ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

Оцініть матеріал!
(14 голосів)
ДБН А.2.2-3:2014  СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО (НА ЗАМІНУ ДБН А.2.2-3-2012 Чинні від 2014-10-01)

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Додаткові вимоги до об'єктів галузевої специфіки встановлюються галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на реставрацію об'єктів культурної спадщини; на об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій; при ліквідації наслідків аварій і катастроф; на консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 будівля

Різновид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучоогороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та виробництва продукції

3.2 будівництво

Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об'єктів будівництва

3.3 будинок

Різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та обслуговування людей

3.4 відокремлена частина будинку, будівлі, споруди

Автономна конструктивна система, відокремлена деформаційно-температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, має автономне інженерне забезпечення та закінчений цикл виробничого процесу (наприклад, блок-секція, дільниця тощо)

3.5 завдання на проектування

Обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об'єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва, які складаються з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень

3.6 замовник будівництва

Фізична чи юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку для забудови чи володіє на законних підставах об'єктом будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи

3.7 капітальний ремонт

Сукупність робіт на об'єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

3.8 комплекс (будова)

Сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об'єднаних цільовим призначенням, зведення яких здійснюється, як правило, за єдиною проектною документацією

3.9 лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури

Наземні, надземні або підземні лінійні об'єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо

3.10 містобудівна документація

Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій

3.11 нове будівництво

Будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об'єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі добудова зупинених об'єктів незавершеного будівництва

3.12 об'єкт будівництва

Будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури

3.13 об'єкт виробничого призначення

Об'єкт сфери матеріального виробництва

3.14 об'єкт невиробничого призначення

Об'єкт житлового та громадського призначення

3.15 передпроектні роботи

Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень:

- розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи);

- розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розташування, необхідної території та умов будівництва);

- опрацювання технологічної та інженерної характеристик об'єкта;

- складання завдання на інженерні вишукування;

- обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або технічному переоснащенню;

- інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування

3.16 проект (проектні рішення) повторного використання

Документація на об'єкт або його відокремлену частину, що використовується повторно при проектуванні іншого об'єкта будівництва, що затверджена і, у разі необхідності, має звіт експертизи щодо її відповідності вимогам будівельних норм, стандартів та правил

3.17 проектна документація

Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

3.18 проект підготовчих робіт

Розділ проектної документації, склад та зміст якого визначається ДБН А.3.1-5

3.19 проектні роботи

Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації на будівництво

3.20 пусковий комплекс

Визначена проектною документацією частина комплексу (будови) або його черги чи відокремлена частина будинку, будівлі, споруди, введення в експлуатацію яких частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, безпечну експлуатацію та самостійне функціонування

3.21 реконструкція

Перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг.

Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

3.22 споруда

Штучно створений об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні просторові межі, встановлений стаціонарно (нерухомо) відносно землі та призначений для досягнення певних цілей

3.23 стадії проектування

- техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

- техніко-економічний розрахунок (ТЕР);

- ескізний проект (ЕП);

- проект (П);

- робочий проект (РП);

- робоча документація (Р).

3.24 технічне переоснащення

Комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів виробничого та невиробничого призначення, введених в експлуатацію в установленому порядку, що реалізується шляхом впровадження передових техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, оновлення та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш ефективним

3.25 частина

Визначена проектною документацією на реконструкцію, капітальний ремонт або технічне переоснащення частина будинку, будівлі, споруди

3.26 черга будівництва

Визначена проектною документацією частина комплексу (будови) - будинки, будівлі, споруди, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, введення в експлуатацію якої частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, її безпечну експлуатацію та самостійне функціонування.

Проектна документація на чергу будівництва може підлягати затвердженню.

Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил.

Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А. 2. 1-1 на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об'єктів.

Зазначене обмеження не стосується проектної документації, розробленої на реконструкцію або капітальний ремонт існуючого об'єкта, яка не передбачає зміну його конструктивної системи, додаткові навантаження на підвалини та основи або розробленої на частину існуючого об'єкта (квартиру, окреме приміщення громадського призначення тощо).

4.2 Оформлення проектної документації здійснюється згідно з нормативними документами комплексу А.2.4 "Система проектної документації для будівництва".

4.3 Складовими вихідних даних є:

- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

- технічні умови;

- завдання на проектування (додаток Б);

- інші вихідні дані (додаток А).

4.4 Технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва (ТУ) повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення об'єкта будівництва, що проектується.

4.5 Категорія складності та клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва визначаються відповідно до вимог ДБН В.1.2-14 та ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

4.6 Стадії проектування.

4.6.1 Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

1) в одну стадію - робочий проект (РП);

2) у дві стадії - для об'єктів невиробничого призначення - ескізний проект (ЕП), а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури - техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох - робочий проект (РП).

4.6.2 Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

1) проект (П);

2) робоча документація (Р).

4.6.3 Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

1) для об'єктів невиробничого - ЕП або, за відповідним обґрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

2) проект (П);

3) робоча документація (Р).

Примітка. За відповідним обґрунтуванням замовник та проектувальник можуть прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій проектування.

При капітальному ремонті об'єктів допускається здійснювати проектування в одну стадію - РП.

4.7 За необхідності виконання підготовчих робіт замовник може в завданні на проектування передбачати розроблення окремого розділу проектної документації - проект підготовчих робіт, склад та зміст якого визначається ДБН А.3.1-5.

4.8 Проектна документація на будинки, будівлі, споруди, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, їх черги та\або пускові комплекси має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на час передачі її замовнику.

Проектна документація на будинки, будівлі, споруди та лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних актах вимог безпеки, у тому числі щодо забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо- та пожежобезпечності об'єкта та доступності для маломобільних груп населення.

Зазначений виняток не застосовується до об'єктів будівництва, спорудження яких здійснюється у терміни, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.

4.9 Проектування може виконуватись за чергами будівництва, а також із виділенням пускових комплексів, якщо це передбачено завданням на проектування. У цьому разі стадія, яка затверджується або схвалюється, розробляється у цілому на об'єкт будівництва, окрім випадків, передбачених законодавством.

4.10 При розробленні проектної документації для об'єктів будівництва, що підлягають науково-технічному супроводу слід керуватися вимогами ДБН В.1.2-5.

4.11 У разі застосування проектної документації (проектних рішень) для повторного використання, проектна документація на новий об'єкт будівництва складається з документації проекту (проектних рішень) повторного використання і документації на його прив'язку до конкретного майданчика.

4.12 Для підприємств і споруд із складною технологією виробництва або такою, що не має аналога, в проектній документації в обґрунтованих випадках може передбачатись випереджувальне будівництво та введення в дію дослідних цехів та стендів для виконання досліджень, відпрацювання та випробування експериментальних та нових технологій, обладнання, матеріалів та виробів.

4.13 Проектування експериментального будівництва здійснюється відповідно до вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а також індивідуальних технічних вимог та повинно передбачати науково-технічний супровід згідно з ДБН В.1.2-5.

5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (ТЕО), ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК (ТЕР)

5.1 ТЕО (ТЕР) розробляється на підставі вихідних даних для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності їх будівництва.

ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Примітка. За відповідного обґрунтування замовником може бути прийнято рішення щодо розроблення ТЕО для об'єктів невиробничого призначення.

5.2 ТЕО (ТЕР) обґрунтовує основні проектні рішення, потужність виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно, кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для будівництва, вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.

При підготовці ТЕО (ТЕР) повинна здійснюватись всебічна оцінка впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС) згідно з ДБН А.2.2-1; рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) мають обґрунтовуватися результатами ОВНС; матеріали ОВНС, оформлені у вигляді спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою складовою ТЕО (ТЕР).

ТЕР виконується у скороченому обсязі порівняно з ТЕО відповідно до характеру об'єкта та вимог завдання.

5.3 Склад ТЕО (ТЕР) викладено у додатку В.

5.4 Матеріали ТЕО (ТЕР) передаються замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та електронному носіях.

6 ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ (ЕП)

6.1 ЕП розробляється на підставі вихідних даних для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень, підтвердження можливості створення об'єкта невиробничого призначення, його кошторисної вартості. У складі ЕП можуть виконуватися інженерно-технічні розробки, а також схеми інженерного забезпечення об'єкта.

6.2 ЕП передається замовнику на паперовому (у чотирьох примірниках) та електронному носіях.

6.3 Склад ЕП викладено у додатку Г.

7 ПРОЕКТ (П)

7.1 П розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта будівництва, його кошторисної вартості.

П розробляється на підставі вихідних даних та схваленої при тристадійному проектуванні попередньої стадії.

7.2 Розділи П необхідно подавати у чіткій і лаконічній формі, без надмірної деталізації, у складі та обсязі, достатньому для обґрунтування проектних рішень, визначення  обсягів основних будівельних робіт, потреб в обладнанні, будівельних матеріалах та конструкціях, положень з організації будівництва, а також визначення кошторисної вартості будівництва.

7.3 Матеріали П у повному обсязі передаються замовнику генеральним проектувальником на паперовому (у чотирьох примірниках) та електронному носіях, субпідрядним проектувальником - генеральному проектувальнику в п'яти примірниках.

7.4 До складу проектної продукції, що передається замовнику, не входять інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, а також матеріали інженерних вишукувань. Ці матеріали зберігаються у проектувальника згідно з вимогами нормативних документів.

7.5 За необхідності виконання науково-дослідних та/або експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, у проектній документації належить наводити їх перелік із стислою характеристикою і обґрунтуваннями необхідності їх виконання.

7.6 Склад розділів П на будівництво об'єктів невиробничого призначення наведено у додатку Д, а на будівництво об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури - у додатку Е.

7.7 При застосуванні обладнання індивідуального виготовлення, включаючи нетипове і нестандартизоване, у відповідних розділах проекту належить наводити вихідні вимоги на розроблення цього обладнання.

8 РОБОЧИЙ ПРОЕКТ (РП)

8.1 РП розробляється для технічно нескладних об'єктів будівництва, а також об'єктів будівництва з застосуванням проектів (проектних рішень) повторного використання на підставі вихідних даних та схваленої при двостадійному проектуванні попередньої стадії.

РП розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта будівництва, його кошторисної вартості.

8.2 РП є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин – затверджувальної частини та робочої документації. Склад і зміст затверджувальної частини наведені у додатках Д та Е.

Для виконання будівельних робіт видається робоча документація у повному обсязі.

8.3 Затверджувальна частина РП та робоча документація передаються замовнику на паперовому (у чотирьох примірниках) та електронному носіях.

8.4 Склад та зміст розділів РП з капітального ремонту об'єктів, наведених у додатках Д та Е, може зменшуватися залежно від технічної та технологічної складності робіт.

В окремих обґрунтованих випадках при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту, пов'язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація.

9 РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ (Р)

9.1 Стадія Р розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.

9.2 Склад Р викладено у додатку Ж.

Окрім того, до складу Р для будівництва повинні входити:

1) переліки робіт, для яких необхідне складання актів на приховані роботи та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

2) вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання), за яким вихідні вимоги на попередніх стадіях не розробляються.

9.3 Обсяг та деталізація робочих креслень мають бути доведені до необхідної кількості та рівня.

9.4 При розробленні проектної документації на особливо складні об'єкти будівництва проектувальник при виконанні робочої документації може здійснювати додаткові розробки, які не передбачені нормативними документами і уточнюють матеріали проекту.

9.5 При проектуванні об'єктів будівництва з особливо складними конструкціями і технологіями виконання робіт, що обов'язково має бути обґрунтовано в пояснювальній записці проекту, можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки. Зазначені креслення та кошторис розробляються на підставі обґрунтування, яке направляється генеральним проектувальником замовнику.

9.6 Вихідні дані щодо імпортного обладнання і креслення на обладнання індивідуального виготовлення проектувальнику надаються замовником до початку розроблення робочої документації, якщо інше не передбачено умовами договору та/або завданням на проектування.

Розроблення проектно-конструкторської документації на обладнання і конструкції індивідуального виготовлення, включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання, виконується заводом-виробником на підставі вихідних даних і технічного завдання, розробленого проектувальником.

Проектувальник може розробляти проектно-конструкторську документацію на вказане обладнання і конструкції.

9.7 Деталювальні креслення металевих конструкцій (КМД), технологічних трубопроводів, газоповітропроводів та інших необхідних конструкцій розробляє завод-виробник на підставі креслень проектувальника стадії конструкції металеві (KM), наданих замовником.

9.8 Робочі креслення, кошторисна документація, специфікації обладнання виробів і матеріалів, креслення металевих конструкцій, трубопроводів, повітропроводів, а також інша проектна документація на об'єкти будівництва передаються замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та електронному носіях.

Робочі креслення проекту (проектних рішень) повторного використання, за яким на одному майданчику має здійснюватись будівництво декількох однакових об'єктів, передаються в чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для інших - по два примірники. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках у повному обсязі на кожен об'єкт.

Субпідрядний проектувальник передає генеральному проектувальнику робочу документацію на один примірник більше встановленої вище кількості примірників.

9.9 Креслення типових конструкцій, виробів та вузлів, на які є посилання у робочих кресленнях, а також проекти (проектні рішення) повторного використання тимчасових споруд до складу робочої документації не входять і проектувальником замовникові не передаються.

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ВИХІДНИХ ДАНИХ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ

1. Фрагмент чинної містобудівної документації: генерального плану, детального плану або плану зонування території (за наявності останнього), схеми планування району (за наявності).

2. Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у разі необхідності.

3. Пропозиції та дані про імпортні будівельні конструкції, вироби, обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику.

4. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню (у разі необхідності).

5. Дані для розроблення рішень з організації будівництва і складання кошторисної документації.

6. Для об'єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали:

1) дані технічних завдань на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання і виготовлення;

2) номенклатура продукції, виробнича програма;

3) технічні характеристики продукції підприємства;

4) відомості про імпортне та вітчизняне обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з показниками енергоефективності;

5) необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних зі створенням нових технологічних процесів і обладнання.

7. При реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні об'єктів будівництва:

1) звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення існуючих інженерних мереж та комунікацій, дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках, спорудах) джерел забруднення;

2) технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацією обладнання і відомостями про його стан;

3) умови на розміщення інвентарних тимчасових будівель і споруд, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;

4) переліки існуючих будинків (приміщень), будівель і споруд, підйомно-транспортних засобів, які можуть бути використані в процесі виконання будівельних робіт.

Примітка. Перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначається при підписанні договору на виконання відповідних стадій проектування.

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ

1. Назва та місцезнаходження об'єкта.

2. Підстава для проектування.

3. Вид будівництва.

4. Дані про інвестора.

5. Дані про замовника.

6. Джерело фінансування.

7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.

8. Дані про генерального проектувальника.

9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником ).

10. Інженерні вишукування.

11. Дані  про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).

12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва. ИСС «З о д ч и й»

13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.

14. Клас (наслідки) відповідальності, категорія складності та установлений строк експлуатації.

15. Вказівки про необхідність:

1) розроблення індивідуальних технічних вимог;

2) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;

3) попередніх погоджень проектних рішень;

4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;

5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу;

6) технічного захисту інформації.

16. Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма.

17. Вимоги до благоустрою майданчика.

18. Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.

19. Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".

20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.

21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.

22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.

23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

24. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.

25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів.

26. Призначення нежитлових поверхів.

27. Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектуються у складі комплексу.

Примітка 1. Завдання на проектування (або коригування проекту) затверджується замовником та погоджується проектувальником.

Примітка 2. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єкта будівництва.

 

ДОДАТОК В

(довідковий)

СКЛАД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ (ТЕО), ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ (ТЕР)

В.1 ТЕО складається, як правило, з таких розділів.

1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна доцільність будівництва об'єкта в цілому, за чергами та пусковими комплексами.

2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта будівництва, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її збуту.

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу.

4. Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання.

5. Дані інженерних вишукувань.

6. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

7. Схеми генплану та транспорту.

8. Схема зведеного плану інженерних мереж.

9. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.

10. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.

11. Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з охорони праці.

12. Основні положення з організації будівництва.

13. Заходи щодо технічного захисту інформації.

14. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.

15. Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.

16. Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

17. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.

18. Доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення (крім об'єктів виробничого призначення).

19. Обґрунтування ефективності інвестицій (за потреби).

20. Висновки з визначенням вибраного варіанта запропонованих рішень та пропозиції.

21. Техніко-економічні показники.

22. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.

23. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності  відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

В.2 ТЕР складається, як правило, з таких розділів.

1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна доцільність будівництва об'єкта в цілому, за чергами та пусковими комплексами.

2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта будівництва, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її збуту.

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу.

4. Дані інженерних вишукувань.

5. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

6. Схеми генплану та транспорту з мережами.

7. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.

8. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.

9. Основні рішення та показники з енергоефективності, з охорони праці.

10. Основні положення з організації будівництва.

11. Заходи щодо технічного захисту інформації.

12. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.

13. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.

14. Доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення (крім об'єктів виробничого призначення).

15. Висновки з визначенням вибраного варіанта запропонованих рішень та пропозиції.

16. Техніко-економічні показники.

17. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.

18. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

Примітка. Склад ТЕО може бути доповнений чи скорочений (за винятком матеріалів ОВНС) за рішенням замовника або за погодженням з ним.

Якщо ТЕО розробляється у декількох варіантах, то розділ ОВНС виконується після погодження замовником вибраного варіанта.

 

ДОДАТОК Г

(довідковий)

СКЛАД ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ (ЕП)

Г.1 Загальні положення

1. Вихідні дані для проектування.

2. Коротка характеристика об'єкта будівництва.

3. Дані інженерних вишукувань.

4. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

5. Визначення вимог до містобудівних рішень.

6. Доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення.

7. Основні техніко-економічні показники.

8. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.

9. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

Г.2 Основні креслення

1. Ситуаційний план у масштабі 1: 2 000, 1: 5 000 або 1: 10 000.

2. Схема генерального плану у масштабі 1: 500 або 1: 1 000.

3. Схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності).

4. Плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд.

5. За завданням замовника принципові схеми влаштування інженерного обладнання, технологічні компонування, конструктивні рішення.

 

ДОДАТОК Д

(довідковий)

СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Д.1 Пояснювальна записка

1. Вихідні дані для проектування.

2. Коротка характеристика об'єкта будівництва, дані про проектну потужність об'єкта будівництва (місткість, пропускна спроможність).

3. Дані інженерних вишукувань.

4. Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії.

5. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

6. Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація.

7. Рішення з інженерної підготовки території і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.

8. Доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення.

9. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

10. Розділ із забезпечення надійності та безпеки.

11. Розділ із забезпечення енергоефективності.

12. Основні техніко-економічні показники.

13. Розділ із науково-технічного супроводу (за потреби).

14. Відомості з обсягами робіт.

15. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності відповідно до ДСТУ-Н Б В. 1. 2-16.

Примітка. Пояснювальна записка викладається якомога стисліше.

Д.2 Архітектурно-будівельні рішення

1. Рішення та основні показники генерального плану, благоустрою та озеленення. Короткий опис і обґрунтування архітектурних рішень та їх відповідність функціональному призначенню з урахуванням містобудівних вимог. Рішення щодо зовнішнього та внутрішнього оздоблення.

2. Основні рішення із прийнятої конструктивної схеми (матеріали стін, перекриттів, покрівлі), обґрунтування застосованих типів фундаментів та інших конструкцій, їх категорії відповідальності, теплоефективність огороджувальних конструкцій та теплофізичні характеристики, прийняті архітектурні і інженерні рішення щодо захисту приміщень від зовнішнього і внутрішнього шумів (гулу).

Д.3 Технологічні рішення

Д.4 Рішення з інженерного обладнання

1. Принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання: опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання, водопостачання і каналізації, електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв'язку, пожежної та охоронної сигналізації, сигналізації, радіофікації, телебачення, автоматизації санітарно-технічних пристроїв, диспетчеризації, обладнання замково-переговорними пристроями (для житлових будинків), вимоги щодо енергозбереження.

2. Заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного захисту.

3. Інженерні рішення щодо протипожежних заходів.

Д.5 Основні креслення

1. Ситуаційний план у одному з таких масштабів 1:2000, 1:5000 або 1:10000.

2. Генеральний план на топографічній основі у масштабі 1:500 або 1:1000.

3. Принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення.

4. Схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності).

5. План трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабу 1:2000.

6. Плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них масштабу 1:500 або 1:1000.

7. Схеми розташування фундаментів, плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій у одному з таких масштабів 1:50, 1:100 або 1:200; принципові рішення основних вузлів спряження конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій, деталі огороджувальних конструкцій у масштабі 1:25.

8. Інтер'єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування).

9. Каталожні аркуші при використанні проектів (проектних рішень) повторного застосування.

10. Плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів (проектних рішень) повторного використання.

11. Принципові схеми влаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення щодо впровадження заходів з енергозбереження.

12. Технологічні компонування з планами розміщення (розташування) основного устаткування.

13. Вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання індивідуального виготовлення.

Д.6 Організація будівництва

Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5.

Д.7 Кошторисна документація

Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.

 

ДОДАТОК Е

(довідковий)

СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Е.1 Пояснювальна записка

1. Вихідні дані для проектування.

2. Коротка характеристика об'єкта будівництва та його склад:

1) дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу;

2) результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників;

3) кількість та оснащеність робочих місць;

4) відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та допоміжного виробництв.

3. Дані інженерних вишукувань.

4. Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, заходи щодо енергозбереження тощо, окремо на власні потреби та технологію.

5. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

6. Дані про ефективність капітальних вкладень (за необхідності).

7. Основні рішення та показники генерального плану, інженерних мереж і комунікацій.

8. Рішення з інженерної підготовки території і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.

9. Охорона праці.

У розділі наводяться такі відомості:

1) перелік основних нормативних документів;

2) заходи щодо забезпечення безпеки процесів та виробів;

3) токсикологічна, пожежовибухонебезпечна характеристика матеріалів, продуктів, напівфабрикатів, відходів виробництва; контроль вимог безпеки;

4) характеристика виробничих приміщень, розрахунки або обґрунтування категорій вибухопожежної небезпеки, класів ПБЕ;

5) визначення енергетичного потенціалу вибухонебезпечних блоків, радіуси зон можливих зруйнувань; заходи щодо захисту персоналу від травмування, безпечної евакуації працюючих при можливих аваріях і пожежах;

6) дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, способів вилучення і нейтралізації відходів із небезпечними властивостями;

7) засоби запобігання пожежам, вибухам, зберіганню і транспортуванню матеріалів, напівфабрикатів із небезпечними та шкідливими властивостями, ведення робіт із навантаження і розвантаження;

8) заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх факторів; наявність санітарно-побутових приміщень, медобслуговування;

9) дані про пільги, допустимість праці жінок і підлітків.

10. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

11. Розділ із забезпечення надійності та безпеки.

12. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів будівництва.

13. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

14. Доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення (крім об'єктів виробничого призначення).

15. Оцінка ефективності прийнятих рішень і порівняння техніко-економічних показників проекту з показниками, які схвалені в ТЕО (ТЕР).

16. Оцінка економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.

17. Розділ із науково-технічного супроводу (у разі потреби).

18. Відомості з обсягами робіт.

19. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та  категорії складності відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

Е.2 Генеральний план і транспорт

1. Коротка характеристика району будівництва та будівельного майданчика.

2. Рішення та  показники генерального плану, внутрішньомайданчикового і зовнішнього транспорту.

3. Основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою та обслуговування територій.

4. Рішення щодо розташування інженерних мереж та комунікацій.

5. Організація охорони підприємства (будинку, будівлі, споруди).

6. Основні креслення:

1) ситуаційний план розташування підприємства, будинку, будівлі або споруди з зазначенням на ньому зовнішніх комунікацій, мереж (існуючих та проектованих) і території, призначеної під забудову в одному з масштабів 1:2000, 1:5000 або 1:10000. Для лінійних споруд наводиться план траси (за необхідності - поздовжній профіль траси).

2) генеральний план, на який наносяться будинки та споруди (існуючі та проектовані, ті, що реконструюються і підлягають знесенню), об'єкти охорони навколишнього природного середовища і благоустрою, озеленення та спеціальні рішення про розміщення внутрішньомайданчикових інженерних мереж і транспортних комунікацій, планувальні відмітки території та мережі, які входять до пускових комплексів у масштабі 1:500 або 1:1000;

3) картограма земляних робіт.

Е.3 Технологічна частина

1. Дані про виробничі та розрахункові програми:

1) коротка характеристика і обґрунтування рішень щодо прийнятої технології виробництва;

2) виділення технологічних вузлів;

3) рішення із застосування маловідходних та безвідходних процесів і виробництв;

4) дані про трудомісткість (верстатомісткість) виготовлення продукції, механізацію та автоматизацію технологічних процесів;

5) склад та обґрунтування обладнання, яке застосовується (у тому числі імпортного), пусконалагоджувальні роботи, кількість робочих місць та їх оснащеність;

6) загальна чисельність працівників, у тому числі за категоріями і кваліфікацією;

7) рішення з організації ремонтного господарства;

8) дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела (наводяться по окремих цехах виробництва, спорудах);

9) характеристика цехових і міжцехових комунікацій;

10) рішення з теплопостачання, електропостачання та електрообладнання;

11) пропозиції з експлуатації електроустановок;

12) паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних процесів;

13) інженерні рішення щодо протипожежних заходів;

14) рішення щодо енергозбереження та застосування енергозберігаючих технологій.

2. Основні креслення:

1) принципові схеми технологічних процесів;

2) технологічні компонування або планування по корпусах (цехах) із вказівками розміщення великого, унікального устаткування та транспортних засобів;

3) схеми вантажопотоків (для великих підприємств);

4) принципові схеми електропостачання підприємства;

5) схеми трас магістральних і розподільних теплових мереж.

Е.4 Архітектурно-будівельні рішення

1. Коротка характеристика району ділянки будівництва.

2. Короткий опис та обґрунтування архітектурно-будівельних рішень об'єкта будівництва, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. Розрахунки основних несучих елементів.

3. Принципові рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали і характеристики елементів несучих конструкцій).

4. Обґрунтування принципових рішень із освітлення робочих місць, зниження виробничих шумів та вібрацій, побутового, санітарного обслуговування працюючих.

5. Заходи щодо електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту будівельних конструкцій, мереж та споруд від корозії.

6. Основні рішення із водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

7. Рішення з енергозбереження.

8. Переліки індивідуальних проектів і проектів (проектних рішень) повторного використання.

9. Рішення щодо доступності об'єкта для маломобільних груп населення (крім об'єктів виробничого призначення).

10. Основні креслення:

1) схеми розташування фундаментів, плани поверхів, розрізи та фасади основних будинків і споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій у одному з масштабів 1:50, 1:100 або 1:200, принципові рішення основних вузлів спряження конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій, деталі утеплення огороджувальних конструкцій у масштабі 1:25;

2) перелік будинків та споруд із вказівкою використаних індивідуальних проектів і проектів (проектних рішень) повторного використання (основні креслення);

3) план трас зовнішніх і транспортних комунікацій, внутрішньомайданчикових мереж (для всіх підприємств і споруд) та профілів даних (для великих підприємств і споруд);

4) для виробничих будівель із складними системами вентиляції і кондиціонування повітря можуть розроблятися плани та розрізи цих будівель із нанесенням згаданих систем, а також планів основних споруд водопроводу і каналізації, принципові схеми влаштування інженерного обладнання для виробничих будівель та будівель адміністративно-побутового і лабораторного призначення;

5) для великих складних об'єктів промислового виробництва слід зазначити: схеми трас магістральних і розподільних інженерних мереж; структурні схеми електропостачання підприємства (цеху).

Е.5 Організація будівництва

Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5.

Е.6 Кошторисна документація

Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.

 

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

СКЛАД РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (Р)

Робоча документація складається:

1. Робочі креслення.

2. Паспорт опоряджувальних робіт.

3. Кошторисна документація.

4. Специфікації обладнання, виробів і матеріалів.

5. Опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів.

6. Робоча документація на будівельні вироби.

7. Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів.

Примітка. Склад Р може уточнюватися і доповнюватися.

 

ДОДАТОК И

(довідковий)

СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ)

1. Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування.

2. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення), тривалість експлуатації.

3. Загальна кошторисна вартість будівництва, в т. ч. будівельних робіт, устаткування, інших витрат (тис. грн. ).

4. Поверховість (поверх).

5. Ступінь вогнестійкості будинку.

6. Площа ділянки (га).

7. Площа забудови (м2).

8. Загальна кількість квартир у будинку, у т. ч. однокімнатних, двокімнатних та більше.

9. Площа житлового будинку (м2).

10. Площа квартир у будинку (м2).

11. Площа літніх приміщень (м2).

12. Загальна площа квартир у будинку (м2).

13. Площа вбудованих нежитлових приміщень (м2).

14. Загальний будівельний об'єм, у т. ч.:

- вище відм. 0.00 (м3);

- нижче відм. 0.00 (м3).

15. Кількість створених робочих місць.

16. Показники енергоефективності - річна потреба в паливі (тис.т), воді (тис. м3), електричній (тис.кВт ∙ год) та тепловій енергії (Гкал).

17. Тривалість будівництва (місяців).

18. Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики визначені в проекті.

Примітка. При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники зазначаються, в тому числі, для кожної черги та пускового комплексу.

 

ДОДАТОК К

(довідковий)

СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ)

1. Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування.

2. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення), тривалість експлуатації.

3. Загальна кошторисна вартість будівництва, в т. ч. будівельних робіт, устаткування, інших витрат (тис. грн. ).

4. Поверховість (поверх).

5. Ступінь вогнестійкості будинку.

6. Площа ділянки (га).

7. Площа забудови (м2).

8. Потужність, місткість, пропускна спроможність.

9. Загальна площа (м2).

10. Корисна площа (м2).

11. Будівельний об'єм будинку (м3).

12. Кількість створених робочих місць (місце).

13. Показники енергоефективності - річна потреба в паливі (тис.т), воді (тис.м3), електричній (тис.кВт∙год) та тепловій енергії (Гкал).

14. Тривалість будівництва (місяців).

15. Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики, визначені в проекті.

Примітка. При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники зазначаються, в тому числі, для кожної черги та пускового комплексу.

 

ДОДАТОК Л

(довідковий)

СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

1. Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування.

2. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення), тривалість експлуатації.

3. Потужність об'єкта (річний випуск основної номенклатури продукції, місткість, пропускна спроможність, обсяг послуг, які надаються, тощо):

- у натуральних показниках (у відповідних одиницях);

- у вартісних показниках (тис.грн. ).

4. Кількість робочих місць, у т.ч. новостворених (місце).

5. Загальна кількість працюючих (осіб).

6. Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельних робіт, устаткування, інших витрат (тис.грн. ).

7. Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи (тис.грн. ).

8. Вартість основних фондів об'єкта будівництва (тис.грн. ).

9. Тривалість будівництва (місяців).

10. Трудомісткість будівництва (люд.-днів).

11. Річна потреба підприємства:

- сировина та матеріали (у відповідних одиницях виміру);

- енергоресурси (електроенергія, тис.кВт∙год; теплоенергія, млн.Гкал; вугілля, тис.т);

- нафтопродукти (тис.т тощо);

- вода (тис.м3).

12. Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики визначені в проекті.

13. Ступінь вогнестійкості об'єкта будівництва.

Примітка. При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із виділенням пускових комплексів, техніко-економічні показники зазначаються, в тому числі, для кожної черги та пускового комплексу.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності".

2. Закон України від 16.01.2003 № 436-IV "Господарський кодекс України".

3. Закон України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

4. Закон України від 11.07.2001 № 2627-ІІІ "Про авторське право і суміжні права".

5. Закон України від 20.05.99 № 687-XVI "Про архітектурну діяльність".

6. Закон України від 14.10.94 № 208-94-ВР "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 557 "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV та V категорій складності".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.11 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівель і споруд". ИСС «З о д ч и й»

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

12. Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів", зареєстрований в Мін'юсті 01.06.11 за № 651/19389.

13. Наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст", зареєстрований в Мін'юсті 22.07.11 за №912/19650.

14. Наказ Мінбудархітектури від 27.12.93 № 245 "Положення про експериментальне будівництво", зареєстрований в Мін'юсті 11.02.1994 за          № 25/234.

 

Ключові слова: проектування, будівництво, об'єкт будівництва, категорія складності, проектна документація.

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: