Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Материалы строительные. Дефекты.

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Building materials.Defects.

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення


                                                Чинний від 1995-01-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


     1.1 Цей стандарт встановлює терміни  та  визначення  понять  у

галузі використання відходів промисловості для будівельних

виробів. Стандарт охоплює ocновні поняття, які характеризують  види

відходів, способи виробництва, характеристики складу i  властивості

відходів, які застосовуються для будівельних виробів.

     1.2. Терміни, регламентовані в  цьому  стандарті,  обов'язкові

для  використання  в  ycix  видах   нормативної   документації,   у

довідковій  та  навчально-методичній  л1тературі,  що  належить  до

галузі 6удівельних матеріалів, а також для робіт  з  стандартизації

або при використанні результатів цих робіт, включаючи пpoгpaмні за-

соби для комп'ютерних систем.

     1.3.  Вимоги  стандарту  чинні  для  використання   в   роботі

підприємств, установ, організацій, що діють на  території  України,

технічних  комітетів   з   стандартизації,   науково-технічних   та

інженерних товариств, міністерств (відмств).

-----------------------------------------

Видання офіційне

                               - 5 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


     У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ  1.0-93  |  Державна система стандартизації України.

              |  Основні положення

------------------------------------------------------------------

ДСТУ  1.2-93  |  Державна система стандартизації України. Порядок

              |  розроблення державних стандартів

------------------------------------------------------------------

КНД  50-011-93|  Керівний нормативний документ зі стандартизації.

              |  Ocновні положення та порядок розробки стандартів

              |  на терміни та визначення

     3 OCHOBHI ПОЛОЖЕННЯ


     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля-

хом  введения  до  них  похідних  ознак,  які  доповнюють   значения

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати  об-

сяг i зміст понять, визначених у стандарті.

     3.3  У  стандарті,  як  довідкові,   подані   німецькі   (de),

англійські (еn), французькі (fr) i роciйські (ru) ввідповідники

стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

     3.4  У  стандарті   наведено   абетковий   покажчик   термінів

українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-

дартизованих термінів кожною мовою окремо.

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


4.1    дефект                      de Defect

                                   en defect

                                   fr d[e2]faut                   *

                                   ru дефект

       Кожна окрема невідповідність   Каждое отдельное несоответст-

       продукції поставленим вимогам  вие продукции установленным

       (ДСТУБА.1.1-11-94)             требованиям

4.2    Дефекти личкувальних та санітарних керамічних виробів

4.2.1  пляма                       de Fleck

                                   en spot

                                   fr t[a3]che                    *

                                   ru пятно

       Ділянка поверхні іншого        Участок поверхности другой

       забарвлення розміром більшим,  окраски размером более 2 мм,

       ніж 2 мм, яка відрізняється    отличающийся от основного

       від основного кольору          цвета

                               - 6 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.2  мушка                       de Schwarzfleckigkeit

                                   en dark spot

                                   fr t[a3]che noire             *

                                   ru мушка

       Крапка темного (коричнево-  Точка темного (коричневого, чер-

       го,чорного, зеленого) ко-   ного, зеленого) цвета размером

       льору розміром до 2 мм      до 2 мм

4.2.3  пociчкa                     de Riss

                                   en check

                                   fr fissure

                                   ru посечка

       Ненаскрізна, покрита або    Несквозная, покрытая или не пок-

       не покрита поливою тріщина  рытая глазурью трещина шири-

       завширшки не більше ніж     ной не более 1 мм

       1 мм

4.2.4  розшарування                de Entschichtung

                                   en foliation

                                   fr segr[e2]gation             *

                                   ru расслоение

       Шарувата  структура черепка    Cлоистая структура черепка

       керамічного виробу             керамического изделия

4.2.5  цек                         de Haarriss

                                   en crazing

                                   fr Fissuration capillaire

                                   ru цек

       Toнкі волосяні тріщини         Тонкие волосяные трещины

       поливи                         глазури

4.2.6  розрив декору               de Dekorriss

                                   en decor breakage

                                   fr rupture de d[е2]cor

                                   ru разрыв декора

       Відсутність візерунку на    Отсутствие узора на отдельных

       окремих ділянках виробу     участках изделия

4.2.7  щербини i зазубрини         de Scharten und K[a1]mme

                                   en breaches and notchs

                                   fr [e2]brechures, er[e2]nelures

                                   ru щербины  и зазубрины

       Дpiбнi відколи на краях        Мелкие отколы на краях

       виробу                         изделия

4.2.8  недопал фарб                de Unverbranntes der Farben

                                   en underburning of paints

                                   fr incuit des peintures

                                   ru недожог красок

                               - 7 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

       Матовість, тьмяність фарби     Матовость, тусклость краски

       внаслідок недостатньої         вследствие недостаточной

       температури випалу             температуры обжига

4.2.9  cyxicть поливи              de Trockenheit der Glasur

                                   en dryness of glaze

                                   fr siccit[e2] de glacure

                                   ru сухость глазури

       Суцільний потоншений шар       Сплошной утонченный слой

       поливи, крізь який про-        глазури, через который

       глядається черепок             просматривается черепок

4.2.10 виплавка                    de Erschmelzen

                                   еn recess due to fusion

                                   fr creux d[u1] [a4] la fusion **

                                   ru выплавка

       Заглиблення на поверхні        Углубление на поверхности

       виробу завглибшки не більше    изделия глубиной не более

       ніж 2 мм, яке утворюється      2 мм, образующееся при обжиге

       при випалі внаслідок           вследствие сгорания инородного

       згорання стороннього           тела

       тіла

4.2.11 задування                   de matter Ausschlag

                                   en bloom

                                   fr t[а3]che de fum[е2]e       **

                                   ru задувка

       Матовий наліт на поверхні      Матовый  налет на поверхности

       виробу, який утворюється       изделия, образующийся при

       під час випалу під дією        обжиге под воздействием

       димових газів                  дымовых газов

4.2.12 зміщення декору             de Dekorverschiebung

                                   en decor displacement

                                   fr d[e2]placement de d[e2]cor **

                                   ru смещение декора

       3міщення візерунку на          Смещение узора на поверх-

       поверхні виробів від           ности изделий от заданного

       заданого розташування          расположения

4.2.13 збирання поливи             de Konfektionierung der Glasur

                                   en glaze contraction

                                   fr contraction de glaсure

                                   ru сборка глазури

       Стягування поливи в            Стягивание глазури в капель-

       краплини i складки             ки и складки

                               - 8 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.14 лисина                      de Kahlstelle

                                   en bald spot

                                   fr calvitie

                                   ru плешина

       Місце, не покрите поливою      Место, не покрытое глазурью

4.2.15 накол                       de Nadelstich

                                   en cut

                                   fr creux

                                   ru накол

       Заглиблення діаметром не       Углубление диаметром не более

       більшим, ніж 1 мм у вигля-     1 мм в виде точки на глазуро-

       ді крапки на полив'ній         ванной поверхности изделия

       поверхні виробу

4.2.16 прищ                        de Blase

                                   en blister

                                   fr bulle

                                   ru прыщ

       Щільна здутина поливи або      Плотное вздутие глазури или

       керамічної маси (діаметром     керамической массы (диамет-

       до 3 мм) з утворенням під      ром до 3 мм) с образованием

       ними пустоти                   под ними пустоты

4.2.17 відбитість                  de Abplatzen

                                   en breaking

                                   fr cassure

                                   ru отбитость

       Механічні пошкодження виро-    Механические повреждения

       бу (кутів, граней, ребер)      изделия (углов, граней, ребер)

       розміром не більше ніж         ребер) размером не более 2 мм

       2 мм

4.2.18 засміченість                de Veruneinigung

                                   en fouling

                                   fr encrassement

                                   ru засорка

       Чужорідні тіла, покриті        Инородные тела, покрытые или

       або не покриті поливою,        не покрытые глазурью, высту-

       які виступають над поверх-     пающие над поверхностью

       нею виробу                     изделия

4.2.19 зліпиш                      de Spur

                                   en coalescence

                                   fr collage

                                   ru слипыш

       Слід від дотикання виробів     След от соприкосновения

       під час випалювання            изделий при обжиге

                               - 9 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.20 наплив                      de [U1]beibicndcn             *

                                   en sag

                                   fr bavure

                                   ru наплыв

       Місцеве потовщення поливи      Местное утолщение глазури с

       зі зміною відтінку             изменением оттенка

4.2.21 закипання поливи            de Glasuraufkochen

                                   en glaze reboil

                                   fr effervescence de gla^ure

                                   ru вскипание глазури

       Дрібні поглиблення на          Мелкие углубления на поверх-

       поверхні поливи                ности глазури

4.2.22 відскік поливи              de Glasuiabpall

                                   en glaze flaking

                                   fr [e2]caillage de glasure    *

                                   ru отскок глазури

       Відшарування поливи від        Отслоение глазури с черепка

       черепка у вигляді луски        в виде чешуи

4.2.23 яєчна шкаралупа             de Eischale

                                   en egg shell

                                   fr coquille d'oeuf

                                   ru яичная скорлупа

       Лущення полив'яного шару,      Шелушение глазурного слоя,

       завертання пластин невипа-     заворачивание пластин не-

       леної поливи i відділення      обожженной глазури и отде-

       її від тіла виробу             ление ее от тела изделия

4.2.24 косокутність                de Schiefwinkligkeit

                                   en oblique-angled form

                                   fr oblinquanglit[e2]          *

                                   ru косоугольность

       Різниця між прямим i ви-       Разница между прямым и изме-

       міряним кутом граней виробу,   ренным углом граней изделий,

       що перевищує допустимі         превышающая допустимые нормы

       норми

4.2.25 кривизна                    de Kr[u1]mmung                *

                                   en curvature

                                   fr courbure

                                   ru кривизна

       Відхилення лицьової            Отклонение лицевой поверх-

       поверхні виробу від piвнoї     ности изделия от ровной

       площини, що перевищує до-      плоскости, превышающее

       пустимі норми                  допустимые нормы

                               - 10 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.26 викривлення грaні           de Verkr[u1]mmung der Kante   *

                                   en arris bending

                                   fr courbure de face

                                   ru искривление грани

       Відхилення грані виробу        Отклонение грани изделия от

       від прямої, яка проходить      прямой, проходящей через ее

       через її кінцеві точки, що     конечные точки, превышающее

       перевищує допустимі норми      допустимые нормы

4.2.27 відкрита тріщина            de offener Riss

                                   en opened crack

                                   fr siccit[e2]e gra[c5]ure     **

                                   ru открытая трещина

       Вузьке поглиблення на          Узкое углубление на поверх-

       поверхні виробу, не покрите    ности изделия, не покрытое

       поливою                        глазурью

4.2.28 закрита тріщина             de geschlossener Riss

                                   en closed crack

                                   fr fissure ferme[e2]

                                   ru закрытая трещина

       Вузьке поглиблення на          Узкое углубление на поверхно-

       поверхні виробу, покрите       сти изделия, покрытое гла-

       поливою                        зурью

4.2.29 подряпина                   de Ritz

                                   еn scratch

                                   fr rayure

                                  ru царапина

       Слід, залишений на поверх-     След, оставленный на поверх-

       ні поливи гострим чужерід-     ности глазури острым инород-

       ним тілом                      ным телом

4.2.30 хвилястість поливи          de Welligkeit der Glasur

                                   en glaze waveiness

                                   fr ondulit de glaure

                                   ru волнистость глазури

       Нepiвномipнicть полив'яно-     Неравномерность глазурного по-

       го покриття у вигляді пері-    крытия в виде периодических

       одичних хвилястих нерівнос-    волнобразных неровностей

       тей

4.2.31 холодний тpicк              de Kaltreissen

                                   en cold crack

                                   fr craquenient froid

                                   ru холодный  треск

       Тріщини на черепку i поли-     Трещины  по черепку и гла-

       ві, які виникають внаслі-      зури, возникающие вследст-

       док внyтpiшніx напруг без      вие внутренних напряжений

       зовнішнього механічного        без внешнего механического

       впливу, nicля випалу виро-     воздействия, после обжига

       бів на стадії охолодження,     изделей на стадии их охлаж-

       зберігання i експлуатації      дения, хранения и эксплуатации

                               - 11 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.2.32 оскловане місце             de Verglasungsstelle

                                   en vitrified place

                                   fr endroit vitrifi[e2]         *

                                   ru остеклованное  место

       Зона тонкого шару поливи,      Зона утонченного слоя

       під яким просвічується         глазури, под которым про-

       черепок                        свечивается черепок

4.2.33 різнотовщинність            de Dickenunterschiedlichkeit

                                   en variation in thickness

                                   fr [e2]cart d'[e2]paisseur    **

                                   ru разнотолщинность

       Відхилення від номальних       Отклонение от номинальных

       poзмipiB виробу за товщиною    размеров изделия по толщине

4.2.34 натік                       de Lecken

                                   en drip

                                   fr traine

                                   ru натек

       Місцеве потовщення поливи,     Местное утолщение глазури,

       яке має форму застиглого       имеющее форму застывшей струи

       струменя

4.2.35 місце шліфування            de Schleifenstelle

                                   en place of polisking

                                   fr endroit de polissage

                                   ru место шлифовки

       3ашліфована засміченість       Зашлифованная засорка или

       або зліпок                     слепок

4.3    Дефекти стінових виробів та труб

4.3.1  непрямолінійність ребер     de Ungeradheit des Rippenerzeug-

       виробу                         nisses

                                   en lack in linearity of ribs of

                                      a product

                                   fr lion lin[e2]arit[e2] des    **

                                      ar[e3]tes d'un produit       *

                                   ru непрямолинейность ребер

                                      изделия

       Відхилення виміряного          Отклонение измеренного ребра

       ребра виробу від прямої,       изделия от прямой, проходящей

       яка проходить через його       через его конечные точки, пре-

       кінцеві точки, що перевищує    вышающие допустимые нормы

       допустимі норми

                               - 12 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.2  непрямолінійність грані     de Uiigcradheil des Kantene-

       виробу                         rzeugnisses

                                   en lack in linearity of a

                                      product face

                                   fr non lin[t2]arit[e2] de la   **

                                      face d'un produit

                                   ru непрямолинейность грани изделия

       Відхилення виміряної гpaнi     Отклонение измеренной грани

       виробу від прямої, яка про-    изделия от прямой, проходящей

       ходить через її кінцеві то-    через ее конечные точки, пре-

       чки, що перевищує допустимі    вышающее доцустимые нормы

       норми

4.3.3  непаралельність             de Unparallelitat

                                   en lack in lin[e2]arit[e2]    **

                                   fr non lin[e2]arit[e2]        **

                                   ru непараллельность

       Наявніcть різниці розмірів     Наличие разницы размеров

       ребер виробу по висоті (то-    ребер изделия по высоте

       вщині чи довжині в залежнос-   (толщине или длине в зави-

       ті від способу формування)     симости от способа формо-

                                      вания)

4.3.4  дутик                       de Aufbl[a1]hung   *

                                   en fisheyes

                                   fr soufflures

                                   ru дутик

       Руйнування на поверхні ке-     Разрушение на поверхности

       рамічного виробу, яке утво-    керамического изделия, об-

       рилось внаслідок присутно-     разовавшееся вследствие

       сті у глині вапнякових         присутствия в глине извест-

       вкраплень великого розміру     няковых включений большого

                                      размера

4.3.5  перепал виробу              de [U1]berbrand des Erzeug-   *

                                   en nisses

                                   fr overburning of a product

                                   ru surcuisson d'un produit

                                      пережог изделия

       Деформація, оплавлення,        Деформация, оплавление,

       спучення виробів внаслідок     вспучивание изделий вслед-

       підвищеної температури         ствие повышенной темпера-

       випалу                         туры обжига

4.3.6  недопал виробу              de Unverbranntes des Erzeugnisses

                                   en underburning of a product

                                   fr incuit d'un produit

                                   ru недожог изделия

       Ступінь випалу виробів,        Степень обжига изделий,

       при якому спостерігається      при которой наблюдается

       невідповідність показників     несоответствие прочностных

       міцності, водовбирання,        показателей, водопоглоще-

       морозостійкості встановле-     ния, морозостойкости уста-

       ним нормам                     новленным нормам

                               - 13 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.7  облуплення                  de Abspaltung

                                   en chippings

                                   fr d[e2]tachements             *

                                   ru облопки

       Відколювання зовшніх шарів     Отколы наружных слоев из-

       виробу з нepiвнoю шорсткою     делия с неровной шерохова-

       поверхнею площини              той поверхностью площади

       (ДСТУ Б A.1.1-17-94)

4.3.8  хвиляста поверхня           de Wellenoberfl[a1]che         *

                                   en corrugated surface of

                                      the trunk

                                   fr surface ondul[e2]e du tronc *

                                   ru волнистая поверхность

       Нepiвнa поверхня виробу з      Неровная поверхность изде-

       підвищеннями i западинами,     лия с чередующимися возвы-

       що чергуються                  шенностями и впадинами

4.3.9  вм'ятина                    de Verbeulunge

                                   en dents

                                   fr enfoncements

                                   ru вмятина

       Поглиблення на тілі сирого     Углубление на теле сырого

       виробу внаслідок неохайного    изделия вследствие небреж-

       відбору виробу від пресу,      ной отборки изделия от пр-

       грубого оправления, тощо       есса, грубой оправки и т.д.

4.3.10 поздовжній згин             de L[a1]ngsbiegung             *

                                   en bruckling

                                   fr flambage

                                   ru продольный  изгиб

       Викривлення бруса i труб       Искривление бруса и труб

       відносно своєї поздовжньої     относительно своей продо-

       oci                            льной оси

4.3.11 овальність труб             de Unrundheitsrohre

                                   en ovality of pipes

                                   fr ovalite des tubes

                                   ru овальность труб

       Деформація труб у резуль-      Деформация труб в резуль-

       таті розм'якшення черепка      тате размягчения черепка

       під дією надто високих тем-    под действием излишне высо-

       ператур, великого тиску ря-    ких температур, большого

       дів труб, які лежать вище      давления вышележащих рядов

                                      труб

4.3.12 лускатість поверхні         de Schuppungsfl[a1]che         *

                                   en scale surface

                                   fr [e2]caillure                *

                                   ru чешуйчатость  поверхности

       Задири ("шуба") на зовніш-     Задиры ("шуба") на наружной

       ній або внутрішній noвepхнi    или внутренней поверхности

       виробу                         изделия

                               - 14 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.13 зминання шипів              de Quetschung der Zapfen

                                   en bearing stress of tenons

                                   fr compression des tenons

                                   ru смятие шипов

       Відхилення геометричних роз-   Отклонение геометрических

       мірів шипів від встановлених   размеров шипов от установлен-

       стандартом                     ных стандартом

4.3.14 скісне різання              de Gehrungsschnitt

                                   en oblique cutting

                                   fr coupage oblique

                                   ru косая резка

       Неперпендикулярність торців    Неперпендикулярность торцов

       до поздовжніх осей труб        к продольным осям труб

4.3.15 граничні відхилення від     de Grenzabweichungen von Nennmassen

       номінальних розмірів        en deviation from product dimen-

                                      sions

                                   fr [e2]cart de dimensions du     *

                                      produit

                                   ru предельные отклонения от

                                      номинальных  размеров

       Допустима різниця між ви-      Допустимая разница между изме-

       мірними розмірами виробу та    ренными размерами изделия и но-

       номінальними(ДСТУ Б А.1.1-5-94)   минальными

4.3.16 викривлення труб            de Rohrverkr[1]mmung           *

                                   en bending of the pipe

                                   fr gauchissement du tube

                                   ru искривление труб

       Щілина між поверхнею труби     Зазор между поверхностью

       i ребром прикладеної до неї    трубы и ребром приложенной

       металевої лінійки              к ней металлической линейки

4.3.17 налипи                      de Ankteben

                                   en stickings

                                   fr collages

                                   ru налипы

       Шматки надлишкової глиняної    Куски излишней глиняной

       маси, які утворюються при      массы, образующиеся при об-

       oбpiзанні i оправленні сирих   резке и оправке сырых труб

       труб

4.3.18 вінцева тріщина             de Ringriss

                                   en crown crack

                                   fr fissure de couronne

                                   ru венчиковая трещина

       Кільцева тріщина на внутріт-   Кольцевая трещина на внутренней

       шній поверхні стволу на від-   поверхности ствола на расстоянии

       стані 20-30 мм від плечиків    20-30 мм от плечиков с обратной

       із зворотньої сторони конус-   стoроны конусного перехода от

       ного переходу від ствола до    ствола к раструбу трубы

       розтрубу труби

                               - 15 -

                                          ДСТУ Б A.1.1-27-94

4.3.19 недогас                     de Unl[o1]schen                *

                                   en underslaking

                                   fr sous-extinction

                                   ru недогас

       Дефекти у виробах від недо-    Дефекты в изделиях от недо-

       гашеного вапна (викривлення    гашеной извести (искривление

       поверхні, сітка дрібних трі-   поверхности, сеть мелких тре-

       щин, здутин з тріщинами)       щин , вздутия с трещинами)

4.4    Дефекти  матеріалів         de nichtfaserige Einschl[u1]sse  *

                                      "Korolki"

4.4.1  неволокнисті включения      en non fiber inclusions "beads"

       "корольки"                     inclusions поп fibreuses

                                   fr "globules"

                                   ru  неволокнистые  включения

                                      "корольки"

       Скловидн1 частинки у вигляді    Стеклообразные частички в виде

       краплин pisної форми розміром   капелек различной формы разме-

       понад 0,25 мм, що входить до    ром более 0,25мм, которые вхо-

       складу мінеральної вати         дят в состав минеральной ваты

4.4.2  домішки в крейді            de  Kreidebeimischungen

                                   en  impurities chalk

                                   fr  impuret[e2]s dans la craie  *

                                   ru  примеси в меле

       Мінерали в природній крейді,    Минералы в природном меле, не

       які не розчиняються в соля-     растворимые d соляной кислоте

       ній кислоті

4.4.3  "недопал" вапна             de  Unbrand des Kalksleines

                                   en  underburning of lime

                                   fr  sous cuisson dc la chaux

                                   ru  "недожог" извести

       Непогашені зерна в вапні,       Непогасившиеся зерна извести,

       які складаються з карбона-      состоящие из карбонатов кальция

       тів кальцію або кальцію та      или кальция и магния

       магнію (ДСТУ Б A.1.1-20-94)

4.4.4  "перепал" вапна             de  [U1]berbrand des Kalksteines    *

                                   en  overburning of lime

                                   fr  surcuisson de la chauch

                                   ru  "пережог" извести

       Непогашені зерна в вапні,       Непогасившиеся зерна извести,

       які складаються з перепале-     состоящие из пережженных ок-

       них оксидів кальцію або ма-     сидов кальция или магния или

       гнію або кальцію та магнію      кальция и магния

       (ДСТУ Б.A.1.1-20-94)

4.4.5  баласт у вапняковій муці    de  Kalkmehlballast

                                   en  ballast in limestone floir

                                   fr  ballast das la farine calacaire

                                   ru  балласт в известняковой муке

       Фракція poзміром 1 мм більше    Фракция размером 1 мм и более

       у вапняковій муці з твердих     в известняковой муке из твер-

       вапняків (ДСТУ Б А.1.1-20-94)   дых известняков

                               - 16 -

              Абетковий покажчик українських термінів

баласт у вапняновій муці ................................ 4.4.5

викривлення грані ....................................... 4.2.26

викривлення труби  ...................................... 4.3.16

виплавка  ............................................... 4.2.10

відбитість .............................................. 4.2.17

відскік поливи .......................................... 4.2.22

відхилення від номінальних poзмipiв граничні ............ 4.3.15

включення неволокнисті "корольки" ....................... 4.4.1

вм'ятина................................................. 4.3.9

дефект .................................................. 4.1

домішки в крейді ........................................ 4.4.2

дутик  .................................................. 4.3.4

задування ............................................... 4.2.11

закипання поливи ........................................ 4.2.21

засміченість............................................. 4.2.18

збирання поливи ......................................... 4.2.13

згин поздовжній  ........................................ 4.3.10

зліпок  ................................................. 4.2.19

зминання шипів  ......................................... 4.3.12

зміщення декору ......................................... 4.2.12

косокутність ............................................ 4.2.24

кривизна  ............................................... 4.2.25

лускатість поверхні ..................................... 4.3.12

лисина .................................................. 4.2.14

місце оскловане ......................................... 4.2.32

місце шліфування ........................................ 4.2.35

мушка  .................................................. 4.2.2

накол  .................................................. 4.2.15

налипи   ................................................ 4.3.17

наплив .................................................. 4.2.20

натік ................................................... 4.2.34

недогас  ................................................ 4.3.19

недопал вапна ........................................... 4.4.3

недопал виробу .......................................... 4.3.6

недопал фарб ............................................ 4.2.8

непаралельність ......................................... 4.3.3

непрямолінійність гpaнi виробу .......................... 4.3.2

непрямолінійність ребер виробу .......................... 4.3.1

облуплення .............................................. 4.3.7

овальність труб ......................................... 4.3.11

перепал вапна ........................................... 4.4.4

перепал виробу .......................................... 4.3.5

пляма ................ .................................. 4.2.1

поверхня ствола хвиляста ................................ 4.3.8

подряпина ............................................... 4.2.29

посічка ................................................. 4.2.3

прищ .................................................... 4.2.16

різання скісне .......................................... 4.3.14

різнотовщинність ........................................ 4.2.33

розрив декору ........................................... 4.2.6

розшарування  ........................................... 4.2.4

cyxicть поливи .......................................... 4.2.9

тpicк холодний .......................................... 4.2.31

тріщина відкрита......................................... 4.2.27

тріщина вінцева  ........................................ 4.3.18

тріщина закрита ......................................... 4.2.28

хвилястість поливи....................................... 4.2.30

цек ..................................................... 4.2.5

шкаралупа яєчна ......................................... 4.2.23

щербини i зазубрини ..................................... 4.2.7

                               - 17 -

               Абетковий покажчик німецьких тepмінів

Abplatzen ............................................... 4.2.17

Abspaltung .............................................. 4.3.7

Ankleben ................................................ 4.3.17

Aufbl[a1]chung........................................... 4.3.4

Blase ................................................... 4.2.16

Defect .................................................. 4.1

Dekorriss ............................................... 4.2.6

Dekorverschiebung ....................................... 4.2.12

Dickenunterschiedlichkeit ............................... 4.2.33

Eischale ................................................ 4.2.23

Entschichtung ........................................... 4.2.4

Erschmelzen  ............................................ 4.2.10

Fleck ................................................... 4.2.1

Gehrungsschnitt ......................................... 4.3.14

geschlossener Riss ...................................... 4.2.28

Glasurabprall ........................................... 4.2.22

Glasuraufkochen  ........................................ 4.2.21

Grenzabweichungen von Nennmassen ........................ 4.3.15

Haarriss ................................................ 4.2.5

Kahlstelle .............................................. 4.2.14

Kalkmehlballast ......................................... 4.4.5

Kaltreissen ............................................. 4.2.31

Konfektionierung der Glasur ............................. 4.2.13

Kreidebeimischungen ..................................... 4.4.2

Kr[u1]mmung ............................................. 4.2.25

L[a1]ngsbiegung  ........................................ 4.3.10

Lecken  ................................................. 4.2.34

matter Ausschlag ........................................ 4.2.11

Nadelstich .............................................. 4.2.15

nichtfaserige Einschl[u1]sse "Koroiki"                    4.4.1

offener Riss ............................................ 4.2.27

Quetschung der Zapfen ................................... 4.3.13

Ringriss  ............................................... 4.3.18

Riss..................................................... 4.2.3

Ritz..................................................... 4.2.29

Rohrverkr[u1]mmung ...................................... 4.3.16

Scharten und K[a1]mme ................................... 4.2.7

Schiefwinkligkeit ....................................... 4.2.24

Schleifenstelle ......................................... 4.2.35

Schuppungsfl[a1]che  .................................... 4.3.12

Schwarzfleckigkeit....................................... 4.2.2

Spur  ................................................... 4.2.19

Trockenheit der Glasur .................................. 4.2.9

[u1]berblenden .......................................... 4.2.20

[u1]berbrand des Erzeugnisses ........................... 4.3.5

[u1]berbrand des Kalkstein .............................. 4.4.4

Unbrand des Kalkstein ................................... 4.4.3

Ungeradheit des Kantenerzeugnisses ...................... 4.3.2

Undgeradkeit des Rippenerzeugnisses ..................... 4.3.1

Unl[o1]schen ............................................ 4.3.19

Unparallelit[a1]t ....................................... 4.3.3

Unrundheitsrohre ........................................ 4.3.11

Unverbrantes der Farben ................................. 4.2.8

Unverbranntes des Erzeugnisses .......................... 4.3.6

Verbeulunge ............................................. 4.3.9

Verglasuligsstelle ...................................... 4.2.32

Verkr[u1]mmung  der Kante ............................... 4.2.26

Veruneinigung ........................................... 4.2.18

Wellenoberfl[a1]che ..................................... 4.3.8

Welligkeit der Glasur ................................... 4.2.30

                               - 18 -

               Абетковий покажчик англійських термінів

arris bending ........................................... 4.2.26

bald spot................................................ 4.2.14

ballast in limestone flour .............................. 4.4.5

bearing stress of tenons ................................ 4.3.13

bending of the pipe ..................................... 4.3.16

blister ................................................. 4.2.16

bloom ................................................... 4.2.11

breaches and notchs...................................... 4.2.7

breaking ................................................ 4.2.17

bruckling ............................................... 4.3.10

check ................................................... 4.2.3

chippings ............................................... 4.3.7

closed crack ............................................ 4.2.28

coaleseence ............................................. 4.2.19

cold crack .............................................. 4.2.31

corrugated surface of the trunk ......................... 4.3.8

crazing ................................................. 4.2.5

crown crack ............................................. 4.3.18

curvature ............................................... 4.2.25

cut ..................................................... 4.2.15

dark spot ............................................... 4.2.2

decor breakage .......................................... 4.2.6

decor displacement ...................................... 4.2.12

defect .................................................. 4.1

dents ................................................... 4.3.9

deviation from product dimensions ....................... 4.3.15

drip .................................................... 4.2.34

dryness of glaze ........................................ 4.2.9

egg shell ............................................... 4.2.23

fisheyes ................................................ 4.3.4

foliation ............................................... 4.2.4

fouling ................................................. 4.2.18

glaze contraction ....................................... 4.2.13

glaze flaking ........................................... 4.2.22

glaze reboil............................................. 4.2.21

glaze waveiness  ........................................ 4.2.30

impurities chalk ........................................ 4.4.2

lack in linearity ....................................... 4.3.3

lack in linearity of a product face ..................... 4.3.2

lack in linearity of ribs of a product .................. 4.3.1

non fiber inclusions "beads" ............................ 4.4.1

oblique-angled form ..................................... 4.2.24

oblique cutting.......................................... 4.3.14

opened  crack............................................ 4.2.27

ovality of pipes ........................................ 4.3.11

overblirning of a product ............................... 4.3.5

overburning of lime ..................................... 4.4.4

place of polisking ...................................... 4.2.35

recess due to fusion .................................... 4.2.10

sag ..................................................... 4.2.20

scale surface ........................................... 4.3.12

scratch ................................................. 4.2.29

spot .................................................... 4.2.1

stickings ............................................... 4.3.17

underburning of a product ............................... 4.3.6

underburning of lime .................................... 4.4.3

underburning of paints .................................. 4.2.8

underslaking ............................................ 4.3.19

variation in thickness .................................. 4.2.33

vitrified place ......................................... 4.2.32

                               - 19 -

              Абеткивий покажчик французьких термінiв

ballast das la farine calacaire ......................... 4.4.5

bavure .................................................. 4.4.20

bulle ................................................... 4.2.16

calvitie ................................................ 4.2.14

cassure ................................................. 4.2.17

collage ................................................. 4.2.19

collages................................................. 4.3.17

contraction de gla[c5]ure ............................... 4.2.13

compression  des tenons ................................. 4.3.13

coquille d'oeuf ......................................... 4.2.23

coupage oblique ......................................... 4.3.14

courbure ................................................ 4.2.25

courbure de face ........................................ 4.2.26

craquement  froid ....................................... 4.2.31

creux ................................................... 4.2.15

creux du [a4] la fusion ................................. 4.2.10

d[e2]faut ............................................... 4.1

d[e2]placement de d[e2]cor .............................. 4.2.12

d[e2]tachements ......................................... 4.3.7

[e2]brechures er[e2]nelures ............................. 4.2.7

[e2]caillage de gla[c5]ure .............................. 4.2.22

[e2]caillure ............................................ 4.3.12

[e2]cart de dimensions du produit ....................... 4.3.15

[e2]cart d'[e2]paisseur. ................................ 4.2.33

effervescence de gla[c5]ure ............................. 4.2.21

encrassement ............................................ 4.2.18

endroit de polissage .................................... 4.2.35

endroit vitrifi[e2] ..................................... 4.2.32

enfoncements ............................................ 4.3.9

ereux ................................................... 4.2.15

fissuiation capillaire .................................. 4.2.5

fissure ................................................. 4.2.3

fissure de couronne ..................................... 4.3.18

fissure ferm[e2]e ....................................... 4.2.28

flambage ................................................ 4.3.10

gauchissement du tube ................................... 4.3.16

impuret[e2]s dans la craie .............................. 4.4.2

inclusions non Fibreuses "globules" ..................... 4.4.1

incuit des peintures .................................... 4.2.8

incuit d'un produit ..................................... 4.3.6

non linearit[e2] ........................................ 4.3.3

non lin[e2]arit[e2] de la face d'un produit ............. 4.3.2

non lin[e2]arit[e2] des ar[e3]tes d'un produit .......... 4.3.1

oblinquanglit[e2] ....................................... 4.2.24

ondulit[e2] de gla[c5]ure ............................... 4.2.30

ovalit[e2] des tubes .................................... 4.3.11

rayure .................................................. 4.2.29

rupture de d[e2]cor ..................................... 4.2.6

segr[e2]gation .......................................... 4.2.4

siccit de gla[c5]ure .................................... 4.2.27

sous cuisson de la chaux ................................ 4.4.3

sous-extinction ......................................... 4.3.19

soufflures .............................................. 4.3.4

surcuisson de la chauch ................................. 4.4.4

surcuisson d'un produit ................................. 4.3.5

surface ondul[e2]e du tronc ............................. 4.3.8

t[a2]che  ............................................... 4.2.1

t[a2]che de fum[e2]e .................................... 4.2.11

tche noire .............................................. 4.2.2

train[e2]e .............................................. 4.2.34

                               - 20 -

              Абeтковий покажчик російських термінів

балласт в известняковой муке ............................ 4.4.5

включения неволокнистые "корольки" ...................... 4.4.1

вмятина ................................................. 4.3.9

волнистость глазури ..................................... 4.2.30

вскипание  глазури  ..................................... 4.2.21

выплавка ................................................ 4.2.10

дефект .................................................. 4.1

дутик ................................................... 4.3.4

задувка ................................................. 4.2.11

засорка ................................................. 4.2.18

изгиб продольный ........................................ 4.3.10

искривление грани ....................................... 4.2.26

искривление труб ........................................ 4.3.16

косоугольность .......................................... 4.2.24

кривизна ................................................ 4.2.25

место шлифовки .......................................... 4.2.35

место остеклованное ..................................... 4.2.32

мушка ................................................... 4.2.2

накол ................................................... 4.2.15

налипы .................................................. 4.3.17

наплыв .................................................. 4.2.20

натек ................................................... 4.2.34

недогас ................................................. 4.3.19

недожог извести ......................................... 4.4.3

недожог изделия ......................................... 4.3.6

недожог красок .......................................... 4.2.8

непараллельность ........................................ 4.3.3

непрямолинейность грани изделия ......................... 4.3.2

непрямолинейность ребер  изделия ........................ 4.3.1

облопки ................................................. 4.3.7

овальность труб ......................................... 4.3.11

отбитость ............................................... 4.2.17

отклонения от номинальных размеров предельные ........... 4.3.15

отскок глазури .......................................... 4.2.22

пережог извести ......................................... 4.4.4

пережог изделия ......................................... 4.3.5

плешина  ................................................ 4.2.14

поверхность ствола волнистая ............................ 4.3.8

посечка  ................................................ 4.2.3

примеси в меле .......................................... 4.4.2

прыщ   .................................................. 4.2.16

пятно  .................................................. 4.2.1

разнотолщинность ........................................ 4.2.33

разрыв декора ........................................... 4.2.6

расслоение .............................................. 4.2.4

резка косая ............................................. 4.3.14

сборка глазури .......................................... 4.2.13

скорлупа яичная ......................................... 4.2.23

слипыш   ................................................ 4.2.19

смешение декора ......................................... 4.2.12

смятие шипов ............................................ 4.3.13

сухость глазури.......................................... 4.2.9

треск холодный........................................... 4.2.31

трещина венчиковая ...................................... 4.3.18

трещина закрытая ........................................ 4.2.28

трещина открытая ........................................ 4.2.27

царапина  ............................................... 4.2.29

цек ..................................................... 4.2.5

чешуйчатость поверхности ................................ 4.3.12

щербины  и зазубрины .................................... 4.2.7

                               - 21 -

Ключові слова:

видуток, дефект, задування, зліпок, лускатість поверхні, наплив,

натік, облуплення, посічка. розшарування, цек

      Примітка.

                 */ цифри за літерами в квадратних дужках

                    відповідають значенням в таблиці

                    відповідності символів


 


 

 

Выбор редакции: