ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Термины и определения

Stапdаrdіzаtiоп аnd поrmаlіzаtіоп sуstems in construсtion

RООFING, DAМРСOURSE МАТЕRIАLS IN ROLLS

Тегms and definitions

  ============================================================= Скачать ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення
                                         Чинний від1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понятьматеріалів рулонних покрівельних та гідроізоляційних.     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язковідля використання в усіх видах нормативної документації, у довід-ковій та навчально-методичній літературі, що належить до сферидіяльності з питань стандартизації або при використанні резуль-татів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютернихсистем.     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботіпідприємств, установ, організацій, що діють на території України,технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-нерних товариств, міністерств (відомств).================================================================


                             - 2 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94

     2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ
     У цьому стандарті є посилання на такі документи:ДСТУ 1.2-93    |  Державна система стандартизації України.               |  Порядок розроблення державних стандартів-------------------------------------------------------------ДСТУ 1.5-93    |  Державна система стандартизації України.               |  Загальні вимоги до побудови, викладу,              |  оформлення та змісту стандартів--------------------------------------------------------------КНД 50-011-93  |  Основні положення та порядок розроблення               |  стандартів на терміни та визначення               |

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
     3.1 Побудова, виклад та оформлення стандарту відповідають  ви-могам ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5, КНД 50-011.     3.2 Для  кожного  поняття  встановлено  один  стандартизованийтермін.     3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля-хом  введення  до  них  похідних  ознак,  які  доповнюють  значеннятермінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати  об-сяг і зміст понять, визначених у стандарті.     3.4  У  стандарті,  як  довідкові,   подані   німецькі   (dе),англійські (еn), французькі (fr) і російські (rи) відповідники ста-ндартизованих термінів, а також визначення російською мовою.     3.5  У  стандарті   наведено   абетковий   покажчик   термінівукраїнською мовою та абеткові  покажчики  іншомовних  відповідниківстандартизованих термінів кожною мовою окремо.                             - 3 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
     4.1 Призначення матеріалу4.1.1 покрівельнийматеріал         de Dacheindeckungstoff                                     епroofing material                                     fr mat[e2]riau de couverture *                                     ru кровельный материал       Матеріал, призначений            Материал, предназначен-       для улаштування тільки           ный только для устройст-       покрівель                        ва кровель4.1.2 гідроізоляційний              de Hydroisolationsmaterial       матеріал                      en damp course material                                     fr mat[e2]riau d'[e2]tan-    *                                        ch[e2]it[e2]              *                                     ru гидроизоляционный                                        материал       Maтеріал, призначеиий            Материал, предназначен-       тільки для улаштування           ный только для устройст-       гідроізоляції                    ва гидроизоляции4.1.3  покрівельний                  de Dacheindeckungstoff und       гідроізоляційний                 Hydroisolationsmaterial       матеріал                      еп гооfing аnd damp course                                        material                                     fr mat[e2]riau de couverture *                                        et d'[e2]tanch[e2]it[e2]  *                                     ru кровельный и гидроизоля-                                        ционный материал       Maтepiaл, призначений            Материал, предназначен-       для улаштування як пок-          ный для устройства как       рiвель, так i гідроізоляції      кровель, так и гидроизо-                                        ляций4.1.4  підкладочнийматеріал         de Unterlagenstoff                                     еn support material                                     fr mat[е2]riau de support    *                                     ru подкладочный материал       Ыатеріал, призначений            Материал, предназначен-       для улаштування тільки           ный для устройства толь-       нижнього шару багатоша-          ко нижнего слоя многос-       рового покрівельного             лойного кровельного       (гідроiзоляційного)              (гидроизоляционного)       килима                           ковра4.1.5  прокладний матеріал           de Sperrstoff                                     en substrate material                                     fr mat[e2]riau de substrat   *                                     ru прокладочный материал       Матеріал, призначений            Материал, предназначен-       для улаштування проміж-          ный для устройства проме-       них шарів багатошарово-          жуточных слоев многос-                             - 4 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       го покрiвельного (гідро-         лойного кровелЬного       ізоляцiйного) килима             (гидроизоляционного)                                        ковра4.1.6  захисний матеріал             de Schutzstoff                                     еn protective maferial                                     fr mat[e2]riau de protection *                                     ru защитный материал       Матеріал, призначений            Материал, предназначен-       для улаштування тільки           ный для устройства толь-       верхнього шару багато-           ко верхнего слоя многос-       шарового noкрівельного           лойного кровельного       килима                           ковра4.2    Структурний і компонентний склад матеріалу4.2.1  рулонний матеріал             de Rollesstoff                                     en material in rolls                                     fr mat[e2]riau еn rouleaux   *                                     ru рулонный материал       Довгомiрний гнучкий              Длинномерный гибкий       листовий матеріал певних         листовой материал опре-       розмірів, змотаний в             деленных размеров, смо-       рулон                            танный в рулон4.2.2  складений рулон               dе Kommbiniеrte Rolle                                     en composite roll                                     fr rouleau compos[е2]        *                                     ru составной рулон       Рулон, що вміщує більш           Рулон, содержащий более       ніж одне полотно матеріалу       одного полотна материала4.2.3  основа                        de Grundlage                                     en base                                     fr base                                     ru основа       Складова (армуюча) час-          Составная (армирующая)       тина рулонного матеріа-          часть рулонного материа-       лу у вигляді тканого чи          ла в виде тканого или не-       нетканого полотна, яке           тканого полотна, увеличи-       збільшує його механічну          вающего его механичес-       міцність на розрив               кую прочность на разрыв4.2.4  основнийматеріал             de Grundstoff                                     en base material                                     fr mat[e2]riau dеbase       *                                     ru основной материал       Рулонний матеріал, що            Рулонный материал, со-       містить в coбi основу            держащий в себе основу                             - 5 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-944.2.5  безосновний матеріал          de Stoff ohne Grundlage                                     еn non-base material                                     fr mat[e2]riau non-basique   *                                     ru безосновный материал       Рулонний мaтеріал, що не         Рулонный материал, не со-       містить в co6i основу            держащий в себе основы4.2.6  в'яжучийматеріал             de Rindemittel                                     en binding material                                     fr liant                                     ru вяжущий материал       Матеріал органічного             Материал органического       походження, який в поєд-         происхождения, который       наннi з наповнювачем             в сочетании с наполнителем       та модифікуючими                 и модифицирующими до-       добавками застосовуєть-          бавками применяется для       ся для одержання просо-          получения пропиточных и       чувальних та покривних           покровных составов       складів основних мате-           основных материалов и       piaлів i формування              формовки рулонного по-       рулонного полотна безос-         лотна безосновных мате-       новних матеріалів і надає        риалов и придает им водо-       ім водонепроникних               непроницаемые свойства       властивостей4.2.7  наповнювач                    de F[u1]llstoff              *                                     епfiller                                     fr charge                                     ru наполнитель       Порошкоподібний                  Порошкообразный       матеріал, в основному,           материал, в основном,       мiнерального походжен-           минерального происхож-       ня, який входить до скла-        дения, входящий в состав       ду в'яжучих з метою їх           вяжущих с целью их эко-       економії та надання скла-        номии и придания соста-       дам i готовій продукції          вам и готовой продукции       певних властивостей              определенных свойств4.2.8  модифікуюча добавка           de Modifikationzus[а1]tz     *                                     епmodification additive                                     fr additif de modification                                     ru модифицирующая добавка       Речовина, введення якої          Вещество, введение кото-       до складу бiтумних та            рого в состав битумных и       полімерних композицій            полимерных композиций       дозволяє змінити структу-        позволяет изменить струк-       ру матерiалу, надати             туру материала, придать       йому заданих властивос-          ему заданные свойства       тей4.2.9  просочувальний склад          de Impr[а1]gnierl[o1]sung    *                                     en impregnating compound                                     fr produit d'impr[e2]gnation *                                     ru пропиточный состав                             - 6 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       Композиція на основі на-         Композиция на основе не-       фтових бітумів, яка засто-       фтяных битумов, применя-       совується для просочуван-        емая для пропитки основы       ня основи4.2.10 покривний склад               de [U1]berzugsl[o1]sung      *                                     en coating compound                                     fr composition de couverture                                     ru покровный состав       Композиція на основі             Композиция на основе       в'яжучих матеріалів,             вяжущих материалов, на-       наповнювачів i модифі-           полнителей и модифици-       куючих добавок, яка за-          рующих добавок, приме-       стосовується для одно-           няемая для одно- или двух-       або двобічного нанесення         стороннего нанесения на       на основу                        основу4.2.11 покривний шар                 de Deckschichten                                     еn top layer                                     fr couche ext[e2]rieure      *                                     ru покровный слой       Шар в'яжучого матеріалу          Cлой вяжущего матери-       покривного складу, нане-         ала покровного состава,       сеного з одного чи двох          нанесенного с одной или       боків основи рулонного           обеих сторон основы       полотна                          рулонного полотна4.2.12 покривний матеріал            de Deckenstoff                                     en top ply material                                     fr mat[e2]riau dеrev[e3]te- *                                        ment                                     гu покровный материал       Рулонний основний                Рулонный основной       матеріал, який має               материал, содержащий       покривний шар                    покровный слой4.2.13 безпокривнийыатеріал         de Deckenfreie Stoff                                     en non-top ply mаterial                                     fr mat[e2]riau sans rev[e3]- *                                        tement                                     ru беспокровный материал       Рулонний основний                Рулонный основной       матеріал, який не має            материал, не содержащий       покривного шару                  покровного слоя4.2.14 посипка                       de Sch[u1]ttstoff            *                                     епblinding                                     fr [e2]pandage               *                                     ru посыпка       Сипкий матеріал, в основ-        Сыпучий материал, в       ному, мінерального по-           основном,минерального       ходження, яким приси-            происхождения, которым       пають покривні шари,             присыпают покровные                             - 7 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       щоб запобiгти ix злипан-         слои во избежание их      ню при намотуванні в             слипания при намотке в       рулон, а також зменшен-          рулон, а также уменьше-       ня їx текучості при нагрі-       ния их текучести при на-       ванні і займистості при          греве и возгораемости при       пожежі                           пожаре4.3    Основні безпокривні рулонні матеріали4.3.1  пергамін                      de Pergamin                                     en pergamyn                                     fr pergamyn                                     ru пергамин       Прокладний покрівель-            Прокладочный кровель-       ний безпокривний рулон-          ный беспокровный рулон-       ний матеріал, одержаний          ный материал, получен-       просочуванням картону            ный пропиткой картона       нафтовими бітумами               нефтяными битумами4.3.2  гідроізол                     de Hydraizol                                     en hydroizol                                     fr hydroizol                                     ru гидроизол       Гідроізоляційний без-            Гидроизоляционный 6ес-       покривний рулонний               покровный рулонный       матеріал, бiocтійкий,            материал, биостойкий,       одержаний просочуван-            полученный пропиткой ас-       ням азбестового паперу           бестовой бумаги нефтя-       нафтовими бітумами               ными битумами4.4    Основні покривні рулонні матеріали4.4.1  руберойд                      de Ruberoid                                     en ruberoid                                     fr rouberoide                                     ru рубероид       Покрівельний покривний           Кровельный покровный       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-       жуваний просочуванням            чаемый пропиткой кар-       картонної основи м'яким          тонной основы мягким       нафтовим бітумом з               нефтяным битумом с пос-       подальшим нанесенням на          ледующим нанесением на       неї з обох бoкiв покрив-         ее обе стороны покров-       них шарів із тугоплавко-         ных слоев из тугоплавко-       го бітуму з наповнюва-           го битума с наполнителем       чем i посипкою                   и посыпкой4.4.2  pyбітел                       de Rubitel                                     en rubitel                                     fr rubitel                                     ru рубитэл       Покрівельний покривний           Кровельный покровный       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-       жуваний  просочуванням           чаемый пропиткой кар-                             - 8 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       картонної основи м'яким          тонной основы мягким       нафтовим бітумом з               нефтяным битумом с даль-       подальшим нанесенням             нейшим нанесением на ее       на неї з обох боків пок-         обе стороны покровных       ривних шарів із компо-           слоев из композиции      зиції неокисленого бiту-         неокисленного битума,       му, модифiкованого               модифицированого       структуруючою                    структурирующей       добавкою, з наповнюва-           добавкой, с наполнителем       чем i посипкою                   и посыпкой4.4.3  лаборит                       de Laborit                                     en laborit                                     fr laborit                                     гилаборит       Покрiвельний покривний           Кровельный покровный       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-       жуваний просочуванням            чаемый пропиткой кар-       картонної основи м'яким          тонной основы мягким       бітумом з подальшим на-          битумом с последующим       несенням на неї з обох           нанесением на ее обе сто-       боків покривних шарів із         роны покровных слоев из       бітумно-полімерної ком-          битумно-полимерной ком-       позиції з маслом-пом'як-         позиции с маслом-мягчи-       шувачем, наповнювачем і          телем, наполнителем и       посипкою                         посыпкой4.4.4  атаклон                       de Ataklon                                     en atakIon                                     fr ataklon                                     ru атаклон       Покрівельний покривний           Кровельный покровный       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-       жуваний просочуванням            чаемый пропиткой кар-       картонної основи м'яким          тонной основы мягким       бітумом з подальшим на-          битумом с последующим       несенням на неї з обох           нанесением на ее обе сто-       боків покривних шарів із         роны покровных слоев ыз       композиції бiтуму з              композиции битума с       атактичним поліпропі-            атактическим полипро-       леном, наповнювачем і            пиленом, наполнителем и       посипкою                         посыпкой4.4.5  рубемаст;                     de Rubemast; Mastixruberoid       ріберойдмастиковий           еn rubemast; mastic ruberoid                                     fr rubemast; rub[e2]roide    *                                        [а2] mastic               *                                     ги рубемаст; рубероид                                        мастичный       Покрівельний покривний           Кровельный покровный       рулонний матеріал, що            рулонный материал, на-       наплавляється, одержу-           плавляемый, получаемый       ваний просочуванням              пропиткою картонной       картонної основи м'яким          основы мягким нефтяным       нафтовим бітумом з               битумом с последующим                             - 9 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       подальшим нанесенням             нанесением на ее обе сто-       на неї э обох боків потов-       роны утолщенных покров-       щених покривних шарів із         ных слоев из композиции       комозиції бітуму з пласти-       битума с пластификато-       фікатором, наповнюва-            ром, наполнителем и       чем і посипкою                   посыпкой4.4.6  екарбіт; еластичний           de Ekarbit; Biegsamer       картонно-бітумний                Bitumenpapperstoff       матеріал                      en ekarbit; pliable ashaltiс-                                        board material                                     fr ekarbit; mat[е2]riau souple                                        en carton-bitume                                     ru экарбит; эластичныйкар-                                        тонно-битумный материал       Полімер-бітумний noкpi-          Полимер-битумный кро-       вельний рулонний мате-           вельный рулонный пок-       piал, що наплавляється,          ровный материал, наплав-       одержуваний просочуван-          ляемый, получаемый про-       ням картонної основи             питкой картонной основы       м'яким бітумом з подаль-         мягким битумом с после-       шим нанесенням на неї з          дующим нанесением на ее       обох боків потовщених            обе стороны утолщенных       покривних шарiв іэ ком-          покровных слоев из ком-       позиції термоеластоплас-         позиции термоэластоплас-       ту з бітумом, наповнюва-         та с битумом, наполните-       чем i посипкою                   лем и посыпкой4.4.7  гідросклоізол                 de Hydrog1asisol       (гідросклоізоляційний         en hydroglassizol       матеріал)                     fr hydroglassizol                                     ru гидростеклоизол (гидро-                                        стеклоизоляционный                                        материал)       Прокладний, покрiвель-           Прокладочный, кровель-       ний та гідроізоляційний          ный и гидроизоляцион-       покривний біoстійкий             ный рулонный покровный       рулонний матеріал, що            биостойкий материал, на-       наплавляється, одержу-           плавляемый, получаемый       ваний нанесенням на              нанесением на тканевую       ткану склооснову з обох          стеклооснову с двух сто-       боків потовщених пок-            рон утолщенных покров-       ривних шарів із компо-           ных слоев из композиции       зиції бітуму з пластифi-         битума с пластификато-       катором, наповнювачем і          ром, наполнителем и       посипкою                         посыпкой4.4.8  армобітеп; армований          de Armobitem; Bitymen,       бітумно-термоеласто-             bewehrter thermoelasto-       пластичний матеріал              plastischer Stoff                                     en armobitem; asphaltic                                        reinforcedelastoplastic                                        material                                     fr armobitem; mat[e2]riau    *                                        Ьitиmineux [e2]lastopla-  *                             - 10 -                                            ДСТУБА.1.1-15-94                                        stique renforc[e2]        *                                     ru армобитэп; армированный                                        битумно-термоэластоплас-                                        тический материал       Полімер-бітумний noкрі-          Полимер-битумный кро-       вельний та гідроiзоляцiй-        вельный и гидроизоля-       ний покривний біостій-           ционный рулонный пок-       кий рулонний матеріал,           ровный биостойкий       шо наплавляється, одер-          материал, наплавляемый,       жуваний просочуванням            получаемый пропиткой       тканої або нетканої скло-        тканой или нетканой стек-       основи м'яким бітумом з          лоосновы мягким биту-       подальшим нанесенням             мом с последующим нане-       на неї з обох бoкiв потов-       сением на ее обе стороны       щених покривних шарів            утолщенных покровных       із композиції бітуму з тер-      слоев из композиции биту-       моеластопластом, напов-          ма с термоэластопластом,       нювачем i посипкою               наполнителем и посыпкой4.4.9  пермоплан                     de Permoplan                                     en permoplan                                     fr pertnoplan                                     ru пермоплан       Бітумно-полімерний               Битумно-полимерный       прокладний покрівель-            прокладочный кровель-       ний та гідроiзоляцiйний          ный и гидроизоляцион-       покривний біостійкий             ный покровный биостой-       рулонний матеріал, що            кий рулонный материал,       наплавляється, одержу-           наплавляемый, получае-       ваний нанесенням на полі-        мый нанесением на поли-       ефірну основу з обох             эфирную основу с двух       боків потовщених пок-            сторон утолщенных пок-       ривних шарів із ком-             ровных слоев из компози-       позиції бітуму з еласто-         ции битума с эластоме-      міром, наповнювачем і            ром, наполнителем и       посипкою                         посыпкой4.4.10 армогідробутил;               de Bewehrter Hydrobutyl       армований гідро-              en reinforcеd hydrobutyl       бутиловий матеріал            fr hydrobutyl renforс[e2]    *                                     ru армогидробутил; армиро-                                        ванный гидробутиловый                                        материал       Полімерний прокладний            Полимерный прокладоч-       покрівельний та гироізо-         ный кровельный и гидро-       ляційний біостійкий              изоляционный биостой-       рулонний матеріал, одер-         кий рулонный материал,       жуваний формовкою із             получаемый формовкой       сумішей бутилкаучуку та          из смеси бутилкаучука и       хлорсульфополіети-               хлорсульфополиэтилена и       лену i армований з одного        армированный с одной сто-       боку нетканим клеєним            роны нетканым клееным       полотном                         полотном                             - 11 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-944.4.11 фольгоізол;                   dе Folgoisol; Folgoisolstoff       фольгоізоляційний             en folgoizol; folgoizol material       матеріал                      fr folgoizol; materiau de                                        folgoizol                                     ru фольгоизол; фольгоизоля-                                        ционный материал       Захисний покрівельний            Защитный кровельный и       та гідроізоляційний пок-         гидроизоляционный пок-       ривний біостійкий рулон-         ровный биостойкий       ний матеріал, одержува-          рулонный материал, полу-       ний нанесенням на нижню          чаемый нанесением на       сторону основи із рифле-         нижнюю сторону из риф-       ної фольги покривного            леной фольги покровного       шару із гумово- або noлi-        слоя из резино- или поли-       мербітумної композиції з         мербитумной композиции       наповнювачем і антисеп-          с наполнителем и антисеп-       тиком                            тиком4.5    Безосновні рулонні матеріали4.5.1  ізол (ізоляційний             de Isol; Isolierstoff       матеріал)                     en isol; insulating material                                     fr isol; materiau d'isolaton                                     ru изол (изоляционный                                        материал)       Гідроізоляційний безос-          Гидроизоляционный без-       новний біостійкий рулон-         основный биостойкий       ний матеріал, виготов-           рулонный материал, изго-       лений формуванням                тавливаемый формовкой       полотна із суміші гумово-        полотнища из смеси       бiтумної композиції з            резино-битумной компо-       пластифікатором, noлi-           зиции с пластификатором,       мерними добавками, на-           полимерными добавками,       повнювачем та антисеп-           наполнителем и антисеп-       тиком                            тиком4.5.2  брізол; бітумно-гумовий       de Brisol; Bitumen-Gummi       ізоляційнийматеріал             Isolierstoff                                     en brizol; asphaltic-rubber                                        material                                     fr brizol, mat[e2]riau       *                                        bitumineux de caotchouc                                     ru бризол; битумно-резиновый                                        изоляционный материал       Гідроізоляційний безос-          Гидроизоляционный без-       новний біостійкий                основный биостойкий       рулонний матеріал, виго-         рулонный материал, изго-       товлений формуванням             тавливаемый формовкой       полотна із суміші нафто-         полотна из смеси нефтяно-       вого бітуму, подрібненої         ного битума, дробленой       гуми, азбесту і пласти-          резины, асбеста и пласти-       фікатора                         фикатора4.5.3  гідробутил;                   de Hydrobutyl; Hydroisolati-       гідроізоляційний                 onsbutylkautschuker Stoff                             - 12 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       бутилкаучуковий               en hydrobutyl; hydraulic       матеріал                         insulating-butyl - rubber                                        material                                     fr hydrobutyl; mat[e2]riau   *                                        d'etancheite de caotchouc                                        butyle                                     ru гидробутил; гидроизоляцион-                                        ный бутилкаучуковый                                        материал       Полiмерний гідроізоля-           Полимерный гидроизоля-       ційний та прокладний             ционный и прокладочный       покрівельний безоснов-           кровельный безосновной       ний біостійкий рулонний          биостойкий рулонный       матеріал, виготовлений           материал, изготавливае-       формуванням полотна іэ           мый формовкой полотни-       гумових сумішей бутил-           ща из резиновых смесей       каучуку i хлорсульфополі-        бутилкаучука и хлорсуль-       етилену з пластифікато-          фополиэтилена с пластифи-       ром i наповнювачем               катором и наполнителем4.5.4  дутрал                        de Dutral                                     en dutral                                     fr dutral                                     ru дутрал       Полімерний гідроізоля-           Полимерный гидроизоля-       ційний та прокладний             ционный и прокладочный       покрівельний безоснов-           кровельный безосновный       ний біостійкий рулонний          биостойкий рулонный       матеріал, виготовлений           материал, изготавливае-       формуванням полотна із           мый формовкой полотни-       гумових сумішей етілен-          ща из резиновых смесей       пропіленового і термое-          этиленпропиленового и       ластичного каучуків з            термоэластичного каучу-       пластифікатором і напов-         ков с пластификатором и       нювачем з подальшою              наполнителем с последую-       його вулканізацією               щей его вулканизацией    4.6 Якісні та технічні властивості та характеристики        матеріалу4.6.1  біостійкийматеріал           de Biologischfesterstoff                                     en biologically resistant                                        material                                     fr mat[e2]riau biologique-   *                                        ment resistant                                     ru биостойкий материал       Рулонний матеріал, який          Рулонный материал, име-       має гнилостійку основу і         ющий гнилостойкую осно-       в'яжуче, стійке до пош-          ву и вяжущее, не поврежда-       кодження живими орга-            емое живыми организмами       нізмами i проростання в          и устойчивое против про-       ньому рослин                     растания в ней растений4.6.2 еластичнийматеріал            de Biegsamstoff                                     en pliable material                             - 13 -                                            ДСТУБА.1.1-15-94                                     fr mat[e2]riau souple        *                                     rи эластичный материал       Рулонний матеріал,               Рулонный материал, элас-       еластичність основи i            тичность основы и вяжу-       в'яжучого якого забез-           щего которого обеспечи-       печує його якісне засто-         вают его качественное       сування при мінусових            применение при отрица-       температурах без попе-           тельных температурах без       реднього підігрівання            предварительного подог-                                        рева4.6.3  матеріал,                     de Aufsmelzmaterial       щонаплавляється              en melting material                                     fr mat[e2]riau de fusion     *                                     ru наплавляемый материал       Основний рулонний мате-          Основной рулонный       ріал, наклейка якого             материал, наклейка кото-       забезпечується підплавлен-       рого обеспечивается подп-       ням (чи обробленням роз-         лавлением (или обработ-       чинником) його                   кой растворителем) его       покривних шарів                  покровных слоев4.6.4  повнотапросочування          de Vollkommenheit des Trakens                                     en completeness of                                        impregnation                                     fr etat complet                                        d'impr[e2]gnation         *                                     ru полнотапропитки       Результат візуального            Результат визуального       встановлення наявності           установления наличия       або відсутності світ-            или отсутствия светлых       лих прошарків, вмісту            прослоек, содержания       сторонніх вкраплень в            посторонних включений       основі матеріалу                 в основе материала4.6.5  маса покривного               de Deckschichtmasse       складу                        en coating compound mass                                     fr masse d'une composition                                        de rev[e3]tement          *                                     ru масса покровного состава       Сумарна кількість в'яжу-         Суммарное количество вя-       чого сировинного мате-           жущего сырьевого мате-       ріалу, який наноситься на        риала, который наносится       один квадратний метр             на один квадратный метр       основи з обох боків              основы с обеих сторон4.6.6  вміст наповнювача             de F[u1]llstoffgehalt        *                                     en filler's content                                     fr teneur еn charge                                     ru содержание наполнителя       Вагова кількість напов-          Весовое количество на-       нювача у відсотках по            полнителя, выраженное в                             - 14 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       відношенню до загальної          процентах, по отношению       маси в'яжучого або               к общей массе вяжущего       покривного складу                или покровного состава4.6.7 температура                    de Erweichungstemperatur      розм'якшення в'яжучого            f[u1]r Bindemittel,       *      просочувальногоi                 Impr[a1]gnier-masse und   *      покривногоскладів                Deckschicht                                     еn softening temperature of а                                        binder coating and impreg-                                        nation compound                                     fr temnp[e2]rature dе        *                                        ramollissement                                        d'un liant йproduit                                        d'impr[e2]gnation et de                                        rev[e2]tement             *                                     ru температураразмягчeния                                        вяжущего пропиточного и                                        покровного составов       Температура, при якій            Температура, при которой       склад, залитий в кільце          состав, залитый э кольцо       заданих розмірів, роз-           заданных размеров, размяг-       м'якшується, i niд дією          чается, и под действием       маси металевої кульки            массы металлического       видавлюється із кільця на        шарика выдавливается из       певну глибину                    кольца на определенную                                        глубину4.6.8  температуракрихкості         de Spr[o1]digkeitstemperatur       в'яжучогоабо                    f[u1]r Bindemittel und       покривногоскладу                Deckschicht                                     en brittle (ness) temperature                                        of аbinder or аcoating                                        compound                                     fr temp[e2]rature dеfragi-  *                                        lite d'un liant ou d'une                                        composition de cev[e1]te- *                                        ment                                     ru температура хрупкости                                        вяжущего или покровного                                        состава       Температура, при якій під        Температура, при кото-       час охолодження та               рой при охлаждении и       періодичного згинання            периодическом изгибании       випробовуваного зразка           испытуемого образца       з'являються тріщини або          появляются трещины или       зразок ламається                 образец ломается4.6.9  втрата посипки                de Sch[u1]ttverluste         *                                     en loss blinding                                     fr pertes d'[e2]pandage      *                                     ru потеря посыпки       Зміна маси посипки               Изменение массы посып-       зразка під дією на нього         ки образца под воздейст-       щітки із заданою кіль-           вием на него щетки с за-                             - 15 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       кістю переміщень                 данным числом переме-                                        щений4.6.10 кольоростійкість              de Farbbest[a1]ndige                                        Sch[u1]ttstof             *       посипки                       en colour fastness of                                        blinding                                     fr [e2]pandage [a4]          *                                        fixit[e2] des couleurs    *                                     ru цветостойкостьпосыпки       Властивiсть посипки не           Свойство посыпки не       змінювати кольору під            изменять цвет при воз-       впливом кліматичних              действии климатических       факторів на поверхню             факторов на поверхность       матеріалу з кольоровою           материала с цветной       посипкою                         посыпкой                             - 16 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94            Абетковий покажчик українських термінівармобітеп; армований бітумно-термоеласто-пластичний матеріал ..................................... 4.4.8армогідробутил; армований гідробутиловийматеріал ................................................ 4.4.10атаклон ................................................. 4.4.4брізол .................................................. 4.5.2вміст наповнювача ....................................... 4.6.6втрата посипки .......................................... 4.6.9гідробутил; гідроізоляційний бутилкаучуковийматеріал ................................................ 4.5.3гідроізол ............................................... 4.3.2гідросклоізол; гідросклоізоляційний матеріал ............ 4.4.7добавка модифікуюча ..................................... 4.2.8дутрал .................................................. 4.5.4екарбіт; картонно-бітумний еластичний матеріал .......... 4.4.6ізол; ізоляційний матеріал .............................. 4.5.1кольоростійкість посипки ................................ 4.6.10лаборит ................................................. 4.4.3маса покривного складу .................................. 4.6.5матеріал безпокривний ................................... 4.2.13матеріал безосновний .................................... 4.2.5матеріал біостійкий ..................................... 4.6.1матеріал в'яжучий ....................................... 4.2.6матеріал гідроізоляційний ............................... 4.1.2матеріал захисний ....................................... 4.1.6матеріал еластичний ..................................... 4.6.2матеріал основний ....................................... 4.2.4матеріал підкладочний ................................... 4.1.4матеріал покривний ...................................... 4.2.12матеріал покрівельний.................................... 4.1.1матеріал покрівельний і гідроізоляційний................. 4.1.3матеріал прокладний...................................... 4.1.5матеріал рулонний ....................................... 4.2.1матеріал, що наплавляється............................... 4.6.3наповнювач............................................... 4.2.7основа .................................................. 4.2.3пергамін......,.......................................... 4.З.1пермоплан................................................ 4.4.9повнота просочування..................................... 4.6.4посипка ................................................. 4.2.14рубемаст; руберойд мастиковий ........................... 4.4.5руберойд ................................................ 4.4.1рубітел.................................................. 4.4.2рулон складений ......................................... 4.2.2склад покривний ......................................... 4.2.10склад просочувальний..................................... 4.2.9температура крихкості в'яжучого абонокривного складу........................................ 4.6.8температура розм'якшення в'яжучогопросочувального і покривного складів .................... 4.6.7фольгоізол; фольгоізоляційний матеріал .................. 4.4.11шар покривний............................................ 4.2.11                             - 17 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94         Aбетковий покажчик німецьких термінівArmobitem; Bitumen, bewehrterthermoelastoplastischer Stoff ........................... 4.4.8Ataklon ................................................. 4.4.4Aufsmelzmaterial......................................... 4.6.3Bewehrter Hydrobutyl .................................... 4.4.10Biegsamstoff ............................................ 4.6.2Biologischfesterstoff ................................... 4.6.1Brisol; Bitumen-Gummi Isolierstoff........................4.5.2Dacheindeckungsstoff .................................... 4.1.1Dacheindeckugsstoff und Hydroisolationsmaterial.......... 4,1.3Deckenfreie Stoff........................................ 4.2.13Deckenstoff,............................................. 4.2.12Deckschichten ........................................... 4.2.11Deckschichtmasse ........................................ 4.6.5Dutral .................................................. 4.5.4Ekarbit; Biegsamer Bitumenpapperstoff ................... 4.4.6Erweichungstemperatur f[u1]r Bindemittel,                         *Impr[a1]gniermasse und Deckschicht ...................... 4.6.7   *Farbbest[a1]ndige Sch[u1]ttstoff ........................ 4.6.10  *Folgoisol; Folgoisolstoff ............................... 4.4.11F[u1]llstoff ............................................ 4.2.7   *F[u1]llstoffgehalt ...................................... 4.6.6   *Grundlage................................................ 4.2.3Grundstoff .............................................. 4.2.4Hydrobutyl; Hydroisolationsbutylkautschukerstoff ........ 4.5.3Hydroglasisol............................................ 4.4.7Hydroisol ............................................... 4.3.2Hydroisolationsmaterial ................................. 4.1.2Impr[a1]gnierl[o1]sungen ................................ 4.2.9Isol; Isolierstoff ...................................... 4.5.1Kommbinierte Rolle ...................................... 4.2.2Laborit ................................................. 4.4.3Modifikationszus[a1]tz .................................. 4.2.8   *Pergamin................................................. 4.3.1Permoplan ............................................... 4.4.9Rindemittel ............................................. 4.2.6Rollestoff .............................................. 4.2.1Rubemast; Mastixruberoid ................................ 4.4.5Ruberoid................................................. 4.4.1Rubitel ................................................. 4.4.2Sch[u1]ttstoff .......................................... 4.2.14  *Sch[u1]ttverluste ....................................... 4.6.9   *Schutzstoff.............................................. 4.1.6Sperrstoff .............................................. 4.1.5Spr[o1]digkeitstemperatur f[u1]r Bindemittel und                  *Deckschicht ............................................. 4.6.8Stoff ohne Grundlage .................................... 4.2.5[U1]berzugsl[o1]sung .................................... 4.2.10  *Unterlagenstoff ......................................... 4.1.4Vollkommenheit des Tr[a1]nkens .......................... 4.6.4   *                             - 18 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       Aбетковий покажчик aнглійських термінівarmobitem; asphaltic reinforced elastoplastic material .. 4.4.8ataklon ................................................. 4.4.4base .................................................... 4.2.3base material ........................................... 4.2.4binding material ........................................ 4.2.6biologically resistant material ......................... 4.6.1blinding ................................................ 4.2.14brisol; asphaitic-rubber material ....................... 4.5.2brittle (ness) tеmperаturеof a binder or a coatingcompound ................................................ 4.6.8coating compound ........................................ 4.2.10coating compound mass ................................... 4.6.5colour fаstness of blinding ............................. 4.6.10completeness of impregnation ............................ 4.6.4composite roll .......................................... 4.2.2damp course material .................................... 4.1.2dutral .................................................. 4.5.4ekarbit; pliable ashaltic-board material ................ 4.4.6filler's content ........................................ 4.6.6fillers ................................................. 4.2.7folgoizol; folgoizol material ........................... 4.4.11hydrobutyl; hydraulic insulatingbutyl-rubber material ... 4.5.3hydroglassizol .......................................... 4.4.7hydroizol ............................................... 4.3.2impregnating compound.................................... 4.2.9isol; insulating material ............................... 4.5.1laborit ................................................. 4.4.3loss blinding ........................................... 4.6.9material in rolls ....................................... 4.2.1melting material ........................................ 4.6.3modification additive ................................... 4.2.8non-base material ....................................... 4.2.5non-top ply material .................................... 4.2.13pergamyn ................................................ 4.3.1permoplan ............................................... 4.4.9pliable mаteriаl in rolls ............................... 4.6.2protective material...................................... 4.1.6reinforced hydrobutyl ................................... 4.4.10roofing material ........................................ 4.1.1roofing and damp course material ........................ 4.1.3rubеmast; mаstic rubеroid ............................... 4.4.5ruberoid ................................................ 4.4.1rubitel ................................................. 4.4.2softening temperature of a binder coatingcompound and impregnation compound ...................... 4.6.7substrate material ...................................... 4.1.5support material......................................... 4.1.4top layer ............................................... 4.2.11top ply matеrial ........................................ 4.2.12                             - 19 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94       Абетовий покажчик французьких термінівadditif de modification ................................  4.2.8armobitem;mat[e2]riau bitumineux [e2]lastoplastique renforc[e2] ... 4.4.8   *ataklon ................................................. 4.4.4base .................................................... 4.2,3brisol, mat[e2]riau bitumineux de caotchouc ............. 4.5.2   *charge .................................................. 4.2.7composition de couverture................................ 4.2.10couche exterieure ....................................... 4.2.11dutral .................................................. 4.5.4ekarbit; mat[e2]riau souple en carton-bitume ............ 4.4.6[e2]pandage ............................................. 4.2.14[e2]pandage [a4] fіxіt[e2] des couleurs ................. 4.6.10  *[e2]tat complet d'impr[e2]gnation ....................... 4.6.4   *folgoizol; mat[e2]riau de folgoizol ..................... 4.4.11  *hydrobutyl; mat[e2]riau d'etanchcit[e2] de caotchouc              *butyle .................................................. 4.5.3hydrobutyl renforc[e2] .................................. 4.4.10  *hydroglassizol........................................... 4.4.7hydroizol ............................................... 4.3.2isol; mat[e2]riau d'isolation ........................... 4.5.1laborit.................................................. 4.4.3liant ................................................... 4.2.6masse d'une composition de couverture ................... 4.6.5mat[e2]riau biologiquement resistant .................... 4.6.1   *mat[e2]riau de couverture ............................... 4.1.1   *mat[e2]riau de couverture et d'[e2]tancheit[e2] ......... 4.1.3   *mat[e2]riau de fusion ................................... 4.6.3   *mat[e2]riau de protection ............................... 4.1.6   *mat[e2]riau d'[e2]tancheit[e2] .......................... 4.1.2   *mat[e2]riau de substrat ................................. 4.1.5   *mat[e2]riau de support .................................. 4.1.4   *mat[e2]riau en rouleauex ................................ 4.2.1   *mat[e2]riau souple ...................................... 4.6.2   *mat[e2]riau de base ..................................... 4.2.4   *mat[e2]riau de rev[e3]tement ............................ 4.2.12  *mat[e2]riau non-basigues ................................ 4.2.5   *mat[e2]riau sans rev[e3]tement .......................... 4.2.13  *pergamyn ................................................ 4.3.1permoplan ............................................... 4.4.9pertes d'[e2]pandage .................................... 4.6.9   *produit d'impr[e2]gnation ............................... 4.2.9   *rouleau compose ......................................... 4.2.2rоuberoide .............................................. 4.4.1rubemast; rub[e2]roide [a4] mastic ...................... 4.4.5   *rubitel ................................................. 4.4.2teneur en charge ........................................ 4.6.6temp[e2]rature de fragilit[e2] d'un liant ou d'une                *composition de rev[e3]tement ............................ 4.6.8   *temp[e2]rature de ramollissement d'un liant,de produit d'impr[e2]gnation et de rev[e3]tement ........ 4.6.7   *                             - 20 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94            Абетковий покажчик російських термінівармобитэп; армированныйбитумно-термоэластопластический материал  ............... 4.4.8армогидробутил;армированный гидробутиловый материал .................... 4.4.10атаклон ................................................. 4.4.4бризол................................................... 4.5.2гидробутил;гидроизоляционный бутилкаучуковый материал .............. 4.5.3гидроизол ............................................... 4.3.2гидростеклоизолгидростеклоизоляционный материал ........................ 4.4.7добавка модифицирующая .................................. 4.2.8дутрал................................................... 4.5.4изол; изоляционный материал ............................. 4.5.1лаборит.................................................. 4.4.3масса покровного состава ................................ 4.6.5материал безосновный  ................................... 4.2.5материал беспокровный ................................... 4.2.13материал биостойкий ..................................... 4.6.1материал вяжущий......................................... 4.2.6материал гидроизоляционный .............................. 4.1.2материал защитный........................................ 4.1.6материал кровельный ..................................... 4.1.1материал кровельный и гидроизоляционный ................. 4.1.3материал наплавляемый ................................... 4.6.3материал основный ....................................... 4.2.4материал покладочный .................................... 4.1.4материал покровный ...................................... 4.2.12материал прокладочный ................................... 4.1.5материал рулонный ....................................... 4.2.1материал эластичный ..................................... 4.6.2наполнитель ............................................. 4.2.7основа .................................................. 4.2.3пергамин ................................................ 4.3.1пермоплан................................................ 4.4.9полнота пропитки ........................................ 4.6.4посыпка ................................................. 4.2.14потеря посыпки .......................................... 4.6.9рубемаст; рубероид мастичный ............................ 4.4.5рубероид ................................................ 4.4.1рубитэл.................................................. 4.4.2рулон составной ......................................... 4.2.2слой покровный .......................................... 4.2.11содержание наполнителя .................................. 4.6.6состав покровный ........................................ 4.2.10состав пропиточный ...................................... 4.2.9температура размягчения вяжущегопропиточного и покровного составов ...................... 4.6.7температура хрупкости вяжущегоили покровного состава .................................. 4.6.8фольгоизол; фольгоизоляционный материал ................. 4.4.11цветостойкость посыпки .................................. 4.6.10экарбит;эластичный картонно-битумный материал ................... 4.4.6                             - 21 -                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94          Примітка.                 */ цифри за літерами в квадратних дужках                    відповідають значенням в таблиці                    відповідності символів
   •  

     

    Выбор редакции: