.3-81  | Смеси бетонные. Методы определения пористости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10181.4-81  | Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10223-82*   | Весовые дозаторы дискретного действия, весы и                  | весовые дозаторы непрерывного действия. Общие                  | технические требования----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10884-94    | Сталь арматурная термомеханически и термически                  | упрочненная периодического профиля. Технические                  | условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  10922-90    | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения                  | сварные арматуры и закладных изделий железо-                  | бетонных конструкций. Общие технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12004-81*   | Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.0-78  | Бетоны. Общие требования к методам определения                  | плотности, влажности, водопоглощения, пористости                  | и водонепроницаемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.1-78  | Бетоны. Метод определения плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.2-78  | Бетоны. Метод определения влажности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.3-78  | Бетоны. Метод определения водопоглощения----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.4-78  | Бетоны. Метод определения показателей пористости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  12730.5-84  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  13087-81    | Бетоны. Методы определения истираемости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  14098-91    | Соединения сварные арматуры и закладных изделий                  | железобетонных конструкций. Типы, конструкция и                  | размеры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  17623-87    | Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней                  | плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  17624-87    | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности----------------------------------------------------------------------С.22 ДБН А.3.1-7-96--------------------ГОСТ  17625-83    | Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный                  | метод определения толщины  защитного слоя бетона,                  | размеров и расположения арматуры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  18103-84Е   | Установки для изготовления железобетонных объемных                  | блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов.                  | Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  18105-86*   | Бетоны. Правила контроля прочности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  19903-74*   | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент----------------------------------------------------------------------ГОСТ  21718-84    | Материалы строительные. Диэлькометрический метод                  | измерения влажности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  22362-77    | Конструкции железобетонные. Методы измерения силы                  | натяжения арматуры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  22690-88    | Бетоны. Определение прочности механическими                  | методами неразрушающего контроля----------------------------------------------------------------------ГОСТ  23858-79    | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры                  | железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы                  | контроля качества. Правила приемки----------------------------------------------------------------------ГОСТ  25781-83Е   | Формы  стальные для изготовления железобетонных                  | изделий. Технические условия----------------------------------------------------------------------ГОСТ  25878-85Е   | Формы стальные для изготовления железобетонных                  | изделий. Поддоны. Конструкции и размеры----------------------------------------------------------------------ГОСТ  26134-84    | Бетоны. Ультразвуковой метод определения                  | морозостойкости----------------------------------------------------------------------ГОСТ  26433.1-89  | Система обеспечения точности геометрических                  | параметров в строительстве. Правила выполнения                  | измерений. Элементы заводского изготовления----------------------------------------------------------------------ГОСТ  27005-86    | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней                  | плотности----------------------------------------------------------------------ГОСТ  27204-87*   | Формы  стальные для изготовления железобетонных                  | изделий. Борта. Конструкции и размеры----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.23                                                   -------------------                                                   Приложение А                                                  (обязательное)                       Допускаемая погрешность                   дозирования исходных материалов                    бетонных и растворных смесей                                                           В процентах----------------------------------------------------------------------|                             |       Допустима похибка при дозуваннi||  Найменування матерiалу     |Допустимая погрешность при дозировании||  Наименование материала     |--------------------------------------||                             |     за масою      |   за  об'ємом    ||                             |     по массе      |    по объему     ||--------------------------------------------------------------------||В'яжучi                      |        +-2        |        -         ||Вяжущие                      |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Сухi добавки                 |        +-2        |        -         ||Сухие добавки                |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Вода                         |        +-2        |       +-2        ||--------------------------------------------------------------------||Розчини хiмдобавок           |                   |                  ||(окрiм суперпластифiкаторiв) |        +-2        |       +-2        ||Растворы химдобавок          |                   |                  ||(кроме суперпластификаторов) |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Розчини суперпластифiкаторiв |                   |                  ||Растворы суперпластификаторов|        +-1        |       +-1        ||--------------------------------------------------------------------||Заповнювачi щiльнi           |       +-2,5       |        -         ||Заполнители плотные          |                   |                  ||--------------------------------------------------------------------||Заповнювачi пористi          |       +-2,5       |      +-2,5       ||Заполнители пористые         |                   |                  ||                             |                   |                  |---------------------------------------------------------------------- Примечание. Пористые  заполнители могут дозироваться по объему с коррекцие по массе.С.24 ДБН А.3.1-7-96-------------------                                                   Приложение Б                                                   (справочное)                     Марки бетонных и растворных                    смесей по удобоукладываемости                            и подвижности    Б.1 Марки бетонных смесей по         удобоукладываемости----------------------------------------------------------------------|                               |       Норма легкоукладальностi за  ||                               |       показниками                  ||                               |       Норма удобоукладываемости по || Марка за легкоукладальнiстю   |       показателям                  || Марка по удобоукладываемости  |------------------------------------||                               |       жорсткостi  |     рухливостi ||                               |       жесткости,  |    подвижности,||                               |            с      |        см ОК   ||--------------------------------------------------------------------||                               |        i бiльше   |                ||                Ж4             |     31            |          -     ||                               |        и более    |                ||--------------------------------------------------------------------||                               |                   |                ||                ЖЗ             |         21-30     |          -     ||--------------------------------------------------------------------||                Ж2             |         11-20     |          -     ||--------------------------------------------------------------------||                Ж1             |          5-10     |          -     ||--------------------------------------------------------------------||                Рб1            |          1-4      |   4 та менше   ||                Пб1            |                   |      и менее   ||--------------------------------------------------------------------||                Рб2            |           -       |         5-9    ||                Пб2            |                   |                ||--------------------------------------------------------------------||                РбЗ            |           _       |        10-15   ||                ПбЗ            |                   |                ||--------------------------------------------------------------------||                Рб4            |                   |        16-20   ||                Пб4            |                   |                ||--------------------------------------------------------------------||                Рб5            |           _       |   21 i бiльше  ||                Пб5            |                   |      и более   |----------------------------------------------------------------------      Примечание.    Ж  - жесткость бетонной смеси;    Пб - подвижность бетонной смеси                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.25                                                   -------------------       Б.2 Марки растворных смесей           по подвижности----------------------------------------------------------------------|            |    Рухливiсть,     |                                  ||  Марка за  | глибина занурення  |                                  || рухливiстю |стандартного конуса |     Призначення розчинної сумiшi ||  Марка по  |    Подвижность     |     Назначение растворной смеси  ||подвижности |глубина погружения  |                                  ||            |стандартного конуса.|                                  ||            |        см          |                                  ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Облицювальний  (декоративний) шар||            |                    | лицьових поверхонь великих       ||     Рр4    |      1-4           | бетонних блокiв та панелей       ||     Пр4    |                    | Облицовочный  (декоративный) слой||            |                    | лицевых поверхностей крупных     ||            |                    | бетонных блоков и панелей        ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Те саме. Монтаж великоблочних i  ||            |                    | великопанельних бетонних стiн,   ||            |                    | розшивка (зачеканення) швiв у    ||            |                    | стiнах iз панелей i блокiв,      ||            |                    | замурування стикiв збiрних       ||     Рр8    |     4,1-8          | виробiв                          ||     Пр8    |                    | То же. Монтаж крупноблочных и    ||            |                    | крупнопанельных бетонных стен,   ||            |                    | расшивка (зачеканка) швов в      ||            |                    | стенах из панелей и блоков,      ||            |                    | заделка стыков сборных изделий   ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Опорядження  внутрiшнiх лицьових ||            |                    | поверхонь великих бетонних блокiв||            |                    | i панелей. Штукатурний шар та шар||     Рр12   |        8,1-12      | торкрет-розчину                  ||     Пр12   |                    | Отделка внутренних лицевых       ||            |                    | поверхностей крупных бетонных    ||            |                    | блоков и панелей. Штукатурный    ||            |                    | слой и слой торкрет-раствора     ||--------------------------------------------------------------------||            |                    | Опорядження  внутрiшнiх лицьових ||            |                    | поверхонь великих бетонних блокiв||     Рр14   |        12,1-14     | i панелей                        ||     Пр14   |                    | Отделка внутренних лицевых       ||            |                    | поверхностей крупных бетонных    ||            |                    | блоков и панелей                 |---------------------------------------------------------------------- Примечание. Пр - подвижность растворной смеси.С.26 ДБН А.3.1-7-96-------------------                                                  Приложение В                                                (обязательное)                    Продолжительность  предвари-                    тельного выдерживания изделий                   и скорость подъема температуры                        в тепловых агрегатах----------------------------------------------------------------------|            |               |            |             |Швидкiсть   ||            |               |            |             |пiдiймання  ||            |               | Попереднє  | Початкова   |температури,||            |Спосiб теплової|витриму-    | мiцнiсть    |К (гр. Ц)   ||Вид бетону  |   обробки     |вання,      | бетону      |на годину,  ||Вид бетона  |Способ тепловой|год,        | Начальная   |не бiльше   ||            |  обработки    |не менше    | прочность   |Скорость    ||            |               |Предвари-   | бетона      |подъема     ||            |               |тельное     | МПа         |температуры,||            |               |выдержива-  | (кгс/см2)   |К (гр. Ц)   ||            |               |ние,        |             |в час,      ||            |               |ч, не менее |             |не более    ||--------------------------------------------------------------------||Важкий  та  |Пропарювання в |     1      |0,1-0,2(1-2) |   10-15    ||легкий кон- |камерах        |            |--------------------------||струкцiйний |Пропаривание в |            |0,21-0,4(2-4)|   16-25    ||Тяжелый  и  |камерах        |            |--------------------------||легкий кон- |               |            |             |            ||струкцион-  |               |            |0,41-0,5(4-5)|   26-35    ||ный         |               |            |--------------------------||            |               |            |0,51-0,6(5-6)|   36-45    ||            |               |            |--------------------------||            |               |            |Понад 0,6    |   46-60    ||            |               |            |свыше 0,6    |            ||            |-------------------------------------------------------||            |               |            |             |            ||            |Пропарювання  в|    -       |    -        |   60-70    ||            |касетах та     |            |             |            ||            |пакетах        |            |             |            ||            |Пропаривание в |            |             |            ||            |кассетах и     |            |             |            ||            |пакетах        |            |             |            ||--------------------------------------------------------------------||Важкий для  |               |            |             |            ||попередньо  |               |            |             |            ||напружених  |               |            |             |            ||виробiв, якi|               |            |             |            ||виготовля-  |               |            |             |            ||ються:      |               |            |             |            ||Тяжелый для |               |            |             |            ||предвари-   |               |            |             |            ||тельно на-  |               |            |             |            ||пряженных   |               |            |             |            ||изделий, из-|               |            |             |            ||готовляемых:|               |            |             |            ||            |               |            |             |            |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.27                                                   ------------------- Окончание таблицы----------------------------------------------------------------------|на стендах  |               |            |             |            ||без застосу-|               |            |             |            ||вання засо- |               |            |             |            ||бiв для ре- |               |            |             |            ||гулювання   |               |            |             |            ||натягу арма-|               |            |             |            ||тури пiд час| Пропарювання в|      1     |0,2 (2)      |     35     ||ТО          |  камерах      |            |та бiльше    |            ||на стендах  | Пропаривание в|            |0,2 (2)      |            ||без приме-  |  камерах      |            |и более      |            ||ния средств |               |            |             |            ||для регули- |               |            |             |            ||рования на- |               |            |             |            ||тяжения ар- |               |            |             |            ||матуры при  |               |            |             |            ||ТО          |               |            |             |            ||в силових   |               |            |             |            ||формах      | Те саме       |Не бiльше 1 |  До 0,2(2)  |     60     ||в силовых   | То же         |Не более 1  |             |            ||формах      |               |            |             |            ||--------------------------------------------------------------------||Важкий: з   |    -"-        |    3       |     -       |     15     ||пiдвищеними |               |            |             |            ||вимогами з  |               |            |             |            ||морозостiй- |               |            |             |            ||костi, водо-|               |            |             |            ||непроник-   |               |            |             |            ||ностi; дрiб-|               |            |             |            ||нозернистий |               |            |             |            ||Тяжелый: с  |               |            |             |            ||повышенными |               |            |             |            ||требованиями|               |            |             |            ||по морозо-  |               |            |             |            ||стойкости,  |               |            |             |            ||водонепрони-|               |            |             |            ||цаемости;   |               |            |             |            ||мелкозернис-|               |            |             |            ||тый         |               |            |             |            ||--------------------------------------------------------------------||Легкий кон- | Сухе          |     1      |      -      |     50     ||струкцiйне- | прогрiвання   |            |             |            ||теплоiзоля- | в камерах     |            |             |            ||цiйний      | Сухой         |            |             |            ||Легкий кон- | прогрев в     |            |             |            ||струкционно-| камерах       |            |             |            ||теплоизоля- |-------------------------------------------------------||ционный     |Пропарювання в |     2      |      -      |     40     ||            |термоформах    |            |             |            ||            |Пропаривание в |            |             |            ||            |термоформах    |            |             |            ||            |-------------------------------------------------------||            |Пропарювання в |     3      |      -      |     30     ||            |камерах        |            |             |            ||            |Пропаривание в |            |             |            ||            |камерах        |            |             |            |----------------------------------------------------------------------С.28 ДБН А.3.1-7-96-------------------     Примечание 1. Без  предварительного  выдерживания следует подвер-гать ТО  изделия под пригрузом, в малонапорных и индукционных камерах,кассетных установках  или при подъеме температуры в среде с пониженнойвлажностью,  а также изделия, изготовленные из предварительно разогре-тых смесей  и  жестких  бетонных  смесей с дисперсным армированием.     Примечание 2. Скорость  подъема температуры допускается превышатьв случае применения термопригруза и в камерах с избыточным давлением.     Примечание 3. При изготовлении предварительно напряженных изделийнеобходимо применять  пластифицирующие добавки, замедляющие рост проч-ности бетона в период подъема температуры.     Примечание 4.  При  ТО  изделий, изготовленных из высокоподвижныхбетонных  смесей  (марок  по  удобоукладываемости  Пб3-Пб5),  скоростьподъема температуры может быть снижена на 20-30 %.     Примечание 5.  При использовании жестких смесей (марки Ж4) нагревможет осуществляться со скоростью, большей на 15-20 %.     Примечание 6. При толщине изделий 400 мм и более скорость нагревабетона на поверхности должна быть снижена до 10-15 К (гр. С) в час.                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.29                                                   -------------------                                                  Приложение Г                                                (обязательное)                    Приемочный  контроль качества                    бетонных и растворных смесей----------------------------------------------------------------------|                  |       Нормативний документ,    |                || Найменування кон-|           що встановлює        |Контролююча слу-|| трольованого     |       Нормативный документ,    |жба i перiодич- || показника        |         устанавливающий        |нiсть контролю  || Наименование кон-|--------------------------------|Контролирующая  || тролируемого     |технiчнi вимоги| методи контролю|служба и        || показателя       |до показника   | та випробувань |периодичность   ||                  |якостi         | методы контроля|контроля        ||                  |технические    | и испытаний    |                ||                  |требования     |                |                ||                  |к показателю   |                |                ||                  |качества       |                |                ||--------------------------------------------------------------------||1.  Вид сумiшi    |ГОСТ  7473,    |ГОСТ  10181.0,  |1-5. Лабораторiя||    Вид смеси     |ДСТУ Б В.2.7-23|ГОСТ  5802      |(в ходi пiдбиран||---------------------------------------------------|ня кожного скла-||2. Легкоукладаль- |               |                |ду сумiшi та на-||   нiсть (рухли-  |               |                |далi 1 раз за   ||   вiсть чи жорс- |               |                |змiну кожний    ||   ткiсть)        |ДБН А.3.1-7    |ГОСТ  10181.1,  |склад)          ||   Удобоукладыва- |               |ГОСТ 5802       |Лаборатория (при||   емость (подвиж-|               |                |подборе каждого ||   ность или жест-|               |                |состава смеси и ||   кость)         |               |                |в дальнейшем 1  ||---------------------------------------------------|раз в смену     ||3. Середня темпе- |               |                |каждый состав)  ||   ратура сумiшi  |               |                |                ||   (за необхiднос-|               |                |                ||   тi)            |Те саме        |ГОСТ 7473       |                ||   Средняя темпе- |То же          |                |                ||   ратура смеси   |               |                |                ||   (при необходи- |               |                |                ||   мости)         |               |                |                ||---------------------------------------------------|                ||4. Середня гус-   |               |                |                ||   тина легкої    |               |                |                ||   бетонної або   |               |                |                ||   розчинної су-  |               |                |                ||   мiшi           |ГОСТ 7473,     |ГОСТ 10181.2,   |                ||   Средняя плот-  |ДСТУ Б В.2.7-23|ГОСТ 5802       |                ||   ность легкой   |               |                |                ||   бетонной или   |               |                |                ||   растворной     |               |                |                ||   смеси          |               |                |                ||---------------------------------------------------|                ||5. Пористiсть     |               |                |                ||   легкої бетон-  |               |                |                ||   ної сумiшi     |ГОСТ 7473      |ГОСТ  10181.3   |                ||   Пористость     |               |                |                ||   легкой бетон-  |               |                |                ||   ной смеси      |               |                |                |----------------------------------------------------------------------С.30 ДБН А.3.1-7-96-------------------Окончание таблицы----------------------------------------------------------------------|6. Показник розша-|               |                |6-7. Лабораторiя||   ровуваностi    |               |                |(в ходi пiдби-  ||   легкої бетонної|               |                |рання кожного   ||   або розчинної  |ДБН А.3.1-7    |ГОСТ 10181.4,   |складу сумiшi   ||   сумiшi         |               |ГОСТ 5802       |та надалi не    ||   Показатель рас-|               |                |рiдше 1 разу    ||   слаиваемости   |               |                |на пiвроку)     ||   легкой бетонной|               |                |Лаборатория (при||   или растворной |               |                |подборе каждого ||   смеси          |               |                |состава смеси и ||---------------------------------------------------|в дальнейшем не ||7. Водоутримуюча  |               |                |реже 1 раза в   ||   здатнiсть роз- |               |                |6 мес)          ||   чинної сумiшi  |Те саме        |ГОСТ 5802       |                ||   Водоудержива-  |То же          |                |                ||   ющая  способ-  |               |                |                ||   ность раствор- |               |                |                ||   ной смеси      |               |                |                |----------------------------------------------------------------------                                                   ДБН А.3.1-7-96 С.31                                                   -------------------                                                   Приложение Д                                                 (обязательное)                    Приемочный  контроль качества                         арматурных изделий                        и закладных элементов----------------------------------------------------------------------|Контро- |               |   Нормативний документ,    |Контролююча   ||льований|Найменування   |       що встановлює        |служба,       ||вирiб,  |контрольованого|   Нормативный документ,    |перiодичнiсть ||елемент,|показника      |      устанавливающий       |та обсяг      ||деталь  |Наименование   |----------------------------|контролю      ||Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая||лируемое|показателя     |до показника   |колю та     |служба,       ||изделие,|               |   якостi      |випробувань |периодичность ||элемент,|               |технические    |методы      |и объем       ||деталь  |               |требования     |контроля и  |контроля      ||        |               |к показателю   |испытаний   |              ||        |               |качества       |            |              ||--------------------------------------------------------------------||Заготов-|1. Клас, марка,|ГОСТ 5781,     |ГОСТ 5781,  |1-8. ВТК (2   ||ленi    |  дiаметр ар-  |ГОСТ 10884,    |ГОСТ 10884, |рази за змiну,||стержнi |  матурної     |ГОСТ 6727,     |ГОСТ 6727,  |вибiрково,    ||Заготов-|  сталi        |ГОСТ 7348      |ГОСТ 7348   |не менше 5    ||ленные  |  Класс, марка,|               |            |стержнiв вiд  ||стержни |  диаметр арма-|               |            |кожної партiї)||        |  турной стали |               |            |ОТК (2 раза   ||        |--------------------------------------------|в смену,      ||        |2. Довжина     |ГОСТ 10922     |ГОСТ 10922  |выборочно,    ||        |   стержня     |               |            |не менее      ||        |   Длина       |               |            |5 cтержней от ||        |   стержня     |               |            |каждой партии)||        |--------------------------------------------|              ||        |3. Прямолiнiй- |               |            |              ||        |   нiсть       |               |            |              ||        |   стержня     |Те саме        |Те саме     |              ||        |   Прямолиней- |То же          |То же       |              ||        |   ность       |               |            |              ||        |   стержня     |               |            |              ||        |--------------------------------------------|              ||        |4.  Якiсть по- |  "            |   "        |              ||        |    верхнi     |               |            |              ||        |    (чистота) i|               |            |              ||        |    торцiв     |               |            |              ||        |    (перпенди- |               |            |              ||        |    кулярнiсть,|               |            |              ||        |    загини i   |               |            |              ||        |    т.iн.)     |               |            |              ||        |    Качество   |               |            |              ||        |    поверхности|               |            |              ||        |    (чистота) и|               |            |              ||        |    торцов     |               |            |              ||        |    (перпенди- |               |            |              ||        |    кулярность,|               |            |              ||        |    загибы и   |               |            |              ||        |    т.п.)      |               |            |              |