ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

МАТЕРИАЛЫ МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ

Термины и определения

Stаndаrdіzаtion and normalization systems

in construction

WALL SMALL PIECE MATERIALS

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення

                                     Чинний  від  1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     1.1 Цей стандарт  установлює  терміни  та  визначення  понять
дрібноштучних стінових матеріалів.
     1.2 Терміни, регламентовані в  цьому  стандарті,  обов'язкові
для  використання  в  усіх   видах   нормативної документації, у
довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфе-
ри  діяльності  з  питань  стандартизації  або  при   використанні
результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для  комп'ютерних
систем.
     1.3  Вимоги  стандарту  чинні  для  використання   в   роботі
підприємств, установ, організацій, що діють на території України,
технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-
нерних товариств, міністерств (відомств).
------------------------------------------------------------------
Видання офіційне
                               - 2 -
                                                  ДСТУ Б А.1.1-13-94

               2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     У цьому стандарті є посилання на такі документи:
ДСТУ 1.2-93       : Державна система стандартизації України.
                  : Порядок розроблення державних стандартів.
-----------------------------------------------------------------
ДСТУ 1.5-93       : Державна система стандартизації України.
                  : Загальні вимоги до побудови, викладу,
                  : оформлення та змісту стандартів.
------------------------------------------------------------------
КНД 50-011-93     : Основні положення та порядок розробки
                  : стандартів на терміни та визначення.
                  :

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

     3.1 Для кожного  поняття  встановлено  один  стандартизований
термін.
     3.2 Подані визначення можна  в  разі  необхідності  розвивати
шляхом введення до них похідних  ознак,  які  доповнюють  значення
термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об-
сяг і зміст понять, визначених у стандарті.
     3.3  У  стандарті,  як  довідкові,  подані   німецькі   (de),
англійські (en), французькі (fr) та  російські  (ru)  відповідники
стандартизованих термінів, а також  визначення  російською  мовою.
     3.4  У  стандарті  наведено   абетковий   покажчик   термінів
українською мовою,  абеткові  покажчики  іншомовних  відповідників
стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     4.1 Номенклатура продукції
4.1.1 cтінові матеріали           de  Wаndbaustoffe
                                   en  wall сonstruction matеrials
                                   fr  matеriaux de construction
                                       des mur
                                   ru  стеновые материалы
       Будівельні матеріали i          Строительные материалы
       вироби, які використо-          и изделия, применяемые
       вують для спорудження           при возведении стен
       стін будівель                   зданий
4.1.2 дрібноштучні стінові        de  kleinst[u1]ckige  Wandba-  *
       матеріали                       ustoffe
                                   en  small-size wall constructi-
                                       on materials
                                   fr  materiaux de construction
                                       des murs en  petites
                                       piuces
                                   ru  мелкоштучныестеновые
                                       материалы
                               - 3 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
       Малих розмірів однорідні        Малых размеров однородные
       будівельні вироби,              строительные изделия,
       які вкладають вручну            укладываемые вручную
4.1.3 кам'яністінові             de  Steinwandbaustoffe
       матеріали                   еn  stone wall construction
                                       materials
                                   fr  mat[e2]riaux de construc-  *
                                       tion des murs, pierreux
                                   ru  каменныестеновые
                                       материалы
        Будівельні вироби каме-        Строительные изделия
        неподiбної структури           камневидной структуры
4.1.4  природні стінові кам'яні   de  Natursteinwandbaustoffe
        матеріали                  еn  natural stone wall con-
                                       struction materials
                                   fr  mat[e2]riaux de construc-  *
                                       tion des murs pierreux
                                       nаturеls
                                   ru  природныестеновые
                                       каменные материалы
        Вироби, що мають               Изделия, имеющие форму
        форму прямокутного             прямоугольного параллеле-
        паралелепіпеда i які одер-     пипеда и получаемые
        жують шляхом випилю-           выпиливанием из туфов и
        вання з туфів і вапняків       известняков
4.1.5  штучні стінові кам'яні     de  Kunstwandbausteinstoffe
        матеріали                  en  artificial stone wall
                                       construction materials
                                   fr  mat[e2]riaux de constru-   *
                                       ction des murs pierreux
                                       artificiels
                                   ru  искусственныестеновые
                                       каменные материалы
        Вироби, які мають форму        Изделия, имеющие форму
        прямокутного парале-           прямоугольного паралле-
        лепіпеда і одержані шля-       лепипеда и полученные
        хом технологічного пере-       путем технологической
        роблення вихідної міне-        переработки исходного
        pальної сировини               минерального сырья
4.4.6  стіновий блок              dе  Wandblock
                                   еn  wall block
                                   fr  bloc mural
                                   ru  стеновой блок
        Конструктивний збiрний         Конструктивный сборный
        елемент у виглядi прямо-       элемент в виде прямоу-
        кутного паралелепіпеда         гольного параллелепипеда
        для зведення cтiн              для возведения стен
        будівель                       зданий
                               - 4 -
                                            ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.7  цегла                      de  Ziegel
                                   еn  brick
                                   fr  brique
                                   ru  кирпич
        Будiвельний штучний            Строительный искусствен-
        камінь у вигляді прямо-        ный камень в виде прямоу-
        кутного паралелепіпеда,        гольного параллелепипеда,
        відформований з міне-          отформованный из мине-
        ральних матеріалів i на-       ральных материалов и
        буває каменеподібних           приобретающий камнепо-
        властивостей після випа-       добные свойства после
        лювання або оброблення         обжига или обработки
        парою                          паром
4.1.8  звичайна керамічна         de  keramischer Normalstein
        цегла                      en  ceramic ordinary brick
                                   fr  brique с[e2]ramique ordi-  *
                                       naire
                                   ru  обыкновенный керами-
                                       ческий кирпич
        Цегла, виготовлена з лег-      Кирпич, изготовленный
        коплавких глин з добав-        из легкоплавких глин с до-
        ками або без них шяхом         бавками или без них
        пластичного формуван-          путем пластического фор-
        ня чи напівсухого пресу-       мования или полусухого
        вання, сушіння і випалю-       прессования, сушки и
        вання                          обжига
4.1.9   одинарна цегла             de  einfacher Ziegel
                                   еn  simple brick
                                   fr  brique simple
                                   ru  одинарный кирпич
        Керамічна цегла з розмі-       Керамический кирпич с
        рами 250 х 120 х 65 мм         размерами 250 х 120 х 65 мм
4.1.10 модульнацегла             de  Modulziegel
                                   en  modular brick
                                   fr  brique modulaire
                                   ru  модульныйкирпич
        Керамічна цегла розмі-         Керамический кирпич раз-
        рами 288 х 138 х 88 мм з       мерами 288 х 138 х 88 мм с
        технологічними порож-          технологическими пусто-
        нинами i масою не              тами й массой не более 4 кг
        більшою, ніж 4 кг
4.1.11 потовщена цегла            de  WulstziegeI
                                   en  thick brick
                                   fr  brique de sur[e2]paisseur  *
                                   ru  утолщенный кирпич
        Керамiчна цегла з розмі-       Керамический кирпич с
        рами 250 х 120 х 88 им         размерами 250 х 120 к 88 мм
                               - 5 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.I.12 порожниста цегла           de  Lochziegel
                                   еn  hollow brick
                                   fr  brique creuse
                                   ru  пустотелый кирпич
        Керамічна цегла з нас-         Керамический кирпич со
        крiзними і ненаскрiзни-        сквозными и несквозными
        ми вертикально розміще-        вертикально расположен-
        ними порожнинами круг-         ными пустотами круглого
        лого або щільноподіб-          или щелевидного сечения
        ного переpiзy
4,1.13 лицьова керамічна цегла    de  Keramischer Fassadenziegel
                                   en  facing cеramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique de     *
                                       parement
                                   ru  лицевой керамический
                                       кирпич
        Керамiчна цегла для му-        Керамический кирпич для
        рування i одночасного          кладки и одновременной
        облицьовування зовнiш-         облицовки наружных и
        ніх i внутрішніх повер-        внутренних поверхностей
        хень стін будівель             стен зданий
4.1.14 гладка керамічна цегла     de  glatte keramischer Ziegel
                                   en  smooth ceramic brick
                                   fr  brique cerramicue lisse
                                   ru  гладкийкерамический
                                       кирпич
4.1.15 рельефнакерамічнa         de  keramischer Rcliefziegel
        цегла                      en  relief ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique de     *
                                       relief
                                   ru  рельефный керамический
                                       кирпич
        Керамічна цегла з              Керамический кирпич с
        рельєфною лицьовою             рельефной лицевой повер-
        поверхнею                      хностью
4.1.16  обфактурена керамічна     de  Keramiseher Fakturierungs-
         цегла                         ziegel
                                   en  texture ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique de     *
                                       surfacage
                                   ru  офактуренный керами-
                                       ческий кирпич
        Керамічна цегла з обфак-       Керамический кирпич с
        туреною лицьовою               офактуренной лицевой
        поверхнею                      поверхностью
                               - 6 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.17 двошарова керамічнa        de  Zweitschichtkeramikziegel
        цегла                      en  two layers ceramic bricks
                                   fr  brique c[e2]ramique [a4]   *
                                       deux couches
                                   ru  двухслойный керамический
                                       кирпич
        Керамiчна цегла                Керамический кирпич из
        місцевих червоних глин з       местных красных глин с
        лицьовим шаром iз бiлих        лицевым слоем из белых
        незабарвлених або забар-       неокрашенных или окра-
        влених глин                    шенных глин
4.1.18 ангобована керамічна       de  Engobierter Keramikziegеl
        цегла                      еn  engobed ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique        *
                                      engob[e2]e                 *
                                   ru  агнобированный керами-
                                       ческий кирпич
        Керамічна цегла, лицьо-        Керамический кирпич,
        вана поверхня якої             лицевая поверхность кото-
        покрита ангобом                рого покрыта ангобом
4.1.19 полив'яна керамічна        de  Glasierter Kerаmikziegel
        цегла                      еn  glazed ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique        *
                                       [e2]maill[e2]e             *
                                   ru  глазуровaнныйкерами-
                                       ческий кирпич
        Керамiчна цегла з              Керамический кирпич с
        полив'яною лицьовою            глазурованной лицевой
        поверхнею                      поверхностью
4.1.20 кермічні камені            dе  Keramiksteinе
                                   en  ceramic stones
                                   fr  pierrеs c[e2]ramiques      *
                                   ru  керамические камни
        Керамічні порожнисті           Керамические пустотелые
        вироби розміром                изделия размером
        250x 120 х 138 мм              250 х 120 х 138 мм
4.1.21 керамічний модульний       de  Modulkeramikstein
        камінь                     еn  modular ceramic stone
                                   fr  brique c[e2]ramique        *
                                       modulaire
                                   ru  керамический модульный
                                       камень
        Керамічний камінь роз-         Керамический камень раз-
        міром 288 х 138 к 138 мм       мером 288 х 138 х 138 мм
                               - 7 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.22 керамічний збільшений      de  Grosskeramikstein
        камінь                     en  large sizеcеramic stonе
                                   fr  briquеc[e2]ramique        *
                                       agrandie
                                   ru  керамический укрупненный
                                       камень
        Керамічний камінь розмі-       Керамический камень раз-
        ром 290 х 190 к 288 мм         мером 290 х 190 х 288 мм
4.1.23 каменізгоризонтальним    de  Steinеmit horizontalen
        розміщеннямпорожнин           Hohlr[a1]umen              *
                                   en  stone with horizontal
                                       disposition of hollows
                                   fr  pierres [a4] disposition   *
                                       horizontale de cavit[e2]s  *
                                   ru  камни с горизонтальным
                                       расположением пустот
        Kерамічні камені з гори-       Керамические камни с
        зонтальним розміщен-           горизонтальным располо-
        ням порожнин по відно-         жением пустот по отно-
        шенню до мурування сті-        шению к кладке стены,
        ни, порожнисті роэміром        пустотелые размером
        250 х 250 х 120 мм             250 х 250 х 120 мм
        250 x 200 х  80 мм             250 х 200 x  80 мм
4.1.24 керамічні ефективні        de  effektive Keramikziegel und
        цеглаікамені                 stеine
                                   en  effective ceramic bricks and
                                       stones
                                   fr  broques et pierres ceramiques
                                       effectives
                                   ru  керамическиe эффективные
                                       кирпич и камни
        Керамічна цегла серед-         Керамический кирпич
        ньою гусиною не                средней плотностью не
        більше, ніж 1400 кг/м3;        более, чем 1400 кг/м3;
        керамічні камені               керамические камни сред-
        середньою густиною не          ней плотностью не более,
        більшою, ніж 1450 кг/м3        чем 1450 кг/м3
4.1.25 умовно-ефективніцегла     de  bedingt-effektive Ziegel und
        ікамені                       Steine
                                   en  conventionelly effective
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres eonvention
                                       nellement effectives
                                   ru  условно эффективные
                                       кирпич и камни
        Керамічна цегла серед-         Керамический кирпич
        нъою густиною понад            средней плотностью
        1400 кг/м3; керамічні          свыше 1400 кг/м3; керами-
        камені середньою               ческие камни средней
        густиною від 1450 кг/м3        плотностью от 1450 кг/м3
        до 1650 кг/м3                  до 1650 кг/м3
                               - 8 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.26 силікатна цегла            de  Kalksandziegel
                                   еn  саlcium silicate brick
                                   fr  brique de silice
                                   ru  силикатный кирпич
        Цегла виготовлена спо-         Кирпич, изготовленный
        собом пресування зволо-        способом прессования ув-
        женої суміші із піску та       лажненной смеси из песка
        інших дрiбних заповню-         и других мелких заполни-
        вачів, вапна та інших          телей, извести и других
        в'яжучих із застосуван-        вяжущих с применением
        ням добавок або без них        добавок или без них и пос-
        і подальшим твердінням         ледующим твердением
        під дiєю пари в автоклаві      под действием пара в ав-
                                       токлаве
4.1,27  силікатна одинарна         dе  Einfacher Kalksandvollziegel
        повнотілацегла            en  solide calcium silicate
                                       brick
                                   fr  brique de silice simple plei
                                   ru  силикатный одинарный
                                       полнотелый кирпич
        Цегла cилікатна розмі-         Кирпич силикатный раз-
        ром 250 х 120 х 65 мм          мером 250 к 120 х 65 мм
4.1.28  силікатна одинарна         de  Einfacher Kalksandlochziegel
        порожниста цегла           en  single hollow calcium
                                       silicate brick
                                   fr  brique de silice creuse simpl
                                   ru  силикатный одинарный
                                       пустотелый кирпич
        Силiкатна цегла з нeкрiз-      Силикатный кирипич с
        ними порожнинами               несквозными пустотами
        вертикального розмiщен-        вертикального располо-
        ня круглого або щілино-        жения круглого или
        подібного пepepiзy             щелевидного сечения
4.1.29  силікатна потовщена        de  Dicker Ralksandlochziegel
        порожнистацегла           en  thick hollow calcium silicate
                                       brick
                                   fr  drique de silice creuse de
                                       surr[e2]paisseur           *
                                   ru  силикатныйутолщенный
                                       пустотелый кирпич
        Силікатна цегла порож-         Силикатный кирпич пус-
        ниста розміром                 тотелый размером
        250 х 120 х 88 мм, масою       250 х 120 х 88 мм, массой
        не більшою,ніж 4,3 кг          не более 4,3 кг
4.1.30  силікатна пориста цегла    de  роr[о1]sеr Kalksandstein   *
                                   еn  porous calcium silicate
                                       brick
                                   fr  brique de silice poreuse
                                   ru  силикатный пористый
                                       кирпич
                               - 9 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
        Силікатна цегла з порис-       Силикатный кирпич с
        тими заповнювачами             пористыми заполните-
        або добавками, що виго-        лями и выгорающими
        ряють при випалюванні          при обжиге добавками
4.1.31  силікатна пористо-         dе  роr[о1]sеr Kalksandloch-   *
        порожнистацегла               ziegel
                                   еn  porous hollow calcium
                                       silicate brick
                                   fr  brique de silice poreuse
                                       сreusе
                                   ru  силикатный пористо
                                       пустотeлый кирпич
        Силікатна порожниста           Силиткатный пустотелый
        цегла з пористим запов-        кирпич с пористыми за-
        нювачем або добавками,         полнителями или выгора-
        що вигоряють при               ющими при обжиге добав-
        випалюванні                    ками
4.1.32  силікатний                 de  Kalksandlochstein
        порожнистий камінь         еn  hollow calcium silicate
                                       stone
                                   fr  pierre de silice creux
                                   ru  силикатный пустотелый
                                       камень
        Cилікатні порожнисті           Силикатные пустотелые
        вироби розміром                изделия размером
        250x 120 х 138 мм              250x 120 х 138 мм
4,1.33  силікатні лицьові цегла    dе  fassaden Kalksandziegel und
        ікамені                       steine
                                   еn  facing calcium silicate
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres de silice
                                       de paremeht
                                   ru  силикатные лицевые
                                       кирпич и камни
        Цегла i камені cилікатні       Кирпич и камни силикат-
        для личкування cтiн            ные для облицовки стен
        будівель і споруд              зданий и сооружений
4.1.34  лицьові цегла і камені     de  Farbigе Fassadenkalksand
        кольоровісилікатні            ziegel und steine
                                   en  colour facing calcium
                                       silicate bricks and stones
                                   fr  briques еt pierres dе  sili-
                                       ce, de couleur
                                   ru  лицевой кирпич и камни
                                       цветные силикатные
        Цегла i камені силікатні,      Кирпич и камни силикат-
        забарвлені в масі або з        ные, окрашенные в массе
        поверхневим кольоро-           или с поверхностной цвет-
        вим опорядженням               ной отделкой лицевых гра-
        лицьових граней                ней
                               - 10 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.35  силікатні pядові цегла     dе  einfache Kalksandziеgel und
        ікамені                       stеine
                                   en  odinary calcium silicate
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres de silice
                                       ordinaires
                                   ru  силикатные рядовые
                                       кирпич и камни
        Цегла i каменi cилікатні       Кирпич и камни силикат-
        для кладки зовнішніх i         ные для кладки наружных
        внутрішніх стін                и внутренних стен
4.1.36  силікатні ефективні        de  effektive Kalksandziegel und
        цеглаікамені                 steine
                                   еn  effective calcium silicate
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres de silice
                                       effectives
                                   ru  силикатные эффективные
                                       кирпич и камни
        Cилікатна цегла серед-         Силикатный кирпич сред-
        ньою густиною не біль-         ней плотностью не более
        шою, ніж 1400 кг/м3 і          1400 кг/м3 и силикатные
        cилікатні камені серед-        камни средней плот-
        ньою густиною не біль-         ностью не более 1450 кг/м3
        шою, ніж 1450 кг/м3
4.1.З7  силікатні умовно-ефек-     de  silikatebedingt-effektive
        тивні цегла і камені           Ziegel und Steine
                                   en  silicate bricks and stones
                                       conventionally effective
                                   fr  briques et pierres siliceux
                                       conventionnellement
                                       effectives
                                   ru  силикатные условно-эфек-
                                       тивные кирпич и камни
        Силікатна цегла серед-         Силикатный кирпич сред-
        ньою густиною від 1401         ней плотностью от 1401 до
        до 1690 кг/м3 і cилікатні      1690 кг/м3 и силикатные
        камені середньою густи-        камни средней плотнос-
        ною від 1451 до 1650 кг/м3     тью от 1451 до 1650 кг/м3
4.1.38  звичайнаcилікатна         de  Normalsandziegel
        цегла                      еn  ordinary calcium silikate
                                       brick
                                   fr  brique de silice creuse de
                                       sup[e2]rraisseur
                                   ru  обыкновенный силикатный
                                       кирпич
        Силікатна цегла серед-         Силикатный кирпич сред-
        ньою густиною большою,         ней плотностью свыше
        ніж 1650 кг/м3                 1650 кг/м3
                               - 11 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.39  бетонністіновікамені     de  Wandbaubetonsteine
                                   en  wall concrete stones
                                   fr  pierres des murs de
                                       b[e2]ton                   *
                                   ru  бетонные стеновые камни
        Штучні кам'яні вироби у        Искусственные каменные
        виглядi прямокутного           изделия формы прямоу-
        паралелепіпеда які виго-       гольного параллелепипе-
        товлені вібропресуван-         да, изготовленные виброп-
        ням, литтям або іншими         рессованием, литьем или
        способами з легких i           другими способами из
        важких бетонів, що твер-       легких и тяжелых бето-
        днуть в природних умо-         нов, твердеющих в естест-
        вах, у процесі пропарю-        венных условиях, при про-
        вання або автоклавної          паривании или автоклав-
        обробки                        ной обработке
4.1.40  цілий бетонний камінь      de  Janzbеtonstein
                                   en  entirеconcrete stone
                                   fr  pierres de beton
                                       enti[e2]re                 *
                                   ru  целый бетонный камень
        Бетонний стіновий              Бетонный стеновой
        камінь розміром                камень размером
        390 х 190 х 188 мм             390 х 190 х 188 мм
        410 х 215 х 190 мм             410 х 215 х 190 мм
4.1.41  поздовжнібетонні          de  L[a1]ngebetonhalbsteine    *
        половинки                  en  longitudinal concrete bats
                                   fr  demi-perres longitudinales
                                   ru  продольные бетонные половинки
        Бетонний стіновий              Бетонный стеновой ка-
        камінь розміром                мень размером
       590 х 90 х 188 мм              590 х 90 x 188 мм
4.1.42  перегородковийбетонний    de  Trennwandbetonostein
        камінь                     en  partition concrete stone
                                   fr  pierres de Ь[e2]tonpour    *
                                       cloisons
                                   ru  перегородочный бетонный
                                       камень
        Бетонний стіновий              Бетонный стеновой
        камінь розміром                камень размером
        590 x 90 х 188 мм              550 x 90 х 188 мм
4.1.43  лицьові бетонні стінові    de  Varblendwandhaubetonsteine
        камені                     en  wall facing concrete stonеs
                                   fr  picrrers de construction des
                                       murs de parement
                                   ru  лицевые бетонные стеновые
                                       камни
        Бетонні камені для             Бетонные камни для
        обличкування cтiн              облицовки стен зданий и
        будівель і споруд              сооружений
                               - 12 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.44  порожнистий бетонний       de  Vеrblendwandbaubetonlochs-
        стіновий камінь                tein
                                   en  hollow wall concrete stone
                                   fr  picrres de construction des
                                       murs, de b[e2]ton, creuse  *
                                   ru  пустотелый бетонный
                                       стеновой камень
        Бетонний стіновий камінь       Бетонный стеновой камень
        у вигляді порожнистого         в виде пустотелого прямоу-
        прямокутного паралелепі-       гольного параллелепипеда
        педа з нормованою кіль-        с нормированным количес-
        кістю і формою порожнин        твом и формой пустот
4.1.45  кольорові бетонні стінові  de  Farbide Wandbaubetonsteine
        камені                     еn  colour wall concrete stones
                                   fr  pierres de construction des
                                       murs, de beton, de couleur
                                   ru  цветные бетонные стеновые
                                       камни
        Бетонні камені, забарв-        Бетонные камни, окрашен-
        лені в масі або з поверх-      ные в массе или с поверх-
        невим опорядженням             ностной отделкой лице-
        лицьових граней                вых граней
4.1.46  ефективні бетонні cтiнові  dе  Effektive Wandbaubeton-
        камені                         steine
                                   en  cffective wall concrete
                                       stones
                                   fr  pierres деconstruction
                                       des murs, de b[e2]ton      *
                                       effectives
                                   ru  эффективные бетонные
                                       стеновые камни
        Бетонні камені густиною        Бетонные камни плот-
        до 1400 кг/м3                  ностъю до 14ОО кг/м3
4.1.47  умовно-ефективнібетонні   de  Bedingt-effektive Wandbau-
        стіновікамені                 betonsteine
                                   еn  wall соnсrеte stones
                                       conventi-onally
                                       effectives
                                   fr  pierres dеconstruction des
                                       murs, de b[e2]ton conven-  *
                                       tionellemeht. effectives
                                   ru  условно-эффективные
                                       бетонные стеновые камни
        Бетонні камені густиною        Бетонные камни плотнос-
        від 1400 до 1650 кг/м3         тью от 1401 до 1650 кг/м3
4.1.48  важкібетонністінові      de  Schwere Wandbaubetonsteine
        камені                     еn  hеаvуwall concrete stones
                                   fr  pierres de censtruction des
                                       murs de b[e2]ton lourdes
                                   ru  тяжелые бетонные стеновые
                                       камни
                               - 13 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
        Бетонні камені з густиною      Бетонные камни плот-
        бiльшою, ніж 1650 кг/м3        ностью более 1650 кг/м3
4.1.49  ніздрюватий бетон          dе  Zеllenbeton
                                   en  сellular conсrеte
                                   fr  Ьеtоn cellulair
                                   ru  ячеиcтый бетон
        Штучный кам'яний мате-         Искусственный каменный
        ріал з рівномірно розпо-       материал с равномерно
        діленими порами у вигля-       распределенными порами
        ді сферичних комірок,          в виде сферических ячеек,
        діаметр яких, як прави-        диаметр которых, как пра-
        ло, складає 1-3 мм             вило, составляет 1-3 мм
4.1.50  газобетон                  de  Gasbеton
                                   en  acrated concrete
                                   fr  Ь[e2]ton au gaz            *
                                   ru  газобетон
        Ніздрюватий бетон, пори-       Ячеистый бетон, поризо-
        зований газоутворювачем        ванный газообразователем
4.1.51  пінобетон                  de  Schaubeton
                                   еn  foam concrеte
                                   fr  bеton mousse
                                   ru  пенобетон
        Ніздрюватий бетон, пори-       Ячеистый бетон, поризо-
        зований піноутворювачем        ванный пенообразователем
     4.2 Показники зовнішнього вигляду та поверхні виробів
4.2.1   лицьова поверхня           de  Vеrblеndenboderfl[a1]che   *
        стіновихматеріалів            der Wandbaustoffе
                                   en  facing surfacеof wall
                                       matеrials
                                   fr  bеlle face des mat[е2]ri-  *
                                       aux de construction des
                                       murs
                                   ru  лицеваяповерхность
                                       стеновых материалов
        Поверхня матеріалу, яку        Поверхность материала,
        видно після її укладання       видимая после ее укладки
        в стіну                        в стену
4.2.2   грані стінових             dе  Wandbaustoffefl[а1]chen    *
        матеріалів                 еn  latеral arris of wall
                                       matеrials
                                   fr  ar[e3]tes lat[е2]rales dеs *
                                       mat[е2]riaux dеconstruc-
                                       tion des murs
                                   ru  грани стеновых материалов
        Обмежені ребрами бо-           Ограниченные ребрами
        кові поверхні матеріалу,       боковые поверхности
        які прилягають одна до         материала, примыкающие
        одної при yкладенні            друг к другу при укладке
                               - 14 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.2.3   технологічні порожнини     dе  Technologisehe Hohlr[a1]-  *
                                       ume
                                   еn  technological voids
                                   fr  vides technologiques
                                   ru  технологические пустоты
        Порожнини, утворені з          Пустоты, образованные
        технологічною метою,           в технологических целях,
        які мають різні розміри        имеющие различные раз-
        i конфігурацію                 меры и конфигурацию
4.2.4   рельєф виробу              de  Erzeugnisrеliеf
                                   еn  product's reliеf
                                   fr  reliеf de produit
                                   ru  рельеф изделия
        Опукле чи заглиблене           Выпуклое или углублен-
        зображення на лицъовій         ное изображение на лице-
        поверхні виробу                вой поверхности изделия
4.2.5   полива                     de  de Glasur
                                   en  glaze
                                   fr  gla[с5]ure                 *
                                   ru  глазурь
        Тонкий склоподібний            Тонкий стекловидный или
        або частково закристалі-       частично закристаллизо-
        зований шар, який по-          ванный слой, покрыва-
        криває поверхню кера-          ющий поверхность кера-
        мічної цегли і закріпле-       мического кирпича и за-
        ний випалюванням при           крепленный обжигом при
        високих температурах           высоких температурах
4.2.6   ангоб                      de  Engobe
                                   еn  engobе
                                   fr  engobe
                                   ru  ангоб
        Тонкий шар з глинистої         Тонкий слой из глинистой
        суспензії, що наносять на      сузпензии, наносимый на
        поверхню керамічної            поверхность керамическо-
        цегли до її випалювання        го кирпича до его обжига
        або покриття поливою,          или покрытия глазурью и
        який закриває поверхню         закрывающий поверхность
        частково або повністю          частично или полностью
                               - 15 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
              Абетковий покажчик українських термінів
ангоб.................................................. 4.2.6
бетон ніздрюватий ..................................... 4.1.49
блок стіновий.......................................... 4.1.6
газобетон ............................................. 4.1.50
грані стінових матеріалів ............................. 4.2.2
камені бетонні стінові ................................ 4.1.39
камені бетонні стінові важкі........................... 4.1.48
камені бетонні стінові лицьові......................... 4.1.43
камені бетонні стінові ефективні ...................... 4.1.46
камені бетонні стінові кольорові....................... 4.1.45
камені бетонні стінові умовно-ефективні ............... 4.1.47
камені з горизонтальним розміщенням порожнин........... 4.1.23
камені керамічні....................................... 4.1.20
камінь бетонний перегородковий......................... 4.1.42
камінь бетонний стіновий порожнистий................... 4.1.44
камінь бетонний цілий.................................. 4.1.40
камінь керамічний збільшений .......................... 4.1.22
камінь керамічний модульний............................ 4.1.21
камінь силікатний порожнистий ......................... 4.1.32
матеріали стінові...................................... 4.1.1
матеріали стінові дрібноштучні......................... 4.1.2
матеріали стінові кам'яні.............................. 4.1.3
матеріали стінові кам'яні природні..................... 4.1.4
матеріали стінові кам'яні штучні....................... 4.1.5
пінобетон ............................................. 4.1.51
поверхня стінових матеріалів лицьова................... 4.2.1
полива ................................................ 4.2.5
половинки бетонні поздовжні............................ 4.1.41
порожнини технологічні................................. 4.2.3
рельєф виробу ......................................... 4.2.4
цегла.................................................. 4.1.7
цегла і камені ефективні керамічні..................... 4.1.24
цегла і камені ефективні силікатні..................... 4.1.36
цегла і камені силікатні лицьові ...................... 4.1.33
цегла і камені силікатні лицьові кольорові............. 4.1.34
цегла і камені силікатні рядові........................ 4.1.35
цегла і камені силікатні умовно-ефективні ............. 4.1.37
цегла і камені умовно-ефективні........................ 4.1.25
цегла керамічна ангобова............................... 4.1.18
цегла керамічна гладка ................................ 4.1.14
цегла керамічна двошарова.............................. 4.1.17
цегла керамічна звичайна............................... 4.1.8
цегла керамічна лицьова ............................... 4.1.13
цегла керамічна офактурена ............................ 4.1.16
цегла керамічна полив'яна ............................. 4.1.19
цегла керамічна рельєфна............................... 4.1.15
цегла модульна......................................... 4.1.10
цегла одинарна......................................... 4.1.9
цегла порожниста....................................... 4.1.12
цегла потовщена........................................ 4.1.11
цегла силікатна........................................ 4.1.26
цегла силікатна звичайна............................... 4.1.38
цегла силікатна одинарна повнотіла .................... 4.1.27
цегла силікатна одинарна порожниста ................... 4.1.28
цегла силікатна пориста................................ 4.1.30
цегла силікатна пористопорожниста ..................... 4.1.31
цегла силікатна потовщена порожниста .................. 4.1.29
                               - 16 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
        Aбетковий покажчик німецьких термінів
Bedingt-effektive Wandbaubetonsteine..................... 4.1.47
Bedingt-effektive Ziegel und Steine...................... 4.1.25
Dicker Kalkandlochziegel................................. 4.1.29
Einfacher Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.35
Einfacher Kalksandlochziegel............................. 4.1.28
Einfacher Kalksandvollziegel............................. 4.1.27
Einfacher Ziegel ........................................ 4.1.9
Effektive Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.36
Effektive Keramikziegel und-steine....................... 4.1.24
EffеktivеWandbaubetonsteine............................. 4.1.46
Engobe...........,....................................... 4.2.6
Еngobierter Keramikziegel ............................... 4.1.18
Erzeugnisrelief.......................................... 4.2.4
Farbige Fassadenkalksandziegеl und-steine................ 4.1.34
Farbige Wandbaubetonsteine............................... 4.1.45
Fassaden Kalksandziegеl und-steine....................... 4.1.33
Gasbеton................................................. 4.1.50
Ganzbetonstein........................................... 4.1.40
Glasierter Keramikziegеl ................................ 4.1.19
Glasur................................................... 4.2.5
Glatte keramischer Ziegel................................ 4.1.14
Grosskeramikstein........................................ 4.1.22
Kalksandlochstein........................................ 4.1.32
Kalksandziegel........................................... 4.1.26
Keramiksteine ........................................... 4.1.20
Kеrаmischer Fakturierungsziegel.......................... 4.1.16
Kerаmischer Fassadenziegel............................... 4.1.13
Keramischer Normalstein.................................. 4.1.8
Keramischer Reliefziegel................................. 4.1.15
Schaubeton .............................................. 4.1.51
Schwere Wandbaubetonsteine .............................. 4.1.48
Steine mit horizontalen Hohlr[a1]umen.................... 4.1.23 *
Steinewandbaustoffe ..................................... 4.1.3
Silikatebedingt-effektive Ziegel und Steine.............. 4.1.37
Technologische Hohlr[а1]ume.............................. 4.2.3  *
Trennwandbetonstein...................................... 4.1.42
Verblendenboderfl[а1]che der Wandbaustoffe............... 4.2.1  *
Verblendwandbaubetonlochstein............................ 4.1.44
Verblendwandbaubetonsteinе.............................. 4.1.43
Wandbaubеtonsteine....................................... 4.1.39
Wandbaustoffe ........................................... 4.1.1
Wandbaustoffefl[a1]chen.................................. 4.2.2  *
Wandblock ............................................... 4.1.6
Wulstziegel.............................................. 4.1.11
Zеllenbeton ............................................. 4.1.49
Ziegel................,.................................. 4.1.7
Zweischichtkeramikziegel................................. 4.1.17
                               - 17 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
             Абетковий покажчик англійських термінів
aerated concrete .....,................................. 4.1.50
artificial stone wall construction materials............ 4.1.5
brick .................................................. 4.1.7
calcium silicate brick.................................. 4.1.26
cellular conеrеte ...................................... 4.1.49
ceramic ordinary brick.................................. 4.1.8
ceramic stones ......................................... 4.1.20
colour facing calcium silicate brick and stones......... 4.1.34
colour wall concrete stones ............................ 4.1.45
conventionally effective bricks and stones ............. 4.1.25
effective calcium silicate bricks and stones ........... 4.1.36
effective ceramic bricks and stones .................... 4.1.24
effective wall concrete stones ......................... 4.1.40
еngobe ................................................. 4.2.6
engobed ceramic brick................................... 4.1.18
entire concrete stone................................... 4.1.40
facing calcium silicate brick and stones................ 4.1.33
facing ceramic brick ................................... 4.1.13
facing surface of wall materials ....................... 4.2.1
foam concrete .......................................... 4.1.51
glaze................................................... 4.2.5
glazed ceramic brick.................................... 4.1.19
hеavy wall concrete stones.............................. 4.1.48
hоllow brick ........................................... 4.1.12
hollow calcium silicate stone........................... 4.1.32
hollow wall concrete stone.............................. 4.1.44
largе-size ceramic stone ............................... 4.1.22
lateral arris of wall materials ........................ 4.2.2
longitudinal concrete bats.............................. 4.1.41
modular brick........................................... 4.1.10
modular ceramic stone .................................. 4.1.21
natural stone wall construction materials .............. 4.1.4
ordinary calcium silicate brick and stones ............. 4.1.35
ordinary calcium silicate brick ........................ 4.1.38
partition concrete stone................................ 4.1.42
porous calcium silicate brick........................... 4.1.30
porous hollow calcium silicate brick.................... 4.1.31
product's relief........................................ 4.2.4
relief ceramic brick ................................... 4.1.15
silicate brick and stones conventionally еffectivе..... 4.1.37
single brick............................................ 4.1.9
single hollow calcium silicate brick.................... 4.1.28
small-size wall construction materials ................. 4.1.2
smooth ceramic brick.................................... 4.1.14
solidеcalcium silicate brick........................... 4.1.27
stones with horizontal disposition of hollows........... 4.1.23
stone wall construction materials....................... 4.1.3
technological voids .................................... 4.2.3
texture ceramic brick .................................. 4.1.16
thick brick............................................. 4.1.11
thick hollow calcium silicate brick..................... 4.1.29
two layers ceramic bricks............................... 4.1.17
wall block ......... ................................... 4,1.6
wall concrete stones.................................... 4.1.39
wall concrete stones conventionally .................... 4.1.47
wall construction materials............................. 4.1.1
wall facing concrete stones............................. 4.1.43
                               - 18 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
          Абетковий покажчик французьких термінів
ar[е3]tes lat[e2]rales des mat[e2]riaux de construction           *
  des mure............................................... 4.2.2
belle face des mat[e2]riaux de construction des murs..... 4.2.1   *
b[e2]ton au gaz.......................................... 4.1.50  *
b[е2]ton cellulaire...................................... 4.1.49  *
b[е2]ton mousse.......................................... 4.1.51  *
bloc mural .............................................. 4.1.6
briquе................................................... 4.1.7
brique с[e2]ramique [a4] deux couches.................... 4.1.17  *
brique с[e2]ramique agrandie ............................ 4.1.22  *
brique c[e2]ramique de parement ......................... 4.1.13  *
brique c[e2]ramique de relief............................ 4.1.15  *
brique c[e2]ramique de surfacage ........................ 4.1.16  *
brique c[e2]ramigue [e2]maill[e2]e....................... 4.1.19  *
brique c[e2]ramique engob[e2]e........................... 4.1.18  *
brique c[e2]ramique lisse................................ 4.1.14  *
brique c[e2]ramique modulaire............................ 4.1.21  *
brique c[e2]ramique ordinaire............................ 4.1.8   *
brique creuse............................................ 4.1.12
brique de siliсe ........................................ 4.1.26
brique de silice creuse de sup[e2]raisseur............... 4.1.29  *
brique de silice creuse simple .......................... 4.1.28
brique dеsiliсеordinaire............................... 4.1.38
brique de silice poreuse ................................ 4.1.30
brique de silice poreuse creuse.......................... 4.1.31
brique dеsilice simple pleine........................... 4.1.27
brique de sup[е2]raisseur................................ 4.1.11  *
brique et pierres c[е2]ramiques effectives............... 4.1.24  *
briques et pierres conventionnellement effectives........ 4.1.25
briques et pierres siliceux conventionnellement effectives4.1.37
briques et pietres de silice de couleur.................. 4.1.34
briques et pierres de silice effectives ................. 4.1.36
briques et pierres de silice ordinaires.................. 4.1.35
brique modulaire ........................................ 4.1.10
brique simple ........................................... 4.1.9
demi-pierres longitudinales.............................. 4.1.49
engobe................................................... 4.2.6
gla[c5]ure............................................... 4.2.5   *
mat[e2]riaux de construction des murs ................... 4.1.1   *
mat[e2]riaux de construction des murs en petites pi[e2]ces4.1.2   *
mat[e2]riaux de construction des murs pierreux........... 4.1.3   *
mat[e2]riaux de construction des murs pierreux artificiels4.1.5   *
mat[е2]riaux de construction des murs pirreux naturels... 4.1.4   *
pierre de b[e2]ton enti[e2]re ........................... 4.1.40  *
pierre de сonstruction des murs de b[e2]ton creuse....... 4.1.44  *
pierre de silice сreux................................... 4.1.32
pierres a disposition horizontale de cavit[e2]s.......... 4.1.23  *
pierres c[e2]ramiques ................................... 4.1.20  *
pierres de b[е2]ton pour cloisons ....................... 4.1.42  *
pierres de construction des mure de b[е2]ton de couleur.. 4.1.45  *
pierres de construction des murs de b[е2]ton effectives.. 4.1.46  *
pierres de construction des murs de b[e2]ton lourdes..... 4.1.48  *
pierres de construction des murs de b[e2]ton                      *
conventionnellement effectives........................... 4.1.47
pierres de construction des murs de parement............. 4.1.43
pierres des murs de b[е2]ton ............................ 4.1.39  *
relief de produit........................................ 4.2.4
vides technologiques .................................... 4.2.3
                               - 19 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
               Абетковий покажчик російських термінів
ангоб.................................................... 4.2.6
бетон ячеистый .......................................... 4.1.49
блок стеновой ........................................... 4.1.6
газобетон................................................ 4.1.50
глазурь.................................................. 4.2.5
грани стеновых материалов ............................... 4.2.2
камень бетонный перегородочный........................... 4.1.42
камень бетонный стеновой пустотелый...................... 4.1.44
камень бетонный целый ................................... 4.1.40
камень керамический модульный............................ 4.1.21
камень керамический укрупненный.......................... 4.1.22
камень силикатный пустотелый............................. 4.1.32
камни бетонные стеновые ................................. 4.1.39
камни бетонные стеновые лицевые.......................... 4.1.43
камни бетонные стеновые тяжелые.......................... 4.1.48
камни бетонные стеновые условно-эффективные.............. 4.1.47
камни бетонные стеновые цветные.......................... 4.1.45
камни бетонные стеновые эффективные...................... 4.1.46
камни керамические....................................... 4.1.20
камни с горизонтальным расположением пустот.............. 4.1.23
кирпич .................................................. 4.1.7
кирпич керамический ангобированный ...................... 4.1.18
кирпич керамический гладкий.............................. 4.1.14
кирпич керамический глазурованный ....................... 4.1.19
кирпич керамический двухслойный.......................... 4.1.17
кирпич и камни керамические эффективные.................. 4.1.24
кирпич и камни силикатные лицевые........................ 4.1.33
кирпич и камни силикатные лицевые цветные................ 4.1.34
кирпич и камни силикатные рядовые........................ 4.1.35
кирпич и камни силикатные условно-эфффективные........... 4.1.37
кирпич и камни силикатные эффективные ................... 4.1.36
кирпич и камни условно-эффективные ...................... 4.1.25
кирпич керамический обыкновений.......................... 4.1.8
кирпич керамический офактуренный......................... 4.1.16
кирпич керамический лицевой.............................. 4.1.13
кирпич керамический рельефный............................ 4.1.15
кирпич модульный......................................... 4.1.10
кирпич одинарный......................................... 4.1.9
кирпич пустотелый ....................................... 4.1.12
кирпич силикатный ........,.............................. 4.1.26
кирпич силикатный обыкновенный........................... 4.1.38
кирпич силикатный одинарный полнотелый................... 4.1.27
кирпич силикатный одинарный пустотелый .................. 4.1.28
кирпич силикатный пористопустотелый ..................... 4.1.31
кирпич силикатный пористый .............................. 4.1.30
кирпич утолщенный........................................ 4.1.11
кирпич утолщенный пустотелый............................. 4.1.29
материалы стеновые....................................... 4.1.1
материалы стеновые каменные.............................. 4.1.3
материалы стеновые каменные искусственные................ 4.1.5
материалы стеновые каменные природные.................... 4.1.4
материалы стеновые мелкоштучные.......................... 4.1.2
пенобетон................................................ 4.1.51
поверхность стеновых материалов лицевая ................. 4.2.1
половинки бетонные продольные............................ 4.1.41
пустоты технологические...................................4.2.3
рельеф изделия............................................4.2.4
                               - 20 -
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
УДК
      Ключові слова:
      абетковий покажчик, бетонний камінь, газобетон,
      керамічна цегла, лицьова поверхня, ніздрюватий
      бетон, пінобетон, полива, рельєф виробу, стіновий
      блок, стінові матеріали.
      Примітка.
                 */ цифри за літерами в квадратних дужках
                    відповідають значенням в таблиці
                    відповідності символів

   •  

     

    Выбор редакции: