ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН.В.1.2-1-95. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ (ОБВАЛЕНЬ) БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ЇХ ЧАСТИН ТА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Оцените
(0 голосов)
 
                     ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
               Cистема забезпечення надійності та безпеки
                           будівельних об'єктів
                 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ
                 (ОБВАЛЕНЬ) БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ЇХ ЧАСТИН ТА
                         КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
                           ДБН.В.1.2-1-95
    Державний комітет України у справах будівництва і архітектури
                    \Держкоммістобудування України\
                               Київ 1995
  РОЗРОБЛЕНІ:                Спілкою цивільних інженерів України
                             (інж.Проценко К.І., д-р техн.наук
                             Перельмутер А.В., канд.техн.наук Ми-
                             китаренко М.О., інженери Гапоненко
                             А.Д., Кириленко В.М.)
  ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ
  ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:           Держархбудінспекцією України і Техні-
                             чним управлінням Держнаглядохоронпраці
                             України
  ЗАТВЕРДЖЕНІ:               Спільним наказом Держкоммістобудування
                             України та Держнаглядохоронпраці
                             України від 25.04.95 N 85/89 і введені
                             в дію з 1 липня 1995 року
  З введенням в дію цих норм втрачає силу на території України
  "Положение о порядке расследования причин аварий зданий, соору-
  жений, их частей и конструктивных элементов", затверджене Пос-
  тановою Держбуду СРСР від 5 червня 1986 N 76.
                     Видавництво "Укрархбудінформ"
                   ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
-------------------------------------------------------------------
|Cистема забезпечення надійності та безпеки      ДБН В.1.2-1-95   |
|       будівельних об'єктів                    Вводяться вперше  |
|ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ                        |
|(ОБРУШЕНЬ) БУДІВЕЛЬ,СПОРУД,ЇХ ЧАСТИН ТА                          |
|      КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ                                   |                       |
-------------------------------------------------------------------
     Ці норми встановлюють вимоги до організації і порядку прове-
дення розслідування причин аварій будівель, споруд, їх частин та
конструктивних елементів (далі - будівельних об'єктів), що сталися
в процесі будівництва, технічного переозброєння, реконструкції, ка-
пітального ремонту, експлуатації або консервації.
     Вимоги цих норм гармонізовані з "Положенням про розслідування
та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на
підприємствах, в установах та організаціях", затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10.07.93 N 623 (далі скорочено
"Положення про розслідування та облік нещасних випадків") і розви-
вають це "Положення в частині, що стосується будівельно-технічної
експертизи та оцінки причин аварії.
     Терміни та їх визначення, які використовуються в нормах, наве-
дені у рекомендованому додатку 1.
     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     1.1. Дія цих норм поширюється на всі підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності. Вони є обов'язковими для
всіх міністерств і відомств України, Ради Міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих адміністрацій та органів місцевого самовря-
дування, приватних осіб та громадських організацій, що виступають в
ролі власників і замовників або виконують будівельні роботи та екс-
плуатують будівельні об'єкти.
     1.2. Поряд з вимогами цих норм необхідно керуватися:
        - вимогами нормативних і директивних документів органів
          державного нагляду (Держатомнагляд, Держнаглядохоронпра-
          ці та ін.), якщо аварія сталася на об'єкті, який перебу-
          ває під їх наглядом;
        - вказівками відомчих або регіональних нормативних докумен-
          тів, які повинні опрацьовуватися відповідно до цих норм і
          погоджуватися з Держкоммістобудування України;
        - вимогами компетентних міжнародних організацій і страхових
          товариств в тій частині, в якій вони не суперечать цим
          нормам (при аваріях на спільних підприємствах та в інших
          випадках, коли це передбачено статутними документами або
          договорами).
     1.3. Залежно від тяжкості наслідків і масштабів аварії поділя-
ються на аварії I категорії і II категорії.
     1.4. Категорійність аварій встановлюється таким чином:
     I категорія - аварія, наслідком якої стала хоча б одна із та-
ких подій:
     а) загибель п'яти чи більше чоловік;
     б) загроза життю та здоров'ю робітників підприємства або бу-
                                              с.2 ДБН.В.1.2-1-95
        дівництва, а також населенню, що мешкає поблизу підприємст-
        ва (будівництва);
     в) загроза забруднення навколишнього середовища навколо під-
        приємства або будівництва;
     г) обрушення основних конструкцій об'єкта в цілому або значної
        частини його;
     д) зупинка роботи підприємства чи будівництва на добу і біль-
        ше.
     II категорія - аварія, наслідком якої стала хоча б одна із та-
ких подій:
     а) загибель до п'яти чоловік;
     б) загроза життю та здоров'ю робітників цеху або виробничої
        ділянки (ділянки будівництва);
     г) обвалення конструкцій на частині об'єкта;
     д) зупинка роботи цеху або будівельної ділянки на зміну і бі-
        льше.
     Приблизне розподілення аварій за категоріями в залежності від
типу будинку чи споруди наведено в довідковому додатку 2.
     1.5. Локальні пошкодження конструктивних елементів та деталей
без їх обвалення, випадки спрацьовування захисних, протипереванта-
жувальних або інших протиаварійних засобів, а також інші інциденти,
що не створюють небезпеки для здоров'я і життя людей або стану нав-
колишнього середовища, аваріями не вважаються в установленому на
підприємстві порядку.
     1.6. Аварії I категорії будівель, споруд, їх частин та констру-
ктивних елементів, які знаходяться в ряду масових аварій і обвалень,
що викликані стихійним лихом або техногенними катастрофами (повені,
землетруси, вибухи, просідання розроблюваних територій тощо), чи
одиничні аварії, що уражають або створюють загрозу ураження систем
життєзабезпечення великих регіонів, а також аварії, що супроводжую-
ться викидом або реальною загрозою викиду радіоактивних, сильнодію-
чих отруйних, біологічно активних та інших небезпечних речовин,
підлягають спеціальному розгляду комісіями, які призначаються Кабі-
нетом Міністрів України. При їх розслідуванні доцільно використову-
вати положення цих норм.
     2. ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ
     2.1. Особи, відповідальні за роботу організацій і установ, що
здійснюють будівництво, технічне переозброєння, реконструкцію, ка-
пітальний ремонт або експлуатацію об'єктів, на яких сталася аварія,
зобов'язані, в першу чергу:
     - вжити усіх необхідних заходів щодо врятування потерпілих і
       надання їм допомоги;
     - ввести в дію план ліквідації аварій (аварійних сітуацій),
       якщо такий є на підприємстві;
     - вжити заходів щодо запобігання подальшому поширенню руйну-
       вань, пожежі, викиду шкідливих речовин тощо;
     - встановити границю небезпечної зони та обмежити доступ до
       неї людей;
     - передати повідомлення про аварію відповідно до вказівок
       пп.2.2-2.4.
     2.2. Про будь-яку аварію на будівельному об'єкті повинно бути
сповіщено в орган державного нагляду за охороною праці за місцем
розташування підприємства, де сталася аварія, в орган, до сфери
                                              с.3 ДБН.В.1.2-1-95
упрарвління якого належить підприємство, засноване на загальнодер-
жавній власності, в місцевий орган державної виконавчої влади, в
обласну інспекцію архітектурно-будівельного контролю і в органи
прокуратури за місцем розташування підприємства (будівництва).
     2.3. Про аварії I категорії, вказані в п.1.6, сповіщають та-
кож Штаб цивільної оборони, Державний комітет України по нагляду
за охороною праці і Державний комітет України у справах містобуду-
вання і архітектури.
     2.4. Повідомлення про аварію передається по телефону, телефак-
су, телеграфу або телетайпу зразу після виявлення аварії.
     Форма повідомлення повинна відповідати схемі, яка наведена в
обов'язковому додатку 3.
     2.5. Обов'язок своєчасно передати повідомлення про аварію пок-
ладено на керівників генпідрядної будівельної організації, якщо
аварія сталася на об'єкті, який будується чи реконструюється, або
на керівників організації, яка експлуатує, якщо аварія сталася під
час експлуатації.
     При ухилянні зазначених осіб від передачі повідомлення останні
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
     3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ
     3.1. Основною метою розслідування причин аварій будівель, спо-
руд, їх частин та конструктивних елементів є:
     - встановлення фактів, що їх викликали, включаючи, як об'єкти-
вні обставини, такі дії (відсутність дій) посадових осіб, і оцінка
цих фактів з точки зору відповідності вимогам діючої нормативно-
технічної і організаційно-розпоряджувальної документації;
     - розробка заходів щодо ліквідації наслідків аварії;
     - розробка рекомендацій щодо попередження виникнення подібних
       аварій, в тому числі вдосконалення нормативних документів,
       стандартів та організаційно-розпоряджувальних актів.
     3.2. Всі аварії будівельних об'єктів, за винятком зазначених
в п.1.5, підлягають розслідуванню будівельно-технічними комісіями,
які призначаються відповідно до вказівок цих норм.
     3.3. В разі, коли необхідно терміново розпочати роботи по вря-
туванню потерпілих, відбудові обвалених частин будівлі чи споруди,
поновленню систем життєзабезпечення або поновленню безпечної робо-
ти підприємства і розібрати для цього обвалені конструкції, власник
підприємства зобов'язаний, організуючи ці роботи до прибуття буді-
вельно-технічної комісії, забезпечити фіксацію їх положень на схе-
мах, ескізах, фотографіях та їх зберігання. Для виконання  зазначе-
них робіт створюються місцеві комісії попереднього розслідування
причин аварії та ліквідації її наслідків.
     3.4. Місцеві комісії призначаються негайно після аварії керів-
никами організації, що будує чи експлуатує об'єкт.
     До складу місцевої комісії включають представників генпідряд-
ної та субпідрядної будівельно-монтажних організацій, проектних ор-
ганізацій, які розроблювали проект, підрозділів підприємства, від-
повідальних за охорону праці.
     3.5. Місцева комісія повинна:
     - провести огляд міста аварії і зафіксувати положення констру-
       кцій відповідно до вимог п.3.3;
                                              с.4 ДБН.В.1.2-1-95
     - вжити заходів щодо запобігання подальшим зруйнуванням і за-
       безпечити безпечне провадження робіт при першочерговій роз-
       робці чи тимчасовому розкріпленні конструкцій, обмеження
       доступу людей у небезпечну зону;
     - організувати евакуацію потерпілих;
     - виявити очевидців аварії і організувати їх опитування;
     - підібрати проектну документацію, що стосується об'єкта ава-
       рії, і організувати збір іншої, що має відношення до справи,
       інформації (актів на приховані роботи, сертифікатів на буді-
       вельні матеріали, вироби та конструкції, даних про організа-
       ції, які здійснювали пошуки, проектування, будівництво, ка-
       пітальні ремонти та експлуатацію тощо);
     - розпочати роботу по розслідуванню причин аварії.
     3.6. Зразу після початку роботи будівельно-технічної комісії
місцева комісія передає до неї зібрані матеріали і в подальшому зо-
середжує свої зусилля на роботах по ліквідації наслідків аварії.
     За рішенням будівельно-технічної комісії у повному чи неповно-
му складі може залучатися до роботи по розслідуванню причин аварії
або виконувати інші її доручення.
     3.7. Будівельно-технічні комісії з розслідування причин аварії
призначаються в строки не пізніше, ніж протягом двох діб з моменту
аварії. Рішення про призначення комісії приймають:
     - при позакатегорійних аваріях - Кабінет Міністрів України по
       даним Держкоммістобудування України і Держнаглядохоронпраці
       України;
     - при аваріях I категорії - Держкоммістобудування України і
       Держнаглядохоронпраці України за поданням Державної архітек-
       турно-будівельної інспекції відповідного органу Держнагляд-
       охоронпраці;
     - при аваріях II категорії - Державна архітектурно-будівельна
       інспекція або за її дорученням обласні інспекції архітектур-
       но-будівельного контролю і відповідні територіальні органи
       Держнаглядохоронпраці.
           В разі, коли причини аварії (обвалення) очевидні і не
       потребують проведення розслідування, а потерпілі відсутні і
       не має загрози здоров'ю та життю, згадані вище органи можуть
       утриматися від створення комісії.
     3.8. Взаємодія будівельно-технічної комісії з комісією спеці-
ального розслідування, створеною органами Державного нагляду за
охороною праці відповідно до п.86 Положення про розслідування та
облік нещасних випадків, реалізується наданням будівельно-технічної
комісії статусу підкомісії в комісії спеціального розслідування.
     Як правило, обидві комісії створюються спеціальним наказом ор-
ганів, зазначених у п.86 Положення про розслідування та облік неща-
сних випадків.
     3.9. До складу будівельно-технічної комісії входять представ-
ники:
     - органу, що призначив будівельно-технічну комісію (голова);
     - власника підприємства, де сталася аварія, або центрального
       органу, до сфери упарвління якого належить підприємство, що
       засноване на загально-державній власності;
     - генеральної підрядної будівельної (будівельно-монтажної, ре-
       монтно-будівельної) організації та субпідрядних будівельно-
       монтажних організацій;
     - генеральної проектної організації та субпроектних організа-
       цій, які розроблювали проект;
                                              с.5 ДБН.В.1.2-1-95
     - підприємств-постачальників будівельних виробів,  конструкцій
       та інженерного устаткування.
     Якщо аварія будівельного об'єкта сталася внаслідок іншої тех-
нічної аварії (пожежі, вибуху, аварії транспортного засобу тощо),
до складу будівельно-технічної комісії включають представників від-
повідних органів контролю та нагляду (Головного управління пожежної
охорони МВС, Державтоінспекції та ін.) за погодженням з ними.
     3.10. При розгляді складних питань, що потребують спеціальних
знань чи поглибленої проробки, будівельно-технічна комісія залучає
спеціалістів-експертів із науково-дослідних організацій, вузів,
проектних організацій, інженерних товариств та інших організацій,
як правило, із числа тих осіб, які не мали раніше відношення до
проектування, будівництва та експлуатації об'єкта, де сталася ава-
рія.
     3.11. Інформаційні матеріали, які вимагаються будівельно-тех-
нічними комісіями від проектних і будівельних організацій,підприєм-
ств-постачальників будівельних виробів, конструкцій та устаткуван-
ня, органів ліцензування і сертифікації та інших організацій та пі-
дприємств, що мали відношення до об'єкта аварії, включаючи копії
архівних документів, надаються в обов'язковому порядку і без попе-
редньої оплати.
     Компенсація витрат на надання інформації проводиться відповід-
но до вказівок п.3.12 цих норм.
     3.12. Всі витрати, які пов'язані з роботою будівельно-техніч-
ної комісії і залучених до неї спеціалістів-експертів, а також вит-
рати на фотозйомку об'єкта аварії, надання технічної та іншої необ-
хідної документації, проведення лабораторних досліджень та випробу-
вань, виконання додаткових інженерно-геологічних вишукувань, прове-
дення технічних розрахунків, організацію друку та розмноження в не-
обхідній кількості матеріалів розслідування та технічне оформлення
цих матеріалів несе підприємство, де сталася аварія, і оформлюються
за статтею "збитки підприємства де сталася аварія" звітного докуме-
нта за формою додатка 13 до Положення про розслідування та облік
нещасних випадків.
     4. РОБОТА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ
     4.1. Будівельно-технічна комісія в процесі розслідування при-
чин аварії:
     - виконує огляд будівлі, споруди, на яких сталася аварія;
     - аналізує проектну та іншу документацію;
     - знайомиться з ліцензіями на право провадження робіт, з сер-
       тифікатами якості на застосовані конструкції і матеріали, з
       документацією про кваліфікацію робітників та інженерно-тех-
       нічних працівників і про їх професійну підготовку;
     - проводить опитування очевидців та посадових осіб будівельної
       (будівельно-монтажної, ремонтно-будівельної) організації або
       діючого підприємства, організації, установи, при цьому  дані
       опитування очевидців аварії та посадових осіб оформлюються у
       вигляді протоколів опитування або пояснювальних записок від-
       повідно до форм рекомендованих додатків 4 та 5 цих норм;
     - встановлює кількість необхідних фотознімків, ескізів загаль-
       ного виду обваленої будівлі чи споруди, окремих її частин,
       пошкоджених елементів конструкцій та їх з'єднань, а також
       основи.
                                              с.6 ДБН.В.1.2-1-95
     4.2. Будівельно-технічна комісія повинна
     встановити:
     - стан будівництва або умови експлуатації будівлі, споруди;
     - метеумови перед аварією;
     - види, характер та тривалість робіт, що проводилися в будів-
       лі, споруді і поблизу них безпосередньо перед аварією;
     - ознаки передаварійного стану будівлі, споруди й засоби щодо
       запобігання аварії;
     - інші обставини, пов'язані на думку комісії, з можливою при-
       чиною аварії;
     визначити:
     - якість технічних рішень, прийнятих у проекті і робочій доку-
       ментації (в робочому проекті), дотримання вимог нормативних
       документів і державних стандартів;
     - якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вуз-
       лів спряження конструкцій, відповідність їх проекту і  вимо-
       гам нормативних документів, для чого проводять детальне обс-
       теження обвалених конструкцій;
     - якість застосованих матеріалів, виробів та конструкцій і ві-
       дповідність їх проекту і вимогам державних стандартів і тех-
       нічних умов (міцність, розміри, об'ємна маса, марка тощо);
     - порядок і місце відбору проб, кількість зразків матеріалів
       або елементів конструкцій для необхідних випробувань, а та-
       кож характер і обсяг останніх;
     - обсяг додаткових досліджень, необхідність проведення експер-
       тизи з питань, пов'язаних з виявленням обставин та причин
       аварії;
     - величини фактичних навантажень, які діяли на будівельні кон-
       струкції до і в момент аварії, температурних та інших дій, а
       також стан конструкцій або основи до моменту аварії;
     - обсяг необхідних перевірочних розрахунків конструкцій буді-
       вель та споруд (за прийнятими проектними рішеннями, фактични-
       ми навантаженнями, перерізами, матеріалами та їх характерис-
       тиками з урахуванням допущених відхилень від проектів, змен-
       шення розмірів сварних з'єднань тощо) з вказівкою організа-
       цій та осіб, яким доручається виконання цих розрахунків;
     - допущені при експлуатації відхилення від вимог правил з тех-
       нічної документації будівель, споруд, підйомно-транспортного
       та технологічного устаткування;
     - наявність технічного паспорту і ведення журналу з експлуата-
       цією технологічного устаткування, будівлі, споруди; в разі
       відсутності зазначених документів визначити допущені при
       експлуатації порушення, які впливають на стан будівлі, спо-
       руди або на їх несучі конструктивні елементи, а також дефек-
       ти конструкцій, які виявлені в процесі експлуатації будівлі,
       споруди;
     - фактичні обсяги обвалень (руйнувань) будівлі, споруди, їх
       частин та конструктивних елементів, на підставі чого зробити
       розмір матеріального збитку від аварії, обсяг витрат на роз-
       бирання і відновлення, а також втрати від зупинки виробницт-
       ва на діючих підприємствах;
     - строки і встановити порядок розбирання завалів, склад обмі-
       рів та  інших  робіт  в  процесі  розбирання  для  одержання
       необхідних даних про причини аварії;
     - будівельні конструкції або основи будівель, споруд, які не
       задовольняли за несучою здатністю задані вимоги при зведен-
       ні, експлуатації на підставі проведених обстежень та переві-
       рочних розрахунків на фактичні навантаження і умови роботи;
                                              с.7 ДБН.В.1.2-1-95
     встановити:
     - обсяг і характер виконаних до моменту аварії будівельно-мон-
       тажних робіт за даними загального журналу та спеціальних жу-
       рналів робіт, актами на приховані роботи і актами проміжної
       прийомки відповідальних конструкцій та іншої виробничої до-
       кументації, а по будівлі, споруді, які експлуатуються, - на-
       явність акта про приймання в експлуатацію;
     - причину, яка викликала стан конструкцій чи основ будівель,
       споруд, що призвели до аварії, а також порушень проекту і
       робочої документації (робочого проекту), вимог нормативних
       документів та державних стандартів, у зв'язку з якими виник-
       ла причина, яка викликала аварію;
     - посадових осіб, безпосередньо відповідальних за  недоліки  в
       проектуванні, будівництві, виготовленні матеріалів, виробів,
       конструкцій чи експлуатації будівлі (споруди), на якій ста-
       лася аварія (залежно від виявлення причин аварії);
     підготувати:
     - рекомендації і заходи щодо ліквідації наслідків аварії;
     - пропозиції про необхідність проведення додаткових обстежень
       будівель, споруд з метою визначення можливості та умов їх
       повного відновлення, а також продовження будівництва чи екс-
       плуатації частини будівлі (споруди), що збереглася.
     Будівельно-технічна комісія виконує інші роботи,  необхідність
в проведенні яких виявляється в ході розслідування аварії.
     4.3. Про результати розслідування будівельно-технічна комісія
складає акт за формою згідно з обов'язковим додатком 6.
     Голова і члени будівельно-технічної комісії несуть відповіда-
льність за повноту, ретельність та об'єктивність розслідування при-
чин аварії.
     При наявності у члена комісії особистої думки він викладає її
письмово і додає до акту.
     4.4. Висновки акту розслідування повинні бути повідомлені ор-
ганізаціям і особам, які, на думку будівельно-технічної комісії,
несуть відповідальність за виникнення та розвиток аварії. При нез-
годі з висновками будівельно-технічної комісії згадані організації
і особи можуть їх обскаржити, подавши в організації, які призначили
комісію, свої письмові заперечення.
     4.5. Будівельно-технічна комісія передає в органи, які її при-
значили, такі документи:
     - акт розслідування причин аварії, підписаний усіма членами
       комісії з доданням особливих думок, якщо такі є;
     - протоколи засідань, включаючи ті, де були прийняті рішення
       про експертизу, залучення спеціалістів, проведення додатко-
       вих досліджень, розгляду пояснень посадових осіб тощо;
     - схеми креслень, зарисовки і фотознімки об'єкта з необхідними
       поясненнями;
     - результати лабораторних випробовувань матеріалів, виробів,
       елементів конструкцій;
     - перевірочні розрахунки конструкцій і основ;
     - додаткові інженерно-геологічні дослідження;
     - копії довідок місцевих метеостанцій та інші матеріали, одер-
       жані у відповідь на запити комісії;
     - заключення експертів;
     - список осіб (з назвою організацій де вони працюють, і посад,
       що  займають),  які  брали  участь  у  розслідуванні  причин
                                               с.8 ДБН.В.1.2-1-95
       аварії, але не увійшли до складу будівельно-технічної комі-
       сії;
     - письмові свідоцтва очевидців, протоколи їх опитувань, пояс-
       нення посадових осіб, інші матеріали організацій та осіб, що
       звернулися до комісії.
     Якщо внаслідок аварії є потерпілі, комісія передає в органи,
що її призначили, також відповідні матеріали, що передбачені Поло-
женням про розслідування та облік нещасних випадків.
     Всі ці документи повинні мати суцільну нумерацію сторінок, бу-
ти зброшуровані, включаючи опис документів, підписаний головою бу-
дівельно-технічної комісії.
     Копії акту розслідування передаються також власнику підприємс-
тва, де сталася аварія, або представнику організації, що експлуатує
(будує).
     4.6. Будівельно-технічні комісії працюють відкрито і їх мате-
ріали не підлягають засекречуванню, за винятком випадків, оговоре-
них діючим законодавством України. В цих випадках режим секретності
повинен  бути  зразу  оговорений  у  розпорядженні  про   утворення
будівельно-технічної комісії з обов'язковим посиланням на відповід-
ний законодавчий акт.
     Будівельно-технічна комісія по можливості  знайомить  з  ходом
розслідування і результатами своєї роботи телебачення та пресу, а в
необхідних випадках вживає заходів щодо інформування населення про
можливі небезпеки, що виникли у зв'язку з аварією.
     До комплекту матеріалів за п.4.5 повинен бути забезпечений до-
ступ для проведення аналізу, узагальнення накопиченого досвіду та
виробки необхідних заходів щодо підвищення надійності та небезпеки
будівельних об'єктів.
     5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ, ЗАПРОПОНОВАНИХ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ
                             КОМІСІЯМИ
     5.1. Розроблені будівельно-технічними комісіями рекомендації
та заходи щодо ліквідації наслідків аварії приймаються до реаліза-
ції і стають керівництвом до дій місцевої комісії відповідно до
п.3.6 цих норм.
     5.2. Відповідно до встановленого характеру пошкодження будів-
лі, споруди та будівельної конструкції при ліквідації наслідків
аварії необхідно приймати технічні рішення і реалізувати їх при на-
ступних етапах робіт:
     - вимкнення систем газо-, водо- та електропостачання, лікві-
       дація пожеж, огородження небезпечної зони тощо;
     - видалення тимчасових, у тому числі кранових і (по можливос-
       ті) корисних навантажень з покриттів та перекриттів на небе-
       зпечних ділянках, спорожнення ємкостей тощо;
     - локалізація зони обвалення шляхом аварійного розкріплення
       конструкцій, забезпечення просторової стійкості каркасу та
       його елементів шляхом постановки зв'язків, діафрагм, розпо-
       рок та ін.;
     - встановлення складу та технологічної послідовності виконання
       аварійно-відновлювальних робіт, включаючи оцінку необхіднос-
       ті детальних обстежень конструкцій, визначення потреби в ре-
       сурсах, вироблення заходів з безпеки проведення робіт;
     - розбирання завалів зруйнованих конструкцій та демонтаж пош-
       коджених конструкцій, стан яких визнано аварійним і підси-
       лення яких неможливе або недоцільне;
     - відновлення та підсилення будівельних конструкцій, віднов-
       лення елементів технологічного устаткування та інженерних
                                              с.9 ДБН.В.1.2-1-95
       мереж з метою поновлення виробництва (можливо за тимчасовою
       технологічною схемою);
     - ремонт конструкцій, який може виконуватися в процесі експлу-
       атації будівлі в умовах діючого виробництва. Черговість ви-
       конання робіт, принципи їх сумісництва і методи виконання
       визначаються залежно від конкретних умов виробництва та ха-
       рактеру аварійних пошкоджень.
     5.3. При проведенні обстежень необхідно крім задач, розв'язу-
ваних при періодичних технологічних обстеженнях будівельних конст-
рукцій, які експлуатуються, повинні бути розв'язані також такі за-
дачі:
     - виявлення усіх частин будівлі, споруди, що знаходяться в
       аварійному стані і загрожують обваленням;
     - встановлення меж розбирання і демонтажу зруйнованих та пош-
       коджених конструкцій, встановлення границь небезпечної зони,
       куди обмежується доступ людей;
     - виявлення конструкцій, підсилення яких необхідно виконати до
       початку роботи виробництва, і конструкцій, підсилення яких
       можна сумістити з технологічним процесом.
     5.4. Розробка технічної документації з ліквідації наслідків
аварії може виконуватись за одну або дві стадії.
     За  одну  стадію  документація  розроблюється  самою  місцевою
комісією  (з  залученням  експертів-спеціалістів)  для   нескладних
об'єктів і при відносно невеликому обсязі проектних робіт, а  також
при можливості надання результатів у вигляді ескизів. При цьому до-
кументація, як правило, містить:
     - відомості потрібних матеріалів, устаткування, оснастки, нес-
       тандартного устаткування і механізмів;
     - календарний графік робіт з урахуванням максимально можливого
       суміщення операцій, який визначає тривалість зупинки вироб-
       ничого процесу;
     - ескізну схему підсилення з вказівкою конструкцій, які поси-
       люються, змінюються і зберігаються, та їх основних вузлів та
       елементів;
     - ескізи підсилення елементів конструкцій та вузлів;
     - короткі вказівки щодо безпечного проведення робіт.
     За дві стадії ведеться розробка документації великих об'єктів,
які характеризуються складністю конструктивних рішень, способів по-
новлення та методів проведення робіт. При цьому основні технічні
рішення розроблюються і оформлюються у вигляді технічних завдань
для спеціалізованих організацій.
     5.5. При розробці проекту відновлення будівлі, споруди та про-
екту проведення робіт необхідно враховувати вимоги безпечного про-
ведення робіт і імовірність виникнення аварійної ситуації на кожно-
му етапі проведення аварійно-відновлюваних робіт.
     В проекті (насамперед для випадків підсилення конструкцій під
навантаженням і для розбирання завалів) повинні передбачатися:
     - заходи щодо забезпечення міцності і стійкості конструкцій
       при проведенні робіт, включаючи вказівки щодо влаштування
       тимчасових опор та кріплень;
     - способи контролю за граничними значеннями навантажень, які
       залишаються на конструкціях, і монтажних навантажень;
     - перелік конкретних вузлів та конструктивних елементів, де
       повинна додержуватися певна послідовність операцій, що пот-
       ребують проміжного контролю;
     - кваліфікація робочих, які залучаються до виконання найбільш
       відповідальних видів робіт.
                                              с.10 ДБН.В.1.2-1-95
     6. РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО
              РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ
     6.1. Матеріали розслідування причин аварій розглядаються разом
з письмовими запереченнями за п.4.4 органом, який призначив комісію,
не пізніше як у двотижневий строк.
     При згоді зазначеного органу з висновками комісії затверджені
акти розслідування причин аварій повинні бути надіслані в п'ятиден-
ний строк в Держкоммістобудування України і Держнаглядохоронпраці
України, а коротка довідка про висновки, до яких прийшла будівель-
но-технічна комісія, - в усі організації, куди відповідно до вка-
зівок пп.2.2 і 2.3 було надіслано повідомлення про аварію.
     У тих випадках, коли при розгляді матеріалів розслідування в
органі, який створив будівельно-технічну комісію, є суперечення
проти висновків комісії, що були визнані переконливими, приймається
рішення про повторне розслідування.
     6.2. При виявленні комісією фактів недоброякісної роботи
проектних, будівельних (будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних)
організацій, які мають ліцензії на виконання таких робіт, а також
факти поставки недоброякісних будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій,  на  які  видано  сертифікати,  у  відповідні   органи
ліцензування та сертифікації, надсилається подання про позбавлення
організації ліцензії або відміну виданого сертифікату і про пере-
вірку акредитованої лабораторії, яка видала позитивний висновок про
якість продукції.
     6.3. В тих випадках, коли комісією встановлено, що причиною
аварії є недосконалість нормативно-технічної документації, пропо-
зиції щодо внесення до неї змін та доповнень надсилаються в головну
організацію по стандартизації та  нормуванню  Держкоммістобудування
України, відповідальну за розробку відповідних нормативно-технічних
документів.
     6.4. Держкоммістобудування України і Держнаглядохоронпраці Ук-
раїни:
     - здійснюють нагляд за додержанням встановленого цими нормами
       порядку розслідування причин аварій будівель, споруд їх час-
       тин та конструктивних елементів;
     - виконують аналіз причин аварій і розроблюють заходи щодо їх
       попередження, обов'язкові для всіх суб'єктів господарювання
       і власників основних фондів;
     - силами Державної комісії архітектурно-будівельного нагляду
       ведуть облік будівельних аварій (обвалень) за формою згідно
       з рекомендованим додатком 8;
     - не рідше, як один раз в п'ять років готують і передають до
       Кабінету Міністрів України огляд аварійності будівельних
       об'єктів з пропозиціями щодо її зниження.
                                              с.11 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 1
                                            Довідковий
     ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
     1. АВАРІЯ - надзвичайна подія, яка відбувається з техногенних
(конструктивних, виробничих, технологічних та експлуатаційних) при-
чин або в результаті випадкових зовнішніх впливів і полягає в пош-
кодженні, виході з ладу, руйнуванні технічних пристроїв, будівель
та споруд.
     2. АВАРІЙНА СІТУАЦІЯ - стан будівлі, споруди чи їх частин, що
характеризується порушенням меж та умов безпечної експлуатації, але
ще не перейшов у аварію.
     3. БЕЗПЕКА - Властивість будівельного об'єкта  при  нормальній
експлуатації і аваріях обмежувати несприятливі для здоров'я та жит-
тя людини або  для  цілісності  навколишнього  середовища  наслідки
встановленими границями.
     4.  ВЛАСНИК  -  фізична  чи  юридична  особа,  якій   належить
підприємство, або призначений ним орган, що представляє інтереси
власника.
     5. ДЕФЕКТ - відхилення якості, форми  або  фактичних  розмірів
елементів та конструкцій від вимог нормативно-технічної  чи  проек-
тно-конструкторської документації, що виникає при проектуванні, ви-
готовленні, транспортуванні та монтажі.
     6. КАТАСТРОФА - великомасштабна аварія, що спричинила численні
людські жертви, значну матеріальну шкоду або інші тяжкі наслідки.
     7. НОРМАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ - експлуатація у визначених проектом
нормативно-технічною документацією межах та умовах.
     8. ОБСТЕЖЕННЯ - комплекс робіт по збиранню, обробці,  система-
тизації і аналізу даних про технічний стан конструкції, наявні де-
фекти та пошкодження, оцінці міри зносу.
     9. НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА - зона об'єкта, який зазнав аварії або зна-
ходиться в аварійному стані, де існує пряма загроза здоров'ю та
життю людей, які там знаходяться.
     10. ПОМИЛКА ПЕРСОНАЛУ - неуимсна неправильна дія чи пропущення
правильної дії при створенні або технічному обслуговуванні будіве-
льного об'єкта.
     11. ПОШКОДЖЕННЯ - відхилення від первісного рівня якості еле-
ментів та конструкцій, які виникають під час експлуатації і аварії.
     12. СТИХІЙНЕ ЛИХО - катастрофічне природне явище чи процес,
який може викликати людські жертви, значну матеріальну шкоду та
інші тяжкі наслідки.
     13. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ - комплекс заходів щодо технічного
нагляду, догляду, утримання і усіх видів ремонтів будівель та споруд.
     14. ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ЕКСПЛУАТУЄ - організація, яка утворена або
призначена власником для здійснення діяльності підприємства на всіх
етапах його життєвого циклу і яка має на це необхідний дозвіл і лі-
цензії.
                                              с.12 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 2
                                            Довідковий
     ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, АВАРІЇ НА ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ ДО
                      I та II КАТЕГОРІЇ
     У цьому додатку наведений приблизний перелік будівельних об'є-
ктів, аварії на яких належать до I та II категорії, незалежно від
кількості потерпілих, тривалості перерви в експлуатації та інших
параметрів класифікації, вказаних у п.1.4. Якщо вказівки п.1.4
вступають в протиріччя з даними цього додатку (наприклад, число по-
терпілих велике, а об'єкт вказано у переліку таких, що віднесені до
II категорії), то слід керуватися тими даними, які збільшують кате-
горію аварії.
     1. До I категорії, як правило, належать аварії, що супроводжу-
ються руйнуванням основних конструктивних елементів цих об'єктів:
     - об'єкти нафто- та газовидобувної, газопереробної, металур-
       гійної, хімічної та інших галузей промисловості, обладнані
       пожежо- і вибухонебезпечними ємкостями та сховищами рідкого
       палива, газу та газопродуктів, особливо при їх утриманні під
       тиском (технологічні трубопроводи, апарати, котли, газголь-
       дери, ізотермічні резервуари місткістю понад 10 тис. кубоме-
       трів, посудини високого тиску тощо);
     - об'єкти хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної, оборонної
       та інших галузей, пов'язаних з використанням, переробкою,
       виготовленням та зберіганням хімічно токсичних, вибухо- та
       пожежонебезпечних речовин і промислових вибухових матеріа-
       лів, біологічно небезпечних речовин тощо;
     - об'єкти вугільної і гірничорудної промисловості, що небезпе-
       чні відносно пожежі, вибуху і газу;
     - об'єкти атомної енергетики (АЕС, АЕТС, АСТ), включаючи схо-
       вища і заводи по переробці ядерного палива і радіоактивних
       відходів, а також інші радіаційно небезпечні об'єкти;
     - об'єкти гідро- та теплоенергетики (ГЕС, ГРЕС, ТЕС, ТЕЦ) по-
       тужністю понад 1,5 млн. кВт;
     - мости, тунелі, шляхопроводи на дорогах вищої категорії, що
       мають протяжність понад 1000 м;
     - стаціонарні споруди знаків навігаційної обстановки;
     - шлюзи та основні портові споруди на водних шляхах 1-го та
       2-го класів за ГОСТ 26775-85;
     - великі вокзали, аеровокзали та вертольотні станції;
     - магістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм чи з ро-
       бочим тиском понад 2,5 МПа, а також ділянки магістральних
       трубопроводів меншого діаметру і меншим робочим тиском при
       їх переході через водні перешкоди, залізниці та автомобільні
       дороги;
     - гідротехнічні споруди меліораційних систем з площею зрошення
       понад 300 тис. га і водосховищ об'ємом понад 1 кубокілометр;
     - великі елеватори і зерносховища, млинові комбінати;
     - потужні цукрові і цукрово-рафінадні заводи;
     - будівлі основних музеїв, державних архівів, сховищ націона-
       льних, історичних та культурних цінностей;
     - видовищні об'єкти з масовим знаходженням людей (стадіони,
       театри, кінозали, цирки, виставочні приміщення тощо);
     - будівлі університетів, інститутів, шкіл, дошкільних установ
       тощо;
     - великі лікарні та інші установи охорони здоров'я;
     - універсами та інші великі торгові підприємства;
     - об'єкти життєзабезпечення великих районів міської забудови
                                              с.13 ДБН.В.1.2-1-95
       та промтериторій;
     - великі об'єкти захисно-охоронного характеру (протисельові,
       протизсувні, протилавинні споруди, захисні дамби тощо);
     - основні об'єкти металургійної промисловості, важкого маши-
       нобудування, нафтохімії, суднобудування, оборонної промисло-
       вості (доменні й мартенівські печі, збиральні корпуси, висо-
       кі димові труби тощо);
     - копри, машинні відділення видобувних машин, будівлі головних
       вентиляційних систем на шахтах і копальнях;
     - розподільчі системи основних електромереж високої напруги
       (включаючи опори ЛЕП та ВРП);
     - ємкості для нафти та нафтопродуктів;
     - великі готелі, гуртожитки;
     - будівлі та  споруди  центральних  складів  для  забезпечення
       життєвих потреб населення, складів особливо цінного устатку-
       вання та матеріалів, військові склади.
     2. До II категорії, як правило, належать аварії, що супровод-
жуються руйнуванням основних констркутивних елементів таких об'єк-
тів:
     - всі об'єкти промисловості, енергетики, транспорту та  зв'яз-
       ку, сільського господарства й переробки сільгосппродукції,
       не зазначені в п.1;
     - житлові будинки;
     - об'єкти водопроводу і каналізації (включаючи водонапірні
       вежі, очисні споруди, водозабори) промислових підприємств
       та населених пунктів;
     - громадські споруди, які не внесено до I категорії, а також
       всі тимчасові і мобільні об'єкти для фізкультури та спорту
       або для масових видовищ;
     - об'єкти місцевих (внутрішньовиробничих) доріг, комунікацій
       та трубопроводів;
     - склади та сховища, що не віднесені до I категорії;
     - парники, теплиці;
     - опори розподільчої мережі низької напруги, освітлювальні
       опори.
                                              с.14 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 3
                                            Обов'язковий
                               СХЕМА
         повідомлення про аварію будівлі, споруди, їх частин та
                     конструктивних елементів
                     ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АВАРІЮ
     1. Дата і час, коли сталася аварія ___________________________
___________________________________________________________________
     2. Найменування підприємства чи іншого об'єкта, його власник
(для об'єктів загальнодержавної власності вказується орган, до сфе-
ри управління якого належить об'єкт) ______________________________
___________________________________________________________________
     3.Коротка характеристика обставин та причин аварії, що перед-
бачаються _________________________________________________________
___________________________________________________________________
     4. Коротка характеристика масштабу аварії (аварія I та II ка-
тегорії, аварія із загрозою широкої поразки населення або навколиш-
нього середовища, масові аварії при природних катастрофах та ін.) _
___________________________________________________________________
     5. Кого ще сповістили про аварію _____________________________
___________________________________________________________________
     6. Дата, час передачі інформації, прізвище, ініціали та посада
особи, що передала інформацію _____________________________________
___________________________________________________________________
                                              с.15 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 4
                                            Рекомендований
             Протокол опитування з приводу аварії
                      П Р О Т О К О Л
опитування з приводу аварії, яка сталася __________________________
                                                 (дата і час)
на ________________________________________________________________
         (найменування підприємства, будівлі, споруди)
Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________
Рік народження ___________  Освіта ________________________________
Професія (посада) _________________________________________________
Стаж роботи на підприємстві за професією __________________________
Домашня адреса ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Про відомі йому обставини аварії повідомив ________________________
                                            (у вільній формі викла-
___________________________________________________________________
дається розповідь про аварію та факти, які мають до неї відношення)
Для уточнення відомих опитуваному фактів йому ставляться такі запи-
тання.
Запитання: ________________________________________________________
Відповідь: ________________________________________________________
(і т.д.)
"Протокол мною прочитано, з моїх слів записано правильно"
                            ____________  (_______________________)
                               підпис        прізвище та ініціали
Опитування провів і протокол опитування склав
                            ____________  (_______________________)
                               підпис        прізвище та ініціали
                                              с.16 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 5
                                            Рекомендований
                   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
     Будівельно-технічній комісії, яка проводить розслідування
аварії, що сталася ________________________________________________
___________________________________________________________________
                           (дата, час)
на ________________________________________________________________
           (найменування підприємства, будівлі, споруди)
від _______________________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові, посада і місце
___________________________________________________________________
                  роботи особи, що дає пояснення)
              Освіта ______________________________________________
              Стаж роботи: ________________________________________
                   на цьому підприємстві __________________________
                   на цій посаді __________________________________
              Домашня адреса ______________________________________
              _____________________________________________________
                            ПОЯСНЕННЯ
     (У вольній формі дається пояснення відомих фактів, що пов'яза-
ні з аварією, висловлюється думка про її обставини і причини, вка-
зується на дії або бездіяльність посадових осіб, висловлюються про-
позиції щодо запобігання аналогічним аваріям у подальшому).
     Підпис і дата
     подання пояснення
                                              с.17 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 6
                                            Обов'язковий
                              АКТ
       розслідування причин аварії ____ категорії, що сталася
       "____"__________199_ року о _____ годині _____ хвилин
       на ___________________________________________________
          (повне найменування підприємства, будівлі, споруди,
       ______________________________________________________
         власник підприємства, найменування органу, до сфери
       ______________________________________________________
             управління якого належить підприємство)
"____"_____________________19__p.       ______________________
      (дата складання акту)             (місце складання акту)
Будівельно-технічна комісія, призначена наказом від _______________
N _________________________________________________________________
           (найменування органу, що призначив комісію)
у складі голови ___________________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові, посада яку займає,
___________________________________________________________________
                             місце роботи)
і членів комісії __________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові, посада яку займає,
___________________________________________________________________
                             місце роботи)
за участю запрошених спеціалістів _________________________________
                                   (найменування основних органі-
___________________________________________________________________
  зацій із зазначенням прізвищ, ініціалів і посад, які займають
___________________________________________________________________
               представники цих організацій)
провела з "____"____________19__р. по "____"____________19__р.
розслідування причин аварії і в результаті його було встановлено
таке:
     1. Масштаб аварії
     Докладний опис аварії із зазначенням обсягу обвалених та пош-
коджених конструкцій, устаткування, інженерних мереж та систем жит-
тєзабезпечення, наслідків (повне або часткове припинення будівницт-
ва чи експлуатації об'єкта; кількість потерпілих; наявність загрози
для персоналу, населення, навколишнього середовища тощо) та інших
відомостей, які характеризують в цілому масштаб аварії ____________
                                              с.18 ДБН.В.1.2-1-95
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     2. Характеристика об'єкта, де сталася аварія
     2.1. Основні технічні характеристики будівлі, споруди, їх роз-
міри, застосовані несучі та огороджувальні конструкції ____________
___________________________________________________________________
      розміри будівлі у плані, кількість прогонів та поверхів,
                                              с.18 ДБН.В.1.2-1-95
___________________________________________________________________
               крок колон, опис конструкцій тощо)
     2.2. Відомості про організації _______________________________
___________________________________________________________________
 (найменування, номер і дата видачі ліцензії, ким видана ліцензія)
і особи ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
  (прізвище та ініціали, посада, відомості про спеціальну освіту)
які виконували:
     а) інженерні вишукування та інші допроектні роботи;
     б) проектування (прив'язку типового проекту, повторне застосу-
        вання індивідуального проекту);
     в) експертизу проектної документації;
     г) погодження і затвердження проекту, видачу дозволу на будів-
        ництво;
     д) постачання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій,
        включаючи відомості про сертифікацію цієї продукції;
     е) будівельно-монтажні роботи;
     ж) пусконалагоджувальні роботи;
     з) приймальні випробування;
     і) авторський нагляд за будівництвом;
     к) технічну експлуатацію.
     2.3. Дати початку будівництва і основних етапів зведення буді-
влі чи споруди, дата вводу в експлуатацію; дати капітальних ремон-
тів _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
     2.4. Основні дефекти та пошкодження, які виявлені при прийман-
ні в експлуатацію і в процесі її проведення, відомості про обсте-
ження, які проводилися ____________________________________________
___________________________________________________________________
   (якою організацією, номер і дата видачі їй ліцензії)
та їх результати __________________________________________________
___________________________________________________________________
     3. Обставини, за яких сталася аварія
     Атмосферні умови (температура повітря, швидкість вітру, висота
снігового покриву та ін.) _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                              с.19 ДБН.В.1.2-1-95
     Навантаження та дії (корисні, кранові та ін.), включаючи і ті,
що не передбачені проектом ________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Режим роботи технологічного устаткування, помічені відхилення
від нормального режиму роботи; операції, які виконувалися безпосе-
редньо перед аварією ( в тому числі вибухи, забивання паль, підві-
шування вантажів до існуючих конструкцій, зварювання конструкцій,
розпушування грунту та ін.) _______________________________________
___________________________________________________________________
     Зафіксовані ознаки передаварійного стану і вжиті організацією,
яка будує чи експлуатує, заходи щодо запобігання аварії ___________
___________________________________________________________________
     Інші обставини, які могли б сприяти початку аварії чи її роз-
витку, включаючи дії або бездіяльність персоналу __________________
___________________________________________________________________
     4. Зібрані свідчення та пояснення
     Короткий зміст пояснень очевидців аварії _____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Короткий виклад пояснень посадових осіб, відповідальних за
проектування, будівництво та експлуатацію об'єкта, де сталася
аварія ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
     5. Оцінка якості робіт і дії посадових осіб
     Оцінка якості проектних рішень, виконаних будівельно-монтажних
робіт, застосованих будівельних матеріалів, виробів та конструкцій,
використаного інженерного устаткування ____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Опис і оцінка ролі виявлених відхилень від проекту і порушення
обов'язкових   вимог   нормативно-технічних   документів,    правил
технічної експлуатації будівель та споруд, підйомно-транспортного
устаткування, систем сповіщення та сигналізації тощо ______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Оцінка якості, повноти і своєчасності ведення виконавчої доку-
ментації під час будівництва та експлуатації об'єкта ______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Оцінка результатів контрольних випробувань матеріалів та конс-
трукцій, а також інших додаткових досліджень, виконаних за доручен-
ням комісії _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Оцінка дій робітників технічного і авторського нагляду (із за-
значенням прізвищ та посад), служб сертифікації та ліцензування,
організацій, які здійснювали контроль за якістю будівельно-монтаж-
                                              с.20 ДБН.В.1.2-1-95
них робіт і застосованих конструкцій, виробів та матеріалів, орга-
нізацій, що здійснювали контроль і нагляд під час експлуатації ____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Оцінка термінових заходів, вжитих для локалізації аварії, вря-
тування людей, якнайшвидшого відновлення роботи (включаючи їх своє-
часність, а також вплив та можливість проведення розслідування) ___
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     На підставі аналізу існуючих даних, із урахуванням думок і
     експертів і пояснень посадових осіб комісія прийшла до та-
     кого висновку:
     1. Вказується встановлена причина, яка викликала аварію будів-
лі, споруди, їх частин чи конструктивних елементів (бажано, відпо-
відно до класифікації за рекомендованим додатком 7), а також причи-
ни, що сприяли виникненню і розвитку аварії.
     2. Вказується, в зв'язку з якими саме порушеннями проектно-ко-
нструкторської документації,  вимог норм та стандартів, вказівками
посадових інструкцій та інших документів виникла основна причина  і
ті, що сприяли аварії.
     3. Вказуються посадові особи, причетні до безпосередніх причин
аварії.
     4. Даються  рекомендації  щодо  ліквідації  наслідків  аварії,
включаючи необхідні заходи щодо підсилення конструкцій тієї частини
будівлі чи споруди, яка збереглася, заходи щодо найшвидшого понов-
лення будівництва або експлуатації, необхідні заходи щодо організа-
ції спостереження за конструкціями, проведення їх ремонтів або змі-
ни режиму експлуатації, а також, при можливості, по попередженню
подібних аварій.
     5. В разі необхідності даються рекомендації щодо організації
обстежень аналогічних об'єктів (тих, які будуютьcя чи знаходяться в
експлуатації) з метою попередження аварій та обвалень.
      Голова комісії                    _________________
                                            (підпис)
      Члени комісії                     _________________
                                            (підписи)
                                              с.21 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 7
                                            Рекомендований
                     КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН АВАРІЇ
     1. Технічні помилки і брак у роботі, допущені при вишукуван-
нях, проектуванні, виготовленні будівельних матеріалів та конструк-
цій, виконанні будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт,
експлуатації та ремонтах (неправильна оцінка умов роботи конструк-
цій та основ; недостатня міцність, жорсткість або стійкість конст-
рукцій та основ; неправильне урахування діючих навантажень; неп-
равильний вибір матеріалів; недостатні заходи щодо захисту констру-
кцій від її агресивного середовища; неправильний вибір заходів щодо
захисту від осідання основ, здимання грунтів, замочування лесовид-
них  просадних  грунтів  тощо;  відхилення  від  проекту  під   час
будівельно-монтажних робіт; зміна розрахункової схеми конструкції
під час монтажу; не передбачене проектом провадження робіт; викори-
стання недоброякісних будівельних матеріалів, виробів та конструк-
цій; грубе порушення технології провадження робіт; відсутність не-
обхідного нагляду та догляду за конструкціями; перевантаження конс-
трукцій, установлення та підвішування різного додаткового устатку-
вання).
     2. Організаційні помилки, які сприяли виникненню причин, що
викликали аварію (відсутність відповідальних осіб на кожному  етапі
проектування, будівництва, експлуатації; нечіткість та суперечності
в посадових інструкціях; порушення під час передачі та зберігання
інформації, включаючи її неповноту, відсутність, зберігання і не-
доступність для заінтерисованих посадових осіб; завантаження персо-
налу непрофільними дорученнями керівництва).
     3. Недостатня кваліфікація виконавців, відсутність у них необ-
хідної  спеціальної  освіти,  погана  організація  їх  навчання   і
перепідготовки.
     4. Наслідки техногенних та природних катастроф, які не підля-
гають обов'язковому обліку відповідно до діючих норм (землетрусів
з інтенсивністю вищою ніж передбачено нормами, повеней, пожеж, ви-
бухів, наїздів транспортних засобів тощо).
     5. Недостатні знання про природу і нові технічні та техноло-
гічні процеси, виявлення явищ, які раніше не спостерігалися.
     6. Інші причини (вказується, які саме) або поєднання причин
(крім вказівки на них наводяться і міркування про їх взаємний вплив
або його відсутність).
                                              с.22 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Додаток 8
                                            Обов'язковий
                            ЖУРНАЛ
           обліку випадків аварій будівель, споруд, їх
              частин та конструктивних елементів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Об'єкт, де сталася аварія         |      Відомості про аварію       |  Вжиті заходи |  Де   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|збері- |
|Найменування об'єкта,|Повне найменування |Дата |Кате-|Короткий опис|Основна|Заходи,|Відміт-|гаються|
|місце його розташува-|проектної,будіве-  |і час|горія|аварії (тип  |причина|запро- |ки про |матері-|
|   ння, призначення  |льної(будівельно-  |ава- |ава- |обваленої бу-|аварії,|понова-|вико-  |али    |
|промислове,цивільне, |монтажної,ремонтно-|рії  |рії  |дівлі,спору- |причини|ні бу- |нання  |розслі-|
|енергетичне,транспор-|будівельної) та ор-|     |     |ди, обвалені |її роз-|дівель-|       |дування|
|      тне тощо)      |ганізації,що експ- |     |     |конструктивні|витку  |но-тех-|       |       |
|                     |луатує. Дані про їх|     |     |елементи,їх  |       |нічною |       |       |
|                     |ліцензії           |     |     |обсяг,особли-|       |комісі-|       |       |
|                     |                   |     |     |вості проті- |       |  єю   |       |       |
|                     |                   |     |     |кання аварії |       |       |       |       |
|                     |                   |     |     |     тощо)   |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         1           |         2         |  3  |  4  |      5      |   6   |   7   |   8   |    9  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              с.23 ДБН.В.1.2-1-95
                               ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .........................................  1
2. ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ ...........................................  2
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ ....................  3
4. РОБОТА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ........................  5
5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ, ЗАПРОПОНОВАНИХ БУДІВЕЛЬНО-
   ТЕХНІЧНИМИ КОМІСІЯМИ .......................................  7
6. РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО
   РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ ................................  8
Додаток 1. Терміни та визначення .............................. 11
Додаток 2. Приблизний перелік об'єктів, аварії на яких на-
           лежать до I та II категорії ........................ 12
Додаток 3. Схема повідомлення про аварії будівлі, споруди,
           їх частин та конструктивних елементів .............. 14
Додаток 4. Протокол опитування з приводу аварії ............... 15
Додаток 5. Пояснювальна записка ............................... 16
Додаток 6. Акт розслідування причин аварії будівельно-
           технічною комісією ................................. 17
Додаток 7. Класифікація причин аварії ......................... 21
Додаток 8. Журнал обліку випадків аварій будівель, споруд,
           їх частин та конструктивних елементів .............. 22
                     ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
               Cистема обеспечения надежности и безопасности
                         строительных обьектов
                 ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН АВАРИЙ
                (ОБРУШЕНИЙ) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ
                       И КОНСТРУКТИВНЫХ ЕЛЕМЕНТОВ
                           ДБН.В.1.2-1-95
    Государственный комитет Украины по делам строительства и архитектуры
                    \Госкомградостроительства Украины\
                               Киев 1995
  РАЗРАБОТАНЫ:               Союзом гражданских инженеров Украины
                             (инж.Проценко К.И., д-р техн.наук
                             Перельмутер А.В., канд.техн.наук Ми-
                             китаренко М.А., инженеры Гапоненко
                             А.Д., Кириленко В.М.)
  ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ
  К УТВЕРЖДЕНИЮ:             Госархстройинспекцией Украины и Управ-
                             лением государственного надзора
                             Госнадзорохрантруда Украины
  УТВЕРЖДЕНЫ:                Совместным приказом Госкомградострои-
                             тельства Украины и Госнадзорохрантруда
                             Украины от 25.04.95 г.N 85/59 и введе-
                             ны в действие с 1 июля 1995 г.
  С введением в действие этих норм утрачивает силу на территории
  Украины "Положение о порядке расследования причин аварий зданий,
  сооружений, их частей и конструктивных элементов", утвержденное
  Постановлением Госстроя СССР от 5 июля 1986 года N 76.
                     Издательство "Укрархстройинформ"
              ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
-------------------------------------------------------------------
|Cистема обеспечения надежности и безопас-       ДБН В.1.2-1-95   |
|    ности строительных обьектов                Вводятся впервые  |
|ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН АВАРИЙ                          |
|(ОБРУШЕНИЙ) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ                        |
|   И  КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ                                   |                       |
-------------------------------------------------------------------
     Эти нормы устанавливают требования к организации и порядку
проведения расследования причин аварий зданий, сооружений, их час-
тей и конструктивных элементов (далее - строительных обьектов),
происшедших в процессе строительства, технического перевооружения,
реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации или консервации.
     Требования настоящих норм гармонизированы с "Положением о рас-
следовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний
и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях", утвержден-
ным постановлением Кабинета Министров Украины от 10.07.93 N 623 (в
дальнейшем "Положение о расследовании и учете несчастных случаев")
и развивают это "Положение" в части, касающейся строительно-техни-
ческой экспертизы и оценки причин аварии.
     Используемые в нормах термины и их определения приведены в
приложении 1.
     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     1.1. Действие настоящих норм распространяется на все предприя-
тия, учреждения и организации независимо от форм собственности. Они
являются обязательными для всех министерств и ведомств Украины, Со-
вета Министров Автономной Республики Крым, местных администраций и
органов местного самоуправления, частных лиц и общественных органи-
заций, выступающих в роли собственников и заказчиков, или выполняю-
щих строительные работы и эксплуатацию строительных обьектов.
     1.2. Наряду с требованиями настоящих норм необходимо руководс-
твоваться:
        - требованиями нормативных и директивных документов органов
          государственного надзора (Госатомнадзора, Госнадзорохран-
          труда и др.), если авария произошла на поднадзорном обье-
          кте;
        - указаниями ведомственных или региональных нормативных до-
          кументов, которые должны разрабатываться в соответствии
          с настоящими нормами и согласовываться с Госкомградостро-
          ительства Украины;
        - требования компетентных международных организаций и стра-
          ховых обществ в той части, в которой они не противоречат
          настоящим нормам (при авариях на совместных предприятиях
          и в других случаях, когда это предусмотрено уставными до-
          кументами или договорами).
     1.3. В зависимости от тяжести последствий и масштабов аварии
делятся на аварии I категории и II категории.
     1.4. Категорийность аварий устанавливается следующим образом:
     I категория - авария, следствием которой стало хотя бы одно из
следующих событий:
     а) гибель пяти или более человек;
                                              с.2 ДБН.В.1.2-1-95
     б) угроза жизни и здоровью работников предприятия или стройки,
        а также населению, находящемуся вблизи предприятия (стройки);
     в) угроза сохранности окружающей среды в окрестности предприя-
        тия или стройки;
     г) обрушение основных конструкций обьекта в целом или его зна-
        чительной части;
     д) остановка эксплуатации обьекта или стройки на сутки и бо-
        лее.
     II категория - авария, следствием которой стало хотя бы одно
из следующих событий:
     а) гибель до пяти человек;
     б) угроза жизни и здоровью работников цеха или производствен-
        ного участка (участка строительства);
     г) обрушение конструкций на части обьекта;
     д) остановка работы цеха или участка строительства на сутки и
        более.
     Примерное распределение аварий по категориям в зависимости от
вида здания или сооружения приведено в справочном приложении 2.
     1.5. Локальные повреждения конструктивных элементов и деталей
без их обрушения, случаи срабатывания защитных, противоперегрузоч-
ных или других противоаварийных устройств, а также другие инциден-
ты, не создающие опасность для здоровья и жизни людей или состояния
окружающей среды, авариями не считаются и меры по ним принимаются в
установленном на предприятии порядке.
     1.6. Аварии I категории зданий, сооружений, их частей и конст-
руктивных элементов, которые находятся в ряду массовых аварий и об-
рушений, вызванных стихийными бедствиями или техногенными катастро-
фами (наводнениями, землетрясениями, взрывами, просадками подраба-
тываемых территорий и т.п.), или единичные аварии, которые поражают
или создают угрозу поражения систем жизнеобеспечения крупных регио-
нов, а также аварии, сопровождающиеся выбросом или реальной угрозой
выброса радиоактивных, сильнодействующих ядовитых, биологически ак-
тивных и других опасных веществ, подлежат специальному рассмотрению
комиссиями, назначенными Кабинетом Министров Украины. При их рас-
следовании целесообразно использовать положения настоящих норм.
     2. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
     2.1. Лица, ответственные за работу организаций и учреждений,
осуществляющих строительство, техническое перевооружение, реконст-
рукцию, капитальный ремонт или эксплуатацию обьектов, на которых
произошла авария, обязаны, в первую очередь:
     - принять все необходимые меры по спасению потерпевших и ока-
       занию им помощи;
     - ввести в действие план ликвидации аварий (аварийных ситуа-
       ций), если таковой имеется на предприятии;
     - принять меры по предотвращению дальнейшего распространения
       разрушений, пожара, выброса вредных веществ и т.п.;
     - установить границу опасной зоны и ограничить доступ в нее
       людей;
     - передать сообщение об аварии в соответствии с указаниями
       пп.2.2-2.4.
     2.2. О любой аварии на строительном обьекте должно быть сооб-
щено в орган государственного надзора за охраной труда по месту
расположения предприятия, где произошла авария, в орган, к сфере
                                              с.3 ДБН.В.1.2-1-95
упрарвления которого принадлежит предприятие, основанное на обще-
государственной собственности, в местный орган государственной
исполнительной власти, в областную инспекцию архитектурно-строите-
льного контроля и в органы прокуратуры по месту расположения пред-
приятия (стройки).
     2.3. Об аварии I категории, указаной в п.1.6, оповещается та-
кже Штаб гражданской обороны, Государственный комитет Украины по
надзору за охраной труда и Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры.
     2.4. Сообщение об аварии передается по телефону, телефаксу,
телеграфу или телетайпу сразу же после обнаружения аварии.
     Форма сообщения должна соответствовать схеме, приведенной в
обязательном приложении 3.
     2.5. Обзанность своевременно передать сообщение об аварии воз-
лагается на руководителей генподрядной строительной организации,
если авария произошла на строящемся или реконструируемом обьекте,
или на руководителей эксплуатирующей организации, если авария про-
изошла при эксплуатации.
     При уклонении указанных лиц от передачи сообщения они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
     3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ
     3.1. Основными целями расследования причин аварий зданий, со-
оружений, их частей и конструктивных элементов являются:
     - установление обстоятельств их вызвавших, включая как обьек-
       тивные условия, так и действия (отсутствие действий) должно-
       стных лиц, и оценка этих фактов с точки зрения соответствия
       требованиям действующей нормативно-технической и организаци-
       онно-распорядительной документации;
     - разработка мероприятий по ликвидации последствий аварии;
     - выработка рекомендаций по предупреждению возникновения подо-
       бных аварий, в том числе и по совершенствованию нормативных
       документов, стандартов и организационно-распорядительных ак-
       тов.
     3.2. Все аварии строительных обьектов, за исключением указан-
ных в п.1.5, подлежат расследованию строительно-техническими комис-
сиями,которые назначаются в соответствии с указаниями настоящих
норм.
     3.3. В тех случаях, когда необходимо срочно начать работы по
спасению пострадавших, восстановлению обрушившихся частей здания
или сооружения, возобновлению систем жизнеобеспечения или возобнов-
лению безопасной работы предприятия и разобрать для этого обрушив-
шиеся конструкции, владелец предприятия обязан, организуя эти рабо-
ты до прибытия строительно-технической комиссии, обеспечить фикса-
цию их положения на схемах, эскизах, фотографиях и их сохранность.
     Для выполнения указанных работ создаются местные комиссии пре-
дварительного расследования причин аварии и ликвидации ее последст-
вий.
     3.4. Местные комиссии назначаются немедленно после аварии ру-
ководителями строящей или эксплуатирующей организации.
     В состав местной комиссии включают представителей генподряд-
ной и субподрядных строительно-монтажных организаций, проектных ор-
ганизаций, разрабатывавших проект, подразделений предприятия, отве-
                                              с.4 ДБН.В.1.2-1-95
тственных за охрану труда.
     3.5. Местная комиссия должна:
     - произвести осмотр места аварии и зафиксировать положение ко-
       нструкций в соответствии с требованиями п.3.3;
     - принять меры по предотвращению дальнейших разрушений и обес-
       печению безопасного производства работ при первоочередной
       разборке или временном раскреплении конструкций, ограничению
       доступа людей в опасную зону;
     - организовать эвакуацию пострадавших;
     - выявить очевидцев аварии и организовать их опрос;
     - подобрать проектную документацию, относящуюся к обьекту ава-
       рии, и организовать сбор иной, относящейся к делу, информа-
       ции (актов на скрытые работы, сертификатов на строительные
       материалы, изделия и конструкции, данные об организациях,
       осуществлявших изыскания, проектирование, строительство, ка-
       питальные ремонты и эксплуатацию и т.п.);
     - начать работу по расследованию причин аварии.
     3.6. Сразу после начала работы строительно-технической комис-
сии местная комиссия передает ей собранные материалы и в дальнейшем
сосредотачивает свои усилия на работах по ликвидации последствий
аварий.
     По решению строительно-технической комиссии в полном составе
или в любой ее части может привлекаться к работе по расследованию
причин аварии или исполнять другие ее поручения.
     3.7. Строительно-технические комиссии по расследованию причин
аварий назначаются в сроки не позднее, чем в течение двух суток с
момента аварии. Решение о назначении комиссии принимают:
     - при внекатегорийных авариях - Кабинет Министров Украины по
       представлению Госкомградостроительства Украины и Госнадзор-
       охрантруда Украины;
     - при авариях I категории - Госкомградостроительства Украины и
       Госнадзорохрантруда Украины по представлению Государственной
       архитектурно-строительной инспекции и соответствующего орга-
       на Госнадзорохрантруда;
     - при авариях II категории - Государственная архитектурно-
       строительная инспекция или по ее поручению областные инспек-
       ции архитектурно-строительного контроля и соответствующие
       территориальные органы Госнадзорохрантруда.
           В тех случаях, когда причины аварии (обрушения) очевидны
       и не требуют проведения расследования, а потерпевшие отсутс-
       твуют и не существует угрозы для здоровья и жизни, упомяну-
       тые выше органы могут воздержаться от создания комиссии.
     3.8. Взаимодействие строительно-технической комиссии с комис-
сией специального расследования, создаваемой органами государствен-
ного надзора за охраной труда в п.86 Положения о расследовании и
учете несчастных случаев, реализуется присвоением строительно-техни-
ческой комиссии статуса подкомиссии в комиссии специального рассле-
дования.
     Как правило, обе комиссии создаются совместным приказом орга-
нов, указанных в п.86 Положения о расследовании и учете несчастных
случаев.
     3.9. В состав строительно-технической комиссии входят предста-
вители:
     - органа, назначившего строительно-техническую комиссию (пред-
       седатель);
                                              с.5 ДБН.В.1.2-1-95
     - владельца предприятия, где произошла авария, или центрально-
       го органа, к сфере упарвления которого отностися предприятие,
       основанное на общегосударственной собственности;
     - генеральной подрядной строительной (строительно-монтажной,
       ремонтно-строительной) организации и субподрядных строитель-
       но-монтажных организаций;
     - генеральной проектной организации и субпроектных организа-
       ций, разрабатывавших проект;
     - предприятий-поставщиков строительных изделий,  конструкций
       и инженерного оборудования.
     Если авария строительного обьекта произошла вследствие другой
технической аварии (пожара, взрыва, аварии транспортного средства и
т.п.), в состав строительно-технической комиссии включаются предс-
тавители соответствующих органов контроля и надзора (Главного упра-
вления пожарной охраны МВД, Госавтоинспекции и др.) по согласованию
с ними.
     3.10. При рассмотрении сложных вопросов, требующих специальных
знаний или углубленной проработки, строительно-техническая комиссия
привлекает специалистов-экспертов из научно-исследовательских орга-
низаций, вузов, проектных организаций, инженерных обществ и других
организаций, как правило, из числа тех лиц, которые не имели ранее
отношения к проектированию, строительства и эксплуатации обьекта,
где произошла авария.
     3.11. Информационные материалы, затребованные строительно-тех-
ническими комиссиями от проектных и строительных организаций, пред-
приятий-поставщиков строительних изделий, конструкций и оборудова-
ния, органов лицензирования и сертификации и других организаций и
предприятий, имевших отношение к обьектам аварии, включая копии ар-
хивных документов, представляются в обязательном порядке и без пре-
дварительной оплаты.
     Компенсация затрат на предоставление информации производится
в соответствии с указаниями п.3.12 настоящих норм.
     3.12. Все затраты, связанные с работой строительно-технической
комиссии и привлеченных ею специалистов-экспертов, а также затраты
на фотосьемку обьекта аварии, представление технической и другой
необходимой документации, проведение лабораторных исследований и
испытаний, выполнение дополнительных инженерно-геологических изыс-
каний, проведение технических расчетов, организацию печатания и
размножения в необходимом количестве материалов расследования и
техническое оформление этих материалов несет предприятие или орга-
низация, где произошла авария, и оформляются по статье "убытки пре-
дприятия, где произошла авария" отчетного документа по форме при-
ложения 13 к Положению о расследовании и учете несчастных случаев.
     4. РАБОТА СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
     4.1. Строительно-техническая комиссия в процессе расследования
причин аварии:
     - производит осмотр здания, сооружения, на котором произошла
       авария;
     - анализирует проектную и другую документацию;
     - знакомится с лицензиями на право производства работ, с сер-
       тификатами качества на примененные конструкции и материалы,
       с документацией о квалификации рабочих и инженерно-техничес-
       ких работников и о их профессиональной подготовке;
     - проводит опрос очевидцев и должностных лиц строительной
       (строительно-монтажной, ремонтно-строительной) организации
                                              с.6 ДБН.В.1.2-1-95
       или действующего предприятия, организации, учреждения, при
       этом данные опроса очевидцев аварии и должностных лиц оформ-
       ляются в виде протоколов опроса или пояснительных записок в
       соответствии с формами приложений 4 и 5 настоящих норм;
     - устанавливает количество необходимых фотоснимков, эскизов
       общего вида обрушившегося здания или сооружения, отдельных
       его частей, поврежденных элементов конструкций и их соедине-
       ний, а также оснований.
     4.2. Строительно-техническая комиссия должна
     установить:
     - состояние строительства или условия эксплуатации здания, со-
       оружения;
     - метеусловия перед аварией;
     - виды, характер и продолжительность работ, проводившихся в
       здании, сооружении и вблизи него непосередственно перед
       аварией;
     - признаки предаварийного состояния здания, сооружения и меры,
       принятые к предупреждению аварии;
     - другие обстоятельства, связанные, по мнению комисии, с воз-
       можной причиной аварии;
     определить:
     - качество технических решений, принятых в проекте и рабочей
       документации (в рабочем проекте), соблюдение требований нор-
       мативных документов и государственных стандартов;
     - качество выполнения строительно-монтажных работ или отдель-
       ных узлов сопряжения конструкций, соответствие их проекту и
       требованиям нормативных документов, для чего проводят дета-
       льное обследование обрушившихся конструкций;
     - качество примененных материалов, изделий и конструкций и
       соответствие их проекту и требованиям государственных стан-
       дартов и технических условий (прочность, размеры, обьемная
       масса, марка и т.д.);
     - порядок и место отбора проб, количество образцов материалов
       или элементов конструкций для необходимых испытаний, а также
       характер и обьем последних;
     - обьем дополнительных исследований, необходимость проведения
       экспертизы по вопросам, связанным с выявлением обстоятельств
       и причин аварии;
     - величины фактических нагрузок, действовавших на строительные
       конструкции до и в момент аварии, температурных и других во-
       здействий, а также состояние конструкций или основания к мо-
       менту аварии;
     - обьем необходимых проверочных расчетов конструкций зданий и
       сооружений (по принятым проектным решениям, фактическим наг-
       рузкам, сечениям, материалам и их характеристикам с учетом
       допущенных отступлений от проектов, уменьшения размеров сва-
       рных соединений и т.д.) с указанием организаций или лиц, ко-
       торым поручается выполнение этих расчетов;
     - допущенные при эксплуатации отклонения от требований правил
       по технической документации здания, сооружения, подьемно-
       транспортного и технологического оборудования;
     - наличие технического паспорта и ведение журнала по эксплуа-
       тации технологического оборудования, здания, сооружения; в
       случае отсутствия указанных документов определить допущенные
       при эксплуатации нарушения, влияющие на состояние здания, со-
       оружения или на его несущие конструктивные элементы, а также
       дефекты конструкций, обнаруженные в процессе эксплуатации
                                              с.7 ДБН.В.1.2-1-95
       здания, сооружения;
     - фактические обьемы обрушений (разрушений) зданий, сооружений,
       их частей и конструктивных элементов, на основе чего устано-
       вить размер материального ущерба от аварии, обьем затрат на
       разборку и восстановление, а также потери от остановки прои-
       зводства на действующих предприятиях;
     - сроки и установить порядок разборки завалов, состав обмеров
       и других работ в процессе разборки - для получения необходи-
       мых данных о причинах аварии;
     - строительные конструкции или основания зданий, сооружений,
       которые не удовлетворяли по несущей способности заданным
       требованиям при возведении, эксплуатации на основе проведен-
       ных обследований и проверочных расчетов на фактические наг-
       рузки и условия работы;
     установить:
     - обьем и характер выполенных к моменту аварии строительно-мо-
       нтажных работ по данным общего журнала и специальных журна-
       лов работ, актами на скрытые работы и актами промежуточной
       приемки ответственных конструкций и другой производственной
       документации, а эксплуатируемому зданию, сооружению - нали-
       чие акта о приемке в эксплуатацию;
     - причину, вызвавшую состояние конструкций или оснований зда-
       ний, сооружений, приведшее к аварии, а также нарушений прое-
       кта и рабочей документации (рабочего проекта), требований
       нормативных документов и государственных стандартов, в связи
       с которыми возникла причина, вызвавшая аварию;
     - должностных лиц, непосредственно ответственных за проектиро-
       вание, строительство, изготовление материалов, изделий, кон-
       струкций или эксплуатацию здания (сорружения), на котором
       произошла авария (в зависимости от причин аварии);
     подготовить:
     - рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий аварии;
     - предложения о необходимости проведения дополнительных обс-
       ледований зданий, сооружений с целью определения возможнсти
       и условий их полного восстановления, а также продолжения
       строительства или эксплуатации сохранившейся части здания,
       сооружения.
     Cтроительно-техническая комиссия выполняет другие работы, не-
обходимость в проведении которых выявляется в ходе расследования
аварии.
     4.3. О результатах расследования строительно-техническая ко-
миссия составляет акт по форме согласно приложению 6.
     Председатель и члены строительно-технической комиссии несут
ответственность за полноту, тщательность и обьективность расследо-
вания причин аварии.
     При наличии у члена комисии особого мнения он излагает его пи-
сьменно и прилагает к акту.
     4.4. Выводы акта расследования должны быть сообщены организа-
циям и лицам, которые, по мнению строительно-технической комиссии,
несут ответственность за возникновение и развитие аварии. При несо-
гласии с выводами строительно-технической комиссии упомянутые орга-
низации и лица могут их обжаловать, предоставив в организации, ко-
торые назначили комиссию, свои письменные возражения.
     4.5. Строительно-техническая комиссия передает в органы, наз-
начившие ее, такие документы:
                                              с.8 ДБН.В.1.2-1-95
     - акт расследования причин аварии, подписанный всеми членами
       комиссии с приложением особых мнений, если таковые имеются;
     - протоколы заседаний, включая те, где были приняты решения об
       экспертизе, привлечении специалистов, проведении дополнитель-
       ных исследований, рассмотрении пояснений должностных лиц и т.д.
     - схемы чертежей, зарисовки и фотоснимки обьекта с необходимыми
       пояснениями;
     - результаты лабораторных исследований материалов, изделий,
       элементов конструкций;
     - проверочные расчеты конструкций и оснований;
     - дополнительные инженерно-геологические исследования;
     - копии справок местных метеостанций и другие материалы, по-
       лученные в ответ на запросы комиссии;
     - заключения экспертов;
     - список лиц (с указанием организаций, где они работают, и за-
       нимаемых должностей), которые участвовали в расследовании
       причин аварии, но не вошли в состав строительно-технической
       комиссии;
     - письменные свидетельства очевидцев, протоколы их опроса, по-
       яснения должностных лиц, другие материалы организаций и лиц,
       обратившихся в комиссию.
     Если в результате аварии имеются пострадавшие, комиссия пере-
дает в органы, назначившие ее, также и соответствующие материалы,
предусмотренные Положением о расследовании и учете несчастных слу-
чаев.
     Все эти документы должны иметь сплошную нумерацию страниц,
быть зброшюрованными, включая опись документов, подписанную предсе-
дателем строительно-технической комиссии.
     Копии акта расследования передаются также собственнику пред-
приятия, где произошла авария, или представителю эксплуатирующей
(строящей) организации.
     4.6. Строительно-технические комиссии работают открыто и их
материалы не подлежат засекречиванию, за исключением случаев, ого-
воренных действующим законодательством Украины. В этих случаях режим
секретности должен  быть  сразу  оговорен  в  распоряжении о созда-
нии строительно-технической комиссии с обязательной ссылкой на соот-
ветствующий законодательный акт.
     Строительно-техническая комиссия по возможности знакомит с хо-
дом расследования и результами своей работы телевидение и прессу, а
в необходимых случаях принимает меры для информирования населения о
возможных опасностях, возникших в связи с аварией.
     К комплекту материалов по п.4.5 должна быть обеспечена возмож-
ность доступа специалистов для проведения анализа, обобщения накоп-
ленного опыта и выработки необходимых мер повышения надежности и
безопасности строительных обьектов.
     5. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, ПРЕДЛОЖЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
                             КОМИССИЯМИ
     5.1. Разработанные строительно-техническими комиссиями рекоме-
ндации и мероприятия по ликвидации последствий аварии принимаются к
реализации и становятся руководством для действий местной комиссии
в соответствии с п.3.6 настоящих норм.
     5.2. В соответствии с установленным характером повреждения
здания, сооружения и строительных конструкций при ликвидации после-
дствий аварии необхимо принимать технические решения и реализовать
их при следующих этапах работ:
                                              с.9 ДБН.В.1.2-1-95
     - отключение систем газо-, водо- и электроснабжения, ликвида-
       ция пожаров, оградждение опасной зоны и т.п.;
     - удаление временных, в том числе крановых и (по возможности)
       полезных нагрузок с покрытий и перекрытий на опасных участ-
       ках, опорожнение емкостей и т.п.;
     - локализация зоны обрушения путем аварийного раскрепления ко-
       нструкций, обеспечение пространственной устойчивости каркаса
       и его элементов путем установки связей, диафрагм, распорок и др.
     - установление состава и технологической последовательности
       выполнения аварийно-восстановительных работ, включая оценку
       необходимости детальных обследований конструкций, определе-
       ние потребности в ресурсах, выработку мер безопасности про-
       ведения работ;
     - разборка завалов разрушенных конструкций и демонтаж повреж-
       денных конструкций, состояние которых признано аварийным и
       усиление которых невозможно или нецелесообразно;
     - восстановление и усиление строительных конструкций, восста-
       новление элементов технологического оборудования и инженер-
       ных сетей с целью возобновления производства (возможно по
       временной технологической схеме);
     - ремонт конструкций, который может выполняться в процессе эк-
       сплуатации здания в условиях действующего производства. Оче-
       редность выполнения работ, принципы их совмещения и методы
       выполнения определяются в зависимости от конкретных условий
       производства и характера аварийных повреждений.
     5.3. При проведении обследований необходимо кроме задач, реша-
емых при периодических технологических обследованиях эксплуатируемых
строительных конструкций, должны решаться также следующие задачи:
     - выявление всех частей здания, сооружения, находящихся в ава-
       рийном состоянии и угрожающих обрушением;
     - установление границ разборки и демонтажа разрушенных и пов-
       режденных конструкций, установление границ опасной зоны, ку-
       да ограничивается доступ людей;
     - выявление конструкций, усиление которых необходимо выполнить
       до начала работы производства, и конструкций, усиление кото-
       рых можно совместить с технологическим процессом.
     5.4. Разработка технической документации по ликвидации послед-
ствий аварии может выполняться в одну или две стадии.
     За одну стадию документация разрабатывается самой местной ко-
миссией (с привлечением экспертов-специалистов) для несложных обье-
ктов и при относительно небольшом обьеме проектных работ, а также
при возможности представления результатов в виде эскизов. При этом
документация, как правило, включает:
     - ведомости потребных материалов, оборудования, оснастки, нес-
       тандартного оборудования и механизмов;
     - календарный график работ с учетом максимально возможного со-
       вмещения операций, определяющий продолжительность остановки
       производственного процесса;
     - эскизная схема усиления с указанием усиливаемых заменяемых
       и сохраняемых конструкций и их основных узлов и элементов;
     - эскизы усиления элементов конструкций и узлов;
     - короткие указания по безопасному ведению работ.
     В две стадии ведется разработка документации крупных обьек-
тов, которые характеризуются сложностью конструктивных решений,
способов восстановления и методов проведения работ. При этом основ-
ные технические решения разрабатываются и оформляются в виде техни-
ческих заданий для специализированных организаций.
     5.5. При разработке проекта восстановления здания, сооружения
и проекта производства работ необходимо учитывать требования безо-
                                              с.10 ДБН.В.1.2-1-95
пасного ведения работ и учитывать вероятность появления аварийной
ситуации на каждом этапе проведения аварийно-восстановительных работ.
     В проекте (прежде всего для случаев усиления конструкций под
нагрузкой и для разборки завалов) должны предусматриваться:
     - меры по обеспечению прочности и стойкости конструкций при
       проведении работ, включая указания по устройству временных
       опор и креплений;
     - способы контроля за предельными значениями нагрузок, остаю-
       щихся на конструкциях, и монтажных нагрузок;
     - перечень конкретных узлов и конструктивных элементов, где
       должна соблюдаться определенная последовательность операций,
       требующих промежуточного контроля;
     - квалификация рабочих, привлекаемых к выполнению наиболее от-
       ветственных видов работ.
     6. РАССМОТРЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ ПО
              РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН АВАРИЙ
     6.1. Материалы расследования причин аварий рассматриваются со-
вместно с имеющимися письменными возражениями по п.4.4 органом, на-
значившим комиссию, не позднее чем в двухнедельный срок.
     При согласии указанного органа с выводами комиссии утвержден-
ные акты расследования причин аварий должны быть направлены в пяти-
дневный срок в Госкомградостроительства Украины и Госнадзорохрант-
руда Украины, а краткая справка о выводах, к которым пришла строи-
тельно-техническая комиссия, - во все организации, куда в соответс-
твии с указаниями пп.2.2 и 2.3 было послано сообщение об аварии.
     В тех случаях, когда при рассмотрении материалов расследования
в органе, создавшем строительно-техническую комиссию, имеющиеся воз-
ражения против выводов комиссии были признаны убедительными, прини-
мается решение о повторном расследовании.
     6.2. При выявлении комиссией фактов недоброкачественной работы
проектных, строительних (строительно-монтажных, ремонтно-строитель-
ных) организаций, имеющих лицензии на выполнение таких работ, а также
факты поставки недоброкачественных строительних материалов, изделий и
конструкций, на которые выданы сертификаты, в соответствующие органы
лицензирования и сертификации органом, назначившим комиссию, направля-
ется представление о лишении организации лицензии или об отмене выдан-
ного сертификата и о проверке аккредитованной лаборатории, которая
выдала положительное заключение о качестве продукции.
     6.3. В тех случаях, когда комиссией установлено, что причиной
аварии является несовершенство нормативно-технической документации,
предложения о внесении в нее изменений и дополнений направляются
органам, назначившим комиссию, в головную организацию по стандарти-
зации и нормированию Госкомградостроительства Украины, ответствен-
ную за разработку соответствующих нормативно-технических документов.
     6.4. Госкомградостроительства Украины и Госнадзорохрантруда Ук-
раины:
     - осуществляют надзор за соблюдением установленного этими нор-
       мами порядка расследования причин аварий зданий, сооружений,
       их частей и конструктивных элементов;
     - производят анализ причин аварий и разрабатывают мероприятия
       по их предупреждению, обязательные для всех субьектов хозяй-
       ствования и владельцев основных фондов;
     - силами Государственной комисии архитектурно-строительного
       надзора ведут учет строительных аварий (обрушений) по форме
       согласно приложению 8;
     - не реже, чем один раз в пять лет готовят и передают в Кабинет
       Министров Украины обзор аварийности строительных обьектов с
       предложениями по ее снижению.
                                              с.11 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Приложение 1
                                            Справочное
     ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
     1. АВАРИЯ - чрезвычайное событие, происходящее по техногенным
(конструктивным, производственным, технологическим, эксплуатацион-
ным) причинам или в результате случайных внешних воздействий и зак-
лючающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических
устройств, зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов.
     2. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ - состояние здания, сооружения или его
частей, характеризующееся нарушением пределов и условий безопасной
эксплуатации, но еще не перешедшее в аварию.
     3. БЕЗОПАСНОСТЬ - свойство строительного обьекта при нормаль-
ной эксплуатации и авариях ограничивать неблагоприятные для здоро-
вья и жизни человека или для сохранения окружающей среды последст-
вия установленными пределами.
     4.  ВЛАДЕЛЕЦ  -  физическое  или  юридическое лицо, которому
принадлежит предприятие, или назначеный им орган, представляющий
интересы собственника.
     5. ДЕФЕКТ - отклонение качества, формы или фактических разме-
ров элементов и конструкций от требований нормативно-технической
или проектно-конструкторской документации, возникающее при проекти-
ровании, изготовлении, транспортировке и монтаже.
     6. КАТАСТРОФА - крупномасштабная авария, повлекшая за собой
многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб
или другие тяжелые последствия.
     7. НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - эксплуатация в определенных прое-
ктом нормативно-технической документацией пределах и условиях.
     8. ОБСЛЕДОВАНИЕ - комплекс работ по сбору, обработке, система-
тизации и анализу данных о техническом состоянии конструкции, имею-
щихся в ней дефектах и повреждениях, оценке степени износа.
     9. ОПАСНАЯ ЗОНА - зона потерпевшего аварию или находящегося в
аварийном состоянии обьекта, где имеется прямая угроза здоровью и
жизни находящихся там людей.
     10. ОШИБКИ ПЕРСОНАЛА - непреднамеренное неправильное действие
или пропуск правильного действия при создании или техническом обс-
луживании строительного обьекта.
     11. ПОВРЕЖДЕНИЕ - отклонение от первоначального уровня качест-
ва элементов и конструкций, возникающее в процессе эксплуатации и
аварии.
     12. СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ - катастрофическое природное явление
или процесс, которые могут вызвать человеческие жертвы, значительный
материальный ущерб и другие тяжелые последствия.
     13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - комплекс мер по техническому
надзору, уходу, содержанию и всем видам ремонтов зданий и сооружений.
     14. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - организация, созданная или
назначенная владельцем для осуществления деятельности предприятия на
всех этапах его жизненного цикла и имеющая на это необходимые раз-
решения и лицензии.
                                              с.12 ДБН.В.1.2-1-95
                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                            Справочное
     ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЬЕКТОВ, АВАРИИ КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К
                      I и II КАТЕГОРИИ
     В настоящем приложении приведены примерные перечни строитель-
ных обьектов, аварии которых относятся к I и II категориям, незави-
симо от количества пострадавших, продолжительности перерыва в експ-
луатации и других параметров классификации, указанных в п.1.4. Если
же указания п.1.4 вступают в противоречия с данными настоящего при-
ложения (например, число пострадавших велико, а обьект указан в пе-
речне отнесенным ко II категории), то следует руководствоваться теми
данными, которые увеличивают категорию аварии.
     1. К I категории, как правило, относятся сопровождающиеся раз-
рушениями основных конструктивных элементов аварии следующих обье-
ктов:
     - обьекты нефте- и газодобывающей, газоперерабатывающей, метал-
       лургической, химической и других отраслей промышленности,
       оборудованные пожаро- и взрывоопасными емкостями и хранили-
       щами жидкого топлива, газа и газопродуктов, особенно при их
       содержании под давлением (технологические трубопроводы, ап-
       параты, котлы, газгольдеры, изотермические резервуары емко-
       стью более 10 тыс. кубометров, сосуды высокого давления и
       т.п.);
     - обьекты химической, нефтехимической, биотехнологической,
       оборонной и других отраслей, связанные с использованием, пе-
       реработкой, изготовлением и хранением химически токсичных,
       взрыво- и пожароопасных веществ и промышленныхх взрывчатых
       материалов, биологически опасных веществ и т.п.);
     - обьекты угольной и горнорудной промышленности, опасные по
       пожару, взрыву и газу;
     - обьекты атомной энергетики (АЭС, АЭТС, АСТ), включая храни-
       лища и заводы по переработке ядерного топлива и радиоактив-
       ных отходов, а также другие радиационно опасные обьекты;
     - обьекты гидро- и теплоэнергетики (ГЭС, ГРЭС, ТЭС, ТЭЦ) мо-
       щностью свыше 1,5 млн. кВт;
     - мосты, тоннели, путепроводы на дорогах высшей категории или
       имеющие протяженность свыше 1000 м;
     - стационарные сооружения знаков навигационной обстановки;
     - шлюзы и основные портовые сооружения на водных путях 1-го и
       2-го классов по ГОСТ 26775-85;
     - крупные вокзалы, аэровокзалы и вертолетные станции;
     - магистральные трубопроводы диаметром более 1000 мм или с ра-
       бочим давлением более 2,5 МПа, а также участки магистральных
       трубопроводов меньшего диаметра и меньшим рабочим давлением
       при их переходе через водные преграды, железные и автомоби-
       льные дороги;
     - гидротехнические сооружения мелиоративных систем площадью
       орошения более 300 тыс. га и водохранилищ обьемом более
       1 кубокилометра;
     - крупные элеваторы и зернохранилища, мельничные комбинаты;
     - мощные сахарные и сахарно-рафинадные заводы;
     - здания основных музеев, государственных архивов, хранилищ
       национальных, исторических и культурных ценностей;
     - зрелищные обьекты с массовым находжением людей (стадионы,
       театры, кинозалы, цирки, выставочные помещения и т.п.);
     - здания университетов, институтов, школ, дошкольных учрежде-
       ний и т.п.);
                                              с.13 ДБН.В.1.2-1-95
     - крупные больницы и другие учреждения охраны здоровья;
     - универсамы и другие крупные торговые предприятия;
     - обьекты жизнеобеспечения крупных районов городской застрой-
       ки и промтерриторий;
     - крупные обьекты защитно-предохранительного характера (проти-
       воселевые, противооползневые, противолавинные сооружения,
       защитные дамбы и т.п.);
     - основные обьекты металлургической промышленности, тяжелого
       машиностроения, нефтехимии, судостроения, оборонной промиш-
       ленности (доменные и мартеновские печи, сборочные корпуса,
       высокие дымовые трубы и т.п.);
     - копры, машинные отделения добывающих машин, здания главных
       вентиляционных систем на шахтах и рудниках;
     - распределительные системы основных электросетей высокого на-
       пряжения (включая опоры ЛЭП и ОРУ);
     - емкости для нефти и нефтепродуктов;
     - крупные гостиницы, общежития;
     - здания и сооружения центральных складов для обеспечения жиз-
       ненных потребностей населения, складов особо ценного обору-
       дования и материалов, военные склады.
     2. Ко II категории, как правило, относятся сопровождающиеся раз-
рушениями основных констркутивных элементов аварии следующих обьек-
тов:
     - все обьекты промышленности, энергетики, транспорта и связи,
       сельського хозяйства и переработки сельхозпродукции, не ука-
       занные в п.1;
     - жилые дома;
     - обьекты водопровода и канализации (включая водонапорные баш-
       ни, очистные сооружения, водозаборы) промышленных предприя-
       тий и населенных пунктов;
     - общественные здания, не отнесенные к I категории, а также
       все временные и мобильные обьекты для физкультуры и спорта
       или для массовых зрелищ;
     - обьекты местных (внутрипроизводственных) дорог, коммуникаций
       и трубопроводов;
     - склады и хранилища, не отнесенные к I категории;
     - парники, теплицы;
     - опоры распределительной сети низкого напряжения, осветитель-
       ные опоры.
                                              с.14 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Приложение 3
                                            Обязательное
                               СХЕМА
         извещения об аварии здания, сооружения, его части и
                     конструктивного элемента
                     ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ
     1. Дата и время, когда произошла авария ______________________
___________________________________________________________________
     2. Наименование предприятия или другого обьекта, его владелец
(для обьектов общегосударственной собственности указывается орган,
к сфере управления которого принадлежит обьект) ___________________
___________________________________________________________________
     3.Краткая характеристика обстоятельств и предполагаемых причин
аварии ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
     4. Краткая характеристика масштаба аварии (авария I и II кате-
гории, авария с угрозой широкого поражения населения или окружающей
среды, массовые аварии при природных катастрофах и др.) ___________
___________________________________________________________________
     5. Кто еще извещен об аварии _________________________________
___________________________________________________________________
     6. Дата, время передачи информации, фамилия, инициалы и долж-
ность лица, передавшего информацию ________________________________
___________________________________________________________________
                                              с.15 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Приложение 4
                                            Рекомендованное
             Протокол опроса по поводу аварии
                    П Р О Т О К О Л
опроса по поводу аварии, происшедшей ______________________________
                                              (дата и время)
на ________________________________________________________________
         (наименование предприятия, здания, сооружения)
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
Год рождения ___________  Образование _____________________________
Профессия (должность) _____________________________________________
Стаж работы на предприятии по профессии ___________________________
Домашний адрес ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Об известных ему обстоятельствах аварии сообщил ___________________
                                               (в произвольной фор-
___________________________________________________________________
 ме излагается рассказ об аварии и фактах, имеющих к ней отношение)
Для уточнения известных опрашиваемому фактов ему были поставлены
следующие вопросы.
Вопрос: ___________________________________________________________
Ответ: ____________________________________________________________
(и т.д.)
"Протокол мною прочитан, с моих слов записано правильно"
                            ____________  (_______________________)
                               подпись        фамилия и инициалы
Опрос проводил и протокол опроса составил
                            ____________  (_______________________)
                               подпись        фамилия и инициалы
                                              с.16 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Приложение 5
                                            Рекомендованное
                   ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Строительно-технической комиссии, проводящей расследование
аварии, происшедшей _______________________________________________
___________________________________________________________________
                           (дата и время)
на ________________________________________________________________
           (наименование предприятия, здания, сооружения)
___________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, должность и место работы лица,
___________________________________________________________________
                       дающего пояснения)
              Образование _________________________________________
              Стаж работы: ________________________________________
                   на данном предприятии __________________________
                   на этой должности ______________________________
              Домашний адрес ______________________________________
              _____________________________________________________
                            ОБЬЯСНЕНИЕ
     (В произвольной форме дается пояснение по известным фактам,
связанным с аварией, высказываются соображения об обстоятельствах и
причинах происшедшего, указывается на действия или отсутствие дейс-
твий должностных лиц, высказываются предложения по поводу предупре-
ждения аналогичных аварий в дальнейшем).
     Подпись и дата
     подачи пояснения
                                              с.17 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Приложение 6
                                            Обязательное
                              АКТ
       расследования причин аварии ____ категории, происшедшей
       "____"__________199_ года в _____ час. _____ мин.
       на ________________________________________________________
            (полное наименование предприятия, здания, сооружения,
       ___________________________________________________________
         цеха, владелец предприятия, наименование органа, к сфере
       ___________________________________________________________
                управления которого относится предприятие)
"____"_______________________19__г.      _________________________
      (дата составления акта)             (место составления акта)
Строительно-техническая комиссия, назначенная приказом от ________
N ________________________________________________________________
           (наименование органа, назначившего комиссию)
в составе председателя ___________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________
             занимаемая должность, место работы)
и членов комиссии: _______________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
__________________________________________________________________
                         место работы)
c участием приглашенных специалистов _____________________________
                                     (наименование основных орга-
___________________________________________________________________
 низаций с указанием фамилий, инициалов и занимаемых должностей
___________________________________________________________________
               представителей этих организаций)
провела c "____"____________19__г. по "____"____________19__г.
расследование причин аварии и в результате его было установлено
следующее:
     1. Масштаб аварии
     Подробное описание аварии с указанием обьема обрушившихся и
поврежденных конструкций, оборудования, инженерных сетей и систем
жизнеобеспечения, последствий (полная или частичная остановка стро-
ительства или эксплуатации обьекта; количество пострадавших; нали-
чие угрозы для персонала, населения, окружающей среды и т.д.) и
других сведений, характеризующей в целом масштаб аварии ___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                              с.18 ДБН.В.1.2-1-95
     2. Характеристика обьекта, где произошла авария
     2.1. Основные технические характеристики здания, сооружения,
его размеры, примененные несущие и ограждающие конструкции ________
___________________________________________________________________
      (размеры здания в плане, количество прогонов и этажей,
___________________________________________________________________
               шаг колонн, описание конструкций и т.д.)
     2.2. Сведения об организации _________________________________
___________________________________________________________________
 (наименование, номер и дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия)
и лицах ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия и инициалы, должность, сведения о специальном образовании)
которые выполняли:
     а) инженерные изыскания и другие допроектные работы;
     б) проектирование (привязку типового проекта, повторное приме-
        нение индивидуального проекта);
     в) экспертизу проектной документации;
     г) согласование и утверждение проекта, выдачу разрешения на
        строительство;
     д) поставку строительных материалов, изделий и конструкций,
        включая сведения о сертификации этой продукции;
     е) строительно-монтажные работы;
     ж) пусконаладочные работы;
     з) приемочные испытания;
     и) авторский надзор за строительством;
     к) техническую эксплуатацию.
     2.3. Даты начала строительства и основных этапов возведения
здания или сооружения, дата ввода в эксплуатацию; даты капитальных
ремонтов __________________________________________________________
___________________________________________________________________
     2.4. Основные дефекты и повреждения, обнаруженные при приемке
в эксплуатацию и в процессе ее проведения, сведения о проводившихся
обследованиях _____________________________________________________
___________________________________________________________________
   (какой организацией, номер и дата выдачи ее лицензии)
и их результаты ___________________________________________________
___________________________________________________________________
     3. Обстоятельства, при которых произошла авария
     Атмосферные условия (температура воздуха, скорость ветра, вы-
сота снежного покрова и др.) ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Нагрузки и воздействия (полезные, крановые и др.), включая и
не предусмотренные ________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                              с.19 ДБН.В.1.2-1-95
     Режим работы технологического оборудования, замеченные откло-
нения от нормального режима работы; операции, выполнявшиеся непос-
редственно перед аварией ( в том числе взрывы, забивка свай, подве-
ска грузов к существующим конструкциям, сварка конструкций, рыхле-
ние грунта и др.) _________________________________________________
___________________________________________________________________
     Зафиксированные признаки предаварийного состояния и принятые
строящей или эксплуатирующей организацией, меры по предотвращению
аварии ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Другие обстоятельства, которые могли способствовать началу
аварии или ее развитию, включая действия или бездействие персонала
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     4. Собранные свидетельства и обьяснения
     Краткое содержание обьяснений очевидцев аварии _______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Краткое изложение обьяснений должностных лиц, ответственных за
проектирование, строительство и эксплуатацию обьекта, где произошла
авария ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
     5. Оценка качества работ и действия должностных лиц
     Оценка качества проектных решений, выполненных строительно-мо-
нтажных работ, примененных строительных материалов, изделий и конс-
трукций, использованного инженерного оборудования _________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Описание и оценка роли обнаруженных отступлений от проекта и
нарушения обязательных требований нормативно-технических документов,
правил технической эксплуатации зданий и сооружений, подьемно-тран-
спортного оборудования, систем оповещения и сигнализации и т.п. ___
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Оценка качества, полноты и своевременного ведения исполнитель-
ной документации при строительстве и эксплуатации обьекта _________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Оценка результатов контрольных испытаний материалов и конструк-
ций, а также других дополнительных исследований, выполненных по по-
ручению комиссии __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                              с.20 ДБН.В.1.2-1-95
     Оценка деятельности работников технологического и авторского
надзора (с указанием фамилий и должностей), служб сертификации и
лицензирования, организаций, осуществляющих контроль за качеством
строительно-монтажных работ и примененных конструкций, изделий и
материалов, организаций, осуществляющих контроль и надзор в процес-
се эксплуатации ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Оценка срочных мер, принятых для локализации аварии, спасения
людей, скорейшего возобновления работы (включая их своевременность,
а также влияние на возможноть проведения расследования) ___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     На основании анализа имеющихся данных, с учетом мнений экспер-
     тов и обьяснений должностных лиц комиссия пришла к следующему
     заключению:
     1. Указывается установленная причина, вызвавшая аварию здания,
сооружения, его частей или конструктивных элементов (желательно, в
соответствии с классификацией по приложению 7), а также причины,
способствовавшие возникновению и развитию аварии.
     2. Указывается, в связи с какими именно нарушениями проектно-
конструкторской документации, требований норм и стандартов, указа-
ниями должностных инструкций и других документов возникла основная
и способствовавшие причины аварии.
     3. Указываются должностные лица, причастные к непосредственным
причинам аварии.
     4. Даются рекомендации по ликвидации последствий аварии, вклю-
чая необходимые меры по усилению конструкций сохранившейся части
здания или сооружения, мероприятия по скорейшему возобновлению
строительства или эксплуатации, необходимые меры по организации
наблюдения за конструкциями, проведению их ремонтов или изменению
режима эксплуатации, а также, при возможности, по предупреждению
подобных аварий.
     5. В случае необходимости даются рекомендации по организации
обследований аналогичных обьектов (строящихся или находящихся в
эксплуатации) с целью предупреждения аварий и обрушений.
      Председатель комиссии             _________________
                                            (подпись)
      Члены комиссии                    _________________
                                            (подписи)
                                              с.21 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Приложение 7
                                            Рекомендованное
                     КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН АВАРИИ
     1. Технические ошибки и  брак в работе, допущенные при изыс-
каниях, проектировании, изготовлении строительних материалов и
конструкций, выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных
работ, эксплуатации и ремонтах (неправильная оценка условий работы
конструкций и основ; недостаточная мощность, жесткость или стой-
кость конструкций и основ; неправильный учет действующих нагрузок;
неправильный выбор материалов; недостаточные меры защиты конструк-
ций от воздействия агрессивной среды; неправильный выбор мер по за-
щите от осадок оснований, пучения грунтов, замачивания лессовидных
просадочных грунтов и т.п.; отступление от проекта при строительно-
монтажных работах; изменение расчетной схемы конструкции при монта-
же, не предусмотренное проектом производства работ; использование
недоброкачественных строительных материалов, изделий и конструкций;
грубое нарушение технологии производства работ; отсутствие необхо-
димого надзора и ухода за конструкциями; перегрузки конструкций,
установка и подвеска различного дополнительного оборудования).
     2. Организационные ошибки, способствовавшие появлению причин,
вызвавших аварию (отсутствие ответственных лиц на кождом этапе про-
ектирования, строительства, эксплуатации; нечеткость и противоречия
в должностных инструкциях; нарушения при передаче и хранении инфор-
мации, включая ее неполноту, отсутствие сохранности и недоступность
для заинтересованных должностных лиц; загрузка персонала непрофиль-
ными поручениями руководства).
     3. Недостаточная квалификация исполнителей, отсутствие у них
необходимого специального  образования, плохая организация  их обу-
чения и переподготовки.
     4. Последствия техногенных и природных катастроф, не подлежа-
щих обязательному учету в соответствии с действующими нормами (зем-
летрясений с интенсивностью выше чем предусмотрено нормами, навод-
нений, пожаров, взрывов, наездов транспортных средств и т.д.).
     5. Недостаточные знания о природе и новых технических и техно-
логических процессах, проявление ранее не наблюдавшихся явлений.
     6. Другие причины (указывается какие именно) или сочетания
причин (кроме указания на них приводятся и соображения о взаимном
их влиянии или отсутствии такового).
                                              с.22 ДБН.В.1.2-1-95
                                            Приложение 8
                                            Обязательное
                            ЖУРНАЛ
           учета случаев аварий зданий, сооружений, их
              частей и конструктивных элементов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Обьект, где произошла авария      |        Сведения об аварии       | Принятые меры |  Где  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|хранят-|
|Наименование обьекта,|Полное наименование|Дата |Кате-|Краткое опи- |Основна|Меры,  |Отметка|  ся   |
|место его расположе- |проектной,строите- |  и  |гория|сание аварии |причина|предло-|о выпо-|матери-|
|ния, назначение (про-|льной(строительно- |время|ава- |(тип обрушив-|аварии,|женные |лнении |  алы  |
|мышленное,гражданское|монтажной,ремонтно-|ава- |рии  |шегося здания|причины|строи- |       |рассле-|
|энергетическое,транс-|строительной) и эк-|рии  |     |или сооруже- |ее раз-|тельно-|       |дования|
|   портное и т.п.)   |сплуатирующей орга-|     |     |ния,конструк-|вития  |техни- |       |       |
|                     |низаций. Данные об |     |     |тивных элемен|       |ческой |       |       |
|                     |   их лицензиях    |     |     |тов,их обьем,|       |комис- |       |       |
|                     |                   |     |     |особенности  |       |сией   |       |       |
|                     |                   |     |     |протекания   |       |       |       |       |
|                     |                   |     |     |аварии и т.п.|       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         1           |         2         |  3  |  4  |      5      |   6   |   7   |   8   |    9  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              с.23 ДБН.В.1.2-1-95
                              СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................  1
2. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ....................................  2
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ ....................  3
4. РАБОТА СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ....................  5
5. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, ПРЕДЛОЖЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
   КОМИССИЯМИ .................................................  8
6. РАССМОТРЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ ПО
   РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН АВАРИЙ ................................  10
Приложение 1. Термины и определения ............................ 11
Приложение 2. Примерный перечень обьектов, аварии которых
              относятся к I и II категории ..................... 12
Приложение 3. Схема извещения об аварии здания, сооружения,
              их частей и конструктивных элементов ............. 14
Приложение 4. Протокол опроса по поводу аварии ................. 15
Приложение 5. Обьяснительная записка ........................... 16
Приложение 6. Акт расследования причин аварии строительно-
              технической комиссией ............................ 17
Приложение 7. Классификация причин аварии ...................... 21
Приложение 8. Журнал учета случаев аварий зданий, сооружений,
              их частей и конструктивных элементов ............. 22

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: