ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. НАСТАНОВА . ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

Оцените
(1 Голосовать)

Скачать ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. НАСТАНОВА .  ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система надійності та безпеки у будівництві

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей документ ідентичний EN1990 Eurocode- BasisofstructuraldesignEN1990 Єврокод -основи проектування конструкцій

Організація, відповідальна за цей документ, - Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій"

При виданні документа не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.

ВСТУП

Даний документ (EN1990:2002) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC250 "Будівельні Єврокоди", секретаріат якого підтримується BSI.

Цьому Європейському стандарту буде наданий статус національного з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше жовтня 2002 року і при скасуванні конфліктуючих національних стандартів не пізніше березня 2010 року.

Даний документ замінює ENV1991-1:1994.

CEN/TC250 є відповідальним за всі Будівельні Єврокоди.

У відповідності з внутрішніми постановами CEN/CENELECнаціональні органи зі стандартизації таких країн зобов'язані здійснити імплементацію цього Європейського Стандарту: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція та Швейцарія.

FOREWORD

This document (EN1990:2002) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes", the secretariat of wich is held by BSI.

This European Standard shall by given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

This document supersedes ENV 1991-1:1994.

CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Чинний від 2009-07-01

Основи програми Єврокодів

У 1975 році Комісія Європейської Спільноти вирішила розпочати програму дій у сфері будівництва на підставі статті 95 Договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі і узгодження технічних умов.

У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам Держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

Упродовж п'ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники Держав-членів, вела розробку програми Єврокодів, яка привела до публікації комплекту першого покоління Європейських кодів у 80-х роках.

В 1989 році Комісія та Держави-члени EU(Європейської Спільноти) та EFTA(Єропейської асоціації вільної торгівлі) на основі угоди1 між Комісією та CEN(Європейським комітетом із стандартизації) вирішили передати підготовку та публікацію Єврокодів CENза допомогою серії Мандатів, що в результаті надало б Єврокодам в майбутньому статусу Європейського Стандарту (EN). Це пов'язує Єврокоди з поло-женнями Директив Ради і рішень Комісії щодо Європейських стандартів (тобто Директиви Ради 89/106/ЕЕС щодо будівельних виробів – CPD- та Директив Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС та 89/440/ЕЕС відносно суспільних робіт та послуг і еквівалентних директив EFTA, започаткованих, щоб допомогти заснуванню внутрішнього ринку).

Структурна програма Єврокодів включає такі стандарти, які в основному складаються з декількох частин:

EN1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій

_________________

1Угода між Комісією Європейських Спільнот і Європейським комітетом стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами для проектування будівель і споруд (CONSTRUCT89/019).

Background of the Eurocode programme

In 1975, the Commission of the European Com­munity decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980's.

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of

Parts: EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

__________________

1Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil


EN1991 Єврокод 1: Дії на конструкції

EN1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій

EN1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

EN1994 Єврокод 4: Проектування сталезалі-зобетонних конструкцій

EN1995 Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій

EN1996 Єврокод 6: Проектування кам'яних конструкцій

EN1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування

EN1998 Єврокод 8: Проектування конструкцій при сейсмічному навантаженні

EN1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

Стандарти Єврокодів визнають відповідальність регуляторних органів країн-членів та захищають їх право на призначення величин, які пов'язані з регулюванням питаннь безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються від країни до країни

Статус та сфера застосування Єврокодів

Країни-члени EUта EFTAвизнають те, що Єврокоди діють як еталонні документи для таких цілей:

- як засіб довести відповідність будівель і споруд основним вимогам Директиви Ради 89/106/ЕЕС, зокрема основній вимозі №1 - Механічна стійкість та стабільність і основній вимозі №2 - Пожежна безпека;

- як основа для укладання контрактів для будівель і споруд та пов'язаних з ними інженерних послуг;

- як основа для складання узгоджених технічних специфікацій для будівельних виробів (ENsта ETAs).

Єврокоди, оскільки вони безпосередньо відносяться до будівельних споруд, мають прямий зв'язок з Тлумачними документами2 розділу 12 CPD, незважаючи на те, що вони мають різну природу з гармонізованими стандартами на вироби3.

__________________________

2Відповідно до Ст. 3.3 CPD, Основні вимоги (ER)отримають конкретну форму у Тлумачних документах для створення необхідних зв'язків між основними вимогами та мандатами на hENі ЕТА.

3Відповідно до Ст. 12 CPD, Тлумачні документи мають:

а) надати конкретну форму основним вимогам, узгодивши термінологію і технічні засади, і вказавши класи або рівні для кожної вимоги, де це необхідно;

б) вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог з технічними вимогами, наприклад, методи розрахунку і перевірки, технічні правила проектування тощо;

c) слугувати як рекомендація для встановлення узгоджених стандартів і настанов для Європейського технічного ухвалення.

Єврокоди defactoграють подібну роль у сфері ER1 і частині ER2.

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

 

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

 

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

Status and field of application of Eurocodes

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

- as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement №1 - Mechanical resistance and stability - and Essential Requirement №2 - Safety in case of fire;

- as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services;

- as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs).

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3.

__________________________

2According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary linksbetween the essential requirements and the mandatesfor harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

3According to Art. 12 of the CPD the interpretativedocuments shall:

a) give concrete form to the essential requirements byharmonising the terminology and the technical basesand indicating classes or levels for each requirementwhere necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g.methods of calculation and of proof, technical rules forproject design, etc.;

с) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technicalapprovals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.


Таким чином,технічні аспекти, які випливають з Єврокодів для будівель і споруд, повинні в повній мірі бути розгдянутими Технічними комітетами CENта/чи робочими групами ЕОТА, які розробляють стандарти на будівельні вироби з позицій досягнення повної сумісності технічних специфікацій з Єврокодами.

Стандарти Єврокодів надають загальні правила проектування для повсякденного використання всіх конструкцій та їх компонентів, як традиційного, так і іноваційного характеру. Виняткові форми конструкції або умови проектування спеціально не охоплюються, і в такіх випадках проектувальнику потрібен додатковий експертний розгляд.

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди, завжди включають повний текст Єврокоду (включаючи всі додатки) виданий CEN, якому можуть передувати Національний титульний аркуш та Національна передмова, а також можуть супроводжуватися Національним додатком.

Національний додаток може включати інформацію відносно тих параметрів, які залишилися відкритими в Єврокодах для національного вибору, відомі як Національне визначені параметри, для використання при проектуванні будівель та інженерних споруд, що будуть побудовані у зацікавленій країні, а саме:

- значення та/чи класи, де в Єврокоді даються альтернативи;

- значення для використання, коли в Єврокоді надається тільки позначення;

- специфічні дані країни (географічні, кліматичні тощо), наприклад, карта снігу;

- процедура, яка використовується, коли альтернативні процедури обумовлені в Єврокоді.

Можуть також наводитися:

- рішення відносно застосування інформаційних додатків;

- посилання на додаткову не суперечливу інформацію для допомоги користувачу у застосуванні Єврокоду.

Зв'язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENsandETAs) для виробів

Необхідна узгодженість між гармонізованими технічними специфікаціями для будівельних виробів та технічними правилами для будівель і споруд4. Крім того, повна інформація, яка супроводжує маркування СЕ будівельних виробів і має відношення до Єврокодів, повинна чітко зазначати, які Національно визначені параметри були прийняті до уваги.

___________________________

4Див. Ст. 3.3 і Ст.12 CPD, а також 4.2,4.3.1,4.3.2 ID1.


Therefore, technicalaspectsarisingfromtheEurocodesworkneedtobeadequatelyconsideredbyCEN

Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving a full compatibility of these technical specifications with the Euro-codes.

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

National standards implementinG Eurocodes

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by СЕДwhich may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

- values and/or classes where alternatives aregiven in the Eurocode,

- values to be used where a symbol only is givenin the Eurocode,

- country specific data (geographical, climatic,etc.), e.g. snow map,

- the procedure to be used where alternativeprocedures are given in the Eurocode.

It may also contain

- decisions on the application of informative annexes,

- references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply theEurocode.

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

 

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works4. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

_________________

4see Art.3.3 and Art. 12 of the CPD, as well as 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.

Додаткова інформація щодо EN1990

EN1990 описує Принципи та вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій. Це базується на концепції граничних станів, яка використовується у поєднанні з методом часткових коефіцієнтів.

EN1990 передбачений для прямого використання при проектуванні нових споруд разом з Єврокодами

EN1991 -1999.

EN1990 дає також керівні вказівки щодо аспектів надійності, які відносяться до безпеки, експлуата

ційної придатності та довговічності:

- у проектних випадках, які не розглянуті в EN1991 - EN1999 (інші дії, споруди, що не розглядалися, інші матеріали);

- слугувати як еталонний документ для інших CENTCsвідносно питань будівель і споруд.

EN1990 призначений для використання:

- комітетами підготовки стандартів для проектування конструкцій та пов'язаних з ними виробів, тестування та розроблення стандартів зі зведення;

- замовниками (наприклад, для формулювання інших специфічних вимог до рівнів надійності та довговічності);

- проектувальниками та конструкторами;

- відповідними органами влади.

EN1990 може використовуватися як керівний документ для проектування конструкцій, які знаходяться за межами Єврокодів EN1991-EN1999 для:

- оцінки інших дій та їх комбінацій;

- моделювання роботи матеріалів і конструкцій;

- встановлення чисельних показників надійності.

Кількісні значення часткових коефіцієнтів та інших параметрів надійності рекомендуються як основні величини, котрі забезпечують прийнятний рівень надійності. Вони були підібрані, виходячи з відповідного рівня кваліфікації та якості управління. Такі самі величини повинні використовуватися при застосуванні EN1990 як базового документа іншими CEN/TCs.

Національний Додаток до EN1990

Цей стандарт надає альтернативні процедури, величини і рекомендації для класів з примітками, які вказують місце, де необхідно зробити національний вибір. Таким чином, Національний стандарт, який імплементує EN1990, повинен мати Національний додаток, який включав би усі Національне визначені параметри, які використовуються при проектуванні будівель та цивільних споруд, які будуть побудовані у відповідній країні.

Національним вибором дозволено ввійти до EN1990 за допомогою:

- А1.1(1)

- А1.2.1(1)

- А1.2.2 (Таблиця А1.1)

Additional information specific to EN 1990

EN 1990 describes the Principles and requirements for safety, serviceability and durability of structures. It is based on the limit state concept used in conjunction with a partial factor method.

For the design of new structures,

EN 1990 is intended to be used, for direct application, together with Eurocodes

EN 1991 to 1999.

EN 1990 also gives guidelines for the aspects of struc

tural reliability relating to safety, serviceability and durability:

- for design cases not covered by EN 1991 toEN 1999 (other actions, structures not treated,other materials);

- to serve as a reference document for otherCEN TCs concerning structural matters.

EN 1990 is intended for use by:

- committees drafting standards for structuraldesign and related product, testing and execution standards;

- clients (e.g. for the formulation of their specificrequirements on reliability levels and durability);

- designers and constructors;

- relevant authorities.

EN 1990 may be used, when relevant, as a guidance document for the design of structures outside the scope of the Eurocodes EN 1991 to EN 1999, for:

- assessing other actions and their combinations;

- modelling material and structural behaviour;

- assessing numerical values of the reliabilityformat.

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and of quality management applies. When EN 1990 is used as a base document by other CEN/TCs the same values need to be taken.

National annex for EN 1990

This standard gives alternative procedures, values and recommendations for classes with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard implementing EN 1990 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.

National choice is allowed in EN 1990 through:

- A1.1(1)

- A1.2.1(1)

- A1.2.2 (Table A1.1)

- А1.3.1(1) (Таблиця А1.2(А) - (С))

- А1.3.1(5)

- А1.3.2 (Таблиця А1.3)

- А1.4.2(2)

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

(1) EN1990 встановлює принципи та вимоги до безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій, описує основи їх проектування та перевірки, а також дає керівні вказівки, які відносяться до аспектів конструктивної надійності.

(2) EN1990 передбачено використовувати разом з EN1991 - EN1999 для конструктивного проектування будівель та цивільних інженерних споруд, включаючи геотехнічні аспекти, конструкторське проектування при пожежі, ситуації, які включають землетруси, зведення і тимчасові споруди.

ПРИМІТКА.Для проектування спеціальних будівель і споруд (наприклад, атомні станції, дамби тощо) можуть бути необхідними інші умови ніж в EN1991 - EN1999.

(3)EN1990 застосовується для проектування конструкцій, в яких застосовуються інші матеріали чи дії, що знаходяться поза межами можливостей EN1991 -EN1999.

(4)EN1990 застосовується для конструкторської оцінки існуючих конструкцій в рамках проектування ремонту та змін чи в оцінці змін в умовах використання.

ПРИМІТКА.Додаткові чи змінені умови можуть бути необхідними там, де це потрібно.

1.2 Нормативні посилання

Цей Європейський Стандарт поєднується датованим чи недатованим посиланням з положеннями інших публікацій. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях тексту та внесені до списку публікацій.

Для датованих посилань наступні поправки або зміни в будь-яких із цих публікацій приймаються цим Європейським Стандартом тільки тоді, коли ці поправки або зміни зареєстровані. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації (включаючи поправки).

ПРИМІТКА.Єврокоди було опубліковано як Європейські попередні стандарти. Наступні Європейські Стандарти, які опубліковані чи знаходяться в процесі підготовки, наведені у нормативному переліку:

EN1991 Єврокод 1: Дії на конструкції

EN1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій

EN1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

EN1994 Єврокод 4: Проектування сталезалізобе-тонних конструкцій

- А1.3.1(1) (Tables A1.2(A) to (C))

- А1.3.1(5)

- А1.3.2 (TableA1.3)

- А1.4.2(2)

Section 1 GENERAL

1.1Scope

(1) EN 1990 establishes Principles and requirements for the safety, serviceability and durabilityof structures, describes the basis for their designand verification and gives guidelines for relatedaspects of structural reliability.

(2) EN 1990 is intended to be used in conjunctionwith EN 1991 to EN 1999 for the structural designof buildings and civil engineering works, includinggeotechnical aspects, structural fire design, situations involving earthquakes, execution and temporary structures.

NOTEFor the design of special construction works (e.g. nuclear installations, dams, etc.), other provisions than those in EN 1990 to EN 1999 might be necessary.

(3)EN 1990 is applicable for the design of structures where other materials or other actionsoutside the scope of EN 1991 to EN 1999 areinvolved.

(4)EN 1990 is applicable for the structural appraisal of existing construction, in developing thedesign of repairs and alterations or in assessingchanges of use.

NOTEAdditional or amended provisions might be necessary where appropriate.

1.2Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter.

For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

NOTEThe Eurocodes were published as European

Prestandards. The following European Standards

which are published or in preparation are cited in

normative clauses:

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and

concrete structures

EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій

EN1996 Єврокод 6: Проектування кам'яних конструкцій

EN1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування

EN1998 Єврокод 8: Проектування конструкцій при сейсмічному навантаженні

EN1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

1.3 Припущення

(1) Проектування, яке застосовує принципи та правила використання, вважається таким, що відповідає вимогам, якщо виконуються припущення, викладені в EN1990 - EN1999 (див. Розділ 2).

(2) Загальні припущення EN1990 є такими:

- вибір конструктивної системи та розрахунок конструкцій виконуються відповідно компетентним та досвідченим персоналом;

- зведення здійснюється персоналом, який має відповідну майстерність та досвід;

- адекватний нагляд та перевірка якості забезпечуються протягом виконання робіт, наприклад, в конструкторських бюро, фабриках, заводах і на будівельних майданчиках;

- будівельні матеріали та вироби використовуються, як визначено в EN1990 або в EN1991 -EN1999, або у релевантних стандартах на зведення, або відповідних специфікаціях на матеріали і вироби;

- будівля буде підтримуватися у задовільному стані;

- будівля буде використовуватися у відповідності з припущеннями проектування.

ПРИМІТКА.Можливі випадки, коли зазначенні вище припущення необхідно доповнювати.

1.4 Відмінності між Принципами та Правилами використання

(1) У залежності від характеру в окремих пунктах EN1990 зроблена відмінність між Принципами та Правилами використання.

(2) Принципи включають в себе:

- загальні статті та визначення, для яких не існує альтернатив, а також

- вимоги та аналітичні моделі, для яких альтернатива не дозволена, за винятком того, якщо це спеціально зазначено.

(3)Принципи позначені літерою Р після номера параграфа.

(4) За Правила використання, зазвичай, визнають правила, які виконують Принципи та задовольняють їх вимоги.

5) Дозволено використовувати альтернативні правила проектування порівняно з Правилами, які викладені в EN1990 для будівель і споруд, за умови, що це показує, що альтернативні правила узгоджуються з відповідними Принципами, та які, у крайньому разі, еквівалентні відносно безпеки, експлуатаційної придатності і довговічності, які були б очікуваними при використанні Єврокодів.
EN1995 Eurocode5: Designoftimberstructures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

1.3 Assumptions

(1)Design which employs the Principles andApplication Rules is deemed to meet the requirements provided the assumptions given inEN 1990 to EN 1999 are satisfied (see Section 2).

(2)The general assumptions of EN 1990 are:

- the choice of the structural system and the design of the structure is made by appropriatelyqualified and experienced personnel;

- execution is carried out by personnel havingthe appropriate skill and experience;

- adequate supervision and quality control isprovided during execution of the work, i.e. indesign offices, factories, plants, and on site;

- the construction materials and products areused as specified in EN 1990 or in EN 1991 toEN 1999 or in the relevant execution standards, or reference material or product specifications;

- the structure will be adequately maintained;

- the structure will be used in accordance withthe design assumptions.

NOTEThere may be cases when the above assump­tions need to be supplemented.

1.4Distinction between Principles andApplication Rules

(1) Depending on the character of the individualclauses, distinction is made in EN 1990 betweenPrinciples and Application Rules.

(2) The Principles comprise:

- general statements and definitions for whichthere is no alternative, as well as;

- requirements and analytical models for whichno alternative is permitted unless specificallystated.

(3) The Principles are identified by the letter P following the paragraph number.

(4) The Application Rules are generally recognised rules which comply with the Principles andsatisfy their requirements.

(5) It is permissible to use alternative design rulesdifferent from the Application Rules given inEN 1990 for works, provided that it is shownthat the alternative rules accord with the relevantPrinciples and are at least equivalent with regardto the structural safety, serviceability and durability which would be expected when using theEurocodes

ПРИМІТКА.Якщо альтернативним правилом проектування замінено правило, що застосовується, то кінцевий проект не може претендувати на повну відповідність EN1990, хоча даний проект і буде залишатися відповідним Принципам EN1990. У випадках, коли EN1990 використовується по відношенню до властивостей, які наведені у додатку Zстандарту на виріб або ETAG, використання альтернативного правила не може бути прийнятним для маркування СЕ.

(6)У EN1990 Правила використання позначені цифрою у дужках, наприклад, як у цьому пункті.

1.5 Терміни та визначення

ПРИМІТКА.Терміни та визначення цього Європейського Стандарту витікають з ISO2394, ISO3898, ISO8930, ISO8402.

1.5.1 Загальні терміни, які використовуються у EN1990 - EN1999

1.5.1.1 будівлі і споруди

все, що побудовано або є результатом будівельної діяльності

ПРИМІТКА.Дане визначення відповідає ISO6707-1. Термін охоплює будівлі і цивільні інженерні споруди. Це відноситься до всіх будівель і споруд, включаючи конструктивні, неконструктивні та геотехнічні елементи.

1.5.1.2 тип будівлі або цивільної споруди

тип будівельної споруди визначається її цільовим призначенням, наприклад, житловий будинок, підпірна стіна, промислова будівля, автодорожний міст

1.5.1.3 тип конструкції

ознака основного конструктивного матеріалу, наприклад, залізобетонні конструкції, металеві конструкції, дерев'яні конструкції, кам'яні конструкції, сталезалізобетонні конструкції

1.5.1.4метод будівництва

спосіб, яким буде здійснюватися виконання, наприклад, безпосередньо на будівельному майданчику, у заводських умовах, методом консольної зборки

1.5.1.5будівельний матеріал

матеріал, який використовується в будівництві, наприклад, сталь, деревина, кам'яна кладка

1.5.1.6конструкція

організована комбінація поєднаних між собою частин, запроектована сприймати навантаження та забезпечувати відповідну жорсткість

1.5.1.7конструктивний елемент

фізично окрема частина конструкції, наприклад, колона, балка, плита, фундамент

1.5.1.8вид конструкції

класифікація конструктивних елементів

ПРИМІТКА.Видом конструкції є, наприклад, рами, підвісні мости.

NOTEIf an alternative design rule is substituted for an application rule, the resulting design cannot be claimed to be wholly in accordance with EN 1990 although the design will remain in accordance with the Principles of EN 1990. When EN 1990 is used in respect of a property listed in an Annex Z of a product standard or an ETAG, the use of an alternative design rule may not be acceptable for CE marking.

(6)In EN 1990, the Application Rules are identified by a number in brackets e.g. as this clause.

1.5Terms and definitions

NOTE For the purposes of this European Standard, the Terms and definitions are derived from ISO 2394, ISO 3898, ISO 8930, ISO 8402.

1.5.1 Common terms used in EN 1990 to EN 1999

1.5.1.1 construction works

everything that is constructed or results from construction operations

NOTEThis definition accords with ISO 6707-1. The term covers both building and civil engineering works. It refers to the complete construction works comprising structural, non-structural and geotechnical elements.

1.5.1.2type of building or civil engineeringworks

type of construction works designating its intended purpose, e.g. dwelling house, retaining wall, industrial building, road bridge

1.5.1.3type of construction

indication of the principal structural material, e.g. reinforced concrete construction, steel construction, timber construction, masonry construction, steel and concrete composite construction

1.5.1.4method of construction

manner in which the execution will be carried out, e.g. cast in place, prefabricated, cantilevered

1.5.1.5construction material

material used in construction work, e.g. concrete, steel, timber, masonry

1.5.1.6structure

organised combination of connected parts designed to carry loads and provide adequate rigidity

1.5.1.7structural member

physically distinguishable part of a structure, e.g. a column, a beam, a slab, a foundation pile

1.5.1.8form of structure

arrangement of structural members

NOTEForms of structure are, for example, frames,

suspensionbridges.

1.5.1.9конструктивна система

несучі елементи будівлі або цивільних інженерних споруд і спосіб, яким дані елементи функціонують разом

1.5.1.10розрахункова модель

ідеалізація конструктивної системи, яка використовується з метою розрахунку, проектування та перевірки

1.5.1.11виконання

всі дії доводяться до фізичного завершення роботи, включаючи закупки, інспекцію, документацію

ПРИМІТКА.Цей термін охоплює роботу на будівельному майданчику; це також може означати виробництво компонентів поза будівельним майданчиком та їх послідовна доставка на майданчик.

1.5.2 Спеціальні терміни, які відносяться до розрахунку в цілому

1.5.2.1розрахунковий критерій

кількісні формулювання, що описують кожний граничний стан умов, які повинні бути виконані

1.5.2.2 розрахункові ситуації

сукупність матеріальних умов, які відтворюють реальні умови, під час певного часового інтервалу, для якого розрахунок демонструє, що відповідні граничні стани не перевищені

1.5.2.3 перехідна розрахункова ситуація

розрахункова ситуація, яка має місце протягом періоду, значно більш короткого ніж проектний термін служби конструкції, та яка має високу можливість виникнення

ПРИМІТКА.Перехідна розрахункова ситуація відноситься до тимчасового стану використання конструкції або зовнішнього впливу, наприклад, протягом зведення або ремонту

1.5.2.4постійна розрахункова ситуація

розрахункова ситуація, яка має місце для періоду такого ж порядку, що і проектний термін життєдіяльності споруди

ПРИМІТКА.Загалом це стосується звичайних умов експлуатації конструкції.

1.5.2.5випадкова розрахункова ситуація

розрахункова ситуація, яка відноситься до виняткових умов конструкції або впливу на неї, включаючи пожежу, вибух, зіткнення або локальне руйнування

1.5.2.6рохрахунок при пожежі

розрахунок конструкції для забезпечення експлуатаційних характеристик, які вимагаються у випадку пожежі

1.5.1.9structural system

load-bearing members of a building or civil engineering works and the way in which these members function together

1.5.1.10structural model

idealisation of the structural system used for the purposes of analysis, design and verification

1.5.1.11execution

all activities carried out for the physical completion of the work including procurement, the inspection and documentation thereof

NOTEThe term covers work on site; it may also signify the fabrication of components off site and their subsequent erection on site.

1.5.2 Special terms relating to design in general

1.5.2.1design criteria

quantitative formulations that describe for each limit state the conditions to be fulfilled

1.5.2.2design situations

sets of physical conditions representing the real conditions occurring during a certain time interval for which the design will demonstrate that relevant limit states are not exceeded

1.5.2.3transient design situation

design situation that is relevant during a period much shorter than the design working life of the structure and which has a high probability of occurrence

NOTE A transient design situation refers to temporary conditions of the structure, of use, or exposure, e.g. during construction or repair.

1.5.2.4persistent design situation

design situation that is relevant during a period of

the same order as the design working life of the

structure

NOTEGenerally it refers to conditions of normal use.

1.5.2.5accidental design situation

design situation involving exceptional conditions of the structure or its exposure, including fire, explosion, impact or local failure

1.5.2.6fire design

design of a structure to fulfil the required performance in case of fire

1.5.2.7сейсмічна розрахункова ситуація

розрахункова ситуація, що відноситься до виняткових умов конструкції, яких вона зазнає у випадку сейсмічної дії

1.5.2.8проектний термін експлуатації

передбачуваний проміжок часу, протягом якого конструкція або її частина експлуатуються за призначенням з передбачуваним технічним обслуговуванням, але без необхідного капітального ремонту

1.5.2.9 ризик

у рамках EN1990-1999 - надзвичайний і серйозний випадок, наприклад, аномальна дія або зовнішній вплив, недостатня міцність або стійкість, або надмірне відхилення від заданих розмірів

1.5.2.10схема навантаження

ідентифікація положення, величини та напрямку незалежної дії

1.5.2.11сполучення навантажень

сумісне розташування навантажень, сукупностей деформацій та недосконалостей, що одночасно розглядаються з заданими перемінними діями та постійними діями для конкретної перевірки

1.5.2.12граничні стани

стани, за межами яких конструкція більше не відповідає належним розрахункових критеріям

1.5.2.13 граничні стани за несучою здатністю

стани, пов'язані з руйнуванням або іншими схожими формами відмови конструкції

ПРИМІТКА.Загалом вони відповідають максимальній несучій здатності конструкції або елемента конструкції.

1.5.2.14 граничні стани за експлуатаційною придатністю

стани, що відповідають умовам, поза межами яких визначені експлуатаційні вимоги для конструкції або елемента конструкції більше не виконуються

1.5.2.14.1 незворотні граничні стани експлуатаційної придатності

граничні стани експлуатаційної придатності, де деякі наслідки дій, що перевищують визначені експлуатаційні вимоги, залишатимуться після припинення цих дій

1.5.2.14.2 зворотні граничні стани експлуатаційної придатності

гр

1.5.2.14.3 критерій експлуатаційної придатності

розрахунковий критерій для граничного стану експлуатаційної придатності

1.5.2.7 seismic design situation

design situation involving exceptional conditions of the structure when subjected to a seismic event

1.5.2.8design working life

assumed period for which a structure or part of it is to be used for its intended purpose with anticipated maintenance but without major repair being necessary

1.5.2.9hazard

for the purpose of EN 1990 to EN 1999, an un­usual and severe event, e.g. an abnormal action or environmental influence, insufficient strength or resistance, or excessive deviation from intended dimensions

1.5.2.10load arrangement

identification of the position, magnitude and direction of a free action

1.5.2.11load case

compatible load arrangements, sets of deformations and imperfections considered simultaneously with fixed variable actions and permanent actions for a particular verification

1.5.2.12limit states

states beyond which the structure no longer fulfils the relevant design criteria

1.5.2.13ultimate limit states

states associated with collapse or with other similar forms of structural failure

NOTE They generally correspond to the maximum load-carrying resistance of a structure or structural member.

1.5.2.14serviceability limit states

states that correspond to conditions beyond which specified service requirements fpr a structure or structural member are no longer met

1.5.2.14.1irreversible serviceability limit states

serviceability limit states where some consequences of actions exceeding the specified service requirements will remain when the actions are removed

1.5.2.14.2reversible serviceability limit states

serviceability limit states where no consequences of actions exceeding the specified service requirements will remain when the actions are removed

1.5.2.14.3serviceability criterion

design criterion for a serviceability limit state

1.5.2.15опір

здатність елемента або компонента, або поперечного перерізу елемента або компонента конструкції витримувати дії без механічного ушкодження, наприклад, опір при згині, опір при поздовжньому згині, опір на розтяг

1.5.2.16міцність

механічна властивість матеріалу, що відображає його здатність протидіяти діям, яка, зазвичай, надається в одиницях напруження

1.5.2.17надійність

здатність конструкції або елемента конструкції виконувати визначені вимоги протягом всього проектного строку служби, для якого вони були сконструйовані. Надійність, як правило, виражається в імовірнісних показниках

ПРИМІТКА.Надійність охоплює безпеку, експлуатаційну придатність та довговічність конструкції.

 

1.5.2.18 диференціація надійності

заходи, призначені для соціально-економічної оптимізації ресурсів, що використовуватимуться для будівель і споруд, та які беруть до уваги всі очікувані наслідки від руйнування та вартість будівель і споруд

1.5.2.19 базова перемінна

частина визначеної групи перемінних, що представляє фізичні кількісні величини, які характеризують дії та вплив навколишнього оточення, геометричні параметри та властивості матеріалу, включаючи властивості ґрунтів

1.5.2.20утримування і поточне обслуговування

комплекс різних видів діяльності, що виконується протягом експлуатації конструкції для того, щоб надати їй можливість задовольняти вимоги надійності

ПРИМІТКА.Діяльність із відновлення конструкції після випадкової аварії або ушкодження внаслідок сейсмічного впливу, зазвичай, знаходиться за межами поточного обслуговування.

1.5.2.21ремонт

види діяльності, що виконуються для того, щоб захистити або відновити функції конструкції, що виходять за межі, визначені для поточного обслуговування

1.5.2.22номінальне значення

значення визначене на нестатистичній базі, наприклад, на базі отриманого досвіду або фізичного стану

1.5.3 Терміни, що мають відношення до дій

1.5.3.1дія (F)

а) сукупність сил (навантажень), які прикладені до конструкції (пряма дія);

b) сукупність прикладених деформацій або прискорень, що викликані, наприклад, зміною температури, зміною вологості, нерівномірним осіданням або землетрусами (непряма дія).

c)1.5.2.15 resistance

capacity of a member or component, or a cross-section of a member or component of a structure, to withstand actions without mechanical failure e.g. bending resistance, buckling resistance, tension resistance

1.5.2.16strength

mechanical property of a material indicating its ability to resist actions, usually given in units of stress

1.5.2.17reliability

ability of a structure or a structural member to fulfil the specified requirements, including the design working life, for which it has been designed. Reliability is usually expressed in probabilistic terms

NOTE Reliability covers safety, serviceability and durability of a structure.

1.5.2.18reliability differentiation

measures intended for the socio-economic optimisation of the resources to be used to build construction works, taking into account all the expected consequences of failures and the cost of the construction works

1.5.2.19basic variable

part of a specified set of variables representing physical quantities which characterise actions and environmental influences, geometrical quantities, and material properties including soil properties

1.5.2.20maintenance

set of activities performed during the working life of the structure in order to enable it to fulfil the requirements for reliability

NOTEActivities to restore the structure after an accidental or seismic event are normally outside the scope of maintenance.

1.5.2.21repair

activities performed to preserve or to restore the function of a structure that fall outside the definition of maintenance

1.5.2.22nominal value

value fixed on non-statistical bases, for instance on acquired experience or on physical conditions

1.5.3 Terms relating to actions

1.5.3.1action (F)

а) Set offerees (loads) applied to the structure (direct action);

b) Set of imposed deformations or accelerations caused for example, by temperature changes, moisture variation, uneven settlement or earthquakes (indirect action).
1.5.3.2 результат дії (Е)

результат дій (або ефект дії) на елементи конструкції (наприклад, внутрішня сила, момент, напруження, деформації) або на всю конструкцію (тобто переміщення, поворот)

1.5.3.3 постійна дія (G)

дія, що, вірогідно, діятиме протягом базового періоду та варіації значень якої протягом цього часу є незначними, або для якої варіації завжди відбуваються в одному напрямку (монотонні), доки ця дія не досягне визначеного граничного параметра

1.5.3.4 перемінна дія (Q)

дія, варіації величини якої протягом часу є ні незначними, ні монотонними

1.5.3.5 випадкова дія (А)

дія, що, як правило, коротка за часом, але має значну величину, і є малоймовірною стосовно впливу на дану споруду протягом проектного терміну експлуатації

ПРИМІТКА 1.Випадкова дія, як очікується, може викликати в багатьох випадках серйозні наслідки, якщо не вжити відповідних заходів.

ПРИМІТКА 2.Ударне навантаження, сніг, вітер, сейсмічні дії можуть бути перемінними або випадковими діями, залежно від наявної інформації стосовно статистичних розподілів.

1.5.3.6 сейсмічна дія (AE)

дія, що виникає внаслідок сейсмічних зрушень земної кори

1.5.3.7 геотехнічна дія

дія, що передається на споруду ґрунтом, засипкою або ґрунтовими водами

1.5.3.8 фіксована дія

дія, що має фіксоване розподілення та місцеположення відносно конструкції або елемента конструкції так, що величина та напрямок дії є визначеними однозначно для конструкції в цілому або для елемента конструкції, якщо ця величина та напрямок визначені на одній точці конструкції або елемента конструкції

1.5.3.9 вільна дія

дія, що може мати різне просторове розподілення стосовно конструкції

1.5.3.10 поодинока дія

дія, яку можливо припустити як статистичне незалежну в часі та просторі відносно будь-якої іншої дії на конструкцію

1.5.3.11 статична дія

дія, що не викликає значного прискорення конструкції або елементів конструкції

1.5.3.12 динамічна дія

дія, що викликає значне прискорення конструкції або елементів сконструкції

1.5.3.2 effect of action (Е)

effect of actions (or action effect) on structural members, (e.g. internal force, moment, stress, strain) or on the whole structure (e.g. deflection, rotation)

1.5.3.3 permanent action (G)

action that is likely to act throughout a given reference period and for which the variation in magnitude with time is negligible, or for which the variation is always in the same direction (monotonic) until the action attains a certain limit value

1.5.3.4 variable action (Q)

action for which the variation in magnitude with time is neither negligible nor monotonic

1.5.3.5 accidental action (A)

action, usually of short duration but of significant magnitude, that is unlikely to occur on a given structure during the design working life

NOTE 1An accidental action can be expected in many cases to cause severe consequences unless appropriate measures are taken.

NOTE 2Impact, snow, wind and seismic actions may be variable or accidental actions, depending on the available information on statistical distributions.

1.5.3.6 seismic action (AE)

action that arises due to earthquake ground motions

1.5.3.7 geotechnical action

action transmitted to the structure by the ground, fill or groundwater

1.5.3.8 fixed action

action that has a fixed distribution and position over the structure or structural member such that the magnitude and direction of the action are determined unambiguously for the whole structure or structural member if this magnitude and direction are determined at one point on the structure or structural member

1.5.3.9 free action

action that may have various spatial distributions over the structure

1.5.3.10 single action

action that can be assumed to be statistically independent in time and space of any other action acting on the structure

1.5.3.11 static action

action that does not cause significant acceleration of the structure or structural members

1.5.3.12 dynamic action

action that causes significant acceleration of the structure or structural members

1.5.3.13 квазістатична дія

динамічна дія, що представлена еквівалентною за наслідками статичною дією в розрахунковій статичній моделі

1.5.3.14 характеристичне значення дії(Fk)

головне репрезентативне значення дії

ПРИМІТКА.Оскільки характеристичне значення може бути призначене на статистичній основі, то воно вибирається так, щоб відповідати заданій вірогідності неперевищення цього значення з несприятливого боку протягом "базового періоду", беручи до уваги проектний термін експлуатації даної конструкції та тривалість цієї розрахункової ситуації.

1.5.3.15 базовий період

вибраний період часу, що використовується в якості основи для оцінки статистичнjперемінних дій, та, можливо, для випадкових дій

1.5.3.16 комбінаційне значення перемінноїдії

(ψоQk)

вибране значення, яке може бути визначене на статистичній основі так, що вірогідність того, що результати, викликані цією комбінацією, будуть перевищені, є, приблизно, такою ж, як і характеристичне значення індивідуальної дії. Це значення може бути виражене як визначена частина характеристичної величини завдяки використанню коефіцієнта ψо≤1

1.5.3.17часто повторюване значення перемінної дії(ψ1Qk)

детерміноване значення, яке може бути визначене на статистичній основі так, що в межах базового періоду, протягом якого воно є перевищеним, є тільки малою часткою базового періоду, або частота його перевищення обмежена відповідним значенням. Це значення може бути виражене як визначена частина характеристичного значення, використовуючи коефіцієнт ψ1≤ 1

1.5.3.18квазіпостійна величина перемінної дії (ψ2Qк)

детермінована величина така, що загальний час, протягом якого вона буде перевищена, становить значну долю базового періоду.

Може бути виражена як визначена частина характеристичного  значення,  використовуючи коефіцієнт ψ2 ≤1

1.5.3.19супутня величина перемінної дії

(ψQк)

величина перемінної дії, що є супутньою, в комбінації для провідної дії у комбінації

ПРИМІТКА.Супутня величина перемінної дії може бути комбінаційною величиною, частою повторюваною величиною або квазіпостійною величиною.

1.5.3.20репрезентативна величина дії (Frep)

величина, що використовується для перевірки граничного стану. Репрезентативна величина може бути характеристичною величиною (Fk) або супутньою величиною (ψFk)

1.5.3.13 quasi-static action

dynamic action represented by an equivalent static action in a static model

1.5.3.14 characteristic value of an action (Fk)

principal representative value of an action

NOTEIn so far as a characteristic value can be fixed on statistical bases, it is chosen so as to correspond to a prescribed probability of not being exceeded on the unfavourable side during a "reference period" taking into account the design working life of the structure and the duration of the design situation.

1.5.3.15 reference period

chosen period of time that is used as a basis for assessing statistically variable actions, and possibly for accidental actions

1.5.3.16combination value of a variable action

(ψоQк)

 value chosen - in so far as it can be fixed on statistical bases - so that the probability that the effects caused by the combination will be exceeded is approximately the same as by the characteristic value of an individual action. It may be expressed as a determined part of the characteristic value by using a factor ψо≤1

1.5.3.17frequent value of a variable action

(ψ1Qк)

value determined - in so far as it can be fixed on statistical bases - so that either the total time, within the reference period, during which it is exceeded is only a small given part of the reference period, or the frequency of it being exceeded is limited to a given value. It may be expressed as

a determined part of the characteristic value by using a factor ψ1≤1

1.5.3.18quasi-permanent value of a variableaction(ψ2Qк)

value determined so that the total period of time for which it will be exceeded is a large fraction of the reference period.

Itmaybeexpressedasadeterminedpartofthecharacteristicvaluebyusingafactorψ2 ≤ 1

1.5.3.19accompanying value of a variableaction (ψQк)

 value of a variable action that accompanies the leading action in a combination

NOTEThe accompanying value of a variable action may be the combination value, the frequent value or the quasi-permanent value.

1.5.3.20 representative value of an action (Frep)

value used for the verification of a limit state. A representative value may be the characteristic value (Fk) or an accompanying value (ψFk)

1.5.3.21 розрахункова величина дії (Fd)

величина, отримана множенням характеристичної величини на частковий коефіцієнт γf

ПРИМІТКА.Результат множення характерної величини на частковий коефіцієнт γf =γsd×γf,визначений як розрахункова величина дії (див. 6.3.2).

1.5.3.22 комбінація дій

група розрахункових величин, що використовуються для перевірки надійності конструкції для граничного стану при одночасному впливі різних дій

1.5.4 Терміни, що мають відношення до властивостей матеріалів та виробів

1.5.4.1 характеристична величина (Xkабо Rk)

показник властивості матеріалу або виробу, що має задану вірогідність його недосягнення у гіпотетично необмеженій серії випробувань. Це значення загалом відповідає визначеному квантилю допустимого статистичного розподілення відповідної властивості матеріалу або виробу. В деяких обставинах номінальне значення використовується як характеристичне значення

1.5.4.2 розрахункова величина властивостіматеріалу або виробу (Xdабо Rd)

величина, що отримана завдяки розділенню характеристичного значення на частковий коефіцієнт γmабо γM, або, в особливих обставинах, безпосереднім визначенням

1.5.4.3 номінальна величина властивостіматеріалу або виробу (Хnomабо Rnom)

величина, що, як правило, використовуєтьсяяк характеристична величина і встановленавідповідно до належного документа, наприклад, Європейський стандарт або ПопереднійЄвропейський стандарт

1.5.5 Терміни, що мають відношення до геометричних даних

1.5.5.1 характеристична величина геометричної характеристики (αk)

величина, що, зазвичай, відповідає розмірам, визначеним у проекті. Там, де доречно, величини геометричних розмірів можуть відповідати заданим квантилям статистичного розподілення

1.5.5.2 розрахункова величина геометричної характеристики(αd)

звичайно це - номінальна величина. Там, де доречно, величини геометричних розмірів можуть відповідати заданим квантилям статистичного розподілення

ПРИМІТКА.Розрахункова величина геометричної характеристики, звичайно, дорівнює характеристичному значенню. Однак, може бути по-іншому у випадках, де граничний стан, що розглядається, є дуже чутливим до показника геометричної хара­ктеристики, наприклад, коли розглядається вплив геометричних недосконалостей на поздовжній вигин. У таких випадках розрахункова величина буде, зазвичай, встановлюватись як безпосередньо задана величина, наприклад, у відповідному Європейському стандарті або Попередньому Європейському стандарті.

1.5.3.21 design value of an action (Fd)

value obtained by multiplying the representative value by the partial factor yf

NOTEThe product of the representative value multiplied by the partial factor γf  =γsd×γf may ateo be designated as the design value of the action (See 6.3.2).

1.5.3.22 combination of actions

set of design values used for the verification of the structural reliability for a limit state under the si­multaneous influence of different actions

1.5.4 Terms relating to material and product properties

1.5.4.1 characteristic value ((Xkor Rk)

value of a material or product property having a prescribed probability of not being attained in a hypothetical unlimited test series. This value generally corresponds to a specified fractile of the assumed statistical distribution of the particular property of the material or product. A nominal value is used as the characteristic value in some circumstances

1.5.4.2 design value of a material or product property (Xdor Rd)

value obtained by dividing the characteristic value by a partial factor γmor γM, or, in special circumstances, by direct determination

1.5.4.3 nominal value of a material or product property (Xnomor Rnom)

value normally used as a characteristic value and established from an appropriate document such as a European Standard or Prestandard

1.5.5 Terms relating to geometrical data

1.5.5.1 characteristic value of a geometrical property(αk)

value usually corresponding to the dimensions specified in the design. Where relevant, values of geometrical quantities may correspond to some prescribed fractiles of the statistical distribution

1.5.5.2 design value of a geometrical property(αd)

generally a nominal value. Where relevant, values of geometrical quantities may correspond to some prescribed fractile of the statistical distribution

NOTEThe design value of a geometrical property is generally equal to the characteristic value. However, it may be treated differently in cases where the limit state under consideration is very sensitive to the value of the geometrical property, for example when considering the effect of geometrical imperfections on buckling. In such cases, the design value will normally be established as a value specified directly, for example in an appropriate European Standard or Prestandard. Alternatively, it can be established from a statistical basis, with a value corresponding to a more appropriate fractile (e.g. a rarer value) than applies to the characteristic value.

Як альтернатива вона може бути встановлена на статистичній основі зі значенням, що відповідає більш відповідному квантилю (тобто більш рідкісна величина) ніж той, що використовується для характеристичного значення.

1.5.6 Терміни, що мають відношення до конструктивного розрахунку

ПРИМІТКА.Визначення, що наведені в цій статті, не обов'язково можуть мати відношення до термінів, які використовуються в EN1990, але є включеними сюди, щоб гарантувати гармонізацію термінів, які відносяться до розрахунків конструкцій у EN1991 - EN1999.

1.5.6.1 конструктивний розрахунок

процедура або алгоритм для визначення результатів від дій у кожній точці конструкції

ПРИМІТКА.Конструктивний розрахунок може виконуватись на трьох рівнях, використовуючи різні моделі: загальний розрахунок, розрахунок елемента, локальний розрахунок.

1.5.6.2 загальний розрахунок

визначення в конструкції узгоджених сполучень або внутрішніх сил і моментів або напружень, що є врівноваженими з конкретною визначеною сукупністю дій на конструкцію, та залежить від геометричних і конструктивних даних, а також властивостей матеріалів

1.5.6.3 лінійно-пружний розрахунок першогопорядку без перерозподілу

пружний розрахунок, що базується на лінійній залежності напруження/деформації або момент/кривина і виконаний при початковій геометрії

1.5.6.4 лінійно-пружний розрахунок першогопорядку з перерозподілом

лінійно-пружний розрахунок, в якому внутрішні моменти та сили ємодифікованими для конструктивного розрахунку відповідно до даних зовнішніх дій та без більш точного розрахунку можливості повороту

1.5.6.5  лінійно-пружний розрахунок другогопорядку

лінійно-пружний розрахунок, який використовує лінійну залежність напруження/деформації, застосований при геометрії деформованої конструкції

1.5.6.6 нелінійний розрахунок першого порядку

конструктивний розрахунок, який виконується за початковими геометричними даними, що бере до уваги властивості нелінійної деформації матеріалів

ПРИМІТКА.Нелінійний розрахунок першого порядку є або пружним з відповідними припущеннями, або ідеально пружно-пластичним (див. 1.5.6.8 та 1.5.6.9), або пружно-пластичним (див. 1.5.6.8 і 1.5.6.9) або жорстко-пластичним (див.1.5.6.11).

1.5.6.7 нелінійний розрахунок другого порядку

конструктивний розрахунок, який виконується за геометричними даними деформованої конструкції, що бере до уваги властивості нелінійної деформації матеріалів

ПРИМІТКА.Нелінійний розрахунок другого порядку є або ідеально пружно-пластичним або пружно-пластичним.

1.5.6 Terms relating to structural analysis

NOTEThe definitions contained in the clause may not necessarily relate to terms used in EN 1990, but are included here to ensure a harmonisation of terms relating to structural analysis for EN 1991 to EN 1999

1.5.6.1 structural analysis

procedure or algorithm for determination of action effects in every point of a structure

NOTEA structural analysis may have to be performed at three levels using different models : global analysis, member analysis, local analysis.

1.5.6.2 global analysis

determination, in a structure, of a consistent set of either internal forces and moments, or stresses, that are in equilibrium with a particular defined set of actions on the structure, and depend on geometrical, structural and material properties

1.5.6.3 first order linear-elastic analysis without redistribution

elastic structural analysis based on linear stress/strain or moment/curvature laws and performed on the initial geometry

1.5.6.4 first order linear-elastic analysis with redistribution

linear elastic analysis in which the internal moments and forces are modified for structural design, consistently with the given external actions and without more explicit calculation of the rotation capacity

1.5.6.5 second order linear-elastic analysis

elastic structural analysis, using linear stress/strain laws, applied to the geometry of the deformed structure

1.5.6.6 first order non-linear analysis

structural analysis, performed on the initial geometry, that takes account of the non-linear deformation properties of materials

NOTEFirst order non-linear analysis is either elastic with appropriate assumptions, or elastic-perfectly plastic (see 1.5.6.8 and 1.5.6.9), or elasto-plastic (see 1.5.6.10) or rigid-plastic (see 1.5.6.11).

1.5.6.7 second order non-linear analysis

structural analysis, performed on the geometry of the deformed structure, that takes account of the non-linear deformation properties of materials

NOTESecond order non-linear analysis is either elas-tic-perfectly plastic or elasto-plastic.

1.5.6.8 ідеально пружно-пластичний розрахунок першого порядку

конструктивний розрахунок, який базується на залежності момент/кривина, яка складається з лінійної частини і наступною за нею пластичною частиною без зміцнення, виконаний за початковою геометрією конструкції

1.5.6.9 ідеально пружно-пластичний розрахунок другого порядку

конструктивний розрахунок, який базується на залежності момент/кривина, яка складається з лінійної частини і наступної за нею пластичної частини без зміцнення, виконаний за геометричними даними зміщеної (або деформованої) конструкції

1.5.6.10 пружно-пластичний розрахунок(першого або другого порядку)

конструктивний розрахунок, який використовує залежність напруження/деформації або момент/кривина, які складаються з лінійної частини і наступної за нею пластичної частини з або без зміцнення

ПРИМІТКА.Загалом виконується за початковими геометричними даними або також може виконуватись за геометричними даними зміщеної (або деформованої) конструкції.

1.5.6.11 жорстко-пластичний розрахунок

розрахунок, виконаний при початковій геометрії, що використовує розрахунок за теоремами граничного стану для безпосередньої оцінки граничного навантаження

ПРИМІТКА.Залежність момент/кривина приймається без врахування пружних деформацій і без зміцнення.

1.6 Символи

У цьому Європейському Стандарті використовуються такі символи.

ПРИМІТКА.Прийняті позначення базуються на ISO3898:1987

Великі латинські літери

А          Випадкова дія

Аd        Розрахункова величина випадковоїдії

АEd      Розрахункова величина сейсмічноїдії

AEk       Характеристична величина сейсмічної дії

Cd       Номінальна величина або функція фактичних розрахункових властивостей матеріалів

Е          Результат дій

Ed        Розрахункова величина результату дій

Ed,dst     Розрахункова величина результату дестабілізуючих дій

Ed,sbt     Розрахункова величина результату стабілізуючих дій

F          Дія

Fd        Розрахункова величина дії

1.5.6.8 first order elastic-perfectly plastic analysis

structural analysis based on moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part without hardening, performed on the initial geometry of the structure

1.5.6.9 second order elastic-perfectly plastic analysis

structural analysis based on moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part without hardening, performed on the geometry of the displaced (or deformed) structure

1.5.6.10 elasto-plastic analysis (first or second order)

structural analysis that uses stress-strain or moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part with or without hardening

NOTEIn general, it is performed on the initial structural geometry, but it may also be applied to the geometry of the displaced (or deformed) structure.

1.5.6.11 rigid plastic analysis

analysis, performed on the initial geometry of the structure, that uses limit analysis theorems for direct assessment of the ultimate loading

NOTEThe moment/curvature law is assumed without elastic deformation and without hardening.

1.6 Symbols

For the purposes of this European Standard, the

following symbols apply.

NOTEThe notation used is based on ISO 3898:1987

Latin upper case letters

A          Accidental action

Аd         Design value of an accidental action

АEd         Design value of seismic action

AEk        Characteristic value of seismic action

Cd          Nominal value, or a function of certain

design properties of materials

E           Effect of actions

Ed          Design value of effect of actions

Ed,dst      Design value of effect of destabilising

actions

Ed,sbt      Design value of effect of stabilising

actions

F           Action

Fd          Design value of an action

Fk        Характеристична величина дії

Frep       Репрезентативна величина дії

G          Постійна дія

Gd        Розрахункова величина постійної дії

Gd,inf     Нижня розрахункова величина постійної дії

Gd,sap    Верхня розрахункова величина постійної дії

Gk        Характеристична величина постійної

дії

Gkj       Характеристична величина постійної діїj

Gkj,sup/ Gkj,inf   Верхня/нижня характеристична величина постійної дії j

Р          Відповідна репрезентативна вели-

чина дії попереднього напруження (див. EN 1992 - EN 1996 та EN 1998 -EN 1999)

Pd        Розрахункова величина дії поперед-

нього напруження

Pk        Характеристична величина дії попе-

реднього напруження

Рm       Середня величина дії попереднього

напруження

Q          Перемінна дія

Qd        Розрахункова величина перемінної

дії

Qk        Характеристична величина однієї

перемінної дії

Qk,1    Характеристична величина провідної перемінної дії 1

Qk,I     Характеристична величина супутньої перемінної дії i

R          Міцність

Rd        Розрахункова величина міцності

Rk         Характеристична величина міцності

X          Властивість матеріалу

Xd        Розрахункова величина властивості

матеріалу

Хk        Характеристична величина власти-

вості матеріалу

Латинські малі літери

αd         Розрахункові величини геометрич-

них даних

αk         Характеристичні величини геомет-

ричних даних

αnom      Номінальна величина геометричних даних

u           Горизонтальне переміщення конст-

рукції або елемента конструкції

Fk          Characteristic value of an action

Frep        Representative value of an action

G           Permanent action

Gd          Design value of a permanent action

Gd,inf       Lower design value of a permanent

 action

Gd,sap     Upper design value of a permanent

 action

Gk          Characteristic value of a permanent

 action

Gkj         Characteristic value of permanent

action j

Gkj,sup / Gkj,inf   Upper/lower characteristic value

of permanent action j

P          Relevant representative value of a

prestressing action (see EN 1992 to

EN 1996 and EN 1998 to EN 1999)

 

Pd         Design value of a prestressing action

 

Pk         Characteristic value of a prestressing

action

Pm        Mean value of a prestressing action

Q          Variable action

Qd         Design value of a variable action

Qk        Characteristic value of a single variable

action

Qk,1     Characteristic value of the leading variable action 1

Qk,I       Characteristic value of the accompanying variable action /

R          Resistance

Rd         Design value of the resistance

Rk          Characteristic value of the resistance

X          Material property

Xd          Design value of a material propert

Хk               Characteristic value of a material

property

Latin lower case letters

αd               Design values of geometrical data

αk               Characteristic values of geometrical

data

αnom       Nominal value of geometrical data

u            Horizontal displacement of a structure

orstructuralmember

w          Вертикальне переміщення елемента

конструкції

Грецькі великі літери

Δα        Зміна номінальних геометричних

розмірів з метою врахування в розрахунку, наприклад, оцінки впливу недосконалостей

Грецькі малі літери

γ          Частковий коефіцієнт (безпека або

експлуатаційна придатність)

γf         Частковий коефіцієнт для дій, щобере до уваги вірогідність несприятливих відхилень величин дій від репрезентативних величин

γF         Частковий коефіцієнт для дій, що

також враховує невизначеності та розмірні варіації моделі

γg         Частковий коефіцієнт для постійних

дій, що бере до уваги вірогідність несприятливих відхилень величин дій від репрезентативних величин

γG        Частковий коефіцієнт для постійних

дій, що також враховує невизначеності та розмірні варіації моделі

γGj        Частковий коефіцієнт для постійної

дії j

γGj,sup/γGj,infЧастковий коефіцієнт для постійної дії; при підрахунку верхньої/ниж­ньої розрахункових величин

γI          Фактор значимості (див. EN1998)

γm        Частковий коефіцієнт для власти-

вості матеріалу

γM        Частковий коефіцієнт для властивості

матеріалу, що також враховує невизначеності та розмірні варіації моделі

γP         Частковий коефіцієнт для дій попе-

реднього напруження (див. EN 1992-EN 1996 та EN 1998 - EN 1999)

γq         Частковий коефіцієнт для перемінних

дій, що бере до уваги вірогідність несприятливих відхилень величин дій від репрезентативних величин

γQ        Частковий коефіцієнт для перемінних

дій, що також враховує невизначеності та розмірні варіації моделі

γQ,j       Частковий коефіцієнт для перемінної дії i

γRd        Частковий коефіцієнт, який пов'язаний з невизначеністю моделі опору

γSd        Частковий коефіцієнт, який пов'язаний з невизначеністю дії та/або моделлю результату дії

η          Переводний коефіцієнт

ζ          Коефіцієнт зменшення

ψ0            Коефіцієнт для комбінаційної величини перемінної дії


w          Vertical deflection of a structural

member

Greek upper case letters

Δα         Change made to nominal geometrical

data for particular design purposes, e.g. assessment of effects of imperfections

Greek lower case letters

γ            Partial factor (safety or serviceability)

γf            Partial factor for actions, which takes account of the possibility of unfavourable deviations of the action values from the representative values

γF             Partial factor for actions, also accoun-

ting for model uncertainties and dimensional variations

γg           Partial factor for permanent actions,

which takes account of the possibility of unfavourable deviations of the action values from the representative values

γG           Partial factor for permanent actions,

also accounting for model uncertainties and dimensional variations

γGj            Partial factor for permanent action j

γGj ,sup/γGj,infPartial factor for permanent action./ in calculating upper/lower design values

γI          Importance factor (see EN 1998)

γm         Partial factor for a material property

γM             Partial factor for a material property,

also accounting for model uncertainties and dimensional variations

γP         Partial factor for prestressing actions

(see EN 1992 to EN 1996 and EN 1998 to EN 1999)

γq          Partial factor for variable actions, which

takes account of the possibility of unfavourable deviations of the action values from the representative values

γQ               Partial factor for variable actions, also

accounting for model uncertainties and dimensional variations

γQ,j          Partial factor for variable action /

γRd         Partial factor associated with the uncertainty of the resistance model

γSd         Partial factor associated with the uncertainty of the action and/or action effect model

η           Conversion factor

ζ            Reduction factor

ψ0          Factor for combination value of a variable action


ψ1           Коефіцієнт для частої величини

перемінної дії

ψ2          Коефіцієнт для квазіпостійної вели-

чини перемінної дії

///////.......

Бібліографічний довідник

ISO 2394 Загальні принципи надійності конструкцій

ISO 2631:1997 Механічна вібрація та механічний удар - Оцінка впливу на організм людини вібрації всього тіла

ISO3898 Основа проектування конструкцій - Нотатки - Загальні умовні позначки

ISO6707-1 Будівництво та цивільне будівництво - Словник - Частина 1: Загальні терміни

ISO8930 Загальні принципи надійності конструкцій - Перелік еквівалентних термінів

ENISO9001:2000 Системи керівництва якістю - Вимоги (ISO9001:2000)

ISO10137 Основа проектування конструкцій -Експлуатаційна стійкість будівель та споруд проти вібрацій

ISO8402 Керування та гарантування якості -Словник

Bibliography

ISO 2394 General principles on reliability for structures

ISO 2631:1997 Mechanical vibration and shock -Evaluation of human exposure to whole-body vibration

ISO 3898 Basis for design of structures - Notations - General symbols

ISO 6707-1 Building and civil engineering -Vocabulary - Part 1: General terms

ISO 8930 General principles on reliability for structures - List of equivalent terms

EN ISO 9001:2000 Quality management sys­tems - Requirements (ISO 9001:2000)

ISO 10137 Basis for design of structures - Ser­viceability of buildings against vibrations

ISO 8402 Quality management and quality as­surance - VocabularyКод УКНД 91.080.01

Ключові слова: проектування, конструкції, надійність, безпека, довговічність, навантаження та впливи, матеріали, граничні стани, розрахунок


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: