ДСТУ Б В.2.6-7-95. Конструкцiї будинкiв i споруд ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI БЕТОННI ТА ЗАЛIЗОБЕТОННI ЗБIРНI. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НАВАНТАЖУВАННЯМ. ПРАВИЛА ОЦIНКИ МIЦНОСТI, ЖОРСТКОСТI ТА ТРIЩИНО-СТIЙКОСТI

Оцените
(1 Голосовать)
 
                   ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
-----------------------------------------------------------------
                  Конструкцiї будинкiв i споруд
                    ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI БЕТОННI
                    ТА ЗАЛIЗОБЕТОННI ЗБIРНI.
                       МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ
                        НАВАНТАЖУВАННЯМ.
                    ПРАВИЛА ОЦIНКИ МIЦНОСТI,
                     ЖОРСТКОСТI ТА ТРIЩИНО-
                            СТIЙКОСТI
                        ДСТУ Б В.2.6-7-95
                         (ГОСТ 8829-94)
                        Видання офiцiйне
               Державний комiтет України у справах
                  мiстобудування i архiтектури
                            Київ 1997
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. II
                            Передмова
1  РОЗРОБЛЕНИЙ
   Науково-дослiдним, проектно-конструкторським та  технологiчним
   iнститутом бетону та залiзобетону (НИИЖБ) Росiйської Федерацiї
   ВНЕСЕНИЙ
   Мiнбудом Росiї
2  ПРИЙНЯТИЙ
   Мiждержавною науково-технiчною комiсiєю з стандартизацiї, тех-
   нiчного нормування та сертифiкацiї в будiвництвi (МНТКБ), про-
   токол N 6 вiд 17 листопада 1994 року
   За прийняття проголосували
-----------------------------------------------------------------
       Найменування             |       Найменування органу
          держави               |      державного управлiння
                                |         будiвництвом
-----------------------------------------------------------------
  Азербайджанська Республiка    |            Держбуд
-----------------------------------------------------------------
     Республiка Вiрменiя        |    Мiнiстерство мiстобудуваня
-----------------------------------------------------------------
     Республiка Бiлорусь        |        Мiнбудархiтектури
-----------------------------------------------------------------
     Республiка Казахстан       |            Мiнбуд
-----------------------------------------------------------------
     Киргизька Республiка       |            Мiнбуд
-----------------------------------------------------------------
     Республiка Молдова         |     Департамент архiтектури
                                |         та будiвництва
-----------------------------------------------------------------
     Росiйська Федерацiя        |            Мiнбуд
-----------------------------------------------------------------
     Республiка Таджикистан     |           Держбуд
-----------------------------------------------------------------
     Республiка Узбекистан      |       Держкомархiтектбуд
-----------------------------------------------------------------
     Україна                    |     Держкоммiстобудування
-----------------------------------------------------------------
3  НА ЗАМIНУ ГОСТ 8829-85
   введений наказом
   Держкоммiстобудування України
   вiд 16.11.95  N 224
Цей державний стандарт України не може бути повнiстю чи  частково
вiдтворений, тиражований або розповсюджений як  офiцiйне  видання
без дозволу Державного комiтету України у справах  мiстобудування
i архiтектури
                         Укрархбудiнформ
                        ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. III
                              Змiст
-----------------------------------------------------------------
Вступ
1 Галузь застосування ......................................... 1
2 Нормативнi посилання ........................................ 2
3 Визначення ...................................................2
4 Загальнi положення .......................................... 2
5 Порядок вiдбору виробiв для випробувань ..................... 3
6 Засоби випробувань та допомiжнi пристрої .................... 4
7 Порядок пiдготовки до проведення випробувань................. 4
8 Порядок проведення випробувань............................... 6
9 Правила оцiнки результатiв випробувань ...................... 9
10 Правила оформлення результатiв випробувань ................ 13
Додаток А
   Перелiк вiдомостей, необхiдних для проведення
   випробувань  виробiв навантажуванням, якi мають
   мiститись в  проектнiй  документацiї....................... 15
Додаток  Б
   Вказiвки щодо призначення контрольних навантажень,
   прогинiв та ширини розкриття трiщин ....................... 16
Додаток В
   Оцiнка  придатностi  виробiв  за мiцнiстю на основi
   комплексного врахування мiцнiсних  характеристик
   бетону та арматури ........................................ 19
Додаток Г
   Визначення термiнiв, використаних у даному  стандартi  .... 21
Додаток Д
   Бiблiографiя .............................................. 22
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. IV
                              Вступ
   Методи визначення  контрольних  навантажень,  використанi  для
оцiнки  мiцностi,  жорсткостi  та  трiщиностiйкостi  бетонних  та
залiзобетонних виробiв за результатами їх випробувань  навантажу-
ванням,  що наведенi у даному стандартi,  грунтуються  у  вимогах
нормативних документiв, якi дiють на момент прийняття цього стан-
дарту
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 1
                   ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
-----------------------------------------------------------------
Конструкцiї будинкiв i споруд
ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI БЕТОННI
ТА ЗАЛIЗОБЕТОННI ЗБIРНI.
МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ
НАВАНТАЖУВАННЯМ. ПРАВИЛА
ОЦIНКИ МIЦНОСТI, ЖОРСТКОСТI
ТА ТРIЩИНОСТIЙКОСТI
Конструкции зданий и сооружений
ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
СБОРНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ                    ДСТУ Б В.2.6-7-95
НАГРУЖЕНИЕМ. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ                   (ГОСТ 8829-94)
ПРОЧНОСТИ, ЖЕСТКОСТИ
И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
Structures of buildings and erections
CONCRETE AND REINFORSED
CONCRETE PREFABRICATED BUIL-
DING PRODUCTS. LOADING TEST
METHODS. ASSESSMENT RULES
OF STRENGTH, RIGITY AND
CRACK RESISTANCE
----------------------------------------------------------------
                                            Чинний вiд 1996-01-01
   1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
   Цей стандарт розповсюджується на методи контрольних  статичних
випробувань навантажуванням для оцiнки  мiцностi,  жорсткостi  та
трiщиностiйкостi бетонних i  залiзобетонних  будiвельних  виробiв
(далi виробiв) з ненапружуваною та напружуваною сталевою  армату-
рою, а також зi змiшаним армуванням,  що  виготовляються  з  усiх
видiв бетонiв за ГОСТ 25192, крiм жаростiйких.
   Методи статичних випробувань та правила оцiнки їх результатiв,
наведенi у цьому стандартi, мають  застосовуватись  для  виробiв,
запроектованих для експлуатацiї при статичних навантаженнях.  До-
пускається їх застосовувати також для оцiнки мiцностi, жорсткостi
та трiщиностiйкостi виробiв, запроектованих для експлуатацiї  при
перемiнних багаторазових навантажуваннях  (наприклад,  пiдкрановi
балки, елементи покриттiв з пiдвiсним транспортом та iн.)
   Стандарт має застосовуватись лабораторiями, що здiйснюють кон-
трольнi статичнi випробування виробiв  навантажуванням,  а  також
проектними органiзацiями, що розробляють проектну документацiю, у
якiй передбачаються такi випробування. Допускається  використову-
вати методи випробувань та правила оцiнки мiцностi, жорсткостi та
трiщиностiйкостi виробiв, встановленi у цьому стандартi, при про-
веденнi дослiдницьких випробувань заново проектованих виробiв.
-----------------------------------------------------------------
Видання офiцiйне
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 2
   2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ
   У цьому стандартi використанi посилання на такi  стандарти  та
нормативнi документи:
ГОСТ 166-89    |   Штангенциркули. Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 577-68    |   Индикаторы часового типа с ценой деления
               |   0,01 мм. Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 2405-88   |   Манометры, вакуумметры, мановакуумметры,
               |   напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.
               |   Общие технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 10528-90  |   Нивелиры. Общие технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 10529-86  |   Теодолиты. Общие технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 18105-86  |   Бетоны. Правила контроля прочности
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 25192-82  |   Бетоны. Классификация и общие технические
               |   требования
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 13837-79  |   Динамометры общего назначения. Технические
               |   условия
-----------------------------------------------------------------
ДСТУ           |   "Конструкцiї будинкiв i споруд.
Б В.2.6-2-95   |   Вироби  бетоннi i залiзобетоннi.
               |   Загальнi технiчнi умови
               |   (в  частинi  прийняття).
               |   Конструкции зданий и сооружений.
               |   Изделия бетонные и  железобетонные.
               |   Общие технические условия
               |   (в части приемки)".
   З ВИЗНАЧЕННЯ
   У цьому стандартi застосованi визначення використаних термiнiв
за додатком Г.
   4 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
   4.1 Випробування навантажуванням виконується з метою  комплек-
сної перевiрки забезпечення технологiчними процесами  виготовлен-
ня виробiв з необхiдними показниками їх мiцностi,  жорсткостi  та
трiщиностiйкостi, передбаченими в проектнiй  документацiї  на  цi
вироби. В результатi випробувань мають визначатись фактичнi  зна-
чення руйнiвних навантажень при випробуваннях виробiв на мiцнiсть
(перша група граничних станiв) та фактичнi значення  прогинiв  та
ширини розкриття трiщин пiд контрольним навантаженням при  випро-
буваннях на жорсткiсть та трiщиностiйкiсть (друга  група  гранич-
них станiв).
   4.2 Оцiнка мiцностi,  жорсткостi  та  трiщиностiйкостi  виробу
здiйснюється за результатами випробувань на пiдставi спiвставлен-
ня фактичних значень руйнiвного навантаження, прогину  та  ширини
розкриття трiщин пiд  контрольним  навантаженням  з  вiдповiдними
контрольними значеннями, встановленими у  проектнiй  документацiї
на вирiб.
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 3
   4.3 Контрольнi випробування навантажуванням проводять за  схе-
мами, передбаченими у проектнiй документацiї, перед початком  ма-
сового виготовлення виробiв, при внесеннi  в  них  конструктивних
змiн та при змiнi технологiї виготовлення, виду та якостi  засто-
совуваних матерiалiв, а також перiодично у  процесi  виготовлення
виробiв у вiдповiдностi з ДСТУ Б В.2.6-2-95 (в частинi  прийняття
виробiв).
   Проведення передбачених у цьому стандартi контрольних випробу-
вань виробiв не звiльняє пiдприємства-виготовлювача вiд  виконан-
ня у процесi виробництва операцiйного  та  приймального  контролю
виробiв за показниками, якi характеризують їх вiдповiднiсть  тех-
нiчним вимогам, встановленим у стандартах та  проектнiй  докумен-
тацiї на цi вироби.
   4.4 Перелiк даних  для  проведення  випробувань,  якi  повиннi
мiститись у проектнiй документацiї на вироби, наведений у  додат-
ку А.
   5 ПОРЯДОК ВIДБОРУ ВИРОБIВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ
   5.1  Вiдбiр  виробiв  для  випробувань  слiд    проводити    у
вiдповiдностi з вимогами стандартiв чи проектної документацiї  на
вироби конкретних видiв у кiлькостi, встановленiй цими документа-
ми, але не менше:
   - для випробувань, що проводяться перед початком масового  ви-
     готовлення виробiв та в подальшому при внесеннi в  них  кон-
     структивних  змiн  або  при  змiнi технологiї  виготовлення,
     - 1 шт.;
   - для перiодичних випробувань (якщо їх проведення  передбачено
     стандартами та технiчними умовами) - у вiдповiдностi з  таб-
     лицею 1.
Таблиця 1
-----------------------------------------------------------------
|      Кiлькiсть виробiв.        |     Число зразкiв виробiв,   |
|  що виготовляються протягом    |        що вiдбирають         |
|  перiоду мiж випробуваннями    |   для випробувань, не менше  |
|---------------------------------------------------------------|
|  До 250                        |              1               |
|---------------------------------------------------------------|
|  Вiд 251 до 1000               |              2               |
|---------------------------------------------------------------|
|  Вiд 1001 до 3000              |              3               |
|---------------------------------------------------------------|
|  Вiд 3001 i бiльше/более       |              4               |
|---------------------------------------------------------------|
|  Примiтка. Перiод мiж випробуваннями приймається згiдно з     |
|  стандартом або проектною документацiєю на вироби             |
-----------------------------------------------------------------
   5.2 Як зразки для випробувань  слiд  вiдбирати  вироби  однiєї
марки, прийнятої за погодженням з проектною органiзацiєю -  авто-
ром робочих креслень як представника  виробiв  даного  типу.  При
кiлькостi зразкiв бiльше 1 у вибiрку слiд включати вироби  однiєї
марки.
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 4
   6 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ ТА ДОПОМIЖНI ПРИСТРОЇ
   6.1 При проведеннi випробувань для навантажування  слiд  вико-
ристовувати обладнання, що забезпечує  можливiсть  спирання  кон-
струкцiй та прикладання до них навантаження за заданою схемою  та
такого, що дозволяє проводити навантажування з похибкою не бiльше
+ 5 % вiд величини контрольного навантаження.
   Рекомендується використовувати для навантажування  гiдравлiчнi
преси або стенди з гiдравлiчними домкратами та насосними станцiя-
ми, а також механiчнi важiльнi установки, у яких  навантажувальнi
зусилля одержують за рахунок маси штучних винтажiв,  що  укладенi
на платформу установок або безпосередньо на  випробувальний  еле-
мент, та пневматичнi установки, у  яких  навантажувальнi  зусилля
забезпечуються стиснутим повiтрям.
   6.2 При використаннi для навантажування штучних вантажiв  (ме-
талевих чушок, бетонних блокiв) цi вантажi повиннi бути  поперед-
ньо зваженi та замаркованi. Похибка зважування не повинна переви-
щувати + 0,1 кг. Допускається використовувати для навантажування
ємкостi з водою, ящики з пiском чи iншими сипкими матерiалами.
   6.3 Для вимiрювання зусиль  слiд  застосовувати  манометри  за
ГОСТ 2405 та динамометри за ГОСТ  13837.  Як  динамометри  допус-
кається застосовувати попередньо проградуйованi  за  деформацiями
розподiльнi траверси або металевi тяги, що  передають  навантажу-
вальне зусилля на випробувальний вирiб.
   6.4 Для вимiрювання прогинiв та перемiщень слiд  застосовувати
вимiрювальнi прилади та iнструменти з  цiною  подiлки  не  бiльше
0,1 мм. Рекомендується використовувати:
   - прогиномiри механiчнi та електричнi;
   - iндикатори годинникового типу за ГОСТ 577;
   - штангенциркулi за ГОСТ 166;
   - нiвелiри та теодолiти за ГОСТ 10528, ГОСТ 10529.
   6.5 Для вимiрювання ширини розкриття трiщин слiд  застосовува-
ти вимiрювальнi мiкроскопи чи лупи  з  цiною  подiлки  не  бiльше
0,05 мм. Допускається використовувати металевi щупи.
   7 ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ
   7.1 Випробування виробiв слiд проводити при плюсовiй  темпера-
турi повiтря при потрiбнiй мiцностi бетону (встановлюванiй згiдно
з ГОСТ 18105), що вiдповiдає його класу за мiцнiстю, прийнятому у
проектi.
   Вироби, що зберiгалися при мiнусовiй температурi, або  тi,  що
надiйшли на випробування безпосередньо пiсля термовологiсної  об-
робки, повиннi бути попередньо витриманi не менше однiєї  доби  у
примiщеннi при температурi не нижче за 15 град. С.
   7.2 Схема спирання та навантажування
   7.2.1 Схеми спирання та навантажування виробiв при випробуван-
нях повиннi вiдповiдати встановленим у стандартах або у проектнiй
документацiї на вироби.
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 5
   7.2.2 Схему спирання та навантажування  виробу  слiд  вибирати
при проектуваннi таким чином, щоб вона вiдповiдала умовам  роботи
у конструкцiях будинкiв або споруд на стадiї експлуатацiї та  щоб
при випробуваннях за цiєю схемою  досягались  контрольованi  гра-
ничнi стани.
   Якщо при випробуваннях за однiєю схемою спирання та навантажу-
вання неможливо проконтролювати всi розрахунковi  граничнi  стани
виробу, слiд передбачати рiзнi  схеми  випробувань  для  контролю
рiзних граничних станiв.
   При проведеннi випробувань  за  погодженням  з  проектною  ор-
ганiзацiєю-розробником проектної документацiї  на  вироби  допус-
кається:
  - приймати схему спирання та навантажування, яка  вiдрiзняється
    вiд  зазначеної  у  проектнiй  документацiї  (за  умови,   що
    спiввiдношення зусиль у розрахункових перерiзах будуть  таки-
    ми самими, як при розрахунку конструкцiй);
  - за наявностi у проектнiй документацiї двох  схем  випробувань
    для контролю рiзних  граничних  станiв  проводити  вiдповiднi
    випробування на одному виробi при виконаннi необхiдного поси-
    лення по мiсцю руйнування пiсля випробування за  першою  схе-
    мою руйнування.
   7.2.3 Випробування виробiв слiд передбачати, як правило, у то-
му положеннi, в якому вони будуть експлуатуватися в  конструкцiях
будинкiв чи споруд.
   При проведеннi випробувань  за  погодженням  з  проектною  ор-
ганiзацiєю-розробником проектної документацiї  на  вироби  допус-
кається випробовувати вироби пiд кутом 90 град. або 180 град.  до
їх робочого положення за умови,що в них не з'являються трiщини до
навантажування. При цьому слiд вiдповiдно змiнити напрямок наван-
таження, що прикладається, та врахувати  вплив  навантаження  вiд
власної маси виробу та маси завантажувальних пристроїв.
   7.2.4 Балки, ферми, плити, зазначенi на схемах випробувань  та
в поясненнях до них, як однопрольотнi  вiльно  обпертi,  що  пра-
цюють в одному напрямку, слiд опирати при  випробуваннях  на  двi
шарнiрнi лiнiйнi опори, розташованi на кiнцях виробу, одна з яких
повинна бути нерухомою, а iнша - рухомою, що допускає  перемiщен-
ня виробу вздовж прольоту.
   Вироби, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них  заз-
наченi як консолi або iз защемленням по кiнцях, слiд випробовува-
ти iз забезпеченням вiдповiдного защемлення кiнцевих дiлянок  ви-
робу.
   Плити, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них  заза-
наченi як вiльно опертi, що працюють у  двох  напрямках  та  спи-
раються по чотирьох кутах, слiд опирати на чотири шарнiрнi опори,
розташованi у кутах виробу. При цьому у двох протилежних по  дiа-
гоналi кутах виробу встановлюються шарнiрнi шаровi опори, що  до-
пускають поворот у двох взаємно перпендикулярних напрямках:  одна
рухома опора, друга нерухома, а  у  двох  останнiх  кутах  виробу
встановлюються шарнiрнi лiнiйнi рухомi опори, що допускають пово-
рот в одному з взаємно перпендикулярних напрямкiв.
   Плити, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них зазна-
чаються як вiльно опертi, що працюють у двох  напрямках  та  спи-
раються по чорирьох сторонах, слiд  опирати  на  шарнiрнi  опори,
розташованi по контуру виробу. При цьому по контуру виробу  вста-
новлюються шарнiрнi  рухомi  шаровi  опори,  а  посерединi  трьох
сторiн виробу - шарнiрнi рухомi лiнiйнi опори, двi з яких, розта-
шованi на протилежних сторонах, допускають поворот в одному  нап-
рямку, а третя, розташована на сторонi, що примикає, допускає по-
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 6
ворот у протилежному напрямку.
   Плити, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них зазна-
ченi як такi, що спираються по трьох сторонах,  слiд  опирати  на
шарнiрнi шаровi та лiнiйнi опори, розташованi по  трьох  сторонах
виробу так само,як для плит, опертих по чотирьох сторонах.
   Ребристi плити, якi на схемах випробувань та в  поясненнях  до
них заначенi як опертi по чотирьох кутах, що працюють  у  поздов-
жньому напрямку, слiд опирати таким чином, щоб  забезпечити  мож-
ливiсть повороту плити на опорах та перемiщення плити  у  поздов-
жньому напрямку, а також запобiгання перемiщенню  ребер  плити  у
поперечному напрямку.
   7.2.5 У випадках, коли вiльному перемiщенню виробiв, що пiдля-
гають випробуванню, вздовж прольоту перешкоджають завантажувальнi
пристрої, опори повиннi бути рухомими.
   7.2.6 При проведеннi випробувань виробiв у горизонтальному по-
ложеннi силами, що спрямованi горизонтально, вирiб  повинен  бути
укладений на часто розташованi шаровi  рухомi  опори,  що  виклю-
чають його вигин у вертикальнiй площинi вiд власної маси.
   7.2.7 Як шарнiрнi рухомi шаровi та лiнiйнi опори слiд застосо-
вувати сталевi шари та котки, що вiльно укладаються мiж  сталеви-
ми плитами. Нерухомi опори можуть бути одержанi шляхом запобiган-
ня вiльному перемiщенню таких самих шарiв чи коткiв, а також  ви-
користанням нерухомо закрiплених сталевих профiлiв.
   7.2.8 Розташування та розмiри опор виробiв, що пiдлягають вип-
робуванню, повиннi при випробуваннях  вiдповiдати  зазначеним  на
схемах випробувань та в поясненнях до них або визначатися  в  за-
лежностi вiд даних, прийнятих при розрахунку виробiв.
   7.2.9 Спирання виробу, що пiдлягає випробуванню,  на  шарнiрнi
опори повинно здiйснюватись через сталевi плити, симетрично  роз-
ташованi вiдносно осi опори.
   Площу сталевих  опорних  плит  приймають  такою,  що  дорiвнює
мiнiмальнiй  площi    спирання,    передбаченiй    у    проектнiй
документацiї. При цьому розмiр плит  у  напрямку  прольоту  прий-
мають таким, що дорiвнює мiнiмальнiй довжинi спирання, а  товщину
плит - не менше 1/6 цього розмiру.
   На опорнi плити перед установленням на них виробу, що пiдлягає
випробуванню, повинен бути укладений вирiвнювальний шар цементно-
го розчину, мiцнiсть якого повинна бути достатньою для  прийняття
навантаження на опорах.
   8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ
   8.1 При контрольних випробуваннях вироби слiд доводити до  ви-
черпання несучої спроможностi  (до  зруйнування),  що  характери-
зується такими ознаками:
   а) при випробуваннях у гiдравлiчних та пневматичних установках:
   безперервне наростання прогинiв, розвиток та розкриття  трiщин
у бетонi при практично незмiнному досягнутому  максимальному  на-
вантаженнi або рiзке зниження навантаження пiсля досягнення  його
максимального значення, при якому виникає розрив арматури,  прос-
лизання її в бетонi чи роздроблення бетону стиснутої зони;
   б) при випробуваннях навантаженням штучними вантажами:
   рiзке наростання прогинiв, розвиток та  розкриття  трiщин  при
останньому етапi навантаження, розрив арматури, прослизання арма-
тури у бетонi або роздроблення бетону.
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 7
   8.2 У процесi випробувань слiд реєструвати:
   - значення навантаження та вiдповiдний прогин, при якому з'яв-
     ляються поперечнi та похилi трiщини у бетонi;
   - величину прогину та ширину розкриття трiщин  при  досягненнi
     контрольних значень навантажень;
   - значення навантаження та вiповiдний прогин  при  зруйнуваннi
     та характер зруйнування виробу.
   8.3  Значения  навантажень  у  процесi  випробувань    повиннi
реєструватися або за показаннями приладiв та пристосувань,  вста-
новлених на випробувальному обладнаннi (див. 6.3), або  за  масою
штучних вантажiв, що використовуються для навантаження.
   8.4 Навантажування виробiв, що пiдлягають випробуванню, повин-
но вiдповiдати схемам  випробувань,  наведеним  у  стандартах  чи
проектнiй документацiї на цi вироби. За погодженням  з  проектною
органiзацiєю-розробником робочих  креслень  виробiв  допускається
зазначене на схемах випробувань рiвномiрно  розподiлене  наванта-
ження замiняти еквiвалентними навантаженнями, створеними  рiвними
зосередженими силами.
   Зосередженi сили утворються за допомогою  системи  важелiв  та
розподiльних балок, якi передають на вирiб, що пiдлягає  випробу-
ванню, навантаження вiд домкратiв чи платформ з вантажами.
   8.5 При навантажуваннi виробiв штучними вантажами треба дотри-
муватись таких правил:
   - для балочних виробiв довжина вантажiв у напрямку прольоту не
     повинна перевищувати 1/6 прольоту;
   - навантажування слiд виконувати у напрямку вiд опор до  сере-
     дини, симетрично вiдносно середини прольоту;
   - помiж штучними вантажами по всiй висотi рядiв  повиннi  бути
     зазори не менше 50 мм.
   8.6 При навантажуваннi сипкими матерiалами, що  засипаються  у
ящики без дна, розташованi на згинальних виробах,  що  пiдлягають
випробуванню, вздовж прольоту слiд встановлювати  не  менше  двох
ящикiв, а на виробах, що працюють у двох напрямках,  -  не  менше
чотирьох ящикiв. Помiж ящиками по всiй висотi повиннi бути  зазо-
ри не менше 0,1 прольоту виробу, що пiдлягає випробуванню, але не
менше 250 мм.
   8.7 Послiдовнiсть навантажування виробiв, що пiдлягають випро-
буванню, повинна бути зазначена у проектнiй документацiї,  а  при
вiдсутностi такої вказiвки  випробування  необхiдно  проводити  з
урахуванням таких вимог:
   а) визначити розрахунком чи  прямим  зважуванням  навантаження
вiд власної маси виробу;
   б) навантаження слiд прикладати поетапно  ступенями(частками),
кожна з яких не повинна перевищувати 10 %  контрольного  наванта-
ження при перевiрцi мiцностi та трiщиностiйкостi  та  20  %  кон-
трольного навантаження при перевiрцi жорсткостi;
   в) при випробуваннi виробiв, у  яких  згiдно  з  вказiвками  у
проектнiй документацiї не допускаються трiщини у стадiї  експлуа-
тацiї, пiсля прикладання  навантаження,  що  складає  90  %  кон-
трольного за мiцнiстю або  за  трiщиностiйкiстю,  кожна  наступна
частка навантаження повинна складати не бiльше 5 % цього наванта-
ження;
   г) при кожному етапi навантажування навантаження в  усiх  точ-
ках його прикладання повинне зростати пропорцiйно  величинам  на-
вантажень, що прикладаються у вiдповiдностi  зi  схемою  випробу-
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 8
вань на вiдповiдних дiлянках виробу, що пiдлягає випробуванню;
   д) при  випробуваннi  конструкцiй  вертикальними  та  горизон-
тальними силами у заданому спiввiдношеннi на початку  випробуван-
ня необхiдно прикласти горизонтальну силу,  що  складає  потрiбне
спiввiдношення з навантаженням вiд власної маси конструкцiї.
   8.8 Пiсля прикладання кожної  частки  навантаження  вирiб,  що
пiдлягає випробуванню, слiд витримувати пiд навантаженням не мен-
ше 10 хвилин.
   Пiсля прикладання контрольного навантаження при контролi  жор-
сткостi слiд витримувати вирiб пiд цим навантаженням  неменше  ЗО
хвилин. Вироби, в яких не допускаються трiщини у стадiї  експлуа-
тацiї, пiсля прикладання контрольного навантаження  по  утворенню
трiщин повиннi витримуватись пiд цим  навантаженням  протягом  ЗО
хв., пiсля чого слiд продовжувати поетапне навантажування.
   8.9 Пiд час витримування пiд навантаженням слiд виконувати ре-
тельний огляд поверхнi виробу, фiксувати  у  журналi  випробувань
величину навантаження, трiщини, що з'явились, результати  вимiрю-
вань прогину, осiдання опор, ширини розкриття трiщин та  змiщення
арматури вiдносно бетону на торцях виробу. Контрольованi показни-
ки слiд фiксувати на початку та наприкiнцi кожного витримування.
   Безпосереднє вимiрювання прогинiв та ширини  розкриття  трiщин
дозволяється виконувати  до  досягнення  рiвня  навантаження,  що
складає 80 % контрольного руйнiвного навантаження.  При  наванта-
женнях, що перевищують цей  рiвень,  спостереження  за  приладами
слiд здiйснювати на безпечнiй вiдстанi вiд  виробу,  що  пiдгягає
випробуванню,  з  використанням  оптичних  приладiв    (бiноклiв,
нiвелiрiв, теодолiтiв).
   8.10 У згинальних виробах ширину розкриття трiщин,  нормальних
до поздовжньої осi виробу, слiд вимiрювати на рiвнi нижнього  ря-
ду арматури, а ширину розкриття трiщин,  похилих  до  поздовжньої
осi виробу, - на рiвнi нижнього ряду поздовжньої  арматури  та  в
мiсцях перетину похилими трiщинами хомутiв,  а  також  вiдiгнутих
стержнiв.
   У позацентрово стиснутих виробах ширину розкриття трiщин  слiд
визначати на рiвнi найбiльш навантаженого ряду розтягнутої  арма-
тури.
   Для полiпшення фiксацiї моменту появи трiщин у бетонi поверхнi
виробу перед випробуванням повиннi бути покритi  рiдким  розчином
крейди або вапна.
   8.11 При перевiрцi жорсткостi  згинальних  виробiв,  якi  спи-
раються по кiнцях, слiд вимiрювати прогини у серединi прольоту та
осiдання опор, а виробiв,  що  працюють  як  консоль,  -  прогини
вiльного кiнця консолi, а також осiдання та поворот опори.
   Дiйсний прогин виробу, що спирається по кiнцях, слiд  визнача-
ти як рiзницю мiж значенням прогину, вимiряного  у  прольотi,  та
напiвсумою значень осiдання опор, а для виробу, що працює як кон-
соль, - з урахуванням осiдання та повороту опор.
   У плоских плитах,  опертих  по  двох  сторонах,  прогини  слiд
вимiрювати по серединi ширини виробу та по протилежних краях  ви-
робу у серединi його прольоту, приймаючи за значення прогину  се-
реднє арифметичне цих вимiрiв.
   У ребристих плитах повиннi вимiрюватись значення прогинiв кож-
ного поздовжнього ребра та поперечних ребер у серединi  прольоту,
при цьому за значення прогину конструкцiї приймають середнє ариф-
метичне прогинiв поздовжнiх ребер,  а  прогини  поперечних  ребер
вимiрюють вiдносно поздовжнiх ребер.
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 9
   У плитах, опертих по контуру або по  чотирьох  кутах,  прогини
вимiрюються у центрi плити.
   У плитах, опертих по трьох сторонах, вимiрюють прогини середи-
ни вiльного краю.
   8.12 Змiщення кiнцiв арматурних стержнiв  вiдносно  бетону  на
торцях виробу при  контрольному  навантаженнi  за  мiцнiстю  слiд
вимiрювати при випробуваннi попередньо напружених виробiв  з  са-
моанкеруючою арматурою без додаткових анкерiв на  торцях  виробу.
Змiщення кiнцiв арматури слiд вимiрювати не менше  нiж  на  10  %
стержнiв, але не менше  нiж  на  двох  стержнях  кожного  виробу.
Вимiрювання виконують  iндикатором  перемiщень,  прикрiпленим  на
торцi виробу, що пiдлягає випробуванню, який упирається в армату-
ру, або який закрiплений на стержнi та упирається в торець виробу.
   8.13 Пiд час проведення  випробування  необхiдно  вживати  за-
ходiв щодо забезпечення безпеки робiт.
   Випробування  повиннi  проводитись  на  спецiально  вiдведенiй
дiлянцi, куди забороняється доступ стороннiм особам.
   Випробування рекомендується проводити на установках, що забез-
печують  дистанцiйне  завантажування  конструкцiй  та  проведення
необхiдних вимiрювань.
   При випробуваннi повиннi вживатись заходи щодо запобiгання об-
рушенню конструкцiї, що пiдлягає  випробуванню,  завантажувальних
пристроїв та матерiалiв, якi  завантажуються  (штучних  вантажiв,
сипких матерiалiв тощо).
   Для цього слiд:
   - встановити страхувальнi опори поблизу несучих опор та в  се-
     рединi прольоту конструкцiї чи пiд вiльним кiнцем консолi;
   - пiдтримувати у процесi навантажування мiнiмально можливу  за
     умовами випробування вiдстань мiж  конструкцiєю  та  страху-
     вальними опорами для запобiгання удару вiд зруйнування  кон-
     струкцiї;
   - розкрiпляти  тягами  до  основи,  з'єднувати  мiж  собою  чи
     пiдвiшувати до  установки  елементи  завантажувальних  прис-
     троїв, при цьому всi запобiжнi пристосування не повиннi  пе-
     решкоджати вiльному прогину конструкцiї до  моменту  зруйну-
     вання.
   8.14 При випробуваннi ферм, балок та iнших  конструкцiй  вели-
ких прольотiв  повиннi  вживатися  заходи  щодо  забезпечення  їх
стiйкостi. Пристрої, що застосовуються для цих цiлей, не  повиннi
перешкоджати їх перемiщенню у площинi дiї сил.
   9 ПРАВИЛА ОЦIНКИ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИПРОБУВАНЬ
   9.1 Правила оцiнки мiцностi
   9.1.1 Мiцнiсть виробу, що пiдлягає випробуванню,  оцiнюють  за
значеннями максимального (руйнiвного) навантаження,  зареєстрова-
ного до моменту прояву ознак, що свiдчать про вичерпнiсть несучої
спроможностi (8.1 а,б).
   9.1.2 Оцiнка мiцностi проводиться  на  пiдставi  спiвставлення
фактичного руйнiвного навантаження з контрольним руйнiвним наван-
таженням, яке встановлено у стандартi чи  проектнiй  документацiї
на вироби.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 10
   9.1.3 Контрольнi значення руйнiвного навантаження можуть  виз-
начатися у вiдповiдностi з положеннями, викладеними у  додатку  Б
до цього стандарту. При цьому розглядають два основних  характер-
них випадки зруйнування:
   а) 1-й випадок - зруйнування вiд досягнення у робочiй арматурi
нормального чи похилого перерiзу напружень, що вiдповiдають  гра-
ницi текучостi (умовнiй границi текучостi) сталi, ранiше роздроб-
лення стиснутого бетону;
   б) 2-й випадок - зруйнування вiд роздроблення бетону стиснутої
зони над нормальною або похилою трiщиною у виробi  до  досягнення
границi текучостi (умовної границi  текучостi)  сталi  в  розтяг-
нутiй арматурi, що вiдповiдає крихкому характеру зруйнування.
   При призначеннi контрольних  значень  руйнiвного  навантаження
повинна враховуватись можливiсть зруйнування виробу, що  пiдлягає
випробуванню, як за першим, так i за  другим  випадком,  тобто  в
проектнiй документацiї повиннi зазначатись значення  контрольного
руйнiвного навантаження, прийнятi для першого та для другого  ви-
падку зруйнування.
   При оцiнцi мiцностi виробiв  за  результатами  випробувань  як
контрольне повинно враховуватись те значення руйнiвного  наванта-
ження з числа вказаних у стандартi або у проектнiй  документацiї,
яке вiдповiдає фактичному характеру руйнування випробуваного  ви-
робу.
   Як критерiї для вiднесення фактичного характеру зруйнування до
одного з випадкiв зруйнування слiд приймати:
   - при оцiнцi мiцностi виробу за нормальними перерiзами -  зна-
     чення прогину при фактичному руйнiвному навантаженнi;
   - при оцiнцi мiцностi за похилими перерiзами - ширину роз-
     криття трiщин при фактичному руйнiвному навантаженнi.
   Зазначенi значення прогину та ширини розкриття трiщин  повиннi
спiвставлятися з вiдповiдними граничними значеннями, якi  повиннi
визначатися розрахунком за такими правилами.
   Граничне значення прогину приймають рiвним контрольному проги-
ну, що визначається для оцiнки жорсткостi конструкцiї, помножено-
му на спiввiдношення контрольного руйнiвного навантаження та кон-
трольного  навантаження  при  оцiнцi  жорсткостi,  а  також    на
коефiцiєнти, якi приймають рiвними:
   для 1-го випадку зруйнування
   - при арматурi класу А-III та нижче - 2,5;
   - при арматурi класiв А-IV, А-IIIв та вище - 2;
   для 2-го випадку зруйнування
   - 1,15.
   Граничне значення ширини  розкриття  трiщин  приймають  рiвним
контрольнiй ширинi розкриття трiщин, що визначається  при  оцiнцi
трiщиностiйкостi, помноженiй на спiввiдношення контрольного  руй-
нiвного навантаження  та  контрольного  навантаження  при  оцiнцi
трiщиностiйкостi, а також на коефiцiєнти, що приймаються при виз-
наченнi граничних значень прогинiв, зазначенi вище.
   Якщо вимiрянi при випробуваннi на мiцнiсть  значення  прогинiв
або ширини розкриття трiщин при  фактичному  руйнiвному  наванта-
женнi рiвнi або перевищують граничнi  значення,  що  вiдповiдають
1-му випадку зруйнування, то фактичне значення руйнiвного  наван-
таження повинно спiвставлятись з контрольним  значенням,  прийня-
тим  для  цього  випадку  зруйнування  (тобто    з    урахуванням
коефiцiєнта безпеки для цього випадку за додатком Б).
   Якщо вимiрянi значення прогинiв або  ширини  розкриття  трiщин
при фактичному руйнiвному навантаженнi дорiвнюють або меншi  гра-
ничних значень, що вiдповiдають 2-му випадку зруйнування, фактич-
не значення руйнiвного навантаження спiвставляють  з  контрольним
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 11
значенням, прийнятим для цього випадку зруйнування (тобто з  ура-
хуванням коефiцiєнта безпеки для цього випадку за додатком Б).
   При промiжних значеннях прогинiв та  ширини  розкриття  трiщин
контрольнi значення руйнiвних навантажень, зазначенi в  проектнiй
документацiї,  допускається  перераховувати,  приймаючи  значення
коефiцiєнта безпеки за лiнiйною iнтерполяцiєю, але не менше 1,4.
   Вироби визнають такими, що задовольняють встановленi вимоги за
мiцнiстю, якщо виконуються такi умови:
   - при випробуваннi одного виробу руйнiвне навантаження  повин-
     но складати не менше 100 % контрольного, визначеного  згiдно
     з додатком Б;
   - при випробуваннi двох виробiв мiнiмальне  руйнiвне  наванта-
     ження повинно складати не менше 95  %,  а  при  випробуваннi
     трьох та бiльше виробiв - не менше 90 % контрольного, визна-
     ченого згiдно з додатком Б.
   9.1.4 Визначення  контрольних  навантажень  для  бiльш  точної
оцiнки мiцностi рекомендується проводити  згiдно  з  положеннями,
викладеними у додатку В до цього стандарту.
   9.1.5 При фактичних характеристиках бетону та арматури, що пе-
ревищують проектнi, слiд проводити додаткову перевiрку  з  ураху-
ванням фактичних характеристик бетону та арматури згiдно з додат-
ком Б.
   9.1.6 Попередньо напруженi вироби з  самоанкеруючою  арматурою
без додаткових анкерiв визнають такими, що задовольняють встанов-
ленi вимоги з мiцностi, якщо виконується  така  додаткова  умова:
   при випробуваннi одного виробу пiд навантаженням, що  дорiвнює
контрольному навантаженню, змiщення кiнцiв арматури вiдносно  бе-
тону на торцях складає не бiльше 0,1 мм, а у випадку  випробуван-
ня  двох  та  бiльшої  кiлькостi  виробiв  максимальне  зазначене
змiщення складає не бiльше 0,2  мм.  При  невиконаннi  зазначеної
умови вирiб визнається таким, що не витримав випробування.
   9.2 Правила оцiнки жорсткостi
   9.2.1 Жорсткiсть слiд оцiнювати, порiвнюючи  фактичний  прогин
виробу пiд контрольним навантаженням з контрольним значенням про-
гину. Контрольне навантаження та контрольнi прогини  визначаються
у вiдповiдностi з додатком Б.
   9.2.2 Фактичний прогин слiд визначати пiсля витримування виро-
бу пiд контрольним навантаженням по перевiрцi жорсткостi згiдно з
8.8.
   9.2.3 Фактичне значення навантаження  визнається  рiвним  кон-
трольному значенню, коли сумарне навантаження на вирiб, яке вклю-
чає додатково прикладене навантаження, а також  навантаження  вiд
власної маси та вiд маси завантажувальних пристроїв, досягає кон-
трольного значення.
   При випробуваннi виробiв, встановлених пiд кутом 90 град.  або
180 град. до їх робочого положення, необхiдно  враховувати  вплив
навантаження вiд власної маси  виробу  та  маси  завантажувальних
пристроїв на значення додатково прикладеного  навантаження  i  на
значення контрольного прогину. В цьому випадку значення  додатко-
во прикладеного навантаження та контрольне значення прогину необ-
хiдно узгоджувати з проектною органiзацiєю.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 12
   9.2.4 Вироби визнають такими, що витримали  випробування,  при
виконаннi таких умов:
   - при випробуваннi одного виробу фактичний прогин не перевищує
     контрольний бiльше нiж на 10 %;
   - при випробуваннi двох виробiв максимальний фактичний  прогин
     не перевищує контрольний бiльше нiж на 15 %;
   - при випробуваннi трьох та бiльшої кiлькостi виробiв - бiльше
     нiж на 20 %.
   Якщо  зазначенi  умови  не  виконуються,  вироби,   якi    пе-
ревiряються, визнають такими, що не витримали випробування.
   9.3 Правила оцiнки трiщиностiйкостi
   9.3.1 Трiщиностiйкiсть виробiв,  що  пiдлягають  випробуванню,
слiд оцiнювати  по  навантаженню,  при  якому  утворюються  першi
трiщини у бетонi, та по ширинi розкриття трiщин. Фактичне  наван-
таження утворення трiщин слiд  спiвставляти  зi  значеннями  кон-
трольного навантаження по утворенню трiщин, а  вимiрянi  значення
ширини розкриття трiщин - з  контрольними  величинами  розкриття.
Контрольне навантаження по утворенню та розкриттю трiщин,  а  та-
кож  контрольнi  значення  ширини  розкриття  трiщин  приймаються
згiдно з додатком Б.
   9.3.2 При проведеннi випробувань та  оцiнцi  ширини  розкриття
трiщин повинна враховуватися схема випробувань аналогiчно 9.2.3.
   9.3.3 Вироби, до трiщиностiйкостi яких  пред'являються  вимоги
1-ї категорiї, визнають такими, що витримали  випробування,  якщо
виконуються такi умови:
   - у випадку випробувань одного виробу навантаження  при  появi
     першої трiщини повинно бути не менше 95 % контрольного;
   - у випадку випробувань двох виробiв мiнiмальне з  навантажень
     при появi першої трiщини складає не менше 90 % контрольного,
     а у випадку випробувань трьох та бiльше виробiв -  не  менше
     85 % контрольного.
   9.3.4 Вироби та (або) їх  частини,  до  трiщиностiйкостi  яких
пред'являються вимоги 2 та 3-ї  категорiй,  визнають  придатними,
якщо при дiї навантаження,  що  прикладається,  виконуються  такi
умови:
   у випадку випробувань одного, двох, трьох  та  бiльше  виробiв
максимальна ширина розкриття трiщин не повинна перевищувати  кон-
трольну, помножену вiдповiдно на коефiцiєнти  1,05;  1,10;  1,15,
та, крiм того, не повинна перевищувати нормованого значення  гра-
ничне допустимої ширини нетривалого розкриття трiщин. При невико-
наннi зазначених умов вироби визнають  такими,  що  не  витримали
випробування.
   9.4 Правила комплексної оцiнки виробiв за результатами  випро-
бувань
   9.4.1 Вироби, що перевiряються, визнають придатними за  показ-
никами мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi,  якщо  вiдiбранi
для випробувань зразки витримали всi передбаченi у проектнiй  до-
кументацiї випробування за цими показниками.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 13
   10  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИПРОБУВАНЬ
   10.1 Результати випробувань, проведених у вiдповiдностi з  цим
стандартом,  повиннi  заноситись  у  спецiальний    журнал,    що
зберiгається  в  лабораторiї  пiдприємства-виготовлювача  або   у
вiддiлi технiчного контролю, та оформлятися актами.
   10.2 Журнал випробувань повинен мiстити такi вiдомостi по вип-
робуваннях кожного виробу:
   - дату проведення випробувань;
   - найменування та марку виробу, що пiдлягає випробуванню;
   - дату виготовлення виробу, номер партiї;
   - умови зберiгання виробу до випробування;
   - клас або марку бетону за мiцнiстю на стиск;
   - фактичнi мiцнiснi характеристики бетону на  день  проведення
     випробувань;
   - вид армування, класи арматурної сталi для робочої арматури;
   - фактичнi мiцнiснi характеристики арматури за  даними  завод-
     ських сертифiкатiв або випробувань арматурних зразкiв;
   - категорiю трiщиностiйкостi, зазначену у  проектнiй  докумен-
     тацiї;
   - прийняту схему випробувань;
   - масу виробу (розрахункову або вимiряну);
   - масу завантажувальних пристроїв;
   - контрольнi значення навантажень, зазначенi у проектнiй доку-
     ментацiї:
     - за мiцнiстю (при першому та другому випадку зруйнування);
     - за жорсткiстю;
     - за утворенням трiщин;
     - за шириною розкриття трiщин;
   - контрольнi значення прогинiв та ширини розкриття трiщин;
   - контрольнi значення навантажень, отриманi з урахуванням фак-
     тичних характеристик бетону та арматури  при  їх  вiдхиленнi
     вiд проектних значень;
   - результати випробувань:
     - руйнiвне навантаження та характер зруйнування виробу;
     - навантаження утворення трiщин та характер утворених трiщин;
     - прогин при вiдповiдному контрольному навантаженнi;
     - ширину розкриття трiщин при вiдповiдному контрольному  на-
       вантаженнi;
     - змiщення кiнцiв арматури у бетонi.
   Значення характеристик, що реєструються у процесi випробувань,
повиннi зазначатися у журналi випробувань.
   10.3 При випробуваннях двох та бiльше зразкiв  виробiв  однiєї
марки загальнi вiдомостi зазначаються у журналi один раз, а  зна-
чення характеристик, що  реєструються,  повиннi  проводитись  для
кожного зразка окремо. При випробуваннях рiзних  зразкiв  виробiв
однiєї марки за рiзними групами показникiв  значення  характерис-
тик, що реєструються, повиннi наводитись для кожного випробування.
   10.4 Значення характеристик, що реєструються, за  результатами
кожного випробування повиннi бути завiренi особою, вiдповiдальною
за проведення випробування.
   10.5  Результати  оцiнки  мiцностi,  жорсткостi  та  трiщинос-
тiйкостi виробiв на пiдставi проведених випробувань повиннi  бути
оформленi актом, в якому зазначаються максимальнi вiдхилення  за-
реєстрованих показникiв вiд вiдповiдних  контрольних  значень  та
висновки про вiдповiднiсть  виробiв,  що  виготовляються,  зразки
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 14
яких пiдданi випробуванням, стандарту або проектнiй  документацiї
за характеристиками мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi. Акт
повинен  бути  пiдписаний  керiвником  чи   головним    iнженером
пiдприємства, керiвником служби технiчного контролю,  начальником
лабораторiї, що проводила  випробування,  а  також  представником
проектної    органiзацiї-розробника    виробу    або    проектної
органiзацiї, яка застосовує цi вироби  у  проектах  будинкiв  або
споруд.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 15
                            Додаток А
                         (обов'язковий)
          ПЕРЕЛIК ВIДОМОСТЕЙ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
            ВИПРОБУВАНЬ ВИРОБIВ  НАВАНТАЖУВАННЯМ, ЯКI
           ПОВИННI МIСТИТИСЬ У ПРОЕКТНIЙ ДОКУМЕНТАЦIЇ
   1. Схема спирання та завантажування виробу, що пiдлягає випро-
буванню.
   2. Вказiвки про характер  роботи  виробу  у  конструкцiях  бу-
динкiв або споруд, що врахований у  розрахунку  несучої  спромож-
ностi. Мiнiмальна довжина спирания  або  защемлення,  прийнята  у
розрахунку.
   3. Значення контрольного навантаження при  перевiрцi  мiцностi
конструкцiї; при цьому слiд зазначати очiкуваний характер  руйну-
вання конструкцiї при випробуваннi.
   4. Значення контрольного навантаження при перевiрцi жорсткостi
конструкцiй, контрольне значення прогину.
   5. Значення контрольного навантаження по утворенню трiщин.
   6. Значення контрольного  навантаження  при  перевiрцi  ширини
розкриття трiщин, а також значення контрольної  ширини  розкриття
трiщин. Вказiвки про дiлянки виробiв, що пiдлягають випробуванню,
на яких слiд вимiрювати ширину розкриття трiщин.
   7. У випадку, якщо передбачається випробування виробу у проек-
тному положеннi навантаженням, що дiє зверху  униз,  у  проектнiй
документацiї повинно бути вказано значення навантаження, що прик-
ладається додатково,  i  дорiвнює  контрольному  навантаженню  за
вiдрахуванням навантаження вiд власної маси конструкцiї.
   8. Перiодичнiсть випробувань i число  виробiв,  що  пiдлягають
випробуванням.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 16
                            Додаток Б
                         (обов'язковий)
       ВКАЗIВКИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ,
               ПРОГИНIВ ТА ШИРИНИ РОЗКРИТТЯ ТРIЩИН
   1 Значення контрольного навантаження  при  перевiрцi  мiцностi
виробу слiд визначати множенням на коефiцiєнт безпеки С  значення
навантаження, що вiдповiдає несучiй спроможностi  виробу,  визна-
ченiй розрахунком з урахуванням розрахункових  опорiв  матерiалiв
та прийнятої схеми навантажування.
   Значення коефiцiєнтiв безпеки С для згинальних та  позацентро-
во стиснутих виробiв визначають для 1-го випадку (зруйнування  по
нормальному або похилому перерiзу  внаслiдок  досягнення  границi
текучостi або умовної границi текучостi  поздовжньої  розтягнутої
арматури) за таблицею Б.1.
Таблиця Б.1
  -------------------------------------------------------------
  |              Клас арматури                 | Коефiцiєнт С |
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-I, А-II                                   |     1,25     |
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-III, Ат-III, А-IIIв                       |              |
  |з контролем подовжень та напружень, Вр-1    |     1,30     |
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-IV, Ат-IV, А-V, Ат-V, А-IIIв              |              |
  |з контролем тiльки подовжень                |     1,35     |
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-VI, Ат-VI, Ат-VII, В-II, Вр-II, К-7, К-19 |     1,40     |
  -------------------------------------------------------------
   Для 2-го випадку (зруйнування по нормальному або похилому  пе-
рерiзу внаслiдок роздроблення бетону над трiщинами або мiж трiщи-
нами ранiше досягнення границi текучостi або умовної границi  те-
кучостi поздовжньої та поперечної арматури, а також через  розрив
або зруйнування анкерування поздовжньої або поперечної  арматури)
значення коефiцiєнта безпеки С визначають за таблицею Б.2.
Таблиця Б.2
         ------------------------------------------------
         |          Вид бетону          |  Коефiцiєнт С |
         |----------------------------------------------|
         |       Важкий, легкий,        |               |
         | дрiбнозернистий, силiкатний  |      1,60     |
         |----------------------------------------------|
         |         Нiздрюватий          |      1,90     |
         ------------------------------------------------
   2 Для виробiв зi змiшаним армуванням коефiцiєнт безпеки С  до-
пускається визначати за такою формулою:
                 С  A   + C  A   + C  A   + ...
                  1  s1    2  s2    3  s3
             C = --------------------------------,         (Б.1)
                      A   +  A   +  A   + ...
                       s1     s2     s3
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 17
де С (i = 1, 2, 3...) - коефiцiєнт безпеки С, що визначається  за
    i
таблицею Б.1 для арматури i-го класу;
А  (i = 1, 2, 3 ...) - площа поперечного  перерiзу  арматури i-го
 i
класу.
   3 Значення контрольного навантаження при перевiрцi  жорсткостi
слiд визначати як найбiльш невигiдне сполучення  нормативних  на-
вантажень (коефiцiєнт безпеки С  =  1).  Контрольне  навантаження
приймають короткочасно дiючим.
   4 Контрольний прогин слiд обчислювати за  прийнятою  методикою
розрахунку при навантаженнi, що  дорiвнює  контрольному  при  пе-
ревiрцi жорсткостi.
   5 Контрольний прогин попередньо напружених виробiв слiд визна-
чати за формулою:
                         f  = f  + f ,                 (Б.2)
                          k    1    2
де f  - повний прогин виробу вiд  дiї  контрольного  навантаження
    1
(що прикладається додатково та, за необхiдностi, навантаження вiд
власної маси) та вiд зусилля попереднього обтиснення;
   f  - вигин (приймається зi знаком "плюс")  або  прогин  (прий-
    2
мається зi знаком "мiнус") вiд власної маси та вiд зусилля  попе-
реднього обтиснення; при цьому, якщо у верхнiй зонi виробу  утво-
рюються початковi трiщини, значення f  визначається як  для  еле-
                                     2
ментiв з трiщинами у верхнiй зонi.
   6 Контрольне навантаження по утворенню трiщин  слiд  визначати
множенням на коефiцiєнт безпеки С значення навантаження, при яко-
му згiдно з розрахунком утворюється перша трiщина. При цьому  для
виробiв, до яких пред'являються вимоги  1-ї  категорiї  трiщинос-
тiйкостi, коефiцiєнт безпеки С приймається таким, що дорiвнює 1,4
для виробiв з нiздрюватого бетону та  1,3  для  виробiв  з  iнших
видiв бетонiв.
   7 Контрольне навантаження за  шириною  розкриття  трiщин  слiд
визначати як найбiльш невигiдне сполучення  нормативних  наванта-
жень, при цьому всi навантаження приймають короткочасно дiючими.
   Контрольну ширину розкриття трiщин  слiд  визначати  множенням
ширини розкриття  трiщин,  одержаної  розрахунком  при  дiї  кон-
трольного навантаження, на коефiцiєнт безпеки С = 0,7.
   У згинальних виробах з  прийнятими  у  проектнiй  документацiї
товщинами захисного шару бетону до поздовжньої робочої  арматури,
якi перевищують значення а , що дорiвнює 25 мм, контрольну  шири-
                          н
ну розкриття трiщин, нормальних до поздовжньої  осi  конструкцiй,
допускається збiльшувати шляхом дiлення на коефiцiєнт q, що  виз-
начається за таблицею  Б.З,  значення  ширини  розкриття  трiщин,
одержаного, як зазначено у попередньому абзацi даного пункту.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 18
Таблиця Б.3
      -----------------------------------------------------
      |а /а      |     0,8     |     0,6   |      0,5     |
      | н  п     |             |           |    i менше   |
      |---------------------------------------------------|
      |  q       |     0,95    |     0,85  |       0,75   |
      -----------------------------------------------------
де а  - значення товщини захисного шару  бетону,  що  приймається
    н
рiвним 25 мм; а  - проектне значення товщини захисного шару бето-
               п
ну, мм.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 19
                            Додаток В
                        (рекомендований)
        ОЦIНКА ПРИДАТНОСТI ВИРОБIВ ЗА МIЦНIСТЮ НА ОСНОВI
         КОМПЛЕКСНОГО ВРАХУВАННЯ МIЦНIСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
                       БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ
   1 Для оцiнки придатностi виробу за  мiцнiстю  за  результатами
випробувань навантажуванням можуть застосовуватись контрольнi на-
вантаження, встановленi, виходячи з  середньої  величини  несучої
спроможностi виробу.
   2 У загальному випадку середнє значення  несучої  спроможностi
рекомендується визначати методом статистичного моделювання.
   Розрахунок проводиться у такому порядку:
   а) встановлюється розподiл мiцнiсних характеристик  бетону  та
арматури; при цьому приймається, що розподiл цих характеристик  є
нормальним;
   б) визначається розрахункова сукупнiсть  сполучень  випадкових
значень мiцнiсних характеристик бетону та арматури;
   в) для кожного розрахункового сполучення мiцнiсних характерис-
тик бетону та арматури на основi  розрахункових  залежностей,  що
мають мiсце у  нормативних  документах,  визначається  вiдповiдна
розрахункова несуча спроможнiсть виробу;
   г) для визначеної описаним способом  сукупностi  розрахункових
значень несучої спроможностi виробу обчислюється середнє  значен-
ня несучої спроможностi виробу;
   Зазначений порядок визначення середньої  несучої  спроможностi
виробу може реалiзовуватися як на стадiї проектування,  так  i  в
умовах виробництва.
   На стадiї проектування розподiл мiцнiсних характеристик  бето-
ну та арматури встановлюється на основi  їх  нормативних  значень
(iз забезпеченiстю 0,95) та коефiцiєнтiв варiацiї мiцностi  бето-
ну та арматури.
   Нормативнi значення опору бетону та арматури  визначаються  за
будiвельними нормами та правилами [1], а коефiцiєнти  варiацiї  -
на основi даних, наведених у вiдповiдних стандартах, рекомендова-
них документах та статистичних дослiдженнях [2] -[7].
   В умовах виробництва розподiл мiцнiсних  характеристик  бетону
та арматури встановлюється  на  основi  їх  середнiх  значень  та
коефiцiєнтiв варiацiї, одержаних  безпосередньо  за  результатами
випробувань матерiалiв або за даними,  наведеними  у  супровiднiй
партiї матерiалiв (арматурної сталi) документацiї.
   3 У тих випадках, коли це не призводить до  суттєвих  похибок,
середня величина несучої спроможностi виробу може визначатися  за
розрахунковими залежностями, наведеними у нормативних документах,
з використанням в них замiсть розрахункових  опорiв  арматури  та
бетону їх середнiх значень, одержаних на стадiї проектування роз-
рахунковим шляхом, а в умовах виробництва - безпосередньо за  ре-
зультатами випробувань.
   Середнi значення характеристик бетону та  арматури  на  стадiї
проектування визначаються за нормативними опорами бетону та арма-
тури (iз забезпеченiстю 0,95) та середнiм значенням  коефiцiєнтiв
варiацiї мiцностi бетону та арматури, виходячи з нормального  за-
кону розподiлу мiцнiсних характеристик матерiалiв.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 20
   4 При випробуваннi виробiв навантажуванням як  контрольне  на-
вантаження використовують:
   - при випробуваннi одного виробу - величину, що  визначається,
     виходячи з середньої несучої спроможностi  виробу  згiдно  з
     зазначеними вище правилами;
   - при випробуваннi двох та бiльше виробiв однiєї  марки  -  ту
     саму величину, помножену  на  понижувальний  коефiцiєнт,  що
     визначається з використанням методiв математичної  статисти-
     ки в залежностi вiд кiлькостi виробiв, що пiдлягають  випро-
     буванню, та вiдносного розкиду значень  руйнiвного  наванта-
     ження.
   Вироби визнаються такими, що задовольняють встановленi вимоги,
якщо  при  випробуваннi  одного  виробу  руйнiвне    навантаження
дорiвнює або вище контрольного, а при випробуваннi двох та бiльше
виробiв середня величина руйнiвного навантаження дорiвнює або ви-
ще вiдповiдного контрольного навантаження.
   5 Оцiнка придатностi виробiв за мiцнiстю на основi комплексно-
го урахування мiцнiсних характеристик бетону та арматури з  вико-
ристанням методiв математичної статистики здiйснюється з застосу-
ванням обчислювальної технiки. При цьому рекомендується  викорис-
товувати спецiальнi розробленi програми [8].
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 21
                            Додаток Г
                         (обов'язковий)
      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ, ВИКОРИСТАНИХ У ДАНОМУ СТАНДАРТI
   1 Контрольнi статичнi випробування навантажуванням -  випробу-
вання за допомогою поступово зростаючого зовнiшнього  навантажен-
ня, що прикладається до виробу, якi призначенi  для  встановлення
вiдповiдностi мiж фактичними та проектними значеннями характерис-
тик мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi виробiв.
   2 Контрольне навантаження - значення  навантаження,  яке  слу-
жить одним iз критерiїв для оцiнки  придатностi  виробiв  за  ре-
зультатами випробувань навантажуванням. Контрольнi значення вста-
новлюються для: навантаження, при якому вiдбувається зруйнування,
тобто вичерпання несучої спроможностi (контрольне руйнiвне наван-
таження); навантаження, при якому реєструється  величина  прогину
виробу (контрольне навантаження за жорсткiстю); навантаження, при
якому реєструється поява трiщин (контрольне навантаження по утво-
ренню трiщин); навантаження, при якому реєструється ширина трiщин
(контрольне навантаження по ширинi розкриття трiщин).
   3 Коефiцiєнт безпеки С- коефiцiєнт, що визначає ступiнь пiдви-
щення контрольного навантаження по вiдношенню до навантаження  на
вирiб, яке вiдповiдає його розрахунковiй несучiй спроможностi.
   4 Контрольний прогин -  значення  прогину,  з  яким  спiвстав-
ляється фактичний прогин виробу пiд контрольним навантаженням для
оцiнки придатностi цього виробу за жорсткiстю.
   5 Контрольна  ширина  розкриття  трiщин  -  значення,  з  яким
спiвставляється фактична ширина трiщин пiд  контрольним  наванта-
женням для оцiнки придатностi виробу за трiщиностiйкiстю.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 22
                     Додаток Д (довiдковий)
                          БIБЛIОГРАФIЯ
[1] СНиП 2.03.01-84  Бетонные и железобетонные конструкции
[2] ГОСТ 18105-86    Бетоны. Правила контроля прочности
[3] ГОСТ 5781-82     Сталь горячекатанная для  армирования
                     железобетонных конструкций. Технические
                     условия
[4] ГОСТ 10884-94    Сталь арматурная термомеханически
                     упрочненная для железобетонных
                     конструкций. Технические условия
[5] ГОСТ 7348-81     Проволока из углеродистой стали для
                     армирования предварительно напряженных
                     железобетонных конструкций. Технические
                     условия
[6] ГОСТ 3241-81     Канаты стальные. Технические условия
[71                  Рекомендации по испытанию и оценке
                     прочности, жесткости и трещиностойкости
                     опытных образцов железобетонных
                     конструкций. М., НИИЖБ, 1987
[8]                  Программа для ЭВМ "Испытания
                     железобетонных конструкций",
                     разработанная НИИЖБ и НПКТБ ОПТИМИЗАЦИЯ
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 23
   Ключовi слова:  залiзобетоннi  та  бетоннi  вироби,  мiцнiсть,
жорсткiсть, трiщиностiйкiсть, випробування навантажуванням, поря-
док вiдбору виробiв для випробувань, засоби випробувань,  порядок
проведення випробувань, правила оцiнки результатiв випробувань
                          ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. V
                   МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
-----------------------------------------------------------------
                      ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
                      БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕ-
                     ТОННЫЕ СБОРНЫЕ. МЕТОДЫ
                     ИСПЫТАНИЙ НАГРУЖЕНИЕМ.
                    ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ,
                  ЖЕСТКОСТИ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
                          ГОСТ 8829-94
                       Издание официальное
              Межгосударственная научно-техническая
              комиссия по стандартизации, техничес-
                кому нормированию и сертификации
                         в строительстве
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. VI
                           Предисловие
1  РАЗРАБОТАН
   Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и  техноло-
   гическим институтом бетона и железобетона  (НИИЖБ)  Российской
   Федерации
   ВНЕСЕН
   Минстроем России
2  ПРИНЯТ
   Межгосударственной Научно-технической Комиссией по  стандарти-
   зации,  техническому  нормированию  и  сертификации  в  строи-
   тельстве (МНТКС), протокол N 6 от 17 ноября 1994 года
   За принятие проголосовали
-----------------------------------------------------------------
       Наименование             |       Наименование органа
        государства             |  государственного управления
                                |        строительством
-----------------------------------------------------------------
  Азербайджанская Республика    |           Госстрой
-----------------------------------------------------------------
     Республика  Армения        | Министерство градостроительства
-----------------------------------------------------------------
     Республика Беларусь        |        Минстройархитектуры
-----------------------------------------------------------------
     Республика Казахстан       |            Минстрой
-----------------------------------------------------------------
     Киргизская Республика      |            Минстрой
-----------------------------------------------------------------
     Республика Молдова         |     Департамент архитектуры
                                |         и строительства
-----------------------------------------------------------------
     Российская Федерация       |            Минстрой
-----------------------------------------------------------------
     Республика Таджикистан     |            Госстрой
-----------------------------------------------------------------
     Республика Узбекистан      |       Госкомархитектстрой
-----------------------------------------------------------------
     Украина                    |     Госкомградостроительства
-----------------------------------------------------------------
3  ВЗАМЕН ГОСТ 8829-85
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-
веден, тиражирован или распространен в качестве официального  из-
дания без разрешения Секретариата МНТКС
                         Укрархбудiнформ
                        ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. VII
                           Содержание
-----------------------------------------------------------------
Вступление
1  Область применения ........................................ 24
2  Нормативные ссылки ........................................ 25
3  Определения ............................................... 25
4  Общие положения ........................................... 25
5  Порядок отбора изделий для испытаний ...................... 26
6 Средства испытаний и вспомогательные устройства ............ 26
7 Порядок подготовки к проведению испытаний .................. 27
8 Порядок проведения испытаний ............................... 29
9 Правила оценки результатов испытаний ....................... 32
10 Правила оформления результатов испытаний .................. 35
Приложение А
   Перечень сведений, необходимых для проведения
   испытаний  изделий нагружением, которые должны
   содержаться в проектной  документации...................... 37
Приложение Б
   Указания по назначению контрольных нагрузок, прогибов и
   ширины раскрытия трещин ................................... 38
Приложение В
   Оценка пригодности изделий по прочности на основе
   комплексного учета прочностных характеристик
   бетона и арматуры ......................................... 41
Приложение Г
   Определение терминов, использованных в настоящем
   стандарте ................................................. 43
Приложение Д
   Библиография .............................................. 44
                       ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. VIII
                           Вступление
   Методы определения контрольных  нагрузок,  использованные  для
оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железо-
бетонных изделий по результатам их испытаний нагружением,  приве-
денные в настоящем стандарте, основаны на  требованиях  норматив-
ных документов, действующих на момент принятия данного стандарта
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 24
                   МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
-----------------------------------------------------------------
Конструкцiї будинкiв i споруд
ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI БЕТОННI
ТА ЗАЛIЗОБЕТОННI ЗБIРНI.
МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ
НАВАНТАЖУВАННЯМ. ПРАВИЛА
ОЦIНКИ МIЦНОСТI, ЖОРСТКОСТI
ТА ТРIЩИНОСТIЙКОСТI
Конструкции зданий и сооружений
ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
СБОРНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ                    ДСТУ Б В.2.6-7-95
НАГРУЖЕНИЕМ. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ                   (ГОСТ 8829-94)
ПРОЧНОСТИ, ЖЕСТКОСТИ
И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
Structures of buildings and erections
CONCRETE AND REINFORSED
CONCRETE PREFABRICATED BUIL-
DING PRODUCTS. LOADING TEST
METHODS. ASSESSMENT RULES
OF STRENGTH, RIGITY AND
CRACK RESISTANCE
----------------------------------------------------------------
                                         Дата введення 1996-01-01
   1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
   Настоящий стандарт распространяется на методы контрольных ста-
тических испытаний нагружением для оценки прочности, жесткости  и
трещиностойкости бетонных и железобетонных  строительных  изделий
(далее изделий) с ненапрягаемой и напрягаемой стальной арматурой,
а также со смешанным армированием, изготовляемых  из  всех  видов
бетонов по ГОСТ 25192, кроме жаростойких.
   Методы статических испытаний и правила оценки их  результатов,
приведенные в настоящем стандарте, должны применяться  для  изде-
лий, запроектированных для эксплуатации при  статических  нагруз-
ках. Допускается их применять также для  оценки  прочности,  жес-
ткости и трещиностойкости изделий, запроектированных для эксплуа-
тации при переменных многократных нагружениях (например,  подкра-
новые балки, элементы покрытий с подвесным транспортом и др.).
   Стандарт  должен  применяться  лабораториями,  осуществляющими
контрольные статические испытания изделий  нагружением,  а  также
проектными организациями, разрабатывающими  проектную  документа-
цию, в которой предусматриваются такие испытания. Допускается ис-
пользовать методы испытаний и правила оценки прочности,  жесткос-
ти и трещиностойкости изделий, установленные в настоящем стандар-
те, при проведении исследовательских испытаний вновь  проектируе-
мых изделий.
-----------------------------------------------------------------
Издание официальное
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 25
   2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
   В настоящем стандарте использованы ссылки на  следующие  стан-
дарты и нормативные документы:
ГОСТ 166-89    |   Штангенциркули. Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 577-68    |   Индикаторы часового типа с ценой деления
               |   0,01 мм. Технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 2405-88   |   Манометры, вакуумметры, мановакуумметры,
               |   напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.
               |   Общие технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 10528-90  |   Нивелиры. Общие технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 10529-86  |   Теодолиты. Общие технические условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 18105-86  |   Бетоны. Правила контроля прочности
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 25192-82  |   Бетоны. Классификация и общие технические
               |   требования
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 13837-79  |   Динамометры общего назначения. Технические
               |   условия
-----------------------------------------------------------------
ГОСТ 13015.1-81    Конструкции и изделия бетонные и
                   железобетонные сборные. Приемка
   З ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   В настоящем  стандарте  применены  определения  использованных
терминов по приложению Г.
   4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   4.1 Испытания нагружением выполняются с целью комплексной про-
верки обеспечения технологическими процессами производства  изде-
лий требуемых показателей их прочности, жесткости и  трещиностой-
кости, предусмотренных в проектной документации на эти изделия. В
результате испытаний  должны  определяться  фактические  значения
разрушающих нагрузок при испытаниях изделий по прочности  (первая
группа предельных состояний) и фактические  значения  прогибов  и
ширины раскрытия трещин под контрольной нагрузкой при  испытаниях
на жесткость и трещиностойкость (вторая группа предельных состоя-
ний).
   4.2 Оценка прочности,  жесткости  и  трещиностойкости  изделия
осуществляется по результатам испытаний на основании  сопоставле-
ния фактических значений разрушающей нагрузки, прогиба  и  ширины
раскрытия трещин под  контрольной  нагрузкой  с  соответствующими
контрольными значениями, установленными в проектной  документации
на изделие.
   4.3 Контрольные испытания нагружением проводят по схемам, пре-
дусмотренным в проектной документации,  перед  началом  массового
изготовления изделий, при внесении в них  конструктивных  измене-
ний или при изменении технологии изготовления,  вида  и  качества
применяемых материалов, а также периодически в процессе производ-
ства изделий в соответствии с ГОСТ 13015.1.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 26
   Проведение предусмотренных в настоящем  стандарте  контрольных
испытаний изделий не освобождает предприятия-изготовителя от  вы-
полнения в процессе производства операционного и приемочного кон-
троля изделий по  показателям,  характеризующим  их  соответствие
техническим требованиям, установленным в стандартах  и  проектной
документации на эти изделия.
   4.4 Перечень данных для проведення испытаний,  которые  должны
содержаться в проектной документации на изделия, приведен в  при-
ложении А.
   5 ПОРЯДОК ОТБОРА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
   5.1 Отбор изделий для испытаний следует проводить  в  соответ-
ствии с требованиями стандартов или проектной документации на из-
делия конкретных видов в количестве, установленном этими докумен-
тами, но не менее:
   - для испытаний, проводимых перед началом массового изготовле-
     ния изделий и в дальнейшем при внесении в  них  конструктив-
     ных изменений  или  при  изменении  технологии изготовления,
     - 1 шт.
   - для периодических испытаний (если их проведение предусмотре-
     но стандартами и техническими условиями) - в соответствии  с
     таблицей 1.
Таблица 1
-----------------------------------------------------------------
|      Количество изделий,       |    Число образцов изделий,   |
|   изготовляемых в течение      |   отбираемых для испытаний,  |
|  периода между испытаниями     |           не менее           |
|---------------------------------------------------------------|
|  До 250                        |              1               |
|---------------------------------------------------------------|
|  От 251 до 1000                |              2               |
|---------------------------------------------------------------|
|  От 1001 до 3000               |              3               |
|---------------------------------------------------------------|
|  От 3001 i бiльше/более        |              4               |
|---------------------------------------------------------------|
|  Примечание. Период между испытаниями принимается согласно    |
|  стандарту или проектной документации на изделия              |
-----------------------------------------------------------------
   5.2 Для испытаний в качестве образцов следует  отбирать  изде-
лия одной марки, принятой по согласованию с  проектной  организа-
цией - автором рабочих чертежей в качестве представителя  изделий
данного типа. При количестве образцов более 1 в  выборку  следует
включать изделия одной марки.
   6 СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
   6.1 При проведении испытаний для нагружения следует  использо-
вать оборудование, обеспечивающее возможность опирания  конструк-
ций и приложения к ним нагрузки по заданной схеме  и  позволяющее
производить нагружение с погрешностью не более + 5 % от  величины
контрольной нагрузки.
   Рекомендуется использовать для нагружения гидравлические прес-
сы или стенды с гидравлическими домкратами и насосными станциями,
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 27
а также механические рычажные установки,  в  которых  нагружающие
усилия получают за счет массы штучных грузов, уложенных на  плат-
форму установок или непосредственно на  испытываемый  элемент,  и
пневматические установки, в которых нагружающие усилия  обеспечи-
ваются сжатым воздухом.
   6.2 При использовании для нагружения штучных грузов  (металли-
ческих чушек, бетонных блоков) эти грузы  должны  быть  предвари-
тельно взвешены и замаркированы. Погрешность взвешивания не  дол-
жна превышать + 0,1 кг. Допускается использовать  для  нагружения
емкости с водой, ящики с песком или другими сыпучими материалами.
   6.3 Для измерения усилий следует применять манометры  по  ГОСТ
2405 и динамометры по ГОСТ 13837. В качестве динамометров  допус-
кается применять предварительно проградуированные по  деформациям
распределительные траверсы  или  металлические  тяги,  передающие
нагружающее усилие на испытываемое изделие.
   6.4 Для измерения прогибов и перемещений следует применять из-
мерительные приборы и инструменты с ценой деления не более 0,1 мм
   Рекомендуется использовать:
   - прогибомеры механические и электрические;
   - индикаторы часового типа по ГОСТ 577;
   - штангенциркули по ГОСТ 166;
   - нивелиры и теодолиты по ГОСТ 10528, ГОСТ 10529.
   6.5 Для измерения ширины раскрытия  трещин  следует  применять
измерительные микроскопы  или  лупы  с  ценой  деления  не  более
0,05 мм. Допускается использовать металлические щупы.
   7 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
   7.1 Испытания изделий следует проводить при положительной тем-
пературе воздуха при требуемой прочности бетона  (устанавливаемой
согласно ГОСТ 18105), соответствующей его  классу  по  прочности,
принятому в проекте.
   Изделия, хранившиеся при отрицательной температуре или  посту-
пившие на испытания непосредственно после термовлажностной  обра-
ботки, должны быть предварительно выдержаны не менее одних  суток
в помещении при температуре не ниже 15 град. С.
   7.2 Схема опирания и нагружения
   7.2.1 Схемы опирания и нагружения изделий при испытаниях  дол-
жны соответствовать установленным в стандартах  или  в  проектной
документации на изделия.
   7.2.2 Схему опирания и нагружения следует выбирать при  проек-
тировании таким образом, чтобы она соответствовала условиям рабо-
ты в конструкциях зданий или сооружений на стадии эксплуатации  и
чтобы при испытаниях по  этой  схеме  достигались  контролируемые
предельные состояния.
   Если при испытаниях  по  одной  схеме  опирания  и  нагружения
нельзя проконтролировать все расчетные предельные состояния изде-
лия, то следует предусматривать разные схемы испытаний  для  кон-
троля разных предельных состояний.
   При проведении по согласованию с проектной организацией-разра-
ботчиком проектной документации на изделия допускается:
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 28
   - принимать схему опирания и нагружения, отличающуюся от  ука-
     занной в проектной документации (при условии, что  соотноше-
     ния усилий в расчетных сечениях будут  такими  же,  как  при
     расчете конструкций);
   - при наличии в проектной документации двух схем испытаний для
     контроля разных предельных состояний проводить соответствую-
     щие испытания на одном изделии при  выполнении  необходимого
     усиления по месту разрушения после испытания по первой  схе-
     ме разрушения.
   7.2.3 Испытания изделий следует предусматривать, как  правило,
в том положении, в котором они  будут  эксплуатироваться  в  кон-
струкциях зданий или сооружений.
   При проведении испытаний по согласованию с проектной организа-
цией-разработчиком проектной документации на изделия  допускается
испытывать изделия под углом 90 град. или 180 град. к их  рабоче-
му положению при условии, что в них не появляются трещины до наг-
ружения. При этом  следует  соответственно  изменить  направление
прикладываемой нагрузки и учесть влияние нагрузки от  собственной
массы изделия и массы загрузочных устройств.
   7.2.4 Балки, фермы, плиты, указанные на схемах испытаний  и  в
пояснениях к ним, как однопролетные свободно опертые  и  работаю-
щие в одном направлении, следует опирать при  испытаниях  на  две
шарнирные линейные опоры, расположенные по концам  изделия,  одна
из которых должна быть неподвижной, а другая - подвижной,  допус-
кающей перемещение изделия вдоль пролета.
   Изделия, которые на схемах испытаний и в пояснениях к ним ука-
заны как консоли или с защемлением по концам, следует  испытывать
с обеспечением соответствующего защемления концевых участков  из-
делия.
   Плиты, которые на схемах испытаний и в пояснениях к ним указа-
ны как свободно опертые, работающие в двух направлениях и опираю-
щиеся по четырем углам, следует опирать на четыре шарнирные  опо-
ры, расположенные в углах изделий. При этом в двух  противополож-
ных по диагонали углах изделия устанавливаются шарнирные  шаровые
опоры, допускающие поворот в двух взаимно  перпендикулярных  нап-
равлениях: одна подвижная опора,  другая  неподвижная,  а  в  ос-
тальных углах изделия устанавливаются шарнирные линейные  подвиж-
ные опоры, допускающие поворот в одном из взаимно  перпендикуляр-
ных направлений.
   Плиты, которые на схемах испытаний и в поясненнях к ним указы-
ваются как свободно опертые, работающие  в  двух  направлениях  и
опирающиеся по четырем сторонам,  следует  опирать  на  шарнирные
опоры, расположенные по контуру изделий. При этом по контуру  из-
делия устанавливаются шарнирные подвижные шаровые опоры, а посре-
дине трех сторон изделия - шарнирные  подвижные  линейные  опоры,
две из которых, расположенные на противоположных сторонах, допус-
кают поворот в одном направлении, а третья, расположенная на при-
мыкающей стороне, допускает поворот в  противоположном  направле-
нии.
   Плиты, которые на схемах испытаний и в пояснениях к ним указа-
ны как опирающиеся по трем сторонам, следует опирать  на  шарнир-
ные шаровые и линейные опоры, расположенные по трем сторонам  из-
делия так же, как для плит, опертых по четырем сторонам.
   Ребристые плиты, которые на схемах испытаний и в пояснениях  к
ним указаны как опертые по четырем  углам  и  работающие  в  про-
дольном направлении, следует опирать таким образом, чтобы обеспе-
чивать возможность поворота плиты на опорах и перемещения плиты в
продольном направлении, а также предотвращения перемещения  ребер
плиты в поперечном направлении.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 29
   7.2.5 В случаях, когда свободному перемещению испытываемых из-
делий вдоль пролета препятствуют  загрузочные  устройства,  опоры
должны быть подвижными.
   7.2.6 При проведении испытаний изделий в горизонтальном  поло-
жении силами, направленными горизонтально,  изделие  должно  быть
уложено на часто расположенные шаровые подвижные опоры, исключаю-
щие его изгиб в вертикальной плоскости от собственной массы.
   7.2.7 В качестве шарнирных подвижных шаровых и  линейных  опор
следует применять стальные шары и  катки,  свободно  укладываемые
между стальными плитами. Неподвижные опоры  могут  быть  получены
путем предотвращения свободного перемещения таких  же  шаров  или
катков, а также использованием неподвижно  закрепленных  стальных
профилей.
   7.2.8 Расположение и размеры опор испытываемых изделий  должны
при испытаниях соответствовать указанным на схемах испытаний и  в
пояснениях к ним или определяться в зависимости отданных,  приня-
тых при расчете изделий.
   7.2.9 Опирание испытываемого изделия на шарнирные  опоры  дол-
жно осуществляться через стальные плиты, симметрично  расположен-
ные относительно оси опоры.
   Площадь стальных опорных  плит  принимают  равной  минимальной
площади опирания, предусмотренной в проектной  документации.  При
этом размер плит в направлении  пролета  принимают  равным  мини-
мальной длине опирания, а толщину плит - не менее 1/6 этого  раз-
мера.
   На опорные плиты перед установкой на них  испытываемого  изде-
лия должен быть уложен выравнивающий  слой  цементного  раствора,
прочность которого должна быть достаточной для восприятия нагруз-
ки на опорах.
   8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
   8.1 При контрольных испытаниях изделия следует доводить до ис-
черпания несущей способности (до разрушения), что  характеризует-
ся следующими признаками:
   а) при испытаниях в гидравлических и пневматических установках
   непрерывное нарастание прогибов, развитие и раскрытие трещин в
бетоне при практически неизменной достигнутой  максимальной  наг-
рузке либо резкое снижение нагрузки после  достижения  ее  макси-
мального значения, при котором приходит  разрыв  арматуры,  прос-
кальзывание ее в бетоне или раздробление бетона сжатой зоны.
   б) при испытаниях нагруженном штучными грузами:
   резкое нарастание прогибов, развитие и  раскрытие  трещин  при
последнем этапе нагрузки, разрыв арматуры, проскальзывание  арма-
туры в бетоне или раздробление бетона.
   8.2 В процессе испытаний следует регистрировать:
   - значение нагрузки  и  соответствующий  прогиб,  при  котором
     появляются поперечные и наклонные трещины в бетоне;
   - величину прогиба и ширину раскрытия  трещин  при  достижении
     контрольных значений нагрузок;
   - значение нагрузки и соответствующий прогиб при разрушении  и
     характер разрушения изделия.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 30
   8.3 Значення нагрузок в процессе испытаний должны  регистриро-
ваться либо по показаниям приборов и приспособлений,  установлен-
ных на испытательном оборудовании (см. 6.3), либо по массе  штуч-
ных грузов, используемых для нагружения.
   8.4 Нагружение  испытываемых  изделий  должно  соответствовать
схемам испытаний, приведенным в стандартах или проектной докумен-
тации на эти  изделия.  По  согласованию  с  проектной  организа-
цией-разработчиком рабочих чертежей изделий  допускается  указан-
ную на схемах испытаний равномерно распределенную нагрузку  заме-
нять эквивалентными нагрузками, создаваемыми  равными  сосредото-
ченными силами.
   Сосредоточенные силы создаются посредством системы  рычагов  и
распределительных балок, передающих на испытываемое изделие  наг-
рузку от домкратов или платформ с грузами.
   8.5 При нагружении  изделий  штучными  грузами  должны  соблю-
даться следующие правила:
   - для балочных изделий длина грузов в направлении  пролета  не
     должна превышать 1/6 пролета;
   - нагружение следует производить в направлении от опор к сере-
     дине, симметрично относительно середины пролета;
   - между штучными грузами по всей высоте рядов должны быть  за-
     зоры не менее 50 мм.
   8.6 При нагружении сыпучими материалами, засыпаемыми  в  ящики
без дна, расположенные на испытываемых изгибаемых изделиях, вдоль
пролета следует устанавливать не менее двух ящиков,  а  на  изде-
лиях, работающих в двух направлениях, - не менее четырех  ящиков.
Между ящиками по всей высоте должны быть зазоры не менее 0,1 про-
лета испытываемого изделия, но не менее 250 мм.
   8.7 Последовательность нагружения испытываемых изделий  должна
быть указана в проектной документации, а  при  отсутствии  такого
указания испытание необходимо проводить с учетом следующих требо-
ваний:
   а) определить расчетом или  прямым  взвешиванием  нагрузку  от
собственной массы изделия;
   б) нагрузку следует прикладывать поэтапно ступенями  (долями),
каждая из которых не должна превышать 10 %  контрольной  нагрузки
при проверке прочности и трещиностойкости и 20 % контрольной наг-
рузки при проверке жесткости;
   в) при испытании  изделий,  в  которых  согласно  указаниям  в
проектной документации не допускаются трещины в стадии эксплуата-
ции, после приложения нагрузки, составляющей 90  %  по  прочности
или по контрольной по трещиностойкости, каждая  последующая  доля
нагрузки должна составлять не более 5 % этой нагрузки;
   г) при каждом этапе нагружения нагрузка во всех точках ее при-
ложения должна  возрастать  пропорционально  величинам  нагрузок,
прикладываемых в соответствии со  схемой  испытаний  на  соответ-
ствующих участках испытываемого изделия;
   д) при испытании конструкций вертикальными  и  горизонтальными
силами в заданном соотношении в начале испытания необходимо  при-
ложить горизонтальную силу, составляющую требуемое соотношение  с
нагрузкой от собственной массы конструкции.
   8.8 После приложения каждой доли нагрузки  испытываемое  изде-
лие следует выдерживать под нагрузкой не менее 10 минут.
   После приложения контрольной нагрузки при  контроле  жесткости
следует выдерживать изделие под этой нагрузкой не менее 30 минут.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 31
Изделия, в которых не допускаются трещины в стадии  эксплуатации,
после приложения контрольной нагрузки по образованию трещин  дол-
жны выдерживаться под этой нагрузкой в течение 30 мин., после че-
го следует продолжать поэтапное нагружение.
   8.9 Во время выдержки под нагрузкой следует  производить  тща-
тельний осмотр поверхности изделия, фиксировать в журнале испыта-
ний величину нагрузки, появившиеся трещины, результаты  измерений
прогиба, осадки опор, ширины раскрытия трещин и смещение  армату-
ры относительно бетона на торцах изделия. Контролируемые  показа-
тели следует фиксировать в начале и в конце каждой выдержки.
   Непосредственное измерение прогибов и ширины раскрытия  трещин
разрешается производить до достижения уровня нагрузки, составляю-
щего 80 % контрольной разрушающей нагрузки. При нагрузках, превы-
шающих этот уровень, наблюдение за приборами следует  производить
на безопасном расстоянии от испытываемого изделия  с  использова-
нием оптических приборов (биноклей, нивелиров, теодолитов).
   8.10 В  изгибаемых  изделиях  ширину  раскрытия  трещин,  нор-
мальных к продольной оси изделия, следует измерять на уровне ниж-
него ряда арматуры, а ширину раскрытия трещин, наклонных  к  про-
дольной оси изделия, - на уровне нижнего ряда продольной  армату-
ры и в местах пересечения наклонными трещинами хомутов,  а  также
отогнутых стержней.
   Во внецентренно сжатых изделиях ширину раскрытия  трещин  сле-
дует определять на уровне наиболее нагруженного  ряда  растянутой
арматуры.
   Для улучшения фиксации момента появления трещин в  бетоне  по-
верхности изделия перед испытанием  должны  быть  покрыты  жидким
раствором мела или извести.
   8.11 При проверке жесткости изгибаемых изделий, опирающихся по
концам, следует измерять прогибы  в  середине  пролета  и  осадку
опор, а изделий, работающих как  консоль,  -  прогибы  свободного
конца консоли, а также осадку и поворот опоры.
   Действительный прогиб изделия, опирающегося  по  концам,  сле-
дует определять как разность между значениями прогиба, измеренно-
го в пролете, и полусуммой значений осадок опор, а  для  изделия,
работающего как консоль, - с учетом осадки и поворота опор.
   В плоских плитах, опертых по двум  сторонам,  прогибы  следует
измерять по середине ширины изделия и  по  противоположным  краям
изделия в середине его  пролета,  принимая  за  значение  прогиба
среднее арифметическое этих измерений.
   В ребристых плитах должны измеряться значения прогибов  каждо-
го продольного ребра и поперечных ребер в середине  пролета,  при
этом за значение прогиба конструкции принимают среднее  арифмети-
ческое прогибов продольных ребер, а прогибы поперечных ребер  из-
меряют относительно продольных ребер.
   В плитах, опертых по контуру или по четырем углам, прогибы из-
меряются в центре плиты.
   В плитах, опертых по трем сторонам, измеряют прогибы  середины
свободного края.
   8.12 Смещение концов арматурных стержней  относительно  бетона
на торцах изделия при контрольной нагрузке по  прочности  следует
измерять при испытании предварительно напряженных изделий  с  са-
моанкерующейся арматурой без дополнительных анкеров на торцах из-
делия. Смещение концов арматуры следует измерять не менее чем  на
10 % стержней, но не менее чем на двух стержнях каждого  изделия.
Измерения производят индикатором  перемещений,  прикрепленным  на
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 32
торце испытываемрго изделия и упирающимся в арматуру,  либо  зак-
репленным на стержне и упирающимся в торец изделия.
   8.13 Во время проведения испытания необходимо  принимать  меры
по обеспечению безопасности работ.
   Испытания должны проводиться на специально отведенном участке,
куда запрещается доступ посторонним лицам.
   Испытания рекомендуется проводить на установках,  обеспечиваю-
щих дистанционное загружение конструкций и  проведение  необходи-
мых измерений.
   При испытании должны приниматься меры по предотвращению  обру-
шения испытываемой конструкции, загрузочных устройств и загружаю-
щих материалов (штучных грузов, сыпучих материалов и т. п.).
   Для этого следует:
   - установить страховочные опоры вблизи несущих опор и в  сере-
     дине пролета конструкции или под свободным концом консоли;
   - поддерживать в процессе нагружения минимально  возможное  по
     условиям испытания расстояние между конструкцией  и  страхо-
     вочными опорами для предотвращения удара от разрушения  кон-
     струкции;
   - раскреплять тягами к основанию, соединять  между  собой  или
     подвешивать к установке элементы загрузочных устройств,  при
     этом все предохранительные приспособления не должны препятc-
     твовать свободному прогибу конструкции до момента разрушения
   8.14 При испытании ферм, балок и  других  конструкций  больших
пролетов должны приниматься меры по обеспечению их  устойчивости.
Применяемые для этой цели устройства не должны препятствовать  их
перемещению в плоскости действия сил.
   9 ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
   9.1 Правила оценки прочности
   9.1.1 Прочность испытываемого изделия оценивают  по  значениям
максимальной (разрушающей) нагрузки, зарегистрированной к  момен-
ту проявления признаков, свидетельствующих об исчерпании  несущей
способности (8.1 а, б).
   9.1.2 Оценка прочности проводится на  основании  сопоставления
фактической разрушающей нагрузки с контрольной  разрушающей  наг-
рузкой, которая установлена в стандарте или проектной  документа-
ции на изделия.
   9.1.3 Контрольные значения разрушающей нагрузки могут  опреде-
ляться в соответствии с положениями, изложенными в приложении Б к
настоящему стандарту. При этом рассматривают два основных  харак-
терных случая разрушения:
   а) 1-й случай - разрушение от достижения  в  рабочей  арматуре
нормального или наклонного  сечения  напряжений,  соответствующих
пределу текучести (условному пределу текучести) стали, ранее раз-
дробления сжатого бетона;
   б) 2-й случай - разрушение от раздробления бетона сжатой  зоны
над нормальной или наклонной трещиной  в  изделии  до  достижения
предела текучести (условного предела текучести) стали в  растяну-
той арматуре, что соответствует хрупкому характеру разрушения.
   При назначении контрольных значений разрушающей нагрузки  дол-
жна учитываться возможность разрушения испытываемого изделия  как
по первому, так и по второму случаю, т.е. в проектной  документа-
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 33
ции должны учитываться значения контрольной разрушающей нагрузки,
принятые для первого и для второго случая разрушения.
   При оценке прочности изделий по результатам испытаний в качес-
тве контрольного должно учитываться то значение разрушающей  наг-
рузки из числа указанных в стандарте или в  проектной  документа-
ции, которое соответствует фактическому характеру разрушения  ис-
пытанного изделия.
   В качестве критериев для отнесения фактического характера раз-
рушения к одному из случаев разрушения следует принимать:
   - при оценке прочности изделия по нормальным сечениям - значе-
     ние прогиба при фактической разрушающей нагрузке;
   - при оценке прочности по наклонным сечениям - ширину  раскры-
     тия трещин при фактической разрушающей нагрузке.
   Указанные значения прогиба и ширины  раскрытия  трещин  должны
соспоставляться с соответствующими граничными  значениями,  кото-
рые должны определяться расчетом по следующим правилам.
   Граничное значение прогиба принимают равным контрольному  про-
гибу, определяемому для оценки жесткости конструкции,  умноженно-
му на соотношение контрольной разрушающей нагрузки и  контрольной
нагрузки при оценке жесткости, а также на коэффициенты, принимае-
мые равными:
   для первого случая разрушения
   - при арматуре класса А-III и ниже - 2,5;
   - при арматуре классов А-IV, А-IIIв и выше - 2;
   для 2-го случая разрушения
   - 1,15.
   Граничное значенние ширины раскрытия трещин  принимают  равным
контрольной ширине раскрытия трещин, определяемой при оценке тре-
щиностойкости, умноженной на соотношение контрольной  разрушающей
нагрузки и контрольной нагрузки при  оценке  трещиностойкости,  а
также на коэффициенты, принимаемые при определении граничных зна-
чений прогибов, указанные выше.
   Если измеренные при испытании на прочность  значения  прогибов
или ширины раскрытия трещин при фактической разрушающей  нагрузке
равны или превышают граничные значения,  отвечающие  1-му  случаю
разрушения, то фактическое значение разрушающей  нагрузки  должно
сопоставлятся с контрольним значением, принятым для этого  случая
разрушения (т.е. с учетом  коэффициента  безопасности  для  этого
случая по приложению Б).
   Если измеренные значения прогибов или ширины раскрытия  трещин
при фактической разрушающей нагрузке равны или  меньше  граничных
значений, отвечающих 2-му случаю разрушения,  фактическое  значе-
ние разрушающей нагрузки сопоставляют  с  контрольным  значением,
принятым для этого случая разрушения (т.е. с учетом  коэффициента
безопасности для этого случая по приложению Б).
   При промежуточных значениях прогибов и ширины  раскрытия  тре-
щин контрольные значения разрушающих нагрузок, указанные в проек-
тной документации, допускается пересчитывать,  принимая  значение
коэффициента безопасности по линейной интерполяции, но  не  менее
1,4.
   Изделия признают удовлетворяющими предъявляемые требования  по
прочности, если выполняются следующие условия:
   - при испытании одного  изделия  разрушающая  нагрузка  должна
     составлять не менее 100 % контрольной, определенной  соглас-
     но приложению Б;
   - при испытании двух изделий минимальная разрушающая  нагрузка
     должна составлять не менее 95 %, и при испытании трех и  бо-
     лее изделий - не менее 90 % контрольной,  определенной  сог-
     ласно приложению Б.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 34
   9.1.4 Определение контрольных нагрузок для более точной  оцен-
ки прочности рекомендуется производить согласно положениям, изло-
женным в приложении В к настоящему стандарту.
   9.1.5 При фактических характеристиках бетона и арматуры,  пре-
вышающих проектные, следует производить дополнительную проверку с
учетом фактических характеристик бетона и арматуры согласно  при-
ложению Б.
   9.1.6 Предварительно напряженные  изделия  с  самоанкерующейся
арматурой без дополнительных  анкеров  признают  удовлетворяющими
предъявляемые требования по прочности, если  выполняется  следую-
щее дополнительное условие:
   при  испытании  одного  изделия  под  нагрузкой,  равной  кон-
трольной нагрузке, смещение концов арматуры  относительно  бетона
на торцах составляет не более 0,1 мм, а в случае испытания двух и
большего количества изделий максимальное указанное смещение  сос-
тавляет не более 0,2 мм.
   При невыполнении указанного условия изделие признается не  вы-
державшим испытание.
   9.2 Правила оценки жесткости
   9.2.1 Жесткость следует оценивать, сравнивая фактический  про-
гиб изделия под контрольной  нагрузкой  с  контрольным  значением
прогиба. Контрольная нагрузка и контрольные прогибы  определяются
в соответствии с приложением Б.
   9.2.2 Фактический прогиб следует определять после выдержки из-
делия под контрольной нагрузкой по  проверке  жесткости  согласно
8.8.
   9.2.3 Фактическое значение  нагрузки  признается  равным  кон-
трольному значению, когда суммарная нагрузка на изделие, включаю-
щая дополнительно прикладываемую нагрузку, а  также  нагрузку  от
собственной массы загрузочных устройств,  достигает  контрольного
значения.
   При испытании изделий, установленных под углом  90  град.  или
180 град. к их рабочему положению, необходимо  учитывать  влияние
нагрузки от собственной массы изделия  и  массы  загрузочных  ус-
тройств на значение дополнительно прикладываемой  нагрузки  и  на
значение контрольного прогиба. В этом  случае  значение  дополни-
тельно прикладываемой нагрузки  и  контрольное  значение  прогиба
необходимо согласовывать с проектной организацией.
   9.2.4 Изделия признают выдержавшими испытание  при  выполнении
следующих условий:
   - при испытании одного изделия фактический  прогиб  не  превы-
     шает контрольный более чем на 10 %;
   - при испытании двух изделий максимальный  фактический  прогиб
     не превышает контрольный более чем на 15 %;
   - при испытании трех и большего количества изделий - более чем
     на 20 %.
   Если указанные условия  не  выполняются,  проверяемые  изделия
признают не выдержавшими испытания.
   9.3 Правила оценки трещиностойкости
   9.3.1 Трещиностойкость испытываемых изделий следует  оценивать
по нагрузке, при которой образуются первые трещины в бетоне, и по
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 35
ширине раскрытия трещин. Фактическую нагрузку образования  трещин
следует сопоставлять со значениями контрольной нагрузки по  обра-
зованию трещин, а измеренные значения ширины раскрытия трещин - с
контрольными величинами раскрытия. Контрольная нагрузка по  обра-
зованию и раскрытию трещин, а также контрольные  значения  ширины
раскрытия трещин принимаются согласно приложению Б.
   9.3.2 При проведении испытаний и оценке ширины раскрытия  тре-
щин должна учитываться схема испытаний аналогично 9.2.3.
   9.3.3 Изделия, к трещиностойкости которых предъявляются требо-
вания 1-й категории, признают выдержавшими испытания, если выпол-
няются следующие условия:
   - в случае испытаний одного  изделия  нагрузка  при  появлении
     первой трещины должна быть не менее 95 % контрольной;
   - в случае испытаний двух изделий  минимальная из нагрузок при
     появлении первой трещины  составляет  не  менее  90  %  кон-
     трольной, а в случае испытании трех и более изделий - не ме-
     нее 85 % контрольной.
   9.3.4 Изделия и (или) их  части,  к  трещиностойкости  которых
предъявляются требования 2 и 3-й категорий, признают годными, ес-
ли при действии прикладываемой нагрузки выполняются следующие ус-
ловия:
   в случае испытаний одного, двух, трех и более  изделий  макси-
мальная ширина раскрытия трещин не должна превышать  контрольную,
умноженную соответственно на коэффициенты 1,05;  1,10;  1,15,  и,
кроме того, не должна превышать нормируемого  значения  предельно
допустимой ширины непродолжительного раскрытия трещин. При  невы-
полнении указанных условий изделия признают не выдержавшими испы-
тания.
   9.4 Правила комплексной оценки изделий по результатам испытани
   9.4.1 Проверяемые  изделия  признают  годными  по  показателям
прочности, жесткости и трещиностойкости, если отобранные для  ис-
пытаний образцы выдержали все предусмотренные в  проектной  доку-
ментации испытания по этим показателям.
   10 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
   10.1 Результаты испытаний, проведенных в соответствии  с  нас-
тоящим стандартом, должны заноситься в специальный журнал, храня-
щийся в лаборатории предприятия-изготовителя или в отделе  техни-
ческого контроля, и оформляться актами.
   10.2 Журнал испытаний должен содержать следующие  сведения  по
испытаниям каждого изделия:
   - дату проведения испытаний;
   - наименование и марку испытываемого изделия;
   - дату изготовления изделия, номер партии;
   - условия хранения изделия до испытания;
   - класс или марку бетона по прочности на сжатие;
   - фактические прочностные характеристики бетона на день прове-
     дения испытаний;
   - вид армирования, классы арматурной стали для рабочей арматур
   - фактические прочностные характеристики  арматуры  по  данным
     заводских сертификатов или испытаний арматурных образцов;
   - категорию трещиностойкости, указанную в проектной документа-
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 36
     ции;
   - принятую схему испытаний;
   - массу изделия (расчетную или измеренную);
   - массу загрузочных устройств;
   - контрольные значения нагрузок, указанные в  проектной  доку-
     ментации:
     - по прочности (при первом и втором случае разрушения);
     - по жесткости;
     - по образованию трещин;
     - по ширине раскрытия трещин;
   - котрольные значення прогибов и ширины раскрытия трещин;
   - контрольные значения нагрузок, полученные с учетом фактичес-
     ких характеристик бетона и арматуры  при  их  отклонении  от
     проектных значений;
   - результаты испытаний:
     - разрушающую нагрузку и характер разрушения изделия;
     - нагрузку образования трещин и характер образовавшихся тре-
       щин;
     - прогиб при соответствующей контрольной нагрузке;
     - ширину раскрытия трещин  при  соответствующей  контрольной
       нагрузке;
     - смещение концов арматуры в бетоне.
   Регистрируемые в  процессе  испытаний  значения  характеристик
должны указываться в журнале испытаний.
   10.3 При испытаниях двух и более образцов изделий одной  марки
общие сведения указываются в журнале один раз,  а  регистрируемые
значения характеристик должны проводиться для каждого  образца  в
отдельности. При испытаниях разных образцов изделий  одной  марки
по разным группам показателей регистрируемые значения характерис-
тик должны приводиться для каждого испытания.
   10.4 Регистрируемые значения характеристик по результатам каж-
дого испытания должны быть заверены лицом, ответственным за  про-
ведение испытания.
   10.5 Результаты оценки прочности, жесткости и  трещиностойкос-
ти изделий на основании проведенных испытаний должны  быть  офор-
млены актом, в котором указываются максимальные отклонения  заре-
гистрированных показателей от соответствующих контрольных  значе-
ний и выводы о соответствии изготовляемых изделий, образцы  кото-
рых подвергнуты испытаниям, стандарту или проектной  документации
по характеристикам прочности, жесткости и  трещиностойкости.  Акт
должен быть подписан руководителем или  главным  инженером  пред-
приятия, руководителем службы технического контроля,  начальником
лаборатории, проводившей испытания, а также представителем проек-
тной организации-разработчика изделия или проектной  организации,
применяющей эти изделия в проектах зданий или сооружений.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 37
                          Приложение А
                         (обязательное)
          ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
          ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ НАГРУЖЕНИЕМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
              СОДЕРЖАТЬСЯ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
   1. Схема опирания и загружения испытываемого изделия.
   2. Указания о характере работы изделия в  конструкциях  зданий
или сооружений, учтенном в  расчете  несущей  способности.  Мини-
мальная длина опирания или защемления, принятая в расчете.
   3. Значение контрольной нагрузки при проверке  прочности  кон-
струкции; при этом следует указывать ожидаемый характер  разруше-
ния конструкции при испытаниях.
   4. Значение контрольной нагрузки при проверке  жесткости  кон-
струкций, контрольное значение прогиба.
   5. Значение контрольной нагрузки по образованию трещин.
   6. Значение контрольной нагрузки при проверке  ширины  раскры-
тия трещин, а также значение контрольной ширины раскрытия трещин.
Указания об участках испытываемых изделий, на которых следует из-
мерять ширину раскрытия трещин.
   7. В случае, если предусматривается испытание изделия в проек-
тном положении нагрузкой, действующей сверху  вниз,  в  проектной
документации должно быть указано значение дополнительно приклады-
ваемой нагрузки, равное контрольной нагрузке за вычетом  нагрузки
от собственной массы конструкции.
   8. Периодичность испытаний и число изделий, подлежащих испыта-
ниям.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 38
                          Приложение Б
                         (обязательное)
          УКАЗАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ НАГРУЗОК,
               ПРОГИБОВ И ШИРИНЫ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН
   1 Значение контрольной нагрузки при проверке  прочности  изде-
лия следует определять умножением на коэффициент  безопасности  С
значения нагрузки, соответствующей несущей  способности  изделия,
определенной расчетом с учетом расчетных  сопротивлений  материа-
лов и принятой схемы нагружения.
   Значения коэффициентов безопасности С для изгибаемых и внецен-
тренно сжатых изделий определяют для 1-го случая  (разрушение  по
нормальному или наклонному сечению вследствие достижения  предела
текучести или условного предела  текучести  продольно  растянутой
арматуры) по таблице Б.1.
Таблица Б.1
  -------------------------------------------------------------
  |              Класс арматуры                | Коэффициент С|
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-I, А-II                                   |     1,25     |
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-III, Ат-III, А-IIIв                       |              |
  |с контролем удлинений и напряжений, Вр-1    |     1,30     |
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-IV, Ат-IV, А-V, Ат-V, А-IIIв              |              |
  |с контролем только удлинений                |     1,35     |
  |-----------------------------------------------------------|
  |А-VI, Ат-VI, Ат-VII, В-II, Вр-II, К-7, К-19 |     1,40     |
  -------------------------------------------------------------
   Для 2-го случая (разрушение по нормальному или наклонному  се-
чению вследствие раздробления бетона над трещинами или между тре-
щинами ранее достижения предела текучести или  условного  предела
текучести продольной и поперечной арматуры, а также из-за  разры-
ва или разрушения анкеровки продольной или  поперечной  арматуры)
значение коэффициентов безопасности С определяют по таблице Б.2.
Таблица Б.2
         ------------------------------------------------
         |          Вид бетона          | Коэффициент С |
         |----------------------------------------------|
         |       Тяжелый, легкий,       |               |
         | мелкозернистый, силикатный   |      1,60     |
         |----------------------------------------------|
         |           Ячеистый           |      1,90     |
         ------------------------------------------------
   2 Для изделий со смешанным армированием  коэффициент  безопас-
ности С допускается определять по следующей формуле:
                 С  A   + C  A   + C  A   + ...
                  1  s1    2  s2    3  s3
             C = --------------------------------,         (Б.1)
                      A   +  A   +  A   + ...
                       s1     s2     s3
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 39
где С  (i = 1, 2, 3...) - коэффициент безопасности С,  определяе-
     i
мый по таблице Б.1 для арматуры i-го класса;
А  (i = 1, 2, 3 ...) - площадь поперечного сечения  арматуры i-го
 i
класса.
   3 Значение контрольной нагрузки при  проверке  жесткости  сле-
дует определять как  наиболее  невыгодное  сочетание  нормативных
нагрузок (коэффициент безопасности С = 1).  Контрольную  нагрузку
принимают кратковременно действующей.
   4 Контрольный прогиб следует вычислять  по  принятой  методике
расчета при нагрузке, равной контрольной при проверке жесткости.
   5 Контрольный прогиб предварительно напряженных  изделий  сле-
дует определять по формуле:
                         f  = f  + f ,                 (Б.2)
                          k    1    2
где f  - полный прогиб изделия от действия  контрольной  нагрузки
     1
(дополнительно прикладываемой и, при необходимости,  нагрузки  от
собственной массы) и от усилия предварительного обжатия;
   f  - выгиб (принимается со знаком "плюс") или  прогиб  (прини-
    2
мается со знаком "минус") от собственной массы и от усилия  пред-
варительного обжатия; при этом, если в верхней зоне изделия обра-
зуются начальные трещины, значение f  определяется как  для  эле-
                                    2
ментов с трещинами в верхней зоне.
   6 Контрольную нагрузку по образованию трещин  следует  опреде-
лять умножением на коэффициент безопасности С значения  нагрузки,
при которой согласно расчету образуется первая трещина. При  этом
для изделий, к которым  предъявляются  требования  1-й  категории
трещиностойкости, коэффициент безопасности С  принимается  равным
1,4 для изделий из ячеистого бетона и 1,3 для изделий  из  других
видов бетонов.
   7 Контрольную нагрузку по ширине раскрытия трещин следует  оп-
ределять как наиболее невыгодное сочетание нормативных  нагрузок,
при этом все нагрузки принимают кратковременно действующими.
   Контрольную ширину раскрытия трещин следует определять умноже-
нием ширины раскрытия трещин, полученной  расчетом  при  действии
контрольной нагрузки, на коэффициент безопасности С = 0,7.
   В изгибаемых изделиях с  принятыми  в  проектной  документации
толщинами защитного слоя бетона до продольной  рабочей  арматуры,
превышающими значение а , равное 25 мм, контрольную  ширину  рас-
                       н
крытия трещин, нормальных к продольной  оси  конструкций,  допус-
кается увеличивать путем деления на коэффициент  q,  определяемый
по таблице Б.3, значения ширины  раскрытия  трещин,  полученного,
как указано в предыдущем абзаце данного пункта.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 40
Таблица Б.3
      -----------------------------------------------------
      |а /а      |     0,8     |     0,6   |        0,5   |
      | н  п     |             |           |    и менее   |
      |---------------------------------------------------|
      |  q       |     0,95    |     0,85  |       0,75   |
      -----------------------------------------------------
где а  - значение толщины защитного слоя бетона, принимаемое рав-
     н
ным 25 мм;
    а  - проектное значение толщины защитного слоя бетона, мм.
     п
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 41
                          Приложение В
                         (рекомендуемое)
        ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА ОСНОВЕ
          КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА  ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
                        БЕТОНА И АРМАТУРЫ
   1 Для оценки пригодности изделия по прочности  по  результатам
испытаний нагружением могут применяться контрольные нагрузки, ус-
тановленные, исходя из средней величины несущей способности изде-
лия.
   2 В общем случае среднее значение несущей способности рекомен-
дуется определять методом статистического моделирования.
   Расчет производится в следующем порядке:
   а) устанавливается распределение прочностных характеристик бе-
тона и арматуры; при этом принимается, что распределение этих ха-
рактеристик является нормальным;
   б) определяется  расчетная  совокупность  сочетаний  случайных
значений прочностных характеристик бетона и арматуры;
   в) для каждого расчетного сочетания прочностных  характеристик
бетона и арматуры на основе имеющихся  в  нормативных  документах
расчетных зависимостей определяется соответствующая расчетная не-
сущая способность изделия;
   г) для определенной описанным способом совокупности  расчетных
значений несущей способности изделия вычисляется  среднее  значе-
ние несущей способности изделия.
   Указанный порядок определения средней несущей способности  из-
делия может реализовываться как на стадии проектирования, так и в
условиях производства.
   На стадии проектирования распределение прочностных характерис-
тик бетона и арматуры устанавливается на  основе  их  нормативных
значений (с обеспеченностью 0,95) и коэффициентов вариации  проч-
ности бетона и арматуры.
   Нормативные значения сопротивления бетона и  арматуры  опреде-
ляются по строительным нормам и правилам [1], а коэффициенты  ва-
риации - на основе данных, приведенных в соответствующих стандар-
тах, рекомендательных документах и  статистических  исследованиях
[2]-[7].
   В условиях производства распределение прочностных  характерис-
тик бетона и арматуры устанавливается на основе их средних значе-
ний и коэффициентов вариации, получаемых непосредственно  по  ре-
зультатам испытаний материалов или по данным, приведенным в  соп-
ровождающей партии материалов (арматурной стали) документации.
   3 В тех случаях, когда это не приводит к существенным  погреш-
ностям, средняя величина несущей способности изделия может  опре-
деляться по расчетным зависимостям, приведенным в нормативных до-
кументах, с использованием в них вместо  расчетных  сопротивлений
арматуры и бетона  их  средних  значений,  получаемых  на  стадии
проектирования расчетным путем, а в условиях производства  -  не-
посредственно по результатам испытаний.
   Средние значения характеристик бетона  и  арматуры  на  стадии
проектирования определяются по нормативным сопротивлениям  бетона
и арматуры (с обеспеченностью 0,95) и средним  значениям  коэффи-
циентов вариации прочности бетона  и  арматуры,  исходя  из  нор-
мального закона распределения прочностных характеристик  материа-
лов.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 42
   4 При испытании изделий  нагруженном  в  качестве  контрольной
нагрузки используют:
   - при испытании одного изделия - величину, определяемую  исхо-
     дя из средней несущей способности изделия  согласно  указан-
     ным выше правилам;
   - при испытании двух и более изделий одной марки - ту же вели-
     чину, умноженную на понижающий  коэффициент  определяемый  с
     использованием методов математической статистики  в  зависи-
     мости от количества испытываемых  изделий  и  относительного
     разброса значений разрушающей нагрузки.
   Изделия признаются удовлетворяющими установленные  требования,
если при испытании одного изделия разрушающая нагрузка равна  или
выше контрольной, а при испытании двух и  более  изделий  средняя
величина разрушающей нагрузки равна или выше соответствующей кон-
трольной нагрузки.
   5 Оценка пригодности изделий по прочности на  основе  комплек-
сного учета прочностных характеристик бетона  и  арматуры  с  ис-
пользованием методов математической статистики  осуществляется  с
применением вычислительной техники. При  этом  рекомендуется  ис-
пользовать специальные разработанные программы [8].
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 43
                          Приложение Г
                         (обязательное)
   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
   1 Контрольные статические испытания погружением - испытания  с
помощью постепенно возрастающей прикладываемой к изделию  внешней
нагрузки, предназначенные  для  установления  соответствия  между
фактическими и  проектными  значениями  характеристик  прочности,
жесткости и трещиностойкости изделий.
   2 Контрольная нагрузка - значение нагрузки, служащее одним  из
критериев для оценки пригодности изделий по  результатам  испыта-
ний нагружением. Контрольные значения устанавливаются  для:  наг-
рузки, при которой происходит разрушение, т.е.  исчерпание  несу-
щей способности (контрольная разрушающая нагрузка); нагрузки, при
которой регистрируется величина прогиба изделия (контрольная наг-
рузка по жесткости); нагрузки, при которой регистрируется появле-
ние трещин (контрольная нагрузка по образованию трещин);  нагруз-
ки, при которой регистрируется ширина трещин (контрольная нагруз-
ка по ширине раскрытия трещин).
   3 Коэффициент безопасности С - коэффициент, определяющий  сте-
пень повышения контрольной нагрузки по отношению  к  нагрузке  на
изделие, соответствующей его расчетной несущей способности.
   4 Контрольный прогиб- значение прогиба,  с  которым  сопостав-
ляется фактический прогиб изделия под контрольной  нагрузкой  для
оценки пригодности этого изделия по жесткости.
   5 Контрольная ширина раскрытия трещин -  значение,  с  которым
сопоставляется фактическая ширина трещин под контрольной  нагруз-
кой для оценки пригодности изделия по трещиностойкости.
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 44
                          Приложение Д
                          (справочное)
                          БИБЛИОГРАФИЯ
[1] СНиП 2.03.01-84  Бетонные и железобетонные конструкции
[2] ГОСТ 18105-86    Бетоны. Правила контроля прочности
[3] ГОСТ 5781-82     Сталь горячекатанная для  армирования
                     железобетонных конструкций. Технические
                     условия
[4] ГОСТ 10884-94    Сталь арматурная термомеханически
                     упрочненная для железобетонных
                     конструкций. Технические условия
[5] ГОСТ 7348-81     Проволока из углеродистой стали для
                     армирования предварительно напряженных
                     железобетонных конструкций. Технические
                     условия
[6] ГОСТ 3241-81     Канаты стальные. Технические условия
[71                  Рекомендации по испытанию и оценке
                     прочности, жесткости и трещиностойкости
                     опытных образцов железобетонных
                     конструкций. М., НИИЖБ, 1987
[8]                  Программа для ЭВМ "Испытания
                     железобетонных конструкций",
                     разработанная НИИЖБ и НПКТБ ОПТИМИЗАЦИЯ
                         ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 45
   Ключевые слова: железобетонные и бетонные изделия,  прочность,
жесткость, трещиностойкость, испытания нагружением, порядок отбо-
ра изделий для испытаний, средства испытаний, порядок  проведения
испытаний, правила оценки результатов испытаний
                    

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: