ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.3.2-6:2009 ССБП. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки

Оцените
(0 голосов)

 

Работы по тепловой изоляцииоборудования и трубопроводов

Требованиябезопасности

Occupational safety standards system

WORKS ON THERMAL INSULATIONOF EQUIPMENT AND PIPE LINES

Safety requirements

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги з попередження впливу небезпечних і шкідливих виробни чих факторів у процесі підготовки і виконання теплової ізоляції устаткування і трубопроводів при новому будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переозброєнні підприємств, будинків і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні,акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про лорядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних ус тановок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2:2009 ССБП. Промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDT) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас ности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентра ций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрації шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тре бования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичного електричного струму. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов за щиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Робота вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размеще ние и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных робот. Технические условия (Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия (Засоби підмощування. Загальні технічні умови).

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строитель но-монтажных работ. Технические условия (Ліса стоєчні приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1  Організація і технологія виконання теплоізоляційних робіт повинні забезпечувати безпеку для працівників на всіх стадіях виробничого процесу та відповідати вимогам цього стандарту, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.007, ДБН А.3.2-2, нормативних актів та документів, затверджених відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України та органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

3.2 При виконанні теплоізоляційних робіт повинна бути забезпечена безпека працівників при дії таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

-   запилюваність і загазованість повітря;

-   шум і вібрація на робочому місці;

-   недостатня освітленість;

-   відхилення від оптимальних норм температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні;

-   електробезпечність застосовуваних машин і обладнання.

3.3 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони і параметри мікроклімату не повинні перевищувати норм, установлених ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042.

3.4 Припустимі значення рівнів шуму і вібрації, які створюють машини і механізми на робочих місцях, - відповідно до ГОСТ 12.1.003, ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039.

3.5 Освітленість на робочих місцях повинна бути не менше 50 лк.

3.6 При виконанні теплоізоляційних робіт у небезпечних зонах порядок допуску до виконання робіт, а також границі небезпечних зон, у межах яких діють небезпечні фактори, повинні відповідати ДБН А.3.2-2.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

4.1   Вимоги до технологічного процесу мають бути викладені в проектно-технологічній документації ( проекти виконання робіт, технологічні карти).

4.2 У технологічних процесах при виготовленні теплоізоляційних виробів, конструкцій і виконанні теплоізоляційних робіт слід застосовувати, як правило, необхідні засоби механізації.

4.3 Роботи на всіх стадіях технологічного процесу повинні виконуватися із застосуванням індивідуальних і колективних засобів захисту згідно з ГОСТ 12.4.011.

4.4 Склад і зміст основних рішень у проектах виконання робіт (ПВР) або технологічних картах (ТК) із забезпечення безпеки праці повинні відповідати вимогам, наведеним у ДБН А.3.2-2.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА, УЧАСНИКІВ РОБОТ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

5.1        Вимоги до організації будівельного майданчика і робочих місць повинні  відповідати ДБН А.3.2-2.

5.2   Пристосування для забезпечення зручності і безпеки працівників повинні відповідати ГОСТ 24258.

5.3 Стійкові і підвісні ліси повинні бути розраховані на нормативні значення навантажень згідно з ГОСТ 24258, ГОСТ 27321.

5.4 Робочі місця на ділянках готування робочих сумішей і заливання пінополіуретану повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009.

6 ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОМПОНЕНТІВ

6.1 Усі партії вихідних матеріалів, які поступають, і готових виробів, у тому числі імпортних, повинні мати паспорт. При цьому має бути перевірена наявність у паспорті відомостей про вміст шкідливих речовин, параметрів, що характеризують пожежовибухонебезпеку, терміни і умови зберігання, метод застосування, способи безпечного виконання теплоізоляційних робіт, рекомен дацій із засобів колективного та індивідуального захисту.

7 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

7.1      Устаткування, застосовуване для теплоізоляційних робіт, повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

7.2  Виконання теплоізоляційних робіт має бути забезпечене необхідними і справними засобами механізації, інструментами, інвентарними засобами підмощування, а також пристосуваннями із забезпечення безпеки робіт згідно з ГОСТ 24258, ГОСТ 26887 і захисними інвентарними огорожами згідно з ГОСТ 12.4.059, ГОСТ 23407,

7.3Електробезпека   застосовуваних   машин   і   устаткування   повинна   відповідати   вимогам ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019; НПАОП 0.00-1.29, НПАОП40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

8 ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ

8.1     При транспортуванні і зберіганні теплоізоляційних матеріалів і конструкцій, крім цього розділу, слід дотримуватися вимог стандартів на конкретні види матеріалів.

8.2 При зберіганні теплоізоляційних матеріалів і конструкцій повинні бути виконані вимоги:

-    висота штабеля виробів з волокнистих матеріалів у м'якому упакуванні не повинна перевищувати 2 м;

-    вироби і конструкції в контейнерах і піддонах повинні укладатися в штабель не більше ніж у два яруси;

-    вироби у вигляді циліндрів і напівциліндрів, а також матеріали (руберойд, пергамін, листовий метал) у рулонах повинні укладатися у вертикальному положенні в один ярус, фольговані і полімерні матеріали в рулонах - не більше ніж у два яруси, листовий метал, азбестоцементні аркуші в пакетах - у штабель висотою не більше ніж 1 м.

Висота укладання виробів і конструкцій може бути збільшена при виконанні заходів із забез печення їх стійкості і збереженості.

8.3 Вихідна сировина і готові композиції для готування пінополіуретану повинні зберігатися відповідно до вимог, установлених технічними умовами і стандартами на ці матеріали.

8.4 Вимоги безпеки до вантажно-розвантажувальних робіт повинні відповідати ГОСТ 12.3.009 і вимогам відповідних нормативних документів, затверджених Держгірпромнаглядом.

9 ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ

9.1      До робіт з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів допускаються працівники, які відповідно до чинного законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповідну професійну підготовку, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та медичний огляд.

9.2  Умови допуску персоналу до участі в виробничому процесі визначаються нормативною документацією:

-    на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також верхолазних роботах - вимогами ГОСТ 12.1.005, ДБН А.3.2-2.

-    на вантажно-розвантажувальних роботах - згідно з ГОСТ 12.3.009;

-    на електрозварювальних роботах - згідно з ГОСТ 12.3.003.

10 ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

10.1  Працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01.

10.2 Працівники, які одержали засоби індивідуального захисту, повинні бути проінструктовані про порядок користування і догляду за ними.

10.3 На будівельному майданчику повинні бути передбачені засоби для надання першої медичної допомоги та умови дотримання особистої гігієни.

11 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ З БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

11.1    Контроль за виконанням вимог з безпеки праці повинен здійснюватися інженерно-технічними працівниками і службами охорони праці будівельних організацій, а за шкідливими виробничими факторами - санітарно-епідеміологічними станціями.

11.2 Контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони слід проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016.

11.3 Контроль за безпечною роботою устаткування, що перебуває підтиском і під контролем Держгірпромнагляду, слід проводити згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.07.

11.4 Контроль за станом і безпечною експлуатацією електроустаткування повинен здійснюватись відповідно до НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

11.5 Контроль за рівнем шуму при роботі машин слід проводити згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037, контроль рівня вібрації - згідно з ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039.

11.6 Перевірка стану засобів індивідуального захисту повинна виконуватись відповідно до вимог, установлених нормативною документацією на засоби індивідуального захисту.

ДОДАТОК А (обов'язковий)

Склад і зміст основних рішень проектів виконання робіт і технологічних карт із забезпечення безпеки праці

А.1 Організаційно-технічні рішення із забезпечення безпеки праці мають розроблятися в складі ПВР і ТК із урахуванням вимог цього стандарту.

А.2 У ПВР і ТК повинні бути передбачені вимоги із зниження об'ємів робіт і трудомісткості їх виконання в умовах дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів за рахунок застосування:

-    домонтажної ізоляції устаткування і трубопроводів;

-    блокового монтажу устаткування і трубопроводів з ізоляцією блоків до їх установлення в проектне положення;

-    індустріальних конструкцій ізоляції (повнозбірних і комплектних);

-    механізмів, інструмента, пристосувань, технологічної оснастки (засобів підмощування, вантажозахватних пристроїв, засобів індивідуального і колективного захисту).

Порядок розроблення і випробування технологічної оснастки, засобів індивідуального захисту, ручного інструмента і механізмів визначаються відповідними нормативними документами, а вимоги до їх експлуатації - експлуатаційними документами підприємства-виробника.

А.З У ПВР і при прив'язці ТК мають бути також передбачені спільні заходи генпідрядника, мон тажних організацій і організацій, що здійснюють теплоізоляційні роботи, із забезпечення безпеки робіт в умовах:

-    суміщення будівельних, монтажних і теплоізоляційних робіт;

-    реконструкції підприємства або окремих його об'єктів без їх зупинки, із частковою або повною зупинкою;

-    поблизу діючих підприємств або установок, що здійснюють свій вплив на безпеку виконання робіт.

А.4 При складанні календарного плану робіт у складі ПВР і при прив'язці ТК слід враховувати додаткові роботи, пов'язані із виконанням вимог безпеки і час, необхідний для їх виконання.

А.5 При виконанні робіт в умовах, наведених у А.З цього додатка, у ПВР і ТК повинні міститись рішення, що забезпечують виконання вимог безпеки робіт, а також наведені умови допуску робочих і інженерно-технічних працівників до виконання робіт згідно з ДБН А.3.2-2.

А.6 Організаційно-технічні рішення в складі ПВР у частині забезпечення безпеки робіт повинні бути погоджені із замовником будівництва підприємств, генеральним підрядником і організацією, що здійснює монтажні роботи.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: